RE,GULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ,,SUPER LOTERIA" POSTANOWIENIA OGOLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE,GULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ,,SUPER LOTERIA" POSTANOWIENIA OGOLNE"

Transkrypt

1 RE,GULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ,,SUPER LOTERIA" POSTANOWIENIA OGOLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej,,regulaminem") okresla warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwq,,super LOTERIA" (,,Loteria"). $1 $2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, Toruf, KRS , NIP : , Regon (,,Or ganizator"). $3 Loteria urzqdzana jest na terenie miasta t om?aw Galerii Veneda, tl Zawadzka 38, N-om1a (,,Galeria"). $4 Loteria, stanowi loterig promocyjn4 w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy zdnia 19listopada2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z p62n. zm.). Loteria jest urzedzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Bialymstoku, ul. Octowa 2, Bialystok. Celem Loterii jest zwigkszenie frekwencji klient6w Galerii, promocja i wzrost sprzedairy towar6w b4dz uslug w sklepach i punktach uslugowych bior4cych udzial w loterii na terenie Galerii. $s 1. Uczestnik jest zobowi4zany zapoznat siq z trefici1 Regulaminu oraz przestrzegat jego postanowief. Dane osobowe Uczestnik6w Loterii bgde pobierane i przetwaruane zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.22002, Nr 101, poz.926 z po1n. zm.) w celu przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, Toruri. Uczestnicy maje prawo dostepu do swoich danych osobowych, jak r6wnie2 Zqdania ich poprawiania lub usunigcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. $6 Calkowita wartosd puli nagr6d wynosi ,00 zl brutto. Rodzaj, ilo36 oraz wartosd poszczeg6lnych nagr6d zostaly okreslone w tresci $ 10 Regulaminu.

2 $7 Loteria rozpocryna sig od dnia 9 kwietnia 2015 roku i ostatecznie koriczy sig w dniu I0 czerwca2015 roku, kt6ry jest ostatecznym dniem zakofrczenia procedury reklamacyjnej. UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG $8 l. Sprzedalq promocyjn4 objgte s4 wszystkie towary i uslugi dostgpne w sklepach na terenie Galerii. ZLoterli wyl4czone s4: a. wszystkie zakupy dokonane na terenie hipermarketu Tesco, b. produkty i uslugi kantoru oraz banku, c. napoje alkoholowe, d. produkty tytoniowe, e. leki. f. doladowania telefon6w, o transakcje zaplaty za jakiekolwiek rachunki za uslugi komunalne, media oraz gaz b' dokonane w dowolnym punkcie, h. transakcje dokonane w punkcie lotio, zakjadach bukmacherskich, i. splaty raty kredytu regulowane w punktach Swiadcz4cych tego typu uslugi, j. wplaty i wyplaty bankomatowe. Sprzeda? towar6w uprawniaj4cych do udzialu w Loterii prowadzona bgdzie w terminie od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia2015 roku w godzinach otwarcia Galerii, a w punktach sprzedairy otwartych polniej lub wczesniej niz godziny otwarcia Galerii, przez caly czas otwarcia tych punkt6w, z zastrzezeniem, i2 w dniu 30 kwietnia 2015 roku sprzedul towar6w uprawniaj4cych do udzialuw Loterii prowadzonabedzie do godz. 19: Uczestnikiem Loterii, na warunkach okreslonych w niniejszym regulaminie, moze byl ka?da pelnoletnia osoba ftzyczna, kt6ra jako konsument - w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego: a. w terminach okreslonych w pkt 2 niniejszego paragrafu w sklepach i punktach znajduj4cych sig na terenie Galerii (zwylqczeniem: sklep6w i punkt6w wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu) dokona jednorazowego zakupu towar6w/uslug, z wyleczeniem towar6w i uslug wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu (na jednym dowodzie zakupu), za kwotg nie mniejsz4 ni 50 z\otych brutto (slownie: pieldziesiqt zlotych, 0/ 100 groszy) (,,zaklp promocyjny"). b. w terminach okreslonych w pkt 5 niniejszego paragrafu zglosi sig do Punktu Obslugi Loterii znajdujecego sig na terenie Galerii, oraz c. nacisnie przycisk pn.,,start" znajdujqcy sig na ekranie Kiosku multimedialnego (,,Kiosk"), oraz d. odcrytawynik Loterii zgodnie ztrybempkt 10 niniejszego paragrafu. 4. W Loterii nie mog4 brac udzialu pracownicy: Orgarizatora, administracji Galerii, najemcy oraz pracownicy najemc6w, punkt6w handlowych i uslugolvych znaj&rjecych sig na terenie Galerii, pracownicy ochrony, serwisu sprz1taj4cego i technicznego Galerii orcz cznonkowie najblilszej rcdziny wszystkich wyzej wymienionych os6b. Czlonkami najblizszej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu s4: malzonkowie, dzieci, rodzice, rodzefstwo, przysposobieni oraz przysposabiaj4cy. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zar6wno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracg jak i osoba wsp6lpracuj4ca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczeg6lnosci na podstawie umowy o dzielo, umowy zlecenia). 5. Punkt Obslugi Loterii czrynrry jest w terminie od dnia 10 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku w godzinach od do Lokalizacja Punktu Obslugi Loterii jest nastgpuj4ca: przy wejsciu gl6wnym pomigdzy witrynami sklep6w: Reserved i Rossmann.

3 7. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia w trakcie trwania Loterii dodatkowego Punktu Obstugi Loterii wraz z dodatkowym Kioskiem, jesli zaistnieje taka koniecznofif, np. tworzenie sig kolejek klient6w Galerii do Punktu Obslugi Loterii. W takim przypadku lokalizaqa dodatkowego Punktu Obslugi Loterii bgdzie nastgpuj4ca: vis a vis Punktu Obslugi Klienta Tesco oraznaprzeciw witryny Kolporter. 8. W Punkcie Obslugi Loterii znajduje sig Kiosk, kt6ry posiada przycisk pn.,,start". Kiosk nie jest automatem oraz urz1dzeniem do gier w rozumieniu art. 23 ust I ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardov,,ych (Dz. U. Nr 20l,poz.1540 zp6in. zm.). Kiosk jest wykorzystywany pr zez O r ganizator a wy lqcznie w c e lu przeprowa dzenia niniej szej L oterii. 9. Uczestnik, po zgloszeniu sig do Punktu Obstugi Loterii okazuje hostessie dow6d zakupu promocyjnego. Hostessa dokonuje sprawdzenia dowodu zakupu promocyjnego pod k4tem zgodno1ci z warunkami Regulaminu. W przypadku prawidlowego dowodu zakupu promocyjnego, hostessa opieczgtowuje sprawdzony dow6d zakupu promocyjnego, a Uczestnik ma prawo do przycisnigcia przycisku pn.,,start" zgodnie ztrybem pkt 10 niniejszego paragrafu. Opieczgtowany dow6d zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego przycisnigcia przycisku pn.,,start". Prawo do przycisnigciaprzycisku pn.,,start" przyznawarre jest za dokonanie zakupu towar6w/uslug, kt6rych kwota wynosi nie mniej niz 50,00 z]. brutto. Kwoty z paragon6w nie Lqczq sig. W przypadku, gdy Uczestnik dokonal jednorazowego zakupu promocyjnego za wielokrotnosd kwoty 50,00 zl,w6wczas przysluguje mu prawo do przycisnigciaprzycisku,,start" odpowiedni4 ilos6 ruzy, wedl:ug zasady, 2e za kuhde pelne 50,00 zt vtydane na zakup promocyjny przysluguje mu prawo do jednorazowego przycisnigcia przycisku,,start '0, zzastrzezeniem, izuczestnik moze przycisn4i przycisk,,start" nie wigcej ni? I0 razy, niezaleimie od wartosci zakup6w.przyklad: a. Uczestnik posiada dow6d zakupu za kwotg 89,90 z]. - ma prawo przycisn46 przycisk,,start" wylqcznie jeden raz, b. Uczestnik posiada dow6d zakupu za kwotg 491,90 zl - ma prawo prrycisn46 przycisk,,start" maksymalnie 9 ruzy, z zachowaniem trybu opisanego w pkt 10 niniejszego paragrafu, c. Uczestnik posiada dow6d zakupu za kwotg I.252,00 zl. - ma prawo przycisn46 przycisk,,start" maksymalnie I0 razy, zzachowarriem trybu opisanego w pkt 10 niniejszego paragrafu. 10. ZadaniemUczestnika jest dotknigcie przycisku pn...start" znajduj1cego sig na ekranie Kiosku. Uczestnik jest zobowiqzany nacisn46 przycisk,,start" bezposrednio po opieczgtowaniu przez hostessg dowodu zakupu. Po dotknigciu przycisku pn.,,start" ekran Kiosku: a. wyswietli informacjg o rodzaju wygranej nagrody w Loterii. Uczestnik wygrywa tak4 nagrodg, jakazostaje wskazana na ekranie Kiosku, lub b. wyswietli informacjg o braku wygranej nagrodzie w Loterii. 11. Uczestnik ma prawo nacisn46 przycisk,,start" w takiej liczbie jaka mu przysluguje zgodnie z zapisem pkt 9 niniejszego paragrafu,bezwzgledu na fakt czy Uczestnik wygra nagrodg/nagrody czy nie. $e L W dniu 9 kwietnia 2015 roku w siedzibie Organizatora odbgdzie sig losowanie nagr6d, kt6re zostane wprowadzone do bazy darrych komputera, do kt6rego podl4czony jest Kiosk w celu wylonienia laureat6w nagr6d. Organizator dokona losowania l1cznie l52l nagr6d dla konkretnej godziny, w kt6rej (lub po jej uplywie) padnie wygrana (zgodnie z treficiq pkt 5 niniejszego paragrafu), dla kazdego dnia trwania zakup6w promocyjnych(21dni), w ten spos6b ze:. nakaady dzieh od pi4tku do niedzieli (9 dni) w terminie od dnia 10 kwietnia2}ll roku do 30 kwietnia 2015 roku zostane wylosowane 73 nagrody z godzin4 wygranej,

4 prryporzedkowan4 danej nagrodzie w spos6b losowy w formie godzin, minut, sekund iptwtauaowo: ) zzakresu godzinowegod 10:00 do 20:00. tr qcznie na 9 dni zostanie rozlosowany ch 657 nagr6d.. na kuzdy dziehod poniedzialku do czwartku (12 dni) w terminie od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku zostanq wylosowane 72 nagrody z godzinl wygranej, przyporz4dkowan4 danej nagrodzie w spos6b losowy w formie godzin, minut, sekund (prryuuaowo: ) zzakresu godzinowegod 10:00 do 20:00. tr qcznie na 12 dni zo stane rozlo sowan e 864 nagrody. N,qcznie na2l dni zostanie rozlosowanych l52l nagr6d. Nagrody - zostan1rozlosowane nakuzdy dziefod piqtku do niedzieli w ponizej podanej kolejnosci: - 1 nagroda weekendowazprzyporzqdkowanqw spos6b losowy godzinq,wygranej, - 2 nagrody I stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzin4wygranych, - 30 nagr6d II stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzinqwygranych, - 40 nagr6d III stopnia zprryporz4dkowan4 w spos6b losowy godzin4wygranych. Nagrody zostanqrozlosowane naku2dy dziefiod poniedzialku do czwartku w ponizej kolejnosci: nagrody I stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzinewygranych, - 30 nigr6d II stopnia zprzypotz4dkowan4 w spos6b losowy godzinqwygranych, - 40 nagr6d III stopnia zprzyporz4dkowan4 w spos6b losowy godzin4wygranych Losowanie godzin odbgdzie sig rgcznie i przeprowadzone zostanie przez czlonk6w Komisji Nadzoru Loierii. Godziny bgd4 losowane z puli papierowych los6w zawieralqcych oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy bgd4 losowane z puli zawieraiqcq karteczki z oznaczeniem minut oraz sekund. Lista wynik6w losowania zavnerat bgdzie wskazanie daty, rodzalu nagrody oraz wylosowane godziny, w kt6rych padn4 wygrane. tr qcznie zostanie wylosowanych l52l nagr6d przypadaj4-ych na 2l dni sprzeduiry towaftw lub uslug w Centrum. Lista wynik6w tosowania -godtln i nagr6d jest dokumentem dostgpnym wylqczne dla czlonk6w Komisji Nadzoru Loterii oraz organ6w kontrolnych i jest dokumentem niedostqpnym dla os6b postronnych. Wszystkie wylosowane nagrody ynazzgodzin4lvygrywaj4cqztwzglgdnieniem podzialu na dni zostin4 wprowadzone przez KomisjE Nadzoru Loterii do bazy danych komputera, do kt6rego podl4czorry jest Kiosk nie p62niej niz do godz dnia 10 kwietnia 2015 roku. ilagroda przyz1ana zostanie Uczestnikowi, kt6ry jako pierwszy w Kiosku nacisnie przycisk,,sfart';zgodnie ztrybemw $ 8 pkt 10 Regulaminu o wylosowanej godzinie lub jako pierwszy nacisnie przycisk,,start " po uplywie wylosowanej godziny (w przypadku, gdy Zaden z Uczestnik6w nie nacisnie przycisku,,start" o wylosowanej godzinie). Rodzaj ptzymanej nagrody zaleiry od dnia i godziny nacisnie przycisk,,start". W- przypadku wygranii przez Uczestnika Loterii nagrody, Kiosk drukuje potwierdzenie *Vgi*iu nagrody i automatycznie pomniejszapulg nagr6d o wygran4 nagrodg w Galerii. W danym dniu nagrody bgd4 przyznawane w kolejnoscich wylosowania. W przypadku, gdy: o wprowadzonej do komputera godzinie oraz godzinie nastgpnej w kolejnosci,?aden z Uczestnik6w nie nacisnie przycisk START, to Uczestnik, kt6ry nacisnie przycisk jako pierwszy po uplywie tych godzin otrzymuje nagrodg przypisan4 do godziny wylosowanej jako pierwszej w tcotijnos"i. Vr"yWudowo:-komputer ma wprowadzonq, nagrodg II stopnia wraz z godzin oraz nagrodg III stopnia wraz z godzinq , to Uczestnik, kt6ry jako pierwszy nacisnie przycisk START po uplywie ww. godzin otrzymuje prawo do nagrody pierwszej, kt6ra jest przypisana do godziny wylosowanej jako pierwsza w kolejnosci, tj. nagrodq II stopnia z "godi. fb.oo.oo. Na nastgpne w kolejnosci nacisnigcie przycisku,,start", ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje pra-wo do nagrody, kt6ra jest przypisana do godziny wylosowanejako druga w kolejnosci tj. nagrody III stopnia z godz

5 8. Nagroda jest wydawana w terminie okreslonym w $ 8 pkt 5 Regulaminu za zwrotem wydruku z Kiosku z oznaczeniem rodzaju wygranej nagrody. Uczestnik jest zobowi1zarty pisemnie potwierdzid odbi6r nagrody. Uczestnik mohe odebrad nagrodg wyl4cznie w Galerii, w kt6rej odbywa sig loteria. 1. $10 W Loterii przewidziane s4 nastgpuj4ce nagrody: a. Nagroda weekendowa: Smartfon Samsung Galaxy 54 o wartosci 1.L70 zl.brutto - 9 nagr6d o\qcznej wartosci ,00 zlbrutto, b. Nagroda I stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartosci I00 zn.brutto - 42 nagrody olqcznej wartosci 4.200,00 znbrullo, c. Nagroda II stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartosci 50 zl brutto nagr6d ol4cznej wartosci ,00 zl, d. Nagroda III stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartosci 20 znbrutto nagr6d o\qcznej wartosci ,00 zl. N,qcznapula nagr6d wynosi zlbnrtto. $ ll 1. J, Organizator zapewni Uczestnikom Loterii mozliwos6 zapoznania sig z tresci4 regulaminu Loterii. Regulamin bedzie dostgpny do wgl4du dla Uczestnik6w Loterii w Punkcie Obslugi Loterii w terminie i godzinach otwarcia tego punktu, a tak2e w trakcie trwania Loterii w siedzibie Or ganrzator a. Organizator powola jedn4 osobg, kt6rej powierzy funkcjg nadzoru nad wz1dzaniem Loterii promocyjnej. Osoba zobowi4zana jest posiada6 Swiadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finans6w. Dodatkowo nad prawidlowosci4 przebiegu Loterii czrrwa powolana przez Organizatoru Komisja Loterii (,,Komisja"), dzianal4ca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatoru. Osoby bgd4ce w skladzie Komisji sq zobowi4zane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu Loterii orazwypelniania zalecefi osoby sprawuj4cej nadz6r nad urzqdzaniem Loterii. Osoby odpowiedzialne za obslugg Kiosk6w, hostessy, osoby wydaj4ce nagrody, oraz iwre czynnosci techniczne (np. listonosz, osoby obsluguj4ce korespondencjg, itp.) nie sq zobowiqzane posiadad Swiadectw zawodowych. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE $12 l. a J. Reklamacje mogq by1 zglaszane w trakcie trwania Loterii, najp62niej do dnia l0 mala 2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesylki w przypadku wysylki za pomoce poclty lub kuriera lub data wptywu w przypadku osobistego dostarczenia przesylki. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegaj4 reklamacje zgnoszone w formie pisemnej (wyslane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiscie) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie,,reklamacja". Roszczenie zglasza sig na pismie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zglaszajqcei roszczenie oraz dokladanego opisu i powodu roszczenia z czytelnym podpisem skladaj4cego roszczenia.

6 Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrrymaria, jednak nie p62niej niz do dnia 10 czerwca 2015 roku (wl4czajqc w to wysylkg listu poleconego za:wiadamiaj Ecego uczestnika o wyniku reklamacji). Uczestnikowi przysluguj e prawo do dochodzenia swoich roszczen w s4dzie powszechnym. Roszczenia ztyfiilu Loterii przedawniajq sie z uplywem 6 miesigcy od dnia, kiedy roszczenie stalo sig wymagalne. Bieg przedawnienia roszczef ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj g. POSTANOWIENIA KONCOWE $ 13 l. a J W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj4 powszechnie obowi4zuj 4ce przepisy prawa. Nieodebrane nagrody pozostalq do dyspozycji Organizatora Loterii. Zav,rygrane nagrody nie przysluguje ekwiwalent pieniginy.uczestnik nie mohe 24dad wymiany nagrody na inn4 nagrodg. Materialy promocyjne opatrzone mog4 by6 innym haslem promocyjnym niz nam{a Loterii. Komisja Loterii w terminie od dnia 4 maja2015 roku do 20 maja20l5 roku sporz1dziprotok6lz przebiegu Loterii. Na podstawie art.60 ust.3 ustawy zdnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, po1540 ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. Bialystok, dnia 0T kwietnia 2015 r. i \'{ bldi,j:ilsl0 (tr inv celnei uk

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIOSENNA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIOSENNA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIOSENNA LOTERIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą WIOSENNA LOTERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ GRA O KONSOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ GRA O KONSOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ GRA O KONSOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą GRA O KONSOLE ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą TARGOWA ( Loteria ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą RABATOWA SOBOTA ( Konkurs ). 1 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ BONOSZAŁ NA 10 URODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą BONOSZAŁ NA 10 URODZINY (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

3 CZAS TRWANIA LOTERII

3 CZAS TRWANIA LOTERII R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Promocja zdrapkowa Coca Cola 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: Promocja zdrapkowa Coca Cola ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: LOTERIA VISION EXPRESS ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ViVo! Stalowa Wola POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ViVo! Stalowa Wola POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ViVo! Stalowa Wola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą ViVo! Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nagrody za paragony"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nagrody za paragony POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nagrody za paragony" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Nagrody za paragony" (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPER Loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPER Loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPER Loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą SUPER Loteria ( Loteria ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pakiecik POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Pakiecik POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Pakiecik POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą Pakiecik ( Konkurs ). 2 Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2015) 2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne..... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród....3 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RABATOWA SOBOTA 07.11.2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą RABATOWA SOBOTA 07.11.2015 ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) Regulamin loterii promocyjnej Kredyt gotówkowy (Jesień 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pula nagród wynosi 36 portretów w dniu 14 lutego 2014 roku.

Pula nagród wynosi 36 portretów w dniu 14 lutego 2014 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji jest Centrum Handlowe Atrium Plejada Atrium Poland 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plejada 2 Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej. PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Promocyjnej. PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Promocyjnej PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPER LOTERIA II. 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPER LOTERIA II (zwana dalej: Loterią).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPER LOTERIA II. 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPER LOTERIA II (zwana dalej: Loterią). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPER LOTERIA II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPER LOTERIA II (zwana dalej: Loterią). 2. Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE W ATRIUM PROMENADA 1 ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI 1) [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) [Organizator Promocji]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Super oferta Smartfonów Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul.

4) Administratorem danych Promocji jest Centrum Handlowe COPERNICUS, ul. 1 ORGANIZATOR I UCZESTINCY PROMOCJI: 1) Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest pod nazwą ŚWIĄTECZNE MISIOBRANIE (dalej jako Promocja ). 2) Organizatorem Promocji jest agencja Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPER LOTERIA IV. 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPER LOTERIA IV (zwana dalej: Loterią ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPER LOTERIA IV. 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPER LOTERIA IV (zwana dalej: Loterią ). POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ SUPER LOTERIA IV 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą SUPER LOTERIA IV (zwana dalej: Loterią ). 2. Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Czerwcowe rabaty do

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2016) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne.... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (zima 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (zima 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (zima 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Codziennie ipad i bony na zakupy POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Codziennie ipad i bony na zakupy POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Codziennie ipad i bony na zakupy POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Codziennie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ. dla potrzeb akcji prosprzedażowej Szafa Gra ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ. dla potrzeb akcji prosprzedażowej Szafa Gra ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ dla potrzeb akcji prosprzedażowej Szafa Gra ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Szafa Gra jest Above Awards sp z o.o., z siedzibą: 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA URODZINOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA URODZINOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA URODZINOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą LOTERIA URODZINOWA (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer, a otrzymasz pakiet Microsoft Office 365 w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24 maja 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria paragonowa POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria paragonowa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria paragonowa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria paragonowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Strzel gola Media Expert POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Strzel gola Media Expert ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Wiosna 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania loterii.....6 Rozdział 4 Reklamacje, przedawnienia

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Drzewo Korzyści.

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Drzewo Korzyści. Postanowienia ogólne. Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Drzewo Korzyści. 1. Organizatorem loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą "Drzewo Korzyści" (zwanej dalej "Loterią") jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Apple MacBook Air 13, a otrzymasz MS Office oraz antywirus Kaspersky w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/IX/2007 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z dnia 13.09.2007 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Gostyń 2007 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKIE OTWARCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKIE OTWARCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKIE OTWARCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą WIELKIE OTWARCIE ( Loteria

Bardziej szczegółowo