15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest IQ Marketing (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kod pocztowy , przy ulicy Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 13098, NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych polskich (dalej: Organizator ). 3. Loteria jest prowadzona na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U nr 201 poz. 1540, z późn. zm.) oraz decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4. Loteria jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Loteria trwa od dnia 5 czerwca 2012 roku, a kończy się w dniu 28 września 2012 roku (dalej: Czas Trwania Loterii ), przy czym sprzedaż towarów uprawniająca do nieodpłatnego udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 5 czerwca 2012 roku, a kończy się 2 lipca 2012 roku. Nabycie towarów przed dniem 5 czerwca 2012 roku lub po 2 lipca 2012 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 6. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Selgros Sp. z o.o. tj. w szczególności do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktualną kartę klienta Selgros wydaną przez Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie regulaminu, zwanych dalej Uczestnikami i dokonują zakupów w jednej z piętnastu hal na terenie całego kraju prowadzonych przez Selgros Sp. z o.o. (dalej: Zakup Promocyjny ): a) Hala Białystok, ul. Produkcyjna 99, Białystok, b) Hala Bytomska, ul. Chorzowska 88, Bytom, c) Hala Gdańska, ul. Wodnika 79, Gdańsk, d) Hala Gliwice, nowa lokalizacja e) Hala Katowicka, ul. Lwowska 32, Katowice, f) Hala Krakowska, ul. Nowohucka 52, Kraków, g) Hala Łódź-Pabianicka, ul. 3 Maja 4, Łódź, h) Hala Łódź-Rokicińska, ul. Rokicińska 190, Łódź, i) Hala Poznańska, ul. Zamenhofa 133, Poznań, j) Hala Radomska, ul. Czarnieckiego 112, Radom, k) Hala Szczecińska, ul. Walecznych 66, Szczecin, l) Hala Warszawa-Białołęka, ul. Przylesie 3, Warszawa, m) Hala Warszawa-Połczyńska, ul. Połczyńska 103, Warszawa, n) Hala Wrocław-Długołęka, Długołęka, ul. Wrocławska 4 c, Mirków, o) Hala Wrocław-Krakowska, ul. Krakowska 71, Wrocław, Uczestnicy inni niż osoby fizyczne uczestniczą w Loterii poprzez swoich przedstawicieli, okazicieli kart klienta Selgros. 1

2 7. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy, najemcy, podnajemcy, dostawcy, współpracownicy Selgros sp. z o.o. i Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzice i dzieci). Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8. Każdy z Uczestników podczas trwania Loterii ma prawo wziąć w niej udział wielokrotnie. 2. Ogólne zasady prowadzenia Loterii 1. Uczestnik, który w okresie od dnia 5 czerwca 2012 roku do 2 lipca 2012 roku dokonuje jednorazowego zakupu produktów z oferty Selgros Sp. z o.o. o wartości co najmniej 250 złotych brutto (dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), w dowolnej hali Selgros z pośród wskazanych w punkt 1.6. Regulaminu, potwierdzonego jednym paragonem lub jedną fakturą VAT, może wziąć udział w Loterii (dalej: Zakup promocyjny ). 2. Uczestnik po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, otrzymuje nieodpłatnie przy kasie od kasjerki dowód udziału w Loterii zwany dalej: Losem, który następnie wraz z kartą klienta Selgros należy zeskanować w znajdującym się w tej hali Selgros Sp. z o.o., za kasami, dedykowanym na potrzeby Loterii, czytniku kodów kreskowych znajdującym się w specjalnie oznaczonym terminalu (zwanym dalej: Terminal ). 3. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu Nagrody I stopnia oraz Nagród II stopnia oraz Nagród Dodatkowych jest: a) równoczesne zeskanowanie Losu oraz karty klienta Selgros za pośrednictwem Terminala (ważnej w dacie jej skanowania) najpóźniej do dnia 2 lipca 2012 roku (dalej: Zgłoszenie); b) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury VAT. 4. Jeden Los może być zeskanowany w Terminalu wyłącznie jeden raz, kolejne zeskanowania Losu w Terminalu nie uprawniają do udziału w losowaniu. 5. Za dokonanie Zakupów Promocyjnych za wielokrotność kwoty 250 złotych brutto (dwieście pięćdziesiąt złotych brutto) Uczestnik Loterii otrzymuje odpowiadającą tej wielokrotności ilość Losów, z zastrzeżeniem, że w losowaniach Nagrody I stopnia oraz Nagród II stopnia biorą udział jedynie Uczestnicy którzy otrzymają za dokonanie Zakupów Promocyjnych co najmniej 10 Losów. 3. Nagrody 1. Nagrodami w Loterii są: a) jeden samochód marki Opel model Insignia, o wartości ,00 złotych brutto (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych brutto) dalej jako Nagroda I stopnia ; b) dwie nagrody w postaci samochodu marki Opel model Astra, o wartości jednostkowej złotych brutto (czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych brutto) dalej jako Nagroda II stopnia ; c) nagrody dodatkowe w ilości na każdą z 15 (słownie: piętnastu) hal, o których mowa w punkcie 1.6. Regulaminu: 2

3 - 2 (dwa) bony towarowe o wartości 1000 złotych brutto każdy (tysiąc złotych brutto), losowane po jednym na dwa tygodnie; - 4 (cztery) bony towarowe o wartości 500 złotych brutto (pięćset złotych brutto), losowane co tydzień, - 14 (czternaście) bonów towarowych o wartości 200 złotych brutto każdy (dwieście złotych brutto), losowane po jednym co drugi dzień, - 27 (dwadzieścia siedem) bonów towarowych o wartości 100 złotych brutto każdy (sto złotych brutto), losowanych po jednym jednego dnia, - 54 (pięćdziesiąt cztery) bony towarowe o wartości 50 złotych brutto każdy (pięćdziesiąt złotych brutto), losowane po dwa jednego dnia, (sto osiem) bonów towarowych o wartości 25 złotych brutto każdy (dwadzieścia pięć złotych brutto), losowane po cztery jednego dnia, (dwieście siedemdziesiąt) pudełek Dry o wartości 3,53 złotych brutto każdy (trzy złote 53/100 brutto), losowanych po dziesięć jednego dnia, (pięćset czterdzieści) kołonotatników Script o wartości 3,55 złotych brutto każdy (trzy złote 55/100 brutto), losowanych po dwadzieścia jednego dnia, (pięćset czterdzieści) gwizdków Goal o wartości 1,96 złotych brutto każdy (jeden złoty 96/100 brutto), losowanych po dwadzieścia jednego dnia, (jeden tysiąc sto trzydzieści cztery) otwieracze do butelek Big o wartości 1,57 złotych brutto każdy (jeden złoty 57/100 brutto), losowanych po czterdzieści dwa jednego dnia, zwane dalej łącznie: Nagrodami Dodatkowymi, zaś z osobna Nagrodą Dodatkową. 2. Łączna wartość wszystkich nagród w Loterii wynosi: złotych brutto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych brutto). 3. Nagrody w Loterii wydane zostaną zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 5. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę I stopnia lub jedną Nagrodę II stopnia. 6. Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną Nagrodę Dodatkową, przy czym na jeden Los może przypadać wyłącznie jedna Nagroda Dodatkowa. 7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 8. Nagrody Dodatkowe wydawane są ich laureatom za pośrednictwem przedstawicieli tych Uczestników, okazicieli kart klienta Selgros. 9. Warunkiem wydania Nagrody I stopnia, Nagrody II stopnia, oraz Nagrody Dodatkowej jest okazanie przez laureata ważnej karty klienta Selgros Sp. z o.o.. 4. Zasady losowania Nagród Dodatkowych 1. Każde losowanie Nagród Dodatkowych odbywa się spośród wszystkich Losów w Loterii. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają się w każdym dniu od dnia 5 czerwca 2012 roku do dnia 2 lipca 2012 roku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy stosownie do ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz 28, z późn. zm.), w godzinach otwarcia hal Selgros Sp. z o.o. to jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 5:00 do 21:00, zaś w niedziele od 8:00 do 18:00. 3

4 2. Losowania Nagród Dodatkowych odbywają się przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej znajdującej się w Terminalach. 3. Uczestnik po zeskanowaniu karty klienta Selgros oraz Losu i po uruchomieniu przy pomocy dźwigni w Terminalu losowania Nagród Dodatkowych, otrzyma wydruk z Terminala potwierdzający udział w Loterii oraz, o ile Uczestnik wygrał jedną z Nagród Dodatkowych, informację o wygranej Nagrodzie Dodatkowej. 4. Laureatem w danym losowaniu Nagród Dodatkowych zostanie dokonujący w danym momencie losowania Uczestnik, którego zeskanowany uprzednio numer Losu został wskazany na automatycznie drukowanym przez Terminal potwierdzeniu losowania. Potwierdzenie losowania wydrukowane przez Terminal stanowi jedyny dowód wygranej w Loterii jednej z Nagród Dodatkowych. 5. Wydruk potwierdzenia z Terminala uprawnia Uczestnika do odebrania jednej z Nagród Dodatkowych wskazanej na potwierdzeniu z Terminala u hostess obsługujących Terminal w hali Selgros Sp. z o.o., w którym Laureat dokonał Zakupu Promocyjnego, w okresie do dnia 2 lipca 2012 roku. 6. Losowania Nagród Dodatkowych przeprowadza się do wyczerpania puli wszystkich Nagród Dodatkowych przeznaczonych dla danej hali Selgros. 5. Zasady Losowania i wydawania Nagrody I stopnia oraz Nagród II stopnia 1. Losowanie Nagrody I stopnia odbędzie się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, w dniu 16 lipca 2012 roku przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej. 2. Losowanie Nagrody I stopnia następuje spośród Uczestników, którzy zgłosili do Loterii co najmniej 10 (dziesięć) Losów. 3. W losowaniu Nagrody I stopnia losowany jest jeden Uczestnik, który uprawniony jest do otrzymania Nagrody I stopnia (dalej jako: Laureat Nagrody I stopnia ). 4. Po przeprowadzeniu losowania Nagrody I stopnia, odbędzie się losowanie Nagród II stopnia. 5. Losowanie dwóch Nagród II stopnia odbędzie się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, w dniu 16 lipca 2012 roku przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej. 6. Losowania dwóch Nagród II stopnia następuje spośród Uczestników, którzy zgłosili do Loterii co najmniej 10 (dziesięć) Losów, z wyłączeniem Laureata Nagrody I stopnia. 7. W losowaniu Nagród II stopnia losowanych jest dwóch Uczestników, z których każdy uprawniony jest do otrzymania jednej Nagrody II stopnia (dalej każdy z osobna jako: Laureat Nagrody II stopnia ). 8. Laureat Nagrody I stopnia oraz Laureaci Nagrody II stopnia zwani są łącznie Laureatami. 9. Organizator powiadamia Laureatów o uzyskanym prawie do Nagrody I stopnia lub Nagrody II stopnia za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny Laureata znajdujący się w bazie danych Selgros w terminie 14 dni od dnia danego losowania, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu wydania nagród, który nie przypada później niż 45 dni od dnia losowania. W przypadku nie stawienia się przez Laureata w terminie i miejscu wydania nagrody 4

5 wskazanym przez Organizatora w liście poleconym, nagroda przepada na rzecz Organizatora. 6. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora Loterii, (zwana dalej: Komisją ). 2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra do spraw Finansów. 3. Komisja działa na podstawie regulaminu działania Komisji wydanego przez Organizatora. 7. Zasady wydawania Nagród Dodatkowych w Loterii 1. Nagrody Dodatkowe wydawane są przez hostessy w wyznaczonym miejscu przy Terminalu w hali Selgros, w której Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego, wyłącznie w okresie do dnia 9 lipca 2012 roku w godzinach pracy hal Selgros Sp. z o.o. 2. Wydanie Nagrody Dodatkowej w Loterii, następuje osobiście, lub pisemnie upoważnionej osobie, za zwrotem przez Laureata Nagrody Dodatkowej oryginału potwierdzenia wygranej, o którym mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, po uprzednim okazaniu hostessie : -ważnej karty klienta Selgros wystawionej na Uczestnika, -dowód osobisty Uczestnika. 3. Bony towarowe nagrody w Loterii można realizować w hali Selgros, w której bony te zostały wydane w terminie do dnia 30 września 2012 roku. 4. Odmowa potwierdzenia odbioru Nagrody Dodatkowej uprawnia Organizatora do wstrzymania się z wydaniem Nagrody Dodatkowej. 5. Nagrody Dodatkowe nie wydane w terminie do dnia 9 lipca 2012 roku przepadają na rzecz Organizatora. 8. Postępowanie reklamacyjne 1. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 2. Reklamacje należy składać listem poleconym w terminie do dnia 10 września 2012 roku na adres Organizatora (IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17) z dopiskiem: Reklamacja 15 lat Selgros w Polsce. Decydująca dla określenia daty wniesienia reklamacji jest data stempla pocztowego. Administratorem danych osobowych Uczestników zgłaszających reklamację jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, adres Uczestnika, rodzaj gry loteria promocyjna, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 5

6 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 5. O decyzji Komisji Uczestnik powiadamiany jest listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Decyzja Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 9. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Loterii dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Wiktorii Wiedeńskiej 17, oraz we wszystkich 15 (piętnastu) halach Selgros wskazanych w punkcie 1.6. Regulaminu, oraz na stronie internetowej 2. Zgłoszenie udziału w Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie, a także inne działania Poczty Polskiej, operatorów pocztowych, za pomocą których Uczestnik przesyła korespondencję do Organizatora 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla wyłonienia laureatów nagród w Loterii oraz ich wydania. Administratorem danych osobowych jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla udziału w Loterii. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, żądania usunięcia danych osobowych. 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria 1 Nazwa Loterii i organizator 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Multi Multi Loteria,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny E. Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą "Urodziny E. Leclerc Ursynów " zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo