Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, Kraków, poszukuje wykonawców w zakresie realizacji szkoleń z tematyki: I. informatyki: 1. Język C/C++ Zaawansowane programowanie 2. Quality Assurance - Zarządzanie jakością wytwarzanego oprogramowania 3. Projektowanie systemów informatycznych o architekturze zorientowanej na usługi SOA do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu Projekt szkoleniowy dla pracowników INTERIA.PL realizowanego w ramach Poddziałania A Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zakres tematyczny powyższych szkoleń został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. I. Opis przedmiotu zamówienia Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Informacje odnośnie zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń informatycznych dla pracowników INTERIA.PL. Szkolenia odbędą się w systemie grupowym zgodnie z Tabelą nr 1. Szczegółowy termin realizacji oraz ostateczny program szkoleń zostaną ustalone w umowie pomiędzy INTERIA.PL a Wykonawcą. Dopuszcza się składanie ofert częściowych obejmujących deklarację do przeprowadzenia szkoleń/szkolenia w jednym lub kilku tematach. W ofercie Oferent jest zobowiązany wyraźnie zaznaczyć jakich tematów dotyczy jego oferta.

2 Tabela nr 1 Nazwa szkolenia Język C/C++ Zaawansowane programowanie Quality Assurance - Zarządzanie jakością wytwarzanego oprogramowania Projektowanie systemów informatycznych o architekturze zorientowanej na usługi SOA Ilość grup Ilość godzin szkoleniowych Planowana liczba uczestników w grupie Planowany termin szkolenia Do 29 marca 2013 r. Do 29 marca 2013 r. Do 29 marca 2013 r. Zajęcia realizowane będą w siedzibie INTERIA.PL w Krakowie. Godzina szkoleniowa zajęcia prowadzone przez Wykonawcę w czasie 60 minut, z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi. II. Warunki udziału w postępowaniu O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunek: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia tj. trenerami, wskazanymi do niniejszego projektu, posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 100 godzin szkoleniowych) z zakresu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym. III. W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min. do: 1. Przygotowania programu szkoleń z wstępnie opracowanym zakresem merytorycznym. 2. Prowadzenia list obecności (zawierających niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).

3 3. Archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jaki i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez WUP Kraków i Instytucję Zarządzającą. 5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkoleń oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. 6. Przeprowadzenia testów kompetencji z danego tematu szkolenia w dniu rozpoczęcia oraz w dniu zakończenia szkolenia wraz z analizą i oceną 5 dni po przeprowadzeniu szkolenia. 7. Przeprowadzenia szkoleń i wydania certyfikatów po ukończonych szkoleniach, potwierdzających ukończenie szkoleń (zawierających niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL). IV. Oferta powinna zawierać: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o której mowa w punkcie 1 rozdziału II (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ). 2. Informacje nt. trenerów (Curriculum Vitae) którzy zostaną przydzieleni do niniejszego projektu. Dokumentacja musi zawierać informacje pozwalające stwierdzić, iż został zrealizowany warunek posiadania wiedzy, o której mowa w punkcie 2 rozdziału II. 3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenia trenerów w przeprowadzeniu szkoleń informatycznych, w ostatnich 3 latach (w szczególności doświadczenie zgodne z profilem działalności Zamawiającego). 4. Oświadczenie o wykonywaniu usług, polegających na przygotowaniu i realizacji szkoleń z tematyki informatycznej w okresie ostatnich 3 lat, wraz z wykazem tychże usług oraz podmiotów dla których były świadczone (o ile Oferent posiada). Prosimy o załączenie kilku referencji w tym zakresie. 5. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie Oferenta w przeprowadzeniu szkoleń informatycznych współfinansowanych ze środków pomocowych (w tym EFS) - o ile Oferent posiada. 6. Szczegółowy program przedmiotowego szkolenia. 7. Całościową ofertę cenową netto oraz brutto zawierającą cenę przeprowadzenia szkoleń wraz z wszystkimi elementami wymienionymi w punktach 1-7 rozdziału III. 8. Oferta powinna zawierać informacje na temat wyposażenia i konfiguracji stanowisk, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (software & hardware). W przypadku uwzględnienia wyposażenia i konfiguracji stanowisk oferta powinna zawierać kwotę łączną netto zadeklarowanego szkolenia jak i kwotę netto szkolenia bez wyposażenia i konfiguracji stanowisk. Cena powinna uwzględniać koszty noclegów, wyżywienia oraz koszty dojazdu na miejsce szkolenia trenerów. 9. Termin ważności oferty.

4 10. Oświadczenie o braku powiązań: Oświadczam, że firma (wstawić nazwę) nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z GRUPĄ INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu GRUPY INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu GRUPY INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta; d) pełnomocnika; e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. 4. W przypadku składania ofert częściowych wymagane jest zadeklarowanie jakiego szkolenia/jakich szkoleń dotyczy oferta. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru częściowych ofert (przez częściową ofertę należy rozumieć pojedyncze szkolenie lub kilka wybranych szkoleń). 6. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty. 7. Oferta powinna być trwale spięta. 8. Dokumenty w ramach postępowania mogą być składane w oryginale lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo do reprezentacji, które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. VI. Kryterium wyboru oferty: W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.

5 Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria: 1. Cena waga max 50 pkt. 2. Doświadczenie oferenta, w którym będzie brane pod uwagę wykonanie usługi, polegającej na przygotowaniu i realizacji szkoleń z tematyki informatycznej, w tym doświadczenie oferenta w realizacji projektów szkoleniowych, współfinansowanych ze środków pomocowych (w tym EFS), w okresie ostatnich 3 lat waga max 10 pkt. 3. Zapewnienie udziału wykwalifikowanych trenerów w projekcie (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze, w szczególności zgodnych z profilem działalności Zamawiającego) oraz praktyczne doświadczenie trenerów w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań będących przedmiotem szkolenia waga max 20 pkt. 4. Jakość merytoryczna szkolenia na podstawie zaproponowanego programu waga max. 20 pkt. VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem Oferta IV Tura szkoleń informatycznych należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 05 grudnia 2012 r. do godziny (decyduje data wpływu) w siedzibie INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Teatralne 9A, Kraków w Zespole Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Unijnych. VIII. Osoba do kontaktu: W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Ewelina Pieprzycka tel. 012/ IX. Rozstrzygniecie postępowania: 1. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone. 2. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji w przypadku ostatecznego programu szkoleń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 5. W przypadku uchylania się od podpisania umowy wyłonionego wykonawcy, umowa może zostać podpisana z następnym w kolejności wykonawcą. X. Postępowanie końcowe W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące.

6 Załącznik nr 1. Wykaz zagadnień do szkolenia 1. Język C/C++ Zaawansowane programowanie Grupę docelową szkolenia stanowią programiści z dużym doświadczeniem w programowanie w c i c++ w środowisku Linux którzy na co dzień używają środowisk NetBeans / Eclipse / vim. Uczestnicy znają i używają podstawowe elementy składowe biblioteki STL. Głównym celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanych możliwości jakie dają biblioteki STL oraz Boost i ich praktyczne wykorzystanie w celu szybszego i wydajniejszego programowania aplikacji które głównie będą używane do budowy usług internetowych. Uczestnik szkolenia powinien w szczególności nabyć wiedzę w zakresie: Kontenery, iteratory i struktury danych kategoryzacja, różnice, sposób działania, wymagania, wydajność (dla różnych operacji), także zaawansowane struktury (np. inteligentne wskaźniki, obiekty funkcyjne). Zestawienia dostępnych algorytmów wraz z przykładami ich wykorzystania. Wsparcia realizacji programowanie współbieżnego oraz wzorców projektowych wykorzystywanych w tej dziedzinie. Możliwości użycia do sprawdzania poprawności oraz testowania aplikacji. Wskazane jest również aby szkolenie zapoznawało uczestników z bibliotekami do zarządzania pamięcią oraz parsowania/przetwarzania danych. 2. Quality Assurance - Zarządzanie jakością wytwarzanego oprogramowania Grupę szkoleniową stanowią programiści z dużym doświadczeniem w programowaniu serwisów internetowych przy użyciu głównie języka PHP 5.x, HTML, JavaScript, CSS, bazy MySQL, PostgreSQL lub Oracle dlatego oczekujemy, że zastosowane przykłady teoretyczne oraz praktyczne będą odnosiły się do zagadnień spotykanych wśród firm z branży produkcji oprogramowania, a w szczególności serwisów internetowych opartych o wyżej wymienione technologie. Celem szkolenia jest zaprezentowanie nowoczesnych skutecznych metod testowania oprogramowania - z głównym nastawieniem na testy złożonych usług internetowych. W zakresie szkolenie wskazane jest aby wytłumaczyć temat dotyczący środowiska testowego aplikacji internetowych, metodyki testowania oraz sposobów na automatyzację testów.

