ZESTAWIENIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OLIMPIADY WIEDZY O GOSPODARCE 2015 I ETAP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OLIMPIADY WIEDZY O GOSPODARCE 2015 I ETAP"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OLIMPIADY WIEDZY O GOSPODARCE 2015 I ETAP 1. Krzywa Laffera opisuje zależność między: a) wielkością produkcji a kosztami całkowitymi; b) kosztem całkowitym a utargiem całkowitym; c) inflacją a stopą bezrobocia; d) wielkością podatku a przychodem z opodatkowania. 2. Sytuacja, w której rynek nie jest w stanie sam doprowadzić do efektywnej alokacji zasobów oznacza: a) operacje otwartego runku; b) aprecjację; c) deprecjację; d) zawodność rynku. 3. Dokonując pomiaru efektów pracy pracownika wiedzy można stwierdzić, iż: a) zawsze są mierzalne; b) zawsze są niemierzalne; c) mogą wystąpić bariery oceny efektów pracy pracownika wiedzy; d) nie występują bariery oceny efektów pracy pracownika wiedzy. 4. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy dominujące znaczenie ma: a) sektor usług; b) sektor przemysłowy; c) sektor rolniczy; d) żaden z powyższych sektorów. 5. Za prawidłowe zarządzanie pracownikami w organizacji sieciowej odpowiada: a) interesariusz; b) wyłącznie pracownik z zewnątrz tej organizacji sieciowej; c) wyłącznie menedżer z zewnątrz tej organizacji sieciowej; d) orkiestrant. 6. Zgodnie z definicją jakości zasobów ludzkich, określoną przez Harvey a i Green a charakteryzowanie się pracowników minimalnymi kompetencjami, które pracodawca od nich oczekuje odnosi się do jakości: a) standardowej; b) perfekcyjnej; c) tradycyjnej; d) stosownej do ceny. 7. Współczesne zarządzanie procesami dąży do: a) rozbudowanej hierarchizacji w strukturze organizacyjnej; b) spłaszczania struktur organizacyjnych; c) ograniczania rozbudowy systemów informacyjnych; d) braku elastyczności zarządzania pracownikami. 8. Kulturę organizacyjną, opartą na ścisłych zasadach etycznych można przede wszystkim przypisać do: a) kadry średniego szczebla; b) osób utalentowanych; c) pracowników o niskim potencjale; d) profesjonalistów. 9. Marketing-mix 5P składa się z następujących elementów: a) pracownicy, klienci, dostawcy, wykonawcy, menedżerowie; b) produkt, cena, promocja, kanały dystrybucyjne, ludzie; c) reklamy w Internecie, spoty radiowe, artykuły w prasie, billboardy, plakaty; d) pracownicy wiedzy, twórcy, talenty, profesjonaliści, osoby o wysokim potencjale. 10. Lojalność świadoma pracownika polega na tym, iż pozostaje w organizacji, gdyż: a) odczuwa strach przed pracodawcą; b) jego cele pokrywają się z celami organizacji; c) cechuje go brak motywacji wewnętrznej; d) posiada niską samoocenę.

2 11. Metoda 360⁰ to metoda: a) oceniania pracowników; b) wynagradzania pracowników; c) motywowania pracowników; d) rekrutacji pracowników. 12. Dążenie pracownika do unikania konsekwencji dotyczących niepożądanych zachowań jest jednym z rodzajów wzmocnień charakterystycznych dla teorii motywowania: a) A. Maslow a; b) V. Vroom a; c) B. Skinner a; d) C. Alderfer a. 13. Miara siły reakcji ilości oferowanej dobra na zmianę ceny tego dobra to: a) dochodowa elastyczność podaży; b) dochodowa elastyczność popytu; c) cenowa elastyczność popytu; d) cenowa elastyczność podaży. 14. Bezrobocie spowodowane tym, że liczba miejsc pracy dostępnych na pewnych rynkach pracy jest zbyt mała, aby mogli pracować wszyscy ci, którzy chcą to bezrobocie: a) frykcyjne; b) strukturalne; c) klasyczne; 15. Walka z bezrobociem w kraju, w tym aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy zaliczyć można do: a) dóbr prywatnych; b) dóbr publicznych; c) dóbr wspólnych; d) nie można zaliczyć do żadnego z wyżej wymienionych dóbr. 16. Podatek, w przypadku którego osoby o wysokich dochodach płacą w postaci podatku większą część swojego dochodu niż osoby o niskich dochodach to: a) podatek progresywny; b) podatek regresywny; c) podatek proporcjonalny; d) podatek inflacyjny. 17. Koszt utopiony to: a) wszystko to, z czego trzeba zrezygnować, aby zdobyć coś innego; b) rynkowa wartość nakładów, które przedsiębiorstwo zużywa w trakcie produkcji; c) przyrost kosztu całkowitego spowodowany zwiększeniem produkcji o jednostkę; d) koszt, który już powstał i nie sposób zmienić jego wysokości. 18. Eksport netto jest składnikiem: a) podatku Pigou; b) CPI; c) PKB; d) OPEC. 19. Odsetek osób aktywnych (pracujących i bezrobotnych) w populacji ludzi pełnoletnich to: a) wskaźnik cen konsumenta; b) współczynnik aktywności zawodowej; c) wskaźnik cen producenta; d) współczynnik aktywności osób pracujących Handel aktywami niepieniężnymi z sektorem bankowym to: a) run na bank; b) operacje otwartego rynku; c) operacje zamkniętego rynku; d) operacje rynkowe z wykorzystaniem kredytu lombardowego.

3 21. Wzrost wartości waluty, mierzonej liczbą jednostek waluty zagranicznej, którą można za nią kupić nazywamy: a) deprecjacją; b) aprecjacją; c) deflacją; d) inflacją Spadek realnych dochodów oraz wzrost bezrobocia to: a) rozkwit; b) recesja; c) boom gospodarczy; d) wzrost gospodarczy. 23. Unia monetarna to inaczej: a) Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową; b) Wspólny Obszar Walutowy; c) Organizacja Narodów Zjednoczonych; d) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 24. Grupa firm działających wspólnie na podstawie zawartego pomiędzy sobą porozumienia to: a) unia monetarna; b) grupa nabywców konkretnego dobra lub usługi; c) kartel; 25. Do kosztów jakości nie zalicza się: a) kosztów zgodności; b) kosztów utraconych korzyści; c) kosztów niezgodności; d) kosztów utraconych wydatków. 26. Kiedy współzależne podmioty ekonomiczne wybierają najlepszą dla siebie strategię przy danych strategiach wybranych przez wszystkie pozostałe podmioty mówimy o równowadze: a) Nash a; b) Kaleckiego; c) Friedman a; d) Solow a. 27. Jeżeli przeciętny długookresowy koszt całkowity zmniejsza się w miarę wzrostu wielkości produkcji to występują: a) korzyści skali; b) niekorzyści skali; c) skale nieefektywne; d) stałe przychody ze skali. 28. Kontyngent to: a) podatek nakładany na dobro, które jest produkowane za granicą i sprzedawane w kraju; b) limit ilości dobra, które może być wyprodukowane za granicą i sprzedane w kraju; c) podatek nakładany na dobro, które jest produkowane w kraju i sprzedawane za granicą; d) limit ilości dobra, które może być wyprodukowane w kraju i sprzedane za granicą. 29. Koszty, które odpowiadają wartości zasobów marnotrawionych w wyniku inflacji, która skłania ludzi do trzymania mniejszej ilości pieniądza to koszty: a) koszty zmienianych jadłospisów; b) koszty zdzieranych zelówek; c) koszty dostosowawcze zmiany cen; d) koszty krańcowe. 30. Dobro, które jest przedmiotem rywalizacji i istnieje możliwość jego zastrzeżenia to: a) dobro prywatne; b) monopol naturalny; c) dobro publiczne; d) wspólny zasób.

4 31. W przypadku monopolu występuje: a) krzywa popytu; b) krzywa podaży; c) krzywa Philipsa; d) nie występuje ani krzywa popytu, ani podaży. 32. Przedsiębiorca podejmuje decyzję o krótkookresowym wyjściu z rynku w sytuacji, gdy: a) koszty zmienne przewyższają utarg całkowity; b) koszty stałe są mniejsze od kosztów zmiennych; c) koszty stałe są mniejsze od utargu całkowitego; d) koszt zmienne są niższe od utargu całkowitego. 33. Przedsiębiorca podejmuje decyzję całkowitego długookresowego wyjścia z rynku w sytuacji, gdy: a) koszty zmienne przewyższają utarg całkowity; b) koszt całkowity przewyższa utarg całkowity; c) koszty stałe przewyższają utarg całkowity; d) koszt całkowity jest niższy od utargu całkowitego. 34. Do składników kapitału ludzkiego należą: a) kapitał strukturalny; b) kapitał relacyjny; c) kapitał intelektualny; d) żaden z powyższych składników. 35. Kapitałem strukturalnym organizacji może być: a) logo firmy stworzone przez pracowników; b) wiedza pracowników; c) doświadczenie pracowników d) zdrowie pracowników. 36. W krótkim okresie występuję następująca zależność między stopą bezrobocia a inflacją: a) jeżeli stopa bezrobocia rośnie, to inflacja również rośnie; b) jeżeli stopa bezrobocia rośnie, to inflacja maleje; c) jeżeli stopa bezrobocia maleje, to inflacja również maleje; d) jeżeli stopa bezrobocia maleje, to inflacja jest stała (const). 37. Głośne słuchanie muzyki, przeszkadzające pozostałym mieszkańcom może być przykładem: a) pozytywnego efektu zewnętrznego; b) negatywnego efektu zewnętrznego; c) stałego efektu zewnętrznego; d) żadnego z wymienionych powyżej efektów zewnętrznych. 38. Zaufanie pracownika do siebie: a) ma zawsze negatywne oddziaływanie na rezultaty organizacji; b) może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wyniki organizacji; c) ma zawsze pozytywny wpływ na wyniki organizacji; d) nigdy nie ma negatywnego wpływu na osiągane przez organizację rezultaty. 39. W okresie czasowego zaprzestania produkcji przedsiębiorca ponosi koszt związany z wynajmem hali produkcyjnej, który można określić: a) kosztem utopionym; b) kosztem krańcowym; c) kosztem zmiennym; d) przeciętnym kosztem zmiennym. 40. W przypadku przedsiębiorstwa konkurencyjnego jego utarg krańcowy jest: a) mniejszy od ceny; b) większy od ceny; c) równy cenie;

5 41. W przypadku monopolu jego utarg krańcowy jest: a) mniejszy od ceny; b) większy od ceny; c) równy cenie; 42. Cechą rynku konkurencyjnego nie jest: a) na rynku działa wielu nabywców i wielu sprzedawców; b) dobra oferowane przez różnych sprzedawców są w zasadzie takie same; c) przedsiębiorstwa nie mogą swobodnie wchodzić na rynek; d) przedsiębiorstwa mogą swobodnie wychodzić z rynku. 43. W przypadku monopolu do barier wejścia nie należy: a) kilku producentów posiada zasoby niezbędne do produkcji; b) państwo przyznaje jednemu producentowi wyłączne prawo do wytwarzania pewnego dobra; c) koszty produkcji są niższe, kiedy produkt jest wytwarzany przez pojedynczego producenta, a nie przez dużą liczbę producentów; 44. Monopolem naturalnym: a) mogą być płatne autostrady; b) może być środowisko naturalne; c) mogą być badania naukowe; d) może być straż pożarna. 45. Cechą rynku konkurencyjnego nie jest: a) na rynku działa wielu nabywców i wielu sprzedawców; b) dobra oferowane przez różnych sprzedawców są w zasadzie takie same; c) przedsiębiorstwa nie mogą swobodnie wchodzić na rynek; d) przedsiębiorstwa mogą swobodnie wychodzić z rynku. 46. Kryzys finansowy to: a) sytuacja, w której znaczna grupa instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej wyższej od ich zobowiązań; b) sytuacja, w której znaczna grupa instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej niższej od ich zobowiązań; c) sytuacja, w której znaczna grupa instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej równej ich zobowiązaniom; d) sytuacja, w której występuje znaczny wzrost cen aktywów. 47. Niekwestionowaną zdolność zamiany pieniądza na wszystkie inne dobra i usługi w gospodarce warunkują: a) brak swobody w przenoszeniu; b) mała podzielność; c) wysoki popyt; d) brak trwałości. 48. Do zadań banku centralnego nie należy: a) emisja pieniądza; b) kształtowanie polityki pieniężnej; c) zarządzanie rezerwami walutowymi; d) deregulacja systemu finansowego. 49. Do kryteriów konwergencji nie zalicza się: a) konwergencję stóp procentowych; b) stabilność kursu walutowego; c) brak stabilności cen; d) dyscyplinę finansów publicznych. 50. Do kosztów jakości nie zalicza się kosztów: a) profilaktyki; b) błędów wewnętrznych; c) błędów zewnętrznych; d) nieprzekroczenia wymagań.

6

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ ROZDZIAŁ 22 Sprawdź, czy zrozumiałeś 22.1 1.a. Jest to pytanie mikroekonomiczne, ponieważ dotyczy decyzji podejmowanych

Bardziej szczegółowo

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii.

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii. 1. Ekonomia jest to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania (produkcja, podział, wymiana i konsumpcja) pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów,

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

XXV OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

XXV OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ nr zawodnika XXV OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Rok szkolny 2011/2012 Zawody III stopnia (centralne) Zestaw z prawidłowymi odpowiedziami I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym. (0 25 pkt) Przedstaw wyzwania

Bardziej szczegółowo

XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ nr zawodnika XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Rok szkolny 2009/2010 Zawody II stopnia (okręgowe) Rok szkolny 2012/2013 Zawody II stopnia (okręgowe) Zestaw nr Zestaw

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

MAMA W PRACY CZY W DOMU?

MAMA W PRACY CZY W DOMU? MAMA W PRACY CZY W DOMU? MAMA W PRACY CZY W DOMU? WYNIKI BADAŃ I ANALIZ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI NOVUM SUBSYDIUM Redakcja naukowa Anna Dybała Kielce 2012 RECENZENT Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 1. POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ imię nazwisko podpis XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Rok szkolny 2009/2010 Zawody I stopnia (szkolne) Zestaw z prawidłowymi odpowiedziami I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym wybierz JEDEN z dwóch

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE pokrywające efekty kształcenia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE pokrywające efekty kształcenia: Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE pokrywające efekty kształcenia: 1. Rola menadżera finansowego w przedsiębiorstwie sprowadza się do: 2. Który z podanych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ nr zawodnika XXVI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Rok szkolny 2012/2013 Zawody III stopnia (centralne) Zestaw z prawidłowymi odpowiedziami I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym. (0 25 pkt) Przedstaw istotę

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Zwróć uwagę, abyś potrafił: wyjaśnić na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

O L I M P I A D A P R Z E D S I Ę B I O R C Z OŚ C I

O L I M P I A D A P R Z E D S I Ę B I O R C Z OŚ C I O L I M P I A D A P R Z E D S I Ę B I O R C Z OŚ C I Edycja VIII [Rok szkolny 2012/2013] z kluczem odpowiedzi i komentarzami 1. (1 pkt) Awans pionowy polega na: a. podwyższeniu wynagrodzenia pracownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo