W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR)."

Transkrypt

1

2 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronione tymczasowym wyłącznym prawem) publikowane są raz w roku w jednym z numerów Diariusza. W roku 2013 wykazy te, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r., zostały opublikowane w numerze 3(116)2013 Diariusza (rozdział VII); - wpisanych do krajowego rejestru zawierają listy odmian roślin uprawnych wydawane raz w roku przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Ukazują się listy odmian roślin rolniczych, roślin warzywnych oraz roślin sadowniczych. W listach odmian roślin warzywnych i sadowniczych znajdują się syntetyczne, urzędowe charakterystyki odmian wpisanych do krajowego rejestru w danym roku, obejmujące opis botaniczny oraz opis innych właściwości odmiany. Diariusz oraz poszczególne listy odmian można zamawiać w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. The Diariusz (Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List) includes the information about changes concerning the Protection of Plant Breeders Rights (PBR) and the National List (NLI). Official documents reflecting the state of varieties: - protected by PBR as well as these being the subject of an application for grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) are rolls of varieties which are published every year in one of the numbers of the Polish Gazette for Plant Breeders Rights and National List (Diariusz). In 2013 the rolls, valid on , were published in the number 3(116)2013 of the Gazette (chapter VII); - admitted to the National List are lists of cultivated plants which are published once a year by the Research Centre for Cultivar Testing. The following lists of cultivated plant varieties are issued: agricultural, vegetable and fruit plants. The lists of vegetable plant varieties and fruit plant varieties contain also the synthetic official characterization of the varieties included in the National List in the appropriate year. Both Diariusz and particular lists are available for ordering from the Research Centre for Cultivar Testing. 1. OCHRONA PRAWNA ODMIAN NA POZIOMIE KRAJOWYM National PBR Protection Wykazy odmian: zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa (chronionych tymczasowym wyłącznym prawem hodowcy) chronionych wyłącznym prawem hodowcy na terytorium Polski, aktualizowane na bieżąco, dostępne są na naszej stronie internetowej: - w dziale Ochrona prawna odmian cd. na 3. stronie okładki continued on the 3 rd cover page

3 Lists of varieties: applied for the grant of the Plant Breeders' Rights (protected by provisional PBR) protected by PBR on the territory of Poland, updated systematically, are available on our website: - in section Plant Variety Protection 2. OCHRONA PRAWNA ODMIAN NA POZIOMIE UNIJNYM Community Plant Variety Right Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin Community Plant Variety Office (CPVO) 3, boulevard Maréchal Foch BP FR Angers Cedex 02 Tel.: (33) Fax: (33) website: Pod tym adresem można znaleźć wykazy odmian chronionych na terytorium UE (w tym także na terytorium Polski). At this web address can be found the lists of varieties protected on the EU territory. 3. KRAJOWY REJESTR Polish National List Aktualizowane na bieżąco wykazy odmian wpisanych do krajowego rejestru w Polsce dostępne są pod adresem: - w dziale Rejestracja odmian Lists of varieties admitted to the Polish National List, updated systematically, are available on our website: - in section Variety Registration 4. WSPÓLNOTOWE KATALOGI ODMIAN ROŚLIN EU Common Catalogues Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej Official Journals of the European Union - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz suplementy - Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV) oraz suplementy - Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species (CCA) and supplements - Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species (CCV) and supplements dostępne są pod adresem: can be found at the following address: Baza danych Unii Europejskiej oferuje narzędzie do wyszukiwania odmian roślin rolniczych i warzywnych, których materiał siewny może być wprowadzony do obrotu na terytorium UE. Zapewnia ona szybki i łatwy dostęp do danych, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym, pod adresem: The EU database of registered plant varieties offers a search tool for all the agricultural and vegetable plant varieties whose seed can be marketed throughout the European Union. It provides a rapid and easy access to the data which have been published in the Official Journal, at the following address: Wydawca: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka, COBO 69/2013, n. 160 ISSN X

4 SPIS TREŚCI - CONTENTS A. KRAJOWA OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - National Plant Breeders' Rights Protection (PBR) Strona - Page I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for the Grant of the Plant Breeders' Rights. 3 *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations... - III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Withdrawal of Applications for the Grant of the Plant Breeders' Rights... 5 *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Grant of the Plant Breeders' Rights ODMOWY PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA - Refusal to Grant of the Plant Breeders' Rights... - V. ZMIANY HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Breeders and Agents ODMIAN ZGŁOSZONYCH O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - of Varieties Applied for the Grant of the Plant Breeders' Rights ODMIAN CHRONIONYCH WYŁĄCZNYM PRAWEM - of Varieties Protected by the Plant Breeders' Rights... - *VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Surrender or Cancellation of the Plant Breeders' Rights USTANIE WYŁACZNEGO PRAWA (WYGAŚNIĘCIE OKRESU OCHRONY PRAWNEJ) - Expiration of the Plant Breeders' Rights UNIEWAŻNIENIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Nullity of the Plant Breeders' Rights... - VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW HODOWCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW - Changes of Names and Addresses of Breeders and Agents NOWE FIRMY HODOWLANO-NASIENNE (HODOWCY) UTWORZONE W MIEJSCE DOTYCHCZAS ISTNIEJĄCYCH - New Breeding and Seed Producing Companies Founded Instead of Hitherto Existing Ones ZMIANA HODOWCY I PEŁNOMOCNIKA HODOWCY - Change of Breeder and Agent REZYGNACJA Z PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJACEGO HODOWCĘ - Revocation of Agent ZMIANA PEŁNOMOCNIKA HODOWCY- Change of Breeder s Agent POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO HODOWCĘ - Appointment of Agent... - B. KRAJOWY REJESTR ODMIAN (KR) - National List of Varieties (NLI) I. WNIOSKI - Applications O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU - for Addition to the National List O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE - for Prolongation of the Validity Period of Acceptance in the National List... 9 *II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations PRZYJĘCIE PROPOZYCJI JAKO NAZWY ODMIANY; patrz IV.1. - Approval of Proposed Variety Denominations; see IV PROPOZYCJE ZMIANY NAZW - Proposed Changes of Variety Denominations ZMIANA NAZW - Approval of Changed Variety Denominations... - III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU - Withdrawal of Applications for Addition to the National List *IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Addition to the National List

5 2. ODMOWY WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Refusal to Addition to the National List PRZEDŁUŻENIA OKRESU WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE - Prolongation of the Validity Period of Acceptance in the National List ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI DYREKTORA COBORU DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - Resolving of the Appeal from a Decision of COBORU Director to the Minister of Agriculture and Rural Development UCHYLENIA DECYZJI W SPRAWIE SKREŚLENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU - Annulment of the Decision on Deletion from the National List... - V. ZMIANY ZGŁASZAJĄCEGO ODMIANĘ, ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ, HODOWCY ORAZ PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Changes of Applicant, Maintainer, Breeder and Breeder's and/or Maintainer's Representative ODMIAN ZGŁOSZONYCH O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Applied for Addition to the National List ODMIAN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Admitted to the National List... - *VI. SKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU - Deletion from the National List VII. OGŁOSZENIA - Notices ZMIANA NAZW I ADRESÓW ZGŁASZAJĄCEGO ODMIANĘ, ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ, HODOWCY ORAZ PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Changes of Names and Addresses of Applicant, Maintainer, Breeder and Breeder's and/or Maintainer's Representative ZMIANA ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ, HODOWCY ORAZ PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Change of Maintainer, Breeder and Breeder's and/or Maintainer's Representative REZYGNACJA Z PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Revocation of Breeder's and/or Maintainer's Representative ZMIANA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Change of Breeder's and/or Maintainer's Representative POWOŁANIE PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Appointment of Breeder's and/or Maintainer's Representative SKREŚLENIA KOLEJNEGO ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU - Removals of the Additional Variety Maintainers from the National List... - C. WYKAZ ADRESOWY ZGŁASZAJĄCYCH I ZACHOWUJĄCYCH ODMIANY, HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Addresses List of Applicants, Maintainers, Breeders, Breeders' Agents and Breeder's and/or Maintainer's Representatives * UPOV: Nazwy Odmian - Variety Denominations 4

6 A. KRAJOWA OCHRONA PRAWNA ODMIAN (KO) - National Plant Breeders' Rights Protection (PBR) I. WNIOSKI O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Applications for the Grant of the Plant Breeders' Rights Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Data złożenia wniosku- Application Date H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Nazwa ostateczna- Denomination ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. ozima - winter R H-611 STH 6012 R H-611 STH 6212 R H-611 STH 6412 ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Wierzba wiciowa - Common Osier/Hemp Willow - Salix viminalis L. O H-1019 SPEC 1047 O H-1019 SPEC

7 II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations 1. PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Propozycja nazwy- Proposed Denomination Typ nazwy- Type of Denomination F-Nazwa niekodowa- Fancy Name C-Nazwa kodowa- Code Name ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. ozima - winter R 1350 H-950 SO1006 Sosthene F P-1010 R 1351 H-1012 SEM 3596 Starway F P-1010 R 1352 H-1013 BOLB Jim F P-1010 R 1358 H-611 STH 6012 Torpeda F R 1359 H-611 STH 6212 Wilejka F R 1360 H-611 STH 6412 Panek F Rzepak - Oilseed Rape/Swede Rape - Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus ozimy - winter R 1354 H-159 DH 17 DH17 C P-556 R 1355 H-159 DH 18 DH18 C P-556 R 1356 H-159 DM 23 DM23 C P-556 R 1357 H-159 DM 24 DM24 C P-556 Życica trwała/rajgras angielski - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. R 1273 H-816 Jacklin CSI-1 Web F P-817 ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Lubaszka - Damson/Mirabelle - Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. S 242 A-986 Garla Garlito F H-985 4

8 ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Wierzba wiciowa - Common Osier/Hemp Willow - Salix viminalis L. O 1799 H-1019 SPEC 1047 Wolany F O 1800 H-1019 SPEC 1054 Spec F Żywotnik zachodni - White Cedar - Thuja occidentalis L. O 1798 H-1009 Dawid Dawid F III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYŁĄCZNEGO PRAWA - Withdrawal of Applications for the Grant of the Plant Breeders' Rights Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent Nazwa hodowlana- Breeder s reference Nazwa ostateczna- Denomination (Numer kodowy- Code No) ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Data wycofania- Date of Withdrawal Pszenżyto - Triticale - xtriticosecale Wittm. ex A. Camus ozime - winter R 1340 H-611 MAH

9 VI. WYŁĄCZENIE Z OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Termination of the Plant Breeders' Rights 1. POZBAWIENIE HODOWCY WYŁĄCZNEGO PRAWA - Surrender or Cancellation of the Plant Breeders' Rights UWAGA: Po pozbawieniu hodowcy wyłącznego prawa na terytorium Polski (ochrona na poziomie krajowym) odmiana może być nadal chroniona na terytorium UE (a zatem i w Polsce), zgodnie z regulacjami dotyczącymi wspólnotowego wyłącznego prawa - CPVR (ochrona na poziomie unijnym) (patrz: - Please note: On surrender of the national Plant Breeder s Right in Poland, the variety can still be protected according to the European Plant Variety Protection regulation (see: Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa- Grant No H-Hodowca- Breeder P-Pełnomocnik- Agent (Numer kodowy- Code No) Nazwa- Denomination Data- Date ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 167 H-781 Perła ROŚLINY OZDOBNE - Ornamental Plants Skrętnik ogrodowy - Streptocarpus/Cape Primrose - Streptocarpus xhybridus Voss O 2231 H-897 Asia

10 B. KRAJOWY REJESTR ODMIAN (KR) - National List of Varieties (NLI) I. WNIOSKI - Applications 1. O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU - for Addition to the National List Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Data złożenia wniosku- Application Date A-Zgłaszający- Applicant Z-Zachowujący- Maintainer H-Hodowca- Breeder Nazwa hodowlana- Breeder s reference (Numer kodowy- Code No) ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Nazwa ostateczna- Denomination Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. ozima - winter R A-399 LEU Etana Z,H-205 R A-429 NIC SB Z,H-849 R A-429 NIC A Z,H-849 R A-429 NIC B Z,H-849 R A-429 NIC B Z,H-849 R A-429 NIC D Z,H-849 R A-556 NORD 07267/004 Z,H-306 R A-556 NORD 08045/027 Z,H-306 R A-556 NORD 08069/007 Z,H-306 R A-556 NORD 08069/054 Z,H-306 R A-556 SURH Hyteck Z,H-786 R A-556 STRU Z,H-933 R A-556 STRU Z,H-933 R A-556 STRU Z,H-933 R A-556 BB Z,H-340 R A-556 BB Z,H-340 R A-556 BB Z,H-340 R A-556 BB Z,H-340 7

11 R A-556 BB Z,H-340 R A-556 BB Z,H-340 R A-389 MH Z-879 H-670 R A-389 MH Z-879 H-670 R A-389 Sj Z,H-513 R A-389 KW R A-389 KW R A-389 KW R A-389 KW R A-388 R Z-1017 H-1016 R A-388 R Z-1017 H-1016 R A-388 R Z-1017 H-1016 R A-386 LW Hewitt Z,H-523 R A-386 LW-Z Tulip Z,H-523 R A-386 LW 00W Kelvin Z,H-523 R A-428 SZD 1249 Z,H-676 R A-428 SZD 1297 Z,H-676 R A-428 SZD 7574 Plinius Z,H-676 R A-428 SZD B Fabius Z,H-676 R A-428 BAUB Z,H-1018 Pszenżyto - Triticale - xtriticosecale Wittm. ex A. Camus ozime - winter R A-556 NORD 06768/027 Z,H-306 R A-556 NORD 08718/057 Z,H-306 Żyto - Rye - Secale cereale L. ozime - winter R A-556 HYH275 Z,H-250 R A-556 HYH281 Z,H-250 R A-556 HYH287 Z,H-250 R A-556 HYH288 Z,H-250 R A-389 KWS-H145 8

12 R A-389 KWS-H146 R A-389 KWS-H147 R A-389 KWS-H148 R A-389 KWS-H149 R A-389 KWS-H150 R A-389 KWS-H151 R A-389 KWS-H O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE - for Prolongation of the Validity Period of Acceptance in the National List Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Numer w KR- Number in NLI Data złożenia wniosku- Application Date Nazwa odmiany- Denomination Z-Zachowujący- Maintainer P-Reprezentant- Representative (Numer kodowy- Code No) Oznaczenie zachowującego- Maintainer's Designation ROŚLINY WARZYWNE - Vegetable Plants Papryka - Pepper, Chili - Capsicum annuum L. słodka - pepper PW 581 W Roxana Z-286 9

13 II. NAZWY ODMIAN - Variety Denominations 1. PROPOZYCJE NAZW - Proposed Variety Denominations Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No A-Zgłaszający- Applicant H-Hodowca- Breeder (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Propozycja nazwy- Proposed Denomination ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Typ nazwy- Type of Denomination F-Nazwa niekodowa- Fancy Name C-Nazwa kodowa- Code Name Burak cukrowy - Sugar Beet - Beta vulgaris L. R 8872 A,H-36 KTA1206 Ambicja F Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. jary - spring R 8821 A,H-611 STH 9212 Raptus F R 8837 A,H-321 MHR-PJ-0412 Regent F R 8838 A,H-321 MHR-PJ-0512 Senator F R 8839 A,H-321 MHR-PJ-0612 Mecenas F R 8863 A-389 KWS KWS Agila F H-513 Kostrzewa czerwona - Red Fescue - Festuca rubra L. R A,H-321 MHR-NT-0913 Leolia F Kostrzewa łąkowa - Meadow Fescue - Festuca pratensis Huds. R A,H-321 MHR-PT-0813 Kaskada F Kukurydza - Maize - Zea mays L. R 8870 A,H-321 MHR-KK-1112 Czeremcha F R 8891 A-321 MHR-KK-0812 Kurant F H-321,618 R 8892 A-321 MHR-KK-0912 Caryca F H-321,618 R 8893 A-321 MHR-KK-1012 Kankan F H-321,618 R 8956 A-406 KXB2305 KWS Nestor F H-52 R 8991 A-951 CSM0372 Katari CS F H-950 R 8992 A-951 CSM0667 Tessali CS F H-950 Owies zwyczajny - Oat - Avena sativa L. jary - spring R 8815 A,H-611 STH Wabik F R 8816 A,H-611 STH Paskal F R 8833 A,H-321 MHR-PO-0412 Admirał F R 8834 A,H-321 MHR-PO-0512 Major F R 8835 A,H-321 MHR-PO-0612 Wicher F R 8836 A,H-321 MHR-PO-0712 Ogier F Pszenica twarda - Durum Wheat - Triticum durum Desf. ozima - winter R A,H-618 SMH 166 Ceres F 10

14 Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. jara - spring R 8840 A,H-321 MHR-KPJ-0812 Hawajka F R 8841 A,H-321 MHR-KPJ-0912 Hostessa F R 8842 A,H-321 MHR-KPJ-1012 Błyskawica F R 8843 A,H-321 MHR-KPJ-1112 Heloiza F ozima - winter R 8337 A-388 R RGT Kilimanjaro F H-631 R 8716 A,H-611 STH 6012 Torpeda F R A-1010 SEM 3596 Starway F H-1012 R A-1010 SO1006 Sosthene F H-950 R A-1010 BOLB Jim F H-1013 R A,H-618 SMH 113 Jedynka F R A,H-618 SMH 213 Dwójka F R A,H-618 SMH 313 Trójka F R A,H-153 DNKO 14 Tytanika F R A,H-153 DNKO 17 Cyranka F R A-153 SC 2207 Gargantua F H-564 R A-153 SEC Spontan F H-1014 R A,H-1 NAD 3513 Nadzieja F R A,H-1 NAD 3613 Jutrzenka F R A-399 LEU Etana F H-205 R A-429 NIC SB Frisky F H-849 R A-556 SURH Hyteck F H-786 R A-386 LW Hewitt F H-523 R A-386 LW 00W Kelvin F H-523 R A-428 SZD 7574 Plinius F H-676 R A-428 SZD B Fabius F H-676 R A-837 SW Ellen F H-217 R A-428 SZD 1249 Balitus F H-676 R A-386 LW-Z Tulip F H-523 R A,H-1 AND 4113 Antylia F R A,H-153 DNKO 16 Atrakcja F R A-837 SW Freddie F H-217 R A,H-153 DNKO 15 Liberia F Pszenżyto - Triticale - xtriticosecale Wittm. ex A. Camus ozime - winter R A,H-153 DC 228/05 Porto F R A,H-153 DC Krosno F R A,H-153 DD 333/09 Kasyno F R A-1 STRG 3002'12 Biceps F H

15 Rzepak - Oilseed Rape/Swede Rape - Brassica napus L. (partim) ozimy - winter R 8189 A-431 CWH179 DK Exssence F H-706 R 8191 A-431 CWH198 DK Extasie F H-706 R 8192 A-431 DMH209 DK Exigo F H-706 R 8606 A-951 CSZ1262 Sirtaki CS F H-950 R 8608 A-399 WRH 420 Taifun F H-205 R 8609 A-399 WRH 421 Delphi F H-205 R 8610 A-399 WRH 426 Clarus F H-205 R 8611 A-399 RAP 428 Reflex CL F H-205 R 8613 A-399 RAP 433 Fundament F H-205 R 8645 A-406 H Fabricio KWS F H-52 R 8646 A-406 H Roberto KWS F H-52 R 8649 A-406 KWSPL Alfredo KWS F H-52 R A-837 SWO R 663 Vario F H-514 R A,H-618 BKH 4213 Bazalt F R A-406 MH 09E3 Hekip F H-670 R A-406 MH 09F6 Halbum F H-670 R A-10 PN1514 Polka F H-913 R A-431 DIE01/13 Mondie F H-1006 R A-431 DIE03/13 Kennedie F H-1006 R A-388 LSF1029 Arazzo F H-631 Soja - Soya Bean - Glycine max (L.) Merrill R 8868 A,H-966 KS-19 Patricia F R A,H-966 SP-29 Eleonora F Tymotka łąkowa - Timothy - Phleum pratense L. R A,H-321 MHR-PT-0513 Etola F R A,H-321 MHR-PT-0613 Tamiza F Żyto - Rye - Secale cereale L. ozime - winter R A,H-618 SM 85 Eris F R A,H-618 HRSM 59 Waruna F R A,H-618 HRSM 131 Make F R A,H-153 DC1123 Rydwan F R A,H-153 DC1168 Woland F R A,H-153 DC 42 Dańkowskie Nefryt F R A,H-153 DC 89 Dańkowskie Turkus F 12

16 ROŚLINY WARZYWNE - Vegetable Plants Ogórek - Cucumber, Gherkin - Cucumis sativus L. konserwowy - gherkin W 3700 A,H-187 NOE 4312 Magnetar F ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Śliwa domowa - European Plum - Prunus domestica L. S 881 p A-986 Garla 1/ Garlito F H-985 1/ Lubaszka - Damson/Mirabelle - Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. III. WYCOFANIE WNIOSKÓW O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU - Withdrawal of Applications for Addition to the National List Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No A-Zgłaszający- Applicant Z-Zachowujący- Maintainer H-Hodowca- Breeder (Numer kodowy- Code No) Nazwa hodowlana- Breeder s reference Nazwa ostateczna- Denomination ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Data wycofania- Date of Withdrawal Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. ozimy - winter R 8698 A,Z,H-618 BKH Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. ozima - winter R A-1 STRG 851/ Z,H-1011 R A-556 BB Z,H-340 R A-556 BB Z,H-340 R A-556 BB Z,H-340 R 8313 A,Z,H-618 HRSM

17 R 8713 A,Z,H-618 SMH R 8714 A,Z,H-618 SMH R 8715 A,Z,H-618 SMH R 8791 A-228 SYN Z-980 H-822 R 8298 A,Z,H-153 DNKO R 8299 A,Z,H-153 DNKO R 8300 A,Z,H-153 DNKO R 8302 A,Z,H-153 DNKO R 8303 A,Z,H-153 DNKO R 8351 A-389 KW R 8737 A,Z,H-153 DNKO R 8738 A,Z,H-153 DNKO R 8739 A,Z,H-153 DNKO R 8740 A,Z,H-153 DNKO R 8741 A,Z,H-153 DNKO R 8742 A,Z,H-153 DNKO R 8759 A-389 KW R 8761 A-389 KW R 8770 A-388 R Z,H-631 R 8323 A,Z,H-1 NAD R 8324 A,Z,H-1 NAD R 8327 A,Z,H-1 AND R 8730 A,Z,H-1 NAD R 8732 A,Z,H-1 AND R 8733 A,Z,H-1 AND R 8289 A,Z,H-611 STH R 8290 A,Z,H-611 STH R 8717 A,Z,H-611 STH R 8718 A,Z,H-611 STH R 8720 A,Z,H-611 STH Pszenżyto - Triticale - xtriticosecale Wittm. ex A. Camus ozime - winter R 8284 A,Z,H-611 MAH R 8307 A,Z,H-153 DC 125/ R 8745 A,Z,H-153 DC 04369/ R 8747 A,Z,H-153 DD 107/ R 8748 A,Z,H-153 DD 129/ R 8749 A,Z,H-153 DL 593/ R 7942 A,Z,H-611 MAH R 8280 A,Z,H-611 BOH R 8281 A,Z,H-611 MAH R 8725 A,Z,H-611 MAH Rzepak - Oilseed Rape/Swede Rape - Brassica napus L. (partim) ozimy - winter R 8203 A-399 WRH Z,H-205 R 8612 A-399 RAP Z,H-205 R 8615 A-399 DMH Z-977 H-205 R 8622 A-153 RAW Z,H-676 R 8633 A-300 X10W459C Z-823 H-766 R 8247 A,Z,H-611 MAH

18 R 8625 A,Z,H-611 BOH R 8626 A,Z,H-611 BOH R 8629 A,Z,H-611 MAH R 8630 A,Z,H-611 MAH R 8208 A-228 RNX Z-787 H-822 R 8654 A-228 RNX Z-787 H-822 Żyto - Rye - Secale cereale L. ozime - winter R 8712 A,Z,H-618 HRSM R 8310 A,Z,H-153 DC R 8341 A-389 KWS-H R 8343 A-389 KWS-H R 8345 A-389 KWS-H R 8347 A-389 KWS-H R 8751 A-389 KWS-H R 8752 A-389 KWS-H R 8758 A-389 KWS-H

19 IV. DECYZJE W SPRAWIE - Decisions 1. WPISANIA DO KRAJOWEGO REJESTRU - Addition to the National List Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Ex - odmiana przeznaczona wyłącznie do wywozu do państw trzecich - variety intended exclusively for export to the third countries Numer wniosku- Application No Nazwa hodowlana- Breeder's reference A-Zgłaszający- Applicant Z-Zachowujący- Maintainer H-Hodowca- Breeder (Numer kodowy- Code No) Nazwa ostateczna- Denomination Numer wpisu- Entry No Data wpisu- Entry Date Wygaśnięcie wpisu- Expiration Date ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Jęczmień - Barley - Hordeum vulgare L. ozimy - winter R 7896 WTD 1000 A,Z,H-1 Kobuz R R S A-153 Zenek R Z,H-564 R 7906 NORD 06067/5 A-556 SU Melania R Z,H-306 Pszenica zwyczajna - Wheat - Triticum aestivum L. ozima - winter R 7930 KW A-389 KWS Livius R R 7953 LEU A-399 Artist R Z,H-205 R 7987 BB A-556 Pengar R Z,H-340 R 7998 Hadm A-837 Fakir R Z,H-514 Pszenżyto - Triticale - xtriticosecale Wittm. ex A. Camus ozime - winter R 7941 MAH 6110 A,Z,H-611 Transfer R R 7960 DL 1049/05 A,Z,H-153 Palermo R

20 V. ZMIANY ZGŁASZAJĄCEGO ODMIANĘ, ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ, HODOWCY ORAZ PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO- Changes of Applicant, Maintainer, Breeder and Breeder's and/or Maintainer's Representative 1. ODMIAN ZGŁOSZONYCH O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU - of Varieties Applied for Addition to the National List Odnośniki do kolumny pierws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Numer wniosku- Application No Nazwa hodowlana- Breeder s reference Nazwa ostateczna- Denomination Przed zmianą- Before Change A-Zgłaszający Applicant Z-Zachowujący- Maintainer H-Hodowca- Breeder (Numer kodowy- Po zmianie- After Change A-Zgłaszający Applicant Z-Zachowujący- Maintainer H-Hodowca- Breeder (Numer kodowy- Code No) Code No) ROŚLINY ROLNICZE - Agricultural Plants Rzepak - Oilseed Rape/Swede Rape - Brassica napus L. (partim) ozimy - winter R DIE07/11 A-1006 A-431 R DIE01/12 A-1006 A-431 R DIE04/12 A-1006 A-431 R DIE01/13 A-1006 A-431 R DIE03/13 A-1006 A-431 R DIE08/13 A-1006 A-431 R DIE11/13 A-1006 A-431 R DIE12/13 A-1006 A-431 R DIE13/13 A-1006 A-431 R DIE14/13 A-1006 A-431 R DIE15/13 A-1006 A

21 VI. SKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU - Deletion from the National List Odnośniki do kolumny p i e r ws z e j - Footnotes to the first column: p - podkładka - rootstock Ex - odmiana przeznaczona wyłącznie do wywozu do państw trzecich - variety intended exclusively for export to the third countries Numer wpisu- Entry No Z-Zachowujący- Maintainer P-Reprezentant- Representative (Numer kodowy- Nazwa- Denomination Oznaczenie zachowującego Maintainer's Designation Code No) ROŚLINY SADOWNICZE - Fruit Plants Data skreślenia- Date of Deletion Truskawka - Strawberry - Fragaria xananassa Duch. S 551 Z-781 Perła VII. OGŁOSZENIA - Notices 1. ZMIANA NAZW I ADRESÓW ZGŁASZAJĄCEGO ODMIANĘ, ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ, HODOWCY ORAZ PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Changes of Names and Addresses of Applicant, Maintainer, Breeder and Breeder's and/or Maintainer's Representative A-Zgłaszający Applicant Z-Zachowujący- Maintainer H-Hodowca- Breeder P-Reprezentant - Representative (Numer kodowy- Code No) Nazwa i adres poprzednio- Name and Address previously Nazwa i adres obecnie- Name and Address at present Z,H-564 Secobra Recherches Secobra Recherches SAS Centre de Bois-Henry Centre de Bois Henry FR Maule FR Maule Z,H-786 Saaten Union Recherche SARL Saaten Union Recherche SAS 163, Avenue de Flandre 163 Avenue de Flandre FR Estrèes-Saint-Denis FR Estrèes-Saint-Denis Z-879 SA Momont Hennette SA A. Momont-Hennette et ses Fils 7 rue de Martinval 7 rue de Martinval FR Mons en Pevele FR Mons-en-Pevele A,Z,H-966 AgroYoumis PL sp. z o.o. Hodowla Soi AgroYoumis Polska sp. z o.o. Skórzewo, ul. Poznańska 80 Skórzewo, ul. Poznańska 80 PL Poznań PL Poznań 18

22 C. WYKAZ ADRESOWY ZGŁASZAJĄCYCH I ZACHOWUJĄCYCH ODMIANY, HODOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW HODOWCÓW ORAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA HODOWCY I/LUB ZACHOWUJĄCEGO - Addresses List of Applicants, Maintainers, Breeders, Breeders' Agents and Breeder's and/or Maintainer's Representatives Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5 PL Tulce 10 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików PL Błonie 12 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8 PL Puławy 16 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 166 PL Warszawa 17 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 PL Poznań 18 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 PL Lublin 36 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. Straszków PL Kłodawa 44 Rogowska Hodowla Roślin sp. z o.o. w Dąbrówce Górnej ul. Opolska 32 F PL Krapkowice 47 Maribo Seed International ApS Hojbygaardvej 31 DK-4960 Holeby 48 Pioneer Hi-Bred International, Inc NW 62nd Ave., P.O. Box 1014 US-Johnston, IA SES Europe N.V./S.A. Industriepark, Soldatenplein Z2 nr 15 BE-3300 Tienen 52 KWS Saat AG Grimsehl Strasse 31 DE Einbeck 53 KWS Lochow GmbH Postfach 1197 DE Bergen 57 SAS Florimond Desprez Veuve & Fils B.P. 41 FR Cappelle-en-Pevele 58 Limagrain Europe B.P. 115 FR Riom Cedex 60 Innoseeds B.V. P.O. Box 1 NL-4420 AA Kapelle 65 Maize Research Institute ZEMUN POLJE P.O. Box 89, Slobodana Bajica 1 RS Beograd-Zemun 67 Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN sp. z o.o. ul. L. Rydla 53/55 PL Kraków 79 Gospodarstwo Warzywniczo-Rolne Jerzy Oziemski ul. Poniatowskiego 21 PL Błonie 80 Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych Capsi-Nova ul. Opławiec 69 PL Bydgoszcz 84 POLAN Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk-Wieniec sp. z o.o. ul. Kwiatowa 18 PL Gdańsk PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o. Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a PL Stare Babice 19

23 Bejo Zaden B.V. Trambaan 1 NL-1749 ZH Warmenhuizen 101 Enza Zaden Beheer B.V. Haling 1/E NL-1602 DB Enkhuizen 106 Jan Byczkowski ul. Kolska 15 PL Poznań 123 W. Kordes Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG Rosenstrasse 54 DE Klein Offenseth-Sparrieshoop 127 Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger Tornescher Weg 13 DE Uetersen 133 N. V. Jomobel Bosstraat 85 BE-3545 Halen 134 Swedish University of Balsgard Dept. of Horticultural Plant Breeding SE Kristanstad 142 Scottish Crop Research Institute Invergowrie Dundee UK-DD2 5DA Scotland 145 T.J. Foszczka ul. Brzozowa 4 PL Rzgów 147 Poulsen Roser A/S Kratbjerg 332 DK-3480 Fredensborg 148 Deutsche Saatgutgesellschaft mbh DSG Berlin Grünauerstrasse 5 DE Berlin 149 Elsner pac Jungpflanzen Kipsdorfer Strasse 146 DE Dresden 153 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 PL Kościan 159 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG Hohenlieth DE Holtsee 161 DLF Trifolium A/S Dansk Planteforaedling Hojerupvej 31 DK-4660 Store-Heddinge 162 Oseva Uni a.s. Na Bile 1231 CZ Choceň 171 Zakład Ogrodniczy Przyborów sp. z o.o. Przyborów 123 PL Grabiny 187 SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o. Nochowo, ul. Lipowa 22 PL Śrem 189 Hodowla Roślin Snowidza sp. z o.o. Snowidza 8 PL Mściwojów 191 Consortium Deutscher Baumschulen GmbH Hauptstrasse 21 DE Ellerbek 193 Terra Nigra Holding B.V. Mijnsherenweg 23 NL-1433 AP Kudelstaart 198 HORTUS Hodowla i Nasiennictwo Bogusław Piotrowicz ul. Rejtana 10 PL Tczew 203 SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co.KG Albert Einstein Ring 5 DE Hamburg 205 Deutsche Saatveredelung AG Weissenburger Strasse 5 DE Lippstadt 208 Sempra Praha a.s. U topiren 2 CZ Praha Noack Rosen Im Fenne 54 DE Gütersloh 214 ILVO Plant Toegepaste Genetica en Veredeling Caritasstraat 21 BE-9090 Melle 20

24 Lantmännen SW Seed AB Onsjövägen 13 SE Svalöv 218 Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa Spółka Akcyjna ul. Żeromskiego 3 PL Ożarów Mazowiecki 221 Gospodarstwo Ogrodnicze, Szkółkarstwo Bogusław Dudek Marcyporęba 122 PL Brzeźnica k. Skawiny 223 Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych sp. z o.o. ul. Bluszczańska 73 PL Warszawa 227 P.O.R. FRIMEKO Franciszek Kozłowski Brzezie 35 PL Gostyń 228 Syngenta Polska sp. z o.o. ul. Powązkowska 44C PL Warszawa 237 Hazera Genetics Ltd. Brurim M.P. IL Shikmim 238 Agrico B.A. P.O. Box 70 NL-8300 AB Emmeloord 239 C. Meijer B.V. P.O. Box 33 NL-4416 ZG Kruiningen 241 Vissers Aardbeiplanten B.V. Midden Peelweg 8 NL-5966 RE America 242 Kees Broersen Zaden Bogtmanweg 7 NL-1747 HV Tuitjenhorn 246 C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Loc.Boattone-Stat.Romea Km. 116 IT S.Giuseppe di Comacchio FE 248 Piet Schreurs Holding B.V. Hoofdweg 81 NL-1424 PD De Kwakel 249 P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH & Co. KG Streichmühler Strasse 8a DE Grundhof 250 HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG Kleptow 53 DE Schenkenberg 253 SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o. ul. Warszawska 43 PL Poznań 256 Fruit Research Institute - Čačak Kralja Petra I/9 RS Čačak 258 Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Ryszard Pętoś Połęcze 39 PL Bartoszyce 261 Pieterpikzonen B.V. Postbus 95 NL-8440 AB Heerenveen 263 Top Plants Import - Export Doradztwo Ogrodnicze Stefan Wiśniewski ul. Popularna 5 PL Raszyn - Nowe Grocholice 264 Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H Schirmerstrasse 19 AT-4060 Leonding 267 Europlant Pflanzenzucht GmbH Postfach 1380 DE Lüneburg 269 Stet Holland B.V. P.O. Box 83 NL-8300 AB Emmeloord 271 Group Decosta Driesstraat 56 BE-3461 Molenbeek-Wersbek 273 SARL Davodeau Ligonniere 75, Avenue Joan Joxe FR Angers 274 GEVO mbh Im Breiten Löhle 18 DE Nürtingen 278 Merken- en Modellenbureau Holland P.O. Box 1094 NL-2260 BBLeidschendam 21

25 Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy ul. Reymonta 33 PL Skierniewice 282 CEZEA Ślechtitelska stanice a.s. CZ Čejč 286 Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Wiesław Legutko Nad Stawem 1F PL Jutrosin 292 Vletter & den Haan Beheer B.V. Oegstgeesterweg 202-A NL-2231 BD Rijnsburg 296 Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 162 J PL Warszawa 297 Maatschap Boerekamp & Bukkems Paralleweg 19 NL-5712 PH Someren 300 Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce ul. Wybieg 6 PL Poznań 301 Cal/West Seeds County Road 27 US-Woodland, CA Barenbrug Holland BV Stationsstraat 40 NL-6515 AB Nijmegen 306 Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein Böhnshauser Str. 1 DE Langenstein 308 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie Strzekęcino 11 PL Świeszyno 309 Gospodarstwo Nasiennictwa i Hodowli Roślin Eugeniusz Bogdan Żurański Kadzidłowa-Grabinka 2 PL Grabów 311 Barenbrug Polska sp. z o.o. ul. Sowia 15 PL Tarnowo Podgórne 313 Zeraim Gedera Ltd. Seed Company P.O. Box 103 IL-Gedera Gospodarstwo Warzywniczo-Nasienne Eryk Sieklicki Witki 9 PL Błonie 320 Gospodarstwo Warzywnicze Krzysztof Dawidowski Lubiczów, ul. Warszawska 43 PL Stare Babice 321 Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 PL Kraków 326 Vilmorin S.A. Route du Manoir FR La Menitre 328 Bejo Zaden Poland sp. z o.o. Konotopa, ul. Rajdowa 40 PL Ożarów Mazowiecki 332 Forage Genetics International 812 First Street South US-Nampa, ID Euro Grass B.V. Postbus 26 NL-6590 AA Gennep 340 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG Hovedisser Str. 92 DE Leopoldshöhe 344 Chrysanthemum Breeders Association N.V. Zonneveldslaan 15, P.O. Box 44 NL-2235 ZG Valkenburg ZH 352 Nickerson Zwaan B.V. P.O. Box 28 NL-4920 AA Made 353 Nickerson-Zwaan sp. z o.o. ul. Marywilska 34/I PL Warszawa 356 Hortag Seed Co. P.O. Box US-Chapel Hill, NC Irena Szyld ul. Celtycka 41a PL Kalisz 22

26 RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A PL Łysomice 389 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5 PL Prusy 391 PUPH "SOLFUM" sp. z o.o. ul. Ziemiańska 21 PL Rąbień AB 392 Ergon International N.V. P.O. Box 244 NL-1600 AE Enkhuizen 393 HOLPONA sp. z o.o. ul. Amarantowa 20 PL Opole 394 Instytut Botaniki Eksperymentalnej Na Kralovce 1 CZ Praga Renata Daszkiewicz PL Słupia Wielka 30/ Maribo Seed Poland sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 20 PL Warszawa 399 DSV Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 PL Wągrowiec 406 KWS Polska sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8 PL Poznań 407 Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG Amselweg 1 DE Herzogenaurach 413 Wilton Weert B.V. Roermondseweg 189 NL-6005 NJ Weert 414 Zakład Ogrodniczo-Szkółkarski Ryszard Majewski Goślinowo 10 PL Gniezno 416 Darbonne Pepiniere S.A.S Avenue des Pyrenees FR Le Barp 421 SEMO s.r.o. CZ Smržice 424 Moravoseed spol. s.r.o. CZ Mikulov-Mušlov Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1 PL Środa Śląska 429 Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2 PL Komorniki 431 Monsanto Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 PL Warszawa 432 Danespo A/S Ryttervangen 1 DK-7323 Give 433 DLG Polska sp. z o.o. ul. Objazdowa 1 PL Bydgoszcz 434 Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG Marienhofstr. 13 DE Irlbach 435 Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG Postfach DE Krefeld 436 Pure Seed Testing Inc. P.O. Box 449 US-Hubbard, OR G.I.E. GRASS 1 Allée de la Sapiniere, La Litiree FR Saint Sauvant 443 Nickerson S.A. Z.I. Route de Saumur FR Longue 449 Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie Jerzy Grochowalski Grzęby 4 PL Świedziebnia 450 Anthura B.V. Anthuriumweg 14 NL-2665 KV Bleiswijk 23

27 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8 PL Końskowola 456 Universal Leaf Tobacco Poland sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20 PL Jędrzejów 459 Kees Broersen Zaden sp. z o.o. Broniewek 32 PL Radziejów 465 S.I.S. Societa Italiana Sementi S.p.A. Via Croco del'idice 2 IT San Lazarro di Savena 466 K. i H. Święciccy Baborówko 1 PL Szamotuły Alicja Ramenda Antoniny 3/6 PL Leszno 468 Oseva Polska sp. z o.o. ul. Kopanina 77 PL Poznań 473 Jerzy Olczyk ul. Serdeczna 4 m.40 PL Łódź 478 Syngenta Seeds AB Box 302 SE Landskrona 479 Syngenta Seeds AG Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel 481 Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. ul. Kopanina 28/36 PL Poznań 489 Probstdorfer Saatzucht GmbH Parkring 12 AT-1011 Wien 499 Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Nowakowski Żdżary 68 PL Nowe Miasto 500 Stichting NAKB Johan de Wittlaan 12 NL-2517 JR Den Haag 502 INSAD-Prusy sp. z o.o. Prusy 8/4 PL Głuchów 509 Josef Thor CZ Pencin Szkółki Drzew Owocowych Sławomir i Andrzej Dolińscy Worów 42 PL Grójec 513 Sejet Planteforaedling I/S Norremarksvej 67, Sejet DK-8700 Horsens 514 Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Strasse 4 DE Oschersleben 516 Gospodarstwo Sadowniczo-Ogrodnicze Adam Reński Stawiska 22 PL Stępowo 521 Szkółkarstwo Sadownicze Anna i Ryszard Nowakowscy Lewiczyn 77a PL Belsk Duży 523 Wiersum Plantbreeding B.V. Postbus 8 NL-9670 AA Winschoten 524 Selgen a.s. Jankovcova 18 CZ Praha Ernst Schmidt Laubinel FR Auterive-Miremont 543 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich ul. Ks. A. Kordeckiego 20 PL Bydgoszcz 544 Szkółka Jagoda Teresa i Jan Wyrobek ul. Czarkowska 3 PL Radostowice 549 Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau DSP AG Postfach 16 CH-1567 Delley 24

28 Gospodarstwo Szkółkarsko-Sadownicze Grzegorz Sękowski ul. Krótka 6 PL Biskupice Wlkp. 553 Gospodarstwo Ogrodnicze Wiesław Błocki ul. Wysoka 82 PL Siemiatycze 554 Monsanto SAS Immeuble el Ysees la Defense 7, Place du Dome FR Paris la Defense 556 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70 PL Wągrowiec 559 The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor US-Oakland, CA Cornell Research Foundation Inc. 20 Thornwood Drive Suite 105 US-Ithaca, NY agri-saaten GmbH Maschweg 111 DE Bad Essen Secobra Recherches SAS Centre de Bois Henry FR Maule 568 Saatzucht Steinach GmbH & Co KG Wittelsbacher Strasse 15 DE Steinach 569 Norika Polska sp. z o.o. ul. Sądowa 8 PL Barlinek 573 Zanzi fruitgrowing equipment s. r. l. P. le G. Prosperi, 6 - P.O. Box 30/8 IT Ferrara 578 Takii & Company Ltd. 180, Umekoji, Inokuma Shimokyo-ku JP-Kyoto, EJA sp. z o.o. ul. Poleczki 12 PL Warszawa 584 Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. ul. Żółkiewskiego 35 PL Toruń 585 GREENS Szkółka Drzew i Krzewów Witold Łakomy Goszyce 103 PL Kocmyrzów 589 Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR Maria J. Kowalska Adamki 31 PL Błaszki 595 Sativa Kerkov a.s. Dobrowskeho 3538 CZ Havličkuv Brod 596 Dieckmann GmbH & Co. KG Kirchhorster Strasse 16 DE Nienstädt 597 ULSTAR - Handel-Pośrednictwo-Usługi Lucjan Staszewski Radzików 11 m. 18 PL Błonie 598 Schaap Holland B. Schaap B.V. Postbus 7 NL-8256 ZG Biddinghuizen 599 HZPC Holland B.V. P.O.Box 88 NL-8500 AB Joure 602 Rainer de Winkel & Sohn GbR Gartenbau Douvenberg 34 DE Goch 604 Innoseeds Group B.V. Przedstawicielstwo w Polsce ul. Jarocińska 1/47 PL Warszawa 608 Dekker Breeding B.V. Julianaweg 6A NL-1711 RP Hensbroek 610 Nickerson International Research SNC BP 1 FR Chappes 611 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20 PL Strzelce 616 Gospodarstwo Szkółkarskie Krystyna i Zenon Osiak Miłocin 39 PL Nałęczów 3 25

29 "Hodowla Ziemniaka Zamarte" sp. z o.o. - Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1 PL Kamień Krajeński 618 "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" Smolice 146 PL Kobylin 619 Planasa Plantas de Navarra, S.A. Ctra. San Adrian Km 1 ES Valtierra (Navarra) 620 Planasa Polska sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 PL Trzemeszno 626 Asgrow France S.A. Europarc du Chene 11, rue Pascal FR Bron Cedex 628 Plant Research International B.V. Droevendaalsesteeg 1 NL-6708 PB Wageningen 631 RAGT 2n Rue Emile Singla - Site de Bourran Boite Postale 3336 FR Rodez Cedex Landbrugets Kartoffelfond Danish Potato Breeding Foudation Grindstedvej 55 DK-7184 Vandel 640 Mylnefield Research Services Ltd. Invergowrie UK-Dundee DD2 5DA, Scotland 646 Adamed Consumer Healthcare S.A. ul. Starościańska 33 PL Tuszyn 648 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 34 PL Poznań 649 Dr. Walter Hartmann Universität Hohenheim DE Stuttgart 652 HZPC Polska sp. z o.o. ul. Bałtycka 6 PL Poznań 653 Michał Kałuziński Boczki Parcela 14 PL Szadek 654 DSP AG Postfach 16 CH-1567 Delley 655 Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Közhasznú Társaság Vadastag 2 HU-4244 Újfehértó 658 Ball Horticultural Company 622 Town Road US-West Chicago, IL Szczepan Marczyński ul. Duchnicka 25 PL Pruszków 670 SARL Adrien MOMONT et Fils 7 rue de Martinval FR Mons-en-Pevele 671 Marek Adam Przybylski i Franciszka Przybylska ul. Wolińska 22 PL Goleniów 673 Nirit Seeds Ltd. P.O. Box 95 IL-Moshav Hadar Am Piotr Muras Tomaszkowice 305 PL Wieliczka 676 Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG Saatzuchtstrasse 11 AT-2301 Probstdorf 677 Golden Valley Seed P.O. Box 1600 US-El Centro, CA Szkółka Drzew i Krzewów Roman Buła ul. Słoneczna 1 PL Gąbin 688 AGRI LAND Mirosława Węglarz ul. Warowna 3 nr lok. 25 PL Warszawa 26

30 Pepsico Foods and Beverages International Ltd. Feature Road Thurmaston UK-Leicester LE4 8BS 690 Frito Lay Poland sp. z o.o. ul. Zachodnia 1 PL Grodzisk Mazowiecki 691 Szkółka Drzew i Krzewów Artur Knapik ul. Główna PL Łosiów 692 Bernard Innovation Vegetale La Galage FR Prigonrieux 693 Marek Szaj Długa Goślina 35 PL Murowana Goślina 697 Ernst Schmidt Am Frauenberg 4 DE Marktbreit 699 Royalty Administration International C.V. Postbus 156 NL-2690 AD 's-gravenzande 703 Gospodarstwo Szkółkarskie Lucjan i Grzegorz Kurowscy ul. Kurowska 105 PL Końskowola 706 Monsanto Technology LLC 800 N Lindbergh Boulevard US-St. Louis, MO Deliflor Royalties B.V. Korte Kruisweg 157 NL-2676 ZG Maasdijk 716 Serasem 60, rue Léon Beauchamp - B.P. 45 FR La Chapelle d'armentieres Cedex 719 Jerzy J. Bartoszewicz 131 Constance Road Whitton UK-Twickenham Middx TW2 7XH 722 Enza Zaden Poland sp. z o.o. ul. Wąwozowa 29 PL Warszawa 728 Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna sp. z o.o. Brzezna 1 PL Podegrodzie 735 Station des Recherches Agronomiques Changins RAC and DSP Ltd. Postfach 16 CH-1567 Delley 737 Clause Z.I. La Motte Rue Louis Saillant, B.P. 83 FR Portes-Les-Valence Cedex 739 Solana Polska sp. z o.o. Zduny 25 PL Zduny 740 Stanisław Żyła ul. Leśna 44 PL Przeźmierowo 741 Euralis Semences Avenue Gaston Phoebus FR Lescar 742 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Łukasz Knafel Polanowice 57 PL Słomniki 743 SAS Sauve-Guittet 343 Rue de Bretagne, BP 0716 FR Laval Cedex 745 Zakład Szkółkarski "Żywotnik" Edward Tuczyński ul. Kasztanowa 11 PL Żnin 748 Strube Polska sp. z o. o. ul. Ostrowskiego 9 PL Wrocław 749 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie Laski Koszalińskie 3A PL Biesiekierz 750 Janusz Cybulski Pawłówka 9 PL Chynów 751 Andrzej Lamparski ul. Sportowa 2 PL Kolincz 752 Ryszard Nowakowski Lewiczyn 77a PL Belsk Duży 27

31 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 PL Olsztyn 756 Jerzy Andrzej Przyborowski Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM ul. Plac Łódzki 3 PL Olsztyn 757 Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna w Kielcach sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 PL Kielce 759 Stowarzyszenie Producentów Polskich Szkółkarska Grupa CENTRUM ul. Stary Rynek 15 PL Gąbin 761 Seminis Vegetable Seeds, Inc Camino Del Sol US-Oxnard, CA Monsanto Holland BV Westeinde 161 NL-1601 BM Enkhuizen 763 Gospodarstwo Rolne dr inż. Jan Wiesław Dubas ul. Wyczółkowskiego 39 PL Jelenia Góra 766 Pioneer Overseas Corporation 7100 NW 62nd Ave., P.O. Box 1014 US-Johnston, IA Sylwester Tomszak ul. Komorowicka 348a PL Bielsko-Biała 768 Szkółka Ogrodniczo-Rolnicza Józef Puzoń ul. Bładnicka 33 PL Ustroń 771 Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach Bolestraszyce 130 PL Wyszatyce 772 Jarosław Sęktas Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka Stradomia Dolna, ul. Leśna 6 PL Dziadowa Kłoda 773 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców ul. Kolejowa 14 PL Syców 774 Mirosław Maciocha ul. Jana Pawła II 15/36 PL Łask 776 Szkółka Krzewów Ozdobnych Dorota i Włodzimierz Wawrzyniak Kunowo, ul. Kwiatowa 6 PL Gostyń 778 Piotr Kosowski ul. Jeziorna 42 PL Łódź 779 Sławomir Skórka Kopienica, ul. Bohaterów 17 PL Zbrosławice 781 Plantacja Truskawek Maria Fojcik ul. Hibnera 51 PL Kobiór 782 Kwalifikowane Szkółki Drzew, Krzewów Owocowych i Róż Stanisław Wieczorek ul. Wrzesińska 11A PL Kostrzyn Wlkp. 785 Ten Hoopen Jonker Fresco Attorneys at Law Westeinde 58-D NL-2275 AG Voorburg 786 Saaten Union Recherche SAS 163 Avenue de Flandre FR Estrées-Saint-Denis 787 Syngenta Seeds GmbH Zum Knipkenbach 20 DE Bad Salzuflen 788 Monsanto SAS Centre de Recherche de Boissay FR Toury 789 P.D.M.P. Zakrzewscy Krojczyn 5 PL Dobrzyń n. Wisłą 790 RAGT Seeds Ltd. Grange Road, Ickleton Saffron Walden UK-Essex CB10 1TA 792 Lantmännen SW Seed BV Postbus 235 NL-8300 AE Emmeloord 28

4.2. Wyniki doświadczeń

4.2. Wyniki doświadczeń 4.2. Wyniki doświadczeń Tabela 1. Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LOZ Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi International Coalition to Protect the Polish Countryside

Bardziej szczegółowo

1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015

1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015 1(126) 2015 01.01.2015-28.02.2015 SŁUPIA WIELKA, 15 MARCA 2015 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5.1. Uwagi ogólne W województwie świętokrzyskim w sezonie 2014/2015 prowadzone było doświadczenie z odmianami pszenicy ozimej i jarej przy opóźnionym

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana. Uwagi

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana. Uwagi Tabela Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Lp. Odmiana 0 Rok wpisania do Krajowego Rejestru Kod kraju pochodzenia Uwagi Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim mieszańce kukurydzy użytkowane na ziarno badano w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach tych badano odmiany, w tym odmian

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak ozimy Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono doświadczenia z rzepakiem ozimym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, HR Strzelce Grupa IHAR O/Kończewice.

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim mieszańce kukurydzy użytkowane na ziarno badano w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach tych oceniano odmian, w tym odmian

Bardziej szczegółowo

4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010

4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010 4(99) 2010 01.07.2010-31.08.2010 S UPIA WIELKA, 15 WRZEŒNIA 2010 p W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). 7 W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

DIARIUSZ POLISH GAZETTE

DIARIUSZ POLISH GAZETTE CENTRALNY OŒRODEK BADANIA ODMIAN ROŒLIN UPRAWNYCH RESEARCH CENTRE FOR CULTIVAR TESTING ISSN 1505-389X DIARIUSZ CENTRALNEGO OŒRODKA BADANIA ODMIAN ROŒLIN UPRAWNYCH POLISH GAZETTE FOR PLANT BREEDERS RIGHTS

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013.

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Lp. Odmiana Rok wpisu do KRO w Polsce Rok włączenia do LZO Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO HODOWCÓW

PEŁNOMOCNICTWO HODOWCÓW Leszno, styczeń 2012 SPIS TREŚCI PEŁNOMOCNICTWO HODOWCÓW Niżej wymienione osoby prawne, którym przysługuje wyłączne prawo do odmian roślin, będące zarazem wspólnikami Agencji Nasiennej Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Burak cukrowy 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Burak cukrowy 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Burak cukrowy 2016 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 EDWARD GACEK Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych

Bardziej szczegółowo

7. Żyto ozime Uwagi ogólne

7. Żyto ozime Uwagi ogólne 7. Żyto ozime 7.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 47 odmian żyta ozimego przeznaczonych głównie do uprawy na ziarno, w tym zestawie jest 21 odmian populacyjnych, 23 odmiany mieszańcowe

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak jary Uwagi ogólne W roku przeprowadzono w województwie kujawsko- pomorskim jedno doświadczenie z rzepakiem jarym w SDOO Chrząstowo. W Krajowym Rejestrze w roku znajdowało się 9 odmian, natomiast

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji ( 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów)

Raport z konsultacji ( 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) Raport z konsultacji ( 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) 1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna uprawa aktualności 24 COBORU. Nowe odmiany rzepaku ozimego Nowe rzepaki Rzepak ozimy jest, obok pszenicy ozimej i kukurydzy, ą, w przypadku której obserwujemy największy postęp biologiczny. Świadczy o

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2011 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadcze z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Odmiany uczestniczące w badach podzielono

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN BURAKA CUKROWEGO W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN BURAKA CUKROWEGO W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN BURAKA CUKROWEGO W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 2015 1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rzepak ozimy. Odmiany badane w roku 2014

Tabela 1. Rzepak ozimy. Odmiany badane w roku 2014 Tabela 1. Rzepak ozimy. Odmiany badane w roku 2014 Rok wpisania Zachowujący/pełnomocnik Lp. Odmiana do krajowego rejestru 1 2 3 odmiany populacyjne 1 Chagall 2009 Lantmännen ek för Onsjövägen 13, SE -

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2012 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. W bieżącym roku opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa (KO) i w Krajowym Rejestrze (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

254 Dariusz Majchrzycki

254 Dariusz Majchrzycki 254 Dariusz Majchrzycki STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 3 Dariusz Majchrzycki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu RYNEK KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej

Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 EDWARD GACEK MARCIN BEHNKE Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka k. Poznania Wdrażanie postępu biologicznego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: ES Cockpit. Uwagi. Lp. Odmiana. MAS 15P Silvinio Pirro Rogoso Tonacja DE AT AT

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: ES Cockpit. Uwagi. Lp. Odmiana. MAS 15P Silvinio Pirro Rogoso Tonacja DE AT AT Tabela Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Lp. Odmiana 0 MAS P Silvinio Pirro Rogoso Tonacja NK Nekta Touran Emmy Geoxx ES Albatros MAS L Dynamite ES Cockpit Odilo DKC ES Concord ES Tolerance Giancarlo

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica jara 2016

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica jara 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica jara

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2014 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Opracowanie zostało wzbogacone o dane

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2003L0090 PL 17.12.2012 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2003/90/WE z dnia 6 października

Bardziej szczegółowo

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Sygnatura wpisu Status 02-13/2014 2014-07-23 Wydano 02-12/2013 2013-07-15 Wydano 2-09/ 2013-01-21 Wydano 02-11/2012 2012-01-21 Wydano 2014-07-23 Zamierzone uwolnienie

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Definicje autora, twórcy i hodowcy odmiany rośliny uprawnej w ustawodawstwie polskim

Definicje autora, twórcy i hodowcy odmiany rośliny uprawnej w ustawodawstwie polskim Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Jan Krzymański, Jadwiga Stuczyńska Związek Twórców Odmian Roślin Uprawnych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Definicje autora, twórcy

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli żyta ozimego. ANALYSE OF COMPETITIve POSITION OF POLISH WINTER RYE BREEDING COMPANIES

Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli żyta ozimego. ANALYSE OF COMPETITIve POSITION OF POLISH WINTER RYE BREEDING COMPANIES 184 Dariusz Majchrzycki, Stowarzyszenie Benedykt Pepliński Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 4 Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(33) 2014, 205-215 PRZEMYSŁ NASIENNY W POLSCE I JEGO RYNEK Arkadiusz Piwowar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OGRODÓW BOTANICZNYCH W POLSCE

WYKAZ OGRODÓW BOTANICZNYCH W POLSCE WYKAZ OGRODÓW BOTANICZNYCH W POLSCE Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. L.p WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1. Ogród botaniczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław al. Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim.

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Ziemniak WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012.

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012. Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru:. Rok Grupa Rok wpisu wartośc Adres jednostki zachowującej odmianę, włączenia do KRO i a w przypadku odmiany zagranicznej - w

Bardziej szczegółowo

Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym. Competition from foreign varieties in the Polish seed market

Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym. Competition from foreign varieties in the Polish seed market Ludwik Wicki 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym Competition from foreign varieties

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru: 2015

Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru: 2015 Lp. Odmiana Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru: 2015 Rok wpisania do krajowego rejestru Zachowujący/pełnomocnik 1 2 3 Bayer CropScience; Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa KWS Polska sp. z o.o.ł

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Uwagi ogólne

Żyto ozime. Uwagi ogólne Żyto ozime Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2014- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 17 odmian (10 mieszańcowych, 7 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 14 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Członkowie Oddziału Warszawskiego Lp. Imięi nazwisko Miejsce pracy 1. prof. dr hab. Aleksandrowicz- Trzcińska Marta Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, 2. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i KUKURYDZA Doświadczenia z kukurydzą na ziarno prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 8 odmian wczesnych (FAO 200-240), 14 odmian średniowczesnych (FAO 230-250) i 14

Bardziej szczegółowo

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce Nazwa Ogrodu Botanicznego Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Akademii Medycznej we Wrocławiu Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku materiału siewnego pszenicy ozimej

Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku materiału siewnego pszenicy ozimej Dariusz Majchrzycki 1 Benedykt Pepliński 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku materiału siewnego pszenicy ozimej Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING.

HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SOYBEAN AND CAMELINA BREEDING IN DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan University of Life Sciences Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Faculty of Agronomy and Bioengineering HODOWLA SOI I LNIANKI W KATEDRZE GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR).

W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). W Diariuszu zamieszczamy informacje o zmianach w KSIĘDZE OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) i w KRAJOWYM REJESTRZE (KR). Urzędowe wykazy odmian roślin: - do których przyznano hodowcy wyłączne prawo oraz zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak ozimy Uwagi ogólne W roku w ramach PDOiR w naszym województwie prowadzone były dwa doświadczenia z rzepakiem ozimym zlokalizowane w ZDOO Ruska Wieś i SDOO Wrócikowo. W bieżącym roku opracowanie

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Ustawowa definicja Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) Art. 7. Za odmianę

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 2015 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej Prof. Dr hab. Edward S. Gacek Konwent Marszałków Szczawnica Zdrój, 19 grudnia 2008 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 3. ARCHITECTS. Authority Competent authority in the field of recognition of qualifications article 56 section 3 of Directive 2005/36/EC to receive applications for

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Doœwiadczenia prowadzono na dwóch poziomach agrotechniki, wykonano je prawid³owo, a ich wyniki wykorzystano w opracowaniu.

Pszenica ozima. Doœwiadczenia prowadzono na dwóch poziomach agrotechniki, wykonano je prawid³owo, a ich wyniki wykorzystano w opracowaniu. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono piêæ doœwiadczeñ z pszenic¹ ozim¹ zlokalizowanych w SDOO Chrz¹stowo, ZDOO G³êbokie, Farol Falêcin, HR Strzelce Grupa

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim.

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Groch siewny

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza,

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

11. Kukurydza. rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru 2016.

11. Kukurydza. rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru 2016. 11. Kukurydza W ramach systemu PDO w roku 2016 w województwie łódzkim przeprowadzono doświadczenia z mieszańcami kukurydzy użytkowanej na ziarno i na kiszonkę. Doświadczenia zakładano jako jednoczynnikowe,

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO):

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO): 2. Pszenica ozima Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, ze względu na duży potencjał plonowania oraz wszechstronne wykorzystanie ziarna. Powierzchnia uprawy pszenicy wynosi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Engineering design services

Engineering design services Engineering design services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32233808.aspx External tender id 147603-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego Na tegorocznej Liście Odmian Zalecanych znalazły się 24 odmiany roślin jarych, 32 ozimych oraz 13 odmian ziemniaków jadalnych i 6 odmian ziemniaków skrobiowych. Podstawą do ustalenia Listy była analiza

Bardziej szczegółowo

Kukurydza. Uwagi ogólne

Kukurydza. Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne Postęp w hodowli oraz znajomość właściwej agrotechniki były bodźcem do powiększenia powierzchni uprawy tego gatunku w Polsce, także i w woj. pomorskim. Obecnie na terenie naszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2016 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo