Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Transkrypt

1 Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa Wersja nr

2 Spis treści: 1. Ramy prawne Funduszu Współpracy Dwustronnej Operator Programu Cel i zakres Funduszu Współpracy Dwustronnej Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego Wnioskodawcy Partnerzy Termin naboru Alokacje roczne Działania kwalifikowalne podejmowane przez beneficjentów Nabór i ocena wniosków FWD Umowa w sprawie projektu FWD Zasady finansowe Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu FWD Wdrażanie projektu FWD Okres realizacji projektu FWD Rozliczanie projektu FWD Składanie sprawozdania FWD Weryfikacja sprawozdania FWD Refundacja i przekazywanie środków finansowych Kontrola realizowanych projektów FWD Seminaria służące nawiązaniu kontaktów Informacje ogólne Zasady udziału w seminariach Obowiązki wynikające z uczestnictwa w seminarium Strona internetowa 17 2

3 Wykaz skrótów FWD PO Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego MZ NMSZ OP PL13 KMF KPK Ministerstwo Zdrowia Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Operator Programu Program Operacyjny Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Komitet Mechanizmów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy 3

4 1. Ramy prawne Funduszu Współpracy Dwustronnej a) Umowa pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , zawarta w dniu 28 lipca 2010 roku. b) Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata zawarte przez Królestwo Norwegii i Rzeczpospolitą Polską w dniu 17 czerwca 2011 roku. c) Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata z dnia 11 lutego 2011 roku z późn. zmianami. d) Umowa w sprawie programu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zawarta między Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (KPK) w dniu 20 grudnia 2012 r. z późn. zmianami. e) Porozumienie w sprawie realizacji programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zawarte między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Zdrowia w dniu 29 stycznia 2013 r. z późn. zmianami. f) Wszelkie wytyczne przyjęte przez NMSZ, KMF i KPK, w tym wytyczne Darczyńców w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych. 4

5 2. Operator Programu Operator Programu (OP) jest jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. Funkcję OP pełni Minister Zdrowia. Działania wynikające z pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Operatora Programu wykonuje Departament Funduszy Europejskich MZ. Operator Programu odpowiedzialny jest za nabór, wybór oraz rozliczanie projektów realizowanych w ramach Funduszu. Wszelka komunikacja w odniesieniu do projektów jest kierowana do OP na adres: Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Ul. Miodowa Warszawa 3. Cel i zakres Funduszu Współpracy Dwustronnej Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej jest nawiązywanie partnerstw, ich rozwój i ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL13, którym jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi. W ramach Funduszu realizowane będą następujące działania: 1. Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego, przeznaczony na rozwój partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymianę, dzielenie oraz transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk. 2. Działania podejmowane przez Operatora Programu: Seminaria służące nawiązaniu kontaktów, organizowane przez Operatora Programu we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia, w Polsce i/lub w Norwegii, w których do udziału poprzez nabór otwarty zostaną zaproszeni 5

6 beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Ryc. 1 operacyjnego Działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu Fundusz Współpracy Dwustronnej PL13 Przedsięwzięcia beneficjenta Przedsięwzięcia OP Projekty FWD składane w ramach otwartego naboru Seminaria służące nawiązaniu partnerstw 4. Grant dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego 4.1. Wnioskodawcy Wnioski mogą być składane przez wszystkie powiaty w Polsce. Oznacza to, że wniosek może być złożony przez starostę powiatu lub prezydenta miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu) reprezentujących JST na poziomie powiatu. Ponadto, wnioski mogą być składane przez beneficjenta projektu predefiniowanego, jego partnerów z Polski oraz przez pozostałe stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego. Z zasady powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do ochrony zdrowia prowadzą działalność o charakterze niekomercyjnym. Projekty pilotażowe będą realizowane na podstawie modeli programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób. W związku z tym wsparcie dla powiatów na rzecz realizacji ww. programów nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 6

7 4.2. Partnerzy Kwalifikowalnymi partnerami norweskimi są jednostki samorządu terytorialnego: gminy (ang. municipality, nor. kommune), okręgi (ang. county, nor. fylke), jak również organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne (uniwersytety, college) oraz instytucje badawcze i organizacje międzynarodowe, które funkcjonują w obszarze ochrony zdrowia. Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Norwegii przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. Dotyczy to sytuacji, w której Wnioskodawca będzie uczestniczył w organizowanej w Norwegii otwartej konferencji/szkoleniu/warsztatach itp., o tematyce zgodnej z celami Programu PL13, a wydarzenie to, w którym Wnioskodawca wyraża chęć uczestnictwa nie może być organizowane na jego wniosek. Wnioskodawca nie może być też jednym z głównych uczestników takiego wydarzenia, ani jego współorganizatorem. Wnioskodawca nie jest w takiej sytuacji organizatorem takiego wydarzenia, a jedynie kieruje wyznaczone osoby jako uczestników wydarzenia, np. konferencji międzynarodowej. Koszty ponoszone przez partnerów są kwalifikowane ale wnioski o ich refundację mogą być składane tylko za pośrednictwem polskich beneficjentów Funduszu Współpracy Dwustronnej Termin naboru Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia r. Ogłoszenia o naborze wniosków i kwotach planowanych na dofinansowanie będą się ukazywać na stronie internetowej OP Alokacja i działania kwalifikowane Operator Programu ogłasza nabór wraz z wysokością alokacji finansowej na dany nabór. Raz w miesiącu na stronie internetowej Operatora Programu umieszczana jest informacja przypominająca o trwaniu naboru oraz o kwocie pozostającej do wykorzystania alokacji 7

8 przewidzianej na dany nabór. Operator Programu informuje także o zamknięciu naboru z uwagi na wyczerpanie alokacji. W przypadku powstania oszczędności w ramach alokacji przewidzianej na dany nabór, oszczędności te będą mogły być wykorzystane w kolejnym naborze. Działania kwalifikowane podejmowane przez beneficjentów Działania podejmowane przez beneficjentów mające za zadanie ułatwienie rozwoju partnerstw, wspierania budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy faktycznymi i potencjalnymi beneficjentami i podmiotami w Norwegii. Przyjmują one formę przede wszystkim wizyt studyjnych, organizacji i uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, kursach, etc. Tylko działania wzmacniające stosunki dwustronne z Norwegią mogą być uznane za kwalifikowane. W przypadku chęci realizowania projektu w partnerstwie z podmiotem z Norwegii zachęcamy do skorzystania z bazy dostępnej na stronie internetowej Ponadto zachęcamy do odwiedzenia następującej strony internetowej, dostępnej w języku angielskim: Operator Programu może ogłosić w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej PL13 otwarty nabór na organizację projektu/projektów o charakterze konferencji naukowej. Organizacja takiego projektu/projektów odbędzie się zgodnie z prawodawstwem krajowym Nabór i ocena wniosków FWD Nabór wniosków Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia r. Ogłoszenia o naborze wniosków FWD i kwotach planowanych na ich dofinansowanie będą się ukazywać na stronie internetowej OP. W ramach działań FWD na 2017 rok Operator Programu może pod koniec 2016 r. ogłosić nabór wniosków FWD z datą końcową. W jego ramach utworzona zostanie lista rankingowa projektów FWD, które otrzymają dofinansowanie. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych wniosków niż wysokość dostępnej alokacji zostanie również utworzona 8

9 lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub wygenerowania oszczędności dofinansowanie otrzyma kolejny projekt z listy rezerwowej. Oszczędności mogą być również wykorzystane na zorganizowanie bilateralnych działań promocyjnych przez Operatora Programu. Wnioski FWD składane w ramach naborów składane są do Operatora programu zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ogłoszeniu o naborze. Ocena wniosków Ocenę wniosku FWD pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzają pracownicy Operatora Programu i ma ona charakter oceny zerojedynkowej co oznacza, że dokonana będzie weryfikacja, czy wniosek FWD spełnia bądź nie spełnia dane kryterium wskazanego przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD. Przy ocenie wniosku FWD będzie brana pod uwagę realizacja przez wniosek FWD celów merytorycznych FWD. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów, Operator Programu jeden raz w ramach naboru zwraca się do wnioskodawcy o przekazanie uzupełnień w wyznaczonym terminie, jednakże nie dłuższym niż 3 dni robocze. Jeśli uzupełnienie nie będzie przekazane w terminie lub będzie niewystarczające, wniosek FWD jest odrzucany, a Operator Programu informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia. W przypadku odrzucenia wniosku FWD wnioskodawca może ponownie złożyć poprawiony wniosek FWD w aktualnym lub następnym naborze pod warunkiem dostępności środków do kontraktacji. Operator Programu ocenia wniosek w terminie 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku do siedziby OP. Wnioskom FWD, które spełniły wszystkie kryteria wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD przyznawane jest dofinansowanie w kolejności zgodnej ze złożeniem poprawnego wniosku do chwili wyczerpania środków dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu. Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do OP o wycofanie złożonego wniosku FWD z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek FWD, należy dostarczyć do OP pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, wskazaną/e w pkt. 9 wniosku. 9

10 Każdego miesiąca lista wnioskodawców zaakceptowanych przez Operatora Programu do dofinansowania będzie konsultowana z Partnerem Programu z Państw-Darczyńców Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia. Potencjalne pytania, komentarze Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia mogą wydłużyć ocenę projektu Umowa w sprawie projektu FWD Umowa w sprawie projektu FWD zostanie zawarta pomiędzy Ministrem Zdrowia pełniącym funkcję Operatora Programu a beneficjentem. Umowa w sprawie projektu FWD określi warunki i zasady wsparcia za pomocą dotacji oraz role i zakres odpowiedzialności stron, terminy i warunki finansowania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do wytycznych. W przypadku uzyskania dofinansowania wzór ten będzie dostosowywany do konkretnego przypadku. Ze strony powiatu umowę podpisuje zgodnie z przepisami art. 48 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 46 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: -dwóch członków zarządu powiatu lub jeden członek zarządu powiatu i osoba upoważniona przez zarząd (w przypadku powiatów); -prezydent miasta lub zastępca prezydenta miasta, działający na podstawie upoważnienia prezydenta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez prezydenta osobą (w przypadku miast na prawach powiatu). Wymagana jest kontrasygnata skarbnika powiatu/miasta lub osoby przez niego upoważnionej Zasady finansowe Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi równowartość wyrażonej w PLN kwoty EUR. Wartość projektu w PLN zostanie określona w ogłoszeniu o naborze wniosków FWD. Dofinansowanie przyznawane jest w PLN. 10

11 Koszty poniesione przez partnerów z Norwegii w ramach funduszu są kwalifikowalne, jednak wnioski mogą być składane jedynie przez polskich beneficjentów. W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera projektu, wystarczającym dowodem poniesienia kosztów jest raport niezależnego i certyfikowanego rewidenta potwierdzający, że zgłoszone koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości w Norwegii. Projekty zakładające udział wnioskodawcy w otwartym, nie organizowanym na jego wniosek wydarzeniu (konferencji, seminarium) mogą być realizowane na obszarze wszystkich państw EOG, jednak ich celem musi być wspieranie Współpracy między podmiotami polskimi i norweskimi Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu FWD Następujące wydatki w ramach Funduszu są kwalifikowalne: tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze merytorycznym programu PL13. Kwalifikowalne są również koszty zarządzania do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Następujące wydatki są niekwalifikowalne: 1) Zakup, dzierżawa, najem, ziemi. 2) Zakup, leasing, wynajem sprzętu z wyłączeniem wydatków związanych z krótkoterminowym wynajmem sprzętu niezbędnego do organizacji wydarzenia Funduszu Współpracy Dwustronnej, tj. konferencji, seminarium, warsztatu itp., na czas trwania danego wydarzenia oraz zakupu sprzętu o wartości jednostkowej do 3500 PLN wydatki tego rodzaju są kwalifikowalne. 3) Działania remontowe i budowlane wszystkie działania o charakterze budowlanym, tj. remonty, przebudowy oraz budowy są niekwalifikowalne w ramach Funduszu. 4) Zakup nieruchomości. Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych; 11

12 Maksymalne pułapy kosztów określa załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych. Za wydatki kwalifikowane w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta lub partnera spełniające poniższe kryteria: zostały poniesione między pierwszym i ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie projektu FWD; są bezpośrednio wskazane w szczegółowym budżecie projektu FWD; muszą być wykorzystane wyłącznie na zrealizowanie celu/celów projektu FWD i jego przewidywanego rezultatu/przewidywanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności; są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu, oraz ustalone zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (m.in. wydatki zostały należycie udokumentowane za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej mocy dowodowej); są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego. nie są finansowane z innych środków czy w ramach innych funduszy (zasada zakazu podwójnego finansowania); zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku; zostały dokonane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Procedury wewnętrznej rachunkowości i audytu beneficjenta muszą umożliwiać bezpośrednie powiązanie wydatków i przychodów zadeklarowanych w odniesieniu do projektu z odpowiednimi sprawozdaniami. 12

13 Wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu FWD, aby mogły być uznane za wydatki kwalifikowalne, winny mieć formę gotówkową. Oznacza to, że wydatek musi być poniesiony w znaczeniu kasowym tj. musi nastąpić rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wydatki uznaje się za poniesione, gdy koszt został zafakturowany, zapłacony, a przedmiot dostarczony (w przypadku towarów) lub wykonany (w przypadku usług) i odebrany. Podatek od towarów i usług VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta. Podatek VAT, który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent może odzyskać podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT jest niekwalifikowalny. Za odzyskanie podatku VAT należy rozumieć odliczenie go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2011 r.. nr 177, poz z późn. zm.). 5. Wdrażanie projektu FWD 5.1. Okres realizacji projektu FWD Początkowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie FWD liczona jest od daty przekazania decyzji w sprawie finansowania projektu FWD. Wydatki poniesione przed tą datą nie kwalifikują się do wsparcia finansowego. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może być późniejsza niż określona w ogłoszeniu o naborze. Końcowa data kwalifikowalności wydatków odnosi się do terminu dokonania faktycznych płatności na podstawie faktur lub równoważnych dokumentów wystawionych przed powyższym terminem Rozliczanie projektu FWD Składanie sprawozdania FWD 13

14 Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do Operatora Programu sprawozdania FWD w terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego 1. Sprawozdania FWD składają się z dwóch części: merytorycznej oraz finansowej. W przypadku składania ostatniego sprawozdania FWD, beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia zawartego w nim dodatkowego arkusza zawierającego opisy oraz wnioski i zalecenia oraz do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji całości projektu FWD. Dokument jest przygotowywany w języku polskim na obowiązującym formularzu i załącza się do niego kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z ich zestawieniem w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD/DVD. Przekazane sprawozdania merytoryczne, po zanonimizowaniu (dokonanym przez Operatora Programu), mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej (opisanej w pkt 7) w celu rozprzestrzeniania informacji na temat działań partnerskich oraz prezentacji dobrych praktyk Weryfikacja sprawozdania FWD Weryfikacja sprawozdań FWD jest prowadzona przez Operatora Programu. Pracownik OP prowadzi analizę i weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o kartę oceny. Weryfikowana jest m.in. kompletność sprawozdania FWD, jego zgodność merytoryczna i finansowa z założeniami przedstawionymi we wniosku FWD, udokumentowania potwierdzenia wydatkowania i płatności oraz pod względem rachunkowym. Jeśli w trakcie oceny zgłoszono uwagi do sprawozdania FWD, pracownik OP przekazuje beneficjentowi prośbę o uzupełnienie dokumentów lub przekazanie wyjaśnień we wskazanym terminie, jednakże nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Poprawione dokumenty przekazane przez beneficjenta są ponownie oceniane przez OP. Po uzupełnieniu wszystkich brakujących dokumentów lub otrzymaniu wyjaśnień, OP zatwierdza sprawozdanie FWD. 1 Okresy sprawozdawcze: 1 stycznia 30 kwietnia; 1 maja 31 sierpnia; 1 września 31 grudnia. 14

15 5.3. Przekazywanie środków finansowych Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD. Powiaty finansowane są na zasadzie refundacji. Po zatwierdzeniu sprawozdania FWD, OP zleca Płatnikowi (tj. BGK) dokonanie płatności ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości wkładu NMF. BGK przekazuje płatność zgodnie z terminem płatności środków europejskich przewidzianym na dany rok dostępnym na stronie Wkład Operatora Programu przekazywany jest z rachunku MZ w jednym terminie z terminem płatności środków europejskich. W przypadku beneficjenta projektu predefiniowanego, będącego państwową jednostką budżetową, środki z NMF w wysokości 85% finansowania projektu są wypłacane bezpośrednio na rzecz wykonawców w trybie procedury wystawiania przez MZ zlecenia płatności dla BGK w terminach zapewniających zgodność z datami płatności faktur/rachunków. 15% współfinansowania krajowego wypłacane jest z rachunku bieżącego MZ w tym samym dniu co płatności z BGK. Beneficjenci niebędący państwowymi jednostkami budżetowymi finansowani są na zasadzie refundacji. Po zatwierdzeniu sprawozdania FWD, OP zleca Płatnikowi (tj. BGK) dokonanie płatności ze środków Mechanizmów Finansowych w wysokości wkładu NMF. BGK przekazuje płatność zgodnie z terminem płatności środków europejskich przewidzianym na dany rok dostępnym na stronie Wkład Operatora Programu przekazywany jest z rachunku MZ w jednym terminie z terminem płatności środków europejskich. 5.4 Kontrola realizowanych projektów FWD Operator Programu może przeprowadzić w czasie trwania projektu FWD lub w okresie do trzech lat po jego zakończeniu kontrole projektu FWD w miejscu jego realizacji i/lub w siedzibie beneficjenta. 6. Seminaria służące nawiązaniu kontaktów 15

16 6.1. Informacje ogólne Seminaria odbywające się w Norwegii lub w Polsce zostaną zorganizowane przez Operatora Programu. Do udziału w nich zostaną zaproszeni beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Celem seminariów jest nawiązywanie nowych partnerstw, rozwój partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy faktycznymi i potencjalnymi beneficjentami i podmiotami w Państwach-Darczyńcach. Nawiązane w ten sposób partnerstwa nie muszą przełożyć się bezpośrednio na realizację projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Ich efekt może zostać wykorzystany przy realizacji projektów finansowanych z innych programów operacyjnych lub innych funduszy krajowych lub zagranicznych, publicznych lub prywatnych. Operator Programu ustala agendę spotkania. W jego trakcie planuje się zaprezentować profile uczestników, jak również wypracować zarys projektu(ów) wspólnych działań. Operator Programu może w ramach działania organizować konferencje i seminaria dotyczące wybranych specjalistycznych zagadnień, których tematy będą zależne od potrzeb wdrażanego Programu. Operator Programu może również w ramach FWD organizować inne konferencje i spotkania. Zasady udziału w seminariach Operator Programu przeprowadzi rekrutację uczestników seminariów spośród reprezentantów podmiotów uprawnionych do aplikowania o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Ogłoszenie o naborze uczestników (w tym ich liczbie) zostanie zamieszczone co najmniej na stronie internetowej Operatora Programu. Spośród przesłanych zgłoszeń Operator Programu wybierze uczestników seminariów, mając na uwadze zapewnienie jak największej różnorodności uczestników. Rekomenduje się, aby osobami zgłaszającymi się do udziału w seminarium byli przedstawiciele instytucji, bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i realizację projektów dofinansowanych z zagranicznych źródeł bezzwrotnych. Ocena zgłoszeń prowadzona jest przez OP w oparciu o kartę oceny zgłoszenia uczestnictwa w seminarium. 16

17 Uczestnicy seminariów nie wnoszą żadnych opłat związanych z udziałem. Zapewnia się im: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie OC i NNW w trakcie seminarium. W seminariach udział wezmą również przedstawiciele instytucji działających w obszarze zdrowia z Norwegii Obowiązki wynikające z uczestnictwa w seminarium Uczestnicy podpisują deklaracje uczestnictwa. Ponadto zobowiązani są do aktywnego udziału w seminarium oraz sporządzenia po jego zakończeniu sprawozdania z udziału w nim. Sprawozdanie przekazywane jest do Operatora Programu w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu seminarium. W przypadku uwag do sprawozdania, OP przekazuje sprawozdanie uczestnikowi z wnioskiem o dokonanie poprawek. W przypadku absencji powyżej 10% punktów przewidzianych w agendzie, niezłożenia sprawozdania przez uczestnika w wymaganym terminie, zobowiązuje się on do zwrotu 100% kosztów swojego udziału w seminarium. 7. Strona internetowa W celu ułatwienia nawiązania współpracy dwustronnej i umożliwienia poszukiwania partnerów Operator Programu stworzył specjalną stronę internetową do tego przeznaczoną Strona jest skierowana do Beneficjentów, jak również do potencjalnych wnioskodawców Programu. Potencjalni wnioskodawcy projektów w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zainteresowani zgłoszeniem wniosków z udziałem partnera zachęcani są do umieszczania na stronie bezpośrednio własnych ogłoszeń. W przypadku chęci znalezienia partnera z Norwegii konieczne jest umieszczenie ogłoszenia po polsku i po angielsku. Treść ogłoszenia przed publikacją na stronie będzie podlegać akceptacji Operatora Programu. Ogłoszenie powinno zawierać precyzyjne dane dotyczące wymogów i warunków partnerstwa tj. m.in.: - opis projektu i działań podejmowanych przez każdą ze stron, - zasady organizacyjne i warunki finansowe realizacji projektu, 17

18 - wymagane doświadczenie w realizacji projektów przez potencjalnego partnera, - rozsądny (np. 14 dni) termin nadsyłania zgłoszeń przez potencjalnych partnerów. Potencjalni wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem instytucji współpracującej z Państwa- Darczyńcy do działań opisanych w pkt. 3 w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu mogą również umieścić swoje dane kontaktowe wraz z krótkim opisem swojej działalności. Wpis do bazy danych nastąpi poprzez umieszczenie ww. informacji po polsku i po angielsku. Treść ogłoszenia przed publikacją na stronie będzie podlegać akceptacji Operatora Programu. Umożliwiony będzie również dostęp do bazy potencjalnych partnerów z Państw-Darczyńców zainteresowanych pozyskaniem polskiego partnera. Dodatkowo na stronie umieszczone będą sprawozdania z przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów, sprawozdania z seminariów służących nawiązaniu kontaktów oraz wypracowane w ich trakcie propozycje projektów. Dokumenty te będą stanowiły przykłady dobrych praktyk, służących również za przykłady dla realizacji projektów partnerskich. Załączniki: 1. Wzór umowy w sprawie projektu FWD 2. Maksymalne pułapy kosztów 3. Wniosek FWD wraz z instrukcją wypełniania 4. Wytyczne Darczyńców w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych 18

19 Załącznik nr 2 Maksymalne pułapy kosztów (na 1 uczestnika) 1 : lp Rodzaj kosztu Kwota dofinansowania 1 Opłaty za udział w przedsięwzięciu (konferencja, szkolenie, kurs, warsztaty, etc) Koszt udziału (na podstawie faktury) Osoby wyjeżdżające do państw-darczyńców 2 Koszty utrzymania za dzień 3 Koszty podróży 3 Na podstawie faktury (do 550 ) 4 Koszty ubezpieczenia na czas pobytu w kraju Na podstawie faktury przyjmującym 4 5 Wynagrodzenie pracy eksperta (wynagrodzenie Do 250 za dzień za pracę w dni robocze czas pracy max. 8 h dziennie) 5 Osoby przyjeżdżające do Polski 6 Koszty utrzymania za dzień 7 Koszty podróży 3 Na podstawie faktury (do 550 ) 8 Koszty ubezpieczenia na czas pobytu w kraju Na podstawie faktury przyjmującym 4 9 Wynagrodzenie pracy eksperta (wynagrodzenie za pracę w dni robocze czas pracy max. 8 h dziennie) 5 Do 250 za dzień 1 Należy stosować kursy przeliczeniowe dla i NOK podane w ogłoszeniu o naborze 19

20 2 Koszty utrzymania dotyczą wydatków na zakwaterowanie, wyżywienia, transport miejscowy. Nie przysługują na czas podróży, a jedynie za merytoryczną część pobytu. W przypadku, gdy uczestnik ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie wizyty, nie przysługują mu środki przewidziane na koszty utrzymania. Jeżeli zapewnione jest wyłącznie zakwaterowanie lub wyżywienie, uczestnik może otrzymać 50% przewidzianych kosztów utrzymania. UWAGA: Koszty utrzymania rozliczane są na zasadzie ryczałtu. 3 Koszty podroży będą rozliczane na podstawie przedłożonych biletów i rachunków. Podróż należy zorganizować najtańszym, uzasadnionym środkiem transportu (bilet kolejowy II klasy, tanie linie lotnicze, taryfa lotnicza APEX, samochód prywatny itp.). Rzeczywiste koszty podroży należ udokumentować dowodami księgowymi: - w przypadku podroży samolotem wymagane jest przedstawienie oryginałów biletów lotniczych (tradycyjnych lub internetowych) oraz ewentualnie faktury VAT jeżeli na biletach nie ma widocznej ceny, lub cena na bilecie jest niższa od faktycznie poniesionej (np. nie obejmuje opłaty manipulacyjnej naliczanej przez pośrednika). - w przypadku podroży autobusem wymagane jest przedstawienie oryginałów biletu i ewentualnie faktury oraz dołączenie informacji na temat trasy podroży, daty podroży jeżeli nie wynika to z faktury; - w przypadku podroży promem wymagane jest przedstawienie oryginałów biletu i ewentualnie faktury oraz dołączenie informacji na temat trasy podroży, daty podroży jeżeli nie wynika to z faktury; - w przypadku podroży koleją - wymagane jest przedstawienie oryginałów biletów i ewentualnie faktury VAT jeżeli na biletach nie ma widocznej ceny; - w przypadku podroży samochodem prywatnym podroż rozliczana jest na podstawie stawek urzędowych ustalonych przez Ministra Infrastruktury (ryczałt za kilometr), maksymalnie do kwoty ustalonego ryczałtu 550 euro. Wymagane jest przedstawienie ewidencji przebiegu pojazdu. UWAGA: kwota 550 euro przyznana Beneficjentowi na podroż jest kwotą maksymalną. 20

21 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Operator Programu może podjąć jednorazową decyzję o zwiększeniu limitu z tyt. ww. kosztów. Każdy przypadek będzie rozpatrywany przez Operatora Programu indywidualnie. 4 Wnioskodawca może wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące ewentualne szkody, jakie może on wyrządzić podczas realizacji projektu; - pakiet NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) umożliwiający np. niespodziewany powrót do kraju w przypadku choroby. Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia w kraju realizacji projektu stanowi koszty nieuprawnione i powinno zostać zapewnione w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Koszty dodatkowych polis ubezpieczeniowych, które nie są niezbędnie wymagane dla prawidłowego przebiegu projektu (np. koszty nadbagażu) należą do wydatków nieuprawnionych. W przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej zawierającej szerszy zakres ubezpieczenia niż kwalifikowany (opisany powyżej) oraz gdy nie będzie możliwe wyodrębnienie poszczególnych stawek za wykupione i przedstawione Operatorowi ubezpieczenie podczas wyjazdu, cały koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej będzie kosztem niekwalifikowanym 5 Udział eksperta musi być uzasadniony i niezbędny dla realizacji przedsięwzięcia. Jako ekspert uznawana jest osoba posiadająca tytuł naukowy (co najmniej doktora) lub dorobek w danym zakresie (udowodniony liczbą co najmniej 10 publikacji w danym zakresie lub sprawowaniem stanowisk kierowniczych w danej dziedzinie co najmniej 6 lat). 21

dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa

dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

1 Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę

1 Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW Minister Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej

Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

Obszar programowy nr 29 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Obszar programowy nr 29 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW OTWARTY KONKURS FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL14 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2012 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zarządzanie finansami w projektach IVT 2012 w ramach PO KL SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady finansowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL OGÓLNE ZASADY FINANSOWE uprawnionymi wydatkami są tylko te, poniesione

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU Załącznik nr 2 do umowy REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU W ramach kosztów ponoszonych przez uczestników kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aplikowania

Instrukcja aplikowania Instrukcja aplikowania dla Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Pytania i odpowiedzi rozliczenie finansowe projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r.

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Dostarczane uzasadnienia/wyjaśnienia do wniosków o płatność są

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik II - Zasady operacyjne

Załącznik II - Zasady operacyjne Załącznik II - Zasady operacyjne 1. Kwalifikowalność 1.1 Kwalifikowalne działania (poddziałania jeśli występuje): Ministerstwo Środowiska pełni rolę Operatora Programu przy wsparciu Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku FWD o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego

Instrukcja wypełniania wniosku FWD o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego Instrukcja wypełniania wniosku FWD o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA - co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym projekcie? Śląski Urząd Wojewódzki Bielsko Biała,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach WWW.FRSE.ORG.PL Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+ ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 Małgorzata Bacińska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 w ramach umów dotacji 2 Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia warunki zawarte w: regulaminie konkursu dotacji; wniosku o udzielenie dotacji; umowie dotacji; Kwalifikowalność wydatków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

http://www.mos.gov.pl/drukuj/22069_ogloszenie_o_naborze_wniosk... OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

http://www.mos.gov.pl/drukuj/22069_ogloszenie_o_naborze_wniosk... OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 von 6 07.02.2014 09:42 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Pytanie 1: Czy instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorstw jest również uprawniony do pozyskania środków w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aplikowania

Instrukcja aplikowania Instrukcja aplikowania dla Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014 udział w Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo