POKOCHAJ OLEJ RZEPAKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKOCHAJ OLEJ RZEPAKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ ZałoŜenia strategiczne dla programu informacyjno - promocyjnego: POKOCHAJ OLEJ RZEPAKOWY Warszawa,

2 Spis treści: I. Sytuacja na rynku rzepaku...3 II. Informacje o rzepaku i oleju rzepakowym...8 III. Podstawowe informacje o programie...13 IV. Cele programu...13 V. Grupy docelowe...14 VI. Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe...15 VII. Wykorzystywane komunikaty/przesłania...16 VIII. Główne kanały informacji i promocji...19 Działania public relations...22 Konferencje...27 Spotkania z dziennikarzami/ briefingi...29 Pokazy kulinarne - działania informacyjne podejmowane wspólnie...30 Kongresy...33 Internet...36 Promocja w Internecie...38 Badanie efektywności programu...38 IX. Oczekiwany wpływ programu...39 X. BudŜet

3 I. Sytuacja na rynku rzepaku Wyhodowanie odmian rzepaku podwójnie ulepszonego, tzw. "00" (o obniŝonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów) spowodowało, Ŝe uzyskany z nich olej i śruta rzepakowa stały się pełnowartościowymi produktami spoŝywczymi i paszowymi. Dlatego teŝ olej rzepakowy znajduje szerokie zastosowanie we współczesnej diecie ludzi, a śruta lub wytłoki pozostające po ekstrakcji bądź wytłoczeniu oleju są wartościową paszą wysokobiałkową w Ŝywieniu zwierząt. Coraz większe zainteresowanie rzepakiem na świecie wiąŝe się takŝe z moŝliwością szerokiego wykorzystania oleju rzepakowego w przemyśle chemicznym i agrorafineryjnym (produkcja biopaliw). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej produkcja rzepaku w naszym kraju stała się najszybciej rozwijającym się działem produkcji roślinnej. Od 1985 roku wzrosła aŝ 3,6 krotnie, natomiast w ostatnich 10 latach średnioroczny przyrost zbiorów wynosi 5,9%. Rys. I.1 Zbiory i przerób rzepaku w Polsce na przestrzeni lat tys. ton Źródło: Opracowanie PSPO na podstawie danych IERiGś - PIB za GUS 3

4 Silny impuls dla rozwoju uprawy i przetwórstwa rzepaku dała polityka Unii Europejskiej w zakresie biopaliw i energii odnawialnej. Rys.I.2 Zapotrzebowanie na rzepak na cele spoŝywcze i energetyczne w Polsce mln ton Źródło: Opracowanie PSPO na podstawie danych i prognoz IERiGś - PIB Wzrost areału uprawy nastąpił w ostatnich latach takŝe u wszystkich kluczowych producentów rzepaku w Unii Europejskiej. Tab. I.1 Zbiory rzepaku w Unii Europejskiej (w tys. ton) Kraje szacunek Zmiany w % Niemcy ,3 Francja ,9 Polska ,6 Wielka Brytania ,1 Czechy ,2 Rumunia ,2 Dania ,0 Węgry ,4 Szwecja ,0 Pozostałe kraje ,8 UE ,0 Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś - PIB na podstawie danych Oil World nr 17/2010 4

5 Rys.!.3 Struktura produkcji nasion oleistych w UE Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś-PIB Zbiory rzepaku w UE-27 w 2009 r. były rekordowo wysokie i wyniosły 21.5 mln ton, wobec 19,1 mln ton w roku poprzednim oraz 17.0 mln ton średnio w ostatnim pięcioleciu. Tab. I.2 Bilans nasion rzepaku w UE (w mln ton) Wyszczególnienie 2007/ /10 szacunek 2010/11 prognoza Zmiany w % 2010/ /10 Zapasy początkowe 1,29 0,71 1,52 1,40-7,9 Produkcja 18,44 19,06 21,57 20,90-3,1 Import 0,69 3,22 2,28 2,70 18,4 w tym z Ukrainy 0,40 2,65 1,77 1,70-4,0 Eksport 0,40 0,10 0,13 0,08-38,5 Przerób 18,48 20,38 22,81 22,90 0,4 Pozostałe zuŝycie 0,84 0,99 1,03 1,00-2,9 Zapasy końcowe 0,71 1,52 1,40 1,02-27,1 Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś - PIB Światowe zbiory rzepaku w sezonie 2009/10 wyniosły 59,8 mln ton i były o 1,4 mln ton (o 2,4%) większe niŝ w sezonie poprzednim. W sezonie 2010/11 prognozowany jest niewielki spadek zbiorów nasion oleistych na świecie względem poprzedniego sezonu. 5

6 Rys. I.4 Światowa produkcja rzepaku (w mln ton) Źródło: Opracowanie PSPO za IERiGś - PIB Wzrost produkcji biodiesla na świecie jest głównym czynnikiem powodującym wzrost zapotrzebowania rynku światowego na oleje roślinne. Tab. I.3 Światowe zuŝycie olejów roślinnych (w mln ton) (październik - wrzesień) Wyszczególnienie 2007/ / /10 szacunek Zmiany w % 2008/ / / /09 Palmowy Sojowy , Rzepakowy Słonecznikowy Razem 4 oleje Z ziaren palmowych , Bawełniany ,83 4,54-5,3-6,0 Arachidowy ,02 0,7 5.6 Kokosowy Razem 4 oleje 17, ,38 -os 0.1 Razem 8 olejów , Udział w zuŝyciu (%) Palmowy 32,6 33,9 342 X X 6

7 Sojowy ,3 X X Rzepakowy X X Słonecznikowy ,9 X X Razem 4 oleje 86,2 86,8 87,4 X X Arachidowy 3, X X Bawełniany X X Z ziaren palmowych X X Kokosowy 2.6 2,3 25 X X Razem 4 oleje ,6 X X Razem 8 olejów X X Źródło: Opracowanie IERiGś-PIB na podstawie danych Oil World nr 17/2010 W konsumpcji tłuszczów roślinnych w 2010 r. i latach następnych będzie prawdopodobnie kontynuowany powolny trend wzrostowy. Przewiduje się, iŝ przy niewielkich zmianach bezpośredniego spoŝycia tłuszczów roślinnych w gospodarstwach domowych nastąpi dalszy wzrost ich zuŝycia w przemyśle spoŝywczym i gastronomii. Tab. I.4 Przeciętne miesięczne spoŝycie tłuszczów w gospodarstwach domowych w kg na 1 osobę w Polsce (według badań budŝetów rodzinnych) Gospodarstwa domowe Wyszczególnienie pracowników rolników pracujących na własny rachunek Emerytów i rencistów TŁUSZCZE OGÓŁEM: 1,24 1,22 1,53 1, ,81 TŁUSZCZE ZWIERZĘCE: 0,37 0,36 0,57 0, ,40 0, masło 0, ,27 0,26 0,31 0,31 0,39 0,40 tłuszcze zwierzęce 0, ,30 0,29 0,10 0,09 0,26 0,24 TŁUSZCZE ROŚLINNE 0,87 0,86 0,96 0, , tłuszcze roślinne 0,46 0,44 0,53 0,52 0,33 0,31 0,57 0,55 oliwa z oliwek (1) 0,01 0,01 0, ,02 0, oleje roślinne (1) 0,44 0,45 0,47 0, ,44 0,64 0,65 Źródło: Opracowanie IERiGś - PIB na podstawie danych GUS Tab. I.5 Struktura spoŝycia tłuszczów w gospodarstwach domowych (w %) w Polsce Wyszczególnienie Gospodarstwa domowe pracowników rolników pracujących na własny rachunek emerytów i rencistów 7

8 TŁUSZCZE OGÓŁEM TŁUSZCZE ZWIERZĘCE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 29,8 29,5 37,3 35,9 35,7 35, ,4 Masło 20, ,6 17,0 27,0 27, Tłuszcze zwierzęce surowe i topione 9,7 9,0 19,6 19,0 8,7 8, ,3 TŁUSZCZE ROŚLINNE Margaryna i inne tłuszcze roślinne 70, ,7 64,1 64,3 64, ,6 37,1 36,1 34,6 34,0 28,7 27,4 31,1 30,4 Oliwa z oliwek 0,8 0,8 0,0 0,0 1,7 1,8 1,1 1,1 Oleje roślinne 32,3 33,6 28,1 30,1 33,9 35,4 32,2 33,1 Źródło: Opracowanie IERiGś-PIB na podstawie danych GUS II. Informacje o oleju rzepakowym Olej rzepakowy stanowi około 80% rynku butelkowanych olejów jadalnych uŝywanych przez polskich konsumentów w domach. Postrzeganie oleju rzepakowego wśród polskich konsumentów jest nie adekwatne do obecnej jakości oleju rzepakowego, sposobu jego produkcji, zastosowania oraz wiedzy z zakresu Ŝywienia, dietetyki i walorów zdrowotnych i odŝywczych dla organizmu człowieka. Olej rzepakowy jest postrzegany jako produkt o niŝszej jakości, mniej zdrowy, mniej wartościowy w porównaniu do innych rodzajów olejów. Szczegółowe informacje dotyczące wizerunku oleju rzepakowego wśród konsumentów są zawarte w badaniu percepcji dostępnym dla zainteresowanych agencji na Ŝądanie w biurze PSPO. Olej rzepakowy gości na polskich stołach od wielu pokoleń, ale nie cieszy się obecnie najlepszym wizerunkiem w przeciwieństwie do oliwy z oliwek i oleju słonecznikowego. Powszechnie uwaŝa się, Ŝe olej rzepakowy jest tani, dobry do pieczenia i smaŝenia, ale nie są doceniane jego walory zdrowotne, m.in. najniŝsza 8

9 spośród wszystkich olejów zawartość kwasów nasyconych, a takŝe wysoka zawartość kwasów omega-3 i omega-6, co sprawia, Ŝe olej rzepakowy ma nawet lepsze parametry niŝ oliwa z oliwek. A jako naturalne źródło omega-3 moŝe wpisać się w ogólnoeuropejskie kampanie na rzecz uzupełniania omega-3 w organizmie. NaleŜy pamiętać takŝe, Ŝe ponad połowa oleju rzepakowego w Polsce przeznaczana jest do produkcji biopaliw, co nie budzi dobrego skojarzenia Ŝywieniowego. Z końcem lat siedemdziesiątych odkryto, Ŝe zawarty w oleju rzepakowym kwas erukowy ma niekorzystny wpływ na zdrowie (rakotwórczy), w związku z czym utracił on rekomendację dietetyków. Od tego czasu nastąpił jednak daleko idący postęp w genetyce i hodowli odmian, a od początku lat 90-tych uprawiane są jedynie odmiany rzepaku podwójnie ulepszone. Praktycznie wyeliminowany został kwas erukowy i znacznie ograniczono zawartość związków siarkowych tzw. glukozynolanów (norma 25 mikromoli/g smb), odpowiedzialnych poprzednio m.in. za nieprzyjemny zapach oleju. Przy wyhodowaniu odmian 00 wykorzystano naturalną zmienność genetyczną bez uciekania się do korzystania z obcego DNA, a więc nie są to odmiany genetycznie zmodyfikowane (GMO). Cieszy zwłaszcza fakt, Ŝe to osiągnięcia m.in. polskiego naukowca zrewolucjonizowały światową hodowlę rzepaku. Prof. dr hab. Jan Krzymański z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, obchodził niedawno 80. urodziny i wciąŝ wspiera branŝę olejarską swoją olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Na początku lat 90-tych w Polsce nastąpiła zmiana w sposobie Ŝywienia. Odeszliśmy od niezdrowych tłuszczów zwierzęcych (smalec, słonina) na rzecz tłuszczów roślinnych. Olej rzepakowy i margaryny produkowane z tego oleju są głównymi tłuszczami roślinnymi spoŝywanymi w Polsce. Dzięki zmianom przyzwyczajeń Ŝywieniowych liczba zgonów na choroby układu krąŝenia wśród męŝczyzn spadła o 30% między 1991 r. a 2001 r 1. Mimo iŝ udział oleju rzepakowego w rynku olejów jadalnych wynosi ponad 80%, a słonecznikowego ok. 6%, natomiast oliwy z oliwek niespełna 3% to wyniki badań wskazują, Ŝe konsumenci nie są świadomi, jakiego rodzaju oleju uŝywają, poniewaŝ 1 Szostak Wiktor B., Olej rzepakowy w Ŝywieniu człowieka, Technologia produkcji rzepaku, Wieś Jutra, Warszawa 2005 r., str

10 aŝ ¾ z nich deklaruje spoŝywanie oleju słonecznikowego, który cieszy się najlepszym wizerunkiem. Rys. II.1 Rynek olejów jadalnych butelkowanych w Polsce (VI 2007 V 2008) Źródło: Detal dzisiaj, nr 13-14, 21 sierpnia 2008 r. Kwasy tłuszczowe w oleju Olej rzepakowy cechuje doskonały skład kwasów tłuszczowych. Zawiera najwięcej kwasów omega-3 (kwas linolenowy) spośród olejów roślinnych. W tej kwestii musi ustąpić tylko olejowi lnianemu, który jest jednak nietrwały. Dla porównania olej słonecznikowy zawiera tylko śladowe ilości tego kwasu, a oliwa z oliwek dziesięciokrotnie mniej niŝ olej rzepakowy. Kwasów z rodziny omega-3 organizm człowieka nie potrafi syntezować od nowa dlatego musimy mu je regularnie dostarczać. Oprócz oleju rzepakowego cennym ich źródłem są ryby, a część osób kupuje kapsułki z omega-3 w aptece. Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie z 2003 roku zaliczyła kwasy omega-3 do składników Ŝywności zmniejszających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i nowotworów złośliwych. Kwas ten wpływa ponad to na rozwój umysłowy, stan emocjonalny i zdrowie psychiczne człowieka. Naszemu organizmowi potrzebny jest takŝe kwas omega-6 (linolowy), który stanowi około 20% kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym. Z punktu widzenia Ŝywieniowego waŝna jest nie tylko ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych (w oleju rzepakowym: omega-3 + omega-6 = 30%), ale równieŝ ich proporcja. W oleju rzepakowym relacja omega-6 do omega-3 jest szczególnie korzystna, wynosi 10

11 około 2:1 i jest praktycznie idealna z punktu widzenia potrzeb Ŝywieniowych. Dla oliwy z oliwek relacja ta wynosi jak 9:1, a dla oleju słonecznikowego >136:1. Praktycznie nie istnieje olej roślinny, który miałby korzystniejszą relację obu kwasów niŝ olej rzepakowy. Kolejny istotny składnik olejów roślinnych to kwas oleinowy. Zaraz po oliwie z oliwek najwięcej, bo aŝ 62%, znajduje się go właśnie w oleju rzepakowym. Inne oleje roślinne zawierają go średnio połowę mniej. Kwas ten reguluje zawartość złego cholesterolu LDL we krwi oraz proporcje frakcji HDL do LDL. W przyszłości olej rzepakowy wyprzedzi oliwę z oliwek równieŝ w tej kwestii, gdyŝ w opracowaniach hodowlanych są juŝ odmiany o wyŝszej zawartości kwasu oleinowego niŝ oliwa z oliwek. Z punktu widzenia Ŝywieniowego niekorzystne są nasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład tłuszczów zwierzęcych. RównieŜ tłuszcze roślinne zawierają ich pewne ilości. Ale i tu olej rzepakowy zdobywa kolejny punkt, gdyŝ zawiera ich najmniej spośród tłuszczów, bo jedynie 7% a oliwa z oliwek i olej słonecznikowy dwukrotnie więcej. Tab. II.1 Porównanie przeciętnego składu głównych kwasów tłuszczowych w róŝnych olejach jadalnych (w % sumy kwasów tłuszczowych) Olej Zawartość kwasów tłuszczowych (%) Stosunek omega-6 omega-3 Nasycon e Oleinowy Linolowy (omega-6) Linolenowy (omega-3) Eikozenowy Lniany ,31 : 1 Lniany niskolinolenowy ,5 : 1 Lniankowy ,45 : 1 Rzepakowy podwójnie : 1 ulepszony Rzepakowy wysokooleinowy : 1 Sojowy ,6 : 1 Oliwa z oliwek : 1 Kukurydziany : 1 Słonecznikowy śl. >136 : 1 Słonecznikowy wysokooleinowy śl. >18 : 1 Krokoszowy śl. >160 : 1 Makowy śl. >144 : 1 11

12 Z pestek winogron śl. >130 : 1 Sezamowy śl. >84 : 1 Źródło: Olej rzepakowy nowy surowiec, nowa prawda wyd. PSPO 2009 na podstawie prac IHAR Substancje czynne Po procesie rafinacji pozostają w oleju tak zwane substancje niezmydlające się. W ich skład wchodzą związki biologicznie czynne: sterole roślinne i ich estry, tokoferole, karoteny, woski, związki polifenolowe. Sterole roślinne, nazywane teŝ fitosterolami, konkurując z cholesterolem mogą wspomagać działanie obniŝające poziom cholesterolu we krwi. Sumaryczna zawartość fitosteroli w oleju rzepakowym wynosi około 12 mg/g oleju. Występujące w oleju rzepakowym tokochromanole są reprezentowane głównie przez tokoferole. Ich sumaryczna zawartość wynosi około 800 mg/kg. Wszystkie tokoferole mają zdolność wychwytywania wolnych rodników i ochrony przed utlenianiem. WaŜniejszą ich rolą biologiczną jest to, Ŝe posiadają aktywność witaminy E, zwanej witaminą młodości. Olej rzepakowy zawiera znacznie więcej steroli i tokoferoli niŝ oliwa z oliwek. Substancją typu polifenoli występującą w nasionach rzepaku w największej ilości jest synapina. Związki polifenolowe posiadają zdolność wychwytywania wolnych rodników i pod tym względem współdziałają z tokoferolami zapobiegając utlenianiu i psuciu się oleju. Olej rzepakowy oliwą północy W profilaktyce kardiologicznej zalecana jest dieta śródziemnomorska, podstawą której jest oliwa z oliwek. W polskich warunkach jednak oliwa moŝe być zastąpiona olejem rzepakowym, dzięki jego udoskonalonemu składowi. Dowiedziono bowiem, Ŝe olej rzepakowy podwójnie ulepszony lepiej odpowiada warunkom stawianym przez naukę o Ŝywieniu człowieka, a oliwa z oliwek w najlepszym przypadku moŝe być traktowana jako równorzędna. Do tej pory rzepak był kojarzony przede wszystkim z malowniczym pejzaŝem Ŝółtych kwiatów na polach. NaleŜy przywołać jednak takŝe inne skojarzenia, przecieŝ to 12

13 surowiec do produkcji pełnego walorów oleju bogatego w NNKT, źródło omega 3, witaminy E, sprawdzony w profilaktyce miaŝdŝycy i składnik diety wywierający dobry wpływ na pracę serca, mózgu i oczu. III. Podstawowe informacje o programie Tytuł: Pokochaj olej rzepakowy Produkt objęty programem: olej rzepakowy Charakter projektu: NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe program odpowiada charakterowi programu społecznego i w ramach niego nie wolno promować Ŝadnych marek oleju rzepakowego. Program ma charakter europejski, dlatego nie dopuszczalne jest wskazywanie i akcentowanie miejsca pochodzenia produktu, tj. z Polski. Czas realizacji projektu: 3 lata Projekt realizowany będzie przez 3 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych w ramach projektu planowane jest od września 2011 roku, z róŝnym natęŝeniem w okresie trwania kampanii. Rynki docelowe: Polska, Czechy, Łotwa IV. Cele programu Cel 1: Poinformowanie grup docelowych o właściwościach odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego, w tym m.in. jego znaczeniu w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej: TG 1 A, TG 1 B, TG 2 ok. 20% wzrost świadomości nt. zalet i właściwości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego po zakończeniu programu; Cel 2: Zwiększenie pozytywnego wizerunku oleju rzepakowego wśród grup docelowych programu: 13

14 TG 1 A, TG 1 B, TG 2 - ok. 20 % wzrost pozytywnej oceny wizerunku oleju rzepakowego; Cel 3: Poinformowanie grup docelowych o wykorzystywanych metodach produkcji oleju rzepakowego oraz o wysokiej jakości surowca, z którego jest wytwarzany; TG 1 A, TG 1 B, TG 2 ok. 20% wzrost świadomości nt. wykorzystywanych metod produkcji oleju rzepakowego po zakończeniu programu; Cel 4: Zwiększanie konsumpcji oleju rzepakowego o 5 % wśród grup docelowych TG 1A, TG 1B, TG 2 skutkującej budową pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej wobec produktu objętego programem. V. Grupy docelowe Grupa główna (priorytetowa): TG 1 gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy, w tym: TG 1 A i TG 1 B Profil grupy docelowej TG 1A: a) czynniki psychograficzne: otwarte na nowości; wyznawane wartości: rodzina, zdrowie, wysoka jakość Ŝycia; dbające o jakość codziennego Ŝycia (quality of life), starające się ją stale podwyŝszać; dbające o swój wygląd i zdrowy styl Ŝycia; ustabilizowane zawodowo i rodzinnie; wykształcenie: średnie+. b) czynniki demograficzne: zamieszkujące głównie średnie ( tys. mieszkańców) i duŝe miasta (powyŝej 200 tys. mieszkańców); wiek lat. Profil grupy docelowej TG 1 B: a) czynniki psychograficzne: 14

15 otwarte na nowości; przykładające uwagę do zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; wyznawane wartości: zdrowie i jego profilaktyka, wysoka jakość Ŝycia; dbające o swój wygląd i zdrowy styl Ŝycia; ustabilizowane zawodowo i rodzinnie; wykształcenie: średnie+. b) czynniki demograficzne: zamieszkujące głównie średnie ( tys. mieszkańców) i duŝe miasta (powyŝej 200 tys. mieszkańców); wiek lat. Grupa uzupełniająca: TG 2 Opiniotwórcy, tj. dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy Ŝywności, dietetycy, studenci dietetyki; a) czynniki psychograficzne: wykształcenie min. średnie; otwarci na nowości (np. nowe badania nt. oleju rzepakowego, wpływu diety na zdrowie); wykorzystujący tradycyjne i nowoczesne sposoby komunikacji; omawiana problematyka: zdrowie, profilaktyka zdrowotna, biochemia, bezpieczeństwo Ŝywności, wysoka jakość Ŝycia, kulinaria, life style. VI. Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe TG 1 A gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy: korzyści zdrowotne i odŝywcze wynikające ze spoŝywania oleju rzepakowego; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (do wykorzystania np. talerz zdrowia ); prawidłowy rozwój dzieci; profilaktyka zdrowotna; kulinaria; uroda i zdrowy styl Ŝycia. TG1 B gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy: profilaktyka zdrowotna; 15

16 korzyści zdrowotne i odŝywcze wynikające ze spoŝywania oleju rzepakowego; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (do wykorzystania np. talerz zdrowia ); kulinaria; uroda i zdrowy styl Ŝycia. TG 2 Opiniotwórcy, tj. dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy Ŝywności, dietetycy: korzyści zdrowotne i odŝywcze wynikające ze spoŝywania oleju rzepakowego; prawidłowe nawyki Ŝywieniowe (do wykorzystania np. talerz zdrowia ); prawidłowy rozwój dzieci; profilaktyka zdrowotna; właściwości uŝytkowe oleju rzepakowego; metody produkcji oleju rzepakowego; jakość surowca (wyłącznie odmiany dwuzerowe, podwójnie uszlachetnione). VII. Wykorzystywane komunikaty/przesłania Przykłady komunikatów do wykorzystania w programie Pokochaj olej rzepakowy 1. Od początku lat 90. uprawiane są w Polsce wyłącznie odmiany rzepaku podwójnie ulepszone. Odmiany te są pozbawione kwasu erukowego i zawierają znacznie niŝszą zawartość glukozynolanów niŝ uprawiane w przeszłości. 2. Olej rzepakowy w swoim składzie zawiera: 56-68% kwasu oleinowego 18-22% kwasu linolowego (omega-6) 10-13% kwasu linolenowego (omega-3) 4-6% kwasów nasyconych (palmitynowego i stearynowego) 0-2% kwasu erukowego (w odmianach uprawianych dawniej kwas ten stanowił połowę składu kwasów tłuszczowych). 3. Skład oleju rzepakowego spełnia warunki stawiane obecnie tłuszczom jadalnym przez naukę o Ŝywieniu człowieka. 16

17 4. Olej rzepakowy ma najkorzystniejszy skład kwasów tłuszczowych spośród olejów roślinnych: zawiera najmniej niekorzystnych z punktu widzenia zdrowotnego nasyconych kwasów tłuszczowych (zawartość dwukrotnie niŝsza niŝ w oliwie z oliwek czy oleju słonecznikowym), zawiera najwięcej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych deficytowej w naszej diecie rodziny omega-3; cechuje się idealnym z punktu widzenia potrzeb Ŝywieniowych stosunkiem omega-6 do omega-3, tj. 2:1; zawiera kwas oleinowy w ilości zbliŝonej do oliwy z oliwek. 5. Korzystny skład kwasów tłuszczowych powoduje, Ŝe olej rzepakowy zmniejsza ryzyko chorób sercowo naczyniowych. 6. Wysoka zawartość w oleju rzepakowym kwasów omega-3 pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój mózgu. 7. Zawarty w oleju rzepakowym kwas oleinowy obniŝa poziom cholesterolu we krwi. 8. Olej rzepakowy zawiera bardzo duŝo cennych dla zdrowia przeciwutleniaczy. 9. Olej rzepakowy zawiera wysoki poziom witaminy E (zwanej witaminą młodości). 10. Olej rzepakowy zawiera wysoki poziom beta-karotenu. 11. Olej rzepakowy zawiera wysoki poziom prowitaminy A. 12. Olej rzepakowy jest bogatym źródłem steroli roślinnych pomagających utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. 13. Olej rzepakowy powinien być elementem diety kobiet cięŝarnych i małych dzieci. 14. Olej rzepakowy moŝe być spoŝywany przez niemowlęta juŝ od 6. miesiąca Ŝycia. 15. Olej rzepakowy jako jedyny spełnia wymóg prozdrowotnego oleju niskonasyconego. 16. Codzienne spoŝywanie ok. 2 łyŝek oleju rzepakowego całkowicie pokrywa zapotrzebowanie fizjologiczne człowieka na kwas linolenowy (ALA) z rodziny omega Olej rzepakowy ma skład optymalny dla Ŝywieniowej prewencji miaŝdŝycy. 17

18 18. DuŜe spoŝycie ALA sprzyja niŝszej zachorowalności na choroby sercowonaczyniowe. Wzrost spoŝycia ALA o 1g dziennie zmniejsza zachorowalność na chorobę wieńcową serca o 16%. 19. Zwiększenie spoŝycia oleju rzepakowego kosztem tłuszczów o duŝej zawartości kwasów tłuszczowych i kwasów omega-6 poprawia strukturę spoŝycia kwasów tłuszczowych oraz sprzyja profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych. 20. Olej rzepakowy jest zalecany w diecie diabetyków. 21. Rzepak bywa nazywany oliwką północy ze względu na wysoką zawartość kwasu oleinowego, zbliŝoną do zawartości w oliwie z oliwek. 22. Wzrost konsumpcji oleju rzepakowego z nasion podwójnie ulepszonych przyczynił się do spadku umieralności na choroby układu krąŝenia w Polsce od początku lat Olej rzepakowy uzyskuje się na drodze tłoczenia lub dwustopniowo poprzez tłoczenie i ekstrakcję - otrzymane oleje surowe wymagają oczyszczenia czyli rafinacji. Olej pochodzący z tłoczenia moŝe być rafinowany w łagodniejszych warunkach. 24. Rafinacja oleju rzepakowego obejmuje zespół procesów technologicznych, których stosowanie ma na celu usunięcie lub maksymalne zmniejszenie stęŝenia substancji niekorzystnych pod względem jakościowym i zdrowotnym. W wyniku procesu rafinacji olej rzepakowy pozbawiony zostaje szkodliwych dla zdrowia substancji np.: Ŝelazo, ołów, arsen, kadm, rtęć oraz innych zanieczyszczeń chemicznych takich jak benzo(a)piren. 25. Prawidłowo oczyszczony rafinowany olej rzepakowy jest bez smaku i zapachu oraz charakteryzuje się bardzo jasną barwą. 26. Olej rzepakowy utrzymuje świeŝość dłuŝej w porównaniu z innymi popularnymi olejami takimi jak słonecznikowy czy sojowy, dzięki bardzo dobrej stabilności oksydacyjnej. 27. Dla ochrony cennych składników naleŝy po otwarciu przechowywać olej rzepakowy w lodówce. 28. Olej rzepakowy jest doskonałym tłuszczem do smaŝenia, pieczenia i sałatek oraz odznacza się: dobrą wytrzymałością na zmiany termiczne zachodzące podczas smaŝenia; 18

19 dobrą stabilnością smaku i zapachu (brak negatywnych posmaków w trakcie smaŝenia); mniejszą o 5%-10%, w porównaniu z innymi tłuszczami, kalorycznością spowodowaną łatwym odsączaniem oleju z produktu po smaŝeniu; dobrymi właściwościami wypiekowymi ciekły olej rzepakowy doskonale sprawdza się w ciastach typu biszkoptowo-tłuszczowego oraz doskonale nadaje się do przygotowywania surówek, sałatek i majonezów. UWAGA: Informacje na temat wartości odŝywczych oleju rzepakowego muszą być oparte są na ogólnie przyjętych danych naukowych i spełnić wymagania ustanowione w Dyrektywie Komisji 2001/101/WE z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliŝenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spoŝywczych. VIII. Główne kanały informacji i promocji Charakterystyka proponowanych działań: Działanie 1 AKCJE INFORMACYJNE W PUNKTACH SPRZEDAśY Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B Opis działania: W ramach działania na terenach sklepów wybranych sieci handlowych, przy półkach z olejami rzepakowymi, prowadzona będzie przez hostessy akcja informacyjna poświęconą właściwościom zdrowotnym oleju rzepakowego, dla których warto stosować olej rzepakowy w codziennej diecie. W ramach programu zaplanowano realizację akcji informacyjnych w kaŝdym roku realizacji programu z róŝnym nasileniem. Akcje zrealizowane zostaną w Polsce, Czechach i na Łotwie. Podczas akcji konsument otrzyma materiał informacyjno - edukacyjny w formie ksiąŝeczki, zawierający informacje o właściwościach odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego. Materiał będzie takŝe zawierał propozycje wykorzystania oleju rzepakowego w codziennej diecie poprzez zaprezentowanie np. sposobów wykorzystania produktu w róŝnorodnych daniach oraz poinformuje o sposobach jego 19

20 przechowywania. (Zamawiający prosi o przedstawienie projektu graficznego publikacji). KsiąŜeczka zostanie wydana w języku polskim, czeskim a w przypadku Łotwy w łotewskim i rosyjskim. Planowana liczba stron max. 20 KsiąŜeczka będzie udostępniona takŝe w formie elektronicznej na witrynie internetowej programu. Akcje informacyjne w miejscach sprzedaŝy będą stanowić działanie synergiczne z konkursem skierowanym do konsumentów, który przeprowadzony zostanie na witrynie internetowej. Na czas promocji półki z olejami rzepakowymi będą wyróŝnione poprzez oklejenie półek materiałami POS. Cel strategiczny działania: upowszechnianie wiedzy na temat właściwości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego podczas prowadzonej akcji informacyjnej; informowanie o konkursach prowadzonych na witrynie internetowej; wzrost wiedzy grup docelowych na temat właściwości/zalet oleju rzepakowego; budowanie pozytywnej percepcji grup docelowych na temat oleju rzepakowego; bezpośrednie zachęcanie grup docelowych do konsumpcji oleju rzepakowego oraz wykorzystywania produktu w codziennej diecie. Przygotowanie kosztorysu działania: W ofercie naleŝy szczegółowo skosztorysować i opisać działanie wskazując m.in.: miejsce (kraj/miasto/nazwa sieci/miejsca sprzedaŝy), termin (kwartał/rok) akcji informacyjnych; zaplanowaną liczbę akcji (kwartał/rok); liczbę hostess do obsługi; liczbę zaplanowanych do dystrybucji ksiąŝeczek oraz cenę jednostkową; 20

21 materiały POS (przykłady, format, cena jednostkowa, nakład); inne pozycje wskazane w budŝecie uzasadniające wielkość kosztu działania. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Liczba akcji 2 Liczba hostess do obsługi 3 Ubiór dla hostess 4 Supervisor Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 KsiąŜeczka dla konsumentów (przygotowanie i druk) 6 Materiały POS RAZEM Realizacja: 1,2,3 rok Miejsce: Polska, Łotwa, Czechy Działanie 2 REKLAMA W PRASIE: konsumenckiej (w szczególności kobiecej, typu lifestyle ); specjalistycznej/medycznej; paramedycznej. Grupa docelowa: TG 1A, TG 1B, TG2 Opis działania: advertoriale w prasie (artykuły sponsorowane) artykuły w wybranych tytułach umieszczane na zasadzie reklamy; 21

22 dodatki edukacyjne do prasy nt. właściwości oleju rzepakowego, sposobach jego wykorzystywania; W ofercie naleŝy wskazać m.in.: miejsce umieszczenia advertoriale (tytuł) w podziale na prasę konsumencką, specjalistyczną/medyczną oraz paramedyczną; planowaną liczbę advertoriali; format, tematykę advertoriali i przykład rozwiązania graficznego; koszt jednostkowy advertorialu; inne pozycje uzasadniające wielkość kosztu w/w działania. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie Prasa konsumencka (tytuły) - 1 advertoriale Prasa specjalistyczna (tytuły) - 2 advertoriale Prasa paramedyczna (tytuły) - 3 advertoriale 4 Dodatek edukacyjny RAZEM Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto Realizacja: 1,2,3 rok Miejsce: Polska, Łotwa, Czechy Działanie 3 DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B, TG 2 22

23 Opis działania: Zaplanowane w programie promocyjno-informacyjnym działania public relations naleŝy zaliczyć do sfery promocji zarówno oleju rzepakowego, jak i samego programu. Głównym celem zaplanowanych działań public relations będzie rzetelna, konsekwentna komunikacja z grupami docelowymi podczas trwania programu (perspektywa krótkofalowa) oraz szerzej rozumiana komunikacja z otoczeniem nastawiona na wzbudzenie zainteresowania programem oraz edukowanie mające na celu budowanie pozytywnych nawyków konsumpcyjnych i nabywczych wobec oleju rzepakowego (perspektywa długofalowa). Tradycyjne działania public relations zostaną uzupełnione działaniami typu e-pr, blogging, cause i community marketing, trendsetting, które będą realizowane poprzez m.in. stworzenie interesujących, wiarygodnych komunikatów (np. w postaci ów, filmików), artykułów prasowych, wypowiedzi na forach, umieszczanie komentarzy, inicjowanie dyskusji itp. W ramach działań z zakresu public relations zaplanowano działalność Biura Prasowego. Z uwagi na informacyjny/edukacyjny charakter programu oraz komunikację skoncentrowaną na odwoływaniu się do specyfiki produktu, jego wartości zdrowotnych i odŝywczych, zaplanowano powołanie Rady Programowej wspierającej prace Biura Prasowego w zakresie merytorycznej komunikacji z grupami docelowymi. Zaplanowano, aby skład Rady Programowej tworzyły autorytety w przedmiotowej dziedzinie, tj. przedstawiciele świata nauk medycznych i Ŝywieniowych. Do prac Rady Programowej naleŝeć będzie, w szczególności: akceptacja materiałów informacyjnych pod kątem merytorycznym; wspieranie programu swym wizerunkiem; udzielanie i autoryzacja wywiadów dla przedstawicieli mediów; opracowanie fachowych tekstów do prasy medycznej i paramedycznej; udział w konferencjach prasowych. 23

24 W skład Rady Programowej wejdą: 1. specjalista w zakresie technologii Ŝywności i Ŝywienia człowieka - prof. dr hab. Krzysztof Krygier; 2. przedstawiciel Instytutu śywności i śywienia; 3. lekarz kardiolog; 4. dietetyk/ŝywieniowiec; 5. gastrolog, specjalista w Ŝywieniu dzieci; 6. diabetyk. Do głównych zadań Biura Prasowego naleŝeć będzie praca w następujących obszarach: Cel 1: Budowanie pozytywnego wizerunku oleju rzepakowego: Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B i TG 2 opracowanie pakietów informacyjnych na potrzeby konferencji prasowych (zaplanowano organizację trzech konferencji), skierowanych do TG 2 dziennikarzy, technologów Ŝywności, dietetyków, lekarzy; nawiązanie min kontaktów w trakcie realizacji programu, (przy czym min. 500 kontaktów naleŝy nawiązać w ciągu jednego roku) z przedstawicielami środowiska medycznego i paramedycznego; rekomenduje się np. uczestnictwo z wykładem w konferencjach specjalistycznych, nawiązanie współpracy z organizacjami środowisk lekarskich oraz dystrybucję materiałów informacyjnych przy okazji organizacji spotkań/ konferencji poświęconych w szczególności: kardiologii, internie, pediatrii, diabetologii i nadciśnieniu tętniczemu, dedykowanych przedstawicielom środowiska medycznego; nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami stacji radiowych i telewizyjnych skutkujące edukacją oraz budową długotrwałych relacji. NaleŜy nawiązać min. 150 kontaktów w trakcie realizacji programu (przy czym min. 30 kontaktów 24

25 naleŝy nawiązać w ciągu jednego roku). Uwaga koszt product placementu jest niekwalifikowany; edukowanie oraz budowanie długofalowych relacji z przedstawicielami prasy konsumenckiej i specjalistycznej/medycznej. NaleŜy nawiązać łącznie min kontaktów w trakcie realizacji programu, przy czym min. 400 kontaktów naleŝy nawiązać w ciągu pierwszego roku; edukowanie oraz budowanie długofalowych relacji z przedstawicielami prasy paramedycznej, NaleŜy nawiązać min. 150 kontaktów w trakcie realizacji programu, przy czym min. 50 kontaktów naleŝy nawiązać w ciągu pierwszego roku. Cel 2: Realizacja działalności informacyjnej na temat oleju rzepakowego Grupa docelowa: TG 1A, TG1 B i TG 2 przygotowanie i wysyłka min. 10 informacji merytorycznych rocznie skierowanych do TG 2 - kaŝda informacja nie moŝe być krótsza niŝ 1 strona formatu A4; przygotowanie 2 stronicowego materiału informacyjnego raz na kwartał (format A4) na rzecz promocji programu dot. oleju rzepakowego do szerokiego wykorzystania na potrzeby programu. Cel 3: Działalność związana z witryną internetową oraz działaniami w Internecie obejmujące: Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B i TG 2 opracowanie, redakcja i aktualizacja materiałów na witrynę internetową programu; opracowanie, redakcja i aktualizacja materiałów wykorzystywanych do prowadzenia działalności informacyjnej na witrynie internetowej; opracowanie i redakcja newsletter ów; 25

26 konsekwentne prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej (w oparciu o zatwierdzone m.in. przekazy informacyjne opracowane przez Radę Programową) na temat oleju rzepakowego oraz o programie skutkujące systematycznym zamieszczaniem informacji co najmniej na 5 serwisach internetowych poświęconych ww. tematyce zdrowego odŝywiania, lifestylowej. Sugerowane obszary: epr działania z zakresu zewnętrznej komunikacji z portalami internetowymi poprzez politykę informacyjną spójną z ogólną strategią programu. Istotnym elementem strategii epr programu jest sfera BR (Blogger Relations), czyli nawiązywania i podtrzymywania relacji z autorami poczytnych w grupie docelowej blogów; blogging tworzenie blogów i uczestniczenie w blogosferze, w klimacie transparentności, dzielenie się wartościowymi informacjami nt. oleju rzepakowego oraz zaplanowanych w ramach programu działań, o których blogująca społeczność będzie chętnie rozmawiać, inicjowanie tematów do dyskusji, odpowiadanie na pytania, komentowanie artykułów, reagowanie na negatywne zjawiska w Internecie; community marketing tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, dzielących zainteresowania zarówno programem jaki i produktem nim objętymi; cause marketing wspieranie kwestii społecznych, tj. zdrowe odŝywianie, zdrowa konsumpcja, bezpieczeństwo produktów, by zdobyć szacunek i wsparcie ludzi, którzy uwaŝają te kwestie za istotne; trendsetting - promowanie mody na olej rzepakowy poprzez wywołanie chęci naśladownictwa zdrowego stylu Ŝycia wśród otoczenia; Cel 4: Prace projektowo-graficzne obejmujące: Grupa docelowa: TG 1A, TG 1B i TG 2 opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii, w tym: przygotowanie graficzne projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentów wykorzystywanych do komunikacji z odbiorcami kampanii; 26

27 Cel 5: Monitoring mediów (działalności PR, w tym e-pr) obejmujący: Grupa docelowa: TG1A, TG1B i TG2 badanie efektywności prowadzonych działań public relations w mediach, w szczególności w prasie oraz Internecie (fora, blogi, posty) z uwzględnieniem prowadzenia działań antykryzysowych; prezentowanie wyników efektywności programu w formie analiz i raportów po realizacji działań. Opracowane raporty i analizy mają na celu poinformować zainteresowane strony o sposobie prezentacji tematów związanych z olejem rzepakowym w trakcie realizacji programu. Cel 6: Komunikacja antykryzysowa względem programu Pokochaj olej rzepakowy obejmujący działalność informacyjną nt. programu wyłącznie w razie potrzeby. Grupa docelowa: TG 1A, TG 1B i TG 2 komunikacja z grupami docelowymi celem budowania/przywracania zaufania wobec realizowanego programu. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Realizacja: 1,2,3 rok Miejsce: Polska, Czechy, Łotwa Działanie 4 - KONFERENCJE Grupa docelowa: TG2 (dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy Ŝywności, dietetycy) Opis działania: W ramach programu zaplanowano uczestnictwo w 3 konferencjach prasowych, tj.: 27

28 1) inaugurującej, towarzyszącej organizacji Polskiego Konsensusu Tłuszczowego, w którym udział wezmą m.in. przedstawiciele świata nauki, lekarze specjaliści, dietetycy; planowany termin realizacji listopad 2011 r.; 2) podsumowującej dwa lata programu, w której udział wezmą dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia; planowany termin realizacji 2013 r.; 3) podsumowującej efekty programu planowany termin realizacji 2014 r. Do wzięcia udziału zaproszeni zostaną przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, a takŝe opiniotwórcy - specjaliści z branŝy medycznej (lekarze, dietetycy) i dziennikarze. Celem konferencji podsumowującej będzie zaprezentowanie wyników programu oraz zachęcenie liderów opinii do dalszego informowania na temat wartości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego. Na potrzeby kaŝdej z konferencji Biuro Prasowe PR przygotuje teczkę prasową. Cel strategiczny działania: stymulowanie zainteresowania i wiedzy grup docelowych na temat właściwości oleju rzepakowego; poinformowanie o realizacji programu, współfinansowanego ze środków UE, promującego olej rzepakowy oraz wynikach zrealizowanego programu; Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. 28

29 Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Wynajem sali 2 Sprzęt + nagłośnienie 3 Identyfikatory 4 Zaproszenia Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 Prowadzący (honorarium) 6 materiały konferencyjne 7 honoraria wykładowców 8 dojazd wykładowców 9 catering RAZEM Realizacja: 1,2, 3 rok; Miejsce: Polska Działanie 5 SPOTKANIA Z DZIENNIKARZAMI/BRIEFINGI Grupa docelowa: TG2 (dziennikarze, przedstawiciele prasy konsumenckiej, medycznej i paramedycznej) Opis działania: W ramach trzyletniej realizacji programu zaplanowano organizację spotkań z dziennikarzami, tzw. briefingów, mających na celu rzetelne i konsekwentne informowanie środowiska opiniotwórców zarówno na temat realizowanych działań, jak i walorów oleju rzepakowego. Główny cel organizacji spotkań z dziennikarzami będzie polegać na stymulowaniu ich zainteresowania olejem rzepakowym oraz kreowania mody na profilaktykę zdrowotną opierającą się na wykorzystaniu w/w produktu. KaŜdorazowo po briefingu przygotowany zostanie press kit dla dziennikarzy oraz wręczony ciekawy gadŝet. Rekomendowana liczba spotkań: W I roku zaplanowano organizację min. 5 spotkań W II roku zaplanowano organizację min. 8 spotkań W III roku zaplanowano organizację min. 5 spotkań 29

30 Cele strategiczne działania: stymulowanie zainteresowania i poszerzania wiedzy na temat właściwości oleju rzepakowego; upowszechnianie wiedzy na temat właściwości zdrowotnych i odŝywczych oleju rzepakowego; Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 wynajem sali 2 zaproszenia 3 press kit 4 catering Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT Koszt brutto 5 gadŝet RAZEM Realizacja: 1, 2, 3 rok Zasięg: Polska Działanie 6 POKAZY KULINARNE DZIAŁANIA INFORMACYJNE PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z RESTAURACJAMI Grupa docelowa: TG 1 A, TG 1 B Opis działania: W ramach programu zaplanowano organizację min. 25 pokazów kulinarnych w wybranych restauracjach na terenie Polski, które firmować będzie twarz kampanii np. Karol Okrasa. Twarz kampanii wraz z gośćmi (konsumentami) przygotowywać będzie potrawy na bazie oleju rzepakowego. Obecnym miłośnikom dobrego jedzenia 30

31 zaprezentowane zostaną zalety (właściwości odŝywcze i zdrowotne) oleju rzepakowego. Kucharz opowiadać będzie o sposobach jego postępowania z produktem. Po przyrządzeniu, uczestnicy będą mogli skosztować przyrządzonych specjałów. Spotkania organizowane będą w np. środy i czwartki w wybranych na terytorium Polski restauracjach. Istotą spotkań będzie połączenie działalności informacyjnej na temat oleju rzepakowego z promocyjną, w szczególności degustacjami. W ramach części informacyjnej spotkań zaplanowano przekazanie uczestnikom spotkań materiału informacyjno - edukacyjnego w formie ksiąŝeczki, w którym zawarte zostaną najwaŝniejsze informacje o właściwościach odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego, jak i gotowe rozwiązanie co do wykorzystania w/w produktu w codziennym jadłospisie. Zaplanowano, iŝ w jednym spotkaniu udział weźmie ok. 20 osób. W spotkaniu wezmą udział osoby, które zarejestrowały się na witrynie internetowej odpowiadając na zaproszenie do wspólnego gotowania opublikowanego na stronie internetowej. Osoby po zarejestrowaniu się na witrynie otrzymają informację o miejscu i dacie spotkania. Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników spotkania, o uczestnictwie w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Powiązanie uczestnictwa w pokazach kulinarnych w restauracjach z witryną internetową słuŝyć będzie zachęceniu grup docelowych do korzystania z witryny merytorycznego źródła wiedzy na temat oleju rzepakowego. Na zakończenie kaŝdego pokazu kulinarnego przekazane zostaną nagrody dla uczestników spotkania. Propozycja nagrody min. 50 zł (netto) Zaplanowano łącznie organizację min. 25 pokazów kulinarnych a trakcie realizacji programu, tj. organizację min. 7 pokazów w I roku realizacji programu; organizację min. 11 pokazów w II roku realizacji programu; organizację min. 7 pokazów w III roku realizacji programu. 31

32 Cel strategiczny działania: stymulowanie popytu na wiedzę wśród grup docelowych dotyczącą oleju rzepakowego oraz zachęcanie do codziennego wykorzystywania oleju rzepakowego w diecie; komunikowanie wartości odŝywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego; bezpośrednie zapoznanie grup docelowych z walorami oleju rzepakowego (wygląd, smak, zapach) poprzez kontakt z produktem oraz bezpośrednią degustację; dostarczanie pozytywnych doznań i doświadczeń związanych z olejem rzepakowym; Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie działania powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Lp. Wyszczególnienie 1 Wynajem restauracji 2 Honorarium dla kucharza 3 Nagrody dla uczestników 4 Dystrybucja ksiąŝeczek 5 Koszt degustacji Ilość (szt.) koszt jedn. koszt netto VAT koszt brutto RAZEM Realizacja: 1, 2, 3 rok Miejsce: Polska 32

33 Działanie 7 KONGRESY UCZESTNICTWO W ZAPLANOWANYCH SPECJALISTYCZNYCH IMPREZACH CYKLICZNYCH Grupa docelowa: TG 2 Opis działania: 1) Sesja Komitetu Nauk o śywności Polskiej Akademii Nauk termin: rok 2012 lub 2013 (terminy mają zostać ustalone w październiku 2010 r). Grupa docelowa: TG 2 (technolodzy Ŝywności, dietetycy, dziennikarze prasy specjalistycznej) Opis działania: Do największej ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Ŝywności wprowadzenie tematyki wartości zdrowotnej oleju rzepakowego poprzez: - wygłoszenie referatu plenarnego na temat wartości Ŝywieniowej i uŝytkowej oleju rzepakowego dla wszystkich uczestników, - zorganizowanie sekcji specjalistycznej nt. oleju rzepakowego; w tej części zaplanowano referat wprowadzający oraz indywidualne doniesienia uczestników. W trakcie przewiduje się dyskusję nad doniesieniami. Prelegenci referatu plenarnego i otwierającego sesję otrzymają honoraria, pozostali referenci nie. Dla uczestników przewidziano skromny poczęstunek w postaci bufetu m.in. z daniami przygotowanymi z olejem rzepakowym. Cel strategiczny działania: rozpowszechnienie i dywersyfikacja wiedzy na temat oleju rzepakowego wśród grupy docelowej TG 2, w tym grupie nie zajmujących się zawodowo tłuszczami i olejem rzepakowym; nawiązanie kontaktów z ośrodkami naukowymi zajmującymi się róŝnorodnymi badaniami z dziedziny Ŝywności i Ŝywienia; włączenie do materiałów konferencyjnych referatów i doniesień nt. oleju rzepakowego. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby 33

34 uzasadnić zaproponowany budŝet. Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu róŝnych powiązanych kosztów. Przykładowy kosztorys (zakres szczegółowości): Ilość Lp. Wyszczególnienie (szt.) 1 zaproszenia 2 identyfikatory 3 sala wykładowa z wyposaŝeniem 1 4 prowadzący Sekcję 1 koszt jedn. koszt netto VAT koszt brutto 5 wykładowcy (honoraria: wykład, przygotowanie prezentacji, przygotowanie abstraktu) 2 6. Bufet 1 2) Krajowy Kongres Rzepakowy termin: kwiecień/ maj 2013 r. Grupa docelowa: TG 2 (technolodzy Ŝywności, dietetycy, dziennikarze prasy specjalistycznej) Opis działania: W ramach programu zaplanowano organizację specjalistycznego kongresu naukowego poświęconego olejowi rzepakowemu. Tematem przewodnim kongresu będzie przedstawienie znaczenia oleju rzepakowego w Ŝywieniu człowieka. Kongres trwać będzie jeden dzień i składać się będzie z trzech części: wykładowej, doniesień uczestników oraz dyskusyjnej. W ramach pierwszej części zaprezentowane zostaną informacje o oleju rzepakowym w następujących kontekstach: znaczenie oleju rzepakowego w Ŝywieniu człowieka; rzepak 00 jako doskonały surowiec do produkcji oleju; nowe odmiany. W części tej zaplanowano 4 wykłady specjalistyczne, w tym min. jeden wykład prelegenta zagranicznego o międzynarodowej renomie, np. dr J. Daun (były prezydent Canola Cauncil of Canada) i były prezydent American Oil Chemists Society. Część druga tzw. Doniesienia uczestników będzie poświęcona prezentacji aktualnego stanu wiedzy o oleju rzepakowym w róŝnych ośrodkach naukowych. 34

35 W części drugiej zaplanowano prezentację od min. 5 do 10 doniesień. Prelegenci w ramach drugiej części nie otrzymają za swe prelekcje honorarium. Część ostatnia kongresu zakłada podsumowanie oraz dyskusję uczestników spotkania. Do prowadzenia kongresu przewidziano dwóch Prowadzących. W ramach organizacji kongresu przygotowane zostaną materiały konferencyjne dla uczestników spotkania oraz monografia poświęcona olejowi rzepakowemu. Celem przygotowania monografii będzie zebranie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio oleju rzepakowego. Monografia przekazywana będzie w szczególności opiniotwórcom grupie docelowej TG 2. Planowany nakład monografii szt. Maksymalna ilość stron 100 W kongresie udział wezmą równieŝ członkowie PSPO. Kongres uwieńczy uroczysta kolacja, w której udział wezmą Organizatorzy (PSPO) oraz wykładowcy. Cel strategiczny działania: rozpowszechnienie i dywersyfikacja wiedzy na temat oleju rzepakowego wśród grupy docelowej TG 2; pozyskanie nowej wiedzy z róŝnych ośrodków naukowych na temat oleju rzepakowego, która wykorzystywana będzie w działalności informacyjnej skierowanej do grup docelowych programu; wydanie monografii/materiału zawierającego najnowszy dorobek nauki na temat właściwości oleju rzepakowego, jego nowych odmian oraz znaczenia oleju rzepakowego jako surowca. Z uwagi na specjalistyczny charakter działania zaplanowano powołanie Komitetu Naukowego pod przewodnictwem prof. dr hab. K. Krygierowi. Do uczestnictwa zaproszonych zostanie około 100 osób/specjalistów w ww. dziedzinie. Przygotowanie kosztorysu działania: Ceny poszczególnych działań zawarte w kosztorysie powinny być kwotami netto, VAT, brutto. NaleŜy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby 35

TŁUSZCZE to określenie zarówno dla grupy produktów spoŝywczych, jak i składników

TŁUSZCZE to określenie zarówno dla grupy produktów spoŝywczych, jak i składników ,,TŁUSZCZE W śywieniu CZŁOWIEKA TŁUSZCZE to określenie zarówno dla grupy produktów spoŝywczych, jak i składników pokarmowych. Masło, smalec, margaryna czy oleje roślinne noszą nazwę tłuszczów widocznych

Bardziej szczegółowo

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego Konferencja Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich Warszawa, 9 czerwca 2016 Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka to standardy określające takie ilości energii i składników odŝywczych, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, uznaje się za wystarczające dla zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie TŁUSZCZE Technologia gastronomiczna Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie Materiały przygotowali: mgr inŝ. Krzysztof Matłosz mgr Sabina Walat RZESZÓW 2005 Tłuszcze to estry gliceryny

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci: l. PRODUKCJA SUROWCA 13

Spis tre ci: l. PRODUKCJA SUROWCA 13 Spis treści: CZĘŚĆ l. PRODUKCJA SUROWCA 13 1. KAPUSTA RZEPAK 15 1.1. Charakterystyka botaniczna i pochodzenie 15 1.2. Znaczenie gospodarcze 17 1.2.1. Rzepak wśród innych surowców olejarskich 17 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował.

potrzebujemy ich 1 g, by nasz organizm dobrze funkcjonował. Specjaliści od zdrowego żywienia biją na alarm. Jemy za mało ryb morskich, co oznacza, że w organizmie przeciętnego Polaka brakuje nienasyconych kwasów Omega 3, uważanych przez wielu naukowców za złoty

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY METODYKA BADAŃ AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa MATERIAŁ DO BADAŃ Badaniami objęto 120 tusz wieprzowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Dieta a prewencja nowotworów

Dieta a prewencja nowotworów Dieta a prewencja nowotworów Dieta moŝe być zarówno źródłem naszego zdrowia, jak i przyczyną choroby. Racjonalne odŝywianie dostarcza organizmowi niezbędnych składników odŝywczych i pozwala zachować dobrą

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Rekordowy przerób rzepaku. nr 10, 19 marca PSPO Marzec 2010 Strona 1

Rekordowy przerób rzepaku. nr 10, 19 marca PSPO Marzec 2010 Strona 1 nr 10, 19 marca 2010 Najnowsze zalecenia dla producentów rzepaku W numerze Ponad 20 tys. producentów rzepaku w kraju otrzyma ksiąŝkę Technologia produkcji surowca z najnowszymi zaleceniami na okres wiosenno-letni.

Bardziej szczegółowo

Jabłka każdego dnia - owocna współpraca z Rosją

Jabłka każdego dnia - owocna współpraca z Rosją Jabłka każdego dnia - owocna współpraca z Rosją Opis kampanii Jabłka każdego dnia to trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Jej partnerami

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN WDRAŻAJĄCY 2.1 Prezentacja Nazwa, adres,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska InŜynieria genetyczna - badania biomedyczne Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań nowych technologii opartych na przenoszeniu genów z jednego

Bardziej szczegółowo

* Badanie polegające na testowaniu przez respondentów tej samej grupy produktów bez ujawniania marki i wskazywania na wyraźne różnice.

* Badanie polegające na testowaniu przez respondentów tej samej grupy produktów bez ujawniania marki i wskazywania na wyraźne różnice. * Badanie polegające na testowaniu przez respondentów tej samej grupy produktów bez ujawniania marki i wskazywania na wyraźne różnice. Celem badania jest sprawdzenie preferencji respondentów odnośnie badanych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Należy ponadto uwzględnić następujące elementy:

Należy ponadto uwzględnić następujące elementy: Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór opisu oferty programu 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN(Y) WDRAŻAJĄCY(E) 2.1. Prezentacja 2.2. Zaświadczenie o kompetencjach technicznych i możliwości realizacji programu. Należy wykazać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zadanie 2 Edukacja i wdraŝanie zasad prawidłowego Ŝywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób Ŝywienia, stan

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Substancje o Znaczeniu Biologicznym Substancje o Znaczeniu Biologicznym Tłuszcze Jadalne są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH XVI

W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH XVI Komunikat nr 1 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa POSTĘPY W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH XVI International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats organizowana przez Dział

Bardziej szczegółowo

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Gorzelnie rolnicze w Polsce w zdecydowanej większości nastawione są na produkcję spirytusu surowego na potrzeby przemysłu paliwowego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budŝetu województwa w ramach pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa. w Olsztynie

Zarząd Województwa. w Olsztynie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu ego nr 33/624/10/III z dnia 6 lipca 2010 r. Zarząd ego w Olsztynie Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińskiego

Bardziej szczegółowo

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy Interaktywna edukacja ekologiczna w kontekście nowoczesnego odbiorcy Karolina Kulicka dyrektor Departament Edukacji Ekologicznej Misja Ministerstwa Środowiska Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl

Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań. e-mail: biuro@bissport.pl Wydawca BIS Sport Sebastian Krystek ul. Chwiałkowskiego 22/6 61-571 Poznań e-mail: biuro@bissport.pl Redaktor Naczelny Sebastian Krystek tel: 783-426-277 e-mail: sebastiankrystek@wp.pl reklama Biathlon.pl

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY NIE DAJMY SIĘ CHOROBOM XXI WIEKU!

PROJEKT EDUKACYJNY NIE DAJMY SIĘ CHOROBOM XXI WIEKU! PROJEKT EDUKACYJNY NIE DAJMY SIĘ CHOROBOM XXI WIEKU! Jak dożyć do 100, będąc silnym i sprawnym fizycznie i psychicznie PROJEKT EDUKACYJNY POD PATRONATEM Program edukacji zdrowotnej w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Katowice 4% Łódź 4% Gdańsk 3% Rzeszów Lublin 3% 2% Szczecin 2% Wrocław 11% Warszawa 42% Poznań 12% Kraków 17% Profil czytelnika Social Press głównie osoby między

Bardziej szczegółowo

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl serwis informacyjny najciekawsze i najbardziej aktualne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych w dziedzinach smart eko innowacje współredagowany

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

O tym, jak będziemy gotować jutro Co dobrze jest wiedzieć o olejach i tłuszczach dwa najważniejsze składniki naszego jadłospisu.

O tym, jak będziemy gotować jutro Co dobrze jest wiedzieć o olejach i tłuszczach dwa najważniejsze składniki naszego jadłospisu. O tym, jak będziemy gotować jutro Prace naukowe na całym świecie jednoznacznie wykazują, że nasze nawyki w odżywianiu mają dramatyczny wpływ na nasze zdrowie. Obecnie w Polsce około 2/3 ludności cierpi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 maja 2007 r. (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89. NOTA Komitet Stałych Przedstawicieli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 maja 2007 r. (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89. NOTA Komitet Stałych Przedstawicieli RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 8 maja 2007 r. (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 8850/07 SAN 73 Dotyczy: POSIEDZENIE RADY DS. ZATRUDNIENIA,

Bardziej szczegółowo

2. Jaka jest wymagana liczba emisji artykułów sponsorowanych oraz artykułów dziennikarstwa obywatelskiego/

2. Jaka jest wymagana liczba emisji artykułów sponsorowanych oraz artykułów dziennikarstwa obywatelskiego/ BDGzp-216-167/36472/11/DL Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r. Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach 4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach JESTEŚ RODZICEM MŁODEGO SPORTOWCA? Czy Twoje dziecko uczęszcza na treningi minimum 2 razy w tygodniu? Zdarzyło się, że

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE

KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE 31 MARCA 2015 / EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI / 400 UCZESTNIKÓW / 15 PRELEGENTÓW KONFERENCJA NOWE TRENDY W TURYSTYCE najważniejsze wydarzenie branży turystycznej na Pomorzu OFERTA PARTNERSKA Partner

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo! Komitet Organizacyjny Trends in Dietetics 2016

Szanowni Paostwo! Komitet Organizacyjny Trends in Dietetics 2016 Szanowni Paostwo! Wiedza o żywności i żywieniu jest jedną z najintensywniej rozwijających się dziedzin nauki, a wpływ poszczególnych wzorców odżywiania, czy też substancji zawartych w pożywieniu na organizm

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Grabiński. Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów

Tadeusz Grabiński. Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów Tadeusz Grabiński Rolnictwo ekologiczne raport z badań ankietowych rolników, przetwórców i restauratorów AGENDA 1. Zakres, cel, metody badań 2. Dobór próby 3. Ankieta gospodarstw 4. Ankieta firm 5. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Źródła kwasów tłuszczowych omega-3 dla wegan. Wszstkie prawa zastrzeżone COPYRIGHT RAWPEOPLE.COM

Źródła kwasów tłuszczowych omega-3 dla wegan. Wszstkie prawa zastrzeżone COPYRIGHT RAWPEOPLE.COM Źródła kwasów tłuszczowych omega-3 dla wegan COPYRIGHT RAWPEOPLE.COM Wszstkie prawa zastrzeżone Kwasy tłuszczowe omega-3 są obecnie gorącym tematem w świecie dietetyki. Do niedawna naukowcy sugerowali,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKUŁY MLECZARSKIE

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKUŁY MLECZARSKIE WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKUŁY MLECZARSKIE Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego z dnia. r. Lp. Nazwa artykułu Kod CPV Opis Nazwa nadana przez oferenta Jedn ostka miar y Ilość Cena jednostk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II - OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE 1. OLEJ RZEPAKOWY 1 Wstęp 1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zmówienia objęto wymagania, metody badań

Bardziej szczegółowo

Założenia strategiczne dla programu informacyjno - promocyjnego dotyczącego mleka i wybranych produktów mleczarskich w Chinach i Rosji

Założenia strategiczne dla programu informacyjno - promocyjnego dotyczącego mleka i wybranych produktów mleczarskich w Chinach i Rosji Załącznik nr 2 do SIWZ Założenia strategiczne dla programu informacyjno - promocyjnego dotyczącego mleka i wybranych produktów mleczarskich w Chinach i Rosji Zamawiający: Konsorcjum w składzie: Polska

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014

Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca. Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 Funduszu Promocji Ryb Komisja Zarządzająca Sprawozdanie rzeczowe za rok 2014 I. Wstęp Zatwierdzony przez Komisję Zarządzająca Plan Finansowego Funduszu Promocji Ryb na rok 2014 obejmował sześć zadań, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. śelazna 59.

OGŁOSZENIE. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. śelazna 59. Nr sprawy: GDDKiA-BGD-WWM-ac-080/110/11 OGŁOSZENIE Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. śelazna 59. Przedmiot zamówienia: 1. Przygotowanie mertytoryczne i organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Zrêcinie

Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Zrêcinie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie Projekt,,Trzymaj Formę śycie i zdrowie największym bogactwem człowieka I. Wstęp Współczesny człowiek naraŝony jest na wiele chorób cywilizacyjnych, m.in.: układu

Bardziej szczegółowo

2 500 osób w wieku 40-60 lat

2 500 osób w wieku 40-60 lat Dwa i pół tysiąca osób z powiatu bialskiego (z zakładanej do badania próby 8 tys. osób) skorzysta niebawem z bezpłatnych badań medycznych w kierunku chorób układu krążenia w ramach Powiatowego programu

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Największe serwisy medyczne dla pacjentów

Największe serwisy medyczne dla pacjentów Największe serwisy medyczne dla pacjentów Warszawa 2013 Nr 1 w Zdrowiu i medycynie Najszybciej rozwijające się media medyczne w Internecie - I miejsce w kategorii Zdrowie i medycyna wg Megapanelu marzec

Bardziej szczegółowo

PURE ARCTIC OIL. Olej omega-3 z bogatych wód Arktyki w 100% naturalny

PURE ARCTIC OIL. Olej omega-3 z bogatych wód Arktyki w 100% naturalny PURE ARCTIC OIL Olej omega-3 z bogatych wód Arktyki w 100% naturalny 01 JESTEŚMY CORAZ BARDZIEJ ŚWIADOMI KORZYŚCI, JAKIE DAJE ZBILANSOWANA DIETA, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I CODZIENNA PIELĘGNACJA Jak to zatem

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WIEPRZOWINY W ZDROWEJ DIECIE

MIEJSCE WIEPRZOWINY W ZDROWEJ DIECIE Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego Sfinansowano Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego MIEJSCE WIEPRZOWINY W ZDROWEJ DIECIE Wieprzowina mięso dla każdego Wieprzowina jest mięsem uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast

Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Nasi czytelnicy to mieszkańcy dużych miast Katowice 4% Łódź 4% Gdańsk 3% Rzeszów Lublin 3% 2% Szczecin 2% Wrocław 11% Warszawa 42% Poznań 12% Kraków 17% Dane na podstawie Google Analytics za okres od 1

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE

ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE ZDROWO AKTYWNI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TARNOWIE PIRAMIDY EGIPSKIE Piramidy to budowle, które przetrwały tysiące lat. Najbardziej trwała była ich podstawa, czyli część zbudowana na ziemi. PIRAMIDA ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE Konferencja NEUF 18 czerwca 2010 Warszawa Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Srodowiska Arizona Chemical Polityka dotycząca odnawialnych

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Izby Zbożowo-Paszowej. Warszawa, 22 maja 2014 r

Konferencja. Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Izby Zbożowo-Paszowej. Warszawa, 22 maja 2014 r Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Izby Zbożowo-Paszowej Warszawa, 22 maja 2014 r Rynek pasz w Polsce, jego zaplecze surowcowe i kwestie bezpieczeństwa. Stan obecny i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY IT DOTRZYJ DO NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW IT

PRACODAWCY IT DOTRZYJ DO NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW IT PRACODAWCY IT DOTRZYJ DO NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW IT To unikalna publikacja - zbiór najważniejszych informacji o polskim rynku pracy IT. Zebrane podczas badania dane o Pracodawcach, w formie tabel i infografik,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Wzór opisu oferty programu

Wzór opisu oferty programu Wzór opisu oferty programu S t o w a r z y s z e n i e P r o d u c e n t ó w P o m i d o r ó w i O g ó r k ó w p o d O s ł o n a m i Strona 1 Wzór opisu oferty programu informacyjno-promocyjnego 1. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo