Popyt na prac w powiecie ostrowskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Popyt na prac w powiecie ostrowskim"

Transkrypt

1 Popyt na prac w powiecie ostrowskim tat.com.pl Ostrów Wielkopolski 2010

2 Spis tre ci Spis tre ci... 2 Wst p... 3 Nota metodologiczna... 4 I. Charakterystyka demograficzna powiatu Po o enie Struktura demograficzna Struktura wiekowa mieszka ców powiatu Przedsi biorczo Bezrobocie Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy II. Charakterystyka przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim III. Rozwój przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim IV. Lokalny rynek pracy w ocenie przedsi biorców analiza i prognozy zatrudnienia V. Plany inwestycyjne przedsi biorców z powiatu ostrowskiego VI. Analiza sytuacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Charakterystyka demograficzna bezrobotnych bior cych udzia w badaniu Sytuacja osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy VII. Aktywno osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy VIII. Wspó praca z Powiatowym Urz dem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Urz d Pracy w opinii badanych przedsi biorców Urz d Pracy w opinii badanych osób bezrobotnych IX. Analiza SWOT dla Powiatowego Urz du Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Podsumowanie podstawowe wnioski i rekomendacje Spis rysunków Spis tabel Za cznik nr 1 Kwestionariusz badawczy przedsi biorcy Za cznik nr 2 Kwestionariusz badawczy osoby bezrobotne Za cznik nr 3 Dodatkowe zestawienia tabelaryczne Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 2/75

3 Wst p Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu ostrowskiego zrealizowano na prze omie grudnia 2009 oraz stycznia 2010 roku. Nad prawid owo ci wykonania projektu czuwa jego Zleceniodawca Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt mia na celu: Wskazanie realnej i prognozowanej stopy bezrobocia. Okre lenie dynamiki oraz kierunków zmian zachodz cych na lokalnym rynku pracy. Zbadanie planów zatrudnieniowych przedsi biorstw. Charakterystyk wymaga pracodawców wobec przysz ych pracowników i osób bezrobotnych. Konstrukcj po danych profili zawodowych. Identyfikacj przyczyn zwi kszenia zatrudnienia przez badane podmioty. Identyfikacj oczekiwanej przez pracodawców tematyki szkoleniowej. Zbadanie zainteresowania zatrudnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zbadanie zainteresowania formami wspó pracy z Powiatowym Urz dem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim podmioty gospodarcze i osoby bezrobotne. Identyfikacj podmiotów zagro onych redukcj zatrudnienia. Identyfikacj mocnych i s abych stron Powiatowego Urz du Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najwa niejszych wyników uzyskanych w toku badania i dokonanych na jego podstawie analiz. Wszystkie jego elementy okre laj system funkcjonowania podmiotów rynku pracy oraz instytucji na mim dzia aj cych. Sprawno tego systemu to szansa dla przedsi biorców, którzy mog w efektywny sposób zaplanowa rozwój inwestycyjny, a dzia alno firmy oprze na bazie wykwalifikowanych pracowników. Dobra wspó praca z instytucjami rynku pracy owocuje równie wymiernymi korzy ciami dla lokalnej spo eczno ci. Lepsza sytuacja przedsi biorstwa przek ada si na wzrost liczby miejsc pracy, popraw stopy yciowej mieszka ców oraz podnosi atrakcyjno powiatu. Z kolei poprzez wnioski wyci gane z wyników oceny obecnej wspó pracy z podmiotami gospodarczymi, Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim mo e dokona doboru odpowiedniej strategii dzia a wspomagaj cych rozwój badanego powiatu. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 3/75

4 Nota metodologiczna Niniejsze badanie opiera si na za o eniu, e dobre zdiagnozowanie potrzeb przedsi biorców oraz dostosowanie do nich us ug wiadczonych przez Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim to szansa na rozwój przedsi biorczo ci, a co za tym idzie poprawy sytuacji gospodarczej powiatu i zniesienia obecnie istniej cych barier. Na proces badawczy sk ada y si nast puj ce etapy realizacji projektu: Oszacowanie wielko ci próby badawczej. Opracowanie metodologii. Realizacja bada w terenie. Opracowanie raportu ko cowego. Informacje na temat za o onych celów badawczych uzyskano dzi ki zastosowaniu narz dzia w postaci kwestionariusza, który zosta opracowany przez Wykonawc badania. Zagadnienia stanowi ce jego tre zosta y skonstruowane w oparciu o wytyczne okre lone przez Zamawiaj cego. W badaniu udzia wzi y nast puj ce podmioty z terenu powiatu ostrowskiego: 260 podmiotów w ród mikro i ma ych przedsi biorstw. 40 podmiotów w ród rednich i du ych przedsi biorstw. 200 osób bezrobotnych. Badanie na osobach bezrobotnych zosta o wykonane na terenie placówki Powiatowego Urz du Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Wolno ci 29, co zgodne by o z za o eniami badania. Proces zbierana danych nale y podzieli na etap pierwszy, maj cy na celu analiz danych zastanych, przeprowadzony w trybie ci g ym przez ca y okres trwania procesów badawczych oraz drugi, polegaj cy na realizacji bada w terenie. W ramach niniejszego badania dokonano nast puj cych analiz oraz prognoz badawczych: Analiza zastanych danych demograficznych powiatu. Analiza wielko ci i struktury lokalnego rynku pracy. Okre lenie zmian stopy bezrobocia. Okre lenie stanu kondycji badanych przedsi biorstw oraz prognozowanego popytu na oferowane us ugi/produkty. Analiza prognoz rozwojowych przedsi biorczo ci w powiecie. Prognoza zapotrzebowania na okre lone zawody. Przygotowanie wytycznych maj cych na celu opracowanie efektywnych us ug szkoleniowych oraz podanie przyczyn wyst powania okre lonych sytuacji na lokalnym rynku pracy. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 4/75

5 Nakre lenie rzeczywistego obrazu wspó pracy lokalnych przedsi biorstw z Powiatowym Urz dem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Opracowanie podstawowych wniosków oraz rekomendacji na podstawie analizy otrzymanego materia u empirycznego. Nale y równie wspomnie, i w rozdziale pierwszym niniejszego raportu pt. Charakterystyka demograficzna powiatu wszystkie obliczenia wykonano na podstawie danych zastanych dla ogó u podmiotów funkcjonuj cych na terenie powiatu ostrowskiego oraz wszystkich jego mieszka ców figuruj cych w publicznych statystykach. W przypadku pozosta ych rozdzia ów zestawienia tabelaryczno-graficzne, jak te wskazania zamieszczone w tek cie przedstawiaj wypowiedzi podmiotów bior cych udzia w badaniu. Pozosta e obliczenia, je li poczynione zosta y na podstawie danych innego typu, ani eli te pozyskane w trakcie realizacji projektu badawczego, w swym opisie posiadaj odwo ania do wykorzystanego ród a. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 5/75

6 I. Charakterystyka demograficzna powiatu Pierwszy etap badania obejmowa analiz danych zastanych. Analizy tej dokonano pod k tem: Charakterystyki demograficznej powiatu ostrowskiego ze szczególnym uwzgl dnieniem udzia u w ogólnej liczbie mieszka ców osób w wieku produkcyjnym oraz przedstawienie prognoz w tym zakresie w najbli szych latach. Wst pnej diagnozy stanu rozwoju przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim; Okre lenia potencja u zasobów niewykorzystanej si y roboczej stopy bezrobocia rejestrowanego, liczby oraz struktury bezrobotnych w powiecie. Podczas realizacji za o onych celów korzystano w g ównej mierze z danych udost pnionych przez Bank Danych Regionalnych G ównego Urz du Statystycznego, publikacji G ównego Urz du Statystycznego oraz Urz du Statystycznego w Poznaniu, oraz danych statystycznych dotycz cych bezrobocia udost pnionych przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu. Z uwagi na ró ny horyzont czasowy dost pnych danych, w celu zachowania aktualno ci a zarazem spójno ci opisu przyj to nast puj ce górne granice rozwa anych okresów czasowych: Charakterystyka demograficzna mieszka ców powiatu stan z ko ca 2008 roku oraz liczba ludno ci pod koniec II kwarta u 2009 roku. Charakterystyka przedsi biorczo ci stan z ko ca II kwarta u 2009 roku. Charakterystyka bezrobocia stan z ko ca III kwarta u 2009 roku Po o enie Powiat ostrowski po o ony jest w po udniowo-zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego. Nale y do wi kszych powiatów województwa, jego powierzchnia wynosi km 2. Ponad po ow terenu powiatu stanowi u ytki rolne, a niemal 28% lasy 1, co stanowi o rolniczo-przemys owym charakterze powiatu. W sk ad powiatu wchodzi osiem gmin: gmina miejska Ostrów Wielkopolski, trzy gminy miejsko-wiejskie: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków oraz cztery gminy wiejskie: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszowice i So nie Struktura demograficzna Pod koniec II kwarta u 2009 roku powiat ostrowski zamieszkiwa o mieszka ców, co stanowi 3,9% ogó u mieszka ców województwa 2. W skali województwa powiat ostrowski nale y do powiatów o najwy szej g sto ci zaludnienia, pod tym wzgl dem przewy sza go jedynie powiat pozna ski. Na 1 km 2 powierzchni przypada w powiecie ostrowskim rednio 137 mieszka ców, podczas gdy rednia dla województwa wynosi 114. Rozmieszczenie 1 Na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej powiatu 2 Stan z dnia 31.XII.2008 r. oraz 30.VI.2009 r. ród o danych: Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 6/75

7 ludno ci powiatu charakteryzuje si jednak znaczn dysproporcj w obr bie poszczególnych gmin. Na wysok redni g sto zaludnienia wp ywa fakt, i oko o 45% mieszka ców skupionych jest w najmniejszej powierzchniowo gminie miasta Ostrów Wielkopolski. Wed ug danych z ko ca roku, zag szczenie ludno ci si ga tam osób na km 2, podczas gdy w najmniej licznie zaludnionej gminie So nie jest to jedynie 35 osób. Dane dotycz ce rozmieszczenia ludno ci w poszczególnych gminach powiatu przedstawiono w tabeli nr 1. Tabela 1. Rozmieszczenie ludno ci powiatu ostrowskiego. Gmina Ludno G sto zaludnienia % a Powierzchnia km 2 osób/km 2 Ostrów Wielkopolski (miasto) 45,5% Nowe Skalmierzyce 9,5% Odolanów 8,8% Ostrów Wielkopolski 11,4% Przygodzice 7,2% Raszków 7,2% Sieroszewice 6,2% So nie 4,2% Powiat ogó em 100,0% a Stan z dnia 31.XII.2008 r. % - warto procentowa ród o danych: 53,1% ludno ci powiatu ostrowskiego stanowi mieszka cy miast, 46,9% natomiast stanowi mieszka cy wsi. Udzia mieszka ców miast w ogólnej liczbie ludno ci jest tym samym w powiecie ni szy od redniej wojewódzkiej, która wynosi 56,3%. Analiza danych dotycz cych migracji wewn trznych wykazuje niewielki, lecz systematyczny odp yw ludno ci z miast na przestrzeni ostatnich lat, co pozostaje w zgodzie z trendem ogólnowojewódzkim (w stosunku do roku 2005 nast pi o zmniejszenie udzia u mieszka ców miast w ogólnej liczbie ludno ci o 0,4 pkt. procentowych dla powiatu i 0,7 pkt. dla województwa). Wa nym wska nikiem atrakcyjno ci powiatu jest saldo migracji zewn trznych. Bilans nap ywu i odp ywu ludno ci poza granice powiatu ostrowskiego pozostaje od kilku lat ujemny. Wyra nym pozytywnym sygna em w tym kontek cie jest jednak odwrócenie po roku 2006 dotychczasowej tendencji i stopniowe zmniejszanie dysproporcji mi dzy liczb osób emigruj cych z powiatu a przybywaj cych do niego. Saldo -43 osób odnotowane dla roku 2008 stanowi najkorzystniejszy wynik od 3 lat. Zmniejszeniu uleg a równie liczba migracji zagranicznych, ze 170 w roku 2006 do 72 w roku Zestawienie danych dotycz cych migracji zewn trznych ludno ci powiatu przedstawiono w tabeli drugiej. 3 Dost pne dane dotycz 31.XII.2008 r. Liczba mieszka ców powiatu ostrowskiego stanowi a wówczas osób. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 7/75

8 Tabela 2. Migracje zewn trzne ludno ci powiatu. Nap yw Odp yw Saldo Rok ogó em za granic ród o danych: Struktura wiekowa mieszka ców powiatu W ogólnej liczbie ludno ci powiatu 64,6% ( osób) stanowi mieszka cy w wieku produkcyjnym (tj. w wieku lat w przypadku kobiet, lat w przypadku m czyzn). Wiek produkcyjny wyznacza okres aktywno ci zawodowej. W grupie tej wyró nia si dodatkowo przedzia wieku od 18 do 44 lat, nazywany wiekiem mobilnym, obejmuj cy osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub ewentualnego przekwalifikowania si. W powiecie ostrowskim w ko cu 2008 roku liczba osób w wieku mobilnym wynios a , co stanowi o 60,2% ludno ci w wieku produkcyjnym oraz 38,9% ogólnej liczby mieszka ców. Powiat ostrowski charakteryzuje si od kilku lat rosn cym, dodatnim wska nikiem przyrostu naturalnego. Jednocze nie obserwuje si jednak zmiany w strukturze wiekowej mieszka ców, wiadcz ce o starzeniu si spo eczno ci powiatu. Liczba dzieci i m odzie y (do 17 roku ycia) zdecydowanie maleje (w latach nast pi spadek o osób co stanowi 18,8%), wzrasta natomiast udzia w ogólnej liczbie ludno ci osób w wieku poprodukcyjnym (w latach przyrost wyniós osoby tj. 9,3%) oraz produkcyjnym. Dynamik zmian w liczbie ludno ci w podziale wed ug ekonomicznych grup wieku przedstawiono na rysunku nr 1. Dodatkowo umieszczono na wykresie informacj o procentowym udziale w ogólnej liczbie ludno- ci powiatu mieszka ców w wieku produkcyjnym, jako grupy stanowi cej realne zasoby lokalnego rynku pracy. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 8/75

9 Rys. 1. Dynamika zmian w liczbie ludno ci powiatu ostrowskiego w podziale wed ug ekonomicznych grup wieku ,4% 63,2% 63,8% 64,0% 64,4% 64,6% wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Wska nik obci enia demograficznego, liczony jako ilo osób w wieku nieprodukcyjnym przypadaj ca na 100 osób w wieku produkcyjnym, wyniós pod koniec 2008 roku w powiecie ostrowskim 55. Najni sz warto wska nik ten osi gn w gminie miasta Ostrów Wielkopolski (52), najwy szy natomiast w gminach Raszków (60) oraz Odolanów (59). Zgodnie z zaobserwowanym powy ej trendem, wska nik obci enia demograficznego w powiecie charakteryzuje si na przestrzeni ostatnich lat generaln tendencj malej c. Dynamik zmian tego wska nika w latach przedstawiono na rysunku nr 2. Rys. 2. Wska nik obci enia demograficznego w powiecie ostrowskim liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 9/75

10 Analizowane zjawisko starzenia si spo eczno ci powiatu ostrowskiego stanowi odzwierciedlenie trendu ogólnowojewódzkiego oraz ogólnokrajowego. W kontek cie analizy sytuacji na rynku pracy stanowi sygna negatywny, gdy w perspektywie czasowej prowadzi do zwi kszenia udzia u na rynku grupy osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu nap ywu nowych zasobów zasilaj cych rynek pracy. Z uwagi na zgodno trendów, przy opracowywaniu prognozy dotycz cej dalszego kierunku zmian w strukturze demograficznej mieszka ców powiatu pos u ono si statystyk wojewódzk. Wed ug stanu z ko ca 2008 roku, w województwie wielkopolskim na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada y 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Prognoza czasowa opracowana przez G ówny Urz d Statystyczny dla województwa wielkopolskiego 4 przewiduje, i rok 2010 stanowi b dzie ostatni rok utrzymywania si stanu braku wzrostu wska nika obci enia demograficznego. Po roku 2010 przewidywany jest wzrost warto ci tego wska nika, do roku 2035 o ponad 30%. W omawianym okresie czasu ( ) liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadaj cych na 100 osób w wieku produkcyjnym ulegnie zwi kszeniu o niemal 80%. Dok adne warto ci realnych oraz prognozowanych warto ci wska ników obci enia demograficznego w województwie wielkopolskim przedstawiono na rysunku nr 3. Rys. 3. Realne oraz prognozowane warto ci wska ników obci enia demograficznego w województwie wielkopolskim Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Prognoza liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Prognoza liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Prognoza liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 4 Prognoza Ludno ci na lata Opublikowana w lipcu 2008 r., opracowanie: G ówny Urz d Statystyczny. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 10/75

11 Omawiana sytuacja b dzie wywo ywa zmiany na rynku pracy i wymaga zaplanowania odpowiednich dzia a ze strony lokalnych instytucji rynku pracy. Przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na pracowników w zakresie ochrony zdrowia, polepszenia oraz rozwoju us ug w zakresie opieki spo ecznej i innych us ug dla ludzi w podesz ym wieku. Szczególnym monitoringiem powinna zosta obj ta grupa osób starszych, poprzez opracowanie narz dzi mog cych wyd u y okres ich realnej aktywno ci zawodowej Przedsi biorczo Wed ug stanu z ko ca II kwarta u 2009 roku, w rejestrze REGON powiatu ostrowskiego zarejestrowanych by o podmiotów gospodarczych, co stanowi 4,0% ogó u podmiotów zarejestrowanych w województwie wielkopolskim. W porównaniu do II kwarta u 2008 roku liczba ta uleg a zmniejszeniu o 114 podmiotów (0,8%). W przeliczeniu na 10 tys. ludno ci w powiecie ostrowskim zarejestrowanych jest 899 podmiotów, co stanowi wynik ni szy od redniej wojewódzkiej wynosz cej Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w ci gu I pó rocza 2009 roku si gn a 613, wyrejestrowanych natomiast 946. W przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców zarejestrowano w powiecie 39 nowych podmiotów (o 3 mniej ni w ca ym województwie), wyrejestrowano natomiast 59 (o 11 wi cej ni wynosi rednia wojewódzka). Omawiane dane zaprezentowano na rysunku nr 4. Rys. 4. Wska niki zmian w liczbie podmiotów gospodarczych w I pó roczu 2009 roku powiat ostrowski woj. wielkopolskie liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludno ci liczba podmiotów wyrejestrowanych na 10 tys. ludno ci Dynamik zmian w liczbie podmiotów gospodarczych powiatu ostrowskiego przedstawiono w przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców, co pozwala na dokonanie porównania charakteru i kierunku zachodz cych zmian z poziomem ogólnowojewódzkim. Warto ci wska ników dla poziomu powiatu oraz województwa przedstawiono na rysunku pi tym. Analiza danych umieszczonych na wykresie wskazuje na okres zahamowania rozwoju przedsi biorczo ci w powiecie w latach (amplituda poziomu wska nika liczby nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych nieprzekraczaj ca 2), podczas gdy w województwie, w omawianym okresie czasu, ob- Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 11/75

12 serwuje si w zakresie wska nika nowych podmiotów sta y trend rosn cy. Przewaga wysoko ci wska nika okre laj cego liczb przedsi biorstw nowo rejestrowanych przypadaj cych na 10 tys. ludno ci w województwie nad poziomem tego wska nika dla powiatu si gn a pod koniec 2008 roku 11 podmiotów. Rys. 5. Wska niki zmian w liczbie podmiotów gospodarczych w uj ciu czasowym liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludno ci w powiecie liczba podmiotów wyrejestrowanych na 10 tys. ludno ci w powiecie liczba podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludno ci w województwie liczba podmiotów wyrejestrwanych na 10 tys. ludnosci w województwie Obszarem dzia alno ci dominuj cym w powiecie ostrowskim jest handel. Dzia alno tak prowadzi co trzecie zarejestrowane w powiecie przedsi biorstwo. Udzia na rynku przedsi biorstw z tej bran y przewy sza o oko o 3 pkt. procentowe poziom wyznaczony dla województwa. Kolejnymi popularnymi w powiecie obszarami dzia alno ci przedsi biorstw s : dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa (blisko 13%) oraz budownictwo (12,3%). W porównaniu do województwa, sektor zwi zany z dzia alno ci finansow nale y jednak do s abiej rozwini tych (udzia podmiotów na rynku ni szy o oko o 3 pkt. procentowe w porównaniu do województwa). W sze ciu sektorach odnotowano w skali roku wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, najwi kszy w budownictwie (o 95 podmiotów). Spadek liczby przedsi biorstw w przeci gu roku najwi kszy by w obszarach: handlu (138 podmiotów), wytwarzania i zaopatrywania w energi elektryczn (56 podmiotów) oraz dzia alno ci finansowo-ubezpieczeniowej (46 podmiotów). Zestawienie danych dotycz cych liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w powiecie ostrowskim, w podziale wed ug sekcji PKD przedstawiono tabeli nr 3. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 12/75

13 Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej w podziale wed ug sekcji PKD. II kwarta 2009 r. a +/- w skali roku Sekcja N % N % G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli ,3% ,9% K Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa ,9% -46-2,4% F Budownictwo ,3% 95 5,7% D Wytwarzanie I zaopatrywanie w energi elektryczn ,2% -56-3,4% O Administracja publiczna i obrona narodowa ,2% -10-1,0% I Zakwaterowanie i us ugi gastronomiczne 828 5,8% 16 2,0% A Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo 726 5,1% 10 1,4% N Us ugi administrowania i dzia alno wspieraj ca 590 4,1% 1 0,2% J Informacja i komunikacja 433 3,0% -5-1,1% M Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 376 2,6% 12 3,3% H Transport i gospodarka magazynowa 328 2,3% 4 1,2% Pozosta e sekcje 176 1,2% - - Ogó em % ,8% a Stan w dniu 30.VI.2009 r. N liczba podmiotów % - warto procentowa. ród o danych: G ówny Urz d Statystyczny Spo ród zarejestrowanych podmiotów 97,3% ( przedsi biorstw) przynale y do sektora prywatnego. W tej liczbie znalaz o si : osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz i 768 spó ek handlowych, w tym 99 z udzia em kapita u zagranicznego. W powiecie dominuj mikro- i ma e przedsi biorstwa, które stanowi ogó em 99,2% zarejestrowanych podmiotów. W porównaniu do stanu z ko ca II kwarta u 2008 roku odnotowano wzrost liczby przedsi biorstw ma ych, tj. zatrudniaj cych pracowników (o 33 przedsi biorstwa) oraz rednich, zatrudniaj cych pracowników (o 11 przedsi biorstw). Zestawienie danych dotycz cych podmiotów powiatu ostrowskiego w podziel wed ug klas wielko ci przedstawiono w tabeli nr 4. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 13/75

14 Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej w podziale wed ug klas wielko ci. II kwarta 2009 r. a +/- w skali roku Liczba pracowników N % N % ,3% ,1% ,9% 33 6,2% ,7% 11 11,5% ,09% -5-41,7% 1000 i wi cej 1 0,01% 0 0,0% Ogó em ,0% ,8% a Stan w dniu 30.VI.2009 r. N liczba podmiotów % - warto procentowa ród o danych: G ówny Urz d Statystyczny 1.5. Bezrobocie W ko cu III kwarta u 2009 roku w powiecie ostrowskim zarejestrowanych by o osób bezrobotnych, co stanowi 5,7% ogólnej liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim. W skali miesi ca liczba bezrobotnych w powiecie uleg a zwi kszeniu o 4,3% (280 osób), w skali roku natomiast odnotowano wzrost o 69,0% (2791 osób). Najwi ksz dynamik wzrostu liczby bezrobotnych charakteryzuje si gmina Odolanów (przyrost o 99,7% w skali roku, 10,3% w skali miesi ca). Wysoki przyrost liczby bezrobotnych wyst pi równie w gminie Raszków (93,1% w skali roku). Najkorzystniej na tle pozosta ych gmin powiatu wypada gmina Sieroszewice, w której w stosunku do stanu z III kwarta u roku ubieg ego liczba bezrobotnych wzros a o 38,6%. Omawiane dane zaprezentowano w tabeli nr 5. Tabela 5. Stan bezrobocia w powiecie ostrowskim w podziale na gminy. Bezrobotni a +/- w skali miesi ca +/- w skali roku Gmina N % N % N % Ostrów Wielkopolski (miasto) ,5% 131 4,2% ,0% Nowe Skalmierzyce 426 6,2% 0 0,0% ,1% Odolanów 677 9,9% 63 10,3% ,7% Ostrów Wielkopolski ,1% 46 5,9% ,0% Przygodzice 555 8,1% 9 1,6% ,6% Raszków 473 6,9% 18 4,0% ,1% Sieroszewice 334 4,9% -1-0,3% 93 38,6% So nie 297 4,4% 14 4,9% 95 47,0% Powiat ogó em % 280 4,3% ,0% a Stan z dnia 30.IX.2009 r. N liczba osób % - warto procentowa ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 14/75

15 Stopa bezrobocia zarejestrowana w powiecie ostrowskim pod koniec III kwarta u 2009 roku wynios a 11,0%, co stanowi przeci tny wynik w skali ca ego województwa. Mediana wska ników stopy bezrobocia odnotowanych w poszczególnych powiatach wynosi 9,9% a rednia wyznaczona ogó em dla województwa 8,2%. W skali roku stopa bezrobocia w powiecie wzros a o 4,1 pkt. procentowych. Przyrost ten nale y na tle pozosta ych powiatów do najbardziej dynamicznych. W uj ciu rocznym wy szy przyrost stopy bezrobocia odnotowano jedynie w trzech powiatach: chodzieskim (5,3 pkt. proc.), redzkim (4,3 pkt. proc.) oraz w growieckim (4,2 pkt. proc.) redni przyrost w województwie wyniós 2,4 pkt. proc. Zestawienie danych dotycz cych wysoko ci stopy bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego na koniec III kwarta u 2009 r. wraz z informacj o wysoko ci przyrostu tej wielko ci w skali roku przedstawiono na rysunku zamieszczonym poni ej (rysunek nr 6). Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 15/75

16 Rys. 6. Warto stopy bezrobocia pod koniec III kwarta u 2009 roku oraz jej przyrost w skali roku zestawienie dla powiatów województwa wielkopolskiego. m. Pozna pozna ski k pi ski nowotomyski wolszty ski kaliski m. Leszno m. Kalisz leszczy ski grodziski mi dzychodzki ko cia ski remski ostrzeszowski obornicki pilski szamotulski rawicki m. Konin krotoszy ski ostrowski gosty ski gnie nie ski pleszewski turecki redzki jaroci ski wrzesi ski chodzieski kolski czarnkowsko -trzcianecki koni ski s upecki w growiecki z otowski woj. wielkopolskie +1,1 +1,3 +1,4 +3,4 +2,9 +2,0 +2,2 +2,3 +2,5 +4,1 +3,9 +3,2 +3,3 +3,6 +3,5 +2,9 +3,5 +3,8 +2,6 +1,1 +4,1 +1,0 +1,3 +2,2 +3,2 +4,3 +3,8 +3,3 +5,3 +1,3 +3,4 +1,4 +1,4 +4,2 +0,9 +2,4 2,7 2,9 4,3 6,8 6,9 7,0 7,0 7,4 7,5 8,0 8,1 8,3 8,3 8,4 9,2 9,8 9,9 10,8 11,0 11,0 11,0 11,1 11,2 11,5 11,6 12,8 12,9 13,1 13,8 13,9 14,0 14,3 14,6 15,3 16,7 8,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 16/75

17 Obserwowane zmiany stopy bezrobocia w powiecie stanowi odzwierciedlenie trendu wojewódzkiego. Poziom stopy bezrobocia rejestrowanego wykazywa wysok tendencj spadkow w latach (w powiecie z 18,9% do 8,6%). Od pocz tku roku 2009 nast pi o zahamowanie pozytywnej tendencji spadkowej i wzrost stopy bezrobocia do poziomu rednio oko o 11% w powiecie i do oko o 8% w województwie. Dynamik zmian stopy bezrobocia w powiecie ostrowskim w zestawieniu poziomem ogólnowojewódzkim przedstawiono na rysunku siódmym. Rys. 7. Dynamika zmian stopy bezrobocia w powiecie w zestawieniu z poziomem ogólnowojewódzkim ,9 14,9 14,6 11,2 10,3 10,7 11,0 11,8 8,6 8,0 8,1 7,8 8,2 6, I 2009 II 2009 III 2009 powiat ostrowski województwo wielkopolskie W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie ostrowskim 45,1% stanowi mieszka cy wsi (3.082 osoby). Wi cej ni po ow bezrobotnych (56,6%) stanowi kobiety (3.869 osób). Analiza bezrobotnych w podziale ze wzgl du na wiek pozwala stwierdzi, i struktura wiekowa bezrobotnych w powiecie jest bardzo niekorzystna. 56,0% ogó u bezrobotnych stanowi osoby m ode, w wieku lat ( cznie osoby). Szanse na rynku pracy zale w du ej mierze od poziomu i rodzaju kwalifikacji. W podziale ze wzgl du na wykszta cenie, co drugi bezrobotny legitymuje si najni szym wykszta ceniem: gimnazjalnym i ni szym lub zasadniczym zawodowym (odpowiednio 17,1% i 33,3%). Udzia bezrobotnych z wykszta ceniem gimnazjalnym jest jednak w powiecie wyra nie ni szy ni rednia wyznaczona dla województwa. Wysoki jest udzia w ród bezrobotnych w powiecie, podobnie jak w województwie, osób posiadaj cych wykszta cenie wy sze: stanowi one w ogólnej liczbie bezrobotnych powiatu 10,2% (696 osób). Wa n cech bezrobocia jest równie d ugo okresu pozostawania bez pracy. Czas pozostawania bez pracy w powiecie ostrowskim najcz ciej wynosi od 6 do 12 miesi cy (25,3% bezrobotnych). Ogó em w powiecie dominuje krótki czas pozostawania bez pracy, w przypadku po- Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 17/75

18 nad 60% bezrobotnych nie przekracza on 6 miesi cy. Przez okres d u szy ni 24 miesi ce pozostaje bez pracy jedynie 6,0% bezrobotnych. Omawiane dane prezentowane s w tabeli nr 6. Tabela 6. Struktura bezrobotnych w powiecie ostrowskim w zestawieniu z danymi dla województwa. Powiat ostrowski* Woj. wielkopolskie* P e N % % Kobiety ,6% 56,8% M czy ni ,4% 43,2% Miejsce zamieszkania Miasto ,9% 53,6% Wie ,1% 46,4% Wiek lat ,3% 27,0% lat ,7% 29,8% lat ,8% 17,6% lat ,3% 18,9% lat 357 5,2% 5,9% lat 52 0,8% 0,9% Wykszta cenie Wy sze ,2% 9,6% Policealne ,1% 24,0% i rednie zawodowe rednie ogólnokszta c ce ,4% 10,5% Zasadnicze zawodowe ,3% 31,3% Gimnazjalne i ni sze ,1% 24,6% Czas pozostawania bez pracy Do 1 miesi ca ,5% 18,6% 1-3 miesi cy ,7% 26,2% 3-6 miesi cy ,4% 16,3% 6-12 miesi cy ,3% 26,1% 12-24miesi cy 655 9,6% 7,7% Powy ej 24 miesi cy 412 6,0% 5,0% *Stan z dnia 30.IX.2009 r. N liczba osób % - warto procentowa ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Najwi kszy udzia bezrobotnych kobiet wyst puje w gminach: Raszków, Przygodzice oraz gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski (oko o 60%). Tylko w jednej gminie: Nowe Skalmierzyce odsetek ten wyniós mniej ni 50%. Bezrobocie w ród osób m odych, poni ej 25 roku ycia, w najwi kszym stopniu dotyczy gminy Raszków (co trzeci bezrobotny), w najmniejszym natomiast gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski (23,4%). Równie w gminie Raszków, a tak e w gminach wiejskich: Sieroszewice i So nie, najcz ciej wyst puje problem bezrobocia d ugotrwa ego. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 18/75

19 W wymienionych gminach przez okres d u szy ni 24 miesi ce pozostaje bez zatrudnienia ponad jedna trzecia zarejestrowanych bezrobotnych. Wybrane charakterystyki bezrobotnych w powiecie ostrowskim w podziale na gminy prezentuje tabela nr 7. Tabela 7. Wybrane charakterystyki bezrobotnych w powiecie ostrowskim w podziale na gminy. Gmina Kobiety Do 25 roku ycia D ugotrwale bezrobotni % % % Ostrów Wielkopolski (miasto) 56,0% 23,4% 28,3% Nowe Skalmierzyce 47,9% 27,2% 27,7% Odolanów 58,1% 31,8% 22,3% Ostrów Wielkopolski 59,4% 31,1% 29,3% Przygodzice 59,3% 28,8% 26,8% Raszków 60,0% 33,6% 33,0% Sieroszewice 56,0% 30,8% 36,5% So nie 55,2% 31,6% 33,3% Powiat ogó em 56,6% 27,3% 28,6% Stan z dnia 30.IX.2009 r. % - warto procentowa ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy W ród osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyró nia si grupy znajduj ce si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, takie jak: m odzie do 25 roku ycia, osoby powy ej 50 roku ycia, osoby d ugotrwale bezrobotne, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez do wiadczenia zawodowego lub bez wykszta cenia redniego, samotnie wychowuj ce przynajmniej jedno dziecko do 18 roku ycia, kobiety nie podejmuj ce pracy po urodzeniu dziecka, osoby które po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj y zatrudnienia oraz osoby niepe nosprawne 5. W ród bezrobotnych znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwi cej jest osób bez wykszta cenia redniego (3.438). Udzia tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych jest jednak w powiecie ni szy ni poziom ogólno wojewódzki; ró nica wynosi ponad 5 pkt. proc. Ni szym w porównaniu do poziomu ogólnowojewódzkiego udzia em w ród zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzuj si równie grupy osób d ugotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych (o oko o 3 pkt. proc.). W ród bezrobotnych d ugotrwale pozostaj cych bez pracy w powiecie odnotowano jednak wzrost liczby bezrobotnych nale cych do tej kategorii w skali roku (o 7,3%), podczas gdy w województwie wyst pi w tym samym okresie czasowym spadek liczno ci tej grupy (o 7,5%). Wy szy od ogólnowojewódzkiego udzia bezrobotnych wyst puje natomiast w przypadku osób nie posiadaj cych do wiadczenia zawodowego (26,7% w powiecie, 23,8% w 5 Zgodnie z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 99 poz (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z pó n. zm.) Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 19/75

20 województwie). W ród bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie ostrowskim figuruje 397 osób niepe nosprawnych. Tabela 8. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie ostrowskim w zestawieniu z danymi dla województwa. Powiat ostrowski Woj. wielkopolskie Kategoria bezrobotnych N a % b +/- w skali roku % b +/- w skali roku Do 25 roku ycia ,3% 87,5% 27,0% 60,7% Powy ej 50 roku ycia ,1% 52,5% 17,1% 26,8% D ugotrwale bezrobotni ,6% 7,3% 31,7% -7,5% Samotnie wychowuj cy 437 6,4% 37,0% 7,8% 25,4% dziecko do 18 roku ycia Kobiety, które po urodzeniu 542 7,9% 5,9% 8,6% 2,7% dziecka nie podj y pracy Bez kwalifikacji zawodowych ,5% 38,9% 23,6% 26,9% Bez do wiadczenia zawodowego ,7% 50,3% 23,8% 31,0% Bez wykszta cenia redniego ,3% 69,2% 55,9% 39,9% Po odbyciu kary 51 0,7% 75,9% 1,3% 38,3% Niepe nosprawni 397 5,8% 56,9% 5,5% 30,7% a N liczba osób. Stan w dniu 30.IX.2009 r. b % - procentowy udzia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie/województwie Stan z dnia 30.IX.2009 r. ród o danych: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje prowadzenie nast puj cych aktywnych form przeciwdzia ania bezrobociu: prace interwencyjne, dotacje na podj cie dzia alno ci gospodarczej lub wyposa enie/doposa enie stanowisk pracy, szkolenia, sta e, przygotowanie zawodowe doros ych, prace spo ecznie u yteczne i inne prace subsydiowane. W pierwszych trzech kwarta ach 2009 roku aktywnymi formami pomocy bezrobotnym w powiecie ostrowskim obj to cznie 1519 osób. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 20/75

21 II. Charakterystyka przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim Pr ne funkcjonowanie rynku pracy ma bezpo redni zwi zek z dzia alno ci sektora przedsi biorczo ci w danej lokalizacji. Dostosowanie tego obszaru do potrzeb pracodawców stanowi najistotniejszy element wspó pracy. Badanie przeprowadzone na przedsi biorcach mia o na celu okre lenie profilu przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim, jej kondycji oraz wskazanie obszarów deficytowych pod wzgl dem zatrudnienia. Pod poj ciem zawód deficytowy nale y rozumie zawód, na który wyst puje wy sze zapotrzebowanie na rynku pracy, ani eli liczba osób ch tnych do podj cia pracy w tym w a nie zawodzie. Ocenie przedsi biorców poddano tak e kwesti komplementarno ci szkole zwi zanych z dopasowaniem potencjalnych pracowników do potrzeb przedsi biorców. Przez wi kszo przedsi biorców kwestia poprawy kwalifikacji, jak te polepszenia warunków rozwoju zosta a postawiona wysoko, co obserwowano w podej ciu do osób przeprowadzaj cych badanie. W ich ocenie aden z respondentów nie bagatelizowa pyta zwi zanych z tematem badania, a odpowiedzi udzielane by y kompetentnie, tak w sprawach ogólnych, charakteryzuj cych przedsi biorstwo, jak te w temacie strategii rozwoju i zatrudnienia. W a ciciel lub wspó w a ciciel wyrazi gotowo do rozmowy w 72,7% przypadków. Osoba zarz dzaj ca przedsi biorstwem/instytucj lub jej bezpo redni zast pca by a respondentem w 10,0% przypadków. W 9,0% ankietowano osob odpowiedzialn za polityk personaln firmy. W grupie inne stanowisko znale li si ankietowani, których osoby zarz dzaj ce przedsi biorstwem delegowa y do udzielenia odpowiedzi na przygotowane pytania, po uprzednim zapoznaniu si z tematyk wywiadu. Wszystkie powy sze dane zobrazowano w tabeli nr 9. Tabela 9. Funkcja reprezentanta przedsi biorstwa. Stanowisko % W a ciciel lub wspó w a ciciel firmy 72,7% Osoba odpowiedzialna za polityk personaln np. dyrektor dzia u personalnego 9,0% Osoba zarz dzaj ca firm /instytucj (prezes, dyrektor) lub jego bezpo redni zast pca 10,0% Inne stanowisko 8,3% Ogó em 100,0% Ró norodna forma stanowisk wi e si z typem przedsi biorstw bior cych udzia w badaniu. Czynnikiem kwalifikuj cym przedsi biorstwo do badania by o prowadzenia dzia alno ci na terenie powiatu ostrowskiego oraz realizowanie samorz dnej polityki personalnej. Ze wzgl du na podzia administracyjny omawiany powiat w ponad 90% reprezentowali przedsi biorcy z Ostrowa Wielkopolskiego. Pozosta e gminy powiatu reprezentowa o mniej ni 10% przedsi biorców. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 21/75

22 W kolejnej cz ci kwestionariusza badanych zapytano m.in. o form prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. W 72,3% przypadków badani okre lili si jako przedsi biorcy b d cy osobami fizycznymi. 8,0% badanych reprezentowa o spó k z ograniczon odpowiedzialno ci. 6,4% wskaza otrzyma a spó ka akcyjna, a 5,0% spó ka jawna. Pozosta e formy funkcjonowania rynku pracy otrzyma y mniej ni 5% g osów, a by a to m.in. spó ka cywilna czy te spó ka komandytowa. Prezentowane powy ej informacje szczegó owo zaprezentowano w tabeli nr 10. Tabela 10. Forma prowadzonej dzia alno ci. Odpowied Osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz 72,3% Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci 8,0% Spó ka akcyjna 6,4% Spó ka jawna 5,0% Spó ka cywilna 4,3% Inna 3,0% Spó ka komandytowa 1,0% Ogó em 100% % Osoby badane poproszono tak e o wskazanie, od jakiego czasu ich przedsi biorstwo dzia- a na rynku. Najcz ciej, bo ponad jedna czwarta przedsi biorstw bior cych udzia w badaniu, za o onych zosta o w latach ,3% rozmówców przyzna o, i ich firma zosta a za o ona w latach a niewiele mniej (21,0%), e s to lata z przedzia u Blisko jedna pi ta badanych, okre laj c rok za o enia, wskaza a na lata Podmioty powsta e przed rokiem 1989 reprezentowa o cznie 3,3% badanych. Powy sze wskazania zaprezentowano w tabeli nr 11. Tabela 11. Rok za o enia przedsi biorstwa. Odpowied % Odpowied % Lata ,7% Lata ,3% Lata ,0% Lata ,7% Lata ,3% Poni ej 1980 roku 3,3% Lata ,7% Ogó em 100,0% Liczba pracowników zatrudnionych w badanych przedsi biorstwach wynika a w pierwszej kolejno ci z za o e przyj tych przed realizacj badania. I tak w przeprowadzonym badaniu udzia wzi o 260 podmiotów zatrudniaj cych mniej ni 50 pracowników oraz 40 zakwalifikowanych jako rednie i du e (powy ej 50 pracowników). W ramach tego podzia u najcz ciej, bo w 79% przypadków liczba osób zatrudnionych w badanych przedsi biorstwach wynosi od 0 do 9 pracowników. Przedsi biorstwa zatrudniaj ce od 10 do 49 pracowników uzyska y reprezentacj na poziomie 7,7%. W drugiej kolejno ci firmy zatrudniaj ce powy ej 49 pracowników, Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 22/75

23 jednocze nie nie wi cej ni 249 uzyska y 10% udzia, z kolei te zatrudniaj ce wi cej ni 249 osób uplasowa y si na poziomie 3,3%. Przedstawione wcze niej: forma prawna i wielko przedsi biorstwa, maj tak e bezpo- redni zwi zek z jego profilem/bran dzia alno ci. Badane przedsi biorstwa prowadz najcz ciej dzia alno handlow. Wskazania dla tej bran y uplasowa y si na poziomie 48,0%. Na kolejnym miejscu znalaz y si us ugi 13,3% odpowiedzi. 9,0% wskaza odnotowano dla segmentu zwi zanego z gastronomi. Przemys oraz bran a motoryzacyjna otrzyma y odpowiednio 5,7% oraz 4,3% odpowiedzi. Przedsi biorstwa zajmuj ce si dzia alno ci zawi zan ze zdrowiem to 4,3% spo ród badanej próby. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano bran e: finansow (3,3%), zwi zan z podró ami (3,0%), rolniczo-le nicz (2,3%), mieszkaniow (2,3 %), zwi zan z nieruchomo ciami (2,3%), oraz z rozrywk i kultur (2,0%). Pozosta e rodzaje dzia alno ci uzyska y wskazania nieprzekraczaj ce 2% ogó u odpowiedzi (m.in. edukacja i sztuka). Dane te prezentuje rysunek nr 8. Rys. 8. Obszar dzia alno ci przedsi biorstw. Handel Us ugi Gastronomia Przemys Bran a motoryzacyjna Zdrowie Finanse Podró e Rolnictwo i le nictwo Budownictwo mieszkaniowe Nieruchomo ci Rozrywka i kultura Organizacje i stowarzyszenia Edukacja Sztuka Sprawy publiczne i socjalne 13,3% 9,0% 5,7% 4,3% 4,3% 3,3% 3,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,3% 1,3% 0,7% 48,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% W ród precyzyjnych wskaza respondentów charakteryzuj cych obszar dzia alno ci najcz ciej pojawia si handel detaliczny artyku ami spo ywczymi, motoryzacyjnymi, zwi zanymi z budownictwem, artyku ami papierniczo-dekoracyjnymi, tekstyliami i artyku ami elektronicznymi. W ród us ug najcz ciej wskazywano na te zwi zane z sektorem budownictwa, fryzjerstwem, kosmetyk, technologiami komputerowymi, ubezpieczeniami oraz odzie (m.in. krawiec). Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 23/75

24 III. Rozwój przedsi biorczo ci w powiecie ostrowskim W procesie przygotowania odpowiednich zasobów dla lokalnego rynku pracy nie tylko charakterystyka przedsi biorstwa odgrywa wa n rol. Równie istotne s prognozy podawane przez osoby zarz dzaj ce przedsi biorstwem, gdy na ich podstawie mo liwe jest zdiagnozowanie, jaki procent potrzeb zatrudnienia ma faktyczn mo liwo realizacji w najbli szym czasie oraz jakie s tego warunki. W celu najbardziej precyzyjnego okre lenia bie cych trendów wyst puj cych na lokalnym rynku przedsi biorczo ci wskazania dokonywano w oparciu o dane z ostatnich 12 miesi cy. Równie prognozy oszacowano na czas najbli szych 12 miesi cy. Jako pierwsz w tej cz ci badania ocenie respondentów poddano kwesti kondycji przedsi biorstwa w ostatnim roku. Na jej popraw wskazywa o 11,3% ogó u przebadanych przedsi biorców. Negatywnie w tej kwestii wypowiedzia o si 26,3% z nich. Nieco wi cej, bo 29,7% respondentów, uzna o, e kondycja ich przedsi biorstwa w ostatnim roku nie zmieni a si. Zdania jednoznacznie nie potrafi o wyrazi 32,7% ankietowanych. Powy sze wskazania zobrazowano na rysunku nr 9. Rys. 9. Kondycja przedsi biorstwa w ostatnich 12 miesi cach. Poprawi a si 11,3% Nie zmieni a si 29,7% Pogorszy a si 26,3% Trudno powiedzie 32,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Ankietowanych zapytano tak e o ocen popytu na oferowane produkty/us ugi. Szczegó owo dane te zobrazowano w tabeli 12. Zdaniem 24,0% respondentów popyt b dzie taki sam jak teraz. 13,0% uwa a, e b dzie on ni szy, a na wzrost w tym samym tempie wskaza o 10,4% badanych. Reasumuj c, wzrost popytu prognozuje 14,7% badanych(odpowiedzi: b dzie rós szybciej ni teraz oraz b dzie rós w tym samym tempie ). Blisko 45% ankietowanych nie potrafi o jednoznacznie okre li wielko ci popytu w najbli szym czasie. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 24/75

25 Tabela 12. Prognozowane zachowanie popytu. Odpowied % Odpowied % B dzie rós szybciej ni teraz 4,3% B dzie ni szy 13,0% B dzie rós w tym samym tempie 10,4% Trudno powiedzie 44,0% B dzie rós wolniej 4,3% Ogó em 100,0% B dzie taki sam jak teraz 24,0% W kolejnej cz ci badania respondenci zostali poproszeni o prognoz wynagrodzenia w swoim przedsi biorstwie. Odpowiedzi, i wynagrodzenie b dzie takie same jak obecnie udzieli o 32,7% badanych. Wynagrodzenia b d ros y w tym samym tempie u 8,0% przedsi biorców. Wynagrodzenia ni sze ni obecnie deklaruje 7,0% badanych. Szybszy wzrost wynagrodze zdeklarowa o natomiast 3,7% respondentów. Odpowiedzi, i wynagrodzenia b d ros y wolniej ni obecnie udzieli o 3,3% przedsi biorców. Wymijaj c odpowiedz trudno powiedzie wybra o 45,3% badanych. Szczegó owy rozk ad omawianych odpowiedzi prezentuje tabela nr 13. Tabela 13. Wynagrodzenia w przedsi biorstwach prognoza. Odpowied % Odpowied % B d ros y szybciej ni obecnie 3,7% B d ni sze ni obecnie 7,0% B d ros y w tym samym tempie 8,0% Trudno powiedzie 45,3% B d ros y wolniej ni obecnie 3,3% Ogó em 100,0% B d takie same jak obecnie 32,7% W kontek cie rozwoju przedsi biorstwa osoby badane zapytano tak e o poziom zadowolenia z wykszta cenia pracowników. Na tak postawione pytanie 60% respondentów odpowiedzia o pozytywnie. Przeciwnego zdania by o 14% badanych. Odpowiedzi trudno powiedzie udzieli o 26% przedsi biorców. Dane te zobrazowano na rysunku dziesi tym. Rys. 10. Zadowolenie z poziomu wykszta cenia pracowników. Trudno powiedzie 26,0% Niezadowolenie z poziomu wykszta cenia 14,0% Zadowolenie z poziomu wykszta cenia 60,0% Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 25/75

26 Kontynuuj c aspekt pracowniczy maj cy wp yw na rozwój przedsi biorczo ci, respondentów dopytano tak e o stopie zainteresowania dokszta caniem obecnych, jak te potencjalnych pracowników. Podnoszeniem kwalifikacji pracowniczych (obecnych oraz przysz ych) poprzez szkolenia zainteresowanych jest 28,0% badanych. Brak zainteresowania wykaza o 45,7% ankietowanych, a brak zdania w tej kwestii ma 26,3% z nich. Wskazania te prezentuje rysunek nr 11. Rys. 11. Zainteresowanie szkoleniami dla pracowników. Trudno powiedzie 26,0% Niezadowolenie z poziomu wykszta cenia 14,0% Zadowolenie z poziomu wykszta cenia 60,0% Osoby, które wykazywa y zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji pracowniczych poprzez szkolenia dopytywano tak e o ich kierunki. Najwi cej 28,6% odpowiedzi otrzyma y szkolenia w zakresie handlu. 26,2% g osów odnotowano dla szkole z zakresu marketingu i reklamy, a 19,0% dla szkole informatycznych. Szkolenia w zakresie j zyków obcych, finansów, us ug i administracyjno-biurowym otrzyma y odpowiednio 17,9%, 14,3%, 13,1%, i 13,1% odpowiedzi. Powy ej 10% g osów osi gn a tak e odpowied dotycz ca szkole z zakresu prawa jazdy, a blisko tej warto ci oscylowa y szkolenia dotycz ce umiej tno ci spawalniczych. Powy sze informacje dotycz ce proponowanych kierunków szkoleniowych zamieszczono w tabeli nr 14. Tabela 14. Proponowane kierunki szkoleniowe. Odpowied % Odpowied % W zakresie handlu 28,6% Prawo jazdy 10,7% W zakresie marketingu i reklamy 26,2% Kursy spawalnicze 9,5% Szkolenia informatyczne 19,0% W zakresie budownictwa 3,6% J zyki obce 17,9% Kursy magazynowe 2,4% W zakresie finansów 14,3% Obs uga sprz tu ci kiego 1,2% W zakresie us ug 13,1% Inne 29,8% W zakresie administracyjno biurowym 13,1% Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 26/75

27 W zakresie us ug znalaz y si równie bardziej sprecyzowane wskazania respondentów dotycz ce m.in. szkole florystycznych, kosmetycznych i fryzjerskich. W grupie inne umieszczono z kolei odpowiedzi uszczegó awiaj ce wybrane ju obszary szkole (obs uga klienta, techniki sprzeda y etc.) a poza tym wskazania dotycz ce obs ugi wózków wid owych, terapii zaj ciowej, umiej tno ci plastycznych (r kodzie o) i ogólnego przygotowania do zaj cia stanowiska m.in. dobra organizacja pracy. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 27/75

28 IV. Lokalny rynek pracy w ocenie przedsi biorców analiza i prognozy zatrudnienia Omawiaj c sytuacj rynku pracy na wst pie nale y okre li, jak b dzie si kszta towa o zatrudnienie w przedsi biorstwach, a przede wszystkim jaki procent prognoz zawiera warto ci spadkowe. U podstaw popytu na pracowników cz sto le y ocena ogólnej sytuacji panuj cej na rynku pracy oraz odpowiedni poziom ich przygotowania zawodowego W zwi zku z powy szym reprezentantów badanych przedsi biorstw zapytano czy atwo jest znale pracownika dla ich typów dzia alno ci. Pozytywnie na tak postawione pytanie wypowiedzia o si 23,4% z nich (odpowiedzi: bardzo atwo oraz raczej atwo ). Przeciwnego zdania by o 52,6% respondentów, którzy wybrali warianty: raczej trudno oraz bardzo trudno. Tak e blisko jedna czwarta ankietowanych nie potrafi a obecnie oceni omawianej kwestii. Powy sze odpowiedzi przedstawia wykres zamieszczony na rysunku dwunastym. Rys. 12. Trudno ci w znalezieniu odpowiednich pracowników. Bardzo atwo 8,0% Raczej atwo 15,4% Trudno powiedzie 24,0% Raczej trudno 41,3% Bardzo trudno 11,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Przechodz c do tematu zatrudnienia zapytano równie o prognoz zatrudnienia w najbli szym czasie. W tym przypadku wi kszo badanych przedsi biorców (43,3%) wskaza a, i zatrudnienie w ci gu najbli szego roku nie zmieni si. Wzrost zatrudnienia prognozuje 10,4% przedsi biorstw, a jego spadek 3,3%. Ponadto 43,0% badanych nie potrafi o na chwil obecn jednoznacznie oceni tej kwestii. Prognozy zatrudnienia w badanych przedsi biorstwach przedstawiono na rysunku nr 13. Osoby, które wskaza y na zwi kszenie zatrudnienia, jako powód podawa y rozwój firmy, wzrost zapotrzebowania na oferowane produkty/us ugi oraz sezonowo zatrudnienia. Z kolei respondenci wskazuj cy na zmniejszenie si wielko ci zatrudnienia odpowied t motywowali spadkiem obrotów, spadkiem liczby klientów oraz niewystarczaj cym poziomem kwalifikacji pracowników. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 28/75

29 Rys. 13. Prognozy zatrudnienia. Zwi kszy si 10,4% Pozostanie bez zmian 43,3% Zmniejszy si 3,3% Trudno powiedzie 43,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% W kolejnym pytaniu przedsi biorców zapytano czy w ci gu najbli szego roku planuj poszukiwanie nowych pracowników. Pozytywnie do tej kwestii odnios o si 18,0% respondentów. Jednak w du o wi kszym stopniu (52,3%) badani wykluczaj poszukiwanie nowych pracowników w okresie najbli szego roku. Prawie co trzeci badany nie potrafi jednoznacznie odpowiedzie na tak postawione pytanie. Wskazania te obrazuje rysunek nr 14. Rys. 14. Planowane poszukiwanie pracowników. Trudno powiedzie 29,7% Tak 18,0% Nie 52,3% Osoby, które nie wykluczy y zatrudnienia w najbli szym roku nowych pracowników dopytywano tak e o prac dla osób znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy s to osoby bezrobotne do 25 roku ycia, osoby bezrobotne d ugotrwale, osoby bezrobotne powy ej 50 roku ycia, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, osoby bezrobotne samotnie wychowuj ce co najmniej Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 29/75

30 jedno dziecko do 7 roku ycia oraz osoby bezrobotne niepe nosprawne. Gotowo do zatrudnienia tych e osób wyrazi o 46,3% spo ród ogó u badanych. Negatywnie w tym aspekcie badania wypowiedzia o si 37,0% respondentów. Odpowiedzi trudno powiedzie udzieli o 16,7% z nich. Powy sze odpowiedzi w sposób graficzny przedstawiono na rysunku nr 15. Rys. 15. Gotowo do zatrudnienia osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Trudno powiedzie 16,7% Tak 46,3% Nie 37,0% W ród wszystkich przedsi biorstw, których reprezentanci zadeklarowali ch zatrudnienia nowych pracowników, najcz ciej wskazywano na zawody zwi zane z obs ug klienta, gastronomi, us ugami, prac biurow oraz kompetencjami zawodowo-technicznymi. Równie spora grupa badanych na obecn chwil nie potrafi jednoznacznie wskaza na jakie stanowisko poszukiwa b dzie pracowników. Poni ej zaprezentowano stanowiska, które otrzyma y najwi ksza liczb wskaza respondentów: Sprzedawca (zdecydowanie najwy sza liczba wskaza ). Fryzjer. Kosmetyczka. Przedstawiciel handlowy. Serwisant. Pracownik obs ugi klienta. Pracownik handlowy. Pracownik sektora bankowo ci-ubezpiecze (doradca). Kucharz/pracownik gastronomii Asystent florysty. Fotograf. Kasjer-dysponent. Kelner. Kierowca. Popyt na prac w powiecie ostrowskim. 30/75

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Łomża 2011 1 Efektywność jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Julian Zawistowski Instytut Badań Strukturalnych

Julian Zawistowski Instytut Badań Strukturalnych Moduł 1: Monitoring oparty na danych dostępnych - przedstawienie wniosków z badania, prezentacja funkcjonalności utworzonej w ramach modułu bazy danych i wskaźników dotyczących mazowieckiego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOKALNEGO RYNKU PRACY

BADANIE LOKALNEGO RYNKU PRACY BADANIE LOKALNEGO RYNKU PRACY powiat raciborski RAPORT KOŃCOWY Racibórz Rudnik Pietrowice Wielkie Nędza Kuźnia Raciborska Krzyżanowice Krzanowice Kornowac Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Słubice 2011 1 Wstęp W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki sytuacji na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku...

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo