Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milionada, zwana dalej Loterią. 2 Organizator Loterii Organizatorem Loterii jest Linea Recta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy ,00 złotych, NIP , zwana dalej Organizatorem. 3 Postanowienie ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, które uczestnik Loterii akceptuje poprzez dokonanie Rejestracji. 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Centrów Handlowych M1, których lista stanowi Załącznik nr Loteria nie obejmuje: placówek bankowych, placówek ubezpieczeniowych, kolektur Totalizatora Sportowego, kantorów wymiany walut, aptek znajdujących się na terenie Centrów Handlowych M1. Wyłączeniu z Loterii podlegają także transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media oraz raty kredytu) dokonane w punktach świadczących usługi zapłaty za jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Centrów Handlowych M1. 4. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 września 2012 r. i kończy się 30 listopada 2012r. (okres przyjmowania Zgłoszeń). 5. Okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym ostatecznie kończy się w dniu 25 lutego 2013 r. 6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu (dalej Komisja). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 1

2 7. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg 1. Udział w Loterii mogą brać tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie, towary/usługi zwane dalej T.U.. 2. Nagród (zwanych dalej Nagrodami ) w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora, Spółki METRO Properties Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, Warszawa oraz pracownicy i właściciele sklepów oraz punktów usługowych, znajdujących się na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie Centrów Handlowych M1, pracownicy firm sprzątających, które świadczą usługi na terenie Centrów Handlowych M1, wymienionych w Załączniku nr 1 oraz osoby działające na zlecenie Organizatora przy obsłudze loterii. 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 1, (dalej Uczestnik ), która w okresie od dnia 15 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. dokonuje zakupów T.U. w jednym ze sklepów/punktów usługowych na terenie Centrów Handlowych M1 objętych Loterią (zwanych dalej Sklepami ), odbiera od hostessy Indywidualną Kartę (zwaną dalej Kartą) z kodem w oznaczonym Punkcie Loteryjnym, której rejestracji dokonuje zgodnie z trybem określonym 4 pkt 5 i spełnia warunki wymienione w pkt. 6 poniżej. 5. Uczestnicy dokonują rejestracji w Loterii w następujący sposób: 1) za pośrednictwem tabletów umieszczonych w oznakowanych Punktach Loteryjnych w sposób zgodny z zamieszczonymi na urządzeniu instrukcjami lub 2) za pośrednictwem strony internetowej - poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na tej stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego (przy numerach stacjonarnych ze wskazaniem nr kierunkowego), numer Karty z Indywidualnym Kodem, adres , wskazanie Centrum Handlowego M1 właściwego ze względu na rejestrację oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Loterii. 2

3 Powyższe rozumiane jest jako Rejestracja. 6. Uczestnik Loterii po dokonaniu Rejestracji, o której mowa w 4 pkt. 5 dokonuje Zgłoszenia udziału w Loterii w okresie od 15 września 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w godzinach pracy poszczególnych Centrów Handlowych M1, a w dniu 30 listopada 2012 r. o godzinę dłużej - czyli do godziny 22:00:00, poprzez spełnienie następujących warunków: 1) dokonanie zakupu/ów T.U. w jednym ze Sklepów biorących udział w loterii na terenie Centrów Handlowych M1 wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; 2) dokonanie zgłoszenia swojego dowodu zakupu poprzez wykorzystanie urządzeń elektronicznych typu tablet umieszczonych w oznakowanych Punktach Loteryjnych znajdujących się w Centrach Handlowych M1 w trybie opisanym poniżej, zgodnie z zamieszczonymi w aplikacji na tablecie instrukcjami tj.: a) skanuje zarejestrowaną Kartę z Indywidualnym Kodem (kod kresowy Karty) b) wpisuje w wyznaczonym polu na ekranie tabletu: datę zakupu, numer z paragonu (znajdujący się w górnej, prawej części paragonu) albo numer faktury, wartość transakcji brutto(kwota zakupu), nazwa sklepu, c) skanuje paragon/fakturę zgodnie z instrukcją; 3) zachowanie oryginału dowodu zakupu T.U. - paragon/fakturę 4) zachowanie Karty z Indywidualnym Kodem. Powyższe poczytuje się, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jako dokonanie Zgłoszenia. 7. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty, nie potwierdzające dokonania zakupu/-ów (w ramach Loterii oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - które nie są wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą/kredytową) lub wystawione w placówce innej niż Sklepy/punkty objęte Loterią znajdujące się na terenie danego Centrum Handlowego M1. 8. Jeśli Uczestnik zgłasza do udziału w Loterii więcej niż jeden raz ten sam dowód zakupu T.U., Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie tego dowodu zakupu. Kolejne Zgłoszenia tego samego dowodu zakupu T.U. są pominięte w Loterii. 9. Uczestnik identyfikowany jest po kodzie z Karty z Indywidualnym Kodem. Oznacza to, iż Zgłoszenia dokonane pod różnymi numerami Kart z Indywidualnym Kodem nie sumują się i traktowane są, jako osobne Zgłoszenia. Warunkiem odbioru Nagrody, przy spełnieniu wymagań określonych w 7 i 8, w przypadku wylosowania Uczestnika, jako Zwycięzcy, 3

4 jest obecność w Centrum Handlowym M1 w której otrzymał Kartę z Indywidualnym Kodem. 10. Termin dokonywania Zgłoszeń mija dnia 30 listopada 2012 roku o godz. 22:00:00. Decyduje data i godzina zarejestrowana przez zainstalowane dla potrzeb prowadzenia Loterii urządzenia do dokonywania zgłoszeń danego Zgłoszenia Uczestnika. 11. Zgłoszenia niekompletne lub dokonane nieprawidłowo są nieważne. 12. Nieczytelny, uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie dowód zakupu T.U. traktowany jest jako nie spełniający warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza podstawę do wyłączenia z losowania Nagrody. 13. Dowód zakupu T.U. (paragon/faktura) potwierdza prawidłowe dokonanie Zgłoszenia, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) jest czytelny; 2) data i godzina wystawienia paragonu/data wystawienia faktury przypada na okres przed dokonaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 09:00:00 15 września 2012r. i nie później niż godzina 21:00:0030 listopada 2012r. 3) numer dowodu zakupu T.U., data z dowodu zakupu T.U. i wartość dowodu zakupu T.U. zawarte w zgłoszonym dowodzie zakupu T.U. są zgodne z numerem dowodu zakupu T.U., datą z dowodu zakupu i wartością dowodu zakupu, przedstawionymi przez Zwycięzcę w trybie przewidzianym regulaminem. 14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do dokonania dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są wszystkie warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień 4 pkt Każdy Uczestnik może dokonać jednego dnia maksymalnie 5-ciu Zgłoszeń dowodów zakupu T.U. 16. Uczestnik może sprawdzić swoje zgłoszone dowody zakupu T.U. za pośrednictwem swojego konta internetowego znajdującego się na stronie internetowej 5 Nagrody 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi zł brutto (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy pięćset złotych). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 28 (słownie: dwadzieścia osiem ) sztuk. 2. Nagrodami w Loterii są: 1) Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest nagroda w wysokości ,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Organizator przewidział 1 Nagrodę Główną. Nagroda Główna zostanie przekazana Zwycięzcy w zależności od wyboru Zwycięzcy w postaci przelewu na rachunek wskazany przez Zwycięzcę albo w postaci czeku potwierdzonego. 4

5 2) Nagrody Dodatkowe: Nagrodą Dodatkową są bony towarowe (uprawniające do zakupów we wskazanych w treści tych bonów placówkach handlowych) o wartości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Organizator przewidział 27 (dwadzieścia siedem) Nagród Dodatkowych, po 3 (trzy) na każde Centrum Handlowe M1. 6 Ochrona danych osobowych 1. Wysyłając Zgłoszenie udziału w Loterii, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Linea Recta Polska Sp. z o.o. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 2. Organizator za zgodą Zwycięzcy Loterii ma prawo na pokazanie jego wizerunku, (w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 /z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Unii Europejskiej) wyłącznie dla doraźnych potrzeb promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem, a w szczególności z zakończeniem i ogłoszeniem wyników Loterii. Wizerunek Zwycięzcy Loterii nie podlega dalszemu przetwarzaniu i nie jest przechowywany dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu z nośników cyfrowych, na których wizerunek jest utrwalony jest usunięty lub nośniki takie są zniszczone. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii. 7 Losowanie Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w Centrum Handlowym M1 Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 09 grudnia 2012r., o godzinie 12:30, za pomocą bębna losującego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń, spośród bazy 1800 dokonanych Zgłoszeń (po 200 Zgłoszeń z każdego Centrum Handlowego M1) wytypowanych do losowania. Zgłoszeniami wytypowanymi do losowania są prawidłowe Zgłoszenia tych Uczestników (200 z każdego Centrum Handlowego M1), którzy dokonali, zgłoszonych, ( 4 5

6 pkt 6), zakupów T.U. na najwyższą sumę kwot, w trakcie trwania Loterii i przeszli do II etapu Loterii. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników Loterii dokona zgłoszenia zakupów T.U. na taką samą sumę kwot, w związku z czym liczba wytypowany zgłoszeń do losowania jest większa niż 200 w danym Centrum Handlowym M1 decydujący wpływ na okoliczność czy Uczestnik jest wytypowany (zgodnie z opisem ze zdania 2), decyduje to który, z Uczestników dokonał wcześniej rejestracji w Loterii. 2. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają się w każdym z Centrów Handlowych M1, dnia 09 grudnia 2012 r. o godzinie 12:00, za pomocą komputerowego systemu losującego umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonej do losowania. Przebieg i wyniki poszczególnych losowań są wyświetlane na specjalnych ekranach umieszczonych w każdym z Centrów Handlowych M1 w wyznaczonych w tym celu strefach. I tak odpowiednio w: 1) Centrum Handlowym M1 Bytom, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania. 2) Centrum Handlowym M1 Czeladź, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 3) Centrum Handlowym M1 Częstochowa, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 4) Centrum Handlowym M1 Kraków, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 5) Centrum Handlowym M1 Łódź, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 6) Centrum Handlowym M1 Marki, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 7) Centrum Handlowym M1 Poznań, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 8) Centrum Handlowym M1 Radom, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania, 9) Centrum Handlowym M1 Zabrze, odbywa się losowanie trzech Nagród Dodatkowych spośród bazy wszystkich zarejestrowanych Kart z tego Centrum Handlowego M1 z Indywidualnym Kodem, dopuszczonych do losowania. 6

7 3. Wytypowani Uczestnicy, o których mowa w 7 pkt. 1 informowani są przez przedstawiciela Organizatora: na numer telefonu wskazany podczas Rejestracji albo drogą elektroniczną na adres owy wskazany podczas Rejestracji o przejściu do II etapu Loterii i uczestniczeniu w losowaniu Nagrody Głównej, najpóźniej do dnia 04 grudnia 2012 r. oraz o obowiązku stawienie się w Centrum Handlowym M1 wraz z dokumentami, o których mowa w 8 pkt W dniu losowania, w każdym Centrum Handlowym M1 jest wyznaczona specjalna strefa, w której : a) Uczestnicy mogą obserwować przebieg losowań w Centrum Handlowym M1 Radom, b) Uczestnicy mogą obserwować losowanie Nagród Dodatkowych z danego Centrum Handlowego M1 i transmisję z losowania Nagrody Głównej z Centrum Handlowego M1 Radom, które rozpoczyna się o godz dnia 09 grudnia 2012 r. 5. Po zakończeniu losowania każdej z nagród konferansjer prowadzący dane losowanie lub w sytuacji transmisji losowania Nagrody Głównej konferansjer z danego Centrum Handlowego M1, informuje jaki kod z Karty z Indywidualnym Kodem został wylosowany. 6. Uczestnik posiadający wskazaną Kartę z Indywidualnym Kodem powinien zgłosić się do konferansjera w okresie do 2 minut od chwili wyczytania, wyświetlenia kodu z Karty. 7. Nie stawienie się ww. oznaczonym terminie oznacza rezygnację z nagrody. Wówczas losowanie danej nagrody przeprowadzane jest ponownie. 8. Losowania Nagród Dodatkowych przeprowadzane są aż do wyłonienia Zwycięzców wszystkich Nagród Dodatkowych, z tym zastrzeżeniem, iż jest zawieszone na czas przeprowadzenia losowania/transmisji z losowania Nagrody Głównej z Centrum Handlowego M1 Radom, które rozpoczyna się o godz dnia 09 grudnia 2012 r. Po zakończeniu losowania Nagrody Głównej, losowanie Nagród Dodatkowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym jest wznawiane, zgodnie z powyższymi zasadami. 9. Losowanie Nagrody Głównej przeprowadzane jest aż do wyłonienia Zwycięzcy, z zastrzeżeniem postanowień 8 pkt Warunki wydania Nagród 1. Warunkiem wydania danej nagrody jest: 1) przedstawienie Karty z Indywidualnym Kodem wylosowanym w danym losowaniu; 2) przedstawienie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, który dokonał rejestracji Karty z Indywidualnym Kodem; 7

8 3) przedstawienie oryginału wszystkich zgłoszonych przez Uczestnika dowodów zakupu T.U.; 4) w przypadku Zwycięzcy Nagrody Głównej - wskazanie numeru rachunku bankowego, jeśli jako sposób wydania nagrody Zwycięzca wybiera przelew albo wskazanie uzgodnionej z Organizatorem formy przekazania nagrody, 5) Podpisanie oświadczenia potwierdzającego, iż wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w 4 pkt. 2 i 3 Regulaminu. 2. W przypadku, gdy Uczestnik, którego kod Karty został wylosowany, jako uprawniający do otrzymania Nagrody Głównej nie spełnia warunków wydania Nagrody wymienionych powyżej, traci on prawo do tej nagrody. Wówczas Nagroda przechodzi na kolejną osobę wylosowaną w trybie komisyjnym, zgodnie z postanowieniami pkt 3. poniżej. 3. Wylosowany Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich oryginałów dowodów zakupu T.U., zgłoszonych w Loterii (wstępna weryfikacja). Organizator w terminie 7 dni roboczych dokonuje pełnej weryfikacji przedstawionych zgodnie z postanowieniami 8 pkt 1, dokumentów. W przypadku nie spełnienia przez wylosowanego Zwycięzcę wymagań określonych w Regulaminie, Nagroda przechodzi na kolejną osobę wylosowaną za pomocą komputerowego systemu losującego umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonej do losowania tj. z grona Uczestników, o których mowa w 7 pkt 1,. Nadzór nad losowaniem sprawuje Komisja, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 4. Wylosowany w trybie komisyjnym Zwycięzca jest informowany przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania, na numer telefonu kontaktowego wskazany podczas Rejestracji. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba kontaktu ze Zwycięzcą w dniu losowania, Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu ze Zwycięzcą w kolejnym dniu roboczym, w godzinach: 9:00-17:00. W razie braku kontaktu ze Zwycięzcą we wskazanych powyżej terminach, poczytuje się to, jako rezygnację z Nagrody. Zwycięzca traci również prawo do nagrody w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie. Nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika, losowanego w trybie opisanym powyżej. Jeżeli i trzeci Zwycięzca Nagrody Głównej(drugi losowany w trybie komisyjnym), nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Zwycięzca losowany w trybie komisyjnym, jest zobowiązany do przesłania listem poleconym na adres Organizatora (Skrzetuskiego 23, Warszawa, Linea Recta Polska Sp.z o.o.) dokumentów, o których mowa w 8 pkt 1.1-5, w terminie 2 dni roboczych od dnia rozmowy, o której mowa powyżej (liczy się data stempla pocztowego). Z tym zastrzeżeniem, iż dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w terminie 8

9 8 dni od rozmowy telefonicznej ( liczy się data wpływu do Organizatora). Nie dochowanie powyższych postanowień oznacza rezygnację z Nagrody. 5. Zwycięzcy losowani w trybie komisyjnym informowani są o wygranej najpóźniej do dnia 8 stycznia 2013r. 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, który naruszył postanowienia Regulaminu, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody, a w przypadku jej wcześniejszego wydania Zwycięzca taki zobowiązany jest do jej zwrotu w pełnej wysokości. 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano osobie, należącej do grona osób, o których mowa w 4 pkt. 2 lub 3, osoba taka jest przy przydziale Nagrody pominięta. 8. Zwycięzca danej Nagrody nie może żądać jej wymiany na inną. 9. Uczestnik może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie umocowany przez Uczestnika do czynności wskazanych w pełnomocnictwie, a związanych z odebraniem Nagrody tj. ; a) do przedstawienia Indywidualnej Karty z kodem, b) przedstawienia wszystkich zgłoszonych oryginalnych dowodów zakupy T.U. w imieniu mocodawcy, c) odebrania Nagrody (w przypadku Nagrody Głównej ze wskazanie formy odbioru nagrody przelew, czek) w imieniu mocodawcy; d) podpisania oświadczenia, iż wobec Zwycięzcy (mocodawcy) nie zachodzą przesłanki określone w 4 pkt. 2 i 3 Regulaminu, e) złożenia podpisu na dokumentach potwierdzających wydanie Nagrody w imieniu Zwycięzcy (mocodawcy). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi być sporządzone przed notariuszem. Do Pełnomocnika stosuje się odpowiednio postanowienia 8 pkt. 1 ppkt Dokonanie zwrotu zakupionego T.U. do dnia losowania wygranych w Loterii powoduje, iż dany dowód zakupu T.U. nie jest uwzględniany podczas losowań. W przypadku zwrotu po wylosowaniu Nagrody, Organizator jest uprawniony do odebrania Nagrody Zwycięzcy, wówczas stosuje się postanowienia 8 pkt 2 zd. ostatnie. Zwycięzca powinien poinformować Organizatora o dokonaniu zwrotu chociażby jednego zakupionego T.U., którego dowód zakupu zgłosił w ramach Loterii. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje w przypadku zwrotu T.U. następujących w ramach reklamacji. 9

10 9 Termin wydania Nagród 1. Nagrody Dodatkowe są wydane w dniu losowania we właściwych Centrach Handlowych M1, zgodnie z postanowieniami 5 pkt. 2 ppkt 2) w specjalnej strefie wyznaczonej do przeprowadzenia losowań. 2. Nagroda Główna zostanie przekazana Zwycięzcy najpóźniej do dnia 28 stycznia 2013 r. w sposób uzgodniony przez niego z Organizatorem. 10 Opodatkowanie Nagród 1. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Loterii podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 361.). 2. Zgodnie z przepisami ww. ustawy dochód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 10 % wartości Nagrody. Kwota podatku potrącona jest przez Organizatora z kwoty Nagrody Głównej przed jej wydaniem. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 11 lutego 2013 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Organizator zastrzega, że reklamacje dostarczone Organizatorowi po dniu 18 lutego 2013 r. nie są uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, tj. spółki Linea Recta Polska Sp. z o.o. (Warszawa , ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem C.H. M1-reklamacja i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Loterii (gry hazardowej), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia. 3. Reklamację są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. 4. Uczestnik wnoszący reklamację powiadomiony jest o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 10

11 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądach powszechnych. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (LINEA RECTA Polska Sp. z o.o Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23) oraz w Punktach Loteryjnych i w sekretariatach Dyrekcji poszczególnych Centrów Handlowych M1 oraz na stronie 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. ORGANIZATOR 11

12 Załącznik nr 1 M1 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 M1 Czeladź ul. Będzińska 80 M1 Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 M1 Kraków Al. Pokoju 67 M1 Łódź ul. Brzezińska 27/29 M1 Marki Al. Piłsudskiego 1 M1 Poznań ul. Szwajcarska 14 M1 Radom ul. Grzecznarowskiego 28 M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1 12

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria 1 Nazwa Loterii i organizator 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Multi Multi Loteria,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo