Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milionada, zwana dalej Loterią. 2 Organizator Loterii Organizatorem Loterii jest Linea Recta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy ,00 złotych, NIP , zwana dalej Organizatorem. 3 Postanowienie ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, które uczestnik Loterii akceptuje poprzez dokonanie Rejestracji. 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Centrów Handlowych M1, których lista stanowi Załącznik nr Loteria nie obejmuje: placówek bankowych, placówek ubezpieczeniowych, kolektur Totalizatora Sportowego, kantorów wymiany walut, aptek znajdujących się na terenie Centrów Handlowych M1. Wyłączeniu z Loterii podlegają także transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media oraz raty kredytu) dokonane w punktach świadczących usługi zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Centrów Handlowych M1. 4. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 września 2012 r. i kończy się 30 listopada 2012r. (okres przyjmowania Zgłoszeń). 5. Okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym ostatecznie kończy się w dniu 25 lutego 2013 r. 6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu (dalej Komisja). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 1

2 7. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg 1. Udział w Loterii mogą brać tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie, towary/usługi zwane dalej T.U.. 2. Nagród (zwanych dalej Nagrodami ) w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora, Spółki METRO Properties Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, Warszawa oraz pracownicy i właściciele sklepów oraz punktów usługowych, znajdujących się na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy firm sprzątających, które świadczą usługi na terenie Centrów Handlowych M1, wymienionych w Załączniku nr 1 oraz osoby działające na zlecenie Organizatora przy obsłudze loterii. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 1, (dalej Uczestnik ), która w okresie od dnia 15 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. dokonuje zakupów T.U. w jednym ze sklepów/punktów usługowych na terenie Centrów Handlowych M1 objętych Loterią (zwanych dalej Sklepami ), odbiera od hostessy Indywidualną Kartę (zwaną dalej Kartą) z kodem w oznaczonym Punkcie Loteryjnym, której rejestracji dokonuje zgodnie z trybem określonym 4 pkt 5 i spełnia warunki wymienione w pkt. 6 poniżej. 5. Uczestnicy dokonują rejestracji w Loterii w następujący sposób: 1) za pośrednictwem tabletów umieszczonych w oznakowanych Punktach Loteryjnych w sposób zgodny z zamieszczonymi na urządzeniu instrukcjami lub 2) za pośrednictwem strony internetowej - poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na tej stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego (przy numerach stacjonarnych ze wskazaniem nr kierunkowego), numer Karty z Indywidualnym Kodem, adres , wskazanie Centrum Handlowego M1 właściwego ze względu na rejestrację oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Loterii. 2

3 Powyższe rozumiane jest jako Rejestracja. 6. Uczestnik Loterii po dokonaniu Rejestracji, o której mowa w 4 pkt. 5 dokonuje Zgłoszenia udziału w Loterii w okresie od 15 września 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w godzinach pracy poszczególnych Centrów Handlowych M1, a w dniu 30 listopada 2012 r. o godzinę dłużej - czyli do godziny 22:00:00, poprzez spełnienie następujących warunków: 1) dokonanie zakupu/ów T.U. w jednym ze Sklepów biorących udział w loterii na terenie Centrów Handlowych M1 wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; 2) dokonanie zgłoszenia swojego dowodu zakupu poprzez wykorzystanie urządzeń elektronicznych typu tablet umieszczonych w oznakowanych Punktach Loteryjnych znajdujących się w Centrach Handlowych M1 w trybie opisanym poniżej, zgodnie z zamieszczonymi w aplikacji na tablecie instrukcjami tj.: a) skanuje zarejestrowaną Kartę z Indywidualnym Kodem (kod kresowy Karty) b) wpisuje w wyznaczonym polu na ekranie tabletu: datę zakupu, numer z paragonu (znajdujący się w górnej, prawej części paragonu) albo numer faktury, wartość transakcji brutto(kwota zakupu), nazwa sklepu, c) skanuje paragon/fakturę zgodnie z instrukcją; 3) zachowanie oryginału dowodu zakupu T.U. - paragon/fakturę 4) zachowanie Karty z Indywidualnym Kodem. Powyższe poczytuje się, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jako dokonanie Zgłoszenia. 7. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty, nie potwierdzające dokonania zakupu/-ów (w ramach Loterii oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - które nie są wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą/kredytową) lub wystawione w placówce innej niż Sklepy/punkty objęte Loterią znajdujące się na terenie danego Centrum Handlowego M1. 8. Jeśli Uczestnik zgłasza do udziału w Loterii więcej niż jeden raz ten sam dowód zakupu T.U., Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie tego dowodu zakupu. Kolejne Zgłoszenia tego samego dowodu zakupu T.U. są pominięte w Loterii. 9. Uczestnik identyfikowany jest po kodzie z Karty z Indywidualnym Kodem. Oznacza to, iż Zgłoszenia dokonane pod różnymi numerami Kart z Indywidualnym Kodem nie sumują się i traktowane są, jako osobne Zgłoszenia. Warunkiem odbioru Nagrody, przy spełnieniu wymagań określonych w 7 i 8, w przypadku wylosowania Uczestnika, jako Zwycięzcy, 3

4 jest obecność w Centrum Handlowym M1 w której otrzymał Kartę z Indywidualnym Kodem. 10. Termin dokonywania Zgłoszeń mija dnia 30 listopada 2012 roku o godz. 22:00:00. Decyduje data i godzina zarejestrowana przez zainstalowane dla potrzeb prowadzenia Loterii urządzenia do dokonywania zgłoszeń danego Zgłoszenia Uczestnika. 11. Zgłoszenia niekompletne lub dokonane nieprawidłowo są nieważne. 12. Nieczytelny, uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie dowód zakupu T.U. traktowany jest jako nie spełniający warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza podstawę do wyłączenia z losowania Nagrody. 13. Dowód zakupu T.U. (paragon/faktura) potwierdza prawidłowe dokonanie Zgłoszenia, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) jest czytelny; 2) data i godzina wystawienia paragonu/data wystawienia faktury przypada na okres przed dokonaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 09:00:00 15 września 2012r. i nie później niż godzina 21:00:0030 listopada 2012r. 3) numer dowodu zakupu T.U., data z dowodu zakupu T.U. i wartość dowodu zakupu T.U. zawarte w zgłoszonym dowodzie zakupu T.U. są zgodne z numerem dowodu zakupu T.U., datą z dowodu zakupu i wartością dowodu zakupu, przedstawionymi przez Zwycięzcę w trybie przewidzianym regulaminem. 14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do dokonania dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są wszystkie warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień 4 pkt Każdy Uczestnik może dokonać jednego dnia maksymalnie 5-ciu Zgłoszeń dowodów zakupu T.U. 16. Uczestnik może sprawdzić swoje zgłoszone dowody zakupu T.U. za pośrednictwem swojego konta internetowego znajdującego się na stronie internetowej 5 Nagrody 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi zł brutto (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy pięćset złotych). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 28 (słownie: dwadzieścia osiem ) sztuk. 2. Nagrodami w Loterii są: 1) Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest nagroda w wysokości ,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Organizator przewidział 1 Nagrodę Główną. Nagroda Główna zostanie przekazana Zwycięzcy w zależności od wyboru Zwycięzcy w postaci przelewu na rachunek wskazany przez Zwycięzcę albo w postaci czeku potwierdzonego. 4

5 2) Nagrody Dodatkowe: Nagrodą Dodatkową są bony towarowe (uprawniające do zakupów we wskazanych w treści tych bonów placówkach handlowych) o wartości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Organizator przewidział 27 (dwadzieścia siedem) Nagród Dodatkowych, po 3 (trzy) na każde Centrum Handlowe M1. 6 Ochrona danych osobowych 1. Wysyłając Zgłoszenie udziału w Loterii, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Linea Recta Polska Sp. z o.o. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 2. Organizator za zgodą Zwycięzcy Loterii ma prawo na pokazanie jego wizerunku, (w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 /z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Unii Europejskiej) wyłącznie dla doraźnych potrzeb promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem, a w szczególności z zakończeniem i ogłoszeniem wyników Loterii. Wizerunek Zwycięzcy Loterii nie podlega dalszemu przetwarzaniu i nie jest przechowywany dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu z nośników cyfrowych, na których wizerunek jest utrwalony jest usunięty lub nośniki takie są zniszczone. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii. 7 Losowanie Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w Centrum Handlowym M1 Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 09 grudnia 2012r., o godzinie 12:30, za pomocą bębna losującego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń, spośród bazy 1800 dokonanych Zgłoszeń (po 200 Zgłoszeń z każdego Centrum Handlowego M1) wytypowanych do losowania. Zgłoszeniami wytypowanymi do losowania są prawidłowe Zgłoszenia tych Uczestników (200 z każdego Centrum Handlowego M1), którzy dokonali, zgłoszonych, ( 4 5

6 pkt 6), zakupów T.U. na najwyższą sumę kwot, w trakcie trwania Loterii i przeszli do II etapu Loterii. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników Loterii dokona zgłoszenia zakupów T.U. na taką samą sumę kwot, w związku z czym liczba wytypowany zgłoszeń do losowania jest większa niż 200 w danym Centrum Handlowym M1 decydujący wpływ na okoliczność czy Uczestnik jest wytypowany (zgodnie z opisem ze zdania 2), decyduje to który, z Uczestników dokonał wcześniej rejestracji w Loterii. 2. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają się w każdym z Centrów Handlowych M1, dnia 09 grudnia 2012 r. o godzinie 12:00, za pomocą komputerowego systemu losującego umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonej do losowania. Przebieg i wyniki poszczególnych losowań są wyświetlane na specjalnych ekranach umieszczonych w każdym z Centrów Handlowych M1 w wyznaczonych w tym celu strefach. I tak odpowiednio w: 1) Centrum Handlowym M1 Bytom, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania. 2) Centrum Handlowym M1 Czeladź, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 3) Centrum Handlowym M1 Częstochowa, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 4) Centrum Handlowym M1 Kraków, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 5) Centrum Handlowym M1 Łódź, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 6) Centrum Handlowym M1 Marki, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 7) Centrum Handlowym M1 Poznań, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 8) Centrum Handlowym M1 Radom, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 9) Centrum Handlowym M1 Zabrze, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania. 6

7 3. Wytypowani Uczestnicy, o których mowa w 7 pkt. 1 informowani są przez przedstawiciela Organizatora: na numer telefonu wskazany podczas Rejestracji albo drogą elektroniczną na adres owy wskazany podczas Rejestracji o przejściu do II etapu Loterii i uczestniczeniu w losowaniu Nagrody Głównej, najpóźniej do dnia 04 grudnia 2012 r. oraz o obowiązku stawienie się w Centrum Handlowym M1 wraz z dokumentami, o których mowa w 8 pkt W dniu losowania, w każdym Centrum Handlowym M1 jest wyznaczona specjalna strefa, w której : a) Uczestnicy mogą obserwować przebieg losowań w Centrum Handlowym M1 Radom, b) Uczestnicy mogą obserwować losowanie Nagród Dodatkowych z danego Centrum Handlowego M1 i transmisję z losowania Nagrody Głównej z Centrum Handlowego M1 Radom, które rozpoczyna się o godz dnia 09 grudnia 2012 r. 5. Po zakończeniu losowania każdej z nagród konferansjer prowadzący dane losowanie lub w sytuacji transmisji losowania Nagrody Głównej konferansjer z danego Centrum Handlowego M1, informuje jaki kod z Karty z Indywidualnym Kodem został wylosowany. 6. Uczestnik posiadający wskazaną Kartę z Indywidualnym Kodem powinien zgłosić się do konferansjera w okresie do 2 minut od chwili wyczytania, wyświetlenia kodu z Karty. 7. Nie stawienie się ww. oznaczonym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Wówczas losowanie danej nagrody przeprowadzane jest ponownie. 8. Losowania Nagród Dodatkowych przeprowadzane są aż do wyłonienia Zwycięzców wszystkich Nagród Dodatkowych, z tym zastrzeżeniem, iż jest zawieszone na czas przeprowadzenia losowania/transmisji z losowania Nagrody Głównej z Centrum Handlowego M1 Radom, które rozpoczyna się o godz dnia 09 grudnia 2012 r. Po zakończeniu losowania Nagrody Głównej, losowanie Nagród Dodatkowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym jest wznawiane, zgodnie z powyższymi zasadami. 9. Losowanie Nagrody Głównej przeprowadzane jest aż do wyłonienia Zwycięzcy, z zastrzeżeniem postanowień 8 pkt Warunki wydania Nagród 1. Warunkiem wydania danej nagrody jest: 1) przedstawienie Karty z Indywidualnym Kodem wylosowanym w danym losowaniu; 2) przedstawienie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, który dokonał rejestracji Karty z Indywidualnym Kodem; 7

8 3) przedstawienie oryginału wszystkich zgłoszonych przez Uczestnika dowodów zakupu T.U.; 4) w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej - wskazanie numeru rachunku bankowego, jeśli jako sposób wydania nagrody Zwycięzca wybiera przelew albo wskazanie uzgodnionej z Organizatorem formy przekazania nagrody, 5) Podpisanie oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w 4 pkt. 2 i 3 Regulaminu. 2. W przypadku, gdy Uczestnik, którego kod Karty został wylosowany, jako uprawniający do otrzymania Nagrody Głównej nie spełnia warunków wydania Nagrody wymienionych powyżej, traci on prawo do tej nagrody. Wówczas Nagroda przechodzi na kolejną osobę wylosowaną w trybie komisyjnym, zgodnie z postanowieniami pkt 3. poniżej. 3. Wylosowany Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich oryginałów dowodów zakupu T.U., zgłoszonych w Loterii (wstępna weryfikacja). Organizator w terminie 7 dni roboczych dokonuje pełnej weryfikacji przedstawionych zgodnie z postanowieniami 8 pkt 1, dokumentów. W przypadku nie spełnienia przez wylosowanego Zwycięzcę wymagań określonych w Regulaminie, Nagroda przechodzi na kolejną osobę wylosowaną za pomocą komputerowego systemu losującego umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonej do losowania tj. z grona Uczestników, o których mowa w 7 pkt 1,. Nadzór nad losowaniem sprawuje Komisja, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 4. Wylosowany w trybie komisyjnym Zwycięzca jest informowany przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania, na numer telefonu kontaktowego wskazany podczas Rejestracji. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba kontaktu ze Zwycięzcą w dniu losowania, Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu ze Zwycięzcą w kolejnym dniu roboczym, w godzinach: 9:00-17:00. W razie braku kontaktu ze Zwycięzcą we wskazanych powyżej terminach, poczytuje się to, jako rezygnację z Nagrody. Zwycięzca traci również prawo do nagrody w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie. Nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika, losowanego w trybie opisanym powyżej. Jeżeli i trzeci Zwycięzca Nagrody Głównej(drugi losowany w trybie komisyjnym), nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Zwycięzca losowany w trybie komisyjnym, jest zobowiązany do przesłania listem poleconym na adres Organizatora (Skrzetuskiego 23, Warszawa, Linea Recta Polska Sp.z o.o.) dokumentów, o których mowa w 8 pkt 1.1-5, w terminie 2 dni roboczych od dnia rozmowy, o której mowa powyżej (liczy się data stempla pocztowego). Z tym zastrzeżeniem, iż dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w terminie 8

9 8 dni od rozmowy telefonicznej ( liczy się data wpływu do Organizatora). Nie dochowanie powyższych postanowień oznacza rezygnację z Nagrody. 5. Zwycięzcy losowani w trybie komisyjnym informowani są o wygranej najpóźniej do dnia 8 stycznia 2013r. 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, który naruszył postanowienia Regulaminu, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody, a w przypadku jej wcześniejszego wydania Zwycięzca taki zobowiązany jest do jej zwrotu w pełnej wysokości. 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w 4 pkt. 2 lub 3, osoba taka jest przy przydziale Nagrody pominięta. 8. Zwycięzca danej Nagrody nie może żądać jej wymiany na inną. 9. Uczestnik może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie umocowany przez Uczestnika do czynności wskazanych w pełnomocnictwie, a związanych z odebraniem Nagrody tj. ; a) do przedstawienia Indywidualnej Karty z kodem, b) przedstawienia wszystkich zgłoszonych oryginalnych dowodów zakupy T.U. w imieniu mocodawcy, c) odebrania Nagrody (w przypadku Nagrody Głównej ze wskazanie formy odbioru nagrody przelew, czek) w imieniu mocodawcy; d) podpisania oświadczenia, iż wobec Zwycięzcy (mocodawcy) nie zachodzą przesłanki określone w 4 pkt. 2 i 3 Regulaminu, e) złożenia podpisu na dokumentach potwierdzających wydanie Nagrody w imieniu Zwycięzcy (mocodawcy). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi być sporządzone przed notariuszem. Do Pełnomocnika stosuje się odpowiednio postanowienia 8 pkt. 1 ppkt Dokonanie zwrotu zakupionego T.U. do dnia losowania wygranych w Loterii powoduje, iż dany dowód zakupu T.U. nie jest uwzględniany podczas losowań. W przypadku zwrotu po wylosowaniu Nagrody, Organizator jest uprawniony do odebrania Nagrody Zwycięzcy, wówczas stosuje się postanowienia 8 pkt 2 zd. ostatnie. Zwycięzca powinien poinformować Organizatora o dokonaniu zwrotu chociażby jednego zakupionego T.U., którego dowód zakupu zgłosił w ramach Loterii. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje w przypadku zwrotu T.U. następujących w ramach reklamacji. 9

10 9 Termin wydania Nagród 1. Nagrody Dodatkowe są wydane w dniu losowania we właściwych Centrach Handlowych M1, zgodnie z postanowieniami 5 pkt. 2 ppkt 2) w specjalnej strefie wyznaczonej do przeprowadzenia losowań. 2. Nagroda Główna zostanie przekazana Zwycięzcy najpóźniej do dnia 28 stycznia 2013 r. w sposób uzgodniony przez niego z Organizatorem. 10 Opodatkowanie Nagród 1. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Loterii podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 361.). 2. Zgodnie z przepisami ww. ustawy dochód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 10 % wartości Nagrody. Kwota podatku potrącona jest przez Organizatora z kwoty Nagrody Głównej przed jej wydaniem. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 11 lutego 2013 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Organizator zastrzega, że reklamacje dostarczone Organizatorowi po dniu 18 lutego 2013 r. nie są uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, tj. spółki Linea Recta Polska Sp. z o.o. (Warszawa , ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem C.H. M1-reklamacja i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Loterii (gry hazardowej), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia. 3. Reklamację są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. 4. Uczestnik wnoszący reklamację powiadomiony jest o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 10

11 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądach powszechnych. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (LINEA RECTA Polska Sp. z o.o Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23) oraz w Punktach Loteryjnych i w sekretariatach Dyrekcji poszczególnych Centrów Handlowych M1 oraz na stronie 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. ORGANIZATOR 11

12 Załącznik nr 1 M1 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 M1 Czeladź ul. Będzińska 80 M1 Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 M1 Kraków Al. Pokoju 67 M1 Łódź ul. Brzezińska 27/29 M1 Marki Al. Piłsudskiego 1 M1 Poznań ul. Szwajcarska 14 M1 Radom ul. Grzecznarowskiego 28 M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1 12

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody!,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ. pod nazwą: Zostań rzeczoznawcą wyceń i wygraj! w Centrum Handlowym Atrium Świętochłowice

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ. pod nazwą: Zostań rzeczoznawcą wyceń i wygraj! w Centrum Handlowym Atrium Świętochłowice REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ pod nazwą: Zostań rzeczoznawcą wyceń i wygraj! w Centrum Handlowym Atrium Świętochłowice 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Organizatorem akcji promocyjno-reklamowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Magiczny Koszyk 2008 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Sięgnij po pewną wygraną!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo