PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku."

Transkrypt

1 Sesja rozpoczęła się o godz zakończyła się o godz PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności, zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w Sesji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, oraz: 1. Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój, 2. Pan Jacek Nowicki Zastępca Burmistrza Miasta, 3. Pani Janina Cicha Sekretarz Gminy 4. Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy Obsługę prawną Sesji sprawowała Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny Gminy Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Puchniak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Pan Przewodniczący działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzył obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju. Realizując czynności proceduralne Pan Przewodniczący stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W Sesji nie uczestniczyła Radna Pani Krystyna Kuncewicz. Pan Przewodniczący zapoznał uczestników Sesji z porządkiem obrad jn.: 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Informacja na temat prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. 5. Ocena imprez wakacyjnych oraz podjętych działań promocyjnych. 6. Funkcjonowanie opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach i przedszkolu. 7. Realizacja zadań zleconych przez Gminę oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez Miejski Zakład Komunalny w roku Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w w/w zakresie 8. Informacja na temat restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunalnego. 9. Informacja na temat realizacji budynku socjalnego. 10. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 11. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

2 1) Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu r. Burmistrz Miasta złożył wniosek o ujęcie w porządku obrad dzisiejszej Sesji projektu uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój. Projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój, który był omawiany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej, uzyskują pozytywną opinię. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zaproponował wprowadzenie jako pkt 5 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój, tym samym numeracja pozostałych pozycji w porządku obrad zmieni się stosownie o wprowadzone punkty. 2) Pan Przewodniczący poinformował, że kolejnym wprowadzeniem do porządku obrad jest rozpatrzenie w pkt. 12 porządku obrad wniosku Państwa Krupników o uchylenie w trybie art. 101 ustawy o Samorządzie gminnym o uchylenie Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój, wynikający z pisma Państwa Haliny i Jana Krupnik z dnia r., złożonego w Biurze rady Miejskiej w dniu r. 3) Pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji w pkt 11, podpunktu b, pt. uchwalenie uchwały w sprawie zmiany nazwy Opłata miejscowa na opłatę uzdrowiskową w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, w związku ze zmianą ustawy o gminach uzdrowiskowych. Pan Burmistrz wyjaśnił, że powyższa zmiana wynika z użycia w ustawie o gminnych uzdrowiskach terminu opłata uzdrowiskowa w stosunku do gmin uzdrowiskowych, natomiast poprzedni termin opłata miejscowa dotyczy wyłącznie miast nie będących uzdrowiskami. Zmieniona ustawa obowiązywać będzie od 1 października, stąd konieczność podjęcia uchwały w dniu dzisiejszym. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad proponowanych zmian. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Rada Miejska wyraziła akceptację rozszerzenia porządku obrad w głosowaniu, 12 głosami za przyjęciem zmian w porządku obrad (podczas głosowania nieobecny był Radny Pan Andrzej Sidorowicz). Pkt. 2 Przyjęcie Protokołu z poprzedniej Sesji. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Protokół Nr XXXIV/2005 z Sesji, która odbyła się dnia 30 sierpnia 2005 roku, był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią i mogą zgłaszać swoje uwagi. Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. Protokół przyjęto w głosowaniu 12 głosami za (W trakcie głosowania nieobecny był Radny Andrzej Sidorowicz).

3 Pkt. 3 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie miedzy sesjami odbyło się pięć posiedzeń Komisji, z których działalności sprawozdania przedstawią Przewodniczący Komisji: 1. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej przedstawiła informację obejmującą pracę Komisji z posiedzenia, które odbyło się w dniu r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 2. W związku z nieobecnością Pani Krystyny Kuncewicz Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki informację z posiedzenia, które odbyło się w dniu r, przedstawił Pan Mateusz Jellin Za-ca Przewodniczącej Komisji. Pan Mateusz Jellin poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu r., którego tematyką było podsumowanie i ocena imprez wakacyjnych oraz omówienie działań promocyjnych i wynikających z nich efektów w sezonie letnim. Pan Jellin poinformował, że tematy te zostaną szerzej przedstawione w pkt. 6 porządku obrad. Ponadto Komisja w ramach posiedzenia opracowała również propozycje zadań rzeczowych do realizacji w roku budżetowym 2006, przedkładając łącznie 13 propozycji. W sprawach bieżących Komisja poruszyła kwestię sprzedaży nieruchomości OSiR-u występując z wnioskiem o podane wyliczeń ile będzie kosztowało utrzymanie terenów rekreacyjnych zlokalizowanych z lewej strony OSiR-u, tj. boisk i basenu w momencie sprzedaży części hotelowej. 3. Pani Halina Kostyra Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Ekologii i Opieki Społecznej przedstawiła informację z posiedzenia tejże Komisji, które odbyło się w dniu r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr3 do niniejszego protokołu. 4. Pani Jolanta Bachry Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiła informację z posiedzenia które odbyło się w dniu r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 5. Pan Józef Szwed Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawił sprawozdanie z działalności w/w Komisji na posiedzeniu z dnia r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Radni nie podjęli dyskusji podczas przestawiania sprawozdań z międzysesyjnej działalności Komisji. Pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Sprawozdanie przedstawił Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica Zdrój. - dyskusja Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

4 Pan Mariusz Winiarz zwrócił się do Pana Burmistrza o uszczegółowienie: - pkt. IV podpunktu 4 przedmiotowego sprawozdania tj. rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie zagospodarowania pod hotel działki przy ul. Zdrojowej, jakie miało miejsce w dniu br., - pkt. IV podpunktu 14 tj. spotkania roboczego jakie odbyło się w dniach i br. dotyczących drogi do szpitala, - pkt. IV podpunktu 18 dotyczący roboczej wizyty Komisji ds. Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dusznik Zdroju w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju dnia r. - pkt. IV podpunktu 20 tj. spotkania z dnia br., w sprawie uczestnictwa gminy w programie radiowym dotyczącym bezpieczeństwa publicznego. Pan Burmistrz odpowiadając na zapytanie dot. wyjaśnił, że są to spotkania z rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie zagospodarowania pod hotel działki przy ul. Zdrojowej, wyjaśnił że są to przyjęcia osób zainteresowanych w/w terenem. Pan Burmistrz poinformował, że działka przy ul. Zdrojowej jest po dwóch przetargach i jednych rokowaniach, które nie przyniosły rezultatu, w związku z tym został ogłoszony drugi termin rokowań na dzień 28 października. Uszczegóławiając przedmiot spotkań roboczych, jakie odbyły się w dniach i br., dotyczących drogi do szpitala Pan Burmistrz wyjaśnił, że droga do Specjalistycznego Centrum Medycznego jest problemem nadal nierozstrzygniętym. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polanicy Zdroju zakłada budowę drogi do SCM od strony drogi E8 przez tereny Lasów Państwowych i grunty publiczne z wyjątkiem jednej posesji. Natomiast Powiat z niechęcią odnosi się do tej inwestycji, pomimo że Szpital ma być dla całego Powiatu, a Starosta deklarował chęć przyjęcia tejże placówki, jednakże nie wyraził chęci podjęcia się budowy drogi, co wynika z pisma, w którym wskazano w/w drogę jako gminą. Zdaniem Pana Burmistrza zarządca drogi mógłby wystąpić o środki unijne na realizację tej inwestycji, natomiast projekt drogi miał by wykonać Zarząd Dróg Powiatowych. Pan Burmistrz podkreślił, że nieuregulowanie kwestii drogi dojazdowej do SCM blokuje szybkie uruchomienie ratownictwa medycznego i wyraził nadzieję, że w sprawie realizacji tej inwestycji wypracowany zostanie kompromis. Odnosząc się do pkt IV podpunktu 18 sprawozdania, dotyczącego roboczej wizyty Komisji ds. Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dusznik Zdroju, jakie miało miejsce dnia r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju Pan Burmistrz wyjaśnił, że Komisja RM z Dusznik Zdroju zwróciła się o pozyskanie informacji na temat Bezpieczeństwa Publicznego w Polanicy Zdroju w związku z udziałem naszej Gminy edycjach konkursu Bezpieczna Gmina oraz o związaną z tym formę promocji miasta. Przedstawiając informację na temat spotkania z dnia br., w sprawie uczestnictwa gminy w programie radiowym dotyczącym bezpieczeństwa publicznego Pan Burmistrz poinformował, że przedmiot spotkania dotyczył uczestnictwa Gminy Polanica Zdrój w programie radiowym w Radiu Wrocław. Polanica promuje się poprzez informacje na temat udziału Polanicy w Konkursie Bezpieczne Gmina i z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem Pana Burmistrza jest to dobry sposób promocji miasta i takie programy będą pojawiały się na antenie Radia Wrocław przez cały październik 80 programów za kwotę 20 tysięcy zł + Vat.

5 Pan Andrzej Bembnik wystąpił o podanie szerszej informacji w związku z podpisaniem umowy o charakterze cywilno prawnym z Hotelem Sana na udostępnienie basenu uczniom miejscowych szkół (pkt. III podpunkt 4 sprawozdania). Pan Burmistrz wyjaśnił, że umowa dotyczy akcji Każde dziecko umie pływać i jest realizowana trzeci rok z rzędu. Zgodnie z umową za symboliczną opłatą każde dziecko od klas IV wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w ramach lekcji WF ma zapewnione korzystanie raz na 2 tygodnie z basenu. Pni Jolanta Bachry wystąpiła z zapytaniem jaka jest realizacja wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia w związku z zarządzeniem wydanym w tej sprawie, dotyczącym 10 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców (pkt. III, podpunktu 13 przedmiotowego sprawozdania). Pan Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeprowadzona została akcja w miesiącu czerwcu, w ramach której wszczęto postępowanie składając ponad 200 ofert sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. W wyniku podjętych działań zainteresowanie nabyciem zajmowanego lokalu zgłosiło ponad 35 osób. Pani Bachry wyraziła zadowolenie z podjętych przez Burmistrza działań, o które Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego zabiegała. Ponadto Pan Burmistrz w uzupełnieniu do podpunktu 16 pkt. IV dotyczącego przygotowania umowy o partnerskiej współpracy miast, wyjaśnił że w ramach spotkania poruszono kwestię wymiany dzieci z Polanicy z dziećmi z Darłowa w ramach Zielonej Szkoły". Działania te będzie w naszej Gminie realizował Pan Mariusz Winiarz - Koordynator CMiRPA, przykładem kolonii organizowanych na bazie świetlic profilaktyczno wychowawczych. Pkt. 5 - podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica - Zdrój. Pan Rafał Schmidt autor opracowania Projektant Planu zagospodarowania przestrzennego przedstawił w wersji multimedialnej Statut Uzdrowiska Polanica Zdrój w oparciu o załączniki mapowe do projektu uchwały odzwierciedlające granice stref uzdrowiskowych. Ponadto Pan Schmidt wyjaśnił, że przy ustalaniu granic prowadzono konsultacje z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska, specjalistami z zakresu ochrony środowiska, Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój wraz z załącznikami został dostarczony Radnym wcześniej. Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu r i uzyskał pozytywna opinię tejże Komisji oraz posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej, która również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Nie podjęto dyskusji w powyższym temacie.

6 Projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój, wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/250/2005 stosunkiem głosów : 12 za (w trakcie głosowania nieobecny był Radny Pan Andrzej Sidorowicz). Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Pkt. 6 - Ocena imprez wakacyjnych oraz podjętych działań promocyjnych. Pan Przewodniczący poinformował, że podsumowanie imprez realizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i ocena imprez wakacyjnych były przedmiotem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki w dniu r. w związku z czym zwrócił się do Pana Mateusza Jellina Zastępcy Przewodniczącego w/w Komisji o wprowadzenie do tematu. Natomiast o przedstawienie informacji na temat realizacji imprez organizowanych przez MCK w okresie wakacyjnym Pan Przewodniczący poprosił Pana Marka Mazurkiewicza Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, oraz Panią Beatę Szewczyk Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej o przedstawienie informacji na temat podjętych działań promocyjnych w 2005 r. Pan Mateusz Jellin wprowadzając do tematu poinformował, że na posiedzeniu br. Komisja Edukacji Kultury i Turystyki dokonała oceny imprez wakacyjnych realizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i podsumowała działania promocyjne i wynikające z nich efekty w sezonie letnim. Komisja pozytywnie oceniła ofertę kulturową i promocyjna wypracowaną przez w/w jednostki, tym samym wyrażając zadowolenie z podejmowanych działań promocyjnych w okresie wakacyjnym. Pan Marek Mazurkiewicz Dyrektor MCK przedstawił informację na temat imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w okresie wakacyjnym. Z przedstawionej informacji wynika, że przygotowana oferta na sezon letni była szeroka, imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją zarówno turystów jak i mieszkańców zyskując tym samym pozytywne i promocyjne wypowiedzi w mediach. Pan Mazurkiewicz podkreślił, że imprezy takie jak Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej, Wielki Festyn Polanicki i Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina miały szczególną oprawę artystyczną i zyskały oddźwięk medialny. Większość imprez relacjonowana zarówno na antenie ogólnopolskiej, Regionalnej 3, TV Wrocław i programach radia BiS, ZET, Radia Wrocław i Programu I Polskiego Radia. Wszystkie imprezy odbywały się w ramach projektu Zdroje Kultury i zaprezentowane w dodatku kulturalnym do Gazety Rzeczpospolitej - w nakładzie z czego egzemplarzy zostało rozprowadzonych jako materiał promocyjny. Treść przedstawionej informacji stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu - dyskusja: Pan Czaja - wystąpił z propozycją by termin imprezy Dni Polanicy zaplanować w terminie 23, 24 czerwca i nadać tej imprezie nazwę Pola-Nocka, natomiast wieczór sylwestrowy na deptaku organizować pod nazwą Pol-Syf. Pani Beata Szewczyk Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Pełnomocnik ds. Promocji Miasta przedstawiła działania promocyjne podejmowane w roku Z przedstawionej informacji wynika, że w ramach promocji podjęto szeroką kampanię turystyki kulturalnej realizowanej przez MCK w dodatku do Rzeczpospolitej Zdroje

7 Kultury jak również przez Biuro Promocji Miasta i Bibliotekę poprzez opracowanie Małej poligrafii i kolportowanie kalendarza promocyjnego na targach turystycznych w Katowicach, Wrocławiu i Darłowie. W ramach działalności promocyjnej wydano foldery, ulotki dwujęzyczne, podjęto współpracę z mediami promując miasto w radiu BRW, przy współpracy ze Słowem Polskim i ZUK S.A. wydano kartki pocztowe. Prowadzona jest strona internetowa, w której umieszczono elementy lansujące Polanicę Zdrój jako kurort na cztery pory roku i kurort dla aktywnych. W ramach kampanii promocyjnych podjęto również współpracę z DOT-em, Euroregion Glacensis, Starostwem, Regionalną Szkołą Turystyczną oraz zaprzyjaźnionym miastem partnerskim Podebrady. Oferta promująca miasto została również przedstawiona na targach turystycznych w Warszawie, hostessa reklamująca Polanicę wystąpiła w stroju pielęgniarki, co nawiązywało do reklamy wydanej przez SPOT, czyli zdjęcia pielęgniarki na tle polanickiej Pijalni Wód Mineralnych. Ponadto Pani Szewczyk poinformowała, że wszystkie środki przeznaczone na promocję miasta zostały wykorzystane. Planując ofertę promującą miasto w sezonie zimowym Pani Szewczyk podjęła współpracę ze Starostwem przy organizacji imprezy pn. Polska Choinka. Treść przedstawionej informacji stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. - dyskusja: Pan Andrzej Sidorowicz wystąpił z zapytaniem do Pani Szewczyk czy przy realizacji zadań z zakresu promocji korzysta z narzędzi badania rynku turystycznego. Zdaniem Pana Sidorowicza takie narzędzie w postaci ankiety należy stworzyć przy współpracy z przedsiębiorcami związanymi z branżą turystyczną. Ponadto Pan Sidorowicz odnosząc się do form promocji miasta poinformował, że umieszenie na stronie internetowej pielęgniarki na tle polanickiej Pijalni Wód Mineralnych z wykorzystaniem do celów reklamy twarzy modelki, której w późniejszym czasie sesja zdjęciowa ukazała się na łamach gazety CKM w opinii specjalistów ds. marketingu i Publick Relations nie było właściwym krokiem. Pan Sidorowicz stwierdził, że sytuacja ta jest prawdopodobnie zbiegiem okoliczności, jednakże w tym kontekście może nie jest dobrym rozwiązaniem przedstawienie na targach hostessy w stroju pielęgniarki jako formę promocji miasta. Pani Szewczyk ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Sidorowicza w kwestii wykorzystania twarzy pielęgniarki w promocyjnym materiale Polanicy, która w późniejszym czasie ukazała się na łamach gazety CKM, wyjaśniła iż informacje na ten temat uzyskała już po uzgodnieniach dotyczących udziału hostessy na warszawskich targach i ustaleniu stroju. Zdaniem Pani Szewczyk odbiorcy tego czasopisma przypuszczalnie nie są aktywnymi odbiorcami na targach i nie sądzi aby taki stan rzeczy wywarł negatywny aspekt. Natomiast w kwestii stworzenia ankiety do badania rynku, Pani Szewczyk stwierdziła iż takie działanie jest celowe i właściwe jednakże turyści niechętnie biorą udział w takich akcjach. Pan Zbigniew Puchniak zaproponował pomoc ze strony prowadzonego obiektu hotelowego przy tworzeniu ankiety i przeprowadzaniu badań tego typu w obiekcie. Pkt. 7 - Funkcjonowanie opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach i przedszkolu. Pan Przewodniczący poinformował, że powyższy temat został realizowany przez Komisję Uzdrowiskową, Ekologii i Opieki Społecznej w dniu br., w ramach wizytacji placówek oświatowych i w związku z tym informację w tym zakresie przedstawi Pani Halina Kostyra Przewodnicząca tejże Komisji. Z informacji przedstawionej przez Panią Kostyrę wynika, że 1 etat pielęgniarski sprawuje opiekę medyczną nad około 1077 uczniów przez 3,5 dnia w tygodniu. Stan techniczny i

8 wyposażenie gabinetów pielęgniarskich komisja oceniła jako dobry. Karty profilaktyczne uczniów prowadzone są na bieżąco i w sposób prawidłowy. Stopień higieny uczniów utrzymany jest na bardzo dobrym poziomie. Dzieciom z wadami postawy zapewniono gimnastykę korekcyjną przez wykwalifikowana kadrę oraz zajęcia na basenie w DW Sana. Uczniom niepełnosprawnym szkoły zapewniają kształcenie w ramach nauczania indywidualnego. Uczniom najbardziej potrzebującym szkoły zapewniają pedagoga szkolnego, a w sprawach wymagających specyficznej pomocy psychologa uczniowie kierowani są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. W szkole podstawowej nr 2 funkcjonuje gabinet stomatologiczny 2 razy w tygodniu łącznie 10 godzin. Komisja skierowała wniosek do Burmistrza Miasta o wystąpienie do SP ZOZ w Kłodzku w sprawie zwiększenia etatu pielęgniarskiego w placówkach. Pani Gowsz wystąpiła z zapytaniem czy Burmistrz skierował już wystąpienie o zwiększenie etatu pielęgniarskiego do SP ZOZ Pan Nowicki udzielił odpowiedzi, że w tej sprawie odpowiedź zostanie skierowana do wiadomości komisji na kolejnym posiedzeniu. Pkt. 8 - Realizacja zadań zleconych przez Gminę oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez Miejski Zakład Komunalny w roku Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w w/w zakresie. Protokół przedstawił Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. - dyskusja Realizacja zadań zleconych przez Gminę oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez MZK w roku 2004 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w w/w zakresie. Protokół przedstawił Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bilan przedstawił protokół i wyjaśnił, że kontrola trwała 7 dni zgodnie ze Statutem, jednakże ze względu na okres wakacyjny i inne kontrole przeprowadzona była w odstępach czasowych. Protokół stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Pan Bilan odczytał uwagi Dyrektora MZK Pana Jacka Tyńca do protokołu, który złożył do Biura Rady Miejskiej w dniu r. do przewodniczącego RM. Wyjaśnił, że nad wydatkami musi czuwać Dyrekcja MZK. Pan Bilan podkreślił, że Komisja Rewizyjna powołała kontrolę w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i uwagi dotyczące braku przetargów na dostawy materiałów musiały znaleźć odzwierciedlenie w protokole, ponieważ takie przetargi powinny się odbywać. Dyrekcja MZK musi czuwać nad wydatkami, wówczas takich sytuacji nie będzie. Pan Sidorowicz skierował zapytanie do Dyrektora MZK czy jest konkretna specyfikacja zamówień na usługi i materiały by można było przewidzieć zapotrzebowanie na dane usługi czy asortyment i zrobić na nie przetarg zgodnie z zapisami ustawy. Pan Tyniec przyznał, że w ustawie o zamówieniach publicznych jest zapis zgodnie z którym jeżeli w roku poprzedzającym została przekazana kwota euro, należy uruchomić procedurę przetargową. Pan Tyniec wyjaśnił, że jest świadom zapisów ustawowych, jednakże

9 jest to pewien problem dla jednostek budżetowych, gdzie zapotrzebowanie na materiały jest zakupem nieprzewidywalnym i narastającym. Podkreślił, że w jednym przypadku doszło do przekroczenia o kwotę zł w drugim o zł. Pan Puchniak stwierdził, że w niektórych sytuacjach życie niesie pewne nieprzewidziane okoliczności i reguluje zakup niezbędnych materiałów jest to wymóg chwili natomiast rozrzutnością byłoby zamówienie większej ilości materiałów na zapas. Jednakże Dyrekcja MZK musi podjąć działania w kierunku zminimalizowania tego problemu. Pan Tyniec poinformował, że MZK nie posiada magazynów, materiały często zakupuje tam gdzie jest najbliżej, co pozwala na oszczędności transportowe. Poinformował również, że Szczytna podpisała aneksy, z zapisem który pozwalał na korektę rozliczeń po zakończeniu roku bieżącego w przypadku zmniejszenia się bądź zwiększenia kosztów oczyszczania dostosowanych środków. Pan Tyniec wyjaśnił, że za rok 2005 MZK taką fakturę wystawiło na kwotę zł, jednakże gmina Szczytna do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z tego zobowiązania i w tej sprawie wygraliśmy proces, prawdopodobnie będzie apelacja strony przeciwnej i czekamy obecnie na rozstrzygnięcie. Niepokojącym jest, że gmina Szczytna od połowy kwietnia przestała płacić MZK w Polanic Zdroju za zrzut ścieków. Zobowiązania z tego tytułu wobec MZK wynoszą 70 tys., sytuacja ta jest prawdopodobnie związana ze zamknięciem huty. Pan Tyniec podkreślił, że MZK wystosowało nakazy płatnicze do dłużników. Pismo stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu Pkt 9 - Informacja na temat restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunalnego. Informację w powyższym temacie przedstawił Pan Jacek Nowicki Zastępca Burmistrza Miasta. Pan Nowicki poinformował, że względu na stosowne wystąpienie do Związków Zawodowych o wydanie opinii w sprawie projektu uchwały, zwrócił się do Radnych o szybkie zaopiniowanie projektu uchwały załączonego do przedłożonej Radnym informacji, zgodnie z przepisami Związki Zawodowe mają 30 dni na wydanie stosownej opinii. Pan Przewodniczący poinformował, że przedstawiony projekt uchwały będzie przedmiotem wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady, na którym również zostanie przedyskutowany akt założycielski spółki. Materiały w dniu dzisiejszym Radni otrzymali. Pan Mecenas Nowicki zaproponował swoją pomoc i zapewnił dyspozycyjność przy omawianiu projektu uchwały i aktu notarialnego wyrażając jednocześnie chęć wzięcia udziału w planowanym posiedzeniu. Informacja stanowi załącznik Nr12 do niniejszego protokołu. Pkt 10 - Informacja na temat realizacji budynku socjalnego. Informację w powyższym temacie przedstawił Pan Jacek Nowicki Zastępca Burmistrza Miasta.

10 Pan Nowicki wyjaśnił, że stan zaawansowania robót budynku socjalnego jest na etapie montażu dachu nad drugą częścią budynku, gdyż pierwsza część jest w zasadzie wykończona. Obecnie prowadzone są prace nad projektem dachu, a w przyszłym tygodniu będzie można przystąpić do stolarki okiennej. Pan Nowicki poinformował, że dojście do budynku będzie zabezpieczone ale nie jest możliwe do 30 listopada zakończenie budowy, przeciągnie się ono do 20 grudnia 2005 r. - dyskusja Pani Bachry wyraziła zadowolenie z tempa realizacji inwestycji. Zdaniem Pani Bachry przy zasiedlaniu budynku oraz wyjaśnianiu kwestii dotyczących rozdzielania mieszkań powinien uczestniczyć Pan Tyniec i Pan Nowicki. Osoby, którym zostaną wynajęte mieszkania powinny brać udział w zagospodarowaniu terenu. Pkt Podjęcie uchwał w sprawach : Pkt 11 a zmian w budżecie miasta na 2005 rok. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005, wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. - dyskusja: Pan Bilan wystąpił z zapytaniem czy przygotowanie dotyczy oświaty względem finansowym i czy Gmina przygotowała wystąpienie o dodatkowe środki do Ministra Edukacji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że codziennie z Panią Sekretarz przeglądają prasę, ale z taką informacją się nie spotkały. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/251/2005 stosunkiem głosów : 13 za. Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Pkt. 11 b zmiany nazwy Opłata miejscowa na opłatę uzdrowiskową w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy -Zdroju z dnia r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Opłata miejscowa na opłatę uzdrowiskową w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, przedstawił Pan Zbigniew Puchniak Przewodniczący Rady Miejskiej. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/252/2005 stosunkiem głosów : 13 za. Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

11 Pkt 12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, w tym : Pkt 12 a - Rozpatrzenie wniosku mieszkańców miasta Państwa Haliny i Jana Krupników o uchylenie w trybie art. 101ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U z późn. zm.) Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój, wynikającego z pisma z dnia r. jakie Państwo Krupnik złożyli w Biurze Rady Miejskiej w dniu r. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że treść pisma została przekazana do Radcy Prawnego celem wydania stosownej opinii prawnej. Wniosek został skierowany do Komisji Rewizyjnej, celem zbadania zasadności zarzutów i przedstawienia w tej sprawie opinii dla Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący poinformował, że treść pisma Państwa Krupnik z dnia r jest znana Radnym, ponieważ otrzymali je wcześniej, wraz z innymi materiałami na Sesję. Pan Przewodniczący odczytał treść pisma mieszkańców miasta Państwa Haliny i Jana Krupnik oraz załączone upoważnienie Pana Krzysztofa Krupnika właściciela nieruchomości przy ul. Staffa 15 A w Polanicy Zdroju. Pismo stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie przedstawił Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Stanowisko stanowi załącznik Nr16 do niniejszego protokołu. W krótkiej dyskusji w powyższym temacie głos zabrał Pan Jacek Nowicki Za ca Burmistrza Miasta stwierdzając, że przechodząca przez posesję przy ul. Staffa 15 kanalizacja była wykonana za zgodą poprzednich właścicieli i z dobrodziejstwem inwentarza została nabyta przez Państwa Krupników. Pan Bembnik wyjaśnił, że jest to około 10 m kanalizacji przechodzącej przez tą działkę. Pan Przewodniczący odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej ujęty treści wyżej przedstawionego stanowiska o uznanie wniosku o uchylenie Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój wynikający z pisma Państwa Haliny i Jana Krupnik z dnia r. za bezzasadny, i poddał pod głosowanie. Rada Miejska uwzględniając opinię Komisji Rewizyjnej w głosowaniu stosunkiem głosów 12 za, 1 wstrzymujący się uznała, że wniosek o uchylenie Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój, wynikający z pisma Państwa Haliny i Jana Krupnik z dnia r., jest bezzasadny. b) Interpelacje, zapytania, wolne wnioski Pan Przewodniczący odczytał pismo Spółki z o.o. Dr C z dnia r. informujące o oddaniu do użytkowania pierwszego apartamantowca realizowanego w ramach projektu Parkowa Polana przy ul lecia. Z pisma wynika, że w ramach realizacji tej inwestycji

12 zostanie wykonane również otoczenie dla tego budynku będące kontynuacja rozwiązań spotykanych w parku zdrojowym. Pismo stanowi załącznik Nr17 do niniejszego protokołu. Pani Bachry odnosząc się do w/w pisma stwierdziła, że w odniesieniu do nowego statutu jest to teren ochrony uzdrowiskowej, poprzednio też był terenem ochrony uzdrowiskowej i biorąc pod uwagę to co poprzednio zrobiono na tym terenie, który był otuliną dla parku i gdzie należało jedynie zagospodarować teren małą architekturą, należy uznać obecne działania inwestora jako rekompensatę za naruszenie tego terenu. W opinii Pani Bachry teren ten był okolicą parku i trzeba było to kontynuować. Pan Bilan poinformował o sprawie wandalizmu tj. uszkodzeniu lampy przy ul. Zdrojowej, który miał miejsce w piątek. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że aktu wandalizmu dokonali mieszkańcy Polanicy przesiadujący na schodach koło lodów i sklepu Żabka, który czynny jest do 24. Pan Bilan zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem by Straż Miejska wraz z Policją zainteresowała się tym problemem i spisywała delikwentów spożywających alkohol w miejscach publicznych i podjęły działania mające na celu zminimalizowania takich zdarzeń. Pan Bilan zwrócił się również aby Pani Anna Hadała Insp. ds. Oświaty pozyskała informację na temat dotacji z Ministerstwa Edukacji. Pkt Zamknięcie obrad Pan Przewodniczący stwierdził, że ustalony porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Protokołowała Elżbieta Potocka

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na Protokół Nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św. w dniu 2 kwietnia 2014 r. godz. 14.00 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz. 1. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 45/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r.

PROTOKÓŁ NR 45/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r. PROTOKÓŁ NR 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo