PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku."

Transkrypt

1 Sesja rozpoczęła się o godz zakończyła się o godz PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności, zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w Sesji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, oraz: 1. Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój, 2. Pan Jacek Nowicki Zastępca Burmistrza Miasta, 3. Pani Janina Cicha Sekretarz Gminy 4. Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy Obsługę prawną Sesji sprawowała Pani Jadwiga Skobało Radca Prawny Gminy Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Puchniak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Pan Przewodniczący działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otworzył obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju. Realizując czynności proceduralne Pan Przewodniczący stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W Sesji nie uczestniczyła Radna Pani Krystyna Kuncewicz. Pan Przewodniczący zapoznał uczestników Sesji z porządkiem obrad jn.: 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Informacja na temat prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie między sesjami. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. 5. Ocena imprez wakacyjnych oraz podjętych działań promocyjnych. 6. Funkcjonowanie opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach i przedszkolu. 7. Realizacja zadań zleconych przez Gminę oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez Miejski Zakład Komunalny w roku Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w w/w zakresie 8. Informacja na temat restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunalnego. 9. Informacja na temat realizacji budynku socjalnego. 10. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 11. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

2 1) Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu r. Burmistrz Miasta złożył wniosek o ujęcie w porządku obrad dzisiejszej Sesji projektu uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój. Projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój, który był omawiany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej, uzyskują pozytywną opinię. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zaproponował wprowadzenie jako pkt 5 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój, tym samym numeracja pozostałych pozycji w porządku obrad zmieni się stosownie o wprowadzone punkty. 2) Pan Przewodniczący poinformował, że kolejnym wprowadzeniem do porządku obrad jest rozpatrzenie w pkt. 12 porządku obrad wniosku Państwa Krupników o uchylenie w trybie art. 101 ustawy o Samorządzie gminnym o uchylenie Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój, wynikający z pisma Państwa Haliny i Jana Krupnik z dnia r., złożonego w Biurze rady Miejskiej w dniu r. 3) Pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji w pkt 11, podpunktu b, pt. uchwalenie uchwały w sprawie zmiany nazwy Opłata miejscowa na opłatę uzdrowiskową w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, w związku ze zmianą ustawy o gminach uzdrowiskowych. Pan Burmistrz wyjaśnił, że powyższa zmiana wynika z użycia w ustawie o gminnych uzdrowiskach terminu opłata uzdrowiskowa w stosunku do gmin uzdrowiskowych, natomiast poprzedni termin opłata miejscowa dotyczy wyłącznie miast nie będących uzdrowiskami. Zmieniona ustawa obowiązywać będzie od 1 października, stąd konieczność podjęcia uchwały w dniu dzisiejszym. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad proponowanych zmian. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Rada Miejska wyraziła akceptację rozszerzenia porządku obrad w głosowaniu, 12 głosami za przyjęciem zmian w porządku obrad (podczas głosowania nieobecny był Radny Pan Andrzej Sidorowicz). Pkt. 2 Przyjęcie Protokołu z poprzedniej Sesji. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Protokół Nr XXXIV/2005 z Sesji, która odbyła się dnia 30 sierpnia 2005 roku, był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią i mogą zgłaszać swoje uwagi. Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. Protokół przyjęto w głosowaniu 12 głosami za (W trakcie głosowania nieobecny był Radny Andrzej Sidorowicz).

3 Pkt. 3 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie miedzy sesjami odbyło się pięć posiedzeń Komisji, z których działalności sprawozdania przedstawią Przewodniczący Komisji: 1. Pani Magdalena Ptaszek Przewodnicząca Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej przedstawiła informację obejmującą pracę Komisji z posiedzenia, które odbyło się w dniu r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 2. W związku z nieobecnością Pani Krystyny Kuncewicz Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki informację z posiedzenia, które odbyło się w dniu r, przedstawił Pan Mateusz Jellin Za-ca Przewodniczącej Komisji. Pan Mateusz Jellin poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu r., którego tematyką było podsumowanie i ocena imprez wakacyjnych oraz omówienie działań promocyjnych i wynikających z nich efektów w sezonie letnim. Pan Jellin poinformował, że tematy te zostaną szerzej przedstawione w pkt. 6 porządku obrad. Ponadto Komisja w ramach posiedzenia opracowała również propozycje zadań rzeczowych do realizacji w roku budżetowym 2006, przedkładając łącznie 13 propozycji. W sprawach bieżących Komisja poruszyła kwestię sprzedaży nieruchomości OSiR-u występując z wnioskiem o podane wyliczeń ile będzie kosztowało utrzymanie terenów rekreacyjnych zlokalizowanych z lewej strony OSiR-u, tj. boisk i basenu w momencie sprzedaży części hotelowej. 3. Pani Halina Kostyra Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Ekologii i Opieki Społecznej przedstawiła informację z posiedzenia tejże Komisji, które odbyło się w dniu r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr3 do niniejszego protokołu. 4. Pani Jolanta Bachry Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiła informację z posiedzenia które odbyło się w dniu r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 5. Pan Józef Szwed Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawił sprawozdanie z działalności w/w Komisji na posiedzeniu z dnia r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Radni nie podjęli dyskusji podczas przestawiania sprawozdań z międzysesyjnej działalności Komisji. Pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Sprawozdanie przedstawił Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica Zdrój. - dyskusja Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

4 Pan Mariusz Winiarz zwrócił się do Pana Burmistrza o uszczegółowienie: - pkt. IV podpunktu 4 przedmiotowego sprawozdania tj. rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie zagospodarowania pod hotel działki przy ul. Zdrojowej, jakie miało miejsce w dniu br., - pkt. IV podpunktu 14 tj. spotkania roboczego jakie odbyło się w dniach i br. dotyczących drogi do szpitala, - pkt. IV podpunktu 18 dotyczący roboczej wizyty Komisji ds. Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dusznik Zdroju w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju dnia r. - pkt. IV podpunktu 20 tj. spotkania z dnia br., w sprawie uczestnictwa gminy w programie radiowym dotyczącym bezpieczeństwa publicznego. Pan Burmistrz odpowiadając na zapytanie dot. wyjaśnił, że są to spotkania z rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie zagospodarowania pod hotel działki przy ul. Zdrojowej, wyjaśnił że są to przyjęcia osób zainteresowanych w/w terenem. Pan Burmistrz poinformował, że działka przy ul. Zdrojowej jest po dwóch przetargach i jednych rokowaniach, które nie przyniosły rezultatu, w związku z tym został ogłoszony drugi termin rokowań na dzień 28 października. Uszczegóławiając przedmiot spotkań roboczych, jakie odbyły się w dniach i br., dotyczących drogi do szpitala Pan Burmistrz wyjaśnił, że droga do Specjalistycznego Centrum Medycznego jest problemem nadal nierozstrzygniętym. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polanicy Zdroju zakłada budowę drogi do SCM od strony drogi E8 przez tereny Lasów Państwowych i grunty publiczne z wyjątkiem jednej posesji. Natomiast Powiat z niechęcią odnosi się do tej inwestycji, pomimo że Szpital ma być dla całego Powiatu, a Starosta deklarował chęć przyjęcia tejże placówki, jednakże nie wyraził chęci podjęcia się budowy drogi, co wynika z pisma, w którym wskazano w/w drogę jako gminą. Zdaniem Pana Burmistrza zarządca drogi mógłby wystąpić o środki unijne na realizację tej inwestycji, natomiast projekt drogi miał by wykonać Zarząd Dróg Powiatowych. Pan Burmistrz podkreślił, że nieuregulowanie kwestii drogi dojazdowej do SCM blokuje szybkie uruchomienie ratownictwa medycznego i wyraził nadzieję, że w sprawie realizacji tej inwestycji wypracowany zostanie kompromis. Odnosząc się do pkt IV podpunktu 18 sprawozdania, dotyczącego roboczej wizyty Komisji ds. Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dusznik Zdroju, jakie miało miejsce dnia r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju Pan Burmistrz wyjaśnił, że Komisja RM z Dusznik Zdroju zwróciła się o pozyskanie informacji na temat Bezpieczeństwa Publicznego w Polanicy Zdroju w związku z udziałem naszej Gminy edycjach konkursu Bezpieczna Gmina oraz o związaną z tym formę promocji miasta. Przedstawiając informację na temat spotkania z dnia br., w sprawie uczestnictwa gminy w programie radiowym dotyczącym bezpieczeństwa publicznego Pan Burmistrz poinformował, że przedmiot spotkania dotyczył uczestnictwa Gminy Polanica Zdrój w programie radiowym w Radiu Wrocław. Polanica promuje się poprzez informacje na temat udziału Polanicy w Konkursie Bezpieczne Gmina i z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem Pana Burmistrza jest to dobry sposób promocji miasta i takie programy będą pojawiały się na antenie Radia Wrocław przez cały październik 80 programów za kwotę 20 tysięcy zł + Vat.

5 Pan Andrzej Bembnik wystąpił o podanie szerszej informacji w związku z podpisaniem umowy o charakterze cywilno prawnym z Hotelem Sana na udostępnienie basenu uczniom miejscowych szkół (pkt. III podpunkt 4 sprawozdania). Pan Burmistrz wyjaśnił, że umowa dotyczy akcji Każde dziecko umie pływać i jest realizowana trzeci rok z rzędu. Zgodnie z umową za symboliczną opłatą każde dziecko od klas IV wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w ramach lekcji WF ma zapewnione korzystanie raz na 2 tygodnie z basenu. Pni Jolanta Bachry wystąpiła z zapytaniem jaka jest realizacja wykazu nieruchomości przygotowanych do zbycia w związku z zarządzeniem wydanym w tej sprawie, dotyczącym 10 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców (pkt. III, podpunktu 13 przedmiotowego sprawozdania). Pan Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeprowadzona została akcja w miesiącu czerwcu, w ramach której wszczęto postępowanie składając ponad 200 ofert sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. W wyniku podjętych działań zainteresowanie nabyciem zajmowanego lokalu zgłosiło ponad 35 osób. Pani Bachry wyraziła zadowolenie z podjętych przez Burmistrza działań, o które Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego zabiegała. Ponadto Pan Burmistrz w uzupełnieniu do podpunktu 16 pkt. IV dotyczącego przygotowania umowy o partnerskiej współpracy miast, wyjaśnił że w ramach spotkania poruszono kwestię wymiany dzieci z Polanicy z dziećmi z Darłowa w ramach Zielonej Szkoły". Działania te będzie w naszej Gminie realizował Pan Mariusz Winiarz - Koordynator CMiRPA, przykładem kolonii organizowanych na bazie świetlic profilaktyczno wychowawczych. Pkt. 5 - podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica - Zdrój. Pan Rafał Schmidt autor opracowania Projektant Planu zagospodarowania przestrzennego przedstawił w wersji multimedialnej Statut Uzdrowiska Polanica Zdrój w oparciu o załączniki mapowe do projektu uchwały odzwierciedlające granice stref uzdrowiskowych. Ponadto Pan Schmidt wyjaśnił, że przy ustalaniu granic prowadzono konsultacje z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska, specjalistami z zakresu ochrony środowiska, Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój wraz z załącznikami został dostarczony Radnym wcześniej. Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu r i uzyskał pozytywna opinię tejże Komisji oraz posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej, która również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Nie podjęto dyskusji w powyższym temacie.

6 Projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój, wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Magdalena Ptaszek Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/250/2005 stosunkiem głosów : 12 za (w trakcie głosowania nieobecny był Radny Pan Andrzej Sidorowicz). Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Pkt. 6 - Ocena imprez wakacyjnych oraz podjętych działań promocyjnych. Pan Przewodniczący poinformował, że podsumowanie imprez realizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i ocena imprez wakacyjnych były przedmiotem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki w dniu r. w związku z czym zwrócił się do Pana Mateusza Jellina Zastępcy Przewodniczącego w/w Komisji o wprowadzenie do tematu. Natomiast o przedstawienie informacji na temat realizacji imprez organizowanych przez MCK w okresie wakacyjnym Pan Przewodniczący poprosił Pana Marka Mazurkiewicza Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, oraz Panią Beatę Szewczyk Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej o przedstawienie informacji na temat podjętych działań promocyjnych w 2005 r. Pan Mateusz Jellin wprowadzając do tematu poinformował, że na posiedzeniu br. Komisja Edukacji Kultury i Turystyki dokonała oceny imprez wakacyjnych realizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i podsumowała działania promocyjne i wynikające z nich efekty w sezonie letnim. Komisja pozytywnie oceniła ofertę kulturową i promocyjna wypracowaną przez w/w jednostki, tym samym wyrażając zadowolenie z podejmowanych działań promocyjnych w okresie wakacyjnym. Pan Marek Mazurkiewicz Dyrektor MCK przedstawił informację na temat imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w okresie wakacyjnym. Z przedstawionej informacji wynika, że przygotowana oferta na sezon letni była szeroka, imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją zarówno turystów jak i mieszkańców zyskując tym samym pozytywne i promocyjne wypowiedzi w mediach. Pan Mazurkiewicz podkreślił, że imprezy takie jak Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej, Wielki Festyn Polanicki i Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina miały szczególną oprawę artystyczną i zyskały oddźwięk medialny. Większość imprez relacjonowana zarówno na antenie ogólnopolskiej, Regionalnej 3, TV Wrocław i programach radia BiS, ZET, Radia Wrocław i Programu I Polskiego Radia. Wszystkie imprezy odbywały się w ramach projektu Zdroje Kultury i zaprezentowane w dodatku kulturalnym do Gazety Rzeczpospolitej - w nakładzie z czego egzemplarzy zostało rozprowadzonych jako materiał promocyjny. Treść przedstawionej informacji stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu - dyskusja: Pan Czaja - wystąpił z propozycją by termin imprezy Dni Polanicy zaplanować w terminie 23, 24 czerwca i nadać tej imprezie nazwę Pola-Nocka, natomiast wieczór sylwestrowy na deptaku organizować pod nazwą Pol-Syf. Pani Beata Szewczyk Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Pełnomocnik ds. Promocji Miasta przedstawiła działania promocyjne podejmowane w roku Z przedstawionej informacji wynika, że w ramach promocji podjęto szeroką kampanię turystyki kulturalnej realizowanej przez MCK w dodatku do Rzeczpospolitej Zdroje

7 Kultury jak również przez Biuro Promocji Miasta i Bibliotekę poprzez opracowanie Małej poligrafii i kolportowanie kalendarza promocyjnego na targach turystycznych w Katowicach, Wrocławiu i Darłowie. W ramach działalności promocyjnej wydano foldery, ulotki dwujęzyczne, podjęto współpracę z mediami promując miasto w radiu BRW, przy współpracy ze Słowem Polskim i ZUK S.A. wydano kartki pocztowe. Prowadzona jest strona internetowa, w której umieszczono elementy lansujące Polanicę Zdrój jako kurort na cztery pory roku i kurort dla aktywnych. W ramach kampanii promocyjnych podjęto również współpracę z DOT-em, Euroregion Glacensis, Starostwem, Regionalną Szkołą Turystyczną oraz zaprzyjaźnionym miastem partnerskim Podebrady. Oferta promująca miasto została również przedstawiona na targach turystycznych w Warszawie, hostessa reklamująca Polanicę wystąpiła w stroju pielęgniarki, co nawiązywało do reklamy wydanej przez SPOT, czyli zdjęcia pielęgniarki na tle polanickiej Pijalni Wód Mineralnych. Ponadto Pani Szewczyk poinformowała, że wszystkie środki przeznaczone na promocję miasta zostały wykorzystane. Planując ofertę promującą miasto w sezonie zimowym Pani Szewczyk podjęła współpracę ze Starostwem przy organizacji imprezy pn. Polska Choinka. Treść przedstawionej informacji stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. - dyskusja: Pan Andrzej Sidorowicz wystąpił z zapytaniem do Pani Szewczyk czy przy realizacji zadań z zakresu promocji korzysta z narzędzi badania rynku turystycznego. Zdaniem Pana Sidorowicza takie narzędzie w postaci ankiety należy stworzyć przy współpracy z przedsiębiorcami związanymi z branżą turystyczną. Ponadto Pan Sidorowicz odnosząc się do form promocji miasta poinformował, że umieszenie na stronie internetowej pielęgniarki na tle polanickiej Pijalni Wód Mineralnych z wykorzystaniem do celów reklamy twarzy modelki, której w późniejszym czasie sesja zdjęciowa ukazała się na łamach gazety CKM w opinii specjalistów ds. marketingu i Publick Relations nie było właściwym krokiem. Pan Sidorowicz stwierdził, że sytuacja ta jest prawdopodobnie zbiegiem okoliczności, jednakże w tym kontekście może nie jest dobrym rozwiązaniem przedstawienie na targach hostessy w stroju pielęgniarki jako formę promocji miasta. Pani Szewczyk ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Sidorowicza w kwestii wykorzystania twarzy pielęgniarki w promocyjnym materiale Polanicy, która w późniejszym czasie ukazała się na łamach gazety CKM, wyjaśniła iż informacje na ten temat uzyskała już po uzgodnieniach dotyczących udziału hostessy na warszawskich targach i ustaleniu stroju. Zdaniem Pani Szewczyk odbiorcy tego czasopisma przypuszczalnie nie są aktywnymi odbiorcami na targach i nie sądzi aby taki stan rzeczy wywarł negatywny aspekt. Natomiast w kwestii stworzenia ankiety do badania rynku, Pani Szewczyk stwierdziła iż takie działanie jest celowe i właściwe jednakże turyści niechętnie biorą udział w takich akcjach. Pan Zbigniew Puchniak zaproponował pomoc ze strony prowadzonego obiektu hotelowego przy tworzeniu ankiety i przeprowadzaniu badań tego typu w obiekcie. Pkt. 7 - Funkcjonowanie opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach i przedszkolu. Pan Przewodniczący poinformował, że powyższy temat został realizowany przez Komisję Uzdrowiskową, Ekologii i Opieki Społecznej w dniu br., w ramach wizytacji placówek oświatowych i w związku z tym informację w tym zakresie przedstawi Pani Halina Kostyra Przewodnicząca tejże Komisji. Z informacji przedstawionej przez Panią Kostyrę wynika, że 1 etat pielęgniarski sprawuje opiekę medyczną nad około 1077 uczniów przez 3,5 dnia w tygodniu. Stan techniczny i

8 wyposażenie gabinetów pielęgniarskich komisja oceniła jako dobry. Karty profilaktyczne uczniów prowadzone są na bieżąco i w sposób prawidłowy. Stopień higieny uczniów utrzymany jest na bardzo dobrym poziomie. Dzieciom z wadami postawy zapewniono gimnastykę korekcyjną przez wykwalifikowana kadrę oraz zajęcia na basenie w DW Sana. Uczniom niepełnosprawnym szkoły zapewniają kształcenie w ramach nauczania indywidualnego. Uczniom najbardziej potrzebującym szkoły zapewniają pedagoga szkolnego, a w sprawach wymagających specyficznej pomocy psychologa uczniowie kierowani są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. W szkole podstawowej nr 2 funkcjonuje gabinet stomatologiczny 2 razy w tygodniu łącznie 10 godzin. Komisja skierowała wniosek do Burmistrza Miasta o wystąpienie do SP ZOZ w Kłodzku w sprawie zwiększenia etatu pielęgniarskiego w placówkach. Pani Gowsz wystąpiła z zapytaniem czy Burmistrz skierował już wystąpienie o zwiększenie etatu pielęgniarskiego do SP ZOZ Pan Nowicki udzielił odpowiedzi, że w tej sprawie odpowiedź zostanie skierowana do wiadomości komisji na kolejnym posiedzeniu. Pkt. 8 - Realizacja zadań zleconych przez Gminę oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez Miejski Zakład Komunalny w roku Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w w/w zakresie. Protokół przedstawił Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. - dyskusja Realizacja zadań zleconych przez Gminę oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez MZK w roku 2004 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w w/w zakresie. Protokół przedstawił Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bilan przedstawił protokół i wyjaśnił, że kontrola trwała 7 dni zgodnie ze Statutem, jednakże ze względu na okres wakacyjny i inne kontrole przeprowadzona była w odstępach czasowych. Protokół stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Pan Bilan odczytał uwagi Dyrektora MZK Pana Jacka Tyńca do protokołu, który złożył do Biura Rady Miejskiej w dniu r. do przewodniczącego RM. Wyjaśnił, że nad wydatkami musi czuwać Dyrekcja MZK. Pan Bilan podkreślił, że Komisja Rewizyjna powołała kontrolę w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i uwagi dotyczące braku przetargów na dostawy materiałów musiały znaleźć odzwierciedlenie w protokole, ponieważ takie przetargi powinny się odbywać. Dyrekcja MZK musi czuwać nad wydatkami, wówczas takich sytuacji nie będzie. Pan Sidorowicz skierował zapytanie do Dyrektora MZK czy jest konkretna specyfikacja zamówień na usługi i materiały by można było przewidzieć zapotrzebowanie na dane usługi czy asortyment i zrobić na nie przetarg zgodnie z zapisami ustawy. Pan Tyniec przyznał, że w ustawie o zamówieniach publicznych jest zapis zgodnie z którym jeżeli w roku poprzedzającym została przekazana kwota euro, należy uruchomić procedurę przetargową. Pan Tyniec wyjaśnił, że jest świadom zapisów ustawowych, jednakże

9 jest to pewien problem dla jednostek budżetowych, gdzie zapotrzebowanie na materiały jest zakupem nieprzewidywalnym i narastającym. Podkreślił, że w jednym przypadku doszło do przekroczenia o kwotę zł w drugim o zł. Pan Puchniak stwierdził, że w niektórych sytuacjach życie niesie pewne nieprzewidziane okoliczności i reguluje zakup niezbędnych materiałów jest to wymóg chwili natomiast rozrzutnością byłoby zamówienie większej ilości materiałów na zapas. Jednakże Dyrekcja MZK musi podjąć działania w kierunku zminimalizowania tego problemu. Pan Tyniec poinformował, że MZK nie posiada magazynów, materiały często zakupuje tam gdzie jest najbliżej, co pozwala na oszczędności transportowe. Poinformował również, że Szczytna podpisała aneksy, z zapisem który pozwalał na korektę rozliczeń po zakończeniu roku bieżącego w przypadku zmniejszenia się bądź zwiększenia kosztów oczyszczania dostosowanych środków. Pan Tyniec wyjaśnił, że za rok 2005 MZK taką fakturę wystawiło na kwotę zł, jednakże gmina Szczytna do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z tego zobowiązania i w tej sprawie wygraliśmy proces, prawdopodobnie będzie apelacja strony przeciwnej i czekamy obecnie na rozstrzygnięcie. Niepokojącym jest, że gmina Szczytna od połowy kwietnia przestała płacić MZK w Polanic Zdroju za zrzut ścieków. Zobowiązania z tego tytułu wobec MZK wynoszą 70 tys., sytuacja ta jest prawdopodobnie związana ze zamknięciem huty. Pan Tyniec podkreślił, że MZK wystosowało nakazy płatnicze do dłużników. Pismo stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu Pkt 9 - Informacja na temat restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunalnego. Informację w powyższym temacie przedstawił Pan Jacek Nowicki Zastępca Burmistrza Miasta. Pan Nowicki poinformował, że względu na stosowne wystąpienie do Związków Zawodowych o wydanie opinii w sprawie projektu uchwały, zwrócił się do Radnych o szybkie zaopiniowanie projektu uchwały załączonego do przedłożonej Radnym informacji, zgodnie z przepisami Związki Zawodowe mają 30 dni na wydanie stosownej opinii. Pan Przewodniczący poinformował, że przedstawiony projekt uchwały będzie przedmiotem wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady, na którym również zostanie przedyskutowany akt założycielski spółki. Materiały w dniu dzisiejszym Radni otrzymali. Pan Mecenas Nowicki zaproponował swoją pomoc i zapewnił dyspozycyjność przy omawianiu projektu uchwały i aktu notarialnego wyrażając jednocześnie chęć wzięcia udziału w planowanym posiedzeniu. Informacja stanowi załącznik Nr12 do niniejszego protokołu. Pkt 10 - Informacja na temat realizacji budynku socjalnego. Informację w powyższym temacie przedstawił Pan Jacek Nowicki Zastępca Burmistrza Miasta.

10 Pan Nowicki wyjaśnił, że stan zaawansowania robót budynku socjalnego jest na etapie montażu dachu nad drugą częścią budynku, gdyż pierwsza część jest w zasadzie wykończona. Obecnie prowadzone są prace nad projektem dachu, a w przyszłym tygodniu będzie można przystąpić do stolarki okiennej. Pan Nowicki poinformował, że dojście do budynku będzie zabezpieczone ale nie jest możliwe do 30 listopada zakończenie budowy, przeciągnie się ono do 20 grudnia 2005 r. - dyskusja Pani Bachry wyraziła zadowolenie z tempa realizacji inwestycji. Zdaniem Pani Bachry przy zasiedlaniu budynku oraz wyjaśnianiu kwestii dotyczących rozdzielania mieszkań powinien uczestniczyć Pan Tyniec i Pan Nowicki. Osoby, którym zostaną wynajęte mieszkania powinny brać udział w zagospodarowaniu terenu. Pkt Podjęcie uchwał w sprawach : Pkt 11 a zmian w budżecie miasta na 2005 rok. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały Radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005, wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Wioletta Książkiewicz Skarbnik Gminy. - dyskusja: Pan Bilan wystąpił z zapytaniem czy przygotowanie dotyczy oświaty względem finansowym i czy Gmina przygotowała wystąpienie o dodatkowe środki do Ministra Edukacji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że codziennie z Panią Sekretarz przeglądają prasę, ale z taką informacją się nie spotkały. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/251/2005 stosunkiem głosów : 13 za. Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. Pkt. 11 b zmiany nazwy Opłata miejscowa na opłatę uzdrowiskową w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy -Zdroju z dnia r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Opłata miejscowa na opłatę uzdrowiskową w Uchwale Nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia r. w spr. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, przedstawił Pan Zbigniew Puchniak Przewodniczący Rady Miejskiej. Rada Miejska w powyższej sprawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/252/2005 stosunkiem głosów : 13 za. Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

11 Pkt 12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, w tym : Pkt 12 a - Rozpatrzenie wniosku mieszkańców miasta Państwa Haliny i Jana Krupników o uchylenie w trybie art. 101ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U z późn. zm.) Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój, wynikającego z pisma z dnia r. jakie Państwo Krupnik złożyli w Biurze Rady Miejskiej w dniu r. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że treść pisma została przekazana do Radcy Prawnego celem wydania stosownej opinii prawnej. Wniosek został skierowany do Komisji Rewizyjnej, celem zbadania zasadności zarzutów i przedstawienia w tej sprawie opinii dla Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący poinformował, że treść pisma Państwa Krupnik z dnia r jest znana Radnym, ponieważ otrzymali je wcześniej, wraz z innymi materiałami na Sesję. Pan Przewodniczący odczytał treść pisma mieszkańców miasta Państwa Haliny i Jana Krupnik oraz załączone upoważnienie Pana Krzysztofa Krupnika właściciela nieruchomości przy ul. Staffa 15 A w Polanicy Zdroju. Pismo stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie przedstawił Pan Zbigniew Bilan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Stanowisko stanowi załącznik Nr16 do niniejszego protokołu. W krótkiej dyskusji w powyższym temacie głos zabrał Pan Jacek Nowicki Za ca Burmistrza Miasta stwierdzając, że przechodząca przez posesję przy ul. Staffa 15 kanalizacja była wykonana za zgodą poprzednich właścicieli i z dobrodziejstwem inwentarza została nabyta przez Państwa Krupników. Pan Bembnik wyjaśnił, że jest to około 10 m kanalizacji przechodzącej przez tą działkę. Pan Przewodniczący odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej ujęty treści wyżej przedstawionego stanowiska o uznanie wniosku o uchylenie Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój wynikający z pisma Państwa Haliny i Jana Krupnik z dnia r. za bezzasadny, i poddał pod głosowanie. Rada Miejska uwzględniając opinię Komisji Rewizyjnej w głosowaniu stosunkiem głosów 12 za, 1 wstrzymujący się uznała, że wniosek o uchylenie Uchwały Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta Polanica Zdrój, wynikający z pisma Państwa Haliny i Jana Krupnik z dnia r., jest bezzasadny. b) Interpelacje, zapytania, wolne wnioski Pan Przewodniczący odczytał pismo Spółki z o.o. Dr C z dnia r. informujące o oddaniu do użytkowania pierwszego apartamantowca realizowanego w ramach projektu Parkowa Polana przy ul lecia. Z pisma wynika, że w ramach realizacji tej inwestycji

12 zostanie wykonane również otoczenie dla tego budynku będące kontynuacja rozwiązań spotykanych w parku zdrojowym. Pismo stanowi załącznik Nr17 do niniejszego protokołu. Pani Bachry odnosząc się do w/w pisma stwierdziła, że w odniesieniu do nowego statutu jest to teren ochrony uzdrowiskowej, poprzednio też był terenem ochrony uzdrowiskowej i biorąc pod uwagę to co poprzednio zrobiono na tym terenie, który był otuliną dla parku i gdzie należało jedynie zagospodarować teren małą architekturą, należy uznać obecne działania inwestora jako rekompensatę za naruszenie tego terenu. W opinii Pani Bachry teren ten był okolicą parku i trzeba było to kontynuować. Pan Bilan poinformował o sprawie wandalizmu tj. uszkodzeniu lampy przy ul. Zdrojowej, który miał miejsce w piątek. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że aktu wandalizmu dokonali mieszkańcy Polanicy przesiadujący na schodach koło lodów i sklepu Żabka, który czynny jest do 24. Pan Bilan zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem by Straż Miejska wraz z Policją zainteresowała się tym problemem i spisywała delikwentów spożywających alkohol w miejscach publicznych i podjęły działania mające na celu zminimalizowania takich zdarzeń. Pan Bilan zwrócił się również aby Pani Anna Hadała Insp. ds. Oświaty pozyskała informację na temat dotacji z Ministerstwa Edukacji. Pkt Zamknięcie obrad Pan Przewodniczący stwierdził, że ustalony porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Protokołowała Elżbieta Potocka

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

LĘDZINY. Biuletyn Informacyjny Lędziny. Straż miejska informuje: Wydawca: Urząd Miasta. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000.

LĘDZINY. Biuletyn Informacyjny Lędziny. Straż miejska informuje: Wydawca: Urząd Miasta. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000 Biuletyn BIULETYN INFORMACYJNY Informacyjny Lędziny LĘDZINY Wydawca: Urząd Miasta Lędziny BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIEJSKI Biuletyn Informacyjny Lędziny Celem Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo