Agencja Rynku Rolnego 20 Wsparcie produkcji i zbytu miodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego 20 Wsparcie produkcji i zbytu miodu"

Transkrypt

1 Nr 6/2004 (87) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy z kolegium redakcyjnym w składzie: Przewodnicząca Maria Zwolińska Radca Generalny Członkowie Jan Bielański, Dariusz Goszczyński, Waldemar Guba, Radosław Iwański, Lech Kempczyński, Dariusz Nieć, Sławomir Nosowicz, Bożena Nowicka, Antoni Radzewicz, Leszek Ratajczak, Bożena Rynkowska, Aleksandra Szelągowska, Tadeusz Szkamruk, Wojciech Wojtyra, Małgorzata Piotrowska Opracowywany przez zespół w składzie: Ewa Woicka Bekas, Ewa Jaroszewicz, Mariola Marczak ul. Wspólna 30, Warszawa, tel , , fax Podpisano do druku: r. Łączność z czytelnikami: Biuro Prasowe MRiRW ul. Wspólna Warszawa, Zespół prasowy ARiMR Al. Jana Pawła II nr Warszawa Wersja internetowa (http://www.minrol.gov.pl) ISSN Spis treści: Najważniejsze działania realizowane X 2001 r. V 2004 r. 2 Najważniejsze działania realizowane od X 2001 r. do V 2004 r. Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE 6 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE wersja uzupełniona czerwiec 2004 r. Infrastruktura wsi i komunikacja społeczna 16 Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznane w 2003 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych 18 Kongres WAHO w Polsce 18 Restrukturyzacja zaległości wobec ANR Agencja Rynku Rolnego 20 Wsparcie produkcji i zbytu miodu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 22 ARiMR potrzebna przed i po akcesji 23 Plan finansowy ARiMR na 2004 rok 26 Większe środki na kredyty preferencyjne w 2004 r. 28 Efekty stosowania dopłat do mleka ekstra 29 Realizacja wspomagania finansowego utylizacji 30 SPO pomoc dla rolników po akcesji (cz. I) 31 Renty strukturalne 32 Nowy sposób zaopatrywania w kolczyki dla zwierząt 34 Kontrole interwencyjne w ramach systemu IRZ 35 Wykaz upraw objętych płatnościami 37 Pytania o płatności 38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do końca 2002 r. objętych dopłatami ARiMR 39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych przez Banki od r. objętych dopłatami ARiMR 40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR Biuletyn Informacyjny otrzymują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, posłowie i senatorowie, Kancelaria Prezydenta, wojewodowie, marszałkowie, starostwa, urzędy gmin, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, banki współpracujące z ARiMR, Duszpasterstwo Rolników, szkoły i uczelnie rolnicze, instytuty i biblioteki rolnicze, Rada Gospodarki Żywnościowej. 1

2 WOJCIECH OLEJNICZAK Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi M inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za realizację polityki rządu w następu jących działach administracji rzą dowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne. Po wyborach do Parlamentu jesie nią 2001r. oraz określeniu stanu rolnictwa i obszarów wiejskich ustalone zostały priorytety działań na najbliższe lata: zakończenie negocjacji akcesyjnych w obszarze Rolnictwo przyspieszenie prac dostosowawczych do integracji z Unią Europejską, rozwiązywanie bieżących problemów w sektorze rolnictwa. Działania programowe Negocjacje i warunki członkostwa: podczas szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze Pol ska, w obszarze Rolnictwo, wynegocjowała najlepsze wa runki członkostwa spośród wszystkich krajów kandydujących. ustalony został poziom dopłat bezpośrednich w latach w wysokości 55%, 60% i 65% (środki unijne + środki budżetu krajowego). Polska, jako jedyny kraj wynegocjowała 3 letni okres możliwości stosowania monitoringu obrotu towarami rolno spożywczymi z krajami UE oraz podjęcia ewentualnych środków ochronnych w sytuacji wystąpienia trudności w sek torze rolnym. Wynegocjowano także okresy przejściowe na dostoso wanie małych zakładów przetwórstwa do wymogów UE. Rada Ministrów, w dniu 2 marca 2004 r., zaakceptowa ła Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to dokument pro gramowy obejmujący działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dodatkowe instrumenty wsparcia zapropono wane w czasie negocjacji akcesyjnych przez Komisję Euro pejską nowym krajom członkowskim. Na realizację Planu w latach przewiduje się wydatkować kwotę 3 mld 563 mln EUR, z czego środki unijne wyniosą 2 mld 866,4 mln EUR, a środki krajowe równowartość 696,6 mln EUR. W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą wspierane w szczególności: renty strukturalne, gospodar stwa niskotowarowe, gospodarstwa prowadzące działalność 2 na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przedsięwzięcia rolno środowiskowe, zalesiania gruntów rolnych, działania na rzecz dostosowania gospodarstw rol nych do standardów Unii Europejskiej (ochrona roślin, ochro na środowiska, zdrowia, dobrostanu zwierząt), grupy produ centów rolnych. Plan jest uzgodniony z Komisją Europejską. Jego wdraża nie rozpocznie się w II półroczu 2004 roku. Opracowane zostały i uzgodnione z Komisją Europejską, jako integralne części Narodowego Planu Rozwoju: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i moder nizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Przewiduje się, że w ramach tego Programu, polska wieś może otrzymać w latach wsparcie w wysokości 1,8 mld EUR, z czego 1,2 mld EUR będą stanowiły środki Unii Europejskiej, a 0,6 mld EUR będzie pochodziło z bu dżetu krajowego. Fundusze te będą mogły być, w szczególności wykorzy stane na: inwestycje w gospodarstwach rolnych, ułatwianie startu młodym rolnikom, podejmowanie przez rolników dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, rozwój infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, wsparcie doradztwa rolniczego, poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, scalanie gruntów, ochronę wsi, zachowanie i ochronę dziedzictwa kultu rowego. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwór stwo ryb. Zgodnie z założeniami Programu planuje się w okresie przeznaczyć około 373 mln EUR, z czego 202 mln EUR pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, a 80 mln EUR z budżetu państwa. Pozostałe środki finanso we (92mln EUR) pochodzą ze środków prywatnych podmio tów ubiegających się o pomoc. Sektorowy Program będzie służył: utrzymywaniu stałej równowagi między zasobami ryb nymi a ich eksploatacją, umocnieniu konkurencyjności struktur oraz rozwój ren townych przedsiębiorstw działających w tym sektorze, po lepszenie podaży rynkowej, a także zwiększenie wartości do danej produktów rybołówstwa i akwakultury, ożywieniu obszarów zależnych od rybołówstwa i akwa kultury. Pomoc finansowa może być wykorzystana na: odnowę floty oraz modernizację kutrów rybackich,

3 Najważniejsze działania realizowane od X 2001 r. do V 2004 r. dostosowywanie nakładu połowowego do zasobów (głów nie odszkodowania za złomowanie statków rybackich), wspólne przedsięwzięcia (z krajami trzecimi nie wcho dzącymi w skład UE), ochronę i rozwój rybołówstwa przybrzeżnego (połowy łodziowe), działania społeczno ekonomiczne, ochronę i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowlę, zarówno na akwenach słonowodnych, jak i słodkowodnych, rozwój i modernizację infrastruktury portowej, przetwórstwo i rynek rybny, środki promocji oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu, działania uczestników zorganizowanego handlu (orga nizacja rynku rybnego), czasowe zaprzestanie działalności i kompensaty finansowe, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna. Oznacza to, że pomoc zostanie skierowana tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna, w celu rozwoju sektora oraz je go stabilizacji. Bardzo ważnym testem na umiejętność korzystania ze środków unijnych jest realizacja programu SAPARD. Po do konaniu zmian w zasadach ubiegania się o pomoc w ramach tego programu znacznie wzrosło zainteresowanie. Jest ono większe niż oczekiwano. Agencja Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa zarejestrowała prawie 26 tys. wniosków o pomoc w zakresie: poprawy, przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, inwestycji w gospodarstwach rolnych, rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich, różnicowania działalności gospodarczej. Według szacunków Agencji kwota niezbędna na sfinan sowanie wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione przez ARiMR przekracza 6 mld zł, podczas gdy kwota do stępna wynosi 4,3 mld zł. Ustalono, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski rolników, następnie przetwórstwa rolno spożyw czego, a potem gmin. Również realizacja programów Phare wskazuje na to, że potrafimy sprostać trudnym procedurom. Resort realizuje 35 projektów na kwotę 230 mln EUR. W latach , po uproszczeniu procedur, nastą piło przyspieszenie realizacji Programu Aktywizacji Obsza rów Wiejskich. Program współfinansowany jest kwotą 118,8 mln EUR z kredytu Banku Światowego. Ze środkami krajo wymi (samorządowymi i budżetowymi), na realizację Pro gramu przewidziana jest kwota ok. 300 mln EUR. Celem programu jest wniesienie wkładu finansowego, in westycyjnego oraz wiedzy i umiejętności w szeroko rozumia ny rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. W ramach pro gramu wspierane są działania prowadzące do zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, de centralizacji administracji publicznej i rozwoju regionalne go oraz pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalne go niezbędnego do uzyskania i wykorzystania przedakcesyj nych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. W ramach Programu: Udzielono mikropożyczek na kwotę 26,5 mln zł oraz 1398 jednorazowych dotacji na kwotę 5 mln zł na two rzenie miejsc pracy oraz rozwój małych i średnich przedsię biorstw na wsi, na terenie województw: kujawsko pomorskie go, małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko mazurskie go i zachodnio pomorskiego; Z usług szkoleń oraz doradztwa zawodowego w Progra mie Reorientacji/Przekwalifikowań skorzystało już ogółem beneficjentów; Wyremontowano 194 szkoły wiejskie i 118 świetlic szkol nych, natomiast wyposażenie dostarczono do 218 świetlic; W pierwszej fazie remonty i wyposażanie szkół i świetlic szkolnych obejmowały 7 województw, natomiast począw szy od 2004 r. objęto nimi wszystkie 16 województw; W ramach ogólnokrajowego Programu Szkoleniowego dla członków zarządów jednostek samorządu terytorialne go, pracowników i radnych, przeszkolono 4555 osób. Zrealizowano 674 projekty infrastrukturalne uzyskując na stępujące efekty rzeczowe: 820 km sieci wodociągowej, 12 stacji uzdatniania wody, 10,5 tys. podłączeń do sieci gospo darstw domowych; 962 km sieci kanalizacyjnej, 19 oczy szczalni zbiorczych, 19 tys. podłączonych gospodarstw do mowych; 669 km dróg lokalnych; 4 wysypiska śmieci dla ok. 23 tys. gospodarstw domowych. Realizowane są branżowe programy: restrukturyzacji i mo dernizacji przemysłu mięsnego, mleczarskiego, rybnego, uty lizacyjnego, przetwórstwa ziemniaka na skrobię, wsparcia grup producentów rolnych, wspólnego wykorzystania maszyn przy udziale preferencyjnych kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Podwyższono z 8 mln zł do 16 mln zł maksymalną kwotę kredytu preferencyjnego dla jednego podmiotu na realizację przedsięwzięć inwestycyj nych, w ramach programu wsparcia mleczarstwa, przemysłu mięsnego, przetwórstwa ziemniaka na skrobię. Działania legislacyjne Przyjęta została, oczekiwana przez rolników od wielu lat ustawa o ustroju rolnym, sprzyjająca rozwojowi gospodarstw rodzinnych i ograniczająca spekulacyjny obrót ziemią. Rząd przedłożył też projekt ustawy o doradztwie rolniczym, który przewiduje doradztwo bezpłatne, powszechne, efek tywne i spójne organizacyjnie. Przygotowany został pierwszy etap reformy ubezpieczeń społecznych rolników mający na celu uszczelnienie syste mu. Utrzymano odrębny system rolniczych ubezpieczeń re alizowany przez KRUS. W okresie od 19 października 2001 do końca kwietnia 2004 ze sfery rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju wsi uchwalono: 46 ustaw (w tym 21 po 2 lipca 2003 r.). W przeważają cej większości są to tzw. ustawy unijne oraz wydano: 396 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym 235 po 2 lipca 2003 r.), 46 rozporządzeń Rady Ministrów (w tym 14 po 2 lipca 2003 r.), 8 rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów (w tym 2 po 2 lipca 2003 r.). Zostały uchwalone wszystkie ustawy dotyczące rolnic twa, a związane z integracją. Do 1 maja wydane zostały naj ważniejsze rozporządzenia. Podjęto skuteczne działania na rzecz większego wsparcia rolnictwa Uwzględniając wyjątkowo trudną sytuację w rolnictwie, niski poziom dochodów rolniczych, wzrastające bezrobocie, rząd zadecydował o radykalnym zwiększeniu wydatków bu dżetowych na ten sektor. Łącznie za środkami UE wydatki 3

4 Najważniejsze działania realizowane od X 2001 r. do V 2004 r. na rok 2003 w stosunku do 2002 r. wzrosły o 63,19% a na rok 2004 o dalsze 22,57%. Ta decyzja pozwoliła na: stosowanie dopłat do cen skupu mleka w klasie ekstra (do końca kwietnia 2004 r.), utrzymanie wszystkich linii kredytowych oraz wprowa dzenie nowych na zakup nieruchomości rolnych przezna czonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rodzin nych, na nowe technologie zapewniające wysoką jakość, do stosowanie do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska, na realizację programu restrukturyzacji i modernizacji prze mysłu utylizacyjnego, obniżenie oprocentowania kredytów do poziomu: 1 3% dla kredytów inwestycyjnych, 2% dla kredytów na zakup środków do produkcji rolnej, 4,5% na skup i przechowywanie zapasów, podwyższenie maksymalnej kwoty kredytów: z 2 do 4 mln zł dla gospodarstw rolnych, z 4 do 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej, z 8 do 16 mln zł na przetwórstwo mięsa, mleka, ziemnia ków na skrobię, umarzanie kredytów byłego Funduszu Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sytuacjach braku jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużeń, wydłużenie okresu spłaty kredytów na zakup środków do produkcji rolnej udzielonych producentom rolnym w II po łowie 2003 r., uruchomienie programu pomocy dla rolników poszko dowanych w wyniku ubiegłorocznej klęski suszy, wspieranie postępu biologicznego, wspieranie gospodarstw ekologicznych. Jest ich obecnie ponad 2300 ( wzrost o 25%). W celu zapewnienia terminowej regulacji należności za skupowane produkty, o co środowisko rolnicze zabiegało od wielu lat, wprowadzono zapis, że dopłaty do oprocentowa nia kredytów na skup przysługują pod warunkiem dokona nia zapłaty w ciągu 14 dni. Warunek 14 dniowej zapłaty obo wiązywał także w systemie skupu zbóż z dopłatami Agen cji Rynku Rolnego. Stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych oraz ochronie do chodów producentów służyły działania interwencyjne. W okresie od 2002 r. do końca marca 2004 r. na interwen cję wydano ok.3,4 mld zł. Interwencja prowadzona była na rynkach zbóż konsumpcyjnych, mięsa wieprzowego, mle ka, skrobi ziemniaczanej, tytoniu i miodu. Największy za kres interwencji dotyczył wieprzowiny, zbóż i rynku prze tworów mlecznych. Tylko na zakup półtusz wieprzowych wy datkowano w tym okresie ponad 1,8 mld zł. W 2003 r. wprowadzono po raz pierwszy rządowy pro gram bezpłatnej pomocy żywnościowej. W ramach tego programu przekazano ponad 5,5 tys. ton konserw mięsnych dla ponad 3 mln osób najbardziej potrzebujących. Sukcesem jest osiągnięcie w 2003 r. dodatniego salda obrotów handlowych artykułami rolno spożywczymi w kwo cie 505,7 mln dolarów amerykańskich, w tym z Unią Euro pejską 218,3 mln, co świadczy o poprawie konkurencyjno ści polskich produktów. Przygotowanie rolników, przetwórców, samorządów i innych odbiorców do pomocy w ramach WPR Od października 2003 r. prowadzone są ogólnokrajowe działania informacyjno szkoleniowe. Odbyło się około 40,5 4 tys. spotkań, w których wzięło udział ponad 1,2 mln ucze stników. ARiMR podpisała porozumienia o współpracy z: ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, banka mi spółdzielczymi, Związkiem Gmin Wiejskich, Związkiem Powiatów Polskich. Od 9 lutego rolnicy składają wnioski o rejestrację gospo darstw. Zgłosiło się już około 1,5 mln rolników. Od 15 kwiet nia rozpoczął się proces rejestracji wniosków o dopłaty po wierzchniowe. Proces ten będzie trwał do br. Do maja wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 340 tys. rolników. Działania w zakresie weterynarii W okresie przedakcesyjnym największe zagrożenia wystę powały w obszarze przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, nadzorowanego przez Główny Inspektorat We terynarii. W wielu wypowiedziach i komentarzach wyrażano opinię, że większość zakładów zostanie zlikwidowana. W wyniku podjętych działań (informacja, kontrola, legi slacja, wsparcie budżetowe, dodatkowo prowadzone, bar dzo trudne, negocjacje) stan przygotowania zakładów sek tora przetwórczego na dzień akcesji przedstawia się nastę pująco: 1706 zakładów jest w pełni przygotowanych i może eks portować swoje wyroby na rynki unijne, 721 zakładów otrzymało okresy przejściowe na dosto sowanie się do wymogów Unii Europejskiej. Wielką szansa dla przetwórstwa rolno spożywczego jest możliwość tzw. sprzedaży bezpośredniej. Minister Rolnic twa określił rodzaje działalności, limity produkcji, wymaga nia strukturalne, sanitarne, weterynaryjne. Wymagania te nie są trudne do spełnienia. W okresie zaledwie jednego mie siąca spełniło je 487 firm branży mięsnej, 22 rybnej i 11 mle czarskiej. Uzyskały one zgodę służb weterynaryjnych do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Weterynaryjna kontrola graniczna W celu przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicz nej na zewnętrznych granicach UE ukończone zostały pra ce inwestycyjne w ośmiu długoterminowych przejściach granicznych: Kukuryki Koroszczyn przejście drogowe z Białorusią w województwie lubelskiem, Korczowa przejście drogowe z Ukrainą w wojewódz twie podkarpackim, Szczecin port morski w województwie zachodniopo morskim, Świnoujście port morski w województwie zachodnio pomorskim, Bezledy przejście drogowe z Obwodem Kaliningradz kim w województwie warmińsko mazurskim, Kuźnica Białostocka przejście drogowe z Białorusią w województwie podlaskim, Gdynia port morski w województwie pomorskim, Warszawa Okęcie port lotniczy w województwie ma zowieckim. Prace na tych przejściach zostały ukończone i punkty kon trolne zostały oddane do użytku Inspekcji Weterynaryjnej. Prace końcowe trwają jeszcze w PKG Dorohusku, który jest przygotowywany do oddania Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto na dodatkowych przejściach weterynaryjnej kon troli granicznej od dnia 1 maja 2004r. będą kontrolowane

5 Najważniejsze działania realizowane od X 2001 r. do V 2004 r. środki żywienia zwierząt. Wyznaczono do tego 8 dodatko wych przejść granicznych, na których będą odprawiane środki żywienia zwierząt. Działania dotyczące służb fitosanitarnych W celu lepszego wykorzystania personelu i środków tech nicznych nastąpiło połączenie Inspekcji Ochrony Roślin i In spekcji Nasiennej. Powstała Inspekcja Ochrony Roślin i Na siennictwa. Przygotowano Oddziały Graniczne Inspekcji do funkcjo nowania na przyszłej granicy zewnętrznej UE. Zostały one w pełni przygotowane do przeprowadzania kontroli zdrowot ności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów sprowa dzanych do Polski i na terytorium Wspólnoty. Baza lokalo wa, zaplecze laboratoryjno techniczne, jak również wypo sażenie w nowoczesny sprzęt laboratoryjny i komputerowy oraz środki łączności spełniają standardy Unijne. Inspekto rzy Oddziałów zostali przeszkoleni w latach w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej i unijnych stan dardów działania. W 2002 r. opracowano i wdrożono monitoring zużycia środ ków ochrony roślin w uprawach ważnych gospodarczo. Za danie to zostało wprowadzone zgodnie ze standardami OECD. W ramach uczestnictwa w krajowym systemie bezpie czeństwa żywności w 2003 r. wdrożono procedurę powia damiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF. Realizacja tego zada nia ma na celu wdrożenie i stosowanie w kraju wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskie go i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. Rozwój instytucjonalny Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej będą wdrażane przez dwie agencje płatnicze : Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oby dwie agencje są przygotowane do pełnienia roli agencji płat niczych. Agencja Rynku Rolnego otrzymała 16 kwietnia br. akredytację do pełnienia funkcji agencji płat niczej. ARR jako agencja płatnicza będzie odpo wiedzialna za administrowanie mechanizmami WPR w zakresie interwencji na rynkach rolnych. Do jej za dań będzie należało w szczególności: wydawanie decyzji administracyjnych (np. kwotowanie produkcji mleka), wypłacanie środków finansowych uczestnikom poszcze gólnych mechanizmów WPR, kontrolowanie prawidłowości wykorzystania środków fi nansowych, informowanie Komisji Europejskiej o bieżącej sytuacji ryn kowej w Polsce oraz podejmowanych działaniach, informowanie rolników, przetwórców i podmiotów sku pujących o decyzjach podejmowanych na szczeblu Wspól noty, administrowanie obrotem towarowym z zagranicą pro duktami rolno spożywczymi (mleko, zboża, cukier, wołowi na, cielęcina, wieprzowina, drób, jaja, oleje, tłuszcze, na siona, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, ryż, świe że owoce i warzywa, banany, przetworzone owoce i warzywa, wina, baranina i konina oraz len i konopie), interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolno spożyw czych (zboża, masła, odtłuszczone mleko w proszku, woło wina i cukier), wypłacanie dopłat do prywatnego przechowalnictwa (mięso, masło, mleko w proszku, sery). Część zadań Agencji jest delegowanych do Inspekcji Ja kości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz Służ by Celnej. Dla wszystkich mechanizmów zostały przygotowane szcze gółowe księgi procedur. Systemy informatyczne wspomaga jące realizację zadań osiągnęły pełną zdolność funkcjonal ną, pozwalającą na testowanie i analizowanie poszczegól nych procesów. Obecnie Agencja realizuje program szkoleniowy; przewi duje przeszkolić ponad 4300 beneficjentów mechanizmów rynkowych oraz prawie 2 tysiące pracowników administra cji. We współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, izba mi rolniczymi, samorządami i organizacjami branżowymi re alizowane są programy i kampanie informacyjne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa jest odpowiedzialna za wdrożenie: płatności bezpośrednich, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 9 in strumentów, Sektorowych Programów Operacyjnych Restrukturyza cja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob szarów wiejskich i Rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Akredytacja do pełnienia funkcji agencji płatniczej bę dzie etapowa. Obecnie dotyczy ona płatności obszarowych i wybranych działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ob szary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, pro gram rolno środowiskowy rolnictwo ekologiczne oraz uzu pełnienie płatności obszarowych). Obsługa pozostałych działań PROW, rynek owoców i warzyw oraz rynek rybny otrzyma akredytację w kolejnych etapach. W procesie akredytacji Agencja: wdrożyła docelową strukturę organizacyjną, wdrożyła procedury obsługi płatności (przyjmowanie wniosków, rejestracja, naliczanie płatności, autoryzacja, kontrola, windykacja, raportowanie, księgowanie, dokony wanie płatności, audyt wewnętrzny), pozyskała wysokokwalifikowany personel oraz przepro wadziła szereg szkoleń, zbudowała zintegrowany system informatyczny agencji płatniczej, składający się z rejestru producentów działek i zwierząt, zbudowała infrastrukturę informatyczną. Agencja będzie kontynuowała działania związane ze wsparciem rolnictwa i przetwórstwa ze środków krajowych (kredyty o obniżonej stopie oprocentowania, poręczenia, gwarancje kredytowe, dofinansowanie utylizacji). Agencje płatnicze, inspekcje oraz Fundacja programów Po mocy dla Rolnictwa FAPA są w pełni przygotowane do wdra żania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów strukturalnych. Wdrażanie procedur będzie wymagało zwiększenia zatru dnienia, szczególnie w pionie weterynarii oraz okresowo w Agencjach i gminach. Na mocy porozumień zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Mo dernizacji Rolnictwa z Ministrem Gospodarki, Pracy i Poli tyki Społecznej około 10 tys. osób może uzyskać zatrudnie nie jeszcze w tym roku. 5

6 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE Wersja uzupełniona czerwiec 2004 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE System jednolitej płatności obszaro wej jest rozwiązaniem nowym, dotych czas nie stosowanym w obecnych pań stwach członkowskich Unii Europejskiej. System ten będzie mógł funkcjonować przez trzy pierwsze lata członkostwa, z możliwością przedłużenia o kolejne lata. W dalszych latach będzie funkcjo nować podobny system, bowiem refor ma Wspólnej Polityki Rolnej polega na odchodzeniu od systemu wspierającego produkcję na korzyść systemu płatności obszarowych. Płatności będą wypłacane na wszystkie grunty rolne, utrzymane w dobrej kulturze rolnej, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Ich po ziom wynosi 25%, 30% i 35% w latach 2004, 2005 i 2006 w stosunku do pozio mu wsparcia rolnictwa w Unii Europej skiej. Dopłaty w tej wysokości są w peł ni finansowane ze środków Unii Europej skiej. Traktat akcesyjny przewiduje możliwość podniesienia poziomu dopłat odpowiednio do 55%, 60% i 65% i taki poziom płatności będzie w Polsce stoso wany. Płatności uzupełniające będą wy płacane do powierzchni upraw, ale tyl ko w kierunkach produkcji, wspieranych w Unii Europejskiej płatnościami bezpo średnimi. Nie będą przysługiwały np. do powierzchni, przeznaczonej pod uprawę buraków cukrowych i ziemniaków, po za skrobiowymi. Na sfinansowanie płat ności uzupełniających będzie wykorzy stana część środków z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich a także środki bu dżetu krajowego. Płatności bezpośrednie będą przysługiwały producentom rol nym, posiadającym grunty rolne o po 6 wierzchni powyżej 1ha, z tym, że po wierzchnia działek rolnych wchodzą cych w skład gospodarstwa nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Stawkę jedno litej płatności obszarowej na 1 ha grun tów określi Komisja Europejska. Szacuje się, że jej wysokość wyniesie ok. 44,5 EUR, co odpowiada kwocie ok. 200 zł. (w zależności od kursu EUR) natomiast stawkę dopłat uzupełniających corocznie będzie określała Rada Ministrów. Wyso kość dopłat uzupełniających jest uzależ niona od rodzaju upraw. Przewiduje się, że dla upraw polowych (zboża, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókni ste, wyka, uprawy roślin przeznaczone na nasiona oraz łąki i pastwiska) stawka do płaty wyniesie powyżej 60 EUR/ha, do chmielu ok. 220 EUR/ha. Płatności będą przyznawane w drodze decyzji admini stracyjnej kierownika biura powiatowe go ARiMR. Płatności uzupełniające do zie mniaków z przeznaczeniem na skrobię oraz do tytoniu będą przyznawane w dro dze decyzji dyrektora oddziału terenowe go ARR w wysoko ści około 50 EUR do tony ziemniaka na skrobię a do tytoniu 5 zł/ kg. Rolnik w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r. po winien złożyć wnio sek o przyznanie płatności do biura powiatowego Agen cji. Wniosek składa się na odpowiednim druku. Formularze są dostępne w oddziałach Agencji, urzę dach gmin, bankach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego i inter necie. Rolnik przed złożeniem wniosku o płatności powinien uzyskać w Agencji numer ewidencyjny gospodarstwa. Trwa właśnie (od 9 lutego) przyjmowanie od rolników wniosków i nadawanie nume rów ewidencyjnych. Rolnik powinien także posiadać konto w banku, bowiem płatności będą wypłacane na wskazany przez rolnika rachunek bankowy. Oceniamy, że polscy rolnicy, w ra mach płatności bezpośrednich, otrzy mają kwotę powyżej 6 mld. zł. rocznie. W ramach jednego wniosku o płatno ści obszarowe rolnik będzie mógł sta rać się również o dopłaty z tytułu pro wadzenia gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda rowania. Trzeba jednak pamiętać, że część, dotychczas stosowanych instrumen tów wsparcia, będzie wygaszana. Zni kają od 1 maja 2004 r. dopłaty do cen skupu mleka w klasie extra, od drugie go półrocza 2004 r. nie będzie bonów paliwowych, likwiduje się dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, ograniczono dotacje do wapna nawo zowego. Zmieniony system interwencji na pod stawowych rynkach rolnych, zgodny z przepisami Unii Europejskiej, nie prze widuje dopłat do cen skupu zbóż, nie będzie także dotychczasowych form in terwencji na rynku wieprzowiny. PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH R. Na realizację Planu w latach przewiduje się wydatkować kwo tę mln. EUR, z czego środki unij ne wyniosą 2.866, 4 mln. EUR a środki krajowe równowartość 696, 6 mln EUR. Renty strukturalne Renty strukturalne mają zachęcać rol ników, w wieku przedemerytalnym, do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i przekazania posiadanych go spodarstw rolnych w sposób służący poprawie żywotności gospodarstw rol nych w Polsce oraz zapewnić im wystar czające źródło dochodu po zaprzesta niu tej działalności. Beneficjenci Renta strukturalna przysługuje pro ducentowi rolnemu, będącemu osobą fi zyczną, który: ukończył 55 lat, prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rol nym przez co najmniej ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę struk turalną i w tym okresie podlegał ubez

7 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE pieczeniu emerytalno rentowemu rolni ków przez co najmniej 5 lat, podlegał ubezpieczeniu emerytal no rentowemu rolników w dniu złoże nia wniosku o rentę strukturalną, przekazał posiadane gospodarstwo rolne, zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej. Renta strukturalna nie przysługuje rol nikowi, jeżeli: ma on ustalone prawo do emerytu ry lub renty z ubezpieczenia społeczne go lub zaopatrzenia emerytalnego, grunty wchodzące w skład gospo darstwa, planowane do przekazania, zostały przejęte od innego rolnika, który je przekazał w celu uzyskania renty strukturalnej, chyba że wnioskodawca prowadził działalność rolniczą w po większonym gospodarstwie, co naj mniej 5 lat. Uprawniony do renty strukturalnej (beneficjent) może, po przekazaniu go spodarstwa rolnego, prowadzić działal ność rolniczą na gruntach własnych lub będących własnością małżonka, o po wierzchni nie większej niż 0,5 ha UR wraz z siedliskiem, które nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Działal ność rolnicza (w zakresie produkcji ro ślinnej i zwierzęcej), prowadzona na pozostawionych gruntach, może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb wła snych i rodziny. Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie zamierza się ubiegać o to świadczenie, prawo do renty strukturalnej ustala się jego małżonkowi, o ile spełnia wszyst kie warunki przewidziane dla rolnika (beneficjenta). Wysokość pomocy Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty naj niższej emerytury. Podstawowa wyso kość wynosi 210%, natomiast maksy malna 440% kwoty najniższej emerytu ry. Od 1 marca 2004 wysokość najniż szej emerytury, określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi 562,58 zł. Wysokość renty strukturalnej może więc się kształtować w granicach 1.181,42 zł 2.475,35 zł. Podstawową wysokość renty strukturalnej (210%) zwiększa się o dodatek na małżonka w wysokości rów nej 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie następujące wa runki: gospodarstwo rolne, prze kazane w ramach programu rent struktu ralnych, stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków, oboje małżonkowie w dniu złoże nia wniosku o rentę strukturalną spełnia ją jednocześnie warunki określone dla beneficjenta. Podstawową wysokość renty zwięk sza się również: o 50% kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzch ni co najmniej 3 ha, po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na po większenie innego gospodarstwa rolne go, ale nie więcej niż za 20 ha UR po wyżej 3 ha UR, po 3 % kwoty najniższej emerytu ry za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na po większenie innego gospodarstwa rol nego prowadzonego przez rolnika bę dącego w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Wspieranie gospodarstw niskotowaro wych ma na celu zwiększenie możli wości inwestowania gospodarstw rol nych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym. Gospodarstwa te, w zna czącej mierze, prowadzą produkcję na samozaopatrzenie, a dzięki pomocy fi nansowej mogą podjąć działania, pro wadzące do rynkowego ukierunkowania produkcji, poprawy dochodowości oraz szeroko rozumianych dostosowań do funkcjonowania w warunkach jednoli tego rynku. W efekcie pomoc w ramach niniejszego działania przyczyniać się będzie do stabilizacji sektora rolnego w Polsce. Beneficjenci Producent rolny, będący osobą fizycz ną, prowadzący gospodarstwo rolne bę dące jego własnością lub własnością jego małżonka i odpowiadające defini cji gospodarstwa niskotowarowego. Wysokość pomocy Pomoc dla gospodarstw niskotowaro wych, mająca postać premii wypłacanej przez okres do pięciu lat, wyniesie rów nowartość EUR/gospodarstwo/rok. Po trzecim roku otrzymywania premii, be neficjent musi wykazać osiągnięcie przy najmniej jednego z celów pośrednich planu, związanych z celem przedsię wzięcia, co stanowi warunek wypłaty środków w następnych dwóch latach. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 3 jest instrumentem wspar cia finansowego gospodarstw rolnych, położonych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki natu ralne. Dopłaty wyrównawcze dla go spodarstw rolnych, położonych na ob szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), rekompensu ją wyższe koszty produkcji ponoszone przez te gospodarstwa w stosunku do go spodarstw położonych poza strefami ONW. Dopłaty te przeciwdziałają wy ludnianiu się obszarów wiejskich i za tracaniu ich rolniczego charakteru. W ramach ONW wydzielono: obszary nizinne I i II; obszary górskie; obszary ze specyficznymi utrudnie niami. Beneficjent Producent rolny prowadzący działal ność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym w całości lub części w gra nicach ONW. Wysokość pomocy Pomoc finansowa udzielana jest w po staci corocznych zryczałtowanych płat ności (dopłat wyrównawczych), przy znawanych do hektara użytków rolnych położonych na obszarach o niekorzyst nych warunkach gospodarowania i po zostających w użytkowaniu rolniczym. Płatnością objęte mogą być: grunty orne, sady, trwałe użytki zielone. 7

8 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE Rada Ministrów, w dniu 14 kwietnia 2004 r., przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warun kach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 73, poz. 657 z 2004 r.). Przyjęcie tego rozporządzenie umożliwiło Agen cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa rozpoczęcie przyjmowania wniosków od rolników na dopłaty z ty tułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospo darowania. Oddziały powiatowe przyj mują wnioski od dnia 15 kwietnia 2004r. Wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Założeniem Działania zwanego Kra jowym Programem Rolno środowisko 8 Wysokość szacowanych stawek dopłat wyrównawczych w ramach ONW Typ ONW Dopłata (euro/ha) Górskie 68 strefa nizinna I 38 Nizinne strefa nizinna II 56 Obszary ze specyficznymi utrudnieniami 56 Areał (ha) Dopłaty wyrównawcze z tytułu ONW będą podlegać następującemu zmniejszeniu na poziomie gospodarstwa: Dopłata wyrównawcza ONW % płatności za każdy ha 50, % płatności 100, % płatności Ponad 300 Brak płatności za obszar powyżej 300 ha wym (KPR), jest utrwalenie wzorców trwałej i zrównoważonej gospodarki rol nej, zwłaszcza na obszarach chronio nych i zagrożonych degradacją. Beneficjenci Producent rolny, którego gospodar stwo położone jest na obszarach kwa lifikujących się do uzyskania wspar cia. Wysokość pomocy Płatność będzie ustalana na podstawie zadeklarowanych działań, w odniesieniu do po wierzchni i wypłacana w cy klu rocznym. W kalkulacji płatności wzięto pod uwagę utracony dochód oraz ponie sione dodatkowe koszty. Po moc finansowa będzie wypła cana corocznie jako suma płatności za pakiety działań wdrażanych w gospodarstwie. Płatności dla beneficjentów Średnia stawka dotacji szacowana jest na równowartość ok EUR/ha. Zalesianie gruntów rolnych Założeniem Działania jest wsparcie procesu zalesiania gruntów rolnych nie stanowiących własności Skarbu Pań stwa, a następnie zapewnienie właści wej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju. Beneficjenci Producent rolny, będący osobą fi zyczną, uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa. Właściciel (osoba fizyczna) gruntów rolnych, położonych w granicach Rze czypospolitej Polskiej, będących w je go posiadaniu lub w posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powy żej 80% z działalności pozarolniczej. Grupa rolników lub właścicieli grun tów rolnych (min. 3 osoby, prowadzących działalność rolniczą na łącznej po wierzchni o wielkości co najmniej 3 ha). Wysokość pomocy Płatność będzie ustalana na podsta wie powierzchni gruntów (na ha) i wy płacana w cyklu rocznym: jednorazowo wsparcie na zalesienie, przez 5 lat premia pielęgnacyjna, przez 20 lat premia zalesieniowa. Lp. Formy pomocy PLN/ha na rok 1 Wsparcie na zalesienie Zabezpieczenie przed zwierzyną grodzenie siatką 2 metrową Premia pielęgnacyjna bez zastosowania repelentów Premia pielęgnacyjna z zastosowaniem repelentów Premia zalesieniowa rolnik (powyżej 20% dochód z rolnictwa Premia zalesieniowa właściciel gruntów (powyżej 80% dochodu spoza rolnictwa 360 Minimalne i maksymalne stawki wynikają z różnic w konfiguracji terenu oraz rodzaju drzew (iglaste/liściaste) Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej Pomoc w ramach tego działania obej muje wspieranie na rzecz dostosowania do standardów UE w dziedzinie ochro ny środowiska, ochrony roślin, zdrowia dobrostanu zwierząt. Beneficjenci Producenci rolni oraz właściciele ferm kurzych, którzy znajdują się w wykazie zakładów posiadających niedostosowa ne klatki, podlegające porozumieniom

9 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE przejściowym (Dyrektywa 1999/74/WE, art. 5 ust. 1,4 i 5 Dodatek C, o którym mowa w rozdziale 6, sekcja B, podsek cja 1, punkt 2 Załącznika XII Traktatu Akcesyjnego). Wysokość pomocy Dla producentów rolnych wysokość pomocy finansowej wynosić będzie w pierwszym roku 200 EUR/DJP. W dru gim i trzecim roku wysokość pomocy fi nansowej będzie wynosić odpowiednio 50 EUR/DJP i 25 EUR/DJP. Całkowita su ma wsparcia w ramach Schematu 1 nie może przekroczyć PLN (18.347,36 EUR) na jednego beneficjenta. Dla właścicieli ferm kurzych wysokość pomocy finansowej wynosić będzie w pierwszym roku 150 EUR/150 stano wisk. W drugim i trzecim roku wysokość pomocy finansowej będzie wynosić od powiednio 50 EUR/150 stanowisk i 25 EUR/150 stanowisk. Całkowita suma wsparcia w ramach Schematu 2 nie mo że przekroczyć PLN (34.401,30 EUR) na jednego beneficjenta. Pomoc finansowa (roczna premia) wypłacana danemu beneficjentowi przez okres do trzech kolejnych lat, we dług stawki malejącej. Wysokość premii uzależniona jest od zakresu podjętych prac dostosowaw czych tak, aby nie wystąpiła nadmier na kompensata poniesionych kosztów. Grupy producentów rolnych Wsparcie będzie udzielane grupom producentów rolnych, zakładanym w ce lu wspólnego dostosowania standardów produkcji przez członków takich grup oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów. Wsparcie będzie udzielane na zakładanie i administracyj ne koszty działania grup producentów rolnych przez okres 5 lat od momentu ich powstania. Beneficjenci Grupy producentów rolnych, które rozpoczęły swoją działalność po akce sji Polski do UE, przez pierwszych 5 lat istnienia grupy (zgłoszenia grupy). Wysokość pomocy Pomoc finansowa będzie realizo wana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od da ty uznania danej grupy producentów rolnych. Istnieje możliwość wyboru przez grupę płatności półrocznej, przy czym pierwsza płatność będzie zreali zowana nie wcześniej niż po sześciu peł nych miesiącach od daty uznania gru py. Kwota wsparcia zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartości brutto sprzedanej produkcji, wyprodukowa nej w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy: 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości pro dukcji do sumy EUR, sprzedanej odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz 2.5%, 2.5%, 2%, 1.5% i 1.5% wartości produkcji po wyżej EUR, sprze danej odpowiednio w pierw szym, drugim, trzecim, czwar tym i piątym roku. W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć kwoty: w pierwszym i drugim ro ku EUR, w trzecim roku EUR, w czwartym roku EUR, w piątym roku EUR. Ze środków PROW planowana jest również realizacja podpisanych umów z podmiotami uczestniczącymi w Pro gramie SAPARD, w części przekracza jącej możliwości finansowe tego Pro gramu. Wnioski do wszystkich działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą przyjmowane w oddziałach powiato wych Agencji Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sek tora żywnościowego oraz rozwój obsza rów wiejskich Polska wieś w ramach tego Programu może otrzymać w latach wsparcie w wysokości 1.784,15 mln. EUR, z czego 1.192, 68 mln EUR będą stanowiły środki Unii Europejskiej a 591, 47 mln. EUR będzie pochodziło głów nie z budżetu krajowego. Część odbiorców pomocy w ramach tego Programu będzie musiało dyspono wać własnymi środkami na współfinan sowanie przedsięwzięć. Udział własny jest zróżnicowany w zależności od ro dzaju pomocy. Inwestycje w gospodarstwach rolnych W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty inwestycyjne związane z modernizacją gospodarstw rolnych, prowadzące do ich dostoso wania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku. Wysokość pomocy Odbiorca pomocy może otrzymać łącznie nie więcej niż zł w okre sie programowania. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie: 50% kosztów kwalifikowalnych lub 60% kosztów kwalifikowalnych, je śli gospodarstwo położone jest na tere nach o niekorzystnych warunkach go spodarowania lub 55% kosztów kwalifikowalnych, jeśli odbiorcą pomocy jest młody rolnik lub 65% kosztów kwalifikowalnych, je śli gospodarstwo położone jest na tere nach o niekorzystnych warunkach go spodarowania i odbiorcą pomocy jest młody rolnik. Przewidywane efekty realizacji działania Przewiduje się, że w ramach działa nia zostanie zrealizowanych około projektów. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ułatwienie startu młodym rolnikom Pomoc finansowa, w postaci premii, wypłacana będzie młodym rolnikom, którzy rozpoczynają samodzielne pro wadzenie gospodarstwa. Wsparcie udzie lane w ramach tego działania przyspie szy proces wymiany pokoleń w rolnic twie poprzez zapewnienie środków finansowych, ułatwiających młodym rol nikom rozpoczęcie prowadzenia działal ności rolnej oraz umożliwiających mo dernizację przejmowanych gospodarstw. Wysokość pomocy Pomoc udzielana będzie w formie premii, w wysokości zł i będzie 9

10 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE uwarunkowana spełnieniem czterech warunków brzegowych: wiek do 40 lat i termin rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa nie więcej niż 12 miesięcy przed chwilą przyzna nia pomocy; kwalifikacje zawodowe; minimalne standardy w zakresie śro dowiska, higieny, dobrostanu zwierząt; żywotności ekonomicznej gospo darstwa. Przewidywane efekty realizacji działania Przewiduje się, że w ramach działa nia premię uzyska około osób. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów W ramach działania wspierane będą projekty związane z realizacją inwesty cji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalno ści zbliżonej do rolnictwa. Podjęcie lub rozwój dodatkowej działalności, wyko rzystującej istniejące zasoby gospodar stwa i regionu oraz uwzględniającej po trzeby rynku, stwarzać będzie warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwa łych ekonomicznie gospodarstw. Wysokość pomocy Poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak ma ksymalna wysokość pomocy, jaka mo że być wypłacona podmiotowi wynosi łącznie nie więcej niż zł. Przewidywane efekty realizacji działania Przewiduje się, iż w ramach działa nia zostanie zrealizowanych około projektów, w tym projektów w in dywidualnych gospodarstwach rolnych i projektów w gospodarstwach prowadzonych przez osoby prawne. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem W ramach działania wspierane będą małe projekty mające na celu polep 10 szenie dostępu rolników (osób fizycz nych i prawnych) do infrastruktury tech nicznej. Wysokość pomocy Poziom pomocy wynosi do 50% ko sztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy, przy następujących typach projektów: budowy lub modernizacji dróg we wnętrznych, nie zaliczanych do żadnej z kategorii dróg publicznych zł, budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę zł, budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ście ków zł, budowy lub modernizacji sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię zł. Przewidywane efekty realizacji działania W ramach działania Rozwój i ulep szanie infrastruktury technicznej zwią zanej z rolnictwem planowane jest wdrożenie około projektów. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia W ramach działania wspierane będą projekty, polegające na organizacji szko leń zawodowych dla rolników i innych osób pracujących w rolnictwie lub le śnictwie, z zakresu prowadzenia go spodarstwa rolnego oraz produkcji rol niczej lub leśnej. Szkolenia zawodo we przyczynią się do podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności zawo dowych, co umożliwi uczestnikom szkoleń bardziej efektywne zarządza nie gospodarstwami rolnymi. Szkole nia przygotują także rolników do podej mowania działań, mających na celu restrukturyzację i modernizację gospo darstw, rynkowe ukierunkowanie pro dukcji, stosowanie dobrych praktyk rol niczych oraz dostosowanie do standar dów unijnych w zakresie ochrony śro dowiska, higieny i jakości produkcji, bezpieczeństwa żywności oraz warun ków utrzymania zwierząt. Wysokość pomocy Pomoc finansowa polega na refun dacji, podmiotom szkolącym sektora publicznego i prywatnego, 100% ko sztów kwalifikowalnych, poniesionych w związku z organizacją szkolenia. Przewidywane efekty realizacji działania Przewiduje się, iż w ramach działania zostanie przeprowa dzonych około szkoleń, w ramach których zostanie prze szkolonych około rol ników. Wnioski o pomoc będą przyj mowane przez Fundację Progra mów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wsparcie doradztwa rolniczego W ramach działania wspiera na będzie działalność publicznych i pry watnych służb doradztwa rolniczego, polegająca na świadczeniu usług do radczych w zakresie korzystania z po mocy w ramach Wspólnej Polityki Rol nej, instrumentów towarzyszących WPR oraz polityki strukturalnej. Wysokość pomocy Pomoc finansowa polega na refun dacji, podmiotom doradczym sektora publicznego i prywatnego, 100% ko sztów kwalifikowalnych, poniesionych w związku ze świadczeniem usług do radczych lub informacyjnych. Przewidywane efekty realizacji działania Przewiduje się, iż w ramach działa nia z pomocą doradców zostanie przy gotowanych co najmniej wniosków o pomoc finansową dla rol ników. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych W ramach tego działania realizowa ne będą projekty związane z moderni

11 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE zacją zakładów przetwórstwa rolno spo żywczego, prowadzące do ich dostoso wania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku poprzez poprawę konkurencyjności, uwarunkowaną wzrostem jakości produkcji, jej skalą i profilem, obniżeniem kosztów oraz spełnieniem wymogów w zakresie norm higienicznych, ochrony środowiska i do brostanu zwierząt. Wysokość pomocy Maksymalny poziom pomocy finan sowej może sięgać 50% łącznych ko sztów kwalifikowanych, jednak nie wię cej niż zł na jeden zakład w okresie trwania Programu. Natomiast wielkość pomocy finansowej na reali zację danego projektu, nie może być niższa niż zł. Pomocą finanso wą, w ramach tego działania, objęte będą miedzy innymi: zakup specjalistycznego sprzętu do transportu; zakup lub instalacja urządzeń, za pewniających jakość i bezpieczeństwo żywności oraz ich monitorowanie; zakup lub instalacja urządzeń, słu żących poprawie ochrony środowiska. Przewidywane efekty realizacji działania Szacuje się, że wsparcie dla prze twórstwa i marketingu artykułów rol nych obejmie około projektów. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Działanie ma na celu przywrócenie potencjału produkcji leśnej na terenach leśnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub pożarów. Realizowa ne będzie poprzez projekty związane z odbudową funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych lasów oraz wprowadzeniem odpowiednich instru mentów zapobiegających powstawa niu szkód w przyszłości. Wysokość pomocy Pomoc finansowa udzielana będzie w formie całkowitego zwrotu 100% ko sztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwa lifikującego się kosztu. Przewidywane efekty realizacji działania Przewiduje się, że w ramach działa nia zrealizowanych będzie około 150 projektów, na terenie 15 nadleśnictw o łącznej powierzchni około ha lasów. Wnioski o pomoc będą przyjmowa ne przez właściwe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa. Scalanie gruntów Scalanie gruntów prowadzone na ob szarach, charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem i rozproszeniem grun tów, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, ma na celu poprawę rozłogu gruntów poszczególnych gospodarstw. Wysokość pomocy Pomoc finansowa, udzielana staro stom powiatów, reprezentującym wła ścicieli gospodarstw rolnych, położo nych na projektowanym obszarze sca lenia, będzie w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% cał kowitego kwalifikującego się kosztu. Przewidywane efekty realizacji działania W wyniku uruchomienia realizacji projektów z zakresu scalania gruntów dojdzie do polepszenia struktury agrar nej na ponad ha gruntów. Prze widuje się również zwiększenie tempa prac scaleniowych z ok. 8 tys. ha/rok (w 2003 r.) do ok. 14 tys. ha/rok. Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego W ramach działania wspierane będą projekty inwestycyjne, objęte wnioskiem o pomoc finansową wraz z załączonym opisem planowanych do realizacji zadań, inicjowane przez środowiska lokalne. Wysokość pomocy Poziom pomocy publicznej UE, dla gmin i instytucji kultury, których orga nem założycielskim jest samorząd, wy nosi do 80% kosztów kwalifikowanych i minimum 20% wkład samorządu, który stanowi krajowy wkład publiczny. Maksymalna wysokość pomocy publicz nej przy realizacji działania wynosi zł. Przewidywane efekty realizacji działania W ramach działania planowana jest realizacja przez samorządy gmin około projektów. Wnioski o pomoc będą przyj mowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi W ramach działania będą wspierane projekty z zakresu me lioracji szczegółowych i podsta wowych oraz projekty związa ne z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku natural nego pod warunkiem, że służą one re gulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Wysokość pomocy Pomoc finansowa udzielana będzie wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych w formie całko witego zwrotu 100% kosztów kwalifi kowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu w przypadku melioracji pod stawowych. W przypadku melioracji szczegółowych 80% całkowitego kwa lifikującego się kosztu, (w tym poziom udziału UE do 50% całkowitego kwa lifikującego się kosztu, 30% udział budżetu państwa) oraz 20% wkład własny rolników (wkład rolników będzie rozliczany po zakończeniu inwestycji i będzie rozłożony na raty). Koszt inwe stycji według kosztorysu inwestorskie go powinien wynosić, co najmniej zł. Przewidywane efekty realizacji działania Oczekuje się, że w ramach działania Gospodarowanie rolniczymi zasobami 11

Rozwój obszarów wiejskich 3 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Renty strukturalne w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich 3 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Renty strukturalne w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 10/2004 (90) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka ziemią 12 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Gospodarka ziemią 12 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Nr 5/2004 (86) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Finanse 6 Projekt budżetu na 2008 r. Hodowla i ochrona roślin 7 Ustawa o nawozach i nawożeniu

Finanse 6 Projekt budżetu na 2008 r. Hodowla i ochrona roślin 7 Ustawa o nawozach i nawożeniu Nr 11 120/2007 (117) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Opracowała: dr inż. Joanna Karwowska

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16 lutego 2015 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SSOdws(ak)-070-4/15(320) Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację nr 30742 posła Tadeusza

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE. tom 5

NAUKI EKONOMICZNE. tom 5 NAUKI EKONOMICZNE tom 5 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom 5 Płock 2006 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl LEADER+ DO 31 GRUDNIA 2004 R.! 14 grudzień 2004 r. Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Pilotażowego programu LEADER+ został przedłużony do dnia 31 grudnia br. Po więcej informacji odsyłamy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych P rzewodnik Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo