Informacyjny nr 31 (430)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjny nr 31 (430)"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 31 (430) sierpnia 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU OTWARCIE OBWODNICY MIELCA Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w otwarciu obwodnicy Mielca. Inwestycja otrzymała wsparcie z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Tuszów Narodowy k. Mielca, godz Czwartek, 13 sierpnia AKTUALNOŚCI Rozmowy minister Marii Wasiak z marszałkami województw Realizacja programów regionalnych (RPO) mijającej i nowej perspektywy oraz założenia Krajowego Programu Kolejowego to główne tematy spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z marszałkami województw. "Spotykamy się na styku dwóch perspektyw. Do końca 2015 r. powinny zostać poniesione ostatnie wydatki w programach " powiedziała minister Wasiak. Podpisane umowy wyczerpują niemal 100 proc. środków RPO Natomiast wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność, to 89 proc. alokacji programów regionalnych. Minister infrastruktury i rozwoju zaznaczyła, że teraz należy skupić się na zapewnieniu pełnego wykorzystania środków UE, sprawnym zamknięciu programów, jak najlepszej realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych i pełnej zgodności realizowanych projektów z obowiązującymi zasadami. Minister Wasiak zwróciła szczególną uwagę na prowadzenie przez samorządy bieżącego monitoringu projektów realizowanych z perspektywy oraz konieczność sygnalizowania pojawiających się ewentualnych trudności. "Naszym celem jest także sprawne rozpoczęcie wdrażania programów na lata " podkreśliła szefowa resortu. Proces powoływania komitetów monitorujących został już zakończony we wszystkich RPO. Resort zaopiniował Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych w większości województw. Sukcesywnie ogłaszane są nabory projektów. Postępują także prace dotyczące zbudowanie systemu instytucjonalnego dla programów, co jest warunkiem uruchomienia rozliczeń z KE (do tej pory programy otrzymywały jedynie płatności zaliczkowe). Jednym z punktów spotkania, była także prezentacja założeń Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 r., który jest odpowiedzią na wyzwania związane z przyjęciem przez UE i Polskę ambitnych 1

2 celów w zakresie infrastruktury kolejowej. KPK określa zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę zarządzaną przez PKP PLK. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków UE na sfinansowanie projektów z krajowych programów Infrastruktura i Środowisko , Polska Wschodnia, a także instrumentu "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility CEF) oraz RPO Oprócz funduszy unijnych, na sfinansowanie programu zostaną przeznaczone środki własne PKP PLK SA oraz publiczne środki krajowe, przyznane operatorowi infrastruktury na podstawie wieloletniej umowy utrzymaniowej. Całościowo program opiewa na kwotę ponad 67 mld zł. "Główny cel KPK, wynikający z zapisów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), to wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych" podkreśliła minister Wasiak. " Cele szczegółowe obejmują wzmocnienie efektywności transportu kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa jego funkcjonowania oraz poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych" dodała. Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Znowelizowany program MdM wchodzi w życie Prezydent Bronisław Komorowski 3 sierpnia 2015 r. podpisał nowelę ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Podstawowe zmiany wprowadzone nowelizacją to: zwiększenie prorodzinnego oddziaływania programu MdM, rozszerzenie programu o rynek wtórny i mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz swoich członków, zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia przez osoby nieposiadające zdolności kredytowej, inne zmiany usprawniające realizację programu i eliminujące wątpliwości interpretacyjne. Wniesione zmiany umożliwią nabycie w programie mieszkań z rynku wtórnego. Na większą pomoc będą mogły liczyć osoby i rodziny wychowujące dwoje dzieci. Jeszcze większą pomoc otrzymają osoby i rodziny z co najmniej trójką dzieci, a zwolnienie z warunku pierwszego mieszkania i limitu wieku obowiązującego w programie umożliwi im poprawę warunków mieszkaniowych z pomocą programu. Istotnie zwiększono pomoc dla osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie wkładu własnego do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej (teraz 50), a więc o 30 proc. więcej. Osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymać wyższe dofinansowanie wkładu własnego - 20 proc. zamiast obecnych 15 proc., natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej dofinansowanie wzrośnie do 30 proc. z aktualnych 15 proc. Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego nawet o 160 proc. Rodzin i osób wychowujących przynajmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nie będzie obowiązywał warunek "pierwszego mieszkania" i limit wieku. Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trojgiem dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Takich rodziców i osób nie będzie dotyczył dotychczasowy limit wieku, zgodnie z którym przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi składający wniosek o dofinansowanie wkładu własnego będą mogli kupić mieszkanie na 2

3 rynku wtórnym. Dla mieszkań z rynku wtórnego będzie obowiązywał niższy limit cenowy (0,9 wartości odtworzeniowej). Nowelizacja zakłada też dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy. Rozwiązanie to umożliwi objęcie programem przebudowanych lub zaadaptowanych budynków niemieszkalnych, strychów i starych kamienic. Po wejściu w życie nowelizacji zwiększy się udział w programie osób, które chcą skorzystać z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych w nabyciu mieszkania. Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Obecne przepisy umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego nabywcom, którzy kupują od spółdzielni mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona. Zmiany w ustawie zwiększą udział w programie osób, które nie mają zdolności kredytowej. Obecnie, jeśli nabywca - mimo dofinansowania wkładu własnego - nie ma zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim może przystąpić najbliższa rodzina: rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. Po zmianach kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby. Ustawa zmieniająca przewiduje, że jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Taka spłata sugerowałaby, że wsparcie trafiło do osoby, która go nie potrzebowała. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dopuszczenie do ruchu samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie 31 lipca 2015 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju: z 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 1076), z 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 1077). Przepisy rozporządzeń wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 sierpnia 2015 r. Przepisy rozporządzeń pozwolą na dopuszczenie do ruchu nowych samochodów osobowych, objętych ramową dyrektywą homologacyjną oraz pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium państw członkowskich UE. Pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie: świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych, prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph). 3

4 Spełnienie tych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce. Ułatwienia przy budowie dróg i wykorzystaniu pieniędzy unijnych Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej , to główny cel przygotowanej w MIiR nowelizacji tzw. specustawy drogowej, którą 5 sierpnia 2015 r. przyjął Sejm. Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu. Nowe przepisy wyeliminują najczęściej sygnalizowane wątpliwości interpretacyjne. Wśród przyjętych przez Sejm RP zmian znajduje się m.in.: wprowadzenie możliwości zrzeczenia się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi, rozszerzenie elementów decyzji ZRID m.in. o budowę dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu wynikających z budowy drogi, budowę lub przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, doprecyzowanie zasady zawiadamiania o wszczęciu i wydaniu decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych dotyczących decyzji ZRID (przyjęcie uproszczonych zasad zawiadamiania stron), doprecyzowanie, że organy wydające decyzję ZRID wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej (np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda może wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych), doprecyzowanie przepisów dotyczących organów właściwych do wydawania decyzji ZRID, w przypadku inwestycji wychodzących poza granice powiatu, wprowadzenie przepisu wskazującego bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać określenie nieruchomości lub ich części, wobec których ma nastąpić przejście na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz określenie nieruchomości, wobec których ma nastąpić ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości. Zmiany w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegające m.in. na wydłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały wprowadzone ustawą z 24 lipca 2015 r. Prezydenta RP podpisał ją 4 sierpnia br. Urzędy bliżej obywateli rusza projekt Obywatel Portal obywatel.gov.pl, podręcznik przyjaznego komunikowania się administracji z obywatelem, telefoniczna Informacja dla Obywatela, gdzie każdy może zapytać o procedury urzędowe i zgłosić do nich swoje uwagi to elementy projektu Obywatel, który premier Ewa Kopacz zainaugurowała 31 lipca 2015 r. źródło informacji o usługach publicznych Na stronie zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Wśród tych kart znajdują się również karty przybliżające obywatelom funkcjonowanie 19 wybranych rządowych portali tematycznych. Najważniejsze informacje, jak załatwić sprawę w urzędzie są dostępne w jednym miejscu. 4

5 Zespoły redakcyjne, które opracowały opisy pierwszego pakietu usług, udostępnione na stronie kontynuują prace nad kolejnymi kartami usług. Serwis jest częścią projektu informatycznego pl.id, na który przeznaczyliśmy z programu Innowacyjna Gospodarka ponad 236 mln zł. W ramach tej inwestycji przebudowano i udostępniono m.in. jeden z najważniejszych rejestrów przechowujących dane ewidencyjne wszystkich obywateli tj. bazę PESEL, która wchodzi w skład Systemu Rejestrów Państwowych. Dzięki temu wiele procedur urzędowych uprościło się, a dowód osobisty czy odpis aktu możemy uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce. System informacji telefonicznej Informacja dla obywatela To rozwiązani uzupełniające portal. Dzwoniąc pod numery telefonu Informacji dla Obywatela, dowiemy się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna ) a w późniejszym etapie będzie rozwijany na poziomie resortowym (w sumie 33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich). W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju działa już specjalna infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu w godzinach pracy urzędu można uzyskać informacje o usługach resortu. System będzie także zbierał informacje o najbardziej skomplikowanych dla obywateli sprawach. Będą oni mogli zgłaszać swoje postulaty oraz opinie na temat funkcjonowania administracji rządowej. Informacje te będą później analizowane w celu zaproponowania zmian w prawie. Rekomendacje dotyczące komunikowania się administracji z obywatelem W ramach pierwszej odsłony projektu w KPRM opracowano dwie publikacje rekomendacje dla urzędników, które pozwolą na poprawienie sposobu komunikacji z obywatelem: Komunikacja pisemna rekomendacje dotyczące prostego pisania. Pisma z urzędów często są niezrozumiałe dla odbiorców. Publikacja zachęca do pisania możliwie prostym językiem. Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich czyli w jaki sposób urzędy powinny traktować informacje nadsyłane w listach, skargach, petycjach i wnioskach. Chodzi z jednej strony o to, żeby urzędy korzystały z wiedzy o problemach przekazywanej przez obywateli. Z drugiej o to, aby odpowiedzi udzielane przez administrację przede wszystkim pomagały w rozwiązywaniu opisywanych spraw, a ich treść była zrozumiała dla odbiorcy. Publikacje Komunikacja pisemna i Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich dostępne są pod adresem: Szwajcarski Szlak Rozwoju Świętokrzyskiego Polskie regiony korzystają nie tylko z funduszy europejskich. Ich rozwój wspierają również środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego programu realizowany jest cykl wydarzeń promocyjnych pod nazwą Szwajcarski Szlak Rozwoju. Z ciekawymi projektami będzie można się zapoznać na całodniowej imprezie plenerowej, organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Już w najbliższą niedzielę 9 sierpnia br. - jako pierwsi, pawilony wystawowe odwiedzą mieszkańcy Sandomierza, a kolejnymi miastami goszczącymi wydarzenie będą: Busko-Zdrój, Puławy, Lubartów, Sanok, Krosno, Nowy Sącz i Tarnów. W niedzielę, 9 sierpnia w godzinach od do na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego mieszkańcy i turyści będą mieli okazję odwiedzić pawilony wystawiennicze, prezentujące rozwój województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego z wykorzystaniem funduszy szwajcarskich. W dniu imprezy na zwiedzających czekać będzie wiele atrakcji. Pawilon Tunel zabierze 5

6 zwiedzających w interaktywną podróż dotyczącą rozwoju turystyki. W innych pawilonach będzie można natomiast wcielić się obserwatora ptaków Karpat, stać się operatorem dźwigu w grze Azbest precz czy montować kolektory słoneczne. Nie zabraknie nagród dla najlepszych graczy, zarówno usuwających azbest jak i montujących panele solarne na specjalnej makiecie. Będzie można również przekonać się jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy wspiera rozwój lokalnych produktów i przedsiębiorczości. Przy pawilonach znajdować się będzie wystawa zdjęć prezentująca efekty wybranych projektów. Na terenie województwa realizowane są 3 duże projekty i programy oraz wiele mniejszych przedsięwzięć. Oznacza to, że w regionie zainwestowano ponad 29,5 mln franków szwajcarskich, czyli ok. 94,4 mln zł. Dzięki tym środkom powstał między innymi projekt Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości skierowany do firm i organizacji pozarządowych, mających pomysł na promocję dziedzictwa historycznego, kulinarnego oraz przyrodniczego tych terenów. Swoją działalność rozpoczęła także Świętokrzyska Kuźnia Smaków, pomagając miejscowym wytwórcom promować wysokiej jakości produkty regionalne. W powiatach buskim i pińczowskim instalowanych jest 4 tysiące kolektorów słonecznych - m.in. na dachu miejskiej pływalni, hali sportowej i szpitala w Busku- Zdroju. Fundusz szwajcarski przyczynił się również do podwyższenia standardów opieki w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przeprowadzono remonty, przeszkolono opiekunów i pielęgniarki. Cykl wydarzeń Szwajcarski Szlak Rozwoju obejmie cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie. Są to obszary, w których na projekty realizowane przy wsparciu z SPPW przeznaczono 43% środków przyznanych Polsce, czyli prawie 200 mln franków szwajcarskich. Po Sandomierzu, kolejne wydarzenia promocyjne odbędą się w Busku-Zdroju (16 sierpnia), Puławach (23 sierpnia), Lubartowie (30 sierpnia), Sanoku (6 września), Krośnie (13 września), Nowym Sączu (20 września) i Tarnowie (27 września). Pieniądze z funduszu szwajcarskiego w tych częściach Polski są w szczególności rozdysponowywane na wsparcie rozwoju regionalnego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, infrastruktury, agroturystyki i kultury. Wiele projektów dotyczy również zachowania bioróżnorodności Karpat oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza usuwania azbestu oraz instalowania ekologicznych systemów solarnych. Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom, oprócz bezpośredniego rozwoju lokalnego, zwiększa się jednocześnie atrakcyjność danych województw pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Sierpień z Funduszami Norweskimi i EOG Już jutro startuje cykl imprez plenerowych #latostrefa. Przygotowane atrakcje przybliżą tematykę Funduszy Norweskich i EOG. Weekendowe akcje odbędą się w czterech nadmorskich miastach Międzyzdrojach, Darłówku, Kołobrzegu i Gdyni. Inauguracja wydarzania odbędzie się w najbliższy weekend w Międzyzdrojach. Kolejne imprezy zostaną zorganizowane w Darłówku (15 i 16 sierpnia), Kołobrzegu (22 i 23 sierpnia) i Gdyni (29 i 30 sierpnia). W godzinach na każdego, kto chce aktywnie spędzić czas, w trzech namiotach o łącznej powierzchni blisko 350 m2, czekają strefy tematyczne. Wstęp jest wolny. Strefa Nauka to miejsce prezentacji eksperymentów naukowych. Składa się z czterech laboratoriów, których patronami są Alfred Nobel, Isaac Newton, Thomas Edison i Maria Skłodowska-Curie. Porcję wiedzy, a przy tym dobrą zabawę, zapewnią animatorzy oraz redaktor naukowy Radosław Brzózka. Strefa Zdrowie to promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Uzupełnieniem zajęć ruchowych (nad prawidłowością wykonywania ćwiczeń czuwać będzie m.in. Natalia Gacka, mistrzyni świata i 6

7 wielokrotna mistrzyni Polski w fitnessie) będą konsultacje dietetyka dotyczące zasad zdrowego żywienia. Wykwalifikowani ratownicy medyczni będą szkolić m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W Strefie Smaku poznamy polskie i norweskie tradycje kulinarne. W ich tajniki wprowadzi uczestników Jakub Kuroń. Będą mogli oni wziąć udział m.in. w warsztatach, podczas których dowiedzą się jak przygotować różnego rodzaju dania. Na odwiedzających czeka też Strefa Relaksu. Osoby preferujące aktywny odpoczynek, mogą skorzystać z 18-metrowego toru do skimboardingu. Więcej na FUNDUSZE EUROPEJSKIE Badania i rozwój na szybkiej ścieżce 34 inwestycje z zakresu badań i prac rozwojowych w firmach otrzymają łączne wsparcie w wysokości 178 mln zł. 3 sierpnia 2015 r. zatwierdzono pierwszą listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w programie Inteligentny Rozwój (PO IR). Na liście znaleźli się wnioskodawcy, którzy aplikowali o dofinansowanie w ramach majowego etapu konkursu w poddziałaniu Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", zwanym też szybką ścieżką. Projekty wspierane w tej części programu stanowią podstawę do wdrażania przez firmy przełomowych rozwiązań do praktyki gospodarczej. Zgodnie z założeniami konkursu, ocena wniosków przeprowadzona została w ciągu 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek. "Mechanizm szybkiej ścieżki, którego pilotaż wprowadziliśmy w programie Innowacyjna Gospodarka, sprawdził się w pierwszym konkursie programu Inteligentny Rozwój" podsumowała wiceminister Iwona Wendel. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeprowadziło nabór, oceniło pod względem merytorycznym 175 projektów, z czego do dofinansowania rekomendowano 34 projekty na kwotę prawie 178 mln zł. Na liście zakwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięć znalazły się m.in.: prace badawcze nad opracowaniem systemu kontroli ruchu lotniczego nowej generacji, prace badawcze nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, badania nad kompleksowym narzędziem do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej, a także inne projekty z zakresu zastosowania innowacji w gospodarce. Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1, na który przeznaczono aż 1,6 mld zł, potrwa do końca grudnia 2015 r. Przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) wciąż mogą aplikować o wsparcie. Natomiast konkurs dla dużych firm zostanie ogłoszony 14 września br. Szybka ścieżka to największe poddziałanie I osi POIR, w ramach której na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczono ponad 4,5 mld euro, czyli 44 proc. budżetu programu. Dotychczas w PO IR ogłoszono łącznie 8 konkursów o wartości blisko 4,5 mld zł. 7

8 PRAWO Obowiązujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego, opublikowane w Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, opublikowane w Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, opublikowane w Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata , opublikowane w Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata , opublikowane w Dz.U Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, opublikowane w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia , opublikowane w M.P NASZE SPRAWY NA KOMITECIE RADY MINISTRÓW* Podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów (13 sierpnia br.) rozpatrzony będzie m.in.: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z programem. Założenia propozycji modyfikacji podziału statystycznego woj. mazowieckiego na dwie jednostki terytorialne poziomu NUTS 2 *harmonogram może ulec zmianie Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 8

Informacyjny nr 26 (425)

Informacyjny nr 26 (425) Biuletyn ++12069803 Informacyjny nr 26 (425) 6-12 lipca 2015 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU SPOTKANIE Z AMBASADOR ALBANII Podsekretarz stanu w MIiR Paweł Orłowski spotka się z ambasador Albanii w Polsce Shpresa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu

Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu BIULETYN ZPORR 2 (4)/2005 październik - grudzień ISSN 1732-8624 Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów Wnioski o płatność rozmowa z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego Przykłady projektów:

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo