Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim"

Transkrypt

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU

2 2

3 Spis treści Wstęp.4 I. Analiza bezrobocia w powiecie świeckim według zawodów i specjalności II. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim IV. Wnioski Uwag Aneks statystyczny

4 Wstęp Opracowywanie analiz rynku pracy jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Niniejszy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem opracowania jest sporządzanie aktualnego źródła informacji o podaży pracy i popycie na pracę występujących w powiecie świeckim. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z elementów procesu systematycznego określania kierunków i natężenia zmian zachodzących na rynku pracy. Może też być przydatnym narzędziem dla osób decydujących się na wybór zawodu, a także instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką rynku pracy. Zebrane w tym procesie dane mogą być pomocne w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego i podnoszeniu kwalifikacji przez osoby bezrobotne. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim analiza pierwszej połowy 2013 roku prezentuje strukturę zawodową osób bezrobotnych w odniesieniu do struktury wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w okresie pierwszego półrocza 2013 roku. Podstawą do opracowania raportu są dane zawarte w aplikacji Monitoring zawodów oraz sprawozdaniach MPiPS-01 i ich załącznikach za okres od do roku. 4

5 I. Analiza bezrobocia w powiecie świeckim według zawodów i specjalności. Na koniec czerwca 2013 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,2. W województwie kujawsko-pomorskim było 17,6 bezrobotnych, a w powiecie świeckim 18,0. Była ona zatem wyższa o 1,1 punktu procentowego w stosunku do stanu z końca pierwszego półrocza 2012 roku. Powiat świecki uplasował się na trzecim miejscu pod względem najniższej stopy bezrobocia wśród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko pomorskiego. Mapa 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko - pomorskim (stan na dzień r.) Źródło: dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 5

6 Porównując dane z końca czerwca 2012r. i 2013r. na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zauważyć można także wzrost liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne z 6016 osób (dane na dzień r.) do 6400 osób (stan na r.). Poniższy wykres dokładnie przedstawia liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na przestrzeni 12 miesięcy. Wykres 1. Liczba zarejestrowanych osób w powiecie świeckim w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r Liczba osób zarejestrowanych na koniec danego miesiąca Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01 za rok 2012 i Analiza danych z pierwszego półrocza 2013r. pokazuje, że okresy najwyższego poziomu bezrobocia w powiecie świeckim odnotowano w miesiącach zimowych (w szczególności w lutym 2013r osób), a najniższego w czerwcu 2013r. (6400 osób). Podobnie jak w latach ubiegłych widoczna jest tendencja do spadku ilości osób bezrobotnych w okresie wiosennym. 6

7 Tabela 1. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w powiecie świeckim z wyszczególnieniem gmin powiatu na koniec r. oraz r. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Stan na dzień r. udziału w ogóle osób zarejestrowanych Kobiety udziału w ogóle zarejestrowanych kobiet Liczba Bezrobotnych Stan na dzień r. udziału w ogóle osób zarejestrowanych Kobiety udziału w ogóle zarejestrowanych kobiet Powiat świecki Dynamika wzrostu/ spadku w (ogół) Dynamika wzrostu/ spadku w (kobiety) M. i G. Świecie , , , ,51-0,21 0,02 M. i G. Nowe , , , ,33-0,61-0,82 Bukowiec 308 5, , , ,12-0,29-0,30 Dragacz 412 6, , , ,23 0,60 0,53 Drzycim 346 5, , , ,56-0,41-0,34 Jeżewo 444 7, , , ,14 0,32 0,18 Lniano 225 3, , , ,13 0,40 0,19 Osie 306 5, , , ,81-0,23-0,24 Pruszcz 500 8, , , ,20 0,35 0,67 Świekatowo 199 3, , , ,78 0,02-0,02 Warlubie 431 7, , , ,21 0,06 0,14 Źródło: Załącznik nr 7 do sprawozdania - MPiPS 01, Bezrobotni wg gmin. Stan w końcu I półrocza 2013r W końcu czerwca 2013r. największą ilość osób bezrobotnych odnotowano w gminie i mieście Świecie osób (30,89 ogólnej liczby bezrobotnych), najniższą natomiast w gminie Świekatowo 213 osób (3,33 ogólnej liczby bezrobotnych). Największą dynamikę spadku poziomu bezrobocia odnotowano w gminach Nowe (-0,82 punktu procentowego) i Drzycim (-0,34 punktu procentowego). Na dzień r. najsilniejszy wzrost poziomu bezrobocia w stosunku do końca czerwca 2012r. wystąpił w gminie Dragacz i wyniósł 0,60 punktu procentowego. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U z 2013, Nr 674, 7

8 z późniejszymi zmianami) na dzień r. tak jak w minionych latach stanowiły znaczący odsetek osób bezrobotnych. Tabela 2. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Świecie stan na dzień r. oraz dzień r. Stan na dzień r. Stan na dzień r. Status osoby zarejestrowanej w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych Udziału w ogóle osób zarejestrowanych Liczba bezrobotnych Udziału w ogóle osób zarejestrowanych Dynamika wzrostu/ spadku w Bezrobotni ogółem Bezrobotni do 25 roku życia , ,06-1,65 Długotrwale bezrobotni , ,41-3,72 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia , ,89 9, , ,30-1, ,92-0, , ,58-0, , ,80 0,37 Powyżej 50 roku życia , ,48-0,04 Niepełnosprawni 347 5, ,47-0,30 Źródło: Załącznik nr 1 do sprawozdania - MPiPS 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec II kwartału 2013r.; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim, analiza I połowy 2012 roku. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu stanowiły osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne (odpowiednio 62,92 oraz 53,41). Przy czym udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych zmniejszył się w czerwcu 2013 roku w stosunku do sytuacji z czerwca 2012 roku o 3,72 punktu procentowego. W analizowanym okresie zaobserwować można natomiast blisko 10 wzrost ilości osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. 8

9 W analizowanym okresie niewielkim wahaniom uległa też struktura wieku bezrobotnych mieszkańców powiatu świeckiego. Tabela 3. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na wiek stan na dzień r oraz na dzień r. Przedział wiekowy osób bezrobotnych Stan na dzień r. Liczba bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Stan na dzień r. Liczba Bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Bezrobotni ogółem Dynamika wzrostu/ spadku - w , ,06-1, ,17 5, , ,08 2, , ,61-0, , ,11 0, , ,97 0,19 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec II kwartału 2013.; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim, analiza I połowy 2012 roku. W czerwcu 2013 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych (29,17 ogółu) stanowiły osoby w wieku lata. Jest to zarazem grupa o największej dynamice wzrostu w stosunku do czerwca 2012 roku (+5,17 punktu procentowego). Najmniej wśród bezrobotnych jest osób powyżej 55 roku życia. Sytuacja zawodowa osób poruszających się po rynku pracy w dużym stopniu uzależniona jest od poziomu ich wykształcenia. 9

10 Tabela 4. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na poziom wykształcenia na koniec I półrocza 2012r. i 2013r. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych Stan na dzień r. Liczba bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Stan na dzień r. Liczba Bezrobotnych udziału w ogóle osób zarejestrowanych Dynamika wzrostu/ spadku w Bezrobotni ogółem Gimnazjalne i poniżej Zasadnicze zawodowe Średnie ogólnokształcące Policealne i średnie zawodowe , ,92-0, , ,00-0, , ,42-0, , ,70-0,09 Wyższe 324 5, ,95 0,57 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na koniec II kwartału 2013r.; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim, analiza I połowy 2012 roku. Analizując strukturę osób bezrobotnych pod względem poziomu wykształcenia zauważyć można, że nie ulega ona istotnym zmianom. Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych znajdujących się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu stanowią osoby o niskim poziomie wykształcenia (gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe). Co ważne wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu przybywa stale osób posiadających wykształcenie wyższe. W czerwcu 2013 roku udział osób bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształcenie w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,57 punktu procentowego w stosunku do stanu z czerwca 2012 roku. W statystyce rynku pracy rejestrujący się bezrobotni klasyfikowani są według zawodu wykonywanego w ostatnim miejscu pracy, a osoby dotychczas niepracujące zgodnie z zawodem wyuczonym. Oddzielną grupę stanowią osoby bez zawodu. Obejmuje ona osoby spełniające jednocześnie dwa warunki: brak świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego oraz brak dokumentów potwierdzających minimum półroczne doświadczenie zawodowe. 10

11 Spośród 6400 zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2013 roku 5550 osób stanowiły osoby posiadające zawód (86,72 ogółu osób zarejestrowanych). Najliczniejszą grupę wśród nich, podobnie jak w 2012r. stanowili sprzedawcy (793 osób 12,39 ogółu), robotnicy gospodarczy (260 osoby 4,06 ogółu), ślusarze (162 osoby 2,53 ogółu) oraz stolarze (157 osób 2,45 osób posiadających zawód). Zaznaczyć należy również fakt, iż sprzedawcy i robotnicy gospodarczy stanowili również największą grupę wśród osób które poprzednio pracowały i na dzień r. pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy. 13,28 ogółu zarejestrowanych w końcu czerwca 2013r. osób (850 osoby) stanowili bezrobotni nie posiadający żadnego zawodu. Grupa ta stanowiła również znaczący odsetek wśród osób zarejestrowanych w czerwcu 2012r. (861 osób - 14,31 ogółu). Wykaz zawodów, które dominowały na koniec czerwca 2013 roku wśród osób figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu przedstawia Tabela I (Aneks). W ciągu pierwszego półrocza 2013r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zarejestrowało się 3247 osób. Biorąc pod uwagę przynależność do określonej sekcji PKD [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885)] ostatniego pracodawcy największy napływ bezrobotnych do ewidencji urzędu pracy widoczny był wśród osób zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (776 osób 23,90 ogółu osób rejestrujących się w PUP) oraz handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (679 osób 20,91 ogółu osób rejestrujących się w PUP). 11

12 Wykres 2. Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. Działalność nie zidentyfikowana Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Pozostała działalność usługowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i obrona narodowa; Działalność w zakresie usług administrowania i Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, Przetwórstwo przemysłowe Górnictwo i wydobywanie Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów, T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. Najmniejszy napływ bezrobotnych odnotowano w grupie osób uprzednio zatrudnionych w górnictwie i wydobyciu (2 osoby 0,06 ogółu), wytwórstwie i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (2 osoby 0,06 ogółu), gospodarstwach domowych zatrudniających pracowników; gospodarstwach domowych produkujących wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (5 osób 0,15 ogółu). 12

13 II. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. W okresie od stycznia do czerwca 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zgłoszono 1373 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Poniższy wykres prezentuje sekcje PKD pracodawcy z których zgłoszono wolne stanowiska. Wykres 3. Miejsca pracy i aktywizacji zawodowej wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. Działalność nie zidentyfikowana Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające Pozostała działalność usługowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i obrona narodowa; Działalność w zakresie usług administrowania i Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z obsługą rynku Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Informacja i komunikacja Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i Handel hurtowy i detaliczny; naprawa Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Przetwórstwo przemysłowe Górnictwo i wydobywanie Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów, T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. 13

14 Największą ilość wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (332 miejsca) zgłosili pracodawcy z sekcji PKD Przetwórstwo przemysłowe (24,18 ogółu zgłoszonych miejsc), sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (306 miejsc; 22,29 ogółu miejsc) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (235 miejsc; 17,12 ogółu miejsc),. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 493 stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej (35,91 wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), a pozostałe 880 były ofertami stanowisk subsydiowanych (64,09 wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej) m.in.: staże (471 stanowiska), prace społecznie użyteczne (205 stanowisk pracy) oraz roboty publiczne i doposażenia stanowisk pracy (łącznie 204 stanowisk). Wśród niesubsydiowanych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w pierwszym półroczu 2013 roku dominowały zawody takie jak: rozbieracz - wykrawacz (71 stanowisk; 5,17 ogółu zgłoszonych miejsc), robotnik budowlany (25 stanowisk; 1,82 ogółu zgłoszonych miejsc), sprzedawca (23 stanowiska; 1,68 ogółu), pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani (20 stanowisk; 1,46 ogółu), kierowca samochodu ciężarowego (18 stanowisk; 1,31 ogółu)), stolarz (17 stanowisk; 1,24 ogółu). Szczegółowe informacje dotyczące najliczniej zgłaszanych niesubsydiowanych miejsc pracy zawiera tabela II (aneks). Podkreślić warto, iż w czołówce zawodów w których najczęściej zgłaszano omawiane miejsca pracy również w pierwszym półroczu 2012r. figurował zawód sprzedawca oraz robotnik budowlany. Dodatkowo pojawił się robotnik gospodarczy, murarz oraz operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury. Zawody, w których w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku odnotowano najwięcej subsydiowanych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej to: robotnik gospodarczy (267 miejsc; 14

15 19,45 ogółu zgłoszonych miejsc), sprzedawca (104 miejsc; 7,57 ogółu zgłoszonych miejsc), technik prac biurowych (41 miejsc; 2,99 ogółu), robotnik budowlany (22 miejsca; 1,60 ogółu), pozostali pracownicy obsługi biurowej (21 miejsc; 1,53 ogółu). Na koniec analogicznego okresu w 2012r. wśród stanowisk subsydiowanych również dominował zawód robotnik gospodarczy, sprzedawca, technik prac biurowych oraz pomoc kuchenna i kucharz. Dane dotyczące najliczniej zgłoszonych w pierwszym półroczu subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zawiera tabela III (aneks). Porównując zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wolne miejsca pracy należy zauważyć, że oferty w zawodach sprzedawca czy robotnik budowlany pojawiają się zarówno w przypadku subsydiowanych jak i niesubsydiowanych miejsc pracy. 15

16 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na dzień r. figurowało 713 zawodów, tj. zawodów wyuczonych lub tych, które były wykonywane jako ostatnie przed rejestracją bezrobotnego oraz zawodów w których zgłoszono wolne miejsca pracy lub miejsca aktywizacji zawodowej. Poniższy wykres ilustruje ww. zawodów z uwzględnieniem wskaźnika intensywności nadwyżki/deficytu. Wykres 4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim (stan na dzień r.). Zawody deficytowe 15,71 Zawody zrównoważone 3, 37 Zawody nadwyżkowe 80,93 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu na dzień r. większość stanowiły zawody o wskaźniku nadwyżki (80,93 ogółu). Zawody deficytowe to 15,71 ogółu, a zawody zrównoważone to 3,37 wszystkich zawodów. Porównując powyższe dane ze stanem z dnia r. można zauważyć, że wśród zawodów nadal dominują zawody o wskaźniku nadwyżki 0, które w 2012r. stanowiły 72,83 ogółu zawodów. 16

17 Tabela 5. Definicje oraz ilości zawodów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) Lp. Definicja 1. Zawód deficytowy określić należy jako ten, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Wśród zawodów deficytowych można wyróżnić zawody o maksymalnej wartości wskaźnika intensywności deficytu MAX, który to wskazuje na sytuację, w której pojawiają się oferty pracy w danym zawodzie, lecz w bazie osób bezrobotnych nie figurują osoby reprezentujące daną specjalność. 2. Zawód zrównoważony to zawód, na który występuje na rynku takie samo zapotrzebowanie, co liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. Ilość zawodów 112 (w tym 67 zawodów o wskaźniku MAX ) udział w ogóle zawodów występujących w rejestrach PUP w Świeciu 15,71 ( MAX - 9,40 ogółu) 24 3,37 3. Zawód nadwyżkowy określić należy jako ten, na który występuje na rynku pracy zapotrzebowanie mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w zawodzie. Wśród zawodów nadwyżkowych można wyróżnić zawody o minimalnej wartości wskaźnika intensywności nadwyżki 0, który oznacza, iż występują osoby bezrobotne będące reprezentantami danych zawodów, jednak w bazie urzędu pracy brak jest dla nich ofert pracy. 577 (w tym 490 zawodów o wskaźniku 0 80,93 ( 0 68,72 ogółu) Podkreślić należy, że wartości powyższych wskaźników określane są wyłącznie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących ilości wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędu, w tym również zgłaszanych miejsc aktywizacji zawodowej w zestawieniu z liczbą osób bezrobotnych figurujących w ewidencji. Zawody deficytowe Największy wskaźnik intensywności deficytu odnotowano w zawodach: rozbieracz wykrawacz (8,875), pracownik kancelaryjny (6), hodowca trzody chlewnej (5), kierowca 17

18 autobusu (5), recepcjonista(4), zbrojarz (4). W zestawieniu z danymi z czerwca 2012r. można zaobserwować, że w pięciu najbardziej deficytowych zawodach znalazł się zawód recepcjonista, którego wskaźnik deficytu w 2012r wynosił 3,5. Pozostałe zawody to: sprzedawca na telefon, kowal, glazurnik, malarz konstrukcji i wyrobów metalowych. Zestawienie 30 zawodów deficytowych, które w dniu r. posiadały najwyższy wskaźnik deficytu zawiera tabela IV (aneks). Zawody nadwyżkowe Łączna liczba zawodów nadwyżkowych na koniec czerwca 2013r. wynosiła 577. Tabela V (aneks) przedstawia zestawienie 30 zawodów, które w tym czasie posiadały najsilniejszy wskaźnik nadwyżki. Na pierwszych pięciu pozycjach znajdują się następujące zawody: technik ekonomista (0,0122), rzeźnik wędliniarz (0,0147), krawiec (0,0256), mechanik pojazdów samochodowych (0,027), technik mechanik(0,0286). W zestawieniu z danymi z czerwca 2012r. można zaobserwować, że w pięciu najbardziej nadwyżkowych zawodach nadal utrzymuje się zawód krawiec, który w czerwcu 2012r. uzyskał wskaźnik nadwyżki 0,0556 oraz rzeźnik wędliniarz ze wskaźnikiem z końca czerwca 2012 wynoszącym 0,0794. W czerwcu 2012r dominowały również stolarz meblowy, telemarketer, elektromonter instalacji elektrycznych. Zawody zrównoważone Wśród zawodów występujących w końcu I półrocza 2013 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu odnotowano 24 zawody zrównoważone, tj. takie, w których pomiędzy popytem a podażą utrzymuje się równowaga. Należą do nich: inżynier zootechniki (213207), inżynier inżynierii materiałowej (214606), grafik komputerowy DTP (216601), nauczyciel informatyki/ technologii informacyjnej (233007), nauczyciel przedszkola (234201), specjalista do spraw rodziny (familiolog) (263503), opiekunka dziecięca (325905), pozostali spedytorzy i pokrewni (333190), pozostali urzędnicy państwowi do spraw 18

19 nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani (335990), bibliotekarz (343301), animator kultury (343901), fakturzystka (431102), organizator obsługi sprzedaży internetowej (524402), hostessa (524904), sanitariusz szpitalny (532904), drwal/ pilarz drzew (621001), frezer (722301), maślarz (751301), operator koparki (811104), operator maszyny papierniczej (817104), kierowca samochodu osobowego (832203), czyściciel pojazdów (912201), pracownik przygotowujący posiłki typu fast food (941101), woźny (962906) 19

20 IV Wnioski Dokonując analizy niniejszego opracowania można wnioskować, iż: 1. Poziom bezrobocia na terenie powiatu świeckiego na koniec I półrocza 2013 roku był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym dynamika wzrostu stopy bezrobocia jest niższa niż w pozostałych powiatach ziemskich województwa kujawkopomorskiego. 2. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dominują osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby długotrwale bezrobotne. 3. Na lokalnym rynku pracy jest coraz więcej osób bezrobotnych posiadających wyższe wykształcenie. 4. Bezrobotni rejestrujący się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu mają zróżnicowane szanse podjęcia pracy w dotychczasowej branży. Część z nich będzie wymagała zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 5. Większość wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w okresie od stycznia do czerwca 2013r. stanowiły oferty pracy subsydiowanej. 6. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dominują zawody nadwyżkowe. 7. Największy wskaźnik intensywności deficytu odnotowano w zawodach: rozbieracz wykrawacz pracownik kancelaryjny, hodowca trzody chlewnej, kierowca autobusu, recepcjonista, zbrojarz. Zawód recepcjonistki był również w 2012r. jednym z najsilniej deficytowych. 8. Na koniec czerwca 2013r. najbardziej nadwyżkowymi zawodami figurującymi w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu były następujące zawody: technik ekonomista, rzeźnik wędliniarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik. W zestawieniu z danymi z czerwca 2012r. można zaobserwować, że w grupie najbardziej nadwyżkowych zawodów nadal utrzymuje się zawód krawiec oraz rzeźnik wędliniarz. 20

21 9. Wśród zawodów występujących w końcu I półrocza 2013 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu odnotowano 24 zawody zrównoważone, które stanowiły 3,37 wszystkich zawodów. 21

22 Uwagi Opracowanie zawiera zestawienie danych statystycznych dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Pochodzą one ze sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01i ich załączników z okresu I półrocza 2013r. oraz z aplikacji Monitoring zawodów. Kody zawodów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010r.). Raporty sporządzone na podstawie załączników nr 2 i nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 z okresu pierwszego półrocza 2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, które wykorzystano w niniejszym opracowaniu: T-I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim. Stan w końcu I półrocza 2013 roku. T-I/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. T-I/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. T-I/P-9 Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r. 22

23 Aneks statystyczny Spis map Mapa 1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko - pomorskim (stan na dzień r.) 5 Spis tabel Tabela 1. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w powiecie świeckim z wyszczególnieniem gmin powiatu na koniec r. oraz r... 7 Tabela 2. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w PUP Świecie stan na dzień r. oraz dzień r Tabela 3. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na wiek stan na dzień r oraz na dzień r Tabela 4. Dynamika wzrostu/spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu podział ze względu na poziom wykształcenia na koniec I półrocza 2012r. i 2013r Tabela 5. Definicje oraz ilości zawodów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) 17 Spis wykresów Wykres 1. Liczba zarejestrowanych osób w powiecie świeckim w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r Wykres 2. Bezrobotni wg rodzaju ostatniego miejsca pracy wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I-półroczu 2013r Wykres 3. Miejsca pracy i aktywizacji zawodowej wg PKD pracodawcy w powiecie świeckim w I- półroczu 2013r Wykres 4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie świeckim (stan na dzień r.) Spis tabel zamieszczonych w aneksie statystycznym Aneks. Tabela I Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim (stan na dzień r. ) Aneks. Tabela II Niesubsydiowane miejsca pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego stan na dzień r Aneks. Tabela III Subsydiowane miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego (stan w dniu r.) Aneks. Tabela IV Wykaz zawodów deficytowych w powiecie świeckim stan na dzień r Aneks. Tabela V Wykaz zawodów nadwyżkowych w powiecie świeckim stan na dzień r

24 Aneks. Tabela I Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim (stan na dzień r. ) Bezrobotni Lp Kod zawodu Nazwa zawodu razem Bezrobotni Udziału w ogóle osób zarejestrowanych razem Kobiety Udziału w ogóle osób zarejestrowanych razem Absolwenci Udziału w ogóle osób zarejestrowanych razem Bezrobotni powyżej 12 m-cy Udziału w ogóle osób zarejestrowanych Bezrobotni ogółem , , , ,89 1. "000000" Bez zawodu , , , ,75 2. "522301" Sprzedawca* , , , ,23 3. "515303" Robotnik gospodarczy 260 4, , ,69 4. "722204" Ślusarz* 162 2,53 8 4,94 1 0, ,58 5. "752205" Stolarz* 157 2, ,20 2 0, ,72 6. "931301" Robotnik budowlany 139 2, ,64 7. "512001" Kucharz* 130 2, , ,83 8. "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 126 1, , ,92 9. "711202" Murarz* 125 1, , "331403" 11. "751105" Technik ekonomista* Rzeźnik - wędliniarz* 122 1, ,89 2 0, , , ,21 1 0, , "514101" Fryzjer* 95 1, , , "723103" 14. "911207" 15. "512002" Mechanik pojazdów samochodowych * Sprzątaczka biurowa Kucharz małej gastronomii* 93 1, , , , , , , ,18 2 0, , "753105" Krawiec* 84 1, , , "932101" Pakowacz 66 1, , ,48 24

25 18. "513101" Kelner* 64 1, ,44 1 0, , "751201" Cukiernik* 61 0, , , "522305" Technik handlowiec* 59 0, , , "751204" Piekarz* 56 0, , , "713102" Malarz budowlany 47 0,73 3 6, , "752208" Stolarz meblowy 46 0, , , "411004" Technik prac biurowych* 43 0, ,05 1 0, , "613003" Rolnik* 41 0, ,73 1 0,02 6 0, "713101" 27. "351203" 28. "713203" Malarz - tapeciarz* Technik informatyk* Lakiernik samochodowy 37 0, , , , , , ,55 1 2, , "432103" Magazynier 32 0, ,00 1 0, , "753303" Szwaczka 32 0, , , "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 31 0, ,87 1 0,02 8 0, "523002" Kasjer handlowy 31 0, , , "911206" Salowa 31 0, , , "941201" Pomoc kuchenna 29 0, , ,25 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów, T-I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie świeckim. Stan w końcu I półrocza 2013 roku. *zawód uzyskany w trakcie trwania nauki szkolnej 25

26 Aneks. Tabela II Niesubsydiowane miejsca pracy zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego stan na dzień r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Rozbieracz - wykrawacz Robotnik budowlany Liczba stanowisk Stanowiska niesubsydiowane udziału 71 5, , Sprzedawca 23 1, Pozostali pracownicy przy pracach prostych 20 1,46 gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu 18 1,31 ciężarowego Stolarz 17 1, Robotnik pomocniczy w przemyśle 13 0,95 przetwórczym Magazynier 12 0, Ślusarz 12 0, Pozostali spawacze i pokrewni Elektromonter instalacji elektrycznych Sprzątaczka biurowa Robotnik gospodarczy 11 0, , ,73 8 0, Szwaczka 8 0, Monter konstrukcji stalowych 8 0, Spawacz 7 0,51 26

27 Glazurnik 7 0, Przedstawiciel handlowy 7 0, Dekarz 5 0, Kucharz 5 0,36 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów: T-I/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie świeckim w pierwszym półroczu 2013 roku. * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 27

28 Aneks. Tabela III Subsydiowane miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wg kodu sześciocyfrowego (stan w dniu r.) Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Robotnik gospodarczy Łącznie ** Doposażenia stanowiska pracy Liczba stanowisk udziału Liczba stanowisk Roboty publiczne udziału Staż i Prace Społecznie Użyteczne Liczba stanowisk udziału , , , Sprzedawca ,53 0 0, , Technik prac biurowych Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Operator do produkcji opakowań z papieru i tektury ,00 0 0, , ,44 0 0, , , ,09 5 0, ,00 0 0, , Magazynier ,22 0 0, , Kucharz ,51 0 0,00 5 0, Ślusarz ,15 0 0,00 8 0, Opiekunka dziecięca ,07 1 0,07 8 0, Stolarz ,07 0 0,00 9 0, Kelner 9 2 0,15 0 0,00 7 0, Pomoc kuchenna Kasjer handlowy Kucharz małej gastronomii 9 2 0,15 0 0,00 7 0, ,15 0 0,00 6 0, ,15 0 0,00 6 0,44 28

29 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfiko Operator wani maszyn krojących i Kierowca wykrawając samochodu ych do dostawczego papieru Technik administracji 8 0 0,00 0 0,00 8 0, ,51 0 0,00 0 0, ,36 0 0,00 1 0, ,00 0 0,00 6 0, Technik handlowiec 5 1 0,07 0 0,00 4 0,29 Źródło: dane statystyczne PUP Świecie, * zawód uzyskany w trakcie trwania nauki szkolnej, ** Łączna ilość stanowisk pracy zorganizowanych w ramach doposażenia, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. 29

30 Aneks. Tabela IV Wykaz zawodów deficytowych w powiecie świeckim stan na dzień r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba stanowisk niesubsydiowanych Zgłoszone stanowiska pracy Stan na r. udziału w ogóle ofert Liczba stanowisk subsydiowanych udziału w ogóle ofert Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 1. "751104" Rozbieracz - wykrawacz 71 5,17 0 0,00 8, "411003" Pracownik kancelaryjny 2 0,15 4 0, "612105" Hodowca trzody chlewnej 5 0,36 0 0, "833101" Kierowca autobusu 4 0,29 1 0, "422602" Recepcjonista 1 0,07 3 0, "711404" Zbrojarz 3 0,22 1 0, "132103" 8. "522304" 9. "814206" 10. "821105" Kierownik działu produkcji Sprzedawca w branży spożywczej Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 3 0,22 0 0, ,00 3 0, ,00 3 0, ,00 3 0, "962105" Goniec 0 0,00 3 0, "411004" Technik prac biurowych* 3 0, ,39 2, "515303" Robotnik gospodarczy 8 0, ,68 2, "332302" Zaopatrzeniowiec 0 0,00 5 0,36 2,5 15. "412001" Sekretarka 1 0,07 4 0,29 2,5 16. "814302" Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury 3 0, ,02 2, "214106" Logistyk 0 0,00 2 0, "242307" Specjalista do spraw kadr 0 0,00 2 0, "332101" Agent ubezpieczeniowy 0 0,00 2 0, "441501" Pracownik do spraw osobowych 0 0,00 2 0,

31 21. "722303" 22. "722308" Operator maszyn do obróbki skrawaniem Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 1 0,07 1 0, ,15 0 0, "821902" Monter mebli 0 0,00 2 0, "932909" Pomocnik mleczarski 0 0,00 2 0, "941201" Pomoc kuchenna 5 0,36 9 0,66 1, "331203" Referent (asystent) bankowości 0 0,00 5 0,36 1, "712101" Dekarz* 5 0,36 3 0,22 1,6 28. "732205" 29. "832202" Maszynista maszyn offsetowych Kierowca samochodu dostawczego 3 0,22 0 0,00 1,5 3 0,22 6 0,44 1,5 30. "931206" Robotnik mostowy 3 0,22 0 0,00 1,5 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów ( T-I/P-4), załącznik sprawozdania MPiPS-01, dane statystyczne PUP w Świeciu * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 31

32 Aneks. Tabela V Wykaz zawodów nadwyżkowych w powiecie świeckim stan na dzień r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba stanowisk niesubsydiowanych Zgłoszone stanowiska pracy Stan w r. udziału Liczba stanowisk subsydiowanych udziału Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 1. "331403" Technik ekonomista* 0 0,00 1 0,07 0, "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 1 0,07 0 0,00 0, "753105" Krawiec* 0 0,00 1 0,07 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0 0,00 2 0,15 0, "311504" Technik mechanik* 0 0,00 1 0,07 0, "351203" Technik informatyk* 0 0,00 1 0,07 0, "931205" Robotnik drogowy 1 0,07 0 0,00 0, "713203" Lakiernik samochodowy 1 0,07 0 0,00 0, "713102" Malarz budowlany 2 0,15 1 0,07 0, "723307" 11. "741203" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Elektromechanik pojazdów samochodowych* 0 0,00 1 0,07 0, ,07 0 0,00 0, "711202" Murarz* 4 0,29 3 0,22 0, "621002" Robotnik leśny 0 0,00 1 0,07 0,1 14. "751204" Piekarz* 4 0,29 1 0,07 0,1 15. "911206" Salowa 1 0,07 1 0,07 0, "514101" Fryzjer* 1 0,07 4 0,29 0, "524404" Telemarketer 1 0,07 0 0,00 0, "751201" Cukiernik* 1 0,07 3 0,22 0, "753402" Tapicer* 3 0,22 0 0,00 0, "741207" 21. "512002" Elektromonter (elektryk) zakładowy Kucharz małej gastronomii* 1 0,07 2 0,15 0, ,07 8 0,58 0,

33 22. "711601" Brukarz 0 0,00 1 0,07 0, "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 0,07 1 0,07 0, "722204" Ślusarz* 12 0, ,73 0, "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0 0,00 2 0,15 0,2 26. "711402" Betoniarz - zbrojarz* 0 0,00 1 0,07 0,2 27. "722314" Tokarz w metalu 2 0,15 0 0,00 0,2 28. "752208" Stolarz meblowy 0 0,00 4 0,29 0, "512001" Kucharz* 5 0,36 9 0,66 0, "222101" Pielęgniarka 2 0,15 0 0,00 0,2222 Źródło: Aplikacja Monitoring zawodów ( T-I/P-4), załącznik sprawozdania MPiPS-01, dane statystyczne PUP w Świeciu * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 33

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZA 2014 ROK OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści Wstęp.... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 64- Kościan, tel./fax.: (-65) 512-1-55 e-mail: poks@praca.gov.pl www.pup-koscian.pl POWIATOWY URZĄD PRACY Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo