Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim"

Transkrypt

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU

2 2

3 Spis treści Wstęp.4 I. Analiza bezrobocia w powiecie świeckim według zawodów i specjalności II. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim IV. Wnioski Uwag Aneks statystyczny

4 Wstęp Opracowywanie analiz rynku pracy jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Niniejszy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem opracowania jest sporządzanie aktualnego źródła informacji o podaży pracy i popycie na pracę występujących w powiecie świeckim. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z elementów procesu systematycznego określania kierunków i natężenia zmian zachodzących na rynku pracy. Może też być przydatnym narzędziem dla osób decydujących się na wybór zawodu, a także instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką rynku pracy. Zebrane w tym procesie dane mogą być pomocne w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego i podnoszeniu kwalifikacji przez osoby bezrobotne. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim analiza pierwszej połowy 2013 roku prezentuje strukturę zawodową osób bezrobotnych w odniesieniu do struktury wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w okresie pierwszego półrocza 2013 roku. Podstawą do opracowania raportu są dane zawarte w aplikacji Monitoring zawodów oraz sprawozdaniach MPiPS-01 i ich załącznikach za okres od do roku. 4

5 I. Analiza bezrobocia w powiecie świeckim według zawodów i specjalności. Na koniec czerwca 2013 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,2. W województwie kujawsko-pomorskim było 17,6 bezrobotnych, a w powiecie świeckim 18,0. Była ona zatem wyższa o 1,1 punktu procentowego w stosunku do stanu z końca pierwszego półrocza 2012 roku. Powiat świecki uplasował się na trzecim miejscu pod względem najniższej stopy bezrobocia wśród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko pomorskiego. Mapa 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko - pomorskim (stan na dzień r.) Źródło: dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 5

6 Porównując dane z końca czerwca 2012r. i 2013r. na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zauważyć można także wzrost liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne z 6016 osób (dane na dzień r.) do 6400 osób (stan na r.). Poniższy wykres dokładnie przedstawia liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na przestrzeni 12 miesięcy. Wykres 1. Liczba zarejestrowanych osób w powiecie świeckim w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r Liczba osób zarejestrowanych na koniec danego miesiąca Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01 za rok 2012 i Analiza danych z pierwszego półrocza 2013r. pokazuje, że okresy najwyższego poziomu bezrobocia w powiecie świeckim odnotowano w miesiącach zimowych (w szczególności w lutym 2013r osób), a najniższego w czerwcu 2013r. (6400 osób). Podobnie jak w latach ubiegłych widoczna jest tendencja do spadku ilości osób bezrobotnych w okresie wiosennym. 6

7 Tabela 1. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w powiecie świeckim z wyszczególnieniem gmin powiatu na koniec r. oraz r. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Stan na dzień r. udziału w ogóle osób zarejestrowanych Kobiety udziału w ogóle zarejestrowanych kobiet Liczba Bezrobotnych Stan na dzień r. udziału w ogóle osób zarejestrowanych Kobiety udziału w ogóle zarejestrowanych kobiet Powiat świecki Dynamika wzrostu/ spadku w (ogół) Dynamika wzrostu/ spadku w (kobiety) M. i G. Świecie , , , ,51-0,21 0,02 M. i G. Nowe , , , ,33-0,61-0,82 Bukowiec 308 5, , , ,12-0,29-0,30 Dragacz 412 6, , , ,23 0,60 0,53 Drzycim 346 5, , , ,56-0,41-0,34 Jeżewo 444 7, , , ,14 0,32 0,18 Lniano 225 3, , , ,13 0,40 0,19 Osie 306 5, , , ,81-0,23-0,24 Pruszcz 500 8, , , ,20 0,35 0,67 Świekatowo 199 3, , , ,78 0,02-0,02 Warlubie 431 7, , , ,21 0,06 0,14 Źródło: Załącznik nr 7 do sprawozdania - MPiPS 01, Bezrobotni wg gmin. Stan w końcu I półrocza 2013r W końcu czerwca 2013r. największą ilość osób bezrobotnych odnotowano w gminie i mieście Świecie osób (30,89 ogólnej liczby bezrobotnych), najniższą natomiast w gminie Świekatowo 213 osób (3,33 ogólnej liczby bezrobotnych). Największą dynamikę spadku poziomu bezrobocia odnotowano w gminach Nowe (-0,82 punktu procentowego) i Drzycim (-0,34 punktu procentowego). Na dzień r. najsilniejszy wzrost poziomu bezrobocia w stosunku do końca czerwca 2012r. wystąpił w gminie Dragacz i wyniósł 0,60 punktu procentowego. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U z 2013, Nr 674, 7

8 z późniejszymi zmianami) na dzień r. tak jak w minionych latach stanowiły znaczący odsetek osób bezrobotnych. Tabela 2. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Świecie stan na dzień r. oraz dzień r. Stan na dzień r. Stan na dzień r. Status osoby zarejestrowanej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych Udziału w ogóle osób zarejestrowanych Liczba bezrobotnych Udziału w ogóle osób zarejestrowanych Dynamika wzrostu/ spadku w Bezrobotni ogółem Bezrobotni do 25 roku życia , ,06-1,65 Długotrwale bezrobotni , ,41-3,72 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia , ,89 9, , ,30-1, ,92-0, , ,58-0, , ,80 0,37 Powyżej 50 roku życia , ,48-0,04 Niepełnosprawni 347 5, ,47-0,30 Źródło: Załącznik nr 1 do sprawozdania - MPiPS 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec II kwartału 2013r.; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim, analiza I połowy 2012 roku. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu stanowiły osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne (odpowiednio 62,92 oraz 53,41). Przy czym udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych zmniejszył się w czerwcu 2013 roku w stosunku do sytuacji z czerwca 2012 roku o 3,72 punktu procentowego. W analizowanym okresie zaobserwować można natomiast blisko 10 wzrost ilości osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. 8

9 W analizowanym okresie niewielkim wahaniom uległa też struktura wieku bezrobotnych mieszkańców powiatu świeckiego. Tabela 3. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na wiek stan na dzień r oraz na dzień r. Przedział wiekowy osób bezrobotnych Stan na dzień r. Liczba bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Stan na dzień r. Liczba Bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Bezrobotni ogółem Dynamika wzrostu/ spadku - w , ,06-1, ,17 5, , ,08 2, , ,61-0, , ,11 0, , ,97 0,19 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec II kwartału 2013.; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim, analiza I połowy 2012 roku. W czerwcu 2013 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych (29,17 ogółu) stanowiły osoby w wieku lata. Jest to zarazem grupa o największej dynamice wzrostu w stosunku do czerwca 2012 roku (+5,17 punktu procentowego). Najmniej wśród bezrobotnych jest osób powyżej 55 roku życia. Sytuacja zawodowa osób poruszających się po rynku pracy w dużym stopniu uzależniona jest od poziomu ich wykształcenia. 9

10 Tabela 4. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na poziom wykształcenia na koniec I półrocza 2012r. i 2013r. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych Stan na dzień r. Liczba bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Stan na dzień r. Liczba Bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Dynamika wzrostu/ spadku w Bezrobotni ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe , ,92-0, , ,00-0, , ,42-0, , ,70-0,09 Wyższe 324 5, ,95 0,57 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec II kwartału 2013r.; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim, analiza I połowy 2012 roku. Analizując strukturę osób bezrobotnych pod względem poziomu wykształcenia zauważyć można, że nie ulega ona istotnym zmianom. Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych znajdujących się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu stanowią osoby o niskim poziomie wykształcenia (gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe). Co ważne wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu przybywa stale osób posiadających wykształcenie wyższe. W czerwcu 2013 roku udział osób bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształcenie w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,57 punktu procentowego w stosunku do stanu z czerwca 2012 roku. W statystyce rynku pracy rejestrujący się bezrobotni klasyfikowani są według zawodu wykonywanego w ostatnim miejscu pracy, a osoby dotychczas niepracujące zgodnie z zawodem wyuczonym. Oddzielną grupę stanowią osoby bez zawodu. Obejmuje ona osoby spełniające jednocześnie dwa warunki: brak świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego oraz brak dokumentów potwierdzających minimum półroczne doświadczenie zawodowe. 10

11 Spośród 6400 zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2013 roku 5550 osób stanowiły osoby posiadające zawód (86,72 ogółu osób zarejestrowanych). Najliczniejszą grupę wśród nich, podobnie jak w 2012r. stanowili sprzedawcy (793 osób 12,39 ogółu), robotnicy gospodarczy (260 osoby 4,06 ogółu), ślusarze (162 osoby 2,53 ogółu) oraz stolarze (157 osób 2,45 osób posiadających zawód). Zaznaczyć należy również fakt, iż sprzedawcy i robotnicy gospodarczy stanowili również największą grupę wśród osób które poprzednio pracowały i na dzień r. pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy. 13,28 ogółu zarejestrowanych w końcu czerwca 2013r. osób (850 osoby) stanowili bezrobotni nie posiadający żadnego zawodu. Grupa ta stanowiła również znaczący odsetek wśród osób zarejestrowanych w czerwcu 2012r. (861 osób - 14,31 ogółu). Wykaz zawodów, które dominowały na koniec czerwca 2013 roku wśród osób figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu przedstawia Tabela I (Aneks). W ciągu pierwszego półrocza 2013r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zarejestrowało się 3247 osób. Biorąc pod uwagę przynależność do określonej sekcji PKD [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885)] ostatniego pracodawcy największy napływ bezrobotnych do ewidencji urzędu pracy widoczny był wśród osób zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (776 osób 23,90 ogółu osób rejestrujących się w PUP) oraz handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (679 osób 20,91 ogółu osób rejestrujących się w PUP). 11

12 Wykres 2. Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. Działalność nie zidentyfikowana Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Pozostała działalność usługowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i obrona narodowa; Działalność w zakresie usług administrowania i Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, Przetwórstwo przemysłowe Górnictwo i wydobywanie Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów, T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. Najmniejszy napływ bezrobotnych odnotowano w grupie osób uprzednio zatrudnionych w górnictwie i wydobyciu (2 osoby 0,06 ogółu), wytwórstwie i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (2 osoby 0,06 ogółu), gospodarstwach domowych zatrudniających pracowników; gospodarstwach domowych produkujących wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (5 osób 0,15 ogółu). 12

13 II. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. W okresie od stycznia do czerwca 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zgłoszono 1373 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Poniższy wykres prezentuje sekcje PKD pracodawcy z których zgłoszono wolne stanowiska. Wykres 3. Miejsca pracy i aktywizacji zawodowej wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. Działalność nie zidentyfikowana Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające Pozostała działalność usługowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i obrona narodowa; Działalność w zakresie usług administrowania i Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z obsługą rynku Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i Handel hurtowy i detaliczny; naprawa Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Przetwórstwo przemysłowe Górnictwo i wydobywanie Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów, T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. 13

14 Największą ilość wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (332 miejsca) zgłosili pracodawcy z sekcji PKD Przetwórstwo przemysłowe (24,18 ogółu zgłoszonych miejsc), sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (306 miejsc; 22,29 ogółu miejsc) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (235 miejsc; 17,12 ogółu miejsc),. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 493 stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej (35,91 wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), a pozostałe 880 były ofertami stanowisk subsydiowanych (64,09 wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej) m.in.: staże (471 stanowiska), prace społecznie użyteczne (205 stanowisk pracy) oraz roboty publiczne i doposażenia stanowisk pracy (łącznie 204 stanowisk). Wśród niesubsydiowanych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w pierwszym półroczu 2013 roku dominowały zawody takie jak: rozbieracz - wykrawacz (71 stanowisk; 5,17 ogółu zgłoszonych miejsc), robotnik budowlany (25 stanowisk; 1,82 ogółu zgłoszonych miejsc), sprzedawca (23 stanowiska; 1,68 ogółu), pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani (20 stanowisk; 1,46 ogółu), kierowca samochodu ciężarowego (18 stanowisk; 1,31 ogółu)), stolarz (17 stanowisk; 1,24 ogółu). Szczegółowe informacje dotyczące najliczniej zgłaszanych niesubsydiowanych miejsc pracy zawiera tabela II (aneks). Podkreślić warto, iż w czołówce zawodów w których najczęściej zgłaszano omawiane miejsca pracy również w pierwszym półroczu 2012r. figurował zawód sprzedawca oraz robotnik budowlany. Dodatkowo pojawił się robotnik gospodarczy, murarz oraz operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury. Zawody, w których w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku odnotowano najwięcej subsydiowanych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej to: robotnik gospodarczy (267 miejsc; 14

15 19,45 ogółu zgłoszonych miejsc), sprzedawca (104 miejsc; 7,57 ogółu zgłoszonych miejsc), technik prac biurowych (41 miejsc; 2,99 ogółu), robotnik budowlany (22 miejsca; 1,60 ogółu), pozostali pracownicy obsługi biurowej (21 miejsc; 1,53 ogółu). Na koniec analogicznego okresu w 2012r. wśród stanowisk subsydiowanych również dominował zawód robotnik gospodarczy, sprzedawca, technik prac biurowych oraz pomoc kuchenna i kucharz. Dane dotyczące najliczniej zgłoszonych w pierwszym półroczu subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zawiera tabela III (aneks). Porównując zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wolne miejsca pracy należy zauważyć, że oferty w zawodach sprzedawca czy robotnik budowlany pojawiają się zarówno w przypadku subsydiowanych jak i niesubsydiowanych miejsc pracy. 15

16 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na dzień r. figurowało 713 zawodów, tj. zawodów wyuczonych lub tych, które były wykonywane jako ostatnie przed rejestracją bezrobotnego oraz zawodów w których zgłoszono wolne miejsca pracy lub miejsca aktywizacji zawodowej. Poniższy wykres ilustruje ww. zawodów z uwzględnieniem wskaźnika intensywności nadwyżki/deficytu. Wykres 4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim (stan na dzień r.). Zawody deficytowe 15,71 Zawody zrównoważone 3, 37 Zawody nadwyżkowe 80,93 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na dzień r. większość stanowiły zawody o wskaźniku nadwyżki (80,93 ogółu). Zawody deficytowe to 15,71 ogółu, a zawody zrównoważone to 3,37 wszystkich zawodów. Porównując powyższe dane ze stanem z dnia r. można zauważyć, że wśród zawodów nadal dominują zawody o wskaźniku nadwyżki 0, które w 2012r. stanowiły 72,83 ogółu zawodów. 16

17 Tabela 5. Definicje oraz ilości zawodów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) Lp. Definicja 1. Zawód deficytowy określić należy jako ten, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Wśród zawodów deficytowych można wyróżnić zawody o maksymalnej wartości wskaźnika intensywności deficytu MAX, który to wskazuje na sytuację, w której pojawiają się oferty pracy w danym zawodzie, lecz w bazie osób bezrobotnych nie figurują osoby reprezentujące daną specjalność. 2. Zawód zrównoważony to zawód, na który występuje na rynku takie samo zapotrzebowanie, co liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. Ilość zawodów 112 (w tym 67 zawodów o wskaźniku MAX ) udział w ogóle zawodów występujących w rejestrach PUP w Świeciu 15,71 ( MAX - 9,40 ogółu) 24 3,37 3. Zawód nadwyżkowy określić należy jako ten, na który występuje na rynku pracy zapotrzebowanie mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w zawodzie. Wśród zawodów nadwyżkowych można wyróżnić zawody o minimalnej wartości wskaźnika intensywności nadwyżki 0, który oznacza, iż występują osoby bezrobotne będące reprezentantami danych zawodów, jednak w bazie urzędu pracy brak jest dla nich ofert pracy. 577 (w tym 490 zawodów o wskaźniku 0 80,93 ( 0 68,72 ogółu) Podkreślić należy, że wartości powyższych wskaźników określane są wyłącznie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących ilości wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędu, w tym również zgłaszanych miejsc aktywizacji zawodowej w zestawieniu z liczbą osób bezrobotnych figurujących w ewidencji. Zawody deficytowe Największy wskaźnik intensywności deficytu odnotowano w zawodach: rozbieracz wykrawacz (8,875), pracownik kancelaryjny (6), hodowca trzody chlewnej (5), kierowca 17

18 autobusu (5), recepcjonista(4), zbrojarz (4). W zestawieniu z danymi z czerwca 2012r. można zaobserwować, że w pięciu najbardziej deficytowych zawodach znalazł się zawód recepcjonista, którego wskaźnik deficytu w 2012r wynosił 3,5. Pozostałe zawody to: sprzedawca na telefon, kowal, glazurnik, malarz konstrukcji i wyrobów metalowych. Zestawienie 30 zawodów deficytowych, które w dniu r. posiadały najwyższy wskaźnik deficytu zawiera tabela IV (aneks). Zawody nadwyżkowe Łączna liczba zawodów nadwyżkowych na koniec czerwca 2013r. wynosiła 577. Tabela V (aneks) przedstawia zestawienie 30 zawodów, które w tym czasie posiadały najsilniejszy wskaźnik nadwyżki. Na pierwszych pięciu pozycjach znajdują się następujące zawody: technik ekonomista (0,0122), rzeźnik wędliniarz (0,0147), krawiec (0,0256), mechanik pojazdów samochodowych (0,027), technik mechanik(0,0286). W zestawieniu z danymi z czerwca 2012r. można zaobserwować, że w pięciu najbardziej nadwyżkowych zawodach nadal utrzymuje się zawód krawiec, który w czerwcu 2012r. uzyskał wskaźnik nadwyżki 0,0556 oraz rzeźnik wędliniarz ze wskaźnikiem z końca czerwca 2012 wynoszącym 0,0794. W czerwcu 2012r dominowały również stolarz meblowy, telemarketer, elektromonter instalacji elektrycznych. Zawody zrównoważone Wśród zawodów występujących w końcu I półrocza 2013 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu odnotowano 24 zawody zrównoważone, tj. takie, w których pomiędzy popytem a podażą utrzymuje się równowaga. Należą do nich: inżynier zootechniki (213207), inżynier inżynierii materiałowej (214606), grafik komputerowy DTP (216601), nauczyciel informatyki/ technologii informacyjnej (233007), nauczyciel przedszkola (234201), specjalista do spraw rodziny (familiolog) (263503), opiekunka dziecięca (325905), pozostali spedytorzy i pokrewni (333190), pozostali urzędnicy państwowi do spraw 18

19 nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani (335990), bibliotekarz (343301), animator kultury (343901), fakturzystka (431102), organizator obsługi sprzedaży internetowej (524402), hostessa (524904), sanitariusz szpitalny (532904), drwal/ pilarz drzew (621001), frezer (722301), maślarz (751301), operator koparki (811104), operator maszyny papierniczej (817104), kierowca samochodu osobowego (832203), czyściciel pojazdów (912201), pracownik przygotowujący posiłki typu fast food (941101), woźny (962906) 19

20 IV Wnioski Dokonując analizy niniejszego opracowania można wnioskować, iż: 1. Poziom bezrobocia na terenie powiatu świeckiego na koniec I półrocza 2013 roku był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym dynamika wzrostu stopy bezrobocia jest niższa niż w pozostałych powiatach ziemskich województwa kujawkopomorskiego. 2. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dominują osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby długotrwale bezrobotne. 3. Na lokalnym rynku pracy jest coraz więcej osób bezrobotnych posiadających wyższe wykształcenie. 4. Bezrobotni rejestrujący się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu mają zróżnicowane szanse podjęcia pracy w dotychczasowej branży. Część z nich będzie wymagała zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 5. Większość wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w okresie od stycznia do czerwca 2013r. stanowiły oferty pracy subsydiowanej. 6. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dominują zawody nadwyżkowe. 7. Największy wskaźnik intensywności deficytu odnotowano w zawodach: rozbieracz wykrawacz pracownik kancelaryjny, hodowca trzody chlewnej, kierowca autobusu, recepcjonista, zbrojarz. Zawód recepcjonistki był również w 2012r. jednym z najsilniej deficytowych. 8. Na koniec czerwca 2013r. najbardziej nadwyżkowymi zawodami figurującymi w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu były następujące zawody: technik ekonomista, rzeźnik wędliniarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik. W zestawieniu z danymi z czerwca 2012r. można zaobserwować, że w grupie najbardziej nadwyżkowych zawodów nadal utrzymuje się zawód krawiec oraz rzeźnik wędliniarz. 20

21 9. Wśród zawodów występujących w końcu I półrocza 2013 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu odnotowano 24 zawody zrównoważone, które stanowiły 3,37 wszystkich zawodów. 21

22 Uwagi Opracowanie zawiera zestawienie danych statystycznych dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Pochodzą one ze sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01i ich załączników z okresu I półrocza 2013r. oraz z aplikacji Monitoring zawodów. Kody zawodów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010r.). Raporty sporządzone na podstawie załączników nr 2 i nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 z okresu pierwszego półrocza 2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, które wykorzystano w niniejszym opracowaniu: T-I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim. Stan w końcu I półrocza 2013 roku. T-I/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. 22

23 Aneks statystyczny Spis map Mapa 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko - pomorskim (stan na dzień r.) 5 Spis tabel Tabela 1. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w powiecie świeckim z wyszczególnieniem gmin powiatu na koniec r. oraz r... 7 Tabela 2. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Świecie stan na dzień r. oraz dzień r Tabela 3. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na wiek stan na dzień r oraz na dzień r Tabela 4. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na poziom wykształcenia na koniec I półrocza 2012r. i 2013r Tabela 5. Definicje oraz ilości zawodów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) 17 Spis wykresów Wykres 1. Liczba zarejestrowanych osób w powiecie świeckim w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r Wykres 2. Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r Wykres 3. Miejsca pracy i aktywizacji zawodowej wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I- półroczu 2013r Wykres 4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim (stan na dzień r.) Spis tabel zamieszczonych w aneksie statystycznym Aneks. Tabela I Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim (stan na dzień r. ) Aneks. Tabela II Niesubsydiowane miejsca pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego stan na dzień r Aneks. Tabela III Subsydiowane miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego (stan w dniu r.) Aneks. Tabela IV Wykaz zawodów deficytowych w powiecie świeckim stan na dzień r Aneks. Tabela V Wykaz zawodów nadwyżkowych w powiecie świeckim stan na dzień r

24 Aneks. Tabela I Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim (stan na dzień r. ) Bezrobotni Lp Kod zawodu Nazwa zawodu razem Bezrobotni Udziału w ogóle osób zarejestrowanych razem Kobiety Udziału w ogóle osób zarejestrowanych razem Absolwenci Udziału w ogóle osób zarejestrowanych razem Bezrobotni powyżej 12 m-cy Udziału w ogóle osób zarejestrowanych Bezrobotni ogółem , , , ,89 1. "000000" Bez zawodu , , , ,75 2. "522301" Sprzedawca* , , , ,23 3. "515303" Robotnik gospodarczy 260 4, , ,69 4. "722204" Ślusarz* 162 2,53 8 4,94 1 0, ,58 5. "752205" Stolarz* 157 2, ,20 2 0, ,72 6. "931301" Robotnik budowlany 139 2, ,64 7. "512001" Kucharz* 130 2, , ,83 8. "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 126 1, , ,92 9. "711202" Murarz* 125 1, , "331403" 11. "751105" Technik ekonomista* Rzeźnik - wędliniarz* 122 1, ,89 2 0, , , ,21 1 0, , "514101" Fryzjer* 95 1, , , "723103" 14. "911207" 15. "512002" Mechanik pojazdów samochodowych * Sprzątaczka biurowa Kucharz małej gastronomii* 93 1, , , , , , , ,18 2 0, , "753105" Krawiec* 84 1, , , "932101" Pakowacz 66 1, , ,48 24

25 18. "513101" Kelner* 64 1, ,44 1 0, , "751201" Cukiernik* 61 0, , , "522305" Technik handlowiec* 59 0, , , "751204" Piekarz* 56 0, , , "713102" Malarz budowlany 47 0,73 3 6, , "752208" Stolarz meblowy 46 0, , , "411004" Technik prac biurowych* 43 0, ,05 1 0, , "613003" Rolnik* 41 0, ,73 1 0,02 6 0, "713101" 27. "351203" 28. "713203" Malarz - tapeciarz* Technik informatyk* Lakiernik samochodowy 37 0, , , , , , ,55 1 2, , "432103" Magazynier 32 0, ,00 1 0, , "753303" Szwaczka 32 0, , , "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 31 0, ,87 1 0,02 8 0, "523002" Kasjer handlowy 31 0, , , "911206" Salowa 31 0, , , "941201" Pomoc kuchenna 29 0, , ,25 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów, T-I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim. Stan w końcu I półrocza 2013 roku. *zawód uzyskany w trakcie trwania nauki szkolnej 25

26 Aneks. Tabela II Niesubsydiowane miejsca pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego stan na dzień r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Rozbieracz - wykrawacz Robotnik budowlany Liczba stanowisk Stanowiska niesubsydiowane udziału 71 5, , Sprzedawca 23 1, Pozostali pracownicy przy pracach prostych 20 1,46 gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu 18 1,31 ciężarowego Stolarz 17 1, Robotnik pomocniczy w przemyśle 13 0,95 przetwórczym Magazynier 12 0, Ślusarz 12 0, Pozostali spawacze i pokrewni Elektromonter instalacji elektrycznych Sprzątaczka biurowa Robotnik gospodarczy 11 0, , ,73 8 0, Szwaczka 8 0, Monter konstrukcji stalowych 8 0, Spawacz 7 0,51 26

27 Glazurnik 7 0, Przedstawiciel handlowy 7 0, Dekarz 5 0, Kucharz 5 0,36 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów: T-I/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 27

28 Aneks. Tabela III Subsydiowane miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego (stan w dniu r.) Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Robotnik gospodarczy Łącznie ** Doposażenia stanowiska pracy Liczba stanowisk udziału Liczba stanowisk Roboty publiczne udziału Staż i Prace Społecznie Użyteczne Liczba stanowisk udziału , , , Sprzedawca ,53 0 0, , Technik prac biurowych Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Operator do produkcji opakowań z papieru i tektury ,00 0 0, , ,44 0 0, , , ,09 5 0, ,00 0 0, , Magazynier ,22 0 0, , Kucharz ,51 0 0,00 5 0, Ślusarz ,15 0 0,00 8 0, Opiekunka dziecięca ,07 1 0,07 8 0, Stolarz ,07 0 0,00 9 0, Kelner 9 2 0,15 0 0,00 7 0, Pomoc kuchenna Kasjer handlowy Kucharz małej gastronomii 9 2 0,15 0 0,00 7 0, ,15 0 0,00 6 0, ,15 0 0,00 6 0,44 28

29 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfiko Operator wani maszyn krojących i Kierowca wykrawając samochodu ych do dostawczego papieru Technik administracji 8 0 0,00 0 0,00 8 0, ,51 0 0,00 0 0, ,36 0 0,00 1 0, ,00 0 0,00 6 0, Technik handlowiec 5 1 0,07 0 0,00 4 0,29 Źródło: dane statystyczne PUP Świecie, * zawód uzyskany w trakcie trwania nauki szkolnej, ** Łączna ilość stanowisk pracy zorganizowanych w ramach doposażenia, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. 29

30 Aneks. Tabela IV Wykaz zawodów deficytowych w powiecie świeckim stan na dzień r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba stanowisk niesubsydiowanych Zgłoszone stanowiska pracy Stan na r. udziału w ogóle ofert Liczba stanowisk subsydiowanych udziału w ogóle ofert Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 1. "751104" Rozbieracz - wykrawacz 71 5,17 0 0,00 8, "411003" Pracownik kancelaryjny 2 0,15 4 0, "612105" Hodowca trzody chlewnej 5 0,36 0 0, "833101" Kierowca autobusu 4 0,29 1 0, "422602" Recepcjonista 1 0,07 3 0, "711404" Zbrojarz 3 0,22 1 0, "132103" 8. "522304" 9. "814206" 10. "821105" Kierownik działu produkcji Sprzedawca w branży spożywczej Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 3 0,22 0 0, ,00 3 0, ,00 3 0, ,00 3 0, "962105" Goniec 0 0,00 3 0, "411004" Technik prac biurowych* 3 0, ,39 2, "515303" Robotnik gospodarczy 8 0, ,68 2, "332302" Zaopatrzeniowiec 0 0,00 5 0,36 2,5 15. "412001" Sekretarka 1 0,07 4 0,29 2,5 16. "814302" Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 3 0, ,02 2, "214106" Logistyk 0 0,00 2 0, "242307" Specjalista do spraw kadr 0 0,00 2 0, "332101" Agent ubezpieczeniowy 0 0,00 2 0, "441501" Pracownik do spraw osobowych 0 0,00 2 0,

31 21. "722303" 22. "722308" Operator maszyn do obróbki skrawaniem Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 1 0,07 1 0, ,15 0 0, "821902" Monter mebli 0 0,00 2 0, "932909" Pomocnik mleczarski 0 0,00 2 0, "941201" Pomoc kuchenna 5 0,36 9 0,66 1, "331203" Referent (asystent) bankowości 0 0,00 5 0,36 1, "712101" Dekarz* 5 0,36 3 0,22 1,6 28. "732205" 29. "832202" Maszynista maszyn offsetowych Kierowca samochodu dostawczego 3 0,22 0 0,00 1,5 3 0,22 6 0,44 1,5 30. "931206" Robotnik mostowy 3 0,22 0 0,00 1,5 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów ( T-I/P-4), załącznik sprawozdania MPiPS-01, dane statystyczne PUP w Świeciu * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 31

32 Aneks. Tabela V Wykaz zawodów nadwyżkowych w powiecie świeckim stan na dzień r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba stanowisk niesubsydiowanych Zgłoszone stanowiska pracy Stan w r. udziału Liczba stanowisk subsydiowanych udziału Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 1. "331403" Technik ekonomista* 0 0,00 1 0,07 0, "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 1 0,07 0 0,00 0, "753105" Krawiec* 0 0,00 1 0,07 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0 0,00 2 0,15 0, "311504" Technik mechanik* 0 0,00 1 0,07 0, "351203" Technik informatyk* 0 0,00 1 0,07 0, "931205" Robotnik drogowy 1 0,07 0 0,00 0, "713203" Lakiernik samochodowy 1 0,07 0 0,00 0, "713102" Malarz budowlany 2 0,15 1 0,07 0, "723307" 11. "741203" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Elektromechanik pojazdów samochodowych* 0 0,00 1 0,07 0, ,07 0 0,00 0, "711202" Murarz* 4 0,29 3 0,22 0, "621002" Robotnik leśny 0 0,00 1 0,07 0,1 14. "751204" Piekarz* 4 0,29 1 0,07 0,1 15. "911206" Salowa 1 0,07 1 0,07 0, "514101" Fryzjer* 1 0,07 4 0,29 0, "524404" Telemarketer 1 0,07 0 0,00 0, "751201" Cukiernik* 1 0,07 3 0,22 0, "753402" Tapicer* 3 0,22 0 0,00 0, "741207" 21. "512002" Elektromonter (elektryk) zakładowy Kucharz małej gastronomii* 1 0,07 2 0,15 0, ,07 8 0,58 0,

33 22. "711601" Brukarz 0 0,00 1 0,07 0, "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 0,07 1 0,07 0, "722204" Ślusarz* 12 0, ,73 0, "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0 0,00 2 0,15 0,2 26. "711402" Betoniarz - zbrojarz* 0 0,00 1 0,07 0,2 27. "722314" Tokarz w metalu 2 0,15 0 0,00 0,2 28. "752208" Stolarz meblowy 0 0,00 4 0,29 0, "512001" Kucharz* 5 0,36 9 0,66 0, "222101" Pielęgniarka 2 0,15 0 0,00 0,2222 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów ( T-I/P-4), załącznik sprawozdania MPiPS-01, dane statystyczne PUP w Świeciu * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 33

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Kielce, wrzesień 2005 roku I. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo