REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niepublicznego konkursu Winston zwanego dalej Konkursem jest spółka JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie Starym 42, Wartkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł, numer NIP: , REGON: (zwana dalej Organizatorem ), przy czym Organizator może powierzyć wykonywanie określonych czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu podmiotowi współpracującemu, zwanemu dalej Podmiotem Współpracującym. Podmiotami Współpracującymi są: a) Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 11, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS , NIP , REGON b) BYSS T. Sarnowski G. Moździerz spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie, ul. Kresowa 28, NIP: , REGON Konkurs trwa od 11 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona i wskazana w kolejnych paragrafach. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap I trwający od 11 czerwca 2012 r do 1 lipca 2012 roku, etap II trwający od 2 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 3. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin ( Regulamin ). 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs jest związany z produktem Organizatora papierosami marki Winston wprowadzanymi do obrotu na terytorium RP przez JTI Polska Sp. z o.o., wskazanymi w 2 ust. 3, zwanymi dalej również produktami. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego. Uczestnicy poinformowani o Konkursie po zakupie papierosów Winston XS za pomocą naklejki informacyjnej mogą logować się poprzez adres: a Uczestnicy zaproszeni przez hostessy Organizatora w punkcie sprzedaży lub mailowo poprzez adres: bądź zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. Obydwa adresy są podstronami serwisu konkursowego zwanego dalej Serwisem. Dostęp do zasad Konkursu w Serwisie jest możliwy wyłącznie po wpisaniu przez konsumenta w Serwisie jego indywidualnego kodu z naklejki informacyjnej, karty lub zaproszenia wysłanego przez Organizatora droga elektroniczną. Udział w Konkursie wymaga posiadania kodów z paczek papierosów Winston ( kody z paczek ) z właściwego wariantu według wskazań w dalszych paragrafach, indywidualnego, unikatowego kodu Uczestnika ( Kod Uczestnika ), podania wymaganych danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, i numeru telefonu komórkowego oraz udzielenia w serwisie odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku gry o nagrodę główną uprawniony Uczestnik będzie miał do wykonania dodatkowe zadanie polegające na zaprojektowaniu paczki w specjalnie przygotowanej do tego aplikacji. Projektowanie paczki będzie odbywało się za pomocą Serwisu. 5. Konkurs ma charakter niepubliczny i jest przeznaczony wyłącznie dla zainteresowanych pełnoletnich konsumentów, którzy nabywają wyroby tytoniowe, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz którzy w związku z nabyciem papierosów Winston XS otrzymali kod Uczestnika (wydrukowany na 1

2 naklejce informacyjnej) lub zaproszonych do Konkursu drogą elektroniczną lub przez hostessę w punkcie sprzedaży ( Uczestnicy ). W Konkursie nie mogą brać udziału osoby wyłączone na podstawie 1 ust. 6 lub innych postanowień Regulaminu. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz Podmiotu Współpracującego (przez pracowników rozumie się również osoby współpracujące z Organizatorem lub Podmiotem Współpracującym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło); b) najbliżsi członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a), to jest osoby zaliczane do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn albo osoby pozostające z osobami wymienionymi w pkt a) we wspólnym gospodarstwie domowym, c) osoby prowadzące sprzedaż wyrobów tytoniowych w ramach swojej dzielności gospodarczej oraz pracownicy punktów sprzedaży oferujących wyroby tytoniowe zatrudnieni na stanowisku sprzedawcy. 7. Organizator ma prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w ust. 5 i 6 powyżej, między innymi poprzez żądanie złożenia przez Uczestnika odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Jeżeli Uczestnik odmówi przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnego oświadczenia, które wyjaśniałyby wątpliwości Organizatora co do spełnienia przez konsumenta warunków uczestnictwa w Konkursie, Organizator może odmówić konsumentowi zakwalifikowania go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia kryteriów uczestnictwa w Konkursie, Organizator odmówi zakwalifikowania takiego Uczestnika do Konkursu, a Uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne nagrody. 8. Kod Uczestnika będzie można uzyskać kupując papierosy Winston XS w wybranych punktach sprzedaży lub otrzymać od hostessy. W takim przypadku Kod Uczestnika będzie wydrukowany na specjalnej karcie. Ponadto, zaproszeni konsumenci zarejestrowani w bazie konsumenckiej Organizatora ( BDK ) otrzymają kod Uczestnika drogą elektroniczną. Karty wydawane przez hostessy oraz zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną zwane są w dalszych postanowieniach zaproszeniem. Hostessy będą rozdawały zaproszenia w wybranych punktach sprzedaży prowadzących detaliczną sprzedaż m. in. wyrobów Organizatora papierosów Winston. Zaproszenia w formie kart rozdawanych przez hostessy będą dedykowane wariantowi super slim (Winston XS) bądź king size (Winston). W zależności od tego, jaki typ zaproszenia Uczestnik otrzyma, jest zobowiązany w Konkursie zbierać kody z papierosów Winston XS bądź Winston king size. Jeżeli kod Uczestnika pochodzi z naklejki informacyjnej z papierosów Winston XS, Uczestnik rejestruje w Konkursie wyłącznie kody z papierosów Winston XS, jeżeli z wiadomości mailowej otrzymanej od Organizatora Uczestnik może wybrać wariant produktu z którego kody będzie zbierał. 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu; w przypadku zwycięzców dodatkowo dane korespondencyjne i konieczne do celów podatkowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i wydania nagród oraz realizacji obowiązków podatkowych z tym wydaniem związanych. Niezwłocznie po zrealizowaniu celów, jakim dane służyły, dane te będą trwale usunięte lub zanonimizowane. Nie dotyczy to danych powierzonych Organizatorowi do przetwarzania i włączonych do BDK. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie Starym 42, Wartkowice. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli odmowa przetwarzania będzie dotyczyła również przetwarzania danych niezbędnych do udziału w Konkursie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z tego 2

3 udziału. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników powierzono, w niezbędnym zakresie, Podmiotom Współpracującym. 10. Uczestnik chcąc uaktualnić swoje dane w czasie trwania Konkursu może skorzystać z infolinii dzwoniąc na numer (opłata zgodna z cennikiem operatora osoby dzwoniącej) lub wysyłając wiadomość na adres: lub Adres dostarczenia nagrody należy podać konsultantowi w czasie rozmowy telefonicznej. Nagrody rzeczowe dostarczane są wyłącznie na terytorium RP. 2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU I KORZYSTANIA Z KODÓW 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, o których mowa w 1 ust Udział w Konkursie wymaga korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z Serwisu ( Regulamin Serwisu ). Regulamin Serwisu określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług za jego pośrednictwem, nieokreślone w Regulaminie. Regulamin Serwisu jest dostępny w Serwisie. 3. Kod z paczki stanowi unikalny (niepowtarzalny) alfanumeryczny kod znajdujący się wewnątrz opakowań papierosów Winston oraz Winston XS ze znakiem akcyzy z 2012 r. wprowadzonych do obrotu na terytorium RP przez JTI Polska Sp. z o.o., umieszczonych w paczkach posiadających ikonę w postaci srebrnego orła umieszczonego na przedniej, zewnętrznej stronie wieczka paczki oraz paski na opakowaniu. Ponadto mogą być wykorzystywane kody umieszczone w paczkach papierosów Winston spełniające wyżej wskazany opis opatrzone banderolą legalizacyjną pozwalającą na ich sprzedaż w 2012 r. Konkursem są objęte wyłącznie papierosy Winston opisane w niniejszym punkcie. 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności kodu karty konkursowej (Zaproszenie). W szczególności, bezwzględnie zakazane jest udostępnianie kodu konkursowego osobom nieletnim. 5. W zakresie, w którym Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się zarówno do postanowień Regulaminu, jak również Regulaminu Serwisu. 6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania opakowań po papierosach Winston z wykorzystanymi w Konkursie kodami do dnia r. 7. Dopuszczalne jest rejestrowanie w Konkursie wyłącznie kodów z paczek pochodzących z oryginalnych opakowań papierosów Winston i Winston XS, posiadanych przez danego Uczestnika. W przypadku podejrzenia przez Organizatora (np. na skutek reklamacji złożonej przez innego Uczestnika, który dysponuje opakowaniem papierosów Winston z kodem, który wcześniej został wykorzystany przez inną osobę), że zarejestrowany przez Uczestnika kod pochodzi z innego źródła niż wskazano wyżej, Organizator jest uprawniony do żądania okazania przez Uczestnika oryginalnego opakowania, z którego pochodzi kod, który Uczestnik zarejestrował. W przypadku nieokazania przez Uczestnika właściwego opakowania papierosów Winston, Organizator anuluje taki kod na indywidualnym koncie Uczestnika i kod ten nie będzie brany pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków uzyskania nagrody, ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia (nagrody). 8. Za nieprawidłowe kody uważa się kody nieistniejące oraz wcześniej już zarejestrowane (wykorzystane) w konkursach organizowanych dla marki Winston. W przypadku wpisania w Serwisie przez jednego Uczestnika więcej niż 5-ciu i mniej niż 10-ciu błędnych kodów z paczek, wyświetli się ostrzeżenie, a w przypadku wpisania 10-ciu lub więcej nieprawidłowych kodów z paczek, kod konkursowy Uczestnika zostanie na stałe zablokowany, co uniemożliwia udział w Konkursie. 9. Jeden Uczestnik może posługiwać się w Konkursie i logować do Serwisu tylko jednym kodem Uczestnika. W przypadku posługiwania się przez jednego Uczestnika więcej niż jednym kodem Uczestnika za prawidłowy uznany zostanie pierwszy kod za pomocą którego Uczestnik zaloguje się do 3

4 Serwisu a kolejne zostaną zablokowane. Sytuacja będzie miała miejsce niezależnie od formy pozyskania kodu Uczestnika. 3 ZASADY GRY O NAGRODY PODSTAWOWE: BILETY BĄDŹ SŁUCHAWKI 1. W Konkursie wymagane jest podanie (za pośrednictwem Serwisu) kodu Uczestnika, aktualnego numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, daty urodzenia, udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz odpowiedniej ilości kodów z paczek papierosów Winston bądź Winston SX. UWAGA: Jeżeli indywidualny kod Uczestnika pochodzi z naklejki informacyjnej umieszczonej na papierosach Winston XS, Uczestnik jest zobowiązany wpisywać w Serwisie wszystkie kody z paczek pochodzące wyłącznie z papierosów Winston SX. Jeżeli natomiast kod Uczestnika pochodzi z karty otrzymanej do hostessy kody z wariantu wskazanego na karcie. W przypadku zaproszeń wysyłanych droga elektroniczną, Uczestnik może grać w Konkursie używając wyłącznie kodów z paczek tego wariantu, który wybrał poprzez kliknięcie właściwego linka. 2. Uczestnik, aby przystąpić do realizacji zadania konkursowego, musi wejść do Serwisu wpisując kod Uczestnika oraz spełnić warunki wskazane w kolejnym ustępie. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę podstawową. UWAGA: gra o słuchawki rozpoczyna się w II etapie Konkursu. Stąd Uczestnicy, którzy chcą grać o słuchawki a nie o bilet powinni poczekać do II etapu. 3. Warunkiem zdobycia nagrody jest: a) Zalogowanie się do Serwisu za pomocą kodu Uczestnika. b) Wybranie zakładki Bilet do kina bądź Słuchawki i wpisanie odpowiedniej liczby kodów z paczek: 3 bądź 6. W przypadku wyczerpania jednego rodzaju nagród, dostępna będzie wyłącznie opcja odpowiadającą rodzajowi nagrody wciąż dostępnej w Konkursie. c) Wpisanie swoich danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, oraz numeru telefonu komórkowego. d) Udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe: Jakiego koloru jest orzeł na paczkach papie W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, Uczestnik będzie miał możliwość poprawić ją, ale tylko jeden raz. System poinformuje Uczestnika o możliwości ponownego wskazania odpowiedzi. Jednokrotne poprawienie odpowiedzi nie będzie wymagało wpisania nowych kodów z paczki.). e) Wpisanie odpowiedniej liczby poprawnych kodów z paczek. f) Spełnienie powyższych warunków, jako jeden z pierwszych Uczestników, którzy wybrali nagrodę w postaci biletu do kina, bądź jako jeden z pierwszych 1000 Uczestników, którzy wybrali słuchawki. Aby otrzymać wybraną nagrodę trzeba prawidłowo wykonać wszystkie wymienione wyżej czynności. 4. Prawidłowy kod z paczki oznacza kod spełniający warunki wskazane w 2 ust. 3 i 7 użyty przez Uczestnika w konkursach po raz pierwszy. Nie można korzystać z kodów użytych w Konkursie przez innych Uczestników. Ten sam kod może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz. 5. W ramach gry w Serwisie można walczyć o nagrodę: a) jeden bilet do kina w wybranym kinie sieci Multikino bądź Silverscreen wymaga zarejestrowania w serwisie 3 kodów z paczek, b) słuchawki Philips SHP5401 wymaga zarejestrowania w Serwisie 6 kodów z paczek. 6. Nagrody są dostępne do wykorzystania zapasów. Aktualne informacje o dostępności nagród w Konkursie można uzyskać po nr (opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej), czynnym od poniedziałku do piątku w godz.: W Serwisie będzie także umieszczona informacja z liczbą nagród jaka pozostała do zdobycia od chwili, gdy pozostanie do zdobycia 100 ostatnich biletów oraz 50 ostatnich słuchawek. 4

5 7. Z jednego zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub komputerowej (tzw. adres IP) można w ciągu jednego dnia wziąć udział w Konkursie poprzez wpisane danych w Serwisie maksymalnie 10-krotnie. W przypadku próby wysyłki danych więcej razy, Organizator automatyczne zablokuje możliwość korzystania z Serwisu dla tego zakończenia sieci do końca danej doby bez względu na to, czy w formularzu wpisano prawidłowe dane. Jeżeli opisana sytuacja powtórzy się trzykrotnie, trzecie zablokowanie adresu IP będzie ostateczne. Z tak zablokowanego adresu nie będzie już można korzystać z Serwisu. 8. Uczestnicy, którzy zdobędą nagrodę podstawową automatycznie zdobywają prawo do walki o nagrodę główną. 4 ZASADY GRY O NAGRODĘ GŁÓWNĄ 1. Do gry o nagrodę główną uprawnieni są wyłącznie Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę podstawową. Jeżeli nagrody podstawowe zostaną wyczerpane, Uczestnik chcąc grać o nagrodę główna będzie musiał spełnić wszystkie warunki wymagane do gry o bilet do kina opisane w 3 ust Zadanie konkursowe polega na stworzeniu własnego projektu paczki papierosów Winston ( projekt ) za pomocą dostępnych w Serwisie narzędzi graficznych najpóźniej do dnia do godziny 23:59:59. Zadaniem Uczestnika będzie stworzenie projektu paczki najlepiej oddającego muzyczny i miejski charakter marki Winston. 3. Do momentu zapisania projektu (poprzez klikniecie pola Zapisz ) projekt będzie mógł być dowolnie modyfikowany. Kliknięcie pola Zapisz powoduje oddanie projektu do oceny i nie będzie już możliwa jego zmiana. 4. Projekt można zgłaszać do Konkursu (poprzez kliknięcie pola Zapisz ) codziennie przy czym, jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt. 5. W Konkursie zostaną wyłonione dwa projekty, za które będą przyznane nagrody główne. 6. Projekt stworzony przez jednego Uczestnika może być nagrodzony wyłącznie jeden raz w czasie trwania Konkursu. Kopiowanie projektów innych Uczestników jest zabronione. Jeżeli projekt będzie wykonany z naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób, w szczególności praw autorskich, Organizator będzie Uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i gry o nagrodę główną. 7. Zabronione jest wykorzystywanie w projektach elementów nawiązujących do: religii, śmierci, chorób, polityki, historii, narodowości, nagości, erotyki i pornografii; wykorzystywanie: wizerunku osób publicznych, znaków towarowych innych niż Winston, czy też umieszczanie treści zawierających: wulgaryzmy, nazwy produktów, dane osobowe, hasła reklamowe, ostrzeżenia zdrowotne, hasła obraźliwe, niecenzuralne, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, propagujące przemoc i naruszające inne obowiązujące normy prawne oraz moralne. 8. Projekty zawierające treści lub grafiki wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu będą usuwane z Serwisu przez Organizatora oraz nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. 9. Projekty Uczestników będą prezentowane w Serwisie w zakładce Galeria. Spośród zgłoszonych projektów 3-osobowe jury wybierze 2 najlepsze projekty, których autorzy zostaną nagrodzeni. Wyniki głosowania jury są ostateczne. W jury zasiądą: Brand Manager marek Organizatora oraz 2 pracowników Działu Marketingu. Członkowie jury są uprawnieni do samodzielnej, niezależnej oceny projektów. W szczególności oceniając prace będą brali pod uwagę takie kryteria jak najbardziej wiarygodne oddanie muzycznego i miejskiego charakteru marki Winston oraz oryginalność pracy. Każdy z członków jury może przyznać na jeden projekt od 1 do 10 punktów. Jeżeli liczba punktów przyznanych przez jury będzie taka sama dla więcej niż 1 projektu, a uzyskany wynik uprawniałby Uczestników do nagrody, decydujący głos odda przewodniczący jury. 10. Ostateczne wyniki gry o nagrodę główną będą opublikowane w galerii w dniu 16 sierpnia 2012r. do godziny

6 11. Majątkowe prawa autorskie do projektów stworzonych w Konkursie służą Organizatorowi. 12. Pod warunkiem otrzymania nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do projektu bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili przyznania nagrody polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia wytworzenia egzemplarzy zawierających ekspozycję, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu egzemplarzami wprowadzenie do obrotu, w tym również użyczenia, najmu egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechnienia w sposób inny niż określony powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczenie na stronie www, d) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Organizatora bez ograniczeń, w tym do użycia w materiałach marketingowych Grupy JTI w tym: ulotek, folderów, katalogów, w informacji o wyrobach, na stronach www, w projektach i produkcji opakowań, przy czym Organizator jest upoważniony do samodzielnego decydowania o zakresie, formie, nakładzie poszczególnych materiałów bez konieczności każdorazowej akceptacji projektu. 13. Nagroda przyznana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi całkowite wynagrodzenie dla Uczestnika z tytułu przeniesienia praw autorskich do nagrodzonego projektu w zakresie określonym w poprzednim ustępie. 14. Z chwilą przekazania nagrody za projekt: a) Organizator nabędzie prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu oraz prawo do tworzenia, rozpowszechnienia i wprowadzenia do obrotu opracowań, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu. b) Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu utworu. c) Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o oznaczaniu zdjęcia ekspozycji nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika albo o udostępnieniu go anonimowo. 15. Organizator ma prawo używania bez ograniczeń projektu, oraz wszelkich jego elementów, jako elementów innej kompozycji, bez konieczności zachowania integralności poszczególnych elementów dzieła. 16. Organizator może przenosić prawa nabyte zgodnie z niniejszym regulaminem na osoby trzecie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika oraz bez konieczności składania przez Uczestnika odrębnego zezwolenia jak również bez odrębnego wynagrodzenia dla Uczestnika. 17. Osoby przystępujące do gry o nagrodę główna powinny upewnić się, że posiadają dokumenty uprawniające je do podróży do Szwajcarii oraz że mogą dostosować swoje plany do terminu wyjazdu. 5 NAGRODY W KONKURSIE 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: a) Bilet do kina o wartości 18,00 zł z VAT (słownie: osiemnaście złotych brutto) szt. Bilet uprawnia do otrzymania jednego biletu na seans filmowy 2D w wybranym kinie sieci Multikino oraz Silverscreen, w dowolnych godzinach od poniedziałku do niedzieli w ramach obowiązującego repertuaru. Bilet do kina nie uprawnia do udziału w seansach 3D, seansach w salach Platinum i Velvet oraz projekcjach specjalnych, takich jak maratony filmowe, festiwale filmowe, transmisje i retransmisje meczów i koncertów, Poranki, Opery HD, Kino Na Obcasach, Multibabykino, pokazy Akademii Filmowej i pokazy na zaproszenie. Bilet zostanie udostępniony w formie kodu alfanumerycznego, którego okazanie w sieci Multikino i Silverscreen uprawnia do wejścia na seans. Organizator gwarantuje ważność każdego kodu do dnia r. włącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania w Konkursie części biletów z dłuższą datą ważności. Kod, jak i 6

7 jego data ważności zostaną wysłane do uczestnika za pośrednictwem wiadomości sms najpóźniej do 10 dni roboczych po wpisaniu odpowiedniej ilości kodów konkursowych oraz spełnieniu pozostałych warunków Konkursu. b) Słuchawki Philips SHP5401 o wartości 58,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy brutto) szt. c) Nagroda główna w postaci wyjazdu na Zurich Open air festiwal dla zwycięzcy i 3 osób towarzyszących wraz z noclegiem o wartości minimum 800 (słownie: osiemset) USD od osoby plus koszty transferu z Warszawy na do Zurichu i z powrotem wraz z nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej 11,11% nagrody rzeczowej, przy czym wartość w USD zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania nagrody. Wyjazd na Zurich Open air obejmuje: bilety na 3 dni festiwalu w terminie sierpnia dla 4 osób, nocleg, transport z lotniska do hotelu oraz transfer z Warszawy do Zurychu i z powrotem (wylot w dniu 23 sierpnia 2012r. powrót do Polski w dniu 26 sierpnia 2012r. ) 2 szt. 2. Nagród nie można zamieniać na ich równowartość pieniężną ani na inne nagrody. 3. Prawo do nagrody mają wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w 1 i 2 Regulaminu oraz warunki przyznania konkretnej nagrody. Ponadto warunkiem otrzymania nagrody w postaci słuchawek oraz nagrody głównej jest przekazanie danych adresowych w celu wysłania nagrody do zwycięzcy. 4. Zdobywca biletu do kina zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem Serwisu automatycznie po wykonaniu czynności opisanych w 3 ust. 3 poprzez pojawienie się odpowiedniego komunikatu oraz w przypadku wygrania słuchawek Philips w formie wiadomości SMS bądź Nagrody o wartości do 200 zł jako świadczenia związane z niepubliczna promocją produktów Organizatora, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego ( Ustawa ). 6. Do wszystkich nagród o wartości brutto przekraczającej 200 zł zostanie dodana nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej 11,11% wartości brutto danej nagrody rzeczowej. 7. Ilość nagród dostępnych w Konkursie jest ograniczona do ilości wskazanych w Regulaminie. 8. Jako, że nagrody składające się z nagrody rzeczowej i pieniężnej nie są wyłącznie nagrodami pieniężnymi, zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt. 1 Ustawy Uczestnik, który otrzymał taką nagrodę jest zobowiązany wpłacić Organizatorowi jako płatnikowi podatku kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody. Z tego względu Organizator zatrzyma nagrody pieniężne i pokryje z nich należny od nagród podatek dochodowy, na co Uczestnicy przestępując do Konkursu wyrażają zgodę. 9. Lista trzech przyjaciół zgłoszonych przez Uczestnika do udziału w wycieczce następuje do dnia 17 sierpnia 2012r. Uczestnik może zaprosić wyłącznie osoby pełnoletnie. Lista po przedstawieniu jej Organizatorowi nie może być zmieniana przez Uczestnika. Po tym terminie Uczestnik nie może już zmieniać listy przyjaciół. Stąd, Uczestnik powinien upewnić się, czy osoby, które chce zaprosić do udziału w wycieczce będą mogły wziąć w niej udział i uzyskają/posiadają wszelkie niezbędne dokumenty. 10. Jeżeli zdobywca nagrody głównej zrezygnuje z tej nagrody, automatycznie zaproszeni przez niego przyjaciele tracą możliwość wyjazdu na Festiwal. W takim przypadku prawo do nagrody głównej przechodzi na osobę, która zdobyła kolejną największą liczbę punktów. 11. Jeżeli z udziału w wycieczce rezygnuje jeden z przyjaciół zaproszonych przez zwycięzcę wyłonionego w finale, a rezygnacja nastąpi po dacie wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, zastąpi go zdobywca kolejnego miejsca. 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Warunkiem otrzymania nagród: słuchawek oraz wyjazdy na festiwal jest przekazanie Organizatorowi 7

8 swoich prawidłowych i aktualnych danych adresowych niezbędnych do przekazania nagrody, podczas rozmowy przychodzącej do zwycięzcy, wykonywanej przez Organizatora na jego koszt. 2. Nagrody będą przekazywane nagrodzonemu Uczestnikowi na adres podany przez niego konsultantowi, który będzie kontaktował się telefonicznie w celu pozyskania takiego adresu. Uczestnik powinien podać takie dane jak: imię, nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium RP. 3. Nagrody mogą być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich lub przesyłką/paczką poleconą przez Pocztę Polską. Słuchawki będą wysyłane w terminie 30 dni od przekazania przez Uczestnika, który zdobył nagrodę, jego adresu korespondencyjnego. 4. Wydanie nagrody głównej może być dokonane wyłącznie do rak własnych zwycięzcy. Organizator może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i odmówić wydania nagrody, gdy Uczestnik odmówi okazania dokumentu bądź dane widniejące w dokumencie nie będą tożsame z wpisanymi przez Uczestnika w Serwisie. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inną osobę. Jeśli Uczestnik nie może lub nie chce z jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody, powinien powiadomić o tym niezwłocznie Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu korespondencyjnego Uczestnika po otrzymaniu informacji o wygranej i przekazaniu go konsultantowi lub za zmianę innych jego danych i niepowiadomienie Organizatora uniemożliwiające dostarczenie Uczestnikowi nagrody lub kontakt z nim, za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny niedotyczącej Organizatora. 6. Uczestnik jest zobowiązany, na życzenie Organizatora, do podpisania protokołu odbioru nagrody lub innego potwierdzenia jej otrzymania. Odmowa podpisania protokołu/potwierdzenia otrzymania nagrody jest jednoznaczna z rezygnacją z nagrody. 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu. Reklamacje należy wysyłać w formie elektronicznej pod adres lub Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, przyczynę reklamacji. 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej odesłanej na adres, z którego reklamacja została nadana. 9. Dla wszystkich Uczestników w czasie trwania Konkursu będzie dostępny adres lub na który zgłaszać będzie można wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu. Ponadto zostanie w tym samym celu uruchomiona Infolinia o numerze: (opłata wg taryfy operatora osoby dzwoniącej), czynna od poniedziałku do piątku w godz.: Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu, jednakże jedynie, jeżeli będzie to konieczne dla właściwego przeprowadzenia Konkursu i nie wpłynie negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 12. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad i warunków Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 13. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna u Organizatora w jego biurze pod adresem: Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 oraz w Serwisie po wpisaniu przez Uczestnika jego indywidualnego kodu Uczestnika. Warszawa, 8 czerwca 2012 r. 8

9 ZMIANA REGULAMINU NIEPUBLICZNEGO KONKURSU KONSUMENCKIEGO Winston ( Regulamin ) 1 1. Na podstawie 6 ust. 11 Regulaminu Organizator niepublicznego konkursu Winston ( Konkurs ) JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gostkowie Starym zmienia Regulamin w ten sposób, że Konkurs zostaje przedłużony do 30 października 2012 roku, jednak wyłącznie w zakresie gry o nagrody podstawowe (bilety i słuchawki) za pośrednictwem - serwisu dostępnego dla uczestników, którzy korzystają z indywidualnego kodu pochodzącego z naklejki umieszczonej na papierosach Winston XS. 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 2 Zmiana Regulaminu wskazana w 1 wchodzi w życie z dniem powiadomienia o niej Uczestników Konkursu poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na głównej stronie Serwisu (www.winstonxs.pl). Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. 1

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Ekspedycja 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja 2015 (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo