Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego"

Transkrypt

1 Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego Sebastian Kot 1, Ferencová Martina 2, Karas Ľubomír 3 Streszczenie Ważną rolę podczas dokonywania wyboru produktu turystycznego (sposobu spędzania wakacji: pakiet wakacyjny, wycieczka, wyjazd itp.) odgrywają m.in. miejsce docelowe, rodzaj pakietu wakacyjnego, reputacja biura podróży, osobiste doświadczenia klientów oraz oczywiście cena i rodzaj rabatów cenowych. Niniejszy artykuł omawia badania postaw konsumentów w Polsce i na Słowacji wobec cen pakietów wakacyjnych i rabatów cenowych. Słowa kluczowe produkt turystyczny, pakiet wakacyjny, rabaty cenowe, biuro podróży Wstęp Zarządzanie przedsiębiorstwami wiąże się z dokonywaniem szeregu czynności i podejmowaniem wielu decyzji zmierzających do osiągnięcia celów działalności. Najbardziej istotne zdają się byd decyzje związane z cenami wyrobów oferowanych na rynku. Istotną rzeczą w polityce cenowej jest rozważenie takich czynników jak pozycja na rynku, potrzeba maksymalizacji zysków, ale również różnego rodzaju standardów legislacyjnych i prawnych w zależności od obszaru, w którym działa przedsiębiorstwo oraz na którym oferowane są jego usługi. Decyzje cenowe zależą również od indywidualnych uwarunkowao, które determinują obecnośd firmy na rynku. Jeśli cena zostanie ustalona w sposób prawidłowy, to zapewnia ona osiągnięcie założonych celów marketingowych. Odpowiednia polityka cenowa to klucz do przyszłości przedsiębiorstw, ich dalszego wzrostu i rozwoju, ponieważ cena to jedyne narzędzie marketingu mix, które jest w stanie generowad dochody, natomiast pozostałe składniki to elementy kosztów (Rajagopal, 7, s. 143). Polityka cenowa nie polega na rutynowym działaniu i nie opiera się na ustalonych z góry zasadach. Strategie cenowe opracowywane w teorii marketingu są często jedynie bazą dla menedżerów marketingowych przy podejmowaniu decyzji. W celu osiągniecia celów przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów, punktem wyjściowym dla polityki cenowej staje się obecnie prowadzenie konsekwentnych i regularnych badao z zakresu priorytetów jednostek generujących popyt oraz ich preferencji cenowych. Na podstawie tego typu badao można dokonad ustalenia optymalnego poziomu cen (Štefko, 6, s. 122). 1 Dr hab. inż. Sebastian Kot, Prof. Pcz. Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 2 Dr Martina Ferencová, Wydział Zarządzania, Universytet Preszowski w Preszowie, Słowacja, 3 Dr inż. Ľubomír Karas, Wydział Zarządzania, Universytet Preszowski w Preszowie, Słowacja,

2 Cena jest jednym z czynników determinujących wybór produktu: w przypadku turystyki chodzi tu zatem o produkt turystyczny (patrz Matušíková, 7). Niniejszy artykuł omawia badania dotyczące postaw klientów indywidualnych wobec pakietów wakacyjnych na podstawie ceny i rabatów cenowych. Cel i metody Celem niniejszego artykułu jest analiza postaw konsumentów w Polsce i na Słowacji dotyczących wyboru pakietów wakacyjnych na podstawie cen i rabatów cenowych. Badania przeprowadzano od lutego do maja 11 roku na grupie respondentów obejmującej 2 badanych ze Słowacji oraz 132 z Polski. W celu zebrania materiału badawczego w obydwu grupach wykorzystano kwestionariusz zawierający 36 pytao. Dla celów niniejszego opracowania wykorzystano pytao odnoszących się do ceny i postaw konsumentów z obydwu krajów (zmienna zależna). Pytania dotyczyły: A Ceny pakietu wakacyjnego B Ceny first minute C Rabatów oferowanych dla pakietów wakacyjnych D Rabatów oferowanych dla ilości osób (pakiety objętościowe ) E Ceny last minute. Predyktorami (zmiennymi objaśniającymi) w badaniach były wiek, płed, wielkośd miejscowości, w której mieszka dany respondent oraz dochody. Możliwe odpowiedzi określano przy pomocy pięciostopniowej skali Likerta. Zebrane dane zostały przetworzone przy pomocy oprogramowania statystycznego SPSS przy pomocy metody fu8nkcji regresji oraz metod statystyk opisowych. Wyniki testów statystycznych skomentowano na poziomie istotności statystycznej α =, lub, i przedstawiono w formie tabel i wykresów. Wyniki badao i dyskusja Badania objęły sumarycznie 66 mężczyzn (36%) oraz 118 kobiet (64%). Jak przedstawiono w tabeli 1, próba badawcza składała się z 17 mężczyzn (32,7%) oraz 3 kobiet (67,3%) ze Słowacji oraz 49 mężczyzn (37,1%) oraz 83 kobiet (62,9%) z Polski. Tabela 1: Podział respondentów ze względu na płed Słowacja Polska Płed Liczba [%] Liczba [%] 17 32, , , ,88 Razem 2 132

3 A Cena pakietu wakacyjnego W przypadku respondentów z Polski, płed różnicowała znaczenie cen podczas wybierania pakietu wakacyjnego. Cena pakietu wakacyjnego w Polsce jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn (poziom istotności α =,, p =,82). Udział procentowy odpowiedzi na to pytanie w Polsce przedstawiono na Rys ,9 3 18,94 12,88 23,48 2,27 2,27 2,27 2,27,76,76 istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. 1: Opinie mężczyzn i kobiet wobec cen pakietów wakacyjnych (Polska) Wykres powyżej pokazuje, że podczas dokonywania wyboru pakietu wakacyjnego cena jest istotnym czynnikiem dla kobiet (34,9%). U mężczyzn wskaźnik ten wynosi o,% mniej (18,94%). Cena jako marginalny czynnik wyboru pakietu wakacyjnego oceniona została przez 6,6% wszystkich respondentów (wybierali oni odpowiedź mało istotna lub nieistotna ). Interesującym faktem jest to, że prawie % respondentów odpowiedziało neutralna. Można przypuszczad, że podczas dokonywania wyboru pakietu wakacyjnego cena nie jest dla nich czynnikiem krytycznym, tak jak inne czynniki. Jednakże możliwe jest również, że respondenci wyrażali brak zainteresowania podobnymi badaniami. W przypadku respondentów pochodzących ze Słowacji, istotnośd ceny w wyborze pakietu wakacyjnego zależy jedynie od wysokości dochodów. Ważnośd ceny wśród Słowaków maleje wraz ze zwiększającym się dochodem respondentów (poziom istotności α =,, p =,64). Odsetek odpowiedzi dla tego pytania na Słowacji przedstawia Rys. 2. Uwaga: ze względu na czytelnośd danych, Rys. 2 przedstawia jedynie wartości maksymalne. Podczas wybierania pakietów wakacyjnych na Słowacji, cena jest szczególnie istotna wśród respondentów ze średnim miesięcznym dochodem brutto niższym niż 317 EUR. Wśród nich, % udzieliło odpowiedzi ważna a 13,6% odpowiedzi istotna. Ogólnie ujmując można dojśd do wniosku, że cena jako czynnik wyboru pakietu wakacyjnego jest naprawdę istotna na Słowacji pozytywne odpowiedzi zostały wybrane przez 98,8% respondentów. Z drugiej zaś strony cena nie stanowi istotnego czynnika tylko w przypadku 1,92% respondentów o średnim dochodzie brutto ponad 11 Euro.

4 [%] 3,,, < , , 13, , , 1, > 11, istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. 2: Opinie wobec cen pakietów wakacyjnych według kryterium dochodu (Słowacja) B Cena first minute W przypadku respondentów z Polski, istotnośd ceny first minute podczas wyboru pakietu wakacyjnego zależy jedynie od płci. Cena pakietu wakacyjnego first minute jest w przypadku Polaków bardziej istotna wśród kobiet w porównaniu do mężczyzn (poziom istotności α =,, p=.27) in Poland. Rozkład odpowiedzi w przypadku tego pytania przedstawiono na Rys ,24 17,42 16,67,61 14,39 3,79 3,79 4, 2,27 2,27 istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. 3: Opinie mężczyzn i kobiet wobec cen pakietów wakacyjnych first minute (Polska) Cena first minute przy dokonywaniu wyboru pakietu wakacyjnego jest ważna dla 41,66% kobiet. Wśród mężczyzn, cena ta jest o około 21,% mniej ważna niż w przypadku kobiet. Dla 4,4% wszystkich respondentów z Polski cena nie jest istotna. Również w tym

5 przypadku ciekawy poziom osiągnęła odpowiedź neutralna. Odpowiedzi tej udzieliło 14,39% kobiet oraz,61% mężczyzn, co stanowiło % ankietowanych z Polski. W przypadku respondentów pochodzących ze Słowacji, czynnik istotności ceny first minute podczas wyboru pakietu wakacyjnego zależy jedynie od poziomu dochodu. Istotnośd ceny first minute maleje wraz ze wzrostem wysokości dochodów respondentów (poziom istotności α =,, p=,67). Udzielone odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na Rys. 4. Ze względu na czytelnośd danych, na rysunku przedstawiono jedynie wartości maksymalne., < 317, 19, , 13, ,, 1,9 8 8,77,77 3, , > 11, istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. 4: Opinie wobec cen pakietów wakacyjnych first minute według kryterium dochodu (Słowacja) Wśród ankietowanych na Słowacji oferta first minute odgrywa rolę w wyborze pakietu wakacyjnego w przypadku osób o średnim poziomie dochodów niższym niż 317 euro. Odpowiedzi cena first minute jest dla mnie ważna udzieliło 7,69% respondentów o średnim dochodzie miesięcznym brutto od 61 do 7 euro oraz 7,69% osób o dochodzie na poziomie od 9 do euro. Ponownie zaskakująca wydaje się byd wartośd osiągnięta dla odpowiedzi neutralna. Odpowiedzi tej udzieliło 13,46% respondentów o średnim dochodzie miesięcznym brutto niższym niż 317 euro. C Rabaty cenowe oferowane w przypadku pakietów wakacyjnych Rabaty cenowe oferowane dla pakietów wakacyjnych w Polsce są istotne dla 89,39% wszystkich badanych. Poza tym wśród kobiet są one ważne dla 34,9% kobiet oraz istotne dla 23,48% kobiet. Odpowiedzi pozytywnych udzieliło 31,82% badanych mężczyzn, co stanowi o,7% mniej niż odsetek odpowiedzi pozytywnych udzielonych przez kobiety. Odpowiedzi negatywne wybrało tylko 3,8% respondentów. Rabaty wakacyjne nie były interesujące dla 3,8% badanych na Słowacji i 6,82 badanych na terenie Polski. Odsetek odpowiedzi dla tego pytania w Polsce przedstawiono na Rys.. Nie istnieje żadna zależnośd statystyczna dla zmiennych objaśniających wśród ankietowanych z Polski.

6 [%] Dane zaprezentowane na rys. 6 pokazują, że rabaty cenowe oferowane na Słowacji dla pakietów wakacyjnych są szczególnie istotne dla kobiet (podobnie jak w Polsce). Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 3,8% ankietowanych kobiet oraz 26,92%, co oznacza 8,77% wszystkich respondentów ze Słowacji. Spośród polskich badanych, 7,7% kobiet stwierdziło, że oferty cenowe dla pakietów wakacyjnych są dla nich istotne, co stanowi jedynie o 3,72% więcej niż wśród Słowaczek. Rabaty cenowe oferowane dla pakietów wakacyjnych są mało istotne lub nieistotne dla,76% respondentów, z których paradoksalnie 11,4% stanowią kobiety. O ile 6,82% respondentów nie zastanawia się ( nie myślę o tym ) nad oferowanymi rabatami wakacyjnymi w Polsce, odpowiedź ta była deklarowana przez około 6,64% więcej na Słowacji, głównie przez kobiety ,9 3,91,91 23,48 3,793,3 istotna neutralna mało istotna,761,2,76,76 nieistotna Rys. : Opinie wobec oferowanych rabatów cenowych na pakiety wakacyjne (Polska) Rys. 6. przedstawia odsetek odpowiedzi dla tego pytania zadanego konsumentom słowackim. Wśród respondentów na Słowacji nie wystąpiła żadna istotna zależnośd od predyktorów , ,46 13,46 19,23 11,4 1,92 1,92 1,92 1,92, istotna neutralna mało istotna nieistotna

7 [%] Rys. 6: Opinie wobec oferowanych rabatów cenowych na pakiety wakacyjne (Słowacja) D Rabaty oferowane dla danej ilości osób (rabaty objętościowe) Respondenci z Polski odpowiadali na to pytanie w sposób przedstawiony na Rys. 7. Wśród nich nie wystąpiła żadna istotna zależnośd od predyktorów. 3 21,97 24,24 9,8 9,8 11,36,61 4, 3,79 2,27 1,2 istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. 7: Opinie wobec oferowanych rabatów objętościowych (Polska) Rabaty oferowane dla liczby wczasowiczów są ważne dla 46,21% kobiet oraz dla 19,7% mężczyzn w Polsce. Przeciwną postawę wobec tego pytania wyraziło 12,13% respondentów (6,6% mężczyzn oraz 6,7% kobiet). Odsetek odpowiedzi, które wyrażały postawę neutralną wobec wyboru pakietu wakacyjnego w odniesieniu do oferowanych rabatów objętościowych była również i w tym przypadku wysoka (21,97%). U ankietowanych ze Słowacji nie wystąpiła w tym pytaniu istotna zależnośd od predyktorów. Odsetek odpowiedzi dla tego pytania przedstawiono na Rys ,46 17,31,38 7,69 17,31,77 11,4 3,8,77 1,92 istotna neutralna mało istotna nieistotna

8 Rys. 8: Opinie wobec oferowanych rabatów objętościowych (Słowacja) Źródło: badania opracowanie własne Rys. 8 pokazuje, że postawy mężczyzn wobec zagadnienia rabatów dla ilości osób są jednoznaczne: rabaty są istotne dla 21,% z nich oraz nieistotne dla,77% mężczyzn ankietowanych na Słowacji. Postawy kobiet natomiast są niespójne. Wartośd średnia dla postaw wskazuje istotną różnicę pomiędzy mężczyznami i kobietami. Odpowiedzi neutralna udzieliło 17,31% Słowaczek oraz,77% Słowaków. E Cena last minute Odsetek odpowiedzi dla powyższego pytania zadanego wśród Polaków przedstawia Rys. 9. Wśród respondentów z Polski nie wystąpiła istotna zależnośd od predyktorów. 3 23,48, 8,33 16,67 9,8 8,33 3,3 3,79,76,76 istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. 9: Opinie wobec ceny last minute (Polska) W przypadku pytania o cenę last minute, Polacy udzielali odpowiedzi jest ona dla mnie ważna (31,81%) oraz istotna (41,67%). Cena ta jest mało istotna oraz nieistotna dla jedynie 8,34% wszystkich respondentów. Opcję środkową wybrało 18,18% ankietowanych. W przypadku Słowaków, cena last minute jest podczas podejmowania decyzji dotyczących wyboru pakietu wakacyjnego istotna dla kobiet (3,77%), natomiast w przypadku mężczyzn wartośd ta jest niższa o 21,%. Większośd respondentów głosowała jednakże na odpowiedzi pozytywne (69,24%). Odpowiedzi pośrednie wybrane zostały przez,38%. Według,38% Słowaków ceny last minute nie są istotne, jest to o 7,4% więcej niż w przypadku respondentów z terenu Polski. Polacy często wybierają odpowiedzi pozytywne (cena last minute jest dla nich istotna) w przypadku 73,48% osób, co stanowi o 4,24% więcej niż w przypadku Słowaków. Odpowiedzi respondentów ze Słowacji na to pytanie przedstawiono na Rys.. W przypadku respondentów ze Słowacji nie istnieje żadna istotna zależnośd od predyktorów.

9 3 3 3,77 17,31 9,62 11,4 13,46 9,62 1,92 1,92 1,92 1,92 istotna neutralna mało istotna nieistotna Rys. : Opinie wobec ceny last minute (Słowacja) Wnioski dotyczące wyników badao Badania wykazały, że z pięciu ocenianych odpowiedzi na pytania o ceny tylko dwie były związane z badanymi predyktorami (cena i cena last minute). Cena i cena first minute wykazywały istotny związek z płcią osób ankietowanych w Polsce. Obydwie ceny były bardziej ważne dla kobiet niż dla mężczyzn. Cena pakietu wakacyjnego oraz cena first minute na Słowacji były istotnie zależne od poziomu dochodu. Mniej uwagi do obydwu cen przywiązywali respondenci o wyższych dochodach. Rabaty oferowane na wyjazdy wakacyjne są postrzegane jako istotne dla 89,39% respondentów w Polsce oraz 8,74% na Słowacji. Rabaty oferowane dla ilości podróżujących są istotne w Polsce dla 46,21% kobiet oraz dla 19,7% mężczyzn (sumarycznie 6,91% badanych). Wartośd ta wynosi wśród ankietowanych na Słowacji 3,84% (23,8% respondentów uważa rabat za nieistotny). Na pytanie o cenę last minute, Polacy odpowiadali w większości przypadków jest ona dla mnie ważna (31,81%) oraz istotna (41,67%), co razem stanowiło 73,48%. Pozytywne odpowiedzi w tym przypadku były udzielane na Słowacji przez większośd respondentów (69,24%). Na tej podstawie można wnioskowad, że ceny, rabaty cenowe, rabat dla ilości osób jak również ceny last minute są w trakcie dokonywania wyboru pakietu wakacyjnego w przypadku obydwu grup (z Polski i ze Słowacji) istotne w większości przypadków. Trzeba podkreślid, że istnieje również grupa nabywców usług turystycznych o relatywnie wysokich dochodach, dla których zmiana ceny, czy też oferowane rabaty nie stanowią istotnego elementu decyzyjnego, jednakże co wykazały badania, grupa ta była nielicznie reprezentowana w próbie badawczej. Warto także zauważyd, że uzyskano stosunkowo wysoką liczbę odpowiedzi nie myślę o tym prawie we wszystkich elementach tej części kwestionariusza. Może to oznaczad, że cena, rabaty cenowe, rabaty objętościowe oraz ceny last minute i first minute nie są

10 czynnikiem decydującym przy wyborze pakietu wakacyjnego, przy czym krytyczną wagę posiadają inne czynniki. Jednakże jest możliwym, że respondenci wyrażali tymi odpowiedziami brak zainteresowania oraz obojętnośd na tego typu badania lub, że nie wybierają pakietów wakacyjnych samodzielnie czy są niedoinformowani w zakresie cen i zalet produktów turystycznych. Podsumowanie Określenie optymalnej ceny to pierwszy warunek sukcesu. Kolejnym z nich jest odpowiednie zarządzanie ceną w połączeniu ze zmieniającymi się warunkami na rynkach regionalnych i globalnych gdzie jednym z uwarunkowad jest postępujący kryzys gospodarczy (Kot S., Ślusarczyk,, s. 46). Elastycznośd i dynamika procesu badania i oceny zmian mających wpływ na preferencje kupujących i zachowania sprzedawców, jak również sposób wykorzystania tych wyników w procesie zarządzania ceną determinują wysokośd osiąganych zysków oraz jego utrzymanie się na rynku. Przewagę konkurencyjną firm turystycznych może również stanowid odpowiednia ilośd istotnych informacji dla klientów usług turystycznych dotyczących cen i korzyści cenowych produktów turystycznych takich jak np. pakiety wakacyjne. Bez promocji oferty produktów, klienci nie kupują, a nawet nie wiedzą o poszczególnych produktach. Ustalenia dotyczące postaw klientów podczas dokonywania wyboru produktów turystycznych przedstawione w niniejszym artykule mogą stanowid podstawę do przeprowadzenia dalszych poszukiwao i badao w tym obszarze na rynkach lokalnych i globalnych. Porównanie badao krajowych i międzynarodowych może pomóc biurom podróży i innym jednostkom w monitorowaniu zmian w preferencjach klientów, zmian w postawach związanych z wyborem produktów turystycznych oraz w dostosowaniu oferty, korzyści cenowych i podnoszeniu osiąganych zysków. Literatura: 1. BATRA, S. KOHLI, M. 7. Tourism Industry Prospects for Development. [w:] Pratiyongita Darpan 2/11 AP, Swadeshi Bima Nagar, AGRA 282 2, July, 7, p Ph. : 366, 311, 38693/94; 2. FERENCOVÁ, M.. Modern Marketing and Value as One of Its Key Terms. [w:] Ministrare. Tom I. Warszawa : Katedra Filozofii Wyźsej Finansóv i Zarzadzania w Warszawie,, p ISBN KARAS, L. FERENCOVÁ, M.. The Survey of Attitudes of Students of Management Toward Travel Tour Prices. Polish Journal of Management Studies vol. 2, issue 1,, p ISSN KOT S., ŚLUSARCZYK B., Influence of Global Crisis on Investment in Poland [w:] R. Stefko, M. Frankovsky, P. Adamisin (eds.), Management. Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development. Part 1, Wyd. University of Prešov, Prešov, s. 46-4, ISBN: LAMB, CH. V. HAIR, J. F. McDANIEL, C. 7. Marketing. Thomson Higher Education, Mason, OH 44 USA. Printed in Canada. P Student Edition ISBN MATUŠÍKOVÁ, D.: Produkt cestovného ruchu ako faktor ovplyvpujúci rozvoj regiónu. [w:] Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Nové trendy v marketingu, Smolenice, November 7. S ISBN PANASIUK, A.. Marketing uslug turystycznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,. ISBN RAJAGOPAL, B. 7. Marketing Dynamics (Theory and Practise). 1. edit. New Delhi : New Age International (P) Ltd., pp. ISBN ŠTEFKO, R. 6. Základy marketingu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. ISBN

11 Artykuł został opublikowany na podstawie wyników badao w ramach grantu badawczego VEGA Nr 1/876/ Badania strategii marketingowych sprzedawców w Republice Słowackiej oraz postrzeganie wartości euro i inflacji w różnych klasach społecznych, w Republice Słowackiej w świetle światowego kryzysu finansów. Price - the factor influencing holiday package selection of tourism clients Abstract When choosing a tourism product (for spending a holiday holiday package, trip, tour, e.g.) several factors play an important role in the individual decision e.g. destination, purpose of holiday package, the agency's reputation, personal experience and of course price and any price discounts. This article discusses the research of attitudes of customers in Poland and Slovakia toward holiday package prices and price discounts. Key words Tourism product, holiday package, price, price discounts, travel agency

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania 7 4 Podsumowanie 5 Monitoring głównych wyników na przestrzeni lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba Technika

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 POLACY NA ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ PRZEZNACZAJĄ 45% WSZYSTKICH WYDATKÓW NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ŚRODKI HIGIENY W przeciwieństwie

Bardziej szczegółowo

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus.

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus. Metody ustalania cen Ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji y produkcji stanowią bardzo istotny element rachunku ekonomicznego firmy, gdyż informują o wartości zużytych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 16 grudnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 13.12.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Spis Treści: I. Wprowadzenie II. Kierunki III. Kiedy planujemy wakacje? IV. Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Informacje o badaniu Wyniki badań Wnioski i porównanie 2 Informacje o badaniu Wyniki badań Wnioski i porównanie 3 Badanie

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania z 2015 roku 7 4 Podsumowanie 5 Porównanie z wynikami z poprzednich lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień Ocena konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 23 grudnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.12.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 13 stycznia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 10.01.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej A. Jeleński, Sz. Plasota open access Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej Andrzej Jeleński, Szymon Plasota Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute Warszawa, 27 maja 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 24.05.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego HIGH

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 26 sierpnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 23.08.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKUPU I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH SERWISOW AUKCYJNYCH

OCENA RYZYKA ZAKUPU I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH SERWISOW AUKCYJNYCH Daniel Rodzeń OCENA RYZYKA ZAKUPU., I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH, SERWISOW AUKCYJNYCH Przedstawiona w pierwszej części artykułu tematyka dotycząca zakupu, sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE Próbka raportu Spis treści 1. Zawartośd raportu... 3 2. Przedstawienie YPI... 4 3. Analiza popytu na żywnośd ekologiczną (fragment)... 5 4. Trendy i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Polacy na zakupach wymarzonego M

Polacy na zakupach wymarzonego M Raport Gdynia, 15 grudnia 2011 Polacy na zakupach wymarzonego M morizon.pl sprawdził na co kupujący zwracają uwagę wybierając mieszkanie Wybierając mieszkanie kupujący największą wagę przykładają do lokalizacji,

Bardziej szczegółowo

Raport z syndykatowych badań ilościowych. IV Fala Badania Marzec 2014. Wrocław. 30 kwietnia 2014

Raport z syndykatowych badań ilościowych. IV Fala Badania Marzec 2014. Wrocław. 30 kwietnia 2014 Raport z syndykatowych badań ilościowych IV Fala Badania Marzec 2014 Wrocław. 30 kwietnia 2014 2 Analiza rynku Video On Demand w Polsce. Marzec 2014. O AUTORACH Pentagon New Media jest marką Pentagon Research

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa 22 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 19.09.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute Warszawa, 23 września 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.09.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego LAST MINUTE:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 25 sierpnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 22.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa,01 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 29.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa 29 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 25.09.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 14 lipca 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 11.07.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 07 kwietnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.04.2014 data planowanego

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 07 lipca 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.07.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011 RAPORT Warszawa, 30 maja 2011 Wakacje 2011 Hiszpania, Włochy i, co ciekawe, Stany Zjednoczone to w tym roku najczęściej wybierane przez Polaków kierunki wakacyjne - wynika z badania przeprowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute. sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute. sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 22 kwietnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 19.04.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Zapraszamy na XI Konferencję Naukową pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 która odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 11 sierpnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 08.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

Analiza. wrażliwości cenowej. Jaką cenę ustalić, aby zmaksymalizować. www.conquest.pl

Analiza. wrażliwości cenowej. Jaką cenę ustalić, aby zmaksymalizować. www.conquest.pl Analiza wrażliwości cenowej Jaką cenę ustalić, aby zmaksymalizować zysk? www.conquest.pl = Analiza cenowej wrażliwości Ustalanie odpowiedniej ceny dla produktu jest zazwyczaj czasochłonne i trudne. Często

Bardziej szczegółowo

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab.

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab. Wyniki Średnia wieku populacji badanej wynosiła 41 lat i mieściła się w przedziale 41-50 lat (Ryc. 1). Najliczniejszą grupę respondentów stanowili lekarze medycyny rodzinnej oraz interniści którzy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami Załącznik nr 1 do raportu końcowego z wykonania pracy badawczej pt. Handel zagraniczny w województwach (NTS2) realizowanej przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

marketingowego w Polsce, Kraków 1999 (Grant KBN nr 1038/H02/97/12)

marketingowego w Polsce, Kraków 1999 (Grant KBN nr 1038/H02/97/12) Recenzja opracowania zbiorowego pt. Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej pod red. Romana Niestroja, przygotowanego przez Zespół Pracowników Katedry Marketingu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Charakterystyka, wielkość oraz struktura podaży. Szansa na zyski Morze, góry, Warmia i Mazury Zima 2009 W Polsce rynek nieruchomości wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo