Nr 14/ VII 2006 ISSN Fot. Ewa Grabowska. Bursztynowe lato adne hostessy, ale wódka piecze Szczêœliwa siódemka Dobrego Humoru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 14/562 13 VII 2006 ISSN 1640-9035. Fot. Ewa Grabowska. Bursztynowe lato adne hostessy, ale wódka piecze Szczêœliwa siódemka Dobrego Humoru"

Transkrypt

1 Nr 14/ VII 2006 ISSN Fot. Ewa Grabowska Bursztynowe lato adne hostessy, ale wódka piecze Szczêœliwa siódemka Dobrego Humoru

2 W Numerze Aktualnoœci Œmietanka towarzyska Kolbudy witaj¹ lato O puchar wójta SNG Tablicê Józefa Micha³a Unruga ods³onili kmdr Janusz Stateczny i wójt gminy Kosakowo - Jerzy W³udzik Tablicê Eugeniusza Kwiatkowskiego ods³onili pose³ Kazimierz Plocke i przewodnicz¹cy Rady Gminy Kosakowo - Adam Miklaszewicz W EC Wybrze e Aleja Zasłużonych Ludzi Morza coraz dłuższa Tablicê Konstantego Matyjewicz-Maciejewicza ods³oni³ syn Olgierd i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Puckiego - Miros³aw Busz Tak wygl¹daj¹ pami¹tkowe tablice Fot. Anna K³os Józef Micha³ Unrug ( ) - polski wiceadmira³, pierwszy zastêpca szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, od pierwszych chwil II wojny œwiatowej dowodzone przez niego wybrzeþe zosta³o odciête od pozosta³ej czêœci kraju, ale podda³o siê jako jeden z ostatnich punktów oporu. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz ( ) kapitan kapitanów, ostatni komendant Lwowa i pierwszy komendant Daru Pomorza, wyk³adowca w Szkole Morskiej w Tczewie, Gdyni i Szczecinie. Eugeniusz Kwiatkowski ( ) - polityk i dzia³acz gospodarczy, jeden z najbardziej zas³uþonych dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, wielki budowniczy Gdyni. Zdjêcia: Ewa Grabowska Najbardziej znanym miejscem w nadmorskiej Rewie jest to, w którym stoi krzyþ poœwiêcony ofiarom morza, ufundowany przez mieszkañców gminy Kosakowo. Pod krzyþem powsta³a (i co roku wyd³uþa siê) Aleja Zas³uÞonych Ludzi Morza. Na pocz¹tku lipca wmurowano i ods³oniêto trzy kolejne nowe tablice upamiêtniaj¹ce: Józefa Micha³a Unruga, Konstantego Matyjewicz-Maciejewicza i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystoœć rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹, zgromadzi³a w³adze gminy z wójtem Jerzym W³udzikiem, wielu goœci i mieszkañców Rewy. Manhattan Ostatni podpis premiera, z³o ony na rêce dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Adama Koperkiewicza I znów zaczęło się w Gdańsku Fotografia, któr¹ Pañstwo widz¹, ma wartoœć historyczn¹. Ostatni raz Kazimierz Marcinkiewicz sk³ada podpis jako premier polskiego rz¹du. Nastêpny podpis bêdzie juþ pod dymisj¹. W³aœcicielem unikatowego autografu sta³o siê Muzeum Historyczne w Gdañsku. Zaraz po z³oþeniu owego podpisu, premier wsiad³ do limuzyny, która powioz³a go na lotnisko w Rêbiechowie, sk¹d wystartowa³ samolot, ale nie do Chorwacji, jak by³o w planie, tylko do Warszawy. Dwudniowa wizyta premiera Marcinkiewicza na WybrzeÞu pomyœlana by³a, bior¹c pod uwagê program, jako promocyjno-turystyczna. Niew¹tpliwie coœ siê wydarzy³o wieczorem pierwszego dnia. Nast¹pi³o niespodziewane spotkanie z szefem g³ównej partii opozycyjnej Donaldem Tuskiem. Zosta³ zmieniony prawie ca³y program dnia nastêpnego. Zamiast wypoczynkowo-letniej wizyty w Górkach Zachodnich Grupa Lotos. Odwo³ano zwiedzanie Muzeum Bursztynu. Z dawnego programu zosta³ tylko koœció³ œw. Katarzyny. Premier, który musia³ juþ wtedy wiedzieć na co siê zanosi w Warszawie, nie sprawia³ wraþenia cz³owieka przygnêbionego, czy pogodzonego z losem. Mimo szczup³oœci czasu, którym dysponowa³ i trzydziestostopniowego upa³u, r¹czym krokiem wbieg³ po schodach koœcielnej wieþy do Muzeum Zegarów. Kategorycznym tonem zacz¹³ rozliczać przedstawicieli gdañskich w³adz miejskich i konserwatorskich za brak widocznego postêpu robót. Puœci³ mimo uszu uwagê dyrektora Muzeum Historycznego Adama Koperkiewicza, Þe wstrzymuj¹ je procedury przetargowe. - Trzeba dzia³ać, dzia³ać a nie czekać stwierdzi³. - I dopchn¹ć kolanem! S³owa te wyda³y siê wtedy niezrozumia³e. Oczekiwaliœmy raczej deklaracji, Þe pomoþe poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych. Potem pojêliœmy, Þe myœla³ juþ o warszawskich sprawach. Stosunkowo ³atwo by³o go nak³onić do z³oþenia dymisji poprzez odebranie mu rekomendacji partyjnej PiS, ale jego nastêpca, czyli prezes tej partii, bêdzie musia³ uzyskać poparcie Sejmu. A g³osy PiS i LPR na to nie wystarcz¹. Opozycja nawet przy zjednoczeniu siê PO z SLD, nie da rady tej kandydatury zablokować. Tak czy owak zwyciêþy strona, któr¹ popiera Andrzej Lepper. Anna Kłos Po każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i zaczynać na nowo. Phil Bosmans Zaproszeni goœcie i mieszkañcy Sta e w SOPG Wieœci z terenu Medycyna naturalna Turystyka w prawie i Sonda Sezam ró noœci Mieszkanie, wypoczynek i Lêbork - miasto Jakuba Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Lech Wa³êsa z hostessami (czytaj na stronie 19) Fot. Ewa Grabowska Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny EWA GRABOWSKA - fotoreporter MAŁGORZATA LELO - dziennikarz HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI- grafik/operator DTP REDAKCJA: tel/fax: tel. tel kom wew ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. ul. Orłowska 13, Gdynia Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Myśl pożyczona Przy okazji odby³o siê wodowanie powieœci Augustyna Necla Z deszczu pod rynnê. Od lewej: syn autora, wójt Kosakowa Jerzy W³udzik, dyrektor Biblioteki Gminy Kosakowo - Jadwiga Piernicka, proboszcz parafii w Rewie - ks. Stanis³aw Jarzembski i proboszcz parafii w Kosakowie - ks. Jan Grzelak adne hostessy ale Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Szklany dom nauki w Gdyni Rektor Andrzej Ceynowa i dziekan Wydzia³u Biologii, Geografii i Oceanologii - Grzegorz Wêgrzyn Nowy budynek Instytutu Oceanografii (Wydzia³ Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdañskiego), który zosta³ niedawno otwarty w Gdyni, musia³ być piêkny ze wzglêdu na usytuowanie przy alei Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, czyli przy prestiþowej promenadzie wiod¹cej do morza oraz super nowoczesny, poniewaþ mieœcić ma kierunek studiów bêd¹cy Pose³ Samoobrony - Lech Woszczerowicz (z lewej) i architekt wojewódzki - Kazimierz Normant podziwiali z tarasu na szóstym piêtrze panoramê Gdyni Kto zapomniał o przedsiębiorcach? W Willi Uphagena we Wrzeszczu, z inicjatywy Gdañskiego Zwi¹zku Pracodawców (GZP) zorganizowane zosta³o spotkanie z minister Rozwoju Regionalnego GraÞyn¹ Gêsick¹. Tematem spotkania by³a problematyka zwi¹zana z funduszami strukturalnymi oraz podzia³em œrodków finansowych przez ministerstwo na Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw na lata Przedsiêbiorcy, reprezentuj¹cy ponad 30 organizacji pomorskich, krytycznie ocenili projekt RPO przedstawiony przez samorz¹d. Ów program nie jest zgodny oczkiem w g³owie rektora Andrzeja Ceynowy, kierunek jedyny w Polsce, obdarzony wyróþniaj¹c¹ ocen¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. - Szef Komitetu Badañ Naukowych Maciej ylicz rzek³ mi Þartem, Þe jeœli w ci¹gu tygodnia opracujemy wstêpn¹ koncepcjê budowy, to on przedstawi j¹ na posiedzeniu komitetu powiedzia³ rektor Ceynowa. - Rzecz sz³a o 23 mln z³, wiêc opracowaliœmy, choć nikt nie wierzy³, Þe siê uda. I tak siê zaczê³o. Wszystko z terminem na wczoraj i bez nadziei na sukces. Ale siê uda³o. Nawet administracja, uwa- Þana za g³ówny urz¹d hamulcowy, tym razem okaza³a siê katalizatorem. Na przyk³ad: termin przekazania wszystkich dokumentów do KBN, ³¹cznie z pozwoleniem na budowê, up³ywa³ w pewien poniedzia- ³ek, a my dopiero o godzinie 11 mieliœmy wszystkie niezbêdne uzgodnienia. Wtedy z priorytetami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Samorz¹dy powinny przeznaczyć w nim co najmniej 40 proc. kwoty na rozwój przedsiêbiorczoœci, wprowadzanie rozwi¹zañ innowacyjnych, rozwijanie potencja³u inwestycyjnego. Niestety kwota przeznaczona na te zadania jest znacznie mniejsza i stanowi oko³o proc. ca³ego budþetu. W trakcie spotkania zaprezentowano stanowisko w sprawie RPO przygotowane przez GZP oraz Pomorski Zwi¹zek Pracodawców Przedsiêbiorczoœć. Do dziœ (13 lipca) GZP zobowi¹za³ siê dostarczyć do urzêdu marsza³kowskiego pe³n¹ i poprawion¹ propozycjê zmian g³ówny architekt wojewódzki Kazimierz Normant w ci¹gu godziny wyda³ to pozwolenie, podpisane przez wojewodê. Podobnie by³o z wykonawstwem. Kiedy rektor zapowiada³, Þe budowa siedmiokondygnacyjnego obiektu ma potrwać tylko 15 miesiêcy, ludzie pukali siê w czo- ³o. Jednak Polnord podpisa³ taki cyrograf. I choć wci¹þ pojawia³y siê jakieœ schody, inþ. Piotrowski potrafi³ je przewalić. Jest wiêc najszybciej wybudowany w Polsce pó³nocnej obiekt naukowy o powierzchni uþytkowej ponad 7000 m kw., w pe³ni nowoczesny, nawi¹zuj¹cy w architekturze do stylu przedwojennej Gdyni, ze szklan¹ fasad¹ ze œwiat³ochromów z motywem morskich fal. Zachodzi tylko obawa, czy studenci nie bêd¹ uciekali na wagary na kawiarniany taras na szóstym piêtrze, sk¹d roztacza siê widok na ca³e miasto, zielone wzgórza i Zatokê Gdañsk¹. Anna Kłos Dyrektor Instytutu Oceanografii - Adam Krê el Minister Gêsicka i przewodnicz¹cy GZP - Jan Zarêbski w Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym, które uwzglêdnia³yby ich interesy. Anna Kłos Kaszubska siła w Gdyni Lipiec rozpocz¹³ siê w Gdyni VIII Zjazdem Kaszubów. Przyjechali (lub przyp³ynêli kutrami) z róþnych stron kaszubskiej krainy: Lêborka, Chojnic, Cz³uchowa, Bytowa, Koœcierzyny, Kartuz, Wejherowa, Pucka i Mierzei Helskiej. Przemaszerowali g³ównymi ulicami miasta, by uczestniczyć w mszy œwiêtej w koœciele p.w. NMP i z³oþyć kwiaty pod pomnikiem Antoniego Abrahama (Króla Kaszubów). Potem spotkanie przenios³o siê na Skwer Koœciuszki, gdzie wystêpowa³y kaszubskie zespo³y folklorystyczne (m.in. z ukowa i Sierakowic), a gwiazd¹ wieczoru by³a grupa Ha-Dwa-O i Leszcze. By³y stoiska prezentuj¹ce wyroby kaszubskiej kultury, wystawa Zanim powsta³o miasto i Kaszuby - spojrzenie górnolotne oraz turniej Baœki na pok³adzie ORP Kaszub. Od po³udnia do godziny 18 moþna by³o bezp³atnie zwiedzić oceanarium. Coroczne zjazdy s¹ demonstracj¹ jednoœci Kaszubów, prezentacj¹ ich dorobku kulturalnego oraz jednym ze sposobów na pielêgnacjê i strzeþenie toþsamoœci kaszubskiej. zom Najprzystojniejszy Kaszub z powiatu kartuskiego, w³aœciciel Przetwórstwa Miêsnego Lis w Sierakowicach Bronis³aw Lis Najpopularniejszy kaszubski gawêdziarz Edmund Lewañczyk Wmanipulowany marszałek Płażyński Jedna z trójmiejskich gazet drogowych (rozdawana na ulicach, skrzyþowaniach i chodnikach) w wydaniu z 6 lipca opublikowa- ³a rozmowê z wicemarsza³kiem Senatu Maciejem P³aÞyñskim. Pan marsza³ek g³osi w wywiadzie, Þe Gdañskiem moþna rz¹dzić duþo lepiej, Þe przyda³oby siê trochê œwieþej krwi i w zwi¹zku z tym nie poprze w nadchodz¹cych wyborach kandydatury Paw- ³a Adamowicza. My chcemy zwrócić uwagê na inny wymiar tej rozmowy. Nie od wczoraj wiadomo, Þe miêdzy prezydentem Gdañska a bezdomnym prezydentem Gdyni Wojciechem Liskiem rozgrywa siê cicha walka o sukcesy. Nie od wczoraj teþ wiadomo, Þe gwiazd¹ i pupilem trójmiejskiej gazety, o której mowa, jest prezydent Lisek. Jest najczêstszym goœciem jej ³amów, pokazywanym zawsze w superlatywach. Szefostwo gazety chce mieć dobry uk³ad z w³adzami Gdyni prawdopodobnie dlatego, Þe siedziba redakcji znajduje siê w³aœnie w tym mieœcie. I to nas specjalnie nie dziwi. Takie Þycie Ale trudno wybaczyć marsza³kowi P³aÞyñskiemu, Þe daje siê wmanipulować w te rozgrywki. zom Starosta koœcierski Grzegorz Cyrzan aktualnoœci W pierwszym rzêdzie Kaszubi z krwi i koœci: (od lewej) pose³ z Wejherowa Jerzy Budnik, prezes ZKP, starosta pucki Artur Jab³oñski, przewodnicz¹cy sejmiku pomorskiego Brunon Synak i wicemarsza³ek pomorski Mieczys³aw Struk Wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela Od lewej: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wicemarsza³ek Senatu - Maciej P³a yñski i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni Jerzy Miotke Fot. Ewa Grabowska Zdjêcia: Ewa Grabowska 4 5

4 œmietanka towarzyska Dla gwiazd już uznanych Prezydent Gdañska - Pawe³ Adamowicz i laureaci ze statuetkami Neptuna: Volker Schlondroff, Jan A. P. Karczmarek i Andrzej Wajda Nie istnieje porz¹dny festiwal bez zwyczajów i tradycji. PoniewaÞ Festiwal Gwiazd by³ w Gdañsku po raz pierwszy, tradycje trzeba by³o zacz¹ć wypracowywać. Nale- Þy do nich wyróþnienie nazwane Statuetk¹ Neptuna. Statuetka, przedstawiaj¹ca boga mórz, niestety nie przypomina Neptuna z D³ugiego Targu tylko przedstawia dostojnego starca przybranego w d³ugie szaty. Jej twórc¹ jest Jan Szczypka znany W ramach Festiwalu Gwiazd odbywa³y siê w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku spotkania literackie prowadzone przez Kazimierê Szczukê. Bohaterk¹ jednego z nich by³a wejherowianka z urodzenia Dorota Mas³owska, autorka os³awionej Wojny polsko-ruskiej pod flag¹ bia³o- -czerwon¹ i jeszcze mniej udanej ksi¹þki Paw królowej. Panna Dorota czyta³a fragmenty swych dzie³ i tak jak treœć by³a interesuj¹ca, tak forma wprowadza- ³a zaþenowanie. Cicho, niewyraźnie, be³kot Wada wymowy? A gdy do³¹czy³a do tego Kazimiera Szczuka ze swoim obrzydliwym rrr, nie chcia³o siê ani s³uchać, ani patrzeć. Nie przeszkadza³o to paniom w poczuciu gwiazdorstwa. Mas³owskiej przeszkadza³y b³yski fleszów, a Szczuka stwierdzi³a, Þe fotoreporterzy j¹ rozpraszaj¹ i wszystkich wyprosi³a za drzwi. A my chcieliœmy przypomnieć obu paniom, Þe gdyby nie media (fotoreporterzy, juþ gdañszczanom jako projektant pomnika Jana Heweliusza ustawionego nieopodal Ratusza Staromiejskiego. Jerzy Zelnik odczyta³ przes³anie, którym kierowali siê jurorzy (wœród nich by³ prezydent Pawe³ Adamowicz): - w sposób szczególny honorować miêdzynarodowych twórców kina, tworz¹cych dzie³a rangi œwiatowej. Nie musz¹ być to Polacy, ale musz¹ być z Polsk¹, a najlepiej z Gdañskiem, zwi¹za- Pseudogwiazdki, ale ważne Gwiazdy Mas³owska i Szczuka którzy tak bardzo im przeszkadzaj¹), nie istnia³yby w œwiadomoœci Polaków. Ksi¹Þki Mas³owskiej, owszem w koñcu trafi³yby na jakiœ podatny grunt, ale Szczuki to chyba nikt nie chcia³by s³uchać, a tym bardziej ogl¹dać, bo ani ona atrakcyjna, ani sympatyczna. Pani Szczuko, niech pani dziêkuje telewizji TVN, Þe zechcia³a pani¹ wykreować! A przy okazji gratulujemy Fot. Anna K³os ni. Statuetkê numer jeden otrzyma³ najpopularniejszy w œwiecie polski reþyser Andrzej Wajda, laureat Oskara za ca³okszta³t twórczoœci z roku Drugiego w kolejnoœci Neptuna otrzyma³ niemiecki reþyser o miêdzynarodowej s³awie Volker Schlondorff. Obu ³¹czy fakt, Þe najlepsze filmy nakrêcili w oparciu o wybitne dzie³a literackie. Wajda Ziemiê Obiecan¹, Wesele, Panny z Wilka, Popio³y, Popió³ i diament. Schlondorff Blaszany bêbenek, Króla Olch, Utracon¹ czeœć Katarzyny Blum. Obaj twórcy s¹ z Gdañskiem zwi¹zani. Wajda tu w³aœnie debiutowa³ jako reþyser teatralny sztuk¹ Kapelusz pe³en deszczu, stworzy³ film Cz³owiek z Þelaza na kanwie wydarzeñ s³ynnego solidarnoœciowego przewrotu. Schlondorff po latach podj¹³ ten sam temat w filmie Strajk. Bohaterka Gdañska. Pokaz przedpremierowy odby³ siê trakcie festiwalu. Trzeci laureat Jan A. P. Kaczmarek jest twórc¹ muzyki do szeregu wybitnych filmów 30 d³ugometraþowych i dokumentalnych. Ten sta³y wspó³pracownik Agnieszki Holland jest teþ zdobywc¹ Oscara. WyróÞniono zatem twórców o niepodwaþalnym dorobku, s³awy w œwiecie uznane. Zabrak³o festiwalowi tylko œwieþej krwi. Przeszed³ walec i wyrówna³? Anna Kłos pomys³owoœci na autokreacjê parodiowanie niepe³nosprawnej Magdy Buczek, róþañcowych kó³ek i krzyk Þe antypatia bierze siê z feminizmu i Þydowskiego pochodzenia S¹ ludzie, którzy dla rozg³osu zrobi¹ wszystko. Na gwa³t chc¹ zaistnieć. Pcha siê pani Szczuka, mamy nadziejê Þe bezskutecznie. Fot. Hania Maliszewska Klasyka i piêkno Gra yna Barszczewska Jerzy Stuhr da³ z siebie wszystko Joanna Brodzik w d insach? Jerzy Zelnik Festiwal nie taki świetny Jedenasty Festiwal Gwiazd w Gdañsku (przeniesiony z Miêdzyzdrojów) wcale nie by³ tak udan¹ imprez¹, jak zapowiada³ jej g³ówny organizator, prezes Instytutu Sztuki w Krakowie Jacek Wilczyñski. Chwa³a, oczywiœcie, w³adzom Gdañska i województwa pomorskiego, Þe w³¹czy³y siê w organizacjê i dopilnowa³y, by to ciekawe wydarzenie trafi³o na grunt gdañski. Miêdzyzdroje maj¹ czego Þa³ować, ale jednoczeœnie mog¹ siê cieszyć, Þe u nich dostêp do gwiazd by³ wiêkszy. Bo gwiazdy s¹ dla ludzi, a w Gdañsku obejrzeć z bliska choćby jedn¹ z nich graniczy³o z cudem. Trzeba by³o mieć duþo szczêœcia, Þeby spotkać kogoœ na D³ugiej, a nie daj BoÞe poprosić o autograf (Krystyna Janda nawet dziecku odmawia³a, maszeruj¹c zamaszyœcie przed siebie). Uroczystoœć odciœniêcia d³oni na nowej gdañskiej Promenadzie Gwiazd by³a odizolowana barierkami i kordonem ochroniarzy od wszystkich obcych, czyli tych, którzy nie znaleźli siê w posiadaniu specjalnej karty VIP. Fotoreporterów zagoniono w zagrodê, jak trzodê chlewn¹ i stamt¹d przeciskaj¹c siê (wchodz¹c jeden na drugiego) próbowali robić jakiekolwiek ujêcia. CiêÞko by³o, bo gwiazdy, gdy odciska³y d³onie, zazwyczaj odwraca³y siê pupkami, jarz¹c twarz do kamery TVP2, która mia³a wy³¹cznoœć. Atrakcj¹ festiwalu, na dodatek wspania³¹ (tak podawali w zaproszeniu), mia³a być prawdziwa morska plaþa, usypana na O³owiance na powierzchni 6800 m 2. Niestety, choćby zasypano ca³¹ Starówkê, nie bêdzie to nigdy to samo, co naturalna plaþa i morze w Miêdzyzdrojach. omz Andrzej Chyra Andrzej Grabowski œmietanka towarzyska Trudno oprzeæ siê wdziêkowi Gabrieli Kownackiej. Wie o tym Jerzy Maksymiuk. (Oboje odcisnêli swoje d³onie) Zagroda dla fotoreporterów, ustawiona za daleko od sceny i na zbyt ma³ej powierzchni, by swobodnie robiæ zdjêcia. Czy ten g³upi pomys³ by³ dzie³em re ysera koncertu Andrzeja Strzeleckiego? Zdjêcia: Leonard Szmaglik 6 7

5 œmietanka towarzyska Z Więziennej - Wieża Jantarowa Hitem sezonu jest Muzeum Bursztynu w gdañskim Zespole Przedbramia, na pocz¹tku Drogi Królewskiej, miêdzy Bram¹ Z³ot¹ a WyÞynn¹. Jego otwarcie by³o wielk¹ atrakcj¹ towarzysk¹. Kiedy 28 lipca 1724 roku gdañski rzemieœlnik, Johan Georg Zernebach skoñczy³ bursztynowy kabinet, nawet do g³owy mu nie przysz³o, Þe jego dzie³o, wywêdrowawszy w œwiat, wróci do Gdañska poprzez Monachium prawie 280 lat później. A tak w³aœnie siê sta³o. Zarówno ten eksponat, jak i kilka innych obecne w³adze miasta kupi³y od antykwariusza Georga Laue z Monachium. Przyby³ on na wernisaþ z bratem Albrechtem. Innym goœciem wernisaþu by³ W³adymir Matwiejew, dyrektor ErmitaÞu. Przyjecha³ z bursztynowymi eksponatami, które wypoþyczy³ z Petersburga i Carskiego Sio³a. S¹ wœród nich przedmioty, które by³y na wyposaþeniu przes³awnej Bursztynowej Komnaty: szkatu³a, miska do golenia dla cara, popiersie carycy Katarzyny i neseserek na ig³y. WieÞowe muzeum urz¹dzono z pomys³em i fantazj¹. Jest kondygnacja edukacyjna, na której moþna zobaczyć (multimedialnie) jak przed milionami lat bursztyn powstawa³. S¹ imponuj¹cej wielkoœci bry³y tego kruszcu. Wœród tych z inkluzjami rarytasem jest Jaszczurka Gier³owskiej (nazwana tak od nazwiska osoby, która j¹ znalaz³a na plaþy w Stogach). Fundacja Bankowa im. Kronenberga kupi³a tê jaszczurkê (zatopion¹ w bursztynie 40 mln lat temu) za 85 tysiêcy z³ i podarowa³a muzeum. Czwarte piêtro zajmuje autorska kolekcja Lucjana Myrty z Sopotu. Wiele tu ciekawostek, wœród nich wykonany z jednej 2,5 kg bry³y akt kobiecy wed³ug Augusta Rodina. NajwyÞej umieszczono wyroby wspó³czesnych bursztynników. Przed kilkoma wiekami w tych pomieszczeniach straþnicy pilnowali wiêźniów. Czy ich duchy bêd¹ teraz czuwa³y nad bursztynowym skarbem? Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Adam Koperkiewicz na wszelki wypadek kaza³ zainstalować najnowoczeœniejsze systemy ostrzegania i kurtynê wodn¹, która w³¹cza siê na wypadek poþaru. Anna Kłos Czy Ziobro rozwikła tajemnicę zbrodni? Agnieszkê Frykowsk¹ (Frytkê) znamy g³ównie z wybryków (seks przed kamerami w jacuzzi, a ostatnio operacja plastyczna nosa sfinansowana przez Fakt ). Ale nie wszyscy wiedz¹, Þe pochodzi ona z rodziny dotkniêtej od pokoleñ tragedi¹. Jej dziadek (pisarz) Wojciech Frykowski zosta³ brutalnie zamordowany w willi Romana Polañskiego w Los Angeles przez bandê Charlesa Mansona, a ojciec Bart³omiej (operator filmowy) zgin¹³ od pchniêcia noþem w brzuch w domu Karoliny Wajdy (w dworku w G³uchach). Do dzisiaj jego œmierć owiana jest tajemnic¹, chociaþ minê³o siedem lat. Karolina Wajda utrzymuje, Þe pope³ni³ samobójstwo - niczym samuraj. Dlaczego jednak do czasu przyjazdu policji zatar³a wszystkie œlady, umy³a nóþ i pod³ogê z krwi? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć i dla Þadnych s³uþb nie stanowi³o ono punktu zaczepienia, bo œledztwo umorzono. Przyczyn naleþy chyba szukać w ojcu - Andrzeju Wajdzie. Bo jak napisa³ w swoim felietonie Waldemar ysiak ( Gazeta Polska nr 4 z 2 czerwca br.), co wolno Wajdzie, to nie tobie smrodzie! Niedawno reþyser popar³ prawników i sêdziów w konflikcie z PiSem. Niewykluczone, Þe by³ to wyraz wdziêcznoœci za to, Þe kiedyœ prokuratura i s¹d ulgowo potraktowa³y córeczkê. MoÞe jednak PiS doprowadzi do wzmoþenia œledztwa? I wreszcie odpowiedni aparat wywi¹þe siê ze swych podstawowych obowi¹zków w sprawie tej niewyjaœnionej zbrodni. om œmietanka towarzyska Legenda koszykówki Marsza³ek pomorski Jan Koz³owski spotka³ siê w swoim gabinecie z legend¹ wybrzeþowej koszykówki Edwardem Jurkiewiczem. Niedawno zosta³ on wybrany najlepszym koszykarzem 60-lecia Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki w Gdañsku. Z tej okazji otrzyma³ od marsza³ka puchar, którego nie móg³ odebrać podczas gali 60-lecia POZK. E. Jurkiewicz by³ zawodnikiem GKS WybrzeÞe, jednym z najwiêkszych talentów w historii polskiej koszykówki. Dzisiaj mieszka we Francji. Fot. Hania Maliszewska Oklaski dla Joanny Gr¹ awskiej kierownika Muzeum Bursztynu Kiedy po Wojnie Szeœciodniowej w 1967 roku próbowano na zebraniu gdañskiego oddzia³u Towarzystwa Spo³eczno Kulturalnego ydów w Polsce doprowadzić do podjêcia uchwa³y potêpiaj¹cej politykê Izraela, m³ody jego cz³onek Jakub Szadaj wyszed³ z sali, a za jego przyk³adem inne osoby. Uchwa³y co prawda nie podjêto, ale oddzia³ rozwi¹zano. Natomiast na kanwie nieco późniejszych wydarzeñ marcowych 1968 roku tenþe Jakub Szadaj, student Politechniki Gdañskiej, otrzyma³ najwyþszy spoœród pozosta³ych uczestników wyrok polityczny 10 lat pozbawienia wolnoœci. Z czego spêdzi³ w wiêzieniu ponad piêć lat. Ironia historii sprawi³a, Þe to w³aœnie by³y wiêzieñ polityczny Jakub Szadaj po latach i w zupe³nie odmiennych warunkach spo³eczno-politycznych reaktywowa³ oddzia³ TSK w Gdañsku w 1990 roku. Obecnie naleþy on do najaktywniejszych w Polsce i jest znany z takich imprez jak: S³upskie Dni Kultury ydowskiej, Antystress po Þydowsku, Tygiel mniejszoœci, czy teþ sztandarowe Ba³tyckie Dni Kultury ydowskiej w Gdañsku, zorganizowane w tym roku po raz siódmy. Lata wytêþonej, spo³ecznej pracy przynios³y efekty i ostatnio p. Jakub na Zjeździe Krajowym Zdjêcia: Anna K³os T³um zape³ni³ wewnêtrzny dziedziniec i balkony Jakub Szadaj doceniony przez społeczność żydowską Towarzystwa Spo³eczno Kulturalnego ydów w Polsce wszed³ nie tylko do licz¹cego 21 cz³onków Zarz¹du G³ównego, ale takþe do jego dziewiêcioosobowego prezydium. Gratulujemy! (jb) Jakub Szadaj z Szymonem Szurmiejem i Danielem Olbrychskim Fot. Ma³gorzata Lelo Pierwszy raz i od razu wygrana! W S³upsku w ramach X Œwiêta Ryby odby³y siê mistrzostwa VIP-ów w wêdkowaniu. Zwyciêzczyni¹ konkursu zosta³a pos³anka Samoobrony Danuta Hojarska. W ci¹gu godziny z³owi³a siedem ryb (drugi wynik to trzy ryby). Sukces o tyle wielki, Þe konkurentami pani pose³ byli mêþczyźni (niektórzy zapaleni wêdkarze), a ona sama trzyma³a wêdkê i ³owi³a ryby pierwszy raz w Þyciu! zo Danuta Hojarska otrzyma³a w nagrodê pami¹tkowy dyplom Modrzewiowy Dwór - otwarcie w sierpniu W³aœciciel Hotelu Merkury w Straszynie Eugeniusz Lewandowski buduje na trasie Gdañsk - Starogard Gdañski kompleks gastronomiczny o powierzchni 1000 metrów kw. Bêdzie restauracja, parking na samochody osobowe i tiry oraz kilka pokojów wypoczynkowych dla znuþonych kierowców. Nowy obiekt - o nazwie Modrzewiowy Dwór zostanie otwarty juþ w sierpniu. oz 8 9

6 Aktorka Emilia Krakowska i dyrektor Hotelu Mercure Hevelius Loretta Neufeld-Ziêba (selekcjoner) z pracownikami (sêdzi¹ i napastnikiem) Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz wrêcza statuetkê Jackowi Federowiczowi Zdobywcy Grand Prix, Jacek Kêcik i Waldemar Malicki z Jolant¹ Fajkowsk¹ Pierwszy z lewej Bogus³aw Kaczmarczyk, czyli pacjent Nowak z serialu Daleko od noszy. Drugi z prawej Maciej Kraszewski z radiowej trójki Szczęśliwa siódemka Dobrego Humoru Grand Prix B³êkitny Melonik Charliego - Jacek Kêcik i Waldemar Malicki, twórcy programu Co tu jest grane 1. Najdowcipniejszy serial komediowy - Rancho w reþyserii Wojciecha Adamczyka 2. Najzabawniejszy talk show - DuÞe dzieci w reþyserii Leszka Kumañskiego 3. Widowisko muzyczno-rozrywkowe Taniec z Gwiazdami w reþyserii Wojciecha Iwañskiego 4. Najdowcipniejsza Audycja Radiowa - Radar w reþyserii Paw³a KuÞela i Mariusza Koz³owskiego (w Polskim Radiu Koszalin) 5. Najlepsza aktorka komediowa - Iwona Wszo³kówna za rolê w serialu Ale siê krêci w reþyserii Macieja Wojtyszki 6. Najlepszy aktor komediowy - Krzysztof Kowalewski za rolê w serialu Daleko od noszy w reþyserii Krzysztofa Jaroszyñskiego 7. Nagrody specjalne: Leon Niemczyk za ci¹g³e poszukiwanie nowych form wyrazu w serialu Rancho i Adam Ferency za rolê w serialu Niania mundialowa. Wystrój, wystêpy artystyczne, sposób podania potraw, atmosfera wszystko nawi¹zywa³o do mistrzostw œwiata w pi³ce noþnej. Gratulujemy pomys³owoœci pani dyrektor hotelu i jej pracownikom. zoo Zdjêcia: Ma³gorzata Lelo, Leonard Szmaglik Na prze³omie czerwca i lipca Gdañsk ogarn¹³ dobry humor, czyli siódma edycja Festiwalu Dobrego Humoru, zorganizowana m.in. przez Urz¹d Miasta Gdañska i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, a wyprodukowana (jak zawsze) przez Video Studio Gdañsk Marka ochwickiego. Festiwalowi towarzyszy³y inne imprezy: Parada Dobrego Humoru, konkurs m³odych polskich kabaretów, festiwal sztuki kulinarnej, konkurs i wystawa rysunku satyrycznego oraz Okr¹g³y Stó³ Satyryków. Jury przyzna³o nagrody w kilku kategoriach (wyniki obok) i nagrodzi³o za ca³okszta³t twórczoœci satyrycznej Jacka Fedorowicza. To bardzo waþna, prestiþowa nagroda, przyznawana na podstawie nominacji zg³oszonych przez cz³onków Akademii Dobrego Humoru, któr¹ tworz¹ dotychczasowi laureaci festiwalu, jurorzy z poprzednich edycji oraz przedstawiciele organizatorów i sponsorów. Swoje nagrody przyzna³a teþ publicznoœć, wyróþniaj¹c: ulubiony serial komediowy ( Daleko od noszy ), program rozrywkowy ( Szk³o kontaktowe ) i gwiazdê uœmiechu (aktorka Hanna Œleszyñska). Bankiet na zakoñczenie festiwalu odby³ siê w Hotelu Mercure Hevelius. Organizacja dopiêta na ostatni guzik, aranþacja El bieta Ma³gorzata Kruk - przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 10 Andrzej Strzelecki i najprzystojniejsza gwiazda festiwalu Maciej Zakoœcielny Od lewej: Jakub Szadaj, Zuzanna Drymer, Dawid Szadaj i Ma³gorzata Szadaj W³aœciciel gdañskiego klubu nocnego Romantica Stefan hrabia Matkowski-Miklaszewicz herbu Sas, Jerzy Gruza (smakosz) i p. Stasio z Warszawy (mi³oœnik Harleyów) Ewa Wiœniewska w œwietnym humorze i w dobrym towarzystwie Kevin Aiston z laskami z ywca Najsympatyczniejsza buzia i dobry duszek, ale niez³omny juror festiwalu Magdalena Stu yñska Nasza dobra znajoma z NZOZ Dentical w Gdañsku doktor Ania Ratkowska (z prawej) z przyjació³mi Prezes spó³ki Panaceum - Edward Œciubid³o z on¹ Szef Totalizatora Sportowego Oddzia³ w Gdañsku Zbigniew Czepu³kowski i jego ona Barbara Rówieœnicy trzymaj¹ siê razem. Leon Niemczyk i Krystyna ubieñska W³aœciciel w³oskich restauracji Leone - Leszek KaŸmierczak (szczêœliwy) z narzeczon¹

7 Goœcie z Uffenheim, wójt Leszk Grombala, przewodnicz¹cy Stanis³aw Grochocki, Danuta i Andrzej Przyby³o (browar Amber) Dojenie Muæki wzbudzi³o wiele emocji Nagrodê dla Smo³dzina wrêcza przewodnicz¹cy Rady Gminy Przodkowo Franciszek Rzeszewicz (z lewej) i gminny komendant Zwi¹zku OSP w Przodkowie Leon Deyk Ma³a Miss Przodkowa Ola Halman Nagrodê dla OSP Przodkowo wrêcza wójt gminy Andrzej Wyrzykowski Kolbudy witają lato O puchar wójta Rozmawiaj¹ wójt gminy Kolbudy dr Leszek Grombala i wiceprezydent Gdañska Szczepan Lewna. W œrodku starosta gdañski - Bogdan Dombrowski. Z lewej przewodnicz¹cy Rady Gminy Kolbudy Stanis³aw Grochocki W sobotnie popo³udnie 1 lipca mieszkañcy Kolbud powitali nadejœcie lata. Gminny festyn odby³ siê na terenie Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego. Wœród licznych atrakcji by³y koncerty zespo³ów Im-Puls, Ptaky i Kombii oraz wystêp kabaretu Klika. Nie zabrak³o konkursów duþe emocje wzbudzi- ³o dojenie krowy Mućki. Wylosowano takþe bezp³atne wycieczki do Uffenheim w Niemczech. W³aœnie z tego bawarskiego regionu na zaproszenie w³adz gminy przybyli honorowi goœcie, którzy ponownie odwiedz¹ Kolbudy w październiku, aby podpisać umowê o partnerstwie i wspó³pracy. Jak powiedzia³ wójt Kolbud dr Leszek Grombala, grupa z Uffenheim ma liczyć blisko 100 osób. Tymczasem od kilku lat, co roku kilkudziesiêciu uczniów z kolbudzkich szkó³ odwiedza to bawarskie miasteczko w ramach wymiany. W³adze gminy maj¹ nadziejê, Þe po oficjalnym podpisaniu dokumentów, polsko-niemieckie wiêzi jeszcze bardziej siê zacieœni¹. Festyn zakoñczy³ wystêp zespo³u The Postman, który uraczy³ zgromadzon¹ publicznoœć przebojami z repertuaru Beatlesów i Czerwonych Gitar. eg Trzeci Piknik Rodzinny i Gminne Zawody StraÞackie odby- ³y siê 9 lipca w niedzielê na stadionie gminnym w Przodkowie (powiat kartuski). W zawodach sportowo-poþarniczych w grupie cz³onków czynnych pierwsze miejsce zajê³a Ochotnicza StraÞ Po- Þarna Przodkowo. W ramach pikniku odby³ siê czwarty turniej so³ectw o puchar wójta Andrzeja Wyrzykowskiego. Puchar trafi³ do r¹k so³ectwa Przodkowo Dzia³ki (so³tys Piotr Müller). Drugie miejsce zajê³o so³ectwo Czeczewo (so³tys Zofia Toporek), a trzecie K³osowo (so³tys Ewa Czajkowska, Þona znanego z naszych ³amów admira³a Jêdrzeja). DuÞe emocje, g³ownie wœród mam, wzbudzi³y wybory Ma³ej Miss Przodkowa. Specjalnie powo³ane jury przyzna³o tytu³ szeœcioletniej mieszkance Przodkowa Oli Halman. Dla dzieci przygotowano teþ przedstawienie teatralne artystów z Krakowa Skarbnikowe dary, pokazy magii i malowanie twarzy, gry, konkursy i darmowe zjeþdþalnie. Wieczorem rozpoczê³a siê biesiada kaszubska z zespo³em Alibi, a mi³oœnicy pi³ki noþnej mogli ogl¹dać fina³ mistrzostw œwiata na telebimie. or So³tys K³osowa - Ewa Czajkowska (z lewej) i Ró a Rzeszewicz Zdjêcia: Ewa Grabowska Z prawej wójt gminy Nowa Karczma Alojzy Szoska Koncert zespo³u Im-Puls. Wokalistka Daria Zaradkiewicz Gwiazdy festynu, kabaret Klika, Marek Sobczak i Antoni Szpak Ks. pra³at Janusz Rekowski i dziekan kanonik Józef Nowak Zdjêcia: Ewa Grabowska Przewodnicz¹cy Rady Gminy Chmielno - Marian Kwidziñski z jednostki PSP w Kartuzach (z lewej) i komendant PSP w Kartuzach Edmund Kwidziñski Halina Kleba z córeczkami Laur¹ (z lewej) i Waness¹, która zdoby³a nagrodê za najpiêkniejsz¹ sukienkê Jednym z jurorów by³a Wicemiss Ziemi Pomorskiej 2006 Agnieszka Koz³owicz

8 Nasza droga do Zintegrowanego Systemu Zarządzania QSE (Quality, Safety, Environmental) Od 26 do 28 kwietnia audytorzy BVQI przeprowadzili w Saur Neptun Gdañsk S.A. audyt certyfikuj¹cy Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, po czym jednostka certyfikuj¹ca zarekomendowa³a SNG S.A. do przyznania Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania. - Otrzymuj¹c Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, SNG znalaz³o siê w elitarnym klubie, do którego naleþy nie wiêcej niþ 10 proc. certyfikowanych w Polsce firm. To potwierdza wyj¹tkow¹ pozycjê spó³ki i jednoczeœnie zobowi¹zuje do kontynuowania wybranej drogi. yczê wiêc pañstwu dalszych sukcesów - powiedzia³ dyrektor BVQI Ryszard Jankowski wrêczaj¹c certyfikat. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania QSE przyznany przez BVQI dla SNG S.A. jest waþny jest do roku Droga do jakoœci zaczê³a siê od Deklaracji Jakoœci, podpisanej w 1998 roku przez dyrektora generalnego spó³ki Zbigniewa Maksymiuka, pierwszego dokumentu systemu, w którym SNG zobowi¹za³a siê do wdroþenia nowej jakoœci organizacji, bezpieczeñstwa pracy i rozwi¹zañ technicznych. Tak szeroki zakres problematyki jakoœciowej sprawi³, Þe wszyscy pracownicy w obszarze certyfikowanym oraz wspó³pracuj¹cych z nimi komórkach organizacyjnych musieli podj¹ć olbrzymi wysi³ek oraz pobudzić wyobraźniê pozwalaj¹c¹ na po³¹czenie dzia³añ wynikaj¹cych z codziennych obowi¹zków ze skutkami, jakie te dzia³ania wywo³uj¹. Dla potrzeb systemu trzeba by³o opracować i wdroþyć nowe procedury, a takþe wiele dokumentów drobiazgowo opisuj¹cych system i przebiegaj¹ce w nim procesy. Nasza droga do Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania: Jako pierwsza firma wodoci¹gowa w Polsce SNG wdroþy³a system jakoœci dla Laboratorium Centralnego w zakresie badañ wody i œcieków zgodny z norm¹ PN-EN 45001:1993 (Ogólne kryteria dzia³ania laboratoriów badawczych) i Przewodnikiem ISO/ IEC 25:1990 wyd. III (Ogólne wymagania dotycz¹ce kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych), zast¹piony nastêpnie certyfikatem ISO/IEC Kolejnym etapem na drodze do œwiatowych standardów by³o opracowanie i wdroþenie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ PN-ISO 9002:1994. Zarz¹d Saur Neptun Gdañsk S.A. uznaj¹c stan i ochronê œrodowiska za priorytetowe, na równi z jakoœci¹ i bezpieczeñstwem pracy i kontynuuj¹c wczeœniej przyjêt¹ strategiê, podj¹³ decyzjê o wdroþeniu systemu zarz¹dzania œrodowiskowego, zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 14001:1996 Zarz¹dzanie œrodowiskowe. Pocz¹tkowo norma obejmowa³a ujêcie powierzchniowe w Straszynie, ujecie g³êbinowe Lipce oraz Oczyszczalniê Wschód. W 2001 roku spó³ka wdroþy³a wymagania nowego wydania normy ISO 9002, a mianowicie ISO 9001:2000. Zaœ w roku 2004 wdroþona zosta³a norma PN-N-18001:2004 obejmuj¹ca zarz¹dzanie BHP. Na kolejnym etapie, konsekwentnie realizuj¹c program dochodzenia do QSE, spó³ka wdroþy³a normê ISO dla ca³ej organizacji (z wy³¹czeniem przeznaczonej do likwidacji oczyszczalni Zaspa). Fakt ten pozwoli³ starać siê firmie o Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania. Praca zwi¹zana z przygotowaniem audytu oraz wymian¹ dokumentów i procedur procesowych wymaga³a olbrzymiego zaangaþowania zespo³u wdraþaj¹cego oraz wszystkich pracowników firmy. Od lewej: Jacek Kieloch - wiceprezes zarz¹du SNG, Zbigniew Maksymiuk - prezes zarz¹du, Philippe Toussaint - cz³onek zarz¹du i Stanis³aw Miko³ajski - dyrektor produkcji. Prezes Maksymiuk podziêkowa³ kadrze kierowniczej SNG za zaanga owanie podczas wdra ania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Wprowadzone aystemy zarz¹dzania, potwierdzone Zintegrowanym Certyfikatem QSE, nie tylko pozwalaj¹ na sprawniejsze funkcjonowanie firmy, ale wyrabiaj¹ we wszystkich jej pracownikach œwiadomoœć wspó³dzia³ania i poczucie odpowiedzialnoœci, nie koñcz¹ce siê jedynie na wype³nieniu zadañ wynikaj¹cych z danego stanowiska pracy. WdroÞenie tego systemu to bezsprzecznie wiêksza satysfakcja dla klienta i optymalizacja zarz¹dzania w firmie, co bezpoœrednio przek³ada siê na efekty zauwaþalne i odczuwalne zarówno przez za³ogê, jak i przez mieszkañców, dla których firma pracuje. SNG S.A. jest jedn¹ z nielicznych firm w Polsce zarz¹dzaj¹cych sieci¹ wod.-kan., która uzyska³a Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania QSE, na zgodnoœć z wymaganiami trzech norm PN-EN ISO 9001:2000, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Uzyskanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania potwierdzi³o zaangaþowanie przedsiêbiorstwa w dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska, wzmocni³o œwiadomoœć z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy wœród pracowników oraz umocni³o pozycjê SNG jako lidera w branþy. Certyfikat bêd¹cy potwierdzeniem najwyþszego poziomu zarz¹dzania systemowego w obszarze dzia- ³alnoœci SNG S.A. obejmuje projektowanie i rozwój, uzdatnianie i dystrybucjê wody, odbiór i oczyszczanie œcieków oraz obs³ugê klienta. Ryszard Jankowski - dyrektor jednostki certyfikuj¹cej BVQI Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Debata o Wodzie Mieszkañcy Gdañska coraz bardziej zainteresowani s¹ kwestiami zwi¹zanymi ze swoim zdrowiem, œrodowiskiem i jakoœci¹ Þycia. Zawsze pragnêli mieć moþliwoœć wp³ywania na aspekty zdrowotne i œrodowiskowe. Tak¹ moþliwoœć gdañszczanie uzyskali w czasie kolejnej Debaty o Wodzie, zorganizowanej tradycyjnie przez Saur Neptun Gdañsk S.A. 22 czerwca br., pod patronatem prezydenta miasta Paw³a Adamowicza. Prezes SNG - Zbigniew Maksymiuk odpowiada na pytania zebranych Prezydenta reprezentowa³ zastêpca Szczepan Lewna, bezpoœrednio odpowiedzialny za nadzór i kontakty z wodoci¹gami. W tym roku, tak samo jak w latach poprzednich, mieszkañcy i zaproszeni goœcie licznie przybyli do Sali Posiedzeñ Rady Miasta Gdañska, gdzie mogli uczestniczyć w rozmowach z przedstawicielami Miasta, Saur Neptun Gdañsk S.A., Gdañskiej Infrastruktury Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - na wszelkie interesuj¹ce ich zagadnienia zwi¹zane z gdañsk¹ wod¹. SNG S.A. reprezentowali: prezes Zarz¹du Zbigniew Maksymiuk i dyrektor techniczny spó³ki Stanis³aw Miko³ajski. Spotkanie poprzedzone zosta³o zaproszeniami w prasie i radiu. By³o to juþ siódme spotkanie w ramach realizacji projektu przedsiêbiorstwa zrównowaþonego rozwoju, którego naczelnym zadaniem jest dialog i bezpoœrednia komunikacja z mieszkañcami - klientami SNG oraz instytucjami aktywnie uczestnicz¹cymi w procesie dostawy wody pitnej do mieszkañ w Gdañsku. Takie forum to niezwykle cenna p³aszczyzna wymiany pogl¹dów. W spotkaniu bardzo aktywny udzia³ wziêli naukowcy z Politechniki Gdañskiej, przedstawiciele spó³dzielni mieszkaniowych, dziennikarze prasowi i radiowi. Debatê poprowadzi³ znany dziennikarz radia Eska Nord Krzysztof Mielewczyk. W pierwszej czêœci jako wprowadzenie do dyskusji - zosta³y Wiceprezydent Gdañska - Szczepan Lewna wita uczestników debaty. Z lewej Renata Jaz³owiñska (Sanepid Powiatowy) i Stanis³aw Miko³ajski dyrektor techniczny SNG Szczepan Lewna zastêpca prezydenta Gdañska Debaty publiczne to jedna z najskuteczniejszych form komunikowania siê z tzw. szerok¹ opini¹ publiczn¹. Formu³a zaproponowana i realizowana od kilku lat przez Saur Neptun Gdañsk okaza³a siê skuteczna i zosta³a zaakceptowana przez gdañszczan, o czym œwiadczy ich obecnoœć na kaþdej debacie. Dziêki debatom uda³o siê za³atwić takþe kilka istotnych dla mieszkañców spraw, jak np. problem korozji wody ciep³ej czy zmianê œrodka dezynfekuj¹cego na ujêciu w Straszynie. zaprezentowane najwaþniejsze informacje zwi¹zane z dzia³aniami technicznymi i eksploatacyjnymi maj¹cymi na celu utrzymanie w³aœciwej jakoœci dostarczanej do wodoci¹gu centralnego wody oraz utrzymanie sprawnoœci sieci wodoci¹gowej. W czasie debaty zosta³y zaprezentowane wyniki badañ z monitoringu jakoœci wody prowadzone przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹, potwierdzaj¹ce fakt, Þe woda w Gdañsku jest dobrej jakoœci. Technologie uzdatniania wody stosowane przez Saur Neptun Gdañsk S.A. ci¹gle ewoluuj¹, co pozwala na systematyczne podnoszenie jakoœci wody w zakresie wskaźników sanitarnych. Specjaliœci z SNG zaprezentowali wyniki przeprowadzonych przez siebie badañ, zainspirowanych artyku³em red. Kazimierza Netki z Dziennika Ba³tyckiego, dotycz¹cych zawartoœci minera- ³ów, tzw. pierwiastków Þycia w wodzie wodoci¹gowej w porównaniu z wodami mineralnymi dostêpnymi w sklepach. Okazuje siê, Þe zawartoœć minera³ów w wodzie wodoci¹gowej generalnie nie róþni siê od ich zawartoœci w mineralnej wodzie butelkowanej, a czasami poziom ten jest wyþszy. W Gdañsku nieustannie podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu modernizacjê infrastruktury wodoci¹gowej. Tam, gdzie prowadzone s¹ prace remontowe, wymieniane s¹ stare rury i przy³¹cza o³owiane. Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna w ramach zainaugurowanego w maju gdañskiego projektu wodno -œciekowego, finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, podejmuje szerokie spektrum dzia³añ modernizacyjnych, budowlanych i inwestycyjnych. Obejmuj¹ one zarówno modernizacjê juþ istniej¹cych obiektów i ruroci¹gów, jak teþ budowê zupe³nie nowych. W ramach prowadzonych dzia³añ eliminowane s¹ po kolei przy³¹cza o³owiane oraz rury azbestowo-cementowe. W celu poprawy jakoœci wody podejmowane s¹ na bieþ¹co intensywne prace zwi¹zane z p³ukaniem sieci wodoci¹gowej. Z roku na rok zwiêksza siê d³ugoœć czyszczonych przewodów, którymi dostarczana jest woda. Saur Neptun Gdañsk S.A. stosuje w tym zakresie róþne techniki. Jest to miêdzy innymi czyszczenie hydrokinetyczne, hydromechaniczne i hydropneumatyczne. Metody te ograniczaj¹ uci¹þliwoœć dzia³añ prowadzonych dla poprawy jakoœci przesy³anej wody, a jednoczeœnie ich róþnorodnoœć pozwala na zastosowanie tej, która bêdzie najefektywniejsza do zastosowania w konkretnym odcinku sieci wodoci¹gowej. Wœród uczestników debaty byli radni i przedstawiciele nauki. Na zdjêciu: radny W³adys³aw êczkowski, w g³êbi prof. Piotr Kowalik z Politechniki Gdañskiej W drugiej czêœci debaty g³os zabrali m.in. dr Danuta Trokowicz i prof. Piotr Kowalik z PG. Pan profesor przedstawi³ ciekaw¹ koncepcjê przesy³u gdañskiej wody na u³awy, co pozwoli³oby wyeliminować lokalne problemy zwi¹zane z wysokim poziomem fluoru w tamtejszych ujêciach. Po raz kolejny debata publiczna pozwoli³a poznać opiniê mieszkañców o jakoœci i dystrybucji wody. Na pytania zadawane przez zgromadzonych odpowiadali zaproszeni przez SNG specjaliœci oraz eksperci spó³ki. Saur Neptun Gdañsk jesieni¹ planuje zorganizować kolejn¹ debatê publiczn¹, tym razem o œciekach. JuÞ dziœ zaprasza na ni¹ wszystkich zainteresowanych.

9 Od lewej: Miros³aw Tusiewicz, Augustyn Szczerba, Ryszard Frelich, Anna Pawliszcze i W³odzimierz Biel z DNV, Wies³aw Pierzcha³a, Leszek Chrzanowski, Tadeusz Kledzik W Elektrociepłowniach Wybrzeże Czas planowania i plonowania Spó³kê akcyjn¹ Elektrociep³ownie WybrzeÞe, od lat kierowan¹ przez prezesa Zarz¹du Waldemara Dunajewskiego, cechuje tak nowoczesny styl zarz¹dzania, Þe nawet uroczystoœci zwi¹zane z podsumowaniem osi¹gniêć planuje siê tu w okresie letnim, poza sezonem wzmoþonego zapotrzebowania na ciep³o, kiedy dzia³alnoœć firmy w sposób naturalny jest spowolniona. Ostatnio w Dworze M³yniska (starannie kilka lat temu odrestaurowanej siedzibie firmy, od 2001 r. naleþ¹cej do francuskiego mocarza w dziedzinie energetyki grupy EDF), w gronie przyjació³ i najbardziej zas³uþonych pracowników, cieszono siê z przyznania certyfikatów systemów zarz¹dzania: jakoœci¹ ISO 9001, œrodowiskowego ISO 14001, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy PN-N I OHSAS Proszê nas nie pos¹dzaæ o akcyjnoœæ ani o uleganie zagranicznej modzie powiedzia³ prezes Dunajewski. Certyfikaty te wynikaj¹ z dalekosiê nej i systematycznie realizowanej strategii firmy. System Zarzadzania Jakoœci¹ jest nowym systemem wdro- onym i certyfikowanym w 2006 r. System Zarzadzania BHP oraz Œrodowiskowy wdro yliœmy w latach ubieg³ych. Pracownik by³ u nas zawsze kimœ wa nym, podmiotem a nie kó³kiem w mechanizmie przedsiêbiorstwa. Œwiadczy o tym wieloletni udzia³ firmy (jako jednej z 16 w kraju) w pilota owym programie dotycz¹cym bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz nagrody Z³oty Kask w latach: 1995, 1997, Zajmowaliœmy te czo³owe miejsca w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej: w czwarte miejsce, w 1999 trzecie miejsce. Ju wczeœniej uzyskaliœmy certyfikat SZ BHP zgodny z PN-N-18001:2004. Podobnie jeœli chodzi o ochronê œrodowiska. Proekologiczne dzia³ania spó³ki, do których naleþa³y m.in. likwidacja uci¹þliwych dla œrodowiska elektrociep³owni O³owianka w Gdañsku oraz EC1 i EC2 w Gdyni, czy budowa stacji monitoringu, zaowocowa³y uzyskaniem certyfikatu ISO 14001:1996. Zatem obecne certyfikaty s¹ przede wszystkim potwierdzeniem stylu od lat obowi¹zuj¹cego. Natomiast nowoœci¹ absolutn¹ i sukcesem licz¹cym siê w skali kraju jest wyróþnienie ZaangaÞowanie w Doskonalenie nadawane przez Europejsk¹ Fundacjê dla Zarz¹dzania Jakoœci¹ EFQM. Niewielu w kraju je ma. WyróÞnienia bywaj¹ przyznawane za wycinek dzia³alnoœci. Elektrociep³ownie WybrzeÞe s¹ jedyn¹ w Pomorskiem firm¹, której uda³o siê uzyskać to wyróþnienie za ca³okszta³t dzia³alnoœci. Jak firma dosz³a do tego osi¹gniêcia? - Systematyczn¹ prac¹ zapewni³a Swiet³ana Reszka, pe³nomocnik dyrektora, rzecznik prasowy. - Od lipca 2005 wdra ane s¹ projekty doskonal¹ce, wynikaj¹ce z pierwszej samooceny naszej spó³ki. Stopieñ realizacji tych projektów jest analizowany na spotkaniach monitoruj¹cych, które odbywaj¹ siê co 2-3 miesi¹ce. Wtedy poszczególne osoby maj¹ mo liwoœæ zaprezentowania swojego projektu, skonsultowania ewentualnych problemów oraz uzyskania ciekawych informacji od osób, które prowadz¹ projekty doskonal¹ce w pokrewnych tematach. Podczas wdra ania projektów doskonal¹cych spó³ka nasza wyst¹pi³a do Krajowej Organizacji Partnerskiej EFQM, reprezentuj¹cej European Foundation for Quality Management z siedzib¹ w Brukseli, o przyznanie europejskiego wyró nienia, jako uznania jej dotychczasowych osi¹gniêæ w dziedzinie doskonalenia funkcjonowania. Projekt prowadzimy z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W maju br. nast¹pi³a zewnêtrzna walidacja, czyli proces weryfikacji EFQM w spó³ce. Zakoñczy³ siê sukcesem. Zdajemy sobie jednak sprawê, e to dopiero pierwszy etap i wiele dzia³añ jeszcze przed nami. Firm¹ certyfikuj¹c¹ by³o Det Norske Veritas (œwiatowa czo³ówka firm w tym zakresie dzia³alnoœci). W jej imieniu certyfikaty prezesowi Dunajewskiemu wrêczy³ dyrektor W³odzimierz Biel Wiadomość z ostatniej chwili Okolicznoœciowy toast wznosz¹: Swiet³ana Reszka i Jean-Noel Reimeringer Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obraduj¹ce kilka dni później, nie tylko udzieli³o absolutorium zarz¹dowi minionej kadencji, ale równieþ powo³a³o prezesa i cz³onków zarz¹du pi¹tej kadencji. Walne powo³a³o prezesa Dunajewskiego na kolejn¹ 3-letni¹ kadencjê. Wiceprezesem zosta³ Jean Nöel Reimeringer przedstawiciel francuskiego udzia³owca. Cz³onkiem Zarz¹du zosta³ Jan Nagórski, wybrany przez pracowników. Nowo powo³any Zarz¹d na tym samym posiedzeniu udzieli³ prokury samoistnej (czyli pe³nomocnictwa w okreœlonym zakresie) Krzysztofowi Kosiorkowi dyrektorowi ekonomiczno- -finansowemu i Krzysztofowi Œwitlikowi dyrektorowi technicznemu. Prokurentem jest równieþ ElÞbieta Kowalewska dyrektor handlu i rozwoju. Nowemu Zarz¹dowi Þyczymy duþo osi¹gniêć i satysfakcji z pracy. Anna Kłos Mistrzostwem popisa³ siê kwartet The Gdañsk Philharmonic Brass Gratulacje przekazali: Mieczys³aw Szczepañski - zastêpca okrêgowego inspektora pracy ds. nadzoru Danuta Grodzicka-Kozak - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku Uczestnicy uroczystoœci, która odby³a siê w Sali Czerwonej Dworu M³yniska Prezes i Agnieszka Toczko-Gierszewska prezentuj¹ wyró nienie EFQM W imieniu wojewody pomorskiego - Piotra O³owskiego - Hanna Dzikowska, zastêpca dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa

10 Fot. Domino Si³y Kreatywne Po spotkaniu Donald Tusk upodoba³ sobie Manhattan. Zawsze chêtnie organizuje tu najrozmaitsze imprezy: spotkania, konferencje, promocjê ksi¹þki... Ostatnia konferencja lidera PO po jego spotkaniu z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem mia³a donios³e konsekwencje: sk³oni³a premiera do ubiegania siê o fotel prezydenta stolicy. - Premier nie sprawia³ wraþenia osoby przygnêbionej, choć nie ukrywa³, Þe jego sytuacja w obozie rz¹dz¹cym komplikuje siê powiedzia³ Tusk. Premier natychmiast zdementowa³ fakt poruszania tematów wewn¹trzpisowskich, a juþ nastêpnego dnia ca³a Polska wiedzia³a, jak nieskomplikowana jest jego sytuacja... Dla sztuki fotografii Wracamy do czerwcowych imienin Lecha Wa³êsy, które œwiêtowano w ogrodach prezydenta na gdañskich Polankach. (W poprzednim numerze zamieœciliœmy obszerny imieninowy fotoreportaþ.) Po raz pierwszy od kilku lat nie zjawili siê na przyjêciu (z powodu wakacji) by³y marsza³ek pomorski Jan Zarêbski i jego rezolutna Þona Teresa, w³aœcicielka firmy Lonza-Nata. By³ za to jej brat, œwietny ortopeda, ordynator w szpitalu miejskim w Gdyni. Nie przyjecha³ teþ ks. pra³at Henryk Jankowski i Þaden z waþniejszych ksiêþy. Tu i ówdzie przemyka³ jedynie ks. Cebula. Goœci przyby³o mniej niþ w roku ubieg³ym. Oko³o dwieœcie, trzysta osób, ale na pewno nie sto, jak to poda³a zwykle mijaj¹ca siê z prawd¹ Gazeta Wyborcza. Mocno rzuca³y siê w oko (zw³aszcza panów) widoczne na naszej ok³adce hostessy reklamuj¹ce wódkê Hevelius, któr¹ produkuje niejaki Mariusz Olech. Wykorzystuj¹c atrakcyjne imprezy i zdolnoœci marketingowe ³adnych dziewcz¹t, próbuje przebić siê przez trudn¹ konkurencjê, bo czego jak czego, ale alkoholu mamy duþo. Czy to siê udaje? Œrednio. Gdzie tkwi b³¹d zapytaliœmy Franciszka M¹drego, w³aœciciela gorzelni w Goszynie, jednej z najlepszych w Polsce (wszystkie szanuj¹ce siê fabryki wódki kupuj¹ od niego spirytus). - Olech zainwestowa³ w ³adn¹ butelkê, ale jej zawartoœć pozostawia wiele do Þyczenia. Spirytus jest miernej jakoœci, wódka piecze, nie zas³uguje na to atrakcyjne opakowanie. Alkohol piecze, gdy spirytus jest źle oczyszczony. Nie potrafi - nasz Olech - ocenić surowca. MoÞe dlatego, Þe sam na co dzieñ pije whisky. Nie jest smakoszem czystej. zom Uczestnicy wernisa u wystawy poplenerowej Miko³aj Po³oczañski - inþynier budowlaniec z wykszta³cenia, fotograf z zami³owania. Ma duþe sukcesy artystyczne w mediach czeskich i s³owackich. W tym roku otrzyma³ nagrodê prezesa Gdañskiego Towarzystwa Twórczoœci Fotograficznej za reportaþ z Pragi. Obecnie pracuje nad wystaw¹ z podróþy po Afryce. WernisaÞ planuje zorganizować na pocz¹tku przysz³ego roku. Adam Ruciñski - fotografia jest jego pasj¹ i recept¹ na wolny czas, zajmuje siê ni¹ od 15 roku Þycia. W pewnym okresie Þycia zaprzesta³ fotografowania, ale powróci³ do pasji 5 lat temu. Uwielbia fotografować koncerty i imprezy kulturalne. Zdjêcia: Ewa Grabowska Na drugim piêtrze Gdañskiego Centrum Handlowego Manhattan moþna ogl¹dać kilka wystaw fotograficznych. Wystawy czynne s¹ codziennie, w godzinach od 9 do 21. Wstêp wolny. Wystawa Autostrada A1 prezentuje prace cz³onków Gdañskiego Towarzystwa Twórczoœci Fotograficznej, Adama Ruciñskiego i Miko³aja Po³oczañskiego, który jest kierownikiem robót melioracyjnych w projekcie autostrady. 24 fotografie prezentowane w Manhattanie nie s¹ dokumentacj¹ budowy A1, ale zupe³nie odmienn¹, jedyn¹ w swoim rodzaju poetyck¹ impresj¹. Wystawa poplenerowa jest podsumowaniem nauki w Szkole Fotografii Fotomedia w Sopocie. Autorzy prezentuj¹ prace bêd¹ce pok³osiem pleneru, który odby³ siê w po³owie maja w starej parowozowni PKP w Koœcierzynie i skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Na kolorowych i czarno-bia³ych zdjêciach moþna zobaczyć kaszubskie krajobrazy i kolejowe impresje z udzia³em modelek. Przy okazji wystawy prezentowana jest praca dyplomowa jednej z absolwentek sopockiej szko³y, Renaty D¹browskiej. Przedstawia ona codzienne Þycie pensjonariuszy domu starców, ich radoœci, smutki i przysz³oœć (st¹d tytu³ pracy: W przysz³oœć ). Promotorem dyplomu by³ znany artysta fotografik Leszek Pêkalski, wyk³adowca fotografii dokumentalnej w szkole Fotomedia. Ładne hostessy ale wódka piecze Mariusz Olech z narzeczon¹ Wiolett¹ Ja d ewsk¹ Wystawê poplenerow¹ otwiera dyrektor Szko³y Fotografii Fotomedia w Sopocie Adam Krajewski 19 Jedna z prac Miko³aja Po³oczañskiego i Adama Ruciñskiego

11 wieœci z terenu Stażyści w Straży Ochrony Portu Gdańsk sztuki promocji i marketingu, Ewa Kêdziora. Mimo m³odego wieku legitymuje siê takþe sukcesami w obszarze public relations. Swój akces na staþ zg³osi³ teþ student ostatniego roku na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej, Piotr Mudlaff. Posiada on doœwiadczenia wyp³ywaj¹ce z pracy w zespole pomocy technicznej realizowanej w ramach projektu Pekao S.A. oraz udzia³ w pracach projektowych w Dziale Planowania i Rozwoju Sieci TPSA. Zarz¹d spó³ki, analizuj¹c dotychczasowy dorobek tych dwojga m³odych ludzi, wi¹þe z nimi okreœlone plany pe³nego wykorzystania ich wiedzy, praktyki i sporego doœwiadczenia. Zdjêcia: Justyna KuŸma 7 czerwca br. w Sali Wielkiej Wety Ratusza G³ównego Miasta w Gdañsku odby³o siê spotkanie laureatów akcji Wakacyjny StaÞ Po raz czwarty studenci i bezrobotni absolwenci odebrali z r¹k prezydenta Gdañska oraz fundatorów staþy skierowania na miesiêczne praktyki. Wœród staþystów znalaz³o siê 228 absolwentów i studentów (w wiêkszoœci ostatniego roku). Na liœcie 46 firm i instytucji zaangaþowanych w akcjê magistratu po raz drugi znalaz³a siê StraÞ Ochrony Portu Gdañsk Sp. z o.o. Firma realizuj¹c za³oþenia polityki dynamicznego rozwoju, siêga po elementy promocji i marketingu. Dysponuj¹c profesjonalnym Ukraiński śpiew w Nadolu Dyrygent Dmitro Macioszak W skansenie w Nadolu (gmina Gniewino) wyst¹pi³ ukraiñski zespó³ folklorystyczny chór mieszany Domu Kultury z Torhowicy (niedaleko Ko³omyi) pod dyrekcj¹ Dmitro Macioszaka. Zachwyci³ publicznoœć nie tylko œpiewem, ale i kolorowymi strojami. Przyjecha³ do Polski na zaproszenie Cantores Vejherovienses z Wejherowa, gdzie teþ da³ koncert. Odwiedzi³ Lêbork, gdzie goœci³ u tamtejszej mniejszoœci ukraiñskiej i Gniewino, gdzie spotka³ siê z przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Mari¹ Korkosz. W imieniu radnych i wójta Zbigniewa Walczaka podziêkowa³a ona goœciom za wizytê i wyj¹tkowy koncert. Chórzyœci zgodnie podkreœlali, Þe Polska to ciekawy kraj i to Þe mogli tutaj przyjechać dziêki sponsorom. - Nie by³oby nas stać na taki wyjazd, jesteœmy w wiêkszoœci rolnikami powiedzia³a jedna ze œpiewaczek Alina Fiedorowna. Alina Fiedorowna Gmina Gniewino po raz drugi goœci³a zespó³ z Ukrainy. W ubieg³ym roku w lipcu podejmowa³a zespó³ Prikarpatia, który teþ dzia³a pod dyrekcj¹ Dmitro Macioszaka. Europarlamentarzyści w Malborku Pod koniec czerwca Malbork odwiedzili parlamentarzyœci europejscy, cz³onkowie Komisji BudÞetu z przewodnicz¹cym Januszem Lewandowskim. W czasie kilpiotr Mudlaff w rozmowie ze specjalist¹ pionu marketingu Waldemarem Cichoszem, dotycz¹cej przewidywanego zakresu obowi¹zków w czasie sta u zapleczem kadrowym i technicznym, zarz¹d spó³ki zdecydowa³ siê na rozszerzenie obszaru dzia³alnoœci. Aby wzbogacić g³ówne atuty - sprawnie funkcjonuj¹cy system jakoœci us³ug (obejmuj¹cy normy ISO oraz AQAP), przynosz¹cy efekty i wysoko oceniane wspó³dzia³anie z policj¹, StraÞ¹ Graniczn¹ oraz StraÞ¹ Miejsk¹, a takþe markê firmy na pomorskim rynku us³ug ochroniarskich - zarz¹d zwróci³ uwagê na moþliwoœć uzupe³nienia kadr o pracowników dysponuj¹cych certyfikowan¹ wiedz¹ i praktyk¹ moþliw¹ do wykorzystania w realizacji aktualnej polityki firmy. Dlatego SOPG sp. z o.o. w tym roku ufundowa³a dwa staþe dla m³odych obiecuj¹cych ludzi, poszukuj¹cych ciekawej i satysfakcjonuj¹cej pracy. Miejsce w Dziale Marketingu znalaz³a energiczna adeptka Burmistrz Malborka Jan Tadeusz Wilk wita Janusza Lewandowskiego i Brigitte Douay z Francji, która jest cz³onkiem Komisji Bud etu. W spotkaniu z europarlamentarzystami uczestniczy³ tak e starosta powiatu malborskiego - Waldemar Konopka kugodzinnej wizyty goœcie zapoznali siê z dotychczas realizowanymi projektami wspó³finansowanymi z funduszy europejskich oraz zamierzeniami aplikacyjnymi Malborka na lata DuÞo uwagi poœwiêcono projektom o charakterze turystycznym, poprawie infrastruktury drogowej, projektowi wodno-œciekowemu i rewitalizacji zabytków, w tym Szpitala Jerozolimskiego. W czasie pobytu w tzw. strefie turystycznej wokó³ Zamku Malborskiego, zaprezentowane zosta³y lokalizacje wybranych inwestycji w ramach programu strefy. Goœcie odwiedzili teþ koœció³ œw. Jana Chrzciciela. Parafia moþe poszczycić siê duþ¹ skutecznoœci¹ w zakresie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na ratowanie tego zabytku. Nie oby³o siê, oczywiœcie, bez zwiedzenia zamku. Przedstawiciele Muzeum Zamkowego omówili w³asne plany inwestycyjne. Projekty zaprezentowa³ wiceburmistrz Malborka Przemys³aw Guzow. Obok kierownik Referatu Obs³ugi Inwestorów, Strategii Miasta i Wspó³pracy z Zagranic¹ Monika Lisowska Skarszewy i niemieckie Bakum Sta ystka Ewa Kêdziora, w towarzystwie dyrektora marketingu Krzysztofa Brzeziñskiego, prezentuje dokument kieruj¹cy na sta 20 Pod koniec czerwca na zaproszenie Gminnego Oœrodka Kultury i komendanta OSP Romana Gradulewskiego przybyli do Skarszew z trzydniow¹ wizyt¹ goœcie z Bakum - partnerskiej gminy z Niemiec. Wspó³praca miêdzy gminami rozpoczê³a siê dwa lata temu. W ubieg³ym roku przedstawiciele skarszewskiego samorz¹du goœcili w Bakum. Niedawna wizyta mia³a charakter roboczy i dotyczy³a wspó³pracy miêdzy straþami poþarnymi, wymiany kulturalnej i m³odzieþy. (Na jej wymianê moþna pozyskać pieni¹dze z or- ganizacji polsko-niemieckiej, której filia funkcjonuje przy Zarz¹dzie G³ównym OSP w Warszawie, a której cz³onkiem jest komendant Gradulewski.) Wspó³praca gmin zaowocowa³a powstaniem Skarszewskiego Towarzystwa Œpiewaczego na wzór chóru istniej¹cego w Bakum. Poza tym czerwcowa wizyta zaowocowa³a organizacj¹ wystawy pt. PrzeÞywać sny. Niemiecka artystka Gertrud Tegeler przywioz³a z Bakum kilkadziesi¹t swoich obrazów, które moþna ogl¹dać na zamku joannitów do 28 lipca. Od lewej: Bo ena Gradulewska, komendant Stra y Po arnej w Bakum - Joseph Tegeler, komendant OSP w Skarszewach - Roman Gradulewski, Gertrud Tegeler, Lancy Kendig i Elwira Kendig. W drugim rzêdzie: (od lewej) burmistrz Skarszew - Dariusz Skalski, jego zastêpca - Zygmunt Wiecki i dyrektor skarszewskiego oœrodka kultury - Ryszard Kotarski 21

12 medycyna naturalna Weekend z grafologią i kamieniami szlachetnymi Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zaprasza na studia! Rekrutacja trwa. Szczegóły na stronie Studia I stopnia WSTiH Atuty WSTiH: kierunek: turystyka i rekreacja (dzienne, zaoczne, wieczorowe 3 letnie) specjalnoœci: zarz¹dzanie hotelarstwem i gastronomi¹ turystyka miêdzynarodowa rynek turystyczny Unii Europejskiej marketing us³ug informatyka w turystyce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym agrobiznes - oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb na rynku pracy - wykwalifikowana kadra dydaktyczna - nacisk na naukê jêzyków obcych - nacisk na praktyczn¹ naukê zawodu - nowoczeœnie wyposaþona baza dydaktyczna - szeroko rozwiniêty system stypendialny - intensywna wspó³praca krajowa i zagraniczna - prêþnie dzia³aj¹ce ko³a naukowe - moþliwoœć dokszta³cania na kursach specjalistycznych - intensywnie dzia³aj¹ce Biuro Karier Studia II stopnia WSTiH kierunek: turystyka i rekreacja (dzienne i zaoczne - 2 letnie) Jeżeli masz kłopoty zdrowotne: ŻYLAKI (bez wzlgędu na ich wielkość) BLOKADY RUCHOWE (kręgosłupa, nóg, rąk) PRZYKURCZE MIĘŚNI (szczególnie u dzieci) OBJAWY BÓLU, RANY. ŁUSZCZYCA, "RYBIA ŁUSKA", OPARZENIA termiczne, popromienne, chemiczne! Jak je zmniejszyć lub zlikwidować? To jest możliwe!!! tel , Porady S³awomira Nowakowskiego, autora bestselleru Uroda i Zdrowie Zdjêcia: Ewa Grabowska W³adze i studenci WSTiH Weekend dla Ciebie to nowa nazwa targów znanej gdañskiej podróþniczki i parapsycholog Moniki Dymeckiej. Pierwszy taki weekend przypad³ w dniach od 30 czerwca do 2 lipca, w hali tenisowej przy ul. Haffnera w Sopocie. By³o to trzydniowe spotkanie z medycyn¹ niekonwencjonaln¹, zdrowym stylem Þycia, psychologi¹ i zjawiskami paranormalnymi. Najwiêkszym zainteresowaniem, tym razem, cieszy³a siê grafologia i litoterapia. Grafologia zajmuje siê ustalaniem zwi¹zków miêdzy charakterem pisma a osobowoœci¹ jego autora. Grafolodzy, badaj¹c czyjeœ pismo, bior¹ pod uwagê szereg elementów, m.in. wysokoœć, szerokoœć, pochylenie liter, odleg³oœci miêdzy nimi, wyrazami i linijkami. Na przyk³ad kropka nad liter¹ i o okr¹g³ym kszta³cie œwiadczy o zainteresowaniu w³asnym wnêtrzem. Kropka nad i w kszta³cie pionowej kreski jest symbolicznym oddzieleniem œwiata zewnêtrznego i wewnêtrznego, sugeruje umiejêtnoœć oddzielania dobra od z³a. Brak kropki nad i oznacza antyperfekcjonizm, niedbalstwo i lenistwo. Litoterapia to leczenie szlachetnymi kamieniami, znane juþ w Egipcie, Grecji i Rzymie. StaroÞytni medycy polecali noszenie kamieni jako sposób na zachowanie zdrowia. Do dzisiaj w wie- Stoisko z kamieniami szlachetnymi, a wiêc litoterapia Analiza grafologiczna pisma. Œliczna pani grafolog odczytywa³a z pisma czy jesteœ szczêœliwy. A jeœli nie, co powinieneœ zrobiæ, aby to zmieniæ Zielarz i bioenergoterapeuta z Bielska -Bia³ej - Jerzy Idzikowski. Bez niego targi nie by³yby takie same lu afrykañskich krajach zamiast antybiotyku podaje siê ma³e dawki diamentowego proszku, a zamoþni Hindusi pij¹ z mlekiem sproszkowane szmaragdy, per³y, szafiry i rubiny. Wspó³czesna medycyna teþ siêga do staroþytnych metod, np. wiele leków homeopatycznych zawiera œladowe iloœci kamieni szlachetnych. Najbardziej bliski nam bursztyn u³atwia koncentracjê i neutralizuje negatywne promieniowanie (np. komputera). omz SANDA Y KTÓRE LECZ Stopki 2007 POPRAWIAJ WYDOLNOŒÆ CA EGO ORGANIZMU m.in. zapobiegaj¹ p³askostopiu, opadaniu stopy, lecz¹ nerki, wzrok, tarczycê, pomocne przy odchudzaniu i Þylakach IDEALNE PO CZENIE AKUPRESURY Z ORTOPEDI STUDIO ZDROWEGO CIA A Lewandowicz Metodyka stosowania DINO-96 + kąpiele 22 Miêdzynarodowej klasy mistrz akupresury i masaþu, receptolorolog Krzysztof Rados³aw Lewandowicz Ustka ul. Kopernika 16 tel./fax (0-59) tel

13 turystyka w prawie i obyczajach Letnie pikniki i plażowanie Nadszed³ czas upalnego lata. Czy jesteœmy przygotowani do przyjêcia turystów o odmiennej kulturze, obyczajach, zakazach religijnych? Sami teþ jesteœmy produktem lokalnych wyznaczników i w nas jest trochê starej jesieni, niewyraźnej zimy, d³ugiej wiosny i stanowczo za ma³o lata. Odczytać to naleþy w nastrojach, a co za tym idzie postêpowaniach naszych rodaków. Wiêc trochê jesiennego smutku, zimowej apatii, wiosennego rozdraþnienia i ma³o uœmiechu, bo i s³oñca niewiele. Jesteœmy spragnieni ciep³a. Dlatego organizujmy przyjêcia w ogrodach, wspólne grillowanie z rodzin¹ i ze znajomymi w miejscach do tego wyznaczonych. Grillowanie to nie tylko przygotowanie jedzenia, to takþe mi³e spêdzenie czasu. Pamiêtać naleþy, Þeby nie uprzykrzać innym Þycia. Grillujmy wiêc na dzia³ce, we w³asnym ogródku, ale pod Þadnym pozorem nie na balkonie w bloku. Ustawa o lasach z dn r. Dz. Urz. z 2005 r. nr 45 poz. 435 wyraźnie zabrania biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez nadleœniczego. Tak wiêc tereny zalesione, tak wspania³e na czynny wypoczynek z wielu powodów s¹ pod ochron¹, czego naleþy starannie przestrzegać. Na pikniki ubieramy siê sportowo, ale starannie i z gustem. W dobrym tonie jest przemieszczanie siê, aby spotkanie towarzyskie by³o relaksem i nawi¹zywanie kontaktów z biesiaduj¹cymi kurczowe siedzenie przy stole jest w niemodnym stylu i œwiadczy o umêczonym biesiadniku. Moda na m³odoœć, ruch i uœmiech pe³en radoœci i s³oñca tak cennego w naszym klimacie. Oprócz jedzenia nie zapominajmy teþ o zaplanowaniu rozrywek i to nie tylko dla dzieci, ale takþe dla doros³ych, a czynny odpoczynek da nam teþ okazjê do stracenia na pikniku trochê nadwagi. Drugim takim miejscem jest plaþa s³uþ¹ca do prezentacji w grupie. Tak banalna rzecz, jak szerszy, lub wêþszy pas piachu nad wod¹ sta³a siê dla naukowców polem powaþnych badañ socjologicznych i kulturowych. W ten sposób ³¹cz¹ przyjemne z po- Þytecznym, bo woda, piasek i k³êbowisko cia³ to scena, na której kaþdy odgrywa konkretn¹ rolê. Polacy nie s¹ bardziej wstydliwi niþ inne narody. Problemem jest raczej brak tolerancji dla zachowañ odbiegaj¹cych od przeciêtnoœci. PlaÞa kojarzy siê z t³umem ludzi o pewnych szczególnych cechach. Po pierwsze nie maj¹ w tym miejscu nic konkretnego do zrobienia, przychodz¹ na plaþê g³ównie po to, Þeby odpocz¹ć, trochê teþ by zaistnieć w plaþowej spo³ecznoœci. Po drugie s¹ rozebrani, na plaþy wszyscy s¹ prawie nadzy i zupe³nie anonimowi. Przygl¹daj¹ siê sobie nawzajem, zaczyna siê miêdzy plaþowiczami specyficzna gra zachowañ, gestów i spojrzeñ. Stosunki miêdzy ludźmi na plaþy zaleþ¹ miêdzy innymi od liczby znajduj¹cych siê na plaþy osób. Na plaþy stajemy siê bardziej wyrozumiali. Kobiety niczym afrodyta wy³aniaj¹ce siê z morskich fal, szczególnie celebruj¹ moment wychodzenia z wody, gdy b³yszcz¹ce, mokre kostiumy k¹pielowe podkreœlaj¹ ich piêkne kszta³ty. Dla mêþczyzn wejœcie do wody to okazja do autoprezentacji. Obserwuj¹c sposób, w jaki siê zanurzaj¹, moþna wiele powiedzieć o ich podejœciu do Þycia, a nawet pozycji spo³ecznej. Sporty plaþowe to kolejny sposób na zaprezentowanie walorów fizycznych i gdy przygl¹damy siê plaþy jako arenie ludzkich zachowañ, zwróćmy uwagê na róþnice wynikaj¹ce z jej geograficznego po³oþenia. W brazylijskiej Copacabanie, czy w Salvadorze, gdzie sezon letni trwa znacznie d³uþej, plaþa sta³a siê swoistym centrum kulturalnym z wyraźnie zaznaczonym podzia³em, ze wzglêdu na pozycjê spo³eczn¹ i maj¹tkow¹, czego sam doœwiadczy³em. Inaczej czujemy siê na ogólnej plaþy na Stogach, odmiennie w meksykañskim Cancum przy hotelu Ritz, a jeszcze inaczej na bezludnej wyspie w kubañskiej ofercie dla wybranych, bo najczêœciej ogl¹damy Varadero i zniszczon¹ czêœć Hawany, a piêkne plaþe wybrzeþy kubañskich, s³ynna Tropicana z tancerkami, czy kabaret ParyÞ w InterContinentalu to przyjemnoœci nie dla Polaków, st¹d i wspomnienia skromne, niekiedy pesymistyczne i odmienne od tego czym siê œwiat turystyki pasjonuje. Lato to brama, na której œcieraj¹ siê nasze przyzwyczajenia, pogl¹dy i kultura, Þyczmy sobie by s³oñce i serdeczny uœmiech j¹ wspiera³y. dr Henryk J. Lewandowski Bursztynowe lato Turystyczn¹ atrakcj¹ obecnego sezonu w Gdañsku jest nowo otwarte Muzeum Bursztynu. Zapytaliœmy kilka znanych osób, czy juþ odwiedzili muzeum i jak oceniaj¹ inicjatywê jego powo³ania. Andrzej Ceynowa rektor Uniwersytetu Gdañskiego Gdañsk na naszym WybrzeÞu jest stolic¹ bursztynu. Tu s¹ i najwiêksze tradycje, i najwiêcej warsztatów, i to tych najbardziej renomowanych. Nasi bursztyniarze brali udzia³ nawet w tak prestiþowym przedsiêwziêciu, jak rekonstrukcja Bursztynowej Komnaty. Tak wiêc chyba poza wszelk¹ dyskusj¹ jest, Þe Gdañsk powinien mieć Muzeum Bursztynu. Nie wiem, czy powinno ono mieć miejsce w Katowni, ale proszê mi wskazać inne miejsce godne takiej prestiþowej dla miasta placówki. Kiedy nie mieliœmy lokum dla naszego muzeum kryminalistyki, miasto uþyczy³o nam Katowniê. Od paru lat jednak mamy w³asny budynek, a w nim ponad 300-metrowe pomieszczenia na nasze zbiory. Oczywiœcie fajnie by³oby dysponować takim zabytkiem, ale musielibyœmy jeszcze mieć pieni¹dze na jego utrzymanie. A mówi¹c powaþniej: jestem wdziêczny miastu za pomoc i uþyczenie Katowni, jednak skoro moþemy powinniœmy stać na w³asnych nogach. Magda Kunicka-Paszkiewicz szef Festiwalu Yach Film Jestem wielk¹ mi³oœniczk¹ bursztynów i zawsze je noszê. Niestety w dniu otwarcia muzeum by³am w Warszawie i nie obejrza³am jeszcze ekspozycji, ale by³am w Katowni dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy zosta³a ona udostêpniona zwiedzaj¹cym. UwaÞam, Þe w Gdañsku takie muzeum powinno być i powinno siê mieœcić w jakimœ zabytkowym obiekcie. Katownia i Brama Wiêzienna œwietnie siê do tego nadaj¹. Nie chcê siê wypowiadać na temat zmiany w³aœciciela obiektu, bo nie wiem, w jaki sposób siê ona odby³a. Jednak s¹dzê, Þe we w³adaniu Muzeum Historycznego Miasta Gdañska zespó³ Przedbramia jest znacznie lepiej dostêpny dla chc¹cych go zwiedzić, niþ wtedy, kiedy by³ we w³adaniu uniwersytetu. Marek Bumblis radny miasta Gdañska Oczywiœcie, Þe by³em w muzeum. Wydaje mi siê, Þe to zestawienie: Katownia Muzeum Bursztynu siê sprawdza. Katownia pe³ni rolê naturalnego sejfu chroni¹cego zgromadzone w niej eksponaty. Tym bardziej, Þe zosta³a teþ wyeksponowana pierwotna penitencjarna funkcja tego obiektu. Dotychczas dla turystów gdañski Barbakan by³ miejscem martwym. Dziœ kilometrowe kolejki œwiadcz¹ o tym, Þe inicjatywa powo³ania muzeum by³a strza³em w dziesi¹tkê. Myœlê teþ, Þe uniwersytet nie powinien siê czuć pokrzywdzony. Miasto przekaza³o mu tyle innych obiektów, Þe chyba bez Þalu rozsta³ siê z zabytkiem, który moim zdaniem do celów dydaktycznych nadawa³ siê œrednio. Aleksandra Radziszewska malarka Od d³uþszego czasu jestem na wakacjach poza Gdañskiem, wiêc nie mia³am jeszcze okazji odwiedzić Muzeum Bursztynu. Jednak pomys³ zorganizowania jakiegokolwiek muzeum w Bramie Wiêziennej bardzo mi siê podoba. To miejsce jest tak urocze, Þe warto przyci¹gn¹ć tutaj ludzi. Niestety ja sama znam tê bramê jedynie z zewn¹trz. Poprzednio przecieþ mieœci³a siê tam Katedra Kryminalistyki uniwersytetu. Nawet, jeœli moþna by³o siê postarać o pozwolenie wejœcia sama nazwa znajduj¹cej siê tam instytucji odstrêcza³a od podejmowania takich starañ. ks. Henryk Jankowski inicjator bursztynowego o³tarza dla bazyliki œw. Brygidy Stworzenie takiego muzeum to bardzo dobry pomys³. Na temat bursztynu przez d³ugi czas nic siê nie mówi³o, a przecieþ Gdañsk to miasto bursztynu. To jest nasz bursztyn i dlatego sonda powinniœmy go propagować. Zawsze d¹þy- ³em do tego, by bursztyn nasze ba³tyckie z³oto - mia³ w Gdañsku naleþn¹ sobie pozycjê. St¹d pomys³ bursztynowego o³tarza, bursztynowej monstrancji, czy pastora³u dla ksiêdza prymasa. Nie zd¹þy³em jeszcze odwiedzić Muzeum Bursztynu. Niestety nie pozwoli³o mi na to zdrowie. Ale siê wybieram i chyba jutro tam pójdê. (wypowiedź z 5 lipca) Marek Wiêc³awek dyrektor ds. marketingu i organizacji Cappelli Gedanensis Inicjatywa bardzo mi siê podoba, s³ysza³em wiele bardzo pochlebnych opinii o wystawie, ale muszê siê uczciwie przyznać, Þe jeszcze w Muzeum Bursztynu nie by³em i nie wiem, czy w najbliþszym czasie uda mi siê tam pójœć. Gdañsk jest od wieków centrum bursztyniarstwa i bardzo dobrze, Þe o takie muzeum siê wzbogaci³. Miet Olszewski - malarz, prof. zwyczajny ASP w Gdañsku Trudno mi siê na ten temat wypowiadać, bo nie widzia³em ekspozycji. Widzia³em wystawê prezentuj¹c¹ historiê bursztynu i bursztynnictwa na zamku w Malborku i tam zrobi³a na mnie duþe wraþenie. Jak wygl¹da to w Gdañsku po prostu nie wiem. Jednak ta ca³a heca: kolejki jak pod Mauzoleum Lenina, œwiadczy o tym, Þe to chwyci³o. A zatem pomys³ by³ trafiony. Danuta Putrycz - radna Gdañska Wydaje mi siê, Þe kaþde miejsce jest dobre, Þeby pokazać coœ ciekawego. Dobrze wiem, Þe w Bramie Wiêziennej by³a Katownia, ale mam wraþenie, Þe po tylu latach w tych murach nie ma juþ niepozytywnej energii. Pomijaj¹c skojarzenia uwaþam, Þe powo³anie Muzeum Bursztynu by³o znakomitym pomys³em. Kto wie, jeœli zbiory muzeum bêd¹ siê rozrastać, moþe juþ wkrótce bêdzie konieczna przeprowadzka w jakieœ miejsce wiêksze i przy okazji o nie tak mrocznej przesz³oœci

14 sezam ró noœci A to znacie? Przychodzi dþdþownica do dþdþownicy: - Czeœć! Jest twój stary w domu? -Nie, przyszli ch³opaki i zabrali go na ryby. ona zmusi³a Kowalskiego do przysiêgi: - Tu klêkaj i przysiêgaj, Þe juþ wiêcej pić nie bêdziesz. Klêczy Kowalski i przysiêga: - JuÞ wiêcej pić nie bêdê, ale mniej teþ nie... Biegnie Jasio z kanistrem na stacjê benzynow¹. Dobiega zdyszany i prosi do pe³na. Sprzedawca pyta: - Co, pali siê? - Tak, szko³a, ale coœ jakby przygasa. Pyta gaździna bacê: - Jesz t¹ zupê? Bo jak ni, to dodom œmietany i dom psu! W szkole: - Romek, przeczyta³eœ trylogiê Sienkiewicza? - To trzeba by³o przeczytać? - Tak, na dzisiaj. - O rany, a ja przepisa³em... Samica Þó³wia urodzi³a potomstwo. Ojciec mówi do syna: - Synku, pokaþemy ci ca³y œwiat. - Panie dyrektorze, czy móg³bym otrzymać dzieñ urlopu, by pomóc teœciowej przy przeprowadzce? - Wykluczone! - Bardzo dziêkujê, wiedzia³em Þe mogê na pana liczyć. Wyk³ad z fizyki na akademii wojskowej. - Wszystkie cia³a rzucone do góry spadaj¹ z powrotem na ziemiê. To jest w³aœnie prawo ciêþkoœci. - A jeœli spadn¹ do wody? - pyta jeden z kadetów. - To juþ nie wasza sprawa. Tym zajmie siê Marynarka Wojenna. Przychodzi facet do spowiedzi. Ksi¹dz pyta: - Pijesz? - A masz? Skacowany s¹siad wraca do domu wieczorem, Þona nie chce go wpuœcić, a Þe chce 26 Czy wiesz, że... Najelastyczniejszym cz³owiekiem œwiata jest Pierre Beauchemin, znany teþ jako pan Gumby. Najbardziej wykolczykowan¹ kobiet¹ jest Elaine Davidson z Edynburga (Szkocja). Ma w ciele 720 kolczyków, w tym 192 na twarzy. Najwiêksze zbicie wagi zaobserwowano u Jana Browera Minnocha ze Stanów Zjednoczonych. WaÞy³ on 635 kg i by³ najciêþszym cz³owiekiem œwiata do chwili gdy straci³ 216 kg. Najd³uÞsze w³osy w uszach ma Radhakant Bajpai z Naya Ganj (Indie). Maj¹ d³ugoœć 13,2 cm! Najd³uÞsz¹ kobiec¹ brod¹ moþe siê pochwalić Vivian Wheeler z Wood River (Stany Zjednoczone). Po œmierci matki, w ci¹gu roku uros³a jej broda o d³ugoœci prawie 28 cm. Najd³uÞszy jêzyk ma Brytyjczyk Stephen Taylor. Mierzy on 9,4 cm. Stephen potrafi nie tylko dotkn¹ć jêzykiem nosa, ale teþ umie wk³adać go w nozdrza. mu siê strasznie pić puka do drzwi s¹siadów. Otwiera mu ma³y Jasio i mówi, Þe rodziców nie ma w domu. Skacowany s¹siad prosi o szklankê wody. Jasio przynosi mu, a on wypija j¹ jednym duszkiem i prosi o nastêpn¹. Malec przyniós³, ale tylko pó³. - Dlaczego pó³?? Prosi³em o ca³¹ szklankê - dziwi siê s¹siad. - Ma³y jestem, do kranu nie dosiêgnê, a z sedesu juþ wszystko wybra³em. - Kiedy Þo³nierz moþe zacz¹ć uþywać Broni? - Kiedy Bronia skoñczy 18 lat! Baca trzyma teœciow¹ nad przepaœci¹ i mówi: - Mój dziodek to teœciow¹ zadzgo³ noþykiem, mój ojciec teœciow¹ powiesi³ w stodole, a ja ciê gadzino puszczom wolno... Jedzie sobie autokar z wariatami. Nagle autokar siê zepsu³. Kierowca próbuje go zreperować. Podchodzi do niego jeden z wariatów i mówi: - Ja wiem co siê zepsu³o. - No to powiedz, co siê zepsu³o? - Autokar siê popsu³. - Tyle siê z³ego naczyta³em na temat alkoholu, Þe wreszcie sobie powiedzia³em, czas raz na zawsze z tym skoñczyć! - mówi Zbyszek do kolegi. - Z piciem? - Nie, z czytaniem. O czym myœli kobieta, patrz¹ca na sufit przez ramiê mêþczyzny, z którym leþy w ³óÞku? Kochanka: - Kocha, nie kocha? Prostytutka: - Zap³aci, nie zap³aci? ona: - Malować, nie malować? Rozmawiaj¹ dwa psy: - Stary, jakiej sztuczki nauczy³em wczoraj swojego pana, to siê w pale nie mieœci! - Czego go nauczy³eœ? - Jak podniosê ³apê, to on podaje mi swoj¹... M³oda dziewczyna jedzie tramwajem, trzymaj¹c na kolanach psa. Dresiarz siedz¹cy naprzeciwko niej mówi: - Wiesz co laluniu, chcia³bym być na miejscu tego szczeniaka! - Nie wiem, czy by³byœ z tego zadowolony. Jadê z nim do weterynarza, Þeby go wykastrowa³. Niedźwiedź mówi: - Jak ja zaryczê to wszystkie zwierzêta w lesie uciekaj¹. Na to lew: - Jak ja zaryczê to wszystkie zwierzêta ze stepu uciekaj¹. Na to kurczak: - A jak ja kichnê to ca³y œwiat robi w gacie. - Wieczorem, idzie ojciec z synem przez park. Syn pokazuje coœ w górze i mówi: - Tato toperz! - Nietoperz - poprawia ojciec. - Jak nie toperz, to co? Wstêgê przecinaj¹: (od lewej) wicestarosta gdañski - Andrzej Pastuszek, dyrektor regionu Kredyt Banku w Sopocie - Zbigniew Jakubowski, jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Modre - Ewa Goraj, wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski, dr Micha³ Antoniszyn i ks. pra³at Ryszard Bugajski Mieszkanie, wypoczynek i rekreacja Tydzieñ temu na osiedlu Modre w Straszynie (gmina Pruszcz Gdañski) otwarto nowe korty tenisowe. Wstêgê przecinali m.in. wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski, wicestarosta gdañski Andrzej Pastuszek i miejscowy proboszcz ks. pra³at Ryszard Bugajski. Wsród goœci dostrzegliœmy pos³ankê Samoobrony Danutê Hojarsk¹ z szefem jej biura Stanis³awem Serwinem, ks. pra³ata Henryka Jankowskiego i dyrektora sanepidu w Gdañsku dr Halinê Bona. Osiedle Modre to inwestycja firmy Komers International, której w³aœcicielem jest Franciszek M¹dry. Zas³uguje na uwagê, bo jako jedyne - spoœród licznych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieœcie i jego okolicach charakteryzuje siê kompleksowoœci¹, czyli idealnymi warunkami do mieszkania, wypoczynku i uprawiania sportu. Niektóre osiedla nie maj¹ nawet dogodnej drogi dojazdowej (mieszkañcy musz¹ dojeþdþać przez pola i wyboje). A tutaj komfortowe warunki (takþe komfortowy dojazd) to podstawa. Modre to wille, jednorodzinne domy, rezydencje i mieszkania o powierzchni od 41 do 102 metrów kw. Inwestor przywi¹zuje duþ¹ wagê do bezpieczeñstwa, osiedle jest ochraniane przez ca³¹ dobê. NajbliÞszym celem jest stworzenie profesjonalnego centrum rekreacyjnego, którego pierwszym etapem s¹ korty tenisowe. Ma teþ powstać przedszkole. oz Od lewej: wicewojewoda Piotr Karczewski, dr Henryk Majewski, ks. pra³at Henryk Jankowski Zdjêcia: Ma³gorzata Lelo Kazimierz Smoliñski ze Stoczni Gdynia (z lewej) i w³aœciciel Restauracji Sjesta w Pruszczu Gdañskim Andrzej Czernomord Pe³nowymiarowe, nowoczesne korty tenisowe Od lewej: wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski, wójt gminy Nowa Karczma Alojzy Szoska i kandydat do sejmiku pomorskiego, przewodnicz¹cy rady spo³ecznej szpitala specjalistycznego w Koœcierzynie, znany kaszubski dzia³acz Dariusz Mêczykowski Pierwsi tenisiœci, który rozegrali pierwszy mecz na nowych kortach, ks. pra³at Ryszard Bugajski, Franciszek M¹dry i w³aœciciel Hotelu Pekin we W³adys³awowie Pawe³ Jajkowski

15 Lębork miasto Jakuba Œw. Jakub Aposto³ jest oficjalnym patronem Lêborka od 1998 roku. Co roku w lipcu (od 1995r.) organizowane jest tutaj Œwiêto Miasta, w ramach którego odbywa siê m.in. Jarmark Odpustowy œw. Jakuba Aposto³a. W ten sposób miasto powróci³o do tradycji siêgaj¹cych jeszcze czasów œredniowiecza, kiedy to organizowane by³y odpustowe jarmarki jakubowe. Œwiêto Miasta Lêborka obejmuje szereg trwaj¹cych w lipcu imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, a takþe religijnym. G³ównymi organizatorami œwiêta s¹: miasto Lêbork, Parafia œw. Jakuba Aposto³a oraz Lêborskie Stowarzyszenie œw. Jakuba Aposto³a wspierane przez wiele lêborskich stowarzyszeñ, instytucji i wolontariuszy. W tym roku Œwiêto Miasta trwa w Lêborku od 13 do 30 lipca. Wa niejsze wydarzenia w ramach obchodów to: Festyn Rodzinny i IV Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta w Parku Chrobrego 16 lipca, w dniach lipca w centrum miasta na pl. Pokoju od- bywać siê bêdzie Jarmark Odpustowy œw. Jakuba Aposto³a z kiermaszem wyrobów twórców ludowych, malarzy, pami¹tek, potraw regionalnych itp., 22 lipca na scenie muzycznej - w ramach koncertu Muzyka Regionów - wystêpy wokalne i folklorystyczne zespo³ów z Wêgier, ywca, z Bytowa, Lini i Lêborka. Koncert da Ryszard Rynkowski. Tego teþ dnia odbêdzie siê VI Uliczny Bieg Œw. Jakuba Aposto³a. 23 lipca to Dzieñ Patrona Miasta w programie obchodów m.in. tradycyjny przemarsz ulicami miasta rzemieœlników, w³adz miasta i powiatu, s³uþb mundurowych oraz mieszkañców, uroczysta suma odpustowa na pl. Pokoju, koncert muzyki chrzeœcijañskiej Communio. Dzieñ 25 lipca to tradycyjny dzieñ œwiêcenia pojazdów - na placu œw. Jakuba Aposto³a, 29 lipca g³ówn¹ atrakcj¹ - w godzinach popo³udniowo-wieczornych na boisku SP nr 3 - bêdzie tradycyjny Turniej Rycerski i inscenizacja szturmu na mury miasta. Szczegó³owy program Œwiêta Miasta Lêborka na stronie Zapraszamy do Lêborka. Zapraszamy na nasze œwiêto - Œwiêto Miasta Lêborka 2006.

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki

Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki www.twojwieczor.pl Nr 25/599 14 XII 2007 ISSN 1640-9035 Zjazd Miko³ajów Kochajmy marsza³ka! Motylem jestem i Batycki W Numerze ucja Œwietlista...... 4 Dwuw³adza w Samoobronie?... 5 Zdjêcia: Karolina Wikariusz

Bardziej szczegółowo

Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane. www.twojwieczor.pl Nr 3/628 6 II 2009 ISSN 1640-9035

Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane. www.twojwieczor.pl Nr 3/628 6 II 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 3/628 6 II 2009 ISSN 1640-9035 Fot. PIA Impresario Gdañsk Pomorze na dobrej drodze O telewizji na fotografiach Kobiety zas³u one i podziwiane W Numerze Komisariat z widokiem... 4

Bardziej szczegółowo

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Andrzej Wrzesiñski Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em Rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard

Bardziej szczegółowo

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Daniel Zaworski (Pol-Art.) Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna W Numerze Siedem wieków......4

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA W œrodê 23 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony Stowarzyszenie Nasz Gdañsk i Nadba³tyckie Centrum Kultury serdecznie zapraszaj¹ w dniu 23 kwietnia o godz.

Bardziej szczegółowo

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (478) 2 maja 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl GABINET

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011 g05.p65 1 2007-05-15, 13:06 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

Bardziej szczegółowo