7 Ważnym elementem jest poruszenie zagadnień związanych z przygotowaniem danych testowych oraz ze sposobem radzenia sobie w tym obszarze. Uczestnik szkolenia powinien w szczególności nabyć wiedzę w zakresie: Rodzaje testów - w szczególności omówienie jednostkowe i funkcjonalne oraz wydajnościowe i obciążeniowe. Testowanie w cyklu życia oprogramowania Czym jest continuous integration i continuous delivery Jakie są techniki tworzenia testów. Jak i po co przygotowywać dane testowe. Techniki weryfikacji jakości - inspekcje, audyty Narzędzi w procesie testowym - w szczególności wskazanie praktycznych narzędzi które można używać przy produkcji aplikacji internetowych (np. PHPUnit, JSUnit, Selenium, PHP Code Snifer, ReviewBoard, Hudson, Sonar) Uczestnicy szkolenia powinni nabyć wiedzę na temat specyfiki testowania regresyjnego oraz narzędzi niezbędnych do zapewnienia efektywności takich testów. Szkolenie powinno pozwolić zrozumieć na czym polega natura testów i co jest istotne w zakresie testów. 3. Projektowanie systemów informatycznych o architekturze zorientowanej na usługi SOA Grupę szkoleniową stanowią architekci aplikacji i starsi programiści z dużym doświadczeniem w programowaniu serwisów internetowych przy użyciu głównie języka PHP 5.x, HTML, JavaScript, CSS, bazy MySQL, PostgreSQL lub Oracle dlatego oczekujemy, że zastosowane przykłady teoretyczne oraz praktyczne będą odnosiły się do zagadnień spotykanych wśród firm z branży produkcji oprogramowania, a w szczególności serwisów internetowych opartych o wyżej wymienione technologie z przeznaczeniem do odbioru przez klienta masowego (duże nastawienie na skalowalność i wydajność rozwiązań) - czyli typowego użytkownika portalu jakim jest Głównym celem stawianym przed tym szkoleniem jest zapoznanie słuchaczy z wzorcami stosowanymi na świecie przy budowie skalowalnych, wydajnych i jednocześnie elastycznych rozwiązań informatycznych łatwo adoptowalnych do nowych oczekiwań biznesu i otaczającego rynku. Uczestnik szkolenia powinien w szczególności nabyć wiedzę w zakresie: Charakterystyki architektury zorientowanej na usługi - w tym wskazane zalety i zagrożenia. Zasad projektowania stosowanego podczas budowy rozwiązań opartych o SOA. Jak identyfikować i wdrażać scenariusze biznesowe w oparciu architekturę zorientowaną na usługi.

8 Jak zarządzać architekturą SOA - zarządzanie usługami, cykl życia. Krótka charakterystyka i przeznaczenie istniejących rozwiązań: SOAP, RPC, REST, CORBA, Web services, DDS, Java RMI, WCF. API bazujące na HTTP w szczególności RESTfull - rozwiązania bazujące na JSON oraz POX. Czym jest szyna ESB, krótkie omówienie istniejących opensourceowych rozwiązań. Jak opisywać architekturę SOA z wykorzystaniem diagramów UML - krótko o BPMN. Jak implementować rozwiązania oparte o SOA.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje wykonawców w zakresie realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje wykonawców w zakresie realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Będzin, dn. 19 marca 2014 r. Projekt nr POKL.02.01.01 00 044/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M.Pasek Spółka Jawna Zaproszenie do konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo