ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012"

Transkrypt

1 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /BAS/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków Projekt: Beskidzka Akademia Samorządowa Umowa nr: UDA-POKL /2-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V Dobre rządzenie. I. WPROWADZENIE. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Beskidzka Akademia Samorządowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL /2-00, zwanej dalej umową. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 655 z póź. zm.) i wynosi powyżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr do Zapytania. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Lp. Nazwa elementu zamówienia Liczba A zestaw Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B Drukarki kodów kreskowych wraz z etykietami zestaw C zestaw 2A 2B Kolektor bazy danych 2C Zestaw inkasencki z drukarką A 4B 5A 5B 6 Komputery stacjonarne z procesorem wielordzeniowym, monitorami, programami operacyjnymi i antywirusowymi + pakiet biurowy Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego bez monitorów 5 zestawów , , , zestaw , zestawów 4 zestawy , Monitor Komputer o parametrach serwerowych A 2 9B 4 9C Komputery przenośne (laptopy) 9D E 9F 0A 2 0B Aparaty cyfrowe

3 2A 2B Dyktafony C 3A 5 3B Zasilacze UPS C 5 4 Przełącznik KVN Serwerowa szafa sterownicza typu Rack A 6B Projektor z ekranem projekcyjnym Projektor z ekranem projekcyjnym zestaw zestaw , Skanery z podajnikiem ADF Urządzenie wielofunkcyjne , Komputer (bez monitora) do obróbki grafiki Komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem MS Office i programem antywirusowym , , Drukarki A 22B Oprogramowanie do ewidencji i oznakowania środków trwałych 3 22C 23 Oprogramowanie do obsługi archiwum 27 Oprogramowanie obsługi czynszów Oprogramowanie MS Windows 7 Home Premium + MS Office Home and Business Oprogramowanie MS Windows 7 Professional A 6 Oprogramowanie antywirusowe 30B 35 3 Pakiet oprogramowania Windows Server 2008 GOV oraz Windows Server 2008 CAL i SQL Server 2008 z licencjami zestaw Oprogramowanie Microsoft Windows Server Oprogramowanie Microsoft SQL Server Licencje CAL SQL Oprogramowanie do elektronicznej konwersji plików

4 36 Oprogramowanie graficzne do planowania przestrzennego ułatwiające obsługę klientów Oprogramowanie graficzne do planowania przestrzennego ułatwiające obsługę klientów IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych Częściach. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: ) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Oferent. VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Wraz z ofertą Oferent przekaże Zamawiającemu: ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. ) należy przedstawić w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 4

5 (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków - faksem na numer: (2) drogą elektroniczną na adres: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj.: /BAS/202. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTMI Do porozumiewania się z Oferentem w sprawach związanych z postępowaniem upoważnione są osoby: Pan Krzysztof Malczyk, tel. (2) wew. 33 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty stanowiące odpowiedz na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (/BAS/202) do dnia 5 grudnia 202 r. do godziny 0.00 w siedzibie Zamawiającego FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, 3-53 Kraków, Sekretariat. Decyduje data wpływu. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta, aby Zamawiający w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofania mógł zwrócić Oferentowi nienaruszoną ofertę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku, gdy nie zostanie ona oznakowana lub opieczętowana zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert odbędzie się 5 grudnia 202 r. o godzinie.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 5

6 właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Do oferty należy załączyć: dokumenty określone w pkt. VII zapytania; 5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Oferent określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT wyliczone w kosztorysie załącznik 4. Ceny należy podać w polskich złotych. 2. Ceny jednostkowe oraz wartości określone w kosztorysie stanowiącym zał. 4 do zapytania muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen według wartości wyrażonych w tysięcznych częściach złotego). 3. Aby obniżyć cenę oferty brutto w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 4 do oferty należy: - pomnożyć zamawianą ilość każdej pozycji zamówienia przez oferowaną cenę jednostkową netto, - do tak obliczonej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT, - zsumować wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia. 4. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny typu Excell nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 5. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie (zał. 4). 6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy (załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu), ubezpieczenia, gwarancji i serwisu, usługi wsparcia technicznego (jeśli dotyczy). XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A OFERENTEM Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Każda część zapytania ofertowego będzie oceniana przez zamawiającego oddzielnie. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru zamówienia włączając również gwarancje i wsparcie techniczne:. cena brutto waga 00% Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez oferenta zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XII i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Cb) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 6

7 Cbn Cb = x 00 pkt Cbo Cbn oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto, Cbo oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, Cb liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. XVII. UMOWA.. Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania stanowi wzór umowy, którą Oferent winien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem zawartym w ofercie. Wzór umowy uznaje się za integralną część zapytania ofertowego. 2. Zamawiający dopuszcza modyfikacje treści umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian, ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych, ustalane drogą porozumienia między stronami. 3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. XVII. INNE POSTANOWIENIA. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. i 2 powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 4. Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 7

8 z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. Na potwierdzenie braku tych powiązań Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. 5. Wypłata wynagrodzenia za dostarczony sprzęt lub oprogramowanie nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Oferent. XIX. ZAŁĄCZNIKI Wykaz załączników do Zapytania: ) Załącznik nr opis przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 wzór formularza oferty; 3) Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Załącznik nr 4 wzór kosztorysu; 5) Załącznik nr 5 wzór umowy. 8

9 Załącznik nr do Zapytania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Oferowane urządzenia muszą być: - fabrycznie nowe, - oznakowane znakiem CE lub znakiem równoważnym, zgodnie z właściwymi certyfikatami, - oznaczone czytelnym numerem identyfikacyjnym. Lp. A B C 2A Nazwa elementu zamówienia Drukarki kodów kreskowych wraz z etykietami Kolektor bazy danych Liczba szt. Wymagania techniczne (parametry) Uwagi zestaw zestaw zestaw termiczna i termotransferowa metoda druku podwójne łącze USB i serial prędkość wydruku 27 mm na sekundę prosty system ładowania kalki Metoda druku: termiczna, termotransferowa Rozdzielczość 203 dpi Średnica wewnętrzna rolki z etykietami mm Średnica zewnętrzna rolki z etykietami 27 mm Pamięć 52 KB FLASH/ 256 KB SRAM opcjonalnie MB FLSH/ 52 KB SRAM Interfejs:Centronics, USB, RS 232 Przykładowe wbudowane kody kreskowe: Code 39, Code 28, Code 93, UCCEAN-28, Interl 2of 5, Codabar, PDF 47, MaxiCode i inne Metoda druku: termotransferowa Minimalny obszar drukowania: szerokość 04 mm, długość 279 mm Pamięć standard: 256KB SRAM; 52KB Flash Minimalna szybkość druku: 0,2 cm na sekundę Rozdzielczość: min. 8dpm (203dpi) Drukowane symboliki: C39, C28, UCC/EAN-28, C93, Codabar, Interleaved 2/5, UPC/EAN, Plessey, POSTNET, German Post, PDF-47, MaxiCode Interfejsy: RS232, USB, Centronics Język programowania: EPL II Przenośny komputer wyposażony w laserowy czytnik kodów kreskowych. Urządzenie powinno być wyposażone w podświetlany, graficzny wyświetlacz, klawiaturę oraz ergonomiczną obudowę. Najważniejsze cechy: Kolektor danych z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych W zestawie dedykowane etykiety inwentaryzacyjn e do drukarek termotransfero wych - papier półbłyszczący z klejem standardowym, umożliwiającym przeklejanie etykiety i wydruk min. 500 naklejek. W zestawie dedykowane etykiety inwentaryzacyjn e do drukarek termotransfero wych - papier półbłyszczący z klejem standardowym, umożliwiającym przeklejanie etykiety i wydruk min. 500 naklejek. Dołączone dedykowane oprogramowani e. 9

10 2B 2C 3 4A Zestaw inkasencki z drukarką Komputery stacjonarne z procesorem wielordzeniowym, monitorami, programami 5 zestawów Zasilanie z akumulatora Li-Ion (ponad 00 godz. pracy) Wbudowany port do transmisji na podczerwień (IR/IrDA) Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny 00x64 punkty Programowanie w języku C, Bacic-u, lub 'Generatorze Aplikacji' Czytnik kodów kreskowych: laserowy Zakres odczytu: 40mm-300mm (w zależności od kodu) Procesor: min. 6 bitowy CMOS, niski pobór energii Pamięć programu: min. MB Flash Pamięć danych: min. 2 MB SRAM Wyświetlacz: min. LCD, 00 x 64 punkty, podświetlany Klawiatura: min. 2 klawiszy z podświetleniem LED Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna Interfejsy: poprzez dok transmisyjny: RS 232 lub USB Waga: max. 50 g (z akumulatorem) Wymiary: optymalne 22mm x 56mm x 26mm Bezpieczny upadek: min. z,2 m Temperatura pracy: od -20 C do 60 C Dop. wilgotność otoczenia: 5% - 95% bez kondensacji Zasilanie: min. akumulator 3,7 V Li-Ion 700mAh Odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe Programowanie: kompilatory C i Basic, Generator aplikacji Procesor: 6 bitowy CMOS, niski pobór energii Pamięć: 2 MB Flash dla oprogramowania, 2 MB SRAM przeznaczona na dane (podtrzymywana bateryjnie) Wyświetlacz: LCD 00 x 64 punkty Klawiatura: gumowa, 2 klawiszy Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna Skaner kodów kreskowych: zintegrowany diodowy (CCD) lub laserowy Źródło światła: laser długość fali 650 +/-5nm, lub linijka diodowa LED Nominalny kąt odczytu (laser): +/-60 Zakres odczytu (DOF) (UPC00%): laser: 40mm-300mm CCD: 70mm- 260mm Prędkość odczytu: 00 skanów/sek. odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (Code 28, UCC/EAN-28, UPC-A, EAN/JAN- 3, Codabar, Code 39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA, Code, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code) Temperatura pracy: od -20 C do 60 C Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5% 95% bez kondensacji Interfejsy: IrDA, Dok transmisyny: RS 232 lub USB Czas pracy na komplecie baterii: około 00 h Oprogramowanie: kreator aplikacji, oprogramowanie komunikacyjne dla DOS i Windows Komputer (procesor 520MHz, pamięć wew.: RAM :28 MB, flash.: 28 MB, ekran: kolorowy ekran dotykowy 3,6", /4VGA, LCD z trybem odblaskowoprzezroczystym, pikseli, klawiatura: Alfanumeryczna) Drukarka z interfejsami RS232C i Bluetooth, akumulator 2,2Ah 2V wbudowany w drukarkę. Procesor o częstotliwości 3,06 GH lub większej Pamięć RAM: 2GB lub więcej DDR3 Dysk twardy: SATA II 500GB 7.2k CD-ROM/DVD: z możliwością nagrywania 48x Obudowa: Tower Monitor: LED 20'', TFT LED 20" 600 x 900 pikseli / 5ms / 20ccd/ 000: / 76/70 / DSUB, / DVI / Głośniki / Dołączone dedykowane oprogramowani e. 0

11 4B 5A operacyjnymi i antywirusowymi + pakiet biurowy Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami zestaw 8 zestawów Mysz, Klawiatura: standardowe USB Oprogramowanie MS Windows 7 Professional, MS Office 200 Professional, oprogramowanie antywirusowe Monitor LED 9, Oprogramowanie MS Windows 7 Professional, MS Office 200 Professional, F-Secure Client Security (antywirus), Nagrywarka DVD-RW DL, Dysk 500 GB, pamięć operacyjna 8 GB, specyfikacja procesora: typ gniazda LGA 55 ilość rdzeni 2 szt. proces technologiczny 32nm min. częstotliwość taktowania procesora 3,3 GHz pamięć podręczna L3 3 MB, karta graficzna GeForce GTX560 lub równoważna,.5gb DDR5, zasilacz ups, klawiatura i mysz. KOMPUTER OSOBISTY (PC): Typ obudowy: stojąca Tower Typ procesora: jeden procesor zgodny z x86-64, dwurdzeniowy, osiągający wydajność CPU Mark min punktów w teście Passmarka Performance Test 7.0; do zastosowań biurowych oraz obróbki grafiki. Wielkość pamięci RAM: min. 4 GB Karta sieciowa co najmniej: Ethernet 0/00/000 Mbit/s RJ-45 Karta graficzna: zintegrowana, minimum jedno złącze DVI (odpowiednie do dostarczanego monitora) Karta muzyczna: zintegrowana Interfejsy: min. x Ethernet (RJ45), min. x serial (RS-232), min. 6 x USB 2.0, (4 x tylni panel, 2 x przedni panel), min. x klawiatura /PS2 lub USB, min. x mysz /PS2 lub USB, min. x audio - line-in, min. x audio - line-out, min. x audio line-in / mikrofon, min. x DVI (odpowiednie do dostarczanych monitorów), min. x esata Dysk twardy: min. 500 GB Napęd optyczny DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Mysz, Klawiatura: mysz optyczna z rolką, klawiatura standard (min. 02 klawisze) Zasilacz: wewnętrzny, dostosowany do oferowanego komputera, szt. Gwarancja: min. 36 miesięcy w miejscu instalacji Normy i certyfikaty: certyfikat CE. MONITOR: Typ monitora: LCD Typ panela: TFT LED Matryca "błyszcząca": nie Przekątna ekranu: min. 2,5 cala Format ekranu monitora: panoramiczny Zalecana rozdzielczość obrazu: min. 680 x 050 pikseli Czas reakcji matrycy: max. 5 ms Kąt widzenia poziomy: min. 70 stopni Kąt widzenia pionowy: min. 60 stopni Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: min. 60 Hz Regulacja cyfrowa (OSD): tak Liczba wyświetlanych kolorów: 6,7 milionów w trybie true color Jasność: Min. 250 cd/m2 Wbudowane głośniki: min. 2 szt. Typ sygnału wejściowego: DVI Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 5-stykowe D-Sub, DVI-D Pobór mocy (praca/spoczynek): maks. 30/ Wat 5B 4 zestawy specyfikacja procesora: typ gniazda Socket 55 ilość rdzeni 4 szt. proces technologiczny 22nm Cicha praca całego zestawu.

12 min. częstotliwość taktowania procesora 300 MHz częstotliwość taktowania magistrali GT/s 5 GT/s 6 MB cache z technologią Turbo Boost 2.0 i HT 6 Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego bez monitorów 6 Chipset: H77 Pamięć RAM: 892 MB (DIMM DDR3, 600 MHz, maksymalnie 32 GB) Ilość gniazd pamięci: 4 ( wolny) Karta graficzna: HD Graphics 4000 i GT 620 Dysk twardy: 500 GB SATA 7200 obr. Wbudowane napędy: DVD+/-RW DualLayer (oprogramowanie do obsługi DVD) Obudowa: Mini Tower (kolor - klasyczna czerń) Zasilacz: min. 300 W Karta muzyczna: zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio Karta sieciowa: 0/00/000 Mbps i USB Wi-Fi 802. b/g/n Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: x czytnik kart pamięci 2 w (CF/MD) x czytnik kart pamięci 2 w (MS Duo/MS Pro) x czytnik kart pamięci 2 w (SM/xD) x czytnik kart pamięci 4 w (SD/SDHC/SDXC/MMC) x wejście mikrofonowe x wyjście słuchawkowe/głośnikowe 2x USB 2.0 2x USB 3.0 Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: x HDMI x RJ45 (LAN) x VGA (D-sub) x wyjście słuchawkowe/głośnikowe (S/PDIF) 2x USB 3.0 4x USB 2.0 6x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.) Porty wewnętrzne: x PCI-E x6 x SATA II 2x kieszeń wewnętrzne 3,5" ( wolna) 2x kieszeń zewnętrzna 5,25" ( wolna) 2x minipci ( wolne) 3x PCI-E x 3x SATA III Monitor: min. 20,0" - ekran panoramiczny WLED HD (DVI) Zainstalowany system operacyjny: Nie dotyczy Dodatkowe informacje: 36 miesięcy gwarancji wentylator wewnętrzny 92mm Dołączone akcesoria: Klawiatura QWERTY w zestawie (przewodowa, czarna) Mysz w zestawie (przewodowa, czarna, podkładka) Głośniki USB Kabel zasilający w zestawie Gwarancja 2 lata specyfikacja procesora: typ gniazda Socket 55 ilość rdzeni 2 szt. proces technologiczny częstotliwość taktowania procesora 2700 MHz częstotliwość taktowania magistrali GT/s 5 GT/s 2

13 pojemność pamięci cache L kb 7 Monitor 8 Komputer o ilość pamięci operacyjnej 4 GB rodzaj zastosowanej pamięci DDR3-333 (PC3-0600) praca z 066MHz karta graficzna zintegrowana pojemność dysku twardego 500 GB interfejs dysku twardego Serial ATA/600 napęd optyczny DVD+/-RW karta dźwiękowa zintegrowana 7. HD Realtek obudowa Chieftec LT-0B złącza na przednim panelu 2x USB audio złącza na tylnym panelu Audio 4x USB 2x USB 3.0 x VGA x RJ45 x PS/2 x DVI-I x HDMI x LPT wolne złącza na płycie głównej PCI-Express x () PCI () zasilacz 350 W zainstalowane wentylatory wentylator 20mm wymiary maksymalne 425x80x352(Stand +3mm) (Chieftec LT-0B) mm Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym Przekątna: 9 cali rodzaj podświetlenia: LED rozdzielczość nominalna: 440 x 900 piksele kontrast: : jasność: 250 cd/m² wielkość plamki: 0.28 mm czas reakcji plamki: 5 ms kąt widzenia pion: 60 kąt widzenia poziom: 70 ilość wyświetlanych kolorów: 6.7 mln analogowe złącze D-Sub 5-pin: tak porty wejścia/wyjścia: słuchawkowe głośniki: 2 x W spełniane normy jakościowe: Energy Star szerokość: 445 mm wysokość: 366 mm głębokość: 82 mm kolor obudowy: czarny. Procesor: 4-Core E GHz Pamięć RAM: 892 MB (DIMM DDR3, 333 MHz z ECC, maksymalnie Zestaw zapewniać: ma 3

14 9A parametrach serwerowych Komputery przenośne (laptopy) 2 6 GB) Ilość gniazd pamięci: 4 (2 wolne) Karta graficzna: zintegrowana Dysk twardy: 2 sztuki TB SATA Wbudowane napędy: Blu-ray (BD-ROM) DVD±RW (oprogramowanie do obsługi BD-ROM) Obudowa: Tower (kolor - klasyczna czerń) Zasilacz: min. 300 W Sprzętowy kontroler RAID: H200 z RAID 0,,0 Karta sieciowa: 2 x x Gbps Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: 2x USB Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: 2x RJ45 (LAN) x VGA (D-sub) 5x USB 2.0 x e-sata Porty wewnętrzne: x PCI-E x6, 2x PCI-E x8, x PCI-E x 2x kieszeń wewnętrzne 3,5" (2 wolne) 2x kieszeń zewnętrzna 5,25" ( wolna) Dołączone oprogramowanie: Sterowniki do systemu Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 64-bit Dodatkowe informacje: 36 miesięcy gwarancji Dołączone akcesoria: Klawiatura QWERTY w zestawie (przewodowa, czarna) Mysz w zestawie (przewodowa, czarna, podkładka) Kabel zasilający w zestawie Zewnętrzny dysk twardy do wykonywania kopii zapasowych plików min. 320GB e-sata Przełącznik KVM - 4 porty Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu i minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu: Procesor: osiągający wydajność CPU Mark min punktów w teście Passmarka dedykowany do zastosowań mobilnych Pamięć: min 4GB z możliwością rozbudowy do min 8GB Wydajność graficzna: wydajność w teście Passmarka nie mniej niż 820 punktów Wyświetlacz: LCD 5,6 cala Dysk: min 250GB Wejścia/wyjścia: HDMI, D-Sub, wejście mikrofonu, wyjście na słuchawki, LAN min. 00 Mbps, USB min 3szt. w tym USB 3.0 min. szt., Łączność bezprzewodowa: min. 802.b/g/n Waga: waga max 2,5kg Warunki gwarancji: min 24 miesiące typu "door to door" napęd optyczny DVD+/-RW obsługujący zapis/odczyt Dual Layer Inne: wbudowane głośniki, wbudowana klawiatura z wydzieloną zintegrowaną klawiaturą numeryczną, touchpad, wbudowana kamera i mikrofon Praca na baterii: min 3 godziny stabilną obsługę domeny opartej na systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 (baza sql do 25 użytkowników, udostępnianie plików i drukarek do 50 użytkowników). 9B 4 Martyca 5,6 LED, dysk 500 GB, pamięć operacyjna 4 GB, nagrywarka DVD-RW DL, preferowany kolor czarny, karta sieciowa bezprzewodowa, bluetooth, czytnik kart pamięci, specyfikacja procesora: ilość rdzeni 2 szt. proces technologiczny 22nm częstotliwość taktowania procesora MHz 3 MB Cache 4

15 Karta graficzna nvidia GeForce GTX GB, 9C 9D 9E Matryca: 4-4,9" HD LED Typ matrycy: matowa (non glare) Procesor: ilość rdzeni: 2, częstotliwość taktowania od 2, GHZ, 3 MB cache z technologią Turbo Boost 2.0 i HT Pamięć RAM: 4096 MB (DIMM DDR3) Karta graficzna: HD Graphics 3000 Dysk twardy: 60 GB Wbudowane napędy: DVD+/-RW DualLayer (oprogramowanie do obsługi DVD) Sieć bezprzewodowa: WLAN 802.N Kamera: min. 0.3 Mpix Karta muzyczna: zintegrowana karta dźwiękowa Karta sieciowa: 0/00/000 Mbps RJ45 Interfejsy: 3x USB x VGA (D-sub) Czytnik kart pamięci Podświetlana klawiatura Dołączone oprogramowanie: Sterowniki do systemu Microsoft Windows 7 64 bit Dodatkowe informacje: 24 miesiące gwarancji Dołączone akcesoria: Mysz w zestawie (przewodowa, czarna, podkładka) Kabel zasilający w zestawie Bateria w zestawie Torba na laptopa w zestawie Gwarancja: rok w serwisie zewnętrznym przekątna ekranu LCD: 7.3 cali podświetlenie LED nominalna rozdzielczość LCD: 600 x 900 pikseli specyfikacja procesora: ilość rdzeni 2 szt. proces technologiczny 22nm częstotliwość taktowania procesora MHz 3 MB Cache wielkość pamięci RAM: 8 GB pojemność dysku twardego : 750 GB interfejs dysku twardego : Serial ATA napęd optyczny DVD+/-RW DL karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 630M pamięć karty graficznej: 2048 MB wyjścia karty graficznej: wyjście HDMI, wyjście D-Sub typ akumulatora: litowo-jonowy, 6-komorowy czas pracy na akumulatorze (normatywny): 4 godz. karta dźwiękowa: stereo czytnik kart pamięci: SD, xd, MS-Pro, MMC, Memory Stick komunikacja: WiFi IEEE 802.b/g/n, LAN Gbps, Bluetooth interfejsy: 2x USB 3.0, 2x USB dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: wbudowany mikrofon, kamera.3 Mpix waga: 3.2 kg kolor obudowy: preferowany czarny Gwarancja: rok w serwisie zewnętrznym przekątna ekranu LCD: 5.6 cali LED nominalna rozdzielczość LCD: 366 x 768 pikseli typ ekranu: błyszczący (glare) specyfikacja procesora: ilość rdzeni 2 szt. proces technologiczny 22nm 5

16 9F częstotliwość taktowania procesora MHz 3 MB Cache wielkość pamięci RAM: 4 GB wolne gniazda pamięci: pojemność dysku twardego : 500 GB interfejs dysku twardego : Serial ATA, 5400 RPM napęd optyczny DVD+/-RW DL dedykowana grafika: tak karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 620M pamięć karty graficznej: 024 MB wyjścia karty graficznej: wyjście HDMI, wyjście D-Sub typ akumulatora: litowo-jonowy, 6-komorowy karta dźwiękowa: wejście mikrofonu, stereo komunikacja: WiFi IEEE 802.b/g/n interfejsy: 3x USB dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera 0.3 Mpix, wbudowany mikrofon kolor obudowy: czarno srebrny, pokrywa w kolorze czarnym kolor klawiatury: czarny Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym przekątna wyświetlacza.6 cali rozdzielczość 920 x 080 pikseli specyfikacja procesora:.50 GHz lub wyższy, 2 MB Cache pamięć na dane 64 GB technologia dotykowa pojemnościowy typ wyświetlacza IPS funkcjonalność multi-touch tak rodzina procesorów Intel pamięć RAM 4096 MB obsługa kart pamięci microsd interfejsy komunikacyjne WiFi 802.n WiFi 802.g WiFi 802.b WiFi 802.a USB 3.0 Bluetooth interfejsy Audio-Video micro HDMI wbudowany mikrofon tak wbudowane głośniki stereo aparat fotograficzny z tyłu 5 Mpix aparat fotograficzny z przodu 2 Mpix typ akumulatora litowo-polimerowy (LiPoly).50 GHz lub wyższy, 2 MB Cache system operacyjny 6

17 0A 2 0B Aparaty cyfrowe 4 2A Dyktafony 2B 2 Microsoft Windows 7 funkcje dodatkowe odtwarzacz multimedialny dominujący kolor obudowy czarny szerokość 296 mm wysokość 84 mm grubość 2.9 mm masa 860 g materiał obudowy aluminium plastik akcesoria ładowarka stacjonarna rysik Preferowany kolor czarny, rozdzielczość minimum 4 mln pikseli, wyświetlacz LCD o przekątnej 3, punktowy system autofokus, cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa, trwałość korpusu i migawki do cykli, przystosowany do kart SD, SDHC, SDXC, nagrywanie filmów w rozdzielczości HD, obiektyw 8-55 mm f/3,5-5,6 G, system redukcji drgań VR. Aparat kompaktowy z futerałem, dodatkową kartą SD/Memeory Sick + statyw (jak się zmieści w cenie i można w zestawie np.) Rozdzielczość min. 8 megapikseli, szerokokątny obiektyw 24 min z zoomem optycznym min. 6X, szybki autofokus, śledzi ostrość, tryb zdjęć seryjnych,, opcja film full HD, optyczny stabilizator obrazu, tryb panoramiczny, fotografia 3D np.; Qualia Sony DSC-HXIOV. Matryca: min. 4 MP Min. rozdzielczość: 4320 x 3240 pikseli Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.: - Secure Digital - SDXC - SDHC Min. zoom optyczny: 2 x Min. zoom cyfrowy: 4 x Ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm: mm Jasność obiektywu: F Nagrywanie MPEG/AVI Jakość nagrywania filmów: HD Typ ustawiania ostrości: autofokus Czułość ISO: auto, 800, 80, 400, 200, 600, 00 Lampa błyskowa Wyświetlacz: LCD Przekątna LCD: min. 3 cale Rodzaj zasilania: akumulator dedykowany Interfejs: min. USB 2.0 Dedykowana ładowarka do akumulatora Gwarancja: rok w serwisie zewnętrznym Etui na aparat w zestawie Instrukcja obsługi Dyktafon cyfrowy, posiadający funkcję przełożenia mowy na tekst w formacie.doc lub.docx. Urządzenie profesjonalnej obsługi dyktowania mobilny i stacjonarny Nośnik zapisu: Karta SD / SDHC Nośnik: wymienny 7

18 Karta microsd / microsdhc Pamięć wewnętrzna: 2 GB Obsługa USB - Prędkość USB: Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB 2.0 Wyświetlacz z pełną punktową matrycą Tryb zapisu: format zapisu dedykowany dla dyktafonu Tryb: QP min. 50 godz. (z dostarczaną 2 GB kartą SD card) SP min. 300 godz. (z dostarczaną 2 GB kartą SD card) Częstotliwość próbkowania QP: 6 khz SP: 2 khz Zakres przenoszonych częstotliwości: QP: Hz SP: Hz Funkcja nagrywania: - Nagrywanie bezpośrednie - Przycisk New - Indeks: do 32 w jednym pliku - Wstawianie - Zastępowanie - Częściowe kasowanie - Funkcja kasowania wszystkie / pojedyncze - Funkcja pauzy - Monitorowanie nagrywania Funkcja odtwarzania prędkość odtwarzania: - Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu - Kontrola prędkości odtwarzania - Odtwarzanie w zwolnionym tempie - Odtwarzanie z przeskakiwaniem fragmentów Dedykowana ładowarka do akumulatora 2C 3A 5 Zasilacze UPS 3B Etui na dyktafon w zestawie Instrukcja obsługi Dyktafon cyfrowy z możliwością podłączenia do komputera osobistego. Powinien posiadać interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB 2.0. Powinien posiadać wyświetlacz cyfrowy TFT z możliwością podświetlenia wyświetlacza. Dyktafon powinien zapewniać zapis dźwięku w formatach: PCM(WAV), MP3 oraz WMA. Urządzenie powinno umożliwić zapisanie do 0 godzin nagrania w formacie PCM (WAV) o jakości 48 khz a w formacie MP3 przy jakości 320kbps przynajmniej do 40 godzin. Ponadto urządzenie powinno umożliwiać odtworzenie nagrań wg listy. UPS powinien posiadać: - Gniazda wyjściowe min.4 szt. podtrzymania zasilania. - Gniazda wyjściowe szt. z ochroną przepięciową. - Gniazda ochrony RJ (IN/OUT). - Port komunikacyjny USB. - Wyłącznik (resetowalny). - Gniazdo wejściowe IEC C3. UPS nie powinien posiadać wentylatorów. USP powinien umożliwiać podtrzymanie pracy urządzeń przez 5-6 min przy obciążeniu 600W. UPS powinien za pomocą dołączonego oprogramowania zapewniać bezpieczne wyłącznie komputera przed całkowitym rozładowaniem baterii. Moc 3000VA, sinusoida pełna, napięcie wyjściowe 230 V, czas podtrzymania 5-0 min., filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI + tłumik warystorowy, gniazda wyjściowe 6 szt, Interfejs USB i RS-232, sygnalizacja optyczno akustyczna. 8

19 3C 5 4 Przełącznik KVN 5 Serwerowa szafa sterownicza typu Rack Zasilacz typu TOWER (stojący); moc min. 300W (500VA); zestaw kabli; czas podtrzymania pracy przy min. 0 min przy 50 % obciążenia. Konsola KVN z matrycą LCD 7 klawiaturą i touchpadem, pojedyncza szyna, 8 portów, rozmiar U montaż w szafie Rack. Obudowa Tower z możliwością montażu szyn Rack, procesor Intel Xeon E3 280V2, pamięć 8 GB RAM (4x2GB DDR3 ECC Unbuffered), Dysk twardy TB Sata II 7200rpm, 3,5 Enterprise szt, napęd DVD RW 5,25 Sata, kontroler dyskowy RAID 4xSata II Raid 0//0/E/JBOD transfer 6Gb/s pamięć 28 MB. Kolor: Czarny Gwarancja (projektor/lampa): 36 miesięcy/2 miesięcy 6A Projektor z ekranem projekcyjnym Projektor z ekranem projekcyjnym zestaw Obraz Rozdzielczość optyczna: min. 280 x 800, rozdzielczość maksymalna: 680 x 050, kontrast: 000: Jasność ANSI [lumen]: 300 Jednolitość [%]: 85 Proporcje obrazu: 6:9 i 4:3 Przekątna ekranu - min. [m]:, maks. [m]: 2.50 Zastosowane technologie: HD Ready, LED, DivX Dźwięk: Wbudowane głośniki Moc głośników [W]: min. 2 Konfiguracja: Menu w języku polskim Funkcje obrazu: Regulacja kontrastu Regulacja jasności Korekcja zniekształceń Keystone: W pionie +/- 40 stopni Odtwarzacz filmów DivX wraz z napisami Odtwarzacz muzyki Przeglądarka zdjęć Przeglądarka dokumentów Technologia obrazu: LED HDTV: 080i 080p 480p 576p 720p Żywotność lampy [h]: Głośność pracy [db]: max. 35 Głośność pracy w trybie Eco: max. 26 db Złącza: HDMI Złącza komputerowe: D-Sub, x USB W zestawie: Torba i Pilot 6B zestaw Ekran projekcyjny: Model ekranu: min. 200 x 200 cm Rodzaj: na trójnogu Format powierzchni roboczej: : Powierzchnia projekcyjna: 200 x 200 cm Powierzchnia robocza (ekran z ramkami) 90 x 90 cm Kaseta: stalowa Powierzchnia projekcyjna: biała mata (niepalna, odporna na działanie grzybów (pleśni) i wilgoci) wyposażona w czarną ramkę Cechy specjalne: uchwyt ułatwiający przenoszenie Gwarancja: 2 lata Ekran elektrycznie rozwijany Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym powierzchnia projekcyjna: Matt - White g=.0 wymiary pow. Projekcyjnej: 20 x 60 cm Format: 4:3 rozwijany elektrycznie pobór mocy: 00 W amortyzator drgań sterowanie przewodowe 9

20 sterowanie pilotem kaseta aluminiowa malowana na kolor biały. Projektor Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym Technologia DLP Rozdzielczość ekranu: 280 x 800 pikseli maksymalna 600 x 200 Jasność: 300 ANSI lum. Kontrast: 0000: Ilość wyświetlanych kolorów: mln Odległość od ekranu: - 0 m Obsługiwane systemy: HDTV, NTSC, PAL, SECAM Złącza zewnętrzne: x stereo mini-jack x D-sub 5-pin x HDMI Głośniki: x 2W Moc lampy: 240 W Czas pracy lampy: 3500 godz. Cechy dodatkowe: pilot, torba. Typ Skanera: - skaner szczelinowy - kolorowy - wbudowany podajnik do dokumentów na min. 50 kartek ADF (duplex) 7 Skanery z podajnikiem ADF 2 Układ Optyczny - CIS Rozdzielczość optyczna - min. 600 dpi Rozdzielczość sprzętowa - min. 600 x 600 dpi Prędkość skanowania: - Czarno biały, 200 dpi: min. 25 stron na minutę - Skala szarości, 200 dpi: min. 25 stron na minutę - Kolor, 200 dpi: min. 8 stron na minutę Obszar skanowania: Podajnik ADF - min. 26 x 356 mm - min. 3.2 x 3.2 mm Parametry Podstawowe: technologia druku: laserowa monochromatyczna maks. format druku: A4 wydajność tonera standardowego: do 000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) funkcja oszczędzania tonera standardowa pamięć drukarki: 256 MB maksymalna pamięć drukarki: 52 MB miesięczne obciążenie: do stron szybkość procesora drukarki: 360 MHz poziom hałasu: max 55 db 8 Urządzenie wielofunkcyjne Parametry Druku: rozdzielczość druku mono: 600x600 dpi szybkość drukowania mono: do 33 stron A4/min czas wydruku pierwszej strony: do 8.5 sekund czas nagrzewania: do 5 sekund (z trybu uśpienia) automatyczny druk dwustronny (duplex) marginesy: górny 5 mm, dolny 5 mm, lewy 5 mm, prawy 5 mm Parametry Faksu możliwość wysyłania/odbierania faksów modem: 33.6 kbps prędkość faksowania: ok. 3 s/stronę A4 20

21 faksowanie w kolorze kompresja: MH, MR, MMR, JBIG, JPEG automatyczne powtarzanie numeru wysyłanie faksów z opóźnieniem wysyłanie grupowe typ lini telefonicznej: analogowa Parametry Skanera skanowanie w kolorze skanowanie dwustronne skanowanie do a optyczna rozdzielczość skanowania: do 4800x4800 dpi skanowanie do plików w formacie: JPG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF Parametry Kopiowania rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF) Obsługa Nośników mask. gramatura nośników: do 63 g/m² ilość podajników w standardzie: 3 automatyczny podajnik dokumentów (ADF) pojemność podajnika automatycznego (ADF): 60 opcjonalne podajniki papieru pojemność głównego podajnika papieru: do 550 arkuszy maksymalna pojemność podajników: do 0 arkuszy pojemność odbiornika papieru: do 250 arkuszy podajnik kopert (możliwość drukowania) niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 76 mm, max 26 mm niestandardowe wymiary nośników (długość): min 27 mm, max 356 mm obsługiwane formaty nośników: A4 Języki i Emulacje: emulacja, PCL 5e, PCL 6, Postscript 3 Komunikacja ethernet - druk w sieci LAN standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0, Ethernet 0/00Base-TX Wymiary: szerokość 488 mm, głębokość 582 mm i wysokość 553 mm. specyfikacja procesora: typ gniazda Socket 55 ilość rdzeni 4 szt. proces technologiczny 22nm min. częstotliwość taktowania procesora 3400 MHz częstotliwość taktowania magistrali MHz 00 MHz częstotliwość taktowania magistrali GT/s 5 GT/s 8 MB cache z technologią HT 9 Komputer (bez monitora) do obróbki grafiki Chipset: H77 Pamięć RAM: 892 MB (DIMM DDR3, 600 MHz, maksymalnie 32 GB) Ilość gniazd pamięci: 4 (2 wolne) Karta graficzna: HD Graphics 4000 i GT 640M z 2 GB Dysk twardy: min. TB SATA III 7200 obr. Wbudowane napędy: Blu-ray (BD-ROM) DVD±RW Super Multi DL (oprogramowanie do obsługi BD-ROM) Obudowa: Mini Tower (kolor - klasyczna czerń) Zasilacz: min. 350 W Karta muzyczna: zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio Cicha praca całego zestawu. 2

22 20 Komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem MS Office i programem antywirusowym 2 Karta sieciowa: 0/00/000 Mbps i USB Wi-Fi 802. b/g/n Bluetooth Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: x czytnik kart pamięci 2 w (CF/MD) x czytnik kart pamięci 2 w (MS Duo/MS Pro) x czytnik kart pamięci 2 w (SM/xD) x czytnik kart pamięci 4 w (SD/SDHC/SDXC/MMC) x wejście mikrofnowe x wyjście słuchawkowe/głośnikowe 2x USB 2.0 2x USB 3.0 Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: x HDMI x RJ45 (LAN) x VGA (D-sub) x wyjście słuchawkowe/głośnikowe (S/PDIF) 2x USB 3.0 4x USB 2.0 6x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.) Porty wewnętrzne: x PCI-E x6 x SATA II 2x kieszeń wewnętrzne 3,5" ( wolna) 2x kieszeń zewnętrzna 5,25" ( wolna) 2x minipci ( wolne) 3x PCI-E x 3x SATA III Dołączone oprogramowanie: Sterowniki do systemu Microsoft Windows 7 Dodatkowe informacje: 36 miesięcy gwarancji wentylator wewnętrzny 92mm Dołączone akcesoria: Klawiatura QWERTY w zestawie (przewodowa, czarna) Mysz w zestawie (przewodowa, czarna, podkładka) Głośniki USB Kabel zasilający w zestawie. przekątna ekranu LCD 5.6 cali LED nominalna rozdzielczość LCD 366 x 768 pikseli Charakterystyka procesora: 2.2 GHz, 3. GHz Turbo, 6 MB Cache ilość rdzeni 4 szt. wielkość pamięci RAM 8 GB typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (333 MHz) rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny) pojemność dysku twardego 500 GB napęd optyczny DVD+/-RW dedykowana grafika tak karta graficzna NVIDIA GeForce GT 525M lub równoważna pamięć karty graficznej 024 MB 22

23 wyjścia karty graficznej wyjście HDMI wyjście D-Sub typ akumulatora litowo-jonowy 6-komorowy czas pracy na akumulatorze (nieobciążony) 5.8 godz. karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo komunikacja LAN 00 Mbps Bluetooth interfejsy esata / USB 2x USB 3.0 x USB wbudowany mikrofon kamera.0 Mpix System operacyjny MS Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający pracę pod kontrolą domeny - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 2 Drukarki 2 Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 200 PL dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważne. Warunki spełnienia równoważności: - oprogramowanie biurowe w pełni kompatybilne z dostarczonym systemem operacyjnym zestawów komputerowych, - obejmujące dedykowane aplikacje realizujące pełną funkcjonalność: edytora testowego, arkusza kalkulacyjnego, oprogramowanie do przygotowywania prezentacji multimedialnych, programu pocztowego połączonego z kalendarzem, - tworzące spójny pakiet aplikacji kompatybilnych między sobą, - pozwalające na odczyt, zapis dokumentów m.in. w formacie docx, xlsx, pptx bez utraty, zmiany formatowania dokumentu, makr, przejść i efektów wizualizacji danych w dokumencie, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) Oprogramowanie antywirusowe Drukarka laserowa czarno-biała: Gwarancja 2 lata nominalna prędkość druku 30 str./min. rozdzielczość w pionie 200 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi normatywny cykl pracy str./mies. 23

24 22A Oprogramowanie do ewidencji i oznakowania środków trwałych 22B 3 gramatura papieru g/m² pojemność podajnika papieru 250 szt. maks. pojemność podajników 300 szt. zainstalowana pamięć 6 MB maks. pojemność pamięć 6 MB prędkość procesora 266 MHz maks. rozmiar nośnika A4 złącza zewnętrzne USB 2.0 LPT (IEEE 284) druk dwustronny dostępne opcje Wi-Fi (802.g) interfejs sieciowy (serwer druku) waga max 0 kg niezbędne akcesoria (kabel USB, toner) Program do prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program musi zapewniać w szczególności: - prowadzenie kartoteki (m.in. zakup ST, likwidacje ST, modernizacje ST) naliczać odpisy umorzeniowe, wspomagać przeprowadzenie inwentaryzacji dzięki obsłudze czytników kodów kreskowych. - obsługiwać słownik klasyfikacji środków trwałych - ewidencja w oparciu o klasyfikację GUS. Podstawową klasyfikację GUS użytkownik musi mieć możliwość rozszerzyć o dodatkowe podziały, tworząc grupy środków trwałych o jednakowych zasadach postępowania (np. procent umorzenia, okres umarzania itp.) - możliwość tworzenia własnej wielopoziomowej klasyfikacji pozostałych środków trwałych - księga inwentarzowa - program powinien umożliwić prowadzenie zbiorczą księgę inwentarzową lub księgi cząstkowe biorąc pod uwagę podział na poszczególne rodzaje (trwałe, nietrwałe, wartości) lub podział strukturalny jednostki (np. oddzielna księga inwentarzowa dla każdego z wydziałów). - zapewnić powinien śledzenie historii ST (kartoteka) od momenty jego wprowadzenia do ewidencji, poprzez zmiany jego wartości aż do likwidacji. Program powinien umożliwiać przypisanie każdemu ze środków trwałych osobę odpowiedzialną oraz lokalizację, dzięki czemu możliwe stanie się tworzenie m.in. tzw. wywieszek do pokojów. - program powinien umożliwiać nanoszenie informacji odnośnie osób odpowiedzialnych za dany środek. - program powinien naliczać odpisy - użytkownik ma mieć możliwość szybkiego naliczenia okresowych odpisów umorzeniowych na wskazaną datę. Operację naliczania odpisów powinna następować zarówno do grupy środków trwałych, wszystkich środków trwałych w jednostce jak również do jednorazowego odpisu dla wszystkich jednostek (ksiąg) prowadzonych w programie. Funkcjonalności programu: Księga inwentarzowa - prowadzenie jednej zbiorczej księgi inwentarzowej lub księgi cząstkowe, biorąc pod uwagę podział na poszczególne rodzaje (trwałe, nietrwałe, wartości) lub podział strukturalny jednostki (np. oddzielna księga inwentarzowa dla każdego z wydziałów). Współpraca z bazą danych SQL. 24

25 Śledzenie historii - kartoteka - od momentu jego wprowadzenia do ewidencji, poprzez zmiany jego wartości, aż do likwidacji. Każdy ze środków trwałych powinien mieć przypisaną osobę odpowiedzialną oraz posiadać określoną lokalizację - tworzenie m.in. tzw. wywieszek do pokojów. Możliwe nanoszenie informacji odnośnie osób odpowiedzialnych za dany środek. Moduł barkodowania Drukowanie za pomocą odpowiednich urządzeń nalepek inwentarzowych zawierających m.in. kody kreskowe unikalne dla każdego ze środków. Moduł barkodowania ma zapewniać: - nadawanie kodów kreskowych jednoznacznie określających środek trwały, - wydruk etykiet zawierających kody kreskowe, - przeprowadzenie spisu z natury, polegające na wczytywaniu kodów za pomocą czytnika lub też kolektora danych. 22C Generowanie zestawień: - Kartoteka środków - Książka inwentarzowa - spis środków na dzień - Książka inwentarzowa - spis środków z wybranej grupy - Środki umieszczone w danym miejscu - Środki z daną osobą odpowiedzialną - Umorzenia grupy środków trwałych - Umorzenia środków trwałych - Umorzenia środków trwałych sumarycznie dla grup (wydruk bazowy do statystyki ) - Umorzenia za okres - Wykaz środków częściowo zlikwidowanych/sprzedanych/przekazanych - Wykaz środków umorzonych w 00% - Wykaz środków zlikwidowanych/sprzedanych/przekazanych Oprogramowanie do ewidencji i oznakowania środków trwałych Podstawowe funkcje systemu to: Ewidencja ilościowo-wartościowa stanu i ruchu środków trwałych (w tym gruntów) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla każdego środka trwałego można zapamiętać dowolnie długi opis techniczny. Obliczanie dla każdej pozycji z księgi inwentarzowej umorzenia oraz amortyzacji metodą liniową (z możliwością wykorzystania ulgi inwestycyjnej), "podatkową" lub degresywną. Gromadzenie informacji o amortyzacji (umorzeniu) narastająco w ramach roku i amortyzacji skumulowanej dla każdego przedmiotu ewidencji wraz z możliwością wydruku planu amortyzacji. Możliwość zakodowania planu kont dotyczącego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o dowolnej budowie. Dzięki temu można uzyskać syntetyczną i analityczną notę księgową, gdzie na kontach użytkownika zaksięgowane jest co miesiąc amortyzacja (umorzenie), przychody i rozchody środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dostarczenie informacji o podziale amortyzacji na syntetyczne i analityczne konta układu rodzajowego kosztów, oraz na fundusze celowe. Zbieranie i przetwarzanie informacji o ruchu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie dokumentów OT, PT, LT i MT. W ramach roku obrotowego można skorygować kwotę amortyzacji (umorzenia) dowolnego przedmiotu ewidencji poprzez odpowiednie wprowadzenie dokumentu, bez konieczności powtarzania naliczeń za 25

26 poprzednie miesiące. Emisja w postaci tabulogramu danych, ułatwiających wypełnienie sprawozdania rocznego. Automatyczne zamknięcie roku i przygotowanie bilansu otwarcia na rok następny. Emisja tabulogramów wynikowych zastępujących tradycyjne karty inwentarzowe, księgi inwentarzowe i tabele amortyzacyjne. Każdy tabulogram może być drukowany w całości lub częściowo. Automatyczne ustalenie różnic inwentaryzacyjnych między stanem ewidencyjnym a spisem z natury oraz możliwość przeglądania i drukowania tych różnic. Tworzenie dekretów do systemu Finansowo-Księgowego. Program powinien spełnić wymagania odnośnie aktualnych ustaw regulujących archiwizację dokumentacji aktowej oraz technicznej wraz z ich przekazaniem do Archiwum Państwowego Oprogramowanie do obsługi archiwum Oprogramowanie obsługi czynszów Program powinien umożliwiać: - tworzenie rejestrów dokumentacji, - tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, - eksportowanie i importowanie danych z arkusza Excel, - drukowanie spisów i raportów, - przeszukiwanie dokumentacji, - dokonywać opisu dokumentacji, - określać miejsce przechowywania teczek, - wprowadzać hasła indeksu, - prowadzić ewidencję wypożyczania dokumentacji, - definiować parametry archiwum, - uzyskiwać informacje o ilości zajętego i wolnego miejsca w archiwum w metrach bieżących. Specyfikacja oprogramowania czynszowego do zarządzania i administrowania nieruchomościami: praca środowisku Windows, graficzny interfejs użytkownika, bezproblemowa praca w sieci komputerowej, całkowita automatyzacja procesu naliczania zaliczek i późniejszego ich rozliczania na podstawie faktycznie poniesionych kosztów uwzględniająca wszystkie zmiany w okresie naliczania i rozliczania zaliczek (zmiany właścicieli (najemców), zmiany parametrów lokali np. ilości osób, naliczanych ryczałtów, stanu posiadania lub wymiany urządzeń pomiarowych itp.) generacja niezbędnych raportów, zestawień ewidencja danych o mieszkańcach, budynkach, urządzeniach pomiarowych (wraz z całkowitą historią odczytów) ewidencja umów, załączników do umów możliwość ewidencjonowania korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, ewidencja telefonów do mieszkańców, adresów ewidencja dowolnych informacji dodatkowych podzielonych na definiowalne kategorie wymiana informacji pomiędzy administracją, a mieszkańcami wysyłanie i do konkretnego mieszkańca, do grupy lub do wszystkich mieszkańców wysyłanie sms-ów do konkretnego mieszkańca, do grupy lub do wszystkich mieszkańców, ewidencja zgłoszeń od mieszkańców funkcje ułatwiające bieżącą pracę (np. wydruk przelewu dla konkretnego kontrahenta, wydruk książeczki opłat, wydruk książki nadawczej na pocztę), przypominanie o ważnych terminach np. przeglądach kominiarskich zarządzanie nieruchomościami z poziomu mapy, możliwość zintegrowania systemu z programem finansowoksięgowym 26

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/BAS/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz gilotyny i bindownicy

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/BAS/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz gilotyny i bindownicy Kraków, 26 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/BAS/2012 Przedmiot: Dostawa banerów typu roll-up oraz gilotyny i bindownicy Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/5na5/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz tablic informacyjno-kierunkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/5na5/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz tablic informacyjno-kierunkowych Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/5na5/2012 Przedmiot: Dostawa banerów typu roll-up oraz tablic informacyjno-kierunkowych Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1. Notebook model 1 (2 szt.).

1. Notebook model 1 (2 szt.). 1. Notebook model 1 (2 szt.). 1. Punktacja procesora 2. Charakterystyka procesora Nie mniej niż 2500 pkt. w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wielordzeniowy, min 3MB pamięci

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Drukarka Monochromatyczna 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Nr postępowania WF.2420.06.2014.MW Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Tabela I.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zestawów komputerowych

Wykaz zestawów komputerowych Załącznik nr 1 WT 2370/ 3 /07 Opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup 14 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach Wykaz zestawów komputerowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I Lp. 2 3 4 5 6 7 Przedmiot zamówienia Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50% procentach powierzchni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Postępowanie nr: BZP.2420.1.2015.JS Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu W postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Stacjonarny zestaw komputerowy

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Stacjonarny zestaw komputerowy Przasnysz, dnia 28.11.2016 r. DB.26.2.2016 Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Miejska

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 21 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 13 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną (A) 5 szt. jednostek komputerowych zgodny

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo