Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà Górnika Polkowice. W telegraficznym skrócie str.8 str.11 Kamienna Góra 3,5 letni ch opczyk zosta pobity przez konkubenta matki i zmar w wyniku odniesionych obra eƒ. Matka przynios a martwe dziecko do szpitala. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiàce pod zarzutem zn cania si ze szczególnym okrucieƒstwem. Konkubent dodatkowo ma zarzut pobicia ze skutkiem Êmiertelnym. Lubin Zag bie Lubin zdegradowane do II ligi. Wydzia Dyscpliny utrzyma swojà wczeêniejszà decyzj. Oprócz degradacji klub musi zap aciç 70 tys. z. Z dziewi ciu zarzutów zosta y utrzymane cztery oraz zarzut systemowego wspó dzia ania ze skorumpowanym dzia aczem pi karskim. Chodzi o sezon 2003/2004, kiedy Marian D. za- atwia wyniki meczów tak, by klub wróci do I ligi. Klub zapowiada odwo- anie. Jelenia Góra Wi zieƒ Krystian B. za àda odszkodowania za z e warunki bytowe panujàce w wi zieniu, które naruszajà jego godnoêç i intymnoêç. Sàd przyzna, e faktycznie w wi zieniu jest przeludnienie, ale odmówi odszkodowania wi êniowi t umaczàc, e Krystian B. po raz kolejny pope ni przest pstwo, mimo, e wiedzia jakie panujà warunki w celi. W telegraficznym skrócie Lubin Na rzecz Jeronimo Martins, w aêciciela sklepów Biedronka, w mieêcie powsta a ulica Biedronkowa. Ulica przebiega na terenie Lubiƒskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sam inwestor wyszed z takà propozycjà. Radni wi kszoêcià g osów przyczynili si do jego proêby. Firma zadeklarowa a partycypacj w kosztach uruchomienia monitoringu Na dwóch skrzy owaniach - ulic Hutniczej z Niepodleg oêci i Hutniczej z Jana Paw a II. Lubin NG2 z Polkowic, które buduje Galeri Arena w Lubinie, b dzie uczestniczy w przebudowie ulic otaczajàcych budynek Galerii. Wraz z otwarciem galerii, której budowa przebiega w szybkim tempie, pojawià si problemy komunikacyjne. Szef firmy, Mariusz Gnych oraz przedstawiciele rady miejskiej i powiatu rozmawiali o przebudowie Sikorskiego i Wroc awskiej oraz àczàcej si z nimi Paderewskiego. Rudna Zak adka do ksià ki wykonana przez Zespó Szkó w Rudnej byç mo e trafi do Ksi gi Rekordów Guinnessa. Uczniowie wykonywali zak adk przez osiem lat z papierków po gumach do ucia. Teraz ma ona pó tora kilometra d ugoêci. Przy robieniu zak adki zu yto 240 tysi cy papierków po gumach. W ciàgu jednej godziny powstawa mniej wi cej jeden metr zak adki. Osa ISSN: Data: Numer: 11/276 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne I po Grodach 43. Mi dzynarodowy WyÊcig Szlakiem Grodów Piastowskich za nami. Tegoroczna edycja tej presti owej imprezy by a szcze- gólna dla nas, mieszkaƒców Polkowic z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, to w naszym mieêcie kolarze zakoƒ- czyli Êciganie. Finiszowe metry rozegra y si na kostce bruko- wej w rynku naszego miasta. Po drugie zaê, w roli g ównej wystàpili kolarze grupy CCC Polsat Polkowice. Co prawda li- derowi naszych cyklistów To- maszowi Kiendysiowi nie uda o si wygraç Grodów po raz trze- ci z rz du i tym samym przejêç do historii jako jedyny, który te- go dokona. Ostatniego etapu ze startem i metà w Polkowi- cach równie nie wygra kolarz w pomaraƒczowej koszulce, ale w klasyfikacji dru ynowej to nasi nie mieli sobie równych. Tym samym dali chwile radoêci setkom kibiców, którzy wyszli w niedzielne popo udnie, by do- pingowaç cyklistów. Kibicom, którzy stan li na wysokoêci za- dania i sprawili, e tegoroczne Grody by y wyêcigiem, który na d ugo zapadnie w pami ç - ze wzgl du na wspania à pogod, która towarzyszy a kolarzom oraz doping, który dodatkowo motywowa cyklistów od pierwszego do ostatniego eta- pu. Wi cej o wyêcigu na stronie 11. Pi karze halowi zaczynajà walk o awans Ju w najbli szà sobot podopieczni trenera Jacka Masiczaka zagrajà pierwszy z dwóch meczów bara owych z ekipà Gaszyƒskich Kraków. Zwyci zca b dzie w przysz ym sezonie wyst powa w futsalowej elicie. Przypominamy, e polkowiczanie zaj li w tabeli drugiej grupy, drugiej ligi, drugà lokat i zgodnie z regulaminem rozgrywek wspólnie z drugim zespo em grupy pierwszej - Rekordem Bielsko- Bia a wywalczyli sobie prawo gry w bara u. Rywali nasi poznali w sobot po losowaniu, które odby- o si w Komisji Futsalu Polskiego Adrian J drzejewski zapewnia, e zrobi z kolegami wszystko, by awansowaç do ekstraklasy. Zwiàzku Pi ki No nej. Los zetknà polkowiczan z ekipà Gaszyƒskich Kraków. To zespó, który w ekstraklasie zajà dziesiàte miejsce. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni sà zarówno dzia acze, trenerzy, jak i pi karze naszego klubu. - Wynik losowania nie by dla nas najgorszy. Uwa am, e Gaszyƒscy sà do ogrania. OczywiÊcie do obydwu pojedynków musimy podejêç maksymalnie skoncentrowani. Je eli unikniemy b dów, to powinno byç nieêle - uwa a trener Masiczak. W najwa niejszych meczach sezonu polkowiczanie liczà na wsparcie swoich wiernych fanów. - Doping b dzie nam bardzo potrzebny - zaznacza Sebastian J drzejewski, kapitan TPH. Pierwszy mecz bara owy ju w sobot o godzinie 18 w hali przy ulicy Dàbrowskiego. Rewan w Êrod w Krakowie.

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy Internet w rynku Projekt Katarzyny Wypasek b dzie znakiem kiosków internetowych w Polkowicach. Informatyzacja gminna przyspiesza. Na konkurs nades ano cztery projekty, spoêród których cz onkowie jury jednog oênie wybrali projekt 16 - letniej Kasi. G ówna nagroda to ipod wraz z przystawkà oraz kartà pami ci 4 GB, który polkowiczanka odebra a w poniedzia ek, 19 maja, podczas oficjalnego rozstrzygni cia konkursu. Pozosta e trzy osoby otrzyma y dwu gigabajtowe pendrivy. Obecnie trwa procedura zwiàzana z przygotowaniem przetargu na uruchomienie kiosków internetowych czyli miejsc, gdzie b dzie mo liwe korzystanie z Internetu. Na terenie miasta stanà kioski internetowe zwane inaczej PIAP -ami(public Internet Access Point) czyli punktami publicznego dost pu do Internetu, za pomocà których b dà dwie mo liwoêci korzystania z sieci. W ka dym z nich b dzie dost pny specjalny komputer, z którego b dzie mo na korzystaç. Ponadto mo liwe b dzie drukowanie, korzystanie z czytników kart multimedialnych, portów USB. Drugà mo liwoêcià àczenia b dzie po àczenie za pomocà w asnego sprz tu w obr bie kiosku. Dodajmy te, e w rynku dzia- ajà ju hotspoty. To urzàdzenia s u àce do udost pniania bezprzewodowego po àczenia z Internetem w technologii Wi-Fi. Po àczyç si mo e ka dy, kto znajdzie si w obr bie dzia ania urzàdzeƒ. By mo liwe by o uruchomienie po àczenia nale y w swoim laptopie, palmtopie, telefonie komórkowym i tym podobnych mieç zainstalowane odpowiednie oprogramowanie oraz bezprzewodowy interfejs sieciowy dzia ajàcy w tej samej technologii, co polkowickie Hot Spoty. - To jest oprogramowanie standardowe, które jest do àczane przez producenta przy zakupie danego urzàdzenia - t umaczy Marcin Szyd owski, inspektor ds. informatyzacji UG Polkowice. - Do poprawnego po àczenia nie jest wymagana ingerencja w ustawienia interfejsu sieciowego. Nale y uruchomiç aplikacj obs ugujàcà bezprzewodowe po àczenie i spoêród widocznych sieci wybraç t o nazwie hotspot-rynek. Nast pnie uruchomiç przeglàdark internetowà, która automatycznie spowoduje zalogowanie si do nadajnika. Pierwszà stronà, którà ujrzy u ytkownik b dzie oficjalna strona Polkowic. Hotspoty zainstalowane sà w rynku: nad sklepem CCC (pierzeja pó nocna) oraz na kamienicy (pierzeja wschodnia). Ograniczenia technologiczne powodujà, e sygna jest ograniczony zabudowaniami rynku. Anna Osadczuk Trzy pytania do KATARZYNY ARZYNY WYPASEK, zwyci czyni konkursuk na logo kiosków internetowych - Jak dowiedzia aê si o konkursie? - O konkursie powiedzia mi brat. On te zach ci mnie do tego, bym wzi a w nim udzia. Moim zdaniem tego typu konkursów powinno byç wi cej. To z jednej strony jest fajna zabawa, z drugiej natomiast sk ania do twórczej inwencji. - Skàd wzi aê pomys na logotyp kiosku internetowego? - Pomys finalny jest wypadkowà koncepcji mojej oraz mojego brata. Dla mnie by o bardzo wa ne, by po àczyç element loga Polkowic, które jest mocno rozpoznawalne z symbolem internetu. Uda o mi si tego dokonaç. - Jak wyglàda y prace nad przygotowaniem loga? - Rozpocz am od przygotowania wektorowej wersji loga Polkowic. Potem osadzi am w nim symbol kojarzàcy si z internetem. Projekt przygotowa am w programie Corel Draw. Pracy nie by o zbyt wiele. Du o czasu zaj o opracowanie koncepcji. Pyta : KoK Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Anna Osadczuk, Roman Tomczak. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. Kawa z lwem Tablic informujàcà o przystàpieniu przez gmin do akcji Gmino przytul yraf przekaza y w adzom wroc awskiego ZOO polkowickie przedszkolaki. Tablic przekaza y dzieci z przedszkola nr 5, które wybra y si na wycieczk do zoo. Hektor przyjà je bardzo donoênie, bo na widok licznej grupy zaczà ryczeç, jak na prawdziwego króla zwierzàt przysta o. Dzieci przekaza y tablic na r ce Miros awa Piaseckiego, kierownika wroc awskiego ogrodu zoologicznego. Nast pnie wspólnie ustalili miejsce zawieszenia tablicy. Dzieci chcia y, by zawis a ona na kratach klatki Hektora jednak kierownik Piasecki odradza, poniewa Hektor wraz ze swoja partnerkà mog yby zniszczyç tablic. Tablica stanie wi c na stojaku przed klatkà. Przynajmniej na razie, poniewa obecnie jest remontowana nowa zagroda dla lwów. Jeszcze w tym roku Hektor i jego partnerka zostanà przeniesione do specjalnej zagrody, w której lwy od zwiedzajàcych b dà odgrodzone grubymi szybami. Przy zagrodzie budowana jest tak e kawiarnia. Za jakiê czas pijàc kaw b dzie mo na stanàç oko w oko z królem zwierzàt. Gmina Polkowice by a jednà z pierwszych, która przystàpi a do akcji wroc awskiego zoo oraz miesi cznika Wroc awianin Gmino przytul yraf, teraz w akcji bierze udzia coraz wi cej gmin. - Zainteresowanie gmin zaskoczy o nas, nie spodziewaliêmy si takiego odzewu - komentuje Miros aw Piasecki. - Ró ne zwierz ta gminy chcà sponsorowaç, najpopularniejsze sà yrafy, niedêwiadki, no i wasz lew, ale on jest tylko jeden. Najcz Êciej gminy wybierajà zwierz ta, które majà w herbie lub kojarzàce si z ich gminà lub, tak jak w przypadku Polkowic, wybierajà zwierz w plebiscycie. Jest np. gmina, która chcia a wziàç koguta, bo ma takiego w herbie, jednak wy ywienie jednego ptaka kosztuje niewiele. Ostatecznie gmina wzi a pod opiek stado ba- antów. Najdro sze w wy ywieniu sà foki, poniewa jedna zjada oko o dziewi ciu kilogramów ryb dziennie. Przypomnijmy. W marcu zosta y przeprowadzone wybory w polkowickich przedszkolach. Dzieci wybiera y jedno zwierz spoêród trzech - lwa, yrafy i niedêwiedzia. Lew wygra ze 172 g osami, na yraf g osowa o 153 dzieci, a na niedêwiadka 57. Umowa z Ogrodem Zoologicznym zosta a podpisana na trzy lata. - To Êwietna promocja dla samej gminy, ale i doskona a nauka dla najm odszych mieszkaƒców. Przy okazji wyborów w przedszkolach przeprowadzane by y lekcje, podczas których dzieci poznawa y egzotyczne zwierz ta - komentuje burmistrz Wies aw Wabik. Rocznie utrzymanie zoo we Wroc awiu kosztuje 10 mln z, sam ogród przynosi 3 mln z przychodu. W aêcicielem ogrodu jest miasto Wroc aw. Anna Osadczuk

3 Wa ne sprawy Gazeta Polkowicka 3 Polkowickie owickie stowarzyszenia rozpoczynajà starania o unijne wsparcie SATiDA na pierwszy ogieƒ Polkowickie stowarzyszenia coraz ch tniej i odwa niej spoglàdajà w stron unijnych pieni dzy, zw aszcza e tzw. inicjatywy oddolne sà traktowane przez Uni priorytetowo. Przyk adem niech b dzie Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Dzia aƒ Alternatywnych SATiDA, które dostrzeg o szans na zrealizowanie ciekawego pomys u w a- Ênie w oparciu o dotacj z Europejskiego Funduszu Spo- ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dzia ajàce na obszarze Gminy Polkowice Stowarzyszenie aktywnie anga uje si w dzia alnoêç charytatywnà, jak równie proedukacyjnà. Teraz, przy pomocy profesjonalnych szkoleƒ i warsztatów chcia oby zmobilizowaç i zach ciç mieszkaƒców polkowickich wsi do wspólnej pracy na rzecz szeroko rozumianej edukacji. Atrakcyjna idea projektu spotka a si z ogromnym zainteresowaniem w adz gminy, które bez chwili wahania zgodzi y si wesprzeç stowarzyszenie w staraniach o unijne pieniàdze oferujàc stowarzyszeniu us ugi doradcze merytorycznie przygotowanej kadry urz du. Projekt przewiduje przeszkolenie 30 mieszkaƒców polkowickich wsi (po 2 osoby z ka dej wioski) w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania zespo u Gminny potwór z Loch Ness Obecnie za atwiane sà ostatnie formalnoêci. Przewiduje si, e projekt rozpocznie si ju w czerwcu bie àcego roku. oraz aktywizacji proedukacyjnej. Dodatkowo zadaniem uczestników projektu b dzie przeprowadzenie badaƒ ankietowych wêród wspó mieszkaƒców i zbadanie ich potrzeb edukacyjnych. Oprócz mieszkaƒców wsi, w projekcie udzia wezmà przedstawiciele Stowarzyszenia SATiDA oraz Urz du Gminy dzi ki czemu wspó praca samorzàdu i spo- ecznoêci lokalnej b dzie jeszcze bardziej efektywna. Koszt realizacji projektu oszacowano na blisko 50 tys. z, ca oêç tej kwoty zostanie sfinansowana ze Êrodków EFS. Obecnie za atwiane sà ostatnie formalnoêci. Przewiduje si, e projekt rozpocznie si ju w czerwcu bie àcego roku. Wtedy te rozpocznie si nabór osób ch tnych do uczestnictwa w atrakcyjnych i co wa ne bezp atnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalnà firm szkolàcà. Wszystkich zainteresowanych wspólnym przedsi wzi ciem Stowarzyszenia SATiDA i Gminy Polkowice zach camy do Êledzenia kolejnych wydaƒ naszej Gazety, na amach której informowaç b dziemy o post pach w pracach nad projektem. Pawe Rudkowski Kto pomo e wyjechaç dzieciom nad morze? Mali aktorzy z Przylàdka Âwietlica Ârodowiskowa Przylàdek Dobrej Nadziei zaprezentuje w najbli szy wtorek przedstawienie sceniczne z okazji Dnia Matki i Ojca. Przedstawienie b dzie mo na obejrzeç w OÊrodku Pomocy Spo ecznej. Jak zapewnia Agnieszka Lis, instruktor terapii zaj ciowej, próby do inscenizacji trwajà ju od dwóch tygodni, dlatego o adnej wpadce nie mo e byç mowy. - Nasi podopieczni przygotowujà si do swoich ról z ogromnym skupieniem, zaanga owaniem i entuzjazmem - mówi. - Szkoda tylko, e cz Êç dzieci, nies usznie przera ona obj toêcià scenariusza, zrezygnowa a z wzi cia udzia u w przedstawieniu. Mimo to mamy nadziej, e w miar przeprowadzanych przez nas prób, inni do àczà si zespo u - mówi Agnieszka Lis. W programie, jaki zaprezentujà we wtorek podopieczni Przylàdka Dobrej Nadziei sà m. in. piosenki, wiersze i zabawa w prawdziwych Beatlesów. - Wszystko po to, aby podzi kowaç rodzicom za ich trosk i wychowanie, za to, e gdyby ich nie by o, Êwiat by by o wiele smutniejszy - mówi Agnieszka Lis, która jest - wspólnie z praktykantkà Magdalenà Kopeç - autorem scenariusza. Jak podkreêlajà zgodnie instruktorzy z Przylàdka, wa ne w ich pracy na rzecz dzieci jest nie tylko ich merytoryczne przygotowanie, ale tak e zaanga owanie rodziców. - Bardzo cz sto napotykamy na brak zainteresowania niektórych rodziców tym, co dzieje si w naszej Êwietlicy. A nam zale y na Êcis ej wspó pracy pomi dzy Przylàdkiem i rodzicami, których dzieci przebywajà u nas czasami po kilka godzin dziennie - apeluje Robert Hahn, instruktor terapii zaj ciowej w Przylàdku Dobrej Nadziei. W toku przygotowaƒ jest ju letni wyjazd podopiecznych Przylàdka Dobrej Nadziei. Byç mo e po raz kolejny uda sie wyjechaç na kilka lub kilkana- Êcie dni nad morze. Wszystko zale y od tego, czy Êwietlicy uda si zebraç potrzebne Êrodki. Dlatego wa na b dzie ka da z otówka, którà dobroczyƒcy - osoby fizyczne lub prawne - zechcà wesprzeç letni wypoczynek dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej przy parafii Êw. Micha a Archanio a w Polkowicach. Ka dy ch tny ofiarodawca jest najmilszym go- Êciem Êwietlicy, mo e tak e byç pewien wdzi cznoêci ma- ych Polkowiczan. Roman Tomczak Widzieli bobra cieƒ Przed kilkoma tygodniami wêród mieszkaƒców Moskorzyna rozesz a si wiadomoêç o bobrach, osiedlajàcych si wokó po o onego niedaleko zbiornika przeciwpo arowego. Emocje jakie naros y wokó bobrów studzi jednak miejscowy leêniczy. Bóbr to chyba jedyny z gryzoni, na którego patrzymy przychylnym okiem. Naszà sympati do bobra budowa ju Henryk Sienkiewicz, opisujàc w Krzy akach zbawienne dzia- anie bobrzego sad a na rany odniesione w boju. W czasach powojennych rabunkowa i antyekologiczna gospodarka socjalistyczna skaza a bobry w ca ej Polsce na powolny proces wymierania. Dopiero restrykcyjne przepisy sprzed kilku czy kilkunastu lat pozwoli y bobrzej populacji powoli si odradzaç. Powszechnie wiadomo, e bobry, tak samo jak raki, sà bardzo delikatnà cz Êcià naszej rodzimej fauny. Aby yç, potrzebujà Êrodowiska wodnego o nieskazitelnej czystoêci. Tym wi ksza by a radoêç tych mieszkaƒców Moskorzyna, którzy na w asne oczy widzieli namacalne Êlady bobrzej obecno- Êci niemal e pod swoimi p otami. - WidzieliÊmy wokó wody nory bobrze i po amane ga zie. Pewnie budujà eremia - mówi jedna z mieszkanek wsi. Sà i tacy, którzy ju zmierzyli poziom wody w przep ywajàcej strudze i bez wàtpliwoêci orzekajà, e stan si podnosi. Niestety, z wizjà posiadania na swoim terenie populacji bobrów przyjdzie si chyba jednak rozstaç. Ryszard Michalski, leêniczy z Kaêmierzowa jest pewien, e to nie bobry ale pi maki erujà nad pobliskim ciekiem wodnym. - Nie wiem w jaki sposób mo na pomyliç Êlady bytowania pi maka od bobra? Chocia ich sylwetki sà do siebie bardzo podobne, to eby uzyskaç mas doros ego bobra potrzeba by by o kilka pi maków - mówi leêniczy. Przyznaje jednak, e pi maki, które tak e sà gryzoniami, erujà w okolicach Moskorzyna od kilkunastu lat. - Te zwierz ta kopià nory, erujà w wodzie, niszczà tamy. Mogà tak e pozostawiaç po sobie Êlady nadgryzionych ga àzek, ale nie ca ych konarów, jak to zwyk y czyniç bobry - wyjaênia Ryszard Michalski. - Nie budujà tak e eremi ani nie spi trzajà wody - zapewnia. Krótko mówiàc na terenie naszej gminy nie ma ani jednej Dzia alnoêç bobrów w znaczàcy sposób wp ywa na ekosystem. Budowane przez bobry tamy zalewajà znaczne po acie terenu i przyczyniajà si do zmiany w ekosystemie zarówno flory, jak i fauny. pary bobrów. Najbli sze zamieszkujà obszary nad Odrà, w okolicach Che ma i Naroczyc, gdzie znajdujà tzw. biotop, czyli warunki idealne dla ich rozwoju. Mimo tych wyjaênieƒ mieszkaƒcy Moskorzyna nie opuszczajà ràk. - Pi maki te sà pi kne. Trzeba si cieszyç z ka dego zwierz cia, którego przybywa w naszym otoczeniu - mówià. I trudno odmówiç im racji, tym bardziej, e nikt nie wyklucza, e w przysz oêci i w naszej gminie pojawià si bobry, czy inne rzadkie i chronione zwierz ta. Zyska o by na tym Êrodowisko i dobre samopoczucie mieszkaƒców naszej gminy. Roman TomczakPodpis: Internet

4 4 Gazeta Polkowicka Wa ne tematy Dwójka podopiecznych WTZ znalaz a zatrudnienie, a jeden zdaje matur Stukn y im trzy lata Trzy lata jak jeden dzieƒ WTZ w Polkowicach powsta- y w 2005 roku. W ich ramach dzia a siedem pracowni - komputerowa, gospodarstwa domowego, szycia i kroju, stolarska, organizacji posi ków, wystroju wn trz, plastyczna oraz ceramiczna. Podopieczni instruktorów WTZ systematycznie uczestniczà w ró nego rodzaju imprezach odbywajàcych si na terenie miasta i nie tylko. - Mamy na swoim koncie wiele sukcesów w ró norodnych festiwalach artystycznych oraz zawodach sportowych. Najwa niejsze jednak, e nasi podopieczni odzyskujà wiar w siebie i swoje mo liwo- Êci - opowiada P dzisz. Ostatnio podopieczni WTZ uczestniczyli w Mi dzynarodowej Olimpiadzie Umiej tnoêci Osób Niepe nosprawnych w Koninie. Wypadli bardzo dobrze zdobywajàc po jednym medalu z ka dego kruszcu. Z oto wywalczy Rafa Dobrowolski w konkurencji malowanie na szkle. Monika Moskaluk zdoby a srebrny krà ek w cukiernictwie, a Adamowi Miernikowi w konkurencji informatycznej przypad w udziale bràz. Uczestnicy WTZ, jest ich oko o 30, systematycznie spotykajà si doradcà zawodowym, biorà tak e udzia w licznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, by pod okiem wykwalifikowanych instruktorów jak najlepiej przygotowaç si do przysz ej pracy. - Ju od dwóch lat nasi wychowankowie odbywajà praktyki w dzia ajàcych na terenie Nowe, stare godziny Dowód osobisty, meldunek, czy z o enie pisma mo na za atwiç codziennie do godziny 17. Kancelaria i Wydzia Spraw Obywatelskich pracujà od 8 do 17. Rok temu zosta wprowadzony nowy regulamin z godzinami otwarcia urz du. We wtorki urzàd by czynny do 17, a w piàtki do 15. Po wprowadzeniu nowych godzin analizowano zasadnoêç nowego zarzàdzenia. Po przeanalizowaniu potrzeb - Podj cie zatrudnienia przez naszych podopiecznych to olbrzymi sukces. Przed trzema laty, gdy rozpoczynaliêmy dzia alnoêç nawet nie marzy am, e wszystko tak pi knie si rozwinie-mówi Edyta P dzisz, kierownik Warsztatów Terapii Zaj ciowej. powiatu polkowickiego firmach i instytucjach. To ich drugi dom - Jestem szcz Êliwy. Moi wspó pracownicy sà dla mnie bardzo mili. Praca nie jest ci ka. Daj sobie rad bez adnych problemów. Pracuje ju blisko rok - mówi Damian Chaber, który ostatnio przeniós si z Zak adu Naprawy i Regeneracji GaÊnic do chocianowskiej firmy RAG. Drugà z wychowanek WTZ, która znalaz a zatrudnienie jako porzàdkowa jest Iwona Szymaszczyk. Ponadto jeden z wychowanków obecnie zdaje egzaminy mieszkaƒców Polkowic okaza o si, e po godzinie 16 urzàd odwiedzajà mieszkƒcy za atwiajàcy sprawy tylko w Kancelarii i Wydzia e Spraw Obywatelskich. W poniedzia ek, 12 maja, wprowadzono wi c nowy regulamin wed ug którego, tylko Kancelaria i Wydzia Spraw Obywatelskich pracujà d u ej. Osa Urzàd Gminy Polkowice Pn - pt Kancelaria i Wydzia Spraw Obywatelskich UG Polkowice Pn - Pt maturalne, a kolejny ukoƒczy w aênie dwuletnie Liceum Ogólnokszta càce dla doros ych. Dla wszystkich podopiecznych Edyty P dzisz dziê warsztat to drugi dom. Mówià zgodnie, e bez niego nie wyobra ajà sobie swojego funkcjonowania, bo w aênie tutaj znaleêli to czego im brakowa o - ciep o, przyjaêƒ i gotowych do niesienia pomocy instruktorów, na których zawsze mogà liczyç. Pieniàdze niewielkie, a wdzi cznoêç bezbrze na Roczny koszt funkcjonowania Warsztatów Terapii Zaj ciowej to oko o pó miliona z otych. Wi kszoêç Êrodków na ten cel pochodzi z dotacji z Paƒstwowego Funduszu Osób Niepe nosprawnych, którym dysponuje starostwo powiatowe. By w ogóle rozpoczàç dzia- alnoêç organizatorzy musieli dysponowaç 10-cio procentowym wk adem w asnym. Ârodki te uda o si pozyskaç ze starostwa powiatowego oraz z gminy Polkowice, które nadal wspierajà WTZ pokaênymi kwotami. Co wi cej zarówno starosta, jak i burmistrz zgodnie zapowiadajà, e nadal b dà wspieraç WTZ, bo wdzi czno- Êci, którà okazujà uczestnicy warsztatowych zaj ç nie sposób porównaç z czymkolwiek.» Mówià uczestnicy zaj ç ARTUR SKIERKOWSKI -Przychodz do warsztatu od samego poczàtku. To wspania e miejsce. Nauczy- em si bardzo wielu przydatnych rzeczy. Moje ycie zmieni o si bardzo od momentu, gdy po raz pierwszy przyszed em tutaj. Mam wspania ych przyjació, jeêdzimy na wycieczki. Nie wyobra am sobie ycia bez warsztatu. PIOTR GARLI SKI -Dzi ki warsztatom odkry- em, e ycie jest pi kne. Uczestniczy em w zawodach sportowych, wyst puje na scenie. Jest naprawd wspaniale. Codziennie spotykam si ze Êwietnymi ludêmi. Tworzymy zgrana grup. Bardzo dobrze, e jest takie miejsce, w którym, my niepe nosprawni mo emy czuç si dobrze. Kto staje na miejscu dla niepe nosprawnego? Wszystkie miejsca dla osób niepe nosprawnych w mieêcie b dà identycznie oznakowane. Pe nomocnik burmistrza ds. osób starszych i niepe nosprawnych b dzie koordynowa ujednolicenie tych oznaczeƒ. W Polkowicach jest 140 miejsc parkingowych dla osób niepe nosprawnych. Wi kszoêç z nich jest podobnie oznakowana, jednak sà one zniszczone i nie zawsze wymiary sà takie same. Wyliczono, e pomalowanie tych miejsc w ca- ym mieêcie b dzie kosztowa o 54 tys. z. Jednocze- Ênie oznakowanie b dzie mocno rzuca o si w oczy, by kierowcy nie parkowali na miejscach przeznaczonych dla niepe nosprawnych. - Chcemy odêwie yç te miejsca, a jednoczeênie edukowaç kierowców - t umaczy Jolanta Mielczarek, pe nomocnik ds. osób starszych i niepe nosprawnych. - Samochód postawiony na tym miejscu b dzie bardzo widoczny. Pe nomocnik w imieniu burmistrza zwróci si tak- e do marketów i zarzàdców spó ek na terenie miasta z proêbà o wprowadzenie nowego sposobu oznakowania na swoich parkingach. Ponadto urz dnicy zamierzajà systematycznie robiç przeglàd takich miejsc w mieêcie i zwracaç uwag kierowcom, którzy bez uprawnieƒ parkujà na placach przeznaczonych dla osób niepe nosprawnych. Podczas ostatniego spotkania zespo u do spraw programu Pomoc osobom starszym i niepe nosprawnym rozmawiano tak e o mieszkaniu chronionym w mieêcie. Niewykluczone, e pomocà osobom zamieszkujàcym w tych mieszkaniach zajmà si równie wolontariusze. Osa

5 Nasze tematy Gazeta Polkowicka 5 Któ z nas nie marzy o tym, by gasiç wielkie po ary? Stra acy Êwi towali w s oƒcu UroczystoÊci zwiàzane z obchodami Dnia Stra aka odby- y si w sobot, 10 maja, na placu przed Komendà Powiatowà Paƒstwowej Stra y Po- arnej. Wszystko rozpocz o si od Mszy Âwi tej w koêciele Matki Bo ej Królowej Polski. Po jej zakoƒczeniu korowód pocztów sztandarowych uda si w kierunku ulicy Polnej, gdzie zaplanowano okolicznoêciowà akademi. Tam mia o miejsce przekazanie awansów na wy sze stopnie s u bowe oraz wr czenie okolicznoêciowych nagród wieloletnim stra akom. Praca stra aka jest odpowiedzialna i trudna, wymaga wielkiej odwagi, hartu ducha i olbrzymiej odpowiedzialnoêci. By by a ona dobrze wykonywana stra acy muszà byç wyposa eni w najnowoczeêniejszy sprz t. Polkowiccy stra acy i to zarówno ci zawodowi, jak i ochotnicy sà systematycznie doposa ani w nowoczesny sprz t. W innych rejonach kraju tak dobrze nie jest. Niedobory sprz towe w po àczeniu z niezbyt wygórowanymi zarobkami to g ówne powody, dla Ten zawód ma w sobie coê z romantyzmu. Oto nieugi ty m czyzna idzie walczyç z ywio em niszczàcy dobytek ludzi. Có mo e byç bardziej heroicznego i szlachetnego jednoczeênie? Niestety do stra ackiej s u by ch tnych jest coraz mniej. Wojewódzkie obchody Dnia Stra aka we Wroc awiu. Od lewej - nadbrygadier Janusz Skulich zast pca komendanta g ównego PSP, kpt. Grzegorz Kasperek i Waldemar Jakubowski, emerytowany zast pca dyrektora OSRG w Sobinie. których do tego pi knego zawodu garnie si coraz mniej ch tnych, a szkoda, bo tradycja stra acka jest bardzo d uga. Stra acy sà nazywani stra nikami ywio ów bàdê rycerzami Âwi tego Floriana, który jest ich patronem. Florian by rzymskim legionistà, m czennikiem za wiar. y w czasach Archiwum KWSP we Wroc awiu cesarza Dioklecjalna, zosta a zamordowany i utopiony w rzece w 304 roku. W XII wieku relikwie Êwi tego sprowadzono do Krakowa. W 2004 roku z okazji 1700 rocznicy Êmierci Âwi tego Floriana zosta y one przewiezione do katedry warszawsko-praskiej. Kult Êwi tego rozwinà si w Polsce po roku 1528, gdy sp on a jedna z dzielnic Krakowa - Kleparz, a z po ogi ocala jedynie koêció Êw. Floriana. Jedna z legend mówi, e Êw. Florian ju jako dziecko ugasi po ar domu jednym strumieniem wody. Nic dziwnego, e zosta on patronem wszystkich stra aków. DziÊ nadal zawód stra aka nie tylko rozpala wyobraêni, ale uwa any jest za jeden z bardziej powa anych na liêcie profesji. I nic dziwnego, bo co jak co, ale na stra akach zawsze mo na polegaç. W sobot z okazji Dnia Stra- aka wszyscy uczestnicy uroczystoêci okolicznoêciowych sk adali stra akom najserdeczniejsza yczenia. Do yczeƒ do àcza si i nasza redakcja. 1.Wymagania niezb dne: a) minimum Êrednie techniczne o specjalnoêci elektryk lub elektronik, b) praca lub praktyka w zawodzie elektryk lub elektronik, c) niekaralnoêç za przest pstwo pope nione umyêlnie; d) pe na zdolnoêç do czynnoêci prawnych i korzystanie z pe ni praw publicznych, e) nieposzlakowana opinia, f) obywatelstwo polskie, g) stan zdrowia pozwalajàcy na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. 2.Wymagania dodatkowe: a) znajomoêç przepisów Prawa budowlanego; b) znajomoêç przepisów technicznych, PN itp.; c) umiej tnoêç przedmiarowania robót budowlanych; d) umiej tnoêç kosztorysowania robót budowlanych; e) umiej tnoêç obs ugi programów do kosztorysowania (Norma); f) znajomoêç i umiej tnoêç obs ugiwania programów Word, Excel; g) znajomoêç przepisów KPA; h) znajomoêç przepisów ustawy prawo zamówieƒ publicznych; i) zaangasowanie, energicznoêç, dyspozycyjnoêç, stanowczoêç, kreatywnoêç, komunikatywnoêç, lojalnoêç, odpornoêç na stres. 3.Zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku: a) Planowanie i przygotowanie zadaƒ inwestycyjnych i remontowych (w tym sporzàdzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich). b) Przygotowywanie projektów umów z zakresu zadaƒ inwestycyjnych i remontowych. c) Pe nienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami. d) Planowanie i nadzór wydatków z zakresu prowadzonych zadaƒ inwestycyjnych i remontowych. e) Rozliczanie zadaƒ inwestycyjnych i remontowych (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych). f) Przygotowywanie projektów pism, zarzàdzeƒ, uchwa z zakresu prowadzonych zadaƒ inwestycyjnych URZÑD GMINY POLKOWICE OG ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE DS. INWESTYCJI I REMONTÓW i remontowych. g) Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkaƒców, interpelacje radnych itp. h) Przygotowywanie wniosków o wszcz cie procedur przetargowych w zakresie prowadzonych zadaƒ. i) Wspó praca z innymi Wydzia ami. 4.Wymagane dokumenty: a) Syciorys (CV), b) list motywacyjny, c) kserokopia dyplomu, Êwiadectwa szkolnego, d) kwestionariusz osobowy (tu link do kwestionariusza osobowego), (druk kwestionariusza osobowego znajduje si w Kancelarii Urz du pokój nr 10 - parter), e) kserokopia Êwiadectw pracy, f) kserokopia dowodu osobistego, g) kserokopia decyzji o uprawnieniach budowlanych, h) oêwiadczenie kandydata o niekaralnoêci za przest pstwa pope nione umyêlnie, o posiadaniu pe nej zdolnoêci do czynnoêci prawnych oraz korzystaniu z pe ni praw publicznych, o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajàcego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, i) opinia z zak adu pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne nalesy sk adaç osobiêcie w siedzibie Urz du lub pocztà na adres: Urzàd Gminy Polkowice, Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem ÑDotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontówî, w terminie do dnia r. Aplikacje, które wp ynà do Urz du po wyznaczanym terminie nie b dà rozpatrywane. Do oferty pracy nalesy do àczyç w asnor cznie podpisane oêwiadczenie o treêci: îwyrasam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z e zmianami) oraz ustawà o pracownikach samorzàdowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianamiî). Zarzàd Stowarzyszenia Chorych na Cukrzyc w Polkowicach zaprasza cz onków stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane n/w tematem na szkolenie, które odb dzie si 11 czerwca 2008r. o godzinie w sto ówce OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Polkowicach. Temat szkolenia SAMOKONTROLA - CO TO JEST, JAK JÑ PROWADZIå?. Po szkoleniu indywidualnych konsultacji udzielaç b dzie dr Irena Szykowna - Ordynator Oddzia u Diabetologicznego Szpitala MCZ S. A. w Lubinie. ZAPRASZAMY Zarzàd Stowarzyszenia Chorych na Cukrzyc w Polkowicach Gmina Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz dotyczàcy dzier awy: - pomieszczeƒ w budynku przy ul. Legnickiej 15 w Polkowicach o pow. 35,80 m2 - lokalu u ytkowego przy ul. G ogowskiej 1-11 w Polkowicach o pow. 422,67 m2 Informacji na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel BURMISTRZ POLKOWIC OG ASZA KONKURS NA NAJ ADNIEJSZ DZIA K Z ELEMENTAMI EKOLOGICZNYMI ZLOKALIZOWAN W ROD NA TERENIE POLKOWIC W 2OO8 ROKU 1. Konkurs adresowany jest do ka dego z zarzàdów czterech Rodzinnych Ogródków Dzia kowych po o onych na terenie Polkowic. 2. Warunkiem udzia u w konkursie jest zg oszenie przez zarzàd ROD deklaracji o przystàpieniu do konkursu wytypowanej dzia ki w Urz dzie Gminy Polkowice, Rynek 1, (kancelaria - pokój nr 10). 3. Zg oszenia do konkursu b dà przyjmowane do 20 czerwca 2008 r. 4. Regulamin konkursu i druki deklaracji znajdujà si w Wydziale Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich - Rynek 6, pokój nr 24 oraz na stronie internetowej 5. W konkursie przewidziano nagrody pieni ne. Szczegó owych informacji udziela Wydzia Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich tel Serdecznie zapraszam do udzia u w konkursie!

6 6 Gazeta Polkowicka Edukacja Na niejednej twarzy mo na by o dostrzec zy O niepe nosprawnoêci przy kawie Na blisko godzin jedna z sal lekcyjnych Gimnazjum nr 2 sta a si artystycznà enklawà. W powietrzu unosi a si woƒ aromatycznej kawy, a zaproszeni goêcie przys uchiwali si recytacjom oraz wyst pom muzycznym. Wi kszoêç utworów, które prezentowali uczniowie tematycznie zwiàzana by a z niepe nosprawnoêcià, gdy has o przewodnie kawiarenki brzmia o - Tacy sami w ró norodnoêci - ró ni w jednorodnoêci. W trakcie tego niecodziennego spotkania odby o si równie podsumowanie konkursu plastycznego zatytu owanego tak samo jak kawiarenka. Autorzy najlepszych prac odebrali z ràk dyrektor Gimnazjum nr 2 Doroty Gnych nagrody ksià kowe ufundowane przez ksi garni Pod Akacjami w Polkowicach. Niektóre z utworów recytowanych przez uczniów by y na tyle wzruszajàce, e policzkach goêci sp ywa y zy. - Trudno by o opanowaç wzruszenie, bo s owa wierszy by y bardzo màdre i wypowiadane z g bokim zaanga owaniem emocjonalnym. MyÊl, e tego typu spotkania odgrywajà bardzo wa nà rol w budowaniu tolerancji i prze amywaniu stereotypów wobec osób niepe nosprawnych. Dzi ki nim m odzie dostrzega, e niepe nosprawni tak naprawd majà takà samà, a cz sto nawet du o bardziej rozbudowanà wra liwoêç - mówi Magdalena Beller. W ramach kawiarenki swoje talenty prezentowali nie tylko uczniowie gimnazjum, ale równie uczestniczy zaj ç warsztatów terapii zaj ciowej, którzy zawsze ch tnie biorà udzia w tego rodzaju przedsi wzi ciach. - My jesteêmy bardzo otwarci. Uczestnictwo w tego rodzaju przedsi wzi ciach wiele nam daje. Dzi ki temu wiemy, e jeste- Êmy potrzebni, e sà osoby, które ch tnie z nami rozmawiajà, a tak e s uchajà jak recytujemy i Êpiewamy - zaznacza Piotr Garliƒski, uczestnik zaj ç w ramach WTZ, znany ze swojego talentu aktorskiego. Kawiarenk zorganizowali uczniowie z Ko a Teatralnego pod opiekà Magdaleny Beller. Konkurs z kolei przygotowali - Kamila Bogus, Justyna Marsza- ek i Alina Rapin. O wystrój zadba a Bogumi a Gawlak-Pokrywka. ZWYCI ZCY Wiersz Jagoda Gulewicz, wyró nienie Krzysztof Szczerbina Opowiadanie Alina Tomaszewska, Natalia Ratka Praca plastyczna Sylwia Mrowiec, Maciek Ho odniak Zdecydowana wi kszoêç absolwentów Zespo u Szkó kontynuuje k nauk na studiach wy szych Tutaj warto si uczyç Jeszcze do koƒca maja uczniowie, koƒczàcy w tym roku gimnazjum mogà sk adaç podania o przyj cie do szkó ponadgimnazjlanych, w tym równie do polkowickiego Zespo u Szkó, który uruchamia klasy o trzech nowych specjalnoêciach. - Na bie àco analizujemy potrzeby rynku edukacyjnego i staramy si elastycznie reagowaç. Dlatego postanowiliêmy uruchomiç w ramach dzia ajàcego w naszej szkole Technikum Ekonomicznego specjalnoêci technik hotelarstwa oraz technik handlowiec, a w ramach Liceum Ogólnokszta càcego klas humanistycznà z socjologià i psychologià spo ecznà - mówi nam Zofia Grabowska, wicedyrektor Zespo u Szkó. Przyszli absolwenci klasy o profilu technik-handlowiec b dà mogli podjàç prac jako przedstawiciele handlowi. Oznacza to, e raczej nie powinni mieç problemów ze znalezieniem pracy, bo liczba ofert dla przedstawicieli handlowych jest imponujàca. K opotów na rynku pracy nie powinni mieç tak e absolwenci kierunku technik-hotelarstwa. Z kolei uczniowie, którzy zdecydujà si na nauk w klasie humanistycznej z socjologià i psychologià spo ecznà raczej nie powinni mieç k opotów z kontynuowaniem nauki na studiach wy szych. - Absolwenci naszego Liceum Ogólnokszta càcego w zdecydowanej wi kszoêci podejmujà studia - zaznacza Jolanta RubiÊ-Kulczycka, wicedyrektor Zespo u Szkó. Polkowicka placówka dysponuje szerokà ofertà klas - w ramach Liceum Ogólnokszta càcego jest ich szeêç (j zykowa, informatyczno-matematyczna, ogólna, humanistyczna, humanistyczna z elementami socjologii i psychologii spo ecznej oraz biologiczno-chemiczna. W ramach technikum dzia ajà klasy kszta càce w czterech specjalnoêciach - technik ekonomista, informatyk, hotelarstwa oraz handlowiec. Rozbudowana oferta w zakresie specjalnoêci w klasach to nie jedyny atut, którym dysponuje Zespó Szkó. Inne to bogata oferta zaj ç pozalekcyjnych, a tak e szeroka wspó praca mi dzynarodowa, mi dzy innymi przy realizacji ró nego rodzaju projektów edukacyjnych. -Naprawd warto z o yç dokumenty i rozpoczàç nauk w jednej z naszych szkó - zach ca wicedyrektor RubiÊ-Kulczycka. Wa ne terminy 31 maja - do tego dnia mo na sk adaç podania o przyj cie do szko y 24 czerwca - ostatni dzieƒ przyjmowania kopii dokumentów ukoƒczenia gimnazjum 2 lipca - do tego dnia trzeba dostarczyç orygina y 4 lipca - og oszenie listy uczniów przyj tych do klas pierwszych Wielka fascynacja kolejà Mi dzywojewódzki konkurs DolnoÊlàska kolej dawniej i dziê zorganizowany przez Szko Podstawowà nr 1 zosta rozstrzygni ty. Autorzy wyró nionych prac otrzymali atrakcyjne nagrody, a jeszcze kilka dni po uroczystym podsumowaniu w szkole odbywa si festyn poêwi cony kolei. - Zainteresowanie konkursem przesz o nasze najêmielsze oczekiwania. Co prawda w szkole ju od kilku lat dzia a Ko o Mi oêników Kolei, na którego zaj cia przychodzi spora grupa uczniów, ale nie sàdzi em, e w innych miastach kolej równie cieszy si tak du à estymà - mówi nam Marcin Zarzycki, g ówny organizator konkursu, w którym mogli wziàç udzia uczniowie szkó podstawowych oraz gimnazjów z terenu województw dolnoêlàskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Prace na konkurs nale a o przes aç do SP 1 w Polkowicach w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia. Jurorzy oceniali nades ane dzie a w trzech kategoriach - praca fotograficzna, historyczno-literacka oraz mulitemedialna. Cele, które leg y u podstaw organizacji konkursu to mi dzy innymi rozbudzanie u uczniów zainteresowaƒ kolejà, ukazanie wk adu kolejarzy w odbudow zniszczeƒ wojennych po II wojnie Êwiatowej, a tak e kszta towanie wêród uczniów ÊwiadomoÊci znaczenia kolei jako ekologicznego Êrodka transportu. - Ponadto chcieliêmy równie, by uczniowie zrozumieli jak wielkà rol w rozwoju Dolnego Âlàska odegra a kolej, a tak e stworzyç im mo liwoêç prezentacji zainteresowaƒ i uzdolnieƒ - zaznacza Zarzycki. Oceniajàc poszczególne prace jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia, bo wi kszoêç z nich zas ugiwa a na wyró nienie. Konkursy jednak rzàdzà si swoimi prawami, a jedno z nich zak ada koniecznoêç wy onienia zwyci zców. Ostatecznie jurorom uda o si wskazaç tych najlepszych. Po zakoƒczeniu ceremonii przekazania atrakcyjnych nagród ufundowanych przez licznych sponsorów przedsi wzi cia (Pol-Miedê Trans, PKP Intercity, SKOK im. Stefczyka w Polkowicach oraz Carta Blanca) przez kilka dni na terenie SP 1 trwa festyn poêwi cony historii dolnoêlàskich kolei i modelarstwu kolejowemu. Cz onkowie ko a mi oêników kolei rozdawali uczniom SP 1 gad ety zwiàzane z kolejà, a tak e oglàdali filmy dokumentalne zwiàzane z kolejà. Zwyci zcy Szko y podstawowe Fotografia - Magda Go aszewska - SP 1 Polkowice Praca historyczno-literacka - ukasz Wiertelak - SP 8 Lubin Praca multimedialna - Mateusz Ozi b owski - SP 2 Polanica Gimnazja Fotografia - Filip Filipiak - Gimnazjum nr 1 Zielona Góra Praca historyczno-literacka - Katarzyna Wojtanowska - Gimnazjum nr 5 Legnica Praca multimedialna - Karol Dereƒ - Gimnazjum nr 2 Polkowice

7 RozmaitoÊci Gazeta Polkowicka 7 Kolejna eskapada polkowickiej owickiej grupy eksploratorskiej Zg biali tajniki MRU Polkowicki owicki triathlonista mocno wszed w sezon Augustyniak drugi W Mi dzyrzeczu odby a si konferencja popularnonaukowa poêwi cona Mi dzyrzeckiemu Rejonowi Umocnionemu. W gronie uczestników znaleêli si cz onkowie grupy Hunter. Poni ej relacja autorstwa jednego z hunterowców - Micha a Gontaszewskiego. Ponad 30 kilometrów tuneli i korytarzy, po o onych od 15 do 45 metrów pod ziemià, tysiàce ton stali i betonu oraz setki istnieƒ ludzkich, które poch on a budowa jednego z najwi kszych kompleksów umocnieƒ. Mowa tu o Mi dzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Obiekt ten by miejscem tegorocznej, III Konferencji popularnonaukowej, organizowanej przez redakcj miesi cznika Odkrywca. Oczywi- Êcie nie zabrak o tam naszej grupy eksploracyjno-historycznej Hunter, która ma ju spore do- Êwiadczenie w penetracji tajemniczych podziemi tego betonowego kompleksu. Uzbrojeni w aparaty fotograficzne, odpowiednià odzie i oêwietlenie daliêmy si kolejny raz wciàgnàç w ten jedyny w swoim rodzaju klimat, tworzony przez prawie dwustu mi oêników militariów, zagadek II wojny Êwiatowej oraz podziemnej przygody. Konfernecja rozpocz a si w piàtek 16 maja i trwa a do niedzieli. W jej trakcie zdobyliêmy wiele ciekawych informacji dotyczàcych MRU oraz poznaliêmy U W A G A M I E S Z K A C Y Burmistrz Polkowic informuje, e przystàpiono do prac nad utworzeniem listy mieszkaniowej na rok 2008 i lata nast pne. Zapraszam wszystkich zainteresowanych przydzia em mieszkania czynszowego do sk adania stosownych wniosków Termin sk adania wniosków up ywa w dniu 4 lipca 2008 r. (druki wniosku znajdujà si w Urz dzie Gminy Polkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Szczegó owe informacji mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami ul. Rynek 19 pok. 2 w poniedzia ki i piàtki w godz. od 10:00 do 14:00, we wtorki, Êrody i czwartki od godz. 8:00 do 16:00 oraz pod nr telefonu 076/ mnóstwo ciekawych osób. JesteÊmy przekonani, e nowe znajomoêci b dà procentowaç w przysz oêci. Micha Gontaszewski W konferencji uczestniczyli: Micha Gontaszewski, S awomir Tarnowski, Wojtek Piekarz, Darek Ryglicki, Pawe Wasilewski, Krzysztof Chmara i Eligiusz Franek BaÊczyn. Burmistrz Polkowic og asza przetarg ustny nieograniczony na dzier aw lokali u ytkowych po o onych w obr bie 1 miasta Polkowice przy ul. Ratowników 1 i 4 stanowiàcych w asnoêç Gminy Polkowice Przetarg odb dzie si w dniu 24 czerwca 2008 r. o godz lokal przy ul. Ratowników 1; o godz lokal ul. Ratowników 4 w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek (budynek kamienicy - sala konferencyjna). Do przetargu mogà przystàpiç osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w okreêlonym terminie oraz przed o enie Komisji przetargowej: * dowodu wp aty wadium, * dowodu to samoêci, * w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sàdowego lub zaêwiadczenia o wpisie do rejestru dzia alnoêci gospodarczej oraz w aêciwych pe nomocnictw, dowodów to samoêci osób reprezentujàcych podmiot. Micha Gontaszewski w Cz stochowie W Z otym Potoku, niedaleko Cz stochowy odby y si mistrzostwa Polski w duathlonie. Bardzo dobrze wypad zawodnik polkowickiego P etvala, dla którego by to pierwszy start w rozpoczynajàcym si sezonie. Oprócz Marka Jaskó ki, który przygotowuje si do Olimpiady w Pekinie, na starcie stan a ca a Polska czo ówka. Przypominamy, e w latach 2001, 2002 nasz Krzysztof Augustyniak wywalczy w duathlonie z ote medale mistrzostw Polski. W Z otym Potoku zawodnicy mieli do pokonania 5 km biegu (dwie p tle po 2,5 km), 20 km jazdy rowerem (trzy p tle) i na koniec 2,5 km biegu. Najwi cej potu i si zostawili na trasie biegowej. By a to trasa typowo krosowa z ciàg ymi podbiegami i zbiegami, o pod o u w cz Êci asfaltowym oraz szutrowym. Nasz zawodnik po pierwszym biegu straci do czteroosobowej czo ówki niewiele ponad pó minuty. Na 20 kilometrowej trasie rowerowej prowadzàca ju tylko trójka powi kszy a przewag i przed drugim biegiem ró nica ta wynosi a minut i 10 sekund. Walka by a bardzo za arta do ostatnich metrów. Ostatecznie polkowiczanin zajà piàte miejsce w klasyfikacji generalnej, co da o mu tytu wicemistrza Polski wêród seniorów. O tym, e forma Krzysztofa u progu sezonu jest naprawd wysoka mo e Êwiadczyç fakt, e drugi odcinek biegu pokona on w tym samym czasie, co zdobywca tytu u mistrzowskiego wêród seniorów, by y wielokrotny mistrz Polski w triathlonie i duathlonie Micha Sierakowski. - Jestem zadowolony ze swojego startu i wierz, e ten sezon przyniesie zarówno mi jak i kibicom wiele pozytywnych wra eƒ. Przy okazji zawodnik dzi kuje wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które go wspierajà, albowiem bez ich pomocy nie by by sam w stanie przygotowaç tak wysokiej formy sportowej - powiedzia nam Krzysztof. W klasyfikacji generalnej zawodów w Z otym Potoku wygra Przemys aw Szymanowski z Kielc. Oprac. KoK Wadium nale y wp aciç na konto Urz du Gminy Polkowice w Banku PKO BP S.A. O/Polkowice nr Termin wniesienia wadium - do dnia 19 czerwca 2008 r. Wp acone wadium zostanie: * zaliczone na poczet czynszu dzier awnego, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg, * zwrócone po przetargu, je eli osoba wp acajàca wadium nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe, * ulegnie przepadkowi, je eli osoba, która wygra przetarg nie stawi si do zawarcia umowy dzier awy. Przetarg uwa a si za zakoƒczony wynikiem negatywnym, je eli aden z uczestników przetargu nie zaoferuje postàpienia ponad cen wywo awczà. Uwagi: * do wylicytowanego czynszu dzier awnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokoêci 22 %, * umowa dzier awy zawarta b dzie na czas nieokreêlony, * trzy-miesi czny okres wypowiedzenia umowy dzier awy, * wysokoêç czynszu waloryzowana b dzie raz do roku o wskaênik inflacji podawany przez Prezesa GUS, * Dzier awca ponosi b dzie wszelkie koszty utrzymania nieruchomoêci, w tym m.in. op aty za media, * Dzier awca wszelkie prace remontowe, modernizacyjne lokalu wykona we w asnym zakresie bez mo liwoêci zwrotu poniesionych nak adów Umowa dzier awy zawarta zostanie z administratorem nieruchomoêci tj. Przedsi biorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, ul. Dàbrowskiego 2, który dzia a w imieniu Gminy Polkowice - w terminie 21 dni od dnia podpisania protoko u z przetargu. Dzier awca zobowiàzany b dzie do uiszczenia kaucji zabezpieczajàcej w wysoko- Êci trzykrotnego czynszu najpóêniej w dniu zawarcia umowy dzier awy - na konto wskazane przez Przedsi biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Dodatkowych informacji udziela Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz du Gminy Polkowice ul. Rynek 19, pok. 10, tel Burmistrz Polkowic zastrzega sobie prawo uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny.

8 8 Gazeta Polkowicka Kultura Rozmowa z EWÑ KASPRZYK, znanà aktorkà, która wystàpi a na scenie w ramach PolkP olkowickich owickich Dni TeatruT Nazwisko Almodovar zamiast przyciàgaç odstrasza o» BIBLIOTEKA POLECA - Jak uda o si pani doprowadziç do tego, e Pedro Almodovar zgodzi si na to, by jego felietony prze o yç na j zyk teatru? - StaraliÊmy si przez ponad rok do tego, by uzyskaç od Almodovara zgod na wystawienie sztuki opartej na kanwie jego felietonów. JeêdziliÊmy do niego dwukrotnie i uda o si. W momencie, gdy mieli- Êmy ju zgod musieliêmy zastanowiç si nad tym, kto b dzie re yserowa. W zasadzie wówczas nie wiedzieliêmy jak ta sztuka ma wyglàdaç. Czeka o nas sporo pracy, ale op aci o si. Gramy Patty Diphusa od pi ciu lat i zazwyczaj sztuka jest przyjmowana entuzjastycznie, a to przecie dla ka dego aktora jest najwa niejsze. - Jak g boko Almodovar ingerowa w tekst sztuki? - Powiem szczerze, e nie by o to zbyt bolesne. Raczej akceptowa wi kszoêç pomys ów. Co prawda pewne zmiany wprowadzi, ale mia y one charakter chirurgiczny. Da nam doêç du à swobod i by zadowolony z efektów naszej pracy. - Jak wyglàda a wasza wspó praca? - Przesy aliêmy Almodovarowi kolejne wersje scenariusza. Du o do siebie dzwonili- Êmy, ale dane by o nam równie spotkaç si z tym wielkim re yserem. Mia o to miejsce w Barcelonie, na rozdaniu nagród Hiszpaƒskiej Akademii Filmowej. Almodovar uêcisnà mi r k i napisa pi knà dedykacj. Zapami tam to spotkanie na d ugo. - Jakie wra enie robi wielki Pedro Almodovar? - Nie mia am okazji poznaç go za dobrze, bo nasze spotkanie by o doêç krótkie. Dla mnie jednak jest postacià nietuzinkowà. Potrafi dostrzec rzeczy i zjawiska, których inni nie widzà. Poza tym ma boski dar. Nikt tak jak on nie potrafi re yserowaç kobiet dojrza- ych. No i ma t niesamowità umiej tnoêç opowiadania w sposób bardzo prosty o rzeczach bardzo trudnych. To jest umiej tnoêç unikatowa i za to g ównie podziwiam Almodovara. - Podobno mia a pani spory problem ze znalezieniem pieni dzy na realizacj spektaklu Patty Diphusa Magia nazwiska Almodovar jak widaç nie zadzia a a? Zabójcza si a wyrzutów sumienia - Problemów ze sfinansowanie przedsi wzi cia by o co nie miara. Nazwiska Almodovara oraz tematyka sztuki - gwiazda bran y porno opowiadajàca losy swego ycia - odstraszy a wszystkich doêç skutecznie. Dosz o do tego, e musieliêmy zrezygnowaç z cz Êci planów, bo nie by o pieni dzy. Na szcz Êcie okaza o si, e widzowie kupili sztuk i gromadnie przychodzili do teatru. Naszym zamiarem naprawd nie by o szokowanie. ChcieliÊmy pokazaç histori kobiety, która okolicznoêci zmusi y do dokonania trudnego wyboru. Zosta a prostytutkà, co jednak nie odar o jej z wra liwoêci i pragnienia mi o- Êci. - Ka dy móg by si znaleêç na miejscu Patty? - OczywiÊcie. Wyroki boskie sà przecie niezbadane. Nigdy nie wiadomo, gdzie nas rzuci los. Wi kszoêç z nas musi dokonywaç w yciu trudnych wyborów. Cz Êç wybiera dobrze, cz Êç êle. Ka dy jednak chce jak najlepiej. Nie wszystkim jednak si udaje i stàd biorà si wszelkie frustracje, niezadowolenie. O tym w aênie jest sztuka Patty Diphusa - o rozpaczliwym poszukiwaniu prawdziwej mi oêci, ciep a, o bezradnoêci. Rozmawia : EWA KASPRZYK Aktorka teatralna i telewizyjna. W 1983 roku ukoƒczy a Paƒstwowà Wy szà Szko Teatralnà w Krakowie. Przez wiele lat wyst powa a w gdaƒskim Teatrze Wybrze e. Od 2000 roku jest zwiàzana z warszawskiem teatrem Kwadrat.W filmie poczàtkowo grywa a g ównie w komediach. Dobre recenzje krytyki zebra a za monodram teatralny Patty Diphusa wed ug felietonów Pedro Almodovara. T sztuk obejrzeli widzowie w ramach X Polkwoickich Dni Teatru.» JESTEM, WI C PISZ Jestem przekonany, e wi kszoêç z czytajàcych te s owa, choç raz w yciu dopuêci a si czynu wstydliwego. Normalny cz owiek, Êwiadomie wykluczam egzemplarze o psychice zwichrowanej, jest tak skonstruowany, e czasem zdarza mu si zachowywaç w sposób, który powodem do dumy nie jest. Robimy coê g upiego, a potem musimy zmagaç si z wyrzutami sumienia, które nie ust pujà, pomimo usilnych staraƒ wyparcia ich z pami ci. Odzywajà si w najmniej oczekiwanym momencie i p tajà nasze myêli sprawiajàc, e nie jesteêmy w stanie skupiç si na niczym innymi, poza pragnieniem zapomnienia. Powody, które sprawiajà, e dopuszczamy si takich czynów sà przeró ne. Zazwyczaj jednak wspólnym mianownikiem dla nich jest chwilowa s aboêç. W yciu, jak to w yciu ka dy ma momenty lepsze i gorsze. Problem w tym, e w tych gorszych odpornoêç na zachowania irracjonalne maleje. Wówczas do eksplozji wystarczy iskra, która w normalnych okolicznoêciach nie by aby w stanie wznieciç nawet malutkiego p omienia. Konsekwencje wybuchu ponosimy zazwyczaj do koƒca swych dni. W skrajnych przypadkach wyrzuty sumienia b dàce nast pstwem eksplozji potrafià doprowadziç nawet do prób samobójczych. O problemie odpowiedzialnoêci za czyny pope nione w chwili s aboêci opowiada w swoim ostatnim dziele jeden z najwybitniejszych, moim zdaniem, twórców wspó czesnego kina - Woody Allen. W filmie dwóch braci znajdujàcych si na yciowym zakr cie zawiera swoisty pakt z diab em, a raczej z wujkiem Howardem, który w zamian za drobnà przys ug jest gotów nie tylko wydêwignàç ich z d ugów, w które popadli, ale równie zapewniç im Êwietlanà przysz oêç. Przys uga jest jednak» KRÓTKO By o skocznie W kinie odby si koncert zespo- ów hip-hopowych. Na scenie prezentowa y si zespo y Selavi, Interferencja, DPL i RHP. Wyst py zespo ów wykonujàcych muzyk hip-hopowà od doêç dawna cieszà si w naszym mieêcie du ym zainteresowaniem. Przychodzi na nie znacznie wi cej widzów ani eli na wyst py grup rockowych. DziÊ to w aênie hip-hop jest gatunkiem, w którym m odzi ludzie znajdujà muzyk, której szukajà. 8 maja, kiedy na scenie wystàpi y lokalne grupy hip-hopowe widzów przysz o sporo, a zabawa by a ostrych dêwi kach i rytmicznych frazach wykrzykiwanych przez wokalistów by a przednia. KoK Przyjecha Niemirski W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odby o si spotkanie autorskie znanego pisarza, autora powieêci b dàcych kontynuacjà cyklu przygód Pana Samochodzika opisywanych przez Zbigniewa Nienackiego. Arkadiusz Niemirski debiutowa ksià kà z serii-kontynuacji Pan Samochodzik i... zatytu owanà Skarby wikingów (1999). W latach napisa kilkanaêcie pozycji z tej popularnej serii. W lipcu 2003 nak adem Ossolineum ukaza a si jego pierwsza oryginalna powieêç detektywistyczna dla m odzie y Pojedynek detektywów. W Polkowicach znany i lubiany autor ciekawie opowiada o êród ach swojej twórczej inspiracji oraz trudach zawodu pisarza. W spotkaniu uczestniczy o spore grono m odzie y. Wszyscy byli bardzo zainteresowani tym, co mia do powiedzenia Niemirski, zadawali tak- e ciekawe pytania. KoK doêç nietypowa, gdy polega na delikatnym usuni ciu jednego z by ych wspó pracowników wujka, który wie zbyt wiele o interesach, które da y wujkowi fortun. Bracia odwo ujàc si do poczucia familijnej jednoêci starajà sobie wyt umaczyç, e czyn, którego si dopuêcili by koniecznoêcià. Jednemu z nich nawet si to udaje. Niestety drugi, niczym Raskolnikow ze Zbrodni i kary miotany jest wspomnieniami, które doprowadzajà go na skraj ob du. Ma ÊwiadomoÊç tego, e zrobi êle i nie uniknie konsekwencji. Tak te si staje w tragicznym finale, którym Allen daje widzom do zrozumienia, e nie warto amaç kodeksu moralnego, nawet w perspektywie zysku. Rachunek szcz Êcia i nieszcz Êcia w yciu zawsze bowiem wychodzi na zero, a wyrzàdzone z o wraca do sprawcy ze zdwojonà mocà.

9 Og oszenia Gazeta Polkowicka 9 Og oszenia drobne KUPI Kupi akordeon od 80 do 120 basów. Tel OD/4/11/08 Kupi dom w Polkowicach lub zamieni dwa mieszkania na dom. Tel OD/5/11/08 Kupi gara z kana em i pràdem na ul. Polnej do 8 tys. z. Tel OD/6/11/08 Kupi gara, przy ulicy Polnej. Tel OD/7/11/08 Kupi lub wynajm kiosk lub pawilon handlowy do 30 m2. Tel OD/8/11/08 SPRZEDAM Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 24 arów, w Polkowicach Dolnych Nowe Polkowice w obszarze budujàcego si nowego osiedla domów mieszkalnych. Funkcja terenu to budynki mieszkalne wielorodzinne z mo liwoêcià us ug w parterze. Ulice - drogi osiedlowe gminne. Tel OD/56/11/08 Pilnie sprzedam meble kuchennebia e, w bardzo dobrym stanie. Tel lub OD/15/11/08 Sprzedam 2 dzia ki budowlane (po 12 arów ka da) w Sobinie. Tel OD/16/11/08 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie (39.5m2), 2 szafy w zabudowie, na III pi trze, w Polkowicach, przy ul. Górników. Tel lub OD/17/11/08 Sprzedam dzia k budowlanà 10 arów przy ulicy Makowej w Polkowicach Dolnych. Media przy drodze. Atrakcyjne po o enie, nadaje sie pod zabudow jednorodzinnà i bliêniaczà. Cena 90 tys. z. Tel lub OD/18/11/08 Sprzedam dzia k budowlanà 44 ary, uzbrojonà wraz z budynkiem gospodarczym w elaznym MoÊcie (10 minut samochodem od Polkowic i Lubina). Woko o pi kne lasy. Tel. 76/ lub OD/19/11/08 Sprzedam dzia k budowlanà w Parchowie o powierzchni 19 arów. Tel OD/20/11/08 Sprzedam dzia k budowlanà w Polkowicach Dolnych, przy ul. Makowej o powierzchni 10 arów. Ksi ga wieczysta, opis i mapa, media przy drodze. Cena 90 tys. z. Nadaje si pod zabudow jednorodzinnà, jak i bliêniaczà. Tel lub OD/21/11/08 Sprzedam dzia k budowlanà w Suchej Górnej. Wszystkie media, wjazd z drogi asfaltowej. Powierzchnia ponad 8 arów. Tel OD/22/11/08 Sprzedam dzia k ogrodowà POD Miedzianka, 3 ary, nr dzia ki 284. Tel OD/23/11/08 Sprzedam dzia ki budowlane w Parchowie o powierzhni 10,23 ara i 13,29 ara. Tel OD/24/11/08 Sprzedam fotelik - noside ko dzieci cy od 0 kg do 15 kg. Stan bardzo dobry. Cena 50 z. Tel OD/25/11/08 Sprzedam kimono dzieci ce na wzrost Cena 35 z. Tel OD/26/11/08 Sprzedam komplet wypoczynkowy w kolorze oliwkowym z bukowymi wykoƒczeniami. Wersalka, dwa fotele i pufa + rozk adana bukowa awa. Cena za komplet 500z za aw 100z. Tel OD/27/11/08 Sprzedam komplet: stól rozk adany, 6 krzese i kanapa wszystko w jednej tapicercere oraz szaf z lustrem na ubrania i buty. Cena za wszystko z. Tel. 76/ lub OD/28/11/08 Sprzedam korzystnie biurko nadajàce si do hurtowni lub zak adu prywatnego. Tel. 076/ OD/29/11/08 Sprzedam meble sypialne d bowe. Stan idealny. Tel OD/30/11/08 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe (37,2 m2), na I pietrze, przy ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Tel OD/31/11/08 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 42,5m2, na III pi trze, przy ulicy Legnickiej. Mieszkanie nie wymaga adnego wk adu finansowego. Przynale y do niego suszarnia. Niski czynsz. Cena 155 tys. z. Tel lub OD/32/11/08 Sprzedam mieszkanie spó dzielczow asnoêciowe,w Polkowicach, w wie- owcu na III pi trze, o powierzchni 47,6 m2, 2 pokoje. Kuchnia i azienka po remoncie. Tel OD/33/11/08 Sprzedam mieszkanie w asnoêciowe 2- pokojowe, 42,5m2, przy ul. Legnickiej. Mieszkanie jest po remoncie, cz Êciowo umeblowane, nadaje si do zamieszkanie bez dodatkowych kosztów. Niski czynsz. Cena 155 tys. z. Tel lub OD/34/11/08 Sprzedam mieszkanie w asnoêciowebezczynszowe, 64m2, w S awie. Wysoki parter, mo liwoêç kupna z gara em. 5oom do jeziora. Cena do uzgodnienia. Tel OD/35/11/08 Sprzedam naro nik 2-osobowy+fotel. Stan bardzo dobry. Cena 500 z do uzgodnienia. Tel OD/36/11/08 Sprzedam okràg y stolik, kolor zielona sosna, z szybà. Cena do uzgodnienia. Tel. 076/ OD/37/11/08 Sprzedam Renault 19, rocznik 1995, disel, kolor morski. Cena do uzgodnienia. Tel. 76/ OD/38/11/08 Sprzedam samochód Ford Focus (hatchback). Rocznik 2000, przebieg , benzyna. Kolor jasny zielony metalik. Aluminiowe felgi, komplet zimowych opon. Stan bardzo dobry. Cena do negocjacji. Tel lub OD/39/11/08 Sprzedam samochód osobowy VW Golf III, 1.9 diesel, rocznik 1993, przebieg 203 tys. km. Cena z. Tel OD/40/11/08 Sprzedam wózek dzieci cy Chicco, wielofunkcyjny. Stan dobry. Cena 900 z. Tel OD/41/11/08 Sprzedam sof rozk adanà, trzyosobowà w kolorze ó to-pomaraƒczowym. Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel OD/11/11/08 PRACA Praca w dziale technicznym, na terenie Polkowic. DyspozycyjnoÊç, prawo jazdy kategorii B. Najch tniej emeryt lub rencista. Mile widziany w asny samochód. Kontakt w godzinach od 8.00 do Tel OD/9/11/08 KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... Przyjm do pracy w salonie fryzjerskim, ul. Moniuszki 23c. Tel OD/10/11/08 Supermarket Intermarche w Polkowicach zatrudni: kasjerów, sprzedawc magazyniera oraz rzeênika. Tel. 076/ OD/12/11/08 Zatrudni do pracy w aptece w Polkowicach, technika lub magistra farmacji, emeryta lub rencist, na godziny. Tel OD/13/11/08 Zatrudni kierowc z prawem jzdy kategorii C+E. Tel OD/14/11/08 US UGI Drobne naprawy instalacji elektrycznych do 1 Kw. Tel OD/42/11/08 Kasacja pojazdów. Wydajemy za- Êwiadczenia do wydzia u komunikacji i firm ubezpieczeniowych, bezp atny transport na terenie ca ego Dolnego Âlàska. Wszystkie czynnoêci za atwiamy na miejscu. Tel OD/43/11/08 Porady Prawne, Pisma Procesowe, Reprezentacja Procesowa. Tel OD/44/11/08 Tipsy elowe i akrylowe, profesjonalne zdobienie, ul. Moniuszki 23c. Tel OD/45/11/08 Tipsy elowe, profesjonalnie, pe ny zabieg ze zdobieniem 49 z. Tel OD/46/11/08 Us ugi ogólnobudowlane: murowanie, roboty elbetowe, g adzie gipsowe, malowanie, p yty g. kartonowe. Tel OD/47/11/08 Us ugi spawalnicze: bramy, kraty, balustrady, konstrukcje. Spawanie aluminium: cz Êci samochodowe i inne. Tel OD/48/11/08 WYNAJM Posiadam 2-pokojowe mieszkanie do wynaj cia w Polkowicach. Tel OD/49/11/08 Posiadam do wynaj cia domek letniskowy nad jeziorem w okolicy S awy (1 pokój, kuchnia, azienka). Blisko pla y, ryby, grzyby. Tel OD/50/11/08 Posiadam do wynaj cia umeblowane mieszkanie, 3-pokojowe. Tel OD/51/11/08 Posiadam mieszkanie do wynaj cia w Polkowicach. 120m2, umeblowane, 4 pokoje, kuchnia, azienka. W budynku wolnostojàcym z osobnym wejêciem w zacisznym miejscu. Pod àczone wszystkie media. Tel OD/52/11/08 Poszukuj lokalu do wynaj cia od 20 do 60 m2, z wityrnà i wejêciem od strony ulicy. Centrum lub blisko centrum Polkowic, G ogowa bàdê Lubina. Tel OD/53/11/08 Wynajm mieszkanie ok. 40m2, w Polkowicach, na Osiedlu Polanka, w domu jednorodzinnym z osobnym wej- Êciem, umeblowane. Cena z /miesiàc, bez innych op at. Tel OD/54/11/08 ZAMIENI Zamieni mieszkanie 1-pokojowe w wie owcu na 10-pi trze, przy ulicy Hubala, na wi ksze, mo e byç zad u- one. Tel. 76/ OD/55/11/08 INNE Lekcje grania dla dzieci, m odzie y i doros ych, na instrumetach: gitara klasyczna, elektryczna, basowa, pianino, skrzypce, wiolonczela, akordeon, keyboard, perkusja. Tel lub 76/ OD/1/11/08 Tanie noclegi nad morzem - Dar owo. Tel. 094/ lub OD/2/11/08 Tworzymy Ko o Partii Kobiet w Polkowicach. Zainteresowanych i ch tnych do wspó pracy ZAPRASZAMY. Tel OD/3/11/08 Gmina Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce; - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 116/12 o pow. 40 m2, po o onej w Polkowicach obr b I - w celu ustawienia w sezonie letnim zewn trznego ogródka restauracyjnyjnego, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 116/12 o pow. 10 m2, po o onej w Polkowicach obr b I - w celu ustawienia w sezonie letnim zewn trznego ogródka r estauracyjnyjnego, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 247/46 o pow. ~ 100 m2, po o onej w Polkowicach - z przeznaczeniem na ogród przydomowy, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 163/29 tj. cz Êci trawnika przy ul.moniuszki - w celu zamontowania masztu z flagà firmowà SKOK, - sprzeda y w trybie bezprzetargowym dzia ki o nr geod.199/4 o pow. 300 m2, po o onej w Sobinie - na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania w asnej nieruchomoêci - sprzeda y w trybie przetargu lokalu u ytkowego, po o onego w Polkowicach przy ul.k.b. Kominka 5I w kompleksie pawilonów handlowych, Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , Gmina Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce; - sprzeda y w trybie bezprzetargowym dzia ki o nr geod. 759/8 o pow. 65 m2, po- o onej w Polkowicach przy ul.cisowej - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoêci przyleg ej, Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , Burmistrza Polkowic z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie post powania dotyczàcego wydania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia polegajàcego na rozbudowie infrastruktury technicznej w Regionalnym Parku Przemys owo-technologicznym - po àczenia drogi wojewódzkiej i powiatowej. Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Êrodowiska ( Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z póên. zm.) w zwiàzku z art. 49 Kodeksu post powania administracyjnego( Dz. U. z 2000 r. Nr 90, poz z póên. zm.), Burmistrz Polkowic zawiadamia strony post powania, e dnia 15 maja 2008 r. wyda decyzj nr SW /08 o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia polegajàcego na rozbudowie infrastruktury technicznej w Regionalnym Parku Przemys owo-technologicznym - po àczenia drogi wojewódzkiej i powiatowej. Inwestycja b dzie realizowana na terenie dzia ek o numerach: 465, 466, 467, 468, 69, 70/385, 71/394, 78/3, 78/5, 77/9, 77/10, 78/20, 75, 76, 99/1, 100, 96, 99/2, obr b Polkowice 4 oraz na terenie dzia ek o numerach: 316/4, 316/11, 316/5, 341/4, 341/5, 339, 218/1, 221/9, 221/10, 222, 225/5, 225/27, 225/26, 341/3, obr b Sobin. Z treêcià przedmiotowej decyzji mo na zapoznaç w siedzibie Urz du Gminy Polkowice w Wydziale Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6, pok. 22. w godz Pouczenie: Od niniejszej decyzji s u y Stronom za alenie do Samorzàdowego Kolegium Odwo- awczego za poêrednictwem Burmistrza Polkowic w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za dor czone zgodnie z art. 49, Kpa, tj. do dnia 29 maja Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy w Polkowicach przypomina przedsi biorcom prowadzàcym sprzeda napojów alkoholowych, e 31 maja 2008 roku up ywa termin dokonania wp aty II raty op aty za korzystanie z zezwoleƒ na sprzeda napojów alkoholowych. Niedokonanie tej op aty spowoduje wygaêni cie zezwolenia. Przedsi biorca, którego zezwolenie wygaênie z ww. przyczyny mo e wystàpiç z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczeêniej ni po up ywie 6 miesi cy od dnia wydania decyzji o wygaêni ciu zezwolenia. BURMISTRZ POLKOWIC OG ASZA KONKURS NA NAJLEPIEJ PROWADZONY I ZAGOSPODAROWANY RODZINNY OGRÓD DZIA KOWY NA TERENIE POLKOWIC W 2008 R. 1. Konkurs adresowany jest do Rodzinnych Ogrodów Dzia kowych na terenie Polkowic. 2. Warunkiem udzia u w konkursie jest zg oszenie przez Zarzàd ROD deklaracji o przystàpieniu do konkursu w Urz dzie Gminy Polkowice, Rynek 1, (kancelaria) w terminie do 20 czerwca 2008 r. 3. Regulamin konkursu i druki deklaracji znajdujà si w Wydziale Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich - Rynek 6 oraz na stronie 4. W konkursie przewidziano nagrody pieni ne. Szczegó owych informacji udziela Wydzia Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich tel Serdecznie zapraszam Zarzàdy ROD do udzia u w konkursie! Przypomina si, i zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23 paêdziernika 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urzàdzeƒ, w których by lub jest wykorzystywany azbest, na ka dym posiadaczu nieruchomoêci (na której znajduje si azbest) cià y obowiàzek sk adania informacji o azbeêcie (co roku). W zwiàzku z powy szym osoby fizyczne, winny sk adaç informacje do Wydzia u Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich Urz du Gminy Polkowice, Rynek 6. Druki mo na pobraç w holu Ratusza Rynek 1 lub w Wydziale Ârodowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6.

10 INFORmacje Kino Zdrowie Hotele NIE K AM, KOCHANIE komedia romantyczna, Polska 2008, 105 min., od 12 lat, bilet: 11 z re. Piotr WereÊniak, wyk. Piotr Adamczyk, Marta muda-trzebiatowska, Tomasz Karolak maja, godz ASTERIX NA OLIMPIADZIE przygodowy, Francja/Belgia 2008, 117 min., b.o., bilet: 11 z re. FrÈdÈric Forestier, wyk. Clovis Cornillac, Gerard Depardieu, Alain Delon 29 maja-1 czerwca, godz STEP UP 2 romans muzyczny, USA 2008, 98 min., od 12 lat, bilet: 11 z re. Jon Chu, wyk. Rober Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp 29 maja-1 czerwca, godz Imprezy WYDARZENIA ARTYSTYCZNA MAJÓWKA Piknik dla dzieci i m odzie y uczestniczàcej w warsztatach Polkowickiego Centrum Animacji. 29 maja, godz OÊrodek Kultury w Sobinie DZIE DZIEA W programie m.in.: JEDYNECZKA SHOW - piosenki z telewizyjnej Jedyneczki, Z UÂMIECHEM PRZEZ OCEAN - czyli Piratka B yskawica zaprasza, * koncert Dzieci cego Zespo u Piosenki i Taƒca Fantazja, * koncert uczestników Warsztatów Wokalnych PCA, * konkurs familijny Zgrana rodzinka, * plener plastyczny, * warsztaty ceramiki, * turniej szachowy i wiele innych atrakcji. 31 maja, godz DZIE DZIEA W AQUAPARKU Wszystkie dzieci do 15 roku ycia wchodzà za darmo. Tego dnia b dzie mo na oglàdaç bajki na du ym ekranie w kinie wodnym, a tak e rozkoszowaç si s odyczami. Wystrza owe desery 20% taniej. 1 czerwca, Aquapark WYSTAWY WYSTAWA PLAKATÓW LESZKA MÑDZIKA do 30 maja, OÊrodek Kultury - Galeria Na Pi trze PASJA TWORZENIA Wystawa prac powsta ych w pracowniach artystycznych Polkowickiego Centrum Animacji. do 30 maja, OÊrodek Kultury - Galeria Na Pi trze AQUAPARK Polkowice S.A Rezerwacja: tel , fax Zapraszamy: Poniedzia ek - piàtek - 8:00-22:00 sob, niedz, i Êwi ta - 9:00-22:00 AquaBilard 8z /h Zak ad Rehabilitacji Leczniczej NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej Rejestracja: tel , fax Zapraszamy: poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia- ek - piàtek , sobota - niedziela Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7 Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Gabinet zabiegowy poniedzia ek - piàtek sobota, niedziela i Êwi ta Laboratorium, tel poniedzia ek - piàtek sobota Punkt szczepieƒ, tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja , Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) APTEKA CENTRUM, TEL GRUPA AL-ANON spotkania zamkni te: 06.02, godz OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: e - mail: Szko y j zykowe DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku JDJ Bachalski Polkowice, ul. G ogowska 13, strona internetowa: www. jdj.com.pl. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtki , wrzesieƒ tak e soboty Polkowice, ul. G ogowska 13 Tel LINGUA VIVA ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel www.linguaviva.pl Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych HELEN DORON Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Tel ; Apteki Apteka Nowa, ul. Kominka Apteka Aspirynka, ul. Miedziana Apteka Rodzinna, ul. Rynek 41 Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem Siedziba Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach mieêci si w Polkowickim Centrum Us ug Zdrowotnych przy ul. Kardyna a Boles awa Kominka 7 cz onkowie Komisji przyjmujà: 05.06, 10.07, 11.09, 09.10, 06.11, od godz do w pokoju nr 149 (I pi tro), tel Korespondencj nale y kierowaç na adres: Polkowice, ul. Rynek 1 Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowice do dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.203), tel Spó dzielnia Mieszkaniowa Cuprum w Polkowicach ul. Kolejowa 24A og asza przetarg na ustanowienie prawa odr bnej w asnoêci nast pujàcych lokali mieszkalnych: 1. Polkowice ul. Skrzetuskiego 19/14 Mieszkanie o pow. u ytkowej 37,20 m2, po o one na IV pi trze, sk adajàce si z 2 pokoi, kuchni, azienki z wc, przedpokoju, oraz przynale nej piwnicy o pow. 3,60 m2 stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 124/ Cena wywo awcza ,00 z Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci ,00 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr najpóêniej na dzieƒ przed przetargiem. Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel (46) 2. Polkowice ul. Kmicica 1/17 Mieszkanie o pow. u ytkowej 27,99 m2, po o one na IV pi trze, sk adajàce si z 1 pokoju, kuchni, azienki z wc, przedpokoju, oraz przynale nej piwnicy o pow. 2,16 m2 stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 70/ Cena wywo awcza ,00 z Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci 6 911,00 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr najpóêniej na dzieƒ przed przetargiem. Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel (45) 3. Polkowice ul. 3 Maja 11/12 Mieszkanie o pow. u ytkowej 44,30 m2, po o one na III pi trze, sk adajàce si z 2 pokoi, kuchni, azienki z wc, przedpokoju, oraz przynale nej piwnicy o pow. 3,02 m2 stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 51/ Cena wywo awcza ,00 z Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci ,00 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr najpóêniej na dzieƒ przed przetargiem. Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel (48) 4. Polkowice ul. 3 Maja 3/4 Mieszkanie o pow. u ytkowej 40,65 m2, po o one na I pi trze, sk adajàce si z 2 pokoi, kuchni, azienki z wc, przedpokoju, oraz przynale nej piwnicy o pow. 1,98 m2 stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 46/ Cena wywo awcza ,00 z Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci ,00 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr najpóêniej na dzieƒ przed przetargiem. Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel (48) 5. Polkowice ul. Górników 22/12. Mieszkanie o pow. u ytkowej 38,90 m2, po o one na III pi trze, sk adajàce si z 2 pokoi, kuchni, azienki, wc, przedpokoju, oraz przynale nej piwnicy o pow. 1,87 m2 stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 46/ Cena wywo awcza ,00 z Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci ,00 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr najpóêniej na dzieƒ przed przetargiem. Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel Pierwszeƒstwo w nabyciu lokalu majà cz onkowie SM Cuprum którzy nie majà zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zg oszà gotowoêç do zawarcia umowy na ustanowienie odr bnej w asnoêci lokalu mieszkalnego. W przypadku zg oszenia si cz onków przetarg na dany lokal zostanie uniewa niony. Szczegó owe informacje dotyczàce przetargów w godzinach pod nr telefonów: - dzia mieszkaniowy administracja , (46),(48), (49) - sekretariat Regulamin przetargu do wglàdu w siedzibie spó dzielni (pokój nr 7).

11 Sport Gazeta Polkowicka 11 Rozmowa z SZYMONEM KO EIM, sztangistà Górnika PolkP olkowiceowice Rozmowa z SZYMONEM K Mog pokonaç ka dego - Do olimpiady zosta y blisko trzy miesiàce. Jak b dà wyglàda y twoje przygotowania do tego najwa niejszego startu? - Przygotowania determinuje zdrowie. Od ponad roku zmagam si z naderwaniem przyczepu w kolanie. Ta kontuzja odnowi a si przed mistrzostwami Europy. Nie odbi a si ona na mojej dyspozycji w Lignano Sabbiadoro, ale w kontekêcie przygotowaƒ do igrzysk wa ne, by kolano by o w pe ni sprawne. Lekarz zrobi mi niedawno zastrzyk, który ma podleczyç kolano. Do koƒca maja b d si regenerowa, by osiàgnàç poziom sprawnoêci, który pozwoli mi na trening na pe nych obrotach. Naprawd ci kà harówk zaczn od 1 czerwca. - W trakcie obozów przygotowawczych mieszkasz sam. Dlaczego? - Jestem z natury samotnikiem. Lubi cisz, spokój. Samotne mieszkanie daje mi komfort. Nie musz nikogo pytaç, czy zgasiç, czy te w àczyç telewizor. Jak chc coê obejrzeç, to oglàdam. Gdy chc czytaç do póêna w nocy, to czytam. Mieszkajàc sam jestem panem siebie. To mi bardzo odpowiada. Ja podczas zgrupowaƒ staram si przygotowaç mój organizm jak najlepiej do startu w wa nych zawodach. Wszystko temu podporzàdkowuj. Wiele czasu po- Êwi cam przemyêleniom nad treningiem, taktykà, jakà obior podczas zawodów. MyÊl te o moich przeciwnikach, o tym, co mogà zrobiç. - Co robisz w tych nielicznych wolnych chwilach pomi dzy treningami? - PoÊwi cam je g ównie na lektur. Czasem obejrz jakiê program w telewizji. Czytam bardzo du o. Zdarzajà si jednak sytuacje, e jestem tak zm czony, e nie mog czytaç. Wtedy Êpi. Natomiast, gdy jestem zbyt ma- o zm czony, by spaç, po prostu le i odpoczywam. - Jakie sà twoje ulubione ksià ki? - adnej ksià ki nie czyta em nigdy dwa razy. Co do lektur, które szczególnie mi zapad y w pami ç, to jest ich sporo. Ostatnio czyta em Pi ç lat kacetu Grzesiuka. Podoba y mi si ksià ki Grishama. Majstersztykiem sà Trzej muszkieterowie Dumasa. Poza tym bardzo dobrze pami tam To samoêç Bourne`a Ludluma. Gdybym mia wskazaç najwa niejszà dla mnie ksià k to by by to Pan Wo odyjowski. - Mia eê w swojej karierze ró ne momenty. Nigdy jednak si nie podda eê, ani po kontuzji, ani po przegranych igrzyskach w Sydney. Skàd czerpiesz si do ciàg ej, ci kiej pracy? - To chyba jest we mnie. Ja naprawd nigdy nie wàtpi em, e mog byç najlepszy na Êwiecie. Wydaje mi si, e doskonale znam swój organizm. Wiem, na co mnie staç. Mog pokonaç ka dego. Ja to po prostu wiem? - Jest zawodnik w twojej kategorii, którego si boisz? - Nie boj si adnego z moich rywali. Co prawda jest kilku bardzo groênych przeciwników, ale gdy b d w pe ni zdrowia to pokonam ka dego. Obawiam si tylko o moje zdrowie. - Wielu sportowców b dzie zapewne wykorzystywaç igrzyska do tego, by manifestowaç swojà solidarnoêç z ciemi onym przez re im w Chinach narodem tybetaƒskim. Ty równie? - Licz na to, e do igrzysk stosunki mi dzy Chinami a Tybetem stanà si bardziej normalne. Chiƒczycy ju zauwa ajà, e na d u szà met nagminne amanie praw cz owieka, w kontekêcie igrzysk im si nie op aca. DziÊ mamy ju takà sytuacj, e wi kszoêç ludzi kupujàc chiƒskie produkty czuje dyskomfort, a przecie w miar zbli ania si igrzysk te nastroje b dà si pog biaç. Poza tym w Chinach partia komunistyczna te nie jest ju monolitem. Pojawili si w niej reformatorzy. Ja wierz, e proces pokojowy b dzie post powa. Mam nadziej, e adne demonstracje nie b dà potrzebne. - Podobno nie znosisz si goliç, a to, e teraz masz g adkà twarz, bo na o- y eê na siebie kar za przegrane mistrzostwa Êwiata w Tajlandii? - Tak to prawda. Golenie to nie jest moja ulubiona czynnoêç. Na mistrzostwach Êwiata da em plam i teraz si gol. Tak b dzie do igrzysk, ale niewykluczone, e wystartuj z g owà ogolonà na tybetaƒskiego mnicha. Je eli tak si stanie to wówczas zapuszcz brod. Rozmawia SZYMON KO EI Ma 27 lat. Jest jednym z najlepszych polskich sztangistów. Pi ciokrotnie zdobywa mistrzostwo Europy. Na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney wywalczy srebrny medal. Jego rekordy yciowe to 192,5 kg w rwaniu i 235 kg w podrzucie. Jeden z g ównych pretendentów do z ota w Pekinie, w kategorii do 94 kg. Od stycznia zawodnik Górnika Polkowice. BIEGI Ale by y emocje na trasach w polkowickim owickim lesie Jogging staje si modny» KRÓTKO Nasi w czo ówce Sporo dzia o si ostatnio na kortach tenisowych. We Wroc awiu odby y si Mi dzywojewódzkie Mistrzostwa M odzików. W zawodach startowa a czwórka polkowiczan - Alicja Dembek, Martyna Ko but, Ernest Pazulski oraz Kacper Lemiesz. Najwi kszy sukces odniós mikst Dembek-Lemiesz, który zajà trzecie miejsce. W zawodach startowa o blisko 150 zawodników. Z kolei w Legnicy rywalizowali seniorzy w IV Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezesa Legnickiego Towarzystwa Tenisowego. Na kortach walczy o 80 zawodników, a zwyci yli - w singlu m czyzn Adam Âwiecicki, w deblu para Âwiecicki - Biga owski. W singlu kobiet bezkonkurencyjna by a Ma gorzata Laskowska, a w deblu para Gliewicz - Sobczak. W turnieju uczestniczy a dwójka polkowiczan - ukasz Biedrzycki oraz Zbigniew Lemiesz. Ten ostatni odpad w çwierçfinale ulegajàc póêniejszemu zwyci zcy, a Biedrzycki po egna si z turniejem w piàtej rundzie. Codziennie, w godzinach 15-19, na kortach w Polkowicach odbywajà si zaj cia dla adeptów tenisa. KoK Pobieg o ich czterech W Kàtach Wroc awskich odby si bieg o Puchar Burmistrza Gminy Kàty Wroc awskie. Zawodnicy mieli do pokonania nietypowy, jak na Polsk dystans dziesi ciu mil. W gronie 82 zawodników, którzy ukoƒczyli bieg by a te czwórka reprezentantów Polkowic - Adam Koƒczak, Ewa Grzesik, Waldemar Jedynak i Jacek Karamucki. Najlepiej spisa si Koƒczak, który przebieg na met na dziewiàtym miejscu osiàgajàc czas godziny 5 minut i 25 sekund. Ewa Grzesik z czasem godzina 7 minut i 11 sekund zaj a miejsce 17, a Waldemar Jedynak z czasem godzina 10 minut i 27 sekund przybieg a na 21. pozycji. Jacek Karamucki potrzebowa na przebiegni cie nieco ponad 16 kilometrów godziny 22 minut i 36 sekund, co da- o mu 54. miejsce. KoK Zdobyli osiem medali Przez pi ç kolejnych tygodni na Êcie ce zdrowia spotykali si najm odsi amatorzy sportu, uczestnicy cyklu Grand Prix Wiosennych Biegów Prze ajowych organizowanych przez TKKF Start. Na trasach o d ugoêci od 300 do metrów walczy y przedszkolaki, uczniowie szkó podstawowych oraz gimnazjów. W sumie grubo ponad tysiàc osób. W ka dej kategorii walka by a za arta, bo dzieci majà to do siebie, e ich rywalizacja jest szczera do bólu, pozbawiona nawet najmniejszego elementu kalkulacji, a przez to niebywale emocjonujàca. Rozpaleni do czerwonoêci rodzice g oêno zagrzewali swoich pupili dodajàc im werwy, a ci niekiedy tak zapami tywali si w walce o jak najlepszà pozycj, e zdarza o im si padaç na tras. Szybko jednak wstawali i kontynuowali bieg jak na prawdziwych sportowców przysta o. Druga edycja Wiosennych Biegów Prze ajowych za nami. W sumie wystartowa o w niej blisko tysiàc m odych biegaczy. Na met m odzi biegacze wpadali wyczerpani, ale pe ni radoêci, bo przecie dobiec do mety to jest coê. Ma y bohater Podczas ostatnich zawodów cyklu ukasz Tórz startujàcy w kategorii klas III-IV, pobieg równie z du o starszymi od siebie gimnazjalistami i zajà II miesje. Zwyci zcy II edycji Wiosennych Biegów Prze ajowych Przedszkolaki Kamila Piotrowska oraz Kamil Grygiel Klasy I-II Patrycja Tomaszewicz oraz Kornel Ciupka Klasy III-IV Kamila Tkaczyk i ukasz Tórz, Klasy V-VI Katrzyna Szczepaƒska i Krystian Lewandowski Gimnazja Dominika Rachwalska i enia Baczyƒski. Klasyfikacja dru ynowa Szko a Podstawowa nr 2 We W adys awowie odby a si dziewiàta edycja zawodów o Puchar Wielkopolski w kyokushin kan karate. Wystartowa a w nich oêmioosobowa reprezentacja klubu z Polkowic. Nasi zawodnicy spisali si bardzo dobrze i wywalczyli w sumie osiem medali - trzy z ote, dwa srebrne i trzy bràzowe. Z ote krà ki zdobyli Emilia i Daria Balickie oraz Piotr Szkyrpan. Srebra przypad y w udziale Kamili Mazur i Kacprowi Turek, a bràzowe medale wywalczyli Pawe Miko ajewski, Micha Jakubczyk oraz Piotr Pikor. W klasyfikacji dru ynowej nasi karatecy zaj li drugie miejsce, a Emilia Balicka okaza a si najskuteczniejszà zawodniczkà ca ych zawodów. Kamila Mazur zosta a powo ana do reprezentacji Polski juniorek. KoK

12 12 Gazeta Polkowicka Sport KOSZYKÓWKA Transferowy T hit w Polkowicachowicach Koziorowicz poprowadzi CCC Jeden z najbardziej znanych trenerów w eƒskim baskecie od przysz ego sezonu b dzie pierwszym szkoleniowcem naszych dziewczyn. - Jego nazwisko gwarantuje najwy szy poziom sportowy - uwa a Krzysztof Korsak, prezes CCC. Sezon 2007/2008 polkowiczanki zakoƒczy y na piàtym miejscu. Zespó po raz pierwszy nie awansowa do czo owej czwórki, co odebrano jako pora k, bo kadrowo dru yna wyglàda a nieêle. W trakcie rozgrywek ze stanowiska szkoleniowca zrezygnowa pracujàcy w Polkowicach od trzech i pó roku Andrzej Nowakowski, z którego nazwiskiem wià à si najwi ksze sukcesy klubu z Polkowic. Jego miejsce na awce trenerskiej zajà pod koniec ubieg ego roku Wojciech Spisacki, dotychczasowy dyrektor sportowy klubu. Ju wówczas by o wiadomo, e to rozwiàzanie tymczasowe. Poszukiwania nowego szkoleniowca rozpocz to jeszcze podczas rozgrywek poprzedniego sezonu. Ostatecznie uda o si porozumieç z obecnym dyrektorem sportowym Lotosu Gdynia. Krzysztof Koziorowicz ma 51 lat. Karier sportowà rozpoczyna w Spójni Stargard Szczeciƒski, w której wyst powa jako zawodnik. W tym klubie po raz pierwszy zasiad te na awce trenerskiej. Potem pracowa w Prokomie Treflu Sopot i PKK Szczecin, skàd przeszed do Lotosu Gdynia. Z tym zespo em zdoby dwukrotnie wicemistrzostwo Euroligi - w latach 2002 i W styczniu 2007 roku ze wzgl dów zdrowotnych zrezygnowa z prowadzenia pierwszego zespo u i zosta dyrektorem sportowym Lotosu. Od czerwca 2006 Koziorowicz pe ni obowiàzki trenera eƒskiej reprezentacji Polski. Trener Koziorowicz nie b dzie jedynà nowà twarzà w szeregach zespo u z Polkowic. Kontrakty z naszym zespo em podpisa y tak e nast pujàce zawodniczki - Katarzyna Bednarczyk, Agata Gajda, Natalia Ma aszewska oraz Daria Mieloszyƒska. W klubie zostajà tak e Justyna Jeziorna, Anna Pietrzak, Marta Gajewska i El bieta Paêdzierska. Trwajà rozmowy z Ilonà Jasnowskà PI KA NO NA Górnik coraz bli ej lidera ze Âwidnicy Czarno-zieloni sobie postrzelali Pi karze Górnika Polkowice wcià na fali wznoszàcej. Podopieczni trenera Dominika Nowaka po raz kolejny dopisali do swojego dorobku komplet punktów. Tym razem zaaplikowali rywalom z Kobierzyc a siedem bramek. Rozegrany w sobot mecz by pojedynkiem do jednej bramki. Ju w ciàgu pierwszych 25 minut nasi pokonali bramkarza gospodarzy, a pi ciokrotnie i praktycznie rzecz bioràc losy tej rywalizacji zosta y rozstrzygni te. Od tego momentu polkowiczanie grali rozluênieni. Dali pograç rywalom, którzy w drugiej po owie zdobyli dwie bramki. Oni sami równie trafili jeszcze do siatki zespo u z Kobierzyc dwukrotnie i ostatecznie mecz zakoƒczy si wynikiem 7:2 dla Górnika. Prowadzàcy w tabeli czwartej ligi zespó ze Âwidnicy po raz kolejny straci punkty - tym razem Êwidniczanie nie potrafili pokonaç na w asnym boisku ekipy z Dzier oniowa i majà ju tylko szeêç punktów przewagi nad zajmujàcym w tabeli trzecie miejsce Górnikiem. Drugà lokat zajmujà rezerwy Âlàska Wroc aw. Do koƒca rozgrywek IV ligi zosta o szeêç kolejek. KoK Inne wyniki Miedê II Legnica - Górnik Wa brzych 1:4 Nysa Zgorzelec - AKS Strzegom 2:0 Orla Wàsosz - Karkonosze Jelenia Góra 2:1 Âlàsk II Wroc aw - Prochowiczanka Prochowice 2:0 Wulkan Wroc aw - Pogoƒ OleÊnica 1:2 Polonia/Sparta Âwidnica - Lechia Dzier oniów 0:0 Polonia Trzebnica - MKS O awa 3:3 Górnik Z otoryja - BKS Bobrzanie Boles awiec 2:1 Pauzowa o: Motobi Bystrzyca Kàty Wroc awskie Internet KOLARSTWO Bartosz Huzarski z kadry narodowej prowadzi od startu a do mety Pomaraƒczowa ekipa bezkonkurencyjna Tomasz KiendyÊ z naszej grupy CCC Polsat Polkowice bardzo si stara, by wygraç tegoroczne Grody Piastowskie i przejêç do historii jako pierwszy zawodnik, który zwyci y w tym presti owym wyêcigu trzykrotnie z rz du. Na os od zosta o mu zwyci stwo wspólnie z kolegami w klasyfikacji dru ynowej. - Wszystko ustawi pierwszy etap. Na kolejnych rywale naciskali, ale przy pomocy kolegów uda o si odpieraç te ataki i dowieêç wygranà do mety. To dla mnie bardzo wa ne, bo Grody to wyêcig trudny i presti owy - mówi nam na mecie w Polkowicach Huzarski. Niezwykle emocjonujàco zapowiada si etap sobotni, w trakcie którego cykliêci pokonywali mi dzy innymi liczàce ponad 400 m.p.m. wzniesienia w Kapeli oraz Podgórkach. Raz za razem od zasadniczej grupy odrywa y si kilkuosobowe ucieczki. Wszystkie by y jednak bez trudu kasowane przez peleton, który dojecha do mety. Na finiszowych metrach kolarze z naszej grupy perfekcyjnie rozprowadzili Krzysztofa Je owskiego, który nie mia problemów z odniesieniem zwyci stwa. Przed ostatnim dniem zawodów, w którym mia y si odbyç dwa etapy, w tym jazda indywidualna na czas, znany ze znakomitej postawy na czasówkach KiendyÊ traci do lidera 45 sekund. To rokowa o du e nadzieje na walk o zwyci stwo w klasyfikacji àcznej. KiendyÊ jecha bardzo ostro, ale równie lider spisywa si» WOKÓ SPORTU Stra ak Wójcik mia gasiç ódzki po ar Degrengolada polskiego futbolu dla ka dego, kto trzeêwo i racjonalnie ocenia fakty sta a si oczywistoêcià ju dobrych kilka lat temu. DziÊ natomiast absolutnie nikt przy zdrowych zmys ach nie wierzy w elementarnà nawet uczciwoêç pi karskich decydentów z wszechmocnym prezesem Listkiewiczem na czele. Poziom rozgrywek ligowych podupada w tempie zatrwa ajàcym, a na trybunach wcià obecne sà hordy troglodytów, których miejsce jest raczej w rezerwatach gatunków osobliwych ni wêród ludzi cywilizowanych. W krajobraz ekstraklasy pi karskiej wpisuje si znakomicie jeden z czo owych piewców polskiej myêli szkoleniowej - Janusz Wójcik, mentor, co to ostatnio zosta trenerem staczajàcego si po równi pochy ej ódzkiego Widzewa. Misja, którà zlecono pe nemu charyzmy i rozeznania we wspó czesnych futbolowych trendach szkoleniowcowi od poczàtku by a tà z rodzaju niemo liwych, Bartosz Huzarski otrzyma nie tylko okaza y puchar, ale równie poca unki od pi knych hostess. bardzo dobrze. Ostatecznie lepszy okaza si nasz zawodnik, ale odrobi do Huzarskiego zaledwie cztery sekundy, co w zasadzie rozstrzyga o spraw zwyci stwa w ca ym wyêcigu. Czasówk kolarze rozgrywali z rana, a o 14 z polkowickiego rynku wyruszyli na tras piàtego, ostatniego etapu. Mieli do pokonania cztery liczàce niespe na 26 kilometrów rundy po ulicach Polkowic, Trzebcza, Guzic, Grodowca i Tarnówka. Tutaj równie peleton by kilkakrotnie rozrywany przez ucieczki. Najpowa niejsza z nich zosta a skasowana zaledwie 8 kilometrów przed metà. Finiszowe metry rozegra a jednak mi dzy sobà zasadnicza grupa. Najwi cej zimnej krwi w koƒcówce zachowa Steffen Radochla z niemieckiej grupy Elk Haus Silikon. Drugi finiszowa jego rodak z ekipy Team Sparkasse Eric Bauman, a trzeci na met wpad Ivan Fanellei z w oskiej ekipy Cinelli. ale dla Wójcika nie ma to wi kszego znaczenia. Cz owiek ów przyzwyczai bowiem wszystkich apologetów swego niewàtpliwego talentu, do tego, e ima si zaj ç wszelkich, byle godziwie p acono. Im mniejsze poj cie o wykonywanej aktualnie pracy ma nasz bohater, tym lepiej. Przypominam, e trenerowi, który, o zgrozo, ongiê otar si nawet o grono kandydatów do pracy z narodowà kadrà, zdarzy si epizod w polskim parlamencie, do którego notabene wszed z list ugrupowania znanego z czerwono-bia- ych krawatów, jak e idealnie pasujàcego do jego osobowoêci. AktywnoÊç poselskà ograniczy oczywiêcie do cz stych wizyt na suto zakrapianych alkoholem libacjach, na których czu si niczym ryba w wodzie, bo alkohol to naturalne Êrodowisko bytowania pana Janusza. Kto jednak przejmowa by si podobnymi szczegó ami. Kiendysiowi nie uda o si wygraç Grodów po raz trzeci, ale na os od pozosta o mu zwyci stwo w klasyfikacji dru ynowej i prowadzenie w cyklu Pro Ligi. Klasyfikacja generalna Bartosz Huzarski - kadra narodowa Polski :54 Tomasz KiendyÊ -CCC Polsat Polkowice - strata 41 sekund Mitja Mahoriç (S owenia) - Peutnina Ptuj - strata 55 sekund Najlepszy góral Kristjan Fajt (S owenia) - Perutnina Ptuj Najlepiej punktujàcy Steffen Radochla (Niemcy) Elk Haus Simplon Najlepsza dru yna CCC Polsat Polkowice Trenerskie maksymy Wójcika wesz y ju do s owników aciny podwórkowej, a jego wyrafinowane metody mobilizowania pi karzy z pewnoêcià znalaz yby niejednego apologet w wi ziennym pó - Êwiatku. Postaç tego, po al si Bo e, trenera, który ignorancj i kompletny brak rozeznania we wspó czesnym futbolu nadrabia t pymi bon motami jak e idealnie pasujàcymi do ca ego pi karskiego Êrodowiska w pewnym sensie symbolizuje ca à bezbrze nà g upot i cynizm, jaki od lat jest synonimem polskiej pi ki. Trudno mi bowiem wyobraziç sobie, by persona o równie kiepskiej reputacji znalaz a swoje miejsce w jakimkolwiek cywilizowanym europejskim klubie. Tymczasem w odzi Wójcika zatrudniono, co brzmi jak kiepski art. Niestety informacja o tym fakcie artem nie by a.

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo