Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 215 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2 Spis treści: Wstęp 3 1. Podstawy opracowania Rocznego Planu Działań 3 2. Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r Harmonogram realizacji działań Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. 13 Załączniki 15

3 Wstęp CHARAKTER DOKUMENTU - Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok jest dokumentem, który ma za zadnie szczegółowo, realizować postanowienia Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych ma charakter operacyjny. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU - Dokument ten określa podstawy i sposoby realizacji zadań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zawiera ich opis, harmonogram oraz budżet wszystkich działań planowanych na dany rok kalendarzowy. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ, INFORMACJĘ O TRYBIE WYBORU WYKONAWCÓW - Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań przedstawionych w niniejszym Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok jest Departament Polityki Regionalnej Wydział ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego IZ RPO WŁ) oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie III osi priorytetowej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia - IPII). Działania te będą realizowane zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, bądź też przez podmioty zewnętrzne zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1. Podstawy opracowania Rocznego Planu Działań Opracowanie niniejszego dokumentu wynika z: Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26, z dnia 11 lipca 26 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 126/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) 846/29 z dnia 1 września 29 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/26 z dnia 8 grudnia 26 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 18/26 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Ustawy z dnia 6 grudnia 26 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ; Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 21 r. w zakresie informacji i promocji; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. Opracowanie i pełne wykonanie niniejszego Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok służy realizacji, w perspektywie jednorocznej, celu strategicznego i celów operacyjnych określonych w dokumencie nadrzędnym tj. Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata CEL GŁÓWNY - Celem strategicznym przeprowadzenia działań Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok jest kontynuacja wsparcia

4 realizacji celów określonych w Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów i kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w kraju i regionie. CELE SZCZEGÓŁOWE - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech następujących celów operacyjnych: a) Podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich (FE) w perspektywie finansowej ; b) Podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie; c) Zmniejszenie luk informacyjnych dotarcie z informacją do grup społecznych, które są niedoinformowane w zakresie FE (tj. osób starszych, osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, mieszkańców wsi i małych miast (do 5 tys. Ludności), emerytów, rencistów i bezrobotnych); d) Kontynuacja prac związanych z wdrożeniem nowej perspektywy finansowej W 215 roku celem IZ RPO WŁ jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich, w związku z powyższym, jako priorytetowe będą traktowane działania promocyjne skierowane do grup społecznych, które są niedoinformowane w zakresie FE oraz grup, które są szczególnie ważne w obliczu nadchodzącej perspektywy na lata (tj. media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze). Działaniami wspierającymi osiągnięcie powyższego celu będą: event promocyjno-informacyjny o szerokim zasięgu, konferencja zamykająca perspektywę finansową , Dni Otwarte Projektów Europejskich. Duży nacisk zostanie położony na przygotowanie do perspektywy finansowej Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. OKREŚLENIE OBSZARÓW - W 215 r. działania komunikacyjne poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dla Województwa Łódzkiego na lata , prowadzone przez Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Promocji oraz Zespół Konsultantów w zakresie III osi priorytetowej, są realizowane w różnorodnych formach, przy użyciu różnorodnych narzędzi, kanałów komunikacji i koncentrują się na sześciu podstawowych obszarach działań: a) Informacja b) Promocja c) Edukacja d) Internet e) Ewaluacja f) Koordynacja i wymiana doświadczeń

5 PLANOWANE DZIAŁANIA W PODZIALE NA OBSZARY - Szczegółowy opis obszarów oraz poszczególnych działań podejmowanych w ich ramach w 215 r. przez IZ RPO WŁ oraz IPII przedstawia poniższa tabela nr 1.

6 Działanie Opis/elementy działania Grupy docelowe Informacja Punkty informacyjne i infolinie IŻ: Sieć PIFE w województwie łódzkim prowadzona jest w ramach umowy dotacji o numerze DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia r. między MIiR a Województwem Łódzkim. W województwie funkcjonuje główny punkt w Łodzi i 4 punkty lokalne w następujących miejscowościach: Brzeziny, Łowicz, Bełchatów, Sieradz. Szczegółowe plany realizacji tego działania na dany rok są przedstawiane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 215 r. Działanie jest realizowane w ciągu całego roku w ścisłej współpracy z MIiR. IP II: Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewnia funkcjonowanie punktu informacyjnego w zakresie III osi priorytetowej RPO WŁ. Beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa i partnerzy społecznogospodarczy Promocja Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcja informacyjno-promocyjna pn. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Mixerze Regionalnym (Jarmarku Wojewódzkim) IZ, IP II: W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i Funduszy Europejskich planuje się realizację, kampanii promocyjno-informacyjnej. Podstawowym celem kampanii będzie podsumowanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz efektów wdrażania FE w perspektywie finansowej , podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie oraz zmniejszenie luk informacyjnych. W celu zmaksymalizowania siły oddziaływania planuje się, by kampania przebiegała jednocześnie w kilku mediach (kampania w telewizji, radiu, prasie, kampania na stronie internetowej Najważniejszym elementem kampanii będzie organizacja, w maju 215 r. eventu promocyjno-informacyjnego. Akcja, zostanie zorganizowana Łodzi i będzie stanowiła element kończący Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Poprzez liczne atrakcje zaprezentowane zostaną dobre praktyki. IZ, IP II: Udział w Mixerze Regionalnym największej imprezie promocyjnej Województwa Łódzkiego organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w III lub IV kwartale. Mixer jest organizowany przez Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej. Działania Departamentu Polityki Regionalnej, podczas trwania imprezy będą skupione na informacji i promocji nt. RPO WŁ oraz programach krajowych w ramach NSS głównie przez: - informowanie zainteresowanych nt. efektów wdrażania FE, możliwości pozyskania dotacji i rozliczania projektów, - przekazywanie zainteresowanym materiałów informacyjnych i promocyjnych przez hostessy i Duże Maskotki oraz pracowników Punktu Informacyjnego, Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze

7 Akcja informacyjno-promocyjna pn. Dni otwarte funduszy europejskich Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacja Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych IZ: - konkursy dla publiczności. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Celem jej jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w regionie łódzkim. Akcja zaplanowana na maj 215 rok zgodnie z wytycznymi oraz pod patronatem MIiR IZ: Dokumenty programowe dotyczące RPO WŁ na lata będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na płytach CD lub DVD. IP II: Umieszczenie na stronie odnośników do strony IZ, na której publikowane są dokumenty programowe. IZ: Materiały informacyjne dotyczące RPO WŁ na lata będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na płytach CD lub DVD. IPII: Publikacje materiałów informacyjnych w postaci m.in. broszury, ulotki z zakresu dofinansowanych projektów unijnych. Ponadto IP II planuje kontynuować realizację sesji zdjęciowych dot. projektów dofinansowanych ze środków III Osi RPO WŁ IZ, IP II: Publikacja Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kwartalnik publikowany na stronie internetowej i w formie papierowej, czasopismo będzie rozsyłane do instytucji użyteczności publicznej oraz dystrybuowane w punktach informacyjnych. IP II: Wykonanie materiałów promocyjnych, na potrzeby przeprowadzenia kampanii i akcji informacyjno-promocyjnych i spotkań dla beneficjentów III Osi RPO WŁ. Zamówienie następujących materiałów: artykuły piśmiennicze, kalendarze, notesy, kubki, torby itp. Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: młodzież, osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: młodzież, osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze

8 Współdziałanie z mediami IZ: Działania będą prowadzone przy organizacji kampanii informacyjnej o szerokim zasięgu oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Obejmują one promocję w serwisach internetowych oraz współpracę z regionalnymi i lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi przy produkcji i emisji spotów reklamowych dotyczących organizowanej kampanii informacyjnej bądź innych imprez, event ów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Kontakty z mediami na poziomie krajowym będą prowadzone we współpracy i w uzgodnieniu z IK NSRO. Jeżeli zaistnieje potrzeba w ramach działania planuje się także publikowanie artykułów prasowych oraz ogłoszeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym zamieszczanych w regionalnych i lokalnych gazetach. Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze IP II: Współpraca z mediami ( telewizja, prasa, internet) w zakresie efektów wdrażania funduszy unijnych w regionie łódzkim tj. produkcja i emisja programów / publikacja artykułów poświęconych projektom unijnym zrealizowanym w regionie ze środków unijnych oraz na temat działań realizowanych w ramach III Osi RPO WŁ. Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencja dla beneficjentów Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla beneficjentów IZ: Wspólna konferencja podsumowująca stan wdrażania RPO WŁ na lata oraz inaugurująca nową perspektywę , mająca na celu omówienie ogólnej tematyki związanej z realizacją programu, pokazanie dobrych praktyk w realizacji projektów, a także współpracy z innymi programami w ramach NSS. Podczas wydarzenia planuje się przeprowadzenie konferencji oraz organizację stoisk informacyjnych. IP II: Współudział w konferencji przygotowanej przez IZ. IZ: W razie potrzeby przewiduje się realizację także innych działań o charakterze informacyjnoszkoleniowym (m.in.: konferencji prasowych) mających na celu dostarczenie rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat RPO WŁ oraz Funduszy Europejskich. Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Potencjalni beneficjenci, beneficjenci i wnioskodawcy, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze IP II: Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów z regionu łódzkiego w zakresie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach III Osi RPO, a także w zakresie możliwości wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej Przewiduje się także inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym (m.in.: konferencje prasowe mające na celu dostarczenie aktualnych i rzetelnych informacji na temat nowej

9 perspektywy finansowej w zakresie zadań powierzonych IP II). Szkolenia dla pracowników Szkolenia dla pracowników IZ: Szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŁ mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w/w osób. Umożliwi to wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami a w rezultacie stworzenie profesjonalnych kadr zajmujących się wdrażaniem programu. Tematyka szkoleń będzie zgodna z Rocznym Planem Szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 215 r. i będzie obejmowała m.in. Analizę finansową i ekonomiczną, Finanse publiczne, Komunikację interpersonalną, Nową perspektywę programową , Pomoc publiczną, Prawo budowlane, Partnerstwo publiczno-prywatne, Prawo Zamówień Publicznych, Zamknięcie perspektywy i inne wynikające z bieżących zadań komórek zaangażowanych w realizację RPO WŁ. Pracownicy zaangażowani we wdrażanie RPO WŁ Internet Strona internetowa i newsletter IP II: Zaplanowano organizację szkoleń i innych form kształcenia pracowników, mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w/w osób. Umożliwi to stworzenie profesjonalnych kadr zajmujących się wdrażaniem dotychczasowego RPO WŁ oraz przeszkolonych w zakresie nowych zagadnień związanych z kolejną perspektywą finansowania IZ, IP II: Strony internetowe poświęcone tematyce RPO WŁ. Na stronach dostępne będą m.in.: dokumenty programowe; akty prawne oraz opis zmian tych dokumentów; informacje szczegółowe (opis osi priorytetowych i działań RPO WŁ, przykładowe rodzaje projektów); harmonogram konkursów; aktualne informacje o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji prowadzących nabory lub przekierowanie do informacji znajdujących się na stronach instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ; bieżące dane dotyczące wysokości dostępnych środków i stanu realizacji RPO WŁ; uproszczone opisy aplikowania o środki w ramach schematów konkursowych; wykaz beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, aktualizowany po każdym rozstrzygniętym konkursie, wraz z podaniem wartości i tytułu projektu; aktualizowane na bieżąco listy teleadresowe punktów informacyjnych; zasady promocji projektów przez beneficjentów realizujących projekty; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), audycje radiowe i telewizyjne, informacje o organizowanych konkursach wiedzy o RPO WŁ. Strony będą miały system identyfikacji wizualnej, zgodny z zasadami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Na stronach umieszczone zostaną także linki odsyłające do strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stron poświęconych tematyce FE. Elementem składowym stron będzie też newsletter. Pozwoli on na szybkie rozpowszechnianie wszelkich informacji dotyczących środków pomocowych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zaletą newslettera jest jego dostępność dla każdej osoby zainteresowanej RPO WŁ. Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media

10 Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Ewaluacja W 215 r. planuje się również umieszczanie informacji nt. RPO WŁ na Facebook u województwa łódzkiego. Na bieżąco będzie aktualizowany również portal i Baza Wiedzy. IZ, IP II: W ramach tego działania prowadzone będą dalsze prace w celu uruchomienia nowego portalu dotyczącego RPO WŁ , planuje się też zakup usługi dostosowania wyglądu strony internetowej do obowiązującego w Urzędzie Systemu Zarządzania Treścią (Joomla) oraz dostosowania jej treści do makiety i wytycznych MIiR w tym zakresie Koordynacja i wymiana doświadczeń Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji RPO WŁ Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji FE Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji W skład Grupy Roboczej będą wchodzić przedstawiciele departamentów zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ w regionie oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II). Członkowie Grupy Roboczej będą się spotykać w celu omówienia bieżących problemów związanych z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych. Raz w roku Grupa spotka się w celu podsumowania działań w danym roku oraz prezentacji (aktualizacji) planów na kolejny rok. Przy realizacji swoich zadań Grupa będzie współpracować z innymi podmiotami istotnymi ze względu na proces informowania o funduszach, w tym z mediami, regionalnymi lub lokalnymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi, decydentami i liderami, środowiskami opiniotwórczymi. W skład Zespołu będą wchodzić przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie NSS w regionie łódzkim. Spotkania Zespołu Zadaniowego będą miały na celu omówienie zasad współpracy i wymianie informacji pomiędzy programami współfinansowanymi z FE Przedstawiciele IZ oraz IP II będą uczestniczyć w spotkaniach Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji organizowanej przez MIR w celu wymiany doświadczeń i omawiania bieżących problemów. Członkowie Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji RPO WŁ Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji FE Członkowie Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Tabela 1. Opis obszarów oraz działań podejmowanych przez IZ oraz IP II w ramach RPO WŁ w 215 r.

11 4. Harmonogram wszystkich podejmowanych działań Harmonogram wszystkich działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IZ RPO WŁ w 215 r. przedstawia poniższa tabela. Działanie Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Informacja Punkty informacyjne i infolinie Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacja Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Promocja Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencja Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym Szkolenia dla pracowników Szkolenia Strona internetowa i newsletter Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Internet

12 Ewaluacja Ewaluacja Koordynacja i wymiana doświadczeń Spotkania Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Spotkania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji FE Spotkanie Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji * Tabela 2: Harmonogram działań podejmowanych przez IZ RPO WŁ w 215 r. * Spotkania Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji będą realizowane zgodnie z zaproszeniami przysyłanymi przez MIiR.

13 5. Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. Źródłem finansowania działań jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (EFRR 85%, budżet województwa łódzkiego na rok %). Wartość szacunkową poszczególnych działań prezentuje tabela nr 3. NAZWA DZIAŁANIA SZACUNKOWY BUDŻET (PLN) 1 IZ IP 2 Razem Informacja Punkty informacyjne i infolinie Promocja Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacje Biuletynu Informacyjnego RPO WŁ Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami 28 * 7 35 Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencje 5 5 Szkolenia (dla beneficjentów) Inne działania o charakterze informacyjnoszkoleniowym Szkolenia dla pracowników Szkolenia (dla pracowników) Inne działania o charakterze informacyjnoszkoleniowym Internet 5 5 Strona internetowa i newsletter Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Ewaluacja Koordynacja i wymiana doświadczeń Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji FE Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji razem SUMA W EUR Tabela 3. Szacunkowy budżet działań podejmowanych przez IZ RPO WŁ oraz IP 2 w 215 r. * Kwota zawiera także koszty związane z promocją kampanii informacyjnej o szerokim zasięgu oraz akcji informacyjno-promocyjnych, konferencji i szkoleń. 1 Jako przelicznik zastosowano kurs wymiany EUR/PLN z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania przeliczenia, czyli z dnia 3 października 214 r., o wartości 1 EUR = PLN

14 Załączniki: 1. Wskaźniki dla działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 2. Szczegółowy opis działania kampania informacyjna o szerokim zasięgu 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania

15 Załącznik 1. Minimalne Wskaźniki dla wybranych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. Obszar działania Nazwa Wskaźnika Wartość docelowa Punkty informacyjne i infolinie Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjnopromocyjne, konkursy itp. Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacje Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Konferencje dla beneficjentów Szkolenia dla beneficjentów Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla beneficjentów Szkolenia dla pracowników Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla pracowników. Strona internetowa i newsletter Liczba punktów działających w regionie Liczba osób korzystających z punktów Liczba konsultacji elektronicznych Liczba konsultacji telefonicznych IZ IP II Suma 5 punktów 1 punkt 5 punktów 1 8 osób 7 konsultacji elektronicznych 84 konsultacji telefonicznych 15 osób korzystających 25 konsultacji elektronicznych 3 5 konsultacji telefonicznych 1 95 osób 95 konsultacji elektronicznych 11 9 konsultacji telefonicznych Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych 1 szt. 1 wspólnie z IZ 1 szt. Liczba zorganizowanych akcji 2 szt. 1 szt. 3 szt. informacyjno-promocyjnych Liczba kompletów przygotowanych 1 szt. 1 na CD lub DVD materiałów programowych Liczba kompletów przygotowanych 1 szt. 4 szt. 4 1 szt. na CD lub DVD i wydanych materiałów informacyjnych Liczba wykonanych nośników 3 szt. 3 szt. informacji Liczba tytułów publikowanych 1 tytuł 2 tytuły 3 tytuły materiałów informacyjnych Liczba wydrukowanych 12 szt. 12 szt. egzemplarzy Biuletynu Informacyjnego Liczba wykonanych materiałów 1 8 szt. 1 8 szt. promocyjnych Liczba rodzajów wykonanych 1 1 materiałów promocyjnych Liczba wyemitowanych programów, 15 szt. 15 szt. 3 szt. audycji oraz wydrukowanych artykułów Liczba zorganizowanych szkoleń 1 konferencja 1 wspólnie z IZ 1 konferencja Liczba osób uczestniczących 25 osób 25 osób Liczba zorganizowanych szkoleń Liczba osób uczestniczących Liczba zorganizowanych 1 konf. pras. 8 spotkań 1 konf. prasowa seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnoszkoleniowych 8 spotkań informacyjnych, spotkań roboczych, informacyjno- konferencji prasowych szkoleniowych Liczba osób uczestniczących 1 osób 3 osób 31 osób Liczba zorganizowanych szkoleń 24 szkoleń 6 szkoleń 3 szkoleń Liczba osób uczestniczących 521 osób 1 osób 621 osób Liczba zorganizowanych seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, spotkań roboczych. Liczba osób uczestniczących. Liczba wejść na stronę 1 wejść 18 wejść 28 wejść Liczba zarejestrowanych 749 osób 65 osób osób podmiotów, które otrzymują newsletter Liczba wysłanych newsletterow 5 szt. 18 szt. 68 szt Utworzenie portalu Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Ewaluacja Liczba wykonanych badań 1 Grupa Robocza ds. Informacji i Liczba zorganizowanych spotkań 1 1

16 Promocji Liczba osób uczestniczących 2 2 Zespół Zadaniowy ds. koordynacji FE Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji** Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących * wskaźnik dotyczy tylko konferencji organizowanej samodzielnie przez IP II ** ilość spotkań i uczestników jest uzależniona od harmonogramu i tematyki przesyłanej przez MIiR

17 Załącznik 2. Szczegółowy opis działania kampania informacyjna o szerokim zasięgu 1. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (IZ RPO WŁ) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II) 2. Przedmiot Działania EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 3. Typ działania Kampania informacyjna o szerokim zasięgu 1. Podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich (FE) w perspektywie finansowej ; 2. Podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie; 3. Zmniejszenie luk informacyjnych dotarcie z informacją do grup 4. Cel działania społecznych, które są niedoinformowane w zakresie FE; Co W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i Funduszy Europejskich planuje się realizację, kampanii promocyjnoinformacyjnej. Podstawowym celem kampanii będzie podsumowanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz efektów wdrażania FE w perspektywie finansowej , podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie oraz zmniejszenie luk informacyjnych. W celu zmaksymalizowania siły oddziaływania planuje się, by kampania przebiegała jednocześnie w kilku mediach (kampania w telewizji, radiu, prasie, kampania na stronie internetowej Najważniejszym elementem kampanii będzie organizacja, w maju 215 r. eventu promocyjnoinformacyjnego. Akcja, zostanie zorganizowana w Łodzi i będzie stanowiła element kończący akcję pn.: Dni Otwarte Funduszy Europejskich Poprzez liczne atrakcje zaprezentowane zostaną dobre praktyki płynące ze zrealizowanych projektów. Do kogo Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze. Gdzie Łódź Jak W ramach promocji imprezy zostanie nawiązana współpraca z mediami o zasięgu regionalnym. Zostaną wykorzystane następujące źródła dotarcia: telewizja, prasa, internet, radio itp. Jak intensywnie Liczba wyemitowanych programów, audycji oraz Kluczowe elementy wydrukowanych artykułów: 12 Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 5. Opis działania 6. Czas trwania działania Działanie będzie realizowane w maju 215 r. IZ: 5 zł 7. Koszt działania IP II: 5 zł W prace zaangażowani są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - w zakresie III 8. Zasoby pozafinansowe Osi priorytetowej RPO WŁ.

18 9. Status projektu Projekt jest w fazie planowania Wydział ds. Informacji i Promocji FE Naczelnik Wydziału: Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk tel Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Łukasz Słociński tel Dorota Milska tel Piotr Zdziechowski tel Arkadiusz Podolak tel Alicja Błaszkowska tel Karolina Mularczyk tel Osoba kontaktowa 11. Załączniki Brak załączników IP II: Zespół Promocji Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Małgorzata Szczepaniak tel: Alicja Miśkiewicz tel Magdalena Smulczyk tel:

19 Załącznik 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 1. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (IZ RPO WŁ) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II) 2. Przedmiot Działania EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 3. Typ działania Działanie 2. Konferencje. Celem działania jest zapewnienie informacji na temat stanu wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim a przez to zwiększenie zainteresowania beneficjentów korzyściami płynącymi z wykorzystania ze środków EFRR w ramach RPO WŁ oraz podnoszenie świadomości na temat Funduszy Europejskich. 4. Cel działania Co Wspólna konferencja podsumowująca stan wdrażania RPO WŁ na lata oraz inaugurująca nową perspektywę , mająca na celu omówienie ogólnej tematyki związanej z realizacją programu, pokazanie dobrych praktyk w realizacji projektów, a także współpracy z innymi programami w ramach NSS. Podczas wydarzenia planuje się przeprowadzenie konferencji oraz organizację stoisk informacyjnych. 5. Opis działania Do kogo Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Gdzie Wybrane centrum konferencyjne na terenie Łodzi. Jak W ramach promocji imprezy zostanie nawiązana współpraca z mediami o zasięgu regionalnym. Zostaną wykorzystane następujące źródła dotarcia: telewizja, prasa, internet, radio itp. Jak intensywnie Liczba wyemitowanych programów, audycji oraz Kluczowe elementy wydrukowanych artykułów - 1 Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 6. Czas trwania działania Działanie będzie realizowane w II kwartale 215 r. IZ: 5 zł 7. Koszt działania IP II: zł W prace zaangażowani są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - w zakresie III 8. Zasoby pozafinansowe Osi priorytetowej RPO WŁ. 9. Status projektu Projekt jest w fazie planowania. Wydział ds. Informacji i Promocji FE Naczelnik Wydziału: Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk tel Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Łukasz Słociński tel Dorota Milska tel Piotr Zdziechowski tel Arkadiusz Podolak tel Alicja Błaszkowska tel Karolina Mularczyk tel Osoba kontaktowa 11. Załączniki Brak załączników. IP II: Zespół Promocji Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Małgorzata Szczepaniak tel: Alicja Miśkiewicz tel Magdalena Smulczyk tel:

20

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1689/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.09.2011 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2010 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku. Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: Osoba do kontaktu: od: (DD/MM/RRRR) do: (DD/MM/RRRR) Imię i nazwisko: Instytucja: Numer telefonu: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO WŁ na 2009 rok

Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO WŁ na 2009 rok Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO WŁ na 2009 rok Urząd Marszałkowski w Łodzi Regionalnej Łódź, styczeń 2009 Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO WŁ na 2009 rok Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2010 r. Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2010 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT Załącznik do uchwały Nr /14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia.. 2014 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji Plan komunikacji cele, działania, środki i narzędzia komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania Środki przekazu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 października 2015r.

UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 października 2015r. UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 października 2015r. W SPRAWIE: Przyjęcia zaktualizowanego Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

PO RPW informacja, promocja, szkolenia

PO RPW informacja, promocja, szkolenia PO RPW informacja, promocja, szkolenia 2 Wymogi formalne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH dla osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na rok 2011 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019 Załącznik nr II c do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2014 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: 2007PL161PO019 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji I/2015/PO RPW

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji I/2015/PO RPW Załącznik 2 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 00 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2008 Toruń, 2008 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW Załącznik do Uchwały NR 95/1686/09 Zarządu z dnia 29 grudnia 2009 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 rok Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- w Toruniu 1. Cele

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTU

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTU WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTU PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 II. CELE OGÓLNE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH Celem Planu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października 2009,Warszawa

Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października 2009,Warszawa Stan realizacji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z EFS w ramach PO KL Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

Działania ania informacyjno- promocyjne w ramach RPO WL 2007-2013

Działania ania informacyjno- promocyjne w ramach RPO WL 2007-2013 Urząd d Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działania ania informacyjno- promocyjne w ramach RPO WL 2007-2013 2013 Z-ca Dyr. Radosław aw Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Zasady kwalifikowania wydatków Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Wykaz skrótów: LPI Lokalny Punkt Informacyjny NSS Narodowa Strategia Spójności UE Unia Europejska POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Łódź, 30 kwiecień 2009 r.

Spis treści. Łódź, 30 kwiecień 2009 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Cele działań informacyjnych i promocyjnych... 4 III. Grupy docelowe... 5 IV. Opis planowanych działań... 7 V. Opis systemu komunikacji... 17 VI. Monitoring... 23 VII. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ.

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ. Załącznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji Czas realiz acji II polowa 2016 r. Cel komunikacji Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD, oraz media o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji Sygnatura MRR/H/13(02)06/2010 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji (ZATWIERDZAM) Warszawa, 10 czerwca 2010 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo