Specyfikacja Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Zamawiający TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śl Wrocław Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: OZ5/MB /2013 zadanie pn.: dostawa i montaż analizatorów jakości energii oraz budowa systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Postępowanie prowadzone w trybie nieograniczonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej do EURO Specyfikacja zawiera 69 ponumerowanych stron Wrocław październik 2013 Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 1

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE DOKUMENTY ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY WADIUM ZAWARCIE UMOWY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ POSTANOWIENIA KOŃCOWE Załącznik nr A Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 2

3 SPECYFIKACJA TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, Wrocław, tel , faks , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: dostawa i montaż analizatorów jakości energii oraz budowa systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji oraz Zasadach udzielania zamówień w TAURON Dystrybucja S.A (dalej: Zasady), udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż analizatorów jakości energii oraz budowa systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zrealizowane na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Pełen opis przedmiotu zamówienia jest ujęty w załączniku nr A natomiast wymagania określone są w umowie stanowiącej załącznik nr 9. Termin realizacji całego zadania do 31 marca 2014 roku, z zastrzeżeniem, że termin dla : dostawy analizatorów stacjonarnych i przenośnych do roku przekazania dokumentacji wykonawczej (projekt w części ideowej i montażowej) do roku. realizacji założeń projektowych w części dotyczącej zabudowy analizatorów do roku uruchomienia systemu monitorowania i zakończenie inwestycji do roku Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia jak i warunki zawarte są w projekcie umowy. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie mają obowiązek dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie wizji lokalnej proszę kontaktować się z Jarosław Frydel tel.: w godzinach 08:00 14:00. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi zawierać: 1.1 Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru w załączniku nr 1). 1.2 Wypełniony arkusz kalkulacyjny (wg wzoru w załączniku nr 2). Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 3

4 1.3 Wypełniony wykaz podstawowych urządzeń (wg wzoru w załączniku nr 3 do umowy). 1.4 Karty katalogowe w języku polskim wszystkich oferowanych produktów umożliwiające weryfikację danych i stwierdzenie zgodności oferowanych wyrobów z wymaganiami Zamawiającego. 1.5 W przypadku zatrudnienia podwykonawców zobowiązanie do współpracy (wg wzoru w załączniku nr 5). Wykonawca ma prawo powierzyć do 20% robót do wykonania podwykonawcom (wartości brutto zadania). 1.6 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji. 1.7 Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia (o ile taka sytuacja występuje). 1.8 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo nie wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 1.9 Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej kopia dokumentu). 2. Przygotowanie oferty 2.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 2.2 Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji. 2.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2.5 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę albo nie wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2.6 W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 2.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 2.8 Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były p o n u m e r o w a n e kolejnymi numerami. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 4

5 2.9 Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć: Oferta na zadanie: budowa systemu monitorowania energii elektrycznej (nr OZ5/MB /2013) Nie otwierać przed (data godz ) Sprawę prowadzi Mirosław Budziński 2.10 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem INFORMACJE CHRONIONE Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione w punktach 4.1 do 4.4 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). W przypadku warunku zrealizowania usług (pkt 4.3 Specyfikacji) podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 5

6 2.15 Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum. 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności posiadają: uprawnienia projektowe dla branży elektrycznej w zakresie sieci instalacji i urządzeń bez ograniczeń, uprawnienia budowlane do: kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy dla osób kierujących robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci i linii elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia (przy czym osoby te posiadają uprawnienia projektowe dla branży elektrycznej), uprawnienia kwalifikacyjne E powyżej 1kV, uprawnienia kwalifikacyjne D powyżej 1kV, aktualny wpis do Izby wraz z ważnym ubezpieczeniem, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym w szczególności dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2003, nr 2016 z późniejszymi zmianami) w zakresie: projektowania (min. 1 osoba, która posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w branży elektrycznej i zakresie sieci instalacji i urządzeń bez ograniczeń, w zakresie wykonawczym (min. 1 osoba w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy dla osób kierujących robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci i linii elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia ) oraz dysponują osobami posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne: E powyżej 1kV (min. 2 osoby), D powyżej 1kV (min. 2 osoby), 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia postępowania (tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego), a jeśli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż ,00 zł każda - z jednoczesnym potwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane należycie, tzn. wykonane ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone, 6. posiadają ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż ,00zł wraz z potwierdzeniem dokonania opłacenia składki za polisę. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 6

7 W przypadku, gdy polisa traci swoją ważność przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić promesę (lub inny dokument) zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującą cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 4 Wymagane dokumenty niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. WYMAGANE DOKUMENTY Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, o którym mowa w podpunkcie 2 poniżej. 2. Oświadczenie (wg załącznika nr 4 do Specyfikacji). 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty wszczęcia postępowania, robót budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 6 do Specyfikacji) wykaz potwierdza spełnienie warunku określonego w pkt. 3.5 niniejszej Specyfikacji. 6. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg załącznika nr 7 do Specyfikacji (wykaz potwierdza spełnienie warunku określonego w pkt i 3.2 niniejszej Specyfikacji). 7. W przypadku realizowania zadania z udziałem podwykonawców w zespół kadry technicznej muszą wchodzić osoby reprezentujące podwykonawcę (wraz z informacjami na temat ich uprawnień). Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 7

8 8. Ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (potwierdzenie spełnienia warunku z punktu 3.6 Specyfikacji). 5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. Według reguł przewidzianych w Zasadach. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty, w tym podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca określi cenę za całość zamówienia na formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do specyfikacji) ponadto Wykonawca poda również ceny za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego wypełniając załącznik nr 2 do specyfikacji. 3. Cena jednostkowa określona w arkuszu musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności cena końcowa musi obejmować zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie podatki w tym VAT opłaty celne, koszty transportu oraz inne składniki, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w zaproszeniu. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji. Do ceny netto będzie doliczany podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 4. Ceny zawarte w ofercie, określone w załączniku nr 1 do SWZ nie będą podlegać zmianom i korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena brutto. 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena 100 % 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert według reguł określonych w Zasadach. 4. Szczegółowe reguły badania i oceny ofert zawarte są w Zasadach. 8. WADIUM 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w jednej z form wskazanych w Zasadach w wysokości zł (słownie osiem tysięcy złotych). Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 8

9 2. Wadium można wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Bank PKO S.A. nr , z konieczną adnotacją budowa systemu monitorowania energii elektrycznej OZ5/MB /2013, a kopię dokumentu przelewu należy dołączyć do oferty. 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 13 listopada 2013 roku do godz W przypadku pozostałych form wniesienia wadium oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. 5. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą określony w pkt.14 niniejszej Specyfikacji. Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego). 6. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. Uwaga postępowanie jest prowadzone poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zatem gwarancja lub poręczenie nie może powoływać się na ustawę. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium, według reguł określonych w Zasadach. UWAGA! Postępowanie jest prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, zatem gwarancja lub poręczenie nie może się powoływać na tę ustawę. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium zawarte w Zasadach w 7 p ZAWARCIE UMOWY Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia zawarcia umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (w załączniku nr 1 do oferty) w jednej z form określonych w Zasadach. 2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy. 3. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji, powinien sporządzić ją wg załączonego wzoru (załącznik nr 8 do Specyfikacji). 11. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem faksu do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 9

10 Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 6 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. 2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 3. W przypadku zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego przekazanie treści wyjaśnień jak również zmiany i uzupełnienia specyfikacji zamieszone na stronie internetowej spełniają wymóg ich przekazania. 4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Mirosław Budziński tel w godz fax TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2013 roku do godz w : Kancelarii Ogólnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 20 pok. 029 (parter) Wrocław, 13. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 listopada 2013 roku o godz w : Sali Konferencyjnej nr 004 (parter) Działu Przetargów ul. Sztabowa 72/ Wrocław, 2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnej sesji otwarcia ofert. 3. Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny oferty oraz inne dane, jeżeli są niezbędne do dokonania oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 10

11 oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 2. Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 3. Do momentu zawarcia umowy Zamawiający może powtórzyć czynności oceny i badania ofert oraz unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia. Wysłanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia po upływie terminu związania ofertą, jeżeli przekazał Wykonawcy informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004, w tym unormowania dotyczące odwołań. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 11

12 Opis przedmiotu zamówienia (Umowy) Załącznik nr A dostawa i montaż analizatorów jakości energii oraz budowa systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Zamówienie obejmuje: Dostawę i montaż 14 szt. analizatorów stacjonarnych Dostawę 6 szt. analizatorów przenośnych Budowę systemu monitorowania, jakości energii elektrycznej I. Analizatory stacjonarne 1. Dostawa i montaż Należy dostarczyć 14 szt. analizatorów stacjonarnych i zabudować dostarczone urządzenia w polach transformatorowych rozdzielni 10kV i 20kV w 5 stacjach wg poniższego wykazu: a. R-101 Walecznych rozdzielnica typu WRS 4 szt. sekcja 1 10kV sekcja 2 10kV sekcja 1 20kV sekcja 2 20kV b. R-122 Bielany Wrocławskie rozdzielnica typu MMS 20 (Eaton) 2 szt. sekcja 1 20kV sekcja 2 20kV c. R-142 Wieczysta rozdzielnica typu NXPlusC (Siemens) 4 szt. sekcja 1 10kV sekcja 2 10kV sekcja 1 20kV sekcja 2 20kV d. R-184 Miłoszyce rozdzielnica typu WRS 2 szt. sekcja 1 20kV sekcja 2 20kV e. R-195 Biskupice rozdzielnica typu UniGear ZS1 (ABB) 2 szt. sekcja 1 20kV sekcja 2 20kV Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 12

13 Uwaga! Preferuje się zabudowę analizatorów w przedziałach niskonapięciowych rozdzielnic. Zabudowa analizatorów nie może skutkować naruszeniem konstrukcji zewnętrznej przedziału niskonapięciowego. 2. Wymagania dla analizatora stacjonarnego 2.1. Analizatory muszą być zgodne z właściwymi normami i wymaganiami stawianymi przez obowiązujące w Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej przepisy prawa i normy branżowe oraz muszą posiadać aktualne i właściwe certyfikaty (deklaracje) zgodności Dopuszcza się do stosowania analizatory spełniające wymogi klasy A dla wszystkich parametrów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Parametry mierzone Lp. Parametry Opis wartości pomiarowych Zgodność z normą 1. Napięcie Wartości skuteczne (RMS) L1, L2, L3 fazowe oraz międzyfazowe ( średnie, min U rms(1/2), max U rms(1/2) PN-EN Asymetria napięcia Asymetria = u2/u1 * 100% Wartości składowych symetrycznych o kolejności u1 zgodnej, u2 przeciwnej i u0 zerowej PN-EN Prąd 4. Asymetria prądu 5. Częstotliwość Wartości skuteczne (RMS) fazowe L1, L2, L3 ( średnie, min Irms(1/2), max Irms(1/2) Asymetria = i2/i1 * 100% Wartości składowych symetrycznych o kolejności: i1 zgodnej, i2 przeciwnej i i0 zerowej Wartości średnia, min 10- sekundowa, liczba 10- sekundowych wartości wykraczających poza limity ustawione przez użytkownika PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 13

14 Lp. Parametry Opis wartości pomiarowych Zgodność z normą 6. Krótkookresowy wskaźnik migotania światła - Pst Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Długookresowy wskaźnik migotania światła - Plt Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Współczynnik THD napięcia Wartości średnie oraz max 3- sekundowe dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Harmoniczne napięcia Wartości średnie oraz max 3- sekundowe składowych, grup i podgrup harmonicznych od 1 do 50 dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Interharmoniczne napięcia Wartości średnie oraz max 3- sekundowe składowych, grup i podgrup interharmonicznych od 1 do 50 dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Kąty fazowe harmonicznych napięcia Kąty fazowe harmonicznych od 1 do 50 dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN Współczynnik THD dla interharmonicznych napięcia Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN Współczynnik THD prądu 14. Harmoniczne prądu Wartości średnie oraz max 3- sekundowe dla poszczególnych faz L1, L2, L3 Wartości średnie oraz max 3- sekundowe składowych, grup i podgrup harmonicznych od 1 do 50 dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 14

15 Lp. Parametry Opis wartości pomiarowych Zgodność z normą 15. Interharmoniczne prądu Wartości średnie oraz max 3- sekundowe składowych, grup i podgrup, interharmonicznych od 1 do 50 dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Kąty fazowe harmonicznych prądu 17. Współczynnik THD dla interharmonicznych prądu 18. Współczynnik TDD prądu Kąty fazowe harmonicznych od 1 do 50 dla poszczególnych faz L1, L2, L3 Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 PN-EN PN-EN Moc czynna harmonicznych Wartości mocy dla harmonicznych poszczególnych faz L1, L2, L3 oraz 3-fazowe PN-EN Moc czynna Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 21. Moc bierna Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 22. Moc pozorna Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 23. Współczynnik mocy 24. Współczynnik cos Ø ( dla harmonicznej podstawowej) Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3 Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L Rejestracje zdarzeń a. Rejestracja zapadów, wzrostów i przerw w oparciu o zdefiniowane kryteria. b. Opcja detekcji zdarzeń w oparciu o napięcie referencyjne w przesuwnym oknie czasowym zgodnie z PN-EN c. Koncepcja oznaczenia ( flagowania) zgodnie z PN-EN Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 15

16 d. Rejestracja przebiegów oscylacyjnych (oscylogramów) oraz wartości skutecznych RMS (1/2) 20ms ze skokiem 10ms dla wszystkich kanałów napięciowych i prądowych w czasie zdarzenia oraz w definiowanym przez użytkownika czasie przed wyzwoleniem i po zakończeniu zdarzenia zdarzeniu minimum 100 ms. Dopuszcza się ograniczenie całkowitego czasu rejestracji. Rejestracja harmonicznych od 2 do 50 harmonicznej przy przekroczeniu harmonicznych lub wartości THD). Dowolnie programowalne źródła pobudzenia rejestratorów i ich sygnalizacja poprzez wyjścia przekaźnikowe. e. Wyzwalanie rejestracji przebiegów dla wszystkich kanałów napięciowych i prądowych po przekroczeniu ustawionych przez użytkownika progów: Skutecznej i chwilowej wartości napięcia ( dowolna faza) Skutecznej i chwilowej wartości prądu ( dowolna faza), Współczynników THD napięcia i prądu, Wybranej harmonicznej napięcia lub prądu, Współczynników Pst, Plt, Współczynnika asymetrii napięcia, Częstotliwości, Naruszeniem wybranego wejścia binarnego 2.5. Synchronizacja czasu Analizatory muszą mieć zrealizowaną synchronizację zegara wewnętrznego o dokładności nie gorszej niż wymagana w normie PN-EN a. Dopuszcza się synchronizację z sygnałem GPS lub synchronizację serwerami czasu. b. Preferuje się synchronizację analizatorów z sygnałem GPS, c. Wymagana jest automatyczna zmiany czasu (zima-lato i lato-zima), d. Zaleca się, aby realizować synchronizację grupy analizatorów z jednego odbiornika GPS. e. W przypadku synchronizacji z serwerem czasu, synchronizacja powinna odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na dobę. f. W przypadku stosowania synchronizacji z sygnałem GPS niezbędne jest wyposażenie dodatkowe (odbiornik, antena, antena zewnętrzna itp) Wejścia i wyjścia binarne a. Co najmniej 4 wejścia cyfrowe (lub stykowe) z konfigurowanymi przez użytkownika funkcjami przypisanymi do wejść Możliwość przypisania funkcji wejścia Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 16

17 Obsługiwane napięcia w zakresach lub V AC/DC Konfigurowania reakcja zboczami, poziomami, b. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe (lub stykowe) z konfigurowanymi przez użytkownika funkcjami przypisanymi do wyjść Możliwość konfiguracji rodzaju i wartości parametru wyzwalającego, Konfigurowanie reakcji wyjścia na zmianę parametru Obciążenie wyjścia nie mniej niż 1 A Obsługiwane napięcia w zakresach lub V AC/DC 2.7. Łącza komunikacyjne Każdy analizator musi mieć możliwość zrealizowania komunikacji za pomocą, co najmniej dwóch z następujących portów komunikacyjnych: a. TCP/IP kanał preferowany do wyboru b. Port Ethernet c. Port USB 2.0 d. Port RS-232 oraz e. port dla synchronizacji czasu GPS 2.8. Zasilanie a. Analizatory przyłączone do obwodów 0,4kV mogą być zasilane z mierzonego obwodu b. Analizatory przyłączone do przekładników muszą być zasilone z zewnętrznego źródła zasilania. c. Napięcie zasilania od 24 do 230 V AC/DC, d. Prawidłowa praca analizatora w zakresie od 0,5Un do 1,1Un, e. Odporność na przepięcia przenoszone ze źródła zasilania zgodnie z właściwymi normami Przechowywanie danych a. Dane pomiarowe wymagane przez normę PN- EN (wartości średnie, max oraz min 10 min) powinny być przechowywane przez okres, co najmniej 3 tygodni b. Co najmniej 100 rejestracji wartości skutecznych RMS dla zakłóceń z czasem zapisu przynajmniej 2,50 s c. Preferowany jest podział pamięci na poszczególne kategorie danych z możliwością określenia rozmiaru, Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 17

18 d. Zaleca się wydzielenie dodatkowego obszaru pamięci na cykliczne dane pomiarowe o okresie uśredniania e. Preferowanym sposobem pracy pamięci jest tryb cyrkulacyjny oparty na zasadzie first in, first out ( FIFO) najstarsze dane nadpisywane przez najnowsze, kiedy pamięć jest pełna f. Zachowywanie danych w pamięci urządzenia po odczycie zdalnym lub lokalnym g. Nieulotna pamięć danych pomiarowych, Sygnalizacja Analizator musi sygnalizować i przekazywać informację do systemu nadrzędnego SCADA sygnały o: a. Zaniku napięcia zasilającego b. Zaniku napięć pomiarowych c. Uszkodzeniu analizatora (zarówno sprzętowym jak i programowym) Funkcje serwisowe i konfiguracyjne a. Lokalna i zdalna konfigurację / parametryzację urządzenia. b. Odczyt online danych pomiarowych c. Narzędzia testowania obejmujące kontrolę błędów wewnętrznych urządzenia, sprawdzenia poprawności wysyłania konfiguracji do urządzenia oraz kontrolę poprawności podłączenia urządzenia do obwodów pomiarowych ( wykres wskazowy) d. Kopiowanie konfiguracji urządzeń z jednego do innego urządzenia (szablony konfiguracyjne) e. Funkcję aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware u) urządzenia bezpośrednio i zdalnie f. Analizator powinien umożliwiać zdalne konfigurowanie parametrów progowych analizy jakości Współpraca z oprogramowaniem przypisanym do analizatora a. Zdalny ręczny i automatyczny odczyt lub ciągłe monitorowanie i pobieranie aktualnych danych przez oprogramowanie. b. Funkcja zapewniająca automatyczny odczyt danych z urządzeń natychmiast po zarejestrowaniu zdarzenia c. Dziennik zdarzeń oraz zakłóceń w pracy urządzeń pomiarowych d. Kompatybilność ze standardem PQDIF wg IEEE wersja 2003 e. Kompatybilność ze standardem COMTRADE wg IEEE Std C /1999 Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 18

19 f. Eksport konfigurowanych grup wartości pomiarowych do plików w formacie tekstowym (txt, csv) g. Raporty standardowe, m.in.: raport zgodności z normą PN- EN dla odpowiedniego poziomu napięć, raport zgodności z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. h. Zdalne i lokalne (w tym za pomocą PC) programowanie analizatora. Możliwość zmiany przez użytkownika nastaw wartości granicznych oraz innych parametrów, zapewniające ocenę zgodności z właściwymi wymaganiami. i. Wszystkie raporty powinny być generowane w języku polskim. j. Możliwość wykonywania wydruku wyników pomiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w formie nieedytowalnego dokumentu k. Możliwość definiowania własnych raportów użytkownika. l. Ręczne wyzwalanie rejestracji zdarzenia Wymagania środowiskowe a. Temperatury pracy określona w wymaganiach dla analizatorów stacjonarnych b. Wilgotność otoczenia w czasie pracy - określona w wymaganiach dla analizatorów stacjonarnych i przenośnych, c. Temperatura transportowa i przechowywania: -20 O C do +65 O C, d. Emisja elektromagnetyczna analizatorów: poziom B wg PN-EN e. Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: PN-EN odporność na ładunki elektryczności statycznej 8kV, co najwyżej kryterium B PN-EN odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, co najwyżej kryterium A PN-EN odporność na serię szybkich stanów przejściowych 4kV, co najwyżej kryterium B PN-EN odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, co najwyżej kryterium A PN-EN odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej 30 A/m, co najwyżej kryterium A PN-EN odporność na zapady napięcia zasilającego, krótkie przerwy, zmiany napięcia, co najwyżej kryterium B Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 19

20 2.14. Wymagania dodatkowe a. Menu i instrukcja w języku polskim. b. Okres gwarancji nie mniejszy niż 36 miesięcy c. Deklaracja zgodności producenta na zgodności z właściwymi normami. d. Znak zgodności CE. e. Analizatory muszą mieć możliwość podglądu zapełnienia pamięci wewnętrznej f. Wszystkie dostarczone urządzenia pomiarowe, jakości energii elektrycznej muszą być poddane kalibracji potwierdzonej stosowanym certyfikatem, wydanym przez laboratorium fabryczne lub inną właściwą instytucję metrologiczną. g. Producent musi określić czas, po którym analizator wymaga ponownej kalibracji. h. Obudowa przystosowana do montażu zatablicowego i natablicowego lub w szafach o standardzie rack 19 lub na szynie DIN (np. TH35) i. Wejścia napięciowe: Przyłączenie: listwy zaciskowe Napięcie znamionowe: 100V AC, 230V AC Zakres pomiarowy: 200V AC, 460V AC, j. Bezpośrednie wejścia prądowe: Przyłączenie: listwy zaciskowe Wartość znamionowa:1a, 5A Zakres pomiarowy: 0-2 lub 0-20A, 0-10 lub 0-100A, Przeciążalność 1 sek.: 10A, 100A Obciążenie: <0,5 VA, k. Temperatury pracy -5 O C O C, l. Wilgotność otoczenia w czasie pracy do 90%. m. Stopień ochrony IP 20 dla złączy i IP40 dla obudowy II. Budowa systemu monitorowania, jakości energii elektrycznej 3. Wymagania dla oprogramowania analitycznego poziom inżynierski Aplikacja, dzięki której użytkownik, w oparciu o dane przechowywane w bazie danych, będzie miał możliwość prześledzenia dowolnie wybranych zdarzeń z przeszłości. Program powinien umożliwiać wybór jednego z kilku predefiniowanych raportów oraz definiowanie własnych raportów. Użytkownik Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 20

21 powinien posiadać możliwość wyboru formy prezentacji wyników (tabele, wykresy, statystyki, itp.) oraz ich archiwizacji. Aplikacja powinna umożliwiać szybki dostęp do danych archiwalnych, ich kopiowania, eksportowania, importowania. W sytuacji wykrycia znaczącej zmiany wartości parametrów JEE, system automatycznie powinien opracować raport, w którym poda dokładny opis przebiegu zakłócenia, jego rodzaj i inne parametry charakterystyczne. Raport następnie zostanie prezentowany operatorowi, drukowany oraz archiwizowany w bazie danych. Uwaga: dopuszcza się połączenie funkcjonalności poziomu akwizycji (zbieranie i przygotowanie danych w odpowiednich formatach) i poziomu inżynierskiego, w SMJEE Bazy danych a. Dane pomiarowe należy przechowywać w bazie Oracle. b. Pozyskiwanie danych pomiarowych do jednej bazy danych, z co najmniej kilkuset sztuk urządzeń pomiarowych (z możliwością rozbudowy). c. Jednoczesny dostęp do analizy tych samych danych, dla co najmniej 20 użytkowników z możliwością późniejszej rozbudowy - struktura oprogramowania klient serwer. d. Struktura bazy danych zapewniająca ocenę długookresowych trendów danych pomiarowych, z czasem odpowiedzi nie dłuższym niż 15 sekund dla okresu trzech lat. e. Rejestr zalogowań użytkowników oraz innych działań jak np. wprowadzanie zmian w konfiguracji systemu. f. Zaimplementowane procedury usuwania wybranych klas danych pomiarowych po upływie określonego czasu. Zakłada się, że dane pomiarowe na temat zdarzeń, w szczególności przebiegi czasowe i oscylograficzne będą automatycznie usuwane z bazy danych po 2 latach od wystąpienia zdarzenia. Podobny sposób postępowania będzie dotyczył danych innych niż uśrednione dane 10 minutowe. g. Przewiduje się następujące okresy archiwizacji danych pomiarowych: Co najmniej 5 lat dla danych statystycznych, Co najmniej 1 rok dla zdarzeń i przebiegów czasowych związanych z tymi zdarzeniami, Co najmniej 3 miesiące dla wartości z okresem uśredniania innym niż 10 minut, np. dane 3 sek. 1 min. itp. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 21

22 h. Przewiduje się, że archiwizacja będzie się odbywała automatycznie lub ręcznie 2 razy w roku. i. Aktualne pliki ustawień i konfiguracji dla każdego urządzenia pomiarowego, jakości energii i jednostki centralnej powinny być przechowywane w bazie danych. j. Możliwość gromadzenia w jednej bazie danych pomiarowych z analizatorów stacjonarnych i przenośnych wielu analizatorów w jednej bazie z urządzeń pomiarowych klasy A wykonanych w wersji stacjonarnej oraz przenośnej k. Wymiana danych pomiędzy bazami obszarowymi (z aplikacji lokalnych) a bazą centralną, którą ma być baza Oracle powinna odbywać się poprzez zaimplementowaną w Grupie TAURON szynę Oracle Service Bus l. Szyna danych musi zapewnić transfer, synchronizację danych pomiędzy bazą centralną a bazami lokalnymi. Sugerowane rozwiązanie, to wystawienie odpowiednich widoków w bazach lokalnych, które będą udostępniały dane dla szyny i dalej uzupełnianie/synchronizacja tych danych w bazie centralnej. m. Szczegóły parametrów synchronizacji danych (projekt techniczny interfejsu) powinny być uzgodnione przez dostawcę aplikacji z administratorem szyny ze strony CUW IT GK Tauron przed wdrożeniem Funkcjonalność oprogramowania a. Aplikacja powinna zarządzać przepływem danych i zadaniami poszczególnych elementów ( pobieraniem danych, obliczeniami, archiwizacją danych, prezentacją informacji/danych, eksportem danych i interakcją z użytkownikiem oraz zabezpieczenia. b. Wymaga się, aby aplikacja umożliwiała odczyt danych w następujących formatach: IEEE Std PQDIF Files dla analizatorów JEE. IEEE Std C /1999 COMTRADE Files dla zabezpieczeń cyfrowych. Dopuszcza się bezpośrednią transmisję danych z analizatorów JEE do aplikacji nadrzędnej w protokołach: Modbus lub DNP3 c. Aplikacja powinna umożliwiać docelowo zarządzanie i analizę danych z ok. 9000pkt./Oddział urządzeń pomiarowych i rejestrujących zainstalowanych w systemie monitoringu (podłączonych do systemu monitoringu). d. Oprogramowanie powinno zapewniać archiwizowanie i raportowanie kompletnych danych pomiarowych łącznie z danymi statusowymi (np.: zaniki napięcia, brak danych, sygnalizacja od utraty zasilania i od uszkodzenia w analizatorze, sygnalizacja awarii) Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 22

23 e. Automatyczny oraz ręczny eksport i import grup wartości pomiarowych z/do plików w formacie PQDIF (IEEE ), do/z baz danych SQL, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności oprogramowania dla zaimportowanych danych, f. Oprogramowanie musi spełniać co najmniej następujące wymagania systemowe: kompatybilność oprogramowania z systemem operacyjnym Windows Server 2003 oraz nowszymi wersjami, możliwość nadania przez administratora zróżnicowanych poziomów uprawnień dla użytkowników (w tym tylko do odczytu, do zmian w konfiguracji urządzeń, do usuwania danych pomiarowych itp.). g. Oprogramowanie powinno umożliwiać umiejscowienie punktów pomiarowych na podkładzie mapowym, schemacie lub w inny sposób obrazować strukturę SMJEE. h. Współpraca z zewnętrzną bazą danych ( hurtownia danych pomiarowych przy rozbudowie systemu na większą skalę), np.: dane z liczników energii. i. Możliwość przypisywania urządzeń pomiarowych do rejonów pomiarów (definiowanie obszaru pomiaru). j. Przypisanie do urządzeń pomiarowych ich aktualnego adresu elektrycznego w celu późniejszego wyznaczenia odbiorców dotkniętych zarejestrowanymi zdarzeniami (identyfikacja układu pracy sieci). k. Zgodność struktury obiektów, sieci ze strukturą katalogową przechowywanych pomiarów. l. Alarmowanie (np. w formie wiadomości ) w przypadku zdarzeń lub przekroczenia ustawionych parametrów. m. Eksport i import danych pomiarowych, n. Polska wersja językowa oprogramowania Dostępne i wyznaczane parametry JEE zgodnie z normą PN-EN a. Wartości RMS b. Wartości maksymalne c. Wartości minimalne d. Zmiany napięcia zasilania e. Współczynniki migotania f. Wahania napięcia g. Zapady napięcia (charakteryzowane wg PN-EN ) Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 23

24 h. Wzrosty napięcia (charakteryzowane wg PN-EN ) i. Krótkie i długie przerwy w zasilaniu j. Przepięcia ( dorywcze i przejściowe) k. Harmoniczne, interharmoniczne, THD l. Asymetria m. Moc harmonicznych z podaniem amplitudy i fazy n. Analiza szybkozmiennych stanów nieustalonych (transients), 3.4. Rejestracja zdarzeń i przypisanie typów do zarejestrowanych zdarzeń a. Zmiany częstotliwości, b. Przepięcia c. Wzrosty napięcia d. Zapady napięcia e. Głębokie zapady napięcia f. Zaniki napięcia g. Przekroczenie Plt h. Przekroczenie THD i. Przekroczenie harmonicznych j. Przekroczenie Pst k. Asymetria 3.5. Wizualizacja pobranych zdarzeń a. Wybór urządzenia rejestrującego (punktu pomiarowego) za pomocą kursora myszy. Wyświetlanie jego opisu w polu tekstowym (typ urządzenia, miejsce podłączenia, zainstalowania). b. Prezentacja wyników pomiarów w postaci przebiegów czasowych (w wybranym przedziale czasowym), jak również w funkcji częstości występowania np. wahania napięcia. c. Możliwość przedstawiania wszystkich danych pomiarowych na jednym diagramie. d. Możliwość pracy w wielu oknach. e. Zestawienie przebiegów z kilku miejsc pomiarowych jednocześnie. f. Tworzenie histogramów wahań napięcia. g. Dowolną zmianę kolorów wyświetlanych na wykresach wielkości h. Przebiegi prezentowane na osi czasu z możliwością zmian przedziału czasowego (zoom). Czytelne skalowanie osi wykresu dla prezentowanych wielkości. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 24

25 i. Odczyt z wykresów za pomocą kursora wartości dowolnych próbek. j. Eksport wykresów do pliku graficznego. k. Eksport wartości do arkusza kalkulacyjnego Excel l. Wydruk przedstawionego wykresu bezpośrednio z programu. m. Możliwość ustawienia siatki na wykresie Analiza statystyczna danych pomiarowych a. Analiza graficzna obejmująca wykresy mierzonych parametrów w stanach ustalonych, przebiegi wartości RMS, przebiegi oscylacyjne, CBEMA oraz ITIC. b. Możliwość porównania wielu urządzeń pomiarowych i różnych wielkości na tym samym wykresie. c. Analiza w czasie rzeczywistym obejmująca podstawowe wielkości pomiarowe, oscylogramy, wykresy wskazowe oraz trendy. d. Automatyczne generowanie alarmów w przypadku wystąpienia zdarzeń lub przekroczenia ustawionych parametrów JEE. e. Filtracja (sortowanie) zarejestrowanych przez system zdarzeń na podstawie czasu, miejsca wystąpienia, typu zdarzenia i jego parametrów (np.: ile wystąpiło w danym przedziale czasu zapadów napięcia o określonej głębokości dla wybranego punktu pomiarowego). f. Możliwość przedstawienia zdarzeń (zaburzeń) w sposób graficzny (wartości skuteczne i chwilowe) umożliwiając łączenie przebiegów różnych wielkości, zmianę kolorów, eksport (graficzny i do Excela), odczyt dokładnych wartości za pomocą kursora. g. Sortowanie wylistowanych zdarzeń (rosnąco, malejąco) względem wybranego parametru (np.: czasu wystąpienia, typu zdarzenia, jego wielkości, czasu trwania itp.). h. Na podstawie wartości skutecznych i chwilowych prądów oraz napięć w trakcie zaburzeń powinna być możliwość identyfikacji miejsca wystąpienia danego zakłócenia Raportowanie a. Raporty PN-EN z opcją zmiany przez użytkownika progów (wartości granicznych) oraz innych parametrów w celu dostosowania tego raportu do uregulowań obowiązujących w Polsce takich jak Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie wszystkich poziomów napięć. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 25

26 b. Raporty danych pomiarowych w stanach ustalonych wraz z analizą statystyczną zapewniającą określenie procentowego zbioru wartości pozostających w przedziale tolerancji ustalonym przez użytkownika. c. Raporty dotyczące zapadów i wzrostów napięcia, przerw w zasilaniu oraz szybkich zmian napięcia. d. Definiowanie szablonów raportów przez użytkownika. e. Koncepcja oznaczania (flagowania) zgodnie z PN-EN , zapewniająca uwzględnianie bądź eliminowanie przez użytkownika oznaczonych danych pomiarowych z raportowania także danych dla czasu przerw w zasilaniu f. Automatyczne, cykliczne tworzenie raportów. g. Raporty w polskiej wersji językowej. h. Zapis raportów do plików wynikowych zgodnych co najmniej z formatami PDF i MS Word. i. Analiza jakości napięcia zgodnie z PN-EN w okresie 7 dni. j. Statystyczne podsumowanie wybranych aktualnie parametrów (wartość średnia, największa, najmniejsza). k. Statystyczne podsumowanie zarejestrowanych zdarzeń (ich ilości, rodzajów, suma czasów przerw itd.). l. Zestawienie wyznaczanych parametrów w odniesieniu do obowiązujących norm. m. Raport zbiorczy wykazujący miejsca, w których wystąpiło najwięcej zdarzeń w wybranym przedziale czasu (z możliwością wybrania typu zdarzenia). n. System automatycznie powinien wskazywać miejsca o złej jakości dostarczanej energii. Wykrywać znaczące zmiany parametrów i automatycznie opracowywać raport. o. Wyznaczanie wskaźników jakościowych SARFIX, Se (wskaźnik odniesiony do charakterystyki odpornościowej CBEMA). p. Tworzenie tabeli UNIPEDE oraz krzywej CBEMA klasyfikujących zarejestrowane zdarzenia pod względem czasu trwania i amplitudy. q. Poszukiwanie przyczyn zakłóceń na podstawie korelacji mierzonych wielkości (prądu, napięcia, migotania) z czasem wystąpienia zjawisk i ich powtarzalności. r. Przypisanie do zarejestrowanych zdarzeń listy odbiorców, których mogło one dotyczyć. (np. przyporządkowanie do analizatora w GPZ listy stacji, które są z niego zasilane w danym momencie, uwzględniając układ zasilania sieci). s. Przyporządkowanie do dowolnego punktu sieci listy zdarzeń, pomiarów, które dotyczą tego punktu. Nr postępowania OZ5/MB /2013 Strona 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

ul. Lwowska Katowice

ul. Lwowska Katowice POLSKA Gsifc-RfcdA TAURON Polska Energia S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr postępowania: 2011-060-ZFF-ZKZ zadanie pn.: Udzielenie TAURON Polska Energia

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający TAURON Dystrybucja S.A. Adres siedziby: ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków NIP: 6110202860, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 974 935,12 zł Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Słupsk: Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia posesji V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku Numer ogłoszenia: 243138-2009; data zamieszczenia: 17.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykaz załączników do Specyfikacji: 1. Formularz ofertowy; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana ław kominiarskich ul. Ks. W. Turka 9, 11, 19, 21 Wykaz załączników do Specyfikacji: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Limanowa, 26.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż zabudowy meblowej do kasy Kina Klaps mieszczącej się we foyer Limanowskiego Domu Kultury. Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Zachód, ul. Bramy Grodkowskiej 2 48-300 Nysa Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: RD3/7-RDI7/

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 45-047 Opole Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: O3/OZ3/155/2014 zadanie pn.: Dostawa przyrządów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R- Page 1 of 6 Wrocław: 01320 - Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-114 Leśnica R-144 Długa na odcinku od R-112

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.06.2008 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu WYKONANIE REMONTU DACHU W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Zamawiający TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Zachód, ul. Bramy Grodkowskiej 2 48-300 Nysa Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją) Oznaczenie sprawy: RD3/7-RDI7/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Dostawa oleju napędowego

SPECYFIKACJA. Dostawa oleju napędowego SPECYFIKACJA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu o wartości zamówienia poniżej 400 000 euro /w oparciu o regulamin zamówień sektorowych/ Oznaczenie sprawy: 1/13/EZ PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo