POKOCHAJ OLEJ RZEPAKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKOCHAJ OLEJ RZEPAKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno - promocyjnego: POKOCHAJ OLEJ RZEPAKOWY Warszawa,

2 Spis treści: I. Sytuacja na rynku rzepaku...3 II. Informacje o rzepaku i oleju rzepakowym...8 III. Podstawowe informacje o programie...13 IV. Cele programu...13 V. Grupy docelowe...14 VI. Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe...15 VII. Wykorzystywane komunikaty/przesłania...16 VIII. Główne kanały informacji i promocji...19 Działania public relations...22 Konferencje...27 Spotkania z dziennikarzami/ briefingi...29 Pokazy kulinarne - działania informacyjne podejmowane wspólnie...30 Kongresy...33 Internet...36 Promocja w Internecie...38 Badanie efektywności programu...38 IX. Oczekiwany wpływ programu...39 X. BudŜet

3 I. Sytuacja na rynku rzepaku Wyhodowanie odmian rzepaku podwójnie ulepszonego, tzw. "00" (o obniŝonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów) spowodowało, Ŝe uzyskany z nich olej i śruta rzepakowa stały się pełnowartościowymi produktami spoŝywczymi i paszowymi. Dlatego teŝ olej rzepakowy znajduje szerokie zastosowanie we współczesnej diecie ludzi, a śruta lub wytłoki pozostające po ekstrakcji bądź wytłoczeniu oleju są wartościową paszą wysokobiałkową w Ŝywieniu zwierząt. Coraz większe zainteresowanie rzepakiem na świecie wiąŝe się takŝe z moŝliwością szerokiego wykorzystania oleju rzepakowego w przemyśle chemicznym i agrorafineryjnym (produkcja biopaliw). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej produkcja rzepaku w naszym kraju stała się najszybciej rozwijającym się działem produkcji roślinnej. Od 1985 roku wzrosła aŝ 3,6 krotnie, natomiast w ostatnich 10 latach średnioroczny przyrost zbiorów wynosi 5,9%. Rys. I.1 Zbiory i przerób rzepaku w Polsce na przestrzeni lat tys. ton Źródło: Opracowanie PSPO na podstawie danych IERiGś - PIB za GUS 3

4 Silny impuls dla rozwoju uprawy i przetwórstwa rzepaku dała polityka Unii Europejskiej w zakresie biopaliw i energii odnawialnej. Rys.I.2 Zapotrzebowanie na rzepak na cele spoŝywcze i energetyczne w Polsce mln ton Źródło: Opracowanie PSPO na podstawie danych i prognoz IERiGś - PIB Wzrost areału uprawy nastąpił w ostatnich latach takŝe u wszystkich kluczowych producentów rzepaku w Unii Europejskiej. Tab. I.1 Zbiory rzepaku w Unii Europejskiej (w tys. ton) Kraje szacunek Zmiany w % Niemcy ,3 Francja ,9 Polska ,6 Wielka Brytania ,1 Czechy ,2 Rumunia ,2 Dania ,0 Węgry ,4 Szwecja ,0 Pozostałe kraje ,8 UE ,0 Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś - PIB na podstawie danych Oil World nr 17/2010 4

5 Rys.!.3 Struktura produkcji nasion oleistych w UE Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś-PIB Zbiory rzepaku w UE-27 w 2009 r. były rekordowo wysokie i wyniosły 21.5 mln ton, wobec 19,1 mln ton w roku poprzednim oraz 17.0 mln ton średnio w ostatnim pięcioleciu. Tab. I.2 Bilans nasion rzepaku w UE (w mln ton) Wyszczególnienie 2007/ /10 szacunek 2010/11 prognoza Zmiany w % 2010/ /10 Zapasy początkowe 1,29 0,71 1,52 1,40-7,9 Produkcja 18,44 19,06 21,57 20,90-3,1 Import 0,69 3,22 2,28 2,70 18,4 w tym z Ukrainy 0,40 2,65 1,77 1,70-4,0 Eksport 0,40 0,10 0,13 0,08-38,5 Przerób 18,48 20,38 22,81 22,90 0,4 Pozostałe zuŝycie 0,84 0,99 1,03 1,00-2,9 Zapasy końcowe 0,71 1,52 1,40 1,02-27,1 Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś - PIB Światowe zbiory rzepaku w sezonie 2009/10 wyniosły 59,8 mln ton i były o 1,4 mln ton (o 2,4%) większe niŝ w sezonie poprzednim. W sezonie 2010/11 prognozowany jest niewielki spadek zbiorów nasion oleistych na świecie względem poprzedniego sezonu. 5

6 Rys. I.4 Światowa produkcja rzepaku (w mln ton) Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś - PIB Wzrost produkcji biodiesla na świecie jest głównym czynnikiem powodującym wzrost zapotrzebowania rynku światowego na oleje roślinne. Tab. I.3 Światowe zuŝycie olejów roślinnych (w mln ton) (październik - wrzesień) Wyszczególnienie 2007/ / /10 szacunek Zmiany w % 2008/ / / /09 Palmowy Sojowy , Rzepakowy Słonecznikowy Razem 4 oleje Z ziaren palmowych , Bawełniany ,83 4,54-5,3-6,0 Arachidowy ,02 0,7 5.6 Kokosowy Razem 4 oleje 17, ,38 -os 0.1 Razem 8 olejów , Udział w zuŝyciu (%) Palmowy 32,6 33,9 342 X X 6

7 Sojowy ,3 X X Rzepakowy X X Słonecznikowy ,9 X X Razem 4 oleje 86,2 86,8 87,4 X X Arachidowy 3, X X Bawełniany X X Z ziaren palmowych X X Kokosowy 2.6 2,3 25 X X Razem 4 oleje ,6 X X Razem 8 olejów X X Źródło: Opracowanie IERiGś-PIB na podstawie danych Oil World nr 17/2010 W konsumpcji tłuszczów roślinnych w 2010 r. i latach następnych będzie prawdopodobnie kontynuowany powolny trend wzrostowy. Przewiduje się, iŝ przy niewielkich zmianach bezpośredniego spoŝycia tłuszczów roślinnych w gospodarstwach domowych nastąpi dalszy wzrost ich zuŝycia w przemyśle spoŝywczym i gastronomii. Tab. I.4 Przeciętne miesięczne spoŝycie tłuszczów w gospodarstwach domowych w kg na 1 osobę w Polsce (według badań budŝetów rodzinnych) Gospodarstwa domowe Wyszczególnienie pracowników rolników pracujących na własny rachunek Emerytów i rencistów TŁUSZCZE OGÓŁEM: 1,24 1,22 1,53 1, ,81 TŁUSZCZE ZWIERZĘCE: 0,37 0,36 0,57 0, ,40 0, masło 0, ,27 0,26 0,31 0,31 0,39 0,40 tłuszcze zwierzęce 0, ,30 0,29 0,10 0,09 0,26 0,24 TŁUSZCZE ROŚLINNE 0,87 0,86 0,96 0, , tłuszcze roślinne 0,46 0,44 0,53 0,52 0,33 0,31 0,57 0,55 oliwa z oliwek (1) 0,01 0,01 0, ,02 0, oleje roślinne (1) 0,44 0,45 0,47 0, ,44 0,64 0,65 Źródło: Opracowanie IERiGś - PIB na podstawie danych GUS Tab. I.5 Struktura spoŝycia tłuszczów w gospodarstwach domowych (w %) w Polsce Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe pracowników rolników pracujących na własny rachunek emerytów i rencistów 7

8 TŁUSZCZE OGÓŁEM TŁUSZCZE ZWIERZĘCE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 29,8 29,5 37,3 35,9 35,7 35, ,4 Masło 20, ,6 17,0 27,0 27, Tłuszcze zwierzęce surowe i topione 9,7 9,0 19,6 19,0 8,7 8, ,3 TŁUSZCZE ROŚLINNE Margaryna i inne tłuszcze roślinne 70, ,7 64,1 64,3 64, ,6 37,1 36,1 34,6 34,0 28,7 27,4 31,1 30,4 Oliwa z oliwek 0,8 0,8 0,0 0,0 1,7 1,8 1,1 1,1 Oleje roślinne 32,3 33,6 28,1 30,1 33,9 35,4 32,2 33,1 Źródło: Opracowanie IERiGś-PIB na podstawie danych GUS II. Informacje o oleju rzepakowym Olej rzepakowy stanowi około 80% rynku butelkowanych olejów jadalnych uŝywanych przez polskich konsumentów w domach. Postrzeganie oleju rzepakowego wśród polskich konsumentów jest nie adekwatne do obecnej jakości oleju rzepakowego, sposobu jego produkcji, zastosowania oraz wiedzy z zakresu Ŝywienia, dietetyki i walorów zdrowotnych i odŝywczych dla organizmu człowieka. Olej rzepakowy jest postrzegany jako produkt o niŝszej jakości, mniej zdrowy, mniej wartościowy w porównaniu do innych rodzajów olejów. Szczegółowe informacje dotyczące wizerunku oleju rzepakowego wśród konsumentów są zawarte w badaniu percepcji dostępnym dla zainteresowanych agencji na Ŝądanie w biurze PSPO. Olej rzepakowy gości na polskich stołach od wielu pokoleń, ale nie cieszy się obecnie najlepszym wizerunkiem w przeciwieństwie do oliwy z oliwek i oleju słonecznikowego. Powszechnie uwaŝa się, Ŝe olej rzepakowy jest tani, dobry do pieczenia i smaŝenia, ale nie są doceniane jego walory zdrowotne, m.in. najniŝsza 8

9 spośród wszystkich olejów zawartość kwasów nasyconych, a takŝe wysoka zawartość kwasów omega-3 i omega-6, co sprawia, Ŝe olej rzepakowy ma nawet lepsze parametry niŝ oliwa z oliwek. A jako naturalne źródło omega-3 moŝe wpisać się w ogólnoeuropejskie kampanie na rzecz uzupełniania omega-3 w organizmie. NaleŜy pamiętać takŝe, Ŝe ponad połowa oleju rzepakowego w Polsce przeznaczana jest do produkcji biopaliw, co nie budzi dobrego skojarzenia Ŝywieniowego. Z końcem lat siedemdziesiątych odkryto, Ŝe zawarty w oleju rzepakowym kwas erukowy ma niekorzystny wpływ na zdrowie (rakotwórczy), w związku z czym utracił on rekomendację dietetyków. Od tego czasu nastąpił jednak daleko idący postęp w genetyce i hodowli odmian, a od początku lat 90-tych uprawiane są jedynie odmiany rzepaku podwójnie ulepszone. Praktycznie wyeliminowany został kwas erukowy i znacznie ograniczono zawartość związków siarkowych tzw. glukozynolanów (norma 25 mikromoli/g smb), odpowiedzialnych poprzednio m.in. za nieprzyjemny zapach oleju. Przy wyhodowaniu odmian 00 wykorzystano naturalną zmienność genetyczną bez uciekania się do korzystania z obcego DNA, a więc nie są to odmiany genetycznie zmodyfikowane (GMO). Cieszy zwłaszcza fakt, Ŝe to osiągnięcia m.in. polskiego naukowca zrewolucjonizowały światową hodowlę rzepaku. Prof. dr hab. Jan Krzymański z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, obchodził niedawno 80. urodziny i wciąŝ wspiera branŝę olejarską swoją olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Na początku lat 90-tych w Polsce nastąpiła zmiana w sposobie Ŝywienia. Odeszliśmy od niezdrowych tłuszczów zwierzęcych (smalec, słonina) na rzecz tłuszczów roślinnych. Olej rzepakowy i margaryny produkowane z tego oleju są głównymi tłuszczami roślinnymi spoŝywanymi w Polsce. Dzięki zmianom przyzwyczajeń Ŝywieniowych liczba zgonów na choroby układu krąŝenia wśród męŝczyzn spadła o 30% między 1991 r. a 2001 r 1. Mimo iŝ udział oleju rzepakowego w rynku olejów jadalnych wynosi ponad 80%, a słonecznikowego ok. 6%, natomiast oliwy z oliwek niespełna 3% to wyniki badań wskazują, Ŝe konsumenci nie są świadomi, jakiego rodzaju oleju uŝywają, poniewaŝ 1 Szostak Wiktor B., Olej rzepakowy w Ŝywieniu człowieka, Technologia produkcji rzepaku, Wieś Jutra, Warszawa 2005 r., str

10 aŝ ¾ z nich deklaruje spoŝywanie oleju słonecznikowego, który cieszy się najlepszym wizerunkiem. Rys. II.1 Rynek olejów jadalnych butelkowanych w Polsce (VI 2007 V 2008) Źródło: Detal dzisiaj, nr 13-14, 21 sierpnia 2008 r. Kwasy tłuszczowe w oleju Olej rzepakowy cechuje doskonały skład kwasów tłuszczowych. Zawiera najwięcej kwasów omega-3 (kwas linolenowy) spośród olejów roślinnych. W tej kwestii musi ustąpić tylko olejowi lnianemu, który jest jednak nietrwały. Dla porównania olej słonecznikowy zawiera tylko śladowe ilości tego kwasu, a oliwa z oliwek dziesięciokrotnie mniej niŝ olej rzepakowy. Kwasów z rodziny omega-3 organizm człowieka nie potrafi syntezować od nowa dlatego musimy mu je regularnie dostarczać. Oprócz oleju rzepakowego cennym ich źródłem są ryby, a część osób kupuje kapsułki z omega-3 w aptece. Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie z 2003 roku zaliczyła kwasy omega-3 do składników Ŝywności zmniejszających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i nowotworów złośliwych. Kwas ten wpływa ponad to na rozwój umysłowy, stan emocjonalny i zdrowie psychiczne człowieka. Naszemu organizmowi potrzebny jest takŝe kwas omega-6 (linolowy), który stanowi około 20% kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym. Z punktu widzenia Ŝywieniowego waŝna jest nie tylko ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych (w oleju rzepakowym: omega-3 + omega-6 = 30%), ale równieŝ ich proporcja. W oleju rzepakowym relacja omega-6 do omega-3 jest szczególnie korzystna, wynosi 10

11 około 2:1 i jest praktycznie idealna z punktu widzenia potrzeb Ŝywieniowych. Dla oliwy z oliwek relacja ta wynosi jak 9:1, a dla oleju słonecznikowego >136:1. Praktycznie nie istnieje olej roślinny, który miałby korzystniejszą relację obu kwasów niŝ olej rzepakowy. Kolejny istotny składnik olejów roślinnych to kwas oleinowy. Zaraz po oliwie z oliwek najwięcej, bo aŝ 62%, znajduje się go właśnie w oleju rzepakowym. Inne oleje roślinne zawierają go średnio połowę mniej. Kwas ten reguluje zawartość złego cholesterolu LDL we krwi oraz proporcje frakcji HDL do LDL. W przyszłości olej rzepakowy wyprzedzi oliwę z oliwek równieŝ w tej kwestii, gdyŝ w opracowaniach hodowlanych są juŝ odmiany o wyŝszej zawartości kwasu oleinowego niŝ oliwa z oliwek. Z punktu widzenia Ŝywieniowego niekorzystne są nasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład tłuszczów zwierzęcych. RównieŜ tłuszcze roślinne zawierają ich pewne ilości. Ale i tu olej rzepakowy zdobywa kolejny punkt, gdyŝ zawiera ich najmniej spośród tłuszczów, bo jedynie 7% a oliwa z oliwek i olej słonecznikowy dwukrotnie więcej. Tab. II.1 Porównanie przeciętnego składu głównych kwasów tłuszczowych w róŝnych olejach jadalnych (w % sumy kwasów tłuszczowych) Olej Zawartość kwasów tłuszczowych (%) Stosunek omega-6 omega-3 Nasycon e Oleinowy Linolowy (omega-6) Linolenowy (omega-3) Eikozenowy Lniany ,31 : 1 Lniany niskolinolenowy ,5 : 1 Lniankowy ,45 : 1 Rzepakowy podwójnie : 1 ulepszony Rzepakowy wysokooleinowy : 1 Sojowy ,6 : 1 Oliwa z oliwek : 1 Kukurydziany : 1 Słonecznikowy śl. >136 : 1 Słonecznikowy wysokooleinowy śl. >18 : 1 Krokoszowy śl. >160 : 1 Makowy śl. >144 : 1 11

12 Z pestek winogron śl. >130 : 1 Sezamowy śl. >84 : 1 Źródło: Olej rzepakowy nowy surowiec, nowa prawda wyd. PSPO 2009 na podstawie prac IHAR Substancje czynne Po procesie rafinacji pozostają w oleju tak zwane substancje niezmydlające się. W ich skład wchodzą związki biologicznie czynne: sterole roślinne i ich estry, tokoferole, karoteny, woski, związki polifenolowe. Sterole roślinne, nazywane teŝ fitosterolami, konkurując z cholesterolem mogą wspomagać działanie obniŝające poziom cholesterolu we krwi. Sumaryczna zawartość fitosteroli w oleju rzepakowym wynosi około 12 mg/g oleju. Występujące w oleju rzepakowym tokochromanole są reprezentowane głównie przez tokoferole. Ich sumaryczna zawartość wynosi około 800 mg/kg. Wszystkie tokoferole mają zdolność wychwytywania wolnych rodników i ochrony przed utlenianiem. WaŜniejszą ich rolą biologiczną jest to, Ŝe posiadają aktywność witaminy E, zwanej witaminą młodości. Olej rzepakowy zawiera znacznie więcej steroli i tokoferoli niŝ oliwa z oliwek. Substancją typu polifenoli występującą w nasionach rzepaku w największej ilości jest synapina. Związki polifenolowe posiadają zdolność wychwytywania wolnych rodników i pod tym względem współdziałają z tokoferolami zapobiegając utlenianiu i psuciu się oleju. Olej rzepakowy oliwą północy W profilaktyce kardiologicznej zalecana jest dieta śródziemnomorska, podstawą której jest oliwa z oliwek. W polskich warunkach jednak oliwa moŝe być zastąpiona olejem rzepakowym, dzięki jego udoskonalonemu składowi. Dowiedziono bowiem, Ŝe olej rzepakowy podwójnie ulepszony lepiej odpowiada warunkom stawianym przez naukę o Ŝywieniu człowieka, a oliwa z oliwek w najlepszym przypadku moŝe być traktowana jako równorzędna. Do tej pory rzepak był kojarzony przede wszystkim z malowniczym pejzaŝem Ŝółtych kwiatów na polach. NaleŜy przywołać jednak takŝe inne skojarzenia, przecieŝ to 12

13 surowiec do produkcji pełnego walorów oleju bogatego w NNKT, źródło omega 3, witaminy E, sprawdzony w profilaktyce miaŝdŝycy i składnik diety wywierający dobry wpływ na pracę serca, mózgu i oczu. III. Podstawowe informacje o programie Tytuł: Pokochaj olej rzepakowy Produkt objęty programem: olej rzepakowy Charakter projektu: NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe program odpowiada charakterowi programu społecznego i w ramach niego nie wolno promować Ŝadnych marek oleju rzepakowego. Program ma charakter europejski, dlatego nie dopuszczalne jest wskazywanie i akcentowanie miejsca pochodzenia produktu, tj. z Polski. Czas realizacji projektu: 3 lata Projekt realizowany będzie przez 3 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych w ramach projektu planowane jest od września 2011 roku, z róŝnym natęŝeniem w okresie trwania kampanii. Rynki docelowe: Polska, Czechy, Łotwa IV. Cele programu Cel 1: Poinformowanie grup docelowych o właściwościach odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego, w tym m.in. jego znaczeniu w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej: TG 1 A, TG 1 B, TG 2 ok. 20% wzrost świadomości nt. zalet i właściwości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego po zakończeniu programu; Cel 2: Zwiększenie pozytywnego wizerunku oleju rzepakowego wśród grup docelowych programu: 13

14 TG 1 A, TG 1 B, TG 2 - ok. 20 % wzrost pozytywnej oceny wizerunku oleju rzepakowego; Cel 3: Poinformowanie grup docelowych o wykorzystywanych metodach produkcji oleju rzepakowego oraz o wysokiej jakości surowca, z którego jest wytwarzany; TG 1 A, TG 1 B, TG 2 ok. 20% wzrost świadomości nt. wykorzystywanych metod produkcji oleju rzepakowego po zakończeniu programu; Cel 4: Zwiększanie konsumpcji oleju rzepakowego o 5 % wśród grup docelowych TG 1A, TG 1B, TG 2 skutkującej budową pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej wobec produktu objętego programem. V. Grupy docelowe Grupa główna (priorytetowa): TG 1 gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy, w tym: TG 1 A i TG 1 B Profil grupy docelowej TG 1A: a) czynniki psychograficzne: otwarte na nowości; wyznawane wartości: rodzina, zdrowie, wysoka jakość Ŝycia; dbające o jakość codziennego Ŝycia (quality of life), starające się ją stale podwyŝszać; dbające o swój wygląd i zdrowy styl Ŝycia; ustabilizowane zawodowo i rodzinnie; wykształcenie: średnie+. b) czynniki demograficzne: zamieszkujące głównie średnie ( tys. mieszkańców) i duŝe miasta (powyŝej 200 tys. mieszkańców); wiek lat. Profil grupy docelowej TG 1 B: a) czynniki psychograficzne: 14

15 otwarte na nowości; przykładające uwagę do zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; wyznawane wartości: zdrowie i jego profilaktyka, wysoka jakość Ŝycia; dbające o swój wygląd i zdrowy styl Ŝycia; ustabilizowane zawodowo i rodzinnie; wykształcenie: średnie+. b) czynniki demograficzne: zamieszkujące głównie średnie ( tys. mieszkańców) i duŝe miasta (powyŝej 200 tys. mieszkańców); wiek lat. Grupa uzupełniająca: TG 2 Opiniotwórcy, tj. dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy Ŝywności, dietetycy, studenci dietetyki; a) czynniki psychograficzne: wykształcenie min. średnie; otwarci na nowości (np. nowe badania nt. oleju rzepakowego, wpływu diety na zdrowie); wykorzystujący tradycyjne i nowoczesne sposoby komunikacji; omawiana problematyka: zdrowie, profilaktyka zdrowotna, biochemia, bezpieczeństwo Ŝywności, wysoka jakość Ŝycia, kulinaria, life style. VI. Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe TG 1 A gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy: korzyści zdrowotne i odŝywcze wynikające ze spoŝywania oleju rzepakowego; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (do wykorzystania np. talerz zdrowia ); prawidłowy rozwój dzieci; profilaktyka zdrowotna; kulinaria; uroda i zdrowy styl Ŝycia. TG1 B gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy: profilaktyka zdrowotna; 15

16 korzyści zdrowotne i odŝywcze wynikające ze spoŝywania oleju rzepakowego; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (do wykorzystania np. talerz zdrowia ); kulinaria; uroda i zdrowy styl Ŝycia. TG 2 Opiniotwórcy, tj. dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy Ŝywności, dietetycy: korzyści zdrowotne i odŝywcze wynikające ze spoŝywania oleju rzepakowego; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (do wykorzystania np. talerz zdrowia ); prawidłowy rozwój dzieci; profilaktyka zdrowotna; właściwości uŝytkowe oleju rzepakowego; metody produkcji oleju rzepakowego; jakość surowca (wyłącznie odmiany dwuzerowe, podwójnie uszlachetnione). VII. Wykorzystywane komunikaty/przesłania Przykłady komunikatów do wykorzystania w programie Pokochaj olej rzepakowy 1. Od początku lat 90. uprawiane są w Polsce wyłącznie odmiany rzepaku podwójnie ulepszone. Odmiany te są pozbawione kwasu erukowego i zawierają znacznie niŝszą zawartość glukozynolanów niŝ uprawiane w przeszłości. 2. Olej rzepakowy w swoim składzie zawiera: 56-68% kwasu oleinowego 18-22% kwasu linolowego (omega-6) 10-13% kwasu linolenowego (omega-3) 4-6% kwasów nasyconych (palmitynowego i stearynowego) 0-2% kwasu erukowego (w odmianach uprawianych dawniej kwas ten stanowił połowę składu kwasów tłuszczowych). 3. Skład oleju rzepakowego spełnia warunki stawiane obecnie tłuszczom jadalnym przez naukę o Ŝywieniu człowieka. 16

17 4. Olej rzepakowy ma najkorzystniejszy skład kwasów tłuszczowych spośród olejów roślinnych: zawiera najmniej niekorzystnych z punktu widzenia zdrowotnego nasyconych kwasów tłuszczowych (zawartość dwukrotnie niŝsza niŝ w oliwie z oliwek czy oleju słonecznikowym), zawiera najwięcej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych deficytowej w naszej diecie rodziny omega-3; cechuje się idealnym z punktu widzenia potrzeb Ŝywieniowych stosunkiem omega-6 do omega-3, tj. 2:1; zawiera kwas oleinowy w ilości zbliŝonej do oliwy z oliwek. 5. Korzystny skład kwasów tłuszczowych powoduje, Ŝe olej rzepakowy zmniejsza ryzyko chorób sercowo naczyniowych. 6. Wysoka zawartość w oleju rzepakowym kwasów omega-3 pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój mózgu. 7. Zawarty w oleju rzepakowym kwas oleinowy obniŝa poziom cholesterolu we krwi. 8. Olej rzepakowy zawiera bardzo duŝo cennych dla zdrowia przeciwutleniaczy. 9. Olej rzepakowy zawiera wysoki poziom witaminy E (zwanej witaminą młodości). 10. Olej rzepakowy zawiera wysoki poziom beta-karotenu. 11. Olej rzepakowy zawiera wysoki poziom prowitaminy A. 12. Olej rzepakowy jest bogatym źródłem steroli roślinnych pomagających utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. 13. Olej rzepakowy powinien być elementem diety kobiet cięŝarnych i małych dzieci. 14. Olej rzepakowy moŝe być spoŝywany przez niemowlęta juŝ od 6. miesiąca Ŝycia. 15. Olej rzepakowy jako jedyny spełnia wymóg prozdrowotnego oleju niskonasyconego. 16. Codzienne spoŝywanie ok. 2 łyŝek oleju rzepakowego całkowicie pokrywa zapotrzebowanie fizjologiczne człowieka na kwas linolenowy (ALA) z rodziny omega Olej rzepakowy ma skład optymalny dla Ŝywieniowej prewencji miaŝdŝycy. 17

18 18. DuŜe spoŝycie ALA sprzyja niŝszej zachorowalności na choroby sercowonaczyniowe. Wzrost spoŝycia ALA o 1g dziennie zmniejsza zachorowalność na chorobę wieńcową serca o 16%. 19. Zwiększenie spoŝycia oleju rzepakowego kosztem tłuszczów o duŝej zawartości kwasów tłuszczowych i kwasów omega-6 poprawia strukturę spoŝycia kwasów tłuszczowych oraz sprzyja profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych. 20. Olej rzepakowy jest zalecany w diecie diabetyków. 21. Rzepak bywa nazywany oliwką północy ze względu na wysoką zawartość kwasu oleinowego, zbliŝoną do zawartości w oliwie z oliwek. 22. Wzrost konsumpcji oleju rzepakowego z nasion podwójnie ulepszonych przyczynił się do spadku umieralności na choroby układu krąŝenia w Polsce od początku lat Olej rzepakowy uzyskuje się na drodze tłoczenia lub dwustopniowo poprzez tłoczenie i ekstrakcję - otrzymane oleje surowe wymagają oczyszczenia czyli rafinacji. Olej pochodzący z tłoczenia moŝe być rafinowany w łagodniejszych warunkach. 24. Rafinacja oleju rzepakowego obejmuje zespół procesów technologicznych, których stosowanie ma na celu usunięcie lub maksymalne zmniejszenie stęŝenia substancji niekorzystnych pod względem jakościowym i zdrowotnym. W wyniku procesu rafinacji olej rzepakowy pozbawiony zostaje szkodliwych dla zdrowia substancji np.: Ŝelazo, ołów, arsen, kadm, rtęć oraz innych zanieczyszczeń chemicznych takich jak benzo(a)piren. 25. Prawidłowo oczyszczony rafinowany olej rzepakowy jest bez smaku i zapachu oraz charakteryzuje się bardzo jasną barwą. 26. Olej rzepakowy utrzymuje świeŝość dłuŝej w porównaniu z innymi popularnymi olejami takimi jak słonecznikowy czy sojowy, dzięki bardzo dobrej stabilności oksydacyjnej. 27. Dla ochrony cennych składników naleŝy po otwarciu przechowywać olej rzepakowy w lodówce. 28. Olej rzepakowy jest doskonałym tłuszczem do smaŝenia, pieczenia i sałatek oraz odznacza się: dobrą wytrzymałością na zmiany termiczne zachodzące podczas smaŝenia; 18

19 dobrą stabilnością smaku i zapachu (brak negatywnych posmaków w trakcie smaŝenia); mniejszą o 5%-10%, w porównaniu z innymi tłuszczami, kalorycznością spowodowaną łatwym odsączaniem oleju z produktu po smaŝeniu; dobrymi właściwościami wypiekowymi ciekły olej rzepakowy doskonale sprawdza się w ciastach typu biszkoptowo-tłuszczowego oraz doskonale nadaje się do przygotowywania surówek, sałatek i majonezów. UWAGA: Informacje na temat wartości odŝywczych oleju rzepakowego muszą być oparte są na ogólnie przyjętych danych naukowych i spełnić wymagania ustanowione w Dyrektywie Komisji 2001/101/WE z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliŝenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spoŝywczych. VIII. Główne kanały informacji i promocji Charakterystyka proponowanych działań: Działanie 1 AKCJE INFORMACYJNE W PUNKTACH SPRZEDAśY Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B Opis działania: W ramach działania na terenach sklepów wybranych sieci handlowych, przy półkach z olejami rzepakowymi, prowadzona będzie przez hostessy akcja informacyjna poświęconą właściwościom zdrowotnym oleju rzepakowego, dla których warto stosować olej rzepakowy w codziennej diecie. W ramach programu zaplanowano realizację akcji informacyjnych w kaŝdym roku realizacji programu z róŝnym nasileniem. Akcje zrealizowane zostaną w Polsce, Czechach i na Łotwie. Podczas akcji konsument otrzyma materiał informacyjno - edukacyjny w formie ksiąŝeczki, zawierający informacje o właściwościach odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego. Materiał będzie takŝe zawierał propozycje wykorzystania oleju rzepakowego w codziennej diecie poprzez zaprezentowanie np. sposobów wykorzystania produktu w róŝnorodnych daniach oraz poinformuje o sposobach jego 19

20 przechowywania. (Zamawiający prosi o przedstawienie projektu graficznego publikacji). KsiąŜeczka zostanie wydana w języku polskim, czeskim a w przypadku Łotwy w łotewskim i rosyjskim. Planowana liczba stron max. 20 KsiąŜeczka będzie udostępniona takŝe w formie elektronicznej na witrynie internetowej programu. Akcje informacyjne w miejscach sprzedaŝy będą stanowić działanie synergiczne z konkursem skierowanym do konsumentów, który przeprowadzony zostanie na witrynie internetowej. Na czas promocji półki z olejami rzepakowymi będą wyróŝnione poprzez oklejenie półek materiałami POS. Cel strategiczny działania: upowszechnianie wiedzy na temat właściwości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego podczas prowadzonej akcji informacyjnej; informowanie o konkursach prowadzonych na witrynie internetowej; wzrost wiedzy grup docelowych na temat właściwości/zalet oleju rzepakowego; budowanie pozytywnej percepcji grup docelowych na temat oleju rzepakowego; bezpośrednie zachęcanie grup docelowych do konsumpcji oleju rzepakowego oraz wykorzystywania produktu w codziennej diecie. Przygotowanie kosztorysu działania: W ofercie naleŝy szczegółowo skosztorysować i opisać działanie wskazując m.in.: miejsce (kraj/miasto/nazwa sieci/miejsca sprzedaŝy), termin (kwartał/rok) akcji informacyjnych; zaplanowaną liczbę akcji (kwartał/rok); liczbę hostess do obsługi; liczbę zaplanowanych do dystrybucji ksiąŝeczek oraz cenę jednostkową; 20

21 materiały POS (przykłady, format, cena jednostkowa, nakład); inne pozycje wskazane w budŝecie uzasadniające wielkość kosztu działania. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Liczba akcji 2 Liczba hostess do obsługi 3 Ubiór dla hostess 4 Supervisor Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 KsiąŜeczka dla konsumentów (przygotowanie i druk) 6 Materiały POS RAZEM Realizacja: 1,2,3 rok Miejsce: Polska, Łotwa, Czechy Działanie 2 REKLAMA W PRASIE: konsumenckiej (w szczególności kobiecej, typu lifestyle ); specjalistycznej/medycznej; paramedycznej. Grupa docelowa: TG 1A, TG 1B, TG2 Opis działania: advertoriale w prasie (artykuły sponsorowane) artykuły w wybranych tytułach umieszczane na zasadzie reklamy; 21

22 dodatki edukacyjne do prasy nt. właściwości oleju rzepakowego, sposobach jego wykorzystywania; W ofercie naleŝy wskazać m.in.: miejsce umieszczenia advertoriale (tytuł) w podziale na prasę konsumencką, specjalistyczną/medyczną oraz paramedyczną; planowaną liczbę advertoriali; format, tematykę advertoriali i przykład rozwiązania graficznego; koszt jednostkowy advertorialu; inne pozycje uzasadniające wielkość kosztu w/w działania. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie Prasa konsumencka (tytuły) - 1 advertoriale Prasa specjalistyczna (tytuły) - 2 advertoriale Prasa paramedyczna (tytuły) - 3 advertoriale 4 Dodatek edukacyjny RAZEM Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto Realizacja: 1,2,3 rok Miejsce: Polska, Łotwa, Czechy Działanie 3 DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B, TG 2 22

23 Opis działania: Zaplanowane w programie promocyjno-informacyjnym działania public relations naleŝy zaliczyć do sfery promocji zarówno oleju rzepakowego, jak i samego programu. Głównym celem zaplanowanych działań public relations będzie rzetelna, konsekwentna komunikacja z grupami docelowymi podczas trwania programu (perspektywa krótkofalowa) oraz szerzej rozumiana komunikacja z otoczeniem nastawiona na wzbudzenie zainteresowania programem oraz edukowanie mające na celu budowanie pozytywnych nawyków konsumpcyjnych i nabywczych wobec oleju rzepakowego (perspektywa długofalowa). Tradycyjne działania public relations zostaną uzupełnione działaniami typu e-pr, blogging, cause i community marketing, trendsetting, które będą realizowane poprzez m.in. stworzenie interesujących, wiarygodnych komunikatów (np. w postaci ów, filmików), artykułów prasowych, wypowiedzi na forach, umieszczanie komentarzy, inicjowanie dyskusji itp. W ramach działań z zakresu public relations zaplanowano działalność Biura Prasowego. Z uwagi na informacyjny/edukacyjny charakter programu oraz komunikację skoncentrowaną na odwoływaniu się do specyfiki produktu, jego wartości zdrowotnych i odŝywczych, zaplanowano powołanie Rady Programowej wspierającej prace Biura Prasowego w zakresie merytorycznej komunikacji z grupami docelowymi. Zaplanowano, aby skład Rady Programowej tworzyły autorytety w przedmiotowej dziedzinie, tj. przedstawiciele świata nauk medycznych i Ŝywieniowych. Do prac Rady Programowej naleŝeć będzie, w szczególności: akceptacja materiałów informacyjnych pod kątem merytorycznym; wspieranie programu swym wizerunkiem; udzielanie i autoryzacja wywiadów dla przedstawicieli mediów; opracowanie fachowych tekstów do prasy medycznej i paramedycznej; udział w konferencjach prasowych. 23

24 W skład Rady Programowej wejdą: 1. specjalista w zakresie technologii Ŝywności i Ŝywienia człowieka - prof. dr hab. Krzysztof Krygier; 2. przedstawiciel Instytutu śywności i śywienia; 3. lekarz kardiolog; 4. dietetyk/ŝywieniowiec; 5. gastrolog, specjalista w Ŝywieniu dzieci; 6. diabetyk. Do głównych zadań Biura Prasowego naleŝeć będzie praca w następujących obszarach: Cel 1: Budowanie pozytywnego wizerunku oleju rzepakowego: Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B i TG 2 opracowanie pakietów informacyjnych na potrzeby konferencji prasowych (zaplanowano organizację trzech konferencji), skierowanych do TG 2 dziennikarzy, technologów Ŝywności, dietetyków, lekarzy; nawiązanie min kontaktów w trakcie realizacji programu, (przy czym min. 500 kontaktów naleŝy nawiązać w ciągu jednego roku) z przedstawicielami środowiska medycznego i paramedycznego; rekomenduje się np. uczestnictwo z wykładem w konferencjach specjalistycznych, nawiązanie współpracy z organizacjami środowisk lekarskich oraz dystrybucję materiałów informacyjnych przy okazji organizacji spotkań/ konferencji poświęconych w szczególności: kardiologii, internie, pediatrii, diabetologii i nadciśnieniu tętniczemu, dedykowanych przedstawicielom środowiska medycznego; nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami stacji radiowych i telewizyjnych skutkujące edukacją oraz budową długotrwałych relacji. NaleŜy nawiązać min. 150 kontaktów w trakcie realizacji programu (przy czym min. 30 kontaktów 24

25 naleŝy nawiązać w ciągu jednego roku). Uwaga koszt product placementu jest niekwalifikowany; edukowanie oraz budowanie długofalowych relacji z przedstawicielami prasy konsumenckiej i specjalistycznej/medycznej. NaleŜy nawiązać łącznie min kontaktów w trakcie realizacji programu, przy czym min. 400 kontaktów naleŝy nawiązać w ciągu pierwszego roku; edukowanie oraz budowanie długofalowych relacji z przedstawicielami prasy paramedycznej, NaleŜy nawiązać min. 150 kontaktów w trakcie realizacji programu, przy czym min. 50 kontaktów naleŝy nawiązać w ciągu pierwszego roku. Cel 2: Realizacja działalności informacyjnej na temat oleju rzepakowego Grupa docelowa: TG 1A, TG1 B i TG 2 przygotowanie i wysyłka min. 10 informacji merytorycznych rocznie skierowanych do TG 2 - kaŝda informacja nie moŝe być krótsza niŝ 1 strona formatu A4; przygotowanie 2 stronicowego materiału informacyjnego raz na kwartał (format A4) na rzecz promocji programu dot. oleju rzepakowego do szerokiego wykorzystania na potrzeby programu. Cel 3: Działalność związana z witryną internetową oraz działaniami w Internecie obejmujące: Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B i TG 2 opracowanie, redakcja i aktualizacja materiałów na witrynę internetową programu; opracowanie, redakcja i aktualizacja materiałów wykorzystywanych do prowadzenia działalności informacyjnej na witrynie internetowej; opracowanie i redakcja newsletter ów; 25

26 konsekwentne prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej (w oparciu o zatwierdzone m.in. przekazy informacyjne opracowane przez Radę Programową) na temat oleju rzepakowego oraz o programie skutkujące systematycznym zamieszczaniem informacji co najmniej na 5 serwisach internetowych poświęconych ww. tematyce zdrowego odŝywiania, lifestylowej. Sugerowane obszary: epr działania z zakresu zewnętrznej komunikacji z portalami internetowymi poprzez politykę informacyjną spójną z ogólną strategią programu. Istotnym elementem strategii epr programu jest sfera BR (Blogger Relations), czyli nawiązywania i podtrzymywania relacji z autorami poczytnych w grupie docelowej blogów; blogging tworzenie blogów i uczestniczenie w blogosferze, w klimacie transparentności, dzielenie się wartościowymi informacjami nt. oleju rzepakowego oraz zaplanowanych w ramach programu działań, o których blogująca społeczność będzie chętnie rozmawiać, inicjowanie tematów do dyskusji, odpowiadanie na pytania, komentowanie artykułów, reagowanie na negatywne zjawiska w Internecie; community marketing tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, dzielących zainteresowania zarówno programem jaki i produktem nim objętymi; cause marketing wspieranie kwestii społecznych, tj. zdrowe odŝywianie, zdrowa konsumpcja, bezpieczeństwo produktów, by zdobyć szacunek i wsparcie ludzi, którzy uwaŝają te kwestie za istotne; trendsetting - promowanie mody na olej rzepakowy poprzez wywołanie chęci naśladownictwa zdrowego stylu Ŝycia wśród otoczenia; Cel 4: Prace projektowo-graficzne obejmujące: Grupa docelowa: TG 1A, TG 1B i TG 2 opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii, w tym: przygotowanie graficzne projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentów wykorzystywanych do komunikacji z odbiorcami kampanii; 26

27 Cel 5: Monitoring mediów (działalności PR, w tym e-pr) obejmujący: Grupa docelowa: TG1A, TG1B i TG2 badanie efektywności prowadzonych działań public relations w mediach, w szczególności w prasie oraz Internecie (fora, blogi, posty) z uwzględnieniem prowadzenia działań antykryzysowych; prezentowanie wyników efektywności programu w formie analiz i raportów po realizacji działań. Opracowane raporty i analizy mają na celu poinformować zainteresowane strony o sposobie prezentacji tematów związanych z olejem rzepakowym w trakcie realizacji programu. Cel 6: Komunikacja antykryzysowa względem programu Pokochaj olej rzepakowy obejmujący działalność informacyjną nt. programu wyłącznie w razie potrzeby. Grupa docelowa: TG 1A, TG 1B i TG 2 komunikacja z grupami docelowymi celem budowania/przywracania zaufania wobec realizowanego programu. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Realizacja: 1,2,3 rok Miejsce: Polska, Czechy, Łotwa Działanie 4 - KONFERENCJE Grupa docelowa: TG2 (dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy Ŝywności, dietetycy) Opis działania: W ramach programu zaplanowano uczestnictwo w 3 konferencjach prasowych, tj.: 27

28 1) inaugurującej, towarzyszącej organizacji Polskiego Konsensusu Tłuszczowego, w którym udział wezmą m.in. przedstawiciele świata nauki, lekarze specjaliści, dietetycy; planowany termin realizacji listopad 2011 r.; 2) podsumowującej dwa lata programu, w której udział wezmą dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia; planowany termin realizacji 2013 r.; 3) podsumowującej efekty programu planowany termin realizacji 2014 r. Do wzięcia udziału zaproszeni zostaną przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, a takŝe opiniotwórcy - specjaliści z branŝy medycznej (lekarze, dietetycy) i dziennikarze. Celem konferencji podsumowującej będzie zaprezentowanie wyników programu oraz zachęcenie liderów opinii do dalszego informowania na temat wartości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego. Na potrzeby kaŝdej z konferencji Biuro Prasowe PR przygotuje teczkę prasową. Cel strategiczny działania: stymulowanie zainteresowania i wiedzy grup docelowych na temat właściwości oleju rzepakowego; poinformowanie o realizacji programu, współfinansowanego ze środków UE, promującego olej rzepakowy oraz wynikach zrealizowanego programu; Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. 28

29 Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Wynajem sali 2 Sprzęt + nagłośnienie 3 Identyfikatory 4 Zaproszenia Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 Prowadzący (honorarium) 6 materiały konferencyjne 7 honoraria wykładowców 8 dojazd wykładowców 9 catering RAZEM Realizacja: 1,2, 3 rok; Miejsce: Polska Działanie 5 SPOTKANIA Z DZIENNIKARZAMI/BRIEFINGI Grupa docelowa: TG2 (dziennikarze, przedstawiciele prasy konsumenckiej, medycznej i paramedycznej) Opis działania: W ramach trzyletniej realizacji programu zaplanowano organizację spotkań z dziennikarzami, tzw. briefingów, mających na celu rzetelne i konsekwentne informowanie środowiska opiniotwórców zarówno na temat realizowanych działań, jak i walorów oleju rzepakowego. Główny cel organizacji spotkań z dziennikarzami będzie polegać na stymulowaniu ich zainteresowania olejem rzepakowym oraz kreowania mody na profilaktykę zdrowotną opierającą się na wykorzystaniu w/w produktu. KaŜdorazowo po briefingu przygotowany zostanie press kit dla dziennikarzy oraz wręczony ciekawy gadŝet. Rekomendowana liczba spotkań: W I roku zaplanowano organizację min. 5 spotkań W II roku zaplanowano organizację min. 8 spotkań W III roku zaplanowano organizację min. 5 spotkań 29

30 Cele strategiczne działania: stymulowanie zainteresowania i poszerzania wiedzy na temat właściwości oleju rzepakowego; upowszechnianie wiedzy na temat właściwości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego; Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 wynajem sali 2 zaproszenia 3 press kit 4 catering Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 gadŝet RAZEM Realizacja: 1, 2, 3 rok Zasięg: Polska Działanie 6 POKAZY KULINARNE DZIAŁANIA INFORMACYJNE PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z RESTAURACJAMI Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B Opis działania: W ramach programu zaplanowano organizację min. 25 pokazów kulinarnych w wybranych restauracjach na terenie Polski, które firmować będzie twarz kampanii np. Karol Okrasa. Twarz kampanii wraz z gośćmi (konsumentami) przygotowywać będzie potrawy na bazie oleju rzepakowego. Obecnym miłośnikom dobrego jedzenia 30

31 zaprezentowane zostaną zalety (właściwości odŝywcze i zdrowotne) oleju rzepakowego. Kucharz opowiadać będzie o sposobach jego postępowania z produktem. Po przyrządzeniu, uczestnicy będą mogli skosztować przyrządzonych specjałów. Spotkania organizowane będą w np. środy i czwartki w wybranych na terytorium Polski restauracjach. Istotą spotkań będzie połączenie działalności informacyjnej na temat oleju rzepakowego z promocyjną, w szczególności degustacjami. W ramach części informacyjnej spotkań zaplanowano przekazanie uczestnikom spotkań materiału informacyjno - edukacyjnego w formie ksiąŝeczki, w którym zawarte zostaną najwaŝniejsze informacje o właściwościach odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego, jak i gotowe rozwiązanie co do wykorzystania w/w produktu w codziennym jadłospisie. Zaplanowano, iŝ w jednym spotkaniu udział weźmie ok. 20 osób. W spotkaniu wezmą udział osoby, które zarejestrowały się na witrynie internetowej odpowiadając na zaproszenie do wspólnego gotowania opublikowanego na stronie internetowej. Osoby po zarejestrowaniu się na witrynie otrzymają informację o miejscu i dacie spotkania. Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników spotkania, o uczestnictwie w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Powiązanie uczestnictwa w pokazach kulinarnych w restauracjach z witryną internetową słuŝyć będzie zachęceniu grup docelowych do korzystania z witryny merytorycznego źródła wiedzy na temat oleju rzepakowego. Na zakończenie kaŝdego pokazu kulinarnego przekazane zostaną nagrody dla uczestników spotkania. Propozycja nagrody min. 50 zł (netto) Zaplanowano łącznie organizację min. 25 pokazów kulinarnych a trakcie realizacji programu, tj. organizację min. 7 pokazów w I roku realizacji programu; organizację min. 11 pokazów w II roku realizacji programu; organizację min. 7 pokazów w III roku realizacji programu. 31

32 Cel strategiczny działania: stymulowanie popytu na wiedzę wśród grup docelowych dotyczącą oleju rzepakowego oraz zachęcanie do codziennego wykorzystywania oleju rzepakowego w diecie; komunikowanie wartości odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego; bezpośrednie zapoznanie grup docelowych z walorami oleju rzepakowego (wygląd, smak, zapach) poprzez kontakt z produktem oraz bezpośrednią degustację; dostarczanie pozytywnych doznań i doświadczeń związanych z olejem rzepakowym; Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Wynajem restauracji 2 Honorarium dla kucharza 3 Nagrody dla uczestników 4 Dystrybucja ksiąŝeczek 5 Koszt degustacji Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT koszt brutto RAZEM Realizacja: 1, 2, 3 rok Miejsce: Polska 32

33 Działanie 7 KONGRESY UCZESTNICTWO W ZAPLANOWANYCH SPECJALISTYCZNYCH IMPREZACH CYKLICZNYCH Grupa docelowa: TG 2 Opis działania: 1) Sesja Komitetu Nauk o śywności Polskiej Akademii Nauk termin: rok 2012 lub 2013 (terminy mają zostać ustalone w październiku 2010 r). Grupa docelowa: TG 2 (technolodzy Ŝywności, dietetycy, dziennikarze prasy specjalistycznej) Opis działania: Do największej ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Ŝywności wprowadzenie tematyki wartości zdrowotnej oleju rzepakowego poprzez: - wygłoszenie referatu plenarnego na temat wartości Ŝywieniowej i uŝytkowej oleju rzepakowego dla wszystkich uczestników, - zorganizowanie sekcji specjalistycznej nt. oleju rzepakowego; w tej części zaplanowano referat wprowadzający oraz indywidualne doniesienia uczestników. W trakcie przewiduje się dyskusję nad doniesieniami. Prelegenci referatu plenarnego i otwierającego sesję otrzymają honoraria, pozostali referenci nie. Dla uczestników przewidziano skromny poczęstunek w postaci bufetu m.in. z daniami przygotowanymi z olejem rzepakowym. Cel strategiczny działania: rozpowszechnienie i dywersyfikacja wiedzy na temat oleju rzepakowego wśród grupy docelowej TG 2, w tym grupie nie zajmujących się zawodowo tłuszczami i olejem rzepakowym; nawiązanie kontaktów z ośrodkami naukowymi zajmującymi się róŝnorodnymi badaniami z dziedziny Ŝywności i Ŝywienia; włączenie do materiałów konferencyjnych referatów i doniesień nt. oleju rzepakowego. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby 33

34 uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Ilość Lp. Wyszczególnienie (szt.) 1 zaproszenia 2 identyfikatory 3 sala wykładowa z wyposaŝeniem 1 4 prowadzący Sekcję 1 koszt jedn. koszt netto VAT koszt brutto 5 wykładowcy (honoraria: wykład, przygotowanie prezentacji, przygotowanie abstraktu) 2 6. Bufet 1 2) Krajowy Kongres Rzepakowy termin: kwiecień/ maj 2013 r. Grupa docelowa: TG 2 (technolodzy Ŝywności, dietetycy, dziennikarze prasy specjalistycznej) Opis działania: W ramach programu zaplanowano organizację specjalistycznego kongresu naukowego poświęconego olejowi rzepakowemu. Tematem przewodnim kongresu będzie przedstawienie znaczenia oleju rzepakowego w Ŝywieniu człowieka. Kongres trwać będzie jeden dzień i składać się będzie z trzech części: wykładowej, doniesień uczestników oraz dyskusyjnej. W ramach pierwszej części zaprezentowane zostaną informacje o oleju rzepakowym w następujących kontekstach: znaczenie oleju rzepakowego w Ŝywieniu człowieka; rzepak 00 jako doskonały surowiec do produkcji oleju; nowe odmiany. W części tej zaplanowano 4 wykłady specjalistyczne, w tym min. jeden wykład prelegenta zagranicznego o międzynarodowej renomie, np. dr J. Daun (były prezydent Canola Cauncil of Canada) i były prezydent American Oil Chemists Society. Część druga tzw. Doniesienia uczestników będzie poświęcona prezentacji aktualnego stanu wiedzy o oleju rzepakowym w róŝnych ośrodkach naukowych. 34

35 W części drugiej zaplanowano prezentację od min. 5 do 10 doniesień. Prelegenci w ramach drugiej części nie otrzymają za swe prelekcje honorarium. Część ostatnia kongresu zakłada podsumowanie oraz dyskusję uczestników spotkania. Do prowadzenia kongresu przewidziano dwóch Prowadzących. W ramach organizacji kongresu przygotowane zostaną materiały konferencyjne dla uczestników spotkania oraz monografia poświęcona olejowi rzepakowemu. Celem przygotowania monografii będzie zebranie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio oleju rzepakowego. Monografia przekazywana będzie w szczególności opiniotwórcom grupie docelowej TG 2. Planowany nakład monografii szt. Maksymalna ilość stron 100 W kongresie udział wezmą równieŝ członkowie PSPO. Kongres uwieńczy uroczysta kolacja, w której udział wezmą Organizatorzy (PSPO) oraz wykładowcy. Cel strategiczny działania: rozpowszechnienie i dywersyfikacja wiedzy na temat oleju rzepakowego wśród grupy docelowej TG 2; pozyskanie nowej wiedzy z róŝnych ośrodków naukowych na temat oleju rzepakowego, która wykorzystywana będzie w działalności informacyjnej skierowanej do grup docelowych programu; wydanie monografii/materiału zawierającego najnowszy dorobek nauki na temat właściwości oleju rzepakowego, jego nowych odmian oraz znaczenia oleju rzepakowego jako surowca. Z uwagi na specjalistyczny charakter działania zaplanowano powołanie Komitetu Naukowego pod przewodnictwem prof. dr hab. K. Krygierowi. Do uczestnictwa zaproszonych zostanie około 100 osób/specjalistów w ww. dziedzinie. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby 35

Tom II. Olej rzepakowy. nowy surowiec, nowa prawda. Monografia

Tom II. Olej rzepakowy. nowy surowiec, nowa prawda. Monografia Tom II Olej rzepakowy nowy surowiec, nowa prawda Monografia prof. dr hab. Jan Krzymański prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda prof. dr hab. Krzysztof Krygier prof. dr hab. Wiktor B. Szostak prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno promocyjnego dot. promocji makaronu na Ukrainie

ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno promocyjnego dot. promocji makaronu na Ukrainie Załącznik nr 4 do SIWZ ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno promocyjnego dot. promocji makaronu na Ukrainie Zamawiający: Warszawa, 01.03.2011 1 Spis treści: I. Krótka charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy)

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) FORESIGHT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) 1 Autorzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2015, KWARTALNIK POLSKA LIDEREM W PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO 1 RYNKI ZAGRANICZNE NIEMCY 2 PIERWSZORZĘDNY POLSKI DRÓB - Polskie mięso drobiowe z certyfikatem i jego promocja,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X MARKETING PARTNERSKI W SEKTORZE NASIENNYM... 2 HODOWLA ZIEMNIAKÓW W CAŁOWANIU... 12

Spis treści ISSN 1231-918 X MARKETING PARTNERSKI W SEKTORZE NASIENNYM... 2 HODOWLA ZIEMNIAKÓW W CAŁOWANIU... 12 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 4/2008 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści MARKETING PARTNERSKI W SEKTORZE NASIENNYM... 2 HODOWLA ZIEMNIAKÓW W CAŁOWANIU... 12 POLSKA HODOWLA ROŚLIN W ROKU 2008...

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Warszawa 2010 Opracował zespół w składzie: Andrzej Rutkowski przewodniczący Tomasz Sandomierski wiceprzewodniczący Sebastian Kaczmarek sekretarz Marian

Bardziej szczegółowo

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem

Materiał Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej przygotowany przez Departament Informacji Europejskiej MSZ we współpracy z Biurem Nr 7/2011 czerwiec 2011 UROOPRACOWANIA Zespół Roboczy ds. Strategii Komunikacyjnej Analiza strategii komunikacyjnych i przeprowadzonych na ich podstawie kampanii informacyjnych w państwach strefy euro

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014 SPRAWOZDANIE RZECZOWE Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego z wykonania zadań w roku 2014 Warszawa, 24.03.2015 1 Zadania zaplanowane i realizowane w 2014 r. ze środków Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r.

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 00-0 w latach 00-00 Warszawa, grudzień 00 Projekt finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Kampania informacyjna dotycząca wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2008 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA OPIS PROGRAMU Niniejszy dokument określa strategie i działania, które stanowią treść programu pt. SMAKI EUROPY - JAKOŚĆ I TRADYCJA i zostały zaakceptowane przez ARR oraz KE. Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo