WYDARZENIE , SZCZĘSLIWE JANUSZ ' KOZŁOWSKI. rez yser1a. ; -scenografia JAN BANUCHA. asystent reżyse ra JER'ZY WĄSOWICZ TEATR POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDARZENIE , SZCZĘSLIWE JANUSZ ' KOZŁOWSKI. rez yser1a. ; -scenografia JAN BANUCHA. asystent reżyse ra JER'ZY WĄSOWICZ TEATR POLSKI"

Transkrypt

1

2 PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE W SZCZECINIE Dyrektor - Kierownik Artystyczny - BOHDAN GIERSZANIN Z-ca Dyrektora - JADWIGA KĘDZIERSKA Kierownik Literacki - JULITA HETLOF Sławomir Mrożek, SZCZĘSLIWE WYDARZENIE rez yser1a JANUSZ ' KOZŁOWSKI ; -scenografia JAN BANUCHA. asystent reżyse ra JER'ZY WĄSOWICZ 4 TEATR POLSKI Premiera 28 sierpnia 1976 r.

3 osoby: Mąż Zona I Przybysz Starzec Niemowlę.. e ANTONI SZUBARCZYK ANNA KORZENIECKA LECH MICHALSKI JERZY WĄSOWICZ JÓZEF CHWIEJCZAK inspicjent: EUGENIUSZ JARMUŁA sufler: MAŁGORZATA SZTELUK

4 l. Nad rzeką Uszwicą, prawym dopływem Wisły, w powiecie brzeskim, l e ży wieś Borzęcin. Około 7 kildmetrów ina pómoc 1od sfacji kolejowej Biadoliny lub Sterkowiec, przy li!ilii Ktalków-Tarnów. N a urodzajnych gruntach jedna z rnajwiększj'ch wsi polskich, dwurzędówka, ciągnie się wzdłuż Uszwicy przeszło 6 kilq'ffietrów, ma ponad 7 tysięcy mieszkańców. 2. Wieś :zmana jest z ziami:kającego już chałupnictwa płócien konopnych i }ni.amy ch. Lasy w odległości kilku kill()!ideittów: na zaichód Puszcza Wygodz'ka {ok. 30 km 2 ), 111.a wschód - Radłowska. Są to resztki daw111.ych większych zespołów sosnowych. W PusZJczy Wygodzkiej pola1i1y wykorzystane są do wypasu źrebców z PGR w Strzelcach Wlkp. Hodlowla k<0ni.jest tradyc ją okolicy, odbywają się tu jarmarki!il'a konie. (.) Tutaj 26 czerwca 1930 roku urodził się 111.asz ruakomity dramaturg, priozaiik i Ty1sownik. (...) 3. Trzelba przyznać, że Sławomir Mrożek mając zaledwie 5 miesięcy -opuścił Borzęci111.. P 1 I"Zeniósł się najpierw do P-oranina, a 111astępniie (1932) do Krakowa. Tu szkoła powszechna rw czasie okupacji, a po niej liceum Nowodworskieg<o, w którym zw~aca uwagę nauczy.cieli oraz dyrektora swoimi zdolnościami i indywidualnością. 4. Gdy miał dziesięć lat, więc będąc jeszcze w szkole powszechnej, ziaczął niosić swoj 1 e słjll1ne okulary. Zapewne za dużo -0d dziecka pożerał książek. Były <to bog.ato ilustrowane, 1gru bo oprawne t<mrisika historii starożytnej oraz w1elka mnog ość różnych dzieł poważnych i 'ZiasadniczyicJ:l. Zawsze skłonny do samotności, krył się 111a stry.ch, do piwnicy i w zły:m oświetleniu czytał. Trzeba było odpędzać go od 'książek. Nięwiele to pomagało. 5. Nigdy mi się Mrożek n'ie zwi er zał, ale oo do dwóch rzeczy jestem przekonany. Ze systiematycznie ćwiczy ł z hant<larni i że g:rał ma.orgainlmch. Czy grał pięknie? Sądzę, że tak. I chyba po matmze jeszcze na nkh często grywał. Nafom:iiast oo do okairyiny zdania są podzielone, ale niektórzy 1przysięgają, że gdy mieszkał na K rupniczej w Domu Literatów w Krakowie, widzieli u niego oikary'nę. 6. P.o maturze (1950) rozjpoczął studia Irla architekturze, i... ale nie! Zrozumiał, przerwał, wstąpił na inną drogę, która zaiprowadziła go wysoko - stał się Sławomir em Mrożkie m. 7. Uprawia satyryczną griotieskę o aktualnym podtekście obyczajowym i filozjoficznym, często posługuje się chwytami parodystycznej stylizacji językowo-literackiej i absurdalnego komizmu" - pisze.o nim Encyklopedia. (... ) 9. Odn<owił naszą satyrę łącząc ostre widzenie współczesnośd.z inowoczesnością fiqlrmy, 111adał dużą rangę int e lektualną tęmu rodzajmvi twórczości" - w u2jasadnieniu przyznanej Mrożlmwi nargrody Przeglądu Kulturalnego w roku Mrożek parodiuje ni1e kształt zjawiska, tylko jego sens" - krytyk K. 11. Mrożek ma absolutny słuch śmieszności" - inny krytyk K. 12. W prarcy magisterskiej o twórczości Mrożka autorika, pani R. K., cytuje 39 pozycji kirytycmych na ten temat, ina-pisanych do 1964 raku. A ile napisano od tego czasu? 13. W tym, co czytałem o Mrożku, nie ZJnalazłem n<k o Tysowniku. ZTobił karierę śwłatową jako dramaturg! - prawda. Opowiadania! - prawda. Ale ptżecież wydał także czt&y książki, pełine arcyuroczych rysunków: Polska w obrazach rysunki z podpisami. WAG teksty 53 numerów tego mikro -czasopisma Mrożka, w nich 69 rysul11lków auto:ra. Iskry" Ucieczka na południe rysunki 9X6,8 cm do własnej opowieści. Iskry" Przez okulary - wybór rysuin'ków drukowa111.ych w tygodlniku Przekrój". Pos tępowiec - Może kirytycy uwa:ilają, że ten irodzaj twórcz,ości jest mniej ważny. Może ciężko j est przyznać, że autor takiich 15 isztulk teat ralnych i 7 tomów opowiadań do tego jeszjcze jest także znakomitym rysow1j1ikiem. Może wreszcie sądzą, że treść jego ryisunków jest cał'kiowicie mr.ożlrowa, więc mieści się w ogólnej charakterystyce jego twórczości. W tym ostatnim wypadku miiel'iby wł aściwie rację, chociaż. No i jeszcze pozostaje pytanie, jak Mrożek tę mroż'kową treść rysuje. (. ) 18. Postaci Mrożka ni e są typowe dla jakiejś grupy społecznej. Nie są to rówutież kuki-elki syntetyczne, ogólnoludzkie. Postaci Mrożka są P ol akami. Pod kaildą postać Ina jego rysunku, każdy Polak - i przewaimte ty'lko Polak - może isię podstawić. Bez względu ina wiek, w.wód i poglądy. Jeśli rnie w stu pro.centach, to w!po111.ad sześćdziesięciu na pew1j1'0; Ten uian spod Somosierry i Krakowi1ak z pawim piói;kiem - to jest każdy z nas. (...) 21. Podobno od najmłodszych lat lubił samotne wyciecz'ki. Podpatrywał żyde, ludzi, ale po cichu. Choć mało towa-rzyski, zdumiewał sąsiadów i nauczycieli - i ci, co go znali, byli nim zachwyceni.

5 f WOLVlJA OBYCZAJ<JW..~ Już jako dorosły pisał: Z amienię wszystko na święty spokój. Sł. Mrożek". 22. I my w Przekroju" zawsze byliśmy i jesteśmy -sz częśhwi, że z inami współpracuje. Rozpoczął w kfr'ar owskim Dziennils,u Polskim", a 1 ti'ochę później właśnie w Przekroju". A jak to było, opowiem: Pierwszy wy-stęp Mrożka w Przekroju" to ireportaż o Nowej Hucie Młode miasto" ina 22 lipca 1950 {P. 276). OtTZymał zań honorarium zł brutto, po potrąceniu podatku zł. W parę miesięcy 1póiniej, w P. 343 z 4 listopada 1950 felieton humorysty.cz.ny Mity" o naszych kelnerach. Otrzymał ziań tylko 50 zł, bo fełieton był krótki i to były już _ nowe zło.te. P. 350, gwiazd~owy, 1950: Opowieść wigilijna" - liryczne. Potem poszły 1I1astępne szalenie wesole humoreski i opowiadania ora z powa żny reportaż Ślubujemy" o dożynkach W n -rze 500,. jubileuszowym, z 7 listopada 1954, pierwszy rysunek Mrożka w P. -,;Ryby stolarskie": iryba piła, ryba młotek, ryba świderek itd. 'od 'lipca 1956, oo. tydzień (z małymi przierwami) ukazuje się w P. :rysunek Mrożka. 23. Przy urzędnikach można otwi <rać oklyla - nie orły, nie wylecą. A Mrożek rysuje domy z otwartymi oknami, a niad ddmami niehd pełine latając;yich uirzędpików-'orłów. Wyfrunęli! 24. Dmuchać _ :!:lawet na lody - nigdy nie był o jego dewizą _.PisaL Jak sobie pościelę - tak się wyś pię. Ocz ekuję 'PropoŹycji". 25. Pisał: Po dłuższy ch badaniach uczeni polscy ustalili mtejsce, gdzie leży pies pogrzebany. Na miejsce uda się specjalrna ekspe:dycja". 1 Mrożek jest tą ekspedycją, w tym, oo pisze, i w tym, co z takim wdziękiem rysuje. 26. Gdy autor jest ty'lko trochę sławny, to zaraz ludzie mówią, kim on nie jest. O Słowackim mówi ąno, że to jednak nie Mickiewicz. O K.rnsińskim, że nie Słowacki. O Wyspiańskim, że nie Krasiński. O Witkacym, że nie WY's'piański. O Mrożku, ż e nie Witkacy. Oczywiście, że każdy jest odmienny - inaczej nie byłby ar,tystą. Jednakże u tych ostatnkh trzech twórców - u Wyspi ańskiego, Wltka cego i Mrożka - liczne dostrzegamy _ zbieżno~ci w tematyce, w problemach, w awangardowości formy teatralnej, w tym, że urodzili się _w Krakowie '(2) lub w woje'wógztwie krakowskim' w Borzęcini e' (1). Ale jakoś nikt nie zwrócił uwagi, że ' ci trzej dramaturdzy - i Wyspi;flński1 i Witkiewicz, i MT~ek - Wszyscy byli także wybitnymi RYSOWNIK.~\lVII. Salami KGżerski W\ E K ")()(I ~ (Z przedmowy do zbioru Przez okulary Sławomira M~o ż ka, Warszawa 1968)

6 N O\JJY ~ś_ą~~r ~"-"~40... \. t ({(?(."(')) /)J')?)h l} ALf\\5ANDe R F~ED~o,, DD '2YW OCIE' TANIE( OC NIA

7 Marta Piwińska MROŻEK czyli SŁOŃ A SPRAWA POLSKA Rosnący tmp. u fonesoa jest absut'dalrny. J~st jednak prawdziwy: oglądamy jego olb'rzymie -nogii, które zarastają scenę. T rup!!'ośnie, ale absurd w teatrze zwanym albs'uirtlalnym jest statyczny. Właśnie dlatego, że jest taki prawdziwy. J est rze.czywistośdą, której atbsurda1ność ze sceny na scenę odsłania się coraz wyirafuliej. RO'Snące tirupy, nos<o'pożce, ludzie o gęskh głowach, ludzie wkopani w ziemię, wzięci na smycz, wyrzuceni na śmieitinik, mordetcy bez poborów, goście z aintyświata, i Apokalipsa - wszystko to w teatrze a'bsu.ndu jest nal>rawdę: w rzeczywistości ii 111a scenie. U Mrożka nie m:a tygtysa w łazience, Karola, zabawy. Absurd jest tylko pomyślany. Ale, jak mówi Dilrrenmatt, co raz zostało pomyślane, nie moż e już być coifnięte". Absurd w teatrze Mrożka jest dynamic21ny. Jest o'bdarz.ony jaikąś siłą fatalną : przerabia łudzi ina pieczenie, tygrysy, Karolów, Orsonów. Rzeczywistość w teattrze Mrożka nie jetst absurdalna. Absurd :to fmma, w jaką jego bohateriowie ujmują rzeczywii.stiość. Raz tyl- ko u Mrożka absuird przychodzi z zewnąt rz, jako ręk a rozbierająca bohaterów Strip-tease'u. Ale ręka jest parabolą, a'l.egorią, właściwie rnie wiadomo, czy dwaj panowie jej nie wyrmyślili. Nie Ręka zresztą j~ u Mrożka absurdalna, tylko sam proces st rip ~tease'u.. Różnice między teatrem Mrożka a teat rnm absurdu tna Zachodzie są łatwe do u~hwyceinia. O wiele ttudniej, wbrew pozol'lom, jest okireślić ich podobieństwa. Wyliczamy więc ró2inice, upraszczając je z konieczinośd. Pierwsza i ta, z _której wyrnikają wszystkie inne, w post ad najprostszej, wygląda chyba tak: dramat Becketta czy Ionesco - przy wszystkich ich różnicach - to mikrokoomos lu'b ludzki fragment mikrokiqsmosu. Dra maty- M,~żka to mikrospołeczeństwa. Człowiek w t ~ atrze ahurrd.u jest zawieszony między prawami inatu:ry a metafizyką. Między bezwzględ:nością tych praw a pragnienii.em ich podważenia w tein sposób, że im nada (Zlllaj'dzie dla nich) jakiś wyższy, -nadnaturalny (ludzki, boski) sens. Czł-owiek jest podzie1ony. między wła's'ilą - przypadkowość i skoń c~oność a absolut,- którego nie ma. Absurd w teatrze absurdu to, w ost.atecz!il ości, na dnie, brak ogólnego uzasadnienia ludzkich istrnień poszczególnych. indeterminizm determtnizmu oiologic:mego, któremu czasem tyiliko Be-ckeitt się wymyka. Wtedy nie jest t o jednalk już teatr abts urdu ~ W braku innego,..absolutem sitają_ się prawa matury. A więc i to, co międq:yludz kie w teatrze absurdu, okr'eśla ostateczinri.e natura. W inajbartlziej na.wet społe'czmych czy politycz"ilych dramatach Ionesco związki międzyludzkie.przestają być czysto ludzkie, a ni e :>tają się społeczne: są m echaniczne - j ęzyk choćby, lub zwierzęce -.nosorogacii.zna". Los człowieka społecznego jest taki sam jak los poszczegól1nego człowieka - a to w teat,rze absurdu znaczy: człowieka uni wer salnego. Człowi ek zaś, jako śmiertelny i skończony, j est przypadkowy, wymienny, nieważny. Rozdal!'ty między ciało a duszę nieśmiertelrną, której nie ma. Los jego w teatrze absurdu ostateczni,e okireśila śmiertelność. Dlatego śmierć jest największym tema tem ich obu: Beckett-a i Iorne<Sco. W tea trze Mrożka nie ma śmierci jako takiej". Śmierć. wspaniała furma'', mówi Artur w Tangu. Śmierć jest u Mrożka zawsze formą, n1gdy absolutem. Fmmą stosunków międzyludzkich, nie konii. ocznością b1ologicwą. Dlatego chyba w teatrze MIJ'.'Ożka - inaczej rniż u Becketta i fonesco - nikt prawie nie umiera śmiercią naturalną. U Ionesco nawet morderca (bez poborów) jest samą śmiercią - naturalną i absurdalną właśnie dlatego. U Mrożka mordercy są realni, koinkrn'tni, ia bohaterowie giną śmiell' cią nienaturalną, i to jest absurdem. Ohey ~ostanie zastrzelony, Mały Rozbitek 'zar2inięty na pieczeń, Dziadek upoluje Karo!la, w Zabawie dwa 1 j iparobkowie niemal powieszą tirzeciego, A jeśli Orsonow'i pęknie serce to t e ż nie dlatego, że mra. łat.st 1 0 pięćdzi esiąt trzy. Nie biologia go d(1bije wbrew.prawdopodohieństwu, ale poezja romantyczna. Tylko haibcie Euigenia w Tangu umirze sama - lecz ipo to, że by Al'ltur Z"Il 'alazł wsparniałą formę". Dramaty MTożka to mikrospołecż e ństwa. W tym teatrze człowiek jest ostatecznie określony przez swoją pozycję w stosunku do innych. Ma rangę, która determinuje go tak ściśle, jak w teatrze absurdu biologia.. Związki międzyludzkie w teatrze 1\1irożka je'st bezwzględ stają S'ię 'niemal abso'lutem. Układ s'ił ny, jra'k w. t-eat rze absul!'du prawa natury. I to jest chyba podobioeństwo z teatrem absurdu. Rzeczywist ość ujęta w _ kia'tegmie ootateczne jest mistycz111a albo groteskowa, trz ecieg ~ wyjścia nie ma, wszystko inne to wzig lędność i kompromis: Absolut gra1i1iczy z absurdem, tę pułapkę Z111ała ju ż teologia, dlat go nakazywała wierzyć. Mrożek lllie jest mistykiem, jest racjionałi 1 stą, ale racjonalizm doprowadza do kategorii O'state czny.ch i też mu wychodz i absutd. Gatunek absurdu jednak j est u niego inny. Jeśli u Becketta czy Ionesco zbawienie przed prawam~ ina'tury miało być - mówiąc ogólnie - w metafizyce (choć go nie ma), to u Mrożka społeczmy układ sił też musi nabrać sensu wyższ e go". Trzeba wymyślić,coś, co pazwoli Grubemu i Śr edniemu zj,eść Małego Ro.zibitka, Okuliśde dostarczyć Karala. W wyższy sens trzeba uwierzyć, mechanizm musi stać się nie tylko prawem ale i prawdą. A kiedy się już nią stanie, będzie miał tę fatalną siłę, która mu pozwdli zmieniać rzeczywistość. U Mro2ika absurd jest wymyślooy, je's't mitologią społeczną. Z początku ta mirt<ologia jest tyl-

8 erz ~~ J'fNNOSC ko parabolą i pretekstem, jest funkcją układów społecz'llych - fałszywym, najbardziej fanita stycznym założ e niem, z którego wyniknie fakt prawdziwy. Na pełnym morzu ukazuje, jak rozbitkowie wymyślają mesjanizm, żeby mieć 1pieiczeń. Mitologizują :rzeczywisfość, żeby 7lnaleźć wyz8zy sen's dla prawdziwego układu sił. W koń:cu jednak '7111.ajdują ipuszkę cie'1ęciny z groszkiem. Aie że Mały RI0'2Jbitek już się ofiarował i jest 1 sztczęśhwy, więc 1go zjedzą. Co raz zostało pomyś[ane, nie może już być cofnięte". Mito ['Ogia jest pr.odu'ktem społecznym, a!le staje się feltyszem. Nie ma Qldwołania, fetysz wymaga o.fi.air, to jedyny dowód, że jest 1pirawdą. Spr.zężenie zwrotne, jalk w Czarownej nocy. Naj1pierw Mrożka lbaroziej inłe<resowało :frunkcjonowa111ie samego me'chiani7lmu, rzec można b!a'za"; 1 później je:go za'initeresowanie zaczęło się przesuwać na miwlqgi'czną nald'buldowę''. Wtedy aibtsurcd, mitologia była tylilm pretekstem, paralbolą, dowciipem. Później okazało się, że mitológia też osiąiga wymiary absolutu. Mówi się często, że Mrożek domyśla Treczywisfuść :aio a!osurou. Od Karola pirzez 1 Zabawę i Smierć poruc znika w jego sz:tukaioh zaiczyna się iarrysowywać 1proces odwrotmy: aibsurt:l z.ostlaje domyś1'any do rreczyw'istoś'ci, układ sił, 111eidham.izJm zaczytna służyć mitidlogii. Nic!d'Ziwtrlego, że Zabawa jest podszyta 1 pastiszeim) 1a Smierć porucznika jeist dt'amaitem wr~z fifofogkznym.,literatura it;o TZ e czywistość najibartfiziej 'Zll'Ilitoilogiz!Owana. 1\1irożek - ;proziaik wysze!dł oo parodii., lit 1r'aturry w kary'katut,ze. Już wte'dy się okazaro, że ITiteralck'a parodia wy'sbarczy, żeby :rzelozywistość, nie Hterntura, stała się absurdem. Pisze Juzowski: Pdlscy ktyityicy twierdzą, że zi arinem, z ikitórego wyirasifa humor Mrożka, jest parodia. NiaJeży jednak 1 dodać, że kiełki t ego ziarna nie tyjko w górę 'Się ipną, ale ryją w głąib. Zazwycz;aj parodia bierze ipod ska[1pel zewnęit rzną ce1chę zjawiska po to, aby w te1r1 sposób Mrożek,zaś rpa rodiu skie:rtować uwagę na jego istotę. je nie kształt zjawi 1 S'ka, lecz jeigo sens''. Z związków 1prawdziwego rukłaidu sił i mitológi'i u Mir'lożka powsitaje litera aka dfa1lektyka m agiczna. (. ) Mrrożek jest realistą nad. Nad _ipolskim absurdem". Jego akrtówki bywały dosyć asicetyczne, aqe proza Mrożka jest :gęsta od te.g-0 (nad) reahzmu. Maigi:czne rzeczywistości 111'akład.ają się tam jedna na druga. {...).Pisze Mrożek: Straszna nas na tej wsi.głuchej <Ciemnota ogamia i zaihobcm. Bo trze'ba wam wiedzieć, że u nas nocami tak coś wyje, tak wyje. że aż się serice kurczy. Jedni mówią, że to duch biedniaka Karasi1a tak zawodzi na kułaków, inni - ż e <to bogacz KTzywdoń po śmierci tak się skarży na obowiązkowe dostawy. Ot, zwyczajna walka Masowa. A moja.chata samotna pod faseim stoi, noc czarna i las cza rny, i myśji moje jalk kruki... Pisze Żółkiewski: Świat Mrożka. jest to świ at alieinacji". AiLe parabole i karykatury i wszystko, to

9 wyobcowawszy się osiągnęł{) fetysz:ową samodziełn{)ść, w świecie Mrożka staje się fantastyczne, niesamo'wite już i wizyjne. Przekracza igmnicę między satyrą <a _.groteską - jak u Gogola. CzaTownice na miotłach pędzą ma 'ztebf ania Ligi Kobiet, w ZOO zamiast sl!onia 1ska 1 cze pięćse1t króllików, na wiosnę o:k na wszyistki1oh ibim się 01twi:erają i urzędrnky l1ecą do Taitr, 'by nad 'SZIC'Zyibami prowadzić żyw{)t OT'li. Wystai'ozy uwi erzyć w potęgę 1ludzkiej myśli", a Wszystko staje się możliwe. W 'Zlmito:logizowanej rzeczy\'vistości wszystk{) jest cr:noż:liwe. Po co nam dewizowy słoń w Okirersie irrrurdnośd gospodatczyoh? Wy 1 :ii:8:rczy uwierzyć w słonia, za si atką może być pięćset królików. Jest taki rysunek Mrożka i rpodoibne opowiadanie. Ludzie myślą, wierzą i ska1czą króliki. Słoń. K rólik. A rto P.dlska włtaśnie". Mrożek rnajipierw opisał krai1nę mit ologii diah~ 1 ldyicruej. Potem :ztain:teresowiał go p:roces powstawania mitu. Gatwn~ absurdu Mrożka wywodzi się. 1chyiba z jego prozy, choć d{)ipieiro w teatirze ten alb~u1rd stał się dynami'czny - okazaro się dfaczego tzjinitd1ogi'2'jowiana il'zeczywisto.ść je:st właśnie absurdem. _P.rz iditem jednak lbyła sondl;l w głąib największyiclh m~tów, 'W tlirteraturę :romantyczną..(... ) Podświi:l<l<>mość liteira'cka MT'ożka jest, pisał Kijowski, romantyczn~. Rpmam.tyzm to ita rzeczywistość prąwd;ziwszia niż :pmwidz?.wa,, w której u'.czeetniczy kążdy uczeń gimnazj a lny układają 1 cy wypracowania. i 'Ziewająicy nad klasycznyimi tekstami. oraz odpowiednimi 'brykami". Ałe arn:ócz :romantyzmu w podświadomości literackiej Mrożka tkwi jesz cze pociświatcl'()iitiq'ść, a nawet świadomość diaae'kt)71czn 1 a. (..) Gatunek aibsurdru. Mrożka wynika nie tyjklo - uptosziczając myśl Kijowskiego - z fokcji polskiego, ale i z lekcji historii, -nauki o Polsce Wispół:czes-. nej, ekonomiki, czy jakkolwiek w jeg 1 0 gimna zjum nazywały się te przedmioty. Później Mrożek był dziennikarzem i sam pisywał o Polsce Współczesne j. W tych,cz:asa'ch rohowiązywała trójdzielność. Triadą panującą, wzorową, moderrową - można 1 powiedzieć - by~a wiejska: biedniak, kułak, średniak. Biedniak był chudy ale uczciwy, i padtał ofiarą; kułak był gruby, nosił hawnią czapę i wyzyskiwał; śiredni 1 ak spirytnie kluczył m'iędzy m.imi i nie można mu było ufać, alle należało go przydąignąć - ot, zwyczajna wa lka klasowa", jak pisze Mrożek. Taką triadę zmitologizowiainą, groteskową i :fantastyczną wiei1e rnzy spoty kamy w jego rysunka1oh i w prozie. T1ri:ady (seri10) bywały, jak wiadomo, rozimaite: lburiluazja, proletariat i imte1igencja - inteligencja była średniakiem. Partia, Kościół i masy bezjpattyjne - średniakiem" były masy. I tak dalej - wszystko proste, jak u ojca polskiego języka, Mikołaja Reja, w Krótkiej rozprawie między panem, wójtem a plebanem. Najpiękniej to wszystko wychodziło na lekcjach hi'sltorii. poświęconych Wielkiej Rewalucji Fmncuskiej. Magiczna triada, 1czy.też, szerzej, myślenie społeczne wyznacza kierunek wyobraźni Mrożka z siłą nie mniejszą ni ż romantyzm. Ono 1przezwycięża zaśdanek, czyni: jego twórczość czytelną rpoza P()llską, nadaj1e jej uniwersia'lizim. Tango z ł ekcji pols1 kieigo" wyrosło z romantyczinych mitów, aile dzięki [ekcj-om ekonomii" ma iten ogólny wa 1 lor, którego nie miało Wesele. Mrożka dialektyka magiczna" staje się nowym gaiiwnkiem absu:tdu. (Dialog 1966/5)

10 W REPERTUARZE: Teatr Polski J erzy Szaniawski PAPIEROWY KOCHANEK Georgi Dżagarow TA MAŁA ZIEMIA Sławomir Mroż ek SZCZĘŚLIWE WYDARZENIE W przygotowaniu Witold Gombrowicz ŚLUB Friedrich Wolf MARYNARZE Z CATTARO W programie zamieszczono rysunki Sławomira Mrożka ze zbioru Przez okulary Sławomir a Mrożka". Iskry kierown ictwo tech niczne L UDWIK PIOSICKI e operator ś wi a tła JERZY SKIBIŃSKI b rygadier sceny WŁODZI MIERZ STASIW akustyk JAN ADAMOWICZ kierownict w o pracow ni - malarskiej MICHAŁ TUSZYŃSKI - krawieckiej damskiej GERTRUDA MADAJCZYK -:-- krawieckiej mę ski ej STANISŁAW KACZMARCZYK - peru karsk iej R OMANA KŁYM - ślu s arskiej ANDRZEF ZOŁO -. TUCHO - stolarsk iej FLORIAN WOLNY - szewskiej JAN SZYMAŃSKI - tapicerskiej WŁADYSŁAW JAŁOW SKI - gł ó wny elektryk J ANUSZ KŁYM. Redakcja programu JULIT A HETLOF SZGraf s K -5

11

12 POSTĘPOWIEC POSTĘPOWIEC. I POSTĘPOWIEC POSTĘPOWIEC [ Kronika kulturalna w skarpetkach z - Bania był dobry, iła.e nie dowe jajko zniesiqne przez W NASZYM MIEŚCIE 2000 metrów zachwycił. Natomiast pri- kurę w ogóle od chwili po' któ- madonną spotkania okazał wstania kury. Miłą dla oka i ucha oraz prosto do półbucików, się Chyca. świadczącą o podnoszeniu rych położenie oznaczono się kultury muzycznej mas jedynie chorągiewkami. Z OBRAD innowacją jest ipojawienie Swiatowa Federacja odmórady MIEJSKIEJ się wieczorami na ulicach wiła jednak uznallia tego Z dnia O DALSZE młodych lutnistek. wyniku, powołując się na ZWYCIĘSTWO fakt, że półbuciki były o TO MUSIAŁO NADRODZE ' numer większe od tych, TAK SIĘ SKOŃCZYĆ NAPRAWY DRÓG które na codzień nosi Sta~ Wozoraj, w godzinach Odpowiedzi redakcji szek. Przypominamy, że W czasie ostatnich robót rekord należy do Amery- wieczornych, miecz DamoP. Hrabia - Swoszowikanina, Tighta Drawersa, kles.a wiszący nad obywa- drogowych udało się zasypać dwa wyboje, oba na ce. Mamy lokaja, któretelem P oberwał się. który' z wysokości drodze: Załodze życzymy mu na imię Zbigniew. Lometrów wskoczył boso w dalszych zycięstw. kaja o prawidłowym imieskarpetki. niu: Jan niestety nie monatomiast w czasie tych DOBRAWOLA gliśmy znaleźć. Co robić?" samych zawodów Józek CZY PROWOKACJA Z DZIAŁALNOŚCI Trudno. Proszę się zwra-. Trawka pobił wielokrotnie NAUKOWEJ ONZ Wczoraj, w godzirtach cać do niego normalnie, rekord świata w i;;koku z jakby miał na imię Jan. opóźnionym otwarciem popołudniowych, kania sier:recznik do badania wy~ Na przykład: Niech Zbyspadochronu. Pogrzeb Józ- dząca w parku, na gałąz ka. Trawki na koszt Ligi ~e ~asztanu, zaczepiała ników prac w rolnictwie i szek poqa herb~tę w saloleśnictwie oświadczył, że nie". Przyjaciół Żołnierza odbę przechodniów, nakłaniając jak do~ychczas - uży ich do zaopatrzenia się w dzie się P?jutrze. parasole w związku z.ma- wanie profesorów do wyrębu lasów nie ma wpły jącym rzekomo nastąpić l wu na podniesienie jakości deszczem. Z zagranicy ŚWIĘTO drewna. skacząc wysokości UDANE PRZYJĘCIE Aby nie pozostać w tyle za osiągnięciami w pracy kulturalnej Ministerstwa Kultury -.redaktor naczelny Postępowca" wy- - dał obiad na ' cześć redaktora naczelnego Postę powca". W obiedzie wziął udział ponadto przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Gastronomicznego - jako kelner. NATURALIZM W TEATRZE RAPSODYCZNYM. Jak donoszą koła dobrze poinformowane - _ już w najbliższym przedstawieniu dyrekcja ma zamiar wprowadzić na scenę _ży wego ducha. ANEGDOTY O SŁAWNYCH LUDZIACH POLSKIEGO SPORTU Odbyła się gra półsłó wek, pojedyncza i podwójna pań i panów. Pierwsze miejsca zajęli : '.... oraz Pewnego razu w czasie koncertu w La Scala sław nemu dyrygentowi Luigi Frippo - wypadła z ręki pałeczka. Pierwszy skrzypek schylił się, żeby ją podnieść. Widząc to FripREKORD ŚWIATA. po, który był bardzo wymagający, powiedział: Po' Zawodnik Cqała _przednosić to pan umiesz, ale grać to p~n nie umiesz". ' biegł 10 kilometrów w repo czym dyrygował w dal- kordowym czasie paru minut. Rekord nie został jedszym ciągu koncertem. dnak. uzn~y, ponieważ Chała biegł skrótami. Ze sportu DWOJAK TRAFIA -TRAWKA IDZIE GŁĘBIEJ W czasie zawodów spadochronowych. Staszek Dwójak osiągnął znakomity wynik w skoku do celu, --PALEC CZY KARA BOŻA? Niezwykły wypadek zdarzył się onegdaj. W.wozie tramwajowym nr 3 niejaki W, wbrew upomnieniom konduktora, zajął miejsce przeznaczone dla inwalidy. Następnie, wysiadając W. wpadł pod samoch!xł tra.cąc nogę. W ostatnich skokach na rozegranych na nowej skoczni, par exellence pedał, Jak wynika z ostatnich danych statystycznych spożycie zupy w Polsce znacznie wzrosło. CZYŚCIOSZEK Odpowiadając na apel miejskich o zachowanie czystości w naszym mieście, niejaki P., dozordzielna POLKA ca domu, sprzątnął dwóch OBYWATELKA lokatorów. - Przed sądem tłumaczy się, że woli Maria G. urodziła dowód sprzątać lokatorów niż osobisty, bez dziecka. Jest. schody. to budujący przykład prawdziwie urzędowej postawy obywatelskiej. Z PRAC. BANIA DOBRY -CHYCA PRIMADONNĄ ZE ŚWIATA CYFR władz WYKOPALISKOWYCH RZADKI JUBILEUSZ Prace wykopaliskowe Kura, należąca do rolni- trw.ają. Onegdaj wykopano ka Jana Worczyka. znio- z baru Pod Ludem" niesła jajko. Jest to 25-miliar-1 jakiego W. odpowiedzialnemu oświad czeniu W. Szekspira, który, cytujemy, napisał: Coś gnije w państwie ' duńskim"., Rząd duński kategorycznie zaprzecza, jakoby w państwie duńskim coś gniło, i określił działalność W. Szekspira jako paszkwilancką i oszczerczą. J eżeli coś gnije" czytamy w komentarzu duńskiej prasy - to chyba tylko sam pan Szekspir". 'INDIE SIĘ BUDZĄ W Indiach powstał zwią zek słoni pracujących. Związek ma na celu walkę o prawa słoni zatrudnionych w przemyśle, handlu i komunikacji. Sekr.e tarzem wybrany został Hrru-Pha, zwany Szara Trąba. Z KRONIKI DYPLOMATYCZNEJ Jak donosi nasza agencja,. wczoraj, w czasie polowania na króliki, wydanego z okazji bankietu, miał miejsce pożałowania godny wypadek. Pierwszy sekretarz ambasady został zastrzelony na miejscu, charge d' affafa-es otrzymał postrzał w brzuch, radcy - prawny i handlowy odnieśli ciężkie rany, a kilkunastu urzędników placówki' - lżejsze. Ponadto upolowano dwa króliki. Reszta przyjęcia upły nęła w serdecznej i pogodnej atmosferze. ENERGICZNE SPROSTOWANIE Duńskie ważnione ~ergicznie czynniki upozaprotestowały przeciw nie- Z CZARNEGO LĄDU Ogłoszono wykaz skrótów nazw tamtejszych organizacji społecznych i gospodarczych. MKO - Murzyńska Kasa Oszczędności MOM - Murzyński Ośro dek Maszyoowy MZS :- Murzyńskie Zakłady Sodowe ZDż Zarząd Dżungli.

13 PRYMITYWNE PLEMIĘ Na Wybrzeżu ści żyje plemię Psiej KoFetoretów, które oddaje boską cześć śmierdzielom. jednak głębiej zastanowić Fetoreci nie są jeszcze najgorsi. Gdy się CIEKAWY PROGRAM Wielkim powodzeniem w cyirklll Uniwe'I"Sall" cieszy się inastępujący numer: Siedem chudych krów zjada siedem krów tłu stych, a potem jest im niedobrze. ARCYKSIĄŻĘ FERDYNAND NIE ŻYJE! W roku 1914 został zastrzelony na ulicy w Serajewie arcyksiążę austriacki, Ferdynand. KAPITAN WILIM ZNOWU NAWIDOWNI ' Poszukiwany JUZ od czasu przez karabinierów kapitan Wilim nareszcie zdemaskowany. Kapitan Wilim ukrywał się w zespole Teatru Akademickiego, gdzie przez szereg lat grał rolę Ofelii w Hamlecie". Co zrobił z aktorką, która przedtem kreowała tę rolę, nie wiadomo. Eksperci nastrojeni na pesymistycznie. dłuższego Z PRAC ARCHEOLOGÓW. Na podstawie wykopalisk ustalono dalsze dane dotyczące reformatorskiej działalności cesarza Bajana. Bajan przeprowadził reformy również w armii. Mianowicie zmienił obowiązujące zazwyczaj kryteria wieku wobec służby wojskowej wydając dekret, mocą którego w a:rmii mogli służyć tylko męż czyźni od lat 7Q wzwyż. W ten sposób kraj pozyskał dla pokojowej pracy zastę py młodych ludzi w pełni sił, oo przyczyniło się znacznie do jego rozkwitu, roczniki zaś powoływane do służby wojskowej prze.} ażnie nie mogły się stawić z powodu chorób i zniedołężnienia, có ~mniej szyło do minimum wydatki na armię. Z kraju SIĘ LUD CYWILIZUJE Jak nam donoszą korespondenci z przysiółka Rzymówka, gromada Pstyje, W?ść. Mianowkie najbargdybym ja ten most ik gmina. Grunwaldowiec odbył się tam pierwszy w dziej aerod)"il'amitczny jest airendował, powiecie st:reap-tease. P o - robotinik, 1pó.ż.ni ej ohłop, a tdbym ja ten mostek czątkowo organizatorzy pó~niej intehgeinit (inb. okuwyryahitował. natrafili na duże trudno- lary bardzo hamują pęd i Naigrod.a wynosi szjeść ści. Wpływy klerykalne ipowodują ta:rcie powie- miesięcy bezpłatnego obooraz słabe zaopatrzenie trza). Posiadacz ziemski w: :z;u pracy. miejscowego sklepu GS ogóle 'n ie jest opływowy. (wyłącznie barchany) spraprzewiduje się, że starwiły, że żadna z miejsco'szy Piro:fesor Bała, w uznaapel.do wyicih dziewcząt nie 1popair- n1u jego 1osiągnięć na polu SPOŁECZEŃSTWA łała inicjatywy. Specjaliaerodynamiki, 1rostain.ie sitika z miasta powiatowe- mia!j11qwany super'konk. W najbli7i>zyim czasie go postawiła itiwarde wa- prof.esorem. odbędzi1 e się kwesta ruliiczrunjki: hionlqrarium oraz n:a na <fundusz podróży zwrot kioszitów podróży i międzyplanetarnych. diety. Delega cja wysłana DALSZE Nie wątpimy", że i tym do niej.z zali.rczką spotrzeosiągnięcia razem apel skieirowany do bowała iprzydzielone jej ofia:mości społeczeństwa, fund'usze na miejscu, a bstatnio jesteśmy świad ze w~ędu na szczytny cel gmina n ie l"o:zjporządzała kami nieibywałeigo :r-ozwo- - nie pozostanie bez odkredytami wyrównawczy- ju polskiej myśl.i wyina'laz- powiedzi. mi. Ostatecznie irozelbrał czej. Już w'któtce Polski się P1 re zes GS, złożywszy Monopol Spiirytusowy wyuiprzednilq Ulfl()czyste m- puści na ryn 'k nowy gatulegendafal pewnienie, że umył nogi. tunek wódki, itak zwaną Jest to 1piękny przykład OVIOIIlalJ.itinówkę". Oneigdaj w :rejonie Or~pełniania postulatów poproduklcja ta została łowa morze wyrzuciro na stępu sposobem 1 g~poq,ar podjęta jaką odipawiiedź na birzeg ipustą ibulf;elkę -o poczym. nieustannie napływające jemniości. 1/2 Hitcr-a, bez eitysk aj.'!gi llla brak specjailnej kieity, która widocznie odwód'ki dla dzieci. Odtąd rokleiła się na skutek działa dzke, kitórzy częstują swonia wody morskiej._ PrzyGORSZĄCE ZAJSCIE je dzieci wódką, będą mieli pusz cza się, że ozłowiek o ułatwione zadiainie, a dow GOSPODZIE nieustalonym jeszcze na. chód narodowy µi-acznie POD LUDEM" zwisiku (prawdo.podobnie się powiększy. męrezyzna) po opróż Onegdaj w gospodzie nienieniiu butelki (prawd~ Pod Ludem" miała miejpodabnie rpr.zez wypicie) sce awantura będąca wy- RADYKA~NE CIĘCIE pozbył się jej 1nasltępnie nikiem nadmiernego oczy wyrzuicają c ją do morzi;t. Alby podnieść jakość i tania personelu gospody w dramaturgii klasycznej. wydajność naszyich iportów Mianowicie niejaki P. po i pomóc im skuiteczmie w BADANIA zjedzeniu obiadu wręczył wake 'Z konku:rencją porkelnerowi 1OO zł i zażądał tów obcych - kapiltanaty Z okazji tysiąclecia naszych portów mają być należnej mu reszty. Miast istnienia naszego ipaństwa tego kelner w milczeniu przemianowane na generaprowadzi się badania nad łaty.. schował cały banknot i nawykiryciem jego począt stępnie nie' reagował na ków. monity. Nie bez zna-czenia jest WZNOWIENIE Indagowany przez. wetuitaj wzmianka w rpamięt KLAWIAKA zwanyoh fun'k!c jonariuszy nikaich kwpca ataibskiego, kelner usprawiedliwiał się Wydawnilctwa z:aipowia- Ibrahima Sa11da, którą odsłowami wielkiego SzekĆzyita111ro ostatnio. Kupiec spira: Reszta jest milcze- dają wznowienie iprac i wspomina, że igdy odlbywał dzieł ZJI11anego ipisairza i mr niem". podróż w celach ha1i1<lilo ś:lideila E. Klawiaka, mię wych 'i 1pirzeje rożał wozem dzy innyini jego podstawowego dzieła ipt. Admini- w okolica.eh rzeki,.>kitórą st:ra c ja jako najwyższa for- można łatwo zidenityfilrosukces wać jako Wisłę, to wtedy ma en:tmzjaimlu". POLSKIEJ NAUKI z lasu wyleciał taki jeden, UCZ 1Pił się WOZJU i.p rzew Warszawskim Instywiózł się kawałek. SKUTKI HASEŁ tucie Doświadczalnym odbyła się ciekawa próba W związku z hasłem przebicia głową muru. Załatw sprawę i :żlegnaj" NASILENIE Wynik w całej pełni po- prapagowa!11ytl11 w formie KONTROLI twierdził słuszność po- wywieszek - w naszych przednich, teoretycznych uirzęda ch rioz1grywają się Dy:rekcja Kolei Pań założeń. Mur nie został wstrząsa' jąrce sceny ipoiże stwowych planuje enerprzebity. gkzną akcję przeciw ipasagnań między sbronami a uirzędnilm<i:ni. Nieraz 2'Jda- żerom podróżują-cym bez bi'letu. w związ:kiu z ty.m rzja się, że Sitirona zawra.ca już od drzwi, żeby ipo riaz zostainą u-two:rzone specja1ostartni paść w ramiona ne e~~py lkont ridlerów :kon KLASOWOŚĆ ny-0h. U1rzędni'ka. PłaiCze, sza.ochy W AERODYNAMIE Zaupalt:rzenie k01i1itrolei starqpols'kie do wiidziostatnie badania star- ska'' wstrząsają murami rów w konie ułatwi im szego profesora Bały, pod- urzędów. oiperatywiność, zaipewni profes0ra Szpica i kontr- szybkość przenoszenia się profesora Wajsa zadały z miejsca na miejsce. nową, druzgocącą klęskę ZAKOŃCZEN~ obiektywizmowi, który KONKURSU próbował z nauki o_aerodytramwajem Ogłoszony został wynik namice uczynić swoje DOOKOŁA ŚWIATA ostatnie okopy św. Trójcy. konkul"su na muzykę i sło- Grupa młqdyich ent1uzjastarszy Pl'ofesor Bała w wa do hymnu iniicj1atywy stóiw iprojekituje odlbycie prywatnej. Pierwszą naasyście pozostałych, wyżej wycieczki dookoła świata grodę przyznano jednowymienionych, dowiódł; myślnie starej piosence lu- tramwajem. P.rzedsiębioirże w aerodynamice, jak we stwo komunikacji miejwszystkim, panuje klaso~ dowej:, skiej pomogło zapaleńcom i przydzieliło im już jeden doskonały tramwaj i kondujkitora. NAPOMNIENIE w raimacli czynm.gromadzkiego - wieżę Ba1be'1. Wystąpiono już z odpowiednim podaniem o wa'p no i cement. Drewno weźinie się z lasu. CZŁONKA KORESPONDENTA Prezyd1um. Akademii lllaipomnienia członkowi korespondentowi tejże Akademii. Zaznacza się, że członek ootaitnio nk nie przysłał pma tlwoma listami i coś jedną ROZWÓJ MYSLI POLITYCZNEJ udzieliło kartkę-widokówką. SPOŁECZNA ROLA LITERATRRY Odbyło się wspólne posiedzenie Izby Kont ro.li i Związku Literaitów. Oho-' dzi o opra0owa1i1ie 1wzruszająoego apelu do wszystkich zainteresowanych, żeby nie ik!radli. W opraicowaniu wezmą udział najwybitniejsi poeci i specjaliści od prozy ~yioholo gkznej. ŁÓDŻ PODWODNA Niejaki G. z HaNocic w radzie gminnej Ji>Qdanie o.p rzyznanie mu władzy nad światem. Jako motyiwy G. podaje wrod~oną wolę panowania. złożył NIEBEZPIECZNY WYBUCH W mieście ipowiatowym Grzainkowi ce Wy7Jne na. stąpił, na skutek nieostroż nego dbchodzenia się, -wy buich ibiorowe<go entuzjazmu. Wyibwch zaże gnano dopi il'o odczytując publicznie dane, dotyczące niedociągnięć. Dwóch osobników, entuzjazmu)ącyoh się w dalszym ciągu, zakzynmno. NOWE BILETY Nowy model. łodzi podnawiązując do t:radycji wodnej wynalazł niejaki benedyktynów, którzy Z'OP. Jest to z wyczajna łódź stawili po sobie tyle cenwylkonana z bla1ohy 'lulb ze nych p:ra'c piśmienniczych, zwyczajnych desek, stapolskie Koleje wydają w rannie uszczelnionych. W swy;ch kasa oh również bidecydującym momencie lety blankiet owe, całkowi robimy w niej dziurę ponicie ręcznej roboty. Celem żej linii zainurzenia. podniesienia estetyki biłe Łódź ita jest ibartlzo ta,tu oraz :umożil.iwienia kania. Jedyną jej wadą jest sjerom swobodnej gry to, że inadaje się tyqkro do twórczej, przewiduje się jednorazowego użyitku, co dorysowanie na 1blankieąie jednak można z.rej«jmpen- dbok danych zawierają sować przez masową procych ilość kilomet:rów, nadukcję. zwę stacji docefowej, kwotę należną, datę i ty.m 1 podobne - odiręc:znego porco NOWEGO treciku ka żdo:razowegio naw PRZEMYSLE. bywcy, z ocieniowani e m LEKKIM oraz wpisaniem sentencji 11\.l/b aktualnego przysł-owia, WyipuS'Z!Ćzono na Tynek - lpi'sidem redisowym, z nową 1partię łekki'ch, e'1ainicjałami w dwóoh kolostycznych ka.ile-sonów, zwa- rach. Po u'lrończeniu pracy. nych Pols'ki Yeti". ów nad billeitem blainlkietowym pos21u'kiwainy artylruł icha- przez ka~era, podróżny irakitery:z;uje się tym, że będzie mógł żądać dodatzgodnie z nazwą nie kowo qprawienia bi1letu udał o się go jeszjcze zioibablankiet~go w ramki z czyć ani pochwycić. k o ry brzozowej - chyba że zostanie mu już za mało czasu do odejścia pocią IDZIE gu. 1 NOWE POKOLENIE W czasie lekcji zajęć ipraktyczjn.yclh w szkole TPD Nr 153 ośmioletni Henio G. skonstiruował minę maigneityczną, wd:erzeniową, dwuza1płonową. Henio 1wziął udział w audycji radiowęzła szkolnego i zapowiedział, że ohoe nada~ prrucować cna sziczęścia całej ludzikośd. CZYN GROMADZKI W K0S2Jarówce tamtejsi -chłopi postanowili na zebraniu ogólnym ZJbudować, Szukamy odpowiedzi Koło uczonych przy redakcji Postępowca" pracuje nad za.gadnieniem: Jeżeli ani jedno państwo nie ma ministerstwa agresji, a wszystkie za to mają d01brze rozbudowane mini's terstwa obrony, to skąd biorą się wojny?" Auitor tekstów SŁAWOMIR MROŻEK Wylbór z tomu Postępowiec, Warszawa 1960.

zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Redaktor naukowy: Ewa Kutryś Sekretarz: Ewa Gawłowska Opracowanie redakcyjne tekstów: Ewa Kutryś, Ewa Gawłowska

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka.

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Lipca (July) 2009 No 14 (980) Sektor morski w Polsce A.D. 2009 Dokończenie z poprzedniego wydania Henryk Bugłacki

Bardziej szczegółowo

Internet, czyli złapani w Sieci

Internet, czyli złapani w Sieci nr 3/2010 2011 Internet, czyli złapani w Sieci Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Gry MMO ich mała ojczyzna Jakbym się czuł gdybym stracił konto?" Wieści z frontu,

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. drukarz na lodzie?

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. drukarz na lodzie? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica GocŁaw ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Miejskie drogi za unijne pieniądze

Miejskie drogi za unijne pieniądze AKTUALNOŚCI Miejskie drogi za unijne pieniądze Ruszy³y d³ugo wyczekiwane przez bytowiaków prace na dziurawej ul. Styp-Rekowskiego w Bytowie. Droga budowana g³ównie za unijne pieni¹dze ma byæ gotowa w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Dom cudów. Matthew Bateson: A rebel with a cause. Emerytura w Wielkiej Brytanii. Czy mennonitom wolno nosić guziki? Krystyna Prońko w Jazz Cafe»21

Dom cudów. Matthew Bateson: A rebel with a cause. Emerytura w Wielkiej Brytanii. Czy mennonitom wolno nosić guziki? Krystyna Prońko w Jazz Cafe»21 London 28 February 12 March 2011 4 (161) Free Issn 1752-0339 reportaż»7 Dom cudów Michał sędzikowski: Dzień po tym, gdy Krzysztof dołączył do AA, rankiem jego telefon nie przestawał dzwonić. Ludzie, których

Bardziej szczegółowo

TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE

TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE TEATR IM. CYPRIANA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE ODZNACZONY KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ DUŻA SCENA MA[D)O~M~Sll~ li IKOCllKO[D)AMY ClYU lll~loma rpllgu~

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

KOLBUSZOWSKA. Drodzy czyi Niech Święta będą dla Was i radosne oraz. Nr 7 Grudzień 1994 cena 6000 zl (60 gr) indeks 32616 X ISSN 1232-051X

KOLBUSZOWSKA. Drodzy czyi Niech Święta będą dla Was i radosne oraz. Nr 7 Grudzień 1994 cena 6000 zl (60 gr) indeks 32616 X ISSN 1232-051X KOLBUSZOWSKA Nr 7 Grudzień 1994 cena 6000 zl (60 gr) indeks 32616 X ISSN 1232-051X Drodzy czyi Niech Święta będą dla Was i radosne oraz tiożtgu i lufudżgniii pwź y/mry 1 ijijidsśj ZIEMIA Na czasie PISZĄ

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE PODEJŚCIE CZYLI GARŚĆ WSPOMNIEŃ NA JUBILEUSZ. Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 2(86) ROK 15

PIERWSZE PODEJŚCIE CZYLI GARŚĆ WSPOMNIEŃ NA JUBILEUSZ. Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 2(86) ROK 15 Kwartalny nr 2(86) ROK 15 S T O W A R Z Y S Z E N I E M I Ł O Ś N I K Ó W K O W A R Mieczysław Dusigrosz, rys. Sylwia Chlebuś Dariusz I Złotousty, rys.stanisław Kanonowicz Tadeusz Lewy Prosty, rys. Sylwia

Bardziej szczegółowo

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał nr kwartalnik Pismo przy uczestników SON Warsztatu Sprawni Inaczej lipiec Terapii w Zajęciowej Skierniewicach 2013 W A K A CJ E PO W ŁOS KU W Y B OR Y MI S S POLS KI N A W ÓZKU Wakacje! A Ż Y C I E S I

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę

Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę Studencki pokaz mody Klub dyskusyjny z Wiktorem Chrzanowskim Inwestuj w siebie - sposób na pracę UCZELNIA Centrum Sztuki Mościce zaprasza na spotkanie z cyklu ZA HORYZONT DOMU - COLOR CUBANO, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Witold Tubielewicz urodził się w

Witold Tubielewicz urodził się w PISMO PG 19 Twórca specjalności budownictwa morskiego i portowego w polskim szkolnictwie wyższym Wzór celowości, zapału i rzetelności, który sprawie budowy i odbudowy polskich portów morskich poświęcił

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 20, 21 (3/2010) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904

KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 20, 21 (3/2010) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM nr 20, 21 (3/2010) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 TERAZ MY TERAZ MY OSTATNIE WYDARZENIA tekst: Krzysztof Saje, Mikołaj S. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bardziej szczegółowo

świni Traktat o podkładaniu Worek z listami już otwarty! PomagamyMikolajowi.pl KREDYTY na oświadczenie! Wysoka przyznawalność!

świni Traktat o podkładaniu Worek z listami już otwarty! PomagamyMikolajowi.pl KREDYTY na oświadczenie! Wysoka przyznawalność! 1 niezależny dwutygodnik rozdawany bezpłatnie nr 317 poniedziałek 02.12.2013 nakład 26,5 tys. egzemplarzy ISSN 1509-4731 Worek z listami już otwarty! PomagamyMikolajowi.pl str. 13 Traktat str. 14 Co słychać

Bardziej szczegółowo

Nowe życie Czarnego Anioła

Nowe życie Czarnego Anioła www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 11 PONIEDZIAŁEK 13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Nr. 193 (17479) Cena 1,80 Lt (0,52 EUR) Nowe życie Czarnego Anioła POGODA W sobotę w nocy i rano na większej

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna Gazeta Akademicka

Bezpłatna Gazeta Akademicka Nr 1 (08), 13 stycznia 2 lutego 2011 r. r e d n a f a k S Nakład: 5000 sztuk skafander.info@gmail.com Bezpłatna Gazeta Akademicka ZAMOŚĆ - BIŁGORAJ - HRUBIESZÓW - LUBACZÓW - JANÓW LUB. - KRASNYSTAW - TOMASZÓW

Bardziej szczegółowo

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04 reklama 01 reklama 02 reklama 04 reklama 03 reklama 03 M a s z p r a w o w i e d z i e ć W S Z Y S T KO! K r z y s z t o f Tu r z a ń s k i w w w. p i e k a r y. b l o o g. p l Zdrowie Uroda Relaks Profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

Scena Polska. w Holandii. Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro. Miłych wakacji!

Scena Polska. w Holandii. Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro. Miłych wakacji! Scena Polska w Holandii Kwartalnik nr 2(58)/2009 ISSN 1233-7633 / Cena: 2 euro Miłych wakacji! Od redakcji www.scenapolska.nl Od redakcji C zy może być lepiej? Sceptycy mówią, że lepiej już było. A mnie

Bardziej szczegółowo

Mimo tegorocznych perturbacji

Mimo tegorocznych perturbacji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 29 GRUDNIA 2011 r. Nr. 247 (16792) cena 1,20 Lt Białoruś pogrąża się, a Litwa... inwestuje W NUMERZE Rząd zrekompensuje nabycie przystawek telewizyjnych

Bardziej szczegółowo