Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wej ciu Polski do Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wej ciu Polski do Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Olga Stefko 1 Katedra Ekonomiki Przedsibiorstw Agrobiznesu Wydzia Ekonomiczno-Spoeczny Uniwersytet Przyrodniczy Pozna Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejciu Polski do Unii Europejskiej Financial support for the agricultural farms in Wielkopolska province after the Polish accession to the EU Synopsis. W artykule ujto zagadnienia dotyczce wsparcia finansowego gospodarstw rolnych woj. wielkopolskiego. Omówiono pomoc krajow i unijn, z uwzgldnieniem takich programów jak SPO- ROL, PROW i PROW Sowa kluczowe: wsparcie finansowe, gospodarstwa rolne, województwo wielkopolskie Abstract. The article is concentrated on problems connected with the financial support for agricultural farms in Wielkopolska province. Problems of the financial aid from the national and the EU public funds are discussed and some information about the SPO-ROL, PROW and PROW provided. Key Word: financial support, agricultural farms, Wielkopolska Province Wstp Idea wsparcia finansowego rolnictwa ma swoj dugoletni tradycj. Ze wzgldu na jego specyficzne cechy, jak równie ryzyko wynikajce z produkcji rolniczej, zarówno w gospodarce socjalistycznej jak i rynkowej udzielano pomocy rolnikom. Zmianom ulegay na przestrzeni lat jedynie formy i zakres wsparcia. Ekonomici rolnictwa, m.in. Duczkowska-Maysz [1998], Fereniec [1999], Tomczak [2006] wskazuj na wag interwencjonizmu pastwowego w oddziaywaniu na efektywno i konkurencyjno rolnictwa. Interwencjonizm powinien przejawia si midzy innymi w protekcjonizmie (na przykad celnym), systemie kredytowym, polityce podatkowej, dotacjach czy polityce cenowej. Przygotowania i wejcie Polski do Unii Europejskiej umoliwiy rozszerzenie wachlarza moliwoci wspierania rolnictwa. Przed akcesj w ramach programów PHARE, SAPARD i ISPA oraz wspomagajcych i wspódziaajcych takich jak TRANSITION FACILITY, TACIS i ACE. Po przystpieniu natomiast do Unii uruchomiono do dyspozycji rolników takie programy jak SPO (Sektorowy Program Operacyjny), PROW (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich) i PROW Porednikiem, 1 Dr, 174

2 koordynatorem i jednoczenie kontrolerem wprowadzania i realizacji tego rodzaju wsparcia ustanowiono Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zwizku z wag podejmowanych dziaa, ich skal, a take wystpujcymi trudnociami, zdecydowano si w artykule na krótk prezentacj wybranych programów pomocowych, jak równie ich prezentacj w zaweniu do danych dostpnych dla województwa wielkopolskiego, take pochodzcych z przeprowadzonych bada. Celem artykuu byo take okrelenie zainteresowania poszczególnymi programami pomocowymi wród producentów rolnych z Wielkopolski oraz wyodrbnienie najczciej podejmowanych rodzajów dziaa inwestycyjnych i przeznaczenia uzyskiwanej pomocy. Materiay i metody Informacje niezbdne do przeprowadzenia analizy zgromadzono w oparciu o dane wtórne i pierwotne. Pierwsz grup stanowiy materiay wtórne pochodzce z baz danych Gównego Urzdu Statystycznego, biuletynów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) i dostpnej literatury. W obrbie drugiej grupy znalazy si materiay pierwotne, uzyskane na podstawie przeprowadzonych bada w latach Zbierano je metod wywiadu bezporedniego, wród celowo dobranej grupy 50 gospodarstw rolnych z powiatów czarnkowsko trzcianeckiego, szamotulskiego, midzychodzkiego, pilskiego i ostrzeszowskiego. Wród kryteriów doboru respondentów znalazy si midzy innymi posiadanie i prowadzenie gospodarstwa rolnego, udzia w programie pomocowym, jak równie zgoda na udzielenie wywiadu. Gospodarstwa naleay do wielkotowarowych, a waciciele zajmowali si przede wszystkim produkcj rolinn. Najwicej uprawiano zbó, rzepaku i rolin okopowych, takich jak ziemniaki i buraki cukrowe. W zbiorowoci znaleli si równie waciciele gospodarstw hodowlanych. Do najczciej hodowanych zwierzt naleaa trzoda chlewna i bydo opasowe. Pomidzy respondentami nie wystpowali hodowcy drobiu, owiec ani kóz. W zbiorowoci przewaay osoby z wyksztaceniem zawodowym. Odnotowano jednak równie respondentów posiadajcych wyksztacenie rednie z matur i wysze. Wiek rolników biorcych udzia w badaniu mieci si w przedziale lat. Przy opracowywaniu zebranego materiau wykorzystano tablice przestawne, jak równie metody wchodzce w skad statystyki opisowej, metody analizy dokumentów i metody porównawcze. Rodzaje wsparcia finansowego gospodarstw rolnych Pomoc dla gospodarstw rolniczych w Polsce podzieli mona przede wszystkim na pomoc krajow i unijn. Zadaniem obu tych róde jest wsparcie rozwoju i strukturalnego dostosowania caego sektora, ale przede wszystkim regionów sabiej rozwinitych. Pomoc krajowa przejawia si przede wszystkim w dopacie do oprocentowania kredytów przeznaczonych dla rolników, nazywanych kredytami preferencyjnymi. Moliwo uzyskania kredytu na preferencyjnych zasadach istniaa w Polsce od momentu powstania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), czyli od roku Na przestrzeni lat zmieniaa si liczba dostpnych linii kredytowych i cele ich 175

3 przeznaczenia, jednak wiele z nich (choby oznaczonych symbolami IP, MR, KZ) istnieje, w prawie niezmienionej postaci, do dnia dzisiejszego. Wielko, rodzaje i sposób wykorzystania kredytów preferencyjnych w województwie wielkopolskim zostay ju omówione wielokrotnie, m. in. przez Stefko [2002; 2005; 2007A; 2007B; 2007C; 2008]. ródem pomocy unijnej natomiast byy w analizowanym okresie gównie fundusze strukturalny i spójnoci. Najwaniejsze programy, realizowane z wykorzystaniem rodków unijnych od roku 2004 to SPO, PROW i obowizujcy nadal PROW SPO, czyli Sektorowy Program Operacyjny wszed w ycie w drugiej poowie 2004 roku. Obejmowa pi podprogramów takich jak: SPO Wzrost konkurencyjnoci Przedsibiorstw (SPO-WKP), SPO Rozwój Zasobów- Ludzkich (SPO RZL), SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ywnociowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-Rolnictwo), SPO Ryboówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO-Ryby), SPO Transport (SPO-Transport). Dla rolnictwa najbardziej istotnym podprogramem SPO, jak pisz Pawlonka i Trojanowska [2005], staa si restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Cele tego programu realizowano wedug trzech podstawowych priorytetów: priorytet I Wspieranie zmian i dostosowa w rolnictwie, priorytet II Zrównowaony rozwój obszarów wiejskich, priorytet III Rozwój i dostosowanie do norm UE przetwórstwa artykuów rolnych. Kolejnym programem pomocowym wprowadzonym po akcesji Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej by Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podobnie jak w przypadku SPO, okres jego realizacji przypada na lata By on take wspófinansowany z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Obie te formy pomocy wprowadzono, by zagwarantowa zrównowaony rozwój obszarów wiejskich i polepszenie kondycji gospodarstw rolnych. Realizacja programu PROW opieraa si na realizacji dziewiciu dziaa. Naleay do nich: renty strukturalne, które miay zachci rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia gospodarstw i do ich przekazania modszemu pokoleniu; wspieranie gospodarstw niskotowarowych, czyli tych, które miay niewielki potencja ekonomiczny; zadanie to miao posuy poprawie dochodowoci i umoliwi podjcie inwestycji prowadzcych do uzyskania wikszej produkcji towarowej; wspieranie dziaalnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tak zwane ONW); rodki pienine tego instrumentu miay rekompensowa trudnoci zwizane z prowadzeniem gospodarstw na tych terenach w stosunku do gospodarowania na innych terenach, gdzie warunki dla rolnictwa s bardziej korzystne; przedsiwzicia rolno-rodowiskowe i poprawa dobrostanu zwierzt, uwypuklay rosnce znaczenie ekologii w rolnictwie; 176

4 zalesienia gruntów rolnych celem powikszanie obszarów lenych przez sadzenie lasów na uytkach rolnych o niskiej przydatnoci rolniczej; dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej pod wzgldem wysokiej jakoci i zdrowotnoci artykuów rolnych; pienidze uzyskane w ramach tego dziaania mona byo przeznaczy midzy innymi na budow, rozbudow lub modernizacj pyt obornikowych i zbiorników na gnojowic/gnojówk, podóg i cian w pomieszczeniach, gdzie przeprowadza si udój i przechowywane jest mleko, modernizacj systemów udojowych i uj wody i urzdze sanitarnych oraz zakup klatek dla kur nonych; grupy producenckie; uzyskane rodki mona byo przeznaczy na zakadanie i administrowanie dziaalnoci grupy, przygotowanie towaru do sprzeday lub inwestycje przeprowadzane w ramach grupy; pomoc techniczna, która miaa wzmocni proces wprowadzania planu w ycie; uzupenianie patnoci obszarowych, polegajce na wsparciu finansowym gospodarstw rolnych, które przyznaje si w sposób proporcjonalny do powierzchni uprawy, niezalenie od rodzaju prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Po 2006 roku wprowadzony zosta kolejny program. Jest on swoistym poczeniem instrumentów obu poprzedzajcych go programów, tj. SPO i PROW Otrzyma nazw Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego realizacja przypada na lata Zgodnie z zaoeniami reformy polityki w stosunku do terenów wiejskich program ten jest zasilany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Gównymi celami PROW , podobnie jak poprzednich programów, s poprawa konkurencyjnoci podmiotów rolniczych, poprawa rodowiska naturalnego i jakoci ycia ludnoci na terenach wiejskich. Jego zadaniem jest równie umocnienie pozytywnych skutków dziaa PROW i SPO przez kontynuacj wikszoci form pomocy. Realizacja wsparcia finansowego gospodarstw rolnych Jak wynika ze sprawozda przedkadanych przez ARiMR, w Wielkopolsce (tab. 1) podczas dziaania SPO zostao zoonych wniosków. Zakadajc, e waciciele gospodarstw zarejestrowani w Ewidencji Producentów Rolnych (EPR) skadaliby tylko po jednym wniosku, naleaoby stwierdzi, e zaledwie 7% ze wszystkich upowanionych otrzymao t form wsparcia. W pozostaych dwóch programach odsetek liczby przyjtych wniosków do liczby zoonych wynosi 49% (w przypadku PROW ) i 91% (w PROW ), zwikszyy si take liczby skadanych wniosków. Tak znacznie zwikszajcy si w kolejnych latach udzia liczby przyjtych wniosków w stosunku do zarejestrowanych tumaczy mona nie tylko wzrostem zaufania rolników do oferowanych funduszy, ale i nabraniem dowiadczenia w wypenianiu niezbdnych formularzy i skutecznoci w przechodzeniu licznych formalnych procedur. Wiedzc ponadto, i jednym z podstawowych warunków ubiegania si o jakkolwiek pomoc jest uzyskanie wpisu do EPR, przyj mona, e wszyscy zarejestrowani naleeli do potencjalnie zainteresowanych otrzymaniem wsparcia. Zwikszajcy si zatem udzia liczby przyznanych w stosunku do skadanych wniosków naley uzna za zjawisko pozytywne. 177

5 Tabela 1. Realizacja programów unijnych przeznaczonych dla Wielkopolski. Table 1. Realization of the EU programs for Wielkopolska voivodeship Wnioski o wsparcie finansowe Liczba przyjtych wniosków w caym okresie programowania Liczba umów zawartych pomidzy ARIMR i beneficjentami Program SPO PROW PROW Wnioskowana warto w zawartych umowach, mln z , , ,4 Liczba projektów zrealizowanych Warto projektów zrealizowanych, mln z , , ,9 ródo: opracowanie wasne na podstawie danych z ARiMR. Tabela.2. Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw rolniczych w Wielkopolsce, z Table 2. Financial support for selected agricultural farms in Wielkopolska voivodeship, PLN Warto pomocy Dopuszczalne przedziay kwot pomocy na jeden projekt rednia wielko pomocy przypadajca na inwestycj czna suma pomocy udzielona w programie respondentom Program SPO PROW PROW ródo: opracowanie na podstawie bada wasnych. Aby uszczegóowi informacje i wnioskowanie na temat wsparcia finansowego gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejciu Polski do UE, oprócz danych zbiorczych dla caego regionu wykorzystano równie wyniki przeprowadzonych bada. Analiza zebranych na podstawie wywiadu bezporedniego danych wykazaa, e wielkopolscy rolnicy najwiksze zainteresowanie programami pomocowymi wykazywali w roku 2004, kiedy zostay wdroone dwa pierwsze instrumenty poakcesyjne, czyli SPO i PROW W tym czasie, na 62 moliwoci uzyskania rónego rodzaju wsparcia finansowego, skorzystano z 46 opcji w obrbie obu programów. Liczba skadanych wniosków w programach SPO i PROW wynosia po 29 na kady z funduszy. Zainteresowanie PROW byo, w stosunku do programów poprzednich, znacznie nisze (16 wniosków), ale tumaczy to mona niepenym jeszcze czasem obowizywania programu. Po jego zakoczeniu liczebno skadanych wniosków najprawdopodobniej ulegnie zwikszeniu. Wymienione dane wskazuj równie na to, e cz z rolników w 178

6 sposób bardziej aktywny od pozostaych wykorzystywaa dostpne rodki, skadajc wicej ni jeden wniosek o wsparcie finansowania dziaalnoci inwestycyjnej. Najwysza rednia wielko pomocy przypadajca na jedn inwestycj wród uczestniczcych w badaniach rolników (tab. 2.), wynoszca z, przypadaa na program SPO. Minimalna kwota pomocy przeznaczonej na inwestycj nie przekroczya natomiast w adnym z programów z i najwysza równie wystpowaa w programie SPO. Kwoty maksymalne byy we wszystkich programach jednakowe i wynosiy z. czna suma pomocy wypacona wielkopolskim rolnikom w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego signa z i bya wiksza od kwoty w obowizujcym w tym samym czasie PROW o z. Oprócz wielkoci kwot przeznaczonych na wsparcie gospodarstw rolnych na uwag zasuguje równie kwestia rozdysponowania otrzymanych rodków na poszczególne dziaania (tab. 3). Tabela 3. Udzia poszczególnych dziaa w programach pomocowych dla rolnictwa w Wielkopolsce, % Table 3. Distribution of the aid in the programs for agriculture in Wielkopolska voivodeship by activities, % Przeznaczenie pomocy Program SPO PROW PROW Budowy, modernizacje budynków Zakup maszyn, urzdze Zakadanie sadów, plantacji wieloletnich Inwestycje suce ochronie rodowiska Koszty ogólne planowania wstpnego Usugi w przygotowaniu dokumentacji Uatwienie startu modym rolnikom Renty strukturalne Przedsiwzicia rolnorodowiskowe Zalesianie gruntów rolnych Zakup i instalacja infrastruktury technicznej Suma ródo: opracowanie na podstawie bada wasnych. Wana, a jednoczenie posiadajca wysoki udzia w liczbie realizowanych dziaa, bya aktywno w zakresie budowania i modernizowania budynków, zakupu maszyn i urzdze, a take zakadania sadów i plantacji wieloletnich, poczona z zakupem na ten cel ziemi. Dziaania polegajce na budowie bd modernizacji budynków najwikszym zainteresowaniem cieszyy si do roku 2006 w programie PROW. Znaczna ilo kupowanej ziemi w celu zakadania sadów i innych plantacji wieloletnich w programie SPO ulega znacznemu zmniejszeniu w PROW , aby znikn zupenie jako dziaanie w programie realizowanym midzy latami 2007 i Z programu na program natomiast i z okresu na okres wzrastao wród rolników zainteresowanie zakupem maszyn i urzdze rolniczych. Przyczyny zmian w aktywnoci inwestycyjnej miay swoje uzasadnienia rynkowe i gospodarcze. Najwiksza liczba zakadanych plantacji wieloletnich w pierwszym 179

7 okresie dziaania programów pomocowych zwizana bya ze specyfik wynikajc z technologii produkcji. Cech charakterystyczn upraw wieloletnich jest, i pierwszych przychodów pochodzcych ze sprzeday zbiorów mona si spodziewa w wielu przypadkach, dopiero kilka lat po zaoeniu plantacji. Do tego dochodzi due ryzyko zwizane z warunkami atmosferycznymi i rynkowymi (zmienna poda i ceny, brak staych umów kontraktacyjnych). W tej sytuacji za racjonalne naley uzna, po pocztkowej, zwikszonej aktywnoci inwestycyjnej, obnienie zainteresowania tym rodzajem dziaania. Budowa i modernizacja budynków byy z kolei niewspómiernie bardziej kosztowne od zakupu ziemi i zaoenia na niej plantacji. Inwestycje te dotyczyy najczciej budynków wykorzystywanych w sposób bezporedni bd poredni do produkcji (szklarnie, budynki inwentarskie, przechowalnie, chodnie, magazyny itp.). Zdajc sobie spraw, e wykorzystanie rodków unijnych wiza si bdzie z koniecznoci wyoenia najpierw znacznej kwoty ze rodków wasnych, a dopiero potem ich zwrotem, inwestorzy poczekali na wejcie w ycie programu PROW , który ostatecznie rozpoczto realizowa ze znacznym opónieniem. Na omawiane relacje wpyn równie fakt, e przedsiwzi polegajcych na budowie czy modernizacji budynków nie przeprowadza si, podobnie jak zakadania plantacji wieloletnich, zbyt czsto. Odmienn natomiast charakterystyk wykazyway dziaania polegajce na zakupie maszyn i urzdze rolniczych. Zuywaj si one, zwaszcza w porównaniu z omawianymi wczeniej obiektami inwestycji, znacznie szybciej, zarówno w sposób fizyczny jak i ekonomiczny. Chcc sprosta oczekiwaniom klientów, choby pod ktem dostarczania produktów wysokiej jakoci, nie mona pozwoli sobie na posiadanie przestarzaego parku maszynowego, czy na zbytnie uzalenienie od poday na rynku pracy. Do tego nie bez znaczenia by fakt, e spora cz maszyn i urzdze stanowia wyposaenie stawianych bd modernizowanych budynków, w których przeprowadzano procesy technologiczne. Oba te dziaania byy w zwizku z tym ze sob w duej mierze powizane. W tej sytuacji uzasadnionym wydaje si znaczcy, a przy tym stale rosncy udzia zakupu maszyn i urzdze wród pozostaych dziaa inwestycyjnych finansowanych ze rodków unijnych. W kadym z omawianych programów wystpoway dziaania, posiadajce wysoki udzia procentowy, a niewystpujce wcale bd w niewielkim stopniu w pozostaych programach. W SPO najwiksz ilo rodków przeznaczono na pokrycie kosztów ogólnych planowania wstpnego, a zaraz potem na inwestycje suce ochronie rodowiska. Na podobne dziaania nie wydano pienidzy ani w PROW , ani w programie póniejszym. Z kolei w PROW stosunkowo wysokim zainteresowaniem cieszyy si dziaania polegajce na uatwieniu startu modym rolnikom i powicone usugom w przygotowaniu dokumentacji. Istniejcy od pocztku wprowadzania pierwszych programów poakcesyjnych problem z umiejtnym skompletowanie niezbdnych dokumentów pozosta równie aktualny w kolejnych latach, o czym wiadczy wysoki udzia procentowy dziaania polegajcego na pomocy w przygotowaniu dokumentacji w programie PROW Podsumowanie Wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych zostao uznane za suszne i celowe przez wiele krajów rozwijajcych si i rozwinitych, w tym równie i przez Polsk. W zwizku z tym od lat realizowana jest w naszym kraju polityka majca na celu podniesienie 180

8 konkurencyjnoci gospodarstw, jak i wydajnoci i jakoci produkcji. Od przystpienia Polski do UE rolnicy maj do dyspozycji zarówno pomoc krajow (przede wszystkim kredyty preferencyjne) jak i czciowo unijn (programy SPO, PROW , PROW ). Celem pomocy jest poprawa konkurencyjnoci gospodarstw rolnych poprzez ich modernizacj oraz zmiany struktury spoecznej i obszarowej na terenach wiejskich. Wszystkie formy i rodki pomocy s wykorzystywane, cho w rónym stopniu i zakresie. Analiza wyników przeprowadzonych bada wród wybranych producentów rolnych z woj. wielkopolskiego wykazaa, e cz z beneficjentów wykazywaa wiksz ni pozostali aktywno w pozyskiwaniu rodków unijnych na realizacj inwestycji. W okresie midzy 2004 a 2008 rokiem korzystali oni bowiem z wicej ni jednego programu pomocowego w celu finansowania przeprowadzanych przedsiwzi. Cho najwikszym zainteresowaniem cieszyy si takie dziaania jak zakadanie sadów i plantacji wieloletnich, pokrycie kosztów ogólnych planowania wstpnego i uatwienie startu modym rolnikom, jedynie dziaania polegajce na budowie i modernizacji budynków gospodarskich oraz zakupie maszyn i urzdze do produkcji rolniczej podejmowano systematycznie nie tylko w poszczególnych okresach, ale i w kolejnych programach. Liczba dziaa podejmowanych w celu pokrycia kosztów zwizanych z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wskazuje, i mimo kilkuletnich dowiadcze rolnicy nie posiadaj wystarczajcych wiadomoci z zakresu ekonomiki i finansów. Problem ten rozwiza mona midzy innymi przez zwikszony nacisk na edukacj w tym zakresie. Literatura Duczkowska-Maysz K. [1998]: Rolnictwo, wie, pastwo. PWRiL Warszawa. Fereniec J. [1999]: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa. Pawlonka M., Trojanowska M. [2005]: WPR wykorzystanie rodków pomocowych. PWN, Warszawa. Stefko O. [2002]: Kredyt preferencyjny jako ródo finansowania rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w województwie wielkopolskim. [W:] Regionalne zrónicowanie agrobiznesu. Akademia Rolnicza w Poznaniu KEG, Pozna, ss Stefko O. [2005]: Wykorzystanie kredytów preferencyjnych a zmiany w gospodarstwach produkujcych warzywa pod osonami w Wielkopolsce. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss Stefko O. [2007A]: Kredyty branowe jako ródo finansowania inwestycji na przykadzie woj. wielkopolskiego. [W:] Wybrane aspekty konkurencyjnoci przedsibiorstw. Wyd. Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn, ss Stefko O. [2007B]: Kredyt preferencyjny ródem finansowania wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów na przykadzie woj. wielkopolskiego. [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepownictwa, szanse i problemy. Wyd. Wie Jutra, Warszawa, ss Stefko O. [2007C]: Kredyt preferencyjny jako ródo finansowania zakupu ziemi na przykadzie województwa wielkopolskiego. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. IX, z.1, ss Stefko O. [2008]: Kredyty preferencyjne jako ródo finansowania innowacji w agrobiznesie na przykadzie woj. wielkopolskiego. [W:] Innowacje i innowacyjno w sektorze agrobiznesu. SGGW, Warszawa, ss Tomczak F. [2006]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie; uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa. 181

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Justyna Kołyska Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Wstęp Realizowany przez państwo program

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

DZIENNIK URZ DOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 87 87 DZIENNIK URZDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 37 TRE: Poz.: INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 87 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie strategii krajowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 19/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich Na pocztku maja br. notowano dalszy dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 31 FUNKCJE ARIMR W ROZWOJU ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2006

ROZDZIAŁ 31 FUNKCJE ARIMR W ROZWOJU ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2006 Waldemar Czternasty Natalia Buczkowska ROZDZIAŁ 31 FUNKCJE ARIMR W ROZWOJU ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2006 Wstęp Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała,

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 17/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykuów mleczarskich W kwietniu br. na rynku krajowym przeway wzrosty cen produktów mleczarskich. W zakadach objtych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach

Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Maria Kierepka Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej The EU support for competitiveness of agri-food economy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 2 (XVII) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007 Waldemar Czternasty 1 Natalia Buczkowska 2 Katedra Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO CI ARiMR w 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO CI ARiMR w 2008 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI ARiMR w 2008 r. SPIS TRECI WSTP I. ORGANIZACJA AGENCJI...7 1. Kierownictwo ARiMR... 7 2. Struktura organizacyjna... 7 3. Zasoby ludzkie... 8 4. Udzia w programowaniu i tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE PRZEZ GOSPODARSTWA ROLNE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROGRAMÓW

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE PRZEZ GOSPODARSTWA ROLNE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROGRAMÓW Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE PRZEZ GOSPODARSTWA ROLNE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROGRAMÓW Zbigniew Wasąg Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel i program szkolenia Uczestnicy: Osoby zainteresowane włączeniem sięw rozwój lokalny na obszarach wiejskich Cel: Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH A STRUKTURA OBSZAROWA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

KREDYTY PREFERENCYJNE NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH A STRUKTURA OBSZAROWA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Kredyty STOWARZYSZENIE preferencyjne na zakup EKONOMISTÓW użytków rolnych ROLNICTWA a struktura obszarowa I AGROBIZNESU gospodarstw... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 5 261 Anna Rosa Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla rolnictwa

Dotacje unijne dla rolnictwa Dotacje unijne dla rolnictwa Opracowała Agata Twardowska W UE Opracowała W UE poza bezpośrednim wspieraniem rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Agata Rolnej, Twardowska prowadzonych jest wiele działań

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach

Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 109, 2015: 55 69 Andrzej Hornowski Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Józef Kowalski, Agnieszka Mandowska, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów............................................ 11 Wstęp.................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej..........................

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH Referujący : Bronisław Dutka Dyrektor MODR PRIORYTETEM DLA MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ROLNICTWO EKOLOGICZNE I AGROTURYSTYKA WE WSIACH OBJĘTYCH ANKIETĄ IERiGŻ-PIB

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ROLNICTWO EKOLOGICZNE I AGROTURYSTYKA WE WSIACH OBJĘTYCH ANKIETĄ IERiGŻ-PIB ADAM WASILEWSKI STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ROLNICTWO EKOLOGICZNE I AGROTURYSTYKA WE WSIACH OBJĘTYCH ANKIETĄ IERiGŻ-PIB PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

OCENA REALIZACJI DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WEDŁUG WOJEWÓDZTW 50 Anna Grontkowska, STOWARZYSZENIE Milena Frania, EKONOMISTÓW Stanisław Bagieński ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 6 Anna Grontkowska, Milena Frania, Stanisław Bagieński Szkoła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo