Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wej ciu Polski do Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wej ciu Polski do Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Olga Stefko 1 Katedra Ekonomiki Przedsibiorstw Agrobiznesu Wydzia Ekonomiczno-Spoeczny Uniwersytet Przyrodniczy Pozna Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejciu Polski do Unii Europejskiej Financial support for the agricultural farms in Wielkopolska province after the Polish accession to the EU Synopsis. W artykule ujto zagadnienia dotyczce wsparcia finansowego gospodarstw rolnych woj. wielkopolskiego. Omówiono pomoc krajow i unijn, z uwzgldnieniem takich programów jak SPO- ROL, PROW i PROW Sowa kluczowe: wsparcie finansowe, gospodarstwa rolne, województwo wielkopolskie Abstract. The article is concentrated on problems connected with the financial support for agricultural farms in Wielkopolska province. Problems of the financial aid from the national and the EU public funds are discussed and some information about the SPO-ROL, PROW and PROW provided. Key Word: financial support, agricultural farms, Wielkopolska Province Wstp Idea wsparcia finansowego rolnictwa ma swoj dugoletni tradycj. Ze wzgldu na jego specyficzne cechy, jak równie ryzyko wynikajce z produkcji rolniczej, zarówno w gospodarce socjalistycznej jak i rynkowej udzielano pomocy rolnikom. Zmianom ulegay na przestrzeni lat jedynie formy i zakres wsparcia. Ekonomici rolnictwa, m.in. Duczkowska-Maysz [1998], Fereniec [1999], Tomczak [2006] wskazuj na wag interwencjonizmu pastwowego w oddziaywaniu na efektywno i konkurencyjno rolnictwa. Interwencjonizm powinien przejawia si midzy innymi w protekcjonizmie (na przykad celnym), systemie kredytowym, polityce podatkowej, dotacjach czy polityce cenowej. Przygotowania i wejcie Polski do Unii Europejskiej umoliwiy rozszerzenie wachlarza moliwoci wspierania rolnictwa. Przed akcesj w ramach programów PHARE, SAPARD i ISPA oraz wspomagajcych i wspódziaajcych takich jak TRANSITION FACILITY, TACIS i ACE. Po przystpieniu natomiast do Unii uruchomiono do dyspozycji rolników takie programy jak SPO (Sektorowy Program Operacyjny), PROW (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich) i PROW Porednikiem, 1 Dr, 174

2 koordynatorem i jednoczenie kontrolerem wprowadzania i realizacji tego rodzaju wsparcia ustanowiono Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zwizku z wag podejmowanych dziaa, ich skal, a take wystpujcymi trudnociami, zdecydowano si w artykule na krótk prezentacj wybranych programów pomocowych, jak równie ich prezentacj w zaweniu do danych dostpnych dla województwa wielkopolskiego, take pochodzcych z przeprowadzonych bada. Celem artykuu byo take okrelenie zainteresowania poszczególnymi programami pomocowymi wród producentów rolnych z Wielkopolski oraz wyodrbnienie najczciej podejmowanych rodzajów dziaa inwestycyjnych i przeznaczenia uzyskiwanej pomocy. Materiay i metody Informacje niezbdne do przeprowadzenia analizy zgromadzono w oparciu o dane wtórne i pierwotne. Pierwsz grup stanowiy materiay wtórne pochodzce z baz danych Gównego Urzdu Statystycznego, biuletynów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), stron internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) i dostpnej literatury. W obrbie drugiej grupy znalazy si materiay pierwotne, uzyskane na podstawie przeprowadzonych bada w latach Zbierano je metod wywiadu bezporedniego, wród celowo dobranej grupy 50 gospodarstw rolnych z powiatów czarnkowsko trzcianeckiego, szamotulskiego, midzychodzkiego, pilskiego i ostrzeszowskiego. Wród kryteriów doboru respondentów znalazy si midzy innymi posiadanie i prowadzenie gospodarstwa rolnego, udzia w programie pomocowym, jak równie zgoda na udzielenie wywiadu. Gospodarstwa naleay do wielkotowarowych, a waciciele zajmowali si przede wszystkim produkcj rolinn. Najwicej uprawiano zbó, rzepaku i rolin okopowych, takich jak ziemniaki i buraki cukrowe. W zbiorowoci znaleli si równie waciciele gospodarstw hodowlanych. Do najczciej hodowanych zwierzt naleaa trzoda chlewna i bydo opasowe. Pomidzy respondentami nie wystpowali hodowcy drobiu, owiec ani kóz. W zbiorowoci przewaay osoby z wyksztaceniem zawodowym. Odnotowano jednak równie respondentów posiadajcych wyksztacenie rednie z matur i wysze. Wiek rolników biorcych udzia w badaniu mieci si w przedziale lat. Przy opracowywaniu zebranego materiau wykorzystano tablice przestawne, jak równie metody wchodzce w skad statystyki opisowej, metody analizy dokumentów i metody porównawcze. Rodzaje wsparcia finansowego gospodarstw rolnych Pomoc dla gospodarstw rolniczych w Polsce podzieli mona przede wszystkim na pomoc krajow i unijn. Zadaniem obu tych róde jest wsparcie rozwoju i strukturalnego dostosowania caego sektora, ale przede wszystkim regionów sabiej rozwinitych. Pomoc krajowa przejawia si przede wszystkim w dopacie do oprocentowania kredytów przeznaczonych dla rolników, nazywanych kredytami preferencyjnymi. Moliwo uzyskania kredytu na preferencyjnych zasadach istniaa w Polsce od momentu powstania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), czyli od roku Na przestrzeni lat zmieniaa si liczba dostpnych linii kredytowych i cele ich 175

3 przeznaczenia, jednak wiele z nich (choby oznaczonych symbolami IP, MR, KZ) istnieje, w prawie niezmienionej postaci, do dnia dzisiejszego. Wielko, rodzaje i sposób wykorzystania kredytów preferencyjnych w województwie wielkopolskim zostay ju omówione wielokrotnie, m. in. przez Stefko [2002; 2005; 2007A; 2007B; 2007C; 2008]. ródem pomocy unijnej natomiast byy w analizowanym okresie gównie fundusze strukturalny i spójnoci. Najwaniejsze programy, realizowane z wykorzystaniem rodków unijnych od roku 2004 to SPO, PROW i obowizujcy nadal PROW SPO, czyli Sektorowy Program Operacyjny wszed w ycie w drugiej poowie 2004 roku. Obejmowa pi podprogramów takich jak: SPO Wzrost konkurencyjnoci Przedsibiorstw (SPO-WKP), SPO Rozwój Zasobów- Ludzkich (SPO RZL), SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ywnociowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-Rolnictwo), SPO Ryboówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO-Ryby), SPO Transport (SPO-Transport). Dla rolnictwa najbardziej istotnym podprogramem SPO, jak pisz Pawlonka i Trojanowska [2005], staa si restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Cele tego programu realizowano wedug trzech podstawowych priorytetów: priorytet I Wspieranie zmian i dostosowa w rolnictwie, priorytet II Zrównowaony rozwój obszarów wiejskich, priorytet III Rozwój i dostosowanie do norm UE przetwórstwa artykuów rolnych. Kolejnym programem pomocowym wprowadzonym po akcesji Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej by Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podobnie jak w przypadku SPO, okres jego realizacji przypada na lata By on take wspófinansowany z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Obie te formy pomocy wprowadzono, by zagwarantowa zrównowaony rozwój obszarów wiejskich i polepszenie kondycji gospodarstw rolnych. Realizacja programu PROW opieraa si na realizacji dziewiciu dziaa. Naleay do nich: renty strukturalne, które miay zachci rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia gospodarstw i do ich przekazania modszemu pokoleniu; wspieranie gospodarstw niskotowarowych, czyli tych, które miay niewielki potencja ekonomiczny; zadanie to miao posuy poprawie dochodowoci i umoliwi podjcie inwestycji prowadzcych do uzyskania wikszej produkcji towarowej; wspieranie dziaalnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tak zwane ONW); rodki pienine tego instrumentu miay rekompensowa trudnoci zwizane z prowadzeniem gospodarstw na tych terenach w stosunku do gospodarowania na innych terenach, gdzie warunki dla rolnictwa s bardziej korzystne; przedsiwzicia rolno-rodowiskowe i poprawa dobrostanu zwierzt, uwypuklay rosnce znaczenie ekologii w rolnictwie; 176

4 zalesienia gruntów rolnych celem powikszanie obszarów lenych przez sadzenie lasów na uytkach rolnych o niskiej przydatnoci rolniczej; dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej pod wzgldem wysokiej jakoci i zdrowotnoci artykuów rolnych; pienidze uzyskane w ramach tego dziaania mona byo przeznaczy midzy innymi na budow, rozbudow lub modernizacj pyt obornikowych i zbiorników na gnojowic/gnojówk, podóg i cian w pomieszczeniach, gdzie przeprowadza si udój i przechowywane jest mleko, modernizacj systemów udojowych i uj wody i urzdze sanitarnych oraz zakup klatek dla kur nonych; grupy producenckie; uzyskane rodki mona byo przeznaczy na zakadanie i administrowanie dziaalnoci grupy, przygotowanie towaru do sprzeday lub inwestycje przeprowadzane w ramach grupy; pomoc techniczna, która miaa wzmocni proces wprowadzania planu w ycie; uzupenianie patnoci obszarowych, polegajce na wsparciu finansowym gospodarstw rolnych, które przyznaje si w sposób proporcjonalny do powierzchni uprawy, niezalenie od rodzaju prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Po 2006 roku wprowadzony zosta kolejny program. Jest on swoistym poczeniem instrumentów obu poprzedzajcych go programów, tj. SPO i PROW Otrzyma nazw Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego realizacja przypada na lata Zgodnie z zaoeniami reformy polityki w stosunku do terenów wiejskich program ten jest zasilany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Gównymi celami PROW , podobnie jak poprzednich programów, s poprawa konkurencyjnoci podmiotów rolniczych, poprawa rodowiska naturalnego i jakoci ycia ludnoci na terenach wiejskich. Jego zadaniem jest równie umocnienie pozytywnych skutków dziaa PROW i SPO przez kontynuacj wikszoci form pomocy. Realizacja wsparcia finansowego gospodarstw rolnych Jak wynika ze sprawozda przedkadanych przez ARiMR, w Wielkopolsce (tab. 1) podczas dziaania SPO zostao zoonych wniosków. Zakadajc, e waciciele gospodarstw zarejestrowani w Ewidencji Producentów Rolnych (EPR) skadaliby tylko po jednym wniosku, naleaoby stwierdzi, e zaledwie 7% ze wszystkich upowanionych otrzymao t form wsparcia. W pozostaych dwóch programach odsetek liczby przyjtych wniosków do liczby zoonych wynosi 49% (w przypadku PROW ) i 91% (w PROW ), zwikszyy si take liczby skadanych wniosków. Tak znacznie zwikszajcy si w kolejnych latach udzia liczby przyjtych wniosków w stosunku do zarejestrowanych tumaczy mona nie tylko wzrostem zaufania rolników do oferowanych funduszy, ale i nabraniem dowiadczenia w wypenianiu niezbdnych formularzy i skutecznoci w przechodzeniu licznych formalnych procedur. Wiedzc ponadto, i jednym z podstawowych warunków ubiegania si o jakkolwiek pomoc jest uzyskanie wpisu do EPR, przyj mona, e wszyscy zarejestrowani naleeli do potencjalnie zainteresowanych otrzymaniem wsparcia. Zwikszajcy si zatem udzia liczby przyznanych w stosunku do skadanych wniosków naley uzna za zjawisko pozytywne. 177

5 Tabela 1. Realizacja programów unijnych przeznaczonych dla Wielkopolski. Table 1. Realization of the EU programs for Wielkopolska voivodeship Wnioski o wsparcie finansowe Liczba przyjtych wniosków w caym okresie programowania Liczba umów zawartych pomidzy ARIMR i beneficjentami Program SPO PROW PROW Wnioskowana warto w zawartych umowach, mln z , , ,4 Liczba projektów zrealizowanych Warto projektów zrealizowanych, mln z , , ,9 ródo: opracowanie wasne na podstawie danych z ARiMR. Tabela.2. Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw rolniczych w Wielkopolsce, z Table 2. Financial support for selected agricultural farms in Wielkopolska voivodeship, PLN Warto pomocy Dopuszczalne przedziay kwot pomocy na jeden projekt rednia wielko pomocy przypadajca na inwestycj czna suma pomocy udzielona w programie respondentom Program SPO PROW PROW ródo: opracowanie na podstawie bada wasnych. Aby uszczegóowi informacje i wnioskowanie na temat wsparcia finansowego gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejciu Polski do UE, oprócz danych zbiorczych dla caego regionu wykorzystano równie wyniki przeprowadzonych bada. Analiza zebranych na podstawie wywiadu bezporedniego danych wykazaa, e wielkopolscy rolnicy najwiksze zainteresowanie programami pomocowymi wykazywali w roku 2004, kiedy zostay wdroone dwa pierwsze instrumenty poakcesyjne, czyli SPO i PROW W tym czasie, na 62 moliwoci uzyskania rónego rodzaju wsparcia finansowego, skorzystano z 46 opcji w obrbie obu programów. Liczba skadanych wniosków w programach SPO i PROW wynosia po 29 na kady z funduszy. Zainteresowanie PROW byo, w stosunku do programów poprzednich, znacznie nisze (16 wniosków), ale tumaczy to mona niepenym jeszcze czasem obowizywania programu. Po jego zakoczeniu liczebno skadanych wniosków najprawdopodobniej ulegnie zwikszeniu. Wymienione dane wskazuj równie na to, e cz z rolników w 178

6 sposób bardziej aktywny od pozostaych wykorzystywaa dostpne rodki, skadajc wicej ni jeden wniosek o wsparcie finansowania dziaalnoci inwestycyjnej. Najwysza rednia wielko pomocy przypadajca na jedn inwestycj wród uczestniczcych w badaniach rolników (tab. 2.), wynoszca z, przypadaa na program SPO. Minimalna kwota pomocy przeznaczonej na inwestycj nie przekroczya natomiast w adnym z programów z i najwysza równie wystpowaa w programie SPO. Kwoty maksymalne byy we wszystkich programach jednakowe i wynosiy z. czna suma pomocy wypacona wielkopolskim rolnikom w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego signa z i bya wiksza od kwoty w obowizujcym w tym samym czasie PROW o z. Oprócz wielkoci kwot przeznaczonych na wsparcie gospodarstw rolnych na uwag zasuguje równie kwestia rozdysponowania otrzymanych rodków na poszczególne dziaania (tab. 3). Tabela 3. Udzia poszczególnych dziaa w programach pomocowych dla rolnictwa w Wielkopolsce, % Table 3. Distribution of the aid in the programs for agriculture in Wielkopolska voivodeship by activities, % Przeznaczenie pomocy Program SPO PROW PROW Budowy, modernizacje budynków Zakup maszyn, urzdze Zakadanie sadów, plantacji wieloletnich Inwestycje suce ochronie rodowiska Koszty ogólne planowania wstpnego Usugi w przygotowaniu dokumentacji Uatwienie startu modym rolnikom Renty strukturalne Przedsiwzicia rolnorodowiskowe Zalesianie gruntów rolnych Zakup i instalacja infrastruktury technicznej Suma ródo: opracowanie na podstawie bada wasnych. Wana, a jednoczenie posiadajca wysoki udzia w liczbie realizowanych dziaa, bya aktywno w zakresie budowania i modernizowania budynków, zakupu maszyn i urzdze, a take zakadania sadów i plantacji wieloletnich, poczona z zakupem na ten cel ziemi. Dziaania polegajce na budowie bd modernizacji budynków najwikszym zainteresowaniem cieszyy si do roku 2006 w programie PROW. Znaczna ilo kupowanej ziemi w celu zakadania sadów i innych plantacji wieloletnich w programie SPO ulega znacznemu zmniejszeniu w PROW , aby znikn zupenie jako dziaanie w programie realizowanym midzy latami 2007 i Z programu na program natomiast i z okresu na okres wzrastao wród rolników zainteresowanie zakupem maszyn i urzdze rolniczych. Przyczyny zmian w aktywnoci inwestycyjnej miay swoje uzasadnienia rynkowe i gospodarcze. Najwiksza liczba zakadanych plantacji wieloletnich w pierwszym 179

7 okresie dziaania programów pomocowych zwizana bya ze specyfik wynikajc z technologii produkcji. Cech charakterystyczn upraw wieloletnich jest, i pierwszych przychodów pochodzcych ze sprzeday zbiorów mona si spodziewa w wielu przypadkach, dopiero kilka lat po zaoeniu plantacji. Do tego dochodzi due ryzyko zwizane z warunkami atmosferycznymi i rynkowymi (zmienna poda i ceny, brak staych umów kontraktacyjnych). W tej sytuacji za racjonalne naley uzna, po pocztkowej, zwikszonej aktywnoci inwestycyjnej, obnienie zainteresowania tym rodzajem dziaania. Budowa i modernizacja budynków byy z kolei niewspómiernie bardziej kosztowne od zakupu ziemi i zaoenia na niej plantacji. Inwestycje te dotyczyy najczciej budynków wykorzystywanych w sposób bezporedni bd poredni do produkcji (szklarnie, budynki inwentarskie, przechowalnie, chodnie, magazyny itp.). Zdajc sobie spraw, e wykorzystanie rodków unijnych wiza si bdzie z koniecznoci wyoenia najpierw znacznej kwoty ze rodków wasnych, a dopiero potem ich zwrotem, inwestorzy poczekali na wejcie w ycie programu PROW , który ostatecznie rozpoczto realizowa ze znacznym opónieniem. Na omawiane relacje wpyn równie fakt, e przedsiwzi polegajcych na budowie czy modernizacji budynków nie przeprowadza si, podobnie jak zakadania plantacji wieloletnich, zbyt czsto. Odmienn natomiast charakterystyk wykazyway dziaania polegajce na zakupie maszyn i urzdze rolniczych. Zuywaj si one, zwaszcza w porównaniu z omawianymi wczeniej obiektami inwestycji, znacznie szybciej, zarówno w sposób fizyczny jak i ekonomiczny. Chcc sprosta oczekiwaniom klientów, choby pod ktem dostarczania produktów wysokiej jakoci, nie mona pozwoli sobie na posiadanie przestarzaego parku maszynowego, czy na zbytnie uzalenienie od poday na rynku pracy. Do tego nie bez znaczenia by fakt, e spora cz maszyn i urzdze stanowia wyposaenie stawianych bd modernizowanych budynków, w których przeprowadzano procesy technologiczne. Oba te dziaania byy w zwizku z tym ze sob w duej mierze powizane. W tej sytuacji uzasadnionym wydaje si znaczcy, a przy tym stale rosncy udzia zakupu maszyn i urzdze wród pozostaych dziaa inwestycyjnych finansowanych ze rodków unijnych. W kadym z omawianych programów wystpoway dziaania, posiadajce wysoki udzia procentowy, a niewystpujce wcale bd w niewielkim stopniu w pozostaych programach. W SPO najwiksz ilo rodków przeznaczono na pokrycie kosztów ogólnych planowania wstpnego, a zaraz potem na inwestycje suce ochronie rodowiska. Na podobne dziaania nie wydano pienidzy ani w PROW , ani w programie póniejszym. Z kolei w PROW stosunkowo wysokim zainteresowaniem cieszyy si dziaania polegajce na uatwieniu startu modym rolnikom i powicone usugom w przygotowaniu dokumentacji. Istniejcy od pocztku wprowadzania pierwszych programów poakcesyjnych problem z umiejtnym skompletowanie niezbdnych dokumentów pozosta równie aktualny w kolejnych latach, o czym wiadczy wysoki udzia procentowy dziaania polegajcego na pomocy w przygotowaniu dokumentacji w programie PROW Podsumowanie Wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych zostao uznane za suszne i celowe przez wiele krajów rozwijajcych si i rozwinitych, w tym równie i przez Polsk. W zwizku z tym od lat realizowana jest w naszym kraju polityka majca na celu podniesienie 180

8 konkurencyjnoci gospodarstw, jak i wydajnoci i jakoci produkcji. Od przystpienia Polski do UE rolnicy maj do dyspozycji zarówno pomoc krajow (przede wszystkim kredyty preferencyjne) jak i czciowo unijn (programy SPO, PROW , PROW ). Celem pomocy jest poprawa konkurencyjnoci gospodarstw rolnych poprzez ich modernizacj oraz zmiany struktury spoecznej i obszarowej na terenach wiejskich. Wszystkie formy i rodki pomocy s wykorzystywane, cho w rónym stopniu i zakresie. Analiza wyników przeprowadzonych bada wród wybranych producentów rolnych z woj. wielkopolskiego wykazaa, e cz z beneficjentów wykazywaa wiksz ni pozostali aktywno w pozyskiwaniu rodków unijnych na realizacj inwestycji. W okresie midzy 2004 a 2008 rokiem korzystali oni bowiem z wicej ni jednego programu pomocowego w celu finansowania przeprowadzanych przedsiwzi. Cho najwikszym zainteresowaniem cieszyy si takie dziaania jak zakadanie sadów i plantacji wieloletnich, pokrycie kosztów ogólnych planowania wstpnego i uatwienie startu modym rolnikom, jedynie dziaania polegajce na budowie i modernizacji budynków gospodarskich oraz zakupie maszyn i urzdze do produkcji rolniczej podejmowano systematycznie nie tylko w poszczególnych okresach, ale i w kolejnych programach. Liczba dziaa podejmowanych w celu pokrycia kosztów zwizanych z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wskazuje, i mimo kilkuletnich dowiadcze rolnicy nie posiadaj wystarczajcych wiadomoci z zakresu ekonomiki i finansów. Problem ten rozwiza mona midzy innymi przez zwikszony nacisk na edukacj w tym zakresie. Literatura Duczkowska-Maysz K. [1998]: Rolnictwo, wie, pastwo. PWRiL Warszawa. Fereniec J. [1999]: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa. Pawlonka M., Trojanowska M. [2005]: WPR wykorzystanie rodków pomocowych. PWN, Warszawa. Stefko O. [2002]: Kredyt preferencyjny jako ródo finansowania rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w województwie wielkopolskim. [W:] Regionalne zrónicowanie agrobiznesu. Akademia Rolnicza w Poznaniu KEG, Pozna, ss Stefko O. [2005]: Wykorzystanie kredytów preferencyjnych a zmiany w gospodarstwach produkujcych warzywa pod osonami w Wielkopolsce. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss Stefko O. [2007A]: Kredyty branowe jako ródo finansowania inwestycji na przykadzie woj. wielkopolskiego. [W:] Wybrane aspekty konkurencyjnoci przedsibiorstw. Wyd. Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn, ss Stefko O. [2007B]: Kredyt preferencyjny ródem finansowania wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów na przykadzie woj. wielkopolskiego. [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepownictwa, szanse i problemy. Wyd. Wie Jutra, Warszawa, ss Stefko O. [2007C]: Kredyt preferencyjny jako ródo finansowania zakupu ziemi na przykadzie województwa wielkopolskiego. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. IX, z.1, ss Stefko O. [2008]: Kredyty preferencyjne jako ródo finansowania innowacji w agrobiznesie na przykadzie woj. wielkopolskiego. [W:] Innowacje i innowacyjno w sektorze agrobiznesu. SGGW, Warszawa, ss Tomczak F. [2006]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie; uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa. 181

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2010 mgr Monika Wakua Akademia Podlaska w Siedlcach Wybrane aspekty zaduania si gmin Chosen issues of run up the

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(28) 2013, 181-193 RODZAJE I ZNACZENIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH DLA ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce

Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce Ryszard Kata 1 Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce Bank credits in the structure of external sources of financing agriculture

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo