Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. i uchwałą nr UZ/22/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. Postanowienia ogólne zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach przechowywania; 1 9) postój czasowe zatrzymanie jachtu w porcie, przystani lub innym 1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlą- przeznaczonym do tego celu miejscu w okresie jego eksploatacji; dowych, zwane dalej ogólnymi warunkami, mają zastosowanie 10) należyte zabezpieczenie jachtu przed kradzieżą w okresie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład eksploatacji spełnienie łącznie następujących warunków: Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwany dalej PZU SA, z osobami a) umieszczenie jachtu na terenie dozorowanym przez całą dobę, fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędą- b) przymocowanie jachtu do stałego elementu na lądzie w spocymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. sób uniemożliwiający wyprowadzenie jachtu z miejsca pos- 2. W ramach niniejszych o.w.u PZU SA obejmuje ochroną ubez- toju przez osoby nieupoważnione bez użycia narzędzi, z zaspieczeniową: tosowaniem linki stalowej albo łańcucha o grubości co naj- 1) jachty zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez mniej 8 mm zamkniętych na kłódkę wielozastawkową, właściwe organy administracji żeglugi śródlądowej, lub inne c) przymocowanie silnika przyczepnego do konstrukcji jachtu uprawnione podmioty i jachty dopuszczone do żeglugi śródlą- przystosowaną do tego celu kłódką albo linką stalową o grudowej; bości co najmniej 8 mm i zamknięcie tej linki na kłódkę wie- 2) sprzęt wodny. lozastawkową, 3. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową jachty śródlądowe d) zamknięcie kabiny jachtu na zamek wielozastawkowy; oraz sprzęt wodny podczas ich eksploatacji na akwenach śródlą- oraz dodatkowo dla jachtów motorowych o sumie ubezpieczedowych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i Europy w okresie wyłą- nia powyżej PLN: czenia z eksploatacji jak również podczas transportu lądowego e) uruchomienie urządzenia odcinającego dopływ paliwa do na obszarze RP i Europy. silnika; 4. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach określenia oznaczają: 11) należyte zabezpieczenie jachtu przed kradzieżą w okresie 1) Ubezpieczający osobę fizyczną, prawną lub jednostkę orga- wyłączenia z eksploatacji umieszczenie jachtu, silnika przynizacyjną niebędącą osobą prawną zawierającą umowę ubez- czepnego, osprzętu w jednym z następujących miejsc przechopieczenia; wywania: 2) Ubezpieczony osobę fizyczną, prawną lub jednostkę orga- a) w pomieszczeniu posiadającym konstrukcję niemożliwą do nizacyjną niebędącą osobą prawną, na rachunek której zos- zdemontowania, bez równoczesnego jej zniszczenia przy tała zawarta umowa ubezpieczenia; użyciu narzędzi, w którym: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczo- zabezpieczenia otworów, przez które możliwy byłby dosnymi są kierownik jachtu oraz użytkownik sprzętu wodnego, tęp do ubezpieczonego mienia są tak skonstruowane, zwani także Użytkownikami; osadzone i zamknięte, że ich pokonanie nie jest możliwe W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia ubezpieczeniu rzeczy osobistych członków załogi Ubezpie- siły i narzędzi, czonymi są kierownik jachtu, członkowie załogi jachtu oraz wszystkie drzwi zewnętrzne są zamknięte na zamek wieużytkownik sprzętu wodnego w liczbie wskazanej w polisie; lozastawkowy albo jeżeli ze względów konstrukcyjnych 3) jacht statek o napędzie żaglowym, żaglowo-motorowym stosowanie zamków nie jest możliwe co najmniej na albo motorowym przeznaczony do uprawiania śródlądowej kłódkę wielozastawkową, żeglugi turystycznej i sportowej. Za jacht uważa się również drzwi dwuskrzydłowe posiadają jedno skrzydło unieruchoskuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec; mione u góry i u dołu przy pomocy blokad zainstalowa- 4) sprzęt wodny deski surfingowe, windsurfingowe, rowery nych od wewnątrz pomieszczenia, wodne, łodzie wiosłowe, kajaki i pontony itp.; drzwi oszklone są zaopatrzone w zamki, których nie 5) standardowe wyposażenie jachtu wyposażenie pokładowe, można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, sygnalizacyjne, nawigacyjne, kotwiczne, ratunkowe i przeciw- wszystkie oszklone otwory zewnętrzne, drzwi oraz okna pożarowe określone w dokumencie rejestracji lub świadectwie są zabezpieczone dodatkowo osłoną mechaniczną w poszdolności żeglugowej; taci krat, żaluzji lub okiennic. Osłony mechaniczne są 6) dokumenty bezpieczeństwa dokument rejestracyjny, świa- takiej konstrukcji, tak założone i zamknięte, że przedosdectwo zdolności żeglugowej lub inny dokument stwierdza- tanie się do wnętrza pomieszczenia nie jest możliwe bez jący, że jacht spełnia określone przepisami wymagania uprzedniego ich uszkodzenia przy pomocy narzędzi w zakresie budowy i bezpieczeństwa wystawiony przez albo uprawnione ograny administracji żeglugi śródlądowej; b) całego jachtu na terenie ogrodzonym, zamkniętym, całodobo- 7) okres eksploatacji okres pływania na wodach śródlądowych wo dozorowanym i oświetlonym w porze nocnej, z tym że sil- RP i Europy, czas towarzyszenia (asysty), holowania oraz nik przyczepny i osprzęt należy przechowywać w kabinie jachwodowania, podnoszenia z wody, postoju w portach, stani- tu zamkniętej na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy; cach, przystaniach; 12) zamek wielozastawkowy zamek posiadający przynajmniej 8) okres wyłączenia z eksploatacji okres przechowywania dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka; w zimowiskach, warsztatach naprawczych, stoczniach remonto- 13) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał wych lub w innych przeznaczonych do tego celu i należycie bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 14) piorun gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obodziałające bezpośrednio na przedmiot ubezpieczenia, po- wiązków. zostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia; 6. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia 15) wybuch gwałtowne zmiany stanu równowagi układu z jed- mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne noczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywo- od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach. Postanowiełane ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu nia te powinny być sporządzone na piśmie. do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników 7. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem różnicę między treścią umowy a ogólnymi warunkami w formie jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę niecieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowa- korzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepine przez wybuch uważa się również szkody powstałe wsku- su nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drotek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub apa- dze negocjacji. ratu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 16) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia (IMiGW); 17) sztorm wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,2 m/sek. ustalonej 2 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); 1. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniej- 18) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku wydaj- szych ogólnych warunków PZU SA udziela kompleksowej ochroności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gos- ny ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk wymienionych w 4, 5, podarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomia- 6 i 7 związanych z posiadaniem jachtów śródlądowych oraz rowej IMiGW w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan sprzętu wodnego, uprawianiem na nich turystyki i sportu rekreafaktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczą- cyjnego oraz używaniem do celów szkoleniowych. ce wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 2. Na wniosek Ubezpieczającego i za odrębną składką jachty oraz 19) siła wyższa działanie sił przyrody np. sztorm, huragan, sprzęt wodny mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową również uderzenie pioruna; na czas udziału w regatach lub innych imprezach sportowych. 20) kradzież zabór mienia po uprzednim pokonaniu nale- 3. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: żytych zabezpieczeń za pomocą narzędzi; 1) Jachty i sprzęt wodny od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia 21) rabunek zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem i utraty (UBEZPIECZENIE JACHT-CASCO); przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub osoby przez 2) Odpowiedzialność cywilną Użytkownika wobec osób trzecich niego upoważnionej bądź groźby natychmiastowego użycia innych niż załoga jachtu lub współużytkownik sprzętu wodneprzemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub go (UBEZPIECZENIE OC UŻYTKOWNIKA); bezbronności dla pokonania ich oporu przed wydaniem 3) Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika jachtu, członubezpieczonego mienia; ków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZE- 22) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie zaistniałe pod- NIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW); czas rejsu wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie 4) Rzeczy osobiste kierownika jachtu, członków załogi lub użytktórego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał kownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBItrwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. STYCH). Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnięcie 4. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia PZU SA wypłaca odszkostawów lub naderwanie ścięgien spowodowane nagłym na- dowania lub świadczenia za szkody rzeczowe i szkody na osopięciem mięśni, jeżeli zdarzenia te miały miejsce w okresie bie, w granicach sum ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej eksploatacji jachtu albo sprzętu wodnego; określonych w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia dla 23) transport lądowy przewóz jachtu z lub do miejsca prze- każdego z ubezpieczeń wymienionych w ust. 3. chowywania lub postoju, miejsca pływania lub wykonywania 5. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości będąnaprawy powypadkowej po załadunku na środek transportu; cych podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, Ubezpieczający 24) wypadek drogowy kolizję środka transportu przewo- może za zgodą PZU SA podwyższyć sumę ubezpieczenia. żącego jacht z innym środkiem transportu, osobami, zwie- Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki rzętami, przedmiotami a także wywrócenie się środka tran- liczonej począwszy od dnia następnego po wyrażeniu zgody sportu albo jego zatonięcie; przez PZU SA na podwyższenie sumy ubezpieczenia. 25) wartość rzeczywista wartość przedmiotu ubezpieczenia 6. Za szkody powstałe do dnia następnego po zmianie sumy ubezpo uwzględnieniu stopnia zużycia; pieczenia, PZU SA ponosi odpowiedzialność na warunkach umo- 26) strata całkowita rzeczywista kradzież, rabunek, zatonię- wy dotychczasowej. cie lub całkowite zniszczenie jachtu z dodatkowym wypo- 7. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości ubezsażeniem, silnikiem i osprzętem lub sprzętu wodnego; pieczonego mienia, Ubezpieczający może żądać odpowiednie- 27) strata całkowita konstruktywna szkodę, której koszt napra- go zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezwy powypadkowej przekroczył albo jest równy sumie ubez- pieczenia może z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie pieczenia przedmiotu objętego ochroną; PZU SA, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. 28) franszyza redukcyjna ustaloną w umowie ubezpieczenia 8. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą zmniejwartość kwotową lub procentową, o jaką będzie pomniejsza- szenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, na wysokość odszkodowania zgodnie z postanowieniami w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieogólnych warunków. czenia lub w którym PZU SA zawiadomił Ubezpieczającego o jed- 5. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek nostronnym zmniejszeniu tej sumy. (na rachunek Ubezpieczonego). Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku zawarcia Wyłączenia wspólne odpowiedzialności PZU SA umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek: 1) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, może on 3 podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu; 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych: 2) Ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił mu informacji 1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa 2

3 zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach stawowym zakresem ubezpieczenia jacht-casco, wymienionych względom słuszności; w ust. 6 pkt 1 10 i ust. 7. 2) w ubezpieczeniu jacht-casco z winy umyślnej lub wskutek 6. Podstawowy zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szkody rażącego niedbalstwa kierownika jachtu, członków załogi lub powstałe wskutek: innych użytkowników jachtu oraz użytkownika sprzętu wodne- 1) czynności wykonywanych w czasie otaklowywania albo rozgo, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszko- taklowywania jachtu; dowania odpowiada w danych okolicznościach względom 2) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu lub sprzętu wodnego; słuszności; 3) utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę pod- 3) w czasie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego niezgodnie wodną; z przeznaczeniem; 4) kolizji z inną jednostką pływającą; 4) w czasie eksploatacji jachtu bez ważnych dokumentów bez- 5) uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające pieczeństwa; w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego na akwe- 5) podczas kierowania jachtem przez osobę nie upoważnio- nach wodnych; ną lub nie posiadającą uprawnień żeglarskich lub motoro- 6) ognia; wodnych określonych w przepisach regulujących zasady że- 7) upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu; glugi śródlądowej; 8) siły wyższej; 6) podczas prowadzenia jachtu (wykonywania funkcji sternika) 9) wybuchu; przez osobę nie posiadającą wymaganych przepisami upraw- 10) działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechonień, chyba że szkoda powstała w czasie używania jachtu do dzących jednostek pływających (kolizja bez kontaktu); celów szkoleniowych pod nadzorem instruktora; 11) umyślnego uszkodzenia jachtu oraz sprzętu wodnego przez 7) podczas działania lub zaniechania kierownika jachtu lub człon- osoby trzecie podczas postoju jachtu w miejscu strzeżoków załogi jachtu albo użytkownika sprzętu wodnego, będą- nym lub przechowywania jachtu w należycie zabezpiecych w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, czonym pomieszczeniu. lub pod wpływem środków odurzających, substancji psycho- 7. PZU SA odpowiada również za szkody będące następstwem tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba, silnika lub osprzętu o przeciwdziałaniu narkomanii; jachtu, z wyłączeniem kosztów naprawy lub wymiany części przy czym w przypadku Ubezpieczonego będącego osobą fi- wadliwych. zyczną, wyłączenia określone w pkt 5, 6 i 7, mają zastosowanie 8. Rozszerzony zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szkowyłącznie wtedy, gdy okoliczności, o których mowa w tych wy- dy będące następstwem zdarzeń wymienionych w ust. 6 i 7 łączeniach miały wpływ na zajście wypadku ubezpieczenio- (zakres podstawowy) oraz szkody powstałe: wego. 1) I wariant podczas transportu lądowego wskutek wy- 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również: padku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy oraz 1) utraconych korzyści oraz kar, grzywien itp. nałożonych na Ubez- ognia, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, pieczającego lub Ubezpieczonego; pod warunkiem, że jacht lub sprzęt wodny przewożony był 2) szkód w środkach płatniczych, papierach wartościowych, bi- na odpowiednim środku transportowym i właściwie zabezżuterii, dokumentach, zbiorach filatelistycznych, numizmaty- pieczony przed uszkodzeniem; cznych i innych przedmiotach o wartości szczególnej lub ko- 2) II wariant wskutek kradzieży lub rabunku jachtu oraz wylekcjonerskiej. posażenia i osprzętu, pod warunkiem należytego zabezpie- 3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowa- czenia przed kradzieżą zdefiniowanego w 1 ust. 4 pkt 10 i 11. ne: 9. Pełny zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szkody bę- 1) działaniami wojennymi, wojną domową, zamieszkami spo- dące następstwem zdarzeń wymienionych w ust. 6 i 7, powstałecznymi, sabotażem, strajkami, manewrami lub operacjami łe podczas transportu lądowego oraz wskutek kradzieży lub wojskowymi; rabunku, o których mowa w ust.8. 2) konfiskatą, aresztem bądź zatrzymaniem jachtu przez uprawnio- 10. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia możliwe jest rozszene organy; rzenie zakresu zawartego ubezpieczenia, pod warunkiem przed- 3) aktami terroryzmu; stawienia jachtu lub sprzętu wodnego do oględzin przedsta- 4) oddziaływaniem energii jądrowej i zanieczyszczeniem środo- wicielowi PZU SA i opłacenia dodatkowej składki. wiska. 11. PZU SA wypłaca odszkodowanie za szkodę całkowitą lub szkodę częściową jachtu lub sprzętu wodnego w kwocie odpowia- dającej wysokości szkody w granicach określonych w polisie Ubezpieczenie jacht-casco sum ubezpieczenia, przy czym: 4 1) sumą ubezpieczenia jachtu jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista jachtu wraz 1. Przedmiotem ubezpieczenia jacht-casco są wszelkiego rodzaju ze standardowym wyposażeniem i osprzętem; jachty śródlądowe wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzę- 2) sumą ubezpieczenia sprzętu wodnego jest zadeklarowana tem oraz silnikiem zamontowanym na stałe a także sprzęt przez Ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista wodny. sprzętu; 2. Ponadstandardowe wyposażenie zamontowane na jachcie oraz 3) sumą ubezpieczenia wyposażenia ponadstandardowego jest silnik przyczepny (zaburtowy) mogą być objęte ubezpieczeniem zadeklarowana we wniosku oddzielnie wartość rzeczywista na podstawie wniosku Ubezpieczającego zawierającego oddziel- tego wyposażenia; nie zadeklarowane wartości tego wyposażenia lub silnika przy- 4) sumą ubezpieczenia silnika przyczepnego jest zadeklaroczepnego. wana we wniosku oddzielnie jego wartość rzeczywista. 3. Umowa ubezpieczenia jachtu może być zawarta w zakresie 12. Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 odszkodowanie za podstawowym, rozszerzonym albo pełnym. szkodę całkowitą wypłaca się w przypadku: 4. Umowa ubezpieczenia sprzętu wodnego może być zawarta 1) straty całkowitej rzeczywistej do wysokości sumy ubezw zakresie podstawowym albo rozszerzonym o zdarzenia pod- pieczenia lecz nie więcej niż wartość rzeczywista przedczas transportu wymienione w ust. 8 pkt 1 (wariant I). miotu ubezpieczenia; 5. Ochroną ubezpieczeniową jachtu lub sprzętu wodnego na czas 2) straty całkowitej konstruktywnej w wysokości sumy ubezudziału w regatach lub innych imprezach sportowych objęte są pieczenia pomniejszonej o wartość sprzedażną pozostałości. szkody powstałe wyłącznie w czasie uczestniczenia w regatach 13. Odszkodowanie za szkodę częściową ustala się na podstawie lub imprezach sportowych w następstwie zdarzeń objętych pod- rachunków lub faktur za przeprowadzoną naprawę lub na pod- 3

4 stawie przedstawionej przez Ubezpieczonego kalkulacji kosztów naprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w protokóle po- Ubezpieczenie OC użytkownika wypadkowym sporządzonym przez PZU SA albo na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. Rachunki/ faktury i kalkulacja 5 kosztów podlegają weryfikacji przez PZU SA co do wysokości 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownikosztów związanych z zakresem robót i zużytymi materiałami. ka PZU SA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód na osobie 14. W każdej szkodzie całkowitej powstałej w wyniku kradzieży lub szkód rzeczowych wyrządzonych przez Ubezpieczonego i w każdej szkodzie częściowej stosuje się franszyzę redukcyj- osobom trzecim w związku z postojem lub eksploatacją przedną w wysokości określonej w polisie, chyba że franszyza re- miotu ubezpieczenia. dukcyjna została wykupiona. Franszyza redukcyjna nie ma 2. PZU SA ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w zakrezastosowania do kosztów określonych w ust. 15 oraz straty cał- sie odpowiedzialności cywilnej deliktowej Ubezpieczonego, do wykowitej powstałej z innych przyczyn niż kradzież. sokości sumy gwarancyjnej określonej w polisie dla wszystkich 15. PZU SA pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia zdarzeń w okresie ubezpieczenia. jacht-casco uzasadnione koszty: 3. W każdej szkodzie rzeczowej stosuje się franszyzę redukcyjną 1) awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego przed- w wysokości określonej w polisie, chyba że franszyza została miotu ubezpieczenia z miejsca wypadku, do i z miejsca napra- wykupiona. wy, o ile poniesione były w związku ze zdarzeniem objętym 4. Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę gwarancyjną ubezpieczeniem; aż do jej wyczerpania. 2) oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie. 5. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA nie obejmuje szkód: 16. PZU SA pokrywa koszty, o których mowa w ust. 15, do wy- 1) wyrządzonych innemu członkowi załogi lub współużytkownisokości 50 % sumy ubezpieczenia jacht-casco. Wypłacone kwo- kowi sprzętu wodnego; ty tytułem zwrotu kosztów określonych w ust. 15 powodują 2) wyrządzone osobom: zmniejszenie sumy ubezpieczenia jacht-casco. a) zatrudnionym przez Ubezpieczonego w czasie wykonywa- 17. Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpie- nia przez nie obowiązków służbowych, czenia. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umo- b) osobom bliskim Ubezpieczonego, przez których rozumie wy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego się małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, dzieci przysjednocześnie z opłaceniem, ustalonej z PZU SA, dodatkowej posobionych albo przyjętych na wychowanie, przysposaskładki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do biających, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, ziękońca okresu ubezpieczenia określonego w polisie. cia, synową, konkubinę, konkubenta; 18. Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpie- 3) wyrządzone podczas wykonywania holowań komercyjnych, czenia jest niższa od rzeczywistej wartości przedmiotu ubez- w tym również związanych z uprawianiem narciarstwa i lotpieczenia (tzw. niedoubezpieczenie) PZU SA odpowiada za niarstwa wodnego; szkody częściowe w takim stosunku, w jakim pozostaje suma 4) wyrządzone w środowisku naturalnym, spowodowane jego zaubezpieczenia do rzeczywistej wartości ubezpieczonego przed- nieczyszczeniem, o ile nie były skutkiem zdarzenia objętego miotu. ubezpieczeniem. 19. Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia, PZU SA odpowiada tylko do rzeczywistej wartości ubezpieczonego przedmiotu z dnia ustalania odszkodowania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 20. PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) będące skutkiem naturalnego zużycia; 6 2) w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, akumula- 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych torach oraz ich połączeniach, chyba że szkoda powstała wypadków Ubezpieczonego, zaistniałych w czasie rejsu oraz w następstwie przyczyn wymienionych w ust. 6 8; w trakcie wykonywania czynności związanych z wyłączeniem 3) w żaglach i pokrowcach ochronnych uszkodzonych przez z eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego. wiatr lub zerwanych w czasie zakładania lub składania, 2. W ramach ubezpieczenia NNW PZU SA wypłaca: chyba że szkoda była następstwem złamania elementów, 1) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonedo których żagle były zamocowane; go przed upływem dwóch lat od zaistnienia nieszczęśliwego 4) dotyczące straty kotwic, chyba że szkoda powstała na sku- wypadku świadczenie w wysokości kwoty stanowiącej taki tek kradzieży bądź rabunku jachtu albo awaryjnego użycia procent sumy ubezpieczenia określonej w polisie, w jakim kotwic w przypadku utknięcia jachtu na mieliźnie; Ubezpieczony, doznał trwałego uszczerbku. Procent trwałe- 5) wynikłe z wady konstrukcyjnej spowodowanej zmianami go uszczerbku na zdrowiu określają lekarze orzekający wskaw konstrukcji przedmiotu ubezpieczenia dokonanymi bez zani przez PZU SA, na podstawie obowiązującej Tabeli opinii rzeczoznawcy lub klasyfikatora; norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu 6) powstałe wskutek nie zabezpieczenia przedmiotu ubezpie- PZU SA. Na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczoczenia przed działaniem sił przyrody, w tym mrozu i koro- nego PZU SA udostępni Tabelę norm oceny procentowej zji; trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA do wglądu; 7) powstałe wskutek działania szkodników; 2) w przypadku śmierci jednorazowe świadczenie w wyso- 8) powstałe wskutek kradzieży podczas przechowywania jachtu kości 50% sumy ubezpieczenia. na wózku transportowym poza miejscem stałego dozoru; 3. Wypłata świadczenia następuje na podstawie orzeczenia leka- 9) powstałe wskutek kradzieży jachtu w czasie transportu pod- rza wskazanego przez PZU SA lub w oparciu o akt zgonu. czas postoju w miejscach i na parkingach niestrzeżonych, 4. Jeżeli nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem zwiększył chyba że przyczyną postoju była szkoda powstała w bez- istniejący wcześniej trwały uszczerbek na zdrowiu tego samego pośrednim następstwie wypadku jakiemu uległ środek tran- organu, narządu lub układu, podstawę do wyliczenia świadczenia sportu a fakt ten zostanie bezspornie udowodniony, łącz- stanowi stopień uszczerbku na zdrowiu wynikający z różnicy ponie z brakiem możliwości zabezpieczenia miejsca szko- między procentami trwałego uszczerbku po i przed wypadkiem. dy; 5. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał jednorazowe świadczenie z tytułu 10) powstałe w wyniku otworzenia zamka lub kłódki kluczem pod- trwałego uszczerbku i w następstwie tego samego wypadku robionym lub innym narzędziem bez równoczesnego zniszcze- zmarł przed upływem 2 lat, uprawnionym przysługuje świadczenia elementów mechanizmu zamykającego; nie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należną z tytułu jego 11) powstałe wskutek kradzieży sprzętu wodnego. śmierci a uprzednio wypłaconą Ubezpieczonemu. 4

5 6. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się w przypadku niewska- ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznazania przez Ubezpieczonego imiennie osoby uprawnionej, człon- czonego do złożenia sprzeciwu. kom rodziny zmarłego w następującej kolejności: 1) małżonek; 2) dzieci; Okres ubezpieczenia 3) rodzice; 4) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są wypadki powstałe 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej umowę ubezpieczenia wskutek: zawiera się na okres roczny bądź okres krótszy od roku (ubez- 1) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego wykrocze- pieczenie krótkoterminowe). nia, przestępstwa lub samobójstwa; 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność PZU SA 2) umyślnego działania Ubezpieczonego; rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie 3) zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego; wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub 4) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiega- jej pierwszej raty. mi leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykony- 3. Jeżeli PZU SA ponosił odpowiedzialność z tytułu zawartej wane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw umowy ubezpieczenia jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej wypadku. pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zostały opłaco- 8. Górną granicę odpowiedzialności PZU SA za następstwa niesz- ne w ustalonym terminie, PZU SA ma prawo wypowiedzieć umoczęśliwego wypadku jednego Ubezpieczonego stanowi suma wę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiaubezpieczenia określona w polisie. jąc o tym Ubezpieczającego i jednocześnie zachowując prawo żądania zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona Ubezpieczenie rzeczy osobistych z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka Jeżeli umowa ubezpieczenia opłacana jest w ratach i którakolwiek kolejna rata (poza pierwszą) nie została opłacona w ustalo- 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są będące w posiadaniu nym terminie, PZU SA po upływie terminu płatności tej raty może Ubezpieczonego, przedmioty codziennego użytku zwyczajowo wezwać Ubezpieczającego do zapłaty zaległej kwoty z zagrożeuznane za przydatne w okresie eksploatacji jachtu lub używania niem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzętu wodnego tj. odzież, środki higieny osobistej oraz przed- wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje rozwiązanie umomioty takie jak: zegarek, aparat fotograficzny, gitara, kieszonko- wy. W takim przypadku brak opłaty zaległej raty we wskazanym wy kalkulator itp. (rzeczy osobiste) zniszczone, uszkodzone lub terminie spowoduje rozwiązanie umowy z dniem, na który przyutracone w okresie eksploatacji jachtu lub użytkowania sprzętu padał prolongowany termin płatności tej raty. wodnego w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubez- 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż pieczenia jacht-casco. 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkodę całkowitą i szkody ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczęściowe w rzeczach osobistych. czający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia 3. Wysokość odszkodowania za utracone całkowicie lub częścio- umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego wo rzeczy osobiste ustala się z uwzględnieniem stopnia ich zu- z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzieżycia. lał ochrony ubezpieczeniowej. 4. Górną granicę odpowiedzialności PZU SA za rzeczy osobiste stanowi suma ubezpieczenia określona w polisie w odniesieniu 10 do jednego Ubezpieczonego. 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA. Zawarcie umowy ubezpieczenia 2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę 8 przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba, że strony za zgodą PZU SA umówiły 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wypełnionego się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpoprzez Ubezpieczającego wniosku, zawierającego informacje niez- wiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za będne do oceny ryzyka i wystawienia polisy. czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 2. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od 3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na uzyskania dodatkowych informacji związanych z oceną ryzyka. nabywcę przedmiotu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa PZU SA zastrzega sobie także prawo żądania od Ubezpiecza- wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. jącego dodatkowych informacji, jeżeli uzna, że dotychczas otrzy- 4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do przenoszenia wiemane nie są wystarczające do prawidłowej oceny ryzyka. rzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia 3. PZU SA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub przewidzianego w umowie wypadku. innym dokumentem ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 4, w razie wątpliwości umowę ubezpieczenia 11 uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: dokumentu ubezpieczenia (polisy). 1) wraz z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa zosta- 4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza Ubez- ła zawarta; pieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postano- 2) z chwilą skreślenia jachtu z rejestru statków żeglugi śródlądowej; wienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego lub 3) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej; Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA 4) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia; najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie nie- 5) z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypowiedzewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść niu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umo- PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem wa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. W braku sprzeciwu składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu nie została zapłacona w terminie; 5

6 6) z upływem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma z wez- mach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie ciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w ter- ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA minie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności; umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne 7) z dniem wypowiedzenia umowy na podstawie 14; pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 8) z dniem odstąpienia od umowy na podstawie 9 ust Ubezpieczający obowiązany jest w czasie trwania umowy ubez- 2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upły- pieczenia niezwłocznie zawiadamiać PZU SA o wszelkich zmiawem okresu na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu nach okoliczności, o których mowa w ust. 1, w szczególności przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony. zwiększających ryzyko powstania szkody. Okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej liczony jest 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek od następnego dnia po wygaśnięciu tej ochrony. Składkę podle- obowiązki określone w ust. 1 oraz w ust. 2 spoczywają także na gającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzysta- Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarnego okresu ubezpieczenia oraz niewykorzystanej sumy ubez- ciu umowy na jego rachunek. pieczenia. Zwrot składki nie przysługuje gdy wygaśnięcie ochrony 4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały poz wyczerpaniem sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej dane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań. określonych w ustępach poprzedzających doszło z winy umyśl- nej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których Składka ubezpieczeniowa mowa w zdaniu poprzedzającym Składka obliczana jest od sum ubezpieczenia: casco jachtu, W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną NNW i rzeczy osobistych członków załogi i sumy gwarancyjnej zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żą- OC użytkownika. dać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, 2. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU SA w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od poi ustala się według obowiązującej taryfy. Składka nie podlega czątku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takieindeksacji. go żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 3. Wysokość składki zależy od: umowę ze skutkiem natychmiastowym. 1) zakresu ubezpieczenia; 2) okresu ubezpieczenia; 15 3) wysokości obniżki zgodnie z taryfą składek wynikającej z: 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający a) ilości przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia na 12 mie- zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratosięcy, wania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie b) zastosowania ponadstandardowych zabezpieczeń przeciw- lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym zawiadomić jednostkę kradzieżowych, Policji o każdej szkodzie powstałej w ubezpieczonym mieniu c) bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA po- wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, wyżej 2 lat, 2. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający d) jednorazowej opłaty składki. obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń 4. Jeżeli nie umówiono się inaczej składka powinna być zapłacona odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia. Składka do- 3. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstdatkowa należna z tytułu rozszerzenia zakresu ochrony ubezpie- wa nie zastosował środków określonych w ust. 1 PZU SA jest czeniowej powinna być płatna jednocześnie ze zmianą umowy. wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 5. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozu- 4. PZU SA obowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia mieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. zwrócić koszty wynikłe zastosowania środków, o których mowa 6. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie w ust. 1, jeżeli środki te były celowe choćby okazały się bezprzelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zle- skuteczne. cenia zapłaty w banku na właściwy rachunek PZU SA pod wa- 5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy ust. 1 4 runkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystar- stosuje się również do Ubezpieczonego. czająca ilość wolnych środków. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przekazu pocztowego, za datę 16 zapłaty uważa się datę stempla pocztowego. W innym przypadku 1. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA o zaistnia- za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku PZU SA pełną, łym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później niż wymagalną kwota składki określoną w umowie ubezpieczenia. w terminie 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości o wy- 7. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli odszkodo- padku, a w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilwanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań dotąd wypła- nej w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia do Ubezpieczoconych powoduje wyczerpanie wszystkich sum ubezpieczenia i su- nego roszczenia o odszkodowanie. Przez dzień roboczy należy my gwarancyjnej określonych w umowie ubezpieczenia, raty składki, rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączektórych termin płatności przypada po dniu wypłaty, stają się na- niem dni ustawowo wolnych od pracy. tychmiast wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do Postępowanie w razie powstania szkody. zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastąpią, jew razie powstania szkody żeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obciąża także Ubezpieczowszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytywał nego, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jew formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pis- go rachunek. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 6

7 17 czącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności 1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną, za którego zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także skutki PZU SA może ponosić odpowiedzialność, Ubezpiecza- do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pijący lub Ubezpieczony obowiązany jest: semnie lub w inny sposób, na który osoba te wyraziła zgodę, 1) zawiadomić niezwłocznie PZU SA o szkodzie w terminie jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania; 3 dni roboczych od dnia uzyskania wiadomości o szkodzie; PZU SA zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji uzu- 2) o wypadku żeglugowym zawiadomić niezwłocznie właściwy pełniającej, jeżeli na podstawie otrzymanych informacji nie organ administracji żeglugi śródlądowej; będzie możliwa jednoznaczna ocena zaistniałej sytuacji; 3) w przypadku kradzieży albo rabunku jachtu, pożaru na jachcie 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci lub sprzętu wodnego oraz uszkodzenia go w wyniku wypadku odszkodowania lub świadczenia, do zawiadomienia pisemnie drogowego, jakiemu uległ środek transportowy, zawiadomić osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności niezwłocznie Policję; zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wy- 4) nie dokonywać żadnych zmian stanu faktycznego spowodo- płacenia bezspornej części odszkodowania lub świadczenia; wanego zdarzeniem, chyba że jest to konieczne dla zapo- 3) jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub bieżenia zwiększeniu się szkody; przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym 5) nie podejmować naprawy uszkodzonego jachtu, sprzętu wodne- roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wysgo, wyposażenia dodatkowego i osprzętu przed przeprowa- tępującej z roszczeniem, w terminach, o których mowa dzeniem oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chyba że w ust.1 i 2, wskazując na okoliczności oraz na podstawę PZU SA nie przeprowadził ich w ciągu 7 dni od dnia otrzy- prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę mania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne wypłaty odszkodowania lub świadczenia informacja ta pobyło powołanie eksperta; winna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń 6) umożliwić PZU SA dokonanie czynności niezbędnych do usta- na drodze sądowej; lenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów, jak również 4) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 1, informacji udzielić potrzebnych w tym celu wyjaśnień; i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzial- 7) dostarczyć PZU SA dokumenty wskazujące na odpowiedzial- ności PZU SA i wysokości odszkodowania lub świadczenia; ność PZU SA oraz wysokość zgłaszanych roszczeń. osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA 2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 niezbędne jest udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności 18 z oryginałem przez PZU SA; 5) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnio- 1. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiada- Ubezpieczony obowiązany jest ponadto: nych przez siebie informacji związanych z wypadkiem lub 1) w miarę możliwości starać się ustalić okoliczności zdarzenia; zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności 2) natychmiast zawiadomić PZU SA o wystąpieniu poszkodo- PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowanego z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową wych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia. przeciwko Ubezpieczanemu lub sprawcy szkody; 3) po powiadomieniu PZU SA o zgłoszeniu do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie dostarczyć dokumenty dotyczą- Postępowanie w razie powołania rzeczoznawców ce okoliczności wypadku i rozmiaru szkody; 4) na żądanie PZU SA udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępne 20 dowody potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku i roz- 1. Zarówno Ubezpieczony jak i PZU SA mogą powoływać rzemiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowa- czoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody. nia wyjaśniającego; 2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców Ubezpieczony 5) dostarczyć PZU SA orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym jak i PZU SA mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego. na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej 2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 niezbędne jest oceny stanu faktycznego wydaje opinię. do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. 3. Każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 1 ponosi koszty rze- 3. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczenia o na- czoznawcy, którego powołał. Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiprawienie wyrządzonej przez niego szkody nie ma skutków praw- niującego) ponoszone są po połowie. nych względem PZU SA, który nie wyraził na to uprzedniej zgody. Roszczenia regresowe Wypłata odszkodowania lub świadczenia Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZU SA roszczenia 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszko- szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być jenia pozostałej części roszczeń przed roszczeniem PZU SA. wypłacone w ciągu 14 dni, w którym przy zachowaniu należytej 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zabezpiestaranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednak- czyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych woże bezsporną część odszkodowania PZU SA powinien wypłacić bec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU SA w terminie przewidzianym w ust 1. wszelkiej pomocy dostarczając informacji oraz innych dokumentów 3. PZU SA jest zobowiązany: niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regreso- 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego wych. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się roszczeobjętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia nia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, PZU SA otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrze- Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umo- czenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wy ubezpieczenia, jeżeli nie są oni osobami występującymi wypłaceniu odszkodowania PZU SA może zażądać od Ubezpiez tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania doty- czonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 7

8 skargi lub zażalenia, dotyczących wykonywania przez PZU SA Podwójne ubezpieczenie umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub zażalenia oraz 22 właściwym do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie doty- 1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie czy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. W przypadku jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego war- właściwą do ich rozpatrzenia jest Regionalne Centrum Likwitość ubezpieczeniową, Ubezpieczony nie może żądać świadcze- dacji Szkód właściwe ze względu na miejsce likwidacji szkonia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami dy. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednikażdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta ctwem jednostki, której działania skarga lub zażalenie dotyprzez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wy- czy. nikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1, Ubezpiez tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, czającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezzapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody pieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W ta- Ubezpieczonych. kim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpie- 4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia czycielami należy przyjąć, że suma ubezpieczenia równa jest można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej wartości ubezpieczeniowej. albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Postanowienia końcowe 5. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 23 mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umo- 6. Ogólne warunki mają zastosowanie do umów ubezpieczenia wy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej zawartych począwszy od dnia 1 lutego 2011 r. Andrzej Klesyk Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Witold Jaworski Członek Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 4-38-PZU SA-6540/IV

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich ustalone uchwałą nr UZ/63/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się Ogólne warunki ubezpieczenia minicasco ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/383/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów Cztery Łapy

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów Cztery Łapy Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów Cztery Łapy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/410/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych

Ogólne warunki ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych Ogólne warunki ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych ustalone Uchwałą Nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 17 lipca 2007 r. SUPEROPIEKA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU Partner Minimum

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU Partner Minimum Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU Partner Minimum ustalone uchwałą nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców ustalone uchwałą nr UZ/562/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/42/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Wyłączenia odpowiedzialności... 4 Umowa ubezpieczenia... 5 Sposób zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA 1.Postanowienia ogólne. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo