WYDARZENIE , SZCZĘSLIWE JANUSZ ' KOZŁOWSKI. rez yser1a. ; -scenografia JAN BANUCHA. asystent reżyse ra JER'ZY WĄSOWICZ TEATR POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDARZENIE , SZCZĘSLIWE JANUSZ ' KOZŁOWSKI. rez yser1a. ; -scenografia JAN BANUCHA. asystent reżyse ra JER'ZY WĄSOWICZ TEATR POLSKI"

Transkrypt

1

2 PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE W SZCZECINIE Dyrektor - Kierownik Artystyczny - BOHDAN GIERSZANIN Z-ca Dyrektora - JADWIGA KĘDZIERSKA Kierownik Literacki - JULITA HETLOF Sławomir Mrożek, SZCZĘSLIWE WYDARZENIE rez yser1a JANUSZ ' KOZŁOWSKI ; -scenografia JAN BANUCHA. asystent reżyse ra JER'ZY WĄSOWICZ 4 TEATR POLSKI Premiera 28 sierpnia 1976 r.

3 osoby: Mąż Zona I Przybysz Starzec Niemowlę.. e ANTONI SZUBARCZYK ANNA KORZENIECKA LECH MICHALSKI JERZY WĄSOWICZ JÓZEF CHWIEJCZAK inspicjent: EUGENIUSZ JARMUŁA sufler: MAŁGORZATA SZTELUK

4 l. Nad rzeką Uszwicą, prawym dopływem Wisły, w powiecie brzeskim, l e ży wieś Borzęcin. Około 7 kildmetrów ina pómoc 1od sfacji kolejowej Biadoliny lub Sterkowiec, przy li!ilii Ktalków-Tarnów. N a urodzajnych gruntach jedna z rnajwiększj'ch wsi polskich, dwurzędówka, ciągnie się wzdłuż Uszwicy przeszło 6 kilq'ffietrów, ma ponad 7 tysięcy mieszkańców. 2. Wieś :zmana jest z ziami:kającego już chałupnictwa płócien konopnych i }ni.amy ch. Lasy w odległości kilku kill()!ideittów: na zaichód Puszcza Wygodz'ka {ok. 30 km 2 ), 111.a wschód - Radłowska. Są to resztki daw111.ych większych zespołów sosnowych. W PusZJczy Wygodzkiej pola1i1y wykorzystane są do wypasu źrebców z PGR w Strzelcach Wlkp. Hodlowla k<0ni.jest tradyc ją okolicy, odbywają się tu jarmarki!il'a konie. (.) Tutaj 26 czerwca 1930 roku urodził się 111.asz ruakomity dramaturg, priozaiik i Ty1sownik. (...) 3. Trzelba przyznać, że Sławomir Mrożek mając zaledwie 5 miesięcy -opuścił Borzęci111.. P 1 I"Zeniósł się najpierw do P-oranina, a 111astępniie (1932) do Krakowa. Tu szkoła powszechna rw czasie okupacji, a po niej liceum Nowodworskieg<o, w którym zw~aca uwagę nauczy.cieli oraz dyrektora swoimi zdolnościami i indywidualnością. 4. Gdy miał dziesięć lat, więc będąc jeszcze w szkole powszechnej, ziaczął niosić swoj 1 e słjll1ne okulary. Zapewne za dużo -0d dziecka pożerał książek. Były <to bog.ato ilustrowane, 1gru bo oprawne t<mrisika historii starożytnej oraz w1elka mnog ość różnych dzieł poważnych i 'ZiasadniczyicJ:l. Zawsze skłonny do samotności, krył się 111a stry.ch, do piwnicy i w zły:m oświetleniu czytał. Trzeba było odpędzać go od 'książek. Nięwiele to pomagało. 5. Nigdy mi się Mrożek n'ie zwi er zał, ale oo do dwóch rzeczy jestem przekonany. Ze systiematycznie ćwiczy ł z hant<larni i że g:rał ma.orgainlmch. Czy grał pięknie? Sądzę, że tak. I chyba po matmze jeszcze na nkh często grywał. Nafom:iiast oo do okairyiny zdania są podzielone, ale niektórzy 1przysięgają, że gdy mieszkał na K rupniczej w Domu Literatów w Krakowie, widzieli u niego oikary'nę. 6. P.o maturze (1950) rozjpoczął studia Irla architekturze, i... ale nie! Zrozumiał, przerwał, wstąpił na inną drogę, która zaiprowadziła go wysoko - stał się Sławomir em Mrożkie m. 7. Uprawia satyryczną griotieskę o aktualnym podtekście obyczajowym i filozjoficznym, często posługuje się chwytami parodystycznej stylizacji językowo-literackiej i absurdalnego komizmu" - pisze.o nim Encyklopedia. (... ) 9. Odn<owił naszą satyrę łącząc ostre widzenie współczesnośd.z inowoczesnością fiqlrmy, 111adał dużą rangę int e lektualną tęmu rodzajmvi twórczości" - w u2jasadnieniu przyznanej Mrożlmwi nargrody Przeglądu Kulturalnego w roku Mrożek parodiuje ni1e kształt zjawiska, tylko jego sens" - krytyk K. 11. Mrożek ma absolutny słuch śmieszności" - inny krytyk K. 12. W prarcy magisterskiej o twórczości Mrożka autorika, pani R. K., cytuje 39 pozycji kirytycmych na ten temat, ina-pisanych do 1964 raku. A ile napisano od tego czasu? 13. W tym, co czytałem o Mrożku, nie ZJnalazłem n<k o Tysowniku. ZTobił karierę śwłatową jako dramaturg! - prawda. Opowiadania! - prawda. Ale ptżecież wydał także czt&y książki, pełine arcyuroczych rysunków: Polska w obrazach rysunki z podpisami. WAG teksty 53 numerów tego mikro -czasopisma Mrożka, w nich 69 rysul11lków auto:ra. Iskry" Ucieczka na południe rysunki 9X6,8 cm do własnej opowieści. Iskry" Przez okulary - wybór rysuin'ków drukowa111.ych w tygodlniku Przekrój". Pos tępowiec - Może kirytycy uwa:ilają, że ten irodzaj twórcz,ości jest mniej ważny. Może ciężko j est przyznać, że autor takiich 15 isztulk teat ralnych i 7 tomów opowiadań do tego jeszjcze jest także znakomitym rysow1j1ikiem. Może wreszcie sądzą, że treść jego ryisunków jest cał'kiowicie mr.ożlrowa, więc mieści się w ogólnej charakterystyce jego twórczości. W tym ostatnim wypadku miiel'iby wł aściwie rację, chociaż. No i jeszcze pozostaje pytanie, jak Mrożek tę mroż'kową treść rysuje. (. ) 18. Postaci Mrożka ni e są typowe dla jakiejś grupy społecznej. Nie są to rówutież kuki-elki syntetyczne, ogólnoludzkie. Postaci Mrożka są P ol akami. Pod kaildą postać Ina jego rysunku, każdy Polak - i przewaimte ty'lko Polak - może isię podstawić. Bez względu ina wiek, w.wód i poglądy. Jeśli rnie w stu pro.centach, to w!po111.ad sześćdziesięciu na pew1j1'0; Ten uian spod Somosierry i Krakowi1ak z pawim piói;kiem - to jest każdy z nas. (...) 21. Podobno od najmłodszych lat lubił samotne wyciecz'ki. Podpatrywał żyde, ludzi, ale po cichu. Choć mało towa-rzyski, zdumiewał sąsiadów i nauczycieli - i ci, co go znali, byli nim zachwyceni.

5 f WOLVlJA OBYCZAJ<JW..~ Już jako dorosły pisał: Z amienię wszystko na święty spokój. Sł. Mrożek". 22. I my w Przekroju" zawsze byliśmy i jesteśmy -sz częśhwi, że z inami współpracuje. Rozpoczął w kfr'ar owskim Dziennils,u Polskim", a 1 ti'ochę później właśnie w Przekroju". A jak to było, opowiem: Pierwszy wy-stęp Mrożka w Przekroju" to ireportaż o Nowej Hucie Młode miasto" ina 22 lipca 1950 {P. 276). OtTZymał zań honorarium zł brutto, po potrąceniu podatku zł. W parę miesięcy 1póiniej, w P. 343 z 4 listopada 1950 felieton humorysty.cz.ny Mity" o naszych kelnerach. Otrzymał ziań tylko 50 zł, bo fełieton był krótki i to były już _ nowe zło.te. P. 350, gwiazd~owy, 1950: Opowieść wigilijna" - liryczne. Potem poszły 1I1astępne szalenie wesole humoreski i opowiadania ora z powa żny reportaż Ślubujemy" o dożynkach W n -rze 500,. jubileuszowym, z 7 listopada 1954, pierwszy rysunek Mrożka w P. -,;Ryby stolarskie": iryba piła, ryba młotek, ryba świderek itd. 'od 'lipca 1956, oo. tydzień (z małymi przierwami) ukazuje się w P. :rysunek Mrożka. 23. Przy urzędnikach można otwi <rać oklyla - nie orły, nie wylecą. A Mrożek rysuje domy z otwartymi oknami, a niad ddmami niehd pełine latając;yich uirzędpików-'orłów. Wyfrunęli! 24. Dmuchać _ :!:lawet na lody - nigdy nie był o jego dewizą _.PisaL Jak sobie pościelę - tak się wyś pię. Ocz ekuję 'PropoŹycji". 25. Pisał: Po dłuższy ch badaniach uczeni polscy ustalili mtejsce, gdzie leży pies pogrzebany. Na miejsce uda się specjalrna ekspe:dycja". 1 Mrożek jest tą ekspedycją, w tym, oo pisze, i w tym, co z takim wdziękiem rysuje. 26. Gdy autor jest ty'lko trochę sławny, to zaraz ludzie mówią, kim on nie jest. O Słowackim mówi ąno, że to jednak nie Mickiewicz. O K.rnsińskim, że nie Słowacki. O Wyspiańskim, że nie Krasiński. O Witkacym, że nie WY's'piański. O Mrożku, ż e nie Witkacy. Oczywiście, że każdy jest odmienny - inaczej nie byłby ar,tystą. Jednakże u tych ostatnkh trzech twórców - u Wyspi ańskiego, Wltka cego i Mrożka - liczne dostrzegamy _ zbieżno~ci w tematyce, w problemach, w awangardowości formy teatralnej, w tym, że urodzili się _w Krakowie '(2) lub w woje'wógztwie krakowskim' w Borzęcini e' (1). Ale jakoś nikt nie zwrócił uwagi, że ' ci trzej dramaturdzy - i Wyspi;flński1 i Witkiewicz, i MT~ek - Wszyscy byli także wybitnymi RYSOWNIK.~\lVII. Salami KGżerski W\ E K ")()(I ~ (Z przedmowy do zbioru Przez okulary Sławomira M~o ż ka, Warszawa 1968)

6 N O\JJY ~ś_ą~~r ~"-"~40... \. t ({(?(."(')) /)J')?)h l} ALf\\5ANDe R F~ED~o,, DD '2YW OCIE' TANIE( OC NIA

7 Marta Piwińska MROŻEK czyli SŁOŃ A SPRAWA POLSKA Rosnący tmp. u fonesoa jest absut'dalrny. J~st jednak prawdziwy: oglądamy jego olb'rzymie -nogii, które zarastają scenę. T rup!!'ośnie, ale absurd w teatrze zwanym albs'uirtlalnym jest statyczny. Właśnie dlatego, że jest taki prawdziwy. J est rze.czywistośdą, której atbsurda1ność ze sceny na scenę odsłania się coraz wyirafuliej. RO'Snące tirupy, nos<o'pożce, ludzie o gęskh głowach, ludzie wkopani w ziemię, wzięci na smycz, wyrzuceni na śmieitinik, mordetcy bez poborów, goście z aintyświata, i Apokalipsa - wszystko to w teatrze a'bsu.ndu jest nal>rawdę: w rzeczywistości ii 111a scenie. U Mrożka nie m:a tygtysa w łazience, Karola, zabawy. Absurd jest tylko pomyślany. Ale, jak mówi Dilrrenmatt, co raz zostało pomyślane, nie moż e już być coifnięte". Absurd w teatrze Mrożka jest dynamic21ny. Jest o'bdarz.ony jaikąś siłą fatalną : przerabia łudzi ina pieczenie, tygrysy, Karolów, Orsonów. Rzeczywistość w teattrze Mrożka nie jetst absurdalna. Absurd :to fmma, w jaką jego bohateriowie ujmują rzeczywii.stiość. Raz tyl- ko u Mrożka absuird przychodzi z zewnąt rz, jako ręk a rozbierająca bohaterów Strip-tease'u. Ale ręka jest parabolą, a'l.egorią, właściwie rnie wiadomo, czy dwaj panowie jej nie wyrmyślili. Nie Ręka zresztą j~ u Mrożka absurdalna, tylko sam proces st rip ~tease'u.. Różnice między teatrem Mrożka a teat rnm absurdu tna Zachodzie są łatwe do u~hwyceinia. O wiele ttudniej, wbrew pozol'lom, jest okireślić ich podobieństwa. Wyliczamy więc ró2inice, upraszczając je z konieczinośd. Pierwsza i ta, z _której wyrnikają wszystkie inne, w post ad najprostszej, wygląda chyba tak: dramat Becketta czy Ionesco - przy wszystkich ich różnicach - to mikrokoomos lu'b ludzki fragment mikrokiqsmosu. Dra maty- M,~żka to mikrospołeczeństwa. Człowiek w t ~ atrze ahurrd.u jest zawieszony między prawami inatu:ry a metafizyką. Między bezwzględ:nością tych praw a pragnienii.em ich podważenia w tein sposób, że im nada (Zlllaj'dzie dla nich) jakiś wyższy, -nadnaturalny (ludzki, boski) sens. Czł-owiek jest podzie1ony. między wła's'ilą - przypadkowość i skoń c~oność a absolut,- którego nie ma. Absurd w teatrze absurdu to, w ost.atecz!il ości, na dnie, brak ogólnego uzasadnienia ludzkich istrnień poszczególnych. indeterminizm determtnizmu oiologic:mego, któremu czasem tyiliko Be-ckeitt się wymyka. Wtedy nie jest t o jednalk już teatr abts urdu ~ W braku innego,..absolutem sitają_ się prawa matury. A więc i to, co międq:yludz kie w teatrze absurdu, okr'eśla ostateczinri.e natura. W inajbartlziej na.wet społe'czmych czy politycz"ilych dramatach Ionesco związki międzyludzkie.przestają być czysto ludzkie, a ni e :>tają się społeczne: są m echaniczne - j ęzyk choćby, lub zwierzęce -.nosorogacii.zna". Los człowieka społecznego jest taki sam jak los poszczegól1nego człowieka - a to w teat,rze absurdu znaczy: człowieka uni wer salnego. Człowi ek zaś, jako śmiertelny i skończony, j est przypadkowy, wymienny, nieważny. Rozdal!'ty między ciało a duszę nieśmiertelrną, której nie ma. Los jego w teatrze absurdu ostateczni,e okireśila śmiertelność. Dlatego śmierć jest największym tema tem ich obu: Beckett-a i Iorne<Sco. W tea trze Mrożka nie ma śmierci jako takiej". Śmierć. wspaniała furma'', mówi Artur w Tangu. Śmierć jest u Mrożka zawsze formą, n1gdy absolutem. Fmmą stosunków międzyludzkich, nie konii. ocznością b1ologicwą. Dlatego chyba w teatrze MIJ'.'Ożka - inaczej rniż u Becketta i fonesco - nikt prawie nie umiera śmiercią naturalną. U Ionesco nawet morderca (bez poborów) jest samą śmiercią - naturalną i absurdalną właśnie dlatego. U Mrożka mordercy są realni, koinkrn'tni, ia bohaterowie giną śmiell' cią nienaturalną, i to jest absurdem. Ohey ~ostanie zastrzelony, Mały Rozbitek 'zar2inięty na pieczeń, Dziadek upoluje Karo!la, w Zabawie dwa 1 j iparobkowie niemal powieszą tirzeciego, A jeśli Orsonow'i pęknie serce to t e ż nie dlatego, że mra. łat.st 1 0 pięćdzi esiąt trzy. Nie biologia go d(1bije wbrew.prawdopodohieństwu, ale poezja romantyczna. Tylko haibcie Euigenia w Tangu umirze sama - lecz ipo to, że by Al'ltur Z"Il 'alazł wsparniałą formę". Dramaty MTożka to mikrospołecż e ństwa. W tym teatrze człowiek jest ostatecznie określony przez swoją pozycję w stosunku do innych. Ma rangę, która determinuje go tak ściśle, jak w teatrze absurdu biologia.. Związki międzyludzkie w teatrze 1\1irożka je'st bezwzględ stają S'ię 'niemal abso'lutem. Układ s'ił ny, jra'k w. t-eat rze absul!'du prawa natury. I to jest chyba podobioeństwo z teatrem absurdu. Rzeczywist ość ujęta w _ kia'tegmie ootateczne jest mistycz111a albo groteskowa, trz ecieg ~ wyjścia nie ma, wszystko inne to wzig lędność i kompromis: Absolut gra1i1iczy z absurdem, tę pułapkę Z111ała ju ż teologia, dlat go nakazywała wierzyć. Mrożek lllie jest mistykiem, jest racjionałi 1 stą, ale racjonalizm doprowadza do kategorii O'state czny.ch i też mu wychodz i absutd. Gatunek absurdu jednak j est u niego inny. Jeśli u Becketta czy Ionesco zbawienie przed prawam~ ina'tury miało być - mówiąc ogólnie - w metafizyce (choć go nie ma), to u Mrożka społeczmy układ sił też musi nabrać sensu wyższ e go". Trzeba wymyślić,coś, co pazwoli Grubemu i Śr edniemu zj,eść Małego Ro.zibitka, Okuliśde dostarczyć Karala. W wyższy sens trzeba uwierzyć, mechanizm musi stać się nie tylko prawem ale i prawdą. A kiedy się już nią stanie, będzie miał tę fatalną siłę, która mu pozwdli zmieniać rzeczywistość. U Mro2ika absurd jest wymyślooy, je's't mitologią społeczną. Z początku ta mirt<ologia jest tyl-

8 erz ~~ J'fNNOSC ko parabolą i pretekstem, jest funkcją układów społecz'llych - fałszywym, najbardziej fanita stycznym założ e niem, z którego wyniknie fakt prawdziwy. Na pełnym morzu ukazuje, jak rozbitkowie wymyślają mesjanizm, żeby mieć 1pieiczeń. Mitologizują :rzeczywisfość, żeby 7lnaleźć wyz8zy sen's dla prawdziwego układu sił. W koń:cu jednak '7111.ajdują ipuszkę cie'1ęciny z groszkiem. Aie że Mały RI0'2Jbitek już się ofiarował i jest 1 sztczęśhwy, więc 1go zjedzą. Co raz zostało pomyś[ane, nie może już być cofnięte". Mito ['Ogia jest pr.odu'ktem społecznym, a!le staje się feltyszem. Nie ma Qldwołania, fetysz wymaga o.fi.air, to jedyny dowód, że jest 1pirawdą. Spr.zężenie zwrotne, jalk w Czarownej nocy. Naj1pierw Mrożka lbaroziej inłe<resowało :frunkcjonowa111ie samego me'chiani7lmu, rzec można b!a'za"; 1 później je:go za'initeresowanie zaczęło się przesuwać na miwlqgi'czną nald'buldowę''. Wtedy aibtsurcd, mitologia była tylilm pretekstem, paralbolą, dowciipem. Później okazało się, że mitológia też osiąiga wymiary absolutu. Mówi się często, że Mrożek domyśla Treczywisfuść :aio a!osurou. Od Karola pirzez 1 Zabawę i Smierć poruc znika w jego sz:tukaioh zaiczyna się iarrysowywać 1proces odwrotmy: aibsurt:l z.ostlaje domyś1'any do rreczyw'istoś'ci, układ sił, 111eidham.izJm zaczytna służyć mitidlogii. Nic!d'Ziwtrlego, że Zabawa jest podszyta 1 pastiszeim) 1a Smierć porucznika jeist dt'amaitem wr~z fifofogkznym.,literatura it;o TZ e czywistość najibartfiziej 'Zll'Ilitoilogiz!Owana. 1\1irożek - ;proziaik wysze!dł oo parodii., lit 1r'aturry w kary'katut,ze. Już wte'dy się okazaro, że ITiteralck'a parodia wy'sbarczy, żeby :rzelozywistość, nie Hterntura, stała się absurdem. Pisze Juzowski: Pdlscy ktyityicy twierdzą, że zi arinem, z ikitórego wyirasifa humor Mrożka, jest parodia. NiaJeży jednak 1 dodać, że kiełki t ego ziarna nie tyjko w górę 'Się ipną, ale ryją w głąib. Zazwycz;aj parodia bierze ipod ska[1pel zewnęit rzną ce1chę zjawiska po to, aby w te1r1 sposób Mrożek,zaś rpa rodiu skie:rtować uwagę na jego istotę. je nie kształt zjawi 1 S'ka, lecz jeigo sens''. Z związków 1prawdziwego rukłaidu sił i mitológi'i u Mir'lożka powsitaje litera aka dfa1lektyka m agiczna. (. ) Mrrożek jest realistą nad. Nad _ipolskim absurdem". Jego akrtówki bywały dosyć asicetyczne, aqe proza Mrożka jest :gęsta od te.g-0 (nad) reahzmu. Maigi:czne rzeczywistości 111'akład.ają się tam jedna na druga. {...).Pisze Mrożek: Straszna nas na tej wsi.głuchej <Ciemnota ogamia i zaihobcm. Bo trze'ba wam wiedzieć, że u nas nocami tak coś wyje, tak wyje. że aż się serice kurczy. Jedni mówią, że to duch biedniaka Karasi1a tak zawodzi na kułaków, inni - ż e <to bogacz KTzywdoń po śmierci tak się skarży na obowiązkowe dostawy. Ot, zwyczajna walka Masowa. A moja.chata samotna pod faseim stoi, noc czarna i las cza rny, i myśji moje jalk kruki... Pisze Żółkiewski: Świat Mrożka. jest to świ at alieinacji". AiLe parabole i karykatury i wszystko, to

9 wyobcowawszy się osiągnęł{) fetysz:ową samodziełn{)ść, w świecie Mrożka staje się fantastyczne, niesamo'wite już i wizyjne. Przekracza igmnicę między satyrą <a _.groteską - jak u Gogola. CzaTownice na miotłach pędzą ma 'ztebf ania Ligi Kobiet, w ZOO zamiast sl!onia 1ska 1 cze pięćse1t króllików, na wiosnę o:k na wszyistki1oh ibim się 01twi:erają i urzędrnky l1ecą do Taitr, 'by nad 'SZIC'Zyibami prowadzić żyw{)t OT'li. Wystai'ozy uwi erzyć w potęgę 1ludzkiej myśli", a Wszystko staje się możliwe. W 'Zlmito:logizowanej rzeczy\'vistości wszystk{) jest cr:noż:liwe. Po co nam dewizowy słoń w Okirersie irrrurdnośd gospodatczyoh? Wy 1 :ii:8:rczy uwierzyć w słonia, za si atką może być pięćset królików. Jest taki rysunek Mrożka i rpodoibne opowiadanie. Ludzie myślą, wierzą i ska1czą króliki. Słoń. K rólik. A rto P.dlska włtaśnie". Mrożek rnajipierw opisał krai1nę mit ologii diah~ 1 ldyicruej. Potem :ztain:teresowiał go p:roces powstawania mitu. Gatwn~ absurdu Mrożka wywodzi się. 1chyiba z jego prozy, choć d{)ipieiro w teatirze ten alb~u1rd stał się dynami'czny - okazaro się dfaczego tzjinitd1ogi'2'jowiana il'zeczywisto.ść je:st właśnie absurdem. _P.rz iditem jednak lbyła sondl;l w głąib największyiclh m~tów, 'W tlirteraturę :romantyczną..(... ) Podświi:l<l<>mość liteira'cka MT'ożka jest, pisał Kijowski, romantyczn~. Rpmam.tyzm to ita rzeczywistość prąwd;ziwszia niż :pmwidz?.wa,, w której u'.czeetniczy kążdy uczeń gimnazj a lny układają 1 cy wypracowania. i 'Ziewająicy nad klasycznyimi tekstami. oraz odpowiednimi 'brykami". Ałe arn:ócz :romantyzmu w podświadomości literackiej Mrożka tkwi jesz cze pociświatcl'()iitiq'ść, a nawet świadomość diaae'kt)71czn 1 a. (..) Gatunek aibsurdru. Mrożka wynika nie tyjklo - uptosziczając myśl Kijowskiego - z fokcji polskiego, ale i z lekcji historii, -nauki o Polsce Wispół:czes-. nej, ekonomiki, czy jakkolwiek w jeg 1 0 gimna zjum nazywały się te przedmioty. Później Mrożek był dziennikarzem i sam pisywał o Polsce Współczesne j. W tych,cz:asa'ch rohowiązywała trójdzielność. Triadą panującą, wzorową, moderrową - można 1 powiedzieć - by~a wiejska: biedniak, kułak, średniak. Biedniak był chudy ale uczciwy, i padtał ofiarą; kułak był gruby, nosił hawnią czapę i wyzyskiwał; śiredni 1 ak spirytnie kluczył m'iędzy m.imi i nie można mu było ufać, alle należało go przydąignąć - ot, zwyczajna wa lka klasowa", jak pisze Mrożek. Taką triadę zmitologizowiainą, groteskową i :fantastyczną wiei1e rnzy spoty kamy w jego rysunka1oh i w prozie. T1ri:ady (seri10) bywały, jak wiadomo, rozimaite: lburiluazja, proletariat i imte1igencja - inteligencja była średniakiem. Partia, Kościół i masy bezjpattyjne - średniakiem" były masy. I tak dalej - wszystko proste, jak u ojca polskiego języka, Mikołaja Reja, w Krótkiej rozprawie między panem, wójtem a plebanem. Najpiękniej to wszystko wychodziło na lekcjach hi'sltorii. poświęconych Wielkiej Rewalucji Fmncuskiej. Magiczna triada, 1czy.też, szerzej, myślenie społeczne wyznacza kierunek wyobraźni Mrożka z siłą nie mniejszą ni ż romantyzm. Ono 1przezwycięża zaśdanek, czyni: jego twórczość czytelną rpoza P()llską, nadaj1e jej uniwersia'lizim. Tango z ł ekcji pols1 kieigo" wyrosło z romantyczinych mitów, aile dzięki [ekcj-om ekonomii" ma iten ogólny wa 1 lor, którego nie miało Wesele. Mrożka dialektyka magiczna" staje się nowym gaiiwnkiem absu:tdu. (Dialog 1966/5)

10 W REPERTUARZE: Teatr Polski J erzy Szaniawski PAPIEROWY KOCHANEK Georgi Dżagarow TA MAŁA ZIEMIA Sławomir Mroż ek SZCZĘŚLIWE WYDARZENIE W przygotowaniu Witold Gombrowicz ŚLUB Friedrich Wolf MARYNARZE Z CATTARO W programie zamieszczono rysunki Sławomira Mrożka ze zbioru Przez okulary Sławomir a Mrożka". Iskry kierown ictwo tech niczne L UDWIK PIOSICKI e operator ś wi a tła JERZY SKIBIŃSKI b rygadier sceny WŁODZI MIERZ STASIW akustyk JAN ADAMOWICZ kierownict w o pracow ni - malarskiej MICHAŁ TUSZYŃSKI - krawieckiej damskiej GERTRUDA MADAJCZYK -:-- krawieckiej mę ski ej STANISŁAW KACZMARCZYK - peru karsk iej R OMANA KŁYM - ślu s arskiej ANDRZEF ZOŁO -. TUCHO - stolarsk iej FLORIAN WOLNY - szewskiej JAN SZYMAŃSKI - tapicerskiej WŁADYSŁAW JAŁOW SKI - gł ó wny elektryk J ANUSZ KŁYM. Redakcja programu JULIT A HETLOF SZGraf s K -5

11

12 POSTĘPOWIEC POSTĘPOWIEC. I POSTĘPOWIEC POSTĘPOWIEC [ Kronika kulturalna w skarpetkach z - Bania był dobry, iła.e nie dowe jajko zniesiqne przez W NASZYM MIEŚCIE 2000 metrów zachwycił. Natomiast pri- kurę w ogóle od chwili po' któ- madonną spotkania okazał wstania kury. Miłą dla oka i ucha oraz prosto do półbucików, się Chyca. świadczącą o podnoszeniu rych położenie oznaczono się kultury muzycznej mas jedynie chorągiewkami. Z OBRAD innowacją jest ipojawienie Swiatowa Federacja odmórady MIEJSKIEJ się wieczorami na ulicach wiła jednak uznallia tego Z dnia O DALSZE młodych lutnistek. wyniku, powołując się na ZWYCIĘSTWO fakt, że półbuciki były o TO MUSIAŁO NADRODZE ' numer większe od tych, TAK SIĘ SKOŃCZYĆ NAPRAWY DRÓG które na codzień nosi Sta~ Wozoraj, w godzinach Odpowiedzi redakcji szek. Przypominamy, że W czasie ostatnich robót rekord należy do Amery- wieczornych, miecz DamoP. Hrabia - Swoszowikanina, Tighta Drawersa, kles.a wiszący nad obywa- drogowych udało się zasypać dwa wyboje, oba na ce. Mamy lokaja, któretelem P oberwał się. który' z wysokości drodze: Załodze życzymy mu na imię Zbigniew. Lometrów wskoczył boso w dalszych zycięstw. kaja o prawidłowym imieskarpetki. niu: Jan niestety nie monatomiast w czasie tych DOBRAWOLA gliśmy znaleźć. Co robić?" samych zawodów Józek CZY PROWOKACJA Z DZIAŁALNOŚCI Trudno. Proszę się zwra-. Trawka pobił wielokrotnie NAUKOWEJ ONZ Wczoraj, w godzirtach cać do niego normalnie, rekord świata w i;;koku z jakby miał na imię Jan. opóźnionym otwarciem popołudniowych, kania sier:recznik do badania wy~ Na przykład: Niech Zbyspadochronu. Pogrzeb Józ- dząca w parku, na gałąz ka. Trawki na koszt Ligi ~e ~asztanu, zaczepiała ników prac w rolnictwie i szek poqa herb~tę w saloleśnictwie oświadczył, że nie". Przyjaciół Żołnierza odbę przechodniów, nakłaniając jak do~ychczas - uży ich do zaopatrzenia się w dzie się P?jutrze. parasole w związku z.ma- wanie profesorów do wyrębu lasów nie ma wpły jącym rzekomo nastąpić l wu na podniesienie jakości deszczem. Z zagranicy ŚWIĘTO drewna. skacząc wysokości UDANE PRZYJĘCIE Aby nie pozostać w tyle za osiągnięciami w pracy kulturalnej Ministerstwa Kultury -.redaktor naczelny Postępowca" wy- - dał obiad na ' cześć redaktora naczelnego Postę powca". W obiedzie wziął udział ponadto przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Gastronomicznego - jako kelner. NATURALIZM W TEATRZE RAPSODYCZNYM. Jak donoszą koła dobrze poinformowane - _ już w najbliższym przedstawieniu dyrekcja ma zamiar wprowadzić na scenę _ży wego ducha. ANEGDOTY O SŁAWNYCH LUDZIACH POLSKIEGO SPORTU Odbyła się gra półsłó wek, pojedyncza i podwójna pań i panów. Pierwsze miejsca zajęli : '.... oraz Pewnego razu w czasie koncertu w La Scala sław nemu dyrygentowi Luigi Frippo - wypadła z ręki pałeczka. Pierwszy skrzypek schylił się, żeby ją podnieść. Widząc to FripREKORD ŚWIATA. po, który był bardzo wymagający, powiedział: Po' Zawodnik Cqała _przednosić to pan umiesz, ale grać to p~n nie umiesz". ' biegł 10 kilometrów w repo czym dyrygował w dal- kordowym czasie paru minut. Rekord nie został jedszym ciągu koncertem. dnak. uzn~y, ponieważ Chała biegł skrótami. Ze sportu DWOJAK TRAFIA -TRAWKA IDZIE GŁĘBIEJ W czasie zawodów spadochronowych. Staszek Dwójak osiągnął znakomity wynik w skoku do celu, --PALEC CZY KARA BOŻA? Niezwykły wypadek zdarzył się onegdaj. W.wozie tramwajowym nr 3 niejaki W, wbrew upomnieniom konduktora, zajął miejsce przeznaczone dla inwalidy. Następnie, wysiadając W. wpadł pod samoch!xł tra.cąc nogę. W ostatnich skokach na rozegranych na nowej skoczni, par exellence pedał, Jak wynika z ostatnich danych statystycznych spożycie zupy w Polsce znacznie wzrosło. CZYŚCIOSZEK Odpowiadając na apel miejskich o zachowanie czystości w naszym mieście, niejaki P., dozordzielna POLKA ca domu, sprzątnął dwóch OBYWATELKA lokatorów. - Przed sądem tłumaczy się, że woli Maria G. urodziła dowód sprzątać lokatorów niż osobisty, bez dziecka. Jest. schody. to budujący przykład prawdziwie urzędowej postawy obywatelskiej. Z PRAC. BANIA DOBRY -CHYCA PRIMADONNĄ ZE ŚWIATA CYFR władz WYKOPALISKOWYCH RZADKI JUBILEUSZ Prace wykopaliskowe Kura, należąca do rolni- trw.ają. Onegdaj wykopano ka Jana Worczyka. znio- z baru Pod Ludem" niesła jajko. Jest to 25-miliar-1 jakiego W. odpowiedzialnemu oświad czeniu W. Szekspira, który, cytujemy, napisał: Coś gnije w państwie ' duńskim"., Rząd duński kategorycznie zaprzecza, jakoby w państwie duńskim coś gniło, i określił działalność W. Szekspira jako paszkwilancką i oszczerczą. J eżeli coś gnije" czytamy w komentarzu duńskiej prasy - to chyba tylko sam pan Szekspir". 'INDIE SIĘ BUDZĄ W Indiach powstał zwią zek słoni pracujących. Związek ma na celu walkę o prawa słoni zatrudnionych w przemyśle, handlu i komunikacji. Sekr.e tarzem wybrany został Hrru-Pha, zwany Szara Trąba. Z KRONIKI DYPLOMATYCZNEJ Jak donosi nasza agencja,. wczoraj, w czasie polowania na króliki, wydanego z okazji bankietu, miał miejsce pożałowania godny wypadek. Pierwszy sekretarz ambasady został zastrzelony na miejscu, charge d' affafa-es otrzymał postrzał w brzuch, radcy - prawny i handlowy odnieśli ciężkie rany, a kilkunastu urzędników placówki' - lżejsze. Ponadto upolowano dwa króliki. Reszta przyjęcia upły nęła w serdecznej i pogodnej atmosferze. ENERGICZNE SPROSTOWANIE Duńskie ważnione ~ergicznie czynniki upozaprotestowały przeciw nie- Z CZARNEGO LĄDU Ogłoszono wykaz skrótów nazw tamtejszych organizacji społecznych i gospodarczych. MKO - Murzyńska Kasa Oszczędności MOM - Murzyński Ośro dek Maszyoowy MZS :- Murzyńskie Zakłady Sodowe ZDż Zarząd Dżungli.

13 PRYMITYWNE PLEMIĘ Na Wybrzeżu ści żyje plemię Psiej KoFetoretów, które oddaje boską cześć śmierdzielom. jednak głębiej zastanowić Fetoreci nie są jeszcze najgorsi. Gdy się CIEKAWY PROGRAM Wielkim powodzeniem w cyirklll Uniwe'I"Sall" cieszy się inastępujący numer: Siedem chudych krów zjada siedem krów tłu stych, a potem jest im niedobrze. ARCYKSIĄŻĘ FERDYNAND NIE ŻYJE! W roku 1914 został zastrzelony na ulicy w Serajewie arcyksiążę austriacki, Ferdynand. KAPITAN WILIM ZNOWU NAWIDOWNI ' Poszukiwany JUZ od czasu przez karabinierów kapitan Wilim nareszcie zdemaskowany. Kapitan Wilim ukrywał się w zespole Teatru Akademickiego, gdzie przez szereg lat grał rolę Ofelii w Hamlecie". Co zrobił z aktorką, która przedtem kreowała tę rolę, nie wiadomo. Eksperci nastrojeni na pesymistycznie. dłuższego Z PRAC ARCHEOLOGÓW. Na podstawie wykopalisk ustalono dalsze dane dotyczące reformatorskiej działalności cesarza Bajana. Bajan przeprowadził reformy również w armii. Mianowicie zmienił obowiązujące zazwyczaj kryteria wieku wobec służby wojskowej wydając dekret, mocą którego w a:rmii mogli służyć tylko męż czyźni od lat 7Q wzwyż. W ten sposób kraj pozyskał dla pokojowej pracy zastę py młodych ludzi w pełni sił, oo przyczyniło się znacznie do jego rozkwitu, roczniki zaś powoływane do służby wojskowej prze.} ażnie nie mogły się stawić z powodu chorób i zniedołężnienia, có ~mniej szyło do minimum wydatki na armię. Z kraju SIĘ LUD CYWILIZUJE Jak nam donoszą korespondenci z przysiółka Rzymówka, gromada Pstyje, W?ść. Mianowkie najbargdybym ja ten most ik gmina. Grunwaldowiec odbył się tam pierwszy w dziej aerod)"il'amitczny jest airendował, powiecie st:reap-tease. P o - robotinik, 1pó.ż.ni ej ohłop, a tdbym ja ten mostek czątkowo organizatorzy pó~niej intehgeinit (inb. okuwyryahitował. natrafili na duże trudno- lary bardzo hamują pęd i Naigrod.a wynosi szjeść ści. Wpływy klerykalne ipowodują ta:rcie powie- miesięcy bezpłatnego obooraz słabe zaopatrzenie trza). Posiadacz ziemski w: :z;u pracy. miejscowego sklepu GS ogóle 'n ie jest opływowy. (wyłącznie barchany) spraprzewiduje się, że starwiły, że żadna z miejsco'szy Piro:fesor Bała, w uznaapel.do wyicih dziewcząt nie 1popair- n1u jego 1osiągnięć na polu SPOŁECZEŃSTWA łała inicjatywy. Specjaliaerodynamiki, 1rostain.ie sitika z miasta powiatowe- mia!j11qwany super'konk. W najbli7i>zyim czasie go postawiła itiwarde wa- prof.esorem. odbędzi1 e się kwesta ruliiczrunjki: hionlqrarium oraz n:a na <fundusz podróży zwrot kioszitów podróży i międzyplanetarnych. diety. Delega cja wysłana DALSZE Nie wątpimy", że i tym do niej.z zali.rczką spotrzeosiągnięcia razem apel skieirowany do bowała iprzydzielone jej ofia:mości społeczeństwa, fund'usze na miejscu, a bstatnio jesteśmy świad ze w~ędu na szczytny cel gmina n ie l"o:zjporządzała kami nieibywałeigo :r-ozwo- - nie pozostanie bez odkredytami wyrównawczy- ju polskiej myśl.i wyina'laz- powiedzi. mi. Ostatecznie irozelbrał czej. Już w'któtce Polski się P1 re zes GS, złożywszy Monopol Spiirytusowy wyuiprzednilq Ulfl()czyste m- puści na ryn 'k nowy gatulegendafal pewnienie, że umył nogi. tunek wódki, itak zwaną Jest to 1piękny przykład OVIOIIlalJ.itinówkę". Oneigdaj w :rejonie Or~pełniania postulatów poproduklcja ta została łowa morze wyrzuciro na stępu sposobem 1 g~poq,ar podjęta jaką odipawiiedź na birzeg ipustą ibulf;elkę -o poczym. nieustannie napływające jemniości. 1/2 Hitcr-a, bez eitysk aj.'!gi llla brak specjailnej kieity, która widocznie odwód'ki dla dzieci. Odtąd rokleiła się na skutek działa dzke, kitórzy częstują swonia wody morskiej._ PrzyGORSZĄCE ZAJSCIE je dzieci wódką, będą mieli pusz cza się, że ozłowiek o ułatwione zadiainie, a dow GOSPODZIE nieustalonym jeszcze na. chód narodowy µi-acznie POD LUDEM" zwisiku (prawdo.podobnie się powiększy. męrezyzna) po opróż Onegdaj w gospodzie nienieniiu butelki (prawd~ Pod Ludem" miała miejpodabnie rpr.zez wypicie) sce awantura będąca wy- RADYKA~NE CIĘCIE pozbył się jej 1nasltępnie nikiem nadmiernego oczy wyrzuicają c ją do morzi;t. Alby podnieść jakość i tania personelu gospody w dramaturgii klasycznej. wydajność naszyich iportów Mianowicie niejaki P. po i pomóc im skuiteczmie w BADANIA zjedzeniu obiadu wręczył wake 'Z konku:rencją porkelnerowi 1OO zł i zażądał tów obcych - kapiltanaty Z okazji tysiąclecia naszych portów mają być należnej mu reszty. Miast istnienia naszego ipaństwa tego kelner w milczeniu przemianowane na generaprowadzi się badania nad łaty.. schował cały banknot i nawykiryciem jego począt stępnie nie' reagował na ków. monity. Nie bez zna-czenia jest WZNOWIENIE Indagowany przez. wetuitaj wzmianka w rpamięt KLAWIAKA zwanyoh fun'k!c jonariuszy nikaich kwpca ataibskiego, kelner usprawiedliwiał się Wydawnilctwa z:aipowia- Ibrahima Sa11da, którą odsłowami wielkiego SzekĆzyita111ro ostatnio. Kupiec spira: Reszta jest milcze- dają wznowienie iprac i wspomina, że igdy odlbywał dzieł ZJI11anego ipisairza i mr niem". podróż w celach ha1i1<lilo ś:lideila E. Klawiaka, mię wych 'i 1pirzeje rożał wozem dzy innyini jego podstawowego dzieła ipt. Admini- w okolica.eh rzeki,.>kitórą st:ra c ja jako najwyższa for- można łatwo zidenityfilrosukces wać jako Wisłę, to wtedy ma en:tmzjaimlu". POLSKIEJ NAUKI z lasu wyleciał taki jeden, UCZ 1Pił się WOZJU i.p rzew Warszawskim Instywiózł się kawałek. SKUTKI HASEŁ tucie Doświadczalnym odbyła się ciekawa próba W związku z hasłem przebicia głową muru. Załatw sprawę i :żlegnaj" NASILENIE Wynik w całej pełni po- prapagowa!11ytl11 w formie KONTROLI twierdził słuszność po- wywieszek - w naszych przednich, teoretycznych uirzęda ch rioz1grywają się Dy:rekcja Kolei Pań założeń. Mur nie został wstrząsa' jąrce sceny ipoiże stwowych planuje enerprzebity. gkzną akcję przeciw ipasagnań między sbronami a uirzędnilm<i:ni. Nieraz 2'Jda- żerom podróżują-cym bez bi'letu. w związ:kiu z ty.m rzja się, że Sitirona zawra.ca już od drzwi, żeby ipo riaz zostainą u-two:rzone specja1ostartni paść w ramiona ne e~~py lkont ridlerów :kon KLASOWOŚĆ ny-0h. U1rzędni'ka. PłaiCze, sza.ochy W AERODYNAMIE Zaupalt:rzenie k01i1itrolei starqpols'kie do wiidziostatnie badania star- ska'' wstrząsają murami rów w konie ułatwi im szego profesora Bały, pod- urzędów. oiperatywiność, zaipewni profes0ra Szpica i kontr- szybkość przenoszenia się profesora Wajsa zadały z miejsca na miejsce. nową, druzgocącą klęskę ZAKOŃCZEN~ obiektywizmowi, który KONKURSU próbował z nauki o_aerodytramwajem Ogłoszony został wynik namice uczynić swoje DOOKOŁA ŚWIATA ostatnie okopy św. Trójcy. konkul"su na muzykę i sło- Grupa młqdyich ent1uzjastarszy Pl'ofesor Bała w wa do hymnu iniicj1atywy stóiw iprojekituje odlbycie prywatnej. Pierwszą naasyście pozostałych, wyżej wycieczki dookoła świata grodę przyznano jednowymienionych, dowiódł; myślnie starej piosence lu- tramwajem. P.rzedsiębioirże w aerodynamice, jak we stwo komunikacji miejwszystkim, panuje klaso~ dowej:, skiej pomogło zapaleńcom i przydzieliło im już jeden doskonały tramwaj i kondujkitora. NAPOMNIENIE w raimacli czynm.gromadzkiego - wieżę Ba1be'1. Wystąpiono już z odpowiednim podaniem o wa'p no i cement. Drewno weźinie się z lasu. CZŁONKA KORESPONDENTA Prezyd1um. Akademii lllaipomnienia członkowi korespondentowi tejże Akademii. Zaznacza się, że członek ootaitnio nk nie przysłał pma tlwoma listami i coś jedną ROZWÓJ MYSLI POLITYCZNEJ udzieliło kartkę-widokówką. SPOŁECZNA ROLA LITERATRRY Odbyło się wspólne posiedzenie Izby Kont ro.li i Związku Literaitów. Oho-' dzi o opra0owa1i1ie 1wzruszająoego apelu do wszystkich zainteresowanych, żeby nie ik!radli. W opraicowaniu wezmą udział najwybitniejsi poeci i specjaliści od prozy ~yioholo gkznej. ŁÓDŻ PODWODNA Niejaki G. z HaNocic w radzie gminnej Ji>Qdanie o.p rzyznanie mu władzy nad światem. Jako motyiwy G. podaje wrod~oną wolę panowania. złożył NIEBEZPIECZNY WYBUCH W mieście ipowiatowym Grzainkowi ce Wy7Jne na. stąpił, na skutek nieostroż nego dbchodzenia się, -wy buich ibiorowe<go entuzjazmu. Wyibwch zaże gnano dopi il'o odczytując publicznie dane, dotyczące niedociągnięć. Dwóch osobników, entuzjazmu)ącyoh się w dalszym ciągu, zakzynmno. NOWE BILETY Nowy model. łodzi podnawiązując do t:radycji wodnej wynalazł niejaki benedyktynów, którzy Z'OP. Jest to z wyczajna łódź stawili po sobie tyle cenwylkonana z bla1ohy 'lulb ze nych p:ra'c piśmienniczych, zwyczajnych desek, stapolskie Koleje wydają w rannie uszczelnionych. W swy;ch kasa oh również bidecydującym momencie lety blankiet owe, całkowi robimy w niej dziurę ponicie ręcznej roboty. Celem żej linii zainurzenia. podniesienia estetyki biłe Łódź ita jest ibartlzo ta,tu oraz :umożil.iwienia kania. Jedyną jej wadą jest sjerom swobodnej gry to, że inadaje się tyqkro do twórczej, przewiduje się jednorazowego użyitku, co dorysowanie na 1blankieąie jednak można z.rej«jmpen- dbok danych zawierają sować przez masową procych ilość kilomet:rów, nadukcję. zwę stacji docefowej, kwotę należną, datę i ty.m 1 podobne - odiręc:znego porco NOWEGO treciku ka żdo:razowegio naw PRZEMYSLE. bywcy, z ocieniowani e m LEKKIM oraz wpisaniem sentencji 11\.l/b aktualnego przysł-owia, WyipuS'Z!Ćzono na Tynek - lpi'sidem redisowym, z nową 1partię łekki'ch, e'1ainicjałami w dwóoh kolostycznych ka.ile-sonów, zwa- rach. Po u'lrończeniu pracy. nych Pols'ki Yeti". ów nad billeitem blainlkietowym pos21u'kiwainy artylruł icha- przez ka~era, podróżny irakitery:z;uje się tym, że będzie mógł żądać dodatzgodnie z nazwą nie kowo qprawienia bi1letu udał o się go jeszjcze zioibablankiet~go w ramki z czyć ani pochwycić. k o ry brzozowej - chyba że zostanie mu już za mało czasu do odejścia pocią IDZIE gu. 1 NOWE POKOLENIE W czasie lekcji zajęć ipraktyczjn.yclh w szkole TPD Nr 153 ośmioletni Henio G. skonstiruował minę maigneityczną, wd:erzeniową, dwuza1płonową. Henio 1wziął udział w audycji radiowęzła szkolnego i zapowiedział, że ohoe nada~ prrucować cna sziczęścia całej ludzikośd. CZYN GROMADZKI W K0S2Jarówce tamtejsi -chłopi postanowili na zebraniu ogólnym ZJbudować, Szukamy odpowiedzi Koło uczonych przy redakcji Postępowca" pracuje nad za.gadnieniem: Jeżeli ani jedno państwo nie ma ministerstwa agresji, a wszystkie za to mają d01brze rozbudowane mini's terstwa obrony, to skąd biorą się wojny?" Auitor tekstów SŁAWOMIR MROŻEK Wylbór z tomu Postępowiec, Warszawa 1960.

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Czy aby na pewno dobrze w Nowej Hucie?)

Czy aby na pewno dobrze w Nowej Hucie?) AKTUALIZACJA (03. 11. Jak dobrze wstać skoro świt w Nowej Hucie. Czy aby na pewno dobrze w Nowej Hucie?) Dzisiaj o przeglądach! I nie idzie o przegląd techniczny samochodu przed zimą. Oj, działo się, działo

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Rodzina Gierlachów - koncert w rodzinnym mieście

Rodzina Gierlachów - koncert w rodzinnym mieście 1 Rodzina Gierlachów - koncert w rodzinnym mieście Chyba dobrze czuli się Państwo na sanockiej scenie. To było widać i słychać Tatiana Hempel-Gierlach: Tak, w Sanoku zgotowano nam wspaniałe przyjęcie,

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie?

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 3. Jakie talenty Gimnazjum nr 3 w Lublinie pomogło Ci w sobie odkryć,

Bardziej szczegółowo

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Nadchodzi dla Miłosza czas przełomowy zmierzenie się ze sławą i popularnością. Milczenie krytyki polskiej na temat Miłosza ; nieśmiałe upominanie się o jego miejsce.

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

OBSADA: Ojciec. Syn MACIEJ SZEMJEL. Pani KATARZYNA BIESCHKE. Boba BEATA KOLAK. Dziewczyno, Bajadera OLGA DOROSZ. Nauczyciel. MAREK WANDER WRóBEL.

OBSADA: Ojciec. Syn MACIEJ SZEMJEL. Pani KATARZYNA BIESCHKE. Boba BEATA KOLAK. Dziewczyno, Bajadera OLGA DOROSZ. Nauczyciel. MAREK WANDER WRóBEL. PIĄTA PREMIERA 1982 ROKU dnia 22 maja w Teatrze na Targu Węglowym w Gdańsku STUDIUM AKTORSKIE PRZY TEATRZE WYBRZEŻE" Przedstawienie dyplomowe SŁAWOMIR MROŻEK PIESZO OBSADA: Ojciec RAFAŁ ŻABIŃSKI Syn Pani

Bardziej szczegółowo

Referat Ratowniczy www.rr.krakowpodgorze.zhp.pl opracowanie: Ania i Wojtek Cykl zbiórek na temat Zdrowia i pierwszej pomocy.

Referat Ratowniczy www.rr.krakowpodgorze.zhp.pl opracowanie: Ania i Wojtek Cykl zbiórek na temat Zdrowia i pierwszej pomocy. Cykl zbiórek na temat Zdrowia i pierwszej pomocy. Konspekt przygotowany jest do przeprowadzenia przez Ratowników ZHP (np. Referatów, zespołów itd.) na 3 zbiórkach dla pionu zuchowego. Cykl zbiórek, ma

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką Edukacja wczesnoszkolna Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką Edukacja: polonistyczno-środowiskowa Blok tematyczny: Warszawa obecna stolica

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

7. K O T E K 8. M U R A R Z 9. W A G O N 10. F I G I E L E K 11. S A M O S I A

7. K O T E K 8. M U R A R Z 9. W A G O N 10. F I G I E L E K 11. S A M O S I A Scenariusz zajęć bibliotecznych dla klas I- III Temat zajęcia: Zabawy inspirowane wierszami Tuwima Cel ogólny: propagowanie twórczości Juliana Tuwima Cele operacyjne: zna wiersze J. Tuwima, znajdzie, odczyta

Bardziej szczegółowo

Rodzinki. Prawda: Noe wprowadził do arki po parze zwierząt, aby po wyjściu z niej zapełniły ziemię.

Rodzinki. Prawda: Noe wprowadził do arki po parze zwierząt, aby po wyjściu z niej zapełniły ziemię. Rodzinki Prawda: Bóg umieścił dzieci w rodzinie, aby rodzice troszczyli się o nie. Materiały: kolorowe rozcięte i naklejone na grubszy kartonik rodzinki zwierząt. Zwierzątka te można wykorzystać do wielu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 Drogi Uczestniku! ETAP REJONOWY Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie przeczytał teksty i polecenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo Tytuł: Magia 5zł Autor: Wydawnictwo: Gastół Consulting Miejsce wydania: Darłowo Data wydania: 1 września 2011 roku Nr wydania: Wydanie II - poprawione Cena: publikacja bezpłatna Miejsce zakupu: ekademia.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 Nie wolno zostawić świata takim jakim jest Janusz Korczak - nasi uczniowie chętnie poznają swoją najbliższą okolicę,

Bardziej szczegółowo

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Szkoła pisania - rozprawka 1. W poniższej rozprawce wskaż wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Na bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo

Autor gry: Karol Borsuk Projekt graficzny i ilustracje: Piotr Socha

Autor gry: Karol Borsuk Projekt graficzny i ilustracje: Piotr Socha Autor gry: Karol Borsuk Projekt graficzny i ilustracje: Piotr Socha Superfarmer to gra, która powstała w Warszawie w 1943 roku. Nosiła wtedy tytuł Hodowla zwierzątek. Grę wymyślił wybitny polski matematyk,

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw szlachty. Na przykładzie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw szlachty. Na przykładzie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw szlachty Na przykładzie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

Jan Brzechwa (nazwisko rodowe to Jan Wiktor Lesman)

Jan Brzechwa (nazwisko rodowe to Jan Wiktor Lesman) Jan Brzechwa (nazwisko rodowe to Jan Wiktor Lesman) Urodzony 15 sierpnia 1898 r. w Żmerynce na Podolu, jako syn inżyniera kolejowego, w związku z czym często podróżował z rodziną, przenosząc się z miejsca

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (wybrane zagadnienia z ogólnego zestawu testu ustalonego przez PZPN) wersja luty 2016 max liczba

Bardziej szczegółowo

Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy

Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy Janusz Głowacki Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy * Wprowadzenie (fragment) Kiedy się mój parkingowy dowiedział, że piszę scenariusz o Lechu Wałęsie, zapytał: Panie

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz 1.Jak powstaje film? Ustal właściwą kolejność. Etapy powstawania filmu Montaż i udźwiękowienie 1. Pomysł, projekt 2. Scenopis 3. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji W świecie wyobraźni bawimy się w teatr. Data i miejsce realizacji Kwiecień 2015 Szkoła Podstawowa w Cieksynie

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji W świecie wyobraźni bawimy się w teatr. Data i miejsce realizacji Kwiecień 2015 Szkoła Podstawowa w Cieksynie Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: Wioletta Pędzich Trenerka wiodąca: Anna Cieśluk Tytuł lekcji W świecie wyobraźni bawimy się w teatr. Data i miejsce realizacji Kwiecień 2015 Szkoła Podstawowa w Cieksynie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

Scenariusz widowiska scenicznego Zdrowo żyj Dzieci 5 6 letnie

Scenariusz widowiska scenicznego Zdrowo żyj Dzieci 5 6 letnie Scenariusz widowiska scenicznego Zdrowo żyj Dzieci 5 6 letnie Teksty narratora i słowa piosenek Ewy Knap Choreografia Małgorzata Piotrowicz W widowisku wykorzystano muzykę zespołu ABBA Samorządowe Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA Zadanie nr 1 Napisz algorytm za pomocą a i schematów blokowych. Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb, obliczać sumę tych liczb i wyświetlać jej wartość na

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Wybrane prezentacje Teatru IOTA

Wybrane prezentacje Teatru IOTA Uniformy Z. Waszkielewicza Katowice, październik 1990 Pieśń o chlebie wg Księgi Hioba - Radzie, sierpień1997 Wybrane prezentacje Teatru IOTA Pierwsza miłość wg S. Becketta - Radzie, lipiec 2011 Pod gołym

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo