SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska Wrocław NIP: Regon: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części i akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). Wrocław, dnia r. Zatwierdzona przez p.o. Dyrektor DODR Agnieszkę Łętkowską

2 Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niniejszą SIWZ należy wykorzystać wyłącznie w celu sporządzenia oferty. I. ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ul. Zwycięska 12, Wrocław Tel.: (071) (22) Fax: (071) Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Lilianna Grzesiewicz, tel.: (071) lub 22 wew. 221, pok. nr 24, budynek B3. II. III. IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej treści ustawą. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy części i akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla we Wrocławiu, realizowane sukcesywnie i stosowanie do potrzeb Zamawiającego, w ilościach wykazanych w Szczegółowej ofercie cenowej i na warunkach określonych we wzorze umowy. W Szczegółowej ofercie cenowej Zamawiający opisał także minimalne wymagane parametry i cechy poszczególnych zapotrzebowanych przez siebie wyrobów. Szczegółowa oferta cenowa oraz wzór umowy stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , Wszystkie nazwy własne wyrobów, przywołane w niniejszej SIWZ, służą jedynie określeniu pożądanego standardu, właściwości i wymogów technicznych przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się rozwiązania równoważne (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych podanych w Szczegółowej ofercie cenowej, będącej integralną częścią niniejszej SIWZ. 4. W przypadku poz. 46 Szczegółowej oferty cenowej, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ Systemu operacyjnego za równoważny Zamawiający uzna system operacyjny w 100% kompatybilny, tj. realizujący wszystkie funkcje systemu MS Windows XP Professional SP3 PL z nie mniejszą prędkością i charakteryzujący się identycznym interfejsem użytkownika obsługiwany przez użytkownika w identyczny sposób. 5. W przypadku poz. 49 Szczegółowej oferty cenowej, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ Dysku twardego SCSI za równoważny Zamawiający uzna dysk o pojemności nie mniejszej od wskazanej w opisie i posiadający identyczny, lub w 100% kompatybilny, interfejs SCSI. 6. We wzorze umowy, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość dokonania ewentualnych zmian postanowień umowy, jaka zawarta zostanie w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. We wzorze tym Zamawiający określił także warunki dokonania ww. zmian. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2009 r. V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2

3 VI. VII. VIII. IX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem publicznym, co potwierdzą złożeniem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem złożonym wraz z ofertą, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem złożonym wraz z ofertą, 4) nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, co potwierdzą oświadczeniem złożonym wraz z ofertą. 2. Ocena spełniania warunków, określonych w pkt. 1 dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. X. niniejszej SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków, o których mowa w pkt. 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzuceniem złożonej przez niego oferty. X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dołączyć do swojej oferty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia mogą dokonać osoby podpisujące ofertę lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty. Poświadczenie winno być sporządzone sposób umożliwiający identyfikację dokonującej je osoby. 3. Jeśli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 3

4 wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. XI. XII. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Winni wówczas ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. 3. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie uznana zostanie za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę ww. Wykonawców. 4. Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełnić i udokumentować warunki, o których mowa w pkt. IX.1.1), 2) i 3) niniejszej SIWZ. 5. Warunek, o którym mowa w pkt. IX.1.4) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6. Wypełniając formularze oraz inne dokumenty i powołując się przy tym na Wykonawcę (w miejscu np. Nazwa i adres Wykonawcy ) należy podać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ EWENTUALNE ZMIANY SIWZ 1. Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące postępowania należy przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji za pomocą faksu, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił niniejszą SIWZ. 4. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonana zmiana Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ. 5. Jeśli zmiana, o której mowa w pkt. 3 prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt. 3, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 7. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania oferta wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu 4

5 składania ofert. XV. XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wskazaniami niniejszej SIWZ. 2. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz OFERTY, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) wypełniony formularz Szczegółowej oferty cenowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. X niniejszej SIWZ, 4) pełnomocnictwo jeśli jest ono wymagane obowiązującymi przepisami prawa, przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy złożą w swojej ofercie formularze innej treści niż określona w SIWZ podlegać będą odrzuceniu. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką. 6. Jeśli w wyniku próśb o wyjaśnienie niniejszej SIWZ Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu był inny niż miałby być dostarczany. 7. Oferta musi być podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do zaciągania zobowiązań. Złożone w ofercie oświadczenia muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda zapisana strona oferty powinna być również zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej podpisania. 8. Wszelkie poprawki lub korekty dokonane w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej podpisania. 9. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno. 10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 11. Zamawiający zaleca umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które powinno być oznaczone w następujący sposób Oferta na dostawy części i akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nie otwierać przed r. oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie opisanej słowami Tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. 14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa r. o godz. 9:00 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 12, budynek B1, I piętro, sekretariat, lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu. 3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesieniu protestu. 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej i powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA" lub WYCOFANIE". 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 9:20 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 4, budynek B4 (Hotel AGRO), parter, sala 5. 5

6 6. Koperty oznaczone słowem wycofanie" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem zmiana. Opakowania wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do oferty, której dotyczą. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Zamawiający przekaże informacje, o których mowa w pkt. 7 i Zamawiający sporządzi protokół z postępowania przetargowego. 11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, a także umowa w sprawie zamówienia publicznego. 12. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 13. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 14. Jeśli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa Zamawiającego, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, który ww. zastrzeżenie uczynił. 15. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 16. Po otwarciu ofert, na pisemny wniosek, Zamawiający udostępni, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt. 12 i Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert), 2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Ceną oferty jest wartość brutto, będąca sumą iloczynów ceny jednostkowej brutto, obliczonej poprzez powiększenie ceny jednostkowej netto o podatek VAT, oraz liczby jednostek miary. 2. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę musi być jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 3. W cenie oferty uwzględnić należy wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku. Musi być ona podana w złotych polskich cyfrą oraz słownie, z wyodrębnieniem wartości netto i kwoty należnej na podatek VAT. 4. Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 6

7 XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie jedynym kryterium, tj. ceną oferty. Najniższa cena = 100% (100,00 pkt) 2. Wartość punktowa kryterium ceny obliczona zostanie wg wzoru: cena cena minimalna oferowana x 100,00 3. Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymogami postawionymi w SIWZ oraz uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyskała maksymalną ilość punktów. 6. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIX. XX. ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. WZÓR UMOWY 1. Wzór umowy, jaką Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz OFERTY 2. Załącznik nr 2 formularz Szczegółowej oferty cenowej 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 7

8 Załącznik Nr 1 do SIWZ Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy OFERTA Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy: REGON... NIP... Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: Telefon... Faks Oferujemy dostawy części i akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz urządzeń komputerowych, o parametrach odpowiadających wymogom postawionym przez Zamawiającego w SIWZ: wartość netto... zł (słownie:...) kwota VAT... zł (słownie:...) wartość brutto... zł (słownie:...) 8

9 Wartość brutto jest ceną ostateczną i zawiera wartość netto, kwotę podatku VAT, upusty, rabaty oraz wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego miejsc. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. Pominięcie jakichkolwiek wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ przy wycenie przedmiotu niniejszego zamówienia nie będzie stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 4. Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, są fabrycznie nowe, nieuszkodzone, kompletne i zdatne do użytku. 5. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w aktualnym wzorze umowy, który stanowił integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 6. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie może zostać udostępniona innym uczestnikom postępowania, stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:... (podać strony Oferty). Dokumenty te dołączone zostały do naszej oferty w oddzielnie stanowią jednak integralną część oferty. 7. Deklarujemy gotowość rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego od dnia podpisania umowy. 8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowa o niniejsze zamówienie publiczne zawarta zostanie z naszej strony przez: 1) ) (imię i nazwisko) (stanowisko) 9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne. 10. Ofertę naszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 11. Załącznikami do naszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: dnia. (miejscowość)... (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę) 9

10 Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie oraz urządzenia komputerowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Opis / model j.m. ilość [6+(6*7)] [5x6] [5x6x7] [5x8] - 1 Mysz optyczna z rolką i podkładką PS/2, rozdzielczość 800 dpi, 24 miesiące gwarancji szt. 4 2 Mysz optyczna z rolką i podkładką USB, rozdzielczość 800 dpi, 24 miesiące gwarancji szt Klawiatura PS/2 odporna na zalanie, nieścierające się etykiety klawiszy, 24 miesiące gwarancji szt. 4 Klawiatura USB odporna na zalanie, nieścierające się etykiety klawiszy, 24 miesiące gwarancji szt. 6 Dysk twardy SATAII (pojemność powyżej 150GB, cache powyżej 3000kB) wraz z kablami przyłączeniowymi (SATA+zasilanie) szt. 5 6 Dysk twardy IDE (pojemność powyżej 76GB, cache powyżej 3000kB) wraz z kablem IDE szt Płyta główna klasy x86 (zintegrowana grafika, SATA, FSB800, obsługa DDR2-800, 6xUSB, kompatybilna z procesorem z poz. 8) szt. 6 Procesor klasy x86 (jeden lub dwa rdzenie, cache L2 powyżej 512kB, częstotliwość taktowania procesora powyżej 2,15 GHz) wersja BOX szt. 6 9 Pamięć DDRAM 512MB PC400 szt Pamięć DDRAM 1024MB PC400 lub PC533 szt Pamięć DDRAM II 1024MB PC800 (kompatybilna z płytą gł. z poz.7) szt Napęd DVD-RW (SATA) z oprogramowaniem do nagrywania i kablem SATA szt Karta graficzna AGP 3D (pamięć powyżej 130MB) szt Karta graficzna PCI-EX 3D (pamięć powyżej 130MB) szt Karta sieciowa PCI 10/100 Mbps szt Karta sieciowa PCI - WiFi g - szyfrowanie WEP 64/128, WPA, WPA2 (TKIP, IEEE 802.1x) oraz AES szt. 2 Karta sieciowa USB - WiFi g - szyfrowanie WEP 64/128, WPA, WPA2 (TKIP, IEEE 802.1x) oraz AES szt Karta PCI - kontroler SATA szt Karta PCI - porty USB (co najmniej 2) szt Zasilacz do obudowy ATX (moc całkowita powyżej 370W, uniwersalny 20/24 plus 4 pin) szt Obudowa ATX z zasilaczem (moc całkowita powyżej 370W, uniwersalny 20/24 plus 4 pin) szt PenDrive 4GB (zapis/odczyt minimum 14/28 MB/s - odporny na uderzenia) szt. 2 Cena j. netto VAT % Cena j. brutto wartość netto kwota VAT wartość brutto Producent (UWAGI) 10

11 SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie oraz urządzenia komputerowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Opis / model j.m. ilość [6+(6*7)] [5x6] [5x6x7] [5x8] - 23 PenDrive 16GB (zapis/odczyt minimum 20/30 MB/s - odporny na uderzenia) szt Wentylator procesora (uniwersalny, typ złącza zasilania 3/4 pin) szt Switch 8-portowy szt Pamięć Flash SD 2048 MB szt Patch Cord 2m szt Patch Cord 5m szt Patch Cord 10m szt Kabel UTP cat.5 LINKA (50 metrów) szt Wtyk RJ-45 z osłoną szt Wtyk RJ-11 szt Złączka - przelotka RJ-45 szt Listwa zasilająca z filtrem przeciwprzepięciowym (długość kabla powyżej 3,5m) szt Gniazdo RJ-45 (podwójne) szt Gniazdo telefoniczne RJ-11 natynkowe szt Baterie płyty głównej 3V (RTC) szt Monitor LCD 17" (czas reakcji maksymalnie 5ms, kąt widzenia poziomo/pionowo minimum 170'/170', wbudowane głośniki) szt Zasilacz UPS powyżej 660VA (z kompletem kabli: zasilający + 2 połączeniowe) szt Zasilacz UPS powyżej 920VA (z kompletem kabli: zasilający + 2 połączeniowe) szt Kabel przedłużający USB (powyżej 1,8m) szt Kabel przedłużający PS/2 (powyżej 1,8m) szt Głośniki szt Router ethernet z funkcją WiFi (1xWAN (RJ-45), 4xLAN (RJ-45), AccessPoint WiFi g (WEP, WPA2-PSK, filtr MAC)) szt Akumulator do UPS (7Ah, 12V) szt System operacyjny MS Windows XP Professional SP3 PL OEM lub równoważny* szt Router ethernet 8xLAN (dla DSL) szt. 2 Cena j. netto VAT % Cena j. brutto wartość netto kwota VAT wartość brutto Producent (UWAGI) 11

12 SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie oraz urządzenia komputerowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Opis / model j.m. ilość [6+(6*7)] [5x6] [5x6x7] [5x8] - 48 AccessPoint WiFi g (WEP, WPA2-PSK, filtr MAC) szt Dysk twardy SCSI Seagate ST373307LC lub równoważny** szt Akumulatory AA (NiMH powyżej 2100mAh) kpl.=2szt. kpl 4 51 Zasilacz 12V 500mA szt Pamięć do laptopa SO-DIMM 512MB PC3200 (400MHz) szt Bateria Li-lon do laptopa ASUS serii A6 o pojemności nie mniejszej niż 4800mAh szt Przedłużacz VGA szt. 3 x x x x x x razem: x Cena j. netto VAT % Cena j. brutto wartość netto kwota VAT wartość brutto Producent (UWAGI) Ceny należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wszystkie, przywołane w powyższym opisie, nazwy własne wyrobów służą jedynie określeniu pożądanego standardu, właściwości i wymogów technicznych przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się rozwiązania równoważne (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych podanych przez Zamawiającego. * Za równoważny Zamawiający uzna system operacyjny w 100% kompatybilny, tj. realizujący wszystkie funkcje systemu MS Windows XP Professional SP3 PL z nie mniejszą prędkością i charakteryzujący się identycznym interfejsem użytkownika - obsługiwany przez użytkownika w identyczny sposób. ** Za równoważny Zamawiający uzna dysk o pojemności nie mniejszej od wskazanej w opisie i posiadający identyczny, lub w 100% kompatybilny, interfejs SCSI.. dnia. (miejscowość)... (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę) 12

13 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA DOSTAWY nr. / 2008 Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą ul. Zwycięska 12, Wrocław, który jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz z późniejszymi zmianami). NIP ; REGON reprezentowanym przez: 1) Agnieszkę Łętkowską p. o. Dyrektora DODR 2). - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:... z siedzibą,.. działającą(ym) na podstawie (wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS) nr NIP...; REGON.. reprezentowaną(ym) przez: 1). 2). - zwaną(ym) dalej WYKONAWCĄ. Zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty, dokonanym przez Zamawiającego w dniu..., w postępowaniu, oznaczonym numerem DODR 7/2008, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), została zawarta niniejsza umowa. 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy części i akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ilościach i o parametrach określonych w Szczegółowej ofercie cenowej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, dostarczany będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, każdorazowo na pisemne zamówienie, składane na zasadach równorzędności faksem lub em. 3. Jakość przedmiotu umowy, warunki jego eksploatacji oraz oznaczenia będą zgodne z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania pełnej ilości i całego asortymentu objętego niniejszą umową. 5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego asortymentu objętego niniejszą umową. 6. Przekazanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru. 7. Dostawa przedmiotu zamówienia bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty. 8. Z chwilą przyjęcia towaru stanowi on własność Zamawiającego. 9. Z chwilą przekazania odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru. 10. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towaru. 11. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu 13

14 umowy innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy. 12. W sytuacji awaryjnej Wykonawca może zaproponować dostarczenie towaru zastępczego o równoważnych i nie gorszych parametrach, w cenie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Dostawa towaru równoważnego wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Termin 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do r. 2. Dostawy, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania każdorazowego zamówienia. 3. Ceny 1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie maksymalnej: netto... zł (słownie... złotych) VAT... zł (słownie... złotych) brutto... zł (słownie... złotych) określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia koszty załadunku, transportu oraz rozładunku, w tym także wniesienie towaru do wskazanych przez Zamawiającego miejsc. 3. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany towar będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 4. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 5. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres trwania niniejszej umowy. 7. Stałość cen, o której mowa w ust. 6, nie dotyczy zmiany stawek podatku VAT. 4. Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) 1 % niezrealizowanej wartości każdorazowego zamówienia za każdy dzień nieusprawiedliwionej zwłoki w dostawie, 2) 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie; Zamawiający może uznać za przerwanie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 3 dni od terminu określonego w 2 ust. 2 niniejszej umowy, 3) 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo też jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne w wysokości 10% za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 3 niniejszej umowy. 4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania albo zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 1) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy ponad 14 dni, 2) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi ponad 7 dni, 3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności dostarcza towar niezgodny z umową lub specyfikacją, 14

15 4) po stronie Wykonawcy zaszły takie okoliczności, które uprawdopodabniają niemożność realizacji przez niego niniejszej umowy (upadłość, likwidacja, ogłoszenie niewypłacalności Wykonawcy). 6. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku, dochodzone na zasadach ogólnych. 7. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: a) na mysz optyczną oraz klawiaturę 24 miesiące, b) na pozostały towar gwarancji producenta, zgodnie z kartą gwarancyjną. 2. Z chwilą powstania roszczenia z tytułu wad lub braków w towarze Zamawiający skorzysta także z uprawnień z tytułu rękojmi. 3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca dostarczy towar wolny od wad niezwłocznie nie później jednak niż w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, a z tytułu rękojmi w terminie 7 dni. 4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy. 6. Przedstawiciele stron 1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 1). Tel.. 2). Tel.. 2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 1). Tel.. 2). Tel.. 3. W przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej strony. 7. Ustalenia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). 3. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. Załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowa oferta cenowa WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 15

16 Nazwa i adres Wykonawcy: OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczam że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. * Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. / Przedstawiamy pisemne zobowiązania innego(ych) podmiotu(ów) do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. * Niepotrzebne skreślić. 16

17 8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy. 11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 13. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 14. Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.. dnia. (miejscowość)... (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę) 17

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo