REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. 2. Organizatorem Loterii jest Robert Kieszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w Łodzi ( Łódź) przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: , zwany dalej Organizatorem. 3. Loteria trwa od dnia roku do dnia roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 8. pkt Sprzedaż promocyjna, z zastrzeżeniem pkt 6. poniżej, rozpoczyna się dnia roku o godzinie 00:00:01, a kończy dnia roku o godzinie 23:59:59, przy czym zgłoszeń do Loterii Uczestnicy mogą dokonywać wyłącznie w czasie prowadzenia Sprzedaży promocyjnej, w godzinach i dniach działania Placówek wskazanych niżej w pkt. 8 lit. f. Zakupy w Placówkach przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu Sprzedaży promocyjnej, zgodnie z terminem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie biorą udziału w Loterii, przy czym decydująca jest data na dowodzie zakupu (paragonie wydanym przez system kasowo-fiskalny Placówki objętej niniejszą Loterią). 5. Ze sprzedaży promocyjnej w Loterii wyłączone są napoje alkoholowe, w tym piwo w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.) oraz wyroby tytoniowe w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm.), dostępne w obrocie handlowym na terenie Placówek. Ze sprzedaży promocyjnej wyłączone są także zakupy w kolekturach, w tym gry liczbowe Lotto oraz produkty lecznicze (leki). 6. Loteria urządzana jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 7. Loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na obszarze województwa mazowieckiego w placówkach handlowych (dalej: Placówki) mieszczących się na terenie Lotniska Chopina przy ul. Żwirki i Wigury 1, w Warszawie ( Warszawa). Lista Placówek objętych sprzedażą promocyjną stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 8. Definicje: a. Loteria niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA ; b. Regulamin niniejszy regulamin Loterii; c. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w par. 2. Regulaminu; d. Laureat zdobywca Nagrody w Loterii; e. Los kupon wydawany przez Organizatora Loterii nieodpłatnie po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w par. 2. oraz par. 3. pkt od 1. do 3.; f. Placówka sklep będący własnością Spółki HDS Polska Sp. z o.o. lub inny punkt sprzedaży mieszczący się na terenie Lotniska Chopina znajdujący się na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym prowadzona jest Sprzedaż promocyjna; g. Sprzedaż promocyjna sprzedaż produktów dostępnych w obrocie handlowym w objętej niniejszą Loterią Placówce sieci sklepów Spółki HDS Polska Sp. z o.o. lub innej Placówce objętej Loterią, wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem par. 1. pkt 6.; h. Zgłoszenie czynność określona w par. 3. Regulaminu; i. Nagroda/y Nagrody rzeczowe i pieniężne wskazane w par. 4. pkt 2. Regulaminu Loterii; j. Punkt Obsługi Loterii (POL) miejsce, w którym po weryfikacji przedstawionych dowodów zakupu, wydawane są Losy uprawniające do udziału w Loterii; k. Hostessa uprawiony przez Organizatora pracownik Punktu Obsługi Loterii, odpowiedzialny za weryfikację dowodów zakupu, ich stosowne oznaczanie oraz wydawanie Losów na Loterię; l. Dowód zakupu paragon fiskalny wydawany z systemu kasowo-fiskalnego Placówki objętej Sprzedażą promocyjną w ramach urządzanej Loterii.; m. Pasażer - osoba posiadająca ważną w dniu oddania losu kartę pokładową, wylatująca lub przylatująca na Lotnisko Chopina. 9. Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest Organizator - AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: Dane osobowe Uczestnik Loterii udostępnia dobrowolnie. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania czy usunięcia. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 1 z 9

2 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych. 2. Uczestnikiem Loterii mogą być jedynie osoby, które wyrażą pisemnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wygranej także wizerunku i na ich opublikowanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonej Loterii i wydania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym wydania nagrody. 3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Spółki HDS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), ul. Al. Jerozolimskie 174, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, pracownicy Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie, osoby pracujące przy obsłudze pasażerów na Lotnisku Chopina (tj. m.in. pracownicy Straży Granicznej, Służby Celnej, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, agenci handlingowi, administracja lotniska, itp.), pracownicy Placówek sieci sprzedaży będących własnością HDS Polska Sp. z o.o. oraz pracownicy Placówek, które biorą udział w niniejszej Loterii na zasadach partnerskich, a nie są własnością HDS Polska Sp. z o.o., jak również ich małżonkowie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii. 3 ZASADY URZĄDZANIA LOTERII 1. Aby zostać Uczestnikiem Loterii należy posiadać ważną w dniu oddania losu kartę pokładową (tj. posiadać status Pasażera lotniska) oraz spełnić łącznie następujące warunki: a. w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia r. do dnia r. włącznie, dokonać zakupu dowolnych produktów w wybranej Placówce handlowej objętej Loterią znajdującej się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie ( Warszawa), a których szczegółowy wykaz określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, za kwotę minimum 150,00 zł brutto; b. udać się do mieszczącego się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Punktu Obsługi Loterii i przedstawić Hostessie ważną kartę pokładową oraz czytelne, niezniszczone Dowody zakupu (paragon, paragony), które dokumentują osobno, bądź łącznie zakupy w Placówce/kach objętych Sprzedażą promocyjną na kwotę min. 150,00 zł brutto, z zastrzeżeniem par. 1. pkt 6. (produkty wyłączone ze sprzedaży promocyjnej w Loterii); c. odebrać Los na Loterię wydany przez Hostessę, posiadający unikalny numer identyfikacyjny, oraz stosownie oznakowane przez nią Dowody zakupu w ramach prowadzonej Sprzedaży promocyjnej i czytelnie, prawidłowo wypełnić Los wymaganymi danymi osobowymi, tj.: imieniem i nazwiskiem; numerem telefonu komórkowego; adresem ; obywatelstwem; wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez akceptację oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) przez AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia. ; wpisać datę oraz złożyć własnoręczny podpis, potwierdzający chęć udziału w Loterii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; d. wrzucić niezwłocznie otrzymany Los niezwłocznie do urny umieszczonej w Punkcie Obsługi Loterii. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 2 z 9

3 2. Losy wydaje się wyłącznie w Punkcie Obsługi Loterii, przy czym każdy dowód zakupu, na podstawie którego Hostessa wyda Los na Loterię, zostanie na odwrocie oznakowany pieczątką Organizatora i opatrzony podpisem Hostessy. Organizator dopuszcza możliwość przedstawienia przez Uczestnika większej niż 1 ilości dowodów zakupu z Placówki/ek objętych Loterią, przy czym łączna wartość zakupów na zebranych dowodach zakupu winna być większa niż 150,00 zł brutto. W przypadku, gdy Hostessa stwierdzi na jednym dowodzie zakupu wartość łączną dokonanych zakupów, będącą wielokrotnością kwoty 150,00 zł, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalna liczba Losów, np. paragon na kwotę 1501,00 zł to 10 Losów na Loterię. 3. Los dla swej ważności i skuteczności, aby był uprawniony do losowania, musi być czytelny, niezniszczony oraz zawierać prawdziwe dane Uczestnika, o których mowa w par. 3. pkt 1. lit. c. 4 NAGRODY 1. Organizator przewidział w Loterii łącznie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Nagród rzeczowych. Nagrody wraz z ich wartością zostały określone w pkt 2. poniżej. 2. Lista Nagród w Loterii: a. Nagroda Główna jeden samochód osobowy marki Mercedes Benz CLA SBCLA SB 250 4M edycja Orange Art o wartości ,68 zł brutto wraz z Nagrodą Gotówkową w kwocie ,00 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi ,68 zł brutto. b. Nagrody I stopnia 10 (dziesięć) smartfonów marki Samsung Galaxy S6 EDGE o wartości jednostkowej 3 599,00 zł brutto wraz z Nagrodą Gotówkową 400,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród I stopnia wynosi ,00 zł brutto. c. Nagrody II stopnia 10 (dziesięć) smartfonów marki Samsung Galaxy S6 FLAT o wartości jednostkowej 2 999,00 zł brutto wraz z Nagrodą Gotówkową 333,00 zł brutto. Łączna wartość Nagród II stopnia wynosi ,00 zł brutto. 3. Łączna wartość Nagród w loterii promocyjnej wynosi: ,68 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) brutto. 4. Laureatowi danej Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego czy rzeczowego. 5. Dodatkowa Nagroda Pieniężna, o której mowa w pkt 2. powyżej, nie jest wydawana do rąk Uczestnika, lecz jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę. 6. Nagrody w Loterii są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U nr 80 poz. 350). 5 LOSOWANIE NAGRÓD 1. Organizator przewidział jedno Losowanie Nagród, które odbywa się w dniu r. na terenie Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie w godzinach 12:00-17: Losowanie nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania nagród: a. W losowaniu biorą udział wszystkie numery identyfikacyjne prawidłowych Losów wrzuconych do urny w czasie przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z par. 1. pkt 5.; b. losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń w loterii; c. podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę odpowiadają numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem lit. d poniżej. d. w przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń z całego okresu Sprzedaży Promocyjnej, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie zgłoszeń. e. w pierwszej kolejności Organizator losuje jeden Los do Nagrody Głównej wskazanej w par. 4. pkt 2. lit. a.; f. w drugiej kolejności Organizator losuje dziesięć Losów do Nagród I stopnia wskazanych w par. 4. pkt 2. lit. b.; g. jako ostatni Organizator losuje dziesięć Losów do Nagród II stopnia wskazanych w par. 4. pkt 2. lit. c.; Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 3 z 9

4 3. Następnie, w dalszej części losowania, Organizator losuje Losy rezerwowe, na wypadek, gdyby kontakt z Laureatami Nagród wylosowanymi w pierwszej kolejności, nie był możliwy w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Organizator wylosuje Losy rezerwowe wg następującej procedury: a. do Nagrody Głównej wylosuje dziesięć Losów rezerwowych, łącznie w liczbie 10 (dziesięciu) Losów rezerwowych. b. do każdej z Nagród I stopnia wylosuje odpowiednio po trzy Losy rezerwowe, łącznie w liczbie 30 (trzydziestu) Losów rezerwowych; c. do każdej z Nagród II stopnia wylosuje odpowiednio po trzy Losy rezerwowe, łącznie w liczbie 30 (trzydziestu) Losów rezerwowych; 4. Powyższa metoda nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w par SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 1. W przypadku 21 (dwudziestu jeden) Laureatów wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności Organizator podejmuje próbę powiadomienia o wygranej bezpośrednio po losowaniu Nagród w dniu losowania lub w terminie do 3 (trzech) dni od dnia losowania, nie później jednak niż do dnia r. włącznie. W pierwszej kolejności Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego, który dany Laureat wskazał na Losie. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (dwóch) różnych dni następujących po sobie. Jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do danej Nagrody w pierwszej kolejności nadal nie jest skuteczny, Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Laureata wskazany na Losie, wiadomość w której poinformuje Laureata o wygranej oraz wskazuje bezwzględny, nieprzekraczalny termin kontaktu z Organizatorem. Jeżeli Laureat wylosowany do danej Nagrody w pierwszej kolejności, w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w zdaniu poprzednim, nie skontaktuje się z Organizatorem, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagę brany jest pierwszy Laureat z Listy losów rezerwowych do danej Nagrody. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do Nagród wskazanych w par. 4 pkt 2 a.,b.,c. z zastrzeżeniem par. 5 pkt 3 a.,b.,c. 2. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: a. nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów; b. włączenie się poczty głosowej; c. brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 3. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz ustala sposób i miejsce odbioru Nagrody. 4. Jeżeli po wyczerpaniu procedury określonej w par. 6 pkt 1 Organizatorowi nie udaje się nawiązać kontaktu z Laureatami Nagród wylosowanymi w pierwszej kolejności, Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami z Listy losów rezerwowych, o której mowa w par. 5 pkt 3 Regulaminu, poprzez połączenie telefoniczne pod numer, który Laureat wskazał na Losie. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem z Listy losów rezerwowych w ciągu 2 (dwóch) dni następujących po sobie. Jeśli kontakt z Laureatem rezerwowym nie jest nadal skuteczny, powyżej opisaną procedurę ponawia się aż do skutku lub do wyczerpania Listy Losów rezerwowych do danej Nagrody. W przypadku, gdy w trybie opisanym powyżej, Organizator wyczerpie wszystkie możliwości kontaktu z Laureatami z Listy Losów rezerwowych dla danej Nagrody, Nagroda ta pozostaje w dyspozycji Organizatora Loterii. Laureaci z Listy losów rezerwowych są weryfikowani zgodnie z kolejnością ich wylosowania. 5. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także w wypadku odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody, o których mowa w par. 2 pkt 2. bądź w razie rezygnacji z odbioru nagrody Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda jest przydzielana pierwszemu w kolejności losowania Laureatowi z Listy losów rezerwowych. 6. W przypadku Nagrody Głównej, którą stanowi pojazd mechaniczny, samochód osobowy marki Mercedes-Benz SB 250 4M edycja Orange Art, Organizator wydaje Laureatowi Nagrodę jeśli Laureat spełnia łącznie następujące warunki: a. dokona rejestracji pojazdu; b. ubezpieczy pojazd; c. dopełni wszelkich formalności prawno-skarbowych określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego, z tytułu wygranej w Loterii; d. podpisze Protokół Odbioru Nagrody, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i tym samym przejmie prawo własności do Nagrody Głównej. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 4 z 9

5 7. Uroczyste wręczenie Nagród następuje do dnia 15 października 2015 roku, przy czym w przypadku Nagrody Głównej Organizator rozumie odbiór tej Nagrody przez Laureata przez podpisanie przez niego Protokołu Odbioru Nagrody i otrzymanie wszystkich dokumentów powiązanych z Nagrodą, jak również przekazanie prawa własności. W przypadku braku możliwości odbioru przez Laureata Nagrody I lub II stopnia, są one wysyłane na podany przez Laureata adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem Loterii sposobu dostarczenia Nagrody. Warunkiem odbioru Nagrody jest podpisanie przez Laureata Protokołu Odbioru Nagrody (PON) w obecności kuriera doręczającego. 8. Z zastrzeżeniem pkt 7. powyżej wszystkie Nagrody w Loterii są wydawane Laureatom najpóźniej do dnia r. 7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja Nadzoru. 2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą: a. osoba legitymująca się odpowiednim świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych jako sekretarz komisji; b. przewodniczący komisji; c. członek komisji. Skład osobowy komisji określa Organizator. 3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji wydany przez Organizatora. 4. Do zadań Komisji należy w szczególności: a. nadzór nad wydrukiem prawidłowej liczby Losów do Loterii, jak również dbanie o ich prawidłowe przygotowanie; b. nadzór nad zabezpieczeniem oraz ochrona przed zniszczeniem i zagubieniem Losów na Loterię; c. zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata Nagrody; e. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii. 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Loterii można składać w formie pisemnej z dopiskiem Reklamacja ODLOTOWA LOTERIA na adres Organizatora: AMBASADA MAREK, ul. Wersalska 47/75 lok. 117, Łódź. 2. Reklamacje składane mogą być przez cały czas trwania Sprzedaży promocyjnej przewidzianej niniejszym Regulaminem oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody w Loterii (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 3. Reklamacja powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793) następujące dane: a. imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej; b. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; c. rodzaj gry oraz treść roszczenia. 4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w pkt 2. powyżej nie są rozpatrywane. 5. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję nadzoru następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia r. 6. O decyzji Komisji nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 5 z 9

6 9 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540). 2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone. 3. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii (AMBASADA MAREK, ul. Wersalska 47/75, lok. 117, Łódź) w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej pod adresem: 4. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie Loterii. ORGANIZATOR Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 6 z 9

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA LISTA PLACÓWEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII LP NUMER PSD MARKA LOKALIZACJA ADRES Inmedio Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Relay Warszawa Lotnisko Pirs Południowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa Relay Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 Pirs ul. Żwirki i Wigury Warszawa Relay Warszawa Lotnisko Przyloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Minute Warszawa Lotnisko Przyloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Virgin Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Discover Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Flying Bistro Warszawa Lotnisko Przyloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Empik Cafe Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Business Shark Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa Voyage Cafe Warszawa Lotnisko Odloty Terminal 2 (przy Samych Swoich) ul. Żwirki i Wigury Warszawa So Coffee Warszawa Lotnisko Pirs Południowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa Cheers bar Warszawa Lotnisko Odloty ogólna ul. Żwirki i Wigury Warszawa 14 WAW5 Aelia Beauty Warszawa Lotnisko Przyloty ogólnodostępna terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 15 WAW1 Aelia Duty Free Warszawa Lotnisko Schengen terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 16 WAW8 Aelia Duty Free Warszawa Lotnisko Pirs południowy Schengen terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 17 WAW3 The Fashion Store Warszawa Lotnisko Schengen terminal 2 ul. Żwirki i Wigury Warszawa 18 WA13 TOY STORE RELAY Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa MINUTE Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 21 WA14 Aelia Duty Free Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa VIRGIN RELAY 24 WA11 AELIA Duty Free THE WARSAW STORE PREMIUM FOOD GATE 27 WA10 AELIA Duty Free + VICTORIA Secret Warszawa Lotnisko Terminal 1odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 28 WA12 THE FASHION GALLERY THE TRAVEL STORE SAMSUNG GIFT SHOP Warszawa Lotnisko Terminal 1 taras widokowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa MC CAFE Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa McDonald's INSTORE Warszawa Lotnisko Terminal 1 przyloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa BREAD&CO /39621 THE FLAME&PAPAYA ILLY McDonald's MALL BRICCO CAFE CHIEFS MISA Warszawa Lotnisko Terminal 1 antresola ul. Żwirki i Wigury Warszawa FURORE Warszawa Lotnisko Terminal 1 taras widokowy ul. Żwirki i Wigury Warszawa 42 partner SAMI SWOI (Port Warszawa ) Warszawa Lotnisko Terminal 2 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 43 partner SUSHI TAI Warszawa Lotnisko Terminal 2 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 44 partner KRUK Warszawa Lotnisko Terminal 2 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa 45 partner JUBITOM Warszawa Lotnisko Terminal 1 odloty ul. Żwirki i Wigury Warszawa Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 7 z 9

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY (PON) NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: ODLOTOWA LOTERIA ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, NIP: , REGON: RODZAJ GRY HAZARDOWEJ: Loteria promocyjna gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, zgodnie z przepisami Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U nr 201 poz. 1540). DANE LAUREATA NAGRODY: NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO: Imię i nazwisko Laureata: Adres zamieszkania: Numer telefonu: OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY *Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż biorę udział w loterii pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA, zwanej dalej Loterią. Doręczono mi Regulamin Loterii. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jestem pracownikiem Organizatora, HDS Polska Sp. z o.o., pracownikiem Portu Lotniczego im. Chopina w Warszawie, osobą pracującą przy obsłudze pasażerów na Lotnisku Chopina (tj. m.in. pracownikiem Straży Granicznej, Służby Celnej, Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, agentem handlingowi czy pracownikiem administracji Lotniska, itp.), pracownikiem Placówek sieci sprzedaży będących własnością HDS Polska Sp. z o.o. oraz pracownikiem Placówek, które biorą udział w niniejszej Loterii na zasadach partnerskich, a nie są własnością HDS Polska Sp. z o.o., jak również małżonkiem czy członkiem rodzinny wszystkich ww. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych oraz mojego wizerunku w związku z wygraną w loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. *Wyrażam zgodę na publikację na liście laureatów mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, jak również na prośbę Organizatora, na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku. UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody! PON sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora. *Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe. Niniejszym kwituję odbiór nagrody. Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 8 z 9

9 Regulamin loterii promocyjnej ODLOTOWA LOTERIA Strona 9 z 9

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria 1 Nazwa Loterii i organizator 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Multi Multi Loteria,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo