Popyt na prac w powiecie ostrowskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Popyt na prac w powiecie ostrowskim"

Transkrypt

1 Popyt na prac w powiecie ostrowskim tat.com.pl Ostrów Wielkopolski 2010

2 Spis tre ci Spis tre ci... 2 Wst p... 3 Nota metodologiczna... 4 I. Charakterystyka demograficzna powiatu Po o enie Struktura demograficzna Struktura wiekowa mieszka ców powiatu Przedsi biorczo Bezrobocie Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy II. Charakterystyka przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim III. Rozwój przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim IV. Lokalny rynek pracy w ocenie przedsi biorców analiza i prognozy zatrudnienia V. Plany inwestycyjne przedsi biorców z powiatu ostrowskiego VI. Analiza sytuacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Charakterystyka demograficzna bezrobotnych bior cych udzia w badaniu Sytuacja osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy VII. Aktywno osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy VIII. Wspó praca z Powiatowym Urz dem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Urz d Pracy w opinii badanych przedsi biorców Urz d Pracy w opinii badanych osób bezrobotnych IX. Analiza SWOT dla Powiatowego Urz du Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Podsumowanie podstawowe wnioski i rekomendacje Spis rysunków Spis tabel Za cznik nr 1 Kwestionariusz badawczy przedsi biorcy Za cznik nr 2 Kwestionariusz badawczy osoby bezrobotne Za cznik nr 3 Dodatkowe zestawienia tabelaryczne Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 2/75

3 Wst p Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu ostrowskiego zrealizowano na prze omie grudnia 2009 oraz stycznia 2010 roku. Nad prawid owo ci wykonania projektu czuwa jego Zleceniodawca Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt mia na celu: Wskazanie realnej i prognozowanej stopy bezrobocia. Okre lenie dynamiki oraz kierunków zmian zachodz cych na lokalnym rynku pracy. Zbadanie planów zatrudnieniowych przedsi biorstw. Charakterystyk wymaga pracodawców wobec przysz ych pracowników i osób bezrobotnych. Konstrukcj po danych profili zawodowych. Identyfikacj przyczyn zwi kszenia zatrudnienia przez badane podmioty. Identyfikacj oczekiwanej przez pracodawców tematyki szkoleniowej. Zbadanie zainteresowania zatrudnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zbadanie zainteresowania formami wspó pracy z Powiatowym Urz dem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim podmioty gospodarcze i osoby bezrobotne. Identyfikacj podmiotów zagro onych redukcj zatrudnienia. Identyfikacj mocnych i s abych stron Powiatowego Urz du Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najwa niejszych wyników uzyskanych w toku badania i dokonanych na jego podstawie analiz. Wszystkie jego elementy okre laj system funkcjonowania podmiotów rynku pracy oraz instytucji na mim dzia aj cych. Sprawno tego systemu to szansa dla przedsi biorców, którzy mog w efektywny sposób zaplanowa rozwój inwestycyjny, a dzia alno firmy oprze na bazie wykwalifikowanych pracowników. Dobra wspó praca z instytucjami rynku pracy owocuje równie wymiernymi korzy ciami dla lokalnej spo eczno ci. Lepsza sytuacja przedsi biorstwa przek ada si na wzrost liczby miejsc pracy, popraw stopy yciowej mieszka ców oraz podnosi atrakcyjno powiatu. Z kolei poprzez wnioski wyci gane z wyników oceny obecnej wspó pracy z podmiotami gospodarczymi, Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim mo e dokona doboru odpowiedniej strategii dzia a wspomagaj cych rozwój badanego powiatu. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 3/75

4 Nota metodologiczna Niniejsze badanie opiera si na za o eniu, e dobre zdiagnozowanie potrzeb przedsi biorców oraz dostosowanie do nich us ug wiadczonych przez Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim to szansa na rozwój przedsi biorczo ci, a co za tym idzie poprawy sytuacji gospodarczej powiatu i zniesienia obecnie istniej cych barier. Na proces badawczy sk ada y si nast puj ce etapy realizacji projektu: Oszacowanie wielko ci próby badawczej. Opracowanie metodologii. Realizacja bada w terenie. Opracowanie raportu ko cowego. Informacje na temat za o onych celów badawczych uzyskano dzi ki zastosowaniu narz dzia w postaci kwestionariusza, który zosta opracowany przez Wykonawc badania. Zagadnienia stanowi ce jego tre zosta y skonstruowane w oparciu o wytyczne okre lone przez Zamawiaj cego. W badaniu udzia wzi y nast puj ce podmioty z terenu powiatu ostrowskiego: 260 podmiotów w ród mikro i ma ych przedsi biorstw. 40 podmiotów w ród rednich i du ych przedsi biorstw. 200 osób bezrobotnych. Badanie na osobach bezrobotnych zosta o wykonane na terenie placówki Powiatowego Urz du Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Wolno ci 29, co zgodne by o z za o eniami badania. Proces zbierana danych nale y podzieli na etap pierwszy, maj cy na celu analiz danych zastanych, przeprowadzony w trybie ci g ym przez ca y okres trwania procesów badawczych oraz drugi, polegaj cy na realizacji bada w terenie. W ramach niniejszego badania dokonano nast puj cych analiz oraz prognoz badawczych: Analiza zastanych danych demograficznych powiatu. Analiza wielko ci i struktury lokalnego rynku pracy. Okre lenie zmian stopy bezrobocia. Okre lenie stanu kondycji badanych przedsi biorstw oraz prognozowanego popytu na oferowane us ugi/produkty. Analiza prognoz rozwojowych przedsi biorczo ci w powiecie. Prognoza zapotrzebowania na okre lone zawody. Przygotowanie wytycznych maj cych na celu opracowanie efektywnych us ug szkoleniowych oraz podanie przyczyn wyst powania okre lonych sytuacji na lokalnym rynku pracy. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 4/75

5 Nakre lenie rzeczywistego obrazu wspó pracy lokalnych przedsi biorstw z Powiatowym Urz dem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Opracowanie podstawowych wniosków oraz rekomendacji na podstawie analizy otrzymanego materia u empirycznego. Nale y równie wspomnie, i w rozdziale pierwszym niniejszego raportu pt. Charakterystyka demograficzna powiatu wszystkie obliczenia wykonano na podstawie danych zastanych dla ogó u podmiotów funkcjonuj cych na terenie powiatu ostrowskiego oraz wszystkich jego mieszka ców figuruj cych w publicznych statystykach. W przypadku pozosta ych rozdzia ów zestawienia tabelaryczno-graficzne, jak te wskazania zamieszczone w tek cie przedstawiaj wypowiedzi podmiotów bior cych udzia w badaniu. Pozosta e obliczenia, je li poczynione zosta y na podstawie danych innego typu, ani eli te pozyskane w trakcie realizacji projektu badawczego, w swym opisie posiadaj odwo ania do wykorzystanego ród a. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 5/75

6 I. Charakterystyka demograficzna powiatu Pierwszy etap badania obejmowa analiz danych zastanych. Analizy tej dokonano pod k tem: Charakterystyki demograficznej powiatu ostrowskiego ze szczególnym uwzgl dnieniem udzia u w ogólnej liczbie mieszka ców osób w wieku produkcyjnym oraz przedstawienie prognoz w tym zakresie w najbli szych latach. Wst pnej diagnozy stanu rozwoju przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim; Okre lenia potencja u zasobów niewykorzystanej si y roboczej stopy bezrobocia rejestrowanego, liczby oraz struktury bezrobotnych w powiecie. Podczas realizacji za o onych celów korzystano w g ównej mierze z danych udost pnionych przez Bank Danych Regionalnych G ównego Urz du Statystycznego, publikacji G ównego Urz du Statystycznego oraz Urz du Statystycznego w Poznaniu, oraz danych statystycznych dotycz cych bezrobocia udost pnionych przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu. Z uwagi na ró ny horyzont czasowy dost pnych danych, w celu zachowania aktualno ci a zarazem spójno ci opisu przyj to nast puj ce górne granice rozwa anych okresów czasowych: Charakterystyka demograficzna mieszka ców powiatu stan z ko ca 2008 roku oraz liczba ludno ci pod koniec II kwarta u 2009 roku. Charakterystyka przedsi biorczo ci stan z ko ca II kwarta u 2009 roku. Charakterystyka bezrobocia stan z ko ca III kwarta u 2009 roku Po o enie Powiat ostrowski po o ony jest w po udniowo-zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego. Nale y do wi kszych powiatów województwa, jego powierzchnia wynosi km 2. Ponad po ow terenu powiatu stanowi u ytki rolne, a niemal 28% lasy 1, co stanowi o rolniczo-przemys owym charakterze powiatu. W sk ad powiatu wchodzi osiem gmin: gmina miejska Ostrów Wielkopolski, trzy gminy miejsko-wiejskie: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków oraz cztery gminy wiejskie: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszowice i So nie Struktura demograficzna Pod koniec II kwarta u 2009 roku powiat ostrowski zamieszkiwa o mieszka ców, co stanowi 3,9% ogó u mieszka ców województwa 2. W skali województwa powiat ostrowski nale y do powiatów o najwy szej g sto ci zaludnienia, pod tym wzgl dem przewy sza go jedynie powiat pozna ski. Na 1 km 2 powierzchni przypada w powiecie ostrowskim rednio 137 mieszka ców, podczas gdy rednia dla województwa wynosi 114. Rozmieszczenie 1 Na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej powiatu 2 Stan z dnia 31.XII.2008 r. oraz 30.VI.2009 r. ród o danych: Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 6/75

7 ludno ci powiatu charakteryzuje si jednak znaczn dysproporcj w obr bie poszczególnych gmin. Na wysok redni g sto zaludnienia wp ywa fakt, i oko o 45% mieszka ców skupionych jest w najmniejszej powierzchniowo gminie miasta Ostrów Wielkopolski. Wed ug danych z ko ca roku, zag szczenie ludno ci si ga tam osób na km 2, podczas gdy w najmniej licznie zaludnionej gminie So nie jest to jedynie 35 osób. Dane dotycz ce rozmieszczenia ludno ci w poszczególnych gminach powiatu przedstawiono w tabeli nr 1. Tabela 1. Rozmieszczenie ludno ci powiatu ostrowskiego. Gmina Ludno G sto zaludnienia % a Powierzchnia km 2 osób/km 2 Ostrów Wielkopolski (miasto) 45,5% Nowe Skalmierzyce 9,5% Odolanów 8,8% Ostrów Wielkopolski 11,4% Przygodzice 7,2% Raszków 7,2% Sieroszewice 6,2% So nie 4,2% Powiat ogó em 100,0% a Stan z dnia 31.XII.2008 r. % - warto procentowa ród o danych: 53,1% ludno ci powiatu ostrowskiego stanowi mieszka cy miast, 46,9% natomiast stanowi mieszka cy wsi. Udzia mieszka ców miast w ogólnej liczbie ludno ci jest tym samym w powiecie ni szy od redniej wojewódzkiej, która wynosi 56,3%. Analiza danych dotycz cych migracji wewn trznych wykazuje niewielki, lecz systematyczny odp yw ludno ci z miast na przestrzeni ostatnich lat, co pozostaje w zgodzie z trendem ogólnowojewódzkim (w stosunku do roku 2005 nast pi o zmniejszenie udzia u mieszka ców miast w ogólnej liczbie ludno ci o 0,4 pkt. procentowych dla powiatu i 0,7 pkt. dla województwa). Wa nym wska nikiem atrakcyjno ci powiatu jest saldo migracji zewn trznych. Bilans nap ywu i odp ywu ludno ci poza granice powiatu ostrowskiego pozostaje od kilku lat ujemny. Wyra nym pozytywnym sygna em w tym kontek cie jest jednak odwrócenie po roku 2006 dotychczasowej tendencji i stopniowe zmniejszanie dysproporcji mi dzy liczb osób emigruj cych z powiatu a przybywaj cych do niego. Saldo -43 osób odnotowane dla roku 2008 stanowi najkorzystniejszy wynik od 3 lat. Zmniejszeniu uleg a równie liczba migracji zagranicznych, ze 170 w roku 2006 do 72 w roku Zestawienie danych dotycz cych migracji zewn trznych ludno ci powiatu przedstawiono w tabeli drugiej. 3 Dost pne dane dotycz 31.XII.2008 r. Liczba mieszka ców powiatu ostrowskiego stanowi a wówczas osób. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 7/75

8 Tabela 2. Migracje zewn trzne ludno ci powiatu. Nap yw Odp yw Saldo Rok ogó em za granic ród o danych: Struktura wiekowa mieszka ców powiatu W ogólnej liczbie ludno ci powiatu 64,6% ( osób) stanowi mieszka cy w wieku produkcyjnym (tj. w wieku lat w przypadku kobiet, lat w przypadku m czyzn). Wiek produkcyjny wyznacza okres aktywno ci zawodowej. W grupie tej wyró nia si dodatkowo przedzia wieku od 18 do 44 lat, nazywany wiekiem mobilnym, obejmuj cy osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub ewentualnego przekwalifikowania si. W powiecie ostrowskim w ko cu 2008 roku liczba osób w wieku mobilnym wynios a , co stanowi o 60,2% ludno ci w wieku produkcyjnym oraz 38,9% ogólnej liczby mieszka ców. Powiat ostrowski charakteryzuje si od kilku lat rosn cym, dodatnim wska nikiem przyrostu naturalnego. Jednocze nie obserwuje si jednak zmiany w strukturze wiekowej mieszka ców, wiadcz ce o starzeniu si spo eczno ci powiatu. Liczba dzieci i m odzie y (do 17 roku ycia) zdecydowanie maleje (w latach nast pi spadek o osób co stanowi 18,8%), wzrasta natomiast udzia w ogólnej liczbie ludno ci osób w wieku poprodukcyjnym (w latach przyrost wyniós osoby tj. 9,3%) oraz produkcyjnym. Dynamik zmian w liczbie ludno ci w podziale wed ug ekonomicznych grup wieku przedstawiono na rysunku nr 1. Dodatkowo umieszczono na wykresie informacj o procentowym udziale w ogólnej liczbie ludno- ci powiatu mieszka ców w wieku produkcyjnym, jako grupy stanowi cej realne zasoby lokalnego rynku pracy. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 8/75

9 Rys. 1. Dynamika zmian w liczbie ludno ci powiatu ostrowskiego w podziale wed ug ekonomicznych grup wieku ,4% 63,2% 63,8% 64,0% 64,4% 64,6% wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Wska nik obci enia demograficznego, liczony jako ilo osób w wieku nieprodukcyjnym przypadaj ca na 100 osób w wieku produkcyjnym, wyniós pod koniec 2008 roku w powiecie ostrowskim 55. Najni sz warto wska nik ten osi gn w gminie miasta Ostrów Wielkopolski (52), najwy szy natomiast w gminach Raszków (60) oraz Odolanów (59). Zgodnie z zaobserwowanym powy ej trendem, wska nik obci enia demograficznego w powiecie charakteryzuje si na przestrzeni ostatnich lat generaln tendencj malej c. Dynamik zmian tego wska nika w latach przedstawiono na rysunku nr 2. Rys. 2. Wska nik obci enia demograficznego w powiecie ostrowskim liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 9/75

10 Analizowane zjawisko starzenia si spo eczno ci powiatu ostrowskiego stanowi odzwierciedlenie trendu ogólnowojewódzkiego oraz ogólnokrajowego. W kontek cie analizy sytuacji na rynku pracy stanowi sygna negatywny, gdy w perspektywie czasowej prowadzi do zwi kszenia udzia u na rynku grupy osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu nap ywu nowych zasobów zasilaj cych rynek pracy. Z uwagi na zgodno trendów, przy opracowywaniu prognozy dotycz cej dalszego kierunku zmian w strukturze demograficznej mieszka ców powiatu pos u ono si statystyk wojewódzk. Wed ug stanu z ko ca 2008 roku, w województwie wielkopolskim na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada y 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Prognoza czasowa opracowana przez G ówny Urz d Statystyczny dla województwa wielkopolskiego 4 przewiduje, i rok 2010 stanowi b dzie ostatni rok utrzymywania si stanu braku wzrostu wska nika obci enia demograficznego. Po roku 2010 przewidywany jest wzrost warto ci tego wska nika, do roku 2035 o ponad 30%. W omawianym okresie czasu ( ) liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadaj cych na 100 osób w wieku produkcyjnym ulegnie zwi kszeniu o niemal 80%. Dok adne warto ci realnych oraz prognozowanych warto ci wska ników obci enia demograficznego w województwie wielkopolskim przedstawiono na rysunku nr 3. Rys. 3. Realne oraz prognozowane warto ci wska ników obci enia demograficznego w województwie wielkopolskim Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Prognoza liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Prognoza liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Prognoza liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 4 Prognoza Ludno ci na lata Opublikowana w lipcu 2008 r., opracowanie: G ówny Urz d Statystyczny. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 10/75

11 Omawiana sytuacja b dzie wywo ywa zmiany na rynku pracy i wymaga zaplanowania odpowiednich dzia a ze strony lokalnych instytucji rynku pracy. Przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na pracowników w zakresie ochrony zdrowia, polepszenia oraz rozwoju us ug w zakresie opieki spo ecznej i innych us ug dla ludzi w podesz ym wieku. Szczególnym monitoringiem powinna zosta obj ta grupa osób starszych, poprzez opracowanie narz dzi mog cych wyd u y okres ich realnej aktywno ci zawodowej Przedsi biorczo Wed ug stanu z ko ca II kwarta u 2009 roku, w rejestrze REGON powiatu ostrowskiego zarejestrowanych by o podmiotów gospodarczych, co stanowi 4,0% ogó u podmiotów zarejestrowanych w województwie wielkopolskim. W porównaniu do II kwarta u 2008 roku liczba ta uleg a zmniejszeniu o 114 podmiotów (0,8%). W przeliczeniu na 10 tys. ludno ci w powiecie ostrowskim zarejestrowanych jest 899 podmiotów, co stanowi wynik ni szy od redniej wojewódzkiej wynosz cej Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w ci gu I pó rocza 2009 roku si gn a 613, wyrejestrowanych natomiast 946. W przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców zarejestrowano w powiecie 39 nowych podmiotów (o 3 mniej ni w ca ym województwie), wyrejestrowano natomiast 59 (o 11 wi cej ni wynosi rednia wojewódzka). Omawiane dane zaprezentowano na rysunku nr 4. Rys. 4. Wska niki zmian w liczbie podmiotów gospodarczych w I pó roczu 2009 roku powiat ostrowski woj. wielkopolskie liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludno ci liczba podmiotów wyrejestrowanych na 10 tys. ludno ci Dynamik zmian w liczbie podmiotów gospodarczych powiatu ostrowskiego przedstawiono w przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców, co pozwala na dokonanie porównania charakteru i kierunku zachodz cych zmian z poziomem ogólnowojewódzkim. Warto ci wska ników dla poziomu powiatu oraz województwa przedstawiono na rysunku pi tym. Analiza danych umieszczonych na wykresie wskazuje na okres zahamowania rozwoju przedsi biorczo ci w powiecie w latach (amplituda poziomu wska nika liczby nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych nieprzekraczaj ca 2), podczas gdy w województwie, w omawianym okresie czasu, ob- Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 11/75

12 serwuje si w zakresie wska nika nowych podmiotów sta y trend rosn cy. Przewaga wysoko ci wska nika okre laj cego liczb przedsi biorstw nowo rejestrowanych przypadaj cych na 10 tys. ludno ci w województwie nad poziomem tego wska nika dla powiatu si gn a pod koniec 2008 roku 11 podmiotów. Rys. 5. Wska niki zmian w liczbie podmiotów gospodarczych w uj ciu czasowym liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludno ci w powiecie liczba podmiotów wyrejestrowanych na 10 tys. ludno ci w powiecie liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludno ci w województwie liczba podmiotów wyrejestrwanych na 10 tys. ludnosci w województwie Obszarem dzia alno ci dominuj cym w powiecie ostrowskim jest handel. Dzia alno tak prowadzi co trzecie zarejestrowane w powiecie przedsi biorstwo. Udzia na rynku przedsi biorstw z tej bran y przewy sza o oko o 3 pkt. procentowe poziom wyznaczony dla województwa. Kolejnymi popularnymi w powiecie obszarami dzia alno ci przedsi biorstw s : dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa (blisko 13%) oraz budownictwo (12,3%). W porównaniu do województwa, sektor zwi zany z dzia alno ci finansow nale y jednak do s abiej rozwini tych (udzia podmiotów na rynku ni szy o oko o 3 pkt. procentowe w porównaniu do województwa). W sze ciu sektorach odnotowano w skali roku wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, najwi kszy w budownictwie (o 95 podmiotów). Spadek liczby przedsi biorstw w przeci gu roku najwi kszy by w obszarach: handlu (138 podmiotów), wytwarzania i zaopatrywania w energi elektryczn (56 podmiotów) oraz dzia alno ci finansowo-ubezpieczeniowej (46 podmiotów). Zestawienie danych dotycz cych liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w powiecie ostrowskim, w podziale wed ug sekcji PKD przedstawiono tabeli nr 3. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 12/75

13 Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej w podziale wed ug sekcji PKD. II kwarta 2009 r. a +/- w skali roku Sekcja N % N % G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli ,3% ,9% K Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa ,9% -46-2,4% F Budownictwo ,3% 95 5,7% D Wytwarzanie I zaopatrywanie w energi elektryczn ,2% -56-3,4% O Administracja publiczna i obrona narodowa ,2% -10-1,0% I Zakwaterowanie i us ugi gastronomiczne 828 5,8% 16 2,0% A Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo 726 5,1% 10 1,4% N Us ugi administrowania i dzia alno wspieraj ca 590 4,1% 1 0,2% J Informacja i komunikacja 433 3,0% -5-1,1% M Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 376 2,6% 12 3,3% H Transport i gospodarka magazynowa 328 2,3% 4 1,2% Pozosta e sekcje 176 1,2% - - Ogó em % ,8% a Stan w dniu 30.VI.2009 r. N liczba podmiotów % - warto procentowa. ród o danych: G ówny Urz d Statystyczny Spo ród zarejestrowanych podmiotów 97,3% ( przedsi biorstw) przynale y do sektora prywatnego. W tej liczbie znalaz o si : osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz i 768 spó ek handlowych, w tym 99 z udzia em kapita u zagranicznego. W powiecie dominuj mikro- i ma e przedsi biorstwa, które stanowi ogó em 99,2% zarejestrowanych podmiotów. W porównaniu do stanu z ko ca II kwarta u 2008 roku odnotowano wzrost liczby przedsi biorstw ma ych, tj. zatrudniaj cych pracowników (o 33 przedsi biorstwa) oraz rednich, zatrudniaj cych pracowników (o 11 przedsi biorstw). Zestawienie danych dotycz cych podmiotów powiatu ostrowskiego w podziel wed ug klas wielko ci przedstawiono w tabeli nr 4. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 13/75

14 Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej w podziale wed ug klas wielko ci. II kwarta 2009 r. a +/- w skali roku Liczba pracowników N % N % ,3% ,1% ,9% 33 6,2% ,7% 11 11,5% ,09% -5-41,7% 1000 i wi cej 1 0,01% 0 0,0% Ogó em ,0% ,8% a Stan w dniu 30.VI.2009 r. N liczba podmiotów % - warto procentowa ród o danych: G ówny Urz d Statystyczny 1.5. Bezrobocie W ko cu III kwarta u 2009 roku w powiecie ostrowskim zarejestrowanych by o osób bezrobotnych, co stanowi 5,7% ogólnej liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim. W skali miesi ca liczba bezrobotnych w powiecie uleg a zwi kszeniu o 4,3% (280 osób), w skali roku natomiast odnotowano wzrost o 69,0% (2791 osób). Najwi ksz dynamik wzrostu liczby bezrobotnych charakteryzuje si gmina Odolanów (przyrost o 99,7% w skali roku, 10,3% w skali miesi ca). Wysoki przyrost liczby bezrobotnych wyst pi równie w gminie Raszków (93,1% w skali roku). Najkorzystniej na tle pozosta ych gmin powiatu wypada gmina Sieroszewice, w której w stosunku do stanu z III kwarta u roku ubieg ego liczba bezrobotnych wzros a o 38,6%. Omawiane dane zaprezentowano w tabeli nr 5. Tabela 5. Stan bezrobocia w powiecie ostrowskim w podziale na gminy. Bezrobotni a +/- w skali miesi ca +/- w skali roku Gmina N % N % N % Ostrów Wielkopolski (miasto) ,5% 131 4,2% ,0% Nowe Skalmierzyce 426 6,2% 0 0,0% ,1% Odolanów 677 9,9% 63 10,3% ,7% Ostrów Wielkopolski ,1% 46 5,9% ,0% Przygodzice 555 8,1% 9 1,6% ,6% Raszków 473 6,9% 18 4,0% ,1% Sieroszewice 334 4,9% -1-0,3% 93 38,6% So nie 297 4,4% 14 4,9% 95 47,0% Powiat ogó em % 280 4,3% ,0% a Stan z dnia 30.IX.2009 r. N liczba osób % - warto procentowa ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 14/75

15 Stopa bezrobocia zarejestrowana w powiecie ostrowskim pod koniec III kwarta u 2009 roku wynios a 11,0%, co stanowi przeci tny wynik w skali ca ego województwa. Mediana wska ników stopy bezrobocia odnotowanych w poszczególnych powiatach wynosi 9,9% a rednia wyznaczona ogó em dla województwa 8,2%. W skali roku stopa bezrobocia w powiecie wzros a o 4,1 pkt. procentowych. Przyrost ten nale y na tle pozosta ych powiatów do najbardziej dynamicznych. W uj ciu rocznym wy szy przyrost stopy bezrobocia odnotowano jedynie w trzech powiatach: chodzieskim (5,3 pkt. proc.), redzkim (4,3 pkt. proc.) oraz w growieckim (4,2 pkt. proc.) redni przyrost w województwie wyniós 2,4 pkt. proc. Zestawienie danych dotycz cych wysoko ci stopy bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego na koniec III kwarta u 2009 r. wraz z informacj o wysoko ci przyrostu tej wielko ci w skali roku przedstawiono na rysunku zamieszczonym poni ej (rysunek nr 6). Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 15/75

16 Rys. 6. Warto stopy bezrobocia pod koniec III kwarta u 2009 roku oraz jej przyrost w skali roku zestawienie dla powiatów województwa wielkopolskiego. m. Pozna pozna ski k pi ski nowotomyski wolszty ski kaliski m. Leszno m. Kalisz leszczy ski grodziski mi dzychodzki ko cia ski remski ostrzeszowski obornicki pilski szamotulski rawicki m. Konin krotoszy ski ostrowski gosty ski gnie nie ski pleszewski turecki redzki jaroci ski wrzesi ski chodzieski kolski czarnkowsko -trzcianecki koni ski s upecki w growiecki z otowski woj. wielkopolskie +1,1 +1,3 +1,4 +3,4 +2,9 +2,0 +2,2 +2,3 +2,5 +4,1 +3,9 +3,2 +3,3 +3,6 +3,5 +2,9 +3,5 +3,8 +2,6 +1,1 +4,1 +1,0 +1,3 +2,2 +3,2 +4,3 +3,8 +3,3 +5,3 +1,3 +3,4 +1,4 +1,4 +4,2 +0,9 +2,4 2,7 2,9 4,3 6,8 6,9 7,0 7,0 7,4 7,5 8,0 8,1 8,3 8,3 8,4 9,2 9,8 9,9 10,8 11,0 11,0 11,0 11,1 11,2 11,5 11,6 12,8 12,9 13,1 13,8 13,9 14,0 14,3 14,6 15,3 16,7 8,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 16/75

17 Obserwowane zmiany stopy bezrobocia w powiecie stanowi odzwierciedlenie trendu wojewódzkiego. Poziom stopy bezrobocia rejestrowanego wykazywa wysok tendencj spadkow w latach (w powiecie z 18,9% do 8,6%). Od pocz tku roku 2009 nast pi o zahamowanie pozytywnej tendencji spadkowej i wzrost stopy bezrobocia do poziomu rednio oko o 11% w powiecie i do oko o 8% w województwie. Dynamik zmian stopy bezrobocia w powiecie ostrowskim w zestawieniu poziomem ogólnowojewódzkim przedstawiono na rysunku siódmym. Rys. 7. Dynamika zmian stopy bezrobocia w powiecie w zestawieniu z poziomem ogólnowojewódzkim ,9 14,9 14,6 11,2 10,3 10,7 11,0 11,8 8,6 8,0 8,1 7,8 8,2 6, I 2009 II 2009 III 2009 powiat ostrowski województwo wielkopolskie W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie ostrowskim 45,1% stanowi mieszka cy wsi (3.082 osoby). Wi cej ni po ow bezrobotnych (56,6%) stanowi kobiety (3.869 osób). Analiza bezrobotnych w podziale ze wzgl du na wiek pozwala stwierdzi, i struktura wiekowa bezrobotnych w powiecie jest bardzo niekorzystna. 56,0% ogó u bezrobotnych stanowi osoby m ode, w wieku lat ( cznie osoby). Szanse na rynku pracy zale w du ej mierze od poziomu i rodzaju kwalifikacji. W podziale ze wzgl du na wykszta cenie, co drugi bezrobotny legitymuje si najni szym wykszta ceniem: gimnazjalnym i ni szym lub zasadniczym zawodowym (odpowiednio 17,1% i 33,3%). Udzia bezrobotnych z wykszta ceniem gimnazjalnym jest jednak w powiecie wyra nie ni szy ni rednia wyznaczona dla województwa. Wysoki jest udzia w ród bezrobotnych w powiecie, podobnie jak w województwie, osób posiadaj cych wykszta cenie wy sze: stanowi one w ogólnej liczbie bezrobotnych powiatu 10,2% (696 osób). Wa n cech bezrobocia jest równie d ugo okresu pozostawania bez pracy. Czas pozostawania bez pracy w powiecie ostrowskim najcz ciej wynosi od 6 do 12 miesi cy (25,3% bezrobotnych). Ogó em w powiecie dominuje krótki czas pozostawania bez pracy, w przypadku po- Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 17/75

18 nad 60% bezrobotnych nie przekracza on 6 miesi cy. Przez okres d u szy ni 24 miesi ce pozostaje bez pracy jedynie 6,0% bezrobotnych. Omawiane dane prezentowane s w tabeli nr 6. Tabela 6. Struktura bezrobotnych w powiecie ostrowskim w zestawieniu z danymi dla województwa. Powiat ostrowski* Woj. wielkopolskie* P e N % % Kobiety ,6% 56,8% M czy ni ,4% 43,2% Miejsce zamieszkania Miasto ,9% 53,6% Wie ,1% 46,4% Wiek lat ,3% 27,0% lat ,7% 29,8% lat ,8% 17,6% lat ,3% 18,9% lat 357 5,2% 5,9% lat 52 0,8% 0,9% Wykszta cenie Wy sze ,2% 9,6% Policealne ,1% 24,0% i rednie zawodowe rednie ogólnokszta c ce ,4% 10,5% Zasadnicze zawodowe ,3% 31,3% Gimnazjalne i ni sze ,1% 24,6% Czas pozostawania bez pracy Do 1 miesi ca ,5% 18,6% 1-3 miesi cy ,7% 26,2% 3-6 miesi cy ,4% 16,3% 6-12 miesi cy ,3% 26,1% 12-24miesi cy 655 9,6% 7,7% Powy ej 24 miesi cy 412 6,0% 5,0% *Stan z dnia 30.IX.2009 r. N liczba osób % - warto procentowa ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Najwi kszy udzia bezrobotnych kobiet wyst puje w gminach: Raszków, Przygodzice oraz gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski (oko o 60%). Tylko w jednej gminie: Nowe Skalmierzyce odsetek ten wyniós mniej ni 50%. Bezrobocie w ród osób m odych, poni ej 25 roku ycia, w najwi kszym stopniu dotyczy gminy Raszków (co trzeci bezrobotny), w najmniejszym natomiast gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski (23,4%). Równie w gminie Raszków, a tak e w gminach wiejskich: Sieroszewice i So nie, najcz ciej wyst puje problem bezrobocia d ugotrwa ego. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 18/75

19 W wymienionych gminach przez okres d u szy ni 24 miesi ce pozostaje bez zatrudnienia ponad jedna trzecia zarejestrowanych bezrobotnych. Wybrane charakterystyki bezrobotnych w powiecie ostrowskim w podziale na gminy prezentuje tabela nr 7. Tabela 7. Wybrane charakterystyki bezrobotnych w powiecie ostrowskim w podziale na gminy. Gmina Kobiety Do 25 roku ycia D ugotrwale bezrobotni % % % Ostrów Wielkopolski (miasto) 56,0% 23,4% 28,3% Nowe Skalmierzyce 47,9% 27,2% 27,7% Odolanów 58,1% 31,8% 22,3% Ostrów Wielkopolski 59,4% 31,1% 29,3% Przygodzice 59,3% 28,8% 26,8% Raszków 60,0% 33,6% 33,0% Sieroszewice 56,0% 30,8% 36,5% So nie 55,2% 31,6% 33,3% Powiat ogó em 56,6% 27,3% 28,6% Stan z dnia 30.IX.2009 r. % - warto procentowa ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy W ród osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyró nia si grupy znajduj ce si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, takie jak: m odzie do 25 roku ycia, osoby powy ej 50 roku ycia, osoby d ugotrwale bezrobotne, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez do wiadczenia zawodowego lub bez wykszta cenia redniego, samotnie wychowuj ce przynajmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, kobiety nie podejmuj ce pracy po urodzeniu dziecka, osoby które po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj y zatrudnienia oraz osoby niepe nosprawne 5. W ród bezrobotnych znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwi cej jest osób bez wykszta cenia redniego (3.438). Udzia tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych jest jednak w powiecie ni szy ni poziom ogólno wojewódzki; ró nica wynosi ponad 5 pkt. proc. Ni szym w porównaniu do poziomu ogólnowojewódzkiego udzia em w ród zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzuj si równie grupy osób d ugotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych (o oko o 3 pkt. proc.). W ród bezrobotnych d ugotrwale pozostaj cych bez pracy w powiecie odnotowano jednak wzrost liczby bezrobotnych nale cych do tej kategorii w skali roku (o 7,3%), podczas gdy w województwie wyst pi w tym samym okresie czasowym spadek liczno ci tej grupy (o 7,5%). Wy szy od ogólnowojewódzkiego udzia bezrobotnych wyst puje natomiast w przypadku osób nie posiadaj cych do wiadczenia zawodowego (26,7% w powiecie, 23,8% w 5 Zgodnie z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 99 poz (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z pó n. zm.) Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 19/75

20 województwie). W ród bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie ostrowskim figuruje 397 osób niepe nosprawnych. Tabela 8. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie ostrowskim w zestawieniu z danymi dla województwa. Powiat ostrowski Woj. wielkopolskie Kategoria bezrobotnych N a % b +/- w skali roku % b +/- w skali roku Do 25 roku ycia ,3% 87,5% 27,0% 60,7% Powy ej 50 roku ycia ,1% 52,5% 17,1% 26,8% D ugotrwale bezrobotni ,6% 7,3% 31,7% -7,5% Samotnie wychowuj cy 437 6,4% 37,0% 7,8% 25,4% dziecko do 18 roku ycia Kobiety, które po urodzeniu 542 7,9% 5,9% 8,6% 2,7% dziecka nie podj y pracy Bez kwalifikacji zawodowych ,5% 38,9% 23,6% 26,9% Bez do wiadczenia zawodowego ,7% 50,3% 23,8% 31,0% Bez wykszta cenia redniego ,3% 69,2% 55,9% 39,9% Po odbyciu kary 51 0,7% 75,9% 1,3% 38,3% Niepe nosprawni 397 5,8% 56,9% 5,5% 30,7% a N liczba osób. Stan w dniu 30.IX.2009 r. b % - procentowy udzia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie/województwie Stan z dnia 30.IX.2009 r. ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje prowadzenie nast puj cych aktywnych form przeciwdzia ania bezrobociu: prace interwencyjne, dotacje na podj cie dzia alno ci gospodarczej lub wyposa enie/doposa enie stanowisk pracy, szkolenia, sta e, przygotowanie zawodowe doros ych, prace spo ecznie u yteczne i inne prace subsydiowane. W pierwszych trzech kwarta ach 2009 roku aktywnymi formami pomocy bezrobotnym w powiecie ostrowskim obj to cznie 1519 osób. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 20/75

21 II. Charakterystyka przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim Pr ne funkcjonowanie rynku pracy ma bezpo redni zwi zek z dzia alno ci sektora przedsi biorczo ci w danej lokalizacji. Dostosowanie tego obszaru do potrzeb pracodawców stanowi najistotniejszy element wspó pracy. Badanie przeprowadzone na przedsi biorcach mia o na celu okre lenie profilu przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim, jej kondycji oraz wskazanie obszarów deficytowych pod wzgl dem zatrudnienia. Pod poj ciem zawód deficytowy nale y rozumie zawód, na który wyst puje wy sze zapotrzebowanie na rynku pracy, ani eli liczba osób ch tnych do podj cia pracy w tym w a nie zawodzie. Ocenie przedsi biorców poddano tak e kwesti komplementarno ci szkole zwi zanych z dopasowaniem potencjalnych pracowników do potrzeb przedsi biorców. Przez wi kszo przedsi biorców kwestia poprawy kwalifikacji, jak te polepszenia warunków rozwoju zosta a postawiona wysoko, co obserwowano w podej ciu do osób przeprowadzaj cych badanie. W ich ocenie aden z respondentów nie bagatelizowa pyta zwi zanych z tematem badania, a odpowiedzi udzielane by y kompetentnie, tak w sprawach ogólnych, charakteryzuj cych przedsi biorstwo, jak te w temacie strategii rozwoju i zatrudnienia. W a ciciel lub wspó w a ciciel wyrazi gotowo do rozmowy w 72,7% przypadków. Osoba zarz dzaj ca przedsi biorstwem/instytucj lub jej bezpo redni zast pca by a respondentem w 10,0% przypadków. W 9,0% ankietowano osob odpowiedzialn za polityk personaln firmy. W grupie inne stanowisko znale li si ankietowani, których osoby zarz dzaj ce przedsi biorstwem delegowa y do udzielenia odpowiedzi na przygotowane pytania, po uprzednim zapoznaniu si z tematyk wywiadu. Wszystkie powy sze dane zobrazowano w tabeli nr 9. Tabela 9. Funkcja reprezentanta przedsi biorstwa. Stanowisko % W a ciciel lub wspó w a ciciel firmy 72,7% Osoba odpowiedzialna za polityk personaln np. dyrektor dzia u personalnego 9,0% Osoba zarz dzaj ca firm /instytucj (prezes, dyrektor) lub jego bezpo redni zast pca 10,0% Inne stanowisko 8,3% Ogó em 100,0% Ró norodna forma stanowisk wi e si z typem przedsi biorstw bior cych udzia w badaniu. Czynnikiem kwalifikuj cym przedsi biorstwo do badania by o prowadzenia dzia alno ci na terenie powiatu ostrowskiego oraz realizowanie samorz dnej polityki personalnej. Ze wzgl du na podzia administracyjny omawiany powiat w ponad 90% reprezentowali przedsi biorcy z Ostrowa Wielkopolskiego. Pozosta e gminy powiatu reprezentowa o mniej ni 10% przedsi biorców. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 21/75

22 W kolejnej cz ci kwestionariusza badanych zapytano m.in. o form prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. W 72,3% przypadków badani okre lili si jako przedsi biorcy b d cy osobami fizycznymi. 8,0% badanych reprezentowa o spó k z ograniczon odpowiedzialno ci. 6,4% wskaza otrzyma a spó ka akcyjna, a 5,0% spó ka jawna. Pozosta e formy funkcjonowania rynku pracy otrzyma y mniej ni 5% g osów, a by a to m.in. spó ka cywilna czy te spó ka komandytowa. Prezentowane powy ej informacje szczegó owo zaprezentowano w tabeli nr 10. Tabela 10. Forma prowadzonej dzia alno ci. Odpowied Osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz 72,3% Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci 8,0% Spó ka akcyjna 6,4% Spó ka jawna 5,0% Spó ka cywilna 4,3% Inna 3,0% Spó ka komandytowa 1,0% Ogó em 100% % Osoby badane poproszono tak e o wskazanie, od jakiego czasu ich przedsi biorstwo dzia- a na rynku. Najcz ciej, bo ponad jedna czwarta przedsi biorstw bior cych udzia w badaniu, za o onych zosta o w latach ,3% rozmówców przyzna o, i ich firma zosta a za o ona w latach a niewiele mniej (21,0%), e s to lata z przedzia u Blisko jedna pi ta badanych, okre laj c rok za o enia, wskaza a na lata Podmioty powsta e przed rokiem 1989 reprezentowa o cznie 3,3% badanych. Powy sze wskazania zaprezentowano w tabeli nr 11. Tabela 11. Rok za o enia przedsi biorstwa. Odpowied % Odpowied % Lata ,7% Lata ,3% Lata ,0% Lata ,7% Lata ,3% Poni ej 1980 roku 3,3% Lata ,7% Ogó em 100,0% Liczba pracowników zatrudnionych w badanych przedsi biorstwach wynika a w pierwszej kolejno ci z za o e przyj tych przed realizacj badania. I tak w przeprowadzonym badaniu udzia wzi o 260 podmiotów zatrudniaj cych mniej ni 50 pracowników oraz 40 zakwalifikowanych jako rednie i du e (powy ej 50 pracowników). W ramach tego podzia u najcz ciej, bo w 79% przypadków liczba osób zatrudnionych w badanych przedsi biorstwach wynosi od 0 do 9 pracowników. Przedsi biorstwa zatrudniaj ce od 10 do 49 pracowników uzyska y reprezentacj na poziomie 7,7%. W drugiej kolejno ci firmy zatrudniaj ce powy ej 49 pracowników, Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 22/75

23 jednocze nie nie wi cej ni 249 uzyska y 10% udzia, z kolei te zatrudniaj ce wi cej ni 249 osób uplasowa y si na poziomie 3,3%. Przedstawione wcze niej: forma prawna i wielko przedsi biorstwa, maj tak e bezpo- redni zwi zek z jego profilem/bran dzia alno ci. Badane przedsi biorstwa prowadz najcz ciej dzia alno handlow. Wskazania dla tej bran y uplasowa y si na poziomie 48,0%. Na kolejnym miejscu znalaz y si us ugi 13,3% odpowiedzi. 9,0% wskaza odnotowano dla segmentu zwi zanego z gastronomi. Przemys oraz bran a motoryzacyjna otrzyma y odpowiednio 5,7% oraz 4,3% odpowiedzi. Przedsi biorstwa zajmuj ce si dzia alno ci zawi zan ze zdrowiem to 4,3% spo ród badanej próby. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano bran e: finansow (3,3%), zwi zan z podró ami (3,0%), rolniczo-le nicz (2,3%), mieszkaniow (2,3 %), zwi zan z nieruchomo ciami (2,3%), oraz z rozrywk i kultur (2,0%). Pozosta e rodzaje dzia alno ci uzyska y wskazania nieprzekraczaj ce 2% ogó u odpowiedzi (m.in. edukacja i sztuka). Dane te prezentuje rysunek nr 8. Rys. 8. Obszar dzia alno ci przedsi biorstw. Handel Us ugi Gastronomia Przemys Bran a motoryzacyjna Zdrowie Finanse Podró e Rolnictwo i le nictwo Budownictwo mieszkaniowe Nieruchomo ci Rozrywka i kultura Organizacje i stowarzyszenia Edukacja Sztuka Sprawy publiczne i socjalne 13,3% 9,0% 5,7% 4,3% 4,3% 3,3% 3,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,3% 1,3% 0,7% 48,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% W ród precyzyjnych wskaza respondentów charakteryzuj cych obszar dzia alno ci najcz ciej pojawia si handel detaliczny artyku ami spo ywczymi, motoryzacyjnymi, zwi zanymi z budownictwem, artyku ami papierniczo-dekoracyjnymi, tekstyliami i artyku ami elektronicznymi. W ród us ug najcz ciej wskazywano na te zwi zane z sektorem budownictwa, fryzjerstwem, kosmetyk, technologiami komputerowymi, ubezpieczeniami oraz odzie (m.in. krawiec). Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 23/75

24 III. Rozwój przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim W procesie przygotowania odpowiednich zasobów dla lokalnego rynku pracy nie tylko charakterystyka przedsi biorstwa odgrywa wa n rol. Równie istotne s prognozy podawane przez osoby zarz dzaj ce przedsi biorstwem, gdy na ich podstawie mo liwe jest zdiagnozowanie, jaki procent potrzeb zatrudnienia ma faktyczn mo liwo realizacji w najbli szym czasie oraz jakie s tego warunki. W celu najbardziej precyzyjnego okre lenia bie cych trendów wyst puj cych na lokalnym rynku przedsi biorczo ci wskazania dokonywano w oparciu o dane z ostatnich 12 miesi cy. Równie prognozy oszacowano na czas najbli szych 12 miesi cy. Jako pierwsz w tej cz ci badania ocenie respondentów poddano kwesti kondycji przedsi biorstwa w ostatnim roku. Na jej popraw wskazywa o 11,3% ogó u przebadanych przedsi biorców. Negatywnie w tej kwestii wypowiedzia o si 26,3% z nich. Nieco wi cej, bo 29,7% respondentów, uzna o, e kondycja ich przedsi biorstwa w ostatnim roku nie zmieni a si. Zdania jednoznacznie nie potrafi o wyrazi 32,7% ankietowanych. Powy sze wskazania zobrazowano na rysunku nr 9. Rys. 9. Kondycja przedsi biorstwa w ostatnich 12 miesi cach. Poprawi a si 11,3% Nie zmieni a si 29,7% Pogorszy a si 26,3% Trudno powiedzie 32,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Ankietowanych zapytano tak e o ocen popytu na oferowane produkty/us ugi. Szczegó owo dane te zobrazowano w tabeli 12. Zdaniem 24,0% respondentów popyt b dzie taki sam jak teraz. 13,0% uwa a, e b dzie on ni szy, a na wzrost w tym samym tempie wskaza o 10,4% badanych. Reasumuj c, wzrost popytu prognozuje 14,7% badanych(odpowiedzi: b dzie rós szybciej ni teraz oraz b dzie rós w tym samym tempie ). Blisko 45% ankietowanych nie potrafi o jednoznacznie okre li wielko ci popytu w najbli szym czasie. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 24/75

25 Tabela 12. Prognozowane zachowanie popytu. Odpowied % Odpowied % B dzie rós szybciej ni teraz 4,3% B dzie ni szy 13,0% B dzie rós w tym samym tempie 10,4% Trudno powiedzie 44,0% B dzie rós wolniej 4,3% Ogó em 100,0% B dzie taki sam jak teraz 24,0% W kolejnej cz ci badania respondenci zostali poproszeni o prognoz wynagrodzenia w swoim przedsi biorstwie. Odpowiedzi, i wynagrodzenie b dzie takie same jak obecnie udzieli o 32,7% badanych. Wynagrodzenia b d ros y w tym samym tempie u 8,0% przedsi biorców. Wynagrodzenia ni sze ni obecnie deklaruje 7,0% badanych. Szybszy wzrost wynagrodze zdeklarowa o natomiast 3,7% respondentów. Odpowiedzi, i wynagrodzenia b d ros y wolniej ni obecnie udzieli o 3,3% przedsi biorców. Wymijaj c odpowiedz trudno powiedzie wybra o 45,3% badanych. Szczegó owy rozk ad omawianych odpowiedzi prezentuje tabela nr 13. Tabela 13. Wynagrodzenia w przedsi biorstwach prognoza. Odpowied % Odpowied % B d ros y szybciej ni obecnie 3,7% B d ni sze ni obecnie 7,0% B d ros y w tym samym tempie 8,0% Trudno powiedzie 45,3% B d ros y wolniej ni obecnie 3,3% Ogó em 100,0% B d takie same jak obecnie 32,7% W kontek cie rozwoju przedsi biorstwa osoby badane zapytano tak e o poziom zadowolenia z wykszta cenia pracowników. Na tak postawione pytanie 60% respondentów odpowiedzia o pozytywnie. Przeciwnego zdania by o 14% badanych. Odpowiedzi trudno powiedzie udzieli o 26% przedsi biorców. Dane te zobrazowano na rysunku dziesi tym. Rys. 10. Zadowolenie z poziomu wykszta cenia pracowników. Trudno powiedzie 26,0% Niezadowolenie z poziomu wykszta cenia 14,0% Zadowolenie z poziomu wykszta cenia 60,0% Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 25/75

26 Kontynuuj c aspekt pracowniczy maj cy wp yw na rozwój przedsi biorczo ci, respondentów dopytano tak e o stopie zainteresowania dokszta caniem obecnych, jak te potencjalnych pracowników. Podnoszeniem kwalifikacji pracowniczych (obecnych oraz przysz ych) poprzez szkolenia zainteresowanych jest 28,0% badanych. Brak zainteresowania wykaza o 45,7% ankietowanych, a brak zdania w tej kwestii ma 26,3% z nich. Wskazania te prezentuje rysunek nr 11. Rys. 11. Zainteresowanie szkoleniami dla pracowników. Trudno powiedzie 26,0% Niezadowolenie z poziomu wykszta cenia 14,0% Zadowolenie z poziomu wykszta cenia 60,0% Osoby, które wykazywa y zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji pracowniczych poprzez szkolenia dopytywano tak e o ich kierunki. Najwi cej 28,6% odpowiedzi otrzyma y szkolenia w zakresie handlu. 26,2% g osów odnotowano dla szkole z zakresu marketingu i reklamy, a 19,0% dla szkole informatycznych. Szkolenia w zakresie j zyków obcych, finansów, us ug i administracyjno-biurowym otrzyma y odpowiednio 17,9%, 14,3%, 13,1%, i 13,1% odpowiedzi. Powy ej 10% g osów osi gn a tak e odpowied dotycz ca szkole z zakresu prawa jazdy, a blisko tej warto ci oscylowa y szkolenia dotycz ce umiej tno ci spawalniczych. Powy sze informacje dotycz ce proponowanych kierunków szkoleniowych zamieszczono w tabeli nr 14. Tabela 14. Proponowane kierunki szkoleniowe. Odpowied % Odpowied % W zakresie handlu 28,6% Prawo jazdy 10,7% W zakresie marketingu i reklamy 26,2% Kursy spawalnicze 9,5% Szkolenia informatyczne 19,0% W zakresie budownictwa 3,6% J zyki obce 17,9% Kursy magazynowe 2,4% W zakresie finansów 14,3% Obs uga sprz tu ci kiego 1,2% W zakresie us ug 13,1% Inne 29,8% W zakresie administracyjno biurowym 13,1% Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 26/75

27 W zakresie us ug znalaz y si równie bardziej sprecyzowane wskazania respondentów dotycz ce m.in. szkole florystycznych, kosmetycznych i fryzjerskich. W grupie inne umieszczono z kolei odpowiedzi uszczegó awiaj ce wybrane ju obszary szkole (obs uga klienta, techniki sprzeda y etc.) a poza tym wskazania dotycz ce obs ugi wózków wid owych, terapii zaj ciowej, umiej tno ci plastycznych (r kodzie o) i ogólnego przygotowania do zaj cia stanowiska m.in. dobra organizacja pracy. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 27/75

28 IV. Lokalny rynek pracy w ocenie przedsi biorców analiza i prognozy zatrudnienia Omawiaj c sytuacj rynku pracy na wst pie nale y okre li, jak b dzie si kszta towa o zatrudnienie w przedsi biorstwach, a przede wszystkim jaki procent prognoz zawiera warto ci spadkowe. U podstaw popytu na pracowników cz sto le y ocena ogólnej sytuacji panuj cej na rynku pracy oraz odpowiedni poziom ich przygotowania zawodowego W zwi zku z powy szym reprezentantów badanych przedsi biorstw zapytano czy atwo jest znale pracownika dla ich typów dzia alno ci. Pozytywnie na tak postawione pytanie wypowiedzia o si 23,4% z nich (odpowiedzi: bardzo atwo oraz raczej atwo ). Przeciwnego zdania by o 52,6% respondentów, którzy wybrali warianty: raczej trudno oraz bardzo trudno. Tak e blisko jedna czwarta ankietowanych nie potrafi a obecnie oceni omawianej kwestii. Powy sze odpowiedzi przedstawia wykres zamieszczony na rysunku dwunastym. Rys. 12. Trudno ci w znalezieniu odpowiednich pracowników. Bardzo atwo 8,0% Raczej atwo 15,4% Trudno powiedzie 24,0% Raczej trudno 41,3% Bardzo trudno 11,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Przechodz c do tematu zatrudnienia zapytano równie o prognoz zatrudnienia w najbli szym czasie. W tym przypadku wi kszo badanych przedsi biorców (43,3%) wskaza a, i zatrudnienie w ci gu najbli szego roku nie zmieni si. Wzrost zatrudnienia prognozuje 10,4% przedsi biorstw, a jego spadek 3,3%. Ponadto 43,0% badanych nie potrafi o na chwil obecn jednoznacznie oceni tej kwestii. Prognozy zatrudnienia w badanych przedsi biorstwach przedstawiono na rysunku nr 13. Osoby, które wskaza y na zwi kszenie zatrudnienia, jako powód podawa y rozwój firmy, wzrost zapotrzebowania na oferowane produkty/us ugi oraz sezonowo zatrudnienia. Z kolei respondenci wskazuj cy na zmniejszenie si wielko ci zatrudnienia odpowied t motywowali spadkiem obrotów, spadkiem liczby klientów oraz niewystarczaj cym poziomem kwalifikacji pracowników. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 28/75

29 Rys. 13. Prognozy zatrudnienia. Zwi kszy si 10,4% Pozostanie bez zmian 43,3% Zmniejszy si 3,3% Trudno powiedzie 43,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% W kolejnym pytaniu przedsi biorców zapytano czy w ci gu najbli szego roku planuj poszukiwanie nowych pracowników. Pozytywnie do tej kwestii odnios o si 18,0% respondentów. Jednak w du o wi kszym stopniu (52,3%) badani wykluczaj poszukiwanie nowych pracowników w okresie najbli szego roku. Prawie co trzeci badany nie potrafi jednoznacznie odpowiedzie na tak postawione pytanie. Wskazania te obrazuje rysunek nr 14. Rys. 14. Planowane poszukiwanie pracowników. Trudno powiedzie 29,7% Tak 18,0% Nie 52,3% Osoby, które nie wykluczy y zatrudnienia w najbli szym roku nowych pracowników dopytywano tak e o prac dla osób znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy s to osoby bezrobotne do 25 roku ycia, osoby bezrobotne d ugotrwale, osoby bezrobotne powy ej 50 roku ycia, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, osoby bezrobotne samotnie wychowuj ce co najmniej Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 29/75

30 jedno dziecko do 7 roku ycia oraz osoby bezrobotne niepe nosprawne. Gotowo do zatrudnienia tych e osób wyrazi o 46,3% spo ród ogó u badanych. Negatywnie w tym aspekcie badania wypowiedzia o si 37,0% respondentów. Odpowiedzi trudno powiedzie udzieli o 16,7% z nich. Powy sze odpowiedzi w sposób graficzny przedstawiono na rysunku nr 15. Rys. 15. Gotowo do zatrudnienia osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Trudno powiedzie 16,7% Tak 46,3% Nie 37,0% W ród wszystkich przedsi biorstw, których reprezentanci zadeklarowali ch zatrudnienia nowych pracowników, najcz ciej wskazywano na zawody zwi zane z obs ug klienta, gastronomi, us ugami, prac biurow oraz kompetencjami zawodowo-technicznymi. Równie spora grupa badanych na obecn chwil nie potrafi jednoznacznie wskaza na jakie stanowisko poszukiwa b dzie pracowników. Poni ej zaprezentowano stanowiska, które otrzyma y najwi ksza liczb wskaza respondentów: Sprzedawca (zdecydowanie najwy sza liczba wskaza ). Fryzjer. Kosmetyczka. Przedstawiciel handlowy. Serwisant. Pracownik obs ugi klienta. Pracownik handlowy. Pracownik sektora bankowo ci-ubezpiecze (doradca). Kucharz/pracownik gastronomii Asystent florysty. Fotograf. Kasjer-dysponent. Kelner. Kierowca. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 30/75

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 5 18 Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Białymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych WST P 4

Wojewódzki Urz d Pracy w Białymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych WST P 4 SPIS TRE CI WST P 4 1. DIAGNOZA STANU SEKTORA TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 4 1.1. Działalno usługowa zwi zana z zakwaterowaniem 4 1.2. Działalno usługowa zwi zana z wy ywieniem 14 1.3. Działalno

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych.

Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych. Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych. CZ PROGNOSTYCZNA. 2011r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZ DU PRACY W WIECIU 2 Strona SPIS TRE CI Wst p... 4 I. Analiza struktury zawodowej

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 OPRACOWANIE POD REDAKCJĄ MARCINA NOWICKIEGO AUTORZY ANNA HILDEBRANDT MARCIN

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie 2005 1 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu...4 3. Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją dr. Marka Wigiera

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo