P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków Katowice, Dąbrowa Górnicza Katowice i Sosnowiec Katowice. Fatalne skomunikowanie z miastami ościennymi. Budowa ulicy Nowooświęcimskiej. Brak miejsc parkingowych. Wybudowanie miejskiego parkingu w Wesołej. Brak parkingów przy ośrodkach zdrowia w Wesołej. Brak oświetlenia niektórych ulic. Węzeł komunikacyjny w centrum miasta ul. Krakowska + Oświęcimska. Uciążliwe, duże natężenie ruchu przelotowego w centrum. Zimowe utrzymanie dróg. Rozwój sieci dróg lokalnych ułatwiających dojazd. Brak racjonalnych rozwiązań w zakresie remontów dróg dojazdowych do posesji osiedli domków jednorodzinnych. Drogi dojazdowe (pożarowe) do lasów. Połączenie niektórych dzielnic z miastami ościennymi. Potrzeba modernizacji zejścia pod dworzec z ulicy Katowickiej (schody lub taśma ruchoma). Korki na Brzezince. Fatalny stan nawierzchni ulic: Starokościelnej i Bytomskiej. Potrzeba modernizacji ul. Fików: - wyprofilowanie i usprawnienie odprowadzenia wody opadowej, - wymiana chodników i wjazdów do posesji. Stworzenie połączenia ul. Kosztowskiej z ul. Gagarina poprzez przejazd w okolicy "dworca" w Kosztowach. Remont chodników na ul. Brzezińskiej. Brak chodnika przy ul. Orzeszkowej i ul. Brzezińskiej przy "Porcelanie". Wprowadzić jeden kierunek jazdy na ul. Orzeszkowej. Poszerzenie ulicy Brzezińskiej (dwa pasy przy światłach) skrzyżowanie ulic Laryskiej i Brzezińskiej. Przeniesienie przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej za ul. Tulipanów. Blokowany dojazd do przychodni przy ul. Reja. Potrzeba utworzenia centrum przesiadkowego autobus samochód pociąg na terenie miasta. Ożywienie dworców Kosztowy, Brzezinka. Stworzenie nowych linii i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów komunikacji publicznej. Przeniesienie stacji kolejowej z lasu w Kosztowach bliżej osiedli Józefka i Sigma. Brak dworca kolejowego w centrum. Fatalna jakość przystanków autobusowych. Brak ścieżek rowerowych. Brak systematycznej troski o stan i rozwój tras rowerowych. Brak stojaków dla rowerów. Słabo oznaczone trasy rowerowe oraz brak ciągłości tras.

2 ŚRODOWISKO Propozycja stworzenia trasy rowerowej wzdłuż toru kolejowego: wiadukt Gagarina "dworzec" w Kosztowach. Brak tras rowerowych z Mysłowic na Wesołą i do Dziećkowic. Niedostateczna pielęgnacja miejskich terenów zieleni. Bark regularnego i systematycznego wykaszania trawników, przycinania drzew i usuwania samosiejek. Przedłużenie terenu zieleni przy ul. Robotniczej aż do Oświęcimskiej. Brak terenów zieleni. Brak konsekwencji w karaniu właścicieli zwierząt domowych za zanieczyszczanie terenów zieleni. Zaniedbany park w centrum miasta. Brak ławek wypoczynkowych dla pieszych. Niewydolna kanalizacja deszczowa. Potrzeba wykonania i utrzymania rowów odwadniających, udrożnienia odpływów, czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. Brak planu odwodnienia miasta. Podtopienia na ulicach: Wrzosowej, Jagodowej, Dworcowej, Kasztanowej, Brzezińskiej (przy przystanku). Dokończenie budowy kanalizacji, (brak przyłączy). Dbałość o hydranty i ich oznakowanie. Potrzeba wymiany sieci wodociągowej. Oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Morcinka. Zalane chodniki. Stojąca woda na placu zabaw między ul. Morcinka i ul. Różyckiego. Elektrownia wiatrowa na "Kępie". (Kosztowy) Ulgi podatkowe dla osób korzystających z ogrzewania ekologicznego. Rozwiązanie problemu niskiej emisji poprzez dofinansowanie nowoczesnych systemów grzewczych, w tym paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (dofinansowanie w ramach programu KAWKA). Brak informacji na temat gospodarki odpadami, kampanii promującej nową ustawę śmieciową. Brak spalarni / wysypiska śmieci na terenie miasta. Regularne ustawianie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Darmowa zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Problem z odpadami ogrodniczymi - potrzeba organizacji zbiórki skoszonej trawy. Problem z wygospodarowaniem miejsca na lokalizację śmietników w niektórych osiedlach wielorodzinnych. Składowisko śmieci, kompostownik między posesją 19 a 25 na ul. Mickiewicza. Brak informacji o sposobie odbioru odpadów np. leki przeterminowane. Zbyt dużo śmieci na ulicach, skwerach, a przede wszystkim w lasach. Zwiększenie ilości placów zabaw. Brak placu zabaw na Ławkach. Zaniedbane i zdewastowane istniejące place zabaw potrzeba remontów. Rewitalizacja Trójkąta Trzech Cesarzy. Brak prawidłowego zagospodarowania miejsc związanych z historią np. brak dojazdu do Trójkąta Trzech Cesarzy. Zadbanie o miejsca związane z historią miasta: Trójkąt Trzech Cesarzy i słynny Dworzec Kolejowy stanowiący początek historycznej linii kolejowej (wraz z otaczającą infrastrukturą) niewykorzystany potencjał bazujący na unikalnej historii miasta. Brak dostępnych miejsc sportu i rekreacji. Zdewastowane miejsca rekreacji, potrzeba ich rewitalizacji. Brak kąpielisk miejskich. Zagospodarowanie terenu Kępy Bagiennika. Budowa parku przy ul. Migdałowej.

3 Odnowienie terenów sportowych przy Promenadzie. ŚRODOWISKO Zagospodarowanie i utrzymanie porządku w obrębie Wesołej Fali, regulacja spraw prawnych i terenowych ośrodka. Stworzenie toru saneczkowego na Ruskiej Górce - Makowy. Szybko postępująca degradacja obiektów sportowych (09 i 06) i parku na Promenadzie. Szyb wschodni teren do zagospodarowania na cele rekreacji. Zaniedbany dawny basen przy ul. Topolowej. Likwidacja pokrycia eternitowego. Walka z niską emisją. Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Brak regulacji Rzeki Bolina. Potrzeba rewitalizacja Potoku Kosztowskiego na całej długości. Regularne czyszczenie i regulacja cieków wodnych. Brak rewitalizacji Przemszy. Uciążliwość zakładów zlokalizowanych przy ul. Miarki rejon szybu Wschodniego (nadmierny hałas i zapylenie). Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Obrzeżnej Zachodniej (na odcinku od ul. Huty Rozalii do rejonu węzła z ul. Mikołowską). Likwidacja azbestu na budynkach. GOSPODARKA Korzystanie z dobrych doświadczeń innych miast (np. Jaworzno, Imielin) w zakresie rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Współpraca z sąsiednimi miastami, gminami. Dodatkowe zachęty dla inwestorów, a także małych przedsiębiorstw oferujących usługi niszowe. Przygotowanie terenów inwestycyjnych. Informacje o możliwościach inwestowania na terenach nieużytkowanych. Rozwój handlu i usług. Brak promocji miasta. Słabo wykorzystane położenie geograficzne miasta. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Źle wykorzystane środki pozyskane z giełdy samochodowej. Nowe miejsca pracy. Zwiększenie zatrudnienia na umowę o pracę w przedsiębiorstwach działających na terenie miasta. Problem dzieci i młodzieży dotyczący zatrudnienia teraz i w przyszłości. Stworzyć możliwość zatrzymania zdolnej młodzieży w Mysłowicach. Brak wsparcia dla przedsiębiorców. Zmniejszenie podatku i wprowadzenie ulg dla mikroprzedsiębiorstw. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla początkujących w prowadzeniu własnego biznesu. Wspieranie logistyczne i internetowe dla mikroprzedsiębiorstw. Stworzenie portalu, gdzie firmy z Mysłowic mogłyby utworzyć dobre strony internetowe, które są sporym kosztem dla mikroprzedsiębiorstw. Ułatwienia w tworzeniu nowych i prowadzeniu działalności gospodarczych Zdewastowane centrum miasta, zaniedbany i niewykorzystany Rynek.

4 GOSPODARKA Brak usług i handlu w centrum miasta. Brak planów zagospodarowania przestrzennego. Brak rozwoju inwestycji. Zaadaptowanie terenów po byłej Kopalni Mysłowice na rzecz centrum Innowacji, nauki, biznesu, kultury. Brak koncepcji zagospodarowania rynku. Chaotyczne położenie infrastruktury handlowej (prywatnej) brak centrów mini centrów handlowych. Brak dobrej jakości parkingów w centrum miasta powoduje upadek drobnego handlu i usług. Uporządkowanie budynków mieszkalnych i podwórek wewnętrznych. Słabe oddziaływanie straży miejskiej dotyczące oczyszczania opuszczonych działek. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w szczególności terenów w rejonie Obrzeżnej Północnej i Szabelni. Brak garaży przepełnione podwórka w centrum. Brak kontroli nad estetyką elewacji budynków. Zbyt duża ilość obiektów pseudozabytkowych wpisanych w miejski rejestr zabytków. Degradacja funkcji dworca PKP i okolic przyległych. Proponujemy zmienić puste lokale handlowo-usługowe na mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie garażu przy ul. Miarki likwidacja. Zaniedbane centrum dzielnicy. (Kosztowy) Brak miejsc parkingowych przy centrum logistycznym w Kosztowach. Podjęcie decyzji w sprawie budynku starej szkoły, który stwarza zagrożenie. (Kosztowy) Zagospodarowanie terenów pomiędzy osiedlem Sigma a ogródkami działkowymi jako teren rekreacyjny. Odrolnienie terenów np. między ul. Zielenioka, Kubicy. Plan zagospodarowania pomiędzy torem kolejowym a ul. Kosztowską. Zniszczone budynki MZGK. Likwidacja budynku dawnych wodociągów przy ul. Centralnej. Odpowiednia infrastruktura i utrzymanie porządku w centrum Wesołej. Brak stacji paliw, myjni samochodowej. (Wesoła) Parking, dojazd, toalety, prysznic dla kierowców tirów przy KWK Wesoła. Uporządkowanie terenu szybu nr 1. (Wesoła) SPOŁECZEŃSTWO Brak żłobków, niedostateczna ilość miejsc w przedszkolach brak korelacji z demografią miasta. Brak miejsc dla przedszkolaków 3-letnich. Rozbudowa przedszkola, stworzenie żłobka. (Wesoła) Modernizacja przedszkola możliwość przyjęcia większej liczy dzieci. (Kosztowy) Remont, budowa przedszkola Kosztowy Sigma. Nieremontowane wejście do przedszkola. (Brzezinka) Ułatwienie dostępu do specjalisty. Informacja dla mieszkańców o dostępnych programach profilaktyki prozdrowotnej. Brak kontroli nad sprawnym funkcjonowaniem służby zdrowia. Opieka nad ludźmi w podeszłym wieku. Racjonalizacja szkolnictwa liczba szkół i profil kształcenia. Zły stan techniczny budynku Szkoły Podstawowej nr 15 Tragiczne warunki nauczania SP8 (specjalna).

5 Termoizolacja Gimnazjum nr 6. Zamknięcie starej szkoły. (Brzezinka) Lokalizacja Muzeum Miasta w nowej siedzibie. SPOŁECZEŃSTWO Organizowanie imprez kulturalnych, festynów w poszczególnych dzielnicach oraz imprez ogólnomiejskich np. na Rynku, Słupnej. Brak placówki kulturalnej w dzielnicy Wesoła. Brak promocji miasta przez imprezy, koncerty, festiwale. Utrata "Off Festival" na rzecz Katowic. Brak miejsc rekreacji sportowej. Brak możliwości rozwijania zdolności sportowych dzieci i młodzieży. Dofinansowanie przez miasto ciekawych zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, dla dzieci i młodzieży oraz klubów sportowych. Budowa nowoczesnego basenu. Pełne wykorzystanie hali sportowej. Brak wsparcia dla sportu w mieście. Brak obiektów sportowych np. baseny, a istniejące obiekty są zdewastowane. Brak remontów boisk sportowych i prawidłowego zagospodarowania terenów sportowych np. Lechia 06. Zła sytuacja i stan techniczny basenu przy KWK Mysłowice wykorzystywanego przez Szkołę Podstawową nr 4. Rozbudowa obiektu przy stadionie Górnik Wesoła przekształcenie w lokalne centrum sportu i rekreacji. Skatepark dla młodzieży, trasy dla akrobacji rowerowych, ściana wspinaczkowa, boisko w parku koło Biedronki w Wesołej. Brak boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6. Likwidacja II ligi siatkówki (wicemistrzynie Polski). Boisko "na dołach" - dojazd do boiska i oświetlenie. (Brzezinka) Zniszczone boisko "Stal-Brzezinka". Opracowanie programu i organizacja dodatkowych zajęć w zakresie edukacji regionalnej. Uporządkowanie terenu wokół oraz umocnienie podstawy pomnika Augusta Hlonda. Zorganizowanie miejsc spotkań dla młodzieży. Aktywizacja organizacji społecznych w celu opieki nad dziećmi oraz młodzieżą zagrożoną patologiami. Brak możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież, dzieci oraz dorosłych brak kina, teatru, klubów, kąpieliska. Postępująca degradacja ciągów pieszych utrudniająca poruszanie się osób starszych. Dofinansowanie i rozwój uniwersytetu III wieku. (Kosztowy) Zorganizowanie filii uniwersytetu III wieku. (Wesoła) Budowa nowoczesnego domu opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Budowa świetlic środowiskowych (domów dziennego pobytu) dla seniorów. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych. Przystosowanie transportu publicznego, budynków użyteczności publicznej oraz chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wózków itp. Potrzeba reorganizacji pomocy społecznej. Złe rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Znaczny odsetek mieszkańców żyje w biedzie.

6 SPOŁECZEŃSTWO Udzielanie pomocy socjalnej poprzez łączenie z pracami na rzecz miasta. Pomoc społeczna dla osób wykluczonych. Noclegownia dla bezdomnych. Brak miejsc spotkań, spędzania wolnego czasu. (Wesoła) Brak świetlicy środowiskowej, pomieszczenie dla Rady Osiedla. (Wesoła) Miejsca spotkań dom kultury. (Wesoła) Wzniesienie małej muszli koncertowej lub sceny spotkania mieszkańców, festyny, występy młodzieży szkolnej i przedszkolaków. (Wesoła) Dużo pustostanów, gdzie tworzą się meliny (na Rymerze i Piasku). Spożycie alkoholu przy sklepie na ul. Reja - brak reakcji policji. Za dużo koncesji na sprzedaż alkoholu. INSTYTUCJE Niewykorzystany, bardzo duży potencjał rozpropagowania miasta w Europie. Większa aktywność miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych, potrzeba zatrudnienia w Urzędzie Miasta fachowców w tej dziedzinie. Bieżące aktualizowanie strony miasta. Organizacja robót publicznych. Likwidacja nierentownych instytucji Brak budżetu inwestycyjnego. Jasne określenie własności gruntowych, szczególnie miejskich inwentaryzacja zasobów miejskich. Ulgi podatkowe dla osób troszczących się we własnym zakresie na szerokości swojej posesji o tereny miejskie, rowy (koszenie trawy, udrażnianie rowu). Ulgi podatkowe dla mieszkańców (bilety na basen, do kina). Estetyka otoczenia karanie osób zanieczyszczających przestrzeń. Wyegzekwować od kopalni utrzymanie porządku i stanu technicznego w miejscu załadunku węgla. (Wesoła) Zaangażowanie miasta w rewitalizację brudnych podwórek, kamienic. Stałe zebrania z Prezydentem. Możliwość wyrażenia opinii przez obywateli (w tym przez ankiety internetowe). Lepszy dostęp do informacji o bieżących działaniach Urzędu Miasta. Ograniczenie biurokracji. Komunikacja na linii społeczeństwo Urząd Miasta. Komunikacja z Radą Osiedla. Możliwość wyrażania opinii przez mieszkańców dzielnicy Kosztowy na spotkaniach z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta. Szeroko pojęta informacja dotycząca działań na rzecz naszej dzielnicy (Kosztowy) inwestycje, wydarzenia kulturalne, akcje służby zdrowia i inne. Zwiększenie kompetencji Rady Osiedla. Większy udział mieszkańców w zarządzaniu miastem budżet obywatelski. Skuteczny nadzór i rozliczanie firm pracujących dla miasta. Zlikwidowanie Straży Miejskiej i przeznaczenie pieniędzy na polepszenie efektów pracy Policji. Zwiększenie kontroli ze strony Prezydenta nad podległymi jednostkami. Lepsza organizacja pracy w MPWiK, zbyt długa reakcja na zgłaszane awarie. Lepsza współpraca z drobnymi przedsiębiorcami w mieście. Pełny nadzór miasta nad jakością wykonywanych usług zleconych i płaconych przez miasto (monitoring).

7 INSTYTUCJE Zdewastowana ul. Kościelniaka po naprawach wodociągów. Poprawa jakości usług publicznych. Lepszy dostęp do Urzędu Miasta. Niedostateczny standard obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Szybsze reagowanie na małe problemy, żeby się nie pogłębiały. Brak koordynacji w ruchu drogowym miasta - budowy i remonty są prowadzone w jednym czasie w różnych miejscach na głównych trasach. Poprawa kondycji obecnych inwestycji. Uproszczenie procedur i rzetelne oraz wyczerpujące informowanie inwestorów o kolejnych i niezbędnych krokach w prowadzonych postępowaniach. Brak właściwego przepływu informacji w strukturach Urzędu Miasta i poszczególnych wydziałów. Usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną. Przestępczość w mieście. Monitoring miasta (rozbudowa). Brak monitoringu wizyjnego. (Brzezinka) Brak monitoringu w centralnych punktach miasta. Brak monitoringu na Wesołej. Zwiększenie bezpieczeństwa przez prewencję Policji. Straż miejska nie kontroluje miasta samochodami, a patrole piesze nie są w stanie szybko reagować. Bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Rymera. Brak zainteresowania dzielnicą (Bończyk, Janów Chłopski) ze strony Straży Miejskiej. Bezpieczeństwo w centrum miasta (ul. Robotnicza, Słupecka itd.). Nagminne problemy z przestępczością na Rymerze, Piosku. Komisariat Policji w Wesołej. Zwiększenie patroli policji i straży miejskiej Park. (Brzezinka) Brak komisariatu dzielnicowego policji. (Brzezinka) Zbyt mała liczba patroli na Brzezince. Bezpieczeństwo publiczne nadzór dzielnicowego w dzielnicy Kosztowy oraz jednostek straży miejskiej, patroli policji.

8 Ośrodek Wesoła Fala. M O Ż L I W O Ś C I I A T U T Y ŚRODOWISKO Przekształcenie lasu (od ul. Leśnej, Wybickiego do Parku Słupna) na park leśny, który byłby terenem rekreacyjnym dla mieszkańców Brzezinki, Morgi, Brzęczkowic, Słupnej i Centrum. Rewitalizacja Przemszy. Teren przy ul. Wrzosowej (plac i park). Położenie komunikacyjne. Dofinansowanie z Unii Europejskiej. Efektywne wykorzystanie środków finansowych. Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych. GOSPODARKA Zagospodarowanie terenu po Kopalni Mysłowice - nowe miejsca pracy, ożywienie gospodarcze. Możliwość wykorzystania budynków i instalacji pokopalnianych stworzenie kilku wariantów do przedyskutowania, np.: 1. zamiana kopalni w obiekt zabytkowy (podobnie jak Kopalnia Guido w Zabrzu) i czerpanie korzyści z turystyki, 2. przeniesienie dworca PKP i autobusowego na teren bocznicy kopalnianej. Tereny przy ul. Fabrycznej, Dworcowej. Stara szkoła na Brzezince można przekazać prywatnym inwestorom. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. SPOŁECZEŃSTWO Zagospodarowanie dawnego kina w Wesołej na placówkę kulturalną dla wszystkich grup społecznych. Doposażenie Klubu Sportowego Górnik Wesoła tak, aby placówka była dostępna dla wszystkich. Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych. Podjazdy do instytucji dla niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Poprawa bezpieczeństwa większy dozór policji i straży miejskiej zwłaszcza w godzinach wieczornych. INSTYTUCJE Współpraca ze Wspólnotami mieszkaniowymi (dotacje na działania, zagospodarowanie terenu, tworzenie miejsc parkingowych). Tworzenie miejsc z darmowym internetem. Poprawa jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta.

9 Rewitalizacja centrum miasta. Rewitalizacja dróg i terenów pokopalnianych. Rewitalizacja: - Przemszy, - Parku Zamkowego, - Trójkąta Trzech Cesarzy. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej. P R I O R Y T E T Y ŚRODOWISKO Obwodnica miasta na kierunku drogi nr 79 Karków Mysłowice Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec Mysłowice Katowice. Drogi i chodniki remonty, rozbudowa i budowa nowych. Komunikacja miejska. Funkcja dworca PKP jako węzła komunikacyjnego. Poprawa stanu dróg przelotowych i osiedlowych i stanu parkingów. Poprawa stanu obiektów rekreacyjnych (baseny, parki). Stworzenie dochodowych obiektów turystycznych. Budowa obiektów sportowych (kąpieliska, baseny, drogi rowerowe). Place zabaw. Tereny zielone wizytówką Mysłowic. Walka z niską emisją. Dbałość o zieleń miejską. Ochrona walorów przyrodniczych. Inwentaryzacja zasobów miejskich (terenów zielonych). Tworzenie tras i ścieżek rowerowych i pieszych, w tym w terenach zielonych i leśnych. Przygotowanie projektu regulacji cieków wodnych (z wykorzystaniem funduszy unijnych). Przekształcenie obiektów Kopalni Mysłowice na Szlak Zabytków Techniki Śląska. Degradacja lub brak miejsc sportowo rekreacyjno-wypoczynkowych. Poprawa bezpieczeństwa - częstsze patrole Starży Miejskiej i Policji oraz systematyczne naprawy oświetlenia ulic. Bieżące utrzymanie i poprawa wydolności kanalizacji deszczowej. Uciążliwość zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Miarki (nadmierny hałas + zapylenie). Zagospodarowanie przy pomniku Augusta Hlonda Budowa ul. Nowooświęcimskiej. II etap i III etap kanalizacji. Remont ul. Gagarina. Remont ul. PCK i Orła Białego jako jednego ciągu komunikacyjnego. Remont ul. Plebiscytowej. Wyprofilowanie jezdnia na ul. Fików. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego dla turystyki weekendowej obok starego wapienioka przy ul. Kościuszki. Budowa chodnika na rynku w Kosztowach. Gospodarka wodami opadowymi: odwodnienie miasta Rów Kosztowski, odwodnienie dróg, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych Stacja benzynowa, myjnia, parking dla tirów. (Wesoła)

10 Budowa centrum sportowo rekreacyjnego. (Wesoła) Przy Alejce ul. Różyckiego - modernizacja placu zabaw oraz boiska dla młodzieży. Budżet inwestycyjny. Większa kontrola w wydawaniu środków na inwestycje. Zwiększenie kompetencji urzędników. GOSPODARKA Zmiana i opracowanie studium, oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Wsparcie dla przedsiębiorców działających w mieście, w szczególności drobnych i małych. Ożywienie Centrum miasta (zabudowa północnej pierzei Rynku). Miejsca pracy, w tym dla młodych i osób 50+. Przyjazne środowisko dla biznesu. Likwidacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Stacja paliw dla Wesołej. Rewitalizacja terenów pokopalnianych. Umiejętne pozyskiwanie środków unijnych. Oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy. Uporządkowanie budynków mieszkalnych i placów wewnętrznych. Zagospodarowanie terenów po szybie wschodnim (nowe zakłady pracy nieuciążliwe dla mieszkańców okolicy). Obwodnica DTŚ. SPOŁECZEŃSTWO Dostosowanie obiektów inżynieryjnych dla osób chorych i niepełnosprawnych. Większa ilość imprez rekreacyjno-sportowych (integracyjnych) w osiedlach. Budowa przedszkola w Kosztowach. Budowa państwowego przedszkola w Krasowach. Sworzenie świetlicy środowiskowej w Wesołej. Stworzenie placówki kulturalnej w Wesołej. Zagospodarowanie ośrodka Wesoła Fala. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności sportowych dzieci i młodzieży oraz spędzania wolnego czasu młodzieży, dzieci i dorosłych kina teatr baseny. Budowa Kąpieliska Hubertus. Odpowiednia liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach (z uwzględnieniem danych demograficznych). Klub sportowy Lechia 06. Lepsze egzekwowanie istniejącego prawa. Stworzenie programu zatrzymania zdolnej młodzieży w mieście. Miejsca rekreacji. Zagospodarowanie Trójkąta Trzech Cesarzy i Dworca Kolejowego. Monitoring wizyjny. INSTYTUCJE Lepsza dostępność Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta (czynne również po południu). Poprawa przepływu informacji Urząd Miasta - mieszkańcy. Odpowiedzialność za decyzje podejmowane w Urzędzie Miasta. Przyjazny Urząd.

11 Poprawa jakości usług publicznych wsparcie informatyczne (stworzenie stron internetowych) dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. Usprawnienie komunikacji publicznej. Likwidacja Straży Miejskiej. Lepsza koordynacja prac Urzędu Miasta. Zwiększenie skuteczności pracy Straży Miejskiej. Monitoring miasta. Odpowiednia obsługa inwestorów. Lepszy przepływ informacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta. Powrót posterunków dzielnicowych.

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł Program Rewitalizacji Strzemieszyc (Propozycje do dyskusji) Strzemieszyce należą do obszarów silnie zdegradowanych na skutek działania przemysłu i wieloletnich zaniedbań. W ramach rewitalizacji powinny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo