Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezpłatny Nr 4 (56) lipiec-sierpień 2014 Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce 4 20 Miedzynarodowy, Dzien Kul Bokashi ` Fot. Marta Krupińska

2 W niedziel 14 wrze Podlaska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na nia 2014 r. PIKNIK DROBIOWY który odb dzie si podczas Do ynek Wojewódzkich w Bia ostockim Muzeum Wsi S nansowano ze rodków nansowych Funduszu Promocji Mi sa Drobiowego PRODUCENT CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH Kredyt 50/50 bez odsetek! bez prowizji! ZADZWOŃ: LSKIE O *O PSZCZEGÓŁY ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA LUB ZADZWOŃ IKI IĄGN C Odwiedź naszą stronę

3 lipiec-sierpie SPIS TRE CI Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - G ubczyce... 4 Wyst pienia Podlaskiej Izby Rolniczej... 5 Dziki niszcz coraz wi cej upraw... 6 Pikniki na zielonej trawie... 7 Wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim... 8 Podlaska Agroliga VIII Ogólnopolska Wystawa Byd a Hodowlanego w Szepietowie... 9 Dzie Konia w Pomigaczach Go cie z Nowej Zelandii Na kolonii ycie p ynie Pó kolonie w powiecie kolne skim Konkurs - klasa 4a w Augustowie Barman, to nie tylko zawód to stan umys u Delegaci Posiedzenia Rad Powiatowych PIR Co pisz o Nas Afryka ski pomór wi jest ju w chlewniach! Kilka podstawowych zasad, które nale y zachowa podczas zabiegu inseminacji Informacja o ASF dla hodowców trzody chlewnej Jakie dop aty bezpo rednie w 2015 r. - kto zyska a kto straci? Mi dzynarodowy Dzie Kul Bokashi K cik kulinarny Og oszenia TM Technologia EM na resztki po niwne Drodzy Rolnicy Podlaskie rolnictwo w ostatnim czasie zosta o poddane ci kiej próbie. Po pier wsze pojawi si Afr y- ka ski Pomór wi (ASF) u wi. Gospodarstwa produkuj ce trzod chlewn nadal oczekuj programu zwalczania tej choroby, w którym b dzie konkretnie okre lone wsparcie w razie zaniechania produkcji. Tylko rekompensaty pieni ne mog pomóc rolnikom przetrwa ten trudny okres. Po licznych wyst pieniach Podlaskiej Izby Rolniczej rozpocz si odstrza dzików. Ich populacja musi 2 2 by ograniczona z 1szt/km do 0,5szt/km. Nadziej na realizacj budzi fakt, e gremia naukowe s wreszcie przychylniejsze takiemu rozwi zaniu. Po drugie, projekt dop at bezpo rednich W nim dop aty do produkcji przedstawione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego dawa y dla naszych rolników i ca ego województwa powa ny zastrzyk nansowy oko o kilkaset milionów z otych. Stawki przestawione do konsultacji spo ecznej kszta towa y si nast puj co: 110 euro do jednej krowy; 2 razy po 139 euro do opasa. Podlaska Izba Rolnicza zdecydowanie popar a ten projekt, który by dla rolników produkuj cych mleko i opasy bardzo korzystny. Niestety zabrak o poparcia polityków lewicowych i prawicowych oraz tzw. prawdziwych obro ców rolników. Efekt mamy taki, e stawki ostatecznie zmieniono na 70 euro do jednej krowy i 2 razy 70 euro do opasa. Natomiast dop aty do cukru z 366 euro/ha podniesiono do 400 euro/ha. Gdzie s g ównie uprawiane buraki cukrowe, to pozostawiam bez komentarza. Po trzecie, embargo wprowadzone na nasze towary rolno spo ywcze przez Rosj jest egzaminem dla elit polityczno gospodarczych. Czy potra wspólnie zadzia a dla dobra ogó u w obliczu prawdziwego zagro enia? Zobaczymy. Z POWA ANIEM Grzegorz Leszczy ski PREZES PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ Zespół redakcyjny MARTA KRUPI SKA Wydawca: Podlaska Izba Rolnicza, ul. Poros y 36D, Choroszcz, tel./fax: , Redaktor naczelny Marta Krupi ska. Zespó redakcyjny pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej. Biuro reklamy Ewa empicka, tel , ; Nak ad: 5000 egz. Redakcja nie odpowiada za tre og osze i reklamy oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania przeróbek i skrótów w tekstach. Materia ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Przygotowanie do druku: Studio FBI, ul. Murarska 17, Suwa ki, tel , Druk: Drukarnia HELIOS, ul. Lipowa 41A, Suwa ki, tel ,

4 4 WIESCI Z IZBY ` Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce W dniach r. delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej realizuj c zadania Statutowe Izby udali si na wyjazd studyjny tras Szwajcaria - Czechy - G ubczyce. Najwa niejszym punktem programu by o oczywi cie zwiedzanie gospodarstw le cych na tamtych terenach. Celem wyjazdu by o skonfrontowanie sposobu prowadzenia gospodarstw poza terenem naszego woje-wództwa, a tak e mo liwo zaobserwowania dobrych praktyk i przekazanie ich rolnikom z Podlasia. Od lewej Herbert Czaja - Prezes Opolskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczy ski - Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Pietryszyn - Dyrektor ds. operacyjnych rmy Top Farms Pierwszym wa nym punktem by o zwiedzenie gospodarstwa pana Rolfa Kriegera w miejscowo ci Lucerna, 61 - tysi cznym mie cie Szwajcarii. Jest to gospodarstwo wspó pracuj ce z rm siostr Greenland Technologia EM, rm EM Szweiz. Gospodarstwo liczy 200 krów dojonych 3 razy dziennie o wydajno ci kg. Przeci tna liczba laktacji w stadzie to ponad 4 na sztuk przy redniej liczbie dni bliskiej 305. Gospodarstwo jest prowadzone od 10 lat przez Pana Rolfa i stale czynione s kolejne inwestycje tak, aby jak najefektywniej wykorzysta prac ludzi i zainstalowanych na fermie systemów. Jest jednak jedna rzecz, któr gospodarz nadzoruje bezpo rednio tj. dojenie, co pozwala na dok adn obserwacj zwierz t i w razie problemów na szybk reakcj. Na uwag zas uguje system konserwacji kiszonek w nietypowych binach, przypominaj cych raczej kontenery na zbo e. System ten pozwala na precyzyjne dozowanie dawki kiszonek oraz zdecydowanie przy piesza prac na etapie przygotowania kiszonki jak i przy jej zadawania. EM jest stosowany w gospodarstwie od ponad 5 lat. Pocz tkowo stosowany by w postaci Probiotyku do rozwi zania bie cych problemów z trawieniem czy te biegunek u ciel t. Jednak z czasem zast piony zosta on zakiszaczem. Dzi ki jego zastosowaniu na sta e zdecydowanie poprawi a si zdrowotno zwierz t, do minimum ograniczony zosta problem z ketoz i kwasic. Nie ma te problemów z zacieleniami. Wyeliminowana zosta a potrzeba stosowania buforów takich jak kwa ny w glan sodu czy dro d e paszowe. Co wi cej EM Zakiszacz sprawia, e TMR nie zagrzewa si. EM jest w gospodarstwie u ywany tak e uzupe niaj co do usprawnienia przeróbki odchodów. Odchody traktowane EM du o pro ciej ulegaj fermentacji, staj si jednorodne i praktycznie nie emituj uci liwych zapachów. Wyra nie te wida pozytywny wp yw przetworzonych odchodów na struktur gleby i plony. Kluczowym punktem wyjazdu by o Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej po czone ze spotkaniem z przedstawicielami Firmy Top Farms w G ubczycach oraz Opolskiej Izby Rolniczej. By a to okazja do wymiany do wiadcze oraz nawi zania wspó pracy. Delegaci mieli tak e mo liwo zobaczenia w miejscowo ci Widok (województwo opolskie) fermy krów mlecznych oraz linii technologicznej do przygotowania materia u siewnego nale cej do rmy Top Farms. Ferma ta jest doskona ym przyk adem mo - liwo ci wykorzystania istniej cych budynków. Wszystkie inwestycje zosta y poczynione na bazie obiektów z lat 70. Do 2006 r. by o tu hodowane byd o opasowe, nast pnie zosta o przekszta cone na produkcj mleczarsk. Podstawow pasz dla zwierz t, ze wzgl du na warunki klimatyczne tego terenu, jest kiszonka z kukurydzy oraz lucerny. Na chwil obecn na fermie znajduje si 530 krów. Ich wydajno to kg przy czym krowy dojone s 2 razy dziennie. Liczba laktacji w stadzie to rednio 3 na sztuk. Zarz dca fermy podkre la, e bardzo istotne jest posiadanie dobrego doktora i ywieniowca, poniewa dobrze dobrana dieta przek ada si bezporednio na wydajno. Ciekawym rozwi zaniem by o zastosowanie wozu paszowego do wy cielania s omy na lego-wiskach, co ogranicza potrzeb nak adu zycznej pracy do minimum. Oprócz produkcji zwierz cej na terenie fermy prowadzi si produkcj ro linn. Ze wzgl du na dobr jako gleb produkuje si tu j czmie jary i pszenic jar. I rednio jest to ok tysi cy ton rocznie. Firma Top Farms zajmuje si dystrybucj nasion kwali kowalnych, które na terenie zak adu s zaprawiane, pakowane, etykietowane a nast pnie dystrybuowane. Ca y proces jest zautomatyzowany, jedyn prac r czn, któr musi wykona pracownik jest umiesz-czenie naklejki z zapraw. Uczestnicy wyjazdu studyjnego Ponadto podczas wyjazdu studyjnego delegaci mieli mo liwo podziwiania panoramy Czeskiej Pragi, Katedry wi tego Wita usytuowanej w kompleksie Zamku na Hradczanach, Rynek Starego Miasta, Ratusz Staromiejski, Most Karola itd. Dzi kujemy za wsparcie sponsorów: Greenland Technologia EM, Top Farms Sp. z o.o., Syngenta Polska, PROSPERITA Spó ka z o.o., All ex Polska, Rolpol Szepietowo, Partner Agro, Agrocentrum Sp. z o.o., Contractus, Bank Spó dzielczy w Suwa kach, "ARTPROL" Ceckowscy s.j. Anna Obermiler PIR Roros y

5 ` WIESCI Z IZBY Wystapienia, Podlaskiej Izby Rolniczej Po d l a sk a I z b a R o l n i c z a z a d o n a n s o w a n i e m w y p at odszkodowa do szkód wyrz dzonych przez zwierzyn own m.in. dziki, jelenie, sarny Uwa amy, i Skarb Pa stwa powinien do nansowywa wyp at odszkodowa, poniewa ko a owieckie w g ównej mierze utrzymuj si ze sk adek cz onkowskich, co mo e doprowadzi do bankructwa kó owieckich. Likwidacja kwot mlecznych. Co dalej? Podlaska Izba Rolnicza zwróci a si do Wiceprzewodnicz cego Komitetu Copa Cogeca z wnioskiem o przygotowanie skutecznych mechanizmów os onowych, które w najtrudniejszym momencie pomaga yby rolnikom utrzyma rentowno hodowli byd a mlecznego. Ustalanie i wyp ata zasi ków dla opiekunów W zwi zku z nap ywaj cymi sygna ami dotycz cymi w tpliwo ci interpretacji zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wyp acie zasi ków dla opiekunów, z których zapisów wynika, e wiadczenie to przys uguje dla rolników i ma onków rolników lub domowników w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa, Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej oraz Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego o w a ciw interpretacj przepisów dotycz cych rolników. Uwa amy, e wprowadzony wymóg dla rolników zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu wyzbycia si gospodarstwa jest kryterium wprowadzonym przez ustawodawc z naruszeniem konstytucyjnych zasad, których ochrony podj si Trybuna Konstytucyjny. Nowy system p atno ci na lata Zaproponowany w czerwcu 2014 r. przez Ministerstwo Rolnictwa projekt systemu p atno ci bezpo rednich od 2015 r. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, dlatego Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a z uwagami do Ministra Rolnictwa. Poparcie stanowiska Warmi sko Mazurskiej Izby Rolniczej Zarz d PIR popar stanowisko Warmi sko Mazurskiej Izby Rolniczej dotycz ce wstrzymania prac przez Ministra rodowiska nad projektem rozporz dzenia w sprawie okresów polowa na zwierz ta owne. rodowisko rolnicze ma wiele problemów spowodowanych przez zwierzyn own w uprawach rolnych. Dlatego Podlaska Izba Rolnicza wnioskowa a do Ministra rodowiska za kontynuowaniem prac jednocze nie przek adaj c swoje uwagi. Do nansowanie do pszczó W ostatnich latach zjawisko wymierania pszczó przybra o gro ne rozmiary. Jego efekty wkrótce mo e odczu ka dy, bo brak pszczó spowoduje problemy w rolnictwie. Dlatego Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Krajowej Rady Izb Rolniczych o rozwa enie wprowadzenia dop at do pszczó co mog oby zwi kszy popularno zak adania pasiek. Z y stan urz dze melioracyjnych W zwi zku ze z ym stanem urz dze melioracyjnych Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Departamentu Gospodarki Ziemi Ministerstwa Rolnictwa, aby zadbano o rodki nansowe w nowym PROW-ie dla spó ek wodnych. Budowa obwodnicy Augustowa Podlaska Izba Rolnicza ponownie zwróci a si do Wojewody Podlaskiego o spotkanie z rolnikami i Ministrem Infrastruktury i Transportu w celu wyja nienia rolnikom sytuacji, w której si znale li oraz wspólnego wypracowania strategii dzia ania. P atno ci bezpo rednie decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 sierpnia br. Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Zwi zek Hodowców Byd a i Producentów Mleka wyst pili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z pismem dot. przyj cia nowego systemu p atno ci bezpo rednich na lata , który zosta przekazany Komisji Europejskiej. Samorz d rolniczy oraz hodowcy byd a i producenci mleka z oburzeniem przyj li zawarte w nowym systemie propozycje, które okaza y si zaprzeczeniem dotychczasowych zapewnie Pana Ministra, mówi cych, i nowy system p atno ci b dzie sprzyja rolnikom aktywnym produkuj cym na rynek. Zaproponowane podczas konsultacji - wsparcie sektorów byd a i krów, zarówno co do wielko ci (50 szt) jak równie stawki (110euro, 139euro) przyjmowane by o przez rolników z zadowoleniem i nadziej na stabilizacj sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Tym bardziej, e wiosn tego roku, zostali ju pozbawieni uzupe niaj cej p atno ci zwierz cej. Dlatego tak drastyczne zmniejszenie stawki p atno ci do 70 euro/szt i progu p atno ci do 30 sztuk dla byd a i krów jest zatrwa aj ce i nie rokuje w przysz o ci rozwojowi gospodarstw towarowych. Trudno te jest znale logiczne wyt umaczenie, sk d takie du e dysproporcje stawek p atno ci pomi dzy propozycjami przed o onymi podczas konsultacji a dokumentem przed o onym do Komisji Europejskiej. Ponadto planowane od marca 2015 r. uwolnienie kwot mlecznych równie wp ynie na niestabiln sytuacj w rolnictwie. Rolników czekaj kary za przekroczenie kwot mlecznych - dlatego tym bardziej, potrzebne jest wsparcie sektora byd a i krów. Z uwagi na powy sze samorz d rolniczy oraz hodowcy byd a i producenci mleka w wyst pieniu do Ministra Rolnictwa za dali podwy szenia stawki dop at dla byd a i krów do wielko ci zaproponowanej w propozycjach konsultacyjnych tj. 139 euro/szt byd o, 110 euro/szt krowy, próg 50 sztuk. Wyst pienia Podlaskiej Izby rolniczej w sprawie ASF - 6 czerwca 2014 r. w zwi zku z kolejnymi przypadkami dzików zaka onych afryka skim pomorem wi Zarz d PIR wyst pi do Ministra Rolnictwa o jednoznaczne stanowisko w kwestii utylizacji zdrowych wi, - 26 czerwca 2014 r. Zarz d PIR wyst pi do Przewodnicz cego Sejmiku Województwa o uruchomienie dodatkowych rodków nansowych z programu zarz dzania kryzysowego w przypadku wyst pienia epidemii u zwierz t, - 28 czerwca 2014 r. Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Ministra Rolnictwa w zwi zku ze zniesieniem embargo na import podlaskiej wieprzowiny, - 1 lipca 2014 r. - podczas posiedzenia Zespo u Krajowego ASF, do Podsekretarza Tadeusza Nalewajka, PIR wyst pi a o dalsze utrzymanie rekompensat dla producentów trzody chlewnej, którzy do wiadczaj trudno ci zwi zanych z ograniczeniami z tytu u ASF. Uregulowanie kwestii zwi zanych z wprowadzonymi w zwi zku z ASF zakazami wynikaj cymi z rozporz dzenia Ministra Rolnictwa. Wsparcie dzia a, które w sposób skuteczny wp ynie na rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania my liwych za pozyskanie dzików, - 17 lipca 2014 r. w zwi zku z nap ywaj cymi sygna ami od rolników województwa podlaskiego zwi zanym z ra co wysokim stanem pog owia dzików, Zarz d PIR wyst pi do Ministra 5 ci g dalszy na str. 6

6 6 WIESCI Z IZBY ci g dalszy ze str. 5 ` Rolnictwa o piln zmian rozporz dzenia dotycz cego wyst pienia ASF u dzików. Opiniowali my nast puj ce akty prawne dotycz ce: - projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych; - projektu ustawy o dzier awie rolniczej; - projektu rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wymaga weterynaryjnych przy produkcji mi sa przeznaczonego na u ytek w asny; - projektu rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t; - projektu w sprawie systemu p atno ci bezpo rednich w Polsce w latach ; - projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym; - projektu rozporz dzenia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie rodków podejmowanych w zwi zku z wyst pieniem u dzików afryka skiego pomoru wi ; - projektu rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznania pomocy nansowej w ramach dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych obj tego PROW na lata Iwona Denisiuk PIR Poros y Dziki niszcza, coraz wiecej, upraw Dziki niszcz coraz wi cej upraw rolniczych oraz generuj ogromne straty w rolnictwie. Liczebno tych zwierz t na terenie województwa podlaskiego znacznie przekracza liczebno owisk, czego konsekwencj jest wychodzenie zwierz t z lasu i szukanie po ywienia na polach. Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego rozwa aj podj cie uchwa y okre laj cej miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików. Jednak podj ciu uchwa y musi towarzyszy zabezpieczenie rodków nansowych na jej realizacj, a rodki b d ce w dyspozycji samorz du województwa s niewystarczaj ce. W lipcu b.r. G ówny Lekarz Weterynarii wyda zgod na odstrza ponad 3 tys. dzików w woj. podlaskim. Odstrza y odb d si jednak tylko w czterech powiatach przygranicznych: sejne skim, augustowskim, sokólskim i cz ci bia ostockiego. My liwi maj otrzyma za ka dego odstrzelonego dzika po 150 z ze Skarbu Pa stwa. Jednak e pomimo tego, e plan odstrza u dzików jest ju zatwierdzony, a Podlaski Lekarz Weterynarii podpisa umowy z ko ami owieckimi, odstrza nie jest prowadzony. Obecnie trwa okres ochronny dla loch, wi c mo na strzela tylko do ody ców, które ci ko rozró ni, szczególnie w pozostaj cych na polach uprawnych. Za ustrzelenie lochy my liwy mo e zosta ukarany. Ponadto obowi zuj ce przepisy zakazuj dokarmiania dzików przez my liwych, co spowodowa o, e zwierz ta te wysz y z lasu, tratuj uprawy i podchodz do gospodarstw. Zabroniono równie polowa zbiorowych co w tak krótkim czasie ogranicza populacj tych zwierz t. Zatem w zwi zku z wydanymi regulacjami mo na spodziewa si odstrza u najwcze niej po 15 sierpnia gdy sko czy si okres ochronny dla loch, a na polach nie b d sta y ju zbo a. Rolnicy podlascy domagaj si natychmiastowych dzia a maj cych na celu depopulacj dzików. W lipcu br. rolnicy protestowali na drodze Zab udów-bia ystok oraz pod Urz dem Wojewódzkim w Bia ymstoku. Kilkadziesi t osób przyjecha o ci gnikami z Zab udowa pod Urz d Wojewódzki, by przekaza swoje postulaty. Rolnicy nie ukrywali rozgoryczenia, e dziki wyrz dzaj ogromne szkody w uprawach rolnych a wyp acane odszkodowania przez ko a owieckie s na niskim poziomie. Podlaska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, e szacowanie szkód powinno uwzgl dnia rzeczywiste koszty zaanga owane w uprawy rolnicze i warto ci utraconych z tego tytu u dochodów. Problem jest bardzo wa ny i jego rozwi zanie wymaga wspólnych dzia a Ministerstwa rodowiska i Ministerstwa Rolnictwa. Podlaska Izba Rolnicza ju od wrze nia zesz ego roku mówi a o zmniejszeniu populacji dzika. Temat ten by przedmiotem kilku wyst pie i spotka z przedstawicielami Rz du. I tak: 01 wrzesie 2013r. PIR wyst pi a do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podj cie interwencji na tematu obostrze wynikaj cych z zagro e wirusem ASF. Zapisy rozp. G ównego Lekarza Weterynarii i wydanych w sierpniu 2013r. rozporz dze wojewodów Polski Wschodniej w sprawie zarz dzenia rodków w zwi zku z wyst pienia ASF nakazywa y dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami wy cznie do po o onych na danym obszarze punktów skupu dziczyzny albo do innych zak adów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mog by przechowywane tusze i skóry dzików. Jednak e punkty skupu by y niech tne do przyjmowania odstrzelonych dzików. W woj. podlaskim tylko jeden punkt skupu przyjmowa upolowane dziki. Powodem by wymóg posiadania oddzielnych komór ch odniczych do przechowywania tusz dzików, a do chwili otrzymania wyników bada w kierunku ASF. Taki stan rzeczy spowodowa, e my liwi nie dokonywali planowanych odstrza ów dzików, a to zapewne prze o y si na wi ksz ilo szkód owieckich oraz roszcze rolników o odszkodowania od kó owieckich. 14 pa dziernika 2013r. PIR zwróci a si z pro b do Wojewody Podlaskiego o podj cie dzia a maj cych na celu zabezpieczenie hodowli wi w zwi zku z realnym zagro eniem ASF oraz o podj cie szybkich dzia a i natychmiastowe wsparcie nansowe dla kó owieckich na tworzenie punktów skupu i przechowywania oraz na utylizacj patrochów. Refundacja pozwoli my liwym zwi kszy odstrza y, a pozyskiwana dziczyzna b dzie bardziej op acalna. 19 luty 2014r. PIR wyst pi a do Wicepremiera Piechoci skiego ws. mo liwo ci redukcji populacji dzików w ca ym kraju, aby zmniejszy rozpowszechnianie si choroby ASF w terenie w tym celu nale a oby wesprze nansowo Ko a owieckie. 24 luty 2014r. Delegacja PIR zosta a przyj ta przez Premiera Donalda Tuska podczas jego wizyty na terenie woj. podlaskiego. Prezes PIR przekaza najwa niejsze dania producentów trzody chlewnej - przywrócenie skupu trzody chlewnej (ok 40 tys. tuczników czeka o na skup) oraz zabezpieczenie rodków nansowych na prewencj (np. ochrona przed dzikami lub ich redukcja) oraz na zrekompensowanie strat. W zwi zku z dramatyczn sytuacj na rynku trzody chlewnej oraz panuj cym chaosem na rynku krajowym i eksportowym, powsta ym w wyniku stwierdzenia afryka skiego pomoru wi u pad ych dzików PIR wyst pi a do Rz du RP o zredukowanie populacji dzików w ca ym kraju. 26 luty 2014r. w Sokó ce z rolnikami spotkali si Minister Rolnictwa Stanis aw Kalemba, Z-ca G ównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Ja d ewski. Na spotkaniu PIR zwraca a uwag na prewencj i niedopuszczenie do tego, aby choroba przenios a si do ci g dalszy na str. 7

7 ci g dalszy ze str. 6 gospodarstw. PIR wyst pi a do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o natychmiastowego podj cie dzia a os onowych dla rolników i obj cie wsparciem nansowym producentów trzody chlewnej. W pi mie do Ministra Rolnictwa PIR za da a m.in. rozwi za maj cych na celu redukcj populacji dzików w ca ym kraju. 3 marca 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowa a kolejne spotkanie, którego celem by o wypracowanie wniosków w zwi zku z w yst pieniem u dzików A SF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych oraz Polskiego Zwi zku owieckiego oraz Przewodnicz cy Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu podj to wnioski maj ce m.in. na celu rozrzedzenie populacji dzików poprzez znaczn ich redukcj bez wzgl du na sezony polowa przy zastosowaniu polowa indywidualnych. 6 marca 2014r. w Urz dzie Wojewódzkim pod przewodnictwem Wicewojewody Wojciecha Dzierzgowskiego oby o si spotkanie dot. wypracowania najpilniejszych dzia a zwi zanych z wyst pieniem w naszym województwie ASF. Na spotkaniu dyskutowano m.in. na temat zmniejszenie populacji dzików na terytorium kraju. Z uwagi na fakt, e to dziki s najwa niejszymi wektorami przenoszenia wirusa PIR wyst pi a do Ministra rodowiska o uwzgl dnienie nast puj cych wniosków: - wprowadzenia ca orocznego sezonu polowa na dziki bez wzgl du na p e i wiek; - wy czenie dzika z planowania owieckiego co umo liwi odst pienie od konieczno ci stosowania dotychczasowego odstrza u strukturalnego; - zapewnienie rodków na prowadzenie monitoringu strzelonych dzików w okre lonej przepisami stre e ryzyka wyst pienia ASF; - obj cie systemem dzia ania równie rejon Polski pó nocnowschodniej - tereny parków narodowych i rezerwatów. 11 marca 2014r. na spotkaniu z Tadeuszem Nalewajk Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poruszono temat rosn cej populacji dzika i problemów jakie nastr cza odstrza tych zwierz t. Koszty i czas bada sprawiaj, e my liwi nie chc do nich strzela, a zagro enie ASF- em ro nie. 31 marca 2014r. PIR skierowa a stanowisko do Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie redukcji populacji dzików. PIR powo uj c si na ustaw o ochronie zwierz t, Art. 33a. / w przypadku gdy zwierz ta stanowi nadzwyczajne zagro enie dla ycia, zdrowia lub gospodarki cz owieka, w tym gospodarki owieckiej, dopuszcza si podj cie dzia a maj cych na celu ograniczenie populacji tych zwierz t/ zwróci a si z pro b o podj cie dzia a maj cych na celu zmniejszenie populacji dzików, które mog by nosicielami wirusa ASF. 8 kwietnia 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowa a spotkanie na temat afryka skiego pomoru wi u dzików (ASF) oraz zasadno ci redukcji populacji dzików z udzia em G ównego Lekarza ` WIESCI Z IZBY Pikniki na zielonej trawie W niedziel 29 czerwca 2014 r. podczas XXI Regionalnej Wystawy Zwierz t Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie Podlaska Izba Rolnicza wraz z Krajow Rad Izb Rolniczych zorganizowa a PIKNIK WIEPRZOWY w ramach projektu realizowanego ze rodków nansowych Funduszu Promocji Mi sa Wieprzowego. Nieca y miesi c pó niej 20 lipca 2014 r. w ramach projektu zrealizowanego ze rodków Funduszu Promocji Ziarna Zbó Weterynarii Krzysztofa Ja d ewskiego. W spotkaniu uczestniczy min. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Podlaskiego Zwi zku Hodowców Trzody Chlewnej z Bo en Jelsk - Jaro. 11 kwietnia 2014r. odby o si spotkanie dotycz ce zasadno ci redukcji populacji dzików oraz ewentualnego skorzystania przez Sejmik Województwa Podlaskiego z uprawnienia okre lonego w art. 33a ustawy o ochronie zwierz t, jakim jest podj cie uchwa y okre laj cej miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików, które mog by nosicielami wirusa ASF, co mo e przyczyni si do ograniczenia mo liwo ci rozprzestrzenienia si tej choroby. 28 czerwca 2014r. PIR wyst pi a w Szepietowie do Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego oraz 1 lipca 2014r. podczas posiedzenia Zespo u Krajowego ASF do Podsekretarza Tadeusza Nalewajka z pro b m.in. o wsparcie dzia a, które w sposób skuteczny wp yn na rozrzedzenie populacji dzików. 1 lipca 2014 r. w Podlaskim Urz dzie Wojewódzkim odby o si posiedzenie Zespo u Krajowego ASF dotycz ce dzia a w zakresie afryka skiego pomoru wi podczas którego PIR z o y a wniosek do Wiceministra Rolnictwa Tadeusza Nalewajka o wsparcie dzia a które w sposób skuteczny wp ynie na rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania my liwych za pozyskanie dzików (np.: 200 z od dzika), gdy bez pomocy z zewn trz ko a owieckie nie uporaj si z prowadzeniem w a ciwej gospodarki owieckiej a rolnicy nie poradz sobie ze szkodami owieckimi. 15 lipca 2014r. w Gminnym O rodku Kultury w Juchnowcu Ko cielnym podlascy rolnicy oraz przedstawiciele PIR spotkali si m. i n. z Ja r o s aw e m u k o w s k i m P r z e w o d n i c z c y m P Z w Bia ymstoku oraz Danielem Szutko Dyrektorem Biura Wojewody Podlaskiego, w celu znalezienie wspólnego rozwi zania dotycz cego odstrza u dzików i wyp acania odszkodowa za zniszczenia upraw. Zebrani rolnicy uskar ali si na ogromne straty, które dziki powoduj w ich uprawach. 17 lipca 2014r. na spotkaniu w Piszu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w zwi zku z zaostrzaj cym si protestem rolników w woj. podlaskim zwi zanym z ra co wysokim stanem pog owia dzików, które w chwili obecnej niszcz ogromn powierzchni upraw i w ogóle nie funkcjonuj cym odstrza em dzików i wykonywaniem planów owieckich - PIR wnioskowa a o piln zmian rozporz dzenia MRiRW dotycz ca wyst pienia ASF u dzików i sposobu post powania w tej sytuacji. 4 sierpnia 2014r. podczas spotkania, które odby o si z inicjatywy Krajowego Zwi zku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Podlaska Izba Rolnicza podkre la a, e wektorem szerzenia si ASF w Polsce s dziki. Wnioskowano, aby ich populacja w skali kraju zosta a zredukowana o po ow do sztuk ( rednio 2 szt/km²). 7 Anna Pietraszewicz PIR Poros y i Przetworów Zbo owych w Augustowie odby si "PIKNIK ZBO OWY". Podczas imprez przygotowali my do degustacji zarówno na ciep o jak i na zimno produkty wieprzowe oraz zbo owe (w zale no ci od pikniku) z naszego województwa.przeprowadzili my wiele ob tuj cych w nagrody konkursów, gier i zabaw dla dzieci i dla doros ych. Imprezie towarzyszy y nieustanne atrakcje, m.in. koncert ci g dalszy na str. 8

8 8 WIESCI Z IZBY ci g dalszy ze str. 7 zespo ów CONECT czy AGAT, przy namiotach degustacyjnych dzieci mog y tak e skorzysta z mo liwo ci malowania twarzy. Podczas Pikników rozdawane by y ulotki i materia y promuj ce produkty z mi sa wieprzowego i produkty zbo owe. ` Piknik Wieprzowy w Szepietowie Celem Pikników by o propagowanie zdrowego stylu od ywiania, produktów regionalnych i ekologicznych z terenu województwa Piknik Zbo owy w Augustowie podlaskiego. Przygotowane do degustacji potrawy mia y zapozna konsumentów z ciekawymi smakami niedocenianych produktów zbo owych oraz zach ci do spo ywania produktów z mi sa wieprzowego. Iwona Denisiuk Anna Obermiler PIR Poros y Wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim 7 sierpnia 2014 roku podczas konferencji pt. "Bezpieczna praca w g o s p o d a r s t w i e r o l ny m" w Ur z d z i e M a r s z a k o w s k i m Województwa Podlaskiego w Bia ymstoku og oszono wyniki etapu wojewódzkiego XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Uczestnicy konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwali kowanych do na owej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uzna a, e najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2014 r. jest gospodarstwo Pa stwa Zo i i Bogus awa Krynickich z miejscowo ci Pi tak, gmina Suchowola (pow. gospodarstwa 35 ha, pro l produkcji - hodowla byd a mlecznego). Ponadto Komisja przyzna a: II miejsce: Marii i Maciejowi Makarskim z miejscowo ci Jatwie Du a, gm. Suchowola (pow. gospodarstwa 46 ha, pro l produkcji - hodowla drobiu), III miejsce: Ewie i Ireneuszowi Chodnickim z miejscowo ci Kumelsk, gm. Kolno (pow. gospodarstwa 44 ha, pro l produkcji - hodowla byd a mlecznego). Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne s : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego Oddzia Regionalny w Bia ymstoku, Okr gowy Inspektorat Pracy w Bia ymstoku, Podlaski O rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Urz d Marsza kowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urz d Wojewódzki, Podlaska Izba Rolnicza, Komenda Wojewódzka Pa stwowej Stra y Po arnej w Bia ymstoku. Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny - promocja zasad ochrony zdrowia i ycia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pe noletnich, prowadz cych produkcyjn dzia alno rolnicz. Patronat honorowy nad jego XII edycj sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronis aw Komorowski. Podstaw oceny gospodarstw by y elementy wp ywaj ce na bezpiecze stwo pracy, a w szczególno ci: ad i porz dek w obr bie p o dwórza, z abudowa i stanowisk prac y, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i u ywanych drabin oraz instalacji i urz dze elektrycznych, wyposa enie maszyn i urz dze u ywanych w gospodarstwie w os ony ruchomych cz ci, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i a cuchowych, warunki obs ugi i bytowania zwierz t gospodarskich, stosowanie, stan i jako rodków ochrony osobistej. Brano równie pod uwag elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku doros ych, estetyk gospodarstwa, udogodnienia zwi kszaj ce bezpiecze stwo i higien pracy wykonane przez w a ciciela gospodarstwa. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w uroczysto ciach wr czenia nagród wzi dzia Stanis aw Rogalski - cz onek Zarz du. Podlaska Izba Rolnicza ufundowa a nagrod za zaj cie III miejsca Pa stwu Ewie i Ireneuszowi Chodnickim. Kolejnym etapem zmaga s eliminacje centralne. We mie w nich udzia 16 laureatów wy onionych w poszczególnych etapach wojewódzkich w kraju, w tym Pa stwo Kryniccy, jako przedstawiciele województwa podlaskiego. Nagrod g ówn w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ci gnik rolniczy. El bieta Or owska PIR Kolno Artyku przygotowany na podstawie informacji uzyskanych z KRUS OR w Bia ymstoku

9 ` WIESCI Z IZBY Podlaska Agroliga lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego odby o si rozstrzygni cie 25 edycji Podlaskiej Agroligi. W tym roku w kategorii "Rolnicy" I miejsce i tytu Mistrza Podlaskiej Agroligi 2014 komisja przyzna a gospodarstwu Gra yny i Dariusza Putkowskich, z miejscowo ci Rotki, gmina Drohiczyn. Pa stwo Putkowscy prowadz ponad 43-hektarowe gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcj mleka wysokiej jako ci. Osi gaj wysokie wyniki produkcyjne. Stado podstawowe liczy 40 sztuk krów mlecznych. Roczna sprzeda mleka wynosi 240 tys. 9 Piotr Rusiecki - Cz onek Zarz du PIR oraz Bogumi a Roszczyk-Parzych -Dyrektor Biura PIR W kategorii Firmy I miejsce i tytu Mistrza Podlaskiej Agroligi 2014 zdoby a rma P.H.U. "GAMA" Krystyny i Tadeusza Szepietowskich z Wysokiego Mazowieckiego. Firma Gama powsta a w 1982 r., a w 2004 r. przekszta ci a si w spó k jawn. Dzia alno skupi a si na wyposa eniu obór i kompleksowej obs udze gospodarstw rolnych specjalizuj cych si w produkcji mleka. W 2008 r. uzyska a deklaracj zgodno ci i certy kat CE na w asne urz dzenia udojowe, sprzedawane pod mark EUROMILK. Konkurs Podlaskiej Agroligi co roku wy ania liderów agrobiznesu w kategorii gospodarstwa rolne i przedsi biorstwa. W tegorocznej edycji Agroligi o tytu Mistrza ubiega o si 12 gospodarstw i 2 rmy z doko czonymi inwestycjami, dobr rentowno ci, p ynno ci nansow, wyró niaj ce si estetyk otoczenia oraz efektywno ci produkcji w skali województwa i kraju. W adze województwa reprezentowa Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski za Urz d Marsza kowski - Walenty Korycki. Podlaski ARiMR reprezentowali Jerzy Leszczy ski - zast pca dyrektora OR i Mariusz Korzeniewski - kierownik Biura Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w uroczysto ci brali udzia Piotr Rusiecki Cz onek Zarz du oraz Dyrektor Biura Bogumi a Roszczyk Parzych oraz Prezes Spó ki PROSPERITA - Ewa empicka. Uczestnicy konkursu Podlaskiej Agroligi 2014: Kategoria Rolnicy Mistrz Podlaskiej Agroligi Gra yna i Dariusz Putkowscy Rotki, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki I Wicemistrz Bo ena i Adam Aramowiczowie II Wicemistrz Bogus aw Tyczkowski Laureaci: - Lidia i Marek Wiszniewscy Janówka, gm. Augustów, pow. augustowski - Urszula i Zbigniew oraz Anna i Janusz Jab onowscy Bokiny, gm. apy, pow. bia ostocki - Ewa i Piotr Nazarko Sielc, gm. Bo ki, pow. bielski - Aldona i Antoni Kie czewscy S ucz, gm. Radzi ów, pow. grajewski - Bo ena i Marek Dmitrukowie Kuraszewo, gm. Czy e, pow. hajnowski - Iwona i Kamil Mieczkowscy Filipki Du e, gm. Kolno, pow. kolne ski - Bo ena i Wies aw Czajkowscy D bina, gm. Krypno, pow. moniecki - Sylwia i Pawe Sobolewscy Wasilówka, gm. Raczki, pow. suwalski - Agata i Micha Zienkiewiczowie M enin, gm. Rutki, pow. zambrowski Kategoria Firmy Mistrz Podlaskiej Agroligi P.H.U. Gama Tadeusz i Krystyna Szepietowscy Sp. J. ul. Przemys owa 5, Wysokie Mazowieckie Laureaci - PHU Marpasz Marek Zabielski Korytki 6, gm. Jedwabne, pow. om y ski Anna Obermiler PIR Poros y VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie W dniach czerwca odby a si VIII Ogólnopolska Wystawa Byd a Hodowlanego w Szepietowie, Regionalna Wystawa Zwierz t Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym oraz II Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych. Organizatorami wydarzenia by a Polska Federacja Hodowców Byd a i Producentów Mleka wraz z Podlaskim O rodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Go ciem honorowym Wystawy by Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Minister spotka si z hodowcami trzody chlewnej, zwiedzi tereny wystawowe, w tym odwiedzi namiot PIR, wr czy odznaczenia resortowe - Zas u ony dla rolnictwa rolnikom, w tym Zwyci zcy konkursu Agroliga 2014 Delegatowi PIR Tomaszowi Cie likowi oraz wyró nienia najlepszym hodowcom. Jak co roku Impreza ma na celu wy onienie najlepszych sztuk w ka dej z kategorii. W ród wyró nionych hodowców byli Delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej: Mieczys aw Raczkowski zdoby wiceczempiona w kategori owce rasy zachowawcze maciorki, rasa Wrzosówka i Wies aw Herbaszewski zdoby superczempiona w kategorii Ogiery. Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Ryszard api ski Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej wr czyli ci g dalszy na str. 10

10 10 WIESCI Z IZBY ci g dalszy ze str. 9 ` Prezentacja dorobku hodowlanego hodowcom statuetki za chamiony w kategoriach: czempion w kategorii ja owice w wieku m-cy rasy PHF odmiany HO, czempion w kategorii krowy mi sne z ciel tami rasy hereford, czempion w kategorii klacze rasy polski ko zimno-krwistej, czempion w kategorii owce oraz czempion w kategorii kury nie ne. Targi jak co roku przyci gne y wielu wystawców i jeszcze wi ksz rzesz zwiedzaj cych. Dobry klimat Szepietowa przyci ga rolników z naszego województwa, z kraju a tak e z zagranicy. Na wystaw przy- Minister Rolnictwa Marek Sawicki go ciem w namiocie PIR jecha y grupy z Litwy, Gruzji, Kazachstanu by czerpa dobre rolnicze wzorce. Drugiego dnia wystawy odby si Piknik Wieprzowy organizowany przez Podlask Izb Rolnicz, maj cy na celu propagowanie i zach canie do spo ywania mi sa wieprzowego. Podczas pikniku ka dy móg p o cz stowa si pysz nymi w yrobami z mi sa wieprzowego oraz dowiedzie si kilku ciekawostek na temat jego walorów oraz sposobów przyrz dzania. Magdalena Prusinowska PIR om a Dzien Konia w Pomigaczach ` 15 czerwca w Maj tku Howieny w Pomigaczach odby a si XI edycja Dnia Konia na Podlasiu. Podczas imprezy mo na by o obejrze m.in. banderi i popisy Podlaskiej Chor gwi Husarskiej i obejrze konie czystej krwi arabskiej. Dodatkowym akcentem tegorocznego wydarzenia by y pokazy Freestyle Motoccross. Cho pogoda w niedziel nie dopisa a, Dzie Konia na Podlasiu cieszy si sporym zainteresowaniem. Impreza ta wyrobi a ju sobie mark. Teraz ma rang wojewódzk i bardzo szybko si rozwija. Nie brakuje ch tnych, którzy chc prezentowa swoje konie. Dzie Konia nie jest imprez odbywaj c si w cis ym gronie hodowców. Ma charakter festynu, na który przyje d aj mieszka cy okolicznych wsi, a tak e Bia egostoku. Dlatego te nie mog o zabrakn na festynie Podlaskiej Izby Rolniczej. Zarz d Izby ufundowa nagrody dla championatów klaczy i ogierków zimnokrwistych rocznych i dwuletnich. Z ramienia Izby nagrody wr cza Wiceprezes Ryszard api ski oraz Pani Ewa empicka Prezes Spó ki Prosperita. Ryszard api ski - Wiceprezes PIR wr cza nagrod Podlaska Izba Rolnicza skorzysta a z okazji licznie przybywaj cych na t imprez osób i zorganizowa a na swoim stoisku mini degustacj w ramach Projektu Smaki polskie wieprzowina polska tradycja nansowanego ze rodków Funduszu Promocji Mi sa Wieprzowego. Promocja produktów z mi sa wieprzowego Podczas mini-degustacji klienci odwiedzaj cy stoisko PIR mogli spróbowa wyrobów z mi sa wieprzowego najwy szej jako ci. Hostessy zach ca y osoby degustuj ce do zwi kszenia w swojej codziennej diecie spo ycia wieprzowiny i wyrobów z mi sa wieprzowego. Rozdawane by y równie ulotki promuj ce portal internetowy Klienci zach cani byli równie do odwiedzania w/w strony internetowej, która oferuje szeroki wybór sklepów z wieprzowin zlokalizowanych w najbli szej okolicy oraz ciekawych przepisów z wieprzowiny, które warto przyrz dzi samemu na ró ne okazje. Przygotowane stoisko, by o zaopatrzone w baner jaki i broszury promuj ce stron internetow portalu Hostessy w ramach promocji roznosi y liczne tac, zape nione produktami wykonanymi z mi sa wieprzowego. Wszystkie produkty, którymi cz stowali si klienci, pochodzi y z Zak adu Mi snego i Sklepu BOST z Turo ni Ko cielnej. Agnieszka Artemiuk PIR Poros y

11 Goscie z Nowej Zelandii W dniach lipca br. na terenie naszego województwa przebywali farmer i ywieniowcy z Nowej Zelandii. Inspiracj do wizyty s sukcesy spó ki PROSPERITA w trwa ej sprzeda y produktów rmy Greenland Technologia Em przeznaczonych do stosowania w hodowli zwierz t. Gospodarstwa wytypowane do wizyty, z ró nych przyczyn zacz y stosowa produkty rmy Greenland Technologia Em, niejednakowy jest tak e okres stosowania produktów. ` WIESCI Z IZBY 11 Wizyta w gospodarstwie Pana Stanis awa Rogalskiego Podawanie produktów rozpocz od ciel t, po kilku miesi cach do ywienia krów w czy bokashi. Ciel ta, które dostaj Em Probiotyk s znacznie zdrowsze, nie zapadaj na ostre biegunki, l ej przechodz choroby i atwiej przestawiaj si na sta y pokarm. Wizyta w gospodarstwie Pana Bogdana Zajkowskiego Pan Bogdan Zajkowski rolnik - mleczarz z miejscowo ci Targonie Wielkie gmina Zawady stosuje Em Bokashi Probiotyk do krótko, bo od listopada 2013 roku ale do produktu jest ju przekonany. Pan Bogdan wraz z synem Paw em zdecydowali si na zastosowanie bokashi chc c poprawi skuteczno zaciele w stadzie. Regularne stosowanie bokashi do szybko przynios o po dany efekt, procent skutecznych zaciele znacz co wzrós ; niejako gratis gospodarze otrzymali podniesienie wydajno ci w stadzie i redukcj odoru w budynkach inwentarskich. Pan Stanis aw Rogalski rolnik - mleczarz z miejscowo ci Czechowizna gmina Knyszyn, Em Probiotyk stosuje od stycznia 2012 roku. Wizyta w gospodarstwie Pana Krzysztofa Szmur o ci g dalszy na str. 12 PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110, Bia ystok jest w 100% w asno ci Podlaskiej Izby Rolniczej i prowadzi dzia alno gospodarcz od 2000 roku. Spó ka dzia a na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego maj c swoje punkty sprzeda y w Biurach Podlaskiej Izby Rolniczej. Nasza oferta: kolczyki niska cena, szybki czas realizacji produkty rmy EM Greenland efektywne mikroorganizmy towary wspomagaj i hodowl zwierz t ce chów wype nianie wniosków o dop aty bezpo rednie oraz rolno rodowiskowe A dresy siedzib Biur Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej POWIAT ADRES TELEFON a u g u s to w s k i u l. P r z e m y s o w a 6 B, A u g u s tó w b ia o s to c k i P o ro s y 3 6 D, C h o ro s z c z b ia o s to c k i u l. L ip o w a 3 0 lo k , B ia y s to k (w e j c ie o d u l. P r z e ja z d ) b ie ls k i u l. B ia o w ie s k a 1 0 7, B ie ls k P o d la s k i g ra je w s k i u l. F a b r y c z n a 4 p o k , G ra je w o h a jn o w s k i u l. P i s u d s k ie g o 1 0 p o k. 1, II p i tro, H a jn ó w k a k o ln e s k i u l g o lis to p a d a 1 p o k , K o ln o o m y s k i u l. N o w a 2, p o k , o m a m o n ie c k i u l. B ia o s to c k a 4 9 o b o k B G, M o k i s e jn e s k i u l. P i s u d s k ie g o 2 (s ie d z ib a O D R ), S e jn y s ie m ia ty c k i u l. K s. c ie g ie n n e g o 2 e, S ie m ia ty c z e s o k ó ls k i u l. P i s u d s k ie g o 8 p o k. 2 4, S o k ó k a s u w a ls k i u l. S p o r to w a 2 0 p o k. 2, S u w a k i w y s o k o m a z o w ie c k i u l. L u d o w a 1 1 p o k. 2, W y s o k ie M a z o w ie c k ie z a m b ro w s k i A l. W o js k a P o ls k ie g o 2 7, Z a m b ró w

12 12 ci g dalszy ze str. 11 Krowy mleczne Pana Stanis awa s po prostu zdrowe; zwierz ta nie zapadaj na choroby metaboliczne i skutecznie si zacielaj ; w oborze, mówi c kolokwialnie - nie mierdzi, i praktycznie nie ma much. Widz c efekty przy stosowaniu em-ów rolnik w zesz ym roku zastosowa Em Zakiszacz i jest bardzo zadowolony z jako ci uzyskanej kiszonki z kukurydzy. W tym roku po raz pierwszy w gospodarstwie zastosowano produkty em przeznaczone do upraw. W gospodarstwie Pana Krzysztofa Szmur o - Pop awy gmina Bra sk, na zastosowanie EM-ów zdecydowa si Syn Jaros aw w lipcu 2012 roku. Min y ju 2 lata gdy w gospodarstwie licz cym. Na kolonii zycie płynie Jak co roku Podlaska Izba Rolnicza przy pomocy Krajowej Rady Izb Rolniczych wys a a na trzy 14-sto dniowe turnusy kolonijne dzieci i m odzie szkoln do 16 roku ycia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pe nym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do wiadcze z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego w okresie jakim jest organizowana kolonia. Uczestnicy kolonii w miejscowo ci Z b - Bustryk W czasie tegorocznych wakacji z województwa Podlaskiego na wypoczynek wyjecha o 115 dzieci. W dniach r. uczestnicy kolonii brali udzia w ekspedycji badawczo - poszukiwawczej Indiany Jonesa, s ynnego badacza i archeologa, który mia przed sob kolejn misj - tym razem podj si odnalezienia kolekcji drogocennych kamieni Królowej, które zosta y skradzione z Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Uczestnicy mieli wiele przygód i wyzwa ju od pierwszych dni kolonii. Najpierw musieli przej chrzest na cz onka ekspedycji - do tego musieli wykaza si pewnymi umiej tno ciami, sprytem, bystro ci umys u, kreatywno ci. Potem by y kolejne dni zada i przeszkód. A wszystko to odbywa o si w samym sercu Tatr - ponad 200 krów dojnych, do produkcji TMR dodaje si Em Bokashi Probiotyk. Dla Pana Jarka najwa niejsze w stosowaniu produktu jest stabilizacja TMR robionego w gospodarstwie raz na pó torej dnia. TMR po prostu si nie grzeje, a ten efekt ci ko uzyska jakimkolwiek innym produktem obecnym na rynku. Stabilizacja tlenowa TMR w du ych gospodarstwach jest jednym z trudniejszych problemów; taki dodatek EM Bokashi Probiotyk ma poza t korzy ci d ugofalowe dzia anie prozdrowotne. Ewa empicka Prezes PROSPERITA Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor Greenland Technologia Em i Allfex Polska Zakopanem, w pensjonacie Halina. Drugi turnus kolonistów odpoczywa w terminie r r. w o rodku Harna w miejscowo ci Z b Bustryk - najwy ej po o onej miejscowo ci w Polsce, gdzie mo na by o podziwia pi kn panoram Tatr, le c u podnó a Pasma Guba owskiego. Do dyspozycji dzieci w o rodku wypoczynkowym by y sale kominkowe do organizacji zaj, karaoke, oraz dwie sale z grami jak ping pong, pi karzyki. Koloni ci mogli równie korzysta z si owni i boiska sportowego. Aby program pobytu by atrakcyjny organizatorzy zadbali, aby nie zabrak o wycieczek, m. in. na S owacj, do Sza ar. By y równie wycieczki górskie na Guba ówk i Bachledówk. Wieczorami czas mile p yn przy ognisku lub na dyskotekach, gdzie mo na by o wykaza si umiej tno ciami zdobytymi podczas nauki ta ca dyskotekowego. Trzeci i ostatni tegoroczny turnus odby si w terminie r. w Jaros awcu w O rodku Wypoczynkowym "Bryza Morska". Jaros awiec to otoczona lasami malownicza wioska w województwie zachodniopomorskim, na rodkowym wybrze u. Na tym turnusie zaplanowano ca odniow wycieczk do S owi skiego Parku Narodowego. By a równie wycieczka rowerowa do Aquaparku w Dar ówku oraz rejs statkiem po Ba tyku. Tegoroczna pogoda dopisa a wszystkim kolonistom, dlatego te nie zabrak o k pieli i pla owania. Tradycyjnie wieczorem spotkania przy ognisku, b d te dyskoteki umila y pobyt wszystkim dzieciom wypoczywaj cym na koloniach. Teraz pozostaje tylko cierpliwie czeka na kolejne wakacje i równie ciekawe kolonie. Po drodze jeszcze mo na skorzysta b dzie z zimowiska, które równie organizujemy. Serdecznie zapraszamy. Półkolonie w powiecie kolnenskim 1 sierpnia zako czy y si pó kolonie letnie dla dzieci rolników z do nansowaniem z Funduszu Sk adkowego Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników realizowane przez Gminn Bibliotek Publiczn w Czerwonem. Skorzysta o z nich 47 dzieci z miejscowo ci Czerwone, Kozio i Borkowo. By y to pierwsze pó kolonie w powiecie kolne skim zrealizowane za po rednictwem Podlaskiej Izby Rolniczej. Organizatorem pó kolonii by a Krajowa Rada Izb Rolniczych. Turnus wypoczynkowy pó kolonii trwa 10 dni, w ramach którego dzieci maj zapewnione miejsce w którym odbywaj si zaj cia w ramach pó kolonii, wy ywienie (2 posi ki dziennie), transport (w miejscu gdzie b dzie realizowany program), ubezpieczenie, opiek wykwali kowanej kadry. ` WIESCI Z IZBY Rejs po mazurskich jeziorach Agnieszka Artemiuk PIR Poros y ci g dalszy na str. 13

13 ci g dalszy ze str. 12 W programie pó kolonii letnich znalaz y si m.in: gry i zabawy integracyjne, zaj cia sportowo-ruchowe, warsztaty plastyczne, projekcje lmów, spotkanie z pracownikiem SANEPIDU pogadanka o zapobieganiu chorobom zaka nym, warsztaty fotogra czne, g o ne czytanie ksi ek, rejs statkiem po jeziorach mazurskich, konkurs karaoke, spotkanie z pracownikiem KRUS- pogadanka bezpieczne wakacje w ruchu drogowym, wycieczki krajoznawcze, relaks na pla y nad jeziorem Ro. 13 Serdecznie dzi kujemy Pani Teresie Alinie Skrodzkiej - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem za inicjatyw i wielkie zaanga owanie w organizacj pó kolonii. Mamy nadziej, e b dzie to pocz tek owocnej wspó pracy na kolejne lata. Konkurs - klasa 4a w Augustowie W maju br. spó ka PROSPERITA og osi a w Zespole Szkó w Gródku konkurs, którego nagrod by wyjazd dla zwyci skiej klasy w ciekawe miejsce województwa podlaskiego. Konkurs cieszy si du ym zainteresowaniem, a najbardziej zaanga owani okazali si rodzice dzieci z klasy 4a Szko y Podstawowej w Gródku, którzy wykazali si 100% frekwencj polegaj ca na odwiedzeniu punktu sprzeda y Spó ki Prosperita w Bia ymstoku i odebraniu materia ów promocyjnych (gazetka, ulotki) i tym sposobem zapewnili swoim dzieciom wycieczk. ARiMR Przed wej ciem do punktu sprzeda y Prosperita Sp. z o.o. w Bia ymstoku Wychowawczyni klasy wybra a dla swoich uczniów pi kn tras wycieczki - rejs statkiem po Kanale Augustowskim. ` WIESCI Z IZBY El bieta Or owska PIR Kolno Zapraszamy wszystkich rolników powiatu bia ostockiego do punktu sprzeda y Spó ki w Bia ymstoku, ul. Lipowa 30/110, tel Ewa empicka Prezes PROSPERITA Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor Greenland Technologia Em i Allfex Polska WYCIECZKA DO AUGUSTOWA Spó ka Prosperita ul. Lipowa 30 lok. 110, Bia ystok zorganizowa a w dniu r. klasie IV a Szko y Podstawowej w Zespole Szkó w Gródku, wycieczk do Augustowa. W programie wycieczki mieli my wiele atrakcji mi dzy innymi p ywali my statkiem po Kanale Augustowskim. W sk ad kana u wchodzi m.in. jezioro Necko i rzeka Netta, na której brzegach rozlega si Rezerwat Przyrody Rospuda. Podczas rejsu mogli my zobaczy pa ac na wodzie Falkowski, dooko a którego rosn m ode, p acz ce wierzby. Kiedy zobaczyli my ab dzie, przemi y Pan kapitan Micha pozwoli nam wyj na tak zwany taras i karmili my je chlebem. Kiedy zbli ali my si do Rezerwatu Przyrody Rospuda, kapitan opowiedzia nam histori o norce ameryka skiej, która zjad a pi ma ych ab dzi. Wszystkie dzieci bardzo zainteresowa y si t ciekaw opowie ci i wspó czu y ab dziom. Po zako czonym rejsie statkiem pojechali my autobusem do wsi Hamulki. Jest to cudowne miejsce w Biebrza skim Parku Narodowym, w którym znajduje si gospodarstwo agroturystyczne Chata za wsi. Gospodarze przygotowali nam mnóstwo atrakcji. Po zjedzeniu pysznego obiadu grali my w pi k, zbierali my truskawki, bawili my si z psem. Mieli my te mo liwo uczestniczy w pokazie wypieku s kacza. S kacz wypiekany jest metod tradycyjn tzn. na naturalnym ogniu z drewna li ciowego. Pokaz po czony by z ogniskiem i kie baskami. wietnie si bawili my i mamy zamiar tam jeszcze wróci. Wycieczk ufundowa a nam rma PROSPERITA Sp. z o. o., której bardzo serdecznie dzi kujemy. Podzi kowania nale si tak e Panu Wójtowi Gminy Gródek Wies awowi Kulesza oraz naszym wspania ym rodzicom, którzy solidarnie przyczynili si do wygrania tego wyjazdu. Klasa 4a Klasa IV,,a Olga Sajewska i Izabela Emilia Trochimczyk

14 14 Barman, to nie tylko zawód to stan umysłu KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI ` WIESCI Z IZBY/DELEGACI/POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH Barma stwo to wietny zawód. Pozwala pozna multum ciekawych osób czy tajniki marketingu (co si w yciu bardzo przydaje). Co najwa niejsze, to ju nie jest profesja tylko dla studentów. Z barma stwem mo na zwi za ycie, nale y si temu jednak po wi ci. Tu si naprawd trzeba postara i trzeba chcie. W restauracji Ruta w Pu sku zawodu Barman uczy o si przez 2 tygodnie w okresie od do r. 10 uczestników. Szkolenie zosta o zrealizowane w ramach Projektu Nowe umiej tno ci sposobem na sukces i szansa na lepsze jutro-ii edycja wspó nansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Wyk adowc szkolenia by Sylwester Koty ski, który wyja ni uczestnikom, e bycie barmanem to nie tylko ci g e imprezowanie ale tak e godziny nauki i pracy po nocach. To praca w niedziele wieczór i w poniedzia ek rano. To obs ugiwanie z u miechem go ci, których najch tniej chcia oby si przejecha walcem. To pot, wieczny gwar i poci te palce. Agnieszka Artemiuk PIR Poros y Pawel Karol Sztukowski Delegat Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu augustowskiego. Ma 31 lat, kawaler. Mieszka we wsi Skieblewo, po o onej w gminie Lipsk w powiecie augustowskim. Urodzi si w D browie Bia ostockiej, wychowywa na wsi. Pan Pawe uko cz y Uniwersytet Warmi sko - Mazurski z tytu em magister in ynier rolnictwa. Posiada 12 ha ziemi, z czego wi ksz cz powierzchni stanowi u ytki zielone oraz sieje zbo a. Produkcja ro linna, któr zajmuje si delegat jest wykorzystywana w gospodarstwie rolnym ojca pana Paw a. Rodzice delegata prowadz gospodarstwo, które jest ukierunkowane na produkcj chowu byd a mlecznego. Pan Sztukowski oprócz pracy w gospodarstwie jest równie od 3 lat koordynatorem regionu pó nocno wschodniego w rmie Top Gen. W Podlaskiej Izbie Rolniczej dzia a ju czwarty rok. Agata Roga o PIR Augustów Posiedzenia Rad Powiatowych PIR W czer wcu oraz lipcu br. odby o si pi posiedze Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. 12 czerwca odby o si posiedzenie Rady PIR powiatu bia ostockiego, 10 lipca obradowa a Rada Powiatowa w Grajewie, 14. lipca odby o si posiedzenie delegatów Rady Powiatowej w Kolnie, 15 lipca obradowa a Rada Powiatowa Izby Rolniczej w om y a 31 lipca posiedzenie odby a Rada Powiatowa PIR powiatu sejne skiego. Na posiedzeniach poruszono wiele tematów, w tym m. in.: kwotowanie produkcji mleka, temat afryka skiego pomoru wi (ASF) - aby przywróci ubój rytualny, wniosek do Ministra Ochrony rodowiska o ingerencj w sprawie szkód wyrz dzanych przez dziki, szkody w uprawach wyrz dzane przez dziki i urawie, kwestie redukcje populacji bobrów, a tak e osi, jeleni na takim poziomie, eby by a mo liwo przed u ania populacji, kszta t p atno ci bezpo rednich w Polsce w latach , zasady cross compliance w obszarze identy kacji i rejestracji zwierz t, za o enia integrowanej ochrony ro lin, temat dotycz cy EFA, czyli obszarów proekologicznych, produkcji mleka jako pr nego rynku naszego województwa, a konkretnie uwolnienie kwoty mlecznej w 2015 r., likwidacji cukrowni w Polsce i ogromnych strat z tego tytu u. red.

15 INFORMACJE 15 Co pisza, o Nas... Dlaczego Wieprzowy? Bo smaczny i zdrowy! Na amach gazety PODLASKIE AGRO ukaza si artyku pt. Dlaczego Wieprzowy? Bo smaczny i zdrowy!, w którym jest mowa o zorganizowanym przez Podlask Izb Rolnicz wraz z Agencj Rynku Rolnego w dniu 1 czerwca 2014 r. w Bia ymstoku Pikniku Wieprzowego ze rodków Funduszu Promocji Mi sa Wieprzowego. ród o: Podlaskie Agro, Nr 5/50 Rolnicy oburzeni propozycjami ministra Sawickiego Na stronie internetowej ukaza si artyku pt. Rolnicy oburzeni propozycjami ministra Sawickiego dotycz cy wspólnego wyst pienia Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Podlaskiego Zwi zku Hodowców Byd a i Producentów Mleka do ministra rolnictwa z pismem dotycz cym przyj cia nowego systemu p atno ci bezpo rednich na lata , który zosta przekazany Komisji Europejskiej. ród o: Afrykanski pomór swin jest juz w chlewniach! G ówny Lekarz Weterynarii poinformowa 23 lipca 2014r., e otrzyma z Pa stwowego Inspektoratu Weterynarii w Pu awach o cjalne wyniki wiadcz ce o wyst pieniu pierwszego ogniska ASF u wi. Zainfekowane stado licz ce 5 wi po o one jest w gminie Gródek (pow. bia ostocki). Po potwierdzeniu w stadzie obecno ci wirusa ASF 3 yj ce zwierz ta zosta y zabite i poddane utylizacji w bezpieczny sposób. Teren ca ego gospodarstwa zosta oczyszczony i zdezynfekowany. Podj te zosta y wszelkie przewidziane prawem i procedurami dzia ania zwi zane ze zwalczaniem choroby. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bia ymstoku w rozporz dzeniu wydanym 24 lipca 2014 okre li obszar zapowietrzony, na którym wyst puje ASF w promieniu 3 km wokó ogniska choroby. Jego zewn trzn granic stanowi : od wschodu: Mostowlany w kierunku pó nocnym i wzd u wschodniej granicy pa stwa do linii kolejowej; od pó nocy: wzd u linii kolejowej w kierunku miejscowo ci Zubki, przez ni do w z a kolejowego; od zachodu: wzd u linii kolejowej w kierunku po udniowym, do skrzy owania dróg Bielewicze-Wiejki, Bielewicze Zubry, a nast pnie wzd u drogi miejscowej Wiejki; od po udnia: ze wsi Wiejki na wschód drog do kolonii Wiejki, Nowa upianka, Kituryki, Dublany do granicy pa stwa. Z obszaru tego zakazuje si wywo enia wi, materia u biologicznego wi, przywo enia/wywo enia zwierz t innych ni trzoda chlewna bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bia ymstoku. Nie wolno równie transportowa wi po drogach prywatnych i publicznych, organizowa targów, wystaw zwierz t, polowa zbiorowych i od owów zwierz t. Zakazano tak e wywo enia i rozrzucania ció ki oraz nawozu naturalnego. Zabroniona jest wysy ka produktów pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi oraz produktów pozyskanych ze wi do pozosta ych pa stw cz onkowskich UE, pa stw trzecich oraz do znajduj cych si poza stref cz ci naszego kraju. Rozporz dzenie nakazuje tak e oznakowanie tablicami ostrzegaj cymi ca ego terenu, umieszczenie przed chlewniami, ale równie budynkami u yteczno ci publicznej mat dezynfekcyjnych. W promieniu kolejnych 7 km wyznaczono tzw. obszar zagro ony, który obejmuje: od wschodu: wzd u granicy pa stwa do kol. Zaleszany i dalej do Chomontowic, od pó nocy: od granicy w Chomontowicach w kierunku u an do granicy z powiatem sokólskim i na zachód drog do miejscowo ci Grzybowce, od zachodu: od miejscowo ci Grzybowce do drogi krajowej nr. 65 w kierunku Gródka wzd u jego wschodniej granicy przez Mieleszki a do Mieleszek kol., od po udnia: od Mieleszek w linii prostej do Ciwoniuk, Bachur, wzd u drogi do Szymek, Nowosadów i kol. Zaleszany. Z terenu zagro onego nie wolno wywozi wi, ani materia u biologicznego pochodz cego od wi, transportowa ich po drogach publicznych i prywatnych organizowa targów i wystaw. Teren zostanie oznaczony tablicami ostrzegaj cymi. Na wyznaczonym terenie znajduje si 37 gospodarstw utrzymuj cych cznie 192 winie. G ówny Lekarz Weterynarii poinformowa, e zostan one obj te procedurami sanitarnymi zwi zanymi ze zwalczaniem ASF. W dniach 28 i 29 lipca inspekcja weterynaryjna przeprowadzi a akcj likwidacji i utylizacji wi w gospodarstwach w stre e zapowietrzonej ASF, czyli oddalonej o 3 km od pierwotnego ogniska choroby. U pionych zostanie 150 wi utrzymywanych w oko o 50 gospodarstwach. Obecnie s u by weterynaryjne kontroluj gospodarstwa w stre e zagro onej ASF: prowadzony jest spis trzody chlewnej, lekarze sprawdzaj te czy w a ciciele przestrzegaj zasad bioasekuracji, m.in. czy przed wjazdem na teren gospodarstw le maty dezynfekcyjne. Niestety wi kszo chlewni nie jest wyposa onych w rodki bezpiecze stwa nie ma mat, budynki, w których utrzymywanych jest po kilka wi nie s ogrodzone. A za niestosowanie si do wymaga prawnych i zakazów oraz nakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania choroby gro surowe kary. Wszelkie dzia ania nakazane przez Inspekcj Weterynaryjn zwi zane z zabiciem wi nansowane s z bud etu pa stwa, a za zwierz ta przys uguje odszkodowanie. Rolnicy otrzymuj pokwitowanie odbioru zwierz t wraz z wycen ka dej sztuki, które wyceniane s indywidualnie. Jak dotychczas cena za kilogram zabieranych do utylizacji zwierz t waha si w granicach 5,50-5,75 z. Natomiast 1 sierpnia b.r. o cjalnie potwierdzono 12-ty przypadek afryka skiego pomoru wi u dzików na terytorium naszego kraju. W okolicy miejscowo ci Wiejki w powiecie bia ostockim, 7 km od polsko-bia oruskiej granicy znaleziono kolejne zw oki dwóch pad ych dzików. W dniu 1 sierpnia badaniami w krajowym laboratorium referenc yjnym ds. A SF potwierdzono obecno materia u genetycznego wirusa afryka skiego pomoru wi. Pad e dziki zosta y unieszkodliwione pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Anna Pieraszewicz PIR Poros y

16 16 ARTYKUL SPONSOROWANY Kilka podstawowych zasad, które nale y zachowa podczas zabiegu inseminacji W A CIWE POST POWANIE Z NASIENIEM 1. Przechowuj kontener z ciek ym azotem w miejscu suchym i czystym, które pozwala Ci na swobodne sprawdzenie jego zawarto ci. 2. Regularnie, raz w tygodniu, sprawdzaj poziom ciek ego azotu nie powinien by ni szy ni 8 cm. 3. Prowad dok adny spis nasienia w kontenerze, aby nie wyjmowa s omek ponad szyjk bez potrzeby! 4. Podno kubek tylko do takiej wysoko ci, aby móg dosi gn s omki p set - oko o 12 cm od uj cia szyjki kontenera. 5. Aby zachowa wysok jako nasienia, nie podno kubka ze s omkami na wysoko szyjki kontenera, na czas d u szy ni 10 sekund. 6. Nasienie mo na rozmra a na dwa sposoby: sposobem kieszonkowym (w specjalnym pokrowcu na 3-5 minut) oraz w a ni wodnej (umieszczenie s omki w wodzie o temperaturze Celsjusza na minimum 40 sekund). 7. Nasienie powinno by u yte w jak najkrótszym czasie po rozmro eniu (do 15 minut od wyj cia z kontenera). 8. Zawsze chwytaj s omk p set, nigdy palcami!!! 9. W celu ochrony nasienia przed niekorzystnymi czynnikami, osusz s omk papierowym r cznikiem po wyj ciu z a ni wodnej. 10. Sprawd zapis na s omce, w celu identy kacji buhaja. WA NE: Zawsze aduj tylko jeden pistolet na raz. 11. Wyjmij os onk z paczki. 12. Ogrzej pistolet, zanim umie cisz w nim s omk. 13. Po za adowaniu s omki obetnij jej wolny koniec specjaln gilotynk. 14. Zawsze oczyszczaj ostrze gilotynki, w celu unikni cia zanieczyszczenia kolejnych s omek. 15. Na ó os onk na pistolet i umocuj j. 16. Wci nij lekko t oczek pistoletu, w celu wypchni cia powietrza ze s omki. 17. Za adowany pistolet owi r kawic inseminacyjn i umie blisko cia a na czas transportu do krowy/ja ówki. W A CIWA TECHNIKA INSEMINACJI 1. Do ka dego zabiegu inseminacji u ywaj nowej r kawicy. 2. Nawil aj r kawic delikatnym, nietoksycznym elem. 3. Mów do zwierz cia, aby by o wiadome Twojej obecno ci. 4. Na ó nieco elu na odbyt zwierz cia, nast pnie delikatnie wprowad r k do odbytu. 5. Usu ka z prostnicy zwierz cia, b d przy tym delikatny. 6. Obmacaj od wewn trz drogi rodne w celu wykluczenia jakichkolwiek przeszkód do wykonania inseminacji. 7. Oczy srom zwierz cia, po czym delikatnie umie tam wziernik. 8. Powoli i delikatnie wprowad pistolet inseminacyjny do pochwy i pod aj w stron szyjki macicy. 9. Umie ko cówk pistoletu w zw eniu szyjki macicy. 10. Chwy szyjk macicy i manipuluj ni, aby umo liwi przeprowadzenie pistoletu (rys.1). 11. Nigdy nie wprowadzaj pistoletu do szyjki macicy, je li istnieje podejrzenie ci y!!! (sygna em mo e by luzowy czop w szyjce). 12. Zlokalizuj maciczny koniec szyjki i umie tam palec swój wskazuj cy. 13. Z wyczuciem przeprowad pistolet przez szyjk macicy, a do miejsca, które wskazuje palec. 14. Nie wprowadzaj pistoletu g biej ni maciczny koniec szyjki. 15. Upewnij si, e ko cówka pistoletu nie utkn a w uchy kach szyjki macicy. 16. B d uwa ny i pewien tego, co robisz czas na zdeponowanie nasienia. 17. Przytrzymuj c szyjk macicy umie trzon pistoletu pomi dzy palcem serdecznym i wskazuj cym prawej r ki, a jednocze nie t ok pistoletu utrzymuj blisko cia a, aby nie wysun si z szyjki podczas deponowania nasienia. 18. Powoli wciskaj c t ok pistoletu umie nasienie w trzonie macicy (powinno Ci to zaj oko o 5 sekund). 19. Przerwij deponowanie nasienia, je li zwierz si poruszy!!! Nast pnie ustal lokalizacj ko cówki pistoletu i kontynuuj zabieg. 20. Delikatnie wysu pistolet z pochwy i sprawd, czy nie ma na nim ladów krwi, ropy itd. oraz czy nasienie zosta o zdeponowane w ca o ci. 21. Wyjmij wziernik z pochwy i zanotuj wykonanie zabiegu. RYS. 1: Delikatnie poruszaj szyjką macicy w celu przeprowadzenia pistoletu Doradca hodowlany Top Gen Pawe Sztukowski tel RYS. 2: Odpowiednie miejsce do zdeponowania nasienia RYS. 3: Końcówka pistoletu umieszczona zbyt głęboko RYS. 4: Nie deponuj nasienia w szyjce macicy

17 INFORMACJE Informacja o ASF dla hodowców trzody chlewnej W zwi zku z wyst pieniem pierwotnego (pierwszego) ogniska afryka skiego pomoru wi u wi w gospodarstwie na terenie gminy Gródek, w powiecie bia ostockim, w województwie podlaskim poni ej przedstawiamy najwa niejsze informacje dla hodowców trzody chlewnej dotycz ce afryka skiego pomoru wi : Co to jest afryka ski pomór wi? - Afryka ski pomór wi (ASF) to szybko szerz ca si choroba wirusowa, na któr podatne s winie domowe oraz dziki. - Ludzie nie s wra liwi na zaka enie wirusem ASF w zwi zku, z czym choroba ta nie stwarza zagro enia dla innych zdrowia i ycia. - Najcz ciej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby nast puje poprzez transport, mi so, produkty mi sne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodz ce od chorych wi i dzików. - Najcz stsz przyczyn zaka enia wi jest bezpo redni kontakt ze zwierz tami zaka onymi lub zaka onymi odpadkami ywno ciowymi. - W przypadku terenów o wysokim zag szczeniu gospodarstw utrzymuj cych winie, rozprzestrzenianie si wirusa mi dzy gospodarstwami jest atwe, za po rednictwem osób odwiedzaj cych gospodarstwo lub zaka onej paszy, wody czy narz dzi. - Od 2007 roku wyst powanie ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na Bia orusi W 2014 roku ASF wykryto na Litwie, w Polsce i na otwie. Jak rozpozna afryka ski pomór wi? U wi mog pojawia si nast puj ce objawy: - wysoka gor czka, z tym e gor czkuj ce winie maj pocz tkowo zachowany apetyt i zachowuj si normalnie; - liczne padni cia wi w ró nym wieku; - sinica skóry uszu, brzucha i boków cia a, drobne, lecz widoczne wybroczyny w skórze; - duszno, pienisty lub krwisty wyp yw z nosa; - biegunka, cz sto z domieszk krwi. Jak zapobiega afryka skiemu pomorowi wi? - Ograniczy dost p osobom postronnym do pomieszcze lub miejsc, w których znajduj si zwierz ta, w szczególno ci osobom, które w ostatnim czasie przebywa y na terytorium krajów gdzie wyst pi a ASF lub bra y udzia w polowaniach na zwierz ta owne; - Zabezpieczy swoje gospodarstwo przed przedostaniem si dzików, zabezpieczy pasze przed dost pem zwierz t wolno yj cych; - Stosowa w gospodarstwie procedury sanitarne utrzymywa gospodarstwo w czysto ci, dba o czysto sprz tu u ywanego w gospodarstwie, stosowa odka anie bie ce, u ywa osobnego obuwia, odzie y ochronnej oraz narz dzi do obs ugi zwierz t; - Nie wprowadza do gospodarstwa zwierz t niewiadomego pochodzenia bez wiadectwa zdrowia lub wykazuj cych jakiekolwiek objawy os abienia; ci g dalszy na str. 18 Nasienie buhajów amerykańskich Czołówka TPI Wyłaczny przedstawiciel CRI w Polsce Top Gen Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 23, G ubczyce tel. (77) w 102, kom , ,

18 18 INFORMACJE ci g dalszy ze str Nie skarmia zwierz t odpadkami ywno ci. Podejrzewasz wyst pienie afryka skiego pomoru wi? - posiadacz zwierz t, który zauwa y objawy nasuwaj ce podejrzenie choroby zaka nej, jest zobowi zany do natychmiastowego zg oszenia podejrzenia choroby (obowi zek ustawowy obwarowany sankcj karn ); - zg oszenie nale y przekaza do powiatowego lekarza weterynarii bezpo rednio, albo za po rednictwem lekarza weterynarii opiekuj cego si gospodarstwem lub w a ciwego miejscowo organu samorz du terytorialnego (wójta, burmistrza). Zg osi e podejrzenie afryka skiego pomoru wi co dalej? Po dokonaniu zg oszenia - do czasu przybycia urz dowego lekarza weterynarii hodowca zwierz t zobowi zany jest do: - izolacji i strze enia w gospodarstwie wszystkich przebywaj cych; - wstrzymania si od wywo enia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególno ci mi sa, zw ok zwierz cych, rodków ywienia zwierz t, wody, ció ki, Aby odpowiedzie na to pytanie nale y zapozna si z propozycjami przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproponowane podczas konsultacji - wsparcie sektorów byd a i krów, zarówno co do wielko ci (50 szt) jak równie stawki (110 euro krowa i 139 euro byd o) przyjmowane by o przez rolników z nadziej na stabilizacj sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Tym bardziej, e wiosn tego roku, rolnicy zostali pozbawieni uzupe - niaj cej p atno ci zwierz cej. Jednak okaza o si, e przed o one 31 lipca 2014r. propozycje Ministerstwa Rolnictwa do Komisji Europejskiej odbiegaj od konsultowanych propozycji, nast pi o drastyczne zmniejszenie p atno ci do produkcji zarówno co do ilo ci jak równie wielko ci stawki. Jedno jest pewne, e system p atno ci, który nas czeka - b dzie odmienny od dotychczas obowi - zuj cego. Od 2015 r. b d nowe elementy wchodz ce w sk ad p atno ci bezpo rednich. 1. Jednolita p atno obszarowa Warunki przyznawania jednolitej p atno ci obszarowej od 2015 r. b d zbli one do dotychczasowych. Szacuje si, e stawka JPO wyniesie ok. 110 euro/ha i b dzie nadal przys ugiwa a rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, o cznej powierzchni nie mniejszej ni 1 ha. Wyj tek od tej zasady b dzie mia zastosowanie wobec rolników, którzy nie posiadaj u ytków rolnych albo posiadaj u ytki o powierzchni mniejszej ni 1 ha, a posiadaj zwierz ta kwali kuj ce si do p atno ci zwi zanych z produkcj (byd o, krowy, owce lub kozy). B d oni mogli otrzyma p atno ci bezpo rednie, o ile czna kwota p atno ci, która ma zosta im przyznana, wynosi przynajmniej 200 euro. 2.P atno za zazielenienie nawozów naturalnych; - uniemo liwienia dost pu osobom postronnym do pomieszcze lub miejsc, w których znajduj si zwierz ta podejrzane o zaka enie lub chorob. Za winie zabite, poddane ubojowi oraz pad e w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afryka skiego pomoru wi przys uguje odszkodowanie ze rodków bud etu pa stwa. Ponadto zawiadamiamy, i w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego zosta o opublikowane rozporz dzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bia ymstoku z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zwalczania afryka skiego pomoru wi na terenie powiatu bia ostockiego (Dz. U. Woj. Podl. Poz. 2736) wyznaczaj ce obszar zapowietrzony i zagro ony w zwi zku z wyst pienie afryka skiego pomoru wi u wi. sowanie przeznaczone jest 30% krajowej koperty nansowej. Szacowana stawka p atno ci za zazielenienie wyniesie ok. 74 euro/ha. Aby otrzyma p atno ci za zazielenienie trzeba b dzie wprowadzi w gospodarstwie rolnym trzy wymogi dotycz ce nast - puj cych praktyk: Utrzymanie trwa ych u ytków zielonych (TUZ) W celu ochrony trwa ych u ytków zielonych, wprowadzono obowi zek utrzymania przez rolników trwa ych u ytków zielonych. Na obszarach Natura 2000 b dzie obowi zywa zakaz przekszta cania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwaych u ytków zielonych. Dywersy kacji upraw czyli posiadanie kilku upraw: a)gospodarstwa rolne do 10 ha b d zwolnione z wymogu dywersy kacji upraw, b) od 10 do 30 ha gruntów ornych gospodarstwa zobowi zane b d do prowadzenia co najmniej 2 ró nych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa g ówna nie mo e zajmowa wi cej ni 75% gruntów ornych, c) powy ej 30 ha gruntów ornych gospodarstwa rolne zobowi zane b d do prowadzenia co najmniej 3 ró nych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa g ówna nie mo e zajmowa wi cej ni 75% gruntów ornych, a dwie uprawy cznie nie mog zajmowa wi cej ni 95% gruntów ornych. ród o: G ówny Inspektorat Weterynarii Jakie dopłaty bezposrednie w 2015 r. - kto zyska a kto straci? W okresie od 15 maja do 15 lipca uprawiane ro liny powinny znajdowa si na polu, bo b d podlega y sprawdzeniu przez organ kontrolny. Wa ne jest to, e za odr bn upraw uznawane b d uprawy formy jarej i ozimej, nawet je li s tego samego rodzaju dla przyk adu pszenica jara i pszenica ozima. Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) Utrzymanie obszarów proekologicznych b dzie dotyczy o gospodarstw o powierzchni powy ej 15 ha gruntów ornych, które b d zobowi zane, aby posiada obszary proekologiczne EFA na powierzchni co najmniej 5% gruntów ornych. Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej p atno ci obszarowej zobowi zani b d do realizacji zazielenienia. Na jej nanci g dalszy na str. 19

19 ci g dalszy ze str. 18 Do obszarów tych zalicza si b d np. oczka wodne, ywop oty, grunty ugorowane, strefy buforowe, pasy gruntów wzd u obrze y lasu, rowy o maksymalnej szeroko ci do 6 m, zagajniki, uprawy wi ce azot, mi dzyplony lub pokrywa zielona w postaci wsiewek traw wysiewanych w terminie do 30 wrze nia utworzonych z co najmniej 2 gatunków /zbó, oleistych, pastewnych/. Uwaga: mieszanki z o one z samych gatunków zbó nie b d uznawane za obszary proekologiczne. 3. P atno dodatkowa P atno dodatkowa b dzie przys ugiwa a wszystkim rolnikom ale tylko w przedziale od 3 do 30 ha. Stawka tej p atno ci wyniesie ok. 41 euro/ha. Szacuje si, e p atno dodatkowa tra do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% gospodarstw. Reasumuj c p atno od 3 do 30 ha przy spe nieniu wszystkich wymogów b dzie sk ada a si z nast puj cych p atno ci: JPO + zazielenienie +p atno dodatkowa tj. 110 euro +74 euro+ 41 euro. 4. P atno dla m odych rolników M ody rolnik otrzyma dodatkow p atno - stawka wyniesie ok. 62 euro/ha. I b dzie mia a posta p atno ci powierzchniowej /2% koperty krajowej/. P atno b dzie przyznawana do powierzchni nie wi kszej ni 50 ha. M ody rolnik to osoba do 40 roku ycia, a wsparcie b dzie otrzymywa nie d u ej ni 5 lat, licz c od dnia za o enia gospodarstwa. INFORMACJE szacowana kwota 400 euro/1 ha P atno ci dla ma ych gospodarstw System uproszczony dla gospodarstw ma ych. Do tego systemu b d mogli przyst pi rolnicy tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku Automatycznie zostan w czeni ci rolnicy, którzy otrzymuj nie wi cej ni 1250 euro. Wyst pienie z tego systemu b dzie mo liwe w dowolnym momencie, przy czym b dzie to wi za o si z brakiem mo liwo ci ponownego udzia u w kolejnych latach. Do systemu dla ma ych gospodarstw b dzie mog o przyst pi ka de gospodarstwo - brak jest jakichkolwiek ogranicze. Jednak z uwagi na górn kwot 1250 euro/suma wszystkich p atno ci/zak ada si, e zainteresowane tym systemem b d gospodarstwa najmniejsze. Gospodarstwa te b d zwolnione z przestrzegania zasad wzajemnej zgodno ci. 7. Przej ciowe wsparcie krajowe Przej ciowym wsparciem krajowym b dzie obj ty sektor tytoniu. Zgodnie z przepisami unijnymi, przej ciowe wsparcie krajowe mo e by stosowane wy cznie na warunkach, które by y stosowane w odniesieniu do roku Ni ej zamieszczona tabela pokazuje szacunkowe stawki p atno ci: 5.P atno ci zwi zane z produkcj O tak p atno ci b d mogli ubiega si rolnicy, którzy prowadz dzia alno w nast puj cych sektorach: byd o, krowy, owce, kozy, ro liny wysokobia kowe, chmiel, skrobia ziemniaczana, buraki cukrowe, pomidory, owoce mi kkie (truskawki i maliny) oraz len i konopie w ókniste. P atno ta b dzie obowi zywa na terenie ca ego kraju. P atno do byd a b dzie przys ugiwa a do zwierz t w przedziale od 1 do 30 sztuk w gospodarstwie, pod warunkiem, e rolnik b dzie posiada co najmniej 3 sztuki m odego byd a w wieku do 24 miesi cy. Szacowana stawka p atno ci wyniesie ok. 70 euro za sztuk. Planowane jest wsparcie do byd a w wieku 6-8 miesi cy oraz miesi ce (p atno maksymalnie dwa razy do tej samej sztuki byd a). P atno ci b dzie obj te byd o, niezale nie od p ci, spe niaj ce wymogi w zakresie identy kacji i rejestracji zwierz t. P atno do krów b dzie przys ugiwa a rolnikom posiadaj cym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesi cy, do krów w przedziale od 1 do 30 sztuki w gospodarstwie. Szacowana stawka p atno ci wyniesie ok. 70 euro/szt. P atno ci do owiec b dzie przys ugiwa a rolnikom posiadaj cym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Stawka p atno ci 25 euro/szt. P atno do kóz przys ugiwa a rolnikom posiadaj cym co najmniej 5 sztuk samic kozy, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Stawka p atno ci 15 euro/szt. Kolejne wsparcie dotyczy: ro lin wysokobia kowych szacowana kwota to 326 euro/ha b dzie przys ugiwa a do powierzchni uprawy ro lin str czkowych i motylkowatych drobnonasiennych w plonie g ównym. 100% stawki b dzie przys ugiwa o maksymalnie do 50 ha. P atno ci do: buraków cukrowych, skrobi i pomidorów - Nale y mie na uwadze, e s to orientacyjne stawki i tylko mo na dokona symulacyjnego wyliczenia, kto zyska a kto straci na dop atach obszarowych. Ostateczne stawki p atno ci b d wynikiem podzielenia ustalonej koperty krajowej przez kwali kuj c si w danym roku liczb hektarów i zwierz t. Bogumi a Roszczyk-Parzych PIR Poros y

20 20 INFORMACJE Miedzynarodowy Dzien Kul Bokashi 8 sierpnia, od wielu lat, obchodzony jest Mi dzynarodowy Dzie Kul Bokashi. Tego dnia na ca ym wiecie wrzuca si do zbiorników wodnych, wcze niej ulepione, kule bokashi w celu poprawienia jako ci wody. Wrzucanie kul Bokashi do zbiornika wodnego Lepienie kul Bokashi Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz s ysza o pozytywnym dzia aniu Efektywnych Mikroorganizmów na zbiorniki wodne i zdecydowa o udziale miasta (jako pierwsze w województwie) w tej akcji. 25 czerwca uczniowie dwóch miejskich szkó ulepili 2400 kul z gliny (o któr postara o si Miasto) oraz produktów dostarczonych przez rm Greenland Technologia Em: Bokashi Probiotyk, proszku ceramicznego, Em Melasy raz produktu Em1. Kule przez pó tora miesi ca le akowa y w ch odnym, zacienionym miejscu, gdzie dojrza y i mo na je by o wrzuci do zalewu. 8 sierpnia, mimo fatalnej pogody, kilkadziesi t osób przysz o wrzuca kule bokashi. W ród ochotników byli Delegaci PIR: Wiaczes aw Szumski, Krzysztof Karnaszewski i Adam Wis ocki z Rodzinami. ci g dalszy na str. 21

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11

UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11 UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11 SZCZECIN 2009 Rada Wydawnicza Urszula Ch ci ska, Inga Iwasiów, Danuta Kopyci ska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją dr. Marka Wigiera

Bardziej szczegółowo

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej ZYGMUNT MIETLEWSKI BOGDAN TCHÓRZ ŁUKASZ RÓŻANKOWSKI Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo