Nr 14/ VII 2006 ISSN Fot. Ewa Grabowska. Bursztynowe lato adne hostessy, ale wódka piecze Szczêœliwa siódemka Dobrego Humoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 14/562 13 VII 2006 ISSN 1640-9035. Fot. Ewa Grabowska. Bursztynowe lato adne hostessy, ale wódka piecze Szczêœliwa siódemka Dobrego Humoru"

Transkrypt

1 Nr 14/ VII 2006 ISSN Fot. Ewa Grabowska Bursztynowe lato adne hostessy, ale wódka piecze Szczêœliwa siódemka Dobrego Humoru

2 W Numerze Aktualnoœci Œmietanka towarzyska Kolbudy witaj¹ lato O puchar wójta SNG Tablicê Józefa Micha³a Unruga ods³onili kmdr Janusz Stateczny i wójt gminy Kosakowo - Jerzy W³udzik Tablicê Eugeniusza Kwiatkowskiego ods³onili pose³ Kazimierz Plocke i przewodnicz¹cy Rady Gminy Kosakowo - Adam Miklaszewicz W EC Wybrze e Aleja Zasłużonych Ludzi Morza coraz dłuższa Tablicê Konstantego Matyjewicz-Maciejewicza ods³oni³ syn Olgierd i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Puckiego - Miros³aw Busz Tak wygl¹daj¹ pami¹tkowe tablice Fot. Anna K³os Józef Micha³ Unrug ( ) - polski wiceadmira³, pierwszy zastêpca szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, od pierwszych chwil II wojny œwiatowej dowodzone przez niego wybrzeþe zosta³o odciête od pozosta³ej czêœci kraju, ale podda³o siê jako jeden z ostatnich punktów oporu. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz ( ) kapitan kapitanów, ostatni komendant Lwowa i pierwszy komendant Daru Pomorza, wyk³adowca w Szkole Morskiej w Tczewie, Gdyni i Szczecinie. Eugeniusz Kwiatkowski ( ) - polityk i dzia³acz gospodarczy, jeden z najbardziej zas³uþonych dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, wielki budowniczy Gdyni. Zdjêcia: Ewa Grabowska Najbardziej znanym miejscem w nadmorskiej Rewie jest to, w którym stoi krzyþ poœwiêcony ofiarom morza, ufundowany przez mieszkañców gminy Kosakowo. Pod krzyþem powsta³a (i co roku wyd³uþa siê) Aleja Zas³uÞonych Ludzi Morza. Na pocz¹tku lipca wmurowano i ods³oniêto trzy kolejne nowe tablice upamiêtniaj¹ce: Józefa Micha³a Unruga, Konstantego Matyjewicz-Maciejewicza i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystoœć rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹, zgromadzi³a w³adze gminy z wójtem Jerzym W³udzikiem, wielu goœci i mieszkañców Rewy. Manhattan Ostatni podpis premiera, z³o ony na rêce dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Adama Koperkiewicza I znów zaczęło się w Gdańsku Fotografia, któr¹ Pañstwo widz¹, ma wartoœć historyczn¹. Ostatni raz Kazimierz Marcinkiewicz sk³ada podpis jako premier polskiego rz¹du. Nastêpny podpis bêdzie juþ pod dymisj¹. W³aœcicielem unikatowego autografu sta³o siê Muzeum Historyczne w Gdañsku. Zaraz po z³oþeniu owego podpisu, premier wsiad³ do limuzyny, która powioz³a go na lotnisko w Rêbiechowie, sk¹d wystartowa³ samolot, ale nie do Chorwacji, jak by³o w planie, tylko do Warszawy. Dwudniowa wizyta premiera Marcinkiewicza na WybrzeÞu pomyœlana by³a, bior¹c pod uwagê program, jako promocyjno-turystyczna. Niew¹tpliwie coœ siê wydarzy³o wieczorem pierwszego dnia. Nast¹pi³o niespodziewane spotkanie z szefem g³ównej partii opozycyjnej Donaldem Tuskiem. Zosta³ zmieniony prawie ca³y program dnia nastêpnego. Zamiast wypoczynkowo-letniej wizyty w Górkach Zachodnich Grupa Lotos. Odwo³ano zwiedzanie Muzeum Bursztynu. Z dawnego programu zosta³ tylko koœció³ œw. Katarzyny. Premier, który musia³ juþ wtedy wiedzieć na co siê zanosi w Warszawie, nie sprawia³ wraþenia cz³owieka przygnêbionego, czy pogodzonego z losem. Mimo szczup³oœci czasu, którym dysponowa³ i trzydziestostopniowego upa³u, r¹czym krokiem wbieg³ po schodach koœcielnej wieþy do Muzeum Zegarów. Kategorycznym tonem zacz¹³ rozliczać przedstawicieli gdañskich w³adz miejskich i konserwatorskich za brak widocznego postêpu robót. Puœci³ mimo uszu uwagê dyrektora Muzeum Historycznego Adama Koperkiewicza, Þe wstrzymuj¹ je procedury przetargowe. - Trzeba dzia³ać, dzia³ać a nie czekać stwierdzi³. - I dopchn¹ć kolanem! S³owa te wyda³y siê wtedy niezrozumia³e. Oczekiwaliœmy raczej deklaracji, Þe pomoþe poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych. Potem pojêliœmy, Þe myœla³ juþ o warszawskich sprawach. Stosunkowo ³atwo by³o go nak³onić do z³oþenia dymisji poprzez odebranie mu rekomendacji partyjnej PiS, ale jego nastêpca, czyli prezes tej partii, bêdzie musia³ uzyskać poparcie Sejmu. A g³osy PiS i LPR na to nie wystarcz¹. Opozycja nawet przy zjednoczeniu siê PO z SLD, nie da rady tej kandydatury zablokować. Tak czy owak zwyciêþy strona, któr¹ popiera Andrzej Lepper. Anna Kłos Po każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartkę i zaczynać na nowo. Phil Bosmans Zaproszeni goœcie i mieszkañcy Sta e w SOPG Wieœci z terenu Medycyna naturalna Turystyka w prawie i Sonda Sezam ró noœci Mieszkanie, wypoczynek i Lêbork - miasto Jakuba Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Lech Wa³êsa z hostessami (czytaj na stronie 19) Fot. Ewa Grabowska Redaguje zespół: dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny EWA GRABOWSKA - fotoreporter MAŁGORZATA LELO - dziennikarz HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI- grafik/operator DTP REDAKCJA: tel/fax: tel. tel kom wew ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. ul. Orłowska 13, Gdynia Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Myśl pożyczona Przy okazji odby³o siê wodowanie powieœci Augustyna Necla Z deszczu pod rynnê. Od lewej: syn autora, wójt Kosakowa Jerzy W³udzik, dyrektor Biblioteki Gminy Kosakowo - Jadwiga Piernicka, proboszcz parafii w Rewie - ks. Stanis³aw Jarzembski i proboszcz parafii w Kosakowie - ks. Jan Grzelak adne hostessy ale Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Szklany dom nauki w Gdyni Rektor Andrzej Ceynowa i dziekan Wydzia³u Biologii, Geografii i Oceanologii - Grzegorz Wêgrzyn Nowy budynek Instytutu Oceanografii (Wydzia³ Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdañskiego), który zosta³ niedawno otwarty w Gdyni, musia³ być piêkny ze wzglêdu na usytuowanie przy alei Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, czyli przy prestiþowej promenadzie wiod¹cej do morza oraz super nowoczesny, poniewaþ mieœcić ma kierunek studiów bêd¹cy Pose³ Samoobrony - Lech Woszczerowicz (z lewej) i architekt wojewódzki - Kazimierz Normant podziwiali z tarasu na szóstym piêtrze panoramê Gdyni Kto zapomniał o przedsiębiorcach? W Willi Uphagena we Wrzeszczu, z inicjatywy Gdañskiego Zwi¹zku Pracodawców (GZP) zorganizowane zosta³o spotkanie z minister Rozwoju Regionalnego GraÞyn¹ Gêsick¹. Tematem spotkania by³a problematyka zwi¹zana z funduszami strukturalnymi oraz podzia³em œrodków finansowych przez ministerstwo na Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw na lata Przedsiêbiorcy, reprezentuj¹cy ponad 30 organizacji pomorskich, krytycznie ocenili projekt RPO przedstawiony przez samorz¹d. Ów program nie jest zgodny oczkiem w g³owie rektora Andrzeja Ceynowy, kierunek jedyny w Polsce, obdarzony wyróþniaj¹c¹ ocen¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. - Szef Komitetu Badañ Naukowych Maciej ylicz rzek³ mi Þartem, Þe jeœli w ci¹gu tygodnia opracujemy wstêpn¹ koncepcjê budowy, to on przedstawi j¹ na posiedzeniu komitetu powiedzia³ rektor Ceynowa. - Rzecz sz³a o 23 mln z³, wiêc opracowaliœmy, choć nikt nie wierzy³, Þe siê uda. I tak siê zaczê³o. Wszystko z terminem na wczoraj i bez nadziei na sukces. Ale siê uda³o. Nawet administracja, uwa- Þana za g³ówny urz¹d hamulcowy, tym razem okaza³a siê katalizatorem. Na przyk³ad: termin przekazania wszystkich dokumentów do KBN, ³¹cznie z pozwoleniem na budowê, up³ywa³ w pewien poniedzia- ³ek, a my dopiero o godzinie 11 mieliœmy wszystkie niezbêdne uzgodnienia. Wtedy z priorytetami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Samorz¹dy powinny przeznaczyć w nim co najmniej 40 proc. kwoty na rozwój przedsiêbiorczoœci, wprowadzanie rozwi¹zañ innowacyjnych, rozwijanie potencja³u inwestycyjnego. Niestety kwota przeznaczona na te zadania jest znacznie mniejsza i stanowi oko³o proc. ca³ego budþetu. W trakcie spotkania zaprezentowano stanowisko w sprawie RPO przygotowane przez GZP oraz Pomorski Zwi¹zek Pracodawców Przedsiêbiorczoœć. Do dziœ (13 lipca) GZP zobowi¹za³ siê dostarczyć do urzêdu marsza³kowskiego pe³n¹ i poprawion¹ propozycjê zmian g³ówny architekt wojewódzki Kazimierz Normant w ci¹gu godziny wyda³ to pozwolenie, podpisane przez wojewodê. Podobnie by³o z wykonawstwem. Kiedy rektor zapowiada³, Þe budowa siedmiokondygnacyjnego obiektu ma potrwać tylko 15 miesiêcy, ludzie pukali siê w czo- ³o. Jednak Polnord podpisa³ taki cyrograf. I choć wci¹þ pojawia³y siê jakieœ schody, inþ. Piotrowski potrafi³ je przewalić. Jest wiêc najszybciej wybudowany w Polsce pó³nocnej obiekt naukowy o powierzchni uþytkowej ponad 7000 m kw., w pe³ni nowoczesny, nawi¹zuj¹cy w architekturze do stylu przedwojennej Gdyni, ze szklan¹ fasad¹ ze œwiat³ochromów z motywem morskich fal. Zachodzi tylko obawa, czy studenci nie bêd¹ uciekali na wagary na kawiarniany taras na szóstym piêtrze, sk¹d roztacza siê widok na ca³e miasto, zielone wzgórza i Zatokê Gdañsk¹. Anna Kłos Dyrektor Instytutu Oceanografii - Adam Krê el Minister Gêsicka i przewodnicz¹cy GZP - Jan Zarêbski w Pomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym, które uwzglêdnia³yby ich interesy. Anna Kłos Kaszubska siła w Gdyni Lipiec rozpocz¹³ siê w Gdyni VIII Zjazdem Kaszubów. Przyjechali (lub przyp³ynêli kutrami) z róþnych stron kaszubskiej krainy: Lêborka, Chojnic, Cz³uchowa, Bytowa, Koœcierzyny, Kartuz, Wejherowa, Pucka i Mierzei Helskiej. Przemaszerowali g³ównymi ulicami miasta, by uczestniczyć w mszy œwiêtej w koœciele p.w. NMP i z³oþyć kwiaty pod pomnikiem Antoniego Abrahama (Króla Kaszubów). Potem spotkanie przenios³o siê na Skwer Koœciuszki, gdzie wystêpowa³y kaszubskie zespo³y folklorystyczne (m.in. z ukowa i Sierakowic), a gwiazd¹ wieczoru by³a grupa Ha-Dwa-O i Leszcze. By³y stoiska prezentuj¹ce wyroby kaszubskiej kultury, wystawa Zanim powsta³o miasto i Kaszuby - spojrzenie górnolotne oraz turniej Baœki na pok³adzie ORP Kaszub. Od po³udnia do godziny 18 moþna by³o bezp³atnie zwiedzić oceanarium. Coroczne zjazdy s¹ demonstracj¹ jednoœci Kaszubów, prezentacj¹ ich dorobku kulturalnego oraz jednym ze sposobów na pielêgnacjê i strzeþenie toþsamoœci kaszubskiej. zom Najprzystojniejszy Kaszub z powiatu kartuskiego, w³aœciciel Przetwórstwa Miêsnego Lis w Sierakowicach Bronis³aw Lis Najpopularniejszy kaszubski gawêdziarz Edmund Lewañczyk Wmanipulowany marszałek Płażyński Jedna z trójmiejskich gazet drogowych (rozdawana na ulicach, skrzyþowaniach i chodnikach) w wydaniu z 6 lipca opublikowa- ³a rozmowê z wicemarsza³kiem Senatu Maciejem P³aÞyñskim. Pan marsza³ek g³osi w wywiadzie, Þe Gdañskiem moþna rz¹dzić duþo lepiej, Þe przyda³oby siê trochê œwieþej krwi i w zwi¹zku z tym nie poprze w nadchodz¹cych wyborach kandydatury Paw- ³a Adamowicza. My chcemy zwrócić uwagê na inny wymiar tej rozmowy. Nie od wczoraj wiadomo, Þe miêdzy prezydentem Gdañska a bezdomnym prezydentem Gdyni Wojciechem Liskiem rozgrywa siê cicha walka o sukcesy. Nie od wczoraj teþ wiadomo, Þe gwiazd¹ i pupilem trójmiejskiej gazety, o której mowa, jest prezydent Lisek. Jest najczêstszym goœciem jej ³amów, pokazywanym zawsze w superlatywach. Szefostwo gazety chce mieć dobry uk³ad z w³adzami Gdyni prawdopodobnie dlatego, Þe siedziba redakcji znajduje siê w³aœnie w tym mieœcie. I to nas specjalnie nie dziwi. Takie Þycie Ale trudno wybaczyć marsza³kowi P³aÞyñskiemu, Þe daje siê wmanipulować w te rozgrywki. zom Starosta koœcierski Grzegorz Cyrzan aktualnoœci W pierwszym rzêdzie Kaszubi z krwi i koœci: (od lewej) pose³ z Wejherowa Jerzy Budnik, prezes ZKP, starosta pucki Artur Jab³oñski, przewodnicz¹cy sejmiku pomorskiego Brunon Synak i wicemarsza³ek pomorski Mieczys³aw Struk Wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela Od lewej: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wicemarsza³ek Senatu - Maciej P³a yñski i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni Jerzy Miotke Fot. Ewa Grabowska Zdjêcia: Ewa Grabowska 4 5

4 œmietanka towarzyska Dla gwiazd już uznanych Prezydent Gdañska - Pawe³ Adamowicz i laureaci ze statuetkami Neptuna: Volker Schlondroff, Jan A. P. Karczmarek i Andrzej Wajda Nie istnieje porz¹dny festiwal bez zwyczajów i tradycji. PoniewaÞ Festiwal Gwiazd by³ w Gdañsku po raz pierwszy, tradycje trzeba by³o zacz¹ć wypracowywać. Nale- Þy do nich wyróþnienie nazwane Statuetk¹ Neptuna. Statuetka, przedstawiaj¹ca boga mórz, niestety nie przypomina Neptuna z D³ugiego Targu tylko przedstawia dostojnego starca przybranego w d³ugie szaty. Jej twórc¹ jest Jan Szczypka znany W ramach Festiwalu Gwiazd odbywa³y siê w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku spotkania literackie prowadzone przez Kazimierê Szczukê. Bohaterk¹ jednego z nich by³a wejherowianka z urodzenia Dorota Mas³owska, autorka os³awionej Wojny polsko-ruskiej pod flag¹ bia³o- -czerwon¹ i jeszcze mniej udanej ksi¹þki Paw królowej. Panna Dorota czyta³a fragmenty swych dzie³ i tak jak treœć by³a interesuj¹ca, tak forma wprowadza- ³a zaþenowanie. Cicho, niewyraźnie, be³kot Wada wymowy? A gdy do³¹czy³a do tego Kazimiera Szczuka ze swoim obrzydliwym rrr, nie chcia³o siê ani s³uchać, ani patrzeć. Nie przeszkadza³o to paniom w poczuciu gwiazdorstwa. Mas³owskiej przeszkadza³y b³yski fleszów, a Szczuka stwierdzi³a, Þe fotoreporterzy j¹ rozpraszaj¹ i wszystkich wyprosi³a za drzwi. A my chcieliœmy przypomnieć obu paniom, Þe gdyby nie media (fotoreporterzy, juþ gdañszczanom jako projektant pomnika Jana Heweliusza ustawionego nieopodal Ratusza Staromiejskiego. Jerzy Zelnik odczyta³ przes³anie, którym kierowali siê jurorzy (wœród nich by³ prezydent Pawe³ Adamowicz): - w sposób szczególny honorować miêdzynarodowych twórców kina, tworz¹cych dzie³a rangi œwiatowej. Nie musz¹ być to Polacy, ale musz¹ być z Polsk¹, a najlepiej z Gdañskiem, zwi¹za- Pseudogwiazdki, ale ważne Gwiazdy Mas³owska i Szczuka którzy tak bardzo im przeszkadzaj¹), nie istnia³yby w œwiadomoœci Polaków. Ksi¹Þki Mas³owskiej, owszem w koñcu trafi³yby na jakiœ podatny grunt, ale Szczuki to chyba nikt nie chcia³by s³uchać, a tym bardziej ogl¹dać, bo ani ona atrakcyjna, ani sympatyczna. Pani Szczuko, niech pani dziêkuje telewizji TVN, Þe zechcia³a pani¹ wykreować! A przy okazji gratulujemy Fot. Anna K³os ni. Statuetkê numer jeden otrzyma³ najpopularniejszy w œwiecie polski reþyser Andrzej Wajda, laureat Oskara za ca³okszta³t twórczoœci z roku Drugiego w kolejnoœci Neptuna otrzyma³ niemiecki reþyser o miêdzynarodowej s³awie Volker Schlondorff. Obu ³¹czy fakt, Þe najlepsze filmy nakrêcili w oparciu o wybitne dzie³a literackie. Wajda Ziemiê Obiecan¹, Wesele, Panny z Wilka, Popio³y, Popió³ i diament. Schlondorff Blaszany bêbenek, Króla Olch, Utracon¹ czeœć Katarzyny Blum. Obaj twórcy s¹ z Gdañskiem zwi¹zani. Wajda tu w³aœnie debiutowa³ jako reþyser teatralny sztuk¹ Kapelusz pe³en deszczu, stworzy³ film Cz³owiek z Þelaza na kanwie wydarzeñ s³ynnego solidarnoœciowego przewrotu. Schlondorff po latach podj¹³ ten sam temat w filmie Strajk. Bohaterka Gdañska. Pokaz przedpremierowy odby³ siê trakcie festiwalu. Trzeci laureat Jan A. P. Kaczmarek jest twórc¹ muzyki do szeregu wybitnych filmów 30 d³ugometraþowych i dokumentalnych. Ten sta³y wspó³pracownik Agnieszki Holland jest teþ zdobywc¹ Oscara. WyróÞniono zatem twórców o niepodwaþalnym dorobku, s³awy w œwiecie uznane. Zabrak³o festiwalowi tylko œwieþej krwi. Przeszed³ walec i wyrówna³? Anna Kłos pomys³owoœci na autokreacjê parodiowanie niepe³nosprawnej Magdy Buczek, róþañcowych kó³ek i krzyk Þe antypatia bierze siê z feminizmu i Þydowskiego pochodzenia S¹ ludzie, którzy dla rozg³osu zrobi¹ wszystko. Na gwa³t chc¹ zaistnieć. Pcha siê pani Szczuka, mamy nadziejê Þe bezskutecznie. Fot. Hania Maliszewska Klasyka i piêkno Gra yna Barszczewska Jerzy Stuhr da³ z siebie wszystko Joanna Brodzik w d insach? Jerzy Zelnik Festiwal nie taki świetny Jedenasty Festiwal Gwiazd w Gdañsku (przeniesiony z Miêdzyzdrojów) wcale nie by³ tak udan¹ imprez¹, jak zapowiada³ jej g³ówny organizator, prezes Instytutu Sztuki w Krakowie Jacek Wilczyñski. Chwa³a, oczywiœcie, w³adzom Gdañska i województwa pomorskiego, Þe w³¹czy³y siê w organizacjê i dopilnowa³y, by to ciekawe wydarzenie trafi³o na grunt gdañski. Miêdzyzdroje maj¹ czego Þa³ować, ale jednoczeœnie mog¹ siê cieszyć, Þe u nich dostêp do gwiazd by³ wiêkszy. Bo gwiazdy s¹ dla ludzi, a w Gdañsku obejrzeć z bliska choćby jedn¹ z nich graniczy³o z cudem. Trzeba by³o mieć duþo szczêœcia, Þeby spotkać kogoœ na D³ugiej, a nie daj BoÞe poprosić o autograf (Krystyna Janda nawet dziecku odmawia³a, maszeruj¹c zamaszyœcie przed siebie). Uroczystoœć odciœniêcia d³oni na nowej gdañskiej Promenadzie Gwiazd by³a odizolowana barierkami i kordonem ochroniarzy od wszystkich obcych, czyli tych, którzy nie znaleźli siê w posiadaniu specjalnej karty VIP. Fotoreporterów zagoniono w zagrodê, jak trzodê chlewn¹ i stamt¹d przeciskaj¹c siê (wchodz¹c jeden na drugiego) próbowali robić jakiekolwiek ujêcia. CiêÞko by³o, bo gwiazdy, gdy odciska³y d³onie, zazwyczaj odwraca³y siê pupkami, jarz¹c twarz do kamery TVP2, która mia³a wy³¹cznoœć. Atrakcj¹ festiwalu, na dodatek wspania³¹ (tak podawali w zaproszeniu), mia³a być prawdziwa morska plaþa, usypana na O³owiance na powierzchni 6800 m 2. Niestety, choćby zasypano ca³¹ Starówkê, nie bêdzie to nigdy to samo, co naturalna plaþa i morze w Miêdzyzdrojach. omz Andrzej Chyra Andrzej Grabowski œmietanka towarzyska Trudno oprzeæ siê wdziêkowi Gabrieli Kownackiej. Wie o tym Jerzy Maksymiuk. (Oboje odcisnêli swoje d³onie) Zagroda dla fotoreporterów, ustawiona za daleko od sceny i na zbyt ma³ej powierzchni, by swobodnie robiæ zdjêcia. Czy ten g³upi pomys³ by³ dzie³em re ysera koncertu Andrzeja Strzeleckiego? Zdjêcia: Leonard Szmaglik 6 7

5 œmietanka towarzyska Z Więziennej - Wieża Jantarowa Hitem sezonu jest Muzeum Bursztynu w gdañskim Zespole Przedbramia, na pocz¹tku Drogi Królewskiej, miêdzy Bram¹ Z³ot¹ a WyÞynn¹. Jego otwarcie by³o wielk¹ atrakcj¹ towarzysk¹. Kiedy 28 lipca 1724 roku gdañski rzemieœlnik, Johan Georg Zernebach skoñczy³ bursztynowy kabinet, nawet do g³owy mu nie przysz³o, Þe jego dzie³o, wywêdrowawszy w œwiat, wróci do Gdañska poprzez Monachium prawie 280 lat później. A tak w³aœnie siê sta³o. Zarówno ten eksponat, jak i kilka innych obecne w³adze miasta kupi³y od antykwariusza Georga Laue z Monachium. Przyby³ on na wernisaþ z bratem Albrechtem. Innym goœciem wernisaþu by³ W³adymir Matwiejew, dyrektor ErmitaÞu. Przyjecha³ z bursztynowymi eksponatami, które wypoþyczy³ z Petersburga i Carskiego Sio³a. S¹ wœród nich przedmioty, które by³y na wyposaþeniu przes³awnej Bursztynowej Komnaty: szkatu³a, miska do golenia dla cara, popiersie carycy Katarzyny i neseserek na ig³y. WieÞowe muzeum urz¹dzono z pomys³em i fantazj¹. Jest kondygnacja edukacyjna, na której moþna zobaczyć (multimedialnie) jak przed milionami lat bursztyn powstawa³. S¹ imponuj¹cej wielkoœci bry³y tego kruszcu. Wœród tych z inkluzjami rarytasem jest Jaszczurka Gier³owskiej (nazwana tak od nazwiska osoby, która j¹ znalaz³a na plaþy w Stogach). Fundacja Bankowa im. Kronenberga kupi³a tê jaszczurkê (zatopion¹ w bursztynie 40 mln lat temu) za 85 tysiêcy z³ i podarowa³a muzeum. Czwarte piêtro zajmuje autorska kolekcja Lucjana Myrty z Sopotu. Wiele tu ciekawostek, wœród nich wykonany z jednej 2,5 kg bry³y akt kobiecy wed³ug Augusta Rodina. NajwyÞej umieszczono wyroby wspó³czesnych bursztynników. Przed kilkoma wiekami w tych pomieszczeniach straþnicy pilnowali wiêźniów. Czy ich duchy bêd¹ teraz czuwa³y nad bursztynowym skarbem? Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Adam Koperkiewicz na wszelki wypadek kaza³ zainstalować najnowoczeœniejsze systemy ostrzegania i kurtynê wodn¹, która w³¹cza siê na wypadek poþaru. Anna Kłos Czy Ziobro rozwikła tajemnicę zbrodni? Agnieszkê Frykowsk¹ (Frytkê) znamy g³ównie z wybryków (seks przed kamerami w jacuzzi, a ostatnio operacja plastyczna nosa sfinansowana przez Fakt ). Ale nie wszyscy wiedz¹, Þe pochodzi ona z rodziny dotkniêtej od pokoleñ tragedi¹. Jej dziadek (pisarz) Wojciech Frykowski zosta³ brutalnie zamordowany w willi Romana Polañskiego w Los Angeles przez bandê Charlesa Mansona, a ojciec Bart³omiej (operator filmowy) zgin¹³ od pchniêcia noþem w brzuch w domu Karoliny Wajdy (w dworku w G³uchach). Do dzisiaj jego œmierć owiana jest tajemnic¹, chociaþ minê³o siedem lat. Karolina Wajda utrzymuje, Þe pope³ni³ samobójstwo - niczym samuraj. Dlaczego jednak do czasu przyjazdu policji zatar³a wszystkie œlady, umy³a nóþ i pod³ogê z krwi? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć i dla Þadnych s³uþb nie stanowi³o ono punktu zaczepienia, bo œledztwo umorzono. Przyczyn naleþy chyba szukać w ojcu - Andrzeju Wajdzie. Bo jak napisa³ w swoim felietonie Waldemar ysiak ( Gazeta Polska nr 4 z 2 czerwca br.), co wolno Wajdzie, to nie tobie smrodzie! Niedawno reþyser popar³ prawników i sêdziów w konflikcie z PiSem. Niewykluczone, Þe by³ to wyraz wdziêcznoœci za to, Þe kiedyœ prokuratura i s¹d ulgowo potraktowa³y córeczkê. MoÞe jednak PiS doprowadzi do wzmoþenia œledztwa? I wreszcie odpowiedni aparat wywi¹þe siê ze swych podstawowych obowi¹zków w sprawie tej niewyjaœnionej zbrodni. om œmietanka towarzyska Legenda koszykówki Marsza³ek pomorski Jan Koz³owski spotka³ siê w swoim gabinecie z legend¹ wybrzeþowej koszykówki Edwardem Jurkiewiczem. Niedawno zosta³ on wybrany najlepszym koszykarzem 60-lecia Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki w Gdañsku. Z tej okazji otrzyma³ od marsza³ka puchar, którego nie móg³ odebrać podczas gali 60-lecia POZK. E. Jurkiewicz by³ zawodnikiem GKS WybrzeÞe, jednym z najwiêkszych talentów w historii polskiej koszykówki. Dzisiaj mieszka we Francji. Fot. Hania Maliszewska Oklaski dla Joanny Gr¹ awskiej kierownika Muzeum Bursztynu Kiedy po Wojnie Szeœciodniowej w 1967 roku próbowano na zebraniu gdañskiego oddzia³u Towarzystwa Spo³eczno Kulturalnego ydów w Polsce doprowadzić do podjêcia uchwa³y potêpiaj¹cej politykê Izraela, m³ody jego cz³onek Jakub Szadaj wyszed³ z sali, a za jego przyk³adem inne osoby. Uchwa³y co prawda nie podjêto, ale oddzia³ rozwi¹zano. Natomiast na kanwie nieco późniejszych wydarzeñ marcowych 1968 roku tenþe Jakub Szadaj, student Politechniki Gdañskiej, otrzyma³ najwyþszy spoœród pozosta³ych uczestników wyrok polityczny 10 lat pozbawienia wolnoœci. Z czego spêdzi³ w wiêzieniu ponad piêć lat. Ironia historii sprawi³a, Þe to w³aœnie by³y wiêzieñ polityczny Jakub Szadaj po latach i w zupe³nie odmiennych warunkach spo³eczno-politycznych reaktywowa³ oddzia³ TSK w Gdañsku w 1990 roku. Obecnie naleþy on do najaktywniejszych w Polsce i jest znany z takich imprez jak: S³upskie Dni Kultury ydowskiej, Antystress po Þydowsku, Tygiel mniejszoœci, czy teþ sztandarowe Ba³tyckie Dni Kultury ydowskiej w Gdañsku, zorganizowane w tym roku po raz siódmy. Lata wytêþonej, spo³ecznej pracy przynios³y efekty i ostatnio p. Jakub na Zjeździe Krajowym Zdjêcia: Anna K³os T³um zape³ni³ wewnêtrzny dziedziniec i balkony Jakub Szadaj doceniony przez społeczność żydowską Towarzystwa Spo³eczno Kulturalnego ydów w Polsce wszed³ nie tylko do licz¹cego 21 cz³onków Zarz¹du G³ównego, ale takþe do jego dziewiêcioosobowego prezydium. Gratulujemy! (jb) Jakub Szadaj z Szymonem Szurmiejem i Danielem Olbrychskim Fot. Ma³gorzata Lelo Pierwszy raz i od razu wygrana! W S³upsku w ramach X Œwiêta Ryby odby³y siê mistrzostwa VIP-ów w wêdkowaniu. Zwyciêzczyni¹ konkursu zosta³a pos³anka Samoobrony Danuta Hojarska. W ci¹gu godziny z³owi³a siedem ryb (drugi wynik to trzy ryby). Sukces o tyle wielki, Þe konkurentami pani pose³ byli mêþczyźni (niektórzy zapaleni wêdkarze), a ona sama trzyma³a wêdkê i ³owi³a ryby pierwszy raz w Þyciu! zo Danuta Hojarska otrzyma³a w nagrodê pami¹tkowy dyplom Modrzewiowy Dwór - otwarcie w sierpniu W³aœciciel Hotelu Merkury w Straszynie Eugeniusz Lewandowski buduje na trasie Gdañsk - Starogard Gdañski kompleks gastronomiczny o powierzchni 1000 metrów kw. Bêdzie restauracja, parking na samochody osobowe i tiry oraz kilka pokojów wypoczynkowych dla znuþonych kierowców. Nowy obiekt - o nazwie Modrzewiowy Dwór zostanie otwarty juþ w sierpniu. oz 8 9

6 Aktorka Emilia Krakowska i dyrektor Hotelu Mercure Hevelius Loretta Neufeld-Ziêba (selekcjoner) z pracownikami (sêdzi¹ i napastnikiem) Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz wrêcza statuetkê Jackowi Federowiczowi Zdobywcy Grand Prix, Jacek Kêcik i Waldemar Malicki z Jolant¹ Fajkowsk¹ Pierwszy z lewej Bogus³aw Kaczmarczyk, czyli pacjent Nowak z serialu Daleko od noszy. Drugi z prawej Maciej Kraszewski z radiowej trójki Szczęśliwa siódemka Dobrego Humoru Grand Prix B³êkitny Melonik Charliego - Jacek Kêcik i Waldemar Malicki, twórcy programu Co tu jest grane 1. Najdowcipniejszy serial komediowy - Rancho w reþyserii Wojciecha Adamczyka 2. Najzabawniejszy talk show - DuÞe dzieci w reþyserii Leszka Kumañskiego 3. Widowisko muzyczno-rozrywkowe Taniec z Gwiazdami w reþyserii Wojciecha Iwañskiego 4. Najdowcipniejsza Audycja Radiowa - Radar w reþyserii Paw³a KuÞela i Mariusza Koz³owskiego (w Polskim Radiu Koszalin) 5. Najlepsza aktorka komediowa - Iwona Wszo³kówna za rolê w serialu Ale siê krêci w reþyserii Macieja Wojtyszki 6. Najlepszy aktor komediowy - Krzysztof Kowalewski za rolê w serialu Daleko od noszy w reþyserii Krzysztofa Jaroszyñskiego 7. Nagrody specjalne: Leon Niemczyk za ci¹g³e poszukiwanie nowych form wyrazu w serialu Rancho i Adam Ferency za rolê w serialu Niania mundialowa. Wystrój, wystêpy artystyczne, sposób podania potraw, atmosfera wszystko nawi¹zywa³o do mistrzostw œwiata w pi³ce noþnej. Gratulujemy pomys³owoœci pani dyrektor hotelu i jej pracownikom. zoo Zdjêcia: Ma³gorzata Lelo, Leonard Szmaglik Na prze³omie czerwca i lipca Gdañsk ogarn¹³ dobry humor, czyli siódma edycja Festiwalu Dobrego Humoru, zorganizowana m.in. przez Urz¹d Miasta Gdañska i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, a wyprodukowana (jak zawsze) przez Video Studio Gdañsk Marka ochwickiego. Festiwalowi towarzyszy³y inne imprezy: Parada Dobrego Humoru, konkurs m³odych polskich kabaretów, festiwal sztuki kulinarnej, konkurs i wystawa rysunku satyrycznego oraz Okr¹g³y Stó³ Satyryków. Jury przyzna³o nagrody w kilku kategoriach (wyniki obok) i nagrodzi³o za ca³okszta³t twórczoœci satyrycznej Jacka Fedorowicza. To bardzo waþna, prestiþowa nagroda, przyznawana na podstawie nominacji zg³oszonych przez cz³onków Akademii Dobrego Humoru, któr¹ tworz¹ dotychczasowi laureaci festiwalu, jurorzy z poprzednich edycji oraz przedstawiciele organizatorów i sponsorów. Swoje nagrody przyzna³a teþ publicznoœć, wyróþniaj¹c: ulubiony serial komediowy ( Daleko od noszy ), program rozrywkowy ( Szk³o kontaktowe ) i gwiazdê uœmiechu (aktorka Hanna Œleszyñska). Bankiet na zakoñczenie festiwalu odby³ siê w Hotelu Mercure Hevelius. Organizacja dopiêta na ostatni guzik, aranþacja El bieta Ma³gorzata Kruk - przewodnicz¹ca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 10 Andrzej Strzelecki i najprzystojniejsza gwiazda festiwalu Maciej Zakoœcielny Od lewej: Jakub Szadaj, Zuzanna Drymer, Dawid Szadaj i Ma³gorzata Szadaj W³aœciciel gdañskiego klubu nocnego Romantica Stefan hrabia Matkowski-Miklaszewicz herbu Sas, Jerzy Gruza (smakosz) i p. Stasio z Warszawy (mi³oœnik Harleyów) Ewa Wiœniewska w œwietnym humorze i w dobrym towarzystwie Kevin Aiston z laskami z ywca Najsympatyczniejsza buzia i dobry duszek, ale niez³omny juror festiwalu Magdalena Stu yñska Nasza dobra znajoma z NZOZ Dentical w Gdañsku doktor Ania Ratkowska (z prawej) z przyjació³mi Prezes spó³ki Panaceum - Edward Œciubid³o z on¹ Szef Totalizatora Sportowego Oddzia³ w Gdañsku Zbigniew Czepu³kowski i jego ona Barbara Rówieœnicy trzymaj¹ siê razem. Leon Niemczyk i Krystyna ubieñska W³aœciciel w³oskich restauracji Leone - Leszek KaŸmierczak (szczêœliwy) z narzeczon¹

7 Goœcie z Uffenheim, wójt Leszk Grombala, przewodnicz¹cy Stanis³aw Grochocki, Danuta i Andrzej Przyby³o (browar Amber) Dojenie Muæki wzbudzi³o wiele emocji Nagrodê dla Smo³dzina wrêcza przewodnicz¹cy Rady Gminy Przodkowo Franciszek Rzeszewicz (z lewej) i gminny komendant Zwi¹zku OSP w Przodkowie Leon Deyk Ma³a Miss Przodkowa Ola Halman Nagrodê dla OSP Przodkowo wrêcza wójt gminy Andrzej Wyrzykowski Kolbudy witają lato O puchar wójta Rozmawiaj¹ wójt gminy Kolbudy dr Leszek Grombala i wiceprezydent Gdañska Szczepan Lewna. W œrodku starosta gdañski - Bogdan Dombrowski. Z lewej przewodnicz¹cy Rady Gminy Kolbudy Stanis³aw Grochocki W sobotnie popo³udnie 1 lipca mieszkañcy Kolbud powitali nadejœcie lata. Gminny festyn odby³ siê na terenie Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego. Wœród licznych atrakcji by³y koncerty zespo³ów Im-Puls, Ptaky i Kombii oraz wystêp kabaretu Klika. Nie zabrak³o konkursów duþe emocje wzbudzi- ³o dojenie krowy Mućki. Wylosowano takþe bezp³atne wycieczki do Uffenheim w Niemczech. W³aœnie z tego bawarskiego regionu na zaproszenie w³adz gminy przybyli honorowi goœcie, którzy ponownie odwiedz¹ Kolbudy w październiku, aby podpisać umowê o partnerstwie i wspó³pracy. Jak powiedzia³ wójt Kolbud dr Leszek Grombala, grupa z Uffenheim ma liczyć blisko 100 osób. Tymczasem od kilku lat, co roku kilkudziesiêciu uczniów z kolbudzkich szkó³ odwiedza to bawarskie miasteczko w ramach wymiany. W³adze gminy maj¹ nadziejê, Þe po oficjalnym podpisaniu dokumentów, polsko-niemieckie wiêzi jeszcze bardziej siê zacieœni¹. Festyn zakoñczy³ wystêp zespo³u The Postman, który uraczy³ zgromadzon¹ publicznoœć przebojami z repertuaru Beatlesów i Czerwonych Gitar. eg Trzeci Piknik Rodzinny i Gminne Zawody StraÞackie odby- ³y siê 9 lipca w niedzielê na stadionie gminnym w Przodkowie (powiat kartuski). W zawodach sportowo-poþarniczych w grupie cz³onków czynnych pierwsze miejsce zajê³a Ochotnicza StraÞ Po- Þarna Przodkowo. W ramach pikniku odby³ siê czwarty turniej so³ectw o puchar wójta Andrzeja Wyrzykowskiego. Puchar trafi³ do r¹k so³ectwa Przodkowo Dzia³ki (so³tys Piotr Müller). Drugie miejsce zajê³o so³ectwo Czeczewo (so³tys Zofia Toporek), a trzecie K³osowo (so³tys Ewa Czajkowska, Þona znanego z naszych ³amów admira³a Jêdrzeja). DuÞe emocje, g³ownie wœród mam, wzbudzi³y wybory Ma³ej Miss Przodkowa. Specjalnie powo³ane jury przyzna³o tytu³ szeœcioletniej mieszkance Przodkowa Oli Halman. Dla dzieci przygotowano teþ przedstawienie teatralne artystów z Krakowa Skarbnikowe dary, pokazy magii i malowanie twarzy, gry, konkursy i darmowe zjeþdþalnie. Wieczorem rozpoczê³a siê biesiada kaszubska z zespo³em Alibi, a mi³oœnicy pi³ki noþnej mogli ogl¹dać fina³ mistrzostw œwiata na telebimie. or So³tys K³osowa - Ewa Czajkowska (z lewej) i Ró a Rzeszewicz Zdjêcia: Ewa Grabowska Z prawej wójt gminy Nowa Karczma Alojzy Szoska Koncert zespo³u Im-Puls. Wokalistka Daria Zaradkiewicz Gwiazdy festynu, kabaret Klika, Marek Sobczak i Antoni Szpak Ks. pra³at Janusz Rekowski i dziekan kanonik Józef Nowak Zdjêcia: Ewa Grabowska Przewodnicz¹cy Rady Gminy Chmielno - Marian Kwidziñski z jednostki PSP w Kartuzach (z lewej) i komendant PSP w Kartuzach Edmund Kwidziñski Halina Kleba z córeczkami Laur¹ (z lewej) i Waness¹, która zdoby³a nagrodê za najpiêkniejsz¹ sukienkê Jednym z jurorów by³a Wicemiss Ziemi Pomorskiej 2006 Agnieszka Koz³owicz

8 Nasza droga do Zintegrowanego Systemu Zarządzania QSE (Quality, Safety, Environmental) Od 26 do 28 kwietnia audytorzy BVQI przeprowadzili w Saur Neptun Gdañsk S.A. audyt certyfikuj¹cy Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, po czym jednostka certyfikuj¹ca zarekomendowa³a SNG S.A. do przyznania Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania. - Otrzymuj¹c Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania, SNG znalaz³o siê w elitarnym klubie, do którego naleþy nie wiêcej niþ 10 proc. certyfikowanych w Polsce firm. To potwierdza wyj¹tkow¹ pozycjê spó³ki i jednoczeœnie zobowi¹zuje do kontynuowania wybranej drogi. yczê wiêc pañstwu dalszych sukcesów - powiedzia³ dyrektor BVQI Ryszard Jankowski wrêczaj¹c certyfikat. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania QSE przyznany przez BVQI dla SNG S.A. jest waþny jest do roku Droga do jakoœci zaczê³a siê od Deklaracji Jakoœci, podpisanej w 1998 roku przez dyrektora generalnego spó³ki Zbigniewa Maksymiuka, pierwszego dokumentu systemu, w którym SNG zobowi¹za³a siê do wdroþenia nowej jakoœci organizacji, bezpieczeñstwa pracy i rozwi¹zañ technicznych. Tak szeroki zakres problematyki jakoœciowej sprawi³, Þe wszyscy pracownicy w obszarze certyfikowanym oraz wspó³pracuj¹cych z nimi komórkach organizacyjnych musieli podj¹ć olbrzymi wysi³ek oraz pobudzić wyobraźniê pozwalaj¹c¹ na po³¹czenie dzia³añ wynikaj¹cych z codziennych obowi¹zków ze skutkami, jakie te dzia³ania wywo³uj¹. Dla potrzeb systemu trzeba by³o opracować i wdroþyć nowe procedury, a takþe wiele dokumentów drobiazgowo opisuj¹cych system i przebiegaj¹ce w nim procesy. Nasza droga do Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania: Jako pierwsza firma wodoci¹gowa w Polsce SNG wdroþy³a system jakoœci dla Laboratorium Centralnego w zakresie badañ wody i œcieków zgodny z norm¹ PN-EN 45001:1993 (Ogólne kryteria dzia³ania laboratoriów badawczych) i Przewodnikiem ISO/ IEC 25:1990 wyd. III (Ogólne wymagania dotycz¹ce kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych), zast¹piony nastêpnie certyfikatem ISO/IEC Kolejnym etapem na drodze do œwiatowych standardów by³o opracowanie i wdroþenie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ PN-ISO 9002:1994. Zarz¹d Saur Neptun Gdañsk S.A. uznaj¹c stan i ochronê œrodowiska za priorytetowe, na równi z jakoœci¹ i bezpieczeñstwem pracy i kontynuuj¹c wczeœniej przyjêt¹ strategiê, podj¹³ decyzjê o wdroþeniu systemu zarz¹dzania œrodowiskowego, zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 14001:1996 Zarz¹dzanie œrodowiskowe. Pocz¹tkowo norma obejmowa³a ujêcie powierzchniowe w Straszynie, ujecie g³êbinowe Lipce oraz Oczyszczalniê Wschód. W 2001 roku spó³ka wdroþy³a wymagania nowego wydania normy ISO 9002, a mianowicie ISO 9001:2000. Zaœ w roku 2004 wdroþona zosta³a norma PN-N-18001:2004 obejmuj¹ca zarz¹dzanie BHP. Na kolejnym etapie, konsekwentnie realizuj¹c program dochodzenia do QSE, spó³ka wdroþy³a normê ISO dla ca³ej organizacji (z wy³¹czeniem przeznaczonej do likwidacji oczyszczalni Zaspa). Fakt ten pozwoli³ starać siê firmie o Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania. Praca zwi¹zana z przygotowaniem audytu oraz wymian¹ dokumentów i procedur procesowych wymaga³a olbrzymiego zaangaþowania zespo³u wdraþaj¹cego oraz wszystkich pracowników firmy. Od lewej: Jacek Kieloch - wiceprezes zarz¹du SNG, Zbigniew Maksymiuk - prezes zarz¹du, Philippe Toussaint - cz³onek zarz¹du i Stanis³aw Miko³ajski - dyrektor produkcji. Prezes Maksymiuk podziêkowa³ kadrze kierowniczej SNG za zaanga owanie podczas wdra ania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Wprowadzone aystemy zarz¹dzania, potwierdzone Zintegrowanym Certyfikatem QSE, nie tylko pozwalaj¹ na sprawniejsze funkcjonowanie firmy, ale wyrabiaj¹ we wszystkich jej pracownikach œwiadomoœć wspó³dzia³ania i poczucie odpowiedzialnoœci, nie koñcz¹ce siê jedynie na wype³nieniu zadañ wynikaj¹cych z danego stanowiska pracy. WdroÞenie tego systemu to bezsprzecznie wiêksza satysfakcja dla klienta i optymalizacja zarz¹dzania w firmie, co bezpoœrednio przek³ada siê na efekty zauwaþalne i odczuwalne zarówno przez za³ogê, jak i przez mieszkañców, dla których firma pracuje. SNG S.A. jest jedn¹ z nielicznych firm w Polsce zarz¹dzaj¹cych sieci¹ wod.-kan., która uzyska³a Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania QSE, na zgodnoœć z wymaganiami trzech norm PN-EN ISO 9001:2000, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Uzyskanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania potwierdzi³o zaangaþowanie przedsiêbiorstwa w dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska, wzmocni³o œwiadomoœć z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy wœród pracowników oraz umocni³o pozycjê SNG jako lidera w branþy. Certyfikat bêd¹cy potwierdzeniem najwyþszego poziomu zarz¹dzania systemowego w obszarze dzia- ³alnoœci SNG S.A. obejmuje projektowanie i rozwój, uzdatnianie i dystrybucjê wody, odbiór i oczyszczanie œcieków oraz obs³ugê klienta. Ryszard Jankowski - dyrektor jednostki certyfikuj¹cej BVQI Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Debata o Wodzie Mieszkañcy Gdañska coraz bardziej zainteresowani s¹ kwestiami zwi¹zanymi ze swoim zdrowiem, œrodowiskiem i jakoœci¹ Þycia. Zawsze pragnêli mieć moþliwoœć wp³ywania na aspekty zdrowotne i œrodowiskowe. Tak¹ moþliwoœć gdañszczanie uzyskali w czasie kolejnej Debaty o Wodzie, zorganizowanej tradycyjnie przez Saur Neptun Gdañsk S.A. 22 czerwca br., pod patronatem prezydenta miasta Paw³a Adamowicza. Prezes SNG - Zbigniew Maksymiuk odpowiada na pytania zebranych Prezydenta reprezentowa³ zastêpca Szczepan Lewna, bezpoœrednio odpowiedzialny za nadzór i kontakty z wodoci¹gami. W tym roku, tak samo jak w latach poprzednich, mieszkañcy i zaproszeni goœcie licznie przybyli do Sali Posiedzeñ Rady Miasta Gdañska, gdzie mogli uczestniczyć w rozmowach z przedstawicielami Miasta, Saur Neptun Gdañsk S.A., Gdañskiej Infrastruktury Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - na wszelkie interesuj¹ce ich zagadnienia zwi¹zane z gdañsk¹ wod¹. SNG S.A. reprezentowali: prezes Zarz¹du Zbigniew Maksymiuk i dyrektor techniczny spó³ki Stanis³aw Miko³ajski. Spotkanie poprzedzone zosta³o zaproszeniami w prasie i radiu. By³o to juþ siódme spotkanie w ramach realizacji projektu przedsiêbiorstwa zrównowaþonego rozwoju, którego naczelnym zadaniem jest dialog i bezpoœrednia komunikacja z mieszkañcami - klientami SNG oraz instytucjami aktywnie uczestnicz¹cymi w procesie dostawy wody pitnej do mieszkañ w Gdañsku. Takie forum to niezwykle cenna p³aszczyzna wymiany pogl¹dów. W spotkaniu bardzo aktywny udzia³ wziêli naukowcy z Politechniki Gdañskiej, przedstawiciele spó³dzielni mieszkaniowych, dziennikarze prasowi i radiowi. Debatê poprowadzi³ znany dziennikarz radia Eska Nord Krzysztof Mielewczyk. W pierwszej czêœci jako wprowadzenie do dyskusji - zosta³y Wiceprezydent Gdañska - Szczepan Lewna wita uczestników debaty. Z lewej Renata Jaz³owiñska (Sanepid Powiatowy) i Stanis³aw Miko³ajski dyrektor techniczny SNG Szczepan Lewna zastêpca prezydenta Gdañska Debaty publiczne to jedna z najskuteczniejszych form komunikowania siê z tzw. szerok¹ opini¹ publiczn¹. Formu³a zaproponowana i realizowana od kilku lat przez Saur Neptun Gdañsk okaza³a siê skuteczna i zosta³a zaakceptowana przez gdañszczan, o czym œwiadczy ich obecnoœć na kaþdej debacie. Dziêki debatom uda³o siê za³atwić takþe kilka istotnych dla mieszkañców spraw, jak np. problem korozji wody ciep³ej czy zmianê œrodka dezynfekuj¹cego na ujêciu w Straszynie. zaprezentowane najwaþniejsze informacje zwi¹zane z dzia³aniami technicznymi i eksploatacyjnymi maj¹cymi na celu utrzymanie w³aœciwej jakoœci dostarczanej do wodoci¹gu centralnego wody oraz utrzymanie sprawnoœci sieci wodoci¹gowej. W czasie debaty zosta³y zaprezentowane wyniki badañ z monitoringu jakoœci wody prowadzone przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹, potwierdzaj¹ce fakt, Þe woda w Gdañsku jest dobrej jakoœci. Technologie uzdatniania wody stosowane przez Saur Neptun Gdañsk S.A. ci¹gle ewoluuj¹, co pozwala na systematyczne podnoszenie jakoœci wody w zakresie wskaźników sanitarnych. Specjaliœci z SNG zaprezentowali wyniki przeprowadzonych przez siebie badañ, zainspirowanych artyku³em red. Kazimierza Netki z Dziennika Ba³tyckiego, dotycz¹cych zawartoœci minera- ³ów, tzw. pierwiastków Þycia w wodzie wodoci¹gowej w porównaniu z wodami mineralnymi dostêpnymi w sklepach. Okazuje siê, Þe zawartoœć minera³ów w wodzie wodoci¹gowej generalnie nie róþni siê od ich zawartoœci w mineralnej wodzie butelkowanej, a czasami poziom ten jest wyþszy. W Gdañsku nieustannie podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu modernizacjê infrastruktury wodoci¹gowej. Tam, gdzie prowadzone s¹ prace remontowe, wymieniane s¹ stare rury i przy³¹cza o³owiane. Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna w ramach zainaugurowanego w maju gdañskiego projektu wodno -œciekowego, finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, podejmuje szerokie spektrum dzia³añ modernizacyjnych, budowlanych i inwestycyjnych. Obejmuj¹ one zarówno modernizacjê juþ istniej¹cych obiektów i ruroci¹gów, jak teþ budowê zupe³nie nowych. W ramach prowadzonych dzia³añ eliminowane s¹ po kolei przy³¹cza o³owiane oraz rury azbestowo-cementowe. W celu poprawy jakoœci wody podejmowane s¹ na bieþ¹co intensywne prace zwi¹zane z p³ukaniem sieci wodoci¹gowej. Z roku na rok zwiêksza siê d³ugoœć czyszczonych przewodów, którymi dostarczana jest woda. Saur Neptun Gdañsk S.A. stosuje w tym zakresie róþne techniki. Jest to miêdzy innymi czyszczenie hydrokinetyczne, hydromechaniczne i hydropneumatyczne. Metody te ograniczaj¹ uci¹þliwoœć dzia³añ prowadzonych dla poprawy jakoœci przesy³anej wody, a jednoczeœnie ich róþnorodnoœć pozwala na zastosowanie tej, która bêdzie najefektywniejsza do zastosowania w konkretnym odcinku sieci wodoci¹gowej. Wœród uczestników debaty byli radni i przedstawiciele nauki. Na zdjêciu: radny W³adys³aw êczkowski, w g³êbi prof. Piotr Kowalik z Politechniki Gdañskiej W drugiej czêœci debaty g³os zabrali m.in. dr Danuta Trokowicz i prof. Piotr Kowalik z PG. Pan profesor przedstawi³ ciekaw¹ koncepcjê przesy³u gdañskiej wody na u³awy, co pozwoli³oby wyeliminować lokalne problemy zwi¹zane z wysokim poziomem fluoru w tamtejszych ujêciach. Po raz kolejny debata publiczna pozwoli³a poznać opiniê mieszkañców o jakoœci i dystrybucji wody. Na pytania zadawane przez zgromadzonych odpowiadali zaproszeni przez SNG specjaliœci oraz eksperci spó³ki. Saur Neptun Gdañsk jesieni¹ planuje zorganizować kolejn¹ debatê publiczn¹, tym razem o œciekach. JuÞ dziœ zaprasza na ni¹ wszystkich zainteresowanych.

9 Od lewej: Miros³aw Tusiewicz, Augustyn Szczerba, Ryszard Frelich, Anna Pawliszcze i W³odzimierz Biel z DNV, Wies³aw Pierzcha³a, Leszek Chrzanowski, Tadeusz Kledzik W Elektrociepłowniach Wybrzeże Czas planowania i plonowania Spó³kê akcyjn¹ Elektrociep³ownie WybrzeÞe, od lat kierowan¹ przez prezesa Zarz¹du Waldemara Dunajewskiego, cechuje tak nowoczesny styl zarz¹dzania, Þe nawet uroczystoœci zwi¹zane z podsumowaniem osi¹gniêć planuje siê tu w okresie letnim, poza sezonem wzmoþonego zapotrzebowania na ciep³o, kiedy dzia³alnoœć firmy w sposób naturalny jest spowolniona. Ostatnio w Dworze M³yniska (starannie kilka lat temu odrestaurowanej siedzibie firmy, od 2001 r. naleþ¹cej do francuskiego mocarza w dziedzinie energetyki grupy EDF), w gronie przyjació³ i najbardziej zas³uþonych pracowników, cieszono siê z przyznania certyfikatów systemów zarz¹dzania: jakoœci¹ ISO 9001, œrodowiskowego ISO 14001, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy PN-N I OHSAS Proszê nas nie pos¹dzaæ o akcyjnoœæ ani o uleganie zagranicznej modzie powiedzia³ prezes Dunajewski. Certyfikaty te wynikaj¹ z dalekosiê nej i systematycznie realizowanej strategii firmy. System Zarzadzania Jakoœci¹ jest nowym systemem wdro- onym i certyfikowanym w 2006 r. System Zarzadzania BHP oraz Œrodowiskowy wdro yliœmy w latach ubieg³ych. Pracownik by³ u nas zawsze kimœ wa nym, podmiotem a nie kó³kiem w mechanizmie przedsiêbiorstwa. Œwiadczy o tym wieloletni udzia³ firmy (jako jednej z 16 w kraju) w pilota owym programie dotycz¹cym bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz nagrody Z³oty Kask w latach: 1995, 1997, Zajmowaliœmy te czo³owe miejsca w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej: w czwarte miejsce, w 1999 trzecie miejsce. Ju wczeœniej uzyskaliœmy certyfikat SZ BHP zgodny z PN-N-18001:2004. Podobnie jeœli chodzi o ochronê œrodowiska. Proekologiczne dzia³ania spó³ki, do których naleþa³y m.in. likwidacja uci¹þliwych dla œrodowiska elektrociep³owni O³owianka w Gdañsku oraz EC1 i EC2 w Gdyni, czy budowa stacji monitoringu, zaowocowa³y uzyskaniem certyfikatu ISO 14001:1996. Zatem obecne certyfikaty s¹ przede wszystkim potwierdzeniem stylu od lat obowi¹zuj¹cego. Natomiast nowoœci¹ absolutn¹ i sukcesem licz¹cym siê w skali kraju jest wyróþnienie ZaangaÞowanie w Doskonalenie nadawane przez Europejsk¹ Fundacjê dla Zarz¹dzania Jakoœci¹ EFQM. Niewielu w kraju je ma. WyróÞnienia bywaj¹ przyznawane za wycinek dzia³alnoœci. Elektrociep³ownie WybrzeÞe s¹ jedyn¹ w Pomorskiem firm¹, której uda³o siê uzyskać to wyróþnienie za ca³okszta³t dzia³alnoœci. Jak firma dosz³a do tego osi¹gniêcia? - Systematyczn¹ prac¹ zapewni³a Swiet³ana Reszka, pe³nomocnik dyrektora, rzecznik prasowy. - Od lipca 2005 wdra ane s¹ projekty doskonal¹ce, wynikaj¹ce z pierwszej samooceny naszej spó³ki. Stopieñ realizacji tych projektów jest analizowany na spotkaniach monitoruj¹cych, które odbywaj¹ siê co 2-3 miesi¹ce. Wtedy poszczególne osoby maj¹ mo liwoœæ zaprezentowania swojego projektu, skonsultowania ewentualnych problemów oraz uzyskania ciekawych informacji od osób, które prowadz¹ projekty doskonal¹ce w pokrewnych tematach. Podczas wdra ania projektów doskonal¹cych spó³ka nasza wyst¹pi³a do Krajowej Organizacji Partnerskiej EFQM, reprezentuj¹cej European Foundation for Quality Management z siedzib¹ w Brukseli, o przyznanie europejskiego wyró nienia, jako uznania jej dotychczasowych osi¹gniêæ w dziedzinie doskonalenia funkcjonowania. Projekt prowadzimy z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W maju br. nast¹pi³a zewnêtrzna walidacja, czyli proces weryfikacji EFQM w spó³ce. Zakoñczy³ siê sukcesem. Zdajemy sobie jednak sprawê, e to dopiero pierwszy etap i wiele dzia³añ jeszcze przed nami. Firm¹ certyfikuj¹c¹ by³o Det Norske Veritas (œwiatowa czo³ówka firm w tym zakresie dzia³alnoœci). W jej imieniu certyfikaty prezesowi Dunajewskiemu wrêczy³ dyrektor W³odzimierz Biel Wiadomość z ostatniej chwili Okolicznoœciowy toast wznosz¹: Swiet³ana Reszka i Jean-Noel Reimeringer Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obraduj¹ce kilka dni później, nie tylko udzieli³o absolutorium zarz¹dowi minionej kadencji, ale równieþ powo³a³o prezesa i cz³onków zarz¹du pi¹tej kadencji. Walne powo³a³o prezesa Dunajewskiego na kolejn¹ 3-letni¹ kadencjê. Wiceprezesem zosta³ Jean Nöel Reimeringer przedstawiciel francuskiego udzia³owca. Cz³onkiem Zarz¹du zosta³ Jan Nagórski, wybrany przez pracowników. Nowo powo³any Zarz¹d na tym samym posiedzeniu udzieli³ prokury samoistnej (czyli pe³nomocnictwa w okreœlonym zakresie) Krzysztofowi Kosiorkowi dyrektorowi ekonomiczno- -finansowemu i Krzysztofowi Œwitlikowi dyrektorowi technicznemu. Prokurentem jest równieþ ElÞbieta Kowalewska dyrektor handlu i rozwoju. Nowemu Zarz¹dowi Þyczymy duþo osi¹gniêć i satysfakcji z pracy. Anna Kłos Mistrzostwem popisa³ siê kwartet The Gdañsk Philharmonic Brass Gratulacje przekazali: Mieczys³aw Szczepañski - zastêpca okrêgowego inspektora pracy ds. nadzoru Danuta Grodzicka-Kozak - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku Uczestnicy uroczystoœci, która odby³a siê w Sali Czerwonej Dworu M³yniska Prezes i Agnieszka Toczko-Gierszewska prezentuj¹ wyró nienie EFQM W imieniu wojewody pomorskiego - Piotra O³owskiego - Hanna Dzikowska, zastêpca dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa

10 Fot. Domino Si³y Kreatywne Po spotkaniu Donald Tusk upodoba³ sobie Manhattan. Zawsze chêtnie organizuje tu najrozmaitsze imprezy: spotkania, konferencje, promocjê ksi¹þki... Ostatnia konferencja lidera PO po jego spotkaniu z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem mia³a donios³e konsekwencje: sk³oni³a premiera do ubiegania siê o fotel prezydenta stolicy. - Premier nie sprawia³ wraþenia osoby przygnêbionej, choć nie ukrywa³, Þe jego sytuacja w obozie rz¹dz¹cym komplikuje siê powiedzia³ Tusk. Premier natychmiast zdementowa³ fakt poruszania tematów wewn¹trzpisowskich, a juþ nastêpnego dnia ca³a Polska wiedzia³a, jak nieskomplikowana jest jego sytuacja... Dla sztuki fotografii Wracamy do czerwcowych imienin Lecha Wa³êsy, które œwiêtowano w ogrodach prezydenta na gdañskich Polankach. (W poprzednim numerze zamieœciliœmy obszerny imieninowy fotoreportaþ.) Po raz pierwszy od kilku lat nie zjawili siê na przyjêciu (z powodu wakacji) by³y marsza³ek pomorski Jan Zarêbski i jego rezolutna Þona Teresa, w³aœcicielka firmy Lonza-Nata. By³ za to jej brat, œwietny ortopeda, ordynator w szpitalu miejskim w Gdyni. Nie przyjecha³ teþ ks. pra³at Henryk Jankowski i Þaden z waþniejszych ksiêþy. Tu i ówdzie przemyka³ jedynie ks. Cebula. Goœci przyby³o mniej niþ w roku ubieg³ym. Oko³o dwieœcie, trzysta osób, ale na pewno nie sto, jak to poda³a zwykle mijaj¹ca siê z prawd¹ Gazeta Wyborcza. Mocno rzuca³y siê w oko (zw³aszcza panów) widoczne na naszej ok³adce hostessy reklamuj¹ce wódkê Hevelius, któr¹ produkuje niejaki Mariusz Olech. Wykorzystuj¹c atrakcyjne imprezy i zdolnoœci marketingowe ³adnych dziewcz¹t, próbuje przebić siê przez trudn¹ konkurencjê, bo czego jak czego, ale alkoholu mamy duþo. Czy to siê udaje? Œrednio. Gdzie tkwi b³¹d zapytaliœmy Franciszka M¹drego, w³aœciciela gorzelni w Goszynie, jednej z najlepszych w Polsce (wszystkie szanuj¹ce siê fabryki wódki kupuj¹ od niego spirytus). - Olech zainwestowa³ w ³adn¹ butelkê, ale jej zawartoœć pozostawia wiele do Þyczenia. Spirytus jest miernej jakoœci, wódka piecze, nie zas³uguje na to atrakcyjne opakowanie. Alkohol piecze, gdy spirytus jest źle oczyszczony. Nie potrafi - nasz Olech - ocenić surowca. MoÞe dlatego, Þe sam na co dzieñ pije whisky. Nie jest smakoszem czystej. zom Uczestnicy wernisa u wystawy poplenerowej Miko³aj Po³oczañski - inþynier budowlaniec z wykszta³cenia, fotograf z zami³owania. Ma duþe sukcesy artystyczne w mediach czeskich i s³owackich. W tym roku otrzyma³ nagrodê prezesa Gdañskiego Towarzystwa Twórczoœci Fotograficznej za reportaþ z Pragi. Obecnie pracuje nad wystaw¹ z podróþy po Afryce. WernisaÞ planuje zorganizować na pocz¹tku przysz³ego roku. Adam Ruciñski - fotografia jest jego pasj¹ i recept¹ na wolny czas, zajmuje siê ni¹ od 15 roku Þycia. W pewnym okresie Þycia zaprzesta³ fotografowania, ale powróci³ do pasji 5 lat temu. Uwielbia fotografować koncerty i imprezy kulturalne. Zdjêcia: Ewa Grabowska Na drugim piêtrze Gdañskiego Centrum Handlowego Manhattan moþna ogl¹dać kilka wystaw fotograficznych. Wystawy czynne s¹ codziennie, w godzinach od 9 do 21. Wstêp wolny. Wystawa Autostrada A1 prezentuje prace cz³onków Gdañskiego Towarzystwa Twórczoœci Fotograficznej, Adama Ruciñskiego i Miko³aja Po³oczañskiego, który jest kierownikiem robót melioracyjnych w projekcie autostrady. 24 fotografie prezentowane w Manhattanie nie s¹ dokumentacj¹ budowy A1, ale zupe³nie odmienn¹, jedyn¹ w swoim rodzaju poetyck¹ impresj¹. Wystawa poplenerowa jest podsumowaniem nauki w Szkole Fotografii Fotomedia w Sopocie. Autorzy prezentuj¹ prace bêd¹ce pok³osiem pleneru, który odby³ siê w po³owie maja w starej parowozowni PKP w Koœcierzynie i skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Na kolorowych i czarno-bia³ych zdjêciach moþna zobaczyć kaszubskie krajobrazy i kolejowe impresje z udzia³em modelek. Przy okazji wystawy prezentowana jest praca dyplomowa jednej z absolwentek sopockiej szko³y, Renaty D¹browskiej. Przedstawia ona codzienne Þycie pensjonariuszy domu starców, ich radoœci, smutki i przysz³oœć (st¹d tytu³ pracy: W przysz³oœć ). Promotorem dyplomu by³ znany artysta fotografik Leszek Pêkalski, wyk³adowca fotografii dokumentalnej w szkole Fotomedia. Ładne hostessy ale wódka piecze Mariusz Olech z narzeczon¹ Wiolett¹ Ja d ewsk¹ Wystawê poplenerow¹ otwiera dyrektor Szko³y Fotografii Fotomedia w Sopocie Adam Krajewski 19 Jedna z prac Miko³aja Po³oczañskiego i Adama Ruciñskiego

11 wieœci z terenu Stażyści w Straży Ochrony Portu Gdańsk sztuki promocji i marketingu, Ewa Kêdziora. Mimo m³odego wieku legitymuje siê takþe sukcesami w obszarze public relations. Swój akces na staþ zg³osi³ teþ student ostatniego roku na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej, Piotr Mudlaff. Posiada on doœwiadczenia wyp³ywaj¹ce z pracy w zespole pomocy technicznej realizowanej w ramach projektu Pekao S.A. oraz udzia³ w pracach projektowych w Dziale Planowania i Rozwoju Sieci TPSA. Zarz¹d spó³ki, analizuj¹c dotychczasowy dorobek tych dwojga m³odych ludzi, wi¹þe z nimi okreœlone plany pe³nego wykorzystania ich wiedzy, praktyki i sporego doœwiadczenia. Zdjêcia: Justyna KuŸma 7 czerwca br. w Sali Wielkiej Wety Ratusza G³ównego Miasta w Gdañsku odby³o siê spotkanie laureatów akcji Wakacyjny StaÞ Po raz czwarty studenci i bezrobotni absolwenci odebrali z r¹k prezydenta Gdañska oraz fundatorów staþy skierowania na miesiêczne praktyki. Wœród staþystów znalaz³o siê 228 absolwentów i studentów (w wiêkszoœci ostatniego roku). Na liœcie 46 firm i instytucji zaangaþowanych w akcjê magistratu po raz drugi znalaz³a siê StraÞ Ochrony Portu Gdañsk Sp. z o.o. Firma realizuj¹c za³oþenia polityki dynamicznego rozwoju, siêga po elementy promocji i marketingu. Dysponuj¹c profesjonalnym Ukraiński śpiew w Nadolu Dyrygent Dmitro Macioszak W skansenie w Nadolu (gmina Gniewino) wyst¹pi³ ukraiñski zespó³ folklorystyczny chór mieszany Domu Kultury z Torhowicy (niedaleko Ko³omyi) pod dyrekcj¹ Dmitro Macioszaka. Zachwyci³ publicznoœć nie tylko œpiewem, ale i kolorowymi strojami. Przyjecha³ do Polski na zaproszenie Cantores Vejherovienses z Wejherowa, gdzie teþ da³ koncert. Odwiedzi³ Lêbork, gdzie goœci³ u tamtejszej mniejszoœci ukraiñskiej i Gniewino, gdzie spotka³ siê z przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Mari¹ Korkosz. W imieniu radnych i wójta Zbigniewa Walczaka podziêkowa³a ona goœciom za wizytê i wyj¹tkowy koncert. Chórzyœci zgodnie podkreœlali, Þe Polska to ciekawy kraj i to Þe mogli tutaj przyjechać dziêki sponsorom. - Nie by³oby nas stać na taki wyjazd, jesteœmy w wiêkszoœci rolnikami powiedzia³a jedna ze œpiewaczek Alina Fiedorowna. Alina Fiedorowna Gmina Gniewino po raz drugi goœci³a zespó³ z Ukrainy. W ubieg³ym roku w lipcu podejmowa³a zespó³ Prikarpatia, który teþ dzia³a pod dyrekcj¹ Dmitro Macioszaka. Europarlamentarzyści w Malborku Pod koniec czerwca Malbork odwiedzili parlamentarzyœci europejscy, cz³onkowie Komisji BudÞetu z przewodnicz¹cym Januszem Lewandowskim. W czasie kilpiotr Mudlaff w rozmowie ze specjalist¹ pionu marketingu Waldemarem Cichoszem, dotycz¹cej przewidywanego zakresu obowi¹zków w czasie sta u zapleczem kadrowym i technicznym, zarz¹d spó³ki zdecydowa³ siê na rozszerzenie obszaru dzia³alnoœci. Aby wzbogacić g³ówne atuty - sprawnie funkcjonuj¹cy system jakoœci us³ug (obejmuj¹cy normy ISO oraz AQAP), przynosz¹cy efekty i wysoko oceniane wspó³dzia³anie z policj¹, StraÞ¹ Graniczn¹ oraz StraÞ¹ Miejsk¹, a takþe markê firmy na pomorskim rynku us³ug ochroniarskich - zarz¹d zwróci³ uwagê na moþliwoœć uzupe³nienia kadr o pracowników dysponuj¹cych certyfikowan¹ wiedz¹ i praktyk¹ moþliw¹ do wykorzystania w realizacji aktualnej polityki firmy. Dlatego SOPG sp. z o.o. w tym roku ufundowa³a dwa staþe dla m³odych obiecuj¹cych ludzi, poszukuj¹cych ciekawej i satysfakcjonuj¹cej pracy. Miejsce w Dziale Marketingu znalaz³a energiczna adeptka Burmistrz Malborka Jan Tadeusz Wilk wita Janusza Lewandowskiego i Brigitte Douay z Francji, która jest cz³onkiem Komisji Bud etu. W spotkaniu z europarlamentarzystami uczestniczy³ tak e starosta powiatu malborskiego - Waldemar Konopka kugodzinnej wizyty goœcie zapoznali siê z dotychczas realizowanymi projektami wspó³finansowanymi z funduszy europejskich oraz zamierzeniami aplikacyjnymi Malborka na lata DuÞo uwagi poœwiêcono projektom o charakterze turystycznym, poprawie infrastruktury drogowej, projektowi wodno-œciekowemu i rewitalizacji zabytków, w tym Szpitala Jerozolimskiego. W czasie pobytu w tzw. strefie turystycznej wokó³ Zamku Malborskiego, zaprezentowane zosta³y lokalizacje wybranych inwestycji w ramach programu strefy. Goœcie odwiedzili teþ koœció³ œw. Jana Chrzciciela. Parafia moþe poszczycić siê duþ¹ skutecznoœci¹ w zakresie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na ratowanie tego zabytku. Nie oby³o siê, oczywiœcie, bez zwiedzenia zamku. Przedstawiciele Muzeum Zamkowego omówili w³asne plany inwestycyjne. Projekty zaprezentowa³ wiceburmistrz Malborka Przemys³aw Guzow. Obok kierownik Referatu Obs³ugi Inwestorów, Strategii Miasta i Wspó³pracy z Zagranic¹ Monika Lisowska Skarszewy i niemieckie Bakum Sta ystka Ewa Kêdziora, w towarzystwie dyrektora marketingu Krzysztofa Brzeziñskiego, prezentuje dokument kieruj¹cy na sta 20 Pod koniec czerwca na zaproszenie Gminnego Oœrodka Kultury i komendanta OSP Romana Gradulewskiego przybyli do Skarszew z trzydniow¹ wizyt¹ goœcie z Bakum - partnerskiej gminy z Niemiec. Wspó³praca miêdzy gminami rozpoczê³a siê dwa lata temu. W ubieg³ym roku przedstawiciele skarszewskiego samorz¹du goœcili w Bakum. Niedawna wizyta mia³a charakter roboczy i dotyczy³a wspó³pracy miêdzy straþami poþarnymi, wymiany kulturalnej i m³odzieþy. (Na jej wymianê moþna pozyskać pieni¹dze z or- ganizacji polsko-niemieckiej, której filia funkcjonuje przy Zarz¹dzie G³ównym OSP w Warszawie, a której cz³onkiem jest komendant Gradulewski.) Wspó³praca gmin zaowocowa³a powstaniem Skarszewskiego Towarzystwa Œpiewaczego na wzór chóru istniej¹cego w Bakum. Poza tym czerwcowa wizyta zaowocowa³a organizacj¹ wystawy pt. PrzeÞywać sny. Niemiecka artystka Gertrud Tegeler przywioz³a z Bakum kilkadziesi¹t swoich obrazów, które moþna ogl¹dać na zamku joannitów do 28 lipca. Od lewej: Bo ena Gradulewska, komendant Stra y Po arnej w Bakum - Joseph Tegeler, komendant OSP w Skarszewach - Roman Gradulewski, Gertrud Tegeler, Lancy Kendig i Elwira Kendig. W drugim rzêdzie: (od lewej) burmistrz Skarszew - Dariusz Skalski, jego zastêpca - Zygmunt Wiecki i dyrektor skarszewskiego oœrodka kultury - Ryszard Kotarski 21

12 medycyna naturalna Weekend z grafologią i kamieniami szlachetnymi Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zaprasza na studia! Rekrutacja trwa. Szczegóły na stronie Studia I stopnia WSTiH Atuty WSTiH: kierunek: turystyka i rekreacja (dzienne, zaoczne, wieczorowe 3 letnie) specjalnoœci: zarz¹dzanie hotelarstwem i gastronomi¹ turystyka miêdzynarodowa rynek turystyczny Unii Europejskiej marketing us³ug informatyka w turystyce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym agrobiznes - oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb na rynku pracy - wykwalifikowana kadra dydaktyczna - nacisk na naukê jêzyków obcych - nacisk na praktyczn¹ naukê zawodu - nowoczeœnie wyposaþona baza dydaktyczna - szeroko rozwiniêty system stypendialny - intensywna wspó³praca krajowa i zagraniczna - prêþnie dzia³aj¹ce ko³a naukowe - moþliwoœć dokszta³cania na kursach specjalistycznych - intensywnie dzia³aj¹ce Biuro Karier Studia II stopnia WSTiH kierunek: turystyka i rekreacja (dzienne i zaoczne - 2 letnie) Jeżeli masz kłopoty zdrowotne: ŻYLAKI (bez wzlgędu na ich wielkość) BLOKADY RUCHOWE (kręgosłupa, nóg, rąk) PRZYKURCZE MIĘŚNI (szczególnie u dzieci) OBJAWY BÓLU, RANY. ŁUSZCZYCA, "RYBIA ŁUSKA", OPARZENIA termiczne, popromienne, chemiczne! Jak je zmniejszyć lub zlikwidować? To jest możliwe!!! tel , Porady S³awomira Nowakowskiego, autora bestselleru Uroda i Zdrowie Zdjêcia: Ewa Grabowska W³adze i studenci WSTiH Weekend dla Ciebie to nowa nazwa targów znanej gdañskiej podróþniczki i parapsycholog Moniki Dymeckiej. Pierwszy taki weekend przypad³ w dniach od 30 czerwca do 2 lipca, w hali tenisowej przy ul. Haffnera w Sopocie. By³o to trzydniowe spotkanie z medycyn¹ niekonwencjonaln¹, zdrowym stylem Þycia, psychologi¹ i zjawiskami paranormalnymi. Najwiêkszym zainteresowaniem, tym razem, cieszy³a siê grafologia i litoterapia. Grafologia zajmuje siê ustalaniem zwi¹zków miêdzy charakterem pisma a osobowoœci¹ jego autora. Grafolodzy, badaj¹c czyjeœ pismo, bior¹ pod uwagê szereg elementów, m.in. wysokoœć, szerokoœć, pochylenie liter, odleg³oœci miêdzy nimi, wyrazami i linijkami. Na przyk³ad kropka nad liter¹ i o okr¹g³ym kszta³cie œwiadczy o zainteresowaniu w³asnym wnêtrzem. Kropka nad i w kszta³cie pionowej kreski jest symbolicznym oddzieleniem œwiata zewnêtrznego i wewnêtrznego, sugeruje umiejêtnoœć oddzielania dobra od z³a. Brak kropki nad i oznacza antyperfekcjonizm, niedbalstwo i lenistwo. Litoterapia to leczenie szlachetnymi kamieniami, znane juþ w Egipcie, Grecji i Rzymie. StaroÞytni medycy polecali noszenie kamieni jako sposób na zachowanie zdrowia. Do dzisiaj w wie- Stoisko z kamieniami szlachetnymi, a wiêc litoterapia Analiza grafologiczna pisma. Œliczna pani grafolog odczytywa³a z pisma czy jesteœ szczêœliwy. A jeœli nie, co powinieneœ zrobiæ, aby to zmieniæ Zielarz i bioenergoterapeuta z Bielska -Bia³ej - Jerzy Idzikowski. Bez niego targi nie by³yby takie same lu afrykañskich krajach zamiast antybiotyku podaje siê ma³e dawki diamentowego proszku, a zamoþni Hindusi pij¹ z mlekiem sproszkowane szmaragdy, per³y, szafiry i rubiny. Wspó³czesna medycyna teþ siêga do staroþytnych metod, np. wiele leków homeopatycznych zawiera œladowe iloœci kamieni szlachetnych. Najbardziej bliski nam bursztyn u³atwia koncentracjê i neutralizuje negatywne promieniowanie (np. komputera). omz SANDA Y KTÓRE LECZ Stopki 2007 POPRAWIAJ WYDOLNOŒÆ CA EGO ORGANIZMU m.in. zapobiegaj¹ p³askostopiu, opadaniu stopy, lecz¹ nerki, wzrok, tarczycê, pomocne przy odchudzaniu i Þylakach IDEALNE PO CZENIE AKUPRESURY Z ORTOPEDI STUDIO ZDROWEGO CIA A Lewandowicz Metodyka stosowania DINO-96 + kąpiele 22 Miêdzynarodowej klasy mistrz akupresury i masaþu, receptolorolog Krzysztof Rados³aw Lewandowicz Ustka ul. Kopernika 16 tel./fax (0-59) tel

13 turystyka w prawie i obyczajach Letnie pikniki i plażowanie Nadszed³ czas upalnego lata. Czy jesteœmy przygotowani do przyjêcia turystów o odmiennej kulturze, obyczajach, zakazach religijnych? Sami teþ jesteœmy produktem lokalnych wyznaczników i w nas jest trochê starej jesieni, niewyraźnej zimy, d³ugiej wiosny i stanowczo za ma³o lata. Odczytać to naleþy w nastrojach, a co za tym idzie postêpowaniach naszych rodaków. Wiêc trochê jesiennego smutku, zimowej apatii, wiosennego rozdraþnienia i ma³o uœmiechu, bo i s³oñca niewiele. Jesteœmy spragnieni ciep³a. Dlatego organizujmy przyjêcia w ogrodach, wspólne grillowanie z rodzin¹ i ze znajomymi w miejscach do tego wyznaczonych. Grillowanie to nie tylko przygotowanie jedzenia, to takþe mi³e spêdzenie czasu. Pamiêtać naleþy, Þeby nie uprzykrzać innym Þycia. Grillujmy wiêc na dzia³ce, we w³asnym ogródku, ale pod Þadnym pozorem nie na balkonie w bloku. Ustawa o lasach z dn r. Dz. Urz. z 2005 r. nr 45 poz. 435 wyraźnie zabrania biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez nadleœniczego. Tak wiêc tereny zalesione, tak wspania³e na czynny wypoczynek z wielu powodów s¹ pod ochron¹, czego naleþy starannie przestrzegać. Na pikniki ubieramy siê sportowo, ale starannie i z gustem. W dobrym tonie jest przemieszczanie siê, aby spotkanie towarzyskie by³o relaksem i nawi¹zywanie kontaktów z biesiaduj¹cymi kurczowe siedzenie przy stole jest w niemodnym stylu i œwiadczy o umêczonym biesiadniku. Moda na m³odoœć, ruch i uœmiech pe³en radoœci i s³oñca tak cennego w naszym klimacie. Oprócz jedzenia nie zapominajmy teþ o zaplanowaniu rozrywek i to nie tylko dla dzieci, ale takþe dla doros³ych, a czynny odpoczynek da nam teþ okazjê do stracenia na pikniku trochê nadwagi. Drugim takim miejscem jest plaþa s³uþ¹ca do prezentacji w grupie. Tak banalna rzecz, jak szerszy, lub wêþszy pas piachu nad wod¹ sta³a siê dla naukowców polem powaþnych badañ socjologicznych i kulturowych. W ten sposób ³¹cz¹ przyjemne z po- Þytecznym, bo woda, piasek i k³êbowisko cia³ to scena, na której kaþdy odgrywa konkretn¹ rolê. Polacy nie s¹ bardziej wstydliwi niþ inne narody. Problemem jest raczej brak tolerancji dla zachowañ odbiegaj¹cych od przeciêtnoœci. PlaÞa kojarzy siê z t³umem ludzi o pewnych szczególnych cechach. Po pierwsze nie maj¹ w tym miejscu nic konkretnego do zrobienia, przychodz¹ na plaþê g³ównie po to, Þeby odpocz¹ć, trochê teþ by zaistnieć w plaþowej spo³ecznoœci. Po drugie s¹ rozebrani, na plaþy wszyscy s¹ prawie nadzy i zupe³nie anonimowi. Przygl¹daj¹ siê sobie nawzajem, zaczyna siê miêdzy plaþowiczami specyficzna gra zachowañ, gestów i spojrzeñ. Stosunki miêdzy ludźmi na plaþy zaleþ¹ miêdzy innymi od liczby znajduj¹cych siê na plaþy osób. Na plaþy stajemy siê bardziej wyrozumiali. Kobiety niczym afrodyta wy³aniaj¹ce siê z morskich fal, szczególnie celebruj¹ moment wychodzenia z wody, gdy b³yszcz¹ce, mokre kostiumy k¹pielowe podkreœlaj¹ ich piêkne kszta³ty. Dla mêþczyzn wejœcie do wody to okazja do autoprezentacji. Obserwuj¹c sposób, w jaki siê zanurzaj¹, moþna wiele powiedzieć o ich podejœciu do Þycia, a nawet pozycji spo³ecznej. Sporty plaþowe to kolejny sposób na zaprezentowanie walorów fizycznych i gdy przygl¹damy siê plaþy jako arenie ludzkich zachowañ, zwróćmy uwagê na róþnice wynikaj¹ce z jej geograficznego po³oþenia. W brazylijskiej Copacabanie, czy w Salvadorze, gdzie sezon letni trwa znacznie d³uþej, plaþa sta³a siê swoistym centrum kulturalnym z wyraźnie zaznaczonym podzia³em, ze wzglêdu na pozycjê spo³eczn¹ i maj¹tkow¹, czego sam doœwiadczy³em. Inaczej czujemy siê na ogólnej plaþy na Stogach, odmiennie w meksykañskim Cancum przy hotelu Ritz, a jeszcze inaczej na bezludnej wyspie w kubañskiej ofercie dla wybranych, bo najczêœciej ogl¹damy Varadero i zniszczon¹ czêœć Hawany, a piêkne plaþe wybrzeþy kubañskich, s³ynna Tropicana z tancerkami, czy kabaret ParyÞ w InterContinentalu to przyjemnoœci nie dla Polaków, st¹d i wspomnienia skromne, niekiedy pesymistyczne i odmienne od tego czym siê œwiat turystyki pasjonuje. Lato to brama, na której œcieraj¹ siê nasze przyzwyczajenia, pogl¹dy i kultura, Þyczmy sobie by s³oñce i serdeczny uœmiech j¹ wspiera³y. dr Henryk J. Lewandowski Bursztynowe lato Turystyczn¹ atrakcj¹ obecnego sezonu w Gdañsku jest nowo otwarte Muzeum Bursztynu. Zapytaliœmy kilka znanych osób, czy juþ odwiedzili muzeum i jak oceniaj¹ inicjatywê jego powo³ania. Andrzej Ceynowa rektor Uniwersytetu Gdañskiego Gdañsk na naszym WybrzeÞu jest stolic¹ bursztynu. Tu s¹ i najwiêksze tradycje, i najwiêcej warsztatów, i to tych najbardziej renomowanych. Nasi bursztyniarze brali udzia³ nawet w tak prestiþowym przedsiêwziêciu, jak rekonstrukcja Bursztynowej Komnaty. Tak wiêc chyba poza wszelk¹ dyskusj¹ jest, Þe Gdañsk powinien mieć Muzeum Bursztynu. Nie wiem, czy powinno ono mieć miejsce w Katowni, ale proszê mi wskazać inne miejsce godne takiej prestiþowej dla miasta placówki. Kiedy nie mieliœmy lokum dla naszego muzeum kryminalistyki, miasto uþyczy³o nam Katowniê. Od paru lat jednak mamy w³asny budynek, a w nim ponad 300-metrowe pomieszczenia na nasze zbiory. Oczywiœcie fajnie by³oby dysponować takim zabytkiem, ale musielibyœmy jeszcze mieć pieni¹dze na jego utrzymanie. A mówi¹c powaþniej: jestem wdziêczny miastu za pomoc i uþyczenie Katowni, jednak skoro moþemy powinniœmy stać na w³asnych nogach. Magda Kunicka-Paszkiewicz szef Festiwalu Yach Film Jestem wielk¹ mi³oœniczk¹ bursztynów i zawsze je noszê. Niestety w dniu otwarcia muzeum by³am w Warszawie i nie obejrza³am jeszcze ekspozycji, ale by³am w Katowni dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy zosta³a ona udostêpniona zwiedzaj¹cym. UwaÞam, Þe w Gdañsku takie muzeum powinno być i powinno siê mieœcić w jakimœ zabytkowym obiekcie. Katownia i Brama Wiêzienna œwietnie siê do tego nadaj¹. Nie chcê siê wypowiadać na temat zmiany w³aœciciela obiektu, bo nie wiem, w jaki sposób siê ona odby³a. Jednak s¹dzê, Þe we w³adaniu Muzeum Historycznego Miasta Gdañska zespó³ Przedbramia jest znacznie lepiej dostêpny dla chc¹cych go zwiedzić, niþ wtedy, kiedy by³ we w³adaniu uniwersytetu. Marek Bumblis radny miasta Gdañska Oczywiœcie, Þe by³em w muzeum. Wydaje mi siê, Þe to zestawienie: Katownia Muzeum Bursztynu siê sprawdza. Katownia pe³ni rolê naturalnego sejfu chroni¹cego zgromadzone w niej eksponaty. Tym bardziej, Þe zosta³a teþ wyeksponowana pierwotna penitencjarna funkcja tego obiektu. Dotychczas dla turystów gdañski Barbakan by³ miejscem martwym. Dziœ kilometrowe kolejki œwiadcz¹ o tym, Þe inicjatywa powo³ania muzeum by³a strza³em w dziesi¹tkê. Myœlê teþ, Þe uniwersytet nie powinien siê czuć pokrzywdzony. Miasto przekaza³o mu tyle innych obiektów, Þe chyba bez Þalu rozsta³ siê z zabytkiem, który moim zdaniem do celów dydaktycznych nadawa³ siê œrednio. Aleksandra Radziszewska malarka Od d³uþszego czasu jestem na wakacjach poza Gdañskiem, wiêc nie mia³am jeszcze okazji odwiedzić Muzeum Bursztynu. Jednak pomys³ zorganizowania jakiegokolwiek muzeum w Bramie Wiêziennej bardzo mi siê podoba. To miejsce jest tak urocze, Þe warto przyci¹gn¹ć tutaj ludzi. Niestety ja sama znam tê bramê jedynie z zewn¹trz. Poprzednio przecieþ mieœci³a siê tam Katedra Kryminalistyki uniwersytetu. Nawet, jeœli moþna by³o siê postarać o pozwolenie wejœcia sama nazwa znajduj¹cej siê tam instytucji odstrêcza³a od podejmowania takich starañ. ks. Henryk Jankowski inicjator bursztynowego o³tarza dla bazyliki œw. Brygidy Stworzenie takiego muzeum to bardzo dobry pomys³. Na temat bursztynu przez d³ugi czas nic siê nie mówi³o, a przecieþ Gdañsk to miasto bursztynu. To jest nasz bursztyn i dlatego sonda powinniœmy go propagować. Zawsze d¹þy- ³em do tego, by bursztyn nasze ba³tyckie z³oto - mia³ w Gdañsku naleþn¹ sobie pozycjê. St¹d pomys³ bursztynowego o³tarza, bursztynowej monstrancji, czy pastora³u dla ksiêdza prymasa. Nie zd¹þy³em jeszcze odwiedzić Muzeum Bursztynu. Niestety nie pozwoli³o mi na to zdrowie. Ale siê wybieram i chyba jutro tam pójdê. (wypowiedź z 5 lipca) Marek Wiêc³awek dyrektor ds. marketingu i organizacji Cappelli Gedanensis Inicjatywa bardzo mi siê podoba, s³ysza³em wiele bardzo pochlebnych opinii o wystawie, ale muszê siê uczciwie przyznać, Þe jeszcze w Muzeum Bursztynu nie by³em i nie wiem, czy w najbliþszym czasie uda mi siê tam pójœć. Gdañsk jest od wieków centrum bursztyniarstwa i bardzo dobrze, Þe o takie muzeum siê wzbogaci³. Miet Olszewski - malarz, prof. zwyczajny ASP w Gdañsku Trudno mi siê na ten temat wypowiadać, bo nie widzia³em ekspozycji. Widzia³em wystawê prezentuj¹c¹ historiê bursztynu i bursztynnictwa na zamku w Malborku i tam zrobi³a na mnie duþe wraþenie. Jak wygl¹da to w Gdañsku po prostu nie wiem. Jednak ta ca³a heca: kolejki jak pod Mauzoleum Lenina, œwiadczy o tym, Þe to chwyci³o. A zatem pomys³ by³ trafiony. Danuta Putrycz - radna Gdañska Wydaje mi siê, Þe kaþde miejsce jest dobre, Þeby pokazać coœ ciekawego. Dobrze wiem, Þe w Bramie Wiêziennej by³a Katownia, ale mam wraþenie, Þe po tylu latach w tych murach nie ma juþ niepozytywnej energii. Pomijaj¹c skojarzenia uwaþam, Þe powo³anie Muzeum Bursztynu by³o znakomitym pomys³em. Kto wie, jeœli zbiory muzeum bêd¹ siê rozrastać, moþe juþ wkrótce bêdzie konieczna przeprowadzka w jakieœ miejsce wiêksze i przy okazji o nie tak mrocznej przesz³oœci

14 sezam ró noœci A to znacie? Przychodzi dþdþownica do dþdþownicy: - Czeœć! Jest twój stary w domu? -Nie, przyszli ch³opaki i zabrali go na ryby. ona zmusi³a Kowalskiego do przysiêgi: - Tu klêkaj i przysiêgaj, Þe juþ wiêcej pić nie bêdziesz. Klêczy Kowalski i przysiêga: - JuÞ wiêcej pić nie bêdê, ale mniej teþ nie... Biegnie Jasio z kanistrem na stacjê benzynow¹. Dobiega zdyszany i prosi do pe³na. Sprzedawca pyta: - Co, pali siê? - Tak, szko³a, ale coœ jakby przygasa. Pyta gaździna bacê: - Jesz t¹ zupê? Bo jak ni, to dodom œmietany i dom psu! W szkole: - Romek, przeczyta³eœ trylogiê Sienkiewicza? - To trzeba by³o przeczytać? - Tak, na dzisiaj. - O rany, a ja przepisa³em... Samica Þó³wia urodzi³a potomstwo. Ojciec mówi do syna: - Synku, pokaþemy ci ca³y œwiat. - Panie dyrektorze, czy móg³bym otrzymać dzieñ urlopu, by pomóc teœciowej przy przeprowadzce? - Wykluczone! - Bardzo dziêkujê, wiedzia³em Þe mogê na pana liczyć. Wyk³ad z fizyki na akademii wojskowej. - Wszystkie cia³a rzucone do góry spadaj¹ z powrotem na ziemiê. To jest w³aœnie prawo ciêþkoœci. - A jeœli spadn¹ do wody? - pyta jeden z kadetów. - To juþ nie wasza sprawa. Tym zajmie siê Marynarka Wojenna. Przychodzi facet do spowiedzi. Ksi¹dz pyta: - Pijesz? - A masz? Skacowany s¹siad wraca do domu wieczorem, Þona nie chce go wpuœcić, a Þe chce 26 Czy wiesz, że... Najelastyczniejszym cz³owiekiem œwiata jest Pierre Beauchemin, znany teþ jako pan Gumby. Najbardziej wykolczykowan¹ kobiet¹ jest Elaine Davidson z Edynburga (Szkocja). Ma w ciele 720 kolczyków, w tym 192 na twarzy. Najwiêksze zbicie wagi zaobserwowano u Jana Browera Minnocha ze Stanów Zjednoczonych. WaÞy³ on 635 kg i by³ najciêþszym cz³owiekiem œwiata do chwili gdy straci³ 216 kg. Najd³uÞsze w³osy w uszach ma Radhakant Bajpai z Naya Ganj (Indie). Maj¹ d³ugoœć 13,2 cm! Najd³uÞsz¹ kobiec¹ brod¹ moþe siê pochwalić Vivian Wheeler z Wood River (Stany Zjednoczone). Po œmierci matki, w ci¹gu roku uros³a jej broda o d³ugoœci prawie 28 cm. Najd³uÞszy jêzyk ma Brytyjczyk Stephen Taylor. Mierzy on 9,4 cm. Stephen potrafi nie tylko dotkn¹ć jêzykiem nosa, ale teþ umie wk³adać go w nozdrza. mu siê strasznie pić puka do drzwi s¹siadów. Otwiera mu ma³y Jasio i mówi, Þe rodziców nie ma w domu. Skacowany s¹siad prosi o szklankê wody. Jasio przynosi mu, a on wypija j¹ jednym duszkiem i prosi o nastêpn¹. Malec przyniós³, ale tylko pó³. - Dlaczego pó³?? Prosi³em o ca³¹ szklankê - dziwi siê s¹siad. - Ma³y jestem, do kranu nie dosiêgnê, a z sedesu juþ wszystko wybra³em. - Kiedy Þo³nierz moþe zacz¹ć uþywać Broni? - Kiedy Bronia skoñczy 18 lat! Baca trzyma teœciow¹ nad przepaœci¹ i mówi: - Mój dziodek to teœciow¹ zadzgo³ noþykiem, mój ojciec teœciow¹ powiesi³ w stodole, a ja ciê gadzino puszczom wolno... Jedzie sobie autokar z wariatami. Nagle autokar siê zepsu³. Kierowca próbuje go zreperować. Podchodzi do niego jeden z wariatów i mówi: - Ja wiem co siê zepsu³o. - No to powiedz, co siê zepsu³o? - Autokar siê popsu³. - Tyle siê z³ego naczyta³em na temat alkoholu, Þe wreszcie sobie powiedzia³em, czas raz na zawsze z tym skoñczyć! - mówi Zbyszek do kolegi. - Z piciem? - Nie, z czytaniem. O czym myœli kobieta, patrz¹ca na sufit przez ramiê mêþczyzny, z którym leþy w ³óÞku? Kochanka: - Kocha, nie kocha? Prostytutka: - Zap³aci, nie zap³aci? ona: - Malować, nie malować? Rozmawiaj¹ dwa psy: - Stary, jakiej sztuczki nauczy³em wczoraj swojego pana, to siê w pale nie mieœci! - Czego go nauczy³eœ? - Jak podniosê ³apê, to on podaje mi swoj¹... M³oda dziewczyna jedzie tramwajem, trzymaj¹c na kolanach psa. Dresiarz siedz¹cy naprzeciwko niej mówi: - Wiesz co laluniu, chcia³bym być na miejscu tego szczeniaka! - Nie wiem, czy by³byœ z tego zadowolony. Jadê z nim do weterynarza, Þeby go wykastrowa³. Niedźwiedź mówi: - Jak ja zaryczê to wszystkie zwierzêta w lesie uciekaj¹. Na to lew: - Jak ja zaryczê to wszystkie zwierzêta ze stepu uciekaj¹. Na to kurczak: - A jak ja kichnê to ca³y œwiat robi w gacie. - Wieczorem, idzie ojciec z synem przez park. Syn pokazuje coœ w górze i mówi: - Tato toperz! - Nietoperz - poprawia ojciec. - Jak nie toperz, to co? Wstêgê przecinaj¹: (od lewej) wicestarosta gdañski - Andrzej Pastuszek, dyrektor regionu Kredyt Banku w Sopocie - Zbigniew Jakubowski, jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Modre - Ewa Goraj, wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski, dr Micha³ Antoniszyn i ks. pra³at Ryszard Bugajski Mieszkanie, wypoczynek i rekreacja Tydzieñ temu na osiedlu Modre w Straszynie (gmina Pruszcz Gdañski) otwarto nowe korty tenisowe. Wstêgê przecinali m.in. wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski, wicestarosta gdañski Andrzej Pastuszek i miejscowy proboszcz ks. pra³at Ryszard Bugajski. Wsród goœci dostrzegliœmy pos³ankê Samoobrony Danutê Hojarsk¹ z szefem jej biura Stanis³awem Serwinem, ks. pra³ata Henryka Jankowskiego i dyrektora sanepidu w Gdañsku dr Halinê Bona. Osiedle Modre to inwestycja firmy Komers International, której w³aœcicielem jest Franciszek M¹dry. Zas³uguje na uwagê, bo jako jedyne - spoœród licznych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieœcie i jego okolicach charakteryzuje siê kompleksowoœci¹, czyli idealnymi warunkami do mieszkania, wypoczynku i uprawiania sportu. Niektóre osiedla nie maj¹ nawet dogodnej drogi dojazdowej (mieszkañcy musz¹ dojeþdþać przez pola i wyboje). A tutaj komfortowe warunki (takþe komfortowy dojazd) to podstawa. Modre to wille, jednorodzinne domy, rezydencje i mieszkania o powierzchni od 41 do 102 metrów kw. Inwestor przywi¹zuje duþ¹ wagê do bezpieczeñstwa, osiedle jest ochraniane przez ca³¹ dobê. NajbliÞszym celem jest stworzenie profesjonalnego centrum rekreacyjnego, którego pierwszym etapem s¹ korty tenisowe. Ma teþ powstać przedszkole. oz Od lewej: wicewojewoda Piotr Karczewski, dr Henryk Majewski, ks. pra³at Henryk Jankowski Zdjêcia: Ma³gorzata Lelo Kazimierz Smoliñski ze Stoczni Gdynia (z lewej) i w³aœciciel Restauracji Sjesta w Pruszczu Gdañskim Andrzej Czernomord Pe³nowymiarowe, nowoczesne korty tenisowe Od lewej: wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski, wójt gminy Nowa Karczma Alojzy Szoska i kandydat do sejmiku pomorskiego, przewodnicz¹cy rady spo³ecznej szpitala specjalistycznego w Koœcierzynie, znany kaszubski dzia³acz Dariusz Mêczykowski Pierwsi tenisiœci, który rozegrali pierwszy mecz na nowych kortach, ks. pra³at Ryszard Bugajski, Franciszek M¹dry i w³aœciciel Hotelu Pekin we W³adys³awowie Pawe³ Jajkowski

15 Lębork miasto Jakuba Œw. Jakub Aposto³ jest oficjalnym patronem Lêborka od 1998 roku. Co roku w lipcu (od 1995r.) organizowane jest tutaj Œwiêto Miasta, w ramach którego odbywa siê m.in. Jarmark Odpustowy œw. Jakuba Aposto³a. W ten sposób miasto powróci³o do tradycji siêgaj¹cych jeszcze czasów œredniowiecza, kiedy to organizowane by³y odpustowe jarmarki jakubowe. Œwiêto Miasta Lêborka obejmuje szereg trwaj¹cych w lipcu imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, a takþe religijnym. G³ównymi organizatorami œwiêta s¹: miasto Lêbork, Parafia œw. Jakuba Aposto³a oraz Lêborskie Stowarzyszenie œw. Jakuba Aposto³a wspierane przez wiele lêborskich stowarzyszeñ, instytucji i wolontariuszy. W tym roku Œwiêto Miasta trwa w Lêborku od 13 do 30 lipca. Wa niejsze wydarzenia w ramach obchodów to: Festyn Rodzinny i IV Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta w Parku Chrobrego 16 lipca, w dniach lipca w centrum miasta na pl. Pokoju od- bywać siê bêdzie Jarmark Odpustowy œw. Jakuba Aposto³a z kiermaszem wyrobów twórców ludowych, malarzy, pami¹tek, potraw regionalnych itp., 22 lipca na scenie muzycznej - w ramach koncertu Muzyka Regionów - wystêpy wokalne i folklorystyczne zespo³ów z Wêgier, ywca, z Bytowa, Lini i Lêborka. Koncert da Ryszard Rynkowski. Tego teþ dnia odbêdzie siê VI Uliczny Bieg Œw. Jakuba Aposto³a. 23 lipca to Dzieñ Patrona Miasta w programie obchodów m.in. tradycyjny przemarsz ulicami miasta rzemieœlników, w³adz miasta i powiatu, s³uþb mundurowych oraz mieszkañców, uroczysta suma odpustowa na pl. Pokoju, koncert muzyki chrzeœcijañskiej Communio. Dzieñ 25 lipca to tradycyjny dzieñ œwiêcenia pojazdów - na placu œw. Jakuba Aposto³a, 29 lipca g³ówn¹ atrakcj¹ - w godzinach popo³udniowo-wieczornych na boisku SP nr 3 - bêdzie tradycyjny Turniej Rycerski i inscenizacja szturmu na mury miasta. Szczegó³owy program Œwiêta Miasta Lêborka na stronie Zapraszamy do Lêborka. Zapraszamy na nasze œwiêto - Œwiêto Miasta Lêborka 2006.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Zdjęcie 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik otworzył konferencję i powitał zgromadzonych gości Zdjęcie 2. Małgorzata Oleszczuk,

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo