Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Transkrypt

1 Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa Wersja nr

2 Spis treści: 1. Ramy prawne Funduszu Współpracy Dwustronnej Operator Programu Cel i zakres Funduszu Współpracy Dwustronnej Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego Wnioskodawcy Partnerzy Termin naboru Alokacje roczne Działania kwalifikowalne podejmowane przez beneficjentów Nabór i ocena wniosków FWD Umowa w sprawie projektu FWD Zasady finansowe Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu FWD Wdrażanie projektu FWD Okres realizacji projektu FWD Rozliczanie projektu FWD Składanie sprawozdania FWD Weryfikacja sprawozdania FWD Refundacja i przekazywanie środków finansowych Kontrola realizowanych projektów FWD Seminaria służące nawiązaniu kontaktów Informacje ogólne Zasady udziału w seminariach Obowiązki wynikające z uczestnictwa w seminarium Strona internetowa 17 2

3 Wykaz skrótów FWD PO Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego MZ NMSZ OP PL13 KMF KPK Ministerstwo Zdrowia Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Operator Programu Program Operacyjny Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Komitet Mechanizmów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy 3

4 1. Ramy prawne Funduszu Współpracy Dwustronnej a) Umowa pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , zawarta w dniu 28 lipca 2010 roku. b) Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata zawarte przez Królestwo Norwegii i Rzeczpospolitą Polską w dniu 17 czerwca 2011 roku. c) Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata z dnia 11 lutego 2011 roku z późn. zmianami. d) Umowa w sprawie programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zawarta między Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (KPK) w dniu 20 grudnia 2012 r. z późn. zmianami. e) Porozumienie w sprawie realizacji programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zawarte między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Zdrowia w dniu 29 stycznia 2013 r. z późn. zmianami. f) Wszelkie wytyczne przyjęte przez NMSZ, KMF i KPK, w tym wytyczne Darczyńców w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych. 4

5 2. Operator Programu Operator Programu (OP) jest jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. Funkcję OP pełni Minister Zdrowia. Działania wynikające z pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Operatora Programu wykonuje Departament Funduszy Europejskich MZ. Operator Programu odpowiedzialny jest za nabór, wybór oraz rozliczanie projektów realizowanych w ramach Funduszu. Wszelka komunikacja w odniesieniu do projektów jest kierowana do OP na adres: Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Ul. Miodowa Warszawa 3. Cel i zakres Funduszu Współpracy Dwustronnej Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej jest nawiązywanie partnerstw, ich rozwój i ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL13, którym jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi. W ramach Funduszu realizowane będą następujące działania: 1. Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego, przeznaczony na rozwój partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymianę, dzielenie oraz transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk. 2. Działania podejmowane przez Operatora Programu: Seminaria służące nawiązaniu kontaktów, organizowane przez Operatora Programu we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia, w Polsce i/lub w Norwegii, w których do udziału poprzez nabór otwarty zostaną zaproszeni 5

6 beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Ryc. 1 operacyjnego Działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu Fundusz Współpracy Dwustronnej PL13 Przedsięwzięcia beneficjenta Przedsięwzięcia OP Projekty FWD składane w ramach otwartego naboru Seminaria służące nawiązaniu partnerstw 4. Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego 4.1. Wnioskodawcy Wnioski mogą być składane przez wszystkie powiaty w Polsce. Oznacza to, że wniosek może być złożony przez starostę powiatu lub prezydenta miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu) reprezentujących JST na poziomie powiatu. Ponadto, wnioski mogą być składane przez beneficjenta projektu predefiniowanego, jego partnerów z Polski oraz przez pozostałe stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego. Z zasady powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do ochrony zdrowia prowadzą działalność o charakterze niekomercyjnym. Projekty pilotażowe będą realizowane na podstawie modeli programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób. W związku z tym wsparcie dla powiatów na rzecz realizacji ww. programów nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 6

7 4.2. Partnerzy Kwalifikowalnymi partnerami norweskimi są jednostki samorządu terytorialnego: gminy (ang. municipality, nor. kommune), okręgi (ang. county, nor. fylke), jak również organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne (uniwersytety, college) oraz instytucje badawcze i organizacje międzynarodowe, które funkcjonują w obszarze ochrony zdrowia. Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Norwegii przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. Dotyczy to sytuacji, w której Wnioskodawca będzie uczestniczył w organizowanej w Norwegii otwartej konferencji/szkoleniu/warsztatach itp., o tematyce zgodnej z celami Programu PL13, a wydarzenie to, w którym Wnioskodawca wyraża chęć uczestnictwa nie może być organizowane na jego wniosek. Wnioskodawca nie może być też jednym z głównych uczestników takiego wydarzenia, ani jego współorganizatorem. Wnioskodawca nie jest w takiej sytuacji organizatorem takiego wydarzenia, a jedynie kieruje wyznaczone osoby jako uczestników wydarzenia, np. konferencji międzynarodowej. Koszty ponoszone przez partnerów są kwalifikowane ale wnioski o ich refundację mogą być składane tylko za pośrednictwem polskich beneficjentów Funduszu Współpracy Dwustronnej Termin naboru Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia r. Ogłoszenia o naborze wniosków i kwotach planowanych na dofinansowanie będą się ukazywać na stronie internetowej OP Alokacja i działania kwalifikowane Operator Programu ogłasza nabór wraz z wysokością alokacji finansowej na dany nabór. Raz w miesiącu na stronie internetowej Operatora Programu umieszczana jest informacja przypominająca o trwaniu naboru oraz o kwocie pozostającej do wykorzystania alokacji 7

8 przewidzianej na dany nabór. Operator Programu informuje także o zamknięciu naboru z uwagi na wyczerpanie alokacji. W przypadku powstania oszczędności w ramach alokacji przewidzianej na dany nabór, oszczędności te będą mogły być wykorzystane w kolejnym naborze. Działania kwalifikowane podejmowane przez beneficjentów Działania podejmowane przez beneficjentów mające za zadanie ułatwienie rozwoju partnerstw, wspierania budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy faktycznymi i potencjalnymi beneficjentami i podmiotami w Norwegii. Przyjmują one formę przede wszystkim wizyt studyjnych, organizacji i uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, kursach, etc. Tylko działania wzmacniające stosunki dwustronne z Norwegią mogą być uznane za kwalifikowane. W przypadku chęci realizowania projektu w partnerstwie z podmiotem z Norwegii zachęcamy do skorzystania z bazy dostępnej na stronie internetowej Ponadto zachęcamy do odwiedzenia następującej strony internetowej, dostępnej w języku angielskim: Operator Programu może ogłosić w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej PL13 otwarty nabór na organizację projektu/projektów o charakterze konferencji naukowej. Organizacja takiego projektu/projektów odbędzie się zgodnie z prawodawstwem krajowym Nabór i ocena wniosków FWD Nabór wniosków Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia r. Ogłoszenia o naborze wniosków FWD i kwotach planowanych na ich dofinansowanie będą się ukazywać na stronie internetowej OP. W ramach działań FWD na 2017 rok Operator Programu może pod koniec 2016 r. ogłosić nabór wniosków FWD z datą końcową. W jego ramach utworzona zostanie lista rankingowa projektów FWD, które otrzymają dofinansowanie. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych wniosków niż wysokość dostępnej alokacji zostanie również utworzona 8

9 lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub wygenerowania oszczędności dofinansowanie otrzyma kolejny projekt z listy rezerwowej. Oszczędności mogą być również wykorzystane na zorganizowanie bilateralnych działań promocyjnych przez Operatora Programu. Wnioski FWD składane w ramach naborów składane są do Operatora programu zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ogłoszeniu o naborze. Ocena wniosków Ocenę wniosku FWD pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzają pracownicy Operatora Programu i ma ona charakter oceny zerojedynkowej co oznacza, że dokonana będzie weryfikacja, czy wniosek FWD spełnia bądź nie spełnia dane kryterium wskazanego przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD. Przy ocenie wniosku FWD będzie brana pod uwagę realizacja przez wniosek FWD celów merytorycznych FWD. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów, Operator Programu jeden raz w ramach naboru zwraca się do wnioskodawcy o przekazanie uzupełnień w wyznaczonym terminie, jednakże nie dłuższym niż 3 dni robocze. Jeśli uzupełnienie nie będzie przekazane w terminie lub będzie niewystarczające, wniosek FWD jest odrzucany, a Operator Programu informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia. W przypadku odrzucenia wniosku FWD wnioskodawca może ponownie złożyć poprawiony wniosek FWD w aktualnym lub następnym naborze pod warunkiem dostępności środków do kontraktacji. Operator Programu ocenia wniosek w terminie 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku do siedziby OP. Wnioskom FWD, które spełniły wszystkie kryteria wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD przyznawane jest dofinansowanie w kolejności zgodnej ze złożeniem poprawnego wniosku do chwili wyczerpania środków dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu. Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do OP o wycofanie złożonego wniosku FWD z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek FWD, należy dostarczyć do OP pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, wskazaną/e w pkt. 9 wniosku. 9

10 Każdego miesiąca lista wnioskodawców zaakceptowanych przez Operatora Programu do dofinansowania będzie konsultowana z Partnerem Programu z Państw-Darczyńców Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia. Potencjalne pytania, komentarze Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia mogą wydłużyć ocenę projektu Umowa w sprawie projektu FWD Umowa w sprawie projektu FWD zostanie zawarta pomiędzy Ministrem Zdrowia pełniącym funkcję Operatora Programu a beneficjentem. Umowa w sprawie projektu FWD określi warunki i zasady wsparcia za pomocą dotacji oraz role i zakres odpowiedzialności stron, terminy i warunki finansowania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do wytycznych. W przypadku uzyskania dofinansowania wzór ten będzie dostosowywany do konkretnego przypadku. Ze strony powiatu umowę podpisuje zgodnie z przepisami art. 48 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 46 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: -dwóch członków zarządu powiatu lub jeden członek zarządu powiatu i osoba upoważniona przez zarząd (w przypadku powiatów); -prezydent miasta lub zastępca prezydenta miasta, działający na podstawie upoważnienia prezydenta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez prezydenta osobą (w przypadku miast na prawach powiatu). Wymagana jest kontrasygnata skarbnika powiatu/miasta lub osoby przez niego upoważnionej Zasady finansowe Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi równowartość wyrażonej w PLN kwoty EUR. Wartość projektu w PLN zostanie określona w ogłoszeniu o naborze wniosków FWD. Dofinansowanie przyznawane jest w PLN. 10

11 Koszty poniesione przez partnerów z Norwegii w ramach funduszu są kwalifikowalne, jednak wnioski mogą być składane jedynie przez polskich beneficjentów. W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera projektu, wystarczającym dowodem poniesienia kosztów jest raport niezależnego i certyfikowanego rewidenta potwierdzający, że zgłoszone koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości w Norwegii. Projekty zakładające udział wnioskodawcy w otwartym, nie organizowanym na jego wniosek wydarzeniu (konferencji, seminarium) mogą być realizowane na obszarze wszystkich państw EOG, jednak ich celem musi być wspieranie Współpracy między podmiotami polskimi i norweskimi Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu FWD Następujące wydatki w ramach Funduszu są kwalifikowalne: tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze merytorycznym programu PL13. Kwalifikowalne są również koszty zarządzania do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Następujące wydatki są niekwalifikowalne: 1) Zakup, dzierżawa, najem, ziemi. 2) Zakup, leasing, wynajem sprzętu z wyłączeniem wydatków związanych z krótkoterminowym wynajmem sprzętu niezbędnego do organizacji wydarzenia Funduszu Współpracy Dwustronnej, tj. konferencji, seminarium, warsztatu itp., na czas trwania danego wydarzenia oraz zakupu sprzętu o wartości jednostkowej do 3500 PLN wydatki tego rodzaju są kwalifikowalne. 3) Działania remontowe i budowlane wszystkie działania o charakterze budowlanym, tj. remonty, przebudowy oraz budowy są niekwalifikowalne w ramach Funduszu. 4) Zakup nieruchomości. Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych; 11

12 Maksymalne pułapy kosztów określa załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych. Za wydatki kwalifikowane w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta lub partnera spełniające poniższe kryteria: zostały poniesione między pierwszym i ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie projektu FWD; są bezpośrednio wskazane w szczegółowym budżecie projektu FWD; muszą być wykorzystane wyłącznie na zrealizowanie celu/celów projektu FWD i jego przewidywanego rezultatu/przewidywanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności; są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu, oraz ustalone zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (m.in. wydatki zostały należycie udokumentowane za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej mocy dowodowej); są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego. nie są finansowane z innych środków czy w ramach innych funduszy (zasada zakazu podwójnego finansowania); zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku; zostały dokonane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Procedury wewnętrznej rachunkowości i audytu beneficjenta muszą umożliwiać bezpośrednie powiązanie wydatków i przychodów zadeklarowanych w odniesieniu do projektu z odpowiednimi sprawozdaniami. 12

13 Wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu FWD, aby mogły być uznane za wydatki kwalifikowalne, winny mieć formę gotówkową. Oznacza to, że wydatek musi być poniesiony w znaczeniu kasowym tj. musi nastąpić rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wydatki uznaje się za poniesione, gdy koszt został zafakturowany, zapłacony, a przedmiot dostarczony (w przypadku towarów) lub wykonany (w przypadku usług) i odebrany. Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta. Podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent może odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny. Za odzyskanie podatku VAT należy rozumieć odliczenie go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2011 r.. nr 177, poz z późn. zm.). 5. Wdrażanie projektu FWD 5.1. Okres realizacji projektu FWD Początkowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie FWD liczona jest od daty przekazania decyzji w sprawie finansowania projektu FWD. Wydatki poniesione przed tą datą nie kwalifikują się do wsparcia finansowego. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może być późniejsza niż określona w ogłoszeniu o naborze. Końcowa data kwalifikowalności wydatków odnosi się do terminu dokonania faktycznych płatności na podstawie faktur lub równoważnych dokumentów wystawionych przed powyższym terminem Rozliczanie projektu FWD Składanie sprawozdania FWD 13

14 Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do Operatora Programu sprawozdania FWD w terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego 1. Sprawozdania FWD składają się z dwóch części: merytorycznej oraz finansowej. W przypadku składania ostatniego sprawozdania FWD, beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia zawartego w nim dodatkowego arkusza zawierającego opisy oraz wnioski i zalecenia oraz do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji całości projektu FWD. Dokument jest przygotowywany w języku polskim na obowiązującym formularzu i załącza się do niego kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z ich zestawieniem w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD. Przekazane sprawozdania merytoryczne, po zanonimizowaniu (dokonanym przez Operatora Programu), mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej (opisanej w pkt 7) w celu rozprzestrzeniania informacji na temat działań partnerskich oraz prezentacji dobrych praktyk Weryfikacja sprawozdania FWD Weryfikacja sprawozdań FWD jest prowadzona przez Operatora Programu. Pracownik OP prowadzi analizę i weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o kartę oceny. Weryfikowana jest m.in. kompletność sprawozdania FWD, jego zgodność merytoryczna i finansowa z założeniami przedstawionymi we wniosku FWD, udokumentowania potwierdzenia wydatkowania i płatności oraz pod względem rachunkowym. Jeśli w trakcie oceny zgłoszono uwagi do sprawozdania FWD, pracownik OP przekazuje beneficjentowi prośbę o uzupełnienie dokumentów lub przekazanie wyjaśnień we wskazanym terminie, jednakże nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Poprawione dokumenty przekazane przez beneficjenta są ponownie oceniane przez OP. Po uzupełnieniu wszystkich brakujących dokumentów lub otrzymaniu wyjaśnień, OP zatwierdza sprawozdanie FWD. 1 Okresy sprawozdawcze: 1 stycznia 30 kwietnia; 1 maja 31 sierpnia; 1 września 31 grudnia. 14

15 5.3. Przekazywanie środków finansowych Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD. Powiaty finansowane są na zasadzie refundacji. Po zatwierdzeniu sprawozdania FWD, OP zleca Płatnikowi (tj. BGK) dokonanie płatności ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości wkładu NMF. BGK przekazuje płatność zgodnie z terminem płatności środków europejskich przewidzianym na dany rok dostępnym na stronie Wkład Operatora Programu przekazywany jest z rachunku MZ w jednym terminie z terminem płatności środków europejskich. W przypadku beneficjenta projektu predefiniowanego, będącego państwową jednostką budżetową, środki z NMF w wysokości 85% finansowania projektu są wypłacane bezpośrednio na rzecz wykonawców w trybie procedury wystawiania przez MZ zlecenia płatności dla BGK w terminach zapewniających zgodność z datami płatności faktur/rachunków. 15% współfinansowania krajowego wypłacane jest z rachunku bieżącego MZ w tym samym dniu co płatności z BGK. Beneficjenci niebędący państwowymi jednostkami budżetowymi finansowani są na zasadzie refundacji. Po zatwierdzeniu sprawozdania FWD, OP zleca Płatnikowi (tj. BGK) dokonanie płatności ze środków Mechanizmów Finansowych w wysokości wkładu NMF. BGK przekazuje płatność zgodnie z terminem płatności środków europejskich przewidzianym na dany rok dostępnym na stronie Wkład Operatora Programu przekazywany jest z rachunku MZ w jednym terminie z terminem płatności środków europejskich. 5.4 Kontrola realizowanych projektów FWD Operator Programu może przeprowadzić w czasie trwania projektu FWD lub w okresie do trzech lat po jego zakończeniu kontrole projektu FWD w miejscu jego realizacji i/lub w siedzibie beneficjenta. 6. Seminaria służące nawiązaniu kontaktów 15

16 6.1. Informacje ogólne Seminaria odbywające się w Norwegii lub w Polsce zostaną zorganizowane przez Operatora Programu. Do udziału w nich zostaną zaproszeni beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Celem seminariów jest nawiązywanie nowych partnerstw, rozwój partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy faktycznymi i potencjalnymi beneficjentami i podmiotami w Państwach-Darczyńcach. Nawiązane w ten sposób partnerstwa nie muszą przełożyć się bezpośrednio na realizację projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Ich efekt może zostać wykorzystany przy realizacji projektów finansowanych z innych programów operacyjnych lub innych funduszy krajowych lub zagranicznych, publicznych lub prywatnych. Operator Programu ustala agendę spotkania. W jego trakcie planuje się zaprezentować profile uczestników, jak również wypracować zarys projektu(ów) wspólnych działań. Operator Programu może w ramach działania organizować konferencje i seminaria dotyczące wybranych specjalistycznych zagadnień, których tematy będą zależne od potrzeb wdrażanego Programu. Operator Programu może również w ramach FWD organizować inne konferencje i spotkania. Zasady udziału w seminariach Operator Programu przeprowadzi rekrutację uczestników seminariów spośród reprezentantów podmiotów uprawnionych do aplikowania o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Ogłoszenie o naborze uczestników (w tym ich liczbie) zostanie zamieszczone co najmniej na stronie internetowej Operatora Programu. Spośród przesłanych zgłoszeń Operator Programu wybierze uczestników seminariów, mając na uwadze zapewnienie jak największej różnorodności uczestników. Rekomenduje się, aby osobami zgłaszającymi się do udziału w seminarium byli przedstawiciele instytucji, bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i realizację projektów dofinansowanych z zagranicznych źródeł bezzwrotnych. Ocena zgłoszeń prowadzona jest przez OP w oparciu o kartę oceny zgłoszenia uczestnictwa w seminarium. 16

17 Uczestnicy seminariów nie wnoszą żadnych opłat związanych z udziałem. Zapewnia się im: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie OC i NNW w trakcie seminarium. W seminariach udział wezmą również przedstawiciele instytucji działających w obszarze zdrowia z Norwegii Obowiązki wynikające z uczestnictwa w seminarium Uczestnicy podpisują deklaracje uczestnictwa. Ponadto zobowiązani są do aktywnego udziału w seminarium oraz sporządzenia po jego zakończeniu sprawozdania z udziału w nim. Sprawozdanie przekazywane jest do Operatora Programu w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu seminarium. W przypadku uwag do sprawozdania, OP przekazuje sprawozdanie uczestnikowi z wnioskiem o dokonanie poprawek. W przypadku absencji powyżej 10% punktów przewidzianych w agendzie, niezłożenia sprawozdania przez uczestnika w wymaganym terminie, zobowiązuje się on do zwrotu 100% kosztów swojego udziału w seminarium. 7. Strona internetowa W celu ułatwienia nawiązania współpracy dwustronnej i umożliwienia poszukiwania partnerów Operator Programu stworzył specjalną stronę internetową do tego przeznaczoną Strona jest skierowana do Beneficjentów, jak również do potencjalnych wnioskodawców Programu. Potencjalni wnioskodawcy projektów w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zainteresowani zgłoszeniem wniosków z udziałem partnera zachęcani są do umieszczania na stronie bezpośrednio własnych ogłoszeń. W przypadku chęci znalezienia partnera z Norwegii konieczne jest umieszczenie ogłoszenia po polsku i po angielsku. Treść ogłoszenia przed publikacją na stronie będzie podlegać akceptacji Operatora Programu. Ogłoszenie powinno zawierać precyzyjne dane dotyczące wymogów i warunków partnerstwa tj. m.in.: - opis projektu i działań podejmowanych przez każdą ze stron, - zasady organizacyjne i warunki finansowe realizacji projektu, 17

18 - wymagane doświadczenie w realizacji projektów przez potencjalnego partnera, - rozsądny (np. 14 dni) termin nadsyłania zgłoszeń przez potencjalnych partnerów. Potencjalni wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem instytucji współpracującej z Państwa- Darczyńcy do działań opisanych w pkt. 3 w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu mogą również umieścić swoje dane kontaktowe wraz z krótkim opisem swojej działalności. Wpis do bazy danych nastąpi poprzez umieszczenie ww. informacji po polsku i po angielsku. Treść ogłoszenia przed publikacją na stronie będzie podlegać akceptacji Operatora Programu. Umożliwiony będzie również dostęp do bazy potencjalnych partnerów z Państw-Darczyńców zainteresowanych pozyskaniem polskiego partnera. Dodatkowo na stronie umieszczone będą sprawozdania z przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów, sprawozdania z seminariów służących nawiązaniu kontaktów oraz wypracowane w ich trakcie propozycje projektów. Dokumenty te będą stanowiły przykłady dobrych praktyk, służących również za przykłady dla realizacji projektów partnerskich. Załączniki: 1. Wzór umowy w sprawie projektu FWD 2. Maksymalne pułapy kosztów 3. Wniosek FWD wraz z instrukcją wypełniania 4. Wytyczne Darczyńców w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych 18

19 Załącznik nr 2 Maksymalne pułapy kosztów (na 1 uczestnika) 1 : lp Rodzaj kosztu Kwota dofinansowania 1 Opłaty za udział w przedsięwzięciu (konferencja, szkolenie, kurs, warsztaty, etc) Koszt udziału (na podstawie faktury) Osoby wyjeżdżające do państw-darczyńców 2 Koszty utrzymania za dzień 3 Koszty podróży 3 Na podstawie faktury (do 550 ) 4 Koszty ubezpieczenia na czas pobytu w kraju Na podstawie faktury przyjmującym 4 5 Wynagrodzenie pracy eksperta (wynagrodzenie Do 250 za dzień za pracę w dni robocze czas pracy max. 8 h dziennie) 5 Osoby przyjeżdżające do Polski 6 Koszty utrzymania za dzień 7 Koszty podróży 3 Na podstawie faktury (do 550 ) 8 Koszty ubezpieczenia na czas pobytu w kraju Na podstawie faktury przyjmującym 4 9 Wynagrodzenie pracy eksperta (wynagrodzenie za pracę w dni robocze czas pracy max. 8 h dziennie) 5 Do 250 za dzień 1 Należy stosować kursy przeliczeniowe dla i NOK podane w ogłoszeniu o naborze 19

20 2 Koszty utrzymania dotyczą wydatków na zakwaterowanie, wyżywienia, transport miejscowy. Nie przysługują na czas podróży, a jedynie za merytoryczną część pobytu. W przypadku, gdy uczestnik ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie wizyty, nie przysługują mu środki przewidziane na koszty utrzymania. Jeżeli zapewnione jest wyłącznie zakwaterowanie lub wyżywienie, uczestnik może otrzymać 50% przewidzianych kosztów utrzymania. UWAGA: Koszty utrzymania rozliczane są na zasadzie ryczałtu. 3 Koszty podroży będą rozliczane na podstawie przedłożonych biletów i rachunków. Podróż należy zorganizować najtańszym, uzasadnionym środkiem transportu (bilet kolejowy II klasy, tanie linie lotnicze, taryfa lotnicza APEX, samochód prywatny itp.). Rzeczywiste koszty podroży należ udokumentować dowodami księgowymi: - w przypadku podroży samolotem wymagane jest przedstawienie oryginałów biletów lotniczych (tradycyjnych lub internetowych) oraz ewentualnie faktury VAT jeżeli na biletach nie ma widocznej ceny, lub cena na bilecie jest niższa od faktycznie poniesionej (np. nie obejmuje opłaty manipulacyjnej naliczanej przez pośrednika). - w przypadku podroży autobusem wymagane jest przedstawienie oryginałów biletu i ewentualnie faktury oraz dołączenie informacji na temat trasy podroży, daty podroży jeżeli nie wynika to z faktury; - w przypadku podroży promem wymagane jest przedstawienie oryginałów biletu i ewentualnie faktury oraz dołączenie informacji na temat trasy podroży, daty podroży jeżeli nie wynika to z faktury; - w przypadku podroży koleją - wymagane jest przedstawienie oryginałów biletów i ewentualnie faktury VAT jeżeli na biletach nie ma widocznej ceny; - w przypadku podroży samochodem prywatnym podroż rozliczana jest na podstawie stawek urzędowych ustalonych przez Ministra Infrastruktury (ryczałt za kilometr), maksymalnie do kwoty ustalonego ryczałtu 550 euro. Wymagane jest przedstawienie ewidencji przebiegu pojazdu. UWAGA: kwota 550 euro przyznana Beneficjentowi na podroż jest kwotą maksymalną. 20

21 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Operator Programu może podjąć jednorazową decyzję o zwiększeniu limitu z tyt. ww. kosztów. Każdy przypadek będzie rozpatrywany przez Operatora Programu indywidualnie. 4 Wnioskodawca może wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące ewentualne szkody, jakie może on wyrządzić podczas realizacji projektu; - pakiet NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) umożliwiający np. niespodziewany powrót do kraju w przypadku choroby. Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia w kraju realizacji projektu stanowi koszty nieuprawnione i powinno zostać zapewnione w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Koszty dodatkowych polis ubezpieczeniowych, które nie są niezbędnie wymagane dla prawidłowego przebiegu projektu (np. koszty nadbagażu) należą do wydatków nieuprawnionych. W przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej zawierającej szerszy zakres ubezpieczenia niż kwalifikowany (opisany powyżej) oraz gdy nie będzie możliwe wyodrębnienie poszczególnych stawek za wykupione i przedstawione Operatorowi ubezpieczenie podczas wyjazdu, cały koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej będzie kosztem niekwalifikowanym 5 Udział eksperta musi być uzasadniony i niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia. Jako ekspert uznawana jest osoba posiadająca tytuł naukowy (co najmniej doktora) lub dorobek w danym zakresie (udowodniony liczbą co najmniej 10 publikacji w danym zakresie lub sprawowaniem stanowisk kierowniczych w danej dziedzinie co najmniej 6 lat). 21

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione. Warszawa, 2010 r. WYDAWCA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego REDAKCJA Departament Funduszy Europejskich Karolina Tylus - Sowa, Dyrektor Marek Góźdź, Naczelnik Wydziału Małgorzata Bacińska Dorota

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012 ISBN-83-978-83-62188-17-8 Spis treści Wstęp 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo