Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. I. Zakres Zamówienia: Zadanie nr 1 Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Informacje ogólne: 1. Termin realizacji zamówienia: 5 czerwca 2014 r. 2. Przedział czasowy początek o godzinie 12.00, zakończenie nie później niż godzinie Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Plac Zamkowy 4, Warszawa Arkady Kubickiego. Zamawiający podpisze odrębną umowę najmu z obiektem Miejsca w którym planowane jest zorganizowanie Konferencji. W związku z powyższym, Zamawiający nie powinien doliczać tego do budżetu. 4. Charakter konferencji: zamknięty. 5. Uczestnicy Konferencji: Uczestnikami konferencji będzie maksymalnie 200 osób, w tym przedstawiciele władz państwowych, kluczowi klienci BGK, przedstawiciele władz BGK. II. Opis Zamówienia Wymagania szczegółowe. Do zadań Wykonawcy przy organizacji Konferencji należeć będzie: 1. przygotowanie i druk zaproszeń oraz kopert wraz z personalizacją, 2. scenografia i aranżacja Arkad Kubickiego, 3. oprawa techniczna Konferencji, 4. pozostałe elementy dotyczące Konferencji organizacja recepcji, identyfikatory, tłumaczenie 5. obsługa fotograficzna Konferencji, 6. wykonanie relacji filmowej z Konferencji, 7. zapewnienie koordynatora Konferencji, 8. ubezpieczenie Konferencji. 1

2 Wstępny program konferencji: rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji lunchem bufetowym wystąpienie otwierające nr 1, wystąpienie otwierające nr 2, CZĘŚC I przemówienie prelegenta Debata panelowa z udziałem 7 panelistów + moderator konferencji przerwa kawowa CZĘŚĆ II wystąpienie prelegenta wystąpienie prelegenta podsumowanie i zamknięcie konferencji wystąpienie Ad. 1 Przygotowanie i druk zaproszeń oraz kopert wraz z personalizacją a) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie zaproszeń na potrzeby organizacji Konferencji. b) Zamawiający sporządzi i przekaże w formie elektronicznej (Excel) bazę adresową gości Konferencji. Sporządzoną bazę Zamawiający przekaże do Wykonawcy w terminie nie przekraczającym 40 dni przed planowaną datą organizacji Konferencji. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania bazy adresowej w dowolnym momencie, najpóźniej na 2 dni robocze przed datą skierowania zaproszeń do druku w przypadku zaproszeń podlegających personalizacji. Wszelkie uzupełnienia zgłaszane przez Zamawiającego będą przekazywane z pełnymi danymi, w przyjętym formacie. d) Celem personalizacji, w treści zaproszenia Wykonawca umieści zwrot Sz. Pan/ Sz.Pani oraz imię i nazwisko adresata. e) Przed skierowaniem zaproszeń do druku, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla ostatecznego projektu zaproszenia. f) Po uzyskaniu akceptacji projektu zaproszenia, Wykonawca wydrukuje zaproszenia oraz koperty oraz dokona ich personalizacji. g) Wykonawca dostarczy wydrukowane i spersonalizowane zaproszenia włożone do otwartych kopert (koperty nie mogą być zaklejone!) do siedziby Zamawiającego. Komplety zaproszeń i kopert muszą być poukładane w pudełkach, w kolejności alfabetycznej w każdym pudełku, wg grup podziału z bazy adresowej (grupy instytucji). Do każdego pudełka będzie dołączona właściwa lista adresowa. h) W ciągu 2 dni od otrzymania zaproszeń i kopert, Zamawiający dokona weryfikacji zgodności i poprawności otrzymanego materiału z danymi wyjściowymi (przekazana baza adresowa wraz z uzupełnieniami). Weryfikacji będzie podlegać także jakość druku zaproszeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, Wykonawca będzie musiał usunąć je niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 dni od przekazania zastrzeżeń przez BGK. i) Zaproszenia zostaną wydrukowane na papierze typu galaxy metallic, pearl white, 250 g/m2 lub black label silk 300 g/m2. Rozmiar zaproszenia: A4 łamane do A5 lub 470x125 mm / lub podobne. Nadruk w kolorystyce 4/4. j) Wykonawca musi tak rozplanować prace związane z przygotowaniem zaproszeń oraz procesem ich akceptacji, aby dokonać wysyłki zaproszeń najpóźniej na 30 dni przed datą Konferencji. k) Zaproszenie zostanie wysłane do maksymalnie 500 osób. l) Przyjmowanie potwierdzeń (mailowych/telefonicznych) uczestnictwa na Konferencję będzie należało do zadań Wykonawcy. Potwierdzoną listę obecności Wykonawca powinien niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu. 2

3 Ad. 2 Scenografia i aranżacja Arkad Kubickiego a) Projekt scenografii i aranżacji Arkad Kubickiego Wykonawca przedstawi jako Załącznik do oferty w formie opisu i wizualizacji scenografii oraz wybranych elementów. (minimum scena, aranżacja wnętrza pomieszczenia w którym odbędzie się Konferencja) Projekt będzie podlegał ocenie. Wykonawca dołączy do oferty wydruk wizualizacji projektu scenograficznego w programie graficznym. b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie oprawy wizualnej Konferencji tj. za zaprojektowanie, wykonanie i instalację scenografii odpowiedniej do charakteru uroczystości. c) Aranżacja i budowa sceny powinna posiadać odpowiednie nagłośnienie, być funkcjonalna, posiadać nowoczesny design. d) Do Wykonawcy będzie należeć również odpowiednie i należyte wysłonięcie okien bocznych oraz dokładna wysłona okna za sceną w Arkadach Kubickiego w celu uzyskania odpowiedniej jakości projekcji. e) Wymagane elementy scenografii: horyzont za sceną, dekoracja kwiatowa lub inna zaproponowana przez Wykonawcę, scena powinna uwzględniać typowe wyposażenie, czyli minimum: mównicę z plexi z mikrofonem np. multimedialną posiadającą wbudowane dwa ekrany-jeden od góry jako podgląd, drugi z przodu do projekcji logo Zamawiającego, nagłośnienie sceniczne dla przemawiających, co najmniej 10 mikrofonów bezprzewodowych, w centralnej części posiadać ekran główny nie mniejszy niż 4mx3m (np. ekran diodowy, ekran bezszwowy 9 modułów itp. umożliwiający np. tylną projekcję) na którym będą wyświetlane filmy, zdjęcia, prezentacje prelegentów lub inne materiały przygotowane przez Zamawiającego. Ekran powinien również umożliwić podgląd na żywo. f) Przestrzeń powinna zostać wyposażona w maksymalnie 200 krzeseł. Krzesła powinny zostać ustawione w jednolitych rzędach, w taki sposób, że każdy uczestnik konferencji będzie usadzony twarzą do głównej sceny, na której zostanie umiejscowiona przestrzeń prezydialna 8 foteli wraz z podręcznymi stoliczkami z pleksi. Na scenie powinno być miejsce na 8 foteli wraz z podręcznymi stoliczkami z pleksi oraz mównicę. Scena o minimalnych wymiarach 4x7 m wys. 60 cm tapicerowana czarnym materiałem. g) We foyer powinny znaleźć się również ekrany plazmowe 42 na statywach w maksymalnej liczbie sztuk 3 do odtwarzania materiałów Zamawiającego (film, zdjęcia, prezentacje, itp.) z podglądem na sale główną. h) Wszystkie elementy scenografii muszą ze sobą współgrać, tworzyć spójną, estetyczną kompozycję, odpowiednią do charakteru i specyfiki Konferencji. i) Przyjęta scenografia oraz scena muszą uwzględniać konieczność sprawnego, bezkolizyjnego wchodzenia i schodzenia ze sceny, m.in. przez poszczególnych prelegentów - osoby przemawiające. j) Komplementarnym elementem scenografii musi być właściwe oświetlenie sceny (jego elementy stałe i zmieniające się ze względu na przebieg scenariusza - eksponowanie przemawiających osób, tak aby możliwe było wykonanie zdjęć. k) Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali tj. ustawienie elementów technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie itp.). Dla pierwszego rzędu krzeseł, Wykonawca przygotuje oznaczenia rezerwacja". l) Do zadań Wykonawcy należało będzie także przygotowanie prezentacji multimedialnej która wykorzystywana będzie podczas Konferencji (do odtwarzania na scenie). Prezentacja obejmować będzie: logotyp BGK, plansze powitalne/ pożegnalne, plansze z nazwiskami prelegentów, nazwy podmiotów oraz ich logotypy. Informacje do prezentacji Zamawiający 3

4 przekaże Wykonawcy najpóźniej 14 dni przed planową datą Konferencji. m) Prezentacja powinna być zgodna merytorycznie i zsynchronizowana czasowo ze scenariuszem Konferencji (kolejność prelegentów) oraz elementami scenografii (oświetlenie, nagłośnienie). n) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny projekt prezentacji na 20 dni przed Konferencją. Zamawiający w terminie 2 dni zaakceptuje przesłany projekt lub zgłosi uwagi, które Wykonawca uwzględni w terminie kolejnych 2 dni. Ostateczna wersja prezentacji powinna zostać zaakceptowana najpóźniej na 5 dni przed terminem Konferencji. o) Ze względu na wymóg prezentacji, oraz prezentacji prelegentów, Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce/ przestrzeń do wyświetlania oraz niezbędny sprzęt. p) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o kwestiach organizacyjnych związanych ze scenografią, aranżacją sali itp., które mogą mieć wpływ i przebieg Konferencji. q) Jeśli z punktu widzenia scenografii lub wymogów technicznych (związanych m.in. ze scenografią, oświetleniem, nagłośnieniem, nagraniem itp.) zaistnieje konieczność zorganizowania/pozyskania dodatkowego/specjalistycznego wyposażenia (sprzętu) lub wynajęcia go, Wykonawca odpowiada za spełnienie tych wymogów w ramach niniejszego zamówienia. r) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, wprowadzonych przez niego na salę, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników Konferencji (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej nie naruszały estetyki miejsca i wydarzenia. s) Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie wszystkich wymaganych pomieszczeń do Konferencji (montaż) oraz ich uprzątnięcie po zakończeniu uroczystości (demontaż). t) Zamawiający sprawdzi wszystkie elementy pomieszczeń pod kątem zgodności z wymogami Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Wykonawcą w trakcie fazy przygotowań do Konferencji. Wszelkie stwierdzone uchybienia będą skutkować naliczeniem kar za nienależyte wykonanie umowy. u) Wszelkie prace i czynności techniczne przed uroczystością muszą być zakończone bezwzględnie w dniu Konferencji, co najmniej na 1 h wcześniej przed godziną rozpoczęcia Konferencji. Ad. 3 Oprawa techniczna Konferencji a) Oświetlenie i nagłośnienie sali podczas Konferencji musi być harmonijne i spójne z przyjętą scenografią oraz dostosowane do charakteru i potrzeb poszczególnych części Konferencji. Jednocześnie Wykonawca musi uwzględnić konieczność zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji pełnowartościowego materiału filmowego i fotograficznego w trakcie przebiegu uroczystości. b) Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia nagłaśniające w ilości wynikającej ze scenariusza Konferencji oraz rozmiarów sali (przemówienia okolicznościowe gości honorowych, prelegentów, prowadzący), włączając także urządzenia rezerwowe. c) Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi technicznej. 4

5 Ad. 4 Pozostałe elementy dotyczące Konferencji organizacja recepcji, hostessy, identyfikatory, tłumaczenie a) Wykonawca zapewni recepcję gości oraz obsługę recepcji (wraz z wyposażeniem), w liczbie co najmniej 3 osoby. Osoby te powinny być ubrane w jednakowe eleganckie stroje, dostosowane do charakteru uroczystości. Recepcja powinna składać się ze stołów oraz krzeseł. Stoły powinny być pokryte jednolitym kolorystycznie materiałem. b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie elektronicznej listy obecności uczestników zawierającej w stosunku do każdego uczestnika: a. - imię i nazwisko, b. - nazwę firmy/instytucji, c. - telefon i adres . Lista obecności zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 5 dni po zakończeniu Gali. c) Obsługa recepcyjna oraz osoby do obsługi technicznej będą dostępne na miejscu, przez cały czas trwania Gali. d) Wykonawca zapewni identyfikatory dla gości Konferencji zgodnie z listą nadesłanych potwierdzeń. Minimum 170 identyfikatorów. e) Projekt identyfikatorów Wykonawca prześle do akceptacji Zamawiającego na minimum 30 dni przed datą Konferencji. Zastrzeżenia BGK do identyfikatorów powinny być uwzględnione w terminie 2 dni od daty ich przekazania i przesłane do BGK do ponownej akceptacji. f) Wykonawca przygotuje i zrealizuje obsługę w zakresie tłumaczenia symultanicznego. Zamawiający zapewni kabinę dla tłumaczy symultanicznych wraz z podglądem, aparaturę symultaniczną oraz odbiorniki do tłumaczenia wraz ze słuchawkami. Minimum 170 odbiorników. Minimalna liczba tłumaczy- 2. Tłumaczenie symultaniczne: polski-angielski/ angielski-polski. Ad. 5 Obsługa fotograficzna Konferencji a) Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną Konferencji. Należy wykonać zdjęcia reportażowe oraz pamiątkowe (indywidualne i zbiorowe) z przebiegu Konferencji. Łącznie nie więcej niż 200 zdjęć, w tym zdjęcia z przebiegu Konferencji, podczas wystąpień prelegentów, zdjęć obrazujących kuluary Konferencji, zgodnie ze scenariuszem Konferencji. b) Indywidualne zdjęcia pamiątkowe wykonane zostaną: wszystkim prelegentom/mówcom. c) Wykonawca wykona także zbiorowe zdjęcia wszystkich prelegentów. d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za skoordynowanie ustawienia prelegentów do zdjęć indywidualnych oraz do zdjęcia grupowego. e) Po zakończeniu uroczystości, nie później niż 5 dni po Konferencji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zdjęcia w formie zapisu cyfrowego - na płycie CD (+ 1 kopia). Uprzednio Wykonawca dokona niezbędnej obróbki zdjęć, celem poprawy ich jakości. f) Do płyt zostanie przygotowana i wykonana przez Wykonawcę okładka informująca o zawartości. Okładka powinna zawierać co najmniej: rodzaj materiału zamieszczonego na płycie (zdjęcia z Konferencji), nazwę uroczystości, datę, miejsce, logotyp BGK. g) Wraz z przekazaniem zdjęć w formie zapisu cyfrowego na płycie CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nich autorskie prawa majątkowe. Ad. 6 Wykonanie relacji filmowej z Konferencji a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za zrealizowanie przekrojowej relacji filmowej z Konferencji. Relacja z Konferencji stanowić będzie materiał informacyjny BGK na wewnętrzne potrzeby 5

6 Zamawiającego. Film zostanie zamieszczony na stronie intranetowej i stronie internetowej Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązany będzie do: zarejestrowania przebiegu Konferencji przy wykorzystaniu co najmniej 2 kamer, przygotowania relacji o charakterze przekrojowym - długość materiału końcowego to minimum 10 minut. c) Elementy składowe materiału to: czołówka, fragmenty przemówień, wywiady z prelegentami i uczestnikami Konferencji wskazanymi przez Zamawiającego, oprawa graficzna, napisy, licencjonowana ścieżka dźwiękowa, plansza końcowa z logotypem i danymi teleadresowymi Zamawiającego. d) Materiał przekazany zostanie Zamawiającemu do kolaudacji. Po zakończeniu uroczystości, nie później niż 10 dni po Konferencji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt relacji filmowej z Konferencji (po montażu nagrania, grafiki). e) Zamawiający zaakceptuje projekt lub złoży uwagi w ciągu 3 dni od dnia jego przedłożenia. f) W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia relacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni. g) Do płyt zostanie przygotowana i wykonana przez Wykonawcę okładka informująca o zawartości. Okładka powinna zawierać co najmniej: rodzaj materiału zamieszczonego na płycie (film z Konferencji), nazwę uroczystości, datę, miejsce, logotyp BGK. h) Nie później niż 3 dni od daty akceptacji projektu relacji filmowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zrealizowany materiał w formie zapisu cyfrowego - na płycie DVD (+ 1 kopia). i) Wykonawca dostarczy również płytę z materiałem filmowym do publikacji w intranecie i internecie (plik dostosowany do zamieszczenia na stronie internetowej). j) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich zobowiązań cywilnoprawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób obecnych na uroczystości a także utworów i materiałów wykorzystanych w filmie. k) Wraz z przekazaniem materiału filmowego w formie zapisu cyfrowego na płytach DVD Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do niego. Ad. 8 Zapewnienie koordynatora Konferencji. a) W czasie Konferencji Wykonawca powinien zapewnić 1 profesjonalnego koordynatora Konferencji do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, jako osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym przez cały czas przygotowań, trwania i rozliczenia Konferencji. b) Wykonawca odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej i technicznej Konferencji. Ad. 9 Ubezpieczenie Konferencji. a) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie medyczne oraz ochronę Konferencji. Wykonawca powinien zapewnić również odpowiednie ubezpieczenie uczestników Konferencji, 6

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r. Zapytanie ofertowe na aranżację pomieszczeń, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę, zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w czasie całodniowego wydarzenia organizowanego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na koncepcję i realizację aranżacji przestrzeni, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) całodniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Wykonawca przygotuje i zorganizuje ogólnopolską konferencję informacyjno promocyjną w Warszawie pt. Metro czynnikiem miastotwórczym: zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia DOA.III-3323-42/10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariuszy oraz produkcja 4 filmów promujących Województwo

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: TOK 271/1/2014

nr postępowania: TOK 271/1/2014 Tarnów, 11 lutego 2014 r. Zmiana treści SIWZ do przetargu na świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Zakres zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Zakres zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Zakres zamówienia Organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Załącznik do umowy nr I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Projekcję wielkoformatową na budynku Sukiennic* (środkowa część) oraz w 7 arkadach (3 środkowe i po 2 po bokach) w terminach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ OA.V.KD.3331/4/4/12 Lublin, dnia 30 lipca 2012 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość obsługi cateringowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania części uczestników konferencji "Giełda Produktów Finansowych" w Poznaniu, 17 maja 2016 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Przedmiot zapytania

Zamawiający. Przedmiot zapytania ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE DWÓCH PŁYT MULTIMEDIALNYCH, PRZEKAZANIE CAŁOŚCI PRAW AUTORSKICH DO ZAPROJEKTOWANYCH PŁYT ORAZ WYTŁOCZENIE PO 2000 KOPII KAŻDEJ Z PŁYT ZGODNIE Z WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 08 Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 08 Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Zakres zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Zakres zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Dnia Pracownika. Zakres zamówienia Organizacja i obsługa Dnia Pracownika Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Centrala Adres do korespondencji ul. Zglenickiego 44, Płock tel. (+48 24) , fax (+48 24)

Centrala Adres do korespondencji ul. Zglenickiego 44, Płock tel. (+48 24) , fax (+48 24) Płock, 29.08.2016r. COPCO Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty na organizację czterech konferencji - spotkań regionalnych Klientów Spółki.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany.

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany. Zapytanie Ofertowe Poniższy dokument opisuje działania promocyjne do wykonania w projekcie: Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zleca wykonanie wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego Nr postępowania: DOA-IV.272.17.2016 Zał.do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usługa druku polegającą na realizacji dwóch zadań w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. śelazna 59.

OGŁOSZENIE. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. śelazna 59. Nr sprawy: GDDKiA-BGD-WWM-ac-080/110/11 OGŁOSZENIE Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. śelazna 59. Przedmiot zamówienia: 1. Przygotowanie mertytoryczne i organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr WT... Na wykonanie filmu promocyjnego...

U M O W A Nr WT... Na wykonanie filmu promocyjnego... U M O W A Nr WT... Na wykonanie filmu promocyjnego Załącznik nr 7 Projekt Zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, reprezentowanym przez: 1. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość obsługi cateringowej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

Obsługa logistyczna VII Konferencji Krakowskiej w dniach 8-10 czerwca 2014 roku

Obsługa logistyczna VII Konferencji Krakowskiej w dniach 8-10 czerwca 2014 roku Załącznik nr 8 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z VII Konferencją Krakowską, odbywającą się w dniach 8-10 czerwca 2014 roku INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji informacyjno promocyjnej w Warszawie pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA WYBÓR PARTNERA-WSPÓŁGOSPODARZA GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA WYBÓR PARTNERA-WSPÓŁGOSPODARZA GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH 2018 ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA WYBÓR PARTNERA-WSPÓŁGOSPODARZA GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH 2018 Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację

Bardziej szczegółowo

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH podczas 5. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2 4 października 2012 Formularze zamówienia

Bardziej szczegółowo

OA.IV.KD.3331/6/2/11 Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy

OA.IV.KD.3331/6/2/11 Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr.. na organizację Gali finałowej II edycji Konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2011 wraz z kompleksową obsługą artystyczną, techniczną,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu ofertę na przygotowanie i wydruk Neokartek Wielkanocnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko.

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko. Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko. Organizator: Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231. Cel konkursu: 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie znaku graficznego i hasła promującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 31 października 2012 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego. pod nazwą

REGULAMIN. Konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego. pod nazwą POLICJA ZACHODNIOPOMORSKA Źródło: http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/prewencja-i-profilaktyk/profilaktyka-oczami-mlo/35,regulamin- 2014.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Znak sprawy: NZ/BKOP-370-20/2012/BL Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do ZO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do ZO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do ZO Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji wydawców i developerów gier wideo Europejski Festiwal Gier Digital

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu pod nazwą MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im Bolesława Krzywoustego w

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNOŚĆ WŚRÓD FIRM O DANYM PROFILU DZIAŁALNOŚCI PRAWO DO UŻYWANIA TYTUŁU Z LOGO BCC PRAWO DO UŻYWANIA TYTUŁU Z LOGO BCC

WYŁĄCZNOŚĆ WŚRÓD FIRM O DANYM PROFILU DZIAŁALNOŚCI PRAWO DO UŻYWANIA TYTUŁU Z LOGO BCC PRAWO DO UŻYWANIA TYTUŁU Z LOGO BCC TEATR WIELKI - OPERA NARDODOWA W WARSZAWIE 23 STYCZNIA 2016 MECENAS GALI WYŁĄCZNOŚĆ WŚRÓD FIRM O DANYM PROFILU DZIAŁALNOŚCI Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy o innych MECENASACH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą Święto Chleba.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą Święto Chleba. Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą Święto Chleba. Termin realizacji zamówienia: 11 wrzesień 2016 r. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH I. Warunki ogólne. 1. Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Wstęp Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych,

Bardziej szczegółowo

2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji uczestnictwa w spotkaniach ekspertów PARP lub innych ekspertów po konsultacji z Wykonawcą.

2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji uczestnictwa w spotkaniach ekspertów PARP lub innych ekspertów po konsultacji z Wykonawcą. Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizując projekt systemowy Wspieramy e-biznes, planuje organizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie filmu promocyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie filmu promocyjnego Zwoleń, dnia 19 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie filmu promocyjnego I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń tel./fax 48 676 20 29 stowarzyszeniedir@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy 1. Określenie przedmiotu umowy : 1.1. Organizacja Gali obchodów 20-lecia WFOŚiGW w Łodzi połączonej z podsumowaniem konkursów o nagrodę za działalność na rzecz ochrony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w postępowaniu na organizację Gali Otwarcia Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie ZASMAKUJ LUBELSKIEJ KONFERENCJI

Wyjaśnienia w postępowaniu na organizację Gali Otwarcia Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie ZASMAKUJ LUBELSKIEJ KONFERENCJI ZP.261.4.2016.KD Lublin, dnia 4 lipca 2016 r. Wykonawcy Wyjaśnienia w postępowaniu na organizację Gali Otwarcia Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie ZASMAKUJ LUBELSKIEJ KONFERENCJI Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne Kopernik

Centrum Konferencyjne Kopernik Do Centrum Konferencyjnego Kopernik prowadzi środkowe wejście do budynku zajmuje część reprezentacyjnego i nowoczesnego budynku Centrum Nauki Kopernik. Wokół rozciągają się nadwiślańskie tereny zielone,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. NIP:.. REGON:.. reprezentowane przez.. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA. NIP:.. REGON:.. reprezentowane przez.. zwanym dalej Wykonawcą Strona 1 UMOWA NR: na realizację usług w ramach projektu PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i produkcja na ich podstawie dwóch 15 minutowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ThisprojecthasreceivedfundingfromtheEuropeanUnion shorizon2020researchandinnovationprogrammeundergrantagreementn.664470 CEZAMAT/PU/4/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OIRP W OLSZTYNIE POD NAZWĄ NATURA RADCY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OIRP W OLSZTYNIE POD NAZWĄ NATURA RADCY REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO OIRP W OLSZTYNIE POD NAZWĄ NATURA RADCY I. Cel konkursu Celem konkursu fotograficznego OIRP w Olsztynie pod nazwą NATURA RADCY jest wybór najlepszych fotografii, które

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Warunki realizacji 2014-2020 1. Warunkiem podpisania umowy będzie przesłanie do Zamawiającego cen jednostkowych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 27 czerwca 2016 r. w Wigrach (woj. podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwałki) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań

Bardziej szczegółowo

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015

15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 15-16 PAŹDZIERNIKA 2015 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2015 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest Spółka Jawna Zacharzewska, Flis,

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/4/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Torba papierowa 2 000 szt. Torba papierowa w rozmiarze:

Bardziej szczegółowo

http://www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl

http://www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl CAZ-UR. 515.1.2015.ML Starogard Gdański 09.02.2015 r. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO I POWYŻEJ 4 000,00 PLN REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ROPS-III.052.56.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) OPRACOWANIE SCENARIUSZA I PRODUKCJA NA JEGO PODSTAWIE SPOTU REKLAMOWEGO PROMUJĄCEGO EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WOA.I.ZZP/WPW/U-335-51/09 Załącznik nr 2 do SIWZ WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne Kopernik

Centrum Konferencyjne Kopernik Do Centrum Konferencyjnego Kopernik prowadzi środkowe wejście do budynku zajmuje część reprezentacyjnego i nowoczesnego budynku Centrum Nauki Kopernik. Wokół rozciągają się nadwiślańskie tereny zielone,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy. z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV zamówienia: 92.11.12.10-7 I. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: II. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA na organizację Gali finałowej III edycji Konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012

UMOWA na organizację Gali finałowej III edycji Konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012 UMOWA na organizację Gali finałowej III edycji Konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012 WZÓR zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY

ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

lub event Jabłonna Majątek 73B 23-114 Jabłonna tel. 533 555 750

lub event Jabłonna Majątek 73B 23-114 Jabłonna tel. 533 555 750 INFRASTRUKTURA WYSTAWIENNICZA DOMKI HANDLOWE 50 stoisk zorganizowanych w formie drewnianego domku handlowego typu półotwartego, o wymiarach 2 x 3 m, wyposażonego z trzech stron w obszerne lady. STOISKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na film promocyjny PWSZ w Tarnowie pn. Ja Cię kręcę

Regulamin Konkursu na film promocyjny PWSZ w Tarnowie pn. Ja Cię kręcę Regulamin Konkursu na film promocyjny PWSZ w Tarnowie pn. Ja Cię kręcę I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Ja Cię kręcę jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,. 2. Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej CZĘŚĆ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej Przedmiotem zamówienia jest wydanie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych

Oferta reklamowa. Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych Andrzej Sipajło Ul. Długa 25 84-120 Władysławowo 508-152-002 asipajlo@gmail.com Oferta reklamowa Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych Pragnę zaproponować usługi mojej firmy w ramach Państwa

Bardziej szczegółowo

Budujemy kompleksowe strategie wspierające sprzedaż i wizerunek marki.

Budujemy kompleksowe strategie wspierające sprzedaż i wizerunek marki. Budujemy kompleksowe strategie wspierające sprzedaż i wizerunek marki. Łączymy elementy z poszczególnych obszarów działań, tworząc zintegrowaną komunikację, podnoszącą sprzedaż i świadomość klienta. KLIENT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Warszawa,18.09.2012r. Forum Darczyńców w Polsce ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo