Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezpłatny Nr 4 (56) lipiec-sierpień 2014 Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce 4 20 Miedzynarodowy, Dzien Kul Bokashi ` Fot. Marta Krupińska

2 W niedziel 14 wrze Podlaska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na nia 2014 r. PIKNIK DROBIOWY który odb dzie si podczas Do ynek Wojewódzkich w Bia ostockim Muzeum Wsi S nansowano ze rodków nansowych Funduszu Promocji Mi sa Drobiowego PRODUCENT CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH Kredyt 50/50 bez odsetek! bez prowizji! ZADZWOŃ: LSKIE O *O PSZCZEGÓŁY ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA LUB ZADZWOŃ IKI IĄGN C Odwiedź naszą stronę

3 lipiec-sierpie SPIS TRE CI Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - G ubczyce... 4 Wyst pienia Podlaskiej Izby Rolniczej... 5 Dziki niszcz coraz wi cej upraw... 6 Pikniki na zielonej trawie... 7 Wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim... 8 Podlaska Agroliga VIII Ogólnopolska Wystawa Byd a Hodowlanego w Szepietowie... 9 Dzie Konia w Pomigaczach Go cie z Nowej Zelandii Na kolonii ycie p ynie Pó kolonie w powiecie kolne skim Konkurs - klasa 4a w Augustowie Barman, to nie tylko zawód to stan umys u Delegaci Posiedzenia Rad Powiatowych PIR Co pisz o Nas Afryka ski pomór wi jest ju w chlewniach! Kilka podstawowych zasad, które nale y zachowa podczas zabiegu inseminacji Informacja o ASF dla hodowców trzody chlewnej Jakie dop aty bezpo rednie w 2015 r. - kto zyska a kto straci? Mi dzynarodowy Dzie Kul Bokashi K cik kulinarny Og oszenia TM Technologia EM na resztki po niwne Drodzy Rolnicy Podlaskie rolnictwo w ostatnim czasie zosta o poddane ci kiej próbie. Po pier wsze pojawi si Afr y- ka ski Pomór wi (ASF) u wi. Gospodarstwa produkuj ce trzod chlewn nadal oczekuj programu zwalczania tej choroby, w którym b dzie konkretnie okre lone wsparcie w razie zaniechania produkcji. Tylko rekompensaty pieni ne mog pomóc rolnikom przetrwa ten trudny okres. Po licznych wyst pieniach Podlaskiej Izby Rolniczej rozpocz si odstrza dzików. Ich populacja musi 2 2 by ograniczona z 1szt/km do 0,5szt/km. Nadziej na realizacj budzi fakt, e gremia naukowe s wreszcie przychylniejsze takiemu rozwi zaniu. Po drugie, projekt dop at bezpo rednich W nim dop aty do produkcji przedstawione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego dawa y dla naszych rolników i ca ego województwa powa ny zastrzyk nansowy oko o kilkaset milionów z otych. Stawki przestawione do konsultacji spo ecznej kszta towa y si nast puj co: 110 euro do jednej krowy; 2 razy po 139 euro do opasa. Podlaska Izba Rolnicza zdecydowanie popar a ten projekt, który by dla rolników produkuj cych mleko i opasy bardzo korzystny. Niestety zabrak o poparcia polityków lewicowych i prawicowych oraz tzw. prawdziwych obro ców rolników. Efekt mamy taki, e stawki ostatecznie zmieniono na 70 euro do jednej krowy i 2 razy 70 euro do opasa. Natomiast dop aty do cukru z 366 euro/ha podniesiono do 400 euro/ha. Gdzie s g ównie uprawiane buraki cukrowe, to pozostawiam bez komentarza. Po trzecie, embargo wprowadzone na nasze towary rolno spo ywcze przez Rosj jest egzaminem dla elit polityczno gospodarczych. Czy potra wspólnie zadzia a dla dobra ogó u w obliczu prawdziwego zagro enia? Zobaczymy. Z POWA ANIEM Grzegorz Leszczy ski PREZES PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ Zespół redakcyjny MARTA KRUPI SKA Wydawca: Podlaska Izba Rolnicza, ul. Poros y 36D, Choroszcz, tel./fax: , Redaktor naczelny Marta Krupi ska. Zespó redakcyjny pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej. Biuro reklamy Ewa empicka, tel , ; Nak ad: 5000 egz. Redakcja nie odpowiada za tre og osze i reklamy oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania przeróbek i skrótów w tekstach. Materia ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Przygotowanie do druku: Studio FBI, ul. Murarska 17, Suwa ki, tel , Druk: Drukarnia HELIOS, ul. Lipowa 41A, Suwa ki, tel ,

4 4 WIESCI Z IZBY ` Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce W dniach r. delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej realizuj c zadania Statutowe Izby udali si na wyjazd studyjny tras Szwajcaria - Czechy - G ubczyce. Najwa niejszym punktem programu by o oczywi cie zwiedzanie gospodarstw le cych na tamtych terenach. Celem wyjazdu by o skonfrontowanie sposobu prowadzenia gospodarstw poza terenem naszego woje-wództwa, a tak e mo liwo zaobserwowania dobrych praktyk i przekazanie ich rolnikom z Podlasia. Od lewej Herbert Czaja - Prezes Opolskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczy ski - Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Pietryszyn - Dyrektor ds. operacyjnych rmy Top Farms Pierwszym wa nym punktem by o zwiedzenie gospodarstwa pana Rolfa Kriegera w miejscowo ci Lucerna, 61 - tysi cznym mie cie Szwajcarii. Jest to gospodarstwo wspó pracuj ce z rm siostr Greenland Technologia EM, rm EM Szweiz. Gospodarstwo liczy 200 krów dojonych 3 razy dziennie o wydajno ci kg. Przeci tna liczba laktacji w stadzie to ponad 4 na sztuk przy redniej liczbie dni bliskiej 305. Gospodarstwo jest prowadzone od 10 lat przez Pana Rolfa i stale czynione s kolejne inwestycje tak, aby jak najefektywniej wykorzysta prac ludzi i zainstalowanych na fermie systemów. Jest jednak jedna rzecz, któr gospodarz nadzoruje bezpo rednio tj. dojenie, co pozwala na dok adn obserwacj zwierz t i w razie problemów na szybk reakcj. Na uwag zas uguje system konserwacji kiszonek w nietypowych binach, przypominaj cych raczej kontenery na zbo e. System ten pozwala na precyzyjne dozowanie dawki kiszonek oraz zdecydowanie przy piesza prac na etapie przygotowania kiszonki jak i przy jej zadawania. EM jest stosowany w gospodarstwie od ponad 5 lat. Pocz tkowo stosowany by w postaci Probiotyku do rozwi zania bie cych problemów z trawieniem czy te biegunek u ciel t. Jednak z czasem zast piony zosta on zakiszaczem. Dzi ki jego zastosowaniu na sta e zdecydowanie poprawi a si zdrowotno zwierz t, do minimum ograniczony zosta problem z ketoz i kwasic. Nie ma te problemów z zacieleniami. Wyeliminowana zosta a potrzeba stosowania buforów takich jak kwa ny w glan sodu czy dro d e paszowe. Co wi cej EM Zakiszacz sprawia, e TMR nie zagrzewa si. EM jest w gospodarstwie u ywany tak e uzupe niaj co do usprawnienia przeróbki odchodów. Odchody traktowane EM du o pro ciej ulegaj fermentacji, staj si jednorodne i praktycznie nie emituj uci liwych zapachów. Wyra nie te wida pozytywny wp yw przetworzonych odchodów na struktur gleby i plony. Kluczowym punktem wyjazdu by o Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej po czone ze spotkaniem z przedstawicielami Firmy Top Farms w G ubczycach oraz Opolskiej Izby Rolniczej. By a to okazja do wymiany do wiadcze oraz nawi zania wspó pracy. Delegaci mieli tak e mo liwo zobaczenia w miejscowo ci Widok (województwo opolskie) fermy krów mlecznych oraz linii technologicznej do przygotowania materia u siewnego nale cej do rmy Top Farms. Ferma ta jest doskona ym przyk adem mo - liwo ci wykorzystania istniej cych budynków. Wszystkie inwestycje zosta y poczynione na bazie obiektów z lat 70. Do 2006 r. by o tu hodowane byd o opasowe, nast pnie zosta o przekszta cone na produkcj mleczarsk. Podstawow pasz dla zwierz t, ze wzgl du na warunki klimatyczne tego terenu, jest kiszonka z kukurydzy oraz lucerny. Na chwil obecn na fermie znajduje si 530 krów. Ich wydajno to kg przy czym krowy dojone s 2 razy dziennie. Liczba laktacji w stadzie to rednio 3 na sztuk. Zarz dca fermy podkre la, e bardzo istotne jest posiadanie dobrego doktora i ywieniowca, poniewa dobrze dobrana dieta przek ada si bezporednio na wydajno. Ciekawym rozwi zaniem by o zastosowanie wozu paszowego do wy cielania s omy na lego-wiskach, co ogranicza potrzeb nak adu zycznej pracy do minimum. Oprócz produkcji zwierz cej na terenie fermy prowadzi si produkcj ro linn. Ze wzgl du na dobr jako gleb produkuje si tu j czmie jary i pszenic jar. I rednio jest to ok tysi cy ton rocznie. Firma Top Farms zajmuje si dystrybucj nasion kwali kowalnych, które na terenie zak adu s zaprawiane, pakowane, etykietowane a nast pnie dystrybuowane. Ca y proces jest zautomatyzowany, jedyn prac r czn, któr musi wykona pracownik jest umiesz-czenie naklejki z zapraw. Uczestnicy wyjazdu studyjnego Ponadto podczas wyjazdu studyjnego delegaci mieli mo liwo podziwiania panoramy Czeskiej Pragi, Katedry wi tego Wita usytuowanej w kompleksie Zamku na Hradczanach, Rynek Starego Miasta, Ratusz Staromiejski, Most Karola itd. Dzi kujemy za wsparcie sponsorów: Greenland Technologia EM, Top Farms Sp. z o.o., Syngenta Polska, PROSPERITA Spó ka z o.o., All ex Polska, Rolpol Szepietowo, Partner Agro, Agrocentrum Sp. z o.o., Contractus, Bank Spó dzielczy w Suwa kach, "ARTPROL" Ceckowscy s.j. Anna Obermiler PIR Roros y

5 ` WIESCI Z IZBY Wystapienia, Podlaskiej Izby Rolniczej Po d l a sk a I z b a R o l n i c z a z a d o n a n s o w a n i e m w y p at odszkodowa do szkód wyrz dzonych przez zwierzyn own m.in. dziki, jelenie, sarny Uwa amy, i Skarb Pa stwa powinien do nansowywa wyp at odszkodowa, poniewa ko a owieckie w g ównej mierze utrzymuj si ze sk adek cz onkowskich, co mo e doprowadzi do bankructwa kó owieckich. Likwidacja kwot mlecznych. Co dalej? Podlaska Izba Rolnicza zwróci a si do Wiceprzewodnicz cego Komitetu Copa Cogeca z wnioskiem o przygotowanie skutecznych mechanizmów os onowych, które w najtrudniejszym momencie pomaga yby rolnikom utrzyma rentowno hodowli byd a mlecznego. Ustalanie i wyp ata zasi ków dla opiekunów W zwi zku z nap ywaj cymi sygna ami dotycz cymi w tpliwo ci interpretacji zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wyp acie zasi ków dla opiekunów, z których zapisów wynika, e wiadczenie to przys uguje dla rolników i ma onków rolników lub domowników w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa, Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej oraz Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego o w a ciw interpretacj przepisów dotycz cych rolników. Uwa amy, e wprowadzony wymóg dla rolników zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu wyzbycia si gospodarstwa jest kryterium wprowadzonym przez ustawodawc z naruszeniem konstytucyjnych zasad, których ochrony podj si Trybuna Konstytucyjny. Nowy system p atno ci na lata Zaproponowany w czerwcu 2014 r. przez Ministerstwo Rolnictwa projekt systemu p atno ci bezpo rednich od 2015 r. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, dlatego Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a z uwagami do Ministra Rolnictwa. Poparcie stanowiska Warmi sko Mazurskiej Izby Rolniczej Zarz d PIR popar stanowisko Warmi sko Mazurskiej Izby Rolniczej dotycz ce wstrzymania prac przez Ministra rodowiska nad projektem rozporz dzenia w sprawie okresów polowa na zwierz ta owne. rodowisko rolnicze ma wiele problemów spowodowanych przez zwierzyn own w uprawach rolnych. Dlatego Podlaska Izba Rolnicza wnioskowa a do Ministra rodowiska za kontynuowaniem prac jednocze nie przek adaj c swoje uwagi. Do nansowanie do pszczó W ostatnich latach zjawisko wymierania pszczó przybra o gro ne rozmiary. Jego efekty wkrótce mo e odczu ka dy, bo brak pszczó spowoduje problemy w rolnictwie. Dlatego Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Krajowej Rady Izb Rolniczych o rozwa enie wprowadzenia dop at do pszczó co mog oby zwi kszy popularno zak adania pasiek. Z y stan urz dze melioracyjnych W zwi zku ze z ym stanem urz dze melioracyjnych Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Departamentu Gospodarki Ziemi Ministerstwa Rolnictwa, aby zadbano o rodki nansowe w nowym PROW-ie dla spó ek wodnych. Budowa obwodnicy Augustowa Podlaska Izba Rolnicza ponownie zwróci a si do Wojewody Podlaskiego o spotkanie z rolnikami i Ministrem Infrastruktury i Transportu w celu wyja nienia rolnikom sytuacji, w której si znale li oraz wspólnego wypracowania strategii dzia ania. P atno ci bezpo rednie decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 sierpnia br. Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Zwi zek Hodowców Byd a i Producentów Mleka wyst pili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z pismem dot. przyj cia nowego systemu p atno ci bezpo rednich na lata , który zosta przekazany Komisji Europejskiej. Samorz d rolniczy oraz hodowcy byd a i producenci mleka z oburzeniem przyj li zawarte w nowym systemie propozycje, które okaza y si zaprzeczeniem dotychczasowych zapewnie Pana Ministra, mówi cych, i nowy system p atno ci b dzie sprzyja rolnikom aktywnym produkuj cym na rynek. Zaproponowane podczas konsultacji - wsparcie sektorów byd a i krów, zarówno co do wielko ci (50 szt) jak równie stawki (110euro, 139euro) przyjmowane by o przez rolników z zadowoleniem i nadziej na stabilizacj sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Tym bardziej, e wiosn tego roku, zostali ju pozbawieni uzupe niaj cej p atno ci zwierz cej. Dlatego tak drastyczne zmniejszenie stawki p atno ci do 70 euro/szt i progu p atno ci do 30 sztuk dla byd a i krów jest zatrwa aj ce i nie rokuje w przysz o ci rozwojowi gospodarstw towarowych. Trudno te jest znale logiczne wyt umaczenie, sk d takie du e dysproporcje stawek p atno ci pomi dzy propozycjami przed o onymi podczas konsultacji a dokumentem przed o onym do Komisji Europejskiej. Ponadto planowane od marca 2015 r. uwolnienie kwot mlecznych równie wp ynie na niestabiln sytuacj w rolnictwie. Rolników czekaj kary za przekroczenie kwot mlecznych - dlatego tym bardziej, potrzebne jest wsparcie sektora byd a i krów. Z uwagi na powy sze samorz d rolniczy oraz hodowcy byd a i producenci mleka w wyst pieniu do Ministra Rolnictwa za dali podwy szenia stawki dop at dla byd a i krów do wielko ci zaproponowanej w propozycjach konsultacyjnych tj. 139 euro/szt byd o, 110 euro/szt krowy, próg 50 sztuk. Wyst pienia Podlaskiej Izby rolniczej w sprawie ASF - 6 czerwca 2014 r. w zwi zku z kolejnymi przypadkami dzików zaka onych afryka skim pomorem wi Zarz d PIR wyst pi do Ministra Rolnictwa o jednoznaczne stanowisko w kwestii utylizacji zdrowych wi, - 26 czerwca 2014 r. Zarz d PIR wyst pi do Przewodnicz cego Sejmiku Województwa o uruchomienie dodatkowych rodków nansowych z programu zarz dzania kryzysowego w przypadku wyst pienia epidemii u zwierz t, - 28 czerwca 2014 r. Podlaska Izba Rolnicza wyst pi a do Ministra Rolnictwa w zwi zku ze zniesieniem embargo na import podlaskiej wieprzowiny, - 1 lipca 2014 r. - podczas posiedzenia Zespo u Krajowego ASF, do Podsekretarza Tadeusza Nalewajka, PIR wyst pi a o dalsze utrzymanie rekompensat dla producentów trzody chlewnej, którzy do wiadczaj trudno ci zwi zanych z ograniczeniami z tytu u ASF. Uregulowanie kwestii zwi zanych z wprowadzonymi w zwi zku z ASF zakazami wynikaj cymi z rozporz dzenia Ministra Rolnictwa. Wsparcie dzia a, które w sposób skuteczny wp ynie na rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania my liwych za pozyskanie dzików, - 17 lipca 2014 r. w zwi zku z nap ywaj cymi sygna ami od rolników województwa podlaskiego zwi zanym z ra co wysokim stanem pog owia dzików, Zarz d PIR wyst pi do Ministra 5 ci g dalszy na str. 6

6 6 WIESCI Z IZBY ci g dalszy ze str. 5 ` Rolnictwa o piln zmian rozporz dzenia dotycz cego wyst pienia ASF u dzików. Opiniowali my nast puj ce akty prawne dotycz ce: - projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych; - projektu ustawy o dzier awie rolniczej; - projektu rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wymaga weterynaryjnych przy produkcji mi sa przeznaczonego na u ytek w asny; - projektu rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t; - projektu w sprawie systemu p atno ci bezpo rednich w Polsce w latach ; - projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym; - projektu rozporz dzenia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie rodków podejmowanych w zwi zku z wyst pieniem u dzików afryka skiego pomoru wi ; - projektu rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznania pomocy nansowej w ramach dzia ania Modernizacja gospodarstw rolnych obj tego PROW na lata Iwona Denisiuk PIR Poros y Dziki niszcza, coraz wiecej, upraw Dziki niszcz coraz wi cej upraw rolniczych oraz generuj ogromne straty w rolnictwie. Liczebno tych zwierz t na terenie województwa podlaskiego znacznie przekracza liczebno owisk, czego konsekwencj jest wychodzenie zwierz t z lasu i szukanie po ywienia na polach. Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego rozwa aj podj cie uchwa y okre laj cej miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików. Jednak podj ciu uchwa y musi towarzyszy zabezpieczenie rodków nansowych na jej realizacj, a rodki b d ce w dyspozycji samorz du województwa s niewystarczaj ce. W lipcu b.r. G ówny Lekarz Weterynarii wyda zgod na odstrza ponad 3 tys. dzików w woj. podlaskim. Odstrza y odb d si jednak tylko w czterech powiatach przygranicznych: sejne skim, augustowskim, sokólskim i cz ci bia ostockiego. My liwi maj otrzyma za ka dego odstrzelonego dzika po 150 z ze Skarbu Pa stwa. Jednak e pomimo tego, e plan odstrza u dzików jest ju zatwierdzony, a Podlaski Lekarz Weterynarii podpisa umowy z ko ami owieckimi, odstrza nie jest prowadzony. Obecnie trwa okres ochronny dla loch, wi c mo na strzela tylko do ody ców, które ci ko rozró ni, szczególnie w pozostaj cych na polach uprawnych. Za ustrzelenie lochy my liwy mo e zosta ukarany. Ponadto obowi zuj ce przepisy zakazuj dokarmiania dzików przez my liwych, co spowodowa o, e zwierz ta te wysz y z lasu, tratuj uprawy i podchodz do gospodarstw. Zabroniono równie polowa zbiorowych co w tak krótkim czasie ogranicza populacj tych zwierz t. Zatem w zwi zku z wydanymi regulacjami mo na spodziewa si odstrza u najwcze niej po 15 sierpnia gdy sko czy si okres ochronny dla loch, a na polach nie b d sta y ju zbo a. Rolnicy podlascy domagaj si natychmiastowych dzia a maj cych na celu depopulacj dzików. W lipcu br. rolnicy protestowali na drodze Zab udów-bia ystok oraz pod Urz dem Wojewódzkim w Bia ymstoku. Kilkadziesi t osób przyjecha o ci gnikami z Zab udowa pod Urz d Wojewódzki, by przekaza swoje postulaty. Rolnicy nie ukrywali rozgoryczenia, e dziki wyrz dzaj ogromne szkody w uprawach rolnych a wyp acane odszkodowania przez ko a owieckie s na niskim poziomie. Podlaska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, e szacowanie szkód powinno uwzgl dnia rzeczywiste koszty zaanga owane w uprawy rolnicze i warto ci utraconych z tego tytu u dochodów. Problem jest bardzo wa ny i jego rozwi zanie wymaga wspólnych dzia a Ministerstwa rodowiska i Ministerstwa Rolnictwa. Podlaska Izba Rolnicza ju od wrze nia zesz ego roku mówi a o zmniejszeniu populacji dzika. Temat ten by przedmiotem kilku wyst pie i spotka z przedstawicielami Rz du. I tak: 01 wrzesie 2013r. PIR wyst pi a do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podj cie interwencji na tematu obostrze wynikaj cych z zagro e wirusem ASF. Zapisy rozp. G ównego Lekarza Weterynarii i wydanych w sierpniu 2013r. rozporz dze wojewodów Polski Wschodniej w sprawie zarz dzenia rodków w zwi zku z wyst pienia ASF nakazywa y dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami wy cznie do po o onych na danym obszarze punktów skupu dziczyzny albo do innych zak adów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mog by przechowywane tusze i skóry dzików. Jednak e punkty skupu by y niech tne do przyjmowania odstrzelonych dzików. W woj. podlaskim tylko jeden punkt skupu przyjmowa upolowane dziki. Powodem by wymóg posiadania oddzielnych komór ch odniczych do przechowywania tusz dzików, a do chwili otrzymania wyników bada w kierunku ASF. Taki stan rzeczy spowodowa, e my liwi nie dokonywali planowanych odstrza ów dzików, a to zapewne prze o y si na wi ksz ilo szkód owieckich oraz roszcze rolników o odszkodowania od kó owieckich. 14 pa dziernika 2013r. PIR zwróci a si z pro b do Wojewody Podlaskiego o podj cie dzia a maj cych na celu zabezpieczenie hodowli wi w zwi zku z realnym zagro eniem ASF oraz o podj cie szybkich dzia a i natychmiastowe wsparcie nansowe dla kó owieckich na tworzenie punktów skupu i przechowywania oraz na utylizacj patrochów. Refundacja pozwoli my liwym zwi kszy odstrza y, a pozyskiwana dziczyzna b dzie bardziej op acalna. 19 luty 2014r. PIR wyst pi a do Wicepremiera Piechoci skiego ws. mo liwo ci redukcji populacji dzików w ca ym kraju, aby zmniejszy rozpowszechnianie si choroby ASF w terenie w tym celu nale a oby wesprze nansowo Ko a owieckie. 24 luty 2014r. Delegacja PIR zosta a przyj ta przez Premiera Donalda Tuska podczas jego wizyty na terenie woj. podlaskiego. Prezes PIR przekaza najwa niejsze dania producentów trzody chlewnej - przywrócenie skupu trzody chlewnej (ok 40 tys. tuczników czeka o na skup) oraz zabezpieczenie rodków nansowych na prewencj (np. ochrona przed dzikami lub ich redukcja) oraz na zrekompensowanie strat. W zwi zku z dramatyczn sytuacj na rynku trzody chlewnej oraz panuj cym chaosem na rynku krajowym i eksportowym, powsta ym w wyniku stwierdzenia afryka skiego pomoru wi u pad ych dzików PIR wyst pi a do Rz du RP o zredukowanie populacji dzików w ca ym kraju. 26 luty 2014r. w Sokó ce z rolnikami spotkali si Minister Rolnictwa Stanis aw Kalemba, Z-ca G ównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Ja d ewski. Na spotkaniu PIR zwraca a uwag na prewencj i niedopuszczenie do tego, aby choroba przenios a si do ci g dalszy na str. 7

7 ci g dalszy ze str. 6 gospodarstw. PIR wyst pi a do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o natychmiastowego podj cie dzia a os onowych dla rolników i obj cie wsparciem nansowym producentów trzody chlewnej. W pi mie do Ministra Rolnictwa PIR za da a m.in. rozwi za maj cych na celu redukcj populacji dzików w ca ym kraju. 3 marca 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowa a kolejne spotkanie, którego celem by o wypracowanie wniosków w zwi zku z w yst pieniem u dzików A SF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych oraz Polskiego Zwi zku owieckiego oraz Przewodnicz cy Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu podj to wnioski maj ce m.in. na celu rozrzedzenie populacji dzików poprzez znaczn ich redukcj bez wzgl du na sezony polowa przy zastosowaniu polowa indywidualnych. 6 marca 2014r. w Urz dzie Wojewódzkim pod przewodnictwem Wicewojewody Wojciecha Dzierzgowskiego oby o si spotkanie dot. wypracowania najpilniejszych dzia a zwi zanych z wyst pieniem w naszym województwie ASF. Na spotkaniu dyskutowano m.in. na temat zmniejszenie populacji dzików na terytorium kraju. Z uwagi na fakt, e to dziki s najwa niejszymi wektorami przenoszenia wirusa PIR wyst pi a do Ministra rodowiska o uwzgl dnienie nast puj cych wniosków: - wprowadzenia ca orocznego sezonu polowa na dziki bez wzgl du na p e i wiek; - wy czenie dzika z planowania owieckiego co umo liwi odst pienie od konieczno ci stosowania dotychczasowego odstrza u strukturalnego; - zapewnienie rodków na prowadzenie monitoringu strzelonych dzików w okre lonej przepisami stre e ryzyka wyst pienia ASF; - obj cie systemem dzia ania równie rejon Polski pó nocnowschodniej - tereny parków narodowych i rezerwatów. 11 marca 2014r. na spotkaniu z Tadeuszem Nalewajk Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poruszono temat rosn cej populacji dzika i problemów jakie nastr cza odstrza tych zwierz t. Koszty i czas bada sprawiaj, e my liwi nie chc do nich strzela, a zagro enie ASF- em ro nie. 31 marca 2014r. PIR skierowa a stanowisko do Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie redukcji populacji dzików. PIR powo uj c si na ustaw o ochronie zwierz t, Art. 33a. / w przypadku gdy zwierz ta stanowi nadzwyczajne zagro enie dla ycia, zdrowia lub gospodarki cz owieka, w tym gospodarki owieckiej, dopuszcza si podj cie dzia a maj cych na celu ograniczenie populacji tych zwierz t/ zwróci a si z pro b o podj cie dzia a maj cych na celu zmniejszenie populacji dzików, które mog by nosicielami wirusa ASF. 8 kwietnia 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowa a spotkanie na temat afryka skiego pomoru wi u dzików (ASF) oraz zasadno ci redukcji populacji dzików z udzia em G ównego Lekarza ` WIESCI Z IZBY Pikniki na zielonej trawie W niedziel 29 czerwca 2014 r. podczas XXI Regionalnej Wystawy Zwierz t Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie Podlaska Izba Rolnicza wraz z Krajow Rad Izb Rolniczych zorganizowa a PIKNIK WIEPRZOWY w ramach projektu realizowanego ze rodków nansowych Funduszu Promocji Mi sa Wieprzowego. Nieca y miesi c pó niej 20 lipca 2014 r. w ramach projektu zrealizowanego ze rodków Funduszu Promocji Ziarna Zbó Weterynarii Krzysztofa Ja d ewskiego. W spotkaniu uczestniczy min. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Podlaskiego Zwi zku Hodowców Trzody Chlewnej z Bo en Jelsk - Jaro. 11 kwietnia 2014r. odby o si spotkanie dotycz ce zasadno ci redukcji populacji dzików oraz ewentualnego skorzystania przez Sejmik Województwa Podlaskiego z uprawnienia okre lonego w art. 33a ustawy o ochronie zwierz t, jakim jest podj cie uchwa y okre laj cej miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików, które mog by nosicielami wirusa ASF, co mo e przyczyni si do ograniczenia mo liwo ci rozprzestrzenienia si tej choroby. 28 czerwca 2014r. PIR wyst pi a w Szepietowie do Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego oraz 1 lipca 2014r. podczas posiedzenia Zespo u Krajowego ASF do Podsekretarza Tadeusza Nalewajka z pro b m.in. o wsparcie dzia a, które w sposób skuteczny wp yn na rozrzedzenie populacji dzików. 1 lipca 2014 r. w Podlaskim Urz dzie Wojewódzkim odby o si posiedzenie Zespo u Krajowego ASF dotycz ce dzia a w zakresie afryka skiego pomoru wi podczas którego PIR z o y a wniosek do Wiceministra Rolnictwa Tadeusza Nalewajka o wsparcie dzia a które w sposób skuteczny wp ynie na rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania my liwych za pozyskanie dzików (np.: 200 z od dzika), gdy bez pomocy z zewn trz ko a owieckie nie uporaj si z prowadzeniem w a ciwej gospodarki owieckiej a rolnicy nie poradz sobie ze szkodami owieckimi. 15 lipca 2014r. w Gminnym O rodku Kultury w Juchnowcu Ko cielnym podlascy rolnicy oraz przedstawiciele PIR spotkali si m. i n. z Ja r o s aw e m u k o w s k i m P r z e w o d n i c z c y m P Z w Bia ymstoku oraz Danielem Szutko Dyrektorem Biura Wojewody Podlaskiego, w celu znalezienie wspólnego rozwi zania dotycz cego odstrza u dzików i wyp acania odszkodowa za zniszczenia upraw. Zebrani rolnicy uskar ali si na ogromne straty, które dziki powoduj w ich uprawach. 17 lipca 2014r. na spotkaniu w Piszu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w zwi zku z zaostrzaj cym si protestem rolników w woj. podlaskim zwi zanym z ra co wysokim stanem pog owia dzików, które w chwili obecnej niszcz ogromn powierzchni upraw i w ogóle nie funkcjonuj cym odstrza em dzików i wykonywaniem planów owieckich - PIR wnioskowa a o piln zmian rozporz dzenia MRiRW dotycz ca wyst pienia ASF u dzików i sposobu post powania w tej sytuacji. 4 sierpnia 2014r. podczas spotkania, które odby o si z inicjatywy Krajowego Zwi zku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Podlaska Izba Rolnicza podkre la a, e wektorem szerzenia si ASF w Polsce s dziki. Wnioskowano, aby ich populacja w skali kraju zosta a zredukowana o po ow do sztuk ( rednio 2 szt/km²). 7 Anna Pietraszewicz PIR Poros y i Przetworów Zbo owych w Augustowie odby si "PIKNIK ZBO OWY". Podczas imprez przygotowali my do degustacji zarówno na ciep o jak i na zimno produkty wieprzowe oraz zbo owe (w zale no ci od pikniku) z naszego województwa.przeprowadzili my wiele ob tuj cych w nagrody konkursów, gier i zabaw dla dzieci i dla doros ych. Imprezie towarzyszy y nieustanne atrakcje, m.in. koncert ci g dalszy na str. 8

8 8 WIESCI Z IZBY ci g dalszy ze str. 7 zespo ów CONECT czy AGAT, przy namiotach degustacyjnych dzieci mog y tak e skorzysta z mo liwo ci malowania twarzy. Podczas Pikników rozdawane by y ulotki i materia y promuj ce produkty z mi sa wieprzowego i produkty zbo owe. ` Piknik Wieprzowy w Szepietowie Celem Pikników by o propagowanie zdrowego stylu od ywiania, produktów regionalnych i ekologicznych z terenu województwa Piknik Zbo owy w Augustowie podlaskiego. Przygotowane do degustacji potrawy mia y zapozna konsumentów z ciekawymi smakami niedocenianych produktów zbo owych oraz zach ci do spo ywania produktów z mi sa wieprzowego. Iwona Denisiuk Anna Obermiler PIR Poros y Wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim 7 sierpnia 2014 roku podczas konferencji pt. "Bezpieczna praca w g o s p o d a r s t w i e r o l ny m" w Ur z d z i e M a r s z a k o w s k i m Województwa Podlaskiego w Bia ymstoku og oszono wyniki etapu wojewódzkiego XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Uczestnicy konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwali kowanych do na owej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uzna a, e najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2014 r. jest gospodarstwo Pa stwa Zo i i Bogus awa Krynickich z miejscowo ci Pi tak, gmina Suchowola (pow. gospodarstwa 35 ha, pro l produkcji - hodowla byd a mlecznego). Ponadto Komisja przyzna a: II miejsce: Marii i Maciejowi Makarskim z miejscowo ci Jatwie Du a, gm. Suchowola (pow. gospodarstwa 46 ha, pro l produkcji - hodowla drobiu), III miejsce: Ewie i Ireneuszowi Chodnickim z miejscowo ci Kumelsk, gm. Kolno (pow. gospodarstwa 44 ha, pro l produkcji - hodowla byd a mlecznego). Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne s : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego Oddzia Regionalny w Bia ymstoku, Okr gowy Inspektorat Pracy w Bia ymstoku, Podlaski O rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Urz d Marsza kowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urz d Wojewódzki, Podlaska Izba Rolnicza, Komenda Wojewódzka Pa stwowej Stra y Po arnej w Bia ymstoku. Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny - promocja zasad ochrony zdrowia i ycia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pe noletnich, prowadz cych produkcyjn dzia alno rolnicz. Patronat honorowy nad jego XII edycj sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronis aw Komorowski. Podstaw oceny gospodarstw by y elementy wp ywaj ce na bezpiecze stwo pracy, a w szczególno ci: ad i porz dek w obr bie p o dwórza, z abudowa i stanowisk prac y, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i u ywanych drabin oraz instalacji i urz dze elektrycznych, wyposa enie maszyn i urz dze u ywanych w gospodarstwie w os ony ruchomych cz ci, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i a cuchowych, warunki obs ugi i bytowania zwierz t gospodarskich, stosowanie, stan i jako rodków ochrony osobistej. Brano równie pod uwag elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku doros ych, estetyk gospodarstwa, udogodnienia zwi kszaj ce bezpiecze stwo i higien pracy wykonane przez w a ciciela gospodarstwa. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w uroczysto ciach wr czenia nagród wzi dzia Stanis aw Rogalski - cz onek Zarz du. Podlaska Izba Rolnicza ufundowa a nagrod za zaj cie III miejsca Pa stwu Ewie i Ireneuszowi Chodnickim. Kolejnym etapem zmaga s eliminacje centralne. We mie w nich udzia 16 laureatów wy onionych w poszczególnych etapach wojewódzkich w kraju, w tym Pa stwo Kryniccy, jako przedstawiciele województwa podlaskiego. Nagrod g ówn w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ci gnik rolniczy. El bieta Or owska PIR Kolno Artyku przygotowany na podstawie informacji uzyskanych z KRUS OR w Bia ymstoku

9 ` WIESCI Z IZBY Podlaska Agroliga lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego odby o si rozstrzygni cie 25 edycji Podlaskiej Agroligi. W tym roku w kategorii "Rolnicy" I miejsce i tytu Mistrza Podlaskiej Agroligi 2014 komisja przyzna a gospodarstwu Gra yny i Dariusza Putkowskich, z miejscowo ci Rotki, gmina Drohiczyn. Pa stwo Putkowscy prowadz ponad 43-hektarowe gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcj mleka wysokiej jako ci. Osi gaj wysokie wyniki produkcyjne. Stado podstawowe liczy 40 sztuk krów mlecznych. Roczna sprzeda mleka wynosi 240 tys. 9 Piotr Rusiecki - Cz onek Zarz du PIR oraz Bogumi a Roszczyk-Parzych -Dyrektor Biura PIR W kategorii Firmy I miejsce i tytu Mistrza Podlaskiej Agroligi 2014 zdoby a rma P.H.U. "GAMA" Krystyny i Tadeusza Szepietowskich z Wysokiego Mazowieckiego. Firma Gama powsta a w 1982 r., a w 2004 r. przekszta ci a si w spó k jawn. Dzia alno skupi a si na wyposa eniu obór i kompleksowej obs udze gospodarstw rolnych specjalizuj cych si w produkcji mleka. W 2008 r. uzyska a deklaracj zgodno ci i certy kat CE na w asne urz dzenia udojowe, sprzedawane pod mark EUROMILK. Konkurs Podlaskiej Agroligi co roku wy ania liderów agrobiznesu w kategorii gospodarstwa rolne i przedsi biorstwa. W tegorocznej edycji Agroligi o tytu Mistrza ubiega o si 12 gospodarstw i 2 rmy z doko czonymi inwestycjami, dobr rentowno ci, p ynno ci nansow, wyró niaj ce si estetyk otoczenia oraz efektywno ci produkcji w skali województwa i kraju. W adze województwa reprezentowa Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski za Urz d Marsza kowski - Walenty Korycki. Podlaski ARiMR reprezentowali Jerzy Leszczy ski - zast pca dyrektora OR i Mariusz Korzeniewski - kierownik Biura Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w uroczysto ci brali udzia Piotr Rusiecki Cz onek Zarz du oraz Dyrektor Biura Bogumi a Roszczyk Parzych oraz Prezes Spó ki PROSPERITA - Ewa empicka. Uczestnicy konkursu Podlaskiej Agroligi 2014: Kategoria Rolnicy Mistrz Podlaskiej Agroligi Gra yna i Dariusz Putkowscy Rotki, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki I Wicemistrz Bo ena i Adam Aramowiczowie II Wicemistrz Bogus aw Tyczkowski Laureaci: - Lidia i Marek Wiszniewscy Janówka, gm. Augustów, pow. augustowski - Urszula i Zbigniew oraz Anna i Janusz Jab onowscy Bokiny, gm. apy, pow. bia ostocki - Ewa i Piotr Nazarko Sielc, gm. Bo ki, pow. bielski - Aldona i Antoni Kie czewscy S ucz, gm. Radzi ów, pow. grajewski - Bo ena i Marek Dmitrukowie Kuraszewo, gm. Czy e, pow. hajnowski - Iwona i Kamil Mieczkowscy Filipki Du e, gm. Kolno, pow. kolne ski - Bo ena i Wies aw Czajkowscy D bina, gm. Krypno, pow. moniecki - Sylwia i Pawe Sobolewscy Wasilówka, gm. Raczki, pow. suwalski - Agata i Micha Zienkiewiczowie M enin, gm. Rutki, pow. zambrowski Kategoria Firmy Mistrz Podlaskiej Agroligi P.H.U. Gama Tadeusz i Krystyna Szepietowscy Sp. J. ul. Przemys owa 5, Wysokie Mazowieckie Laureaci - PHU Marpasz Marek Zabielski Korytki 6, gm. Jedwabne, pow. om y ski Anna Obermiler PIR Poros y VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie W dniach czerwca odby a si VIII Ogólnopolska Wystawa Byd a Hodowlanego w Szepietowie, Regionalna Wystawa Zwierz t Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym oraz II Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych. Organizatorami wydarzenia by a Polska Federacja Hodowców Byd a i Producentów Mleka wraz z Podlaskim O rodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Go ciem honorowym Wystawy by Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Minister spotka si z hodowcami trzody chlewnej, zwiedzi tereny wystawowe, w tym odwiedzi namiot PIR, wr czy odznaczenia resortowe - Zas u ony dla rolnictwa rolnikom, w tym Zwyci zcy konkursu Agroliga 2014 Delegatowi PIR Tomaszowi Cie likowi oraz wyró nienia najlepszym hodowcom. Jak co roku Impreza ma na celu wy onienie najlepszych sztuk w ka dej z kategorii. W ród wyró nionych hodowców byli Delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej: Mieczys aw Raczkowski zdoby wiceczempiona w kategori owce rasy zachowawcze maciorki, rasa Wrzosówka i Wies aw Herbaszewski zdoby superczempiona w kategorii Ogiery. Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Ryszard api ski Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej wr czyli ci g dalszy na str. 10

10 10 WIESCI Z IZBY ci g dalszy ze str. 9 ` Prezentacja dorobku hodowlanego hodowcom statuetki za chamiony w kategoriach: czempion w kategorii ja owice w wieku m-cy rasy PHF odmiany HO, czempion w kategorii krowy mi sne z ciel tami rasy hereford, czempion w kategorii klacze rasy polski ko zimno-krwistej, czempion w kategorii owce oraz czempion w kategorii kury nie ne. Targi jak co roku przyci gne y wielu wystawców i jeszcze wi ksz rzesz zwiedzaj cych. Dobry klimat Szepietowa przyci ga rolników z naszego województwa, z kraju a tak e z zagranicy. Na wystaw przy- Minister Rolnictwa Marek Sawicki go ciem w namiocie PIR jecha y grupy z Litwy, Gruzji, Kazachstanu by czerpa dobre rolnicze wzorce. Drugiego dnia wystawy odby si Piknik Wieprzowy organizowany przez Podlask Izb Rolnicz, maj cy na celu propagowanie i zach canie do spo ywania mi sa wieprzowego. Podczas pikniku ka dy móg p o cz stowa si pysz nymi w yrobami z mi sa wieprzowego oraz dowiedzie si kilku ciekawostek na temat jego walorów oraz sposobów przyrz dzania. Magdalena Prusinowska PIR om a Dzien Konia w Pomigaczach ` 15 czerwca w Maj tku Howieny w Pomigaczach odby a si XI edycja Dnia Konia na Podlasiu. Podczas imprezy mo na by o obejrze m.in. banderi i popisy Podlaskiej Chor gwi Husarskiej i obejrze konie czystej krwi arabskiej. Dodatkowym akcentem tegorocznego wydarzenia by y pokazy Freestyle Motoccross. Cho pogoda w niedziel nie dopisa a, Dzie Konia na Podlasiu cieszy si sporym zainteresowaniem. Impreza ta wyrobi a ju sobie mark. Teraz ma rang wojewódzk i bardzo szybko si rozwija. Nie brakuje ch tnych, którzy chc prezentowa swoje konie. Dzie Konia nie jest imprez odbywaj c si w cis ym gronie hodowców. Ma charakter festynu, na który przyje d aj mieszka cy okolicznych wsi, a tak e Bia egostoku. Dlatego te nie mog o zabrakn na festynie Podlaskiej Izby Rolniczej. Zarz d Izby ufundowa nagrody dla championatów klaczy i ogierków zimnokrwistych rocznych i dwuletnich. Z ramienia Izby nagrody wr cza Wiceprezes Ryszard api ski oraz Pani Ewa empicka Prezes Spó ki Prosperita. Ryszard api ski - Wiceprezes PIR wr cza nagrod Podlaska Izba Rolnicza skorzysta a z okazji licznie przybywaj cych na t imprez osób i zorganizowa a na swoim stoisku mini degustacj w ramach Projektu Smaki polskie wieprzowina polska tradycja nansowanego ze rodków Funduszu Promocji Mi sa Wieprzowego. Promocja produktów z mi sa wieprzowego Podczas mini-degustacji klienci odwiedzaj cy stoisko PIR mogli spróbowa wyrobów z mi sa wieprzowego najwy szej jako ci. Hostessy zach ca y osoby degustuj ce do zwi kszenia w swojej codziennej diecie spo ycia wieprzowiny i wyrobów z mi sa wieprzowego. Rozdawane by y równie ulotki promuj ce portal internetowy Klienci zach cani byli równie do odwiedzania w/w strony internetowej, która oferuje szeroki wybór sklepów z wieprzowin zlokalizowanych w najbli szej okolicy oraz ciekawych przepisów z wieprzowiny, które warto przyrz dzi samemu na ró ne okazje. Przygotowane stoisko, by o zaopatrzone w baner jaki i broszury promuj ce stron internetow portalu Hostessy w ramach promocji roznosi y liczne tac, zape nione produktami wykonanymi z mi sa wieprzowego. Wszystkie produkty, którymi cz stowali si klienci, pochodzi y z Zak adu Mi snego i Sklepu BOST z Turo ni Ko cielnej. Agnieszka Artemiuk PIR Poros y

11 Goscie z Nowej Zelandii W dniach lipca br. na terenie naszego województwa przebywali farmer i ywieniowcy z Nowej Zelandii. Inspiracj do wizyty s sukcesy spó ki PROSPERITA w trwa ej sprzeda y produktów rmy Greenland Technologia Em przeznaczonych do stosowania w hodowli zwierz t. Gospodarstwa wytypowane do wizyty, z ró nych przyczyn zacz y stosowa produkty rmy Greenland Technologia Em, niejednakowy jest tak e okres stosowania produktów. ` WIESCI Z IZBY 11 Wizyta w gospodarstwie Pana Stanis awa Rogalskiego Podawanie produktów rozpocz od ciel t, po kilku miesi cach do ywienia krów w czy bokashi. Ciel ta, które dostaj Em Probiotyk s znacznie zdrowsze, nie zapadaj na ostre biegunki, l ej przechodz choroby i atwiej przestawiaj si na sta y pokarm. Wizyta w gospodarstwie Pana Bogdana Zajkowskiego Pan Bogdan Zajkowski rolnik - mleczarz z miejscowo ci Targonie Wielkie gmina Zawady stosuje Em Bokashi Probiotyk do krótko, bo od listopada 2013 roku ale do produktu jest ju przekonany. Pan Bogdan wraz z synem Paw em zdecydowali si na zastosowanie bokashi chc c poprawi skuteczno zaciele w stadzie. Regularne stosowanie bokashi do szybko przynios o po dany efekt, procent skutecznych zaciele znacz co wzrós ; niejako gratis gospodarze otrzymali podniesienie wydajno ci w stadzie i redukcj odoru w budynkach inwentarskich. Pan Stanis aw Rogalski rolnik - mleczarz z miejscowo ci Czechowizna gmina Knyszyn, Em Probiotyk stosuje od stycznia 2012 roku. Wizyta w gospodarstwie Pana Krzysztofa Szmur o ci g dalszy na str. 12 PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110, Bia ystok jest w 100% w asno ci Podlaskiej Izby Rolniczej i prowadzi dzia alno gospodarcz od 2000 roku. Spó ka dzia a na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego maj c swoje punkty sprzeda y w Biurach Podlaskiej Izby Rolniczej. Nasza oferta: kolczyki niska cena, szybki czas realizacji produkty rmy EM Greenland efektywne mikroorganizmy towary wspomagaj i hodowl zwierz t ce chów wype nianie wniosków o dop aty bezpo rednie oraz rolno rodowiskowe A dresy siedzib Biur Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej POWIAT ADRES TELEFON a u g u s to w s k i u l. P r z e m y s o w a 6 B, A u g u s tó w b ia o s to c k i P o ro s y 3 6 D, C h o ro s z c z b ia o s to c k i u l. L ip o w a 3 0 lo k , B ia y s to k (w e j c ie o d u l. P r z e ja z d ) b ie ls k i u l. B ia o w ie s k a 1 0 7, B ie ls k P o d la s k i g ra je w s k i u l. F a b r y c z n a 4 p o k , G ra je w o h a jn o w s k i u l. P i s u d s k ie g o 1 0 p o k. 1, II p i tro, H a jn ó w k a k o ln e s k i u l g o lis to p a d a 1 p o k , K o ln o o m y s k i u l. N o w a 2, p o k , o m a m o n ie c k i u l. B ia o s to c k a 4 9 o b o k B G, M o k i s e jn e s k i u l. P i s u d s k ie g o 2 (s ie d z ib a O D R ), S e jn y s ie m ia ty c k i u l. K s. c ie g ie n n e g o 2 e, S ie m ia ty c z e s o k ó ls k i u l. P i s u d s k ie g o 8 p o k. 2 4, S o k ó k a s u w a ls k i u l. S p o r to w a 2 0 p o k. 2, S u w a k i w y s o k o m a z o w ie c k i u l. L u d o w a 1 1 p o k. 2, W y s o k ie M a z o w ie c k ie z a m b ro w s k i A l. W o js k a P o ls k ie g o 2 7, Z a m b ró w

12 12 ci g dalszy ze str. 11 Krowy mleczne Pana Stanis awa s po prostu zdrowe; zwierz ta nie zapadaj na choroby metaboliczne i skutecznie si zacielaj ; w oborze, mówi c kolokwialnie - nie mierdzi, i praktycznie nie ma much. Widz c efekty przy stosowaniu em-ów rolnik w zesz ym roku zastosowa Em Zakiszacz i jest bardzo zadowolony z jako ci uzyskanej kiszonki z kukurydzy. W tym roku po raz pierwszy w gospodarstwie zastosowano produkty em przeznaczone do upraw. W gospodarstwie Pana Krzysztofa Szmur o - Pop awy gmina Bra sk, na zastosowanie EM-ów zdecydowa si Syn Jaros aw w lipcu 2012 roku. Min y ju 2 lata gdy w gospodarstwie licz cym. Na kolonii zycie płynie Jak co roku Podlaska Izba Rolnicza przy pomocy Krajowej Rady Izb Rolniczych wys a a na trzy 14-sto dniowe turnusy kolonijne dzieci i m odzie szkoln do 16 roku ycia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pe nym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do wiadcze z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego w okresie jakim jest organizowana kolonia. Uczestnicy kolonii w miejscowo ci Z b - Bustryk W czasie tegorocznych wakacji z województwa Podlaskiego na wypoczynek wyjecha o 115 dzieci. W dniach r. uczestnicy kolonii brali udzia w ekspedycji badawczo - poszukiwawczej Indiany Jonesa, s ynnego badacza i archeologa, który mia przed sob kolejn misj - tym razem podj si odnalezienia kolekcji drogocennych kamieni Królowej, które zosta y skradzione z Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Uczestnicy mieli wiele przygód i wyzwa ju od pierwszych dni kolonii. Najpierw musieli przej chrzest na cz onka ekspedycji - do tego musieli wykaza si pewnymi umiej tno ciami, sprytem, bystro ci umys u, kreatywno ci. Potem by y kolejne dni zada i przeszkód. A wszystko to odbywa o si w samym sercu Tatr - ponad 200 krów dojnych, do produkcji TMR dodaje si Em Bokashi Probiotyk. Dla Pana Jarka najwa niejsze w stosowaniu produktu jest stabilizacja TMR robionego w gospodarstwie raz na pó torej dnia. TMR po prostu si nie grzeje, a ten efekt ci ko uzyska jakimkolwiek innym produktem obecnym na rynku. Stabilizacja tlenowa TMR w du ych gospodarstwach jest jednym z trudniejszych problemów; taki dodatek EM Bokashi Probiotyk ma poza t korzy ci d ugofalowe dzia anie prozdrowotne. Ewa empicka Prezes PROSPERITA Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor Greenland Technologia Em i Allfex Polska Zakopanem, w pensjonacie Halina. Drugi turnus kolonistów odpoczywa w terminie r r. w o rodku Harna w miejscowo ci Z b Bustryk - najwy ej po o onej miejscowo ci w Polsce, gdzie mo na by o podziwia pi kn panoram Tatr, le c u podnó a Pasma Guba owskiego. Do dyspozycji dzieci w o rodku wypoczynkowym by y sale kominkowe do organizacji zaj, karaoke, oraz dwie sale z grami jak ping pong, pi karzyki. Koloni ci mogli równie korzysta z si owni i boiska sportowego. Aby program pobytu by atrakcyjny organizatorzy zadbali, aby nie zabrak o wycieczek, m. in. na S owacj, do Sza ar. By y równie wycieczki górskie na Guba ówk i Bachledówk. Wieczorami czas mile p yn przy ognisku lub na dyskotekach, gdzie mo na by o wykaza si umiej tno ciami zdobytymi podczas nauki ta ca dyskotekowego. Trzeci i ostatni tegoroczny turnus odby si w terminie r. w Jaros awcu w O rodku Wypoczynkowym "Bryza Morska". Jaros awiec to otoczona lasami malownicza wioska w województwie zachodniopomorskim, na rodkowym wybrze u. Na tym turnusie zaplanowano ca odniow wycieczk do S owi skiego Parku Narodowego. By a równie wycieczka rowerowa do Aquaparku w Dar ówku oraz rejs statkiem po Ba tyku. Tegoroczna pogoda dopisa a wszystkim kolonistom, dlatego te nie zabrak o k pieli i pla owania. Tradycyjnie wieczorem spotkania przy ognisku, b d te dyskoteki umila y pobyt wszystkim dzieciom wypoczywaj cym na koloniach. Teraz pozostaje tylko cierpliwie czeka na kolejne wakacje i równie ciekawe kolonie. Po drodze jeszcze mo na skorzysta b dzie z zimowiska, które równie organizujemy. Serdecznie zapraszamy. Półkolonie w powiecie kolnenskim 1 sierpnia zako czy y si pó kolonie letnie dla dzieci rolników z do nansowaniem z Funduszu Sk adkowego Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników realizowane przez Gminn Bibliotek Publiczn w Czerwonem. Skorzysta o z nich 47 dzieci z miejscowo ci Czerwone, Kozio i Borkowo. By y to pierwsze pó kolonie w powiecie kolne skim zrealizowane za po rednictwem Podlaskiej Izby Rolniczej. Organizatorem pó kolonii by a Krajowa Rada Izb Rolniczych. Turnus wypoczynkowy pó kolonii trwa 10 dni, w ramach którego dzieci maj zapewnione miejsce w którym odbywaj si zaj cia w ramach pó kolonii, wy ywienie (2 posi ki dziennie), transport (w miejscu gdzie b dzie realizowany program), ubezpieczenie, opiek wykwali kowanej kadry. ` WIESCI Z IZBY Rejs po mazurskich jeziorach Agnieszka Artemiuk PIR Poros y ci g dalszy na str. 13

13 ci g dalszy ze str. 12 W programie pó kolonii letnich znalaz y si m.in: gry i zabawy integracyjne, zaj cia sportowo-ruchowe, warsztaty plastyczne, projekcje lmów, spotkanie z pracownikiem SANEPIDU pogadanka o zapobieganiu chorobom zaka nym, warsztaty fotogra czne, g o ne czytanie ksi ek, rejs statkiem po jeziorach mazurskich, konkurs karaoke, spotkanie z pracownikiem KRUS- pogadanka bezpieczne wakacje w ruchu drogowym, wycieczki krajoznawcze, relaks na pla y nad jeziorem Ro. 13 Serdecznie dzi kujemy Pani Teresie Alinie Skrodzkiej - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem za inicjatyw i wielkie zaanga owanie w organizacj pó kolonii. Mamy nadziej, e b dzie to pocz tek owocnej wspó pracy na kolejne lata. Konkurs - klasa 4a w Augustowie W maju br. spó ka PROSPERITA og osi a w Zespole Szkó w Gródku konkurs, którego nagrod by wyjazd dla zwyci skiej klasy w ciekawe miejsce województwa podlaskiego. Konkurs cieszy si du ym zainteresowaniem, a najbardziej zaanga owani okazali si rodzice dzieci z klasy 4a Szko y Podstawowej w Gródku, którzy wykazali si 100% frekwencj polegaj ca na odwiedzeniu punktu sprzeda y Spó ki Prosperita w Bia ymstoku i odebraniu materia ów promocyjnych (gazetka, ulotki) i tym sposobem zapewnili swoim dzieciom wycieczk. ARiMR Przed wej ciem do punktu sprzeda y Prosperita Sp. z o.o. w Bia ymstoku Wychowawczyni klasy wybra a dla swoich uczniów pi kn tras wycieczki - rejs statkiem po Kanale Augustowskim. ` WIESCI Z IZBY El bieta Or owska PIR Kolno Zapraszamy wszystkich rolników powiatu bia ostockiego do punktu sprzeda y Spó ki w Bia ymstoku, ul. Lipowa 30/110, tel Ewa empicka Prezes PROSPERITA Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor Greenland Technologia Em i Allfex Polska WYCIECZKA DO AUGUSTOWA Spó ka Prosperita ul. Lipowa 30 lok. 110, Bia ystok zorganizowa a w dniu r. klasie IV a Szko y Podstawowej w Zespole Szkó w Gródku, wycieczk do Augustowa. W programie wycieczki mieli my wiele atrakcji mi dzy innymi p ywali my statkiem po Kanale Augustowskim. W sk ad kana u wchodzi m.in. jezioro Necko i rzeka Netta, na której brzegach rozlega si Rezerwat Przyrody Rospuda. Podczas rejsu mogli my zobaczy pa ac na wodzie Falkowski, dooko a którego rosn m ode, p acz ce wierzby. Kiedy zobaczyli my ab dzie, przemi y Pan kapitan Micha pozwoli nam wyj na tak zwany taras i karmili my je chlebem. Kiedy zbli ali my si do Rezerwatu Przyrody Rospuda, kapitan opowiedzia nam histori o norce ameryka skiej, która zjad a pi ma ych ab dzi. Wszystkie dzieci bardzo zainteresowa y si t ciekaw opowie ci i wspó czu y ab dziom. Po zako czonym rejsie statkiem pojechali my autobusem do wsi Hamulki. Jest to cudowne miejsce w Biebrza skim Parku Narodowym, w którym znajduje si gospodarstwo agroturystyczne Chata za wsi. Gospodarze przygotowali nam mnóstwo atrakcji. Po zjedzeniu pysznego obiadu grali my w pi k, zbierali my truskawki, bawili my si z psem. Mieli my te mo liwo uczestniczy w pokazie wypieku s kacza. S kacz wypiekany jest metod tradycyjn tzn. na naturalnym ogniu z drewna li ciowego. Pokaz po czony by z ogniskiem i kie baskami. wietnie si bawili my i mamy zamiar tam jeszcze wróci. Wycieczk ufundowa a nam rma PROSPERITA Sp. z o. o., której bardzo serdecznie dzi kujemy. Podzi kowania nale si tak e Panu Wójtowi Gminy Gródek Wies awowi Kulesza oraz naszym wspania ym rodzicom, którzy solidarnie przyczynili si do wygrania tego wyjazdu. Klasa 4a Klasa IV,,a Olga Sajewska i Izabela Emilia Trochimczyk

14 14 Barman, to nie tylko zawód to stan umysłu KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI ` WIESCI Z IZBY/DELEGACI/POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH Barma stwo to wietny zawód. Pozwala pozna multum ciekawych osób czy tajniki marketingu (co si w yciu bardzo przydaje). Co najwa niejsze, to ju nie jest profesja tylko dla studentów. Z barma stwem mo na zwi za ycie, nale y si temu jednak po wi ci. Tu si naprawd trzeba postara i trzeba chcie. W restauracji Ruta w Pu sku zawodu Barman uczy o si przez 2 tygodnie w okresie od do r. 10 uczestników. Szkolenie zosta o zrealizowane w ramach Projektu Nowe umiej tno ci sposobem na sukces i szansa na lepsze jutro-ii edycja wspó nansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Wyk adowc szkolenia by Sylwester Koty ski, który wyja ni uczestnikom, e bycie barmanem to nie tylko ci g e imprezowanie ale tak e godziny nauki i pracy po nocach. To praca w niedziele wieczór i w poniedzia ek rano. To obs ugiwanie z u miechem go ci, których najch tniej chcia oby si przejecha walcem. To pot, wieczny gwar i poci te palce. Agnieszka Artemiuk PIR Poros y Pawel Karol Sztukowski Delegat Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu augustowskiego. Ma 31 lat, kawaler. Mieszka we wsi Skieblewo, po o onej w gminie Lipsk w powiecie augustowskim. Urodzi si w D browie Bia ostockiej, wychowywa na wsi. Pan Pawe uko cz y Uniwersytet Warmi sko - Mazurski z tytu em magister in ynier rolnictwa. Posiada 12 ha ziemi, z czego wi ksz cz powierzchni stanowi u ytki zielone oraz sieje zbo a. Produkcja ro linna, któr zajmuje si delegat jest wykorzystywana w gospodarstwie rolnym ojca pana Paw a. Rodzice delegata prowadz gospodarstwo, które jest ukierunkowane na produkcj chowu byd a mlecznego. Pan Sztukowski oprócz pracy w gospodarstwie jest równie od 3 lat koordynatorem regionu pó nocno wschodniego w rmie Top Gen. W Podlaskiej Izbie Rolniczej dzia a ju czwarty rok. Agata Roga o PIR Augustów Posiedzenia Rad Powiatowych PIR W czer wcu oraz lipcu br. odby o si pi posiedze Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. 12 czerwca odby o si posiedzenie Rady PIR powiatu bia ostockiego, 10 lipca obradowa a Rada Powiatowa w Grajewie, 14. lipca odby o si posiedzenie delegatów Rady Powiatowej w Kolnie, 15 lipca obradowa a Rada Powiatowa Izby Rolniczej w om y a 31 lipca posiedzenie odby a Rada Powiatowa PIR powiatu sejne skiego. Na posiedzeniach poruszono wiele tematów, w tym m. in.: kwotowanie produkcji mleka, temat afryka skiego pomoru wi (ASF) - aby przywróci ubój rytualny, wniosek do Ministra Ochrony rodowiska o ingerencj w sprawie szkód wyrz dzanych przez dziki, szkody w uprawach wyrz dzane przez dziki i urawie, kwestie redukcje populacji bobrów, a tak e osi, jeleni na takim poziomie, eby by a mo liwo przed u ania populacji, kszta t p atno ci bezpo rednich w Polsce w latach , zasady cross compliance w obszarze identy kacji i rejestracji zwierz t, za o enia integrowanej ochrony ro lin, temat dotycz cy EFA, czyli obszarów proekologicznych, produkcji mleka jako pr nego rynku naszego województwa, a konkretnie uwolnienie kwoty mlecznej w 2015 r., likwidacji cukrowni w Polsce i ogromnych strat z tego tytu u. red.

15 INFORMACJE 15 Co pisza, o Nas... Dlaczego Wieprzowy? Bo smaczny i zdrowy! Na amach gazety PODLASKIE AGRO ukaza si artyku pt. Dlaczego Wieprzowy? Bo smaczny i zdrowy!, w którym jest mowa o zorganizowanym przez Podlask Izb Rolnicz wraz z Agencj Rynku Rolnego w dniu 1 czerwca 2014 r. w Bia ymstoku Pikniku Wieprzowego ze rodków Funduszu Promocji Mi sa Wieprzowego. ród o: Podlaskie Agro, Nr 5/50 Rolnicy oburzeni propozycjami ministra Sawickiego Na stronie internetowej ukaza si artyku pt. Rolnicy oburzeni propozycjami ministra Sawickiego dotycz cy wspólnego wyst pienia Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Podlaskiego Zwi zku Hodowców Byd a i Producentów Mleka do ministra rolnictwa z pismem dotycz cym przyj cia nowego systemu p atno ci bezpo rednich na lata , który zosta przekazany Komisji Europejskiej. ród o: Afrykanski pomór swin jest juz w chlewniach! G ówny Lekarz Weterynarii poinformowa 23 lipca 2014r., e otrzyma z Pa stwowego Inspektoratu Weterynarii w Pu awach o cjalne wyniki wiadcz ce o wyst pieniu pierwszego ogniska ASF u wi. Zainfekowane stado licz ce 5 wi po o one jest w gminie Gródek (pow. bia ostocki). Po potwierdzeniu w stadzie obecno ci wirusa ASF 3 yj ce zwierz ta zosta y zabite i poddane utylizacji w bezpieczny sposób. Teren ca ego gospodarstwa zosta oczyszczony i zdezynfekowany. Podj te zosta y wszelkie przewidziane prawem i procedurami dzia ania zwi zane ze zwalczaniem choroby. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bia ymstoku w rozporz dzeniu wydanym 24 lipca 2014 okre li obszar zapowietrzony, na którym wyst puje ASF w promieniu 3 km wokó ogniska choroby. Jego zewn trzn granic stanowi : od wschodu: Mostowlany w kierunku pó nocnym i wzd u wschodniej granicy pa stwa do linii kolejowej; od pó nocy: wzd u linii kolejowej w kierunku miejscowo ci Zubki, przez ni do w z a kolejowego; od zachodu: wzd u linii kolejowej w kierunku po udniowym, do skrzy owania dróg Bielewicze-Wiejki, Bielewicze Zubry, a nast pnie wzd u drogi miejscowej Wiejki; od po udnia: ze wsi Wiejki na wschód drog do kolonii Wiejki, Nowa upianka, Kituryki, Dublany do granicy pa stwa. Z obszaru tego zakazuje si wywo enia wi, materia u biologicznego wi, przywo enia/wywo enia zwierz t innych ni trzoda chlewna bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bia ymstoku. Nie wolno równie transportowa wi po drogach prywatnych i publicznych, organizowa targów, wystaw zwierz t, polowa zbiorowych i od owów zwierz t. Zakazano tak e wywo enia i rozrzucania ció ki oraz nawozu naturalnego. Zabroniona jest wysy ka produktów pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi oraz produktów pozyskanych ze wi do pozosta ych pa stw cz onkowskich UE, pa stw trzecich oraz do znajduj cych si poza stref cz ci naszego kraju. Rozporz dzenie nakazuje tak e oznakowanie tablicami ostrzegaj cymi ca ego terenu, umieszczenie przed chlewniami, ale równie budynkami u yteczno ci publicznej mat dezynfekcyjnych. W promieniu kolejnych 7 km wyznaczono tzw. obszar zagro ony, który obejmuje: od wschodu: wzd u granicy pa stwa do kol. Zaleszany i dalej do Chomontowic, od pó nocy: od granicy w Chomontowicach w kierunku u an do granicy z powiatem sokólskim i na zachód drog do miejscowo ci Grzybowce, od zachodu: od miejscowo ci Grzybowce do drogi krajowej nr. 65 w kierunku Gródka wzd u jego wschodniej granicy przez Mieleszki a do Mieleszek kol., od po udnia: od Mieleszek w linii prostej do Ciwoniuk, Bachur, wzd u drogi do Szymek, Nowosadów i kol. Zaleszany. Z terenu zagro onego nie wolno wywozi wi, ani materia u biologicznego pochodz cego od wi, transportowa ich po drogach publicznych i prywatnych organizowa targów i wystaw. Teren zostanie oznaczony tablicami ostrzegaj cymi. Na wyznaczonym terenie znajduje si 37 gospodarstw utrzymuj cych cznie 192 winie. G ówny Lekarz Weterynarii poinformowa, e zostan one obj te procedurami sanitarnymi zwi zanymi ze zwalczaniem ASF. W dniach 28 i 29 lipca inspekcja weterynaryjna przeprowadzi a akcj likwidacji i utylizacji wi w gospodarstwach w stre e zapowietrzonej ASF, czyli oddalonej o 3 km od pierwotnego ogniska choroby. U pionych zostanie 150 wi utrzymywanych w oko o 50 gospodarstwach. Obecnie s u by weterynaryjne kontroluj gospodarstwa w stre e zagro onej ASF: prowadzony jest spis trzody chlewnej, lekarze sprawdzaj te czy w a ciciele przestrzegaj zasad bioasekuracji, m.in. czy przed wjazdem na teren gospodarstw le maty dezynfekcyjne. Niestety wi kszo chlewni nie jest wyposa onych w rodki bezpiecze stwa nie ma mat, budynki, w których utrzymywanych jest po kilka wi nie s ogrodzone. A za niestosowanie si do wymaga prawnych i zakazów oraz nakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania choroby gro surowe kary. Wszelkie dzia ania nakazane przez Inspekcj Weterynaryjn zwi zane z zabiciem wi nansowane s z bud etu pa stwa, a za zwierz ta przys uguje odszkodowanie. Rolnicy otrzymuj pokwitowanie odbioru zwierz t wraz z wycen ka dej sztuki, które wyceniane s indywidualnie. Jak dotychczas cena za kilogram zabieranych do utylizacji zwierz t waha si w granicach 5,50-5,75 z. Natomiast 1 sierpnia b.r. o cjalnie potwierdzono 12-ty przypadek afryka skiego pomoru wi u dzików na terytorium naszego kraju. W okolicy miejscowo ci Wiejki w powiecie bia ostockim, 7 km od polsko-bia oruskiej granicy znaleziono kolejne zw oki dwóch pad ych dzików. W dniu 1 sierpnia badaniami w krajowym laboratorium referenc yjnym ds. A SF potwierdzono obecno materia u genetycznego wirusa afryka skiego pomoru wi. Pad e dziki zosta y unieszkodliwione pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Anna Pieraszewicz PIR Poros y

16 16 ARTYKUL SPONSOROWANY Kilka podstawowych zasad, które nale y zachowa podczas zabiegu inseminacji W A CIWE POST POWANIE Z NASIENIEM 1. Przechowuj kontener z ciek ym azotem w miejscu suchym i czystym, które pozwala Ci na swobodne sprawdzenie jego zawarto ci. 2. Regularnie, raz w tygodniu, sprawdzaj poziom ciek ego azotu nie powinien by ni szy ni 8 cm. 3. Prowad dok adny spis nasienia w kontenerze, aby nie wyjmowa s omek ponad szyjk bez potrzeby! 4. Podno kubek tylko do takiej wysoko ci, aby móg dosi gn s omki p set - oko o 12 cm od uj cia szyjki kontenera. 5. Aby zachowa wysok jako nasienia, nie podno kubka ze s omkami na wysoko szyjki kontenera, na czas d u szy ni 10 sekund. 6. Nasienie mo na rozmra a na dwa sposoby: sposobem kieszonkowym (w specjalnym pokrowcu na 3-5 minut) oraz w a ni wodnej (umieszczenie s omki w wodzie o temperaturze Celsjusza na minimum 40 sekund). 7. Nasienie powinno by u yte w jak najkrótszym czasie po rozmro eniu (do 15 minut od wyj cia z kontenera). 8. Zawsze chwytaj s omk p set, nigdy palcami!!! 9. W celu ochrony nasienia przed niekorzystnymi czynnikami, osusz s omk papierowym r cznikiem po wyj ciu z a ni wodnej. 10. Sprawd zapis na s omce, w celu identy kacji buhaja. WA NE: Zawsze aduj tylko jeden pistolet na raz. 11. Wyjmij os onk z paczki. 12. Ogrzej pistolet, zanim umie cisz w nim s omk. 13. Po za adowaniu s omki obetnij jej wolny koniec specjaln gilotynk. 14. Zawsze oczyszczaj ostrze gilotynki, w celu unikni cia zanieczyszczenia kolejnych s omek. 15. Na ó os onk na pistolet i umocuj j. 16. Wci nij lekko t oczek pistoletu, w celu wypchni cia powietrza ze s omki. 17. Za adowany pistolet owi r kawic inseminacyjn i umie blisko cia a na czas transportu do krowy/ja ówki. W A CIWA TECHNIKA INSEMINACJI 1. Do ka dego zabiegu inseminacji u ywaj nowej r kawicy. 2. Nawil aj r kawic delikatnym, nietoksycznym elem. 3. Mów do zwierz cia, aby by o wiadome Twojej obecno ci. 4. Na ó nieco elu na odbyt zwierz cia, nast pnie delikatnie wprowad r k do odbytu. 5. Usu ka z prostnicy zwierz cia, b d przy tym delikatny. 6. Obmacaj od wewn trz drogi rodne w celu wykluczenia jakichkolwiek przeszkód do wykonania inseminacji. 7. Oczy srom zwierz cia, po czym delikatnie umie tam wziernik. 8. Powoli i delikatnie wprowad pistolet inseminacyjny do pochwy i pod aj w stron szyjki macicy. 9. Umie ko cówk pistoletu w zw eniu szyjki macicy. 10. Chwy szyjk macicy i manipuluj ni, aby umo liwi przeprowadzenie pistoletu (rys.1). 11. Nigdy nie wprowadzaj pistoletu do szyjki macicy, je li istnieje podejrzenie ci y!!! (sygna em mo e by luzowy czop w szyjce). 12. Zlokalizuj maciczny koniec szyjki i umie tam palec swój wskazuj cy. 13. Z wyczuciem przeprowad pistolet przez szyjk macicy, a do miejsca, które wskazuje palec. 14. Nie wprowadzaj pistoletu g biej ni maciczny koniec szyjki. 15. Upewnij si, e ko cówka pistoletu nie utkn a w uchy kach szyjki macicy. 16. B d uwa ny i pewien tego, co robisz czas na zdeponowanie nasienia. 17. Przytrzymuj c szyjk macicy umie trzon pistoletu pomi dzy palcem serdecznym i wskazuj cym prawej r ki, a jednocze nie t ok pistoletu utrzymuj blisko cia a, aby nie wysun si z szyjki podczas deponowania nasienia. 18. Powoli wciskaj c t ok pistoletu umie nasienie w trzonie macicy (powinno Ci to zaj oko o 5 sekund). 19. Przerwij deponowanie nasienia, je li zwierz si poruszy!!! Nast pnie ustal lokalizacj ko cówki pistoletu i kontynuuj zabieg. 20. Delikatnie wysu pistolet z pochwy i sprawd, czy nie ma na nim ladów krwi, ropy itd. oraz czy nasienie zosta o zdeponowane w ca o ci. 21. Wyjmij wziernik z pochwy i zanotuj wykonanie zabiegu. RYS. 1: Delikatnie poruszaj szyjką macicy w celu przeprowadzenia pistoletu Doradca hodowlany Top Gen Pawe Sztukowski tel RYS. 2: Odpowiednie miejsce do zdeponowania nasienia RYS. 3: Końcówka pistoletu umieszczona zbyt głęboko RYS. 4: Nie deponuj nasienia w szyjce macicy

17 INFORMACJE Informacja o ASF dla hodowców trzody chlewnej W zwi zku z wyst pieniem pierwotnego (pierwszego) ogniska afryka skiego pomoru wi u wi w gospodarstwie na terenie gminy Gródek, w powiecie bia ostockim, w województwie podlaskim poni ej przedstawiamy najwa niejsze informacje dla hodowców trzody chlewnej dotycz ce afryka skiego pomoru wi : Co to jest afryka ski pomór wi? - Afryka ski pomór wi (ASF) to szybko szerz ca si choroba wirusowa, na któr podatne s winie domowe oraz dziki. - Ludzie nie s wra liwi na zaka enie wirusem ASF w zwi zku, z czym choroba ta nie stwarza zagro enia dla innych zdrowia i ycia. - Najcz ciej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby nast puje poprzez transport, mi so, produkty mi sne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodz ce od chorych wi i dzików. - Najcz stsz przyczyn zaka enia wi jest bezpo redni kontakt ze zwierz tami zaka onymi lub zaka onymi odpadkami ywno ciowymi. - W przypadku terenów o wysokim zag szczeniu gospodarstw utrzymuj cych winie, rozprzestrzenianie si wirusa mi dzy gospodarstwami jest atwe, za po rednictwem osób odwiedzaj cych gospodarstwo lub zaka onej paszy, wody czy narz dzi. - Od 2007 roku wyst powanie ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na Bia orusi W 2014 roku ASF wykryto na Litwie, w Polsce i na otwie. Jak rozpozna afryka ski pomór wi? U wi mog pojawia si nast puj ce objawy: - wysoka gor czka, z tym e gor czkuj ce winie maj pocz tkowo zachowany apetyt i zachowuj si normalnie; - liczne padni cia wi w ró nym wieku; - sinica skóry uszu, brzucha i boków cia a, drobne, lecz widoczne wybroczyny w skórze; - duszno, pienisty lub krwisty wyp yw z nosa; - biegunka, cz sto z domieszk krwi. Jak zapobiega afryka skiemu pomorowi wi? - Ograniczy dost p osobom postronnym do pomieszcze lub miejsc, w których znajduj si zwierz ta, w szczególno ci osobom, które w ostatnim czasie przebywa y na terytorium krajów gdzie wyst pi a ASF lub bra y udzia w polowaniach na zwierz ta owne; - Zabezpieczy swoje gospodarstwo przed przedostaniem si dzików, zabezpieczy pasze przed dost pem zwierz t wolno yj cych; - Stosowa w gospodarstwie procedury sanitarne utrzymywa gospodarstwo w czysto ci, dba o czysto sprz tu u ywanego w gospodarstwie, stosowa odka anie bie ce, u ywa osobnego obuwia, odzie y ochronnej oraz narz dzi do obs ugi zwierz t; - Nie wprowadza do gospodarstwa zwierz t niewiadomego pochodzenia bez wiadectwa zdrowia lub wykazuj cych jakiekolwiek objawy os abienia; ci g dalszy na str. 18 Nasienie buhajów amerykańskich Czołówka TPI Wyłaczny przedstawiciel CRI w Polsce Top Gen Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 23, G ubczyce tel. (77) w 102, kom , ,

18 18 INFORMACJE ci g dalszy ze str Nie skarmia zwierz t odpadkami ywno ci. Podejrzewasz wyst pienie afryka skiego pomoru wi? - posiadacz zwierz t, który zauwa y objawy nasuwaj ce podejrzenie choroby zaka nej, jest zobowi zany do natychmiastowego zg oszenia podejrzenia choroby (obowi zek ustawowy obwarowany sankcj karn ); - zg oszenie nale y przekaza do powiatowego lekarza weterynarii bezpo rednio, albo za po rednictwem lekarza weterynarii opiekuj cego si gospodarstwem lub w a ciwego miejscowo organu samorz du terytorialnego (wójta, burmistrza). Zg osi e podejrzenie afryka skiego pomoru wi co dalej? Po dokonaniu zg oszenia - do czasu przybycia urz dowego lekarza weterynarii hodowca zwierz t zobowi zany jest do: - izolacji i strze enia w gospodarstwie wszystkich przebywaj cych; - wstrzymania si od wywo enia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególno ci mi sa, zw ok zwierz cych, rodków ywienia zwierz t, wody, ció ki, Aby odpowiedzie na to pytanie nale y zapozna si z propozycjami przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproponowane podczas konsultacji - wsparcie sektorów byd a i krów, zarówno co do wielko ci (50 szt) jak równie stawki (110 euro krowa i 139 euro byd o) przyjmowane by o przez rolników z nadziej na stabilizacj sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Tym bardziej, e wiosn tego roku, rolnicy zostali pozbawieni uzupe - niaj cej p atno ci zwierz cej. Jednak okaza o si, e przed o one 31 lipca 2014r. propozycje Ministerstwa Rolnictwa do Komisji Europejskiej odbiegaj od konsultowanych propozycji, nast pi o drastyczne zmniejszenie p atno ci do produkcji zarówno co do ilo ci jak równie wielko ci stawki. Jedno jest pewne, e system p atno ci, który nas czeka - b dzie odmienny od dotychczas obowi - zuj cego. Od 2015 r. b d nowe elementy wchodz ce w sk ad p atno ci bezpo rednich. 1. Jednolita p atno obszarowa Warunki przyznawania jednolitej p atno ci obszarowej od 2015 r. b d zbli one do dotychczasowych. Szacuje si, e stawka JPO wyniesie ok. 110 euro/ha i b dzie nadal przys ugiwa a rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, o cznej powierzchni nie mniejszej ni 1 ha. Wyj tek od tej zasady b dzie mia zastosowanie wobec rolników, którzy nie posiadaj u ytków rolnych albo posiadaj u ytki o powierzchni mniejszej ni 1 ha, a posiadaj zwierz ta kwali kuj ce si do p atno ci zwi zanych z produkcj (byd o, krowy, owce lub kozy). B d oni mogli otrzyma p atno ci bezpo rednie, o ile czna kwota p atno ci, która ma zosta im przyznana, wynosi przynajmniej 200 euro. 2.P atno za zazielenienie nawozów naturalnych; - uniemo liwienia dost pu osobom postronnym do pomieszcze lub miejsc, w których znajduj si zwierz ta podejrzane o zaka enie lub chorob. Za winie zabite, poddane ubojowi oraz pad e w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afryka skiego pomoru wi przys uguje odszkodowanie ze rodków bud etu pa stwa. Ponadto zawiadamiamy, i w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego zosta o opublikowane rozporz dzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bia ymstoku z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zwalczania afryka skiego pomoru wi na terenie powiatu bia ostockiego (Dz. U. Woj. Podl. Poz. 2736) wyznaczaj ce obszar zapowietrzony i zagro ony w zwi zku z wyst pienie afryka skiego pomoru wi u wi. sowanie przeznaczone jest 30% krajowej koperty nansowej. Szacowana stawka p atno ci za zazielenienie wyniesie ok. 74 euro/ha. Aby otrzyma p atno ci za zazielenienie trzeba b dzie wprowadzi w gospodarstwie rolnym trzy wymogi dotycz ce nast - puj cych praktyk: Utrzymanie trwa ych u ytków zielonych (TUZ) W celu ochrony trwa ych u ytków zielonych, wprowadzono obowi zek utrzymania przez rolników trwa ych u ytków zielonych. Na obszarach Natura 2000 b dzie obowi zywa zakaz przekszta cania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwaych u ytków zielonych. Dywersy kacji upraw czyli posiadanie kilku upraw: a)gospodarstwa rolne do 10 ha b d zwolnione z wymogu dywersy kacji upraw, b) od 10 do 30 ha gruntów ornych gospodarstwa zobowi zane b d do prowadzenia co najmniej 2 ró nych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa g ówna nie mo e zajmowa wi cej ni 75% gruntów ornych, c) powy ej 30 ha gruntów ornych gospodarstwa rolne zobowi zane b d do prowadzenia co najmniej 3 ró nych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa g ówna nie mo e zajmowa wi cej ni 75% gruntów ornych, a dwie uprawy cznie nie mog zajmowa wi cej ni 95% gruntów ornych. ród o: G ówny Inspektorat Weterynarii Jakie dopłaty bezposrednie w 2015 r. - kto zyska a kto straci? W okresie od 15 maja do 15 lipca uprawiane ro liny powinny znajdowa si na polu, bo b d podlega y sprawdzeniu przez organ kontrolny. Wa ne jest to, e za odr bn upraw uznawane b d uprawy formy jarej i ozimej, nawet je li s tego samego rodzaju dla przyk adu pszenica jara i pszenica ozima. Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) Utrzymanie obszarów proekologicznych b dzie dotyczy o gospodarstw o powierzchni powy ej 15 ha gruntów ornych, które b d zobowi zane, aby posiada obszary proekologiczne EFA na powierzchni co najmniej 5% gruntów ornych. Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej p atno ci obszarowej zobowi zani b d do realizacji zazielenienia. Na jej nanci g dalszy na str. 19

19 ci g dalszy ze str. 18 Do obszarów tych zalicza si b d np. oczka wodne, ywop oty, grunty ugorowane, strefy buforowe, pasy gruntów wzd u obrze y lasu, rowy o maksymalnej szeroko ci do 6 m, zagajniki, uprawy wi ce azot, mi dzyplony lub pokrywa zielona w postaci wsiewek traw wysiewanych w terminie do 30 wrze nia utworzonych z co najmniej 2 gatunków /zbó, oleistych, pastewnych/. Uwaga: mieszanki z o one z samych gatunków zbó nie b d uznawane za obszary proekologiczne. 3. P atno dodatkowa P atno dodatkowa b dzie przys ugiwa a wszystkim rolnikom ale tylko w przedziale od 3 do 30 ha. Stawka tej p atno ci wyniesie ok. 41 euro/ha. Szacuje si, e p atno dodatkowa tra do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% gospodarstw. Reasumuj c p atno od 3 do 30 ha przy spe nieniu wszystkich wymogów b dzie sk ada a si z nast puj cych p atno ci: JPO + zazielenienie +p atno dodatkowa tj. 110 euro +74 euro+ 41 euro. 4. P atno dla m odych rolników M ody rolnik otrzyma dodatkow p atno - stawka wyniesie ok. 62 euro/ha. I b dzie mia a posta p atno ci powierzchniowej /2% koperty krajowej/. P atno b dzie przyznawana do powierzchni nie wi kszej ni 50 ha. M ody rolnik to osoba do 40 roku ycia, a wsparcie b dzie otrzymywa nie d u ej ni 5 lat, licz c od dnia za o enia gospodarstwa. INFORMACJE szacowana kwota 400 euro/1 ha P atno ci dla ma ych gospodarstw System uproszczony dla gospodarstw ma ych. Do tego systemu b d mogli przyst pi rolnicy tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku Automatycznie zostan w czeni ci rolnicy, którzy otrzymuj nie wi cej ni 1250 euro. Wyst pienie z tego systemu b dzie mo liwe w dowolnym momencie, przy czym b dzie to wi za o si z brakiem mo liwo ci ponownego udzia u w kolejnych latach. Do systemu dla ma ych gospodarstw b dzie mog o przyst pi ka de gospodarstwo - brak jest jakichkolwiek ogranicze. Jednak z uwagi na górn kwot 1250 euro/suma wszystkich p atno ci/zak ada si, e zainteresowane tym systemem b d gospodarstwa najmniejsze. Gospodarstwa te b d zwolnione z przestrzegania zasad wzajemnej zgodno ci. 7. Przej ciowe wsparcie krajowe Przej ciowym wsparciem krajowym b dzie obj ty sektor tytoniu. Zgodnie z przepisami unijnymi, przej ciowe wsparcie krajowe mo e by stosowane wy cznie na warunkach, które by y stosowane w odniesieniu do roku Ni ej zamieszczona tabela pokazuje szacunkowe stawki p atno ci: 5.P atno ci zwi zane z produkcj O tak p atno ci b d mogli ubiega si rolnicy, którzy prowadz dzia alno w nast puj cych sektorach: byd o, krowy, owce, kozy, ro liny wysokobia kowe, chmiel, skrobia ziemniaczana, buraki cukrowe, pomidory, owoce mi kkie (truskawki i maliny) oraz len i konopie w ókniste. P atno ta b dzie obowi zywa na terenie ca ego kraju. P atno do byd a b dzie przys ugiwa a do zwierz t w przedziale od 1 do 30 sztuk w gospodarstwie, pod warunkiem, e rolnik b dzie posiada co najmniej 3 sztuki m odego byd a w wieku do 24 miesi cy. Szacowana stawka p atno ci wyniesie ok. 70 euro za sztuk. Planowane jest wsparcie do byd a w wieku 6-8 miesi cy oraz miesi ce (p atno maksymalnie dwa razy do tej samej sztuki byd a). P atno ci b dzie obj te byd o, niezale nie od p ci, spe niaj ce wymogi w zakresie identy kacji i rejestracji zwierz t. P atno do krów b dzie przys ugiwa a rolnikom posiadaj cym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesi cy, do krów w przedziale od 1 do 30 sztuki w gospodarstwie. Szacowana stawka p atno ci wyniesie ok. 70 euro/szt. P atno ci do owiec b dzie przys ugiwa a rolnikom posiadaj cym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Stawka p atno ci 25 euro/szt. P atno do kóz przys ugiwa a rolnikom posiadaj cym co najmniej 5 sztuk samic kozy, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Stawka p atno ci 15 euro/szt. Kolejne wsparcie dotyczy: ro lin wysokobia kowych szacowana kwota to 326 euro/ha b dzie przys ugiwa a do powierzchni uprawy ro lin str czkowych i motylkowatych drobnonasiennych w plonie g ównym. 100% stawki b dzie przys ugiwa o maksymalnie do 50 ha. P atno ci do: buraków cukrowych, skrobi i pomidorów - Nale y mie na uwadze, e s to orientacyjne stawki i tylko mo na dokona symulacyjnego wyliczenia, kto zyska a kto straci na dop atach obszarowych. Ostateczne stawki p atno ci b d wynikiem podzielenia ustalonej koperty krajowej przez kwali kuj c si w danym roku liczb hektarów i zwierz t. Bogumi a Roszczyk-Parzych PIR Poros y

20 20 INFORMACJE Miedzynarodowy Dzien Kul Bokashi 8 sierpnia, od wielu lat, obchodzony jest Mi dzynarodowy Dzie Kul Bokashi. Tego dnia na ca ym wiecie wrzuca si do zbiorników wodnych, wcze niej ulepione, kule bokashi w celu poprawienia jako ci wody. Wrzucanie kul Bokashi do zbiornika wodnego Lepienie kul Bokashi Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz s ysza o pozytywnym dzia aniu Efektywnych Mikroorganizmów na zbiorniki wodne i zdecydowa o udziale miasta (jako pierwsze w województwie) w tej akcji. 25 czerwca uczniowie dwóch miejskich szkó ulepili 2400 kul z gliny (o któr postara o si Miasto) oraz produktów dostarczonych przez rm Greenland Technologia Em: Bokashi Probiotyk, proszku ceramicznego, Em Melasy raz produktu Em1. Kule przez pó tora miesi ca le akowa y w ch odnym, zacienionym miejscu, gdzie dojrza y i mo na je by o wrzuci do zalewu. 8 sierpnia, mimo fatalnej pogody, kilkadziesi t osób przysz o wrzuca kule bokashi. W ród ochotników byli Delegaci PIR: Wiaczes aw Szumski, Krzysztof Karnaszewski i Adam Wis ocki z Rodzinami. ci g dalszy na str. 21

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r. projekt ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2007 r. projekt w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zak adów pa stw trzecich, z których mog by przywo one pasze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU ANKIETA ZGŁOSZENIOWA II edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU ORGANIZATOR: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich PARTNER KONKURSU: POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI PATRONAT HONOROWY:

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci i sposobu uiszczania op aty za prowadzenie oceny warto ci u ytkowej pszczó i stad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2008 r. Projekt w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników bada laboratoryjnych, odnosz cych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2016

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. WSTĘP. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia Programu

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 25 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 25 marca 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku

Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust 2

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 3449 UCHWAŁA Nr XX/111/12 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo