Regulamin portalu Holly Model Look

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin portalu Holly Model Look"

Transkrypt

1 Regulamin portalu Holly Model Look I. Definicje: Centrum Filmowym ATV- Centrum Filmowym ATV Jerzy Dworczyk z siedzibą ul. Piotrkowska 68 lok.32, Łódź wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr... Casting On Line portal,serwis, katalog branżowy w szczególności: statystów, epizodystów, aktorów, modelek, modeli, hostess i hostmanów, fotografów, stylistów, fryzjerów, wizażystów, którego właścicielem i administratorem jest Centrum Filmowe ATV Film z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 68 lok. 32. Casting On Line jest znakiem opatentowanym i chronionym na podstawie świadectwa ochronnego o numerze Z Użytkownik osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora do zamieszczania swojego zdjęcia-portfolio, na zawarcie umowy casting on line i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania pisemnej zgody, o której mowa powyżej na każde żądanie Centrum Filmowego ATV. Nick zindywidualizowana nazwa Użytkownika Portalu, przybrana na etapie rejestracji Konta na Portalu. Konto Użytkownika pamięć w przestrzeni teleinformatycznej Portalu określona Nickiem i hasłem dostępna przez Internet wraz z możliwością korzystanie z Usługi. Kod użytkownika indywidualny kod Użytkownika, nadany przez Casting On Line w celu identyfikacji, a obowiązujący w portalu Casting On Line. Treści oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika a udostępniane w Serwisie poprzez Wizytówkę Użytkownika. Portal internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym będąca własnością Centrum Filmowego ATV Umowa umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Centrum Filmowym ATV na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie lub dokument upoważniający Centrum Filmowe ATV Film do reprezentowania interesów Uczestnika w negocjacjach z kontrahentami i promowania jego wizerunku w katalogu Galeria Twarzy. Holly Model Look Z Copyright

2 Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z późn. zm.). Usługa pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika Portalu. Regulamin niniejszy regulamin. Wpis wątek główny dodany przez Użytkownika. Komentarz każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych na Portalu. Formularz osobowy dokument opisujący cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycje, zainteresowania i osiągnięcia Uczestnika. II. Postanowienia ogólne: 1. Portal Holly Model Look umożliwia Użytkownikom stworzenie własnej galerii zdjęć - portfolio oraz bezpłatną ich prezentację i promocję w działach ZGŁOSZENIA, NAJ oraz podpisania bezpłatnej Karty Kariery HML i umieszczenie wybranych użytkowników portalu HML w kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujące filmy, reklamy,inne) 2. Użytkownik rejestruje się na portalu w kategoriach: modelka, model, fotomodelka, fotomodel, hostessa, hostmen, statyści, na czas nieokreślony 3. Użytkownik będący przedstawicielem ustawowym publikujący zdjęcia osoby niepełnoletniej, z chwilą dodania do Profilu zdjęć swojego dziecka oświadcza, że: przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich, lub działa wspólnie i w porozumieniu z osobą z którą sprawuje władzę rodzicielską. 4. Użytkownik Internetu posiada opcję przeglądania Portalu. 5. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW oraz adresu niezbędne jest do pełnego korzystania z Portalu. 6. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.5 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest zabronione. Holly Model Look Z Copyright

3 III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy 1. W ciągu 10 dni od daty podpisania współpracy Karty Karier HML Użytkownikowi przysługuje prawo jej odstąpienia. 2. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawu rozwiązania współpracy Karty Karier HML, w szczególności w przypadku: cesji praw i zobowiązań Holly Model Look Centrum Filmowe, złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu współpracy Karty Karier w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian. 3. Ze skutkiem natychmiastowym Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy Karty Karier HML jeżeli: Użytkownik w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał logowania na Portalu, w każdym czasie. 4. Zablokowaniem konta skutkować będzie sprzedaż Konta przez Użytkownika, gdyż rażąco narusza to niniejszy Regulamin IV. Rejestracja 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest: rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Holly Model Look Centrum Filmowe, które dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 7 poniżej. 2. W ramach procesu rejestracji Konta Użytkownik podaje informacje zgodne z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie Użytkownik stosuje, korzystajac z portalu,otrzymany w wyniku rejestracji Swój kod klienta Użytkownik może podmieniać,kasować,uzupełniać zamieszczone Treści. Holly Model Look Z Copyright

4 3. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do: odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika, zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna). 4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Portalu w tym także informacji reklamowych i marketingowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce na Portalu. 5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że: dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na Portalu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich; w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Holly Model Look Centrum Filmowe, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich,holly Model Look Centrum Filmowe dokona na podstawie obowiązującego prawa zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemną odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego; samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Portalu; wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce Użytkownika w celach informacyjno-promocyjnym Portalu oraz mediach internetowych. 1. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji wyraża zgodę na: przetwarzanie przez Holly Model Look Centrum Filmowdę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce Użytkownika w celach informacyjnopromocyjnym Portalu oraz mediach internetowych. e wszelkich przekazanych podczas rejestracji danyce wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone Holly Model look centrum Filmowe na wykorzystywanie powyższych danych, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. z poz. zm.(dz. U. nr 133 Holly Model Look Z Copyright

5 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Holly Model Look Centrum Filmowe na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z nadesłanymi zdjęciami - portfolio na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na portalu przetwarzanie zebranych danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć portfolio w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawianie i zlecanie wizerunków dla współpracy z podmiotami gospodarczymi a w szczególności z Holly Model Look Centrum Filmowe gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, gg, skype, nr telefonów przez serwis Casting On Line w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług, świadczonych przez portal Holly Model Look. weryfikację casting przeprowadzony On Line przez specjalistów HML w celu zamieszczenia wybranych wizerunków w dziale NAJ. (weryfikacja casting odbywa się na podstawie nadesłanego zgłoszenia wraz ze zdjęciami portfolia) propozycję podpisania Karty Karier HML co umożliwia uczestnikowi dodatkowa promocję i umieszczenie w kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujące filmy,reklamy,inne). Weryfikacji i umieszczenia wizerunków z działu NAJ do w/w kategorii dokonują specjaliści z HML 1. Współpraca Holly Model look Centrum Filmowe a) Użytkownicy nadsyłający swoje zdjęcia portfolio wraz z opisem są promowane i tworzą społeczność portalu Holly Model Look. b) Użytkownicy tworzący społeczność portalu Holly Model Look będą wybierani ON LINE przez specjalistów HML w celu zamieszczenia ich wizerunków w dziale NAJ. c) Użytkownicy działu NAJ otrzymają propozycję podpisania współpracy Karty Karier HML w Kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujace filmy, reklamy,inne). Ibędą zamieszczeni w katalogach ww kategoriach. d) Użytkownicy posiadajacy podpisane Karty Karier HML otrzymują informacje i zaproszenia na aktualne zlecenia,castingi,pokazy,reklamy,filmy eventy firmowe itp. e) Współpraca uczestnika posiadajacego Kartę Karier HML umożliwia promocję wizerunku i uczestnictwo w castingach i zleceniach. Holly Model Look Z Copyright

6 f) Współpraca uczestnika posiadającego Karte Karier HML nie jest określona czasowo. g) Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie Swoich zdjęć wykonanych w trakcie castingów zleceń imprez, eliminacji, wyborów, sesji zdjęciowych na stronach i materiałach reklamowych Holly Model Look Centrum Filmowe. h) Warunkiem skutecznego zawarcia współpracy Karty Karier HML jest przesłanie na adres Firmy: Holly Model Look Centrum Filmowe w Łodzi ul Piotrkowska 68 lok 32 podpisanej Karty Karier HML wraz z Oświadczeniem o przekazaniu zgody przez Uczestnika na korzystanie z wizerunku dla realizacji w celu współpracy z portalem Holly Model Look. Uwaga! Weryfikacji castingowej Uczestnika nadanie kodu klienta, zamieszczenie w dziale NAJ i po podpisaniu Karty Karier umieszczenie użytkownika w wybranych kategoriach Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen, Statyści (obejmujące filmy, reklamy, inne) dokonują wyłącznie przedstawiciele i specjaliści Portalu Holly Model Look Centrum Filmowego Weryfikacja zamieszczenia użytkowników w/w kategoriach nadawana jest przez specjalistów HML na podstawie Karty Karier i formularza Portfolia Uczestnika. V. Ograniczenia techniczne i merytoryczne 1. Holly Model Look Centrum Filmowe nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 2. Holly Model Look Centrum Filmowe nie ponosi odpowiedzialności za: informacje o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom oraz autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników na Portalu, szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników zewnętrznych, innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) od Centrum Filmowego ATV oraz ingerencji osób trzecich niezależnych treści przekazywane i publikowane na Portalu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim, wydarzenia i zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Portalu i to z jakichkolwiek przyczyn, udostępnienie danych osobom upoważnionym i haseł, na podstawie właściwych przepisów prawa, szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Holly Model Look Centrum Filmowe, Holly Model Look Z Copyright

7 szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym odczytem lub zapisem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych, przerwy w działaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Holly Model Look Centrum Filmowe, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Holly Model Look Centrum Filmowe, 3. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zarażenie wirusami systemu Użytkownika. 4. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego konserwacji lub rozbudowy do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Portalu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Portalu lub korzystania z niego innym Użytkownikom. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie, sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn, zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Portalu, zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Portalu, po opublikowaniu odpowiedniej informacji usunięcia: Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, pomówień firm branżowych i uczestników portalu HML. Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.). Holly Model Look Z Copyright

8 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Portalu oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etyki oraz sprzeczne z obowiązującym prawem 6. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Portalu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam). 7. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, ogłoszeniowe, reklamowejj wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich. 8. Zważywszy na charakter Portalu jako usługi związanej z fotomodelingiem, Holly Model Look Centrum Filmowe oświadcza, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: 9. zamieszczane zdjęcia niepełnoletnich uczestników nie mogą nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta Użytkownika a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania. 10. Portal Holly Model Look Centrum Filmowe nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłanie formularzy osobowych zdjęć portfolio od osób niepełnoletnich bez zgody rodziców i opiekunów prawnych. VI. Obowiązki Użytkownika 1. Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciami i filmami na portal Użytkownik oświadcza, że zdjęcia,filmy przedstawiają Jego aktualny wizerunek i nie naruszają w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. Tym samym Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie jego w/w materiałów na portalu 7. W razie jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe w związku z publikacją, zdjęć, filmów, treści przekazanych przez uczestnika, ponosi on wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za ewentualne odszkodowania i koszty związane z roszczeniem jakie poniesie Holly Model Look Centrum Filmowe. 2. Zabrania sie przesyłanie nie swoich materiałów (zdjęć, filmów) oraz materiałów dotyczących innych osób niż zgłaszający (zdjęć, filmów, formularzy, textów,które mogą naruszyć dobra osobiste innych osób) 3. Zabrania się przesyłania zdjęć, filmów, opisów bez zgody autora na publikacje w/w materiałów na portalu Holly Model Look Z Copyright

9 4. W razie jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe w związku z publikacją, zdjęć, filmów, treści przekazanych przez uczestnika, ponosi on wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za ewentualne odszkodowania i koszty związane z roszczeniem jakie poniesie Holly Model Look Centrum Filmowe. 5. Użytkownik zobowiązany jest do: informowania Holly Model Look Centrum Filmowe o wszelkich zmianach a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości wysyłanych na adresy nie zaktualizowane, przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na Portalu, w przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia Holly Model Look Centrum Filmowe o tym fakcie, poprzez kliknięcie w przycisk zgłoś naruszenie. przestrzegania Regulaminu. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa przestrzegania powszechnie uznanych i akceptowanych zasad etyki, nie naruszania praw osób trzecich, w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, HollyModel Look dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego i jest zobowiazany do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Holly Model Look Centrum Filmowe przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Holly Model Look Centrum Filmowe lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Holly Model Look Centrum Filmowe do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Holly Model Look Centrum Filmowe. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Holly Model Look Z Copyright

10 VII. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Holly Model Look Centrum Filmowe w formie pisemnej na adres siedziby Holly Model Look Centrum Filmowe i określać: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika, rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, zarzuty Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. 3. Holly Model Look Centrum Filmowe obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Holly Model Look Centrum Filmowe przez podmioty, za które Holly Model Look Centrum Filmowe nie ponosi odpowiedzialności, Holly Model Look Centrum Filmowe przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 4. Wszelkie reklamacje, związane z wysyłaniem swoich zgłoszeń na panel administracyjny, formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych zdjęć należy zgłaszać pisemnie na adres: serwis Holly Model Look Centrum Filmowe, ul. Piotrkowska 68 lok. 32, Łódź lub drogą Ten adres jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć adres jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć 5. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń do projektu Holly Model Look Centrum Filmowe następuje przez wysłanie do serwisu formularzy osobowych wraz z dołączonymi min 3 zdjęciami (twarz, sylwetka, dowolne). 6. Po akceptacji i weryfikacji zgłoszeń przez administratora Użytkownik zostanie zamieszczony w dziale Zgłoszenia tworząc społecznosć Holly Model Look Centrum Filmowe Holly Model Look Z Copyright

11 VIII. Poufność 1. Osobiste dane oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa. 2. Holly Model Look Centrum Filmowe może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Holly Model Look Centrum Filmowe, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Holly Model Look Centrum Filmowe lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Holly Model Look Centrum Filmowe Każdy Użytkownik ma prawo: wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, do poprawiania tych danych, do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników. 4. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie. IX. Charakterystyka portalu 1. Zdjęcia, nadesłane przez Użytkownika, biorą udział w konkursie sms Star&Stars i Look Stars przez okres nieokreślony od daty umieszczenia ich na serwerze. 2. Portal Holly Model Look ma prawo zmniejszania/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie. 3. Na nadsyłanych do rejestracji zdjęciach powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba. Większa ilość osób na fotografii spowoduje brak akceptacji ze strony administratora i będzie skutkowała odmową umieszczenia go w Portalu Holly Model Look. Zdjęcia powinny pokazywać twarz i sylwetkę uczestnika wykorzystywania wizerunków Uczestników na wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych Holly Model Look Centrum Filmowe zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez konieczności każdorazowego informowania 4. Portal Holly Model Look nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim musi zweryfikować zdjęcia, umieszczone przez Użytkownika w zgłoszeniu. Holly Model Look Z Copyright

12 5. Portal Holly Model Look nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnianie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego, poświadczenie nie prawdy (nr telefonów, adres, dane osobowe i inne treści). 6. W rejestracji może wziąć udział każdy (również osoby nieletnie), młodzież oraz osoby dorosłe. 7. Przesyłane formularza osobowego wraz ze zdjęciami portfolio przez osoby niepełnoletnie następuje za zgoda,akceptacja i wiedzą rodziców i opiekunów prawnych. 8. Portal Holly Model Look zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć z portalu X. Postanowienia końcowe 1. Holly Model Look Centrum Filmowe dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 2. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa. 3. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług na Portalu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. 4. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. 5. Każdy Użytkownik Portalu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu. 6. Holly Model Look Centrum Filmowe zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzenia portalu 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: 9. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu. Holly Model Look Z Copyright

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Definicje II Rejestracja

Regulamin I Definicje II Rejestracja Regulamin I Definicje 1. Serwis serwis randkowy DuzaRandka, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.duzarandka.pl oraz za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym stron (podstron) partnerów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu kobietykobietki.pl

Regulamin serwisu kobietykobietki.pl Regulamin serwisu kobietykobietki.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego kobietykobietki.pl znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego RzucamWyzwanie.pl 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego

Regulamin Serwisu Internetowego RzucamWyzwanie.pl 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Regulamin Serwisu Internetowego RzucamWyzwanie.pl 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego RzucamWyzwanie.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich

Bardziej szczegółowo