UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU"

Transkrypt

1 przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP rocznik LXX cena 25,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Inteligentny System Transportu 2015 Rokiem inż. Józefa Nowkuńskiego ISSN Zastosowanie zintegrowanego systemu transportu w aglomeracji miejskiej. Wrocławska Polityka Mobilności. Rola symulacji pracy sygnalizacji świetlnych przy modyfikacjach algorytmów sterowania ruchem. Kształtowanie priorytetu tramwajowego w procesie wdrażania ITS we Wrocławiu. MAN Wrocław - sieć, która pozwala miastu stać się nowoczesnym. System wsparcia zarządzania transportem towarów w środowisku miejskim projekt OPTICITIES. Wdrożenie ITS jak to zrobić?

2 Sponsorzy Ramowa oferta dla Sponsora strategicznego czasopisma Przegląd Komunikacyjny Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław. Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia: zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze, zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach, publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych, publikacja innych materiałów dotyczących sponsora, zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma. Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma. Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik. Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem ZO Wrocław SITK. Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy: Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma. Podstawowe informacje dla Autorów artykułów Przegląd Komunikacyjny publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu. Artykuły publikowane w Przeglądzie Komunikacyjnym dzieli się na: wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu oraz pozostałe. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace. Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie (po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie: W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału: 1. Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wstawić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotografie itp.) oraz tabel. 2. Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach (przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony). 3. Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli, wcięć, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne i dolne. Nie stosować przypisów. 4. Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numerację należy zestawić na końcu artykułu (jako Materiały źródłowe ). Zestawienie powinno być ułożone alfabetycznie. 5. Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji. Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny czasopism naukowych aktualnie są to 4 punkty). Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje musząbyć oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych Przeglądu Komunikacyjnego. Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres: Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. Szczczegóły na: Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje: ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma, zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych, publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski), kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

3 Na okładce: "Inteligentny System Transportu", Wrocław przegląd 4 / rocznik LXX komunikacyjny W numerze Streszczenia artykułów recenzowanych 2 P.T. Drodzy Czytelnicy! Przekazujemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on w całości poświęcony realizacji Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) we Wrocławiu. ITS jest to zbiór technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, pomiarowych i automatyka) oraz technik zarządzania ruchem stosowanych w transporcie. Wrocław jako jedno z pierwszych miast w Polsce zdecydował się na podjęcie wyzwania jakim jest ITS. Jest to największe przedsięwzięcie wdrożeniowe w obszarze systemów sterowania ruchem na skalę całego kraju. W ramach ITS powstało we Wrocławiu Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, które jest mózgiem systemu zbierającym dane, przetwarzającym je oraz zarządzające ruchem (159 skrzyżowań w mieście). W numerze jest artykuł prezentujący możliwości Inteligentnego Systemu Transportu, który powstał we Wrocławiu. Autorka omawia w nim historię tworzenia systemu jak również zarządzanie nim, podkreślając o unikatowym charakterze systemu w Polsce. Niejako kompatybilny z omawianym jest inny artykuł prezentujący wybrane moduły ITS jak również przedstawiający możliwości jego rozwoju. Interesujący jest artykuł poświęcony wrocławskiej polityce mobilności. Mobilność pozwala inaczej spojrzeć na zagadnienia przemieszczania się osób w mieście. Polityka mobilności odchodzi od koncentrowania się na infrastrukturze transportowej na rzecz szerokiego spojrzenia na zachowania komunikacyjne i przemieszczanie uczestników ruchu. Ciekawy jest artykuł prezentujący kształtowanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej (tramwajowej) na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych w ramach ITS we Wrocławiu. Zagadnieniom wykorzystania algorytmów symulacyjnych do optymalizacji sygnalizacji świetlnych skrzyżowań poświęcona jest kolejna publikacja w numerze. Ciekawy jest artykuł prezentujący system w ramach ITS pozwalający na optymalizację przewozu przez miasto transportem samochodowym towarów niebezpiecznych lub ponadgabarytowych. Ponadto w numerze zamieszczona jest publikacja omawiająca funkcjonowanie we Wrocławiu Centrum Usług Informatycznych. Jest to jednostka, która m.in. obsługuje urzędy Gminy Wrocław, zarządza internetem miejskim oraz siecią telekomunikacyjną. Jak zwykle w numerze przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury transportowej oraz informacje z działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Życzymy miłej lektury. Redaktor Naczelny Transportation Overview 3 Aktualności 4 Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości 6 Zastosowanie zintegrowanego systemu transportu w aglomeracji miejskiej Agnieszka Hadas 8 Wrocławska Polityka Mobilności Monika Kozłowska-Święconek 14 Rola symulacji pracy sygnalizacji świetlnych przy modyfikacjach algorytmów sterowania ruchem Wojciech Mazurek 17 Kształtowanie priorytetu tramwajowego w procesie wdrażania ITS we Wrocławiu Adam Molecki 20 MAN Wrocław - sieć, która pozwala miastu stać się nowoczesnym Dariusz Jędryczek 23 System wsparcia zarządzania transportem towarów w środowisku miejskim projekt OPTICITIES Michał Handl, Bartosz Czapiewski 24 Wdrożenie ITS jak to zrobić? Michał Handl, Rafał Jezior 28 INFORMACJE SITK-RP Jubileusz 15-lecia odsłonięcia pomnika Ernesta Malinowskiego w Peru 33 Prof. Antoni Szydło Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa, ul. Czackiego 3/5 Redaktor Naczelny: Antoni Szydło Redakcja: Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Bartłomiej Krawczyk, Maciej Kruszyna (Z-ca Redaktora Naczelnego), Agnieszka Kuniczuk - Trzcinowicz (Redaktor językowy), Piotr Mackiewicz (Sekretarz), Wojciech Puła (Redaktor statystyczny), Wiesław Spuziak, Robert Wardęga, Czesław Wolek Adres redakcji do korespondencji: Poczta elektroniczna: Rada naukowa: Marek Ciesielski (Poznań), Antanas Klibavičius (Wilno), Jozef Komačka (Žilina), Elżbieta Marciszewska (Warszawa), Bohuslav Novotny (Praga), Andrzej S. Nowak (Lincoln, Nebraska), Tomasz Nowakowski (Wrocław), Victor V. Rybkin (Dniepropietrovsk), Marek Sitarz (Katowice), Wiesław Starowicz (Kraków), Hans-Christoph Thiel (Cottbus), Krystyna Wojewódzka- -Król (Gdańsk), Elżbieta Załoga (Szczecin), Andrea Zuzulova (Bratysława) Rada programowa: Mirosław Antonowicz, Dominik Borowski, Leszek Krawczyk, Marek Krużyński, Leszek W. Mindur, Andrzej Żurkowski Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim. Artykuły opublikowane w Przeglądzie Komunikacyjnym są dostępne w bazach danych 20 bibliotek technicznych oraz są indeksowane w bazach: BAZTECH: Index Copernicus: Prenumerata: Szczegóły i formularz zamówienia na stronie: Obecna Redakcja dysponuje numerami archiwalnymi począwszy od 4/2010. Numery archiwalne z lat można zamawiać w Oddziale krakowskim SITK, ul. Siostrzana 11, Kraków, tel./faks , Druk: Drukarnia A-Zet, Wrocław, ul. Buforowa 34a Przemysław Wołczuk, Poczta tradycyjna : Piotr Mackiewicz, Maciej Kruszyna Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław Faks: / 2015 Czasopismo jest umieszczone na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt. za artykuł recenzowany). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w materiałach nie podlegających recenzji. Reklama: Dział Marketingu: Nakład: 800 egz. p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 1

4 Streszczenia artykułów recenzowanych Strona 8 Zastosowanie zintegrowanego systemu transportu w aglomeracji miejskiej Agnieszka Hadas Po zakończeniu projektu wdrożenia systemu ITS we Wrocławiu, warto zadać sobie pytanie, czy dostarczone narzędzie osiągnęło wyznaczony cel i spełniło stawiane oczekiwania? Wrocław, jako miasto będące tuż po wdrożeniu ITS, stało się w Polsce bardzo cennym punktem referencyjnym w przedmiotowym temacie. Skala systemu pod względem zastosowanych w jednej inwestycji kilkunastu zintegrowanych ze sobą podsystemów informatycznych, które są zasilane w dane dostarczone z ponad trzech tysięcy urządzeń rozlokowanych na terenie całego miasta i włączenia do systemu blisko 70% istniejących w mieście sygnalizacji świetlnych, a także obszerność określonych dla niego funkcji kluczowych, z pewnością sprawiają, że Wrocław obecnie jest najlepszym w kraju kompendium wiedzy praktycznej w sprawie ITS. Dlatego powinniśmy dzielić się swoim doświadczeniem z innymi miastami i nieść odpowiedź dla pojawiających się wątpliwości miast i gmin podejmującym decyzję o przystąpieniu do niezwykle skomplikowanej i kosztownej inwestycji, jaką jest wdrożenie ITS. Słowa kluczowe: ITS; Wdrożenie; Inteligentny system transportowy; Telematyka drogowa Strona 14 Wrocławska Polityka Mobilności Monika Kozłowska-Święconek Artykuł przedstawia Wrocławską Politykę Mobilności. Ostatnie lata XX w. i pierwsza dekada XXI w. pokazały, że współczesne miasta, aby rozwijać się w sposób spójny, zwarty i przyjazny dla ich mieszkańców, powinny na nowo spojrzeć na zagadnienia przemieszczania osób i towarów. Szczególnie istotnym elementem w nowym spojrzeniu jest odejście od koncentracji uwagi na infrastrukturze transportowej na rzecz szerokiego spojrzenia obejmującego zachowania komunikacyjne w obszarze tej infrastruktury. Tendencja ta znajduje swój wyraz w ograniczaniu używania pojęcia transport, na rzecz pojęcia mobilność, co wyraża szersze i kompleksowe spojrzenie na zasady kształtowania przemieszczeń w mieście. Słowa kluczowe: Polityka mobilności; Transport w miastach Strona 17 Rola symulacji pracy sygnalizacji świetlnych przy modyfikacjach algorytmów sterowania ruchem Wojciech Mazurek Artykuł omawia wykorzystanie środowiska symulacyjnego do weryfikacji wprowadzanych modyfikacji w systemie sterowania ruchem. Opisuje proces przeprowadzania symulacji i możliwych do uzyskania rezultatów. Przybliża elementy składowe programów sygnalizacji świetlnej systemu sterowania ruchem w ramach projektu ITS we Wrocławiu. Słowa kluczowe: Symulacja ruchu; ITS Strona 20 Kształtowanie priorytetu tramwajowego w procesie wdrażania ITS we Wrocławiu Adam Molecki Artykuł omawia kształtowanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej wdrażanego w ramach projektu ITS Wrocław oraz jego zmiany jako elementu polityki transportowej miasta. Porusza kwestie roli priorytetu w kształtowaniu wizerunku komunikacji zbiorowej. Omawia zalety i wady przyjmowanych na przestrzeni lat strategii sterowania ruchem. Słowa kluczowe: Inżynieria ruchu; Tramwaj; Priorytet; ITS Strona 23 MAN Wrocław - sieć, która pozwala miastu stać się nowoczesnym Dariusz Jędryczek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zostało utworzone 1 stycznia 2014 r., jako wyspecjalizowana w informatyce i telekomunikacji jednostka organizacyjna Gminy Wrocław. CUI świadczy usługi IT. Jest operatorem Miejskiego Internetu, publicznej sieci telekomunikacyjnej MAN-Wrocław, sieci komputerowej Urzędu Miejskiego Wrocławia, sieci komputerowych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Odpowiada za właściwe gospodarowanie sprzętem i oprogramowaniem IT. CUI zatrudnia ponad 80 osób i ciągle się rozwija. Rocznie przyjmuje i realizuje ponad 50 tysięcy zleceń. Posiada ponad 200 serwerów fizycznych i wirtualnych. Dysponuje jedną z najgęstszych sieci hotspotów w Polsce - blisko 500 punktów dostępowych. Działa jak typowe Centrum Usług Wspólnych w obszarze informatyki, zajmujące się bardzo nowoczesnymi technologiami, bazującymi na rozwiązaniach m.in. Cisco, IBM, HP, Oracle, Microsoft. Słowa kluczowe: MAN Wrocław; Informatyka Strona 24 System wsparcia zarządzania transportem towarów w środowisku miejskim projekt OPTICITIES Michał Handl, Bartosz Czapiewski Nowoczesne rozwiązania w zakresie telematyki drogowej, inteligentnych systemów transportowych, przeciwdziałają wielu incydentom drogowym, co znajduje potwierdzenie w statystykach. Unia Europejska dofinansowuje szereg programów badawczych związanych z rozwojem nowych technologii w zakresie systemów transportowych np. projekt OPTICITIES. Głównym celem projektu jest wsparcie europejskich miast w stawieniu czoła złożonym problemom w zakresie inteligentnej mobilności obywateli. Strategia programu OPTICITIES koncentruje się na optymalizacji sieci transportowych poprzez rozwój partnerstw publiczno- -prywatnych i tworzenie eksperymentów w zakresie innowacyjnych usług ITS. Zaadresowana jest zarówno do transportu osób jak i towarów, koncentrując się w szczególności na wsparciu użytkownika. Słowa kluczowe: ITS; OPTICITIES; Inteligentny system transportowy; Telematyka drogowa Strona 28 Wdrożenie ITS jak to zrobić? Michał Handl, Rafał Jezior W dobie niewyobrażalnie szybkiego rozwoju technologii informatycznych, które wdzierają się aktualnie w prawie każdą dziedzinę życia, dziedzina związana z zarządzaniem ruchem i transportem w aglomeracjach miejskich również nie została ominięta. Jak dowodzą badania, wprowadzenie różnego rodzaju systemów informatycznych służących wsparciu zarówno bezpieczeństwa na drogach jak i upłynnieniu ruchu, pozwala osiągnąć wymierną korzyść zarówno dla mieszkańców jak i dla miast jako instytucji, poprzez chociażby ograniczenie kosztów związanych z nowymi inwestycjami drogowymi w centrach zatłoczonych miast. Z tego powodu wiele aglomeracji decyduje się na wprowadzenie rozwiązań informatycznych, których głównym celem jest usprawnienie obszarów związanych ze sterowaniem ruchem pojazdów, zarządzania transportem publicznym itp. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kilku najważniejszych aspektów, o których warto pamiętać przystępując do tak szerokiego zagadnienia, jakim jest wdrożenie systemu ITS. Słowa kluczowe: ITS; Wdrożenie; Inteligentny system transportowy; Telematyka drogowa 2 p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 4 / 2015

5 Page 8 The use of an integrated transport system in urban area Agnieszka Hadas After the completion of the project implementation of ITS in Wroclaw, it is worth asking whether the supplied tool has reached the target and met the expectations placed? Wroclaw, a city which is just after the implementation of ITS in Poland has become a very valuable reference point in this topic. Scale of the system in terms of investment used in one of several integrated with each other subsystems that are supplied with data provided from more than three thousand units deployed throughout the city and integrate nearly 70% of the existing traffic lights in the city, as well as the breadth defined for him function key, make sure that Wrocław is now the best in the country compendium of practical knowledge on ITS. Therefore, we should share his experience with other cities and bring answers to emerging concerns of cities and municipalities makers to proceed with an extremely complex and costly investment, which is the deployment of ITS. Keywords: ITS; Implementation; Intelligent Transport System (ITS); Telematics for roads Page 14 The Mobility Policy of the City of Wrocław Monika Kozłowska-Święconek The article briefly describes the Mobility Policy of the City of Wrocław. The last years of the twentieth century, and the first decade of the twenty-first century have shown that in order to develop a modern cities in a way that is coherent, consistent and friendly to their residents, there is a need for fresh look at the issues related to movement of people and goods. A particularly important element of this fresh look is to move away from concentration of attention on the transport infrastructure, and to take a broad look including behaviour towards transportation in the area of aforementioned infrastructure. This trend is reflected in the reduction of use of the transport concept to the benefit of the mobility concept, which reflects broader and more comprehensive view of the principles of movement shaping in the city. Keywords: Mobility Policy; Transport in the cities Page 17 The role of traffic signals simulation for modification of traffic control algorithms Wojciech Mazurek The article discusses the use of a simulation environment to verify the modifications introduced in the traffic control system. It describes the process of simulation and achievable results. The article zooms the components of traffic signals programs in the system of control the traffic within the ITS project in Wroclaw. Keywords: Traffic simulation; ITS Page 20 Tram priority formation during the implementation of ITS in Wroclaw Adam Molecki The paper presents the public transport priority formation during the implementation of ITS Wroclaw project and also the changes of priority as an element of transport policy. There is discussed the role of priority in public transport image creation. The article presents advantages and disadvantages of Wroclaw traffic engineering strategies during last few years. Keywords: Traffic engineering; Tram; Priority; ITS Page 23 MAN Wrocław the network that allows the city to become a modern Dariusz Jędryczek Information Service Centre (Centrum Usług Informatycznych, CUI) in Wroclaw was established at 1. January 2014., as a unit of Municipality of Wrocław specializing in information and telecommunications technology. CUI provides the IT services. It is the operator of the City Internet Network, the public telecommunications network MAN-Wroclaw, computer network in Municipal Office of Wrocław, computer networks in other units of Municipality of Wrocław. CUI is responsible for the proper management of IT hardware and software, employs over 80 people and is still developing. It receives and executes annually more than 50,000 jobs. CUI has more than 200 physical and virtual servers and has one of the densest network of hotspots in Poland - nearly 500 access points. It works like a typical Shared Services Centre in the field of computer science dealing with a very modern technologies, based, inter alia, on Cisco, IBM, HP, Oracle, Microsoft. Keywords: MAN Wrocław; Computer sciences Transportation Overview Page 24 The support system of freight transport management in an urban environment OPTICITIES project Michał Handl, Bartosz Czapiewski The modern solutions in the field of traffic telematics and intelligent transport systems prevent many incidents of road, which is reflected in the statistics. The EU is supporting a number of research programs related to the development of new technologies in the field of transport systems, eg. Project OPTI- CITIES. The main objective of the project is to support European cities to face complex problems in the field of intelligent mobility of citizens. The strategy of OPTICITIES program focuses on the optimization of transport networks through the development of public-private partnerships and the creation of innovative experiments in the field of ITS services. It is addressed to the transport of people and goods, focusing in particular on the support of user. Keywords: OPTICITIES; Intelligent Transport System (ITS); Telematics for roads Page 28 ITS deployment - how to do it? Michał Handl, Rafał Jezior In the era of unimaginably rapid development of information technology, which currently invade almost every aspect of life, discipline concerned with the management of traffic and transport in urban areas was also not bypassed. As research shows, the introduction of various information systems to support both road safety and traffic liquefaction, achieves measurable benefit for the residents, and for the cities as an institution, by even reducing the costs associated with new road investments in congested urban centers. For this reason, many urban decides to implement solutions whose main goal is to improve the areas relating to vehicle traffic control, public transport management, etc. This paper aims to present a number of the most important aspects to keep in mind joining such a broad subject, which the implementation of ITS. Keywords: ITS; Implementation; Intelligent transport system; Traffic Telematics Translation: the Authors 4 / 2015 p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 3

6 Aktualności ITS Poznań coraz bliżej. Montują tablice, kamery i radary Głos Wielkopolski, ITS Poznań, czyli inteligentny system sterowania ruchem, coraz bliżej. Na poznańskich ulicach pojawiło się już sporo tablic (stanęły również na przystankach tramwajowych), kamer i fotoradarów. Działać zaczną późnym latem. Projekt pochłonie niemal ponad 80 mln zł. Planowano, że zacznie działać już pod koniec marca. Pojawiło się jednak kilka komplikacji, m.in. przedłużający się remont Kaponiery. Dzisiaj wiadomo, że projekt w całości wystartuje późnym latem lub nawet na wczesną jesienią. Wcześniej na poznańskich ulicach prowadzone będą testy (...). Tramwaje Warszawskie wdrożą priorytety na Pradze, pl. Bankowym i Bemowie wu, Transport-publiczny.pl, Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie, dostawę, instalację i kalibrację elementów systemu sterowania ruchem dla potrzeb wprowadzenia priorytetów dla tramwajów. Zamówienie obejmuje trzy zadania. Pierwszym z nich jest ciąg Targowej od Kijowskiej do Dw. Wileńskiego wraz ze skrzyżowaniem al. Solidarności z Jagiellońską. Drugie zadanie obejmuje skrzyżowania powiązane funkcjonalnie ze skrzyżowaniami ujętymi w pierwszym zadaniu to jest al. Solidarności / Sierakowskiego oraz Jagiellońska/ Ratuszowa. W ramach trzeciego zadania zmiany mają być wprowadzone na dwóch skrzyżowaniach na ciągu Trasy W-Z, powiązanych funkcjonalnie ze skrzyżowaniem al. Solidarności i al. Jana Pawła II (węzeł Kino Femina) przewidzianym do modernizacji w roku 2015 to jest rejonu pl. Bankowego i skrzyżowania al. Solidarności i Żelaznej. Oba zadania mają być wykonane do końca lutego 2016 r. Nowoczesny tramwaj wyjechał na ulice Krakowa. Pojedzie nawet bez trakcji Marcin Karkosza, Gazeta Krakowska, Od dziś przez trzy kolejne miesiące krakowskie MPK będzie testować niskopodłogowy tramwaj marki Solaris. O jego zaletach będą mogli przekonać się m.in. mieszkańcy Nowej Huty korzystający z linii nr 1, łączącej Wzgórza Krzesławickie z Salwatorem. 1 Tramwaj Tramino, który przyjechał do Krakowa z Poznania, ma długość blisko 32 metrów. Jest niskopodłogowy, jednowagonowy i składa się z pięciu członów. Pojazd jest klimatyzowany, a jego wnętrze oświetlane jest lampami LED (...). Największa innowacją jaką oferuje prezentowany tramwaj, jest zamontowany na dachu Układ Odzysku Energii z systemem superkondensatorów. Dzięki nim pojazd może gromadzić energię elektryczną, która później wykorzystywana jest przy przyspieszaniu (...). PESA pracuje nad nowoczesnym tramwajem eksportowym! PAP, Całkowicie niskopodłogowy, nowoczesny tramwaj, którego pracę można będzie monitorować zdalnie online, powstaje w wyniku współpracy uczonych z Politechniki Warszawskiej i zakładów PESA z Bydgoszczy. Każde koło tramwaju będzie obracać się niezależnie, będzie w nim więcej miejsca dla pasażerów, a użyte do konstrukcji materiały kompozytowe wpłyną na lekkość pojazdu, co przełoży się na niższe zużycie energii, a przez to na ochronę środowiska. W branży kolejowej za niskopodłogowy pojazd pasażerski uznaje się taki pojazd, w którym udział niskiej podłogi, czyli tej na poziomie przystanku, wynosi minimum 70 proc. Pojazd całkowicie niskopodłogowy, czyli taki, gdzie stanowi ona 100 proc., zapewni pasażerom zwiększony komfort oraz większą liczbę miejsc siedzących - wyjaśnia odpowiedzialny za projekt Łukasz Raszczyk z PESA Bydgoszcz. Dodaje, że osoby czuwające nad eksploatacją całego pojazdu zyskają natomiast możliwość dostępu do diagnostyki pojazdu w trybie online oraz do nieustannego monitorowania jego pracy i wskazań diagnostycznych w trakcie eksploatacji. Prototyp jest już zbudowany, ma za sobą pierwszą fazę testów. (...) Częstochowa: Wielki powrót 102Na. Tramwaj już na torach Piotr Ciastek, Dziennik Zachodni, Po półtorarocznej pracy w częstochowskiej zajezdni MPK zaprezentowano oficjalnie odrestaurowany tramwaj 102Na. Zobaczyły go tłumy. Podczas dnia otwartego w częstochowskim MPK każdy mógł przejechać się wyremontowanym zabytkowym tramwajem 102Na. Remont zabytkowego tramwaju 102Na rozpoczął się w czerwcu 2013 roku, kiedy grupa pasjonatów komunikacji zrzeszona w Częstochowskim Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej, wspólnie z Zarządem i pracownikami MPK podjęła się odbudowy tramwaju typu 102Na i przywrócenia mu pierwotnego wyglądu. Od tego momentu grupa poświęcała każdą niedzielę na pracę przy odbudowie wagonu. Efekty ich pracy można było zobaczyć w niedzielę podczas dnia otwartego w MPK (...). II linia metra ruszyła. HGW: To moment historyczny Rynek Kolejowy, O 9.40 w niedzielę pierwszy pociąg metra, z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz na pokładzie, odjechał ze stacji Świętokrzyska. Skromne otwarcie nowej linii kończy kilkuletnią, pełną przygód, budowę. (...) To było dla nas duże wyzwanie technologiczne. Ale nie ulega wątpliwości, że nowa linia zmieni Warszawę. Nie tylko te dzielnice, przez które będzie przechodzić. Tak jak zmienił się Ursynów, czy Bielany po uruchomieniu pierwszej linii, tak zmieni się teraz Praga (...). Pierwszy pociąg dla PKM przyjedzie 12 marca Paweł Durkiewicz, Dziennik Bałtycki, W marcu na Pomorze dotrą pierwsze pociągi, które od września jeździć będą nową linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. - Pociągi będą sukcesywnie dostarczane do dnia 30 sierpnia - informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. - Zgodnie z harmonogramem, pierwszy szynobus dotrze na Pomorze 12 marca. Jesienią zeszłego roku samorząd województwa pomorskiego podpisał umowę na dostawę 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych z bydgoską firmą Pesa, która za dostarczenie 10 pojazdów - w tym 3 szt. dwuczłonowych i 7 szt. trójczłonowych - zainkasuje dokładnie złotych. Zakup nowych składów został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata (...). Wspólny bilet aglomeracyjny w Łowiczu, Strykowie i Głownie Dziennik Łódzki, Od 1 marca wspólny bilet aglomeracyjny (WBA) będzie obowiązywał w Łowiczu, Strykowie i Głownie. Pasażerowie, korzystający z linii kolejowej Łódź - Łowicz, będą mogli z jednym biletem podróżować pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Przewozów Regionalnych i lokalną komunikacją zbiorową. Wspólny bilet aglomeracyjny zaczął obowiązywać w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach 15 czerwca ubiegłego roku, czyli od dnia, w którym uruchomiono pierwsze połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Łodzi do Sieradza. WBA to bilet 30-dniowy imienny. Jest zakodowany na elektronicznej karcie zbliżeniowej systemu Migawka, czyli tego samego, który jest używany w MPK Łódź. Od września ubiegłego roku strefa WBA poszerzyła się o Sieradz, Zduńską Wolę i Łask. Od marca dołączy Łowicz, Stryków i Głowno, a niebawem przyłączą się Koluszki i Kutno. Bobry mogą zmusić pendolino, by ograniczyło prędkość - bo robią tamy Michał Hyra, Marek Mamoń, Gazeta Wyborcza, Niedaleko Częstochowy, w okolicach posterunku kolejowego Liswarta pod Herbami bobry wybudowały sobie tamy. W rezultacie teren robił się grząski, miejscami zbiera się woda. Może 4 p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 4 / 2015

7 Aktualności zagrażać nasypom kolejowym, po których kursuje pendolino. Pogryzione w charakterystyczny sposób drzewa i drzewka, błoto, stojąca na sporym obszarze woda, przede wszystkim zaś tamy... Wszystko to znajduje się przy linii kolejowej między Częstochową a Lublińcem. To tamtędy kursuje m.in. pendolino obsługujące trasę Warszawa-Wrocław. O zagrażającej nasypowi kolejowemu działalności bobrów Częstochowski Zakład Linii Kolejowych poinformował już Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Kraje bałtyckie złożyły pierwszy wniosek o finansowanie Rail Baltiki Baltic Course/ERR NEWS/lp, Rynek Kolejowy, Litwa, Łotwa i Estonia wystąpiły już z wnioskiem do unijnego instrumentu Łącząc Europę (CEF) o dofinansowanie budowy normalnotorowej linii od granicy Litwy z Polską aż do Tallina. W pierwszym rozdaniu kraje ubiegają się o blisko 450 mln euro środków na realizację projektu. Litwa, Łotwa i Estonia, po długich negocjacjach i dyskusjach o przebiegu linii, pod koniec minionego roku utworzyły joint venture RB Rail, której zadaniem jest koordynowanie prac na szczeblu międzynarodowym przy budowie linii. Z końcem lutego minął termin składania wniosków do unijnego instrumentu CEF, do którego Litwa, Łotwa i Estonia, a także spółka RB Rail, wystąpiły wspólnie o przyznanie pieniędzy. Pierwotnie planowano złożyć cztery oddzielne wnioski o dofinansowanie. Ostatecznie złożono jeden wniosek, podpisany przez czterech wnioskodawców i zawierający czterech potencjalnych beneficjentów unijnych środków. Pieniądze są potrzebne do wykonania opracowań i studiów wykonalności, projektów, wykupów gruntów, po których linia zostanie poprowadzona, a także do rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych. Koleje Niemieckie będą bić się o pasażerów Artur Bogdanowicz, Rynek Kolejowy/Deutsche Bahn, Do 2030 r. Deutsche Bahn planuje zwiększenie oferty aż o 25%. Kolej chce pozyskiwać nawet 50 mln pasażerów rocznie. By to umożliwić, planowane są inwestycje w wysokości 12 mld euro. W związku z tym w ciągu 15 lat w codziennym rozkładzie ma się pojawić o 150 nowych połączeń ICE więcej. Na większości tras ekspresy ICE mają kursować nie co godzinę, a co 30 minut. Od 2016 oddawane będą do użytku nowe trasy kolejowe, do 2030 r. na torach pojawi się aż 260 nowych składów ICE oraz 120 nowych dalekobieżnych pociągów ICx. Na ich pokładzie bezpłatne wifi i bezpłatne miejscówki obowiązywać będą nie tylko w klasie pierwszej, jak obecnie, ale i w drugiej. (...) Więcej połączeń pojawi się przede wszystkim na trasach 4 / 2015 północ-południe i wschód-zachód. Czas przejazdu między Frankfurtem a Dreznem skróci się o godzinę. Z Monachium i Stuttgartu do Paryża dojechać będzie można już w przyszłym roku o pół godziny szybciej niż teraz. W 2018 czas przejazdu ze stolicy do Monachium skróci się z ponad 6 do mniej niż 4 godzin. Lubelski Rower Miejski ruszy 21 marca, czyli wcześniej niż zapowiadał ratusz Kurier Lubelski, marca, z chwilą rozpoczęcia kalendarzowej wiosny, ruszą miejskie wypożyczalnie rowerów. To 10 dni wcześniej niż zapowiadał jeszcze niedawno ratusz. - Do dyspozycji miłośników jednośladów będzie 400 rowerów rozlokowanych w 40 bezobsługowych stacjach. Liczymy, że w tym sezonie Rower Miejski będzie cieszył się jeszcze większą popularnością wśród mieszkańców - mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. - Wypożyczalnie były hitem ubiegłego roku. Liczba korzystających z miejskich jednośladów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. W 2015 roku system zostanie podwojony, będzie liczył 80 stacji i 800 rowerów. Rozbudowa nastąpi najprawdopodobniej w czerwcu (...). Kraków. Postawią 700 stojaków rowerowych Piotr Rąpalski, Gazeta Krakowska, ZIKiT ogłosił przetargi na remonty kilkunastu ulic, postawienie 700 stojaków rowerowych, rozbudowę Igołomskiej i budowę drogi do Wieliczki. Po uchwaleniu budżetu Krakowa na 2015 rok urzędnicy zaczęli szykować się do inwestycji. 700 stojaków rowerowych w 60 miejscach w mieście ma pojawić się do października. Remonty nakładkowe ulic podzielono na trzy części. Pierwsza obejmuje ulicę Lea od ul. Nowowiejskiej do Konarskiego i Czarnowiejską - od Nawojki do alei Mickiewicza. Druga - ulicę Prądnicką, od Bratysławskiej do Zdrowej, Kazimierza Wielkiego od Kijowskiej do Alej, a także remont Wójtowskiej i Litewskiej. Trzecia część inwestycji dotyczy ul. Pleszowskiej, Siewnej od ronda do ul. Bociana oraz ulic Grażyny i Legnickiej. Wszystkie prace mają zostać wykonane do lipca (...). Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Wielunia Zbyszek Rybczyński, Dziennik Łódzki, Gdy tylko zrobi się sucho, ruszy budowa północnej obwodnicy Wielunia - zapowiada wykonawca. Obecnie trwają roboty przygotowawcze. Na temat północnej obwodnicy Wielunia dyskutowano na spotkaniu w starostwie powiatowym. Z samorządowcami rozmawiali przedstawiciele spółki Strabag, która zbuduje ponad 13-kilometrową trasę z trzema węzłami - Biała, Raczyn i Jodłowiec. Przypomnijmy, że GDDKiA w Łodzi podpisała umowę z wykonawcą w połowie grudnia 2014 r. Na razie trwają prace przygotowawcze. Na całej długości planowanej trasy specjaliści sprawdzają, czy grunt nie skrywa jakichś niewybuchów. Teren jest także prześwietlany przez archeologów oraz nadzór środowiskowy (...). Umowa na budowę trasy na północ od Wielunia opiewa na prawie 178 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga będzie gotowa do kwietnia 2017 roku (...). Podpisano umowę w sprawie Trasy Kaszubskiej Edyta Litwiniuk, Dziennik Bałtycki, W piątek została podpisana umowa między GDDKiA oddział w Gdańsku a firmą Transprojekt Gdański sp. z o.o. na sporządzenie koncepcji programowej dla trasy S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - obwodnica Trójmiasta, tzw. Trasy Kaszubskiej. Umowa przewiduje w ciągu roku opracowanie koncepcji, a później przygotowanie materiałów do przetargu w formule projektuj i buduj, koszt zamówienia to przeszło 7,8 mln zł. Przypomnijmy, droga ekspresowa S6 skomunikuje Trójmiasto ze Szczecinem. Całość ma mieć długość ponad 300 km. Najpierw realizowany będzie odcinek do Lęborka, zaawansowane są też prace na odcinku Lębork - Słupsk. Przybędzie płatnych dróg. Na wakacje większe koszty Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza, Od 30 czerwca na kolejnych 251 km dróg szybkiego ruchu zostanie wprowadzony system elektronicznych opłat za przejazd ciężarówkami i autobusami. Do początku marca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje nad rozporządzeniem w sprawie rozszerzenia sieci dróg objętych systemem viatoll - elektronicznym poborem opłat od ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony oraz od autobusów. Po kolejnym rozszerzeniu system viatoll obejmie 3162 km dróg. Pod koniec zeszłego roku sieć dróg objętych e-mytem wydłużyła się o 265 km, a za cały 2014 r. przychody systemu wyniosły 1,42 mld zł. Operator systemu viatoll na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pobiera także opłaty za przejazdy samochodami osobowymi na odcinkach autostrady A2 Stryków-Konin i A4 Wrocław-Katowice. W zeszłym roku viatoll zebrał z tego tytułu 191,5 mln zł, z czego tylko 4,6 mln zł za pomocą urządzeń viaauto do elektronicznego poboru opłat. Opracowanie: Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 5

8 Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych , Wrocław Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Mobilne miasto wyzwanie przyszłości i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję Telematyka Systemów Transportowych, które odbędzie się w dniach kwietnia 2015 r. we Wrocławiu pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Mobilność miasta jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia jego mieszkańców i sprawności jego gospodarki, jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych problemów przed którymi stoją dziś nie tylko polskie miasta. W minionych dziesięcioleciach wzrost mobilności był przede wszystkim następstwem większej liczby pojazdów. Metoda ta przestała być skuteczna. Jej kontynuowanie bez zmiany podejścia do projektowania i zarządzania systemami transportowymi doprowadzi do ich całkowitego załamania. Szukanie odpowiedzi: jak uniknąć tego, nie tylko teoretycznego scenariusza, jak przekształcać dzisiejsze systemy transportowe miast w systemy inteligentne, jak zapewnić, by ich realizatorzy byli traktowani nie jako dostawcy, lecz jako partnerzy, jak efektywnie wykorzystać możliwości nowych technologii - to główny cel wrocławskiego Forum. Zapraszamy! Szanowni Państwo, Prof. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej Będzie mi niezwykle miło gościć uczestników XV Międzynarodowej Konferencji Telematyka Systemów Transportowych na Politechnice Wrocławskiej, uczelni, która rozpoczęła podróż w kierunku technicznego uniwersytetu badawczego, uniwersytetu typu smart. Uniwersytetu, który jest zarządzany i ma taką strukturę, która inteligentnie i sprawnie dopasowuje się do zmieniającego się otoczenia. I w tym ma wiele wspólnego z telematyką. Dzisiaj nie ma dyscyplin w nauce ani działów w gospodarce, które mogą funkcjonować niezależnie od innych. Telematyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest tego najlepszym przykładem. A Politechnika Wrocławska jest najlepszym miejscem, gdzie konferencja telematyczna może się odbyć. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem. I miasto Wrocław, i Politechnika Wrocławska mają w tej materii pewne doświadczenia, liczymy zatem na owocną naukową dyskusję i wymianę informacji, które będą pomocne w usprawnianiu systemów już funkcjonujących. Od wielu lat powtarzam, że inżynier to zawód zaufania społecznego. Wymaga bowiem nie tylko wiedzy i umiejętności, lecz także niesie ze sobą odpowiedzialność. I przy okazji konferencji telematycznej widać to bardzo wyraźnie: efekty pracy naukowców i firm zajmujących się ich wdrożeniem mogą realnie poprawić funkcjonowanie wielu tysięcy ludzi. Czego Państwu, i nam wszystkim we Wrocławiu, serdecznie życzę. Prof. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowej Konferencji Telematyka Systemów Transportowych. Tematy dyskutowane podczas Forum i Konferencji będą poświęcone zagadnieniom, mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie metropolii. Unowocześnianie miejskich systemów transportowych, nowe technologie wpływające na wzrost mobilności miast i doskonalenie zarządzania ruchem to konieczność i jedyna gwarancja dalszego rozwoju każdej aglomeracji. O tym, jak trudna jest to materia wiedzą ci, którzy podjęli wyzwanie i odważnie, krok po kroku wdrażali nowe rozwiązania zmierzające do poprawy zarządzania ruchem. Wrocław jest przykładem odważnego wykorzystania narzędzi, które składają się na Inteligentny System Transportu. W podejmowaniu decyzji towarzyszyły niektórym z nas obawy i wątpliwości. Była to przecież operacja na tętniącym życiem organizmie miejskim, rozrastającym się i wymagającym sprostaniu zapotrzebowania jego mieszkańców. Wrocław nieustannie się zmienia. Wprowadzamy nowe rozwiązania komunikacyjne, węzły, nowoczesny tabor komunikacyjny. Wrocław posiada nowoczesne i zaawansowane technologicznie Centrum Sterowania Ruchem. Ufam, że Forum stworzy doskonałą atmosferę do omówienia najważniejszych zagadnień, wymiany doświadczeń jak iposzukiwania odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w debatach i panelach, spotkaniach kooperacyjnych i poszukiwaniu dróg do wdrażania osiągnięć nauki w gospodarce. Dziękuję organizatorom Forum - Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiemu Stowarzyszeniu Telematyki Transportu, Politechnikom - Wrocławskiej i Śląskiej za wybranie naszego miasto na Gospodarza Forum. Mam nadzieję, że Wrocław oczaruje Państwa swoją wielokulturowością i atmosferą. Jesteśmy miastem oddychającym historią ale patrzącym także w przyszłość. Chcemy być miastem przyjaznym dla mieszkańców i tych wszystkich, którzy codziennie odwiedzają naszą Dolnośląską Stolicę. Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia 6 p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 4 / 2015

9 Szanowni Państwo, Ryszard Pregiel Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Mam prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa na Forum Mobilne miasto wyzwanie przyszłości" i towarzyszącą mu XV Międzynarodową Konferencję Telematyka Systemów Transportowych". We współczesnym świecie mobilność miasta decyduje praktycznie o wszystkim o tempie jego rozwoju, o konkurencyjności jego gospodarki, o lokalizacji inwestycji i wreszcie o jakości życia jego mieszkańców - jak efektywnie pracują i jak odpoczywają. Jednocześnie mobilność stała się jednym z najtrudniejszych wyzwań przed jakim stoją miasta na całym świecie. Dotychczasowe metody rozwoju i eksploatacji miejskiej infrastruktury transportowej nie zdają egzaminu. Skumulowany wpływ urbanizacji, industrializacji i dynamicznego wzrostu liczby wszelkiego typu pojazdów poruszających się po ulicach miast doprowadził do jej ogromnego przeciążenia. Straty czasu mieszkańców i ponoszone przez nich koszty z powodu nieadekwatnej infrastruktury transportowej są ogromne. Bez wątpienia jedną z dróg prowadzących do zmiany tego stanu jest wykorzystanie nowych osiągnięć technologii do zarządzania i sterowania ruchem. Rozwój informatyki i telematyki stwarza wielkie możliwości, ciągle jeszcze niedoceniane i słabo wykorzystywane. Wprowadzanie do eksploatacji inteligentnych systemów transportowych stało się nakazem chwili. Bez pilnych działań w tym w tym zakresie miejskie infrastruktury transportowe ulegną całkowitemu załamaniu. Jednakże nawet najlepsze inteligentne systemy sterowania ruchem nie przyniosą spodziewanych rezultatów, jeśli nie zostaną wsparte kompleksowymi rozwiązaniami: nowoczesną gospodarką przestrzenną, dobrym planowaniem urbanistycznym i efektywnym systemem transportu publicznego. Współdziałanie planistów, urbanistów, specjalistów inżynierii miejskiej, informatyków i telematyków jest nieodzownym warunkiem zapewnienia miastu mobilności - podstawy inteligentnego miasta przyszłości. Organizatorzy żywią nadzieję, że wrocławskie Forum, odbywające się w mieście, które podjęło ambitne wyzwanie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania i sterowania ruchem miejskim, będzie doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń wszystkich specjalistów, od których wiedzy i zaangażowania zależy ostateczny sukces. Ryszard Pregiel Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Szanowni Państwo, Prof. Jerzy Mikulski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu Jest to już piętnaste nasze spotkanie, naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką upowszechniania zagadnień inteligentnego transportu. Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych odbędzie się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, w formule spotkania naukowo technicznego Forum Mobilne Miasto, jako dedykowany panel naukowy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że możliwości i efekty stosowania telematyki w transporcie są ogromne. Jest to dzisiaj jedyny sposób by optymalnie użytkować infrastrukturę transportową, przy jednoczesnym zwiększaniu jej wydajności i przy poprawie bezpieczeństwa. Niemniej proces wdrażania telematyki w praktyce nie przebiega bezproblemowo, napotykając na różnorakie przeszkody. Dlatego bardzo ważnym jest, że możemy się znowu spotkać i wymienić nasze doświadczenia i poglądy, omawiając osiągnięcia i rzeczywiste aplikacje telematyczne, jak również przedstawić przyszłościowe plany wdrożeniowe. W trakcie poprzednich 14. edycji naszych spotkań mieliśmy okazję obserwować i współtworzyć tego typu rozwiązania. Aby dostosować się do tempa rozwoju systemów telematycznych, w nadchodzącej konferencji tematyka różnych rodzajów transportu została rozszerzona o obszar telematyki miejskiej. Pierwsza konferencja w nowej formule nieprzypadkowo odbędzie się we Wrocławiu. To miasto w ostatnich latach stało się bowiem poligonem dla budowy i wdrożenia nowoczesnego Inteligentnego Systemu Transportu. Będziemy mieli więc okazję i możliwość zapoznania się z żywym, funkcjonującym systemem. Przegląd proponowanych referatów pozwala na stwierdzenie, że pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań i zastosowań z zakresu upowszechniania inteligentnego transportu. Rozwój telematyki, jak widać, przechodzi od fazy badawczej do fazy implementacji konkretnych rozwiązań. Należy sobie jedynie życzyć by znajdywały one coraz szersze zastosowanie w praktyce transportowej. I taki jest główny cel naszego spotkania. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na to spotkanie. Wierzę, że zarówno planowane wystąpienia, jak i wypowiadane w debacie poglądy staną się podstawą pogłębionej refleksji naukowej, odnoszącej się do problemów wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu systemami transportowymi. Jestem przekonany, że będzie to inspirujące spotkanie. Prof. Jerzy Mikulski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu źródło: 4 / 2015 p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 7

10 Zastosowanie zintegrowanego systemu transportu w aglomeracji miejskiej Agnieszka Hadas mgr inż. Agnieszka Hadas Główny Specjalista ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Po zakończeniu projektu wdrożenia systemu ITS we Wrocławiu, warto zadać sobie pytanie, czy dostarczone narzędzie osiągnęło wyznaczony cel i spełniło stawiane oczekiwania? Wrocław, jako miasto będące tuż po wdrożeniu ITS, stało się w Polsce bardzo cennym punktem referencyjnym w przedmiotowym temacie. Skala systemu pod względem zastosowanych w jednej inwestycji kilkunastu zintegrowanych ze sobą podsystemów informatycznych, które są zasilane w dane dostarczone z ponad trzech tysięcy urządzeń rozlokowanych na terenie całego miasta i włączenia do systemu blisko 70% istniejących w mieście sygnalizacji świetlnych, a także obszerność określonych dla niego funkcji kluczowych, z pewnością sprawiają, że Wrocław obecnie jest najlepszym w kraju kompendium wiedzy praktycznej w sprawie ITS. Dlatego powinniśmy dzielić się swoim doświadczeniem z innymi miastami i nieść odpowiedź dla pojawiających się wątpliwości miast i gmin podejmującym decyzję o przystąpieniu do niezwykle skomplikowanej i kosztownej inwestycji, jaką jest wdrożenie ITS. Zanim odpowiemy na podstawowe pytanie dotyczące spełnienia oczekiwań i osiągnięcia celu, powinniśmy sprecyzować, czym w zasadzie jest inteligentny system. Co sprawia, że strukturalny system informatyczny przedstawiony jest za pomocą określeń antropomorficznych? Na czym polega jego inteligencja i czy system zanim zlikwiduje wszystkie problemy ruchowe miasta, musi się czegoś nauczyć. Czy jest możliwe, że rzeczywiście ogromna, zatłoczona aglomeracja przestanie mieć problemy i w sposób prawie magiczny, na istniejącej przepełnionej pojazdami infrastrukturze drogowej, zapewni płynność ruchu dla wszystkich jego uczestników? Z premedytacją zadaję te pytania, ponieważ w czasie trwania projektu ITS we Wrocławiu podobne towarzyszyły naszemu wdrożeniu. Wymagają, więc odpowiedzi, dla wprowadzenia w prawidłowe postrzeganie nowoczesnych technologii telematyki transportu. Czym jest ITS Wrocław? Jest przede wszystkim narzędziem dającym możliwości, jakich we Wrocławiu (w skali całego miasta) do tej pory nie było. Za sprawą zintegrowanych kilkunastu podsystemów informatycznych, jest kompleksowym rozwiązaniem działającym w wielu obszarach funkcjonalnych. Posiada możliwości dynamicznego oraz adaptacyjnego zarządzania ruchem, odpowiadającego na zmieniające się warunki ruchowe w każdym momencie czasu rzeczywistego, tj. zmiennością, którą charakteryzuje się każda duża aglomeracja miejska. Jest platformą informatyczną, która zapewnia możliwość równoczesnego sterowania ruchem na różnych płaszczyznach: priorytetowania transportu publicznego, upłynniania ruchu kołowego, usprawniania otwarć przejść dla pieszych, ale również dynamicznego zarządzania sytuacją kryzysową w ruchu miejskim czy planowanymi zmianami w związku z organizacją imprez masowych, czy różnorodnych świąt. I jednocześnie jest narzędziem dostarczającym i umożliwiającym natychmiastowy przepływ informacji, których szybkość udostępnienia ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Jest narzędziem zbierającym, przetwarzającym i dystrybuującym informacje wspierające decyzje mieszkańców w zakresie planowania i realizacji podróży, kategoryzowania i priorytetowania czynności naprawczych i eksploatacyjnych infrastruktury miejskiej, podnoszące poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a także wspierające podejmowanie decyzji służb dla zabezpieczenia i rozwiązania sytuacji kryzysowych. Podnosi bezpieczeństwo mieszkańców, dając nieocenione narzędzie dla wszelkich organów ścigania w rozwiązywaniu problemów wykroczeń i przestępstw. Pozwala monitorować stan urządzeń infrastruktury, ale również obiektów inżynieryjnych Wrocławia, przez co wpływa na oszczędności w utrzymaniu. Jest również gruntowną bazą dla nowoczesnych technologii w innych dziedzinach działalności miasta, które z upływem czasu niewątpliwe nadejdą. Inteligentny system, który musi się uczyć Inteligencja systemu polega na jednoczesnej, wielopoziomowej i dwukierunkowej pracy automatów systemu. Automaty pozyskują i prezentują zebrane dane z czujników ruchu oraz podejmują, na podstawie analizy danych i warunków logicznych określonych przez osobę decyzyjną w zakresie zarządzania ruchem, działania. Całość zadań realizowanych przez system odbywa się w czasie rzeczywistym. Praca inteligentnego systemu może być porównana z armią ludzi pracujących równocześnie, aby wykonywane przez nich czynności zapewniały efekt na poziomie porównywalnym do systemu. Taki standard pracy i tak byłby niemożliwy do osiągnięcia przez człowieka z uwagi na ilość koniecznych do tego środków finansowych, logistycznych i organizacyjnych. Czy system się uczy? Tak. Jeśli użytkownik zaprogramuje w nim taką funkcjonalność, system będzie analizował dotychczasowe informacje i będzie próbował znaleźć pewną powtarzalną prawidłowość, może wtedy powtórzyć czynności, które wówczas wykonywał. Jednak przy ogromnej zmienności, jaką charakteryzuje się ruch miejski, czy można mówić o powtarzalności? I czy jest to dobry kierunek? W kontekście np. występowania szczytów komunikacyjnych tak, ale jest to bardzo duży poziom ogólności. Czy np. szczyt poranny w poniedziałek jest taki sam w każdy poniedziałek w roku na tym samym wlocie danego skrzyżowania? A może od inteligencji systemu powinniśmy wymagać większej wrażliwości na zmienność ruchu, z uwagi na przykład na zepsuty samochód, który akurat dzisiejszego poranka blokuje na pasie dotychczasową płynność ruchu? Poziom wykorzystania posiadanych danych i możliwości systemu zależy od 8 p r z e g l ą d k o m u n i k a c y j n y 4 / 2015

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP 5 2015 rocznik LXX cena 25,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Analiza porównawcza przewozów

Bardziej szczegółowo

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04.

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04. Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 15-17.04.2015, Wrocław PATRONAT ORGANIZATORZY P O L S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU 3 2014 rocznik LXIX cena 23,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Analiza przyczyn rozerwań pociągów towarowych ISSN 0033-22-32 Zarządzanie jakością usług pasażerskich przewozów kolejowych

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU 11 2014 rocznik LXIX cena 45,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną ISSN 0033-22-32 Problematyka niezawodnościowo eksploatacyjna systemów

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU 2 2014 rocznik LXIX cena 23,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Metodyka optymalizacji nawigowania pojazdów elektrycznych ISSN System monitorowania on-line stanu technicznego infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP 2 2015 rocznik LXX cena 25,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Zarządzanie lotniskami

Bardziej szczegółowo

Strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym

Strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP 5 2013 rocznik LXVIII cena 29,40 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Strefa kolizji zwierząt

Bardziej szczegółowo

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP 1 2015 rocznik LXX cena 25,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Regulacja w sektorze kolejowym

Bardziej szczegółowo

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. (022) 630 99 07; faks (022) 630 99 12 SZANOWNI CZYTELNICY! Redakcja: ul. Trębacka 4, 00-074

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO!

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO! OD REDAKTORA NACZELNEGO! Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System ZRD w Lubinie ITS na Autovía del Camino I Polski Kongres ITS coraz bliżej. numer 4 kwiecień 2008

Zintegrowany System ZRD w Lubinie ITS na Autovía del Camino I Polski Kongres ITS coraz bliżej. numer 4 kwiecień 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 4 kwiecień 2008 Zintegrowany System ZRD w Lubinie ITS na Autovía del Camino I Polski Kongres ITS coraz bliżej cena 9,50

Bardziej szczegółowo

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak (sekretarz

Bardziej szczegółowo

ISNN 1426-5788 LUTY K W I E C I EŃ 2009. Łódzki Tramwaj Regionalny. Bilet do wygody. Tramwaje i metro regionu MENA

ISNN 1426-5788 LUTY K W I E C I EŃ 2009. Łódzki Tramwaj Regionalny. Bilet do wygody. Tramwaje i metro regionu MENA ISNN 1426-5788 LUTY K W I E C I EŃ 2009 Łódzki Tramwaj Regionalny Bilet do wygody Tramwaje i metro regionu MENA Jakie karty miejskie? KATARZYNA MIGDOŁ-ROGÓŻ Redaktor naczelna Od kilku lat w największych

Bardziej szczegółowo

Przegląd ITS ma już rok!

Przegląd ITS ma już rok! Zaawansowane technologie - praktyczne porady dla przedsiębiorców numer 10 październik 2008 www.przeglad-its.pl Przegląd ITS ma już rok! Wiodący partner w realizacji przedsięwzięć drogowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

nr 2(55)/2014 MAJ-LIPIEC 2014

nr 2(55)/2014 MAJ-LIPIEC 2014 nr 2(55)/2014 MAJ-LIPIEC 2014 Jest sposób, aby odkorkować centra wielkich miast System bardzo inteligentny Transport wcale nie taki darmowy Wszystko o transporcie publicznym w jednym miejscu Transinfo.pl

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 5 maj 2008 cena 9,50 z³ (w tym 0% VAT) www.przeglad-its.pl Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. ul. Trębacka

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

W ojsko we C entr um No rma lizacji, Jakości i Kodyfika cji

W ojsko we C entr um No rma lizacji, Jakości i Kodyfika cji W ojsko we C entr um No rma lizacji, Jakości i Kodyfika cji OD REDAKTORA NACZELNEGO Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. (022) 630 99 07; faks (022) 630

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

2/2009 Kacja publiczna Komuni Komunikacja Droga Jak Cię widzą, międzyludzka do sukcesu tak Cię piszą

2/2009 Kacja publiczna Komuni Komunikacja Droga Jak Cię widzą, międzyludzka do sukcesu tak Cię piszą ISNN 1426-5788 maj lipiec 2009 nr 2 (35)/2009 Komunikacja publiczna 2/2009 Komunikacja międzyludzka Droga do sukcesu Jak Cię widzą, tak Cię piszą POKAŻ SIĘ w Komunikacji Publicznej ZAMÓW REKLAMĘ W NASZEJ

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej

Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych. Facebook w komunikacji miejskiej ISNN 1426-5788 MAJ LIPIEC 2011 nr 2(43)/2011 Komunikacja publiczna 2/2011 Praktyczne rozwiązania z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników zbiorowych Facebook w komunikacji miejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Rok sukcesów Wszelkiej pomyślności w Nowym, 2012 Roku!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia LUTY 2012 NR 14. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia UTRZYMAJ STANDARD AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OZNAKOWANIE TYMCZASOWE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA SŁOWO WSTĘPNE. BIULETYN INFORMACYJNY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze infrastruktury

Programy naprawcze infrastruktury Nr 10(45)/2011 październik 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Programy naprawcze infrastruktury Między jakością a ceną Dofinansowanie ITS ISSN 1896-6233 10 9 771 896 623109 OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Transport miejski i regionalny 07 2013

Spis treści. Transport miejski i regionalny 07 2013 Transport Miejski i Regionalny (skrót TMiR) Czasopismo wydawane od 2004 roku jako kontynuacja tytułu Transport Miejski, wydawanego od 1982 r. Redaktor naczelny Prof. PK dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo