1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Matematyka Elektronika i Telekomunikacja II stopień mgr ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki prof. dr hab. inż. Igor Jaworski Matematyka, Teoria informacji, Kompatybilność elektromagnetyczna Znajomość pojęć z zakresu algebry, rachunku prawdopodobieństwa B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I 45 4 I 15 2 II 15 E EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 W2 U1 Lp. Opis WIEDZA Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu równań, procesów stochastycznych oraz opisu przestrzeni matematycznych Posiada wiedzę w zakresie fizycznych właściwości sygnałów z matematycznymi metodami ich opisu UMIEJĘTNOŚCI Potrafi interpretować i oceniać dane techniczne używając narzędzi matematycznych kierunkowych K_W01 K_W04 K_U03 dla obszaru T2A_W01 T2A_W03, T2A_W04 T2A_U04

2 K1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi w sposób kreatywny implementować formuły matematyczne w rozwiązywaniu problemów technicznych 3. METODY DYDAKTYCZNE Wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, pokaz, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU K_K01 T2A_K06 Wykład zaliczenie pisemne lub odpowiedź ustna, ocena z przygotowania do ćwiczeń audytoryjnych, kolokwia. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B Wykłady: Równania różniczkowe, ogólne pojęcia, zagadnienie Cauchy ego. Równania różniczkowe pierwszego rzędu. Metoda izoklin. Równania o rozdzielonych zmiennych. Równania sprowadzalne do równań o rozdzielonych zmiennych. Równania liniowe I-ego rzędu. Metoda uzmiennienia stałej i metoda przewidywań. Równania zupełne. Równania Bernoulliego, Lagrange a, Clairauta. Równania II-ego rzędu, sprowadzalne do równań I-ego rzędu. Równania różniczkowe liniowe II-ego rzędu. Równania różniczkowe rzędu n. Układy równań różniczkowych. Zastosowanie równań różniczkowych w zagadnieniach fizycznych i technicznych. Przestrzenie liniowe skończone i nieskończone wymiarowo. Przestrzeń Hilberta. Sygnały (drgania) okresowe i prawie okresowe. Szeregi Fouriera. Empiryczna analiza harmoniczna. Sygnały zanikające. Całkowe przekształcenie Fouriera, podstawowe twierdzenia. Obliczanie widma typowych sygnałów. Obliczanie widma na podstawie danych doświadczalnych. Sygnały zanikające. Uogólniona analiza Wienera. Losowe sygnały stacjonarne. Korelacyjnowidmowa teoria sygnałów stacjonarnych. Twierdzenie Wienera-Chinczyna. Widmo mocy. Przekształcenie sygnałów stacjonarnych. Estymacja charakterystyk. Ergodyczność. Niestacjonarne sygnały losowe. Sygnały lokalnie stacjonarne. Sygnały okresowo niestacjonarne. Harmoniczne przedstawienie sygnałów. Typowe okresowo niestacjonarne sygnały. Metody estymacji charakterystyk. Poszukiwanie ukrytych okresowości. Procesy Markowa. Ciągłe i dyskretne łańcuchy Markowa. Ćwiczenia audytoryjne: Rozwiązywanie równań różniczkowych różnego typu. Modelowanie układów fizycznych i technicznych. Analiza widma amplitudowego i fazowego sygnałów okresowych i prawie okresowych, sygnałów przejściowych. Korelacyjno-widmowa analiza losowych sygnałów stacjonarnych i niestacjonarnych, ich przetwarzanie. Obliczanie charakterystyk sygnałów na podstawie danych doświadczalnych. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Efekt Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie ustny pisemny W1 W2 W3 U1 Strona 2 z 3

3 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia U2 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca 1. Leitner R., Zarys matematyki wyższej dla studentów cz.i, WNT Warszawa 2. Marek W., Onyszkiewicz J., Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN Warszawa 3. Stankiewicz W., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz. IA, cz.ib PWN Warszawa Graham R. L., Knuth D. E, Patashnik O.: Matematyka konkretna. PWN, Warszawa J. A. Rozanow: Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa Żakowski B. W., Kołodziej W., Matematyka WNT, Warszawa Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy stochastyczne WNT, Warszawa 3. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT Warszawa Lipski W., Marek W.: Analiza kombinatoryczna. PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 45 Studiowanie literatury 20 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 45 Łączny nakład pracy studenta 200 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 8 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 8 * ostateczna liczba punktów ECTS

4 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Metody Numeryczne Elektronika i Telekomunikacja II stopnia (magisterskie 1,5-letnie) ogólnoakademicki stacjonarne 1. Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej 2. Systemy komunikacji komputerowej 3. Informatyczne systemy sterowania i zarządzania 4. Systemy multimedialne 5. Komputerowe projektowanie przetwarzania informacji 6. Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Wiesław Zech, dr inż. Tomasz Andrysiak Podstawy matematyki, Matematyka dyskretna Umiejętność posługiwania się językiem Java i Matlabem. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i I 15 E EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 Lp. Opis WIEDZA ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematycznych podstaw metod numerycznych i ich algorytmicznych aspektów stosowanych w obliczeniach inżynierskich oraz naukowych szczególnie w obszarze elektroniki i telekomunikacji. kierunkowych K_W01 dla obszaru T2A_W01 U1 UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski praktyczne wykorzystywane w opracowywaniu aplikacji numerycznych. K_U01 T2A_U01

5 U2 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania numerycznego; potrafi przygotować opracowanie zawierające krytyczne omówienie uzyskanych wyników. U3 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując - do analizy elementów, układów i systemów KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 rozumie potrzebę pracy w zespole, poprawiania sposobów komunikowania się i przepływu informacji w grupie realizującej przydzielone zadania 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład, ćwiczenia projektowe 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU K_U03 K_U06 K_K06 T2A_U04 T2A_U08 T2A_U15 T2A_U17 T2A_K01 T2A_K03 wykład: egzamin pisemny i ustny; projekt: przygotowanie projektu, bieżące referowanie wyników cząstkowych i obrona projektu 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B Wykłady Uwagi wstępne: oszacowanie błędów zaokrągleń, uwarunkowanie zadania i stabilność algorytmów. Wybrane metody algebry liniowej: obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy (przy uż yciu wielomianu charakterystycznego, algorytm QR), rozwiązywanie układów równań metodami iteracyjnymi (metoda Gaussa- Seidla, metoda relaksacyjna SOR), metody dla macierzy rzadkich. Aproksymacja funkcji: interpolacja za pomocą wielomianów, interpolacja za pomocą funkcji sklejanych, aproksymacja średniokwadratowa, aproksymacja jednostajna. Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych: metody Rungego-Kutty, metody wielokrokowe, metoda Geara dla układów typu stiff. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych: metoda Newtona, metody homotopii i kontynuacji. Metody wielosiatkowe dla równań różniczkowych cząstkowych. Ćwiczenia projektowe Opracowanie matematyczne modeli rzeczywistych systemów i procesów, zastosowanie adekwatnych metod numerycznych, samodzielne napisanie programu, weryfikacja uzyskanych wyników. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt Egzamin Egzamin ustny pisemny W1 U1 U2 U3 Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Strona 2 z 3

6 K1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca 1. Knicaid David, Cheny Ward, Analiza numeryczna, WNT, Fortuna z., Macukow B., Wąsowski J. Metody numeryczne, WNT, Faires J. Douglas, Burden Richard L., Numerical Method, Brooks Cole, Rosłoniec Stanisław, Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L., Stein Cliford, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 30 Studiowanie literatury 30 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 60 Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5 i ostateczna liczba punktów ECTS

7 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Metody Optymalizacji Elektronika i Telekomunikacja II stopnia (magisterskie 1,5-letnie) ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Teresa Chyła Ciołczyk brak wymagań B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I 15 1 I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metod optymalizacji zarówno klasycznych jak i zaawansowanych UMIEJĘTNOŚCI U1 potrafi pozyskiwać informacje źródłowe odnośnie różnych metod optymalizacji klasycznych i zaawansowanych oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny U2 potrafi pracować indywidualnie i w zespole w celu wyznaczenia optymalnych parametrów, optymalnego punktu pracy układu, czy też optymalnego przebiegu w kierunkowych K_W01 K_U01 K_U02 dla obszaru T2A_W01 T2A_U01 T2A_U02 T2A_U03

8 czasie sterowania obiektem U3 potrafi projektować z uwzględnieniem zadanych kryteriów jakościowych (uwzględniających np. minimalizację poboru mocy, czasu wykonania zadania, kosztów lub maksymalizację zysków) w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania optymalnego U4 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych zaawansowanych metod optymalizacji do rozwiązywania złożonych problemów optymalizacji KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K2 potrafi współpracować i działać w sposób kreatywny w grupie 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wykład-kolokwium zaliczeniowe, opracowanie i obrona projektu 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_U11 K_U18 K_K01 K_K05 T2A_U18 T2A_U12 T2A_U17 T2A_K06 T2A_K03 T2A_K05 T2A_K07 Wykłady-Podstawowe pojęcia optymalizacji. Ogólne zadanie optymalizacji statycznej. Optymalizacja liniowa metoda graficzna, metoda Simpleks, dualność w programowaniu liniowym. Prymalno-dualna metoda Simpleks. Optymalizacja nieliniowa poszukiwanie ekstremum w kierunku (metody bezgradientowe i gradientowe), metody optymalizacji wielowymiarowej bez ograniczeń (gradientowe i bezgradientowe). Metody optymalizacji wielowymiarowej przy uwzględnieniu ograniczeń warunki Kuhna-Tuckera- Karuscha, funkcja Lagrange a, metoda mnożników Lagrange a, metody funkcji kary, metody numeryczne. Elementy optymalizacji wielokryterialnej liniowa optymalizacja dwukryterialna, optymalność w sensie Pareto. Optymalizacja dynamiczna zasada optymalności Bellmana, metody optymalizacji dynamicznej. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne. Ćwiczenia projektowe- formułowanie zadania optymalizacji dla różnych funkcji celu i ograniczeń, stosowanie poznanych metod optymalizacji statycznej i dynamicznej do wyznaczania optymalnych parametrów projektowanych układów, optymalnego punktu pracy lub optymalnego sterowania. Sporządzanie dokumentacji projektowej. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Aktywność, dyskusja, prezentacja W1 U1 Strona 2 z 3

9 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia U2 U3 U4 K1 K2 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca 1.Fiendeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa Amborski Krzysztof, Podstawy metod optymalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Kalinowski K. Metody optymalizacji, PKJS, Warszawa Cea J. Optymalizacja-teoria i algorytmy, PWN, Warszawa Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja, Wybrane metody z przykładami zastosowań, PWN, Warszawa Stachurski A., Wierzbicki A., Podstawy optymalizacji, OWPW, Warszawa Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych=programy ewolucyjne, WNT, Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 15 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 5 Łączny nakład pracy studenta 60 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2 * ostateczna liczba punktów ECTS

10 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Angielskojęzyczna terminologia techniczna w dokumentach standaryzacyjnych Elektronika i Telekomunikacja II stopień mgr ogólnoakademicki B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr hab. inż. Andrzej Borys, dr inż. Jacek Majewski, dr inż. Zbigniew Zakrzewski Angielski Znajomość pojęć z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, oraz znajomości j. angielskiego na poziomie min. B1 Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 W2 U1 Lp. Opis WIEDZA Zna terminologię specjalistyczną z zakresu analizowanych dokumentów standaryzacyjnych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych posiada znajomość struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających rozumienie sformułowań specjalistycznych w obszarze dokumentów opisujących specyfikacje systemów i technologii UMIEJĘTNOŚCI W wyniku student czyta ze zrozumieniem, tłumaczy i streszcza teksty o tematyce specjalistycznej a także dokonuje ich analizy.. kierunkowych K_W03 K_W07 K_U01, K_U05, K_U18 dla obszaru T2A_W02 T2A_W05 T2A_U01, T2A_U04, T2A_U12, T2A_U17

11 K1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE W wyniku student jest świadomy poziomu swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ich rozwijania w pracy zawodowej 3. METODY DYDAKTYCZNE Ćwiczenia audytoryjne, prezentacja, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Sprawozdanie, prezentacja, dyskusja, argumentacja. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_K02, K_K03 T2A_K07, T2A_K01, T2A_K02 Utrwalenie struktur leksykalno gramatycznych języka angielskiego. Poszerzenie struktur leksykalno-gramatycznych języka angielskiego do poziomu B2 w następujących zakresach: dokumenty organizacji standaryzujących systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne specyfikacje i analiza innowacyjnych rozwiązań firmowych artykuły i materiały z zakresu badań obejmujących studiowany kierunek 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Efekt Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Prezentacja ustny pisemny W1 W2 U1 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca 1. Dubis A., Firganek J., English through Electrical and Energy Engineering., Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 2. Dokumenty organizacji standaryzacyjnych np. ITU-T; IEEE; ETSI 3. Materiały kursów w angielskiej wersji językowej dotyczących najnowszych technologii źródła internetowe 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10 Łączny nakład pracy studenta 60 Strona 2 z 3

12 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2 * ostateczna liczba punktów ECTS

13 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Technika światłowodowa i fotonika Elektronika i Telekomunikacja II stopień mgr ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Zbigniew Zakrzewski, dr inż. Jacek Majewski Podstawy optyki oraz rozumienie falowych zjawisk fizycznych. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I 15 E 2 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 W2 W3 U1 U2 Lp. Opis WIEDZA zna w stopniu szczegółowym zasady funkcjonowania światłowodów zna metody wykonywania pomiarów łącza światłowodowego zna podstawy budowy i projektowania jednokanałowych i wielokanałowych sieci światłowodowych UMIEJĘTNOŚCI potrafi poprawnie dobrać oraz wykorzystać optyczne systemy pomiarowe potrafi stosować elementy, układy i urządzenia fotoniczne w technice światłowodowej i systemach optoelektronicznych kierunkowych K_W02 K_W07 K_W03 K_W07 K_W03 K_U09 K_U10 K_U08 K_U11 dla obszaru T2A_W01 T2A_W03 T2A_W05 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W03 T2A_W04 T2A_U10 T2A_U14 T2A_U08 T2A_U11

14 K1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy na temat techniki światłowodowej i fotoniki w obecności gwałtownego rozwoju technologii fotonicznych 3. METODY DYDAKTYCZNE Wykład multimedialny, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład - egzamin pisemny w formie testu lub ustny. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_K02 T2A_K01 T2A_K02 Wykłady: Analiza propagacji promieniowania w światłowodzie. Struktura modowa światłowodów, zjawisko sprzęgania modów. Transmisja sygnałów cyfrowych i analogowych przez światłowód wpływ zjawisk nieliniowych. Metody pomiaru i zarządzania dyspersjąw systemach światłowodowych. Metody zwielokrotnienia sygnałów w światłowodzie w dziedzinie czasu i długości fali. Podstawowe konfiguracje sieci światłowodowych. Źródła szumów w układach optoelektronicznych. Zaawansowane optoelektroniczne systemy pomiarowe i ich zastosowania systemy interferometrii nisko- i wysokokoherentnej, pomiary w dziedzinie czasu i częstotliwości, metody spektralne. Wybrane zagadnienia fotoniki generacja i zastosowania bardzo krótkich impulsów optycznych, optyczne przetwarzanie informacji, wzmacniacze sygnałów optycznych. Elementy fotoniczne światłowody fotoniczne, pamięci, przełączniki optyczne, siatki Bragga. Trendy rozwojowe. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny W1 W2 W3 U1 U2 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie 1. Siuzdak J., 1997, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ, W-wa. 2. Siuzdak J., 2009, Systemy i sieci fotoniczne, WKŁ, W-wa. 3. Perlicki K., 2002, Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WKŁ, W-wa. 4. Perlicki K., 2007, Systemy transmisji optycznej WDM, WKŁ, W-wa. 5. Marciniak M., 1998, Łączność światłowodowa, WKŁ, W-wa. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Strona 2 z 3

15 Aktywność studenta Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Obciążenie studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 1.B 15 Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 20 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10 Łączny nakład pracy studenta 55 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2 * ostateczna liczba punktów ECTS

16 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.2 Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Programowalne układy cyfrowe Elektronika i Telekomunikacja studia drugiego stopnia (magisterskie - 1,5-letnie) ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Dr inż. Sławomir Bujnowski Technika Cyfrowa Znajomość Techniki Cyfrowej Semestr B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Wykłady Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Seminaria Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) Liczba punktów I 15 E 1 I 15 ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis kierunkowych dla obszaru 1 ostateczna liczba punktów ECTS

17 WIEDZA W1 rozumie metodykę projektowania złożonych cyfrowych systemów elektronicznych; zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów UMIEJĘTNOŚCI K_W05 T2A_W03 T2A_W07 U1 U2 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników potrafi projektować z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_U03 K_U11 T2A_U04 T2A_U18 K1 potrafi myśleć i działać w sposób logiczny i kreatywny K_K01 T2A_K06 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia projektowe 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Egzamin, kolokwium zaliczeniowe, zaliczenie zajęć laboratoryjnych. Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Treści Wykłady: Kategorie cyfrowych układów programowalnych. Budowa i systemy projektowania układów. Pamięć konfiguracji. Właściwości i konfiguracja bloków logicznych. Bloki specjalizowane. Dystrybucja sygnałów zegarowych. Metastabilność. Poziomy abstrakcji w opisie układów cyfrowych. Języki opisu sprzętu - VHDL, Verilog. Współbieżny i sekwencyjny opis układu. Procesy kombinacyjne i sekwencyjne. Maszyny stanów, kodowanie, stany zabronione. Konstrukcje niesyntezowalne. Synteza bloków logicznych. Biblioteki i generatory komponentów. Synteza z ograniczeniami czasowymi i przestrzennymi. Atrybuty, sterowanie syntezą. Symulacja funkcjonalna i czasowa. Optymalizacja czasowa. Biblioteka SystemC. Ścieżki projektowania. Oprogramowanie do syntezy i implementacji układów. Metody konfiguracji układów. Interfejsy. Integracja sprzętu i oprogramowania. Procesory w układach programowalnych, rozwiązania typu System on Chip. Zastosowania układów programowalnych. Układy typu Structured ASIC. Ćwiczenia laboratoryjne -zana jest ¹wicze laboratoryjnych وzwi Tematyka.adzie³znaniem siê w praktyce z problemami poruszanymi na wykz zapo Strona z 4

18 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie U1 U2 K1 podstawowa 7. LITERATURA podstawowa 1. T. Łuba, B. Zbierzchowski, Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, WKŁ, Warszawa Skahill K.: Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych, WNT, Warszawa uzupełniająca uzupełniająca 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 5 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10 Łączny nakład pracy studenta 55 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2 2

19 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Niezawodność i diagnosyka Elektronika i Telekomunikacja II stopnia (magisterskie 1,5-letnie) ogólnoakademicki stacjonarne 1. Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej 2. Systemy komunikacji komputerowej 3. Informatyczne systemy sterowania i zarządzania 4. Systemy multimedialne 5. Komputerowe projektowanie przetwarzania informacji 6. Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Tadeusz Leszczyński Podstawy matematyki, Rachunek prawdopodoieństwa Wymagania wstępne B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. W1 Opis WIEDZA ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie niezawodności i diagnostyki urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych kierunkowych K_W02 dla obszaru T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz U1 danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także K_U01 T2A_U01 wyciągać wnioski praktyczne wykorzystywane przy określaniu niezawodności urządzeń. U2 potrafi opracować szczegółową dokumentację K_U03 T2A_U04

20 U3 K1 wyników opracowywania danych eksperymentalnych; potrafi przygotować opracowanie zawierające krytyczne omówienie uzyskanych wyników. potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując - do analizy elementów, układów i systemów KOMPETENCJE SPOŁECZNE potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wykład: egzamin pisemny i ustny; 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_U06 K_K01 T2A_U08 T2A_U15 T2A_U17 T2A_K06 Wykłady Statystyczna teorii niezawodności oraz fizyka uszkodzeń. Źródła danych o niezawodności. Jakość i niezawodność systemów w pełnym cyklu życia - projekt, technologia, eksploatacja, uszkodzenie. Zasady wnioskowania o rozkładach uszkodzeń. Planowanie badań niezawodnościowych. Modele uszkodzeń w układach elektronicznych. Testowanie funkcjonalne i zorientowane na uszkodzenia. Metody generacji testów dla systemów cyfrowych. Projektowanie z uwzględnieniem testowania. Znormalizowane magistrale ułatwionego testowania systemów cyfrowych i mieszanych sygnałowo. Testery wbudowane i samotestowanie. Techniki testowania monolitycznych układów scalonych, cyfrowych układów programowalnych, pamięci i mikroprocesorów. Diagnostyka wewnątrzobwodowa pakietów elektronicznych. Słownikowe metody lokalizacji uszkodzeń. Zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce. Metody podwyższania niezawodności. Nadmiary niezawodnościowe obiektów. Zarządzanie oraz sterowanie jakością i niezawodnością. Przetwarzanie danych eksperymentalnych. Jakość i niezawodność w przedsiębiorstwach. Systemy norm polskich i międzynarodowych. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt Egzamin ustny W1 U1 U2 U3 K1 Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Strona 2 z 3

21 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca 1. Grabski Franciszek, Jaźwiński Jerzy:Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce, WKŁ Bucior Jan: Podstawy teorii i inżynierii niezawodności, Politechnika Rzeszowska Sosnowski Janusz: Testowanie i niezawodność systemów komputerowych, Wydawnictwo EXIT Bobrowski Dobiesław: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach, WNT Grabski Franciszek, Jaźwiński: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki,wkł NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 5 Studiowanie literatury 15 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 20 Łączny nakład pracy studenta 55 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2 i ostateczna liczba punktów ECTS

22 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Kompatybilność elektromagnetyczna Elektronika i Telekomunikacja II stopnia ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Dr hab. Maciej Walkowiak Elementy elektroniczne, Układy elektroniczne Znajomość podstawowych pojęć z zakresu elektromagnetyzmu B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 Ma uporządkowana wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej W2 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najnowszych rozwiązaniach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej UMIEJĘTNOŚCI U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i specjalistycznych baz danych oraz dokonywać ich interpretacji U2 Potrafi wykorzystać poznane metody do projektowania urządzeń kierunkowych K_W06 K_W07 K_U01 K_U06 dla obszaru T2A_W04 T2A_W07 T2A_W05 T2A_U01 T2A_U08 T2A_U15

23 K1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Portafi w sposób kreatywny wykorzystać uzyskaną wiedzę i umiejętności 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Test, zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% punktów 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_K01 T2A_K06 Wykłady: Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. Źródła zakłóceń i mechanizmy sprzężeń. Uregulowania prawne, normy, techniki i środowiska pomiarowe, Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa. Materiały podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie w obrębie płyt drukowanych. Podstawowe zasady projektowania kompatybilnych elektromagnetycznie układów, urządzeń i systemów telekomunikacji bezprzewodowej. Kompatybilność w technologiach informacyjnych. Człowiek w środowisku elektromagnetycznym. Strefy ochronne wymagania normatywne. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Egzamin Egzamin ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie W1 W2 U1 U2 K1 Efekt 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Prezentacja, dyskusja 1. Charoy A., 2006, Kompatybilność elektromagnetyczna. Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. WNT, 2. Rotkiewicz W., 1978, Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice, WKiŁ 3. Pawelec J., 2002, Radiokomunikacja "Problematyka kompatybilności", Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 4. Więckowski T., 2001, Pomiar odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 5. Machczyński W., 2004, Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1. Koszmider A., Lutz M., Nedtwig J., , Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. WEKA 2. Dyrektywy UE dotyczące Kompatybilności Elektromagnetycznej (89/336/ EEC) oraz Niskiego Napięcia (73/23/EEC0 dostępne na stronie internetowej: 3. Seria norm PN-IEC61000 dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej aktualny stan normalizacyjny dost,pny na stronie internetowej: Strona 2 z 3

24 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 5 Studiowanie literatury 5 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 5 Łączny nakład pracy studenta 30 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 1 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 1 i ostateczna liczba punktów ECTS

25 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Elektronika i Telekomunikacja II stopień mgr ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Jacek Majewski B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Matematyka, Teoria informacji i kodowania, Kompatybilność elektromagnetyczna Znajomość: podstawowych funkcjonalności systemów teleinformatycznych, pojęć z zakresu algebry, rachunku prawdopodobieństwa, podstawy teorii informacji, zagadnień pracy systemów cyfrowych Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 Student posiada wiedzę na temat wymagań zaimplementowanych mechanizmów podnoszących stopień bezpieczeństwa w infrastrukturze informatycznej firmy. W2 Student rozróżnia obszary i pojęcia dotyczące poszczególnych elementów działalności firmy w kontekście obowiązujących zasad i norm bezpieczeństwa UMIEJĘTNOŚCI U1 Student potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury i innych źródeł na temat realizowanych zadań oraz wyciągać kierunkowych K_W03, K_W06 K_W07 K_U01, K_U05 dla obszaru T2A_W02, T2A_W04, T2A_W07 T2A_W05 T2A_U01, T2A_U04

26 U2 K1 wnioski z uzyskanych informacji. Student posiadł umiejętność krytycznej oceny możliwości różnych form zabezpieczenia sprzętowego i programowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Student rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 3. METODY DYDAKTYCZNE Wykład multimedialny, pokaz, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład zaliczenie pisemne w formie testu, aktywność na wykładzie. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_U17, K_U18 K_K03 T2_U12, T2_U15, T2_U16, T2_U17 T2A_K01, T2A_K02 Wykłady: Istota bezpieczeństwa informacyjnego. Polityka bezpieczeństwa informacyjnego. Architektura i usługi bezpieczeństwa. Organizacyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego. Kryteria oceny bezpieczeństwa systemu. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. Wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa informacji. Jakości i certyfikacja urządzeń i systemów. Kryptograficzna ochrona danych. Własności szyfrów bezpiecznych. Szyfry symetryczne strumieniowe i blokowe. Szyfry z kluczem publicznym. Algorytmy uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego. Dystrybucja kluczy kryptograficznych. Kryptografia kwantowa. Istota systemów watermarkingowych i steganograficznych. Ochrona informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym. Mechanizm generacji sygnałów i emisji ubocznych. Metody i sposoby obniżania poziomu emisji ubocznych. Wyznaczanie stref ochrony przed przenikaniem elektromagnetycznym. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 W3 U1 U2 K1 7. LITERATURA podstawowa Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja 1. W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, Sieber V. : The International Handbook on Computer Crime. Computer-Related Economic Crime and the Infrigement of Privacy ; J. Willey and Sons Strona 2 z 3

27 uzupełniająca Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia 6. Slade s R. : Guide to Computer Viruses ; Springer, New York Noonan Wesley J.: Ochrona Infrastruktury Sieciowej. McGraw Hill, Wydawnictwo Edition , ISBN Malik S.: Network Security Principles and Practices. CiscoPress 2003, ISBN Szmit M., Gusta M., Tomaszewski M.: 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej. Wydawnictwo Helion 2005, ISBN Lukatsky A.: Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych. A-LIST LLC, Wydawnictwo Helion 2005, ISBN Bieżące raporty dotyczące bezpieczeństwa generowane np. przez firmy produkujące systemy antywirusowe 2. Analiza incydentów (raporty) naruszeń bezpieczeństwa technologii, procedur. 3. Cornwall H. : Datatheft. Computer Fraud, Industrial Espionage and Information Crime ; Mandarin Paperibacks, London Kaeo M.: Tworzenie Bezpiecznych Sieci. CiscoPress, Wydawnictwo Mikom 2000, ISBN Kifner T.: Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji. Wydawnictwo Helion 1999, ISBN Scambray J., McClure S., Kurtz G.: Hakerzy Cała Prawda. Sekrety zabezpieczeń sieci komputerowych. Osbourne / McGraw-Hill, Wydawnictwo Translator 2001, ISBN X. 7. Strebe M.: Firewalls. Ściany ogniowe. SYBEX Inc., Wydawnictwo Mikom 2000, ISBN Dancewicz M.: Techniki skanowania sieci komputerowych. Software 2.0 nr 9 (81) 2001, Software-Wydawnictwo Sp. z o.o., ISSN Horton M., Mugge C.: HackNotes Network Security Portable Reference. McGraw-Hill 2003, ISBN Ustawa o ochronie danych osobowych. 11. Ustawa o ochronie informacji niejawnych. 12. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 14. Normy dotyczące bezpieczeństwa informacji ISO/IEC, PN 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15 Łączny nakład pracy studenta 50 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2 * ostateczna liczba punktów ECTS

28 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.6 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Teoria informacji i kodowanie Elektronika i Telekomunikacja II stopień mgr ogólnoakademicki stacjonarne Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej Systemy komunikacji komputerowej Informatyczne systemy sterowania i zarządzania Systemy multimedialne Komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji Transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr hab. inż. Andrzej Borys B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Matematyka, Teoria sygnałów Znajomość pojęć algebraicznych i umiejętność posługiwania się nimi w sposób zaawansowany, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i teorii grafów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS * I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) W1 Lp. Opis WIEDZA Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie rodzajów źródeł informacji, kanałów dystrybucji oraz form przetwarzania W2 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie form kodowania, przetwarzania i dekodowania informacji w elementach systemu teleinformatycznego UMIEJĘTNOŚCI U1 Potrafi dokonać analizy modeli źródeł informacji oraz form jej przewarzania kierunkowych K_W01, K_W04 K_W03 K_U07, K_U06 dla obszaru T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04 T2A_W02 T2A_U08, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U17

29 U2 K1 Potrafi w sposób systemowy zaproponować metody testowania złożonego elementu łańcucha telekomunikacyjnego KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi w sposób kreatywny dobierać formy przekazu informacji dla społeczeństwa o funkcjonowaniu podstawowych elementów i systemów telekomunikacyjnych 3. METODY DYDAKTYCZNE Wykład multimedialny, pokaz, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład zaliczenie pisemne w formie testu, aktywność na wykładzie. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B K_U10 K_K01, K_K02 T2A_U09, T2A_U18 T2A_K06, T2A_K07 Wykłady: Pojęcia: informacja i system informacyjny. Źródła informacji. Kanał telekomunikacyjny. Zakłócenia, znie. Klasyfikacja kanałów. Modele źródeł informacji dyskretnych i ciągłych bez pamięci i z pamięcią. Miara informacji Shannona. Entropia. Ilość informacji wzajemnej dla zmiennych losowych dyskretnych, ciągłych i procesów analogowych. Kodowanie źródeł dyskretnych nierówność Krafta, kod Hoffmana i Lempela-Ziva, kodowanie arytmetyczne. Kodowanie źródeł jednowymiarowych ciągłych. Kwantowanie optymalne. Algorytm LGB. Funkcja szybkość-znie. Optymalne kwantowanie skalarne i wektorowe. Kodowanie sygnałów pasmowych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Modele kanałów dyskretnych, analogowych i dyskretno-analogowych. Przepustowość kanału. Twierdzenie Shannona. Reguły decyzyjne i ich klasyfikacja. Kodowanie kanałowe klasyfikacja. Granice kodowania. Kody liniowe, blokowe i cykliczne. Dekodowanie twarde i miękkie. Kody splotowe. Dekodowanie algebraiczne i probabilistyczne. Algorytm Viterbiego. Zasada turbo-kodowania. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 W3 U1 U2 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja 1. J. Seidler, Nauka o informacji, WNT, Warszawa K. Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKiŁ, Warszawa Th. M. Cover, J. A. Thomas, Elements of Information Theory, Wiley, NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Strona 2 z 3

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Badania Operacyjne w Informatyce Operations Research in Computer Science

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów... 5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka studiów II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

Techniki uczenia maszynowego nazwa przedmiotu SYLABUS

Techniki uczenia maszynowego nazwa przedmiotu SYLABUS Techniki uczenia maszynowego nazwa SYLABUS Obowiązuje od cyklu kształcenia: 2014/20 Część A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo