Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy"

Transkrypt

1 Wywiad z Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy Harmonijny rozwój kadry, warunków studiowania i liczby studentów może doprowadzić do powstania silnego wydziału technicznego, który dobrze wpisze się w ogólny rozwój całej uczelni. Ponownie spotykamy się na rozmowie do WU, lecz tym razem występuje Pan Profesor w innej roli, jako pełnomocnik rektora ds. tworzenia nowego wydziału. Jaki to wydział, co legło u podstaw decyzji o powołaniu tej jednostki. T. Łagoda: Wydział Edukacji Techniczno-Informatycznej formalnie funkcjonuje od dnia 1 kwietnia br. i powołany został uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej, podjętej na wniosek Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Decyzja ta była wynikiem ogólnych tendencji zmierzających do intensyfikacji rozwoju uczelni i podnoszenia jakości kształcenia. Do nowego zadania, czyli zorganizowania kolejnego, szóstego wydziału powołał mnie rektor, jako swego pełnomocnika. Instytut, na bazie którego tworzona jest nowa jednostka, funkcjonował dotychczas jako jednostka międzywydziałowa i prowadził zajęcia dydaktyczne z matematyki i fizyki oraz w niewielkim wymiarze z chemii na kierunkach prowadzonych przez pozostałe wydziały. Od sześciu lat instytut prowadził także własny kierunek studiów edukacja techniczno-informatyczna (wcześniejsze wychowanie techniczne), realizowany jednak pod patronatem Dziekana i Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Prowadzenie kierunku studiów przypisane zostało Zakładowi Techniki, który prowadził sprawy kształcenia i zapewniał obsługę dydaktyki w zakresie techniki. Zajęcia z innych przedmiotów zlecane były pracownikom pozostałych wydziałów. Od początku wiadomo było, że jest to tylko sytuacja tymczasowa i wcześniej czy później powstanie jednostka zdolna do samodzielnego prowadzenia kształcenia, a środowisko pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów musi się zintegrować, a temu służyło m.in. powołanie szóstego wydziału. Dodam, że analogiczny kierunek studiów jest prowadzony na Uniwersytecie Opolskim. Atutem naszego, prowadzonego na Wydziale Edukacji Technicznej i Informatycznej jest jego inżynierski charakter, który doskonale wpisuje się w charakter kształcenia prowadzonego na uczelni technicznej. Jest Pan Profesor pracownikiem Wydziału Mechanicznego i z tą jednostką jest utożsamiany, czy miał Pan wcześniej kontakty z instytutem lub studentami eti? Istotnie, od samego początku mojej pracy zawodowej związałem się z Wydziałem Mechanicznym, a wcześniej byłem jego studentem i jestem absolwentem. Przede wszystkim czuję się jednak pracownikiem Politechniki Opolskiej, a kontakty zawodowe nie ograniczałem tylko do macierzystej jednostki. Swoją pracę doktorską obroniłem na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej, a habilitację zrealizowałem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W dotychczasowej karierze zawodowej poza pracą naukową i dydaktyczną miałem okazję kilkakrotnie zaangażować się w przygotowanie jako organizator lub współorganizator konferencji naukowych i tzw. szkół o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Te doświadczenia pozwoliły mi na podjęcie pracy organizacyjnej w innej jednostce. Co prawda na nowo powołanym wydziale czuję się trochę osobą z zewnątrz, ale nie w zakresie dydaktyki. Od samego początku prowadzę zajęcia na kierunku studiów realizowanym przez tę jednostkę. Prowadzę tam takie przedmioty jak mechanika techniczna oraz podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn. Pod moją promotorską opieką przeprowadzony został już jeden dyplom obroniony w zeszłym roku i przygotowywana jest aktualnie kolejna praca magisterska. Obie prace dyplomowe dotyczą ogólnie pojętej informatyki w zagad- Tadeusz Łagoda (ur. 1965) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, na 5 roku studiów podjął pracę w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na macierzystym wydziale. Przed doktoratem, który obronił na Politechnice Opolskiej, uzyskał prestiżowe stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, był także stypendystą NATO, które realizował w LBF Darmstadt oraz Unii Europejskiej w Sheffield. Habilitację uzyskał w 2001 roku na Politechnice Wrocławskiej. nieniach z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, a w szczególności zmęczenia elementów maszyn i konstrukcji, którymi to zagadnieniami zajmuję się na Wydziale Mechanicznym. Zresztą znaczna liczba przedmiotów prowadzonych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna dotyczy szeroko pojętej mechaniki, a więc bliskiej mi dyscypliny. Prowadzone przez tych kilka lat zajęcia i prace dyplomowe pozwoliły mi poznać bliżej studiujących tam studentów oraz nawiązać kontakty z wieloma pracownikami nowo tworzonego wydziału. To wszystko sprawia, że znam specyfikę jednostki i nie czuję się, i mam nadzieję nie jestem postrzegany jako ktoś obcy, co zapewne ułatwi realizację powierzonego mi zadania. 10(146) kwiecień

2 Wywiad z Jak przedstawia się obecna struktura jednostki, jej kadra naukowa, liczba kształconych studentów, jednym słowem proszę o krótką charakterystykę. W chwili obecnej sytuacja nowej jednostki przedstawia się następująco, międzywydziałowy Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii został przekształcony w instytut wydziałowy o tej samej nazwie. Strukturę Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej, a tym samym Instytutu MFiCh na dziś tworzą cztery zakłady: Zakład Fizyki kierowany przez dra Czesława Góreckiego, Zakład Chemii kierowany przez dra Stanisława Wiejaka, Zakład Matematyki i Zastosowań Informatyki, którym kieruje dr Zygmunt Kasperski oraz najmłodszy Zakład Techniki kierowany przez dra hab. Maksymiliana Gajka, prof. PO. Na wydziale zatrudnionych jest łącznie 57 osób, spośród których 11 to samodzielni pracownicy naukowi, ponadto 24 doktorów oraz 11 asystentów. Na pięciu latach studiów eti studiuje aktualnie 315 studentów. Są to studenci jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym. Dotychczas kierunek ten ukończył jeden rocznik, czyli 38 absolwentów. Wszyscy absolwenci otrzymują uprawnienia nauczycielskie do nauczania w szkołach techniki oraz informatyki. Studenci aktualnie mają do wyboru trzy specjalności: gospodarka energią elektryczną, informatyczne systemy zarządzania oraz inżynieria środowiska pracy. Tak przedstawia się stan aktualny, na pewno jednak nie wyczerpuje to kolejnych inicjatyw, ale teraz za wcześnie o tym mówić. Gdzie ma swoją siedzibę i jak przedstawia się baza materialna wydziału? Niestety, nowy wydział nie ma siedziby w jednym miejscu. Aktualnie administracja wydziału zajmuje mały budynek przy ul. Luboszyckiej 5, w którym znajdują się dwa! pokoje służące całej obsłudze administracyjnej i władzom jednostki oraz sala narad. Pozostała część wydziału mieści się w różnych budynkach rozmieszczonych po całym mieście. Zakład Matematyki i Zastosowań Informatyki mieści się w sąsiednim budynku, dzieli go jednak z Wydziałem Wiadomości Uczelniane Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Po sąsiedzku mieści się również Zakład Chemii, lecz ten budynek jest dzielony nie tylko z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji, ale także z jednym z instytutów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz z sekcją administracji centralnej uczelni. W kolejnym czwartym miejscu przy ul. Luboszyckiej znajduje się część Zakładu Techniki z dwoma salami wykładowymi, a obiekt ten użytkuje także Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Reszta Zakładu Techniki rezyduje chwilowo przy ul. Prószkowskiej, gdzie ma swoją siedzibę Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Zakład Techniki ma również swoje pomieszczenia przy ul. Ozimskiej 75, gdzie mieści się również Zakład Fizyki. Niestety i w tym przypadku do Wydziału Edukacji Techniczno-Informatycznej należy tylko część budynku. Pozostałą zajmuje znowu Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Jak widać z powyższych wyliczeń nowy wydział jest rozrzucony w sześciu różnych budynkach i tylko jeden z nich, najmniejszy, pozostaje w pełni do dyspozycji jednostki. Niestety taka sytuacja nie jest najlepsza ani dla pracowników, ani dla studentów. Dotychczas mówiliśmy o sytuacji aktualnej, a jakie plany wiąże Pan Profesor z nowo tworzoną jednostką? W najbliższym czasie czeka mnie bardzo wiele pracy organizacyjnej. Do najpilniejszych zadań zaliczyć można uporządkowanie spraw administracyjnych wydziału. Jak już wspomniałem wcześniej, w skład Wydziału wchodzi jeden instytut, a w najbliższym czasie trzeba będzie powołać najprawdopodobniej kolejny. Jeden z nich obsługiwał będzie głównie kształcenie z zakresu matematyki i fizyki dla studentów w całej uczelni. Drugi skupi się na obsłudze dydaktyki na kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Konieczne będzie utworzenie nowych zakładów. Kadra naukowo-dydaktyczna tych zakładów będzie przejmowała przedmioty, które aktualnie zlecane są na inne wydziały. Rozwój będzie powolny ze względu na konieczność naboru nowej kadry i tworzenie kolejnych laboratoriów. Tempo tego procesu będzie zależało od dwóch czynników: wielkości naboru studentów i poprawy warunków lokalowych. Na dziś niestety nie ma chętnych na studia niestacjonarne, a jeden rok liczy tylko ok. 60 studentów. Bardzo ważne jest, moim zdaniem, istotna zmiana w zakresie bazy lokalowej, aktualna uniemożliwia wszelki rozwój. Ten w dużej mierze uzależniony jest od tempa prac budowlanych i adaptacyjnych w II kampusie politechniki przy ul. Prószkowskiej. Wraz z postępem robót na Prószkowskiej zwalniać będą się pomieszczenia położone przy ul. Luboszyckiej i Sosnkowskiego. Dobór kadry też musi być przemyślany i ukierunkowany na rozwój Wydziału. O jego przyszłości zadecyduje również powołanie drugiego kierunku studiów. Powinien być to kierunek związany bezpośrednio z fizyką, matematyką lub chemią. Dobrze byłoby, gdyby był to kierunek inżynierski. Harmonijny rozwój kadry, warunków studiowania i liczby studentów może doprowadzić do powstania silnego wydziału technicznego, który dobrze wpisze się w ogólny rozwój całej uczelni. A wybiegając w przyszłość, kolejnym krokiem będą prawa doktoryzowania, a może nawet coś więcej. Należy myśleć o nowo powołanym wydziale w perspektywie wielu lat i taką przyjąłem wstępną koncepcję. Natomiast jeśli chodzi o moją sytuację na pełnomocnika rektora do spraw organizacji nowego wydziału, zostałem powołany do końca sierpnia bieżącego roku. Później rektor za zgodą Senatu powoła dziekana, na jeden rok. Powołani również zostaną prodziekani. Na wiosnę przyszłego roku zostaną przeprowadzone wybory dziekanów oraz rady wydziału, również zgodnie z obowiązującym prawem, także tylko na rok. Tak więc ogrom pracy spadnie na kolejne władze nowego Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej. Osobiście liczę na współpracę zarówno z kadrą Wydziału, władzami i administracją uczelni oraz dziekanami innych wydziałów, a w szczególności z prof. Ryszardem Rojkiem dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz prof. Bolesławem Dobrowolskim dziekanem Wydziału Mechanicznego. Rozmawiała Krystyna Duda

3 Z prac Senatu Kolejne w kadencji posiedzenie Senatu PO odbyło się 15 marca br. pod przewodnictwem rektora prof. J. Skubisa według zaproponowanego na wstępie porządku, do którego wniesiono następujące uzupełnienia. Do spraw osobowych włączone zostało rozpatrzenie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora Andrzeja Rosnera z WZiIP, a do pkt. 7 rozpatrzenie skargi dr Ewy Graczyńskiej z IMFiCh wniesionej do Senatu PO. Po zatwierdzeniu porządku rektor wręczył mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Ewaldowi Masze, podkreślając, że czyni to po raz kolejny, a ponowne mianowanie wynika z litery ustawy i osiągnięciu przez profesora wieku emerytalnego. Realizując przyjęty porządek obrad Senat Politechniki Opolskiej: w sprawach organizacyjnych: anulował uchwałę nr 4 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164, poz. 1365) uchwalił, na wniosek Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zmianę nazwy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki z dniem 1 maja 2006 r. Tło zmiany nazwy jednostki wraz z uzasadnieniem wniosku przedstawił jej dziekan Ryszard Rojek, zaspokajając ewentualne pytania czy wątpliwości. Następnie senat opierając się na art. 84 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164, poz. 1365) uchwalił na wniosek Rektora i na podstawie uchwały nr 1/2006 Rady Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 15 lutego 2006 r., utworzenie Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej z dniem 1 kwietnia 2006 r. Tym samym na uczelni powstał szósty wydział. Kolejny punkt obrad przyjęcie zasad zatrudnienia na stanowisku adiunkta w PO, wywołał obszerną i rzeczową dyskusję dowodząc, jak ważki to problem dla środowiska nauczycieli akademickich. W efekcie senat przyjął stanowisko w tej sprawie w następującym brzemieniu: Senat Politechniki Opolskiej przyjmuje następujące stanowisko w sprawie przedłużania zatrudnienia adiunktom, zajmującym to stanowisko przed wejściem w życie nowego Statutu PO: 1. Osobom, które zostały zatrudnione na tym stanowisku adiunkta w okresie między r. a r. zatrudnienie na tym stanowisku może być dodatkowo przedłużone o 1 rok. 2. Osobom, które zostały zatrudnione na stanowisku adiunkta w okresie między r. a r. zatrudnienie na tym stanowisku może być dodatkowo przedłużone o 2 lata. 3. Osobom, które zostały zatrudnione na stanowisku adiunkta przed r. zatrudnienie na tym stanowisku może być przedłużone dodatkowo o okres 3 lat. 4. Adiunkci, którym zostało do emerytury nie więcej niż 10 lat (do rocznika 1951 włącznie), mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy, uzyskując tym samym stabilizację sytuacji zawodowej, do czasu uzyskania emerytury. 5. Adiunkci urodzeni do r. pozostają na swoich stanowiskach bez zmian. (Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, tzn. któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego). Równocześnie Senat zaleca wprowadzenie powyższego stanowiska do projektu Statutu Politechniki Opolskiej. Kolejna sprawa nie wywołała już emocji, a senat wyraził zgodę na podjęcie prac nad powołaniem przy Politechnice Opolskiej Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego jako Spółki Prawa Handlowego, z udziałem Samorządu Województwa Opolskiego. W sprawach osobowych: Senat zatwierdził zmianę w składzie osobowym Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, aby w miejsce Magdaleny Kiełbasy, studentki V roku informatyki studentów w komisji reprezentował Bartłomiej Urbańczyk, student III r. inżynierii środowiska. zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (DzU nr 65 z 1990 r., poz. 385 z późniejszymi zmianami) i 35 ust. 2 pkt 5 ppk f Statutu PO, wyraził zgodę na wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki o mianowanie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Chmielewskiego (WB) na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Opolskiej. - Ponadto senat PO pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii o mianowanie dr. hab. Stanisława Zagórnego, prof. PO z dniem 15 marca 2006 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas nieokreślony oraz wniosek Rady Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji o mianowanie prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera z dniem 1 kwietnia 2006 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas nieokreślony. Poza tym pozytywnie zaopiniował wnioski Rady Wydziału Budownictwa o mianowanie z dniem 15 marca 2006 r. na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas określony, tj. 5 lat następujące osoby: dr. hab. inż. Edwarda Małka, dr. hab. inż. Stanisława Sygułę, dr. hab. inż. Wacława Przybyło. A także pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii o mianowanie dr. hab. Krzysztofa Wroneckiego z dniem 20 marca 2006 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas określony 5 lat. Senat, zgodnie z 60 Statutu PO wyraził zgodę na przedłużenie o 3 lata okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta: dr inż. Ewie Kwiatkowskiej (WM), dr. inż. Norbertowi Szmolke (WM). W sprawach osobowych rektor wniósł pod ocenę senatorów skargę złożoną do Senatu PO przez dr Ewę 10(146) kwiecień

4 Z prac Senatu Graczyńską, adiunkta w Zakładzie Matematyki i Zastosowań Informatyki na wynik konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Rektor J. Skubis przedstawił okoliczności sprawy, głos zabrał również dyrektor Instytutu MFiCh dr Czesław Górecki. W głosowaniu senatorowie odrzucili skargę dr Ewy Graczyńskiej i Senat Politechniki Opolskiej podtrzymał uchwałę nr 37 Rady Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Matematyki i Zastosowań Informatyki. Przystępując do omawiania spraw dydaktycznych Senat: pozytywnie zaopiniował plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku fizjoterapia, a następną uchwałą utworzył stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku fizjoterapia od roku akademickiego 2006/2007. Ponadto uchwalił, że sposób przeprowadzania i zaliczania oraz warunki zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyki określa kierownik jednostki podstawowej prowadzący dany kierunek studiów. Kolejnym punktem obrad sprawy naukowe było zaopiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim w roku 2006 Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Senat wnioskował będzie o nagrodę dla: dr. inż. Grzegorza Jezierskiego wniosek o nagrodę indywidualną za książkę pt. Energia jądrowa wczoraj i dziś wydaną przez WNT Warszawa, 2005 r., dr inż. Izabeli Tomczuk-Piróg wniosek o nagrodę indywidualną za obronioną z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Zastosowanie technik programowania CLP do planowania przepływu produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, dr. hab. Janusza Iskry, prof. PO wniosek o nagrodę indywidualną za Rozwój biegów przez płotki na świecie i w Polsce do 2004 roku. Studium historii lekkoatletyki, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej, Opole 2005 dr. hab. Romana Nowackiego, prof. PO wniosek o nagrodę indywidualną za książkę pt. Duszniki Zdrój wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej, Opole Po wyczerpaniu spraw naukowych senat rozpatrzył sprawy finansowe, a w nich: uchwalił przedstawiony plan remontów na 2006 rok, finansowanych ze środków centralnych i wydziałowych. Ponadto senat PO uchwalił wkład własny uczelni w wysokości ,00 zł na realizację projektu pt.: Rozwiń skrzydła! Edukacja na rzecz przedsiębiorczości Opolszczyzny zgłoszonego o dofinansowanie w ramach Kontraktu dla województwa opolskiego na lata , (nabór 2006) Priorytet II Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców, Działanie 2.1 Wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz regionu, Poddziałanie Wsparcie działań edukacyjnych na rzecz regionu. Wkład własny zostanie sfinansowany ze środków własnych Politechniki Opolskiej w ramach planu finansowego na rok Senat zatwierdził także protokół z posiedzenia odbytego w dniu 18 stycznia 2006 r., a po zatwierdzeniu protokołu rektor J. Skubis krótko omówił przebieg spotkania rektorów z wiceministrem Jurgą. J. Skubis poinformował, że skierował do ministra oficjalne zaproszenie na obchody 40-lecia Politechniki Opolskiej, które zostało wstępnie przyjęte. Poza tym rektor w kilku zdaniach zreferował stan realizacji uczelnianych inwestycji. Ze względu na czas trwania posiedzenia i bogaty program, część drugą obrad, która dotyczyć miała dyskusji nad projektem nowego statutu Politechniki Opolskiej przełożono na kolejne nadzwyczajne posiedzenie, zaplanowane na koniec kwietnia. Na tym wyczerpano porządek obrad. Oprac. KD II kampus ruszył remont budynku nr 2 kwiecień 2006 r. Wiadomości Uczelniane

5 Z kalendarza rektorów Z kalendarza rektorów W dniach od 12 do 15 marca br. prorektor ds. nauki prof. M. Tukiendorf uczestniczył w święcie inauguracji semestru akademickiego w Hochschule für Technik Stuttgart reprezentując Politechnikę Opolską w imieniu rektora, prof. Jerzego Skubisa. Wygłosił przemówienie na uroczystej akademii oraz przekazał list z pozdrowieniami od rektora oraz prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego. Warto przypomnieć, że rektor HfT M. Stohrer jest honorowym obywatelem miasta Opole. W wizycie wziął też udział prof. Roman Ulbrich z Wydziału Mechanicznego. 13 marca w zastępstwie prorektora M. Tukiendorfa w posiedzeniu Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego uczestniczyła dr inż. Joanna Boguniewicz. Przedmiotem posiedzenia było omówienie postępu realizacji programów rozwoju regionalnego w województwie opolskim w IV kwartale 2005 roku oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich realizacji rektor Jerzy Skubis wziął udział w konferencji pt. Proces Boloński przewidywany rozwój i zadania na lata , która odbyła się w gmachu Parlamentu RP. Po jej zakończeniu rektor, wraz z senatorem, prof. P. Wachem spotkali się z ministrem, prof. Stefanem Jurgą i m.in. omawiali sprawy inwestycyjne Politechniki w roku Nazajutrz, 15. pod przewodnictwem rektora obradował Senat Politechniki Opolskiej. 16 marca prof. Jerzy Skubis uczestniczył w Konferencji Naukowo-Historycznej w odbywającej się w ratuszu toruńskim zorganizowanej w hołdzie prof. inż. Alfonsowi Hoffmannowi. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Bydgoszczy i Toruniu wraz z Koncernem Energetycznym ENERGIA SA i Politechniką Gdańską. Siedemnastego marca rektor J. Skubis omawiał z dr. inż. Waldemarem Skomudkiem szczegóły współpracy EnergiaPro i Politechniki Opolskiej. 20 marca br. prorektor M. Tukiendorf uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Stowarzyszenia Sympatyków Oddziału Telewizji Polskiej w Opolu. Prof. Tukiendorf mówił o konieczności większej woli TVP w promocji edukacji wyższej w naszym regionie, a w szczególności PO jako instytucji naukowej, dydaktycznej i innowacyjno-wdrożeniowej. Na program dnia 21 marca złożyło się: posiedzenie Kolegium Rektorskiego, spotkanie z dr. Aleksandrem Smółką w sprawie utworzenia Muzeum Politechniki Opolskiej oraz spotkanie z dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, dr inż. Marzeną Szewczuk- Stepień, w którym uczestniczyła także prorektor ds. organizacyjnych, dr Aleksandra Żurawska, a poświęcone sprawie powołania przy PO Parku Naukowo-Technologicznego, jako osobnego podmiotu prawa handlowego. Tego samego dnia rektor omawiał z wiceprezydentem Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości p. Marią Szwedkowicz, utworzenie w PO studiów podyplomowych dotyczących tej problematyki. Dzień zakończył udział rektora J. Skubisa w posiedzeniu Kolegium Spotkanie rektora z grupą adiunktów Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, gdzie marszałek województwa dolnośląskiego, dr Paweł Wróblewski przedstawił temat Promocja wizerunku dolnego Śląska: wyzwania i dylematy. Na zaproszenie marszałka województwa opolskiego Grzegorza Kubata oraz wojewody opolskiego Bogdana Tomaszka prorektor M. Tukiendorf, uczestniczył w spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa młodzieży, które odbyło się w ostatnim dniu marca w Złotej Sali Urzędu Wojewódzkiego. 22 marca rektor J. Skubis odbył dwa spotkania z adiunktami zatrudnionymi w Politechnice Opolskiej poświęcone omówieniu rozwiązań proponowanych w nowym statucie uczelni i dotyczących zatrudnienia adiunktów. W spotkaniu wzięli również udział asystenci i doktoranci Politechniki Opolskiej, w sumie około 250 nauczycieli. Wypowiedział się również dla Telewizji Wrocław w sprawie realizacji przez Politechnikę Opolska projektu EFS SPORZL Kompleksowy rozwój kadr małych i średnich przedsiębiorstw poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe. Spotkał się także z dyrektorem Departamentu Koordynacji programów operacyjnych Urzędu Mar- 10(146) kwiecień

6 Z kalendarza rektorów Uczestnicy forum, od lewej: J. Skubis, M. Szrot, E. Czaja szałkowskiego Kariną Bedrunką w sprawie tworzenia w PO struktur promujących innowacyjność i transfer technologii w regionie opolskim oraz z prof. Wandą Musialik w sprawie nowych kierunków badawczych realizowanych przez zespół Pani Profesor i możliwości pozyskiwania grantów na te badania. 23 marca br. rektor omawiał z p. Alicją Głowacką z Fundacji Konie dzieciom możliwości współpracy pomiędzy politechniką a fundacją w zakresie zajęć hipoterapii realizowanych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, a z prof. Romanem Nowackim sprawy obsady kadrowej na kierunku turystyka i rekreacja. W Instytucie Matematyki, Fizyki i Chemii rektor Skubis przedstawił prof. Tadeusza Łagodę, który od 1 kwietnia pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. organizacji Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej, w który został przekształcony instytut. Na spotkaniu omówiono również zasady funkcjonowania nowego wydziału, perspektywy rozwojowe i zbliżającą się akredytację kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Rektor omawiał też z dr. hab. Zbigniewem Śliwińskim oraz prof. Janem Szczegielniakiem z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii sprawy dotyczące rozwoju kadry naukowodydaktycznej na kierunku fizjoterapia. 27 marca rektor rozmawiał z dziennikarką Gazety Wyborczej Beatą Łabutin na temat realizacji przez PO wymogów stawianych uczelniom przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, a z prof. Stefanią Grzeszczyk omawiał sprawy rozwoju kadrowego zespołu naukowego kierowanego przez Panią Profesor. Nazajutrz rektor jako recenzent był w Poznaniu, aby wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Marka Ossowskiego, nt.: Interpretacja napięcia powrotnego w złożonych układach o izolacji papierowo-olejowej. Pobyt w Poznaniu był także okazją do omówienia z panią prorektor Politechniki Poznańskiej prof. Aleksandrą Rakowską spraw naukowych. 29 marca Rektor był gościem forum dyskusyjnego zorganizowanego wspólnie przez Politechnikę Opolską oraz firmę Energo-Complex Forum nt.: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dystrybucyjnych poprzez efektywne zarządzanie krytycznymi elementami majątku sieciowego zgromadziło przedstawicieli spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz świata nauki. 30 marca prof. Jerzy Skubis wziął udział w konferencji Mechatronika: kształcenie w przyszłość zorganizowanej z inicjatywy Andrzeja Leszczyńskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. W konferencji wzięli udział także prorektor ds. studenckich Jerzy Jantos, kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego prof. Ewald Macha oraz dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Marzena Szewczyk- Stępień, a miasto reprezentował prezydent Ryszard Zembaczyński. J. Skubis spotkał się z prezesem firmy ATMOTERM, p. Ryszardem Pazdanem w sprawie rozwijania współpracy między firmą Atmoterm i Politechniką Opolską. 4 kwietnia rektor J. Skubis przyjął przedstawiciela Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Jana Bondaruka. W spotkaniu wzięła również udział prorektor ds. organizacyjnych, dr Aleksandra Żurawska, a dotyczyło możliwości współpracy, a szczególnie powołania w Politechnice Opolskiej parku naukowo-technologicznego. 5 kwietnia br. Jerzy Skubis wziął udział w zebraniu członków NSZZ Solidarność przy Politechnice Opolskiej w podwójnej roli, jako członek związku i rektor. Zebranie poświęcone wyborowi delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze stało się okazją do dyskusji a także wypowiedzi rektora na wiele istotnych dla środowiska tematów. Dwa kolejne dni kwietnia spędził rektor na posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zorganizowane przez Politechnikę Radomską. Tematem wiodącym Konferencji była problematyka związana z tworzeniem nowych statutów, polityka płacowa, jej powiązania z karierą naukową i dydaktyczną i oraz informacja o pracach Komisji legislacyjnej KRASP w sprawie standardów kształcenia. 10 kwietnia rektor zaprosił marszałka województwa, Grzegorza Kubata, aby omówić sprawy inwestycyjne uczelni, a także omawiał z dr Małgorzatą Wróblewską, pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych, działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej uczelni, a zwłaszcza wyposażenie niektórych sal dydaktycznych pod kątem osób niesłyszących. M. Tokarska, J. Boguniewicz oprac. kd. Wiadomości Uczelniane

7 Z życia Uczelni Świętujemy po raz czwarty Politechnika Opolska po raz kolejny przygotowuje się do obchodów swojego święta. Przypomnijmy, dzień 4 maja wybrany został i obchodzony jest jako upamiętnienie pierwszej obrony doktorskiej przeprowadzonej w 1993 roku na ówczesnej WSI w Opolu. Świąteczny program z roku na rok staje się bogatszy i w tym roku dzień 4 maja zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Clou programu święta stanowią uroczyste promocje doktorskie odbywające się w auli przy ul. Katowickiej, a ceremonii promocji towarzyszy koncert w wykonaniu kwartetu filharmoników opolskich. Ponadto Poczta Polska uruchomi w holu przed aulą swoje stoisko z okolicznościowym datownikiem wydanym z okazji święta politechniki. Spotkanie przy lampce wina nowo wypromowanych doktorów, promotorów i władz uczelni zakończy tę część świątecznego programu. Niezwykle bogato zapowiada się program tegorocznego pikniku odbywającego się, jak zwykle, na terenie II kampusu przy ul. Prószkowskiej. Oprawą muzyczną i nagłośnieniem zajmą się emiterowcy i co warto podkreślić po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje swoje możliwości powstała niedawno orkiestra Politechniki Opolskiej. Po raz pierwszy święto uczelni stanie się okazją do oficjalnego pożegnania grupy pracowników kończących w danym roku swoją zawodową aktywność. Rektor zaprosił ich na uroczysty obiad, podczas którego wręczone zostały okolicznościowe pisma i upominki. A wracając do pikniku zaplanowanego na ok. 400 osób zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, o których informuje poniższe ogłoszenie: Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Politechniki Opolskiej wraz z rodzinami do wzięcia udziału w pikniku, który odbędzie się 4 maja 2006 r. na terenie II kampusu przy ul. Prószkowskiej 76. Początek pikniku o godz W programie między innymi: 1. Międzywydziałowe rozgrywki sportowe: turniej piłki nożnej (12.00), turniej piłki siatkowej (12.00), zawody przeciągania liny (15.00). W turniejach rozgrywek sportowych udział wezmą zespoły zgłoszone przez poszczególne wydziały. 2. Festyn rekreacyjny: gry i zabawy dla dzieci i rodziców ( ), 3. Konkursy siłowe: Strong Men na wesoło (15.00), wyciskanie sztangi leżąc (15.30). 4. Sprawnościowe konkursy indywidualne z gier zespołowych: żonglerka piłką na czas (od 14.00), slalom zakończony strzałem na bramkę (w przerwach meczów), strzały na bramkę w wyznaczonych strefach punktowych (od 15.00), rzuty do kosza (w przerwach meczów), konkurs skutecznej zagrywki(w przerwach meczów), odbicia piłki w kole o promieniu 3,60 m (w przerwach meczów). Ponadto proponujemy Państwu: o eksperymenty naukowo-artystyczne Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, o telewizja od kuchni Miejska Telewizja Opole, o atrakcje przygotowane przez teatr lalki i aktora, o występy zespołów artystycznych (orkiestry dęte), o pokaz sprzętu strażackiego, o pokaz sprzętu policyjnego. W programie pikniku nie zabraknie ogniska i poczęstunku dla uczestników (grochówka, potrawy z grilla, kiełbasa pieczona na ognisku, napoje, lody). Zapraszamy do zwiedzania nowej siedziby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, budowanego kompleksu sportowego oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ( ). Każda zgłoszona drużyna otrzyma okolicznościowe koszulki w kolorze wylosowanym przez przedstawiciela wydziału. Zapisy do konkurencji indywidualnych będą odbywały się bezpośrednio u prowadzącego w dniu pikniku. Dla uczestników zawodów sportowych przewidziane są atrakcyjne nagrody, dyplomy i medale. Dodatkową atrakcją dla amatorów fotografii będzie konkurs na najciekawsze zdjęcie z pikniku. Fotografie zapisane w postaci cyfrowej prosimy przesłać do dnia: 11 maja br. na adres: Komitet Organizacyjny 10(146) kwiecień

8 Z życia Uczelni XII Wrocławskie Targi Książki Naukowej Po kilku latach przerwy Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej wzięła udział w targach książki naukowej, których XII edycja odbywała się w dniach od 22 do 25 marca br. w holu głównym budynku Politechniki Wrocławskiej. Ta ciesząca się zasłużoną renomą impreza targowa zgromadziła 50 wystawców, wśród których zdecydowaną większość stanowiły wydawnictwa uczelniane, a przygotowana przez nie oferta okazała się bardzo różnorodna i bogata. Zgromadzone książki stanowiły zarówno ciekawy przegląd aktualnie uprawianych badań naukowych, jak i sztuki edytorskiej. Na czytelników czekały publikacje wydane bardzo bogato, ale nie brakowało także książek o skromniejszej szacie i na studencką kieszeń. Organizatorzy (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) zaplanowali również interesujące imprezy towarzyszące, podczas oficjalnego otwarcia, którego dokonał rektor Tadeusz Luty, ogłoszone zostały wyniki konkursu na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Podczas targów odbywały się także prezentacje, prelekcje, spotkania autorskie i promocje książek. Swoje spotkanie miało też Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, na którym omówiono m.in. przygotowania do mającej się odbyć w maju corocznej konferencji branżowej, jak i kolejnej, zaplanowanej na czerwiec wystawy polskiej książki naukowej przygotowywanej w Moskwie. Wrocławskie Targi Książki Naukowej stanowią dobre połączenie promocji książki i marketingu większość wystawców była zadowolona z wyników sprzedaży są również okazją do kontaktów z księgarzami i hurtownikami. Stoisko Oficyny Wydawniczej Politechniki Opolskiej usytuowane w sąsiedztwie wydawnictw innych politechnik odwiedziło bardzo wiele osób i co ważne, dużo książek znalazło nabywców. Pobyt na stoisku jest także okazją do wymiany uwag i poglądów na tematy związane z oferowanymi publikacjami, jak ogólniejszych refleksji, zaskakiwało wyrażane parokrotnie zdziwienie, że w Opolu działa politechnika. Jak widać udział w targach książki staje się równie dobrą Pracownicy OW przed gmachem Politechniki Wrocławskiej formą promocji uczelni jak targi edukacyjne czy festiwale nauki. Targi książki we Wrocławiu nie są jedyną tego typu imprezą w kraju, świetną renomą cieszy się warszawska Atena, choć koszty związane z uczestnictwem w niej są dość znaczne i stanowi to naturalną barierę dla niewielkich wydawnictw. Dobrze wystawcy oceniali także targi w Krakowie, choć tam ich zdaniem książki techniczne nie sprzedają się najlepiej. Dlatego Wrocławskie Targi Książki Naukowej są imprezą, z wielu powodów, najatrakcyjniejszą dla naszego uczelnianego wydawnictwa, a życzliwości i profesjonalizmu organizatorów nie przyćmiły utrudnienia wynikłe z trudności poruszania się po mieście, w którym ważniejsze szlaki komunikacyjne są całkowicie rozkopane. Kolejne, XIII targi, na które już wszyscy tegoroczni uczestnicy zostali zaproszeni, odbywać mają się już w innej scenerii, gdyż hol Politechniki Wrocławskiej poddany zostać ma gruntownej przebudowie. kd Koncern EnergiaPro oficjalnym partnerem politechniki Efektem długoletniej współpracy i prowadzonych od jakiegoś czasu rozmów doszło do sformalizowania współpracy pomiędzy Politechniką Opolską a Energia- Pro Koncernem Energetycznym SA Oddział w Opolu poprzez podpisanie stosownego listu intencyjnego. List podpisali rektor Jerzy Skubis oraz prezes zarządu Dariusz Stolarczyk i Włodzimierz Kwaśniewski członek zarządu EnergiaPro, obecny był także dyrektor opolskiego oddziału Waldemar Skomudek. Celem zacieśnienia współpracy pomiędzy dwoma znaczącymi podmiotami jakimi są Politechnika Opol- ska skupiająca wokół siebie środowisko naukowe oraz EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, będący jednym z największych przedsiębiorstw i pracodawców. Sygnatariusze niniejszego listu zgodnie postanawiają podjąć obopólnie korzystną współpracę zmierzającą do umocnienia wiodącej pozycji w swoich działaniach EnergiaPro poprzez wykorzystanie potencjału naukowego Politechniki Opolskiej, natomiast Politechnika Opolska poprzez możliwość weryfikacji i wdrożenia rozwiązań teoretycznych na gruncie praktycznym właściwym dla statutowej działalności EnergiaPro - czytamy w liście intencyjnym. 10 Wiadomości Uczelniane

9 Z życia Uczelni Podpisanie dokumentu odbyło się 12 kwietnia na politechnice i zadbano o odpowiednią oprawę, nadając mu rangę wydarzenia na miarę lokalną. W uroczystym podpisaniu udział wzięli wicemarszałek województwa opolskiego Józef Kotyś oraz wojewoda opolski Bogdan Tomaszek, wstępnie zaproszenie przyjął także prezydent miasta, niestety nie mógł przybyć. Politechnikę poza rektorem reprezentowali również prorektorzy oraz dziekani wydziałów -elektrotechniki, stale współpracującego z opolskim oddziałem energii oraz zarządzania, wydziału, który rozpoczął cykl szkoleń dla 12 tys. pracowników opolskich firm. Dziekan Malik przedstawił zakres merytoryczny i charakter prowadzonych szkoleń, zachęcając do inwestowania w wiedzę i kompetencje pracowników. Obecność na uczelni kierownictwa tak prężnego podmiotu gospodarczego jak EnergiaPro i włodarzy regionu stała się okazją do prezentacji dorobku obu stron, Od lewej: D. Stolarczyk, J. Skubis, W. Skomudek Podpisane listy intencyjne a także wymiany uwag i poznania poglądów w kwestii wzajemnych relacji nauki i przemysłu wojewody i marszałka. Wszyscy deklarowali otwartość na współpracę, podkreślając konieczność ścisłych i stałych kontaktów naukowców z ludźmi z przemysłu przy życzliwości i wsparciu władz samorządowych i regionalnych. Szczególnie wojewoda Tomaszek odwołując się do własnych doświadczeń zawodowych w ICSO i stwierdzając wręcz, że Opolszczyzna ma szanse wejść w tzw. trzecią generację badań i rozwoju, a na udanej współpracy firm z jednostkami badawczymi i wyższą uczelnią cały region może tylko zyskać. Strony złożyły podpisy na dokumentach używając do tego cennych watermannów ze specjalnym grawerem upamiętniającym to wydarzenie. Pióra te w przyszłości trafić mają jak poinformował rektor Skubis, na licytację zasilającą jakiś zbożny cel. kd Śląsk Opolski. Dziedzictwo i współczesność w zbiorach Biblioteki Politechniki Opolskiej Nasze zbiory biblioteczne wzbogaciły się o dziesięć egzemplarzy książki pod redakcją prof. Doroty Simonides Śląsk Opolski. Dziedzictwo i współczesność. Inspiracją do jej powstania był ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego konkurs na książkę promującą Śląsk Opolski. Książka omawia fakty z przeszłości i teraźniejszości naszego regionu, osiągnięcia ludzi sztuki i kultury, przemiany zachodzące w gospodarce, społeczności, a także piękno naszej przyrody i atrakcje turystyczne. Jest to więc kompendium wiedzy na temat naszej małej ojczyzny. Wśród autorów tej publikacji są ludzie nauki i kultury naszego regionu, w tym pracownicy Politechniki Opolskiej prof. Robert Rauziński, dr Bożena Królikowska i dr Kazimierz Szczygielski. Na podkreślenie zasługują piękne fotografie między innymi: Romana Hlawacza, Tadeusza Parcela, Sławoja Dubiela, zdjęcia z archiwum Muzeum Śląska Opolskiego i z archiwum Wydawnictwa MS Bogusława Szybkowskiego. Promocja książki odbyła się 22 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim i zgromadziła licznie przedstawicieli świata nauki, kultury, edukacji i przemysłu, a dyskusja jaka wywiązała się na jej temat, dowodzi jak publikacja tego typu potrzebna jest w regionie. Urząd Marszałkowski zakupił publikację i przekazał w darze bibliotekom publicznym, szkolnym i naukowym. Książka jest dostępna we wszystkich bibliotekach Politechniki Opolskiej i wypożyczalni. Zachęcam do lektury. Elżbieta Czerwińska 10(146) kwiecień 11

10 Z życia Uczelni Nowe władze uczelnianej Solidarności 12 Wiadomości Uczelniane Trwająca cztery lata kadencja Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Politechnice Opolskiej dobiegła kresu. Ustępujący zarząd przygotował zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się 12 kwietnia br., a poprzedziło je odbywające się w dwóch okręgach wyborczych w dniu 5 kwietnia zebranie członków związku. Celem pierwszego było wybranie delegatów, na których spoczął obowiązek wyboru nowych władz uczelnianej Solidarności. Zebranie członków związku bez trudu wyłoniło delegatów, których w sumie, w dwóch okręgach wybrano 23. Warto dodać, że wśród władz rektorskich obecnej jak i poprzedniej kadencji są członkowie Solidarności, bowiem zarówno rektorzy Piotr Wach, jak i Jerzy Skubis oraz poprzedni prorektor Zygmunt Kasperski należą do związku. Obecność prof. J. Skubisa na zebraniu członków związku stała się doskonałą okazją do omówienia aktualnej sytuacji politechniki, jej szans i zagrożeń z pozycji władz uczelni. Walnemu zebraniu delegatów przewodniczył przedstawiciel Zarządu Regionu S Ireneusz Sołek, przybył także, choć z pewnym Grzegorz Nowosielski opóźnieniem przewodniczący Zarządu Regionu Śląska Opolskiego Jan Kurasiewicz. Odbywające się zgodnie z procedurą zebranie sprawozdawczo-wyborcze przebiegło sprawnie i bez potknięć. Kończąca kadencję przewodnicząca Krystyna Duda przedstawiła sprawozdanie z czteroletniej działalności komisji, omawiając w nim zarówno dobre efekty, jak i niedociągnięcia. Swoje sprawozdanie przedstawił także przewodniczący komisji rewizyjnej dr Jan Centkowski, akcentując bardzo poprawną pracę komisji w sprawach pracowniczych i socjalnych i krytykując pojednawcze stanowisko komisji w takich sprawach jak zwiększenie pensum dydaktycznego dla grupy adiunktów, czy w kwestii oceny nauczycieli akademickich. W swoim wystąpieniu przewodnicząca Duda stwierdziła: moja rola jako przewodniczącej solidarności dobiega kresu, pora by twarzą związku stał się młody pracownik naukowy i taką osobę zaproponuję na swojego następcę dodała na zakończenie. Przedstawione sprawozdanie dało okazję do dyskusji na szersze tematy i tu jak zwykle niezawodny okazał się prof. Jan Kubik legitymujący się długim stażem związkowym. Profesor podkreślił dobitnie, że Solidarność ma prawo nie tylko dbać o interesy pracownicze, ale i aspirować do roli kreatora ruchu społecznego, bo do tego upoważnia wkład związku w zmiany, jakie nastąpiły w kraju. Uwagi zgłoszone przez prof. Kubika na dobrą sprawę potraktować można by jako program wyborczy na kilka lat, szkoda tylko, że profesor nie znajduje czasu, by formalnie włączyć się w działalność związkową. Nie wdając się w szczegóły dotyczące przebiegu wyborów dość stwierdzić, że nowym przewodniczącym związku wybrany został dr inż. Grzegorz Nowosielski, adiunkt na Wydziale Mechanicznym. W skład Komisji Zakładowej weszli ponadto: inż. Jerzy Zając (WM), mgr Krystyna Duda (DWiP), dr inż. Wacław Hepner (WM), Lesław Mazur (WM), mgr inż. Jerzy Sołtysek (WM), Urszula Śmieja (WB), komisję rewizyjną tworzą: Jadwiga Krzemińska (UOI), Elżbieta Ciechocińska (DWiP), Jan Kubik (WB), Jan Centkowski. Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu wybrana została Krystyna Duda, a mandat delegata do Krajowej Sekcji Nauki zdobył dr inż. Józef Gigiel (WB). Grzegorz Nowosielski (ur. w 1970 r.) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, wcześniej kończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa pod Gdańskiem. Podczas studiów zaliczał się do grupy osiągającej najlepsze wyniki w nauce, był laureatem stypendium im. Prof. Oswalda Matei. Od początku związany jest z Wydziałem Mechanicznym, gdzie zaczynał jako asystent, potem był doktorantem, wreszcie w 2005 r. obronił pracę doktorską. Jego opiekunem naukowym jest prof. Bolesław Dobrowolski. Jako główną swoją cechę podaje pracowitość, zwykle dostrzega także to, na co inni nie zwracają uwagi dodaje. Jako młody człowiek uczestniczył w demonstracjach na wybrzeżu, jest zresztą synem stoczniowca. G. Nowosielski jest żonaty, ma 10-letnią córkę. Warto dodać, że Solidarność na politechnice ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Mikołajczyka 5 w pok. 306B, a spotkania związkowe odbywają się raz w miesiącu zazwyczaj w piątki. Szczegółowy harmonogram zebrań ustalony zostanie i podany do wiadomości po najbliższym posiedzeniu komisji, 21 kwietnia br. Zwracamy się do wszystkich pracowników, szczególnie młodych pracowników nauki, z apelem, aby zainteresowali się związkiem. W obecnych czasach po prostu warto być związkowcem, gdyż w wielu sprawach tylko związek zawodowy ma legitymację prawną, aby upominać się sprawy pracownicze. Taka będzie organizacja związkowa i jej siła, jacy będą jej członkowie. Zapraszamy! MB

11 Z życia Uczelni Politechnika Opolska w dokumentacji pocztowej Ważne wydarzenia, rocznice upamiętniane są na różne sposoby. Jedną z możliwości jest dokumentowanie ich wydawnictwami pocztowymi. Wydawnictwa takie (znaczki, kartki pocztowe, datowniki) wprowadzane są do obiegu pocztowego zgodnie z przepisami pocztowymi (Ordynacja pocztowa) i często stają się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. Szczególnie chętnie wykorzystuje się do dokumentowania stemple (datowniki) okolicznościowe, które służą do kasowania znaczków, ale również zawierają wiele informacji o wydarzeniach, z okazji których je wydano. Pierwsza i jedyna uczelnia techniczna na Opolszczyźnie utworzona została w Opolu w 1966 r. otrzymała nazwę Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, a od 1996 r. nosi nazwę Politechnika Opolska. Pierwsze akcenty filatelistyczne związane z Uczelnią pojawiły się w roku 1995 z okazji rozpoczynających się obchodów 30-lecia WSI. Wydana została wtedy kartka pocztowa bez znaku opłaty (beznominałowa), wykonano nadruk na kopertach, stosowany był datownik okolicznościowy związany z jubileuszem. (ryc. 1) W październiku 1996 r. podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego po zmianie nazwy stosowany był datownik okolicznościowy. Wydarzenie to upamiętniła także kartka pocztowa beznominałowa. Pierwsza kartka pocztowa beznominałowa wydana w 1997 r. przez Pocztę Polską (RUP w Opolu) związana była z odbywającym się na Uczelni. A zorganizowanym przez redakcję Wiadomości Uczelnianych V Spotkaniem Redaktorów Gazet Akademickich. (ryc. 2) We wrześniu 2000 r., Wydział Elektrotechniki i Automatyki był organizatorem XII Międzynarodowego Sympozjum Mikromaszyny i serwonapędy. Z tej okazji stosowany był także datownik okolicznościowy. W listopadzie 2000 r. Katedra Podstaw Projektowania Budowlanego Wydziału Budownictwa zorganizowała Konferencję Naukowo-Techniczną Aktualne problemy rolniczej technologii, budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego. Stosowano z tej okazji datownik okolicznościowy (ryc. 3). Ryc. 1 W latach 2001 i 2002 we wrześniu w Krynicy Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej był organizatorem cyklicznej XLVII i XLVIII Konferencji Naukowo-Technicznej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Krynica 2001 i Krynica Obie konferencje upamiętniono datownikiem okolicznościowym z umieszczonym logo uczelni. 35-lecie Uczelni upamiętnione zostało wydanymi przez Rejonowy Urząd Poczty w Opolu dwoma kartkami beznominałowymi. (ryc. 4, 5) W roku 2002 w Opolu odbywało się Europejskie Spotkanie Młodych Filatelistów. Jego uczestnicy zwiedzili Uczelnię. Spotkali się z ówczesnym prorektorem ds. nauki, prof. Jerzym Skubisem. Jedna z wydanych przez RUP w Opolu kartek pocztowych bez znaku opłaty związana była z Uczelnią. (ryc. 6) W bieżącym roku obchodzimy 40-lecie naszej uczelni. Zgodnie z wieloletnią już tradycją jubileusz upamiętni kartka beznominałowa i datownik okolicznościowy z okazji Święta Politechniki Opolskiej ( ). W tym dniu w czasie trwania uroczystości promocji Ryc. 2 Ryc. 3 10(146) kwiecień 13

12 Z życia Uczelni Ryc. 4 Ryc. 5 doktorskich Poczta Polska uruchomi w holu przed aulą stoisko pocztowe. Kartka beznominałowa i datownik okolicznościowy upamiętnią Międzyokręgową Wystawę Filatelistyczną 40-lecie Politechniki Opolskiej, która zorganizowana Ryc. 6 zostanie we wrześniu w czasie trwania Opolskich Dni Nauki. Wszystkie prezentowane wydawnictwa powstały dzięki staraniu wielu osób. Projekty kartek wykonała Elżbieta Ciechocińska, grafik w uczelnianej Oficynie Wydawniczej, zdjęcia udostępniał mgr Sławoj Dubiel oraz pracownicy Działu Wydawnictw WSI późniejszego Działu Wydawnictw i Promocji Politechniki Opolskiej mgr Krystyna Duda i inż. Andrzej Michniewicz. Projekty datowników wykonali mgr inż. Andrzej Słodziński i dr inż. Marcin Kamiński z koła PZF nr 77 działającego od ponad 25 lat na uczelni. Szczególnie ważna była zawsze życzliwość władz rektorskich, a w szczególności prof. dr. hab. inż. Jerzego Skubisa obecnego rektora, który wspierał powstawanie tych pamiątek od pierwszego wydawnictwa w 1995 r. Andrzej Słodziński Dariusz Fabianowski Z wizytą w Stuttgarcie Od lewej: rektor M. Stohrer i M. Tukiendorf Na uroczystości otwarcia semestru akademickiego w Hochschule fur Technik Stuttgart przebywał w dniach marca z oficjalną wizytą prorektor ds. nauki Marek Tukiendorf. Jako przedstawiciel uczelni partnerskiej prof. Tukiendorf poproszony został o oficjalne wystąpienie podczas ceremonii. Poza uczestnictwem w inauguracji pobyt na uczelni w Stuttgarcie stał się doskonałą okazją do omówienia wielu spraw związanych z wymianą studencką, możliwością wydawania podwójnych dyplomów i wieloma innymi aspektami współpracy. Liczące już kilkanaście lat kontakty między uczelniami rozwijają się z obopólnym i nieskrywanym zadowoleniem, co podkreślił prof. Tukiendorf. Jesteśmy dla dla HfT równorzędnym partnerem w towarzystwie takich uczelni jak np. University of Technology w Pekinie, co stanowić może powód do satysfakcji, ale i dalszych wysiłków. Pobyt prof. Tukiendorfa na uczelni w Stuttgarcie poprzedziła wizyta prorektora HfT prof. Armina Schneidera na politechnice, o czym informowały WU w poprzednim numerze. kd. 14 Wiadomości Uczelniane

13 Z życia Uczelni Prace w Łączniku kwiecień 2006 r. 25-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu pod protektoratem ks. abpa Alfonsa Nossola i prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: 24 IV 30 IV 2006 r. Muzeum Diecezjalne: trwają wystawy: Chińskie oblicze Jezusa Chrystusa, Podróż przez Centrum Europy poniedziałek Katedra Opolska Msza święta inaugurująca XXII TKCh. Koncelebrze przewodzi ks. dr Zygmunt Nabzdyk kapelan Klubu. Po mszy św. koncert Opolskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Mariana Bilińskiego wtorek Msza św. w Katedrze Opolskiej Ks. dr Zygmunt Nabzdyk: Święci papieże naszych czasów środa Msza św. w Katedrze Opolskiej Muzeum Diecezjalne: Wieczór z poezją śp. ks. Jana Twardowskiego z udziałem siostry poety p. Haliny Truszkowskiej i jego siostrzenicy p. Anieli. Recytuje: Magdalena Wolska czwartek: Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (ZWM) Msza św. w intencji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 25-lecie jego śmierci Porozmawiajmy językiem miłości program słowno-muzyczny poświęcony pamięci Prymasa Tysiąclecia w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół im. kard. S. Wyszyńskiego w Opolu piątek. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego ul. Drzymały 1a Seminarium nt. Wpływ ruchów i stowarzyszeń katolickich na obraz dzisiejszej Polski. Moderatorami dyskusji będą: ks. abp. Alfons Nossol, prof. Jerzy Skubis rektor PO, Ryszard Zembaczyński prezydent Opola sobota. Katedra Opolska, Katedralny Dom Katechetyczny Msza św. Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Opolskiej z udziałem ks. bpa Jana Kopca niedziela. Kościół pw. św. Piotra i Pawła Msza św. kończąca obchody 25-lecia Klubu i XXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Koncelebrze przewodzi gościnnie ks. bp. Gerard Kusz (Gliwice). Po mszy św. koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyr. Huberta Prochoty. 10(146) kwiecień 15

14 Studia i studenci Wyniki badań ankietowych studentów pierwszego roku Politechniki Opolskiej Ankieta była skierowana do studentów pierwszego roku studiów dziennych i zaocznych. Jej celem było uzyskanie informacji o przyczynach wyboru studiów na Politechnice Opolskiej, wyniku konfrontacji posiadanych informacji i wyobrażeń o Uczelni z rzeczywistością oraz zebranie opinii na temat pracy dziekanatów. W czasie trwania ankiety, czyli od r. do r. przebadano 311 studentów, co stanowi 10,33% wszystkich studentów pierwszego roku studiów dziennych i zaocznych. W ankiecie wzięli udział studenci, którzy w czasie zajęć laboratoryjnych mieli dostęp do Internetu, dlatego przebadano studentów następujących kierunków: automatyka i robotyka (11 studentów), elektronika i telekomunikacja (44), turystyka i rekreacja (103), wychowanie fizyczne (3), zarządzanie i inżynieria produkcji (107), zarządzanie i marketing (43). Dla około jednej trzeciej ankietowanych studentów głównym źródłem informacji o studiach na Politechnice Opolskiej był Internet. Kolejna, równie licznie reprezentowana grupa, wskazała na znajomych i rodzinę. Nieco mniej studentów (23%) korzystało z uczelnianego informatora, warto jednak zaznaczyć, że informator funkcjonuje także w wersji elektronicznej na stronie www Politechniki, zatem studenci, którzy wiedzę o Uczelni zaczerpnęli z Internetu, prawdopodobnie korzystali za jego pośrednictwem również z tego opracowania. Informatory ogólnopolskie, nauczyciele w szkole, prasa, a także inne źródła okazały się znacznie mniej popularne, nie osiągając nawet 10%. Najsłabiej wypadły targi edukacyjne, z których skorzystał tylko 1% ankietowanych, tu jednak również należy zaznaczyć, że jednym z kluczowych zadań targów jest dystrybucja informatorów oraz ulotek z adresem strony internetowej, zatem ich pośredni wpływ na dotarcie do informacji był na pewno znacznie większy. Spośród czynników, które zadecydowały o podjęciu studiów na Politechnice Opolskiej studenci wskazywali najczęściej bliskość miejsca zamieszkania i atrakcyjne kierunki studiów (po ok. 20% ankietowanych), a także łatwość dostania się na studia (13%). Dla około jednej dziesiątej studentów Politechnika, w wyniku niezakwalifikowania się na inną uczelnię, okazała się wyborem drugiego rzędu. Prawie tyle samo ankietowanych wskazało jednak na dobrą opinię Politechniki. Łatwość znalezienia pracy po ukończeniu danego kierunku, nie była, wbrew pozorom, tak popularnym powodem decyzji (tylko 8%), jednak czynnik ten mógł zawierać się także w pojęciu atrakcyjny kierunek. W konfrontacji wiedzy posiadanej o uczelni z odczuwanym stanem faktycznym aż jedna trzecia studentów potwierdziła całkowitą zgodność. Niestety 29% ankietowanych doznało rozczarowania. Tylko 12% przyznało, że jest nadspodziewanie lepiej. W kwestii zgodności informacji z rzeczywistością uderza natomiast duża liczba osób (26%), które nie potrafiły sprecyzować swojego zdania. Niemal połowa studentów jest raczej zadowolona, a 14% grupa zadowolona ze sposobu pracy dziekanatu, co daje najbardziej spolaryzowany wynik spośród wszystkich pytań ankiety. Przeciwko tej wyraźnej, ponad 60% większości, jest niespełna 30% raczej niezadowolonych i niezadowolonych. Nieco ponad jedna dziesiąta ankietowanych nie ma zdania. Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Jerzy Jantos Pytanie 1: Proszę podać główne źródło informacji Pana/Pani o studiach na Politechnice Opolskiej Pytanie 2: Proszę podać, co skłoniło Pana/Panią do wyboru studiów na Politechnice Opolskiej Pytanie 3: Czy informacje, jakie Pan/Pani posiadał(-a) o Uczelni przed rozpoczęciem studiów zgodne są z odczuwaną obecnie rzeczywistością? Pytanie 4: Czy jest Pan/Pani zadowolony(-a) ze sposobu załatwiania spraw przez dziekanat wydziału, na którym Pan/Pani studiuje? 16 Wiadomości Uczelniane

15 Studia i studenci Targi edukacyjne we Wrocławiu Między 8 a 10 marca 2006 r. Politechnika Opolska wzięła udział w XII Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych Tared. Szczuplejącą z roku na rok, choć wciąż ogólnopolską imprezę zdominowała Politechnika Wrocławska, która zajęła znaczną część płyty Hali Ludowej i odgrodziła się od ponad 150 pozostałych wystawców wysoką dekoracją. Mimo to, nasze stoisko (już po raz ostatni w starej, skromnej szacie) również cieszyło się zainteresowaniem kandydatów, szczególnie tych, którzy pochodzą z miejscowości podobnie oddalonych od Wrocławia i Opola. Przyszli studenci najchętniej pytali o Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, a wrocławskie targi okazały się dla wielu z nich pierwszym zetknięciem nie tylko z ofertą Politechniki ale wręcz z informacją o jej istnieniu, dlatego też nasz udział mimo że nie tak spektakularny był na pewno ważnym działaniem promocyjnym Uczelni. Od lewej: E. Harazińska, J. Jantos, A. Żurawska, J. Gondek, S. Witczak, K. Sławiński Targi edukacyjne w Opolu W stwierdzeniu, że Politechnika Opolska zawojowała II Regionalne Targi Edukacyjne w Opolu (22 23 marca) nie ma ani cienia przesady! Naszą ofertę zaprezentowaliśmy na nowym, bardzo atrakcyjnym stoisku, które przyciągało uwagę nie tylko pogodną kolorystyką i futurystyczną linią, ale i uśmiechniętą załogą, gotową do udzielenia wszelkich informacji, doradzenia niezdecydowanym, a nawet poczęstowania firmową krówką. Przedstawiliśmy się także z pasją, za co wielkie podziękowania należą się studentom z koła naukowego Klakson działającego przy Wydziale Mechanicznym. Studenci przyjechali do okrąglaka specjalną, testową wersją fiata punto, które zaparkowali nie gdzie indziej, jak tylko na parkiecie, przy naszym stoisku. Trzeba było słyszeć koncentrujące się wokół auta dyskusje! Politechnika była jednak nie tylko świetnie widoczna, ale i najlepiej słyszalna. Całą imprezę prowadzili bowiem konferansjerzy ze studenckiego radia Emiter, odpowiedzialnego także za nagłośnienie sceny. Swoją ofertę prezentowały na niej głównie szkoły średnie Opolszczyzny, ciesząc oko (jak pokaz mody w wykonaniu uczennic z Technikum Odzieżowego) i ucho (solo na gitarze elektrycznej ucznia z Liceum Plastycznego). Naszą Uczelnię reklamował natomiast pokaz filmu. Przez dwa dni trwania targów rozdaliśmy mnóstwo informatorów, udzieliliśmy wielu informacji (największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki europeistyka i fizjoterapia) a na zakończenie otrzymaliśmy zaszczytne drugie miejsce w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko. Mamy więc nadzieję, że maturzyści, którzy odwiedzili targi, wyszli z nich już jako kandydaci na żaków Politechniki. Seminarium Bolońskie Proces boloński choć dla wielu wciąż brzmi tajemniczo jest obecnie jednym z najważniejszych czynników zmieniających oblicze wszystkich polskich uczelni, wyznaczając kierunki ogromnych, rzec można rewolucyjnych zmian. O tym, jak wprowadzić je sprawnie i z powodzeniem dyskutowano 17 marca, w Nowej Sali Senatu Politechniki Opolskiej, podczas Seminarium Bolońskiego. Jego organizatorem był prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Jerzy Jantos, któremu dzięki wsparciu Działu Kształcenia udało się doprowadzić do niezwykle ciekawego i ważnego spotkania powołanych przez Ministra Edukacji promotorów bolońskich: prof. dr hab. Marii Ziółek (Uniwersytet Poznański) oraz dr Marii Misiewicz (Uniwersytet Wrocławski) z blisko sześćdziesięcioma przedstawicielami środowiska akademickiego Opolszczyzny i kraju. 10(146) kwiecień 17

16 Studia i studenci Uczestnicy seminarium na stoisku Obie panie promotor, w swoich wystąpieniach (wspartych barwnymi i czytelnymi prezentacjami) przybliżyły zebranym kształt i zalety planowanych w szkolnictwie wyższym zmian. Najważniejsze z nich to wprowadzenie trójstopniowego systemu kształcenia, umożliwiającego studentom zmianę kierunku, uczelni, a nawet kraju studiów po pierwszym stopniu (zakończonym uzyskaniem tytuły inżyniera lub licencjata), wprowadzenie punktowego systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) jako sposobu uznawalności studiów odbywanych w różnych okresach i w różnych miejscach, promocja i wspieranie mobilności studentów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i administracyjnych, a także system czytelnych i porównywalnych dyplomów wraz z wprowadzeniem suplementu do dyplomu. Wszystkie zmiany przewidziane w procesie bolońskim mają doprowadzić do poprawy jakości kształcenia, promowania europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, a także wdrożenia koncepcji kształcenia przez całe życie. Rozmach i atrakcyjny temat imprezy oraz oferta dydaktyczna Politechniki Opolskiej przedstawiona przy okazji spotkania przez prowadzącego seminarium prof. Jerzego Jantosa wywarły na gościach (zwłaszcza z innych ośrodków naukowych) bardzo pozytywne wrażenie, czego wyraz dali podczas kuluarowej wymiany poglądów. Każdy uczestnik seminarium otrzymał zestaw materiałów konferencyjnych, aby wynieść ze spotkania nie tylko dobre wrażenie, ale i konkretną wiedzę, niezbędną dla udanej realizacji celów nieuniknionego, lecz przy tym, jak mamy nadzieję, uzdrawiającego procesu bolońskiego. Dział Kształcenia, Lucyna Sterniuk-Gronek Mistrzostwa żaków w Lesznie W dniach 31 marca do 2 kwietnia br. na terenie Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie odbyły się II Akademickie Halowe Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody. W imprezie tej wystartowało aż 60 studentów, reprezentujących 28 uczelni z kraju, oraz jedna zawodniczka z Czech, reprezentująca Uniwersytet w Brnie. W zależności od posiadanych klas sportowych zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, grupę A (amatorzy), w której znaleźli się studenci z III klasą sportową i rywalizowali na przeszkodach do 100 cm wysokości i grupę B (profi), do której weszli studenci z co najmniej II klasą sportową i ich konkursy rozgrywane były na wysokościach do 130 cm. W grupie A opolskie uczelnie reprezentowali: Agnieszka Czech i Małgorzata Bendkowska (Politechnika Opolska) oraz Magdalena Roik (Uniwersytet Opolski), natomiast w grupie profi startowała dwójka studentów politechniki Agnieszka Cieślak i Bartosz Lasak. Niedzielne finały zaczęły się znakomicie dla politechniki, bowiem Agnieszka Czech była bezkonkurencyjna i pewnie zdobyła złoty medal i tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski! Również bardzo dobrze radziła sobie Małgorzata Bendkowska, która zakwalifikowała się do ścisłego finału, kończąc mistrzostwa na 7. miejscu. Na 12. miejscu sklasyfikowana została Magdalena Roik z Uniwersytetu Opolskiego. Na bardzo wysokim poziomie stała rywalizacja w grupie B, gdyż na starcie nie zabrakło aktualnej czołówki polskich jeźdźców. Byli członkowie kadry narodowej, medaliści mistrzostw Polski, uczestnicy mistrzostw Europy w tej dyscyplinie. W tej stawce bardzo dobrze radziła sobie Agnieszka Cieślak z politechniki, która awansowała do ścisłego finału i tylko pechowy upadek w drugim decydującym nawrocie finału pozbawił ją szans walki o medal i ostatecznie zajęła 12. miejsce. Tuż za nią sklasyfikowany został Bartosz Lasak (również Politechnika Opolska). Szkoda, że organizatorzy nie prowadzili oficjalnej klasyfikacji uczelni, gdyż nie ma wątpliwości, że gdyby taka była prowadzona, to z pewnością Politechnika Opolska znalazłaby się w ścisłej czołówce. Andrzej Cieślak, członek komisji sędziowskiej 18 Wiadomości Uczelniane

17 Sprawy nauki Cytowania pracowników Politechniki Opolskiej w 2005 roku Biblioteka w oparciu o bazę Science Citation Index-Expanded, przeprowadziła badania cytowań pracowników Politechniki Opolskiej za 2005 r. Wyszukano 322 cytowanych publikacji dla 80 osób. Publikacje te były cytowane 357 razy, w tym zanotowano 146 autocytowań. Ustalono, że w wymienionej bazie za 2005 rok uwzględnionych zostało 40 publikacji pracowników Politechniki Opolskiej. Poniższe zestawienia wskazu- ją na systematyczny wzrost zarówno liczby naukowców, dla których wyszukano cytowania, jak i liczby cytowań ich publikacji. Opracowała: Halina Szlejf Tabela 1. Cytowania pracowników Politechniki Opolskiej w 2005 r. Wydziały Liczba osób, dla których wyszukano Liczba cytowań (autocytowań) cytowania Wydział Mechaniczny (66) Wydział Budownictwa (7) Wydział Elektrotechniki i Automatyki (52) Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 2 5 (3) Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii (18) Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2 9 Razem (146) Tabela 2. Wykaz liczbowy cytowań pracowników Politechniki Opolskiej za lata Wydziały Liczba osób, dla których wyszukano cytowania Liczba cytowań, w nawiasie autocytowań Liczba osób, dla których wyszukano cytowania Liczba cytowań, w nawiasie autocytowań Liczba osób, dla których wyszukano cytowania Liczba cytowań, w nawiasie autocytowań Wydział Mechaniczny (39) (83) (66) Wydział Budownictwa 7 14(3) 5 16(5) 11 22(7) Wydział Elektrotechniki i Automatyki 12 43(32) 13 35(17) 23 93(52) Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (3) Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 1 1(1) Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 9 20(2) 11 35(13) 15 54(18) Razem (77) (118) (146) Tabela 3. Szczegółowy wykaz cytowań pracowników PO wg wydziałów Wydział Imię i nazwisko Cytowania Autocytowania Wydział Budownictwa dr inż. Wiktor Abramek 1 Wydział Elektrotechniki i Automatyki prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski 3 dr inż. Piotr Górski 1 prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk 1 dr Elżbieta Janowska-Renkas 1 dr inż. Eduard Konopka 1 dr inż. Marcin Kowalski 2 dr inż. Andrzej Marynowicz 3 prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński 1 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał 3 dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, prof. PO 4 1 dr inż. Ryszard Beniak 2 dr hab. inż. Tomasz Boczar, prof. PO 2 14 mgr inż. Sebastian Borucki 1 dr inż. Mariusz Gola 3 dr inż. Wojciech Hunek 4 dr inż. Mariusz Jagieła 3 prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza 4 prof. dr hab. inż. Józef Kędzia (146) kwiecień 19

18 Sprawy nauki Wydział Elektrotechniki i Automatyki dr hab. inż. Krzysztof Latawiec, prof. PO 1 8 dr inż. Marcin Lorenc 2 prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn 5 mgr inż. Czesław Marciak 1 dr hab. inż. Ernest Mendrela, prof. PO 2 dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO 3 prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis 2 dr inż. Mariusz Sobol 3 dr inż. Rafał Stanisławski 2 dr hab.inż. Bronisław Tomczuk, prof. PO 1 10 dr inż. Bernard Willner 2 dr inż. Stefan Wolny 1 dr inż. Rafał Wróbel 4 dr inż. Maria Wrzuszczak 1 dr inż. Dariusz Zmarzły 6 2 Wydział Mechaniczny dr inż. Henryk Achtelik 2 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii dr inż. Stanisław Anweiler 1 dr inż. Andrzej Augustynowicz 3 dr inż. Marian Bartoszuk 1 dr inż. Włodzimierz Będkowski 9 dr inż. Sebastian Broll 4 dr hab.inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO 3 prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak 1 dr inż. Józef Grzelak 1 prof. dr hab. inż. Wit Grzesik dr Maria Hepner 1 1 dr inż. Mirosław Kabaciński 1 dr inż. Aleksander Karolczuk 1 1 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski 7 dr hab. inż. Stanisław Król, prof. PO 5 dr inż. Cyprian Lachowicz 1 dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, prof. PO 10 9 prof. dr hab. inż. Ewald Macha dr inż. Piotr Niesłony 8 4 dr inż. Roland Pawliczek 2 dr hab. inż. Janusz Pospolita, prof. PO 5 prof. dr inż. Ludek Ptaček 4 1 dr inż. Norbert Szmolke 1 dr inż. Wilhelm Tic 3 prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich 2 dr inż. Daniel Zając 1 dr inż. Zbigniew Zalisz 1 4 dr hab. Janusz Iskra, prof. PO 1 dr Sławomir Tubek 1 3 dr inż. Grzegorz Ginda prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala dr Franciszek Gajda 1 dr Czesław Górecki 1 dr Ewa Graczyńska 1 prof. dr hab. Aleksandr Hachkevych 3 mgr Barbara Klimesz 1 2 dr Marek Kostrzewa 5 dr Andrzej Kotlorz 4 1 dr Andrzej Kozdraś 4 1 dr hab. inż. Waldemar Krajewski, prof. PO 2 1 dr inż. Zbigniew Najzarek 5 dr hab. inż. Janusz Pająk, prof. PO 5 2 mgr Anna Peer-Kasperska 1 prof. dr hab. Stefan Szymura 7 3 dr StanisławWiejak 3 dr Aleksandra Żurawska Wiadomości Uczelniane

19 Sprawy nauki Minął rok W kwietniu obchodziliśmy rocznicę powołania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest więc okazja przyjrzeć się bliżej najmłodszej jednostce Politechniki Opolskiej. Siedziba AIP mieści się na terenie II kampusu PO przy ulicy Prószkowskiej 76. Jednostka zatrudnia 14 osób, a na jej czele stoi dyrektor dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień. Od września ubiegłego roku prace AIP skupione są wokół zagadnień związanych z transferem wiedzy i innowacjami w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nad prawidłową realizacją zadań statutowych AIP czuwa Rada Nadzorująca w składzie: mgr Andrzej Kasiura przewodniczący, mgr Andrzej Rybarczyk, dr Elżbieta Czerwińska, dr Aleksandra Żurawska i prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis. Pracownicy AIP na dobre wkomponowali się w strukturę uczelni, a ich zaangażowanie we wspólne inicjatywy z poszczególnymi jednostkami jest coraz bardziej zauważalne. Aby nawiązać lepsze relacje pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami i instytucjami, organizowane są konferencje, seminaria i warsztaty finansowane ze środków projektu. W szczegółach przedstawione to zostało w tabelach. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie naszych studentów i absolwentów możliwością rozpoczęcia działalności gospodarczej w strukturze AIP zostały opracowane dwa projekty i złożono wnioski o ich dofinansowanie. Projekt pn. START wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej do działania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości oraz projekt pn. Rozwiń skrzydła! Edukacja na rzecz Przedsiębiorczości Opolszczyzny do współfinansowania ze środków Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata Nabór w roku Projekty uzyskały pozytywną ocenę formalną, a teraz czekamy na opinię merytoryczną Komisji Oceny Projektów. Jednocześnie przygotowano opracowanie pomagające przeprowadzić młodego przedsiębiorcę przez proces rejestracji własnej firmy. Na stronie internetowej można odnaleźć opis procedury rejestracyjnej z uwzględnieniem praktycznych przykładów wypełnienia wybranych dokumentów. Z tego miejsca możliwe jest także pobranie najważniejszych formularzy potrzebnych do sprawnego pokonania procedury rejestracyjnej. Wyżej wymieniony dokument jest pierwszym z cyklu Vademecum Przedsiębiorcy Orientuj się! programu edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W tym miejscu już niedługo będzie można odnaleźć także szczegółowe odpowiedzi na pytania: Jak przygotować skuteczny biznesplan? Jak zdobyć środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej? Jak skutecznie planować? Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w stażach absolwenckich (w przedsiębiorstwach i podmiotach gospodarczych naszego regionu). Szczegółowe informacje (warunki konkursu, wymagane dokumenty, oferty firm) są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej AIP i Politechniki Opolskiej. Z końcem marca br. ruszyła mobilna kampania reklamowa AIP. Na ulicach Opola spotkać można inn(y)owacyjny autobus MZK. W ten sposób pragniemy promować i informować mieszkańców Opolszczyzny o podejmowanych inicjatywach związanych z realizacją planu działań Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Z inicjatywy AIP rozpoczęto nieodpłatny kurs dla studentów ostatniego roku Wydziału Budownictwa pt.: Ogólne zasady realizacji inwestycji wg FIDIC wraz z omówieniem dokumentacji i warunków kontraktów prowadzony w języku angielskim i polskim. Pierwsze spotkanie ze studentami odbyło się 4 kwietnia br. na Wydziale Budownictwa. Kurs prowadzą przedstawiciele firmy NCC Roads Polska Sp. z o.o Pan Jason Durkin i Aleksander Pakos. Celem kursu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami realizacji inwestycji wg procedur FIDIC wraz z omówieniem dokumentacji i warunków kontraktów, w oparciu o doświadczenia zarówno na rynku polskim, jak i angielskim. Kolejny obszar działalności AIP to udział w międzynarodowym projekcie IMIS (IMplementing Innovation Strategies) Wdrażanie Strategii Innowacyjności. Inicjatywa jest programem wsparcia finansowa- 10(146) kwiecień 21

20 Sprawy nauki W ramach projektu pn. Transfer wiedzy i innowacyjności organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Inicjatywa Data Miejsce Uczestnicy Konferencja pn. Jak skutecznie zadba o bezpieczeństwo żywienia System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005. Warsztaty pt. Innowacyjne zarządzanie konkurencyjnym przedsiębiorstwem Fundusze UE źródłem dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw działanie 3.4. ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa. 23 lutego 2006 Aula Politechniki Opolskiej 30 marca 2006 Nowa Sala Senatu Politechniki Opolskiej Przedsiębiorcy działający we wszystkich sektorach w całym łańcuchu żywnościowym Przedsiębiorcy reprezentujący różne branże produkcji i usług regionu Realizując projekt pn. Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego odbyły się: Inicjatywa Data Miejsce Uczestnicy Pierwsze spotkanie z podmiotami realizującymi działanie 2.6 dotyczące opracowania Planu Działań Informacyjno- Promocyjnych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 6 lutego 2006 Siedziba AIP Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Seminarium pn.: Nowoczesna edukacja szansą Opolszczyzny. 14 lutego Aula Politechniki Opolskiej Przedstawiciele jednostek oświatowych województwa opolskiego Spotkanie pn.: Innowacyjne zarządzanie konkurencyjnym przedsiębiorstwem, a fundusze UE jako źródło dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw 27 lutego Dobrzeń Wielki Przedsiębiorcy reprezentujący mikroprzedsiębiorstwa 16 marca Krapkowice 20 marca Byczyna 5 kwietnia Dębska Kuźnia Warsztaty pn.: Innowacyjne zarządzanie konkurencyjnym przedsiębiorstwem rozwój przedsiębiorstwa poprzez optymalizacje opodatkowania 28 lutego Rudniki Przedsiębiorcy reprezentujący mikroprzedsiębiorstwa 2 marca Chrząstowice 6 marca Stare Siołkowice 31 marca Dobrzeń Wielki nym ze środków Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu. Projekt jest realizowany przy udziale 4 Inn(y)owacyjny autobus 22 Wiadomości Uczelniane partnerów zagranicznych (Grecja, Finlandia, Niemcy, Francja), umożliwia 9 regionom RIS-NAC dostęp do najlepszych praktyk na polu polityki innowacyjnej oraz daje szansę skorzystania z najlepszych wzorców i ekspertyz europejskich. Projekt ten ma pomóc regionom wdrożyć Regionalne Strategie Innowacji. Najbliższe spotkania z ekspertami będą dotyczyły tematyki inkubatorów przemysłowych i klastrów. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach z zespołem AIP, w szczególności: - Seminarium 12 maja 2006 r. (piątek) o godzinie pn.: Innowacyjne technologie w inżynierii rolno-spożywczej współorganizowane z Zakładem Techniki Rolniczej i Leśnej oraz Instytutem Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Seminarium odbędzie się w Nowej Sali Senatu przy ul. Mi- Ciąg dalszy na stronie 29

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska Politechnika Opolska uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. dr Małgorzata Wróblewska Rola uczelni Uczelnia tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im równego

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie 100 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne

I. Informacje wstępne Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za rok akademicki 2012/2013 Podstawą do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę WIZ PP na posiedzeniu w dniu 2009-03-31. Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 76/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ramowego regulaminu jednostek merytorycznych UMFC Na podstawie 16 p. 5 i 19 p. 12 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 7/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 7/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 11 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Politechnika Śląska 2016-2020 Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Priorytety Ludzie Przyjazna atmosfera Rozwój i prestiż Transfer technologii

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. Parlament uchwala podział kompetencji pomiędzy poszczególne Komisje Programowe i ich Przewodniczących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE www.wil.pk.edu.pl STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 24/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 Pensum dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwała nr 186/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

roku (środa) godzina Biblioteka Główna

roku (środa) godzina Biblioteka Główna Terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych w związku z wyborami organów kolegialnych, organów jednoosobowych i organów wyborczych UPH na kadencję 2016 2020. godzina 8 30 - Biblioteka Główna Wybory

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo