REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. 2. Organizatorem Loterii jest Robert Kieszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w Łodzi ( Łódź) przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: , zwany dalej Organizatorem. 3. Loteria trwa od dnia roku do dnia roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 8. pkt Sprzedaż promocyjna, z zastrzeżeniem pkt 6. poniżej, rozpoczyna się dnia roku o godzinie 00:00:01, a kończy dnia roku o godzinie 23:59:59, przy czym zgłoszeń do Loterii Uczestnicy mogą dokonywać wyłącznie w czasie prowadzenia Sprzedaży promocyjnej, w godzinach i dniach działania Placówek wskazanych niżej w pkt. 8 lit. f. Zakupy w Placówkach przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu Sprzedaży promocyjnej, zgodnie z terminem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie biorą udziału w Loterii, przy czym decydująca jest data na dowodzie zakupu (paragonie wydanym przez system kasowo-fiskalny Placówki objętej niniejszą Loterią). 5. Ze sprzedaży promocyjnej w Loterii wyłączone są napoje alkoholowe, w tym piwo w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.) oraz wyroby tytoniowe w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm.), dostępne w obrocie handlowym na terenie Placówek. Ze sprzedaży promocyjnej wyłączone są także zakupy w kolekturach, w tym gry liczbowe Lotto oraz produkty lecznicze (leki). 6. Loteria urządzana jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 7. Loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na obszarze województwa mazowieckiego w placówkach handlowych (dalej: Placówki) mieszczących się na terenie Lotniska Chopina przy ul. Żwirki i Wigury 1, w Warszawie ( Warszawa). Lista Placówek objętych sprzedażą promocyjną stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 8. Definicje: a. Loteria niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA ; b. Regulamin niniejszy regulamin Loterii; c. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w par. 2. Regulaminu; d. Laureat zdobywca Nagrody w Loterii; e. Los kupon wydawany przez Organizatora Loterii nieodpłatnie po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w par. 2. oraz par. 3. pkt od 1. do 3.; f. Placówka sklep będący własnością Spółki HDS Polska Sp. z o.o. lub inny punkt sprzedaży mieszczący się na terenie Lotniska Chopina znajdujący się na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym prowadzona jest Sprzedaż promocyjna; g. Sprzedaż promocyjna sprzedaż produktów dostępnych w obrocie handlowym w objętej niniejszą Loterią Placówce sieci sklepów Spółki HDS Polska Sp. z o.o. lub innej Placówce objętej Loterią, wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem par. 1. pkt 6.; h. Zgłoszenie czynność określona w par. 3. Regulaminu; i. Nagroda/y Nagrody rzeczowe i pieniężne wskazane w par. 4. pkt 2. Regulaminu Loterii; j. Punkt Obsługi Loterii (POL) miejsce, w którym po weryfikacji przedstawionych dowodów zakupu, wydawane są Losy uprawniające do udziału w Loterii; k. Hostessa uprawiony przez Organizatora pracownik Punktu Obsługi Loterii, odpowiedzialny za weryfikację dowodów zakupu, ich stosowne oznaczanie oraz wydawanie Losów na Loterię; l. Dowód zakupu paragon fiskalny wydawany z systemu kasowo-fiskalnego Placówki objętej Sprzedażą promocyjną w ramach urządzanej Loterii.; m. Pasażer - osoba posiadająca ważną w dniu oddania losu kartę pokładową, wylatująca lub przylatująca na Lotnisko Chopina. 9. Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest Organizator - AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: Dane osobowe Uczestnik Loterii udostępnia dobrowolnie. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania czy usunięcia. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 1 z 9

2 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych. 2. Uczestnikiem Loterii mogą być jedynie osoby, które wyrażą pisemnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wygranej także wizerunku i na ich opublikowanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonej Loterii i wydania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym wydania nagrody. 3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Spółki HDS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), ul. Al. Jerozolimskie 174, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, pracownicy Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie, osoby pracujące przy obsłudze pasażerów na Lotnisku Chopina (tj. m.in. pracownicy Straży Granicznej, Służby Celnej, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, agenci handlingowi, administracja lotniska, itp.), pracownicy Placówek sieci sprzedaży będących własnością HDS Polska Sp. z o.o. oraz pracownicy Placówek, które biorą udział w niniejszej Loterii na zasadach partnerskich, a nie są własnością HDS Polska Sp. z o.o., jak również ich małżonkowie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii. 3 ZASADY URZĄDZANIA LOTERII 1. Aby zostać Uczestnikiem Loterii należy posiadać ważną w dniu oddania losu kartę pokładową (tj. posiadać status Pasażera lotniska) oraz spełnić łącznie następujące warunki: a. w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia r. do dnia r. włącznie, dokonać zakupu dowolnych produktów w wybranej Placówce handlowej objętej Loterią znajdującej się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie ( Warszawa), a których szczegółowy wykaz określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, za kwotę minimum 150,00 zł brutto; b. udać się do mieszczącego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Punktu Obsługi Loterii i przedstawić Hostessie ważną kartę pokładową oraz czytelne, niezniszczone Dowody zakupu (paragon, paragony), które dokumentują osobno, bądź łącznie zakupy w Placówce/kach objętych Sprzedażą promocyjną na kwotę min. 150,00 zł brutto, z zastrzeżeniem par. 1. pkt 6. (produkty wyłączone ze sprzedaży promocyjnej w Loterii); c. odebrać Los na Loterię wydany przez Hostessę, posiadający unikalny numer identyfikacyjny, oraz stosownie oznakowane przez nią Dowody zakupu w ramach prowadzonej Sprzedaży promocyjnej i czytelnie, prawidłowo wypełnić Los wymaganymi danymi osobowymi, tj.: imieniem i nazwiskiem; numerem telefonu komórkowego; adresem ; obywatelstwem; wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez akceptację oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) przez AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia. ; wpisać datę oraz złożyć własnoręczny podpis, potwierdzający chęć udziału w Loterii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; d. wrzucić niezwłocznie otrzymany Los niezwłocznie do urny umieszczonej w Punkcie Obsługi Loterii. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 2 z 9

3 2. Losy wydaje się wyłącznie w Punkcie Obsługi Loterii, przy czym każdy dowód zakupu, na podstawie którego Hostessa wyda Los na Loterię, zostanie na odwrocie oznakowany pieczątką Organizatora i opatrzony podpisem Hostessy. Organizator dopuszcza możliwość przedstawienia przez Uczestnika większej niż 1 ilości dowodów zakupu z Placówki/ek objętych Loterią, przy czym łączna wartość zakupów na zebranych dowodach zakupu winna być większa niż 150,00 zł brutto. W przypadku, gdy Hostessa stwierdzi na jednym dowodzie zakupu wartość łączną dokonanych zakupów, będącą wielokrotnością kwoty 150,00 zł, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalna liczba Losów, np. paragon na kwotę 1501,00 zł to 10 Losów na Loterię. 3. Los dla swej ważności i skuteczności, aby był uprawniony do losowania, musi być czytelny, niezniszczony oraz zawierać prawdziwe dane Uczestnika, o których mowa w par. 3. pkt 1. lit. c. 4 NAGRODY 1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Nagród rzeczowych. Nagrody wraz z ich wartością zostały określone w pkt 2. poniżej. 2. Lista Nagród w Loterii: a. Nagroda Główna jeden samochód osobowy marki Mercedes Benz CLA SBCLA SB 250 4M edycja Orange Art o wartości ,68 zł brutto wraz z Nagrodą Gotówkową w kwocie ,00 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi ,68 zł brutto. b. Nagrody I stopnia 10 (dziesięć) smartfonów marki Samsung Galaxy S6 EDGE o wartości jednostkowej 3 599,00 zł brutto wraz z Nagrodą Gotówkową 400,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród I stopnia wynosi ,00 zł brutto. c. Nagrody II stopnia 10 (dziesięć) smartfonów marki Samsung Galaxy S6 FLAT o wartości jednostkowej 2 999,00 zł brutto wraz z Nagrodą Gotówkową 333,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród II stopnia wynosi ,00 zł brutto. 3. Łączna wartość Nagród w loterii promocyjnej wynosi: ,68 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) brutto. 4. Laureatowi danej Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego czy rzeczowego. 5. Dodatkowa Nagroda Pieniężna, o której mowa w pkt 2. powyżej, nie jest wydawana do rąk Uczestnika, lecz jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę. 6. Nagrody w Loterii są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U nr 80 poz. 350). 5 LOSOWANIE NAGRÓD 1. Organizator przewidział jedno Losowanie Nagród, które odbywa się w dniu r. na terenie Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie w godzinach 12:00-17: Losowanie nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania nagród: a. W losowaniu biorą udział wszystkie numery identyfikacyjne prawidłowych Losów wrzuconych do urny w czasie przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z par. 1. pkt 5.; b. losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń w loterii; c. podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę odpowiadają numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem lit. d poniżej. d. w przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń z całego okresu Sprzedaży Promocyjnej, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie zgłoszeń. e. w pierwszej kolejności Organizator losuje jeden Los do Nagrody Głównej wskazanej w par. 4. pkt 2. lit. a.; f. w drugiej kolejności Organizator losuje dziesięć Losów do Nagród I stopnia wskazanych w par. 4. pkt 2. lit. b.; g. jako ostatni Organizator losuje dziesięć Losów do Nagród II stopnia wskazanych w par. 4. pkt 2. lit. c.; Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 3 z 9

4 3. Następnie, w dalszej części losowania, Organizator losuje Losy rezerwowe, na wypadek, gdyby kontakt z Laureatami Nagród wylosowanymi w pierwszej kolejności, nie był możliwy w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Organizator wylosuje Losy rezerwowe wg następującej procedury: a. do Nagrody Głównej wylosuje dziesięć Losów rezerwowych, łącznie w liczbie 10 (dziesięciu) Losów rezerwowych. b. do każdej z Nagród I stopnia wylosuje odpowiednio po trzy Losy rezerwowe, łącznie w liczbie 30 (trzydziestu) Losów rezerwowych; c. do każdej z Nagród II stopnia wylosuje odpowiednio po trzy Losy rezerwowe, łącznie w liczbie 30 (trzydziestu) Losów rezerwowych; 4. Powyższa metoda nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w par SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 1. W przypadku 21 (dwudziestu jeden) Laureatów wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności Organizator podejmuje próbę powiadomienia o wygranej bezpośrednio po losowaniu Nagród w dniu losowania lub w terminie do 3 (trzech) dni od dnia losowania, nie później jednak niż do dnia r. włącznie. W pierwszej kolejności Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego, który dany Laureat wskazał na Losie. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (dwóch) różnych dni następujących po sobie. Jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do danej Nagrody w pierwszej kolejności nadal nie jest skuteczny, Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Laureata wskazany na Losie, wiadomość w której poinformuje Laureata o wygranej oraz wskazuje bezwzględny, nieprzekraczalny termin kontaktu z Organizatorem. Jeżeli Laureat wylosowany do danej Nagrody w pierwszej kolejności, w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w zdaniu poprzednim, nie skontaktuje się z Organizatorem, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagę brany jest pierwszy Laureat z Listy losów rezerwowych do danej Nagrody. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do Nagród wskazanych w par. 4 pkt 2 a.,b.,c. z zastrzeżeniem par. 5 pkt 3 a.,b.,c. 2. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: a. nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów; b. włączenie się poczty głosowej; c. brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 3. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz ustala sposób i miejsce odbioru Nagrody. 4. Jeżeli po wyczerpaniu procedury określonej w par. 6 pkt 1 Organizatorowi nie udaje się nawiązać kontaktu z Laureatami Nagród wylosowanymi w pierwszej kolejności, Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami z Listy losów rezerwowych, o której mowa w par. 5 pkt 3 Regulaminu, poprzez połączenie telefoniczne pod numer, który Laureat wskazał na Losie. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem z Listy losów rezerwowych w ciągu 2 (dwóch) dni następujących po sobie. Jeśli kontakt z Laureatem rezerwowym nie jest nadal skuteczny, powyżej opisaną procedurę ponawia się aż do skutku lub do wyczerpania Listy Losów rezerwowych do danej Nagrody. W przypadku, gdy w trybie opisanym powyżej, Organizator wyczerpie wszystkie możliwości kontaktu z Laureatami z Listy Losów rezerwowych dla danej Nagrody, Nagroda ta pozostaje w dyspozycji Organizatora Loterii. Laureaci z Listy losów rezerwowych są weryfikowani zgodnie z kolejnością ich wylosowania. 5. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w wypadku odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody, o których mowa w par. 2 pkt 2. bądź w razie rezygnacji z odbioru nagrody Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda jest przydzielana pierwszemu w kolejności losowania Laureatowi z Listy losów rezerwowych. 6. W przypadku Nagrody Głównej, którą stanowi pojazd mechaniczny, samochód osobowy marki Mercedes-Benz SB 250 4M edycja Orange Art, Organizator wydaje Laureatowi Nagrodę jeśli Laureat spełnia łącznie następujące warunki: a. dokona rejestracji pojazdu; b. ubezpieczy pojazd; c. dopełni wszelkich formalności prawno-skarbowych określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego, z tytułu wygranej w Loterii; d. podpisze Protokół Odbioru Nagrody, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i tym samym przejmie prawo własności do Nagrody Głównej. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 4 z 9

5 7. Uroczyste wręczenie Nagród następuje do dnia 15 października 2015 roku, przy czym w przypadku Nagrody Głównej Organizator rozumie odbiór tej Nagrody przez Laureata przez podpisanie przez niego Protokołu Odbioru Nagrody i otrzymanie wszystkich dokumentów powiązanych z Nagrodą, jak również przekazanie prawa własności. W przypadku braku możliwości odbioru przez Laureata Nagrody I lub II stopnia, są one wysyłane na podany przez Laureata adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem Loterii sposobu dostarczenia Nagrody. Warunkiem odbioru Nagrody jest podpisanie przez Laureata Protokołu Odbioru Nagrody (PON) w obecności kuriera doręczającego. 8. Z zastrzeżeniem pkt 7. powyżej wszystkie Nagrody w Loterii są wydawane Laureatom najpóźniej do dnia r. 7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja Nadzoru. 2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą: a. osoba legitymująca się odpowiednim świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych jako sekretarz komisji; b. przewodniczący komisji; c. członek komisji. Skład osobowy komisji określa Organizator. 3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji wydany przez Organizatora. 4. Do zadań Komisji należy w szczególności: a. nadzór nad wydrukiem prawidłowej liczby Losów do Loterii, jak również dbanie o ich prawidłowe przygotowanie; b. nadzór nad zabezpieczeniem oraz ochrona przed zniszczeniem i zagubieniem Losów na Loterię; c. zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata Nagrody; e. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii. 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Loterii można składać w formie pisemnej z dopiskiem Reklamacja ODLOTOWA LOTERIA na adres Organizatora: AMBASADA MAREK, ul. Wersalska 47/75 lok. 117, Łódź. 2. Reklamacje składane mogą być przez cały czas trwania Sprzedaży promocyjnej przewidzianej niniejszym Regulaminem oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody w Loterii (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 3. Reklamacja powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793) następujące dane: a. imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej; b. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; c. rodzaj gry oraz treść roszczenia. 4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w pkt 2. powyżej nie są rozpatrywane. 5. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję nadzoru następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia r. 6. O decyzji Komisji nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 5 z 9

6 9 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540). 2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone. 3. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii (AMBASADA MAREK, ul. Wersalska 47/75, lok. 117, Łódź) w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej pod adresem: 4. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie Loterii. ORGANIZATOR Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 6 z 9

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA LISTA PLACÓWEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII LP NUMER PSD MARKA LOKALIZACJA ADRES Inmedio Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Relay Warszawa Lotnisko Pirs Południowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa Relay Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 Pirs ul. Żwirki i Wigury Warszawa Relay Warszawa Lotnisko Przyloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Minute Warszawa Lotnisko Przyloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Virgin Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Discover Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Flying Bistro Warszawa Lotnisko Przyloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Empik Cafe Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Business Shark Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Voyage Cafe Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 (przy Samych Swoich) ul. Żwirki i Wigury Warszawa So Coffee Warszawa Lotnisko Pirs Południowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa Cheers bar Warszawa Lotnisko Odloty ogólna ul. Żwirki i Wigury Warszawa 14 WAW5 Aelia Beauty Warszawa Lotnisko Przyloty ogólnodostępna terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 15 WAW1 Aelia Duty Free Warszawa Lotnisko Schengen terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 16 WAW8 Aelia Duty Free Warszawa Lotnisko Pirs południowy Schengen terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 17 WAW3 The Fashion Store Warszawa Lotnisko Schengen terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 18 WA13 TOY STORE RELAY Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa MINUTE Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 21 WA14 Aelia Duty Free Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa VIRGIN RELAY 24 WA11 AELIA Duty Free THE WARSAW STORE PREMIUM FOOD GATE 27 WA10 AELIA Duty Free + VICTORIA Secret Warszawa Lotnisko Terminal 1odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 28 WA12 THE FASHION GALLERY THE TRAVEL STORE SAMSUNG GIFT SHOP Warszawa Lotnisko Terminal 1 taras widokowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa MC CAFE Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa McDonald's INSTORE Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa BREAD&CO /39621 THE FLAME&PAPAYA ILLY McDonald's MALL BRICCO CAFE CHIEFS MISA Warszawa Lotnisko Terminal 1 antresola ul. Żwirki i Wigury Warszawa FURORE Warszawa Lotnisko Terminal 1 taras widokowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa 42 partner SAMI SWOI (Port Warszawa ) Warszawa Lotnisko Terminal 2 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 43 partner SUSHI TAI Warszawa Lotnisko Terminal 2 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 44 partner KRUK Warszawa Lotnisko Terminal 2 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 45 partner JUBITOM Warszawa Lotnisko Terminal 1 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 7 z 9

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY (PON) NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: ODLOTOWA LOTERIA ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: RODZAJ GRY HAZARDOWEJ: Loteria promocyjna gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, zgodnie z przepisami Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540). DANE LAUREATA NAGRODY: NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO: Imię i nazwisko Laureata: Adres zamieszkania: Numer telefonu: OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY *Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż biorę udział w loterii pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA, zwanej dalej Loterią. Doręczono mi Regulamin Loterii. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jestem pracownikiem Organizatora, HDS Polska Sp. z o.o., pracownikiem Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie, osobą pracującą przy obsłudze pasażerów na Lotnisku Chopina (tj. m.in. pracownikiem Straży Granicznej, Służby Celnej, Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, agentem handlingowi czy pracownikiem administracji Lotniska, itp.), pracownikiem Placówek sieci sprzedaży będących własnością HDS Polska Sp. z o.o. oraz pracownikiem Placówek, które biorą udział w niniejszej Loterii na zasadach partnerskich, a nie są własnością HDS Polska Sp. z o.o., jak również małżonkiem czy członkiem rodzinny wszystkich ww. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych oraz mojego wizerunku w związku z wygraną w loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. *Wyrażam zgodę na publikację na liście laureatów mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, jak również na prośbę Organizatora, na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku. UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody! PON sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora. *Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe. Niniejszym kwituję odbiór nagrody. Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 8 z 9

9 Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 9 z 9

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Urodzinowa loteria Parku Handlowego Zakopianka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Urodzinowa loteria Parku Handlowego Zakopianka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Urodzinowa loteria Parku Handlowego Zakopianka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą Urodzinowa loteria Parku Handlowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ZE ZŁOTĄ RYBKĄ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ZE ZŁOTĄ RYBKĄ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ZE ZŁOTĄ RYBKĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą Loteria ze złotą rybką, zwanej dalej Loterią, jest ULTIMO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Z TYGRYSKAMI PO SAMOCHÓD 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Z TYGRYSKAMI PO SAMOCHÓD 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Z TYGRYSKAMI PO SAMOCHÓD 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza loteria audioteksowa (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą Z TYGRYSKAMI PO SAMOCHÓD. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Mega Loteria,

Bardziej szczegółowo

Urodziny E.Leclerc Ursynów

Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria zakupowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Słoneczna Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Słoneczna Loteria, zwanej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs będzie się w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30 do godziny 15:00 (dalej Okres Trwania Konkursu ).

REGULAMIN KONKURSU Konkurs będzie się w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30 do godziny 15:00 (dalej Okres Trwania Konkursu ). REGULAMIN KONKURSU 1. Ogólne zasady konkursu 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Finał Pucharu Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia (dalej Konkurs ). 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 1. Organizator loterii promocyjnej: organizatorem loterii promocyjnej zwanej dalej loterią jest firma Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą TARGOWA ( Loteria ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo