Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.przegladlokalny.pl"

Transkrypt

1 Micha³ Kêdzierski, zastêpca redaktora naczelnego Przegl¹du Lokalnego wygra³ w s¹dzie z Kazimierzem Lubowickim, przewodnicz¹cym KZW ZZ Sierpieñ 80 kopalni Szczyg³owice. Zwi¹zkowiec, wed³ug s¹dów pierwszej i drugiej instancji, nies³usznie oskar y³ naszego dziennikarza o znies³awienie. 1

2 aktualnoœci Bogus³aw Wilk foto: Daniel Czerner Na wagary do... szko³y 21 marca przypada pierwszy dzieñ wiosny. To te nieoficjalny Dzieñ Wagarowicza. W wiêkszoœci szkó³ w tym dniu nie odbywaj¹ siê lekcje. Jak twierdz¹ dyrektorzy placówek, w trosce o to, by uczniowie - zamiast w³óczyæ siê bezczynnie po mieœcie - spêdzili ten dzieñ w szkole na rozmaitych, specjalnie przygotowanych atrakcyjnych zajêciach. Najm³odsi, czyli przedszkolaki i uczniowie podstawówek, tradycyjnie zajm¹ siê topieniem lub paleniem marzanny i wspólnymi zabawami. Gimnazjaliœci i licealiœci organizuj¹ sobie wyjœcia zorganizowane. Zazwyczaj do kin, teatrów, na wystêpy kabaretów, pokazy taneczne, b¹dÿ przegl¹dy talentów wokalnych przy karaoke. Czernek Podwójne dno Miarê przebra³ zdezelowany kosz na œmieci, mieszcz¹cy siê przy ul. Kopalnianej. Ratunkiem przed wypadaj¹cymi odpadkami jest reklamówka, która odgrywa rolê dna. Miejmy nadziejê, e kosz zniknie z krajobrazu wraz z oddaniem do u ytku parku przy ul. Dworcowej. Gradek. BEZP ATNY KURS Komputer bez tajemnic Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zaprasza osoby bezrobotne na bezp³atne warsztaty z zakresu podstaw obs³ugi komputera oraz warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w 10- osobowych grupach w Gminnym Centrum Informacji. Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod nr. telefonu (0-32) wew. 655 lub w siedzibie Fundacji przy ulicy Dworcowej 38 a. /b/ GOSPODARKA Gaz z wêgla? Niewykluczone, e ju za kilka lat bêdzie mo na jeÿdziæ autem na gaz syntetyczny, uzyskiwany z wêgla. Kompania Wêglowa SA, Po³udniowy Koncern Wêglowy i kilka samorz¹dów zadeklarowa³o wspó³pracê w tym temacie. 19 marca podpisano w Katowicach list intencyjny, a niebawem rozpocznie prace zespó³ roboczy. W przysz³ym roku ma powstaæ profesjonalne studium wykonalnoœci przedsiêwziêcia. M. Kêdzierski Nie zapomnij 22.III. Miêdzynarodowy Dzieñ Wody - Dzieñ Ochrony Ba³tyku 23.III. Miêdzynarodowy Dzieñ Meteorologii 24.III. Œwiatowy Dzieñ Walki z GruŸlic¹ 27.III. Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru ZAPROSZENIE Otwarta Trójka Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie zaprasza uczniów klas szóstych, ich wychowawców i rodziców na dzieñ otwarty. Prezentacja oferty edukacyjnej szko³y i grona pedagogicznego odbêdzie siê 23 marca. Pocz¹tek o godz Wiêcej o szkole na M. Kêdzierski Doradzaj¹ lokatorom Prezydent Knurowa Adam Rams powo³a³ Komisjê Mieszkaniow¹, która jest spo³ecznym organem opiniodawczo doradczym w sprawach wynajmu gminnych lokali. W jej sk³ad weszli: Jerzy Pach (przewodnicz¹cy), Franciszek Szafarz (zastêpca), Roman G³ód, Joachim Machulik, Emil Szolc, Jan Trzêsiok oraz Beata Ganczaryk - pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Knurowie. Do zadañ Komisji Mieszkaniowej nale y m.in. opiniowanie wniosków osób oczekuj¹cych na wynajem lokalu socjalnego, lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz osób oczekuj¹cych na zamianê lokalu z Gmin¹. Komisja ma te prawo do kontroli warunków mieszkaniowych wnioskodawców. M. Kêdzierski PRAWO Obowi¹zkowa lustracja Rada Miasta Knurów zobowi¹za³a skarbnika miasta Krzysztofa Grzelaka do z³o enia oœwiadczenia lustracyjnego. Zobowi¹zanie, podjête w œrodê w formie uchwa³y, by³o konieczne w zwi¹zku z wejœciem w ycie 14 lutego 2007 roku poprawki do ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat Poprawka nakazuje teraz sk³adanie oœwiadczeñ lustracyjnych wszystkim osobom pe³ni¹cych funkcje publiczne, które urodzi³y siê przed 1 sierpnia 1972 roku. Z takiego obowi¹zku ze wzglêdu na wiek zwolniona jest obecna sekretarz miasta Knurów - Anna Karwot. M. Kêdzierski Brudzili Reprymendê od stra ników miejskich otrzymali pracownicy firmy ocieplaj¹cej jeden z bloków przy ul. Jagie³³y. Mieszkañcy poskar yli siê SM, e robotnicy zanieczyszczaj¹ teren styropianem, który fruwa w powietrzu. Mêska rozmowa pomog³a. Nazajutrz pracownicy za³o yli siatkê ochronn¹, która zapobieg³a rozprzestrzenianiu siê styropianu. M. Kêdzierski Ta strona zadowoli ka dego fana wyœcigów Nascar nie tylko zawiera wyniki poszczególnych startów, kwalifikacji i treningów, ale tak e newsy z torów wyœcigowych, sylwetki kierowców, krótkie charakterystki torów oraz terminarz zawodów. mch foto: net GLIWICE Spór w Oplu NSZZ Solidarnoœæ gliwickiej fabryki samochodów domaga siê 500- z³otowego, comiesiêcznego dodatku dla wszystkich pracowników. Szefostwo firmy nie chce siê na to zgodziæ i t³umaczy, e obecne p³ace zgodnie z umow¹ obowi¹zuj¹ do koñca roku. W zwi¹zku z tym Solidarnoœæ wesz³a w spór zbiorowy z pracodawc¹. Niewykluczone, e dojdzie do strajku. M. Kêdzierski CHUDÓW Siedziba dla oddzia³u We wtorek, 27 marca, w Chudowie zostanie otwarta siedziba Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oddzia- ³u Giera³towice. Uroczystoœæ odbêdzie siê w Szkole Podstawowej im. W. Budryka przy ul. Szkolnej 52. Pocz¹tek o godz /bw/ ZAPROSZENIE Teatr od kuchni Ju w sobotê, 24 marca bêdzie mo - na zobaczyæ, co kryj¹ kulisy Gliwickiego Teatru Muzycznego. Odwiedzaj¹cy w tym dniu teatr bêd¹ mogli zobaczyæ jak wygl¹da praca aktorów i zespo³u technicznego. Organizatorzy zapraszaj¹ chêtnych na Dzieñ Otwarty o godz , i Wstêp 5 z³. Czernek Pijany pod ko³ami 17 marca pijany 42-letni knurowianin wybra³ siê na przeja d kê rowerow¹, podczas której niespodziewanie wtargn¹³ na ul. Wilsona. Kieruj¹ca Fiatem 170 potr¹ci³a mê czyznê, który trafi³ z obra eniami do knurowskiego szpitala. Gradek Rowerem z piwnicy Rower górski o wartoœci tysi¹ca z³otych skrad³ nieznany sprawca z korytarza piwnicznego przy ul. Jagie³³y. Do kradzie y dosz³o 17 marca w okolicach godz. 19. Z³odzieja i zguby szukaj¹ knurowscy funkcjonariusze. Gradek Porz¹dek musi byæ Stra Miejska dwukrotnie interweniowa³a w ostatnich dniach w sprawie zanieczyszczenia b³otem ulic przez samochody ciê arowe wyje d aj¹ce z budowy. Stra nicy reagowali u kierowników budów przy ul. Szpitalnej i Ogrodowej. Skutecznie, bo obie wkrótce lœni³y czystoœci¹. M. Kêdzierski Psik! Czterech m³odych ludzi w towarzystwie patrolów Stra y Miejskiej i Policji trafi³o na komisariat po tym, jak w autobusie linii 47 uruchomili gaœnicê. O pomoc funkcjonariuszy poprosi³ kierowca, który nie móg³ daæ sobie w pojedynkê rady z ³obuzami. M. Kêdzierski Zarysowa³ i oberwa³ Straty opiewaj¹ce na 1200 z³ poniós³ w³aœciciel Hondy CRV, której lakier porysowa³ nieznany sprawca. Dodatkowo wandal oberwa³ lusterka. Do zdarzenia dosz³o 15 marca o przy ul. Dworcowej. Gradek MAM PYTANIE foto: Czernek Czy Adam Ma³ysz zdobêdzie kryszta³ow¹ kulê? Mateusz Strza³ka z Knurowa: Moim zdaniem nic nie stanie na przeszkodzie, by po raz kolejny Adam Ma³ysz zosta³ liderem tegorocznych skoków. Jego forma jest w apogeum i nie ma sobie równych. Nawet ostatni nieudany skok pokaza³, e jest to jeden z najlepszych skoczków, gdy w takiej sytuacji prawdopodobnie aden inny skoczek by nie wyl¹dowa³. Daniel Czerner Wzorowy dzielnicowy Krzysztof Kaczorowski zosta³ wyró niony tytu³em Dzielnicowego Roku z obszaru gminy Knurów. Tytu³ przyznano podczas uroczystej odprawy s³u bowej w KMP w Gliwicach. Dzielnicowy pe³ni s³u bê w rejonie osiedla Szczyg³owice. Wiêcej o nim i jego pracy w przysz³ym numerze PL. Gradek 2

3 Uwaga! aktualnoœci Kierownictwo basenu zapewnia, e z szatni mo na ju korzystaæ bez obaw Dzieci na ulicy Dziewiêcioro dzieci, mieszkaj¹cych przy ul. Ksi¹ enickiej 2 codziennie musi uwa aæ, by podczas zabawy nie zgin¹æ pod ko³ami samochodu. P³ot, który niegdyœ odgradza³ podwórko od ruchliwej drogi zosta³ zdemontowany przez pracowników Miejskiego Zespo³u Gospodarki Lokalowej i Administracji, którzy twierdz¹, e zniszczy³y go w³aœnie dzieci i nie spe³nia³ ju swojej roli foto: Pawe³ Gradek Do redakcji Przegl¹du Lokalnego zg³osi³ siê Roman Niemczyk, mieszkaniec budynku przy ul. Ksi¹ enickiej, ojciec dziewiêciorga dzieci, który obawia siê o ich ycie... Mê czyzna przebywa na urlopie wychowawczym, bo jego ona z wyrokiem s¹dowym w ka dej chwili mo e trafiæ do aresztu, gdy - jak twierdzi pan Roman - nie stawi³a siê do odbycia kary za brak nale nej opieki nad dzieæmi. W praktyce sam opiekujê siê dziewiêciorgiem dzieci w wieku od 3 do 13 lat. W dodatku najm³odsze jest niepe³nosprawne. Robi siê coraz cieplej, a pociechy nie usiedz¹ w domu rozpacza pan Roman, który uwa a, e brak p³otu potêguje zagro enie dla jego dzieci. Wtóruje mu s¹siadka - Jolanta Czarnecka, któr¹ tak e martwi brak p³otu. Drzwi wyjœciowe z mieszkania pana Romana wychodz¹ bezpoœrednio na ulicê. Co chwilê s³ychaæ piski hamuj¹cych samochodów t³umaczy kobieta. - A strach pomyœleæ, e mo e dojœæ do tragedii. Niepe³nosprawne dziecko niebawem zacznie chodziæ, a od wyjœcia z domu do jezdni ma niespe³na kilka metrów! Zdaniem mieszkañców budynku przy ul. Ksi¹ enickiej problemy ze stanem p³otu zaczê³y siê od ubieg³orocznej zimy. - Ogromna iloœæ œniegu zalegaj¹ca na ywop³ocie obali³a p³ot. Komisja z MZGLiA stwierdzi³a, e p³ot podlega wymianie. Ogrodzenie zdemontowano i obiecano nowe. PóŸniej dyrektor Mieczys³aw Kobylec doszed³ do wniosku, e funkcjê p³otu mo e spe³niaæ sam ywop³ot skar y siê Roman Niemczyk. Lokatorzy wys³ali do administracji na pocz¹tku lipca 2006 roku pismo z proœb¹ o zamontowanie nowego ogrodzenia. Twierdz¹, e odpowiedzi Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczêœcie gotowe... nie uzyskali do tej pory. Mam ju doros³e dzieci, ale le y mi na sercu troska o bezpieczeñstwo nas wszystkich. Brak p³otu to bezpañskie psy, które w³ócz¹ siê po podwórku, ludzie, którzy w nocy bez problemu urz¹dzaj¹ sobie na nim libacje alkoholowe wylicza s¹siadka. - Czujemy siê, jakby wszyscy o nas zapomnieli. Przypomn¹ sobie, jak dojdzie - nie daj Bo e - do tragedii martwi siê Niemczyk. Mieczys³aw Kobylec, dyrektor MZGLiA zaprzecza s³owom Romana Niemczyka. - To nieprawda, e p³ot zosta³ zniszczony przez zimê mówi. Za obecny stan winê ponosz¹ sami mieszkañcy. To oni go zniszczyli. Dzieci, o których mowa, niszcz¹ wszystko, reklama co siê da. Przeje d am tamtêdy codziennie i wielokrotnie widzia³em, jak np. wyrzuca³y œmieci z kontenerów... Zdaniem Kobylca, MZGLiA i tak nie staæ na budowê nowego p³otu. Jako jedn¹ z g³ównych przyczyn braku pieniêdzy na tak¹ inwestycjê wymienia brak regularnoœci w p³aceniu czynszów przez mieszkañców Ksi¹ enickiej 2. ¹dania mieszkañców s¹ bardzo wygórowane, natomiast, jeœli chodzi o regularne p³acenie czynszu, zaczynaj¹ siê problemy. Pan Niemczyk mieszka³ wczeœniej z rodzin¹ przy ul. Konopnickiej i stan mieszkania, jaki pozosta³ po ich wyprowadzce pozostawiê bez komentarza argumentuje dyrektor. Pawe³ Gradek Z³odzieje z³owieni Pracownicy obs³ugi aquarelax trafnie wytypowali dwóch 14-letnich z³odziejów, którzy w styczniu i lutym dokonali kilkudziesiêciu kradzie y pieniêdzy z basenowych szafek. 8 marca jednego z nich zatrzymali policjanci z Sekcji Kryminalnej knurowskiej Policji 14-letni Rados³aw S. wraz ze swoim rówieœnikiem korzysta³ z p³ywalni w czasie ferii, kiedy panowa³ tam zwiêkszony ruch. Razem spl¹drowali kilkadziesi¹t szafek, z których skradli ³¹cznie 1 tys. z³otych. Po pierwszym zg³oszeniu kradzie- y kierownictwu basenu, obs³uga wytypowa³a dwie osoby, które wczeœniej nie korzysta³y z us³ug aquarelaxu, a ostatnimi czasy sta³y siê jego czêstymi bywalcami. Wszystko dlatego, e za skradzione pieni¹dze dwóch nastolatków kupowa³o... karnety na p³ywalniê! Ponadto za resztê do³adowali sobie telefony komórkowe i zakupili tapety do klubu, jaki urz¹dzili w piwnicy bloku. - Zatrzymany Rados³aw S. przyzna³ siê do kradzie y i wyda³ swojego wspólnika informuje sier. szt. Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Materia³y dowodowe trafi³y do S¹du Rodzinnego i Nieletnich. Kierownictwo p³ywalni informuje, e na policjê zg³osi³o siê oko³o 10 reklama foto: Pawe³ Gradek osób, które zosta³y okradzione. Po pierwszym sygnale, jaki do nas dotar³ sprawdziliœmy szafki, których stan by³ nienaruszony mówi Marcin Kasprzyk, kierownik aquarelaxu. Namówiliœmy poszkodowanego, by zg³osi³ sprawê Policji, a sami podczas rozmowy z obs³ug¹ basenu wytypowaliœmy sprawców. Nowoczesne szafki okaza³y siê bu³k¹ z mas³em dla m³odocianych sprawców. Zdziwienia nie kryje producent, który wypuœci³ na rynek 3.5 tys. sztuk i ich sforsowanie przez knurowian jest pierwszym tego typu przypadkiem. - Pragnê zapewniæ, e szafki zostan¹ dodatkowo zabezpieczone przez wykonawcê, wymienione zostan¹ zamki i od poniedzia³ku nasi klienci bêd¹ mogli bez obaw korzystaæ z basenowej szatni zapewnia Marcin Kasprzyk. W chwili obecnej wzmocniliœmy monitoring szatni, gdzie czêœciej pojawia siê obs³uga. Pawe³ Gradek 3

4 reklama aktualnoœci Wymiana barier zajê³a robotnikom kilka godzin Barierki z ubezpieczenia W ubieg³ym tygodniu wymienione zosta³y barierki na rogu ulic Niepodleg³oœci i Szpitalnej Poprzednie zosta³y po³amane, prawdpopodobnie przez niepotrafi¹cego wyrobiæ na ostrym zakrêcie tira. Nowe barierki stanê³y te przy ulicach Witosa i Wilsona. Jak nas poinformowa³ Jan Osman, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Gliwicach, w dwóch przypadkach koszty pokryto z ubezpieczenia sprawców dewastacji, a w jednym zap³aciæ musia³ bud et powiatu. Czernek Sposób na pos³a Jak zostaæ pos³em i czy to siê op³aca dopytywali pos³ankê Juliê Piterê uczniowie knurowskiego Zespo³u Szkó³ im. I. J. Paderewskiego Do spotkania dosz³o we wtorkowe przedpo³udnie w kinie Casino. Pitera zjawi³a siê w Knurowie na zaproszenie pos³anki Krystyny Szumilas. W czasie dyskusji z m³odzie ¹ mowa by³a o znaczeniu wolnych mediów i organizacji pozarz¹dowych. Pitera zachêca³a nastolatków do interesowania siê sprawami kraju. Z m³odzie ¹ trzeba rozmawiaæ, a nie agitowaæ. Nale y odpowiadaæ na ka de pytanie, nawet najtrudniejsze stwierdzi³a. Licealiœci przepytali parlamentarzystkê z wielu spraw. Dopytywali o ocenê sytuacji w kraju, ale te dociekali, jak zostaæ pos³em i czy to rentowne zajêcie... Czernek Julia Pitera (z prawej) nie szczêdzi czasu dla m³odzie y foto: Daniel Czerner foto: Daniel Czerner GÓRNICTWO. NIEPOROZUMIENIE W SPRAWIE PODWY EK Protest w Budryku Dwa dni trwa³ strajk w kopalni Budryk w Ornontowicach. Powodem protestu górników by³o wed³ug nich - niespe³nienie przez dyrekcjê zak³adu ich ¹dañ p³acowych. Szczegó³owo finansom kopalni ma siê przyjrzeæ te Centralne Biuro Antykorupcyjne. GIMNAZJALIŒCI JEDYNKI DALI PRZYK AD Czas na wiosenne porz¹dki Pó³ setki worków z odpadami to plon wczesnowiosennych porz¹dków, za które zabrali siê gimnazjaliœci z Jedynki. Trzecioklasiœci oczyszcili s¹siedztwo ul. Kozie³ka Uzbrojone w worki i robocze rêkawice nastolatki ruszy³y do boju ze œmieciami w ubieg³¹ œrodê. Porz¹dki rozpoczêto pod granic¹ z Bojkowem, a zakoñczono przy szkole. Podobn¹ akcjê przeprowadzaliœmy ju w zesz³ym roku. Stanowi czêœæ obchodów Dnia Ziemi mówi Monika Popowska, koordynuj¹ca akcj¹ nauczycielka biologii. Tak jak poprzednio, worki na odpady zapewni³a firma Komart. Zobowi¹za³a siê te do wywiezienia zebranych œmieci na wysypisko. Rêkawice zapewni³ knurowski Urz¹d Miasta. foto: Daniel Czerner Strajk, który w przeprowadzonym na pocz¹tku marca referendum popar- ³o 94 proc. za³ogi, rozpocz¹³ siê od zorganizowania w poniedzia³ek, 19 marca masówki. Zaraz po niej niezadowoleni pracownicy kopalni zablokowali szyby i bramy. Wyznaczono te posterunki oraz zabezpieczono ruch i bezpieczeñstwo. Na dó³ mog³y zje d aæ wyznaczone przez komitet strajkowy osoby. Powodem zdecydowanego kroku górników by³o ich niezadowolenie z p³ac i ci¹gn¹ce siê w nieskoñczonoœæ negocjacje z dyrekcj¹ Budryka. Zdaniem zwi¹zkowców wczeœniej do zgody nie dosz³o, bo przy redagowaniu tekstu porozumienia zarz¹d wprowadzi³ nowe szczegó³y, dotycz¹ce m.in. dodatku za dojazdy do pracy oraz terminów wejœcia w ycie poszczególnych podwy ek. Zdaniem szefów Budryka napiêta sytuacja by³a skutkiem próby zapisu, e te podwy ki wyczerpi¹ ¹dania p³acowe w 2007 roku. Wed³ug ustaleñ i propozycji zarz¹du kopalni podwy ki mia³y wynieœæ œrednio oko³o 430 z³ miesiêcznie dla ka dego pracownika. W œrodê wszystko by³o ju jasne. Zwi¹zkowcy przekonali dyrekcjê Budryka do przyznania podwy ek i 250 z³ dodatku za dojazdy do pracy, który zostanie nadp³acony od stycznia. Finansom najm³odszej œl¹skiej kopalni (jej budowa rozpoczê³a siê w 1979 roku, a pierwsze wydobycie osi¹gniêto w 1994 r.) chce siê przyjrzeæ tak e Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wed³ug CBA, w ornontowickim zak³adzie mia³o dojœæ do niejasnoœci finansowych. Na razie funkcjonariusze do walki z korupcj¹ maj¹ prowadziæ wyjaœnienia w sprawie, a nie przeciw konkretnym osobom. Budryk zatrudnia prawie dwa i pó³ tysi¹ca osób m.in. z Ornontowic, Giera³towic i Knurowa. Wed³ug analityków jeden dzieñ strajku to utrata przychodów w wysokoœci oko³o 3 mln z³. Micha³ Kêdzierski - Przecie mo e siê jeszcze przydaæ... - ocenili to znalezisko uczniowie Œmieci zosta³y od razu posegregowane na odpady sztuczne i papier. Odpady o du- ych gabarytach - opony, stare pralki czy telewizory - zostawialiœmy obok pozosta³ych wor- ków dodaje Popowska. Efektem porz¹dków by³o ponad 50 worków odpadów. Wiele, choæ mniej ni przed rokiem, gdy œmieci zape³ni³y 130 worków. Akcja jest potrzebna. Mo e uœwiadamia ludziom, i przydro ne rowy to nienaj- lepsze miejsce na odpadki zastanawia siê nauczycielka. Sami uczniowie tak e nie kryj¹ zadowolenia z takiej formy zajêæ. Dla nas to rozrywka i oderwanie siê od szkolnej codziennoœci. Wszyscy sprz¹taliœmy z zapa³em i z uœmiechem na ustach stwierdza Monika Lisoska z Knurowa. Daniel Czerner foto: Daniel Czerner - Ktoœ siê musia³ sporo natrudziæ, by przytargaæ tu opony, pralki czy telewizory - zauwa yli gimnazjaliœci 4

5 Narodziny kopii Piêknej Madonny TRADYCJA Powrót Knurowianki Niewykluczone, e ju za kilka tygodni knurowianie przywitaj¹ kopiê Piêknej Madonny z 1420 roku. W pracowni Varisella Arte w Krakowie trwaj¹ w³aœnie prace nad dopracowaniem rzeÿby Starania o wykonanie kopii figury Piêknej Madonny, która sta³a w drewnianym koœciele œw. Wawrzyñca, a obecnie jest na stanie Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach trwa³y kilka lat. Odnaleziona w dwudziestoleciu miêdzywojennym przez prof. Tadeusza Dobrowolskiego, twórcê i dyrektora Muzeum Œl¹skiego okaza³a siê nadprzyrodzonym œwiadkiem historii Knurowa. Wraz z dwoma innymi œredniowiecznymi rzeÿbami Ann¹ Samotrzeci¹ i œw. Wawrzyñcem goœci³a w 2006 roku w knurowskim ratuszu. Na w³asne oczy widzia³em, jak ludzie potrzebuj¹ Piêknej Madonny. Wœród ponad czterech tysiêcy zwiedzaj¹cych nie brakowa³o takich, którzy modlili siê przy figurze. Takie œwiadectwo wiary spotêgowa³o starania o wykonanie kopii Matki Chrystusa opowiada Bogus³aw Szygu³a, cz³onek Towarzystwa Mi³oœników Knurowa i kustosz Izby Tradycji KWK Knurów. 13 marca, o godz dosz³o w Krakowie do wa nego w historii Knurowa wydarzenia. Ksi¹dz dr Henryk Pyka, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Eugeniusz nekrolog Panu TADEUSZOWI POLAK wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci ONY sk³ada Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Pracownicy LWSM w Knurowie foto: Jan Furgo³ Jurczyga, prezes TMK oraz Jan Furgo³ i Bogus³aw Szygu³a asystowali przy odbiorze odlewu kopii Piêknej Madonny w pracowni Varisella Arte w Krakowie. A mnie ciarki przesz³y przyznaje Szygu³a, który nie kryje radoœci ze szczêœliwego zwieñczenia wieloletnich starañ o wykonanie kopii. Bêdzie ona ju na sta³e mieszkank¹ Knurowa zapewnia kustosz i wyjaœnia, e z wielu powodów, jak choæby brak mo liwoœci odpowiedniego zabezpieczenia bezcennego orygina³u, ten nie móg³ zostaæ na stale przeniesiony z katowickiego muzeum do Knurowa. - Po dopracowaniu przez krakowskich artystów odró nienie kopii od orygina³u bêdzie bardzo trudne twierdzi Szygu³a. Na odlew nanoszona jest polichromia, a nawet uszkodzenia, jakie posiada nadgryziona zrêbem czasu prawdziwa figura. Knurów przygotowuje siê do godnego przyjêcia Piêknej Madonny. Z udzia³em w³adz miasta trwaj¹ ustalenia nad przebiegiem ceremonii powitalnej Knurowianki, która jest œwiadkiem historii i tradycji naszych przodków. Micha³ Kêdzierski aktualnoœci REGION. IKONA POLSKIEGO SPORTU POPIERA BUDOWÊ NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTU Szewiñska za Podium Irena Szewiñska, legenda polskiej i œwiatowej lekkoatletyki, odwiedzi³a Gliwice. Z aprobat¹ odnios³a siê do miejskich planów budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego Podium Najwybitniejsza polska lekkoatletka goœci³a w Gliwicach w miniony czwartek. Przyby³a na zaproszenie prezydenta Zygmunta Frankiewicza i starosty powiatu Adama Szczypki. Gospodarze zapoznali Szewiñsk¹ z planami dotycz¹cymi budowy Podium. Pokazali rozsypuj¹cy siê stadion XX-lecia przy ul. Akademickiej, na którego miejscu ma stan¹æ nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Liczyli, e zamys³ spotka siê z aprobat¹ znamienitej lekkoatletki, a obecnie wp³ywowej dzia³aczki sportowej. Nie kryli nadziei, e jako prezes Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki Szewiñska bêdzie wspieraæ ich zamiary s³u ¹ce poprawie bazy sportowej i rozwojowi kultury fizycznej. - Budowa Podium to doskona- ³y pomys³. Zyskaj¹ na tym zawodnicy z ca³ego kraju - stwierdzi³a w Gliwicach Szewiñska. - W Polsce brak porz¹dnej hali, w której mo na by rozgrywaæ zawody lekkoatletyczne wysokiej rangi. Takiej okazji nie mo na zaprzepaœciæ. Poparcie prezes Szewiñskiej dla Podium ma dla inicjatorów budowy spore znaczenie. To g³os za w sytuacji, gdy przeciw budowie wypowiadaj¹ siê niektórzy radni wojewódzcy. Entuzjazmu nie wykazuj¹ te w³adze Katowic, dopatruj¹ce siê w Podium konkurencji dla Spodka. Oponenci zapowiadaj¹ protesty w instytucjach unijnych w Brukseli. Przypomnijmy, e za powstaniem Podium stoj¹ murem w³adze Gliwic i prawie wszystkich gmin powiatu gliwickiego. Rada Powiatu przeg³osowa³a nawet specjaln¹ uchwa³ê popieraj¹c¹ starania prezydenta Gliwic. - Podoba mi siê równie nazwa Podium podkreœli³a Szewiñska, wieszcz¹c, e gdy hala powstanie, na prawdziwym podium bêd¹ stawaæ Podium by³oby aren¹ z 15-tysiêczn¹ widowni¹. To w zamyœle inicjatorów w³adz Gliwic obiekt wielofunkcyjny. Idealny na imprezy sportowe, widowiska kulturalne, sympozja, rewie, wystawy i targi. Tak e centrum handlowe ze sklepami, pubami, restauracjami i punktami handlowymi. Koszt budowy szacowany jest na 212 mln z³, z czego 166 mln z³ mia³oby byæ dofinansowaniem unijnym. Pomys³ budowy zosta³ zaakceptowany przez poprzedni Zarz¹d Województwa Œl¹skiego. Zosta³ wpisany do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Obiekt by³by oddany do u ytku w 2012 r. 5 Foto: S³awomir Gruszka Cenne porady, makija gratis Bezp³atne porady kosmetyczne i profesjonalny makija zyskaj¹ panie, które wezm¹ udzia³ w szkoleniu organizowanym przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa Spotkanie odbêdzie siê w poniedzia³ek, 26 marca, w siedzibie fundacji przy ul. Dworcowej 38a. Poprowadzi je wiza ystka i stylistka, Ma³gorzata Oæwieja-Grudziñska, która podzieli siê z uczestniczkami wiedz¹ o tajnikach manicure, wiza u i podstaw kosmetyki. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Sposób na ycie wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. - Zapraszamy panie do skorzystania z bezp³atnych porad i profesjonalnego makija u zachêcaj¹ pracownicy fundacji. Szkolenie rozpocznie siê o godz. 9.00, potrwa do /bw/ - Budowa Podium to znakomity pomys³ oceni³a Irena Szewiñska na spotkaniu w Gliwicach; na zdjêciu (od prawej): wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyñska, starosta Adam Szczypka, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, Irena Szewiñska, cz³onek zarz¹du powiatu Waldemar Dombek i Marek Ciuk - prezes œl¹skiego oddzia³u PZLA polscy zawodnicy i zawodniczki. Zastrzeg³a, e nie ma wyników bez odpowiednich warunków: - Jeœli chcemy mieæ mistrzów, musimy mieæ odpowiedni¹ bazê do kszta³cenia m³odzie y. - Cieszymy siê, e pani Irena Szewiñska, ikona polskiego sportu, tak pozytywnie odnios³a siê do planów miasta wzglêdem Podium oceni³ Marek Jarzêbowski, rzecznik prasowy Urzêdu Miasta w Gliwicach. Nie doœæ na tym. Otrzymaliœmy przyrzeczenie, e korzystaj¹c ze swoich bogatych kontaktów bêdzie aktywnie popieraæ tê inicjatywê tak e w Brukseli... /bw/ IRENA SZEWIÑSKA lekkoatletka, specjalizuj¹ca siê w sprintach (100, 200 i 400 m) i w skoku w dal; siedmiokrotna medalistka olimpijska (trzykrotna mistrzyni, dwukrotnie - wicemistrzyni i br¹zowa medalistka) z lat , zdobywczyni 13 medali Mistrzostw Europy, 26-krotna mistrzyni Polski, 10-krotna rekordzistka œwiata. Obecnie prezes PKOl i cz³onkini Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. GIERA TOWICE Gmina www sieci Now¹ stron¹ internetow¹ mo e od niedawna pochwaliæ siê Urz¹d Gminy Giera³towice. Piêkniejsz¹ w formie, pe³niejsz¹ w treœci. Bogatsz¹ o wiele informacji dla mieszkañców i osób poszukuj¹cych wiedzy o Chudowie, Giera³towicach, Paniówkach i Przyszowicach. Polecamy: /bw/

6 AKTUALNOŒCI. IV FESTIWAL KARAOKE Gwiazdy w auli informacja Ponad 300 m³odych œpiewaków wcieli³o siê we wtorek w role gwiazd estrady. Okazj¹ by³ IV Miejski Festiwal Karaoke Imprezê zorganizowa³o Miejskie Gimnazjum nr 3 wraz z Centrum Kultury w Knurowie. Udzia³ wziêli uczniowie niemal wszystkich knurowskich podstawówek. adna lista przebojów nie mo e siê wykazaæ tak¹ ró norodnoœci¹ gwiazd, jak¹ mia³a okazjê zobaczyæ i 6 pos³uchaæ publicznoœæ zgromadzona w gimnazjalnej auli. Z jednej strony Doda i Piotr Rubik, z drugiej nieœmiertelne Czerwone Gitary i Maryla Rodowicz. Uczestnicy mieli bardzo du y wybór piosenek, przygotowaliœmy te podk³ady do tych utworów. Mo na Wyniki Soliœci: Klasy I III: 1. Nikola Nowakowska (MSP-4), 2. Anna D³ugosz (MSP-9), 3. Micha³ Wojtaszek (MSP 1); klasy IV VI: 1. Marta Kozak (MSP-4) i Alicja Kostelecka (MOPP przy MSP-9), 2. Agata y³a (MOPP przy MSP-9), Martyna Sobieraj (MOPP przy MSP-9) i Patrycja Religa (MSP-7), 3. Paulina Mularczyk (MSP-6), Julia Lisoñ (MSP-4) i Marta Rejman (MOPP przy MSP-9). Wyró nienie - Pawe³ Wiœniewski (MSP-7). Zespo³y wokalne: Klasy I-III: 1 miejsca nie przyznano, 2. Szkolny zespó³ dzieciêcy MSP-6, 3. Zespó³ wokalny MSP-1; Klasy IV VI: 1. Zespó³ wokalny 7 (MSP-7), 2. Zespó³ wokalny Têcza MOPP i Duet wokalny MSP-4, 3. Zespó³ wokalny Nadzieja MSP-2. Grand Prix Festiwalu: Zespó³ wokalny ALLA BREVE - MOPP Unia mo e i pomo e by³o równie samodzielnie zaaran owaæ muzykê mówi Jacek y³a, nauczyciel muzyki i pomys³odawca festiwalu. Oceny œpiewaków dokona³o jury w sk³adzie: Danuta Czok dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Rudziñcu i Mariusz Kowalczyk - zastêpca dyrektora Centrum Kultury w Knurowie. Poziom z roku na rok siê poprawia, jednak tym razem jest te nadzwyczaj wyrównany. Gor¹ca atmosfera i œwietna organizacja konkursu sprawiaj¹, e chêtnie korzystam z zaproszenia, by w tym sympatycznym festiwalu uczestniczyæ - stwierdza przewodnicz¹ca jury Danuta Czok. Z efektów imprezy zadowolona jest dyrektor gimnazjalnej Trójki Krystyna Dziedzic. To dobra promocja dla naszej szko³y. Jako jedyna szko³a posiadamy scenê, na której m³odzi wykonawcy mog¹ siê poczuæ prawdziwymi artystami. Wierzê, e wielu m³odych, utalentowanych wykonawców trafi w nasze progi i bêdzie rozwijaæ swój talent wokalny w naszym szkolnym, ponadstuosobowym chórze. Jest fajnie: wszyscy siê œwietnie bawi¹ i dopinguj¹. Rywalizacja nie jest najwa niejsza, przede wszystkim liczy siê dobra zabawa mówi¹ zgodnie Joanna Chudak, Karolina Grochulska i Klaudia Boruc ze szkolnej Dziewi¹tki. Koncert fina³owy z udzia³em laureatów festiwalu odbêdzie siê 27 marca w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3. Pocz¹tek o godz Daniel Czerner Oko³o dwóch tysiêcy knurowian skorzysta z pomocy przyznanej w ramach programu Dostarczanie ywnoœci dla najubo szej ludnoœci Unii Europejskiej - PEAD Celem akcji jest nieodp³atne przekazywanie pomocy ywnoœciowej najubo szym osobom w Unii Europejskiej. Akcje wspieraj¹ cztery organizacje charytatywne: Federacja Polskich Banków ywnoœci, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej i Polski Czerwony Krzy. W Knurowie partnerem w realizacji programu jest Zarz¹d Rejonowy PCK, który magazynuje ywnoœæ. Jej wydawanie koordynuje Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. W ubieg³ym roku oœrodek skierowa³ po odbiór ywnoœci 1977 osób. Otrzyma³y one podstawowe produkty ywnoœciowe, przede wszystkim mleko, ser ó³ty i topiony, makaron, m¹kê, kaszê, cukier i ry. Foto: Daniel Czerner Pomoc przys³uguje mieszkañcom miasta, których dochód nie przekracza 150 proc. ustawowego kryterium, czyli 477 z³ na osobê samotn¹ i 351 z³ Agnieszka Ru y³o z MOPSu wydaje ywnoœæ potrzebuj¹cym foto: Czerner w rodzinie. Wsparcie mog¹ uzyskaæ te osoby korzystaj¹ce z us³ug opiekuñczych PCK. - Oprócz wymienionych regu³ przyznawania ywnoœci, rozpatrujemy wnioski indywidualne. Jeœli istniej¹ szczególnie uzasadnione przypadki, tak e wydajemy skierowanie. Stosowane s¹ imienne karty ywnoœci - mówi Ma³gorzata Cisek- Sopel, dyrektor knurowskiego MOPS. Niedawno rozpoczê³o siê wydawanie ywnoœci w ramach kolejnej edycji programu. Przewidywania mówi¹ o dwóch tysi¹cach knurowian, którzy z niej skorzystaj¹. Od 1 marca wydawane jest ju mleko - dziewiêæ litrów na osobê. W kolejnych miesi¹cach bêd¹ wydawane inne produkty ywnoœciowe. ywnoœæ wydawana jest codziennie w PCK, przy ulicy Wilsona 10 w godz Daniel Czerner Informujemy e 24 marca w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria o godz odbêdzie siê Retrospekcja Twórczoœci Amatorskiej knurowian zaanga owanych w pracê twórcz¹ w Zak³adowym Domu Kultury KWK Knurów na prze³omie lat 80. i 90. Zapraszamy wszystkich, którzy korzystali z zajêæ artystycznych Domu Kultury prowadzonych przez: - Teatr Lalek Skrzat - Kosmiczne Trawy - S³owicz¹ Wyspê - Zespó³ taneczny Siódemka - Teatr Studio 90 Prosimy o kontakt tel z Joann¹ Kusy wszystkich zainteresowanych w celu zg³oszenia swojej obecnoœci do 21 marca reklama Lokatorsko W³asnoœciowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Knurowie og³asza ustny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeñ u ytkowych w nieruchomoœci po³o onej w Knurowie przy ul. 1 Maja 25 o ³¹cznej powierzchni u ytkowej 324,00 m 2 z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ gastronomiczno handlow¹. Osoby zainteresowane najmem przedmiotowych pomieszczeñ winny z³o yæ pisemn¹ ofertê w siedzibie LWSM Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia r. Wadium w kwocie 6.000,00 z³ nale y wp³aciæ w dniu przetargu do godziny w kasie Spó³dzielni pokój nr 26. Postêpowanie przetargowe odbêdzie siê w dniu r. o godzinie w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni przy ul. Jana Sobieskiego 6 w Knurowie (pokój nr 3). Przekazanie pomieszczeñ w najem mo e nast¹piæ po zakoñczeniu postêpowania komorniczego o licytacji maj¹tku ruchomego znajduj¹cego siê w lokalu po poprzednim u ytkowniku. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ ds. Cz³onkowskich i Obrotu Nieruchomoœciami, telefon (032) wew. 34, 33. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa nienia og³oszenia bez podania przyczyny. Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i alu STANIS AWOWI BOGUMI OWI z powodu œmierci Matki sk³ada Zarz¹d Klubu HDK PCK i Krwiodawcy Prezesowi Klubu HDK - PCK im. dr. F. Ogana STANIS AWOWI BOGUMI OWI wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu zgonu MATKI sk³ada Zarz¹d Rejonowy PCK w Knurowie

7 rozmaitoœci WYWIAD Zrozumieæ m³odoœæ Ju w staro ytnoœci Arystoteles narzeka³, e ówczesna m³odzie nie by³a taka jak dawniej... O tym, jacy s¹ m³odzi ludzie XXI wieku i z jakimi borykaj¹ siê problemami rozmawiamy z Jolant¹ Stokowy, pedagogiem szkolnym w Zespole Szkó³ im. I. J. Paderewskiego w Knurowie - Jaka jest dzisiejsza m³odzie? - W porównaniu z latami poprzednimi s³absza psychicznie. -??? - Dzisiaj m³odzi ludzie wolniej dojrzewaj¹ emocjonalnie, a szybciej fizycznie. St¹d tak liczne wœród nich zaburzenia, np. depresje, braki ³aknienia... Coraz wiêcej mamy takich przypadków. - Mo e to po prostu uleganie modzie? Mam z³y humor modne dzisiaj s³owo: depresja, modelki szczup³e wiêc nie jem, bo mi siê podoba i te tak chcê. - Pocz¹tkowo mo e i by³a to moda, ale teraz mamy do czynienia z prawdziwym zagro eniem dla m³odzie y. W swojej praktyce zawodowej napotykam coraz wiêcej uczennic, które ju od gimnazjum maj¹ problemy z niejedzeniem. Dochodzi nawet do takich przypadków, e niektóre dziewczêta wymagaj¹ sta³ej opieki specjalistycznej i indywidualnego nauczania. - A ch³opcy? reklama - Ich niedojrza- ³oœæ przejawia siê g³ównie agresj¹. - Co jest tego powodem? Jakoœ nie chce mi siê wierzyæ, e m³odzi ludzie nie nad¹ aj¹ za œwiatem. Myœla³em, e ten problem dotyczy raczej starszych. - Jeden z g³ównych powodów, to nadmiar wymagañ stawianych m³odzie y. Przede wszystkim dotyczy to uczniów z tzw. dobrych domów, wobec których rodzice maj¹ przesadne wymagania. Nierzadko m³odzi ludzie chc¹ te za szybko zamanifestowaæ swoj¹ doros³oœæ, do której tak naprawdê nie dojrzeli. W wieku 18 lat odbieraj¹ dowód osobisty i wydaje im siê, e od tej pory s¹ niezale ni i sami mog¹ o sobie stanowiæ. A prawda jest taka, e w dzisiejszych czasach dojrza³oœæ emocjonaln¹ osi¹ga siê dopiero oko- ³o roku ycia. Dojrza³oœæ spo- ³eczna przychodzi jeszcze póÿniej, bo gdzieœ dopiero w wieku 29 lat. - Z tym dowodem osobistym i ja w wieku 18 lat - przyznam siê myœla³em podobnie. Oto jestem doros³y i zaraz rzucê œwiat na kolana... - (œmiech). I niewiele siê do dzisiaj zmieni³o. U progu prawdziwej doros³oœci nastolatki maj¹ krytyczny stosunek do wielu norm, poszukuj¹ sensu ycia i chc¹ byæ od razu w pe³ni samodzielni. - Ale chyba do koñca to nie jest a takie z³e? - Oczywiœcie - optymistyczne, ale nie skrajne podejœcie do swoich mo - liwoœci jest jak najbardziej wskazane. - Jak szko³y, nauczyciele, pe- Jolanta Stokowy jest z wykszta³cenia psychologiem. Zanim zosta³a pedagogiem szkolnym w Zespole Szkó³ Im. I. J. Paderewskiego i Zespole Szkó³ Specjalnych w Knurowie kierowa³a przez wiele lat tutejsz¹ Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹ i Domem Dziecka nr 2 w Gliwicach. W swojej karierze zawodowej pe³ni³a tez funkcjê wizytatora i kierownika wydzia³u w gliwickim Kuratorium Oœwiaty. dagodzy wy³awiaj¹ spoœród rzeszy swoich uczniów tych, którzy maj¹ problemy i nale y im pomóc? Pani sama ma pod sob¹ w Zespole Szkó³ im. I. J. Paderewskiego oko- ³o 850 uczniów. - Najczêœciej jest tak, e sami siê zg³aszaj¹. W dzisiejszych czasach m³odzie jest bardziej œwiadoma i potrafi sama zwracaæ uwagê na niepokoj¹ce objawy u siebie. Ludzie przychodz¹ do mnie z w³asnymi k³opotami wychowawczymi, brakiem do- brych relacji z rówieœnikami, rodzin¹. Bywa, e na rozmowê ze mn¹ przychodz¹ razem dziecko i rodzic. - Uœwiadomienie sobie choroby to pierwszy krok do uzdrowienia... - Doda³abym jeszcze chêæ uzyskania pomocy. - A jak wygl¹da profilaktyka? - W ramach lekcji wychowawczych omawiane s¹ aspekty dorastania, problemy wieku m³odzieñczego, æwiczona jest umiejêtnoœæ odmawiania, asertywnoœæ. - Jaki wp³yw na m³odych lu- Jolanta Stokowy dzi maj¹ wspó³czesne wynalazki? - Niepokoj¹cy. Ostatnio, podczas rozmowy o uzale nieniach zauwa y³am, e niewielu z nich potrafi obejœæ siê bez internetu, telewizji, a zw³aszcza telefonu komórkowego. - Zgadza siê. Sam mam znajomych, którzy podczas rozmowy z innymi ci¹gle klikaj¹ w swoj¹ komórkê. - W³aœnie. I podejrzewam, e gdyby im zabraæ to urz¹dzenie to po prostu przestaliby sobie radziæ. - A mo e to nie uzale nienie, tylko po prostu nowoczesny sposób ycia, którego starsze pokolenia nie potrafi¹ zrozumieæ i zaakceptowaæ? - Nie s¹dzê. Nieustanne klikanie w komórkê rozprasza tylko uwagê, która powinna siê skupiæ na po ytecznych rzeczach, np. na nauce. Na szczêœcie w szko³ach podczas lekcji uczniowie maj¹ zakaz u ywania telefonów komórkowych. - Do Zespo³u Szkó³ im. I. J. Paderewskiego uczêszczaj¹ nie tylko mieszkañcy Knurowa, ale i okolicznych, mniejszych liczebnie gmin. Kiedyœ by³o widaæ wyraÿn¹ ró - nicê pomiêdzy kimœ pochodz¹cym z miasta, a kimœ nie. Dalej tak jest? - Ró nice coraz bardziej siê zacieraj¹. Jednak wci¹ ³atwo zauwa- yæ tê bardzo wa n¹. Ludzie z mniejszych spo³ecznoœci s¹ mniej roszczeniowo nastawieni do œwiata. Powiedzia³abym, e potrafi¹ wiêcej wymagaæ od siebie, co siê na przyk³ad przejawia wiêksz¹ chêci¹ do nauki. - A roszczeniowa m³odzie? - Ona uwa a, e jak najwiêcej nale y jej siê od innych, przy minimalnym wk³adzie w³asnym. Cechuje siê ona te mocno rozluÿnionym poczuciem dyscypliny, jest mniej spokojna i ma mniej szacunku dla innych. - Przeczyta³em gdzieœ, e wprowadzenie gimnazjów daje uczniom mniejsze szanse na integracjê, nawi¹zanie nici porozumienia. Kiedyœ z oœmioletniej szko³y podstawowej sz³o siê do czteroletniego liceum. By³ czas na wzajemne poznanie siê, nabranie szacunku. Teraz okres szkolny jest pociêty na krótsze okresy, podczas których ju nie ma tyle czasu na nawi¹zywanie prawdziwych, bliskich relacji. - Zgadzam siê. S¹ takie problemy. Gimnazjaliœci id¹ do szko³y œredniej grupami, w których siê najlepiej czuj¹. Szko³a jest póÿniej podzielona na grupy, a nie z yte ze sob¹ klasy. Proces integracji trwa oko³o 1,5 roku. Przy trwaj¹cej 3 lata nauce w szkole ponadgimnazjalnej to zdecydowanie za d³ugo. - Porozmawiajmy o dojrza³oœci seksualnej uczniów. Najwiêcej przypadków ci¹ wœród uczennic, bo 1549, zosta³o zg³oszonych do Ministerstwa Edukacji ze Œl¹ska. - M³odzie ma wiedzê seksualn¹, ale brakuje jej w tym wzglêdzie dojrza³oœci i odpowiedzialnoœci. Jednym z powodów dlaczego swojej wiedzy nie potrafi¹ przekuæ w praktykê s¹ problemy rodzinne. Szukaj¹ wtedy niew³aœciwej bliskoœci wœród rówieœników. - Jak reaguje szko³a, kiedy któraœ z uczennic spodziewa siê dziecka? - Stara siê pomóc. M³odzi matka i ojciec s¹ traktowani opiekuñczo, umo liwia im siê - jeœli chc¹ - ukoñczenie edukacji w nowych warunkach yciowych. - Co oznacza dla niedojrza³ej osoby podjêcie obowi¹zku rodzicielstwa? - Czêsto przekreœlenie w³asnych szans. - Ale dziecko to b³ogos³awieñstwo, szczêœcie. - To prawda, ale u dojrza³ych rodziców, którzy potrafi¹ wzi¹æ odpowiedzialnoœæ nie tylko za swoje ycie, ale przede wszystkim dziecka. U uczniów bywa z tym ro nie. Z nieplanowan¹ ci¹ ¹ spada na nich nagle mnóstwo nowych obowi¹zków, którym nie s¹ w stanie, ze szkod¹ dla dziecka, sprostaæ. Na szczêœcie w wiêkszoœci przypadków m³odociani rodzice dojrzewaj¹ szybciej od rówieœników i spe³niaj¹ siê w swojej roli. To prawdziwa, bardzo trudna i przyspieszona szko³a ycia. - Co siê Pani podoba u wspó³czesnych m³odych ludzi? Czego mog¹ im pozazdroœciæ doroœli? - Imponuj¹ mi otwartoœci¹ na œwiat, drugiego cz³owieka, umiejêtnoœæ dyskutowania, upominania siê o swoje prawa. A pozazdroœciæ im mo- emy z pewnoœci¹ perspektyw edukacyjnych, zawodowych. Dawniej, co dobrze pamiêtamy, tylu mo liwoœci nie by³o. - Lubi pani swoj¹ pracê? - Bardzo. Cieszê siê, e mogê rozmawiaæ z innymi, poznawaæ ich i pomagaæ im. Wielu uczniów po ukoñczeniu edukacji w szkole ponadgimnazjalnej nie zapomina o mnie i utrzymujemy kontakty. To utwierdza mnie w przekonaniu, e moje zaanga owanie i wiara w m³odych ludzi nie idzie na marne. Rozmawia³ Micha³ Kêdzierski 7 foto: Micha³ Kêdzierski

8 rozmaitoœci Wernisa z Bachem Najpierw piêkne dÿwiêki dla ucha, a potem raj dla oczu. W pi¹tkowy wieczór w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria odby³ siê wernisa wystawy grafik, malarstwa i fotografii Anny upiñskiej - Inspiruje mnie codzienna rzeczywistoœæ - przyznaje Anna upiñska Nim zebrani w Sztukaterii goœcie nacieszyli oczy piêknymi dzie³ami m³odej artystki, najpierw mieli okazjê pos³uchaæ muzyki. Zadba³ o to zaledwie 11-letni pianista, Piotr Dogoñski. Niezwykle utalentowany nastolatek zaprezentowa³ trzy utwory siêgaj¹c m.in. do twórczoœci mistrza nad mistrze Jana Sebastiana Bacha. Mimo bardzo m³odego wieku Piotrek mo e pochwaliæ siê sporymi osi¹gniêciami. Nale y do nich udzia³ w ogólnopolskim konkursie pianistycznym w Jaworznie oraz uczestnictwo w regionialnych przes³uchaniach. - W Zabrzu uzyska³em najwiêcej punktów podkreœla zdolny pianista, który wybiera siê na kolejne przes³uchanie, tym razem do Rybnika. - Ostatnio zainteresowa³ mnie Rafa³ Blechacz, który wygra³ konkurs Chopinowski. Mam nadziejê, e kiedyœ te bêdê tak œwietnym pianist¹... Dlatego æwiczê codziennie po kilka godzin dodaje uczeñ Pañstwowej Szko- ³y Muzycznej w Gliwicach, podopieczny profesor Katarzyny Kowalczyk. Po muzycznym wstêpie nast¹pi- ³o uroczyste otwarcie premierowej wystawy prac Anny apiñskiej. Plastyka poci¹ga³a mnie od dzieciñstwa. W szkole œredniej nie by³o plastyki, wiêc zainteresowania rozwija³am g³ównie w domowym zaciszu. Na pierwszym roku studiów mia³am zajêcia z malarstwa, grafiki i fotografii. Wtedy w³aœnie poczu³am pêd do realizowania grafiki, dlatego wybra- ³am kierunek o tej nazwie siêga³a do pocz¹tków swojej pasji studentka wydzia³u artystycznego cieszyñskiej filii Uniwersytetu Œl¹skiego. Dzisiejsza wystawa to efekt dwuipó³letniej pracy. Jest to doœæ specyficzna forma grafiki, gdy matryca wycinana jest z linoleum, odbijana na prasie farb¹ drukarsk¹. To czasoch³onne zajêcie. Wykonanie jednej takiej grafiki to efekt oko³o dwóch miesiêcy pracy. Tematyka moich prac to g³ównie inspiracja codziennoœci¹ i moja wizja rzeczywistoœci wprowadza³a w twórcze tajniki zebranych w Sztukaterii Anna upiñska. Artystka zawodowo te zajmuje siê grafik¹, tyle e u ytkow¹. - Drugim moim konikiem jest fotografia. Pasjonujê siê ni¹ wspólnie z moim narzeczonym Tomkiem Gardawaskim. Fotografujemy wszystko co nas otacza... Ogl¹daj¹cy zachwycali siê dzie³ami artystki. - Znamy autorkê prac ju doœæ d³ugo i wiemy, ile serca i pracy wk³ada w swoj¹ pasjê. Najbardziej podobaj¹ siê nam lineryty. Twórczyni przedstawia w nich w³asn¹ wizjê œwiata wraz z osobistym przes³aniem. To tak e odzwierciedlenie jej uczuæ i yciowego credo - twierdz¹ zgodnie Ewa Wosz i Urszula Potemp z Knurowa. Swojej by³ej uczennicy nie mo e nachwaliæ siê te Beata Kasza z Miejskiej Szko³y Podstawowej nr 2: - Jestem zauroczona! Poruszona przepiêkn¹ grafik¹, b³yskotliwym i pe³nym wdziêku malarstwem, a tak e pe³n¹ ekspresji fotografi¹. Znam talent Ani od wczesnych lat jej dzieciñstwa i z wielk¹ radoœci¹ musz¹ przyznaæ, ze jej talent tak œwietnie siê rozwin¹³. Na pewno bêdzie go doskonaliæ. Wierzê, e wkrótce jej dzie³a bêdzie mo na podziwiaæ w najwiêkszych galeriach kraju i œwiata. Wœród przyby³ych na wernisa przyjació³, znajomych, dawnych nauczycieli i rodziny artystki, obecny by³ prezydent Knurowa Adam Rams - Jestem dumny, e w naszym mieœcie mamy m³odych ludzi o tak wielkim talencie i ogromnej pracowitoœci. Wystawa jest bardzo interesuj¹ca, a artystyczny talent widoczny w technikach, w jakich prace zosta³y wykonane nie kry³ podziwu dla upiñskiej prezydent. - Serdecznie gratulujê obojgu artystom pani Annie i wspaniale graj¹cemu Piotrkowi. Nasze miasto na pewno w³¹czy siê w promowanie ich talentów doda³ prezydent. Zachêca³ te innych twórców do nawi¹zania wspó³pracy z knurowskim Centrum Kultury. - To instytucja powo³ana, by promowaæ i wspieraæ rodzim¹ reklama Przy pianinie Piotr Dogoñski kulturê. Na pewno artystom nie odmówi i bêdzie staraæ siê, by ich talent ujrza³ œwiat³o dzienne i wyp³yn¹³ na szerokie wody. Jak siê dowiedzieliœmy, Anna upiñska planuje kolejn¹ wystawê. Tym razem jej talent i umiejêtnoœci podziwiaæ bêd¹ mogli katowiczanie. Tekst i foto: Daniel Czerner Prezydent Adam Rams pogratulowa³ m³odym twórcom talentu i umiejêtnoœci reklama 8

9 aktualnoœci Foto: Pawe³ Gradek ALEKSANDER UKOWSKI PRZEMIERZY KM, BY NAPISAÆ KSI KÊ Na zielonym szlaku Józef Szafarczyk przyj¹³ kwiaty i yczenia od Barbary Bismor, kierownik USC w Knurowie. JÓZEF SZAFARCZYK POTRZEBOWA LEKARZA DWA RAZY W YCIU O krok od wieku 99 lat skoñczy³ w niedzielê Józef Szafarczyk - najstarszy mê czyzna w Knurowie. Rodzina odœpiewa³a mu... Sto lat, jednak najwiêkszym marzeniem jubilata jest us³yszeæ od bliskich yczenia dwustu lat Józef Szafarczyk urodzi³ siê w Knurowie w 1908 r. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jest najstarszym spoœród jedenaœciorga rodzeñstwa. Tylko on yje. Swoj¹ onê Gertrudê, która mieszka³a wówczas w Czerwionce, pozna³ na zabawie tanecznej. By³a od niego m³odsza o piêæ lat. W 1932 r. pobrali siê i zamieszkali wspólnie z rodzicami pana Józefa na tzw. Pierwszej Kolonii w Knurowie. - Teœæ przepracowa³ ³¹cznie 52 lata, w tym 35 jako cieœla na œcianie w kopalni Knurów opowiada synowa Janina Szafarczyk. Pracowa³ równie w stolarni w Krywa³dzie, w rzeÿni, by³ gospodarzem w hotelu górniczym... Gdy zlikwidowano familoki Foto: arch. rodzinne 18-letni Józef Szafarczyk z czasów, gdy s³u y³ w wojsku w Rybniku przy ul. Wilsona, Szafarczykowe przenieœli siê na ul. Wolnoœci, gdzie zamieszkali w okaza³ym domu, wybudowanym przez m³odszego syna i jego onê. Dwa lata temu, w wieku 92 lat, zmar³a jego ona Gertruda. Mocno to prze y³. Byli bardzo szczêœliwym ma³ eñstwem z 72-letnim sta em wspomina synowa. Pan Józef mieszka w swoim pokoju na pierwszym piêtrze. Jego ulubionym zajêciem jest siedzenie przy oknie i wypatrywanie ludzi. - Nie zrezygnowa³ z przyjemnoœci, nadal pali papierosy i od czasu do czasu napije siê piwa. Dopisuje mu apetyt. S³odycze, które tak bardzo lubi, musieliœmy ograniczyæ z racji wysokiego poziomu cukru œmieje siê synowa. Ciê ka praca zahartowa³a go na staroœæ. Pan Józef jest w bardzo dobrej kondycji. Zdaniem rodziny w ci¹gu ca³ego ycia tylko dwa razy korzysta³ z us³ug lekarza. Ubieg³oroczne lato spêdzi³ siedz¹c na podwórku pod parasolem. Najwa niejsze jest ciep³o, zarówno to w dos³ownym znaczeniu, jak i rodzinne. Staramy siê odwzajemniæ mi³oœæ, jak¹ nas obdarzy³. I to jest recepta na d³ugowiecznoœæ zgoda i porozumienie w rodzinie oraz œwiadomoœæ, e ma siê przy sobie osoby bliskie nie kryje wzruszenia synowa Janina. Pan Józef doczeka³ siê dwóch synów, jednego wnuka i dwojga prawnucz¹t. W ubieg³y poniedzia³ek odwiedzi³a go kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Barbara Bismor, która w imieniu prezydenta miasta Adama Ramsa przekaza³a jubilatowi okaza- ³y bukiet kwiatów oraz yczenia. Wszyscy maj¹ nadziejê, e za rok chóralnie odœpiewaj¹ Dwieœcie lat. Pawe³ Gradek Józef Szafarczyk wiekowo ustêpuje jedynie Florentynie K¹dzieli, która w styczniu skoñczy³a 100 lat. Obecnie na terenie Knurowa mieszka 75 osób, które skoñczy³y 90 lat. Do koñca marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Knurowie mo na ogl¹daæ fascynuj¹ce zdjêcia drzew. Najciekawsze okazy polskiej dendroflory uwieczni³ Aleksander ukowski z zami³owania przyrodnik, z zawodu... prokurator foto: arch. rodzinne Aleksander ukowski z synem Jasiem pod Prapradziadem - najgrubszym dêbem Górnego Œl¹ska, mierz¹cym w obwodzie 861 cm Przy zbieraniu informacji Aleksander ukowski musia³ siê wznieœæ na wy yny - takie dos³ownie, jak na fotografii zrobionej w Tatrach s³owackich Aleksander ukowski przez wiele lat mieszka³ w Czerwionce- Leszczynach, obecnie pracuje w rybnickiej prokuraturze. Tym, co go wyró nia spoœród wszystkich innych prawników jest jego niecodzienna pasja z niezwyk³ym zaanga owaniem opisuje historie drzew. Ka - dy, kto pe³ni jak¹œ stresuj¹c¹ funkcjê publiczn¹, potrzebuje zajêcia, które pozwoli mu utrzymaæ kondycjê psychiczn¹ w dobrej formie zaczyna swoj¹ historiê. Jego zainteresowanie przyrod¹ zaczê³o siê w dzieciñstwie, czego dowodem by³ udzia³ w licznych równie ogólnopolskich konkursach biologicznych i ekologicznych. Przy okazji jednego z nich, odbywaj¹cego siê w Warszawie, odwiedzi³ Pa³ac Kultury i Nauki jak zwykle w poszukiwaniu ksi¹ ek o ulubionej, przyrodniczej tematyce. Kupi³em pozycjê Cezarego Pacyniaka Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik ten traktowa³ temat nieco wybiórczo. Ju wtedy postanowi³em, e przygotujê podobn¹ publikacjê dla mojej okolicy wspomina. Choæ kierunek zainteresowañ zawodowych by³ zupe³nie inny, plany te uda³o siê zrealizowaæ. W 1997 roku wydano pierwsz¹ ksi¹ kê autorstwa Aleksandra ukowskiego. Okaza³e drzewa gminy i miasta Czerwionka- Leszczyny to pierwsza na rynku pozycja, która wychodz¹c poza ramy typowego przewodnika opisuje drzewa wa ne dla tego regionu. PóŸniej przyszed³ czas na nastêpne wydawnictwa: Szlakami Zielonego Œl¹ska, opisuj¹ce wartoœciowe obiekty krajoznawcze w naszej okolicy, liczne artyku³y oraz ostatnie S³awne drzewa województwa œl¹skiego. Podczas pisania tej ksi¹ ki nie chcia³em siê ograniczaæ tylko do opisu sylwetek drzew, ich wielkoœci czy wieku - stara³em siê tak e ukazaæ ca³¹ otoczkê kulturow¹. S¹ to okazy o bardzo wa nym dla lokalnej spo³ecznoœci znaczeniu symbolicznym nierzadko wi¹ ¹ siê z nimi bardzo wa ne wydarzenia t³umaczy. Ksi¹ ka by³a, jak mówi sam autor, pisana w terenie. Znaczy³o je pracoch³onne i mudne zbieranie materia³ów. Pan Aleksander przemierzy³ samochodem dok³adnie 5903 km, by dotrzeæ do w³aœciwych drzew. Przebycie kolejnych 7 tys. km (w tym tysi¹c rowerem i kilkaset pieszo) okaza³o siê niezbêdne, by zdobyæ potrzebne informacje. Poza godzinami spêdzonymi w bibliotekach, muzeach i archiwach, konieczne by³y kontakty z wieloma ludÿmi. Pyta³em nie tylko autorytetów leœników, foto: arch. rodzinne ksiê y, nauczycieli, chirurgów drzew, czyli specjalistów od ich ochrony i pielêgnacji, ale tak e zwyk³ych mieszkañców. Ich wiedza jest bardzo du a, a jednoczeœnie ulotna. Jeœli ktoœ jej nie spisze, nie bêdzie mo na jej odtworzyæ. Cennym Ÿród³em informacji by³y równie regionalne piosenki, wiersze, legendy i pieczêcie gminne, z widniej¹cymi na nich charakterystycznymi dla danej miejscowoœci drzewami. Nierzadko trzeba by³o zagl¹daæ do starych albumów zdjêciowych mieszkañców danej miejscowoœci. Przygotowania do napisania ksi¹ ki wymaga³y wiele wysi³ku i konsekwencji, jednak sama droga do celu by³a w tym przypadku nie mniej ciekawa ni efekt koñcowy. Kto posiada jak¹œ pasjê na pewno to zrozumie mówi. Z pogodzeniem pracy zawodowej i swojej pasji problemów nie mia³. Zdaniem Aleksandra ukowskiego najwa niejsza jest sama chêæ. Moja ona podziela moje przyrodnicze zainteresowania, czêsto wspó³nie wyje d amy. Odwiedziliœmy ju 21 parków narodowych w naszym kraju oraz kilka za granic¹. Najbli szej ksi¹ ki doczekamy siê ju za 3 miesi¹ce Szlakami Zielonego Œl¹ska, czêœæ II bêdzie zawieraæ informacje o najciekawszych miejscach po³o onych miêdzy Rybnikiem a Raciborzem. Bêdzie to kompedium wiedzy o okolicy tej nieznanej, spoza granic du ych miast. Podczas pisania o drzewach, zorientowa³em siê ile jest na Górnym Œl¹sku interesuj¹cych, zapomnianych zabytków architektury, cmentarzy, miejsc pamiêci etc. Uwa- am, e warto przywróciæ im odpowiedni¹ rangê podsumowuje. Magdalena Chabowska 9

10 rozmaitoœci ZAKOPANE Po góralsku Krystyny - Proñko, Gi owska, Tkocz, Czubówna, Bochenek i 600 innych ich imienniczek - bawi³y siê na zjeÿdzie w Zakopanem. Wœród nich by³a Krystyny Palka z Knurowa. By³o wspaniale nie kryje radoœci knurowianka Pani Krystyna marzy³a o udziale w zlocie od dawna. Dziêki Przegl¹dowi Lokalnemu nawi¹za³a kontakt z Krystyn¹ Piekoszowsk¹, która nieraz bawi³a siê wspólnie z innymi Krysiami. Panie umówi³y siê na wspólny wyjazd do Zakopanego. Niestety, zrz¹dzeniem losu, 12 marca, do stolicy polskich Tatr mog³a siê wybraæ tylko Palka. 160 Krystyn wyruszy³o z Katowic trzema autobusami opowiada knurowianka. W Zakopanem czeka³o na nas mnóstwo atrakcji. Pierwszego dnia przygotowano dla nas m.in. uroczysty bankiet, wystêp góralskiej kapeli i dyskotekê. Nazajutrz, w nasze imieniny, zebra³yœmy siê w sile 600 Krystyn na placu Niepodleg³oœci. Stamt¹d przemaszerowa³yœmy pod skoczniê narciarsk¹. Tam pomiêdzy wystêpami zespo³ów folklorystycznych - odby³a siê prezentacja Krystyn z ró nych czêœci kraju. Krystyna Palka mile wspomina pobyt w Zakopanem. Twierdzi, e du y wp³yw na to mia³a wspania³a atmosfera kole eñskoœci, która cechuje polskie Krystyny. Niewa ne czy pani senator, gwiazda kina czy pani doktor. Wszystkie by³yœmy na ty zapewnia pani Palka. Strasznie siê cieszê, e uda³o mi siê wzi¹æ udzia³ w zlocie. By³o naprawdê wspaniale. Knurowianka zabra³a ze sob¹ do domu wiele pami¹tek zdjêcia, ksi¹ - kê Karuzela z Krystynami opisuj¹c¹ dotychczasowe zloty Krystyn oraz specjalne wydanie Gazety Krakowskiej, na której ok³adkê trafi³a. - Mam zamiar pielêgnowaæ nawi¹zane w Zakopanem znajomoœci zapewnia knurowianka. 1 kwietnia udajê siê wraz z innymi na spotkanie z aktork¹ Krystyn¹ Sienkiewicz, a w lipcu do Ciechocinka, gdzie od lat, mniej hucznie, spotykaj¹ siê polskie Krystyny. Micha³ Kêdzierski 160 Krystyn wyruszy³o do Zakopanego spod katowickiego teatru WA NE Zabezpiecz siê Kieruj¹c siê maksym¹: Przezorny zawsze ubezpieczony przypominamy o trwaj¹cych akcjach Policji Noc stop oraz programie Znakowanie telefonów komórkowych Noc stop wymierzona jest w z³odziei samochodów. Zasad¹ akcji jest oznakowanie pojazdu specjaln¹ odblaskow¹ naklejk¹. Samochód, dziêki naklejce rzucaj¹cej siê w oczy, objêty jest szczególn¹ kontrol¹ policyjn¹. Kierowca decyduj¹c siê na przyst¹pienie do akcji deklaruje, e pomiêdzy 24 a 5 rano nie u ywa swojego samochodu. Jeœli policjanci zauwa ¹ pojazd z naklejk¹ odblaskow¹ na ulicy natychmiast podejm¹ próbê zatrzymania go. Jeœli oka e siê, e za jego kierownic¹ siedzi w³aœciciel, który z wa nego powodu musia³ wyruszyæ w nocn¹ trasê, po skontrolowaniu zostanie puszczony dalej. Odblaskowe etykiety dostêpne s¹ w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, oraz w Wydziale Komunikacji Urzêdu Miejskiego w Gliwicach. By j¹ foto: archiwum odebraæ nale y mieæ przy sobie dowód osobisty, oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Kolejn¹ wart¹ przypomnienia jest akcja znakowania telefonów. Polega na naniesieniu na aparat specjalnego tuszu UV. Policjanci dysponuj¹c podczas kontroli specjaln¹ lamp¹ do jego odczytu bêd¹ mogli sprawdziæ, czy dana komórka nale y do osoby, która j¹ aktualnie posiada. Dziêki temu zwiêksza siê prawdopodobieñstwo odnalezienia utraconych telefonów, które mog¹ zostaæ zidentyfikowane, np. podczas kontroli na gie³dach i targach. Chc¹cy oznakowaæ telefon powinni zg³osiæ siê do dy urnego Komisariatu Policji wraz z telefonem i dowodem osobistym. Daniel Czerner Knurowianie zbierali duchowe si³y przed Wielkanoc¹ foto: AK Knurów BRENNA Rekolekcje z arcybiskupem Mi³¹ niespodziankê sprawi³ cz³onkom Akcji Katolickiej arcybiskup Damian Zimoñ, który odwiedzi³ ich podczas rekolekcji w Brennej. Katowicki duszpasterz pokaza³ nam ludzkie spojrzenie na aposto³ów mówi Marian Gruszka, prezes knurowskiej AK Po naukê, refleksjê i modlitwê pojecha³o w góry siedmiu knurowian: Jolanta Kwol, Krystyna Liduch, Dorota Mierzwa, Aniela Mordzio³ek, Janina yczak, Witold Kuæ i Marian Gruszka. Na rekolekcje wybraliœmy siê z okazji Wielkiego Postu. Naukê prowadzi³ ks. Stanis³aw Noga, asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej opowiada prezes Gruszka. Jakie by³o nasze zaskoczenie, gdy w oœrodku pojawi³ siê abp Damian Zimoñ. Arcybiskup pokaza³ nam na przyk³adzie Ewangelii œw. Marka aposto³ów, którzy nie byli wolni od s³aboœci. Skoro Odpowiedz na pytanie i dostarcz kupon do redakcji ( Knurów, ul. Niepodleg³oœci 5) w terminie 10 dni od daty ukazania siê Przegl¹du Lokalnego. Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê: kupon uprawniaj¹cy do bezp³atnego seansu leczniczego w Grocie solno-jodowej w Knurowie. Nagrodê za rozwi¹zanie poprzedniego konkursu otrzymuje Katarzyna Fojcik (nagrodê prosimy odebraæ w redakcji) Czy powiedzenie S³ono za coœ zap³aciæ oznacza, e sól odgrywa³a rolê pieni¹dza? a) TAK; b) NIE 12 oni, jako zwykli ludzie, równie ulegaj¹cy pokusom mogli pod¹ aæ za Chrystusem, to my równie mo emy. Weekendowe spotkanie w Brennej by³o te okazj¹ do zwo³ania zebrania cz³onków Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Rozmawiano na nim o przypadaj¹cej w tym roku 60. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popie- ³uszki. Z tej okazji planuje siê zorganizowaæ ku jego czci specjalny bieg, w którym oczywiœcie nie zabraknie knurowian. sponsor konkursu Micha³ Kêdzierski WA NE TELEFONY! Stra Miejska 986; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999; 112 Stra Po arna 998; Numer alarmowy 112 *** Pogotowia: gazowe 992; ; energetyczne: 991; ciep³ownicze wodno-kanalizacyjne *** Szpitale: Szpital Miejski w Knurowie, ul. Niepodleg³oœci, administracja , izba przyjêæ , oddzia³ chorób wewnêtrznych I , oddzia³ chorób wewnêtrznych II , oddzia³ chirurgii ogólnej , oddzia³ po³o niczo-ginekologiczny , oddzia³ noworodków i wczeœniaków , oddzia³ dla przewlekle chorych Rybnik-Orzepowice, ul. Energetyków Gliwice: Instytut Onkologii ul. Wybrze e Armii Krajowej 15, tel Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Koœciuszki 29; Gliwice, tel , fax ; Izba przyjêæ: ; Pediatria: ; Oddzia³ chirurgii ogólnej: ; I Oddzia³ chorób wewnêtrznych: ; Oddzia³ kardiologiczny: Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Koœciuszki 1, Gliwice, tel , ; Izba przyjêæ: Szpital Wojskowy 106 z Przychodni¹ SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20; Gliwice, tel , ; Izba przyjêæ: wew. 315; Rejestracja: ; Oddzia³ chirurgiczny: wew. 319; Oddzia³ laryngologiczny, okulistyczny: wew.321; Oddzia³ dla przewlekle chorych: wew.328; Oddzia³ wewnêtrzny: wew.324; Oddzia³ ortopedyczny: wew.317; Stomatologia: wew. 344; OIOM: wew. 326 Zespó³ Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr 3, ul. Radiowa 2, Gliwice, tel ; Oddzia³ chorób dzieci: Klinika Chirurgii Szczêkowo- Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: Rzecznik Praw PacjentaŒl¹skiego NFZ, tel *** Apteki: Œw. Barbary w Knurowie ul. Ks. Kozie³ka: Bracka ul. Dworcowa 1: /83. *** Powiatowy Rzecznik Konsumentów: (œroda ; czwartek-pi¹tek ). *** Informacja KZK GOP w Katowicach (bezp³atna infolinia

11 rozrywka HOROSKOP Baran ( ) Nadchodz¹ wa ne dni. Wykorzystaj przyp³yw si³ i zastanów siê powa nie nad przysz³oœci¹. Decyzje podejmuj spokojnie i z rozwag¹. Mo esz liczyæ na wsparcie bliskich Ci osób. Nie zapominaj jednak o ich potrzebach. Ty te mo esz dla nich wiele zrobiæ. Byk ( ) Rozwi¹ esz partnerskie problemy. To dobry czas na wspóln¹ podró zaplanuj romantyczny weekend i pozwól sobie na odrobinê relaksu. W pracy ktoœ spróbuje sprowokowaæ Ciê do k³ótni nie daj siê wyprowadziæ z równowagi. Zadbaj o kondycjê. BliŸniêta ( ) Odwiedzisz dawnych znajomych, póÿniej chêtnie zajmiesz siê sprawami domowymi. Twoi najbli si bêd¹ mogli na Ciebie liczyæ. Nie pozbywaj siê teraz pieniêdzy, gdy mo esz je wydaæ zbyt pochopnie. Pamiêtaj, e plotkami nie nale y siê przejmowaæ. Rak ( ) Zbytnia dociekliwoœæ i brak cierpliwoœci mog¹ staæ siê przyczyn¹ konfliktów ze wspó³pracownikami. Uwa aj na Skorpiona. Nie próbuj wp³ywaæ na decyzje innych. Sprawy urzêdowe za³atwisz szybko i po swojej myœli. B¹dŸ jednak ostro ny za kó³kiem grozi Ci mandat. Lew ( ) Ostatnio nie potrafisz sobie poradziæ z w³asnymi sprawami. Na szczêœcie jest w pobli u osoba, której mo esz w zupe³noœci zaufaæ. W mi³oœci nadszed³ czas stabilizacji i wzajemnego zrozumienia. Przygotuj siê na generalne porz¹dki, a mo e nawet na remont mieszkania? Panna ( ) Nie daj siê zwieœæ pozorom, ktoœ próbuje Ci zaszkodziæ. B¹dŸ ostro ny i nie zdradzaj swoich sekretów w przeciwnym razie mo esz tego gorzko po a³owaæ. Si³ do walki z trudami ycia codziennego Ci nie zabraknie. Bêdziesz z siebie zadowolony. Waga ( ) Czas pomyœleæ o rodzinie. Byæ mo e odwiedzi Ciê dawno niewidziany krewny. Drobne nieporozumienia nie popsuj¹ Ci humoru. Zainwestuj w siebie, podnieœ swoje kwalifikacje masz szansê zdobyæ now¹, lepsz¹ pracê. Czasem nie trzeba daleko szukaæ. Skorpion ( ) Nie b¹dÿ zbyt krytyczny i miej wiêcej wyrozumia³oœci dla otoczenia. Zanim wydasz pieni¹dze przemyœl dok³adnie wszystkie za i przeciw. Spróbuj zrealizowaæ swoje pomys³y na pomno enie maj¹tku coœ mo e zmieniæ siê na lepsze. CASINO DOLBYSTEREO D I G I T A LDolby Surround EX TEL proponuje: CZWARTEK CZWARTKOWE KINO KONESERA Grbavica godz Zdobywca Z³otego NiedŸwiedzia, Nagrody Jury Ekumenicznego i Nagrody Pokojowej na 56 Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (2006). Film przedstawia Esmê, która w zniszczonym Sarajewie samotnie wychowuje 12-letni¹ córkê. Z powodu braku pieniêdzy kobieta decyduje siê zostaæ kelnerk¹ w nocnym klubie. Praca ogranicza coraz bardziej jej kontakty z córk¹... Ryœ godz PI TEK-CZWARTEK Tryptyk Rzymski godz ; Testosteron godz ; Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru KRZY ÓWKA NR 12 POZIOMO: 1) 60 sztuk, 5) siwizna, 8) szafka na bieliznê, 9) daleki wypad napastnika na pole przeciwnika, 10) stolica nad Dnieprem, 11) niezbêdne w apteczce, 13)... goñczy, 14) œcinek tkaniny, skory, 15) dawka leku, 16) listwa pe³na z³ota, 20) œlipi¹tka, 21) za nim Azja, 22) kwili w gnieÿdzie, 23) pani dla Zag³oby, 24) syna Adama i Ewy. PIONOWO: 1) solistka zespo³u Maanam, 2) roœlina rabatowa, 3) gatunek sowy, 4) lewy dop³yw Padu (z wyrazu dada), 5) japoñski napój narodowy, 6) roœlina górska o ó³tych kwiatach, 7) rak, 12) miêsieñ uchwy, 13) pani doktor, 14) ow³osienie cia³a dzika, szczecina, 16) kuzynka karpia, klepiec, 17) Donald z PO, 18) wyspa w Indonezji, 19) ród. Litery z oznaczonych kropkami pól, czytane poziomo, utworz¹ rozwi¹zanie. Prosimy nadsy³aæ je (lub donieœæ do redakcji) ul. Niepodleg³oœci 5, Knurów wraz z kuponem w ci¹gu 10 dni od ukazania siê numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wœród autorów prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino. Prawid³owe rozwi¹zanie krzy- ówki z nr. 10/2007 brzmia³o: Ksiê na. Nagrodê otrzymuje Grzegorz Siwek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji. Zele Marek Zbigniew Lewczuk humor Dzwonek do drzwi, pani domu otwiera, a u progu znajomi: - Przysz³o nam do g³owy, eby was odwiedziæ... - Moglibyœcie chocia uprzedziæ! - Coœ Ty! Chcieliœmy was zastaæ... *** Dobry wêdkarz powinien umieæ z³owiæ rybê wiêksz¹ ni wynosi rozpiêtoœæ ramion jego kolegów... *** Siedz¹ sobie ziêæ i teœciowa w pokoju. - Jakie to ycie krótkie - teœciowa zamyœli³a siê na g³os - Ledwo siê cz³owiek urodzi³, a tu ju umieraæ pora... - Pora, pora - przytakn¹³ ziêæ. Strzelec ( ) Z pewnoœci¹ ktoœ Tob¹ manipuluje. Podejmuj decyzje samodzielnie i walcz o swoj¹ swobodê. Wykorzystaj dan¹ Ci szansê wkrótce poprawi siê Twoja kondycja finansowa. Pozytywne myœlenie pomo e Ci zgromadziæ wiele yciowej energii. Kozioro ec ( ) Znów zostaniesz przez wszystkich doceniony, a niedokoñczone dotychczas sprawy z powodzeniem sfinalizujesz. Wkrótce poznasz interesuj¹c¹ osobê mo e to szansa na coœ powa niejszego? Pamiêtaj jednak, e zazdroœæ potrafi zepsuæ ka d¹ relacjê. Wodnik ( ) Do dzie³a, gwiazdy na pewno bêd¹ Ci sprzyjaæ! Œwiat nale y do Ciebie, wszystko uda Ci siê za³atwiæ pozytywnie. Poznasz przy okazji wielu ludzi kontakt z nimi bêdzie bardzo cenny. Postaw na sport, nic tak jak wiosenna aura nie sprzyja aktywnoœci fizycznej. Ryby ( ) Nie wyg³aszaj zbyt g³oœno swoich opinii w miejscu pracy. Szef mo e siê o tym dowiedzieæ, a to nie wró y niczego dobrego. Nie rób niczego na si³ê i zdaj siê na los. Postaraj siê nie uprzykrzaæ ycia innym swoim zmiennym nastrojem. Wiktoria Wladarz z Pilchowic ur r., 3400 g, 55 cm Daniel Zniszczo³ z Leszczyn ur r., 2950 g, 54 cm Alicja Borycka z Gliwic ur r., 3450 g, 55 cm Julia Kosek z Gliwic ur r., 3000 g, 53 cm Chimamanda Ngozi Adichie: Fioletowy hibiskus Piêtnastoletnia Kambili i jej starszy brat yj¹ wœród piêknej przyrody i luksusu, jak przysta³o na dzieci jednego z najbogatszych i najbardziej szanowanych obywateli. Jednak pewnego dnia brat robi coœ, co burzy dotychczasowy ³ad przyk³adnej katolickiej rodziny. Nagle wszystko rozpada siê: na zewn¹trz zamach stanu i brutalna zawierucha polityczna, i wewn¹trz dzieci oœmielaj¹ siê dostrzec prawdziw¹ twarz ojca, fanatyka i tyrana, oraz cierpienie matki. Wszyscy robi¹ coœ, na co nigdy przedtem by siê nie zdobyli. Poruszaj¹ca opowieœæ o dziecku, które przedwczeœnie pozna³o si³ê nietolerancji i najciemniejsz¹ stronê ycia. (D.O.) Pawe³ Mêdrala z Zabrza ur r., 2450 g, 50 cm syn pani Kuczera z Ochojca ur r., 3050 g, 53 cm Aleksander Borkowy z Gliwic ur r., 3600 g, 57 cm Weronika Wierszy³o z Knurowa ur r., 3950 g, 58 cm Hanna Kaba³a z Knurowa ur r., 3700 g, 58 cm Kamil Mazurek z Knurowa ur r., 3150 g, 55 cm Krzysztof Kasztelik z Knurowa ur r., 4000 g, 58 cm Oliwia Sierawska z Knurowa ur r., 3700 g, 56 cm Zdjêcia: Daniel Czerner 11

12 og³oszenia HANDEL I US UGI ALTEX POLECA: ALUZJE, ROLETY, OKNA PCV I DREWNIANE, BRAMY GA- RA OWE ROLOWANE, DRZWI WE- WNÊTRZNE I ZEWNÊTRZNE DREWNIA- NE., UL. WYSPIAÑSKIEGO 18 (Farskie Pola). Tel. /fax , Tel MON- TA OKIEN W CENIE PROMOCYJNEJ! Raty bez porêczycieli 01-odw. Biuro Rachunkowe rozliczenia roczne, zwrot podatku VAT. Tanio i bezpiecznie, posiadamy ubezpieczenie OC od prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Tel /12. Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma CZYŒCIK. Tel Knurów. Tel. kom odw. LOKALE I NIERUCHOMOŒCI Kupiê gara przy ul. Mieszka I. Tel Kupiê mieszkanie w Knurowie do 50 m 2 (nie Szczyg³owice). Tel odw. Poszukuje mieszkania do wynajêcia. Tel Sprzedam M-3 w Knurowie. Tel W³asnoœciowe 33 m 2 w Czerwionce zamieniê na mieszkanie w Knurowie. Tel Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 1-pokojowe w Szczyg³owicach na 3-pokojowe spó³dzielcze lub komunalne w Knurowie. Tel MOTORYZACJA Dam pracê w kawiarni w Pilchowicach. Mile widziana ksi¹ eczka zdrowia oraz doœwiadczenie w bran y. Tel Dystrybutorów i handlowców zatrudniê. Gliwice. Tel Firma internetowa zatrudni montera/elektryka. Umowa o pracê. Wymagane: prawo jazdy, samodzielnoœæ i inwencja w³asna. Kontakt lub Firma kosmetyczna Faberlic poszukuje konsultantek Avonu, Oriflame itp. Atrakcyjne zarobki. Tel odw. MISTRAL przyjmie mechanika, elektromechanika do pracy na warsztat samochodowy w Knurowie. Tel odw. NOWET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Pilchowicach zatrudni: Kierownika produkcji (30 osób); Handlowca Doradcê technicznego; Konstruktora- Projektanta. Oferty: Szukam konsultantek do Oriflame. Tel Zatrudniê ekspedientkê w sklepie ogólnospo- ywczym. Tel Zatrudniê m³ode osoby do promocji i sprzeda y. Etat. Dyspozycyjnoœæ od 7 do 16. Gliwice. Tel Zatrudniê panie do pracy do pawilonów na targowisko. Tel Zatrudnimy murarzy i pomocników. Tel Zostañ konsultantk¹ Oriflame. Szkolenia kosmetyczne, wiza u i marketingowe gratis. Tel Lokatorsko W³asnoœciowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Knurowie og³asza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego po³o onego w Knurowie przy ul. Marynarzy 13/B/6 o powierzchni u ytkowej 48,50 m 2 sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, ³azienki z wc, kuchni, przedpokoju. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³ Termin przetargu r. godz Wadium w wysokoœci 5.900,00 z³ nale y wp³aciæ w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz Osoby zainteresowane winny z³o yæ pisemn¹ ofertê w siedzibie LWSM (pokój nr 3) w terminie do dnia r. Postêpowanie przetargowe odbêdzie siê w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie (pokój nr 3 œwietlica). Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ ds. Cz³onkowskich i Obrotu Nieruchomoœciami, telefon (0-32) wewn. 34. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa nienia niniejszego og³oszenia bez podania przyczyny. Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel , odw. Matematyka. Tel Niemiecki korepetycje. Tel /12. Piecz¹tki. Tel odw. Przepisywanie prac. Tel odw. Remonty. Tel RTV naprawa domowa. Tel , Transport, przeprowadzki tanio. Tel Transport, przeprowadzki. Tel Videofilmowanie. Tel Videofilmowanie. Tel WÓZKI DZIECIÊCE, foteliki samochodowe, krzese³ka, kojce, ³ó eczka, poœciele, odzie i akcesoria niemowlêce. ul. Niepodleg³oœci 59. Tel odw. Skup samochodów p³acimy gotówk¹. Tel odw. Sprzedam Skoda Felicia, poj. 1300, rocznik 95. Tel Sprzeda czêœci do Citroena i Peugeota. Skup i sprzeda samochodów tych marek. Tel , odw. SPRZEDAM Pianino Fuchs Möhr. Tel /12. Sprzedam krzese³ko drewniane dzieciêce, dwufunkcyjne oraz konia na biegunach. Tel , /12. Sprzedam tanio komplet wypoczynkowy. Tel , /12. SZUKAM PRACY Operatywnego i samodzielnego mechanika samochodowego przyjmê do pracy w serwisie ogumienia. CV proszê sk³adaæ w siedzibie firmy: Auder, KuŸnia Nieborowska, ul. Knurowska Pielêgniarkê na 1/2 etatu zatrudniê Sanvita. Tel Poszukujê osoby do pracy biurowej. Wymagania: j. angielski. Tel Potrzebna fryzjerka. Tel odw. Przyjmê do pracy ekspresyjne fryzjerki. Tel Przyjmê do pracy fryzjerkê. Salon IWONA. Tel Przyjmê do pracy kucharza, pomoc kuchenn¹, kelnerki lub kelnerów. Tel odw. Przyjmê do pracy w pizzerii kierowcê-barmana. Wymagania: prawo jazdy kategorii B i ksi¹ eczka zdrowia. Tel , Przyjmê trzech uczniów do ekskluzywnego zak³adu fryzjerskiego Carino Styl. Tel , odw. Przyjmiemy do pracy kelnerów lub kelnerki. Tel , Przyjmiemy do pracy wykwalifikowanych kucharzy. Gwarantowana dobra p³aca. Informacje pod nr tel , Szukam fryzjerki. Tel Dyrektor Miejskiego Zespo³u Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie og³asza przetarg na najem lokalu u ytkowego o pow. 33,98 m 2 przy ul. Staszica 1 (parter). Szczegó³y zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy og³oszeñ w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy ul. Staszica 1. Informacji mo na zasiêgn¹æ w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wziêcia udzia³u w przetargu. Urz¹d Miasta w Knurowie informuje, e opracowana zosta³a dokumentacja projektowa renowacji nieczynnego cmentarza przy ulicy ks. A. Kozie³ka w Knurowie. W ramach prac renowacyjnych przewiduje siê wykonanie: - nowego ogrodzenia w formie muru z kamienia ³amanego o wys. 60 cm i 190 cm, - bram wejœciowych z kamienia, stanowi¹cych tylko akcent wejœcia na teren cmentarza, bez skrzyde³ bramowych, - alejek pieszych, po œladzie istniej¹cych z kostki betonowej starobruk - trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów, - oœwietlenia terenu cmentarza. Podejmê siê bezinteresownie opieki nad dzieckiem lub starsz¹ osob¹. Tel Szukam pracy w budownictwie od zaraz w charakterze pomocnika. Tel Ponadto w dokumentacji projektowej w celu uporz¹dkowania nieczynnego cmentarza przewidziano przeniesienie: nagrobków, tablic i krzy y z istniej¹cych grobów w miejsce wyznaczone przy projektowanym ogrodzeniu w formie muru z kamienia ³amanego. RÓ NE Odst¹piê dobrze prosperuj¹ce solarium. Tel DAM PRACÊ Agencja Ochrony TFK zatrudni mê czyzn do ochrony obiektu w Knurowie. Wymagania: wiek do 40 lat, niekaralnoœæ, uregulowane wojsko. Zapewniamy umowê o pracê i atrakcyjne wynagrodzenia. Spotkania 23 i , od godz do Dom Kultury, Knurów-Szczyg³owice, ul. Górnicza Agencja Reklamy REDEYE zatrudni handlowca na terenie Knurowa i okolic. wykszt. œrednie, komunikatywnoœæ, doœwiadczenie na podobnym stanowisku, mile widziany w³asny samochód. Informacja: lub (032) /12. W zwi¹zku z powy szym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy opiekuj¹ siê istniej¹cymi grobami na nieczynnym cmentarzu przy ul. Ks. A. Kozie³ka w Knurowie na spotkanie w dniu 27 marca 2007 r. ( wtorek ) o godz Celem spotkania bêdzie przedstawienie planowanych zamierzeñ inwestycyjnych Gminy Knurów zwi¹zanych z renowacj¹ ww. nieczynnego cmentarza. Podjêcie prac renowacyjnych bêdzie mo liwe po uzyskaniu zgody zainteresowanych mieszkañców. Miejsce spotkania: Ratusz przy ulicy Niepodleg³oœci 7, Sala sesyjna, I piêtro. 12

13 P YWACKIE MISTRZOSTWA KNUROWA SZKÓ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH O PUCHAR PREZYDENTA KNUROWA Bezpieczni i zadowoleni P³ywalnia kryta AquaRelax po raz pierwszy by³a aren¹ zmagañ m³odych mi³oœników p³ywania z Knurowa. M³odzi mieszkañcy naszego miasta rywalizowali o puchar prezydenta, który osobiœcie zjawi³ siê na zawodach. Uczestnikom zawodów yczy³ osi¹gniêcia jak najlepszych wyników, podkreœlaj¹c jednoczeœnie, i w tych zawodach tak naprawdê nie liczy siê zwyciêstwo, a fakt, e m³odzi knurowianie czuj¹ siê bezpiecznie w wodzie, a ponadto wielu z nich czerpie z p³ywania ogromne zadowolenie. Rywalizacja najm³odszych uczestników zawodów przebiega³a na dystansie 25 metrów, a starsi œcigali siê na 50 metrów. Widowiskowe i emocjonuj¹ce by³y wyœcigi sztafet, w których triumfowali uczniowie Miejskiej Szko³y Podstawowej nr 1 i Miejskiego Gimnazjum nr 3. PiSk Foto: Piotr Skorupa, MOSiR Knurów sport Wyniki p³ywackich mistrzostw Knurowa szkó³ podstawowych i gimnazjalnych o puchar prezydenta Knurowa - SZKO Y PODSTAWOWE 25 m stylem dowolnym dziewczyny, kl. I-II 1 MAJA DZIUBLIÑSKA MSP 4 0,22,59 2 EMILIA BRACHACZEK MSP 2 0,26,50 3 KAROLINA KO ODZIEJAK MSP 7 0,28,06 25 m stylem dowolnym ch³opcy, kl. I-II 1 MATEUSZ MICHALSKI MSP 7 0,22,62 2 MACIEJ DZINDZIO MSP 2 0,26,15 3 PAWE SOSNA MSP 7 0,27,28 25 m stylem dowolnym dziewczyny, kl. III 1 AGNIESZKA DUBIEL MSP 7 0,19,38 2 ABIGAIL FOJCIK MSP 2 0,19,83 3 ALEKSANDRA BANBOR MSP 7 0,21,88 25 m stylem dowolnym ch³opcy, kl. III 1 MICHA WOJTASZEK MSP 1 0,17,18 2 MICHA GODULA MSP2 0,18,47 3 KRZYSZTOF MALICH MSP 7 0,22,06 25 m stylem dowolnym dziewczyny, kl. IV 1 MARTYNA NOWAK MSP 2 0,17,55 2 PATRYCJA PLUTA MSP7 0,18,45 3 DAGMARA STEJKA MSP2 0,21,13 25 m stylem dowolnym ch³opcy, kl. IV 1 MICHA FOIT MSP7 0,17,62 2 KAMIL BABIÑSKI MSP7 0,18,22 3 FRYDERYK KRÓL MSP1 0,18,23 50 m stylem dowolnym dziewczyny, kl. V 1 ALICJA KOSTELECKA MSP9 0,42,39 2 PATRYCJA JASTO MSP7 0,44,62 3 PAULINA KANCELISTA MSP2 0,46,94 50 m stylem dowolnym ch³opcy, kl. V 1 MACIEJ SZCZEPANIK MSP4 0,40,03 2 MICHA BYLAK MSP6 0,43,89 3 DOMINIK WOJCIECHOWSKI MSP4 0,44,12 50 m stylem dowolnym dziewczyny, kl. V 1 ALICJA KOSTELECKA MSP9 0,42,39 2 PATRYCJA JASTO MSP7 0,44,62 3 PAULINA KANCELISTA MSP2 0,46,94 50 m stylem grzbietowym ch³opcy, kl. V 1 MICHA BYLAK MSP 6 0,52,34 2 SZYMON DUSZA MSP 1 0,56,37 3 MARCIN KINEK MSP 2 0,58,06 50 m stylem grzbietowym dziewczyny, kl. V 1 PATRYCJA JASTO MSP 7 0,51,65 2 ALICJA KOSTELECKA MSP 9 0,52,23 3 ANNA TYLIÑSKA MSP6 0,55,43 50 m stylem dowolnym dziewczyny, kl. VI 1 BARBARA KARWOT MSP 9 0,39,04 2 KAROLINA ZADROGA MSP 6 0,39,81 3 AGNIESZKA TRZASKA MSP 6 0,42,71 50 m stylem dowolnym ch³opcy, kl. VI 1 SEWERYN JUZWUK MSP 1 0,35,55 2 KAROL ADAMUS MSP 7 0,35,78 3 KACPER DZIUBLIÑSKI MSP 4 0,36,59 50 m stylem grzbietowym dziewczyny, kl. VI SKAT SPORTOWY - TURNIEJ MIÊDZYGMINNY POD PATRONATEM PRZEWODNICZ CEGO RADY POWIATU GLIWICKIEGO WYNIKI TURNIEJU FINA OWEGO: 1. Pawe³ Czempik (Rudziniec) pkt 2. Wojciech Napiera³a (Knurów) pkt 3. Jan Krzysteczko (Giera³towice) pkt 4. Krystian Gogulla (Pilchowice) pkt 5. Henryk Rola (Szczyg³owice) pkt 6. Teodor Morys (Rudziniec) pkt WYNIKI DRU YNOWE TURNIEJU FINA OWEGO: 1. Pilchowice pkt 2. Giera³towice pkt 3. Knurów pkt 4. Rudziniec pkt 5. Szczyg³owice pkt KOÑCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA: 1. Jan Krzysteczko (Giera³towice) pkt 2. Jerzy Makselon (Giera³towice) pkt 3. Mieczys³aw Polok (Giera³towice) pkt 4. Jerzy Niewiadomski (Knurów) pkt 5. Micha³ Szczecina (Pilchowice) pkt 6. Bernard Wróbel (Knurów) pkt KOÑCOWA KLASYFIKACJA DRU YNOWA: 1. Giera³towice pkt 2. Knurów pkt 3. Szczyg³owice pkt 4. Pilchowice pkt 5. Rudziniec pkt W roli kibiców obok rodziców i prezydenta Adama Ramsa znaleÿli siê Piotr Surówka (zastêpca prezydenta), Jerzy Pach (przewodnicz¹cy Komisji Sportu) oraz radni Pawe³ Kamiñski i Tomasz Rzepa. AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI WYNIKI 13. KOLEJKI: SPS Knurów TKKF Szczyg³owice 1:3 (20:25, 12:25, 25:16, 11:25) Wodoci¹gi Gliwice ZSIJP Bank Spó³dzielczy 3:0 (25:18, 25:18, 25:20) Czuchów MG-4 TKKF 1:3 (27:25, 14:25, 15:25, 20:25) WZZ Sierpieñ 80 SAPS Gliwice 3:1 (19:25, 25:17, 25:15, 25:14) 1. WZZ Sierpieñ : TKKF Szczyg³owice 13 37: Wodoci¹gi Gliwice 13 33: SAPS Gliwice 13 28: SPS Knurów 13 21: MG-4 TKKF 13 14: Czuchów 12 9: ZSIJP Bank Spó³dzielczy 12 8: KAROLINA ZAGRODA MSP 6 0,48,65 2 AGNIESZKA TRZASKA MSP 6 0,51,22 3 BARBARA KARWOT MSP 9 0,51,64 50 m stylem grzbietowym ch³opcy, kl. VI 1 KAROL ADAMUS MSP 7 0,45,64 2 KACPER DZIUBLIÑSKI MSP 4 0,47,75 3 PIOTR DOGOÑSKI MSP 9 0,48,66 sztafeta 5 x 50 m 1 MSP 1 3,28,41 2 MSP 7 3,34,57 3 MSP 6 3,37,68 - SZKO Y GIMNAZJALNE 50 m stylem dowolnym 1 AGNIESZKA ŒNIECIÑSKA MG 3 0,35,36 2 ANNA BIENIEK MG2 0,38,08 3 KATARZYNA SZWAGRZYK MG 1 0,38,19 1 TOMASZ NOWACKI MG 3 0,29,72 2 WOJCIECH SONIO MG 3 0,31,20 3 UKASZ PORADA MG 1 0,32,76 50 m stylem grzbietowym 1 AGNIESZKA ŒNIECIÑSKA MG 3 0,43,60 2 MAJA MROCZKOWSKA MG 3 0,46,07 3 MONIKA JENDRYCZKO MG 1 0,50,51 1 TOMASZ NOWACKI MG 3 0,39,94 2 UKASZ MAZUR MG 4 0,41,39 3 GRZEGORZ STANIK MG 1 0,43,96 50 m stylem klasycznym 1 MAJA MROCZKOWSKA MG 3 0,46,32 2 IZABELA KOWALCZYK MG 3 0,47,61 3 MONIKA KIE B MG 4 0,51,96 1 TOMASZ WOJTASZEK MG 1 0,43,59 2 WOJCIECH BONIO MG4 0,44,07 3 DAWID CZAK MG 3 0,46,24 13

14 sport PI KARSKI PUCHAR POLSKI Gol debiutanta na wagê awansu Tylko jeden sêdzia prowadzi³ æwieræfina³owe spotkanie Pucharu Polski pomiêdzy rezerwami Walki Zabrze a Concordi¹ Knurów. Nie przeszkodzi³o to knurowianom awansowaæ do pó³fina³u. Nie da siê ukryæ, e spotkaniu towarzyszy³o kilka dziwnych okolicznoœci. Po pierwsze mecz odby³ siê na bocznym boisku Walki Zabrze, które mocno odbiega od ogólnych standardów cechuj¹cych arenê pi³karskich widowisk. Innym dziwnym zjawiskiem zaobserwowanym w Zabrzu by³ tylko jeden sêdzia... Dziwne to tym bardziej, e coraz wiêcej meczów sparingowych sêdziuj¹ ju pe³ne trójki sêdziowskie. PrzejdŸmy jednak do tego, co dzia³o siê na placu gry. Mecz rozpocz¹³ siê po myœli faworytów z Knurowa. W 6 minucie prowadzenie Concordii da³ Dariusz Oleœ, a w 21 minucie przypomnia³ o sobie Marcin Grzegorzyca, który po raz pierwszy w tym roku zagra³ w ekipie Józefa Dankowskiego. Knurowianie schodz¹c na przerwê przy stanie 2:0 nie spodziewali siê zapewne, e ów mecz trwaæ bêdzie a 120 minut. Po zmienia stron gospodarze zaczêli odrabiaæ straty i w 72 Liczba meczu 5 bramek pad³o w dogrywce spotkania Walka II Zabrze - Concordia Walka II Zabrze - Concordia 4:5 Sk³ad knurowian: Krzyœka, Pilc, Kempa, Smêtek, Grzegorzyca, Salwa, Hanak od 46 min. Folcik, Spórna od 46 min. Winiarczyk, Sendlewski, Oleœ od 46 min. Dura od 90 min. Dyka, Szymura. ukasz Winiarczyk (drugi z lewej) w swym debiucie w oficjalnym meczu Concordii strzeli³ dla knurowskiej dru yny bramkê daj¹c¹ awans do pó³fina³u Pucharu Polski na szczeblu Podokrêgu Zabrze minucie by³ remis 2:2. Padaj¹cy deszcz i grz¹ska nawierzchnia nie zachêca³y do tego, by rozgrywaæ dogrywkê, jednak adnej ze stron nie uda³o siê strzeliæ do 90 minuty bramki rozstrzygaj¹cej. A skoro tak, sêdzia zarz¹dzi³ wspomnian¹ dogrywkê, która przynios³a jeszcze wiêcej bramek, ani eli regulaminowe 90 minut. W 94 i 107 minucie do siatki przeciwnika trafia³ ukasz Pilc, a w 113 minucie bramkarza Walki pokona³ ukasz Winiarczyk. Jak siê póÿniej okaza- ³o, by³ to gol daj¹cy Concordii zwyciêstwo i awans do pó³fina- ³u pucharowych rozgrywek. Gospodarze w dogrywce pokonali Rafa³a Krzyœkê dwukrotnie. najpierw w 112, a nastêpnie w 118 minucie. Piotr Skorupa Rafa³ Krzyœka broni rzut karny W 11 minucie meczu Walka II - Concordia sêdzia podyktowa³ rzut karny dla gospodarzy, jednak bramkarz Concordii - Rafa³ Krzyœka (na zdjêciu) wyszed³ z tej sytuacji obronn¹ rêk¹. OLIMP SZCZYG OWICE Miros³aw Litwin prezesem Od niedzieli nowym prezesem Olimpu Szczyg³owice jest Miros³aw Litwin. Jego poprzednikowi Dariuszowi Sarzale nadano tytu³ prezesa honorowego. Obok Miros³awa Litwina w zarz¹dzie Olimpu znaleÿli siê: Dariusz Dajek (wiceprezes), Tadeusz Rasztabiga (wiceprezes), Wies³aw Sulikowski (sekretarz) i Robert Lewandowski (skarbnik). Ju w najbli sz¹ niedzielê pi³karze Olimpu zainauguruj¹ wiosenn¹ rundê w zabrzañskiej klasie A, natomiast w ostatnim meczu kontrolnym podopieczni Zenona Ga³acha ulegli P³omieniowi Ochojec (V liga) 2:3. Tradycyjnie ju na listê strzelców wpisa³ siê By³y prezes - Dariusz Sarza³a (z lewej), obecny prezes - Miros³aw Litwin i sympatyk Olimpu - Jerzy Dudek Sarza³a, a bramkarza P³omienia Pierwszym tegorocznym pokona³ równie K. Czerwiñski. przeciwnikiem ligowym Olimpu Olimp wyst¹pi³ w Ochojcu bêdzie Spo³em Zabrze, a spotkanie odbêdzie siê na boisku w Za- w nastêpuj¹cym zestawieniu: Dajek, Lewandowski, Zarêba, brzu-grzybowicach, gdzie szczyg³owiczanie rozpoczn¹ walkê o Pche³ka, Kowalski, M. Czerwiñski, Pietraczyk, K. Czerwiñski, Kozak, Kalabis, Sarza³a. utrzymanie siê w klasie A. PiSk foto: PiSk foto: Piotr Skorupa Zespó³ ZSIJP Bank Spó³dzielczy z Knurowa wygra³ Turniej o Puchar Eko- Flory System w pi³ce siatkowej W amatorskim turnieju siatkówki w Przyszowicach udzia³ wziê³y dru yny z Przyszowic (Eko-Flora System, LKS 32 Jednoœæ), Chudowa (Gwiazda), Zabrza (SKOK Kopernik), Knurowa (ZSIJP Bank Spó³dzielczy) oraz z Giera³towic. PRZYSZOWICE. TURNIEJ O PUCHAR EKO-FLORY SYSTEM Œcinki na bank Pierwsza ods³ona rywalizacji odby³a siê w grupach. Pierwsz¹ z nich wygra³a Eko- Flora przed LKS 32 Jednoœæ i Giera³towicami. W drugiej grupie zwyciê y³a ekipa ZSIJP przed Gwiazd¹ i SKOK Kopernik. W pó³fina³ach gospodarze z Eko-Flory przegrali mecz z Gwiazd¹ 1:2, a ZSIJP pokona- ³a LKS Jednoœæ. Mecz o III miejsc sta³ siê rozgrywk¹ pomiêdzy dru ynami z Przyszowic. Lepsza okaza³a siê Eko-Flora System, która wygra³a 2:0. Fina³ turnieju z udzia³em Gwiazdy i ZSIJP by³ meczem foto: Marcin Famula na bardzo wysokim poziomie. Obie dru yny zaprezentowa³y ciekaw¹, kombinacyjn¹ grê, w której lepsi okazali siê jednak zawodnicy z Knurowa. Zaznaczyæ trzeba, e by³a to jedyna dru yna, która by³a prowadzona przez trenera siatkówki, Janusza Hajduka z Przyszowic. Trenerskie uwagi okaza³y siê cenne szczególnie w bardzo zaciêtym decyduj¹cym secie, wygranym przez ZSIJP 25:23. Impreza spotka³a siê ze sporym zainteresowaniem mieszkañców. Wœród kibiców POD NAZW UNIA TKKF SZCZYG OWICE Szczypiornistki wracaj¹ na parkiet by³ wójt gminy Giera³towice Joachim Bargiel, jego zastêpca Janusz Korus oraz radni gminy - Gra yna Malec, Marek B³aszczyk i Marian Szo³tysek. Dwóch innych radnych wziê³o czynny udzia³ w zawodach. Zawodnikiem Gwiazdy by³ Pawe³ Hirsz, natomiast ekipê Eko-Flory System zasili³ Leszek oga³a. Organizacjê zawodów mocno wsparli sponsorzy - Eko-Flora System Dariusza Moæko i Marcina Faryny oraz Piekarnia Mak z Knurowa Andrzeja Kijasa. /b/ Przed dziesiêcioma laty pi³karki rêczne Unii Knurów wystêpowa³y w II lidze. PóŸniej ze wzglêdu na k³opoty finansowe sekcja przesta³a istnieæ, a 24 marca szczypiornistki z Knurowa znowu pojawi¹ siê na parkiecie. Za kilka dni pod wodz¹ Adama Patory rozpoczn¹ bój o awans do II ligi. Nie da siê ukryæ, e po sukcesie naszej mêskiej siódemki i wywalczeniu tytu³u wicemistrzów œwiata, pi³ka rêczna w naszym kraju ma swoje przys³owiowe piêæ minut. Niebawem swoj¹ szansê otrzymaj¹ szczypiornistki Unii TKKF Szczyg³owice. W szeregach tej dru yny nie brakuje zawodniczek, które przed laty musia³y prze³kn¹æ gorycz pora ki po tym, jak w klubowej kasie zabrak³o œrodków na dalsze wystêpy. Mimo, e od tego czasu minê³a niemal dekada, nie zrazi³y siê one do sportu i to w g³ównej mierze dziêki ich determinacji Knurów znów bêdzie mia³ swe reprezentantki w rozgrywkach ligowych. Wiadomo, e dru ynê tworz¹ zawodniczki, jednak warto wspomnieæ równie o trenerze, który przez kilka ostatnich miesiêcy dwoi³ siê i troi³, by po wielu latach znów Zwyciêska dru yna ZSIJP Bank Spó³dzielczy Wiêcej informacji: powróciæ ze swymi podopiecznymi na parkiet. Adam Patora bo o nim mowa zakasa³ rêkawy i zaj¹³ siê nie tylko szkoleniem, ale równie marketingiem, czyli pozyskiwaniem sponsorów. Jego pierwszym sukcesem jest zg³oszenie zespo³u do rozgrywek tak zwanej III ligi, która walczyæ bêdzie o awans w systemie turniejowym. W grupie z naszym zespo³em wystêpowaæ bêd¹ siódemki AWF Katowice, Ruchu Chorzów i Zgody Bielszowice informuje Adam Patora. Pierwszy turniej odbêdzie siê w Knurowie 1 kwietnia. Najlepsza dru- yna awansuje do II ligi, a je- eli w najbli szym czasie stworzona zostanie jeszcze jedna grupa III ligi, wtedy mistrzowie spotkaj¹ siê w bara ach. Przeciwniczkami Unii TKKF Szczyg³owice bêdzie bezpoœrednie zaplecze zespo- ³ów wystêpuj¹cych na co dzieñ w ekstraklasie. Podopieczne Adama Patrory czeka zatem powa ny sprawdzian, a barw knurowskiego klubu broniæ bêd¹: Aneta Janik, Dorota Nowak, Danuta Pod orska, Agnieszka Jandu- ³a, Barbara Wiercioch, Anna azarczyk, Katarzyna Wachnik, Izabela Podlas, Ewa Krzyœka, Ma³gorzata Szkamruk, Klaudia Magdziorz, Magdalena Jaworska, Katarzyna S³owik, Ma³gorzata Maci¹g, Magdalena Wójcik, Barbara Kowalczyk i Aneta Grabowska. W minionym tygodniu Unia TKKF Szczyg³owice odnios³a zwyciêstwo w meczu sparingowym z MKS Skarbek Tarnowskie Góry 27:21. Bramki dla zespo³u prowadzonego przez Adama Patorê strzela³y: Agnieszka Jandu³a 9, Danuta Pod orska 6, Ma³gorzata Szkamruk 4, Barbara Wiercioch 3, Anna azarczyk 2, Ewa Krzyœka 1, Katarzyna S³owik 1, Katarzyna Wachnik 1. Piotr Skorupa 14

15 MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W BOKSIE Cztery medale Przed rokiem wychowanek Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia Knurów - Marcin Adaszyñski wywalczy³ tytu³ mistrza Polski juniorów. W miniony weekend, w Kielcach zakoñczy³ siê kolejny czempionat, a knurowianie wywalczyli tam cztery br¹zowe medale. To bez w¹tpienia olbrzymi sukces, który plasuje Concordiê w krajowej czo³ówce. foto: OM WOPR sport - Cieszymy siê z czterech medali, jednak z drugiej strony czujemy niedosyt relacjonuje Mieczys³aw Go³¹b, wiceprezes BKS Concordia. Na nasze nieszczêœcie, na Œl¹sku przeprowadzono eliminacje do Mistrzostwo Polski dopiero tydzieñ przed fina³owym turniejem. Nasi zawodnicy mieli zatem tylko dwa dni na zregenerowanie si³ po turnieju eliminacyjnym i ju musieli walczyæ w Kielcach. Z³e terminy nie pozwoli³y zawodnikom odpocz¹æ i po æwieræfina³ach opadli z si³. Nie da siê ukryæ, e zamieszanie z terminami to skandal. Po raz kolejny okaza³o siê, e dzia³acze, którzy ustalaj¹ terminarz rozgrywek myœl¹ chyba tylko o sobie... Wróæmy jednak do tego, jak walczyli zawodnicy BKS Concordia na ringu w Kielcach. W walkach eliminacyjnych podopieczni Ireneusza Przywary odnieœli niemal pe³ny sukces. Dawid Torzecki w wadze do 54 kg wyraÿnie pokona³ Grzegorza Siarkê (Avia Œwidnik) 32:9. Jacek Wyle o³ w wadze do 60 kg ju w I rundzie pokona³ Przemys³awa Srokê (Wis³a Tczew). Równie przed czasem, w III rundzie zwyciêstwo odniós³ Patryk Nowicki w wadze do 69 kg, pokonuj¹c KATOWICE Dziewi¹tka biegaczy z Knurowa wziê³a udzia³ w I Wiosennym Biegu w Katowicach. Rywalizowali z niemal 400 zawodnikami na 15-kilometrowym dystansie w Dolinie Trzech Stawów Do Katowic wybrali siê zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza, Soko³a i niezrzeszeni amatorzy. To nie mistrzostwa œwiata, lecz zawody na dobry pocz¹tek sezonu. Lepiej nie szar owaæ i nie nadwerê aæ zanadto organizmu. Na wyniki przyjdzie czas póÿniej ostrzega³ biegaczy przed zbyt ambicjonalnym podejœciem do piêtnastki szef AKB Czes³aw Nowak. foto: BKS Marka Dekarza (Stamm Koœcian). W podobnym stylu sw¹ pierwsz¹ walkê zakoñczy³ Rafa³ Lewandowski w wadze do 91 kg, odsy³aj¹c do naro - nika Jakuba Sieklickiego (Zawisza Bydgoszcz). Pora kê zanotowa³ jedynie Bart³omiej Tokarz w wadze do 60 kg, ulegaj¹c Damianowi Zaj¹cowi (MKS II LO Che³m). W æwieræfina³ach knurowianie odnieœli komplet zwyciêstw, zapewniaj¹c sobie minimum br¹zowe medale Mistrzostw Polski. Dawid Torzecki wypunktowa³ 19:7 Macieja Siciñskiego (Cristal Bia³ystok), Jacek Wyle o³ pokona³ 23:5 S³awomira Piszczka (Czarni S³upsk), Patryk Nowicki w III rundzie wygra³ z ukaszem Maciecem (Paco Lublin), a Rafa³ Lewandowski równie w III rundzie zwyciê- y³ Tomasza Duszaka (Junior Box Poznañ). Sobota by³a czarnym dniem dla zawodników BKSu, bowiem aden z nich nie zdo³a³ awansowaæ do fina³u. Dawid Torzecki uleg³ 15:29 Dawidowi Olejarczykowi (Rushh Kielce), Jacek Wyle o³ przegra³ 23:36 z Markiem Grzegorzakiem (Boxing Kraków), Patryk Nowicki nie sprosta³ Patrykowi Pud³owskiemu (Start W³oc³awek), a Rafa³ Lewandowski nie przyst¹pi³ do pojedynku z Arturem Szpilk¹ (Górnik Wieliczka). PiSk Biegiem ku wioœnie Jak siê okaza³o, kapryœna aura zimno i mocny wiatr nie sprzyja³a mistrzowskim osi¹gom. Wszyscy pobiegli na miarê swoich oczekiwañ. Dla wiêkszoœci z knurowian bieg w Katowicach by³ przetarciem przed pó³maratonem w ywcu. Te górskie zawody odbêd¹ siê 1 kwietnia. Niektórzy jeszcze w kwietniu chc¹ zaliczyæ królewski dystans maraton we Wroc³awiu. /bw/ foto: Archiwum ZIMOWE MISTRZOSTWA ŒL SKA W RATOWNICTWIE WODNYM Br¹zowi ratownicy Odm³odzony zespó³ Oddzia³u Miejskiego WOPR Knurów zaj¹³ trzecie miejsce w Zimowych Mistrzostwach Œl¹ska, które odby³y siê w minion¹ niedzielê w Tychach. Knurowska dru yna wyst¹pi³a w mocno przemeblowanym sk³adzie. W Tychach zabrak³o Joanny Bielak, Agnieszki Wysockiej, Darii Kot i Bartosza Kwestorowskiego. Do rywalizacji przyst¹piliœmy w odm³odzonym sk³adzie mówi Jerzy Pach, prezes Oddzia³u Miejskiego WOPR Knurów. I muszê przyznaæ, e dublerzy nie zawiedli, o czym najlepiej Sk³ad zespo³u OM WOPR Knurów: Diana Otto (10. miejsce w wieloboju), Justyna Szumichora (16), Agnieszka Œnieciñska (20), Aneta Sobota (25), Izabela Kowalczyk (27), S³awomir Prêdki (2), Bart³omiej Bober (3), Mateusz Szumichora (10), Pawe³ Piekara (13), Marcin Baran (30), Tomasz Nowacki (42). W Katowicach wiosnê powitali (od lewej): Artur Bieliñski, Czes³aw Kostrzewa, Andrzej Wêgrzyñski, ukasz Sztuka, Czes³aw Nowak, El bieta Lewicka, Krystian Œwita³a, Micha³ Kêdzierski i Bogus³aw Wilk œwiadczy koñcowy wynik. Zajêliœmy wysokie trzecie miejsce i warto podkreœliæ, e spore postêpy zrobili ostatnio Justyna Szumichora, Pawe³ Piekary i Agnieszka Œnieciñska. Wspomniana Justyna Szumichora zakoñczy³a start zajmuj¹c w wieloboju 16. miejsce. Na 20. pozycji mistrzostwa zakoñczy³a Agnieszka Œnieciñska, a Pawe³ Piekara zosta³ sklasyfikowany na 13. miejscu. W knurowskim zespole bardzo dobrze zaprezentowali siê ratownicy m³odego pokolenia, jednak nie sposób nie wspomnieæ o czo³owych lokatach zawodniczek i zawodników, którzy tworz¹ trzon zespo³u. Wœród mê czyzn prym wiedli S³awomir Prêdki (2. w wieloboju) i Bart³omiej Bober (3. w wieloboju). - Oceniaj¹c nasz start i ciesz¹c siê z kolejnego sukcesu, chcia³bym za waszym poœrednictwem podziêkowaæ kierownikowi i drugiemu trenerowi, Jerzemu Szumichorze, który wykazuje siê wielkim zaanga owaniem podkreœla prezes Jerzy Pach. Teraz przed nami przygoto- informacja wania do letnich mistrzostw Œl¹ska, które odbêd¹ siê w Rybniku. W wieloboju kobiet najlepsz¹ zawodniczk¹ OM WOPR Knurów by³a Diana Otto, sklasyfikowana na 10. miejscu. PiSk Klasyfikacja sztafet (sklasyfikowano 7 zespo³ów): 1. Rybnik 2. Knurów 3. Katowice Klasyfikacja dru ynowa kobiet (sklasyfikowano 11 zespo³ów): 1. Katowice 2. Rybnik 3. Tychy 4. Knurów 5. D¹browa Górnicza 6. Chorzów Klasyfikacja dru ynowa mê czyzn (sklasyfikowano 15 zespo³ów): 1. Rybnik 2. Knurów 3. Tychy 4. D¹browa Górnicza 5. Katowice 6. Sosnowiec Klasyfikacja dru ynowa (sklasyfikowano 15 zespo³ów): 1. Rybnik 2. Tychy 3. Knurów 4. Katowice 5. D¹browa Górnicza 6. Zabrze 15

16 . KONCERT W SZTUKATERII Rockowy powiew w stylu Vintage Dobre teksty, bezkompromisowe, rockowe granie - to przepis na udany koncert, jaki mia³ miejsce w sobotê w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria za spraw¹ zespo³u Vintage foto: Magdalena Chabowska foto: Pawe³ Gradek foto: Pawe³ Gradek ywio³owe granie to znak rozpoznawczy Vintage Niedawno w Knurowie goœci³ Mieczys³aw Jurecki z projektem Giganci gitar. Tym razem zawita³ do miasta pod szyldem Vintage, o którym mówi siê, jako o ostatnim rockowym trio. Zespó³ od kilku miesiêcy pracuje intensywnie nad swoj¹ pierwsz¹ p³yt¹, a koncert w Knurowie by³ sprawdzianem dla nowego repertuaru. Ten z góry skazany jest na sukces, gdy w jego realizacji bior¹ udzia³ najlepsi. Teksty napisa³ m.in. znany tekœciarz Jacek Skubikowski, któremu zespó³ zadedykowa³ podczas koncertu jedn¹ z piosenek. Wokalem zaj¹³ siê Krzysztof Wa³ecki, frontman grupy, znany z Oddzia³u Zamkniêtego. Jednak najwiêksz¹ uwagê przyci¹ga Mieczys³aw Jurecki, gitarzysta basowy, który do niedawna zasila³ sk³ad Bud- Publicznoœæ z uwag¹ ws³uchiwa³a siê w rockowe dÿwiêki mo na wype³niæ na przyk³ad tak¹ rockow¹ uczt¹. Podobnego zdania by³a reszta zgromadzonych w Sztukaterii. Wszystkich szokowa³o niekonwencjonalne wykorzystanie gitar cz³onków Vintage. Ciekawym jest fakt, e debiutancka p³yta zespo³u ma byæ wiernym odzwierciedleniem tego, co Vintage prezentuje na koncertach, bez adnych nak³adek i dodatkowych rozwiniêæ aran acyjnych. S¹dz¹c po reakcjach publicznoœci zespó³ ma spore szanse na podbicie muzycznego rynku. Sobotni koncert zosta³ zorganizowany przez Centrum Kultury - Hard Rock Cafe. Sponsorem g³ównym koncertu by³a firma Upos System. Pawe³ Gradek Grzeœ Górka wcieli³ siê w nie³atw¹ rolê... czapli. TEATR JEDNEGO AKTORA Droga do Oscara W poniedzia³ek odby³ siê VII Miêdzyszkolny Konkurs Teatr Jednego Aktora. Zgromadzi³ najbardziej uzdolnionych uczniów miejskich placówek. Czy s¹ wœród nich kandydaci do Oscara... zastanawiali siê jurorzy Imprezê zorganizowa³a szkolna Jedynka. Tym razem pocz¹tkuj¹cy aktorzy musieli zinterpretowaæ i zaprezentowaæ dowolny wiersz Joanny Papuziñskiej oraz fragment prozy o tematyce typowo m³odzie owej dorastaniu i problemach z tym zwi¹zanych. Wa ne s¹ szczegó³y: ³adna wymowa, stroje i rekwizyty, ale tak e ruch sceniczny i gestykulacja, która u dzieci jest bardzo naturalna i spontaniczna mówi jedna z organizatorów konkursu - Ma³gorzata Patora. Wszystkie przygotowania i dopracowywanie warsztatu aktorskiego by³y niemniej emocjonuj¹ce ni sam wystêp. Wymaga³y du ego zaanga owania zarówno od dzieci, jak i od nauczycieli. To fajna zabawa. Mia³em tremê, ale szybko minê³a. Strój uszy- ³a mi mama, pomaga³a mi tak e uczyæ siê tekstu. Zajê³o mi to trzy dni opowiada 10-letni Grzegorz Górka z MSP-3, zdobywca drugiego miejsca w kategorii czwartoklasistów. Fragment prozy - Miko³ajek i inne ch³opaki - wybra³am ze wzglêdu na charakter Grzesia. Moi uczniowie Grzeœ, Kuba Podgórski i Szymon Baluszek, byli dobrze przygotowani. Zasypywali mnie niesamowitymi pomys³ami, przynieœli wiele rekwizytów. Szczurka Ogrzyka zagra³a chomiczka Kazia mówi nauczycielka jêzyka polskiego Dorota Stradomska. Konkursowe jury, w sk³ad którego wesz³y organizatorki Ma³gorzata Patora i Katarzyna Knop oraz polonistka Marzena Urbaniak, jednog³oœnie wskaza³y zwyciêzców. Najbardziej spodoba³y siê wystêpy Oli Beck i Patrycji Skrobisz z MSP-6 oraz Dawida Pawletko z MSP-7. M. Chabowska ki Suflera. Ponadto na perkusji gra Pawe³ Szafraniec. - Bardzo œwie e i energetyczne granie. Podoba mi siê, e Vintage czerpie z tradycji starego, dobrego reklama 16 rocka i ³¹czy to przy okazji z nowymi pomys³ami oceni³a wystêp Karolina Korczyc z Knurowa. Cieszy mnie, e coraz wiêcej dzieje siê w mieœcie i weekendowe wieczory GIERA TOWICE. ASY Z M ODSZEJ KLASY Leœna przygoda Trzecioklasistki z giera³towickiej podstawówki wygra³y VIII Gminny Konkurs Asy z m³odszej klasy W Leœnej przygodzie udzia³ wziêli uczniowie z Chudowa, Paniówek, Przyszowic i Giera³towic. Tym razem dzieci wybra³y siê na poszukiwanie wiosny. To by³o pracowite zajêcie. Malcy rozpoznawali gatunki drzew i g³osy zwierz¹t, zbierali grzyby i owoce lasu. Musieli te posprz¹taæ po piknikowych brudasach, a nawet zagraæ w... Bajce o Czerwonym Kapturku. Dzieciêce zmagania ocenia³o jury pod przewodnictwem metodyk Haliny Olbiñskiej. Wœród oklaskuj¹cych by³y: kierownik referatu edukacji i zdrowia Barbara Mansfeld, dyrektor szko³y Urszula Szymik-Smolnik i przedszkola Weronika Kaczmarczyk. Najlepiej w leœnych odstêpach poradzi³y sobie reprezentantki Giera³towic. Asami nad asy okaza³y siê Marysia Wiêcko, Ania uk i Magdalena Ducheñska. foto: Archiwum SP Giera³towice Konkurs przygotowa³y i prowadzi³y Anna Winiarska-Kaletka, El - bieta Michalik, Gra yna Wiêcko, Barbara Sztejnbis i Beata Kulasa. Bogus³aw Wilk Uczestnicy Leœnej przygody Chudów: Violetta Rajca, Marcin Konopka, Dorian Sadowczyk, opiekun Joanna Sowa; Giera³towice: Maria Wiêcko, Anna uk i Magdalena Ducheñska, opiekunki El bieta Michalik i Beata Adamczyk; Paniówki: Tomasz Strzoda, Piotr Musio³, Wojciech Ma³ocha, opiekun Mariola Baczewska; Przyszowice: Monika Skrobol, Anna Paœdzior, Robert Nawrat, opiekun Joanna Kisiel.

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach.

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo