REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niepublicznego konkursu Winston zwanego dalej Konkursem jest spółka JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie Starym 42, Wartkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł, numer NIP: , REGON: (zwana dalej Organizatorem ), przy czym Organizator może powierzyć wykonywanie określonych czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu podmiotowi współpracującemu, zwanemu dalej Podmiotem Współpracującym. Podmiotami Współpracującymi są: a) Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 11, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS , NIP , REGON b) BYSS T. Sarnowski G. Moździerz spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie, ul. Kresowa 28, NIP: , REGON Konkurs trwa od 11 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona i wskazana w kolejnych paragrafach. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap I trwający od 11 czerwca 2012 r do 1 lipca 2012 roku, etap II trwający od 2 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 3. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin ( Regulamin ). 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs jest związany z produktem Organizatora papierosami marki Winston wprowadzanymi do obrotu na terytorium RP przez JTI Polska Sp. z o.o., wskazanymi w 2 ust. 3, zwanymi dalej również produktami. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego. Uczestnicy poinformowani o Konkursie po zakupie papierosów Winston XS za pomocą naklejki informacyjnej mogą logować się poprzez adres: a Uczestnicy zaproszeni przez hostessy Organizatora w punkcie sprzedaży lub mailowo poprzez adres: bądź zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. Obydwa adresy są podstronami serwisu konkursowego zwanego dalej Serwisem. Dostęp do zasad Konkursu w Serwisie jest możliwy wyłącznie po wpisaniu przez konsumenta w Serwisie jego indywidualnego kodu z naklejki informacyjnej, karty lub zaproszenia wysłanego przez Organizatora droga elektroniczną. Udział w Konkursie wymaga posiadania kodów z paczek papierosów Winston ( kody z paczek ) z właściwego wariantu według wskazań w dalszych paragrafach, indywidualnego, unikatowego kodu Uczestnika ( Kod Uczestnika ), podania wymaganych danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, i numeru telefonu komórkowego oraz udzielenia w serwisie odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku gry o nagrodę główną uprawniony Uczestnik będzie miał do wykonania dodatkowe zadanie polegające na zaprojektowaniu paczki w specjalnie przygotowanej do tego aplikacji. Projektowanie paczki będzie odbywało się za pomocą Serwisu. 5. Konkurs ma charakter niepubliczny i jest przeznaczony wyłącznie dla zainteresowanych pełnoletnich konsumentów, którzy nabywają wyroby tytoniowe, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz którzy w związku z nabyciem papierosów Winston XS otrzymali kod Uczestnika (wydrukowany na 1

2 naklejce informacyjnej) lub zaproszonych do Konkursu drogą elektroniczną lub przez hostessę w punkcie sprzedaży ( Uczestnicy ). W Konkursie nie mogą brać udziału osoby wyłączone na podstawie 1 ust. 6 lub innych postanowień Regulaminu. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Współpracującego (przez pracowników rozumie się również osoby współpracujące z Organizatorem lub Podmiotem Współpracującym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło); b) najbliżsi członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a), to jest osoby zaliczane do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn albo osoby pozostające z osobami wymienionymi w pkt a) we wspólnym gospodarstwie domowym, c) osoby prowadzące sprzedaż wyrobów tytoniowych w ramach swojej dzielności gospodarczej oraz pracownicy punktów sprzedaży oferujących wyroby tytoniowe zatrudnieni na stanowisku sprzedawcy. 7. Organizator ma prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w ust. 5 i 6 powyżej, między innymi poprzez żądanie złożenia przez Uczestnika odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Jeżeli Uczestnik odmówi przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnego oświadczenia, które wyjaśniałyby wątpliwości Organizatora co do spełnienia przez konsumenta warunków uczestnictwa w Konkursie, Organizator może odmówić konsumentowi zakwalifikowania go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia kryteriów uczestnictwa w Konkursie, Organizator odmówi zakwalifikowania takiego Uczestnika do Konkursu, a Uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne nagrody. 8. Kod Uczestnika będzie można uzyskać kupując papierosy Winston XS w wybranych punktach sprzedaży lub otrzymać od hostessy. W takim przypadku Kod Uczestnika będzie wydrukowany na specjalnej karcie. Ponadto, zaproszeni konsumenci zarejestrowani w bazie konsumenckiej Organizatora ( BDK ) otrzymają kod Uczestnika drogą elektroniczną. Karty wydawane przez hostessy oraz zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną zwane są w dalszych postanowieniach zaproszeniem. Hostessy będą rozdawały zaproszenia w wybranych punktach sprzedaży prowadzących detaliczną sprzedaż m. in. wyrobów Organizatora papierosów Winston. Zaproszenia w formie kart rozdawanych przez hostessy będą dedykowane wariantowi super slim (Winston XS) bądź king size (Winston). W zależności od tego, jaki typ zaproszenia Uczestnik otrzyma, jest zobowiązany w Konkursie zbierać kody z papierosów Winston XS bądź Winston king size. Jeżeli kod Uczestnika pochodzi z naklejki informacyjnej z papierosów Winston XS, Uczestnik rejestruje w Konkursie wyłącznie kody z papierosów Winston XS, jeżeli z wiadomości mailowej otrzymanej od Organizatora Uczestnik może wybrać wariant produktu z którego kody będzie zbierał. 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu; w przypadku zwycięzców dodatkowo dane korespondencyjne i konieczne do celów podatkowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i wydania nagród oraz realizacji obowiązków podatkowych z tym wydaniem związanych. Niezwłocznie po zrealizowaniu celów, jakim dane służyły, dane te będą trwale usunięte lub zanonimizowane. Nie dotyczy to danych powierzonych Organizatorowi do przetwarzania i włączonych do BDK. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie Starym 42, Wartkowice. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli odmowa przetwarzania będzie dotyczyła również przetwarzania danych niezbędnych do udziału w Konkursie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z tego 2

3 udziału. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników powierzono, w niezbędnym zakresie, Podmiotom Współpracującym. 10. Uczestnik chcąc uaktualnić swoje dane w czasie trwania Konkursu może skorzystać z infolinii dzwoniąc na numer (opłata zgodna z cennikiem operatora osoby dzwoniącej) lub wysyłając wiadomość na adres: lub Adres dostarczenia nagrody należy podać konsultantowi w czasie rozmowy telefonicznej. Nagrody rzeczowe dostarczane są wyłącznie na terytorium RP. 2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU I KORZYSTANIA Z KODÓW 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, o których mowa w 1 ust Udział w Konkursie wymaga korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z Serwisu ( Regulamin Serwisu ). Regulamin Serwisu określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług za jego pośrednictwem, nieokreślone w Regulaminie. Regulamin Serwisu jest dostępny w Serwisie. 3. Kod z paczki stanowi unikalny (niepowtarzalny) alfanumeryczny kod znajdujący się wewnątrz opakowań papierosów Winston oraz Winston XS ze znakiem akcyzy z 2012 r. wprowadzonych do obrotu na terytorium RP przez JTI Polska Sp. z o.o., umieszczonych w paczkach posiadających ikonę w postaci srebrnego orła umieszczonego na przedniej, zewnętrznej stronie wieczka paczki oraz paski na opakowaniu. Ponadto mogą być wykorzystywane kody umieszczone w paczkach papierosów Winston spełniające wyżej wskazany opis opatrzone banderolą legalizacyjną pozwalającą na ich sprzedaż w 2012 r. Konkursem są objęte wyłącznie papierosy Winston opisane w niniejszym punkcie. 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności kodu karty konkursowej (Zaproszenie). W szczególności, bezwzględnie zakazane jest udostępnianie kodu konkursowego osobom nieletnim. 5. W zakresie, w którym Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się zarówno do postanowień Regulaminu, jak również Regulaminu Serwisu. 6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania opakowań po papierosach Winston z wykorzystanymi w Konkursie kodami do dnia r. 7. Dopuszczalne jest rejestrowanie w Konkursie wyłącznie kodów z paczek pochodzących z oryginalnych opakowań papierosów Winston i Winston XS, posiadanych przez danego Uczestnika. W przypadku podejrzenia przez Organizatora (np. na skutek reklamacji złożonej przez innego Uczestnika, który dysponuje opakowaniem papierosów Winston z kodem, który wcześniej został wykorzystany przez inną osobę), że zarejestrowany przez Uczestnika kod pochodzi z innego źródła niż wskazano wyżej, Organizator jest uprawniony do żądania okazania przez Uczestnika oryginalnego opakowania, z którego pochodzi kod, który Uczestnik zarejestrował. W przypadku nieokazania przez Uczestnika właściwego opakowania papierosów Winston, Organizator anuluje taki kod na indywidualnym koncie Uczestnika i kod ten nie będzie brany pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków uzyskania nagrody, ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia (nagrody). 8. Za nieprawidłowe kody uważa się kody nieistniejące oraz wcześniej już zarejestrowane (wykorzystane) w konkursach organizowanych dla marki Winston. W przypadku wpisania w Serwisie przez jednego Uczestnika więcej niż 5-ciu i mniej niż 10-ciu błędnych kodów z paczek, wyświetli się ostrzeżenie, a w przypadku wpisania 10-ciu lub więcej nieprawidłowych kodów z paczek, kod konkursowy Uczestnika zostanie na stałe zablokowany, co uniemożliwia udział w Konkursie. 9. Jeden Uczestnik może posługiwać się w Konkursie i logować do Serwisu tylko jednym kodem Uczestnika. W przypadku posługiwania się przez jednego Uczestnika więcej niż jednym kodem Uczestnika za prawidłowy uznany zostanie pierwszy kod za pomocą którego Uczestnik zaloguje się do 3

4 Serwisu a kolejne zostaną zablokowane. Sytuacja będzie miała miejsce niezależnie od formy pozyskania kodu Uczestnika. 3 ZASADY GRY O NAGRODY PODSTAWOWE: BILETY BĄDŹ SŁUCHAWKI 1. W Konkursie wymagane jest podanie (za pośrednictwem Serwisu) kodu Uczestnika, aktualnego numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, daty urodzenia, udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz odpowiedniej ilości kodów z paczek papierosów Winston bądź Winston SX. UWAGA: Jeżeli indywidualny kod Uczestnika pochodzi z naklejki informacyjnej umieszczonej na papierosach Winston XS, Uczestnik jest zobowiązany wpisywać w Serwisie wszystkie kody z paczek pochodzące wyłącznie z papierosów Winston SX. Jeżeli natomiast kod Uczestnika pochodzi z karty otrzymanej do hostessy kody z wariantu wskazanego na karcie. W przypadku zaproszeń wysyłanych droga elektroniczną, Uczestnik może grać w Konkursie używając wyłącznie kodów z paczek tego wariantu, który wybrał poprzez kliknięcie właściwego linka. 2. Uczestnik, aby przystąpić do realizacji zadania konkursowego, musi wejść do Serwisu wpisując kod Uczestnika oraz spełnić warunki wskazane w kolejnym ustępie. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę podstawową. UWAGA: gra o słuchawki rozpoczyna się w II etapie Konkursu. Stąd Uczestnicy, którzy chcą grać o słuchawki a nie o bilet powinni poczekać do II etapu. 3. Warunkiem zdobycia nagrody jest: a) Zalogowanie się do Serwisu za pomocą kodu Uczestnika. b) Wybranie zakładki Bilet do kina bądź Słuchawki i wpisanie odpowiedniej liczby kodów z paczek: 3 bądź 6. W przypadku wyczerpania jednego rodzaju nagród, dostępna będzie wyłącznie opcja odpowiadającą rodzajowi nagrody wciąż dostępnej w Konkursie. c) Wpisanie swoich danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, oraz numeru telefonu komórkowego. d) Udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe: Jakiego koloru jest orzeł na paczkach papie W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, Uczestnik będzie miał możliwość poprawić ją, ale tylko jeden raz. System poinformuje Uczestnika o możliwości ponownego wskazania odpowiedzi. Jednokrotne poprawienie odpowiedzi nie będzie wymagało wpisania nowych kodów z paczki.). e) Wpisanie odpowiedniej liczby poprawnych kodów z paczek. f) Spełnienie powyższych warunków, jako jeden z pierwszych Uczestników, którzy wybrali nagrodę w postaci biletu do kina, bądź jako jeden z pierwszych 1000 Uczestników, którzy wybrali słuchawki. Aby otrzymać wybraną nagrodę trzeba prawidłowo wykonać wszystkie wymienione wyżej czynności. 4. Prawidłowy kod z paczki oznacza kod spełniający warunki wskazane w 2 ust. 3 i 7 użyty przez Uczestnika w konkursach po raz pierwszy. Nie można korzystać z kodów użytych w Konkursie przez innych Uczestników. Ten sam kod może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz. 5. W ramach gry w Serwisie można walczyć o nagrodę: a) jeden bilet do kina w wybranym kinie sieci Multikino bądź Silverscreen wymaga zarejestrowania w serwisie 3 kodów z paczek, b) słuchawki Philips SHP5401 wymaga zarejestrowania w Serwisie 6 kodów z paczek. 6. Nagrody są dostępne do wykorzystania zapasów. Aktualne informacje o dostępności nagród w Konkursie można uzyskać po nr (opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej), czynnym od poniedziałku do piątku w godz.: W Serwisie będzie także umieszczona informacja z liczbą nagród jaka pozostała do zdobycia od chwili, gdy pozostanie do zdobycia 100 ostatnich biletów oraz 50 ostatnich słuchawek. 4

5 7. Z jednego zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub komputerowej (tzw. adres IP) można w ciągu jednego dnia wziąć udział w Konkursie poprzez wpisane danych w Serwisie maksymalnie 10-krotnie. W przypadku próby wysyłki danych więcej razy, Organizator automatyczne zablokuje możliwość korzystania z Serwisu dla tego zakończenia sieci do końca danej doby bez względu na to, czy w formularzu wpisano prawidłowe dane. Jeżeli opisana sytuacja powtórzy się trzykrotnie, trzecie zablokowanie adresu IP będzie ostateczne. Z tak zablokowanego adresu nie będzie już można korzystać z Serwisu. 8. Uczestnicy, którzy zdobędą nagrodę podstawową automatycznie zdobywają prawo do walki o nagrodę główną. 4 ZASADY GRY O NAGRODĘ GŁÓWNĄ 1. Do gry o nagrodę główną uprawnieni są wyłącznie Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę podstawową. Jeżeli nagrody podstawowe zostaną wyczerpane, Uczestnik chcąc grać o nagrodę główna będzie musiał spełnić wszystkie warunki wymagane do gry o bilet do kina opisane w 3 ust Zadanie konkursowe polega na stworzeniu własnego projektu paczki papierosów Winston ( projekt ) za pomocą dostępnych w Serwisie narzędzi graficznych najpóźniej do dnia do godziny 23:59:59. Zadaniem Uczestnika będzie stworzenie projektu paczki najlepiej oddającego muzyczny i miejski charakter marki Winston. 3. Do momentu zapisania projektu (poprzez klikniecie pola Zapisz ) projekt będzie mógł być dowolnie modyfikowany. Kliknięcie pola Zapisz powoduje oddanie projektu do oceny i nie będzie już możliwa jego zmiana. 4. Projekt można zgłaszać do Konkursu (poprzez kliknięcie pola Zapisz ) codziennie przy czym, jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt. 5. W Konkursie zostaną wyłonione dwa projekty, za które będą przyznane nagrody główne. 6. Projekt stworzony przez jednego Uczestnika może być nagrodzony wyłącznie jeden raz w czasie trwania Konkursu. Kopiowanie projektów innych Uczestników jest zabronione. Jeżeli projekt będzie wykonany z naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób, w szczególności praw autorskich, Organizator będzie Uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i gry o nagrodę główną. 7. Zabronione jest wykorzystywanie w projektach elementów nawiązujących do: religii, śmierci, chorób, polityki, historii, narodowości, nagości, erotyki i pornografii; wykorzystywanie: wizerunku osób publicznych, znaków towarowych innych niż Winston, czy też umieszczanie treści zawierających: wulgaryzmy, nazwy produktów, dane osobowe, hasła reklamowe, ostrzeżenia zdrowotne, hasła obraźliwe, niecenzuralne, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, propagujące przemoc i naruszające inne obowiązujące normy prawne oraz moralne. 8. Projekty zawierające treści lub grafiki wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu będą usuwane z Serwisu przez Organizatora oraz nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. 9. Projekty Uczestników będą prezentowane w Serwisie w zakładce Galeria. Spośród zgłoszonych projektów 3-osobowe jury wybierze 2 najlepsze projekty, których autorzy zostaną nagrodzeni. Wyniki głosowania jury są ostateczne. W jury zasiądą: Brand Manager marek Organizatora oraz 2 pracowników Działu Marketingu. Członkowie jury są uprawnieni do samodzielnej, niezależnej oceny projektów. W szczególności oceniając prace będą brali pod uwagę takie kryteria jak najbardziej wiarygodne oddanie muzycznego i miejskiego charakteru marki Winston oraz oryginalność pracy. Każdy z członków jury może przyznać na jeden projekt od 1 do 10 punktów. Jeżeli liczba punktów przyznanych przez jury będzie taka sama dla więcej niż 1 projektu, a uzyskany wynik uprawniałby Uczestników do nagrody, decydujący głos odda przewodniczący jury. 10. Ostateczne wyniki gry o nagrodę główną będą opublikowane w galerii w dniu 16 sierpnia 2012r. do godziny

6 11. Majątkowe prawa autorskie do projektów stworzonych w Konkursie służą Organizatorowi. 12. Pod warunkiem otrzymania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do projektu bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili przyznania nagrody polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia wytworzenia egzemplarzy zawierających ekspozycję, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu egzemplarzami wprowadzenie do obrotu, w tym również użyczenia, najmu egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechnienia w sposób inny niż określony powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczenie na stronie www, d) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Organizatora bez ograniczeń, w tym do użycia w materiałach marketingowych Grupy JTI w tym: ulotek, folderów, katalogów, w informacji o wyrobach, na stronach www, w projektach i produkcji opakowań, przy czym Organizator jest upoważniony do samodzielnego decydowania o zakresie, formie, nakładzie poszczególnych materiałów bez konieczności każdorazowej akceptacji projektu. 13. Nagroda przyznana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi całkowite wynagrodzenie dla Uczestnika z tytułu przeniesienia praw autorskich do nagrodzonego projektu w zakresie określonym w poprzednim ustępie. 14. Z chwilą przekazania nagrody za projekt: a) Organizator nabędzie prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu oraz prawo do tworzenia, rozpowszechnienia i wprowadzenia do obrotu opracowań, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu. b) Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu utworu. c) Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o oznaczaniu zdjęcia ekspozycji nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika albo o udostępnieniu go anonimowo. 15. Organizator ma prawo używania bez ograniczeń projektu, oraz wszelkich jego elementów, jako elementów innej kompozycji, bez konieczności zachowania integralności poszczególnych elementów dzieła. 16. Organizator może przenosić prawa nabyte zgodnie z niniejszym regulaminem na osoby trzecie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika oraz bez konieczności składania przez Uczestnika odrębnego zezwolenia jak również bez odrębnego wynagrodzenia dla Uczestnika. 17. Osoby przystępujące do gry o nagrodę główna powinny upewnić się, że posiadają dokumenty uprawniające je do podróży do Szwajcarii oraz że mogą dostosować swoje plany do terminu wyjazdu. 5 NAGRODY W KONKURSIE 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: a) Bilet do kina o wartości 18,00 zł z VAT (słownie: osiemnaście złotych brutto) szt. Bilet uprawnia do otrzymania jednego biletu na seans filmowy 2D w wybranym kinie sieci Multikino oraz Silverscreen, w dowolnych godzinach od poniedziałku do niedzieli w ramach obowiązującego repertuaru. Bilet do kina nie uprawnia do udziału w seansach 3D, seansach w salach Platinum i Velvet oraz projekcjach specjalnych, takich jak maratony filmowe, festiwale filmowe, transmisje i retransmisje meczów i koncertów, Poranki, Opery HD, Kino Na Obcasach, Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej i pokazy na zaproszenie. Bilet zostanie udostępniony w formie kodu alfanumerycznego, którego okazanie w sieci Multikino i Silverscreen uprawnia do wejścia na seans. Organizator gwarantuje ważność każdego kodu do dnia r. włącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania w Konkursie części biletów z dłuższą datą ważności. Kod, jak i 6

7 jego data ważności zostaną wysłane do uczestnika za pośrednictwem wiadomości sms najpóźniej do 10 dni roboczych po wpisaniu odpowiedniej ilości kodów konkursowych oraz spełnieniu pozostałych warunków Konkursu. b) Słuchawki Philips SHP5401 o wartości 58,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy brutto) szt. c) Nagroda główna w postaci wyjazdu na Zurich Open air festiwal dla zwycięzcy i 3 osób towarzyszących wraz z noclegiem o wartości minimum 800 (słownie: osiemset) USD od osoby plus koszty transferu z Warszawy na do Zurichu i z powrotem wraz z nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% nagrody rzeczowej, przy czym wartość w USD zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania nagrody. Wyjazd na Zurich Open air obejmuje: bilety na 3 dni festiwalu w terminie sierpnia dla 4 osób, nocleg, transport z lotniska do hotelu oraz transfer z Warszawy do Zurychu i z powrotem (wylot w dniu 23 sierpnia 2012r. powrót do Polski w dniu 26 sierpnia 2012r. ) 2 szt. 2. Nagród nie można zamieniać na ich równowartość pieniężną ani na inne nagrody. 3. Prawo do nagrody mają wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w 1 i 2 Regulaminu oraz warunki przyznania konkretnej nagrody. Ponadto warunkiem otrzymania nagrody w postaci słuchawek oraz nagrody głównej jest przekazanie danych adresowych w celu wysłania nagrody do zwycięzcy. 4. Zdobywca biletu do kina zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem Serwisu automatycznie po wykonaniu czynności opisanych w 3 ust. 3 poprzez pojawienie się odpowiedniego komunikatu oraz w przypadku wygrania słuchawek Philips w formie wiadomości SMS bądź Nagrody o wartości do 200 zł jako świadczenia związane z niepubliczna promocją produktów Organizatora, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego ( Ustawa ). 6. Do wszystkich nagród o wartości brutto przekraczającej 200 zł zostanie dodana nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto danej nagrody rzeczowej. 7. Ilość nagród dostępnych w Konkursie jest ograniczona do ilości wskazanych w Regulaminie. 8. Jako, że nagrody składające się z nagrody rzeczowej i pieniężnej nie są wyłącznie nagrodami pieniężnymi, zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt. 1 Ustawy Uczestnik, który otrzymał taką nagrodę jest zobowiązany wpłacić Organizatorowi jako płatnikowi podatku kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody. Z tego względu Organizator zatrzyma nagrody pieniężne i pokryje z nich należny od nagród podatek dochodowy, na co Uczestnicy przestępując do Konkursu wyrażają zgodę. 9. Lista trzech przyjaciół zgłoszonych przez Uczestnika do udziału w wycieczce następuje do dnia 17 sierpnia 2012r. Uczestnik może zaprosić wyłącznie osoby pełnoletnie. Lista po przedstawieniu jej Organizatorowi nie może być zmieniana przez Uczestnika. Po tym terminie Uczestnik nie może już zmieniać listy przyjaciół. Stąd, Uczestnik powinien upewnić się, czy osoby, które chce zaprosić do udziału w wycieczce będą mogły wziąć w niej udział i uzyskają/posiadają wszelkie niezbędne dokumenty. 10. Jeżeli zdobywca nagrody głównej zrezygnuje z tej nagrody, automatycznie zaproszeni przez niego przyjaciele tracą możliwość wyjazdu na Festiwal. W takim przypadku prawo do nagrody głównej przechodzi na osobę, która zdobyła kolejną największą liczbę punktów. 11. Jeżeli z udziału w wycieczce rezygnuje jeden z przyjaciół zaproszonych przez zwycięzcę wyłonionego w finale, a rezygnacja nastąpi po dacie wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, zastąpi go zdobywca kolejnego miejsca. 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Warunkiem otrzymania nagród: słuchawek oraz wyjazdy na festiwal jest przekazanie Organizatorowi 7

8 swoich prawidłowych i aktualnych danych adresowych niezbędnych do przekazania nagrody, podczas rozmowy przychodzącej do zwycięzcy, wykonywanej przez Organizatora na jego koszt. 2. Nagrody będą przekazywane nagrodzonemu Uczestnikowi na adres podany przez niego konsultantowi, który będzie kontaktował się telefonicznie w celu pozyskania takiego adresu. Uczestnik powinien podać takie dane jak: imię, nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium RP. 3. Nagrody mogą być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich lub przesyłką/paczką poleconą przez Pocztę Polską. Słuchawki będą wysyłane w terminie 30 dni od przekazania przez Uczestnika, który zdobył nagrodę, jego adresu korespondencyjnego. 4. Wydanie nagrody głównej może być dokonane wyłącznie do rak własnych zwycięzcy. Organizator może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i odmówić wydania nagrody, gdy Uczestnik odmówi okazania dokumentu bądź dane widniejące w dokumencie nie będą tożsame z wpisanymi przez Uczestnika w Serwisie. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inną osobę. Jeśli Uczestnik nie może lub nie chce z jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody, powinien powiadomić o tym niezwłocznie Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu korespondencyjnego Uczestnika po otrzymaniu informacji o wygranej i przekazaniu go konsultantowi lub za zmianę innych jego danych i niepowiadomienie Organizatora uniemożliwiające dostarczenie Uczestnikowi nagrody lub kontakt z nim, za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny niedotyczącej Organizatora. 6. Uczestnik jest zobowiązany, na życzenie Organizatora, do podpisania protokołu odbioru nagrody lub innego potwierdzenia jej otrzymania. Odmowa podpisania protokołu/potwierdzenia otrzymania nagrody jest jednoznaczna z rezygnacją z nagrody. 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu. Reklamacje należy wysyłać w formie elektronicznej pod adres lub Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, przyczynę reklamacji. 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej odesłanej na adres, z którego reklamacja została nadana. 9. Dla wszystkich Uczestników w czasie trwania Konkursu będzie dostępny adres lub na który zgłaszać będzie można wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu. Ponadto zostanie w tym samym celu uruchomiona Infolinia o numerze: (opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej), czynna od poniedziałku do piątku w godz.: Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu, jednakże jedynie, jeżeli będzie to konieczne dla właściwego przeprowadzenia Konkursu i nie wpłynie negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 12. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad i warunków Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 13. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna u Organizatora w jego biurze pod adresem: Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 oraz w Serwisie po wpisaniu przez Uczestnika jego indywidualnego kodu Uczestnika. Warszawa, 8 czerwca 2012 r. 8

9 ZMIANA REGULAMINU NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston ( Regulamin ) 1 1. Na podstawie 6 ust. 11 Regulaminu Organizator niepublicznego konkursu Winston ( Konkurs ) JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie Starym zmienia Regulamin w ten sposób, że Konkurs zostaje przedłużony do 30 października 2012 roku, jednak wyłącznie w zakresie gry o nagrody podstawowe (bilety i słuchawki) za pośrednictwem - serwisu dostępnego dla uczestników, którzy korzystają z indywidualnego kodu pochodzącego z naklejki umieszczonej na papierosach Winston XS. 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 2 Zmiana Regulaminu wskazana w 1 wchodzi w życie z dniem powiadomienia o niej Uczestników Konkursu poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na głównej stronie Serwisu (www.winstonxs.pl). Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. 1

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU Camel Modern

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU Camel Modern REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU Camel Modern 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niepublicznego konkursu Camel Modern, zwanego dalej Konkursem, jest spółka JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ MULTIPONIEDZIAŁKI. (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ MULTIPONIEDZIAŁKI. (zwany dalej: Regulaminem ) Multikino S.A. * ul. Przeskok 2 * 00-032 Warszawa * Polska * tel.:+48 22 223 00 00 * fax:+48 22 223 00 05 REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ MULTIPONIEDZIAŁKI (zwany dalej: Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 roku i zostanie zakończony w dniu 21 lipca 2014 roku.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2014 roku i zostanie zakończony w dniu 21 lipca 2014 roku. Regulamin Konkursu Lataj z Lublina z Lufthansą 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma etravel S. A. z siedzibą w Warszawie 02-625 przy ul. Woronicza 15, numer KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN KONKURSU Discovery-Gorączka Złota 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Discovery-Gorączka Złota zwanego dalej Konkursem, jest Discovery Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bilety do Multikina przy zakupie urządzeń Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru (dalej Konkurs ) jest Kompania Piwowarska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Netto Premieur (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Netto Premieur na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU 10 podwójnych voucherów do Teatru Nowego w Poznaniu (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwa 10 podwójnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach

Regulamin Konkursu. Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach Regulamin Konkursu Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach Jeżeli w Regulaminie użyty jest zwrot Konkurs rozumie się przez to Konkurs Wygraj roczny karnet do Kina Helios w Siedlcach. I. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej

Regulamin Promocji Konsumenckiej Regulamin Promocji Konsumenckiej 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady promocji konsumenckiej produktów pod marką Oshee (zwanej dalej: "Promocją").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces? Regulamin konkursu Komu ukradłbyś pomysł na sukces? 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Komu ukradłbyś pomysł na sukces" jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Sundance Sweepstakes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo