REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO PROSPRZEDAŻOWY Przymierz się do szkoły z Galerią Mazovia -organizowany w Galerii Handlowej Mazovia w Płocku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO PROSPRZEDAŻOWY Przymierz się do szkoły z Galerią Mazovia -organizowany w Galerii Handlowej Mazovia w Płocku"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNO PROSPRZEDAŻOWY Przymierz się do szkoły z Galerią Mazovia -organizowany w Galerii Handlowej Mazovia w Płocku 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu promocyjno-prosprzedażowego pod nazwą: Przymierz się do szkoły z Galerią Mazovia (zwanego dalej Konkursem) w Galerii Handlowej Mazovia w Płocku ul. Wyszogrodzka 127 jest firma: HQ Global Progress Sp. z o o. Sp. k. ul. K. Szajnochy 2/ Bydgoszcz NIP dalej zwany Organizatorem Organizator zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych, przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zezwoleń na dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym regulaminie Konkurs odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Galerii handlowej Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127 w Płocku i będzie trwał w terminie od do r. od poniedziałku do soboty w godzinach i w niedziele w godzinach oraz w dniu r. od godziny do godz W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby współpracujące na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych z Organizatorem, Galerią Handlową Mazovia oraz podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Galerii Handlowej Mazovia (Najemcami) oraz właściciele i współwłaściciele sklepów znajdujących się na terenie Galerii Handlowej Mazovia, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie, określone w dalszej części Regulaminu. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 z późn. zm.) W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), która spełni wskazne poniżej warunki uczestnictwa niniejszego regulaminu Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Strona 1 z 6 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni (na dzień rejestracji paragonu fiskalnego) Klient Galerii Handlowej Mazovia Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w trakcie trwania konkursu dokonała jednorazowych zakupów w sklepach znajdującym się w Galerii Handlowej Mazovia na kwotę minimum 50 złotych na jednym paragonie fiskalnym Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) zgłoszenie się do Stanowiska Konkursowego zlokalizowanego na terenie Galerii Handlowej Mazovia celem rejestracji paragonów fiskalnych. Data zakupu na paragonie musi być zgodna z datą rejestracji paragonu u hostessy, tzn. rejestracji w danym dniu Konkursu podlegają tylko paragony potwierdzające dokonanie zakupu w tym samym dniu. b) Stanowisko Konkursowe czynne jest w godzinach trwania konkursu, opisanych w 1 pkt c) okazanie oraz ewentualne umożliwienie wykonania kopii paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupów na terenie Galerii Handlowej Mazovia na kwotę min. 50 zł (z wyłączeniem zakupów dokonanych w sklepie Piotr i Paweł i wysp wolnostojących w częściach wspólnych Galerii Mazovia). Lista sklepów objętych konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i stanowi jego nieodłączną część. Rejestracji nie podlegają faktury VAT, rachunki, noty obciążeniowe, etc. a także paragony fiskalne potwierdzające zakup napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, materiałów medycznych, suplementów diety, zakładów bukmacherskich, gier losowych oraz doładowań telefonów komórkowych. d) wypełnienie Karty Zgłoszeniowej tylko w przypadku pierwszej rejestracji - co jest równoznaczne z podaniem niezbędnych danych, m.in.: imię, nazwisko, PESEL, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Tylko tak wypełnione i podpisane przez Uczestnika zgłoszenie uważa się za prawidłowe, ważne i uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie Po rejestracji paragonu fiskalnego, uczestnik Konkursu uprawniony jest do odbioru gadżetu promocyjnego, którym jest: plan lekcji z logo Galerii Handlowej Mazovia Wydawanie gadżetów promocyjnych: planu lekcji z logo Galerii Handlowej Mazovia odbywa się do wyczerpania zapasów 2500 sztuk. Niewydane plany lekcji pozostają własnością Organizatora Ponadto każdy uczestnik który spełni wszystkie powyższe warunki uczestnictwa w konkursie jest uprawniony do odbioru dodatkowego gadżetu promocyjnego w zależności od kwoty na zarejestrowanym paragonie: - paragon na kwotę w przedziale 50,00-74,99 zł: ołówek z logo Galerii Handlowej Mazovia, - paragon na kwotę w przedziale 75,00-99,99 zł: długopis z logo Galerii Handlowej Mazovia, - paragon na kwotę od 100,00 zł: zeszyt z logo Galerii Handlowej Mazovia Wydawanie dodatkowych gadżetów promocyjnych odbywa się do wyczerpania zapasów:

2 - ołówek z logo Galerii Mazovia 1500 sztuk - długopis z logo Galerii Mazovia 1500 sztuk - zeszyt z logo Galerii Mazovia 1500 sztuk Niewydane dodatkowe gadżety promocyjne pozostają własnością Organizatora W przypadku wyczerpania ilości dodatkowych gadżetów promocyjnych z danego progu, Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania innych dodatkowych gadżetów promocyjnych z innego progu. O rodzaju wydawanego dodatkowego gadżetu promocyjnego decyduje Organizator Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora przez w celach konkursowych, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na liście laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Tylko tak wypełnione i podpisane zgłoszenie uważa się za prawidłowe, ważne i uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych lub nieczytelnych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do odbioru nagrody Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Uczestnika warunków konkursu Organizator na każdym etapie konkursu może żądać od uczestników wyjaśnień. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie. Strona 2 z 6 3. Zasady Konkursu 3.1. Uczestnik, który spełni warunki udziału w Konkursie określone w 2, jest uprawniony do rejestracji paragonów fiskalnych na Stanowisku Konkursowym. W tym celu okazuje hostessie obsługującej stanowisko konkursowe paragony fiskalne, które zostaną wprowadzone do systemu komputerowego przez hostessę konkursową Rejestracji podlegają paragony fiskalne potwierdzające dokonanie zakupu w sklepach (załącznik nr 1) na terenie Galerii Handlowej Mazovia w dniu rejestracji paragonu Każdy zarejestrowany paragon zostaje ostemplowany (na swoim rewersie) pieczątką PARAGON ZAREJESTROWANY KONKURS i jest wykluczony z ponownej rejestracji W trakcie trwania Konkursu każdy uczestnik może zarejestrować dowolną ilość paragonów fiskalnych, ale maksymalnie 3 paragony fiskalne z jednego sklepu wymienionego w załączniku nr 1 za zakupy w danym dniu na kwotę min. 50 zł - każdy paragon Paragony fiskalne są rejestrowane w programie komputerowym, który tworzy konto każdego Uczestnika konkursu. Dany Uczestnik konkursu przez cały czas jego trwania zbiera punkty na swoje konto. 1 zł na zarejestrowanym paragonie fiskalnym = 1 pkt Dodatkowo po rejestracji paragonu fiskalnego, uczestnik otrzymuje możliwość zwiększenia swojej puli punktów, które posiada na swoim koncie poprzez: zakręcenie kołem (element na stanowisku konkursowym), na którym znajduje się 8 wyrysowanych pól (takiego samego rozmiaru): 2 pola oznaczone cyfrą 5 pkt, 2 pola oznaczone cyfrą 10 pkt, 1 pole oznaczone cyfrą 15 pkt, 3 pola z hasłami tekstowymi konkursu. Koło posiada ogranicznik, który po wykonaniu ruchu zakręcenia kołem i wyhamowaniu ruchu koła precyzyjnie wskazuje które pole udało się wykręcić Uczestnikowi konkursu Jeden zarejestrowany paragon uprawnia uczestnika do jednokrotnego zakręcenia kołem. Uczestnik musi wykonać ruch kręcenia kołem osobiście lub przez wskazaną przez niego osobę. Tarcza koła musi wykonać obrót o min 360 stopni Uczestnik ma max. minutę na wykonanie ruchu zakręcenia kołem. Po jego wykonaniu hostessa wprowadza do systemu komputerowego liczbę uzyskanych przez użytkownika punktów, która tym samy powiększa liczbę punktów, która gromadzi się na koncie Uczestnika. Osobą upoważnioną przez Organizatora do potwierdzenia ilości wszystkich zdobytych punktów jest hostessa konkursowa Przekroczenie czasu określonego w pkt lub nie wykonanie pełnego obrotu koła (360 stopni) skutkuje wynikiem 0 pkt za zakręcenie kołem, bez możliwości ponownego zakręcenia kołem Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z kręcenia kołem. Rezygnacja z kręcenia kołem skutkuje wynikiem 0 pkt za zakręcenie kołem Każdego dnia, za wyjątkiem pierwszego dnia konkursu, na stanowisku konkursowym prezentowana będzie łączna liczba punktów zgromadzona przez lidera konkursu ze stanem na koniec dnia poprzedniego, tj. przykładowo w dniu 3 września 2015 roku wskazana będzie liczba punktów zebranych przez lidera konkursu na koniec dnia 2 września 2015 roku. Wskazanie tej liczby ma jedynie charakter informacyjny dla uczestników konkursu. W żadnym wypadku nie będą udostępniane, ani publikowane dane osobowe przejściowego lidera konkursu. 3.5 W dniu r. po godzinie system komputerowy wygeneruje listę laureatów konkursu od miejsca 1. (Uczestnik, który zgromadził największą liczbę punktów podczas trwania konkursu), do miejsca ostatniego (Uczestnik, który zgromadził najmniejszą liczbę punktów podczas trwania konkursu) W przypadku zgromadzenia identycznej liczby punktów przez dwóch lub większą liczbę uczestników, będzie brane pod uwagę kolejne kryterium: - łączna ilość zarejestrowanych paragonów przez danego uczestnika przez cały okres trwania konkursu im większa, tym uczestnik wyżej na liście laureatów.

3 W przypadku gdy dwóch lub większą liczba uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów oraz zarejestruje identyczną liczbę paragonów, pod uwagę będzie brane kolejne kryterium: - data rejestracji pierwszego paragonu im bliżej daty rozpoczęcia konkursu (tj. dnia r.) tym osoba wyżej na liście laureatów. W przypadku gdy dwóch lub większa liczba uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów i zarejestruje identyczną liczbę, a także zarejestruje pierwszy paragon w tym samym dniu, pod uwagę będzie brane kolejne kryterium: - godzina rejestracji pierwszego paragonu w wymiarze (hh:mm:ss) im bliżej 09:00:00 (oraz daty r.) tym osoba wyżej na liście laureatów 3.7. W Konkursie zwyciężą osoby, które zajmą miejsca od 1 do Nagrodami w Konkursie są nagrody główne opisane w Wręczenie laureatom nagród głównych nastąpi na scenie w dniu w godz w Galerii Handlowej Mazovia. 4. Nagrody główne 4.1. Nagrodami głównymi w Konkursie są: - 1 miejsce zakupy o wartości 1000 zł w sklepach na terenie Galerii Handlowej Mazovia w towarzystwie przedstawiciela Organizatora - 2 miejsce zakupy o wartości 500 zł w sklepach na terenie Galerii Handlowej Mazovia w towarzystwie przedstawiciela Organizatora - 3 miejsce zakupy o wartości 250 zł w sklepach na terenie Galerii Handlowej Mazovia w towarzystwie przedstawiciela Organizatora 4.2. Nagrody wymienione w pkt podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należny podatek w imieniu laureata odprowadza Organizator. W związku z tym Organizator doliczy do nich nagrodę pieniężną o równowartości podatku. Nagroda pieniężna zostanie w całości potrącona na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. 5. Wręczenie i realizacja nagród głównych 5.1. Ogłoszenie wyników przedstawienie laureatów konkursu nastąpi w dniu w trakcie uroczystej gali po godzinie Konferansjer wyczyta laureatów. Laureaci po wyczytaniu przez konferansjera wchodzą na scenę w celu odbioru nagrody Warunkiem odbioru nagrody głównej jest jej osobisty odbiór. W przypadku nieobecności wyczytanego laureata nagroda przechodzi na kolejna osobę z listy laureatów Po wręczeniu nagród laureatom miejsc: 1, 2, 3, lub w przypadku ich nieobecności kolejnych Organizator ustali z Laureatem indywidualny termin realizacji nagrody (zakupy w Galerii Handlowej Mazovia), z zastrzeżeniem jednak, że realizacja nagrody musi odbyć się w dniu r. do zamknięcia Galerii Handlowej Mazovia tj. do godz Zakupy związane z realizacją nagród z miejsc 1, 2, 3 nie mogą dotyczyć napojów alkoholowych, artykułów tytoniowych, doładowań telefonów/kart prepaid, bonów na zakupy, kart podarunkowych Zakupione produkty w ramach realizacji nagród głównych nie podlegają wymianie na inny towar ani zwrotowi Warunkiem uzyskania nagrody głównej jest okazanie Organizatorowi dokumentów potwierdzających tożsamość oraz podpisanie protokołu odbioru nagrody, zawierającego dane osobowe laureata, a w przypadku nagród podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych także numer PESEL, informację nt. właściwego Urzędu Skarbowego, zgodę na wystawienie przez Organizatora stosownego formularza podatkowego a także na wezwanie Organizatora wszystkich zarejestrowanych paragonów fiskalnych Zwycięzca/ laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią Nagrody główne nie odebrane w dniu ogłoszenia listy laureatów, tj pozostają własnością Organizatora Zakupy dokonane w ramach realizacji nagród głównych mogą obejmować tylko produkty dostępne w sklepach Galerii Handlowej Mazovia (z wyłączeniem: Piotra i Pawła i kantoru). Realizacja nagród musi zakończyć się w dniu r. W przypadku niezrealizowania w części lub całości zakupów (nagród) w trakcie godzin otwarcia Galerii Handlowej Mazovia w dniu roku, tj. do godziny nagroda przechodzi na własność Organizatora Produkty zakupione w ramach realizacji nagród głównych nie podlegają wymianie na inne ani zwrotowi. Laureatowi przysługuje jedynie prawo do wymiany wadliwego produktu na taki sam nie posiadający wad. 6. Ochrona danych osobowych Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą w celach konkursowych przez Organizatora, lub podmioty z nią współpracujące. Administratorem bazy jest Organizator. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane także w celu reklamy Strona 3 z 6

4 konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących laureatów konkursu na stronie Facebook Galerii Handlowej Mazovia, oraz przez Organizatora, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej, a także w innych mediach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie, oraz że każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem przez Organizatora w celach promocji działań konkursowych oraz reportażowych w internecie. 6.2 Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych osobowych. 7. Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian i do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków konkursu Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem Przymierz się do szkoły z Galerią Mazovia na adres: HQ Global Progress Sp. z o o. Sp. k. ul. K. Szajnochy 2/ Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych od jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu podczas trwania Konkursu na Stanowisku Konkursowym na terenie Galerii Handlowej Mazovia System komputerowy obsługujący Konkurs aktywuje się w godzinach pracy stanowiska konkursowego Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 4 z 6

5 LISTA SKLEPÓW. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 4F Adidas Agrafka Apart Apteka DR ZDROWIE Argentum Art Fryz Badura Bartek Briju Bershka Carry Carte d'or CCC Change Lingerie City Sport Coccodrillo Corin Cropp Cubus De Facto Deichmann Diam'or Drogerie Polskie Empik Esotiq Ewtex Gatta Gino Rossi Go Sport Grand Kebab Guty H&M Home & You In Medio Inari Sushi Karczma pod strzechą Kastor Kazar KFC Kids Play Kik Lavard Levis/Mustang Los Amigos Matras MediaMarkt Mohito Monaco Monnari New Yorker Optyk Perfect Orange Orsay Outlet Paryżanka Pepco Piano Express Pierrot WORLD GIFTS Play Strona 5 z 6

6 Plus Pralnia Promod Quiosque Rainbow Tours Recman Reserved Rossmann Ryłko Scotfree Sephora Solo Pizza Stradivarius Subway Swiss Tally Weijl T-Mobile Toys Box TUI Vitamin Shop Vox Gadget W. Kruk Wojas Wólczanka Yves Rocher Zara Ziaja Zibags (sklep - nie dotyczy wyspy) Strona 6 z 6

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs karaoke - Mam tę Moc REGULAMIN KONKURSU Konkurs karaoke - Mam tę Moc w CH Blue City Warszawa dnia 31.05.2015r. 1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu Karaoke Mam tę moc w Centrum Handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Złap Zająca w Centrum Handlowym Poznań City Center, w dalszej części Regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ Kupuj i wygrywaj

REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ Kupuj i wygrywaj REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ Kupuj i wygrywaj 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Centrum Handlowym Sarni Stok w Bielsku-Białej przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Diamentowy Konkurs. b. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem

Regulamin konkursu promocyjnego pn. Wygraj weekend z Nissanem Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z siedzibą w Krakowie 30-552, ul.

Bardziej szczegółowo