RE,GULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ,,SUPER LOTERIA" POSTANOWIENIA OGOLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE,GULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ,,SUPER LOTERIA" POSTANOWIENIA OGOLNE"

Transkrypt

1 RE,GULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ,,SUPER LOTERIA" POSTANOWIENIA OGOLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej,,regulaminem") okresla warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwq,,super LOTERIA" (,,Loteria"). $1 $2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, Toruf, KRS , NIP : , Regon (,,Or ganizator"). $3 Loteria urzqdzana jest na terenie miasta t om?aw Galerii Veneda, tl Zawadzka 38, N-om1a (,,Galeria"). $4 Loteria, stanowi loterig promocyjn4 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy zdnia 19listopada2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z p62n. zm.). Loteria jest urzedzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Bialymstoku, ul. Octowa 2, Bialystok. Celem Loterii jest zwigkszenie frekwencji klient6w Galerii, promocja i wzrost sprzedairy towar6w b4dz uslug w sklepach i punktach uslugowych bior4cych udzial w loterii na terenie Galerii. $s 1. Uczestnik jest zobowi4zany zapoznat siq z trefici1 Regulaminu oraz przestrzegat jego postanowief. Dane osobowe Uczestnik6w Loterii bgde pobierane i przetwaruane zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.22002, Nr 101, poz.926 z po1n. zm.) w celu przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, Toruri. Uczestnicy maje prawo dostepu do swoich danych osobowych, jak r6wnie2 Zqdania ich poprawiania lub usunigcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. $6 Calkowita wartosd puli nagr6d wynosi ,00 zl brutto. Rodzaj, ilo36 oraz wartosd poszczeg6lnych nagr6d zostaly okreslone w tresci $ 10 Regulaminu.

2 $7 Loteria rozpocryna sig od dnia 9 kwietnia 2015 roku i ostatecznie koriczy sig w dniu I0 czerwca2015 roku, kt6ry jest ostatecznym dniem zakofrczenia procedury reklamacyjnej. UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG $8 l. Sprzedalq promocyjn4 objgte s4 wszystkie towary i uslugi dostgpne w sklepach na terenie Galerii. ZLoterli wyl4czone s4: a. wszystkie zakupy dokonane na terenie hipermarketu Tesco, b. produkty i uslugi kantoru oraz banku, c. napoje alkoholowe, d. produkty tytoniowe, e. leki. f. doladowania telefon6w, o transakcje zaplaty za jakiekolwiek rachunki za uslugi komunalne, media oraz gaz b' dokonane w dowolnym punkcie, h. transakcje dokonane w punkcie lotio, zakjadach bukmacherskich, i. splaty raty kredytu regulowane w punktach Swiadcz4cych tego typu uslugi, j. wplaty i wyplaty bankomatowe. Sprzeda? towar6w uprawniaj4cych do udzialu w Loterii prowadzona bgdzie w terminie od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia2015 roku w godzinach otwarcia Galerii, a w punktach sprzedairy otwartych polniej lub wczesniej niz godziny otwarcia Galerii, przez caly czas otwarcia tych punkt6w, z zastrzezeniem, i2 w dniu 30 kwietnia 2015 roku sprzedul towar6w uprawniaj4cych do udzialuw Loterii prowadzonabedzie do godz. 19: Uczestnikiem Loterii, na warunkach okreslonych w niniejszym regulaminie, moze byl ka?da pelnoletnia osoba ftzyczna, kt6ra jako konsument - w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego: a. w terminach okreslonych w pkt 2 niniejszego paragrafu w sklepach i punktach znajduj4cych sig na terenie Galerii (zwylqczeniem: sklep6w i punkt6w wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu) dokona jednorazowego zakupu towar6w/uslug, z wyleczeniem towar6w i uslug wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu (na jednym dowodzie zakupu), za kwotg nie mniejsz4 ni 50 z\otych brutto (slownie: pieldziesiqt zlotych, 0/ 100 groszy) (,,zaklp promocyjny"). b. w terminach okreslonych w pkt 5 niniejszego paragrafu zglosi sig do Punktu Obslugi Loterii znajdujecego sig na terenie Galerii, oraz c. nacisnie przycisk pn.,,start" znajdujqcy sig na ekranie Kiosku multimedialnego (,,Kiosk"), oraz d. odcrytawynik Loterii zgodnie ztrybempkt 10 niniejszego paragrafu. 4. W Loterii nie mog4 brac udzialu pracownicy: Orgarizatora, administracji Galerii, najemcy oraz pracownicy najemc6w, punkt6w handlowych i uslugolvych znaj&rjecych sig na terenie Galerii, pracownicy ochrony, serwisu sprz1taj4cego i technicznego Galerii orcz cznonkowie najblilszej rcdziny wszystkich wyzej wymienionych os6b. Czlonkami najblizszej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu s4: malzonkowie, dzieci, rodzice, rodzefstwo, przysposobieni oraz przysposabiaj4cy. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zar6wno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracg jak i osoba wsp6lpracuj4ca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczeg6lnosci na podstawie umowy o dzielo, umowy zlecenia). 5. Punkt Obslugi Loterii czrynrry jest w terminie od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku w godzinach od do Lokalizacja Punktu Obslugi Loterii jest nastgpuj4ca: przy wejsciu gl6wnym pomigdzy witrynami sklep6w: Reserved i Rossmann.

3 7. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia w trakcie trwania Loterii dodatkowego Punktu Obstugi Loterii wraz z dodatkowym Kioskiem, jesli zaistnieje taka koniecznofif, np. tworzenie sig kolejek klient6w Galerii do Punktu Obslugi Loterii. W takim przypadku lokalizaqa dodatkowego Punktu Obslugi Loterii bgdzie nastgpuj4ca: vis a vis Punktu Obslugi Klienta Tesco oraznaprzeciw witryny Kolporter. 8. W Punkcie Obslugi Loterii znajduje sig Kiosk, kt6ry posiada przycisk pn.,,start". Kiosk nie jest automatem oraz urz1dzeniem do gier w rozumieniu art. 23 ust I ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardov,,ych (Dz. U. Nr 20l,poz.1540 zp6in. zm.). Kiosk jest wykorzystywany pr zez O r ganizator a wy lqcznie w c e lu przeprowa dzenia niniej szej L oterii. 9. Uczestnik, po zgloszeniu sig do Punktu Obstugi Loterii okazuje hostessie dow6d zakupu promocyjnego. Hostessa dokonuje sprawdzenia dowodu zakupu promocyjnego pod k4tem zgodno1ci z warunkami Regulaminu. W przypadku prawidlowego dowodu zakupu promocyjnego, hostessa opieczgtowuje sprawdzony dow6d zakupu promocyjnego, a Uczestnik ma prawo do przycisnigcia przycisku pn.,,start" zgodnie ztrybem pkt 10 niniejszego paragrafu. Opieczgtowany dow6d zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego przycisnigcia przycisku pn.,,start". Prawo do przycisnigciaprzycisku pn.,,start" przyznawarre jest za dokonanie zakupu towar6w/uslug, kt6rych kwota wynosi nie mniej niz 50,00 z]. brutto. Kwoty z paragon6w nie Lqczq sig. W przypadku, gdy Uczestnik dokonal jednorazowego zakupu promocyjnego za wielokrotnosd kwoty 50,00 zl,w6wczas przysluguje mu prawo do przycisnigciaprzycisku,,start" odpowiedni4 ilos6 ruzy, wedl:ug zasady, 2e za kuhde pelne 50,00 zt vtydane na zakup promocyjny przysluguje mu prawo do jednorazowego przycisnigcia przycisku,,start '0, zzastrzezeniem, izuczestnik moze przycisn4i przycisk,,start" nie wigcej ni? I0 razy, niezaleimie od wartosci zakup6w.przyklad: a. Uczestnik posiada dow6d zakupu za kwotg 89,90 z]. - ma prawo przycisn46 przycisk,,start" wylqcznie jeden raz, b. Uczestnik posiada dow6d zakupu za kwotg 491,90 zl - ma prawo prrycisn46 przycisk,,start" maksymalnie 9 ruzy, z zachowaniem trybu opisanego w pkt 10 niniejszego paragrafu, c. Uczestnik posiada dow6d zakupu za kwotg I.252,00 zl. - ma prawo przycisn46 przycisk,,start" maksymalnie I0 razy, zzachowarriem trybu opisanego w pkt 10 niniejszego paragrafu. 10. ZadaniemUczestnika jest dotknigcie przycisku pn...start" znajduj1cego sig na ekranie Kiosku. Uczestnik jest zobowiqzany nacisn46 przycisk,,start" bezposrednio po opieczgtowaniu przez hostessg dowodu zakupu. Po dotknigciu przycisku pn.,,start" ekran Kiosku: a. wyswietli informacjg o rodzaju wygranej nagrody w Loterii. Uczestnik wygrywa tak4 nagrodg, jakazostaje wskazana na ekranie Kiosku, lub b. wyswietli informacjg o braku wygranej nagrodzie w Loterii. 11. Uczestnik ma prawo nacisn46 przycisk,,start" w takiej liczbie jaka mu przysluguje zgodnie z zapisem pkt 9 niniejszego paragrafu,bezwzgledu na fakt czy Uczestnik wygra nagrodg/nagrody czy nie. $e L W dniu 9 kwietnia 2015 roku w siedzibie Organizatora odbgdzie sig losowanie nagr6d, kt6re zostane wprowadzone do bazy darrych komputera, do kt6rego podl4czony jest Kiosk w celu wylonienia laureat6w nagr6d. Organizator dokona losowania l1cznie l52l nagr6d dla konkretnej godziny, w kt6rej (lub po jej uplywie) padnie wygrana (zgodnie z treficiq pkt 5 niniejszego paragrafu), dla kazdego dnia trwania zakup6w promocyjnych(21dni), w ten spos6b ze:. nakaady dzieh od pi4tku do niedzieli (9 dni) w terminie od dnia 10 kwietnia2}ll roku do 30 kwietnia 2015 roku zostane wylosowane 73 nagrody z godzin4 wygranej,

4 prryporzedkowan4 danej nagrodzie w spos6b losowy w formie godzin, minut, sekund iptwtauaowo: ) zzakresu godzinowegod 10:00 do 20:00. tr qcznie na 9 dni zostanie rozlosowany ch 657 nagr6d.. na kuzdy dziehod poniedzialku do czwartku (12 dni) w terminie od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku zostanq wylosowane 72 nagrody z godzinl wygranej, przyporz4dkowan4 danej nagrodzie w spos6b losowy w formie godzin, minut, sekund (prryuuaowo: ) zzakresu godzinowegod 10:00 do 20:00. tr qcznie na 12 dni zo stane rozlo sowan e 864 nagrody. N,qcznie na2l dni zostanie rozlosowanych l52l nagr6d. Nagrody - zostan1rozlosowane nakuzdy dziefod piqtku do niedzieli w ponizej podanej kolejnosci: - 1 nagroda weekendowazprzyporzqdkowanqw spos6b losowy godzinq,wygranej, - 2 nagrody I stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzin4wygranych, - 30 nagr6d II stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzinqwygranych, - 40 nagr6d III stopnia zprryporz4dkowan4 w spos6b losowy godzin4wygranych. Nagrody zostanqrozlosowane naku2dy dziefiod poniedzialku do czwartku w ponizej kolejnosci: nagrody I stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzinewygranych, - 30 nigr6d II stopnia zprzypotz4dkowan4 w spos6b losowy godzinqwygranych, - 40 nagr6d III stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzin4wygranych Losowanie godzin odbgdzie sig rgcznie i przeprowadzone zostanie przez czlonk6w Komisji Nadzoru Loierii. Godziny bgd4 losowane z puli papierowych los6w zawieralqcych oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy bgd4 losowane z puli zawieraiqcq karteczki z oznaczeniem minut oraz sekund. Lista wynik6w losowania zavnerat bgdzie wskazanie daty, rodzalu nagrody oraz wylosowane godziny, w kt6rych padn4 wygrane. tr qcznie zostanie wylosowanych l52l nagr6d przypadaj4-ych na 2l dni sprzeduiry towaftw lub uslug w Centrum. Lista wynik6w tosowania -godtln i nagr6d jest dokumentem dostgpnym wylqczne dla czlonk6w Komisji Nadzoru Loterii oraz organ6w kontrolnych i jest dokumentem niedostqpnym dla os6b postronnych. Wszystkie wylosowane nagrody ynazzgodzin4lvygrywaj4cqztwzglgdnieniem podzialu na dni zostin4 wprowadzone przez KomisjE Nadzoru Loterii do bazy danych komputera, do kt6rego podl4czorry jest Kiosk nie p62niej niz do godz dnia 10 kwietnia 2015 roku. ilagroda przyz1ana zostanie Uczestnikowi, kt6ry jako pierwszy w Kiosku nacisnie przycisk,,sfart';zgodnie ztrybemw $ 8 pkt 10 Regulaminu o wylosowanej godzinie lub jako pierwszy nacisnie przycisk,,start " po uplywie wylosowanej godziny (w przypadku, gdy Zaden z Uczestnik6w nie nacisnie przycisku,,start" o wylosowanej godzinie). Rodzaj ptzymanej nagrody zaleiry od dnia i godziny nacisnie przycisk,,start". W- przypadku wygranii przez Uczestnika Loterii nagrody, Kiosk drukuje potwierdzenie *Vgi*iu nagrody i automatycznie pomniejszapulg nagr6d o wygran4 nagrodg w Galerii. W danym dniu nagrody bgd4 przyznawane w kolejnoscich wylosowania. W przypadku, gdy: o wprowadzonej do komputera godzinie oraz godzinie nastgpnej w kolejnosci,?aden z Uczestnik6w nie nacisnie przycisk START, to Uczestnik, kt6ry nacisnie przycisk jako pierwszy po uplywie tych godzin otrzymuje nagrodg przypisan4 do godziny wylosowanej jako pierwszej w tcotijnos"i. Vr"yWudowo:-komputer ma wprowadzonq, nagrodg II stopnia wraz z godzin oraz nagrodg III stopnia wraz z godzinq , to Uczestnik, kt6ry jako pierwszy nacisnie przycisk START po uplywie ww. godzin otrzymuje prawo do nagrody pierwszej, kt6ra jest przypisana do godziny wylosowanej jako pierwsza w kolejnosci, tj. nagrodq II stopnia z "godi. fb.oo.oo. Na nastgpne w kolejnosci nacisnigcie przycisku,,start", ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje pra-wo do nagrody, kt6ra jest przypisana do godziny wylosowanejako druga w kolejnosci tj. nagrody III stopnia z godz

5 8. Nagroda jest wydawana w terminie okreslonym w $ 8 pkt 5 Regulaminu za zwrotem wydruku z Kiosku z oznaczeniem rodzaju wygranej nagrody. Uczestnik jest zobowi1zarty pisemnie potwierdzid odbi6r nagrody. Uczestnik mohe odebrad nagrodg wyl4cznie w Galerii, w kt6rej odbywa sig loteria. 1. $10 W Loterii przewidziane s4 nastgpuj4ce nagrody: a. Nagroda weekendowa: Smartfon Samsung Galaxy 54 o wartosci 1.L70 zl.brutto - 9 nagr6d o\qcznej wartosci ,00 zlbrutto, b. Nagroda I stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartosci I00 zn.brutto - 42 nagrody olqcznej wartosci 4.200,00 znbrullo, c. Nagroda II stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartosci 50 zl brutto nagr6d ol4cznej wartosci ,00 zl, d. Nagroda III stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartosci 20 znbrutto nagr6d o\qcznej wartosci ,00 zl. N,qcznapula nagr6d wynosi zlbnrtto. $ ll 1. J, Organizator zapewni Uczestnikom Loterii mozliwos6 zapoznania sig z tresci4 regulaminu Loterii. Regulamin bedzie dostgpny do wgl4du dla Uczestnik6w Loterii w Punkcie Obslugi Loterii w terminie i godzinach otwarcia tego punktu, a tak2e w trakcie trwania Loterii w siedzibie Or ganrzator a. Organizator powola jedn4 osobg, kt6rej powierzy funkcjg nadzoru nad wz1dzaniem Loterii promocyjnej. Osoba zobowi4zana jest posiada6 Swiadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finans6w. Dodatkowo nad prawidlowosci4 przebiegu Loterii czrrwa powolana przez Organizatoru Komisja Loterii (,,Komisja"), dzianal4ca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatoru. Osoby bgd4ce w skladzie Komisji sq zobowi4zane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu Loterii orazwypelniania zalecefi osoby sprawuj4cej nadz6r nad urzqdzaniem Loterii. Osoby odpowiedzialne za obslugg Kiosk6w, hostessy, osoby wydaj4ce nagrody, oraz iwre czynnosci techniczne (np. listonosz, osoby obsluguj4ce korespondencjg, itp.) nie sq zobowiqzane posiadad Swiadectw zawodowych. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE $12 l. a J. Reklamacje mogq by1 zglaszane w trakcie trwania Loterii, najp62niej do dnia l0 mala 2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesylki w przypadku wysylki za pomoce poclty lub kuriera lub data wptywu w przypadku osobistego dostarczenia przesylki. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegaj4 reklamacje zgnoszone w formie pisemnej (wyslane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiscie) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie,,reklamacja". Roszczenie zglasza sig na pismie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zglaszajqcei roszczenie oraz dokladanego opisu i powodu roszczenia z czytelnym podpisem skladaj4cego roszczenia.

6 Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrrymaria, jednak nie p62niej niz do dnia 10 czerwca 2015 roku (wl4czajqc w to wysylkg listu poleconego za:wiadamiaj Ecego uczestnika o wyniku reklamacji). Uczestnikowi przysluguj e prawo do dochodzenia swoich roszczen w s4dzie powszechnym. Roszczenia ztyfiilu Loterii przedawniajq sie z uplywem 6 miesigcy od dnia, kiedy roszczenie stalo sig wymagalne. Bieg przedawnienia roszczef ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj g. POSTANOWIENIA KONCOWE $ 13 l. a J W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj4 powszechnie obowi4zuj 4ce przepisy prawa. Nieodebrane nagrody pozostalq do dyspozycji Organizatora Loterii. Zav,rygrane nagrody nie przysluguje ekwiwalent pieniginy.uczestnik nie mohe 24dad wymiany nagrody na inn4 nagrodg. Materialy promocyjne opatrzone mog4 by6 innym haslem promocyjnym niz nam{a Loterii. Komisja Loterii w terminie od dnia 4 maja2015 roku do 20 maja20l5 roku sporz1dziprotok6lz przebiegu Loterii. Na podstawie art.60 ust.3 ustawy zdnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, po1540 ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. Bialystok, dnia 0T kwietnia 2015 r. i \'{ bldi,j:ilsl0 (tr inv celnei uk

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo