Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 215 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2 Spis treści: Wstęp 3 1. Podstawy opracowania Rocznego Planu Działań 3 2. Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r Harmonogram realizacji działań Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. 13 Załączniki 15

3 Wstęp CHARAKTER DOKUMENTU - Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok jest dokumentem, który ma za zadnie szczegółowo, realizować postanowienia Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych ma charakter operacyjny. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU - Dokument ten określa podstawy i sposoby realizacji zadań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zawiera ich opis, harmonogram oraz budżet wszystkich działań planowanych na dany rok kalendarzowy. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ, INFORMACJĘ O TRYBIE WYBORU WYKONAWCÓW - Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań przedstawionych w niniejszym Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok jest Departament Polityki Regionalnej Wydział ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego IZ RPO WŁ) oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie III osi priorytetowej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia - IPII). Działania te będą realizowane zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, bądź też przez podmioty zewnętrzne zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1. Podstawy opracowania Rocznego Planu Działań Opracowanie niniejszego dokumentu wynika z: Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26, z dnia 11 lipca 26 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 126/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) 846/29 z dnia 1 września 29 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/26 z dnia 8 grudnia 26 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 18/26 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Ustawy z dnia 6 grudnia 26 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ; Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 21 r. w zakresie informacji i promocji; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. Opracowanie i pełne wykonanie niniejszego Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok służy realizacji, w perspektywie jednorocznej, celu strategicznego i celów operacyjnych określonych w dokumencie nadrzędnym tj. Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata CEL GŁÓWNY - Celem strategicznym przeprowadzenia działań Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok jest kontynuacja wsparcia

4 realizacji celów określonych w Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów i kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w kraju i regionie. CELE SZCZEGÓŁOWE - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech następujących celów operacyjnych: a) Podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich (FE) w perspektywie finansowej ; b) Podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie; c) Zmniejszenie luk informacyjnych dotarcie z informacją do grup społecznych, które są niedoinformowane w zakresie FE (tj. osób starszych, osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, mieszkańców wsi i małych miast (do 5 tys. Ludności), emerytów, rencistów i bezrobotnych); d) Kontynuacja prac związanych z wdrożeniem nowej perspektywy finansowej W 215 roku celem IZ RPO WŁ jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich, w związku z powyższym, jako priorytetowe będą traktowane działania promocyjne skierowane do grup społecznych, które są niedoinformowane w zakresie FE oraz grup, które są szczególnie ważne w obliczu nadchodzącej perspektywy na lata (tj. media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze). Działaniami wspierającymi osiągnięcie powyższego celu będą: event promocyjno-informacyjny o szerokim zasięgu, konferencja zamykająca perspektywę finansową , Dni Otwarte Projektów Europejskich. Duży nacisk zostanie położony na przygotowanie do perspektywy finansowej Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. OKREŚLENIE OBSZARÓW - W 215 r. działania komunikacyjne poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dla Województwa Łódzkiego na lata , prowadzone przez Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Promocji oraz Zespół Konsultantów w zakresie III osi priorytetowej, są realizowane w różnorodnych formach, przy użyciu różnorodnych narzędzi, kanałów komunikacji i koncentrują się na sześciu podstawowych obszarach działań: a) Informacja b) Promocja c) Edukacja d) Internet e) Ewaluacja f) Koordynacja i wymiana doświadczeń

5 PLANOWANE DZIAŁANIA W PODZIALE NA OBSZARY - Szczegółowy opis obszarów oraz poszczególnych działań podejmowanych w ich ramach w 215 r. przez IZ RPO WŁ oraz IPII przedstawia poniższa tabela nr 1.

6 Działanie Opis/elementy działania Grupy docelowe Informacja Punkty informacyjne i infolinie IŻ: Sieć PIFE w województwie łódzkim prowadzona jest w ramach umowy dotacji o numerze DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia r. między MIiR a Województwem Łódzkim. W województwie funkcjonuje główny punkt w Łodzi i 4 punkty lokalne w następujących miejscowościach: Brzeziny, Łowicz, Bełchatów, Sieradz. Szczegółowe plany realizacji tego działania na dany rok są przedstawiane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 215 r. Działanie jest realizowane w ciągu całego roku w ścisłej współpracy z MIiR. IP II: Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewnia funkcjonowanie punktu informacyjnego w zakresie III osi priorytetowej RPO WŁ. Beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa i partnerzy społecznogospodarczy Promocja Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcja informacyjno-promocyjna pn. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Mixerze Regionalnym (Jarmarku Wojewódzkim) IZ, IP II: W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i Funduszy Europejskich planuje się realizację, kampanii promocyjno-informacyjnej. Podstawowym celem kampanii będzie podsumowanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz efektów wdrażania FE w perspektywie finansowej , podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie oraz zmniejszenie luk informacyjnych. W celu zmaksymalizowania siły oddziaływania planuje się, by kampania przebiegała jednocześnie w kilku mediach (kampania w telewizji, radiu, prasie, kampania na stronie internetowej Najważniejszym elementem kampanii będzie organizacja, w maju 215 r. eventu promocyjno-informacyjnego. Akcja, zostanie zorganizowana Łodzi i będzie stanowiła element kończący Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Poprzez liczne atrakcje zaprezentowane zostaną dobre praktyki. IZ, IP II: Udział w Mixerze Regionalnym największej imprezie promocyjnej Województwa Łódzkiego organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w III lub IV kwartale. Mixer jest organizowany przez Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej. Działania Departamentu Polityki Regionalnej, podczas trwania imprezy będą skupione na informacji i promocji nt. RPO WŁ oraz programach krajowych w ramach NSS głównie przez: - informowanie zainteresowanych nt. efektów wdrażania FE, możliwości pozyskania dotacji i rozliczania projektów, - przekazywanie zainteresowanym materiałów informacyjnych i promocyjnych przez hostessy i Duże Maskotki oraz pracowników Punktu Informacyjnego, Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze

7 Akcja informacyjno-promocyjna pn. Dni otwarte funduszy europejskich Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacja Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych IZ: - konkursy dla publiczności. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Celem jej jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w regionie łódzkim. Akcja zaplanowana na maj 215 rok zgodnie z wytycznymi oraz pod patronatem MIiR IZ: Dokumenty programowe dotyczące RPO WŁ na lata będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na płytach CD lub DVD. IP II: Umieszczenie na stronie odnośników do strony IZ, na której publikowane są dokumenty programowe. IZ: Materiały informacyjne dotyczące RPO WŁ na lata będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na płytach CD lub DVD. IPII: Publikacje materiałów informacyjnych w postaci m.in. broszury, ulotki z zakresu dofinansowanych projektów unijnych. Ponadto IP II planuje kontynuować realizację sesji zdjęciowych dot. projektów dofinansowanych ze środków III Osi RPO WŁ IZ, IP II: Publikacja Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kwartalnik publikowany na stronie internetowej i w formie papierowej, czasopismo będzie rozsyłane do instytucji użyteczności publicznej oraz dystrybuowane w punktach informacyjnych. IP II: Wykonanie materiałów promocyjnych, na potrzeby przeprowadzenia kampanii i akcji informacyjno-promocyjnych i spotkań dla beneficjentów III Osi RPO WŁ. Zamówienie następujących materiałów: artykuły piśmiennicze, kalendarze, notesy, kubki, torby itp. Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: młodzież, osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: młodzież, osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze

8 Współdziałanie z mediami IZ: Działania będą prowadzone przy organizacji kampanii informacyjnej o szerokim zasięgu oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Obejmują one promocję w serwisach internetowych oraz współpracę z regionalnymi i lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi przy produkcji i emisji spotów reklamowych dotyczących organizowanej kampanii informacyjnej bądź innych imprez, event ów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Kontakty z mediami na poziomie krajowym będą prowadzone we współpracy i w uzgodnieniu z IK NSRO. Jeżeli zaistnieje potrzeba w ramach działania planuje się także publikowanie artykułów prasowych oraz ogłoszeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym zamieszczanych w regionalnych i lokalnych gazetach. Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze IP II: Współpraca z mediami ( telewizja, prasa, internet) w zakresie efektów wdrażania funduszy unijnych w regionie łódzkim tj. produkcja i emisja programów / publikacja artykułów poświęconych projektom unijnym zrealizowanym w regionie ze środków unijnych oraz na temat działań realizowanych w ramach III Osi RPO WŁ. Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencja dla beneficjentów Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla beneficjentów IZ: Wspólna konferencja podsumowująca stan wdrażania RPO WŁ na lata oraz inaugurująca nową perspektywę , mająca na celu omówienie ogólnej tematyki związanej z realizacją programu, pokazanie dobrych praktyk w realizacji projektów, a także współpracy z innymi programami w ramach NSS. Podczas wydarzenia planuje się przeprowadzenie konferencji oraz organizację stoisk informacyjnych. IP II: Współudział w konferencji przygotowanej przez IZ. IZ: W razie potrzeby przewiduje się realizację także innych działań o charakterze informacyjnoszkoleniowym (m.in.: konferencji prasowych) mających na celu dostarczenie rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat RPO WŁ oraz Funduszy Europejskich. Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Potencjalni beneficjenci, beneficjenci i wnioskodawcy, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze IP II: Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów z regionu łódzkiego w zakresie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach III Osi RPO, a także w zakresie możliwości wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej Przewiduje się także inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym (m.in.: konferencje prasowe mające na celu dostarczenie aktualnych i rzetelnych informacji na temat nowej

9 perspektywy finansowej w zakresie zadań powierzonych IP II). Szkolenia dla pracowników Szkolenia dla pracowników IZ: Szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŁ mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w/w osób. Umożliwi to wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami a w rezultacie stworzenie profesjonalnych kadr zajmujących się wdrażaniem programu. Tematyka szkoleń będzie zgodna z Rocznym Planem Szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 215 r. i będzie obejmowała m.in. Analizę finansową i ekonomiczną, Finanse publiczne, Komunikację interpersonalną, Nową perspektywę programową , Pomoc publiczną, Prawo budowlane, Partnerstwo publiczno-prywatne, Prawo Zamówień Publicznych, Zamknięcie perspektywy i inne wynikające z bieżących zadań komórek zaangażowanych w realizację RPO WŁ. Pracownicy zaangażowani we wdrażanie RPO WŁ Internet Strona internetowa i newsletter IP II: Zaplanowano organizację szkoleń i innych form kształcenia pracowników, mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w/w osób. Umożliwi to stworzenie profesjonalnych kadr zajmujących się wdrażaniem dotychczasowego RPO WŁ oraz przeszkolonych w zakresie nowych zagadnień związanych z kolejną perspektywą finansowania IZ, IP II: Strony internetowe poświęcone tematyce RPO WŁ. Na stronach dostępne będą m.in.: dokumenty programowe; akty prawne oraz opis zmian tych dokumentów; informacje szczegółowe (opis osi priorytetowych i działań RPO WŁ, przykładowe rodzaje projektów); harmonogram konkursów; aktualne informacje o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji prowadzących nabory lub przekierowanie do informacji znajdujących się na stronach instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ; bieżące dane dotyczące wysokości dostępnych środków i stanu realizacji RPO WŁ; uproszczone opisy aplikowania o środki w ramach schematów konkursowych; wykaz beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, aktualizowany po każdym rozstrzygniętym konkursie, wraz z podaniem wartości i tytułu projektu; aktualizowane na bieżąco listy teleadresowe punktów informacyjnych; zasady promocji projektów przez beneficjentów realizujących projekty; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), audycje radiowe i telewizyjne, informacje o organizowanych konkursach wiedzy o RPO WŁ. Strony będą miały system identyfikacji wizualnej, zgodny z zasadami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Na stronach umieszczone zostaną także linki odsyłające do strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stron poświęconych tematyce FE. Elementem składowym stron będzie też newsletter. Pozwoli on na szybkie rozpowszechnianie wszelkich informacji dotyczących środków pomocowych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zaletą newslettera jest jego dostępność dla każdej osoby zainteresowanej RPO WŁ. Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media

10 Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Ewaluacja W 215 r. planuje się również umieszczanie informacji nt. RPO WŁ na Facebook u województwa łódzkiego. Na bieżąco będzie aktualizowany również portal i Baza Wiedzy. IZ, IP II: W ramach tego działania prowadzone będą dalsze prace w celu uruchomienia nowego portalu dotyczącego RPO WŁ , planuje się też zakup usługi dostosowania wyglądu strony internetowej do obowiązującego w Urzędzie Systemu Zarządzania Treścią (Joomla) oraz dostosowania jej treści do makiety i wytycznych MIiR w tym zakresie Koordynacja i wymiana doświadczeń Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji RPO WŁ Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji FE Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji W skład Grupy Roboczej będą wchodzić przedstawiciele departamentów zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ w regionie oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II). Członkowie Grupy Roboczej będą się spotykać w celu omówienia bieżących problemów związanych z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych. Raz w roku Grupa spotka się w celu podsumowania działań w danym roku oraz prezentacji (aktualizacji) planów na kolejny rok. Przy realizacji swoich zadań Grupa będzie współpracować z innymi podmiotami istotnymi ze względu na proces informowania o funduszach, w tym z mediami, regionalnymi lub lokalnymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi, decydentami i liderami, środowiskami opiniotwórczymi. W skład Zespołu będą wchodzić przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie NSS w regionie łódzkim. Spotkania Zespołu Zadaniowego będą miały na celu omówienie zasad współpracy i wymianie informacji pomiędzy programami współfinansowanymi z FE Przedstawiciele IZ oraz IP II będą uczestniczyć w spotkaniach Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji organizowanej przez MIR w celu wymiany doświadczeń i omawiania bieżących problemów. Członkowie Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji RPO WŁ Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji FE Członkowie Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Tabela 1. Opis obszarów oraz działań podejmowanych przez IZ oraz IP II w ramach RPO WŁ w 215 r.

11 4. Harmonogram wszystkich podejmowanych działań Harmonogram wszystkich działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IZ RPO WŁ w 215 r. przedstawia poniższa tabela. Działanie Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Informacja Punkty informacyjne i infolinie Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacja Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Promocja Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencja Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym Szkolenia dla pracowników Szkolenia Strona internetowa i newsletter Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Internet

12 Ewaluacja Ewaluacja Koordynacja i wymiana doświadczeń Spotkania Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Spotkania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji FE Spotkanie Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji * Tabela 2: Harmonogram działań podejmowanych przez IZ RPO WŁ w 215 r. * Spotkania Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji będą realizowane zgodnie z zaproszeniami przysyłanymi przez MIiR.

13 5. Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. Źródłem finansowania działań jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (EFRR 85%, budżet województwa łódzkiego na rok %). Wartość szacunkową poszczególnych działań prezentuje tabela nr 3. NAZWA DZIAŁANIA SZACUNKOWY BUDŻET (PLN) 1 IZ IP 2 Razem Informacja Punkty informacyjne i infolinie Promocja Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacje Biuletynu Informacyjnego RPO WŁ Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami 28 * 7 35 Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencje 5 5 Szkolenia (dla beneficjentów) Inne działania o charakterze informacyjnoszkoleniowym Szkolenia dla pracowników Szkolenia (dla pracowników) Inne działania o charakterze informacyjnoszkoleniowym Internet 5 5 Strona internetowa i newsletter Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Ewaluacja Koordynacja i wymiana doświadczeń Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji FE Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji razem SUMA W EUR Tabela 3. Szacunkowy budżet działań podejmowanych przez IZ RPO WŁ oraz IP 2 w 215 r. * Kwota zawiera także koszty związane z promocją kampanii informacyjnej o szerokim zasięgu oraz akcji informacyjno-promocyjnych, konferencji i szkoleń. 1 Jako przelicznik zastosowano kurs wymiany EUR/PLN z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania przeliczenia, czyli z dnia 3 października 214 r., o wartości 1 EUR = PLN

14 Załączniki: 1. Wskaźniki dla działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 2. Szczegółowy opis działania kampania informacyjna o szerokim zasięgu 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania

15 Załącznik 1. Minimalne Wskaźniki dla wybranych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 215 r. Obszar działania Nazwa Wskaźnika Wartość docelowa Punkty informacyjne i infolinie Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjnopromocyjne, konkursy itp. Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacje Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Konferencje dla beneficjentów Szkolenia dla beneficjentów Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla beneficjentów Szkolenia dla pracowników Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla pracowników. Strona internetowa i newsletter Liczba punktów działających w regionie Liczba osób korzystających z punktów Liczba konsultacji elektronicznych Liczba konsultacji telefonicznych IZ IP II Suma 5 punktów 1 punkt 5 punktów 1 8 osób 7 konsultacji elektronicznych 84 konsultacji telefonicznych 15 osób korzystających 25 konsultacji elektronicznych 3 5 konsultacji telefonicznych 1 95 osób 95 konsultacji elektronicznych 11 9 konsultacji telefonicznych Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych 1 szt. 1 wspólnie z IZ 1 szt. Liczba zorganizowanych akcji 2 szt. 1 szt. 3 szt. informacyjno-promocyjnych Liczba kompletów przygotowanych 1 szt. 1 na CD lub DVD materiałów programowych Liczba kompletów przygotowanych 1 szt. 4 szt. 4 1 szt. na CD lub DVD i wydanych materiałów informacyjnych Liczba wykonanych nośników 3 szt. 3 szt. informacji Liczba tytułów publikowanych 1 tytuł 2 tytuły 3 tytuły materiałów informacyjnych Liczba wydrukowanych 12 szt. 12 szt. egzemplarzy Biuletynu Informacyjnego Liczba wykonanych materiałów 1 8 szt. 1 8 szt. promocyjnych Liczba rodzajów wykonanych 1 1 materiałów promocyjnych Liczba wyemitowanych programów, 15 szt. 15 szt. 3 szt. audycji oraz wydrukowanych artykułów Liczba zorganizowanych szkoleń 1 konferencja 1 wspólnie z IZ 1 konferencja Liczba osób uczestniczących 25 osób 25 osób Liczba zorganizowanych szkoleń Liczba osób uczestniczących Liczba zorganizowanych 1 konf. pras. 8 spotkań 1 konf. prasowa seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnoszkoleniowych 8 spotkań informacyjnych, spotkań roboczych, informacyjno- konferencji prasowych szkoleniowych Liczba osób uczestniczących 1 osób 3 osób 31 osób Liczba zorganizowanych szkoleń 24 szkoleń 6 szkoleń 3 szkoleń Liczba osób uczestniczących 521 osób 1 osób 621 osób Liczba zorganizowanych seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, spotkań roboczych. Liczba osób uczestniczących. Liczba wejść na stronę 1 wejść 18 wejść 28 wejść Liczba zarejestrowanych 749 osób 65 osób osób podmiotów, które otrzymują newsletter Liczba wysłanych newsletterow 5 szt. 18 szt. 68 szt Utworzenie portalu Portal internetowy poświęcony RPO WŁ Ewaluacja Liczba wykonanych badań 1 Grupa Robocza ds. Informacji i Liczba zorganizowanych spotkań 1 1

16 Promocji Liczba osób uczestniczących 2 2 Zespół Zadaniowy ds. koordynacji FE Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji** Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących * wskaźnik dotyczy tylko konferencji organizowanej samodzielnie przez IP II ** ilość spotkań i uczestników jest uzależniona od harmonogramu i tematyki przesyłanej przez MIiR

17 Załącznik 2. Szczegółowy opis działania kampania informacyjna o szerokim zasięgu 1. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (IZ RPO WŁ) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II) 2. Przedmiot Działania EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 3. Typ działania Kampania informacyjna o szerokim zasięgu 1. Podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich (FE) w perspektywie finansowej ; 2. Podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie; 3. Zmniejszenie luk informacyjnych dotarcie z informacją do grup 4. Cel działania społecznych, które są niedoinformowane w zakresie FE; Co W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i Funduszy Europejskich planuje się realizację, kampanii promocyjnoinformacyjnej. Podstawowym celem kampanii będzie podsumowanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz efektów wdrażania FE w perspektywie finansowej , podniesienie świadomości wpływu FE na otoczenie oraz zmniejszenie luk informacyjnych. W celu zmaksymalizowania siły oddziaływania planuje się, by kampania przebiegała jednocześnie w kilku mediach (kampania w telewizji, radiu, prasie, kampania na stronie internetowej Najważniejszym elementem kampanii będzie organizacja, w maju 215 r. eventu promocyjnoinformacyjnego. Akcja, zostanie zorganizowana w Łodzi i będzie stanowiła element kończący akcję pn.: Dni Otwarte Funduszy Europejskich Poprzez liczne atrakcje zaprezentowane zostaną dobre praktyki płynące ze zrealizowanych projektów. Do kogo Ogół społeczeństwa (w tym przede wszystkim: osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, emeryci, renciści i bezrobotni), potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze. Gdzie Łódź Jak W ramach promocji imprezy zostanie nawiązana współpraca z mediami o zasięgu regionalnym. Zostaną wykorzystane następujące źródła dotarcia: telewizja, prasa, internet, radio itp. Jak intensywnie Liczba wyemitowanych programów, audycji oraz Kluczowe elementy wydrukowanych artykułów: 12 Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 5. Opis działania 6. Czas trwania działania Działanie będzie realizowane w maju 215 r. IZ: 5 zł 7. Koszt działania IP II: 5 zł W prace zaangażowani są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - w zakresie III 8. Zasoby pozafinansowe Osi priorytetowej RPO WŁ.

18 9. Status projektu Projekt jest w fazie planowania Wydział ds. Informacji i Promocji FE Naczelnik Wydziału: Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk tel Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Łukasz Słociński tel Dorota Milska tel Piotr Zdziechowski tel Arkadiusz Podolak tel Alicja Błaszkowska tel Karolina Mularczyk tel Osoba kontaktowa 11. Załączniki Brak załączników IP II: Zespół Promocji Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Małgorzata Szczepaniak tel: Alicja Miśkiewicz tel Magdalena Smulczyk tel:

19 Załącznik 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 1. Organizator Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (IZ RPO WŁ) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II) 2. Przedmiot Działania EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 3. Typ działania Działanie 2. Konferencje. Celem działania jest zapewnienie informacji na temat stanu wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim a przez to zwiększenie zainteresowania beneficjentów korzyściami płynącymi z wykorzystania ze środków EFRR w ramach RPO WŁ oraz podnoszenie świadomości na temat Funduszy Europejskich. 4. Cel działania Co Wspólna konferencja podsumowująca stan wdrażania RPO WŁ na lata oraz inaugurująca nową perspektywę , mająca na celu omówienie ogólnej tematyki związanej z realizacją programu, pokazanie dobrych praktyk w realizacji projektów, a także współpracy z innymi programami w ramach NSS. Podczas wydarzenia planuje się przeprowadzenie konferencji oraz organizację stoisk informacyjnych. 5. Opis działania Do kogo Ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci, beneficjenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Gdzie Wybrane centrum konferencyjne na terenie Łodzi. Jak W ramach promocji imprezy zostanie nawiązana współpraca z mediami o zasięgu regionalnym. Zostaną wykorzystane następujące źródła dotarcia: telewizja, prasa, internet, radio itp. Jak intensywnie Liczba wyemitowanych programów, audycji oraz Kluczowe elementy wydrukowanych artykułów - 1 Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 6. Czas trwania działania Działanie będzie realizowane w II kwartale 215 r. IZ: 5 zł 7. Koszt działania IP II: zł W prace zaangażowani są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - w zakresie III 8. Zasoby pozafinansowe Osi priorytetowej RPO WŁ. 9. Status projektu Projekt jest w fazie planowania. Wydział ds. Informacji i Promocji FE Naczelnik Wydziału: Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk tel Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Łukasz Słociński tel Dorota Milska tel Piotr Zdziechowski tel Arkadiusz Podolak tel Alicja Błaszkowska tel Karolina Mularczyk tel Osoba kontaktowa 11. Załączniki Brak załączników. IP II: Zespół Promocji Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Małgorzata Szczepaniak tel: Alicja Miśkiewicz tel Magdalena Smulczyk tel:

20

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działania Opis działania

Lp. Nazwa działania Opis działania Załącznik 2 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 27 PL 161 PO 3 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II/29/PO

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2012 rok sporządzony dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1. Cele działań Głównym celem "Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 2013" jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14 Badanie ewaluacyjne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 1 lipca 2015 r. Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania pt.:

Raport końcowy z badania pt.: Raport końcowy z badania pt.: OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PODEJMOWANYCH W RAMACH RPO WZ W LATACH 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ORAZ REKOMENDOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo