P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków Katowice, Dąbrowa Górnicza Katowice i Sosnowiec Katowice. Fatalne skomunikowanie z miastami ościennymi. Budowa ulicy Nowooświęcimskiej. Brak miejsc parkingowych. Wybudowanie miejskiego parkingu w Wesołej. Brak parkingów przy ośrodkach zdrowia w Wesołej. Brak oświetlenia niektórych ulic. Węzeł komunikacyjny w centrum miasta ul. Krakowska + Oświęcimska. Uciążliwe, duże natężenie ruchu przelotowego w centrum. Zimowe utrzymanie dróg. Rozwój sieci dróg lokalnych ułatwiających dojazd. Brak racjonalnych rozwiązań w zakresie remontów dróg dojazdowych do posesji osiedli domków jednorodzinnych. Drogi dojazdowe (pożarowe) do lasów. Połączenie niektórych dzielnic z miastami ościennymi. Potrzeba modernizacji zejścia pod dworzec z ulicy Katowickiej (schody lub taśma ruchoma). Korki na Brzezince. Fatalny stan nawierzchni ulic: Starokościelnej i Bytomskiej. Potrzeba modernizacji ul. Fików: - wyprofilowanie i usprawnienie odprowadzenia wody opadowej, - wymiana chodników i wjazdów do posesji. Stworzenie połączenia ul. Kosztowskiej z ul. Gagarina poprzez przejazd w okolicy "dworca" w Kosztowach. Remont chodników na ul. Brzezińskiej. Brak chodnika przy ul. Orzeszkowej i ul. Brzezińskiej przy "Porcelanie". Wprowadzić jeden kierunek jazdy na ul. Orzeszkowej. Poszerzenie ulicy Brzezińskiej (dwa pasy przy światłach) skrzyżowanie ulic Laryskiej i Brzezińskiej. Przeniesienie przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej za ul. Tulipanów. Blokowany dojazd do przychodni przy ul. Reja. Potrzeba utworzenia centrum przesiadkowego autobus samochód pociąg na terenie miasta. Ożywienie dworców Kosztowy, Brzezinka. Stworzenie nowych linii i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów komunikacji publicznej. Przeniesienie stacji kolejowej z lasu w Kosztowach bliżej osiedli Józefka i Sigma. Brak dworca kolejowego w centrum. Fatalna jakość przystanków autobusowych. Brak ścieżek rowerowych. Brak systematycznej troski o stan i rozwój tras rowerowych. Brak stojaków dla rowerów. Słabo oznaczone trasy rowerowe oraz brak ciągłości tras.

2 ŚRODOWISKO Propozycja stworzenia trasy rowerowej wzdłuż toru kolejowego: wiadukt Gagarina "dworzec" w Kosztowach. Brak tras rowerowych z Mysłowic na Wesołą i do Dziećkowic. Niedostateczna pielęgnacja miejskich terenów zieleni. Bark regularnego i systematycznego wykaszania trawników, przycinania drzew i usuwania samosiejek. Przedłużenie terenu zieleni przy ul. Robotniczej aż do Oświęcimskiej. Brak terenów zieleni. Brak konsekwencji w karaniu właścicieli zwierząt domowych za zanieczyszczanie terenów zieleni. Zaniedbany park w centrum miasta. Brak ławek wypoczynkowych dla pieszych. Niewydolna kanalizacja deszczowa. Potrzeba wykonania i utrzymania rowów odwadniających, udrożnienia odpływów, czyszczenia studzienek kanalizacyjnych. Brak planu odwodnienia miasta. Podtopienia na ulicach: Wrzosowej, Jagodowej, Dworcowej, Kasztanowej, Brzezińskiej (przy przystanku). Dokończenie budowy kanalizacji, (brak przyłączy). Dbałość o hydranty i ich oznakowanie. Potrzeba wymiany sieci wodociągowej. Oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Morcinka. Zalane chodniki. Stojąca woda na placu zabaw między ul. Morcinka i ul. Różyckiego. Elektrownia wiatrowa na "Kępie". (Kosztowy) Ulgi podatkowe dla osób korzystających z ogrzewania ekologicznego. Rozwiązanie problemu niskiej emisji poprzez dofinansowanie nowoczesnych systemów grzewczych, w tym paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (dofinansowanie w ramach programu KAWKA). Brak informacji na temat gospodarki odpadami, kampanii promującej nową ustawę śmieciową. Brak spalarni / wysypiska śmieci na terenie miasta. Regularne ustawianie kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Darmowa zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Problem z odpadami ogrodniczymi - potrzeba organizacji zbiórki skoszonej trawy. Problem z wygospodarowaniem miejsca na lokalizację śmietników w niektórych osiedlach wielorodzinnych. Składowisko śmieci, kompostownik między posesją 19 a 25 na ul. Mickiewicza. Brak informacji o sposobie odbioru odpadów np. leki przeterminowane. Zbyt dużo śmieci na ulicach, skwerach, a przede wszystkim w lasach. Zwiększenie ilości placów zabaw. Brak placu zabaw na Ławkach. Zaniedbane i zdewastowane istniejące place zabaw potrzeba remontów. Rewitalizacja Trójkąta Trzech Cesarzy. Brak prawidłowego zagospodarowania miejsc związanych z historią np. brak dojazdu do Trójkąta Trzech Cesarzy. Zadbanie o miejsca związane z historią miasta: Trójkąt Trzech Cesarzy i słynny Dworzec Kolejowy stanowiący początek historycznej linii kolejowej (wraz z otaczającą infrastrukturą) niewykorzystany potencjał bazujący na unikalnej historii miasta. Brak dostępnych miejsc sportu i rekreacji. Zdewastowane miejsca rekreacji, potrzeba ich rewitalizacji. Brak kąpielisk miejskich. Zagospodarowanie terenu Kępy Bagiennika. Budowa parku przy ul. Migdałowej.

3 Odnowienie terenów sportowych przy Promenadzie. ŚRODOWISKO Zagospodarowanie i utrzymanie porządku w obrębie Wesołej Fali, regulacja spraw prawnych i terenowych ośrodka. Stworzenie toru saneczkowego na Ruskiej Górce - Makowy. Szybko postępująca degradacja obiektów sportowych (09 i 06) i parku na Promenadzie. Szyb wschodni teren do zagospodarowania na cele rekreacji. Zaniedbany dawny basen przy ul. Topolowej. Likwidacja pokrycia eternitowego. Walka z niską emisją. Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Brak regulacji Rzeki Bolina. Potrzeba rewitalizacja Potoku Kosztowskiego na całej długości. Regularne czyszczenie i regulacja cieków wodnych. Brak rewitalizacji Przemszy. Uciążliwość zakładów zlokalizowanych przy ul. Miarki rejon szybu Wschodniego (nadmierny hałas i zapylenie). Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Obrzeżnej Zachodniej (na odcinku od ul. Huty Rozalii do rejonu węzła z ul. Mikołowską). Likwidacja azbestu na budynkach. GOSPODARKA Korzystanie z dobrych doświadczeń innych miast (np. Jaworzno, Imielin) w zakresie rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Współpraca z sąsiednimi miastami, gminami. Dodatkowe zachęty dla inwestorów, a także małych przedsiębiorstw oferujących usługi niszowe. Przygotowanie terenów inwestycyjnych. Informacje o możliwościach inwestowania na terenach nieużytkowanych. Rozwój handlu i usług. Brak promocji miasta. Słabo wykorzystane położenie geograficzne miasta. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Źle wykorzystane środki pozyskane z giełdy samochodowej. Nowe miejsca pracy. Zwiększenie zatrudnienia na umowę o pracę w przedsiębiorstwach działających na terenie miasta. Problem dzieci i młodzieży dotyczący zatrudnienia teraz i w przyszłości. Stworzyć możliwość zatrzymania zdolnej młodzieży w Mysłowicach. Brak wsparcia dla przedsiębiorców. Zmniejszenie podatku i wprowadzenie ulg dla mikroprzedsiębiorstw. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla początkujących w prowadzeniu własnego biznesu. Wspieranie logistyczne i internetowe dla mikroprzedsiębiorstw. Stworzenie portalu, gdzie firmy z Mysłowic mogłyby utworzyć dobre strony internetowe, które są sporym kosztem dla mikroprzedsiębiorstw. Ułatwienia w tworzeniu nowych i prowadzeniu działalności gospodarczych Zdewastowane centrum miasta, zaniedbany i niewykorzystany Rynek.

4 GOSPODARKA Brak usług i handlu w centrum miasta. Brak planów zagospodarowania przestrzennego. Brak rozwoju inwestycji. Zaadaptowanie terenów po byłej Kopalni Mysłowice na rzecz centrum Innowacji, nauki, biznesu, kultury. Brak koncepcji zagospodarowania rynku. Chaotyczne położenie infrastruktury handlowej (prywatnej) brak centrów mini centrów handlowych. Brak dobrej jakości parkingów w centrum miasta powoduje upadek drobnego handlu i usług. Uporządkowanie budynków mieszkalnych i podwórek wewnętrznych. Słabe oddziaływanie straży miejskiej dotyczące oczyszczania opuszczonych działek. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w szczególności terenów w rejonie Obrzeżnej Północnej i Szabelni. Brak garaży przepełnione podwórka w centrum. Brak kontroli nad estetyką elewacji budynków. Zbyt duża ilość obiektów pseudozabytkowych wpisanych w miejski rejestr zabytków. Degradacja funkcji dworca PKP i okolic przyległych. Proponujemy zmienić puste lokale handlowo-usługowe na mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie garażu przy ul. Miarki likwidacja. Zaniedbane centrum dzielnicy. (Kosztowy) Brak miejsc parkingowych przy centrum logistycznym w Kosztowach. Podjęcie decyzji w sprawie budynku starej szkoły, który stwarza zagrożenie. (Kosztowy) Zagospodarowanie terenów pomiędzy osiedlem Sigma a ogródkami działkowymi jako teren rekreacyjny. Odrolnienie terenów np. między ul. Zielenioka, Kubicy. Plan zagospodarowania pomiędzy torem kolejowym a ul. Kosztowską. Zniszczone budynki MZGK. Likwidacja budynku dawnych wodociągów przy ul. Centralnej. Odpowiednia infrastruktura i utrzymanie porządku w centrum Wesołej. Brak stacji paliw, myjni samochodowej. (Wesoła) Parking, dojazd, toalety, prysznic dla kierowców tirów przy KWK Wesoła. Uporządkowanie terenu szybu nr 1. (Wesoła) SPOŁECZEŃSTWO Brak żłobków, niedostateczna ilość miejsc w przedszkolach brak korelacji z demografią miasta. Brak miejsc dla przedszkolaków 3-letnich. Rozbudowa przedszkola, stworzenie żłobka. (Wesoła) Modernizacja przedszkola możliwość przyjęcia większej liczy dzieci. (Kosztowy) Remont, budowa przedszkola Kosztowy Sigma. Nieremontowane wejście do przedszkola. (Brzezinka) Ułatwienie dostępu do specjalisty. Informacja dla mieszkańców o dostępnych programach profilaktyki prozdrowotnej. Brak kontroli nad sprawnym funkcjonowaniem służby zdrowia. Opieka nad ludźmi w podeszłym wieku. Racjonalizacja szkolnictwa liczba szkół i profil kształcenia. Zły stan techniczny budynku Szkoły Podstawowej nr 15 Tragiczne warunki nauczania SP8 (specjalna).

5 Termoizolacja Gimnazjum nr 6. Zamknięcie starej szkoły. (Brzezinka) Lokalizacja Muzeum Miasta w nowej siedzibie. SPOŁECZEŃSTWO Organizowanie imprez kulturalnych, festynów w poszczególnych dzielnicach oraz imprez ogólnomiejskich np. na Rynku, Słupnej. Brak placówki kulturalnej w dzielnicy Wesoła. Brak promocji miasta przez imprezy, koncerty, festiwale. Utrata "Off Festival" na rzecz Katowic. Brak miejsc rekreacji sportowej. Brak możliwości rozwijania zdolności sportowych dzieci i młodzieży. Dofinansowanie przez miasto ciekawych zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, dla dzieci i młodzieży oraz klubów sportowych. Budowa nowoczesnego basenu. Pełne wykorzystanie hali sportowej. Brak wsparcia dla sportu w mieście. Brak obiektów sportowych np. baseny, a istniejące obiekty są zdewastowane. Brak remontów boisk sportowych i prawidłowego zagospodarowania terenów sportowych np. Lechia 06. Zła sytuacja i stan techniczny basenu przy KWK Mysłowice wykorzystywanego przez Szkołę Podstawową nr 4. Rozbudowa obiektu przy stadionie Górnik Wesoła przekształcenie w lokalne centrum sportu i rekreacji. Skatepark dla młodzieży, trasy dla akrobacji rowerowych, ściana wspinaczkowa, boisko w parku koło Biedronki w Wesołej. Brak boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6. Likwidacja II ligi siatkówki (wicemistrzynie Polski). Boisko "na dołach" - dojazd do boiska i oświetlenie. (Brzezinka) Zniszczone boisko "Stal-Brzezinka". Opracowanie programu i organizacja dodatkowych zajęć w zakresie edukacji regionalnej. Uporządkowanie terenu wokół oraz umocnienie podstawy pomnika Augusta Hlonda. Zorganizowanie miejsc spotkań dla młodzieży. Aktywizacja organizacji społecznych w celu opieki nad dziećmi oraz młodzieżą zagrożoną patologiami. Brak możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież, dzieci oraz dorosłych brak kina, teatru, klubów, kąpieliska. Postępująca degradacja ciągów pieszych utrudniająca poruszanie się osób starszych. Dofinansowanie i rozwój uniwersytetu III wieku. (Kosztowy) Zorganizowanie filii uniwersytetu III wieku. (Wesoła) Budowa nowoczesnego domu opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Budowa świetlic środowiskowych (domów dziennego pobytu) dla seniorów. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych. Przystosowanie transportu publicznego, budynków użyteczności publicznej oraz chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wózków itp. Potrzeba reorganizacji pomocy społecznej. Złe rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Znaczny odsetek mieszkańców żyje w biedzie.

6 SPOŁECZEŃSTWO Udzielanie pomocy socjalnej poprzez łączenie z pracami na rzecz miasta. Pomoc społeczna dla osób wykluczonych. Noclegownia dla bezdomnych. Brak miejsc spotkań, spędzania wolnego czasu. (Wesoła) Brak świetlicy środowiskowej, pomieszczenie dla Rady Osiedla. (Wesoła) Miejsca spotkań dom kultury. (Wesoła) Wzniesienie małej muszli koncertowej lub sceny spotkania mieszkańców, festyny, występy młodzieży szkolnej i przedszkolaków. (Wesoła) Dużo pustostanów, gdzie tworzą się meliny (na Rymerze i Piasku). Spożycie alkoholu przy sklepie na ul. Reja - brak reakcji policji. Za dużo koncesji na sprzedaż alkoholu. INSTYTUCJE Niewykorzystany, bardzo duży potencjał rozpropagowania miasta w Europie. Większa aktywność miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych, potrzeba zatrudnienia w Urzędzie Miasta fachowców w tej dziedzinie. Bieżące aktualizowanie strony miasta. Organizacja robót publicznych. Likwidacja nierentownych instytucji Brak budżetu inwestycyjnego. Jasne określenie własności gruntowych, szczególnie miejskich inwentaryzacja zasobów miejskich. Ulgi podatkowe dla osób troszczących się we własnym zakresie na szerokości swojej posesji o tereny miejskie, rowy (koszenie trawy, udrażnianie rowu). Ulgi podatkowe dla mieszkańców (bilety na basen, do kina). Estetyka otoczenia karanie osób zanieczyszczających przestrzeń. Wyegzekwować od kopalni utrzymanie porządku i stanu technicznego w miejscu załadunku węgla. (Wesoła) Zaangażowanie miasta w rewitalizację brudnych podwórek, kamienic. Stałe zebrania z Prezydentem. Możliwość wyrażenia opinii przez obywateli (w tym przez ankiety internetowe). Lepszy dostęp do informacji o bieżących działaniach Urzędu Miasta. Ograniczenie biurokracji. Komunikacja na linii społeczeństwo Urząd Miasta. Komunikacja z Radą Osiedla. Możliwość wyrażania opinii przez mieszkańców dzielnicy Kosztowy na spotkaniach z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta. Szeroko pojęta informacja dotycząca działań na rzecz naszej dzielnicy (Kosztowy) inwestycje, wydarzenia kulturalne, akcje służby zdrowia i inne. Zwiększenie kompetencji Rady Osiedla. Większy udział mieszkańców w zarządzaniu miastem budżet obywatelski. Skuteczny nadzór i rozliczanie firm pracujących dla miasta. Zlikwidowanie Straży Miejskiej i przeznaczenie pieniędzy na polepszenie efektów pracy Policji. Zwiększenie kontroli ze strony Prezydenta nad podległymi jednostkami. Lepsza organizacja pracy w MPWiK, zbyt długa reakcja na zgłaszane awarie. Lepsza współpraca z drobnymi przedsiębiorcami w mieście. Pełny nadzór miasta nad jakością wykonywanych usług zleconych i płaconych przez miasto (monitoring).

7 INSTYTUCJE Zdewastowana ul. Kościelniaka po naprawach wodociągów. Poprawa jakości usług publicznych. Lepszy dostęp do Urzędu Miasta. Niedostateczny standard obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Szybsze reagowanie na małe problemy, żeby się nie pogłębiały. Brak koordynacji w ruchu drogowym miasta - budowy i remonty są prowadzone w jednym czasie w różnych miejscach na głównych trasach. Poprawa kondycji obecnych inwestycji. Uproszczenie procedur i rzetelne oraz wyczerpujące informowanie inwestorów o kolejnych i niezbędnych krokach w prowadzonych postępowaniach. Brak właściwego przepływu informacji w strukturach Urzędu Miasta i poszczególnych wydziałów. Usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną. Przestępczość w mieście. Monitoring miasta (rozbudowa). Brak monitoringu wizyjnego. (Brzezinka) Brak monitoringu w centralnych punktach miasta. Brak monitoringu na Wesołej. Zwiększenie bezpieczeństwa przez prewencję Policji. Straż miejska nie kontroluje miasta samochodami, a patrole piesze nie są w stanie szybko reagować. Bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Rymera. Brak zainteresowania dzielnicą (Bończyk, Janów Chłopski) ze strony Straży Miejskiej. Bezpieczeństwo w centrum miasta (ul. Robotnicza, Słupecka itd.). Nagminne problemy z przestępczością na Rymerze, Piosku. Komisariat Policji w Wesołej. Zwiększenie patroli policji i straży miejskiej Park. (Brzezinka) Brak komisariatu dzielnicowego policji. (Brzezinka) Zbyt mała liczba patroli na Brzezince. Bezpieczeństwo publiczne nadzór dzielnicowego w dzielnicy Kosztowy oraz jednostek straży miejskiej, patroli policji.

8 Ośrodek Wesoła Fala. M O Ż L I W O Ś C I I A T U T Y ŚRODOWISKO Przekształcenie lasu (od ul. Leśnej, Wybickiego do Parku Słupna) na park leśny, który byłby terenem rekreacyjnym dla mieszkańców Brzezinki, Morgi, Brzęczkowic, Słupnej i Centrum. Rewitalizacja Przemszy. Teren przy ul. Wrzosowej (plac i park). Położenie komunikacyjne. Dofinansowanie z Unii Europejskiej. Efektywne wykorzystanie środków finansowych. Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych. GOSPODARKA Zagospodarowanie terenu po Kopalni Mysłowice - nowe miejsca pracy, ożywienie gospodarcze. Możliwość wykorzystania budynków i instalacji pokopalnianych stworzenie kilku wariantów do przedyskutowania, np.: 1. zamiana kopalni w obiekt zabytkowy (podobnie jak Kopalnia Guido w Zabrzu) i czerpanie korzyści z turystyki, 2. przeniesienie dworca PKP i autobusowego na teren bocznicy kopalnianej. Tereny przy ul. Fabrycznej, Dworcowej. Stara szkoła na Brzezince można przekazać prywatnym inwestorom. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. SPOŁECZEŃSTWO Zagospodarowanie dawnego kina w Wesołej na placówkę kulturalną dla wszystkich grup społecznych. Doposażenie Klubu Sportowego Górnik Wesoła tak, aby placówka była dostępna dla wszystkich. Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych. Podjazdy do instytucji dla niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Poprawa bezpieczeństwa większy dozór policji i straży miejskiej zwłaszcza w godzinach wieczornych. INSTYTUCJE Współpraca ze Wspólnotami mieszkaniowymi (dotacje na działania, zagospodarowanie terenu, tworzenie miejsc parkingowych). Tworzenie miejsc z darmowym internetem. Poprawa jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta.

9 Rewitalizacja centrum miasta. Rewitalizacja dróg i terenów pokopalnianych. Rewitalizacja: - Przemszy, - Parku Zamkowego, - Trójkąta Trzech Cesarzy. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej. P R I O R Y T E T Y ŚRODOWISKO Obwodnica miasta na kierunku drogi nr 79 Karków Mysłowice Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec Mysłowice Katowice. Drogi i chodniki remonty, rozbudowa i budowa nowych. Komunikacja miejska. Funkcja dworca PKP jako węzła komunikacyjnego. Poprawa stanu dróg przelotowych i osiedlowych i stanu parkingów. Poprawa stanu obiektów rekreacyjnych (baseny, parki). Stworzenie dochodowych obiektów turystycznych. Budowa obiektów sportowych (kąpieliska, baseny, drogi rowerowe). Place zabaw. Tereny zielone wizytówką Mysłowic. Walka z niską emisją. Dbałość o zieleń miejską. Ochrona walorów przyrodniczych. Inwentaryzacja zasobów miejskich (terenów zielonych). Tworzenie tras i ścieżek rowerowych i pieszych, w tym w terenach zielonych i leśnych. Przygotowanie projektu regulacji cieków wodnych (z wykorzystaniem funduszy unijnych). Przekształcenie obiektów Kopalni Mysłowice na Szlak Zabytków Techniki Śląska. Degradacja lub brak miejsc sportowo rekreacyjno-wypoczynkowych. Poprawa bezpieczeństwa - częstsze patrole Starży Miejskiej i Policji oraz systematyczne naprawy oświetlenia ulic. Bieżące utrzymanie i poprawa wydolności kanalizacji deszczowej. Uciążliwość zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Miarki (nadmierny hałas + zapylenie). Zagospodarowanie przy pomniku Augusta Hlonda Budowa ul. Nowooświęcimskiej. II etap i III etap kanalizacji. Remont ul. Gagarina. Remont ul. PCK i Orła Białego jako jednego ciągu komunikacyjnego. Remont ul. Plebiscytowej. Wyprofilowanie jezdnia na ul. Fików. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego dla turystyki weekendowej obok starego wapienioka przy ul. Kościuszki. Budowa chodnika na rynku w Kosztowach. Gospodarka wodami opadowymi: odwodnienie miasta Rów Kosztowski, odwodnienie dróg, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych Stacja benzynowa, myjnia, parking dla tirów. (Wesoła)

10 Budowa centrum sportowo rekreacyjnego. (Wesoła) Przy Alejce ul. Różyckiego - modernizacja placu zabaw oraz boiska dla młodzieży. Budżet inwestycyjny. Większa kontrola w wydawaniu środków na inwestycje. Zwiększenie kompetencji urzędników. GOSPODARKA Zmiana i opracowanie studium, oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Wsparcie dla przedsiębiorców działających w mieście, w szczególności drobnych i małych. Ożywienie Centrum miasta (zabudowa północnej pierzei Rynku). Miejsca pracy, w tym dla młodych i osób 50+. Przyjazne środowisko dla biznesu. Likwidacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Stacja paliw dla Wesołej. Rewitalizacja terenów pokopalnianych. Umiejętne pozyskiwanie środków unijnych. Oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy. Uporządkowanie budynków mieszkalnych i placów wewnętrznych. Zagospodarowanie terenów po szybie wschodnim (nowe zakłady pracy nieuciążliwe dla mieszkańców okolicy). Obwodnica DTŚ. SPOŁECZEŃSTWO Dostosowanie obiektów inżynieryjnych dla osób chorych i niepełnosprawnych. Większa ilość imprez rekreacyjno-sportowych (integracyjnych) w osiedlach. Budowa przedszkola w Kosztowach. Budowa państwowego przedszkola w Krasowach. Sworzenie świetlicy środowiskowej w Wesołej. Stworzenie placówki kulturalnej w Wesołej. Zagospodarowanie ośrodka Wesoła Fala. Stworzenie możliwości rozwijania zdolności sportowych dzieci i młodzieży oraz spędzania wolnego czasu młodzieży, dzieci i dorosłych kina teatr baseny. Budowa Kąpieliska Hubertus. Odpowiednia liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach (z uwzględnieniem danych demograficznych). Klub sportowy Lechia 06. Lepsze egzekwowanie istniejącego prawa. Stworzenie programu zatrzymania zdolnej młodzieży w mieście. Miejsca rekreacji. Zagospodarowanie Trójkąta Trzech Cesarzy i Dworca Kolejowego. Monitoring wizyjny. INSTYTUCJE Lepsza dostępność Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta (czynne również po południu). Poprawa przepływu informacji Urząd Miasta - mieszkańcy. Odpowiedzialność za decyzje podejmowane w Urzędzie Miasta. Przyjazny Urząd.

11 Poprawa jakości usług publicznych wsparcie informatyczne (stworzenie stron internetowych) dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. Usprawnienie komunikacji publicznej. Likwidacja Straży Miejskiej. Lepsza koordynacja prac Urzędu Miasta. Zwiększenie skuteczności pracy Straży Miejskiej. Monitoring miasta. Odpowiednia obsługa inwestorów. Lepszy przepływ informacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta. Powrót posterunków dzielnicowych.

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC Klub Radnych MYSŁOWIC WYKAZ WNIOSKÓW RAD DZIELNIC, RADNYCH, MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK B 9 Mysłowice, 11 września 2015 r. Lp. Wnioskodawca Treść wniosku Ujęto / nie ujęto w projekcie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2.

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r.

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. Widok Rynku ok. 1925 r. Widok Rynku ok. 1950 r. Widok Rynku - 1988 r. Stan obecny Miejsce imprez miejskich Miejsce koncertów

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.57.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.57.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.57.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Złotowa na lata 2015 2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MYSŁOWICE 2020+

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MYSŁOWICE 2020+ UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MYSŁOWICE 2020+ Dokument zawiera: - uzasadnienie, zawierające informacje o udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA

PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA PRIORYTETY W ROZWOJU MIASTA 1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 2. Integracja wspólnot lokalnych 3. Atrakcyjność środowiska zamieszkania 4. RóŜnorodność form spędzania wolnego czasu 5. Sprawność

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA. Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA. Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67 I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67 INFRASTRUKTURA GOSPODARKA SPORT I REKREACJA KULTURA I TURYSTYKA EDUKACJA ROZWÓJ LEGNICY Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/,

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI

GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI GOSPODARCZY SKALA MAKRO - INWESTORZY ZEWNĘTRZNI 1/ TERENY UZBROJONE W DRODZE GŁÓWNEJ 2/ LOKALIZACJA NA OBRZEŻACH MIASTA 3/ PLAN ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4/ POMOC W REALIZACJI CELÓW INWESTORA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Rady Osiedla Szczecin-PrawobrzeŜe

Rady Osiedla Szczecin-PrawobrzeŜe Szczecin_2020 konsultacje programu inwestycyjnego Rady Osiedla Szczecin-PrawobrzeŜe Szczecin, październik 2012 r. Rady Osiedli PODJUCHY WIELGOWO SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO SŁONECZNE BUKOWE- KLĘSKOWO śydowce-

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe):

Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe): Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-20 (projekty samorządowe): Projekt I: Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I Nazwa zadania Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik nr 3 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego Zestawienie problemów (po konsultacjach społecznych dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz) Spacery studyjne I RYNEK 1) Zaniedbanie

Bardziej szczegółowo

Nr na Opis (wskazanie podczas grupowego wywiadu pogłębionego) mapie 1 Teren byłej przystani kajakowej na Wiśle - godny rewitalizacji ze względu na

Nr na Opis (wskazanie podczas grupowego wywiadu pogłębionego) mapie 1 Teren byłej przystani kajakowej na Wiśle - godny rewitalizacji ze względu na 1 Teren byłej przystani kajakowej na Wiśle - godny rewitalizacji ze względu na turystykę - podniesienie atrakcyjności Bierunia 2 Przygotowanie terenu pod potencjalnych inwestorów w kierunku wybranym przez

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA WYDATKI EDUKACJA 115 746 675,47 42% WYDATKI 115 746 675,47 WYDATKI EDUKACJA Wynagrodzenia 88 223 091,69 Inwestycje 3 700 584,23 Bieżące utrzymanie 23 822 999,55 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnoremontowego Wartość szacunkowa zadania w złotych Wartość zadania wg umowy w złotych Zaawansowanie realizacji zadania Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022 KONSULTACJE SPOŁECZNE WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GIŻYCKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje nowo projektowaną ul. Czerniakowską-Bis

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata

ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata Szanowni Państwo, ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2015-2025 Przystąpiliśmy do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata 2015-2025, dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Konsultacje społeczne Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Cele I etapu konsultacji informowanie o rozpoczynających się konsultacjach i kolejnych spotkania zebranie opinii na

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto Soli. Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni. wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.)

Nowe Miasto Soli. Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni. wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.) Nowe Miasto Soli Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.) Charakterystyka respondentów (liczebność próby 240) Kobieta 46% Płeć Mężczyzna 54% Wiek Poniżej 25 lat

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011

Program Jessica na Mazowszu. Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Program Jessica na Mazowszu Beata Bujak Szwaczka Seminarium 27.10.2011 Czym jest Jessica JESSICA wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich to inicjatywa Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016 Stawki obszar 4,7% Stawki mieszkańcy 4,6% Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Idzikowskiego do granicy miasta granicą miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata Cieszyn, dnia 12 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata 2009-2011 Nr i tytuł projektu Projekt Nazwa zadania/części projektu Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI JANOWA I NIKISZOWCA 29 MAJA 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI JANOWA I NIKISZOWCA 29 MAJA 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI JANOWA I NIKISZOWCA 29 MAJA 2017 Katowice - gospodarczym liderem regionu. miejsce wśród miast europejskich z najlepszymi strategiami

Bardziej szczegółowo

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA ANKIETA I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM OŻYWIENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNO- ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁODYGOWICE? TAK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE GÓRNA REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r.

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE GÓRNA REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r. PLAN SPOTKANIA POWITANIE PREZENTACJA PROGRAMU ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE PREZENTACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH NA GÓRNEJ CZĘŚĆ WARSZTATOWA PYTANIA I UWAGI ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE LISTA INWESTYCJI LOKALNYCH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2017

Projekt Obywatelski 2017 Projekt Obywatelski 2017 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Białołęka. Specyfika dzielnicy. Trzy podzielnice, dynamiczny rozwój wschodnich obszarów i problemy wynikające

Bardziej szczegółowo