FITTING INSTRUCTION. The instruction of the assembly

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FITTING INSTRUCTION. The instruction of the assembly"

Transkrypt

1 FITTING INSTRUCTION The instruction of the assembly Clamp mark in acc. with Cables joining ISO PN 1 L Left directional lights 2 + Rear fog lights 3 31 Ground 4 R Right directional lights 5 5R Right side parking lights 54 Stoplights 5L Left side parking lights Take the fitted carpet out the bumper, disassemble plastic bowl and unscrew side plastic panels. 2. Disassemble the muffler. 3. Find 4 signed places on the left and right side of the chassis member, then drill them using a drill ø,5 mm. 4. Find 4 signed places in the luggage part, then drill them using ø1,5 mm and next position distance sleeves ø1 mm L= mm (pos. ). 5. Position fish-plates (pos. ) in the trunk see the drawing.. Position the right bracket (pos. 5) at the bottom of the car on the right holes of the chassis member and fix it using bolts Mx0mm pos. (bolts put from trunk side), do it the same positioning the left bracket (pos. 4) on the left chassis member.. Slide the bar (pos. 1) between the supports (pos. 4 and 5) and fix it using bolts M12x35mm (pos. ).. Fix body of the automat (pos. 1) and the socket plate (pos. 3) using bolts M12x25mm (pos. ) from accessories. Place tow-ball (pos. 2) according to supplied instruction.. Tighten all nuts and bolts according to the torque shown in the table.. Reassemble the muffler (Attention!!! Left handle is welded to the support pos. 5). 11. Connect the electric wires according to the instructions of the car. 12. Complete the paint cover of towbar (during the mounting paint cover could be destroyed). This towbar is designed to assembly in following cars: HONDA CR-V produced since till , catalogue number Y24A and is prepared to tow trailers max total weight 1500 kg and max vertical mass 0 kg. From manufacturer Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints. The towbar should be install in points described by a car producer. Torque settings for nuts and bolts (,): M - 11 Nm M - 25 Nm M - 50 Nm M12 - Nm M14-13 Nm M1-2 Nm NOTE After mounting the towbar you should sign the car card at the Authorised Car Station. The car should be equipment with: Indicators Tow mirrors After 00 km of exploitation check all bolts and nuts. The ball of towbar has to be kept clear and conserve with a grease.

2 Towbar accessories: PPUH AUTO-HAK S. J. Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman -200 SŁUPSK ul. Słoneczna 1K tel/fax (05) ; Towing hitch (without electrical set) Class: A50-X Cat. no. Y24A Designed for: Manufacturer: HONDA Model: CR-V produced since till Technical data: D-value:,33 kn maximum trailer weight: 1500 kg maximum vertical cup mass: 0 kg Approval number according to Directive 4/20/EC: e20*4/20*11*00 Foreword This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and must be installed only by qualified personnel. Any alteration or conversion to the towing hitch is prohibited and would lead to cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch. The vehicle manufacturer s specifications regarding trailer load and max. vertical cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch must not be exceeded. D-value formula: Max trailer weight [kg] x Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg] Max vehicle weight [kg] X,1 00 = D [kn]

3 Oznaczenie zacisku wg Łączenie przewodów ISO PN 1 L Kierunkowskazy lewe 2 + Tylne światła przeciwmgłowe 3 31 Masa 4 R Kierunkowskazy prawe 5 5R Światła pozycyjne prawe 54 Światła hamowania 5L Światła pozycyjne lewe INSTRUKCJA montaŝu i eksploatacji zaczepu kulowego 4 Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: HONDA CR V produkowanym od r. do r., numer katalogowy Y24 i słuŝy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej 1500 kg i nacisku na kulę max 0 kg. OD PRODUCENTA Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. JednakŜe niezawodność zaczepów kulowych jest zaleŝna równieŝ od prawidłowego montaŝu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montaŝu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek. Zaczep naleŝy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu Kolejność czynności przy montaŝu 1. Z części bagaŝowej wyjąć wykładzinę dywanową, plastikową miskę, a z boków odkręcić plastikowe panele. 2. Od spodu samochodu zdemontować tylny tłumik. 3. Na prawej i lewej podłuŝnicy znajdują się fabrycznie nakiełkowane po cztery miejsca z kaŝdej strony, które naleŝy przewiercić wiertłem ø,5 mm. 4. W części bagaŝowej równieŝ są wyraźnie zaznaczone cztery punkty, które naleŝy wywiercić wiertłem ø1,5 mm, a następnie włoŝyć w otwory tulejki ø1 mm, L= mm (poz. ). 5. W części bagaŝowej ułoŝyć nakładki (poz. ) jak pokazano na rysunku.. Od spodu samochodu na otwory w prawej podłuŝnicy nałoŝyć wspornik prawy (poz. 5) i skręcić śrubą Mx0mm poz. (śruby wkładać od strony bagaŝnika), zaś na otwory w lewej podłuŝnicy nałoŝyć wspornik lewy (poz. 4) i skręcić jak wyŝej.. Pomiędzy wsporniki (poz. 4 i 5) wsunąć belkę zaczepu (poz. 1) i skręcić śrubami M12x35mm. (poz. ). Przykręcić korpus automatu poz. 1 śrubami M12x25mm poz. wraz z blachą pod gniazdo poz. 3. Zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.. Zamontować tłumik (UWAGA!!! Lewe zawiesie jest przyspawane do wspornika prawego (poz. 5)). 11. Podłączyć przewody z gniazdka bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO). 12. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montaŝu. Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek,: M - 11 Nm M - 25 Nm M - 50 Nm M12 - Nm M14-13 Nm M1-2 Nm UWAGA Po zamontowaniu zaczepu kulowego naleŝy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na "stacji kontroli pojazdów" właściwej dla miejsca zamieszkania. Samochód powinien być wyposaŝony w: -kierunkowskazy boczne, -lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy. Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 00 km przebiegu eksploatacji. Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

4 WyposaŜenie zaczepu: PPUH AUTO-HAK S.J. Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman -200 SŁUPSK ul. Słoneczna 1K tel/fax (05) ; www. autohak.com.pl Zaczep kulowy bez wyposaŝenia elektrycznego Klasa: A50-X Nr kat. Y24A Przeznaczony do zamontowania w samochodzie: Producent: HONDA Model: CR-V produkowanego od r. do12.200r. Dane techniczne: Wartość siły D :,33 kn maksymalna masa przyczepy: 1500 kg maksymalny nacisk na kulę: 0 kg Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 4/20/WE: e20*4/20*11*00 KARTA GWARANCYJNA Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu: HONDA CR-V produkowanego od r. do r. Data produkcji... Data zakupu... Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montaŝu, uŝytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zuŝycia podczas eksploatacji itp. Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Reklamacje naleŝy zgłaszać w punkcie sprzedaŝy, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaŝy wspólnie z producentem słuszności złoŝonej reklamacji. Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest niewaŝna jeŝeli nie jest wypełniona i podpisana. Data zgłoszenia reklamacji:... INFORMACJA WSTĘPNA Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i moŝe zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, naleŝy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory naleŝy pomalować farbą antykorozyjną. Informacjami wiąŝącymi odnośnie wartości obciąŝeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone. Wzór do obliczania wartości siły D: Maks. masa przyczepy [kg] x Maks. masa przyczepy [kg] + Maks. masa samochodu [kg] Maks. masa samochodu [kg] X,1 00 = D [kn]

5 Zubehör: Art.nr-KL1Y24A Art.nr-BL1Y24A Anhängekupplung Katalog nr Y24A Klasse: A50-X zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen: Hersteller: HONDA Modell: CR-V ab Bj bis PPUH AUTO-HAK Sp.J. Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman -200 SŁUPSK ul. Słoneczna 1K tel/fax (05) ; Technische Daten: D Wert :,33 kn Max. Masse Anhänger: 1500 kg Max. Stützlast: 0 kg Homologationsnummer gemäß der Direktive 4/20/EG: e20*4/20*11*00 EINLEITUNG Die Anhängekupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung. Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen. Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstkennwerte der Anhängekupplung nicht überschritten werden. D-Wert Formel: max. Masse Anhänger [kg] x max. Masse Anhänger [kg] + Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] X,1 00 = D [kn]

6 MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG 4 Die Anhängekupplung (Katalognummer Y24A) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: HONDA CR-V, ab Bj bis , dient zum ziehen der Anhänger mit der Gesamtlast von 1500 kg und der Kugelstützlast von max. 0 kg. VON DEM HERSTELLER Die Zuverlässigkeit der Anhängekupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten. Die Anhängekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden Anbauanleitung 1. Den Teppichboden im Kofferraumbereich und die Kunststoffwanne herausnehmen. Die Kunststoffverkleidung von den Seiten abschrauben. 2. Den hinteren Nachschalldämpfer vom Fahrzeug von unten demontieren. 3. Im linken und rechten Längsträger gibt es je vier original gekörnte Stellen, die mit dem Bohrer ø,5 mm durchzubohren sind. 4. Im Kofferraumbereich gibt es auch vier deutlich markierte Stellen, die mit dem Bohrer ø1,5 mm durchzubohren sind. Dann die Distanzhülsen ø1 mm, L= mm(pos.) in die Löcher einsetzen. 5. Die Laschen (Pos.) im Kofferraumbereich einlegen, wie auf der Zeichnung gezeigt.. Den rechten Halter (Pos.5) am Fahrzeug von unten auf die Löcher an den rechten Längsträger aufsetzen und der Schraube Mx0mm (Pos.) (die Schrauben von der Seite des Kofferraumes einsetzen) verschrauben. Den linken Halter (Pos.4) auf die Löcher im linken Längsträger aufsetzen und wie oben verschrauben.. Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) zwischen die montierten Seitenhalter einschieben und mit den Schrauben M12x35mm (Pos.) verschrauben.. Die Kupplungskugel gemäß der Anbauanleitung der Anhängekupplung mit dem schnelldemontierbaren Aufsatz anbringen. Den Steckdosenhalter (Pos. 3) mit verschrauben.. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen.. Den Nachschalldämpfer montieren (ACHTUNG!!!! Die linke Aufhängung ist am rechten Halter (Pos.5) angeschweißt). 11. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen. 12. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern. Drehmomente für Schrauben und Muttern.: M - 11 Nm M - 25 Nm M - 50 Nm M 12 - Nm M Nm M1-2 Nm ACHTUNG Nach dem Anbau der Anhängekupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten. Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden. Alle Befestigungsschrauben sind nach ca km Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen. Die Kugel der Anhängekupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

7 (D) (CZ) (F) (GB) (PL) (SK) Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 4/20/EG ist zu gewährleisten. Volný prostor ve smyslu Přílohy VII,obr. 30 Směrnice č. 4/20/EG musí být zaručen. L espace libre doit être garanti conformément à ľannexe VII, illustracion 30 de la directive 4/20/ CE. The clearance specified in apendix VII, diagram 30 of guideline 4/20/EC must be guaranteed. Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 4/20/CE. Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice 4/20/EC musí byť zaručená. (D) (CZ) (F) (GB) (PL) (SK) * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges * při celkové přípustné hmotnosti vozidla * pour poids total en charge autorizé du véhicule * at gross vehicle weight rating * przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu * pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla

8 FITTING INSTRUCTION The instruction of the assembly Clamp mark in acc. with Cables joining ISO PN 1 L Left directional lights 2 + Rear fog lights 3 31 Ground 4 R Right directional lights 5 5R Right side parking lights 54 Stoplights 5L Left side parking lights Take the fitted carpet out the bumper, disassemble plastic bowl and unscrew side plastic panels. 2. Disassemble the muffler. 3. Find 4 signed places on the left and right side of the chassis member, then drill them using a drill ø,5 mm. 4. Find 4 signed places in the luggage part, then drill them using ø1,5 mm and next position distance sleeves ø1 mm L= mm (pos. ). 5. Position fish-plates (pos. ) in the trunk see the drawing.. Position the right bracket (pos. 5) at the bottom of the car on the right holes of the chassis member and fix it using bolts Mx0mm pos. (bolts put from trunk side), do it the same positioning the left bracket (pos. 4) on the left chassis member.. Slide the bar (pos. 1) between the supports (pos. 4 and 5) and fix it using bolts M12x35mm (pos. ).. Fix body of the automat (pos. 1) and the socket plate (pos. 3) using bolts M12x25mm (pos. ) from accessories. Place tow-ball (pos. 2) according to supplied instruction.. Tighten all nuts and bolts according to the torque shown in the table.. Reassemble the muffler (Attention!!! Left handle is welded to the support pos. 5). 11. Connect the electric wires according to the instructions of the car. 12. Complete the paint cover of towbar (during the mounting paint cover could be destroyed). This towbar is designed to assembly in following cars: HONDA CR-V produced since till , catalogue number Y24A and is prepared to tow trailers max total weight 1500 kg and max vertical mass 0 kg. From manufacturer Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints. The towbar should be install in points described by a car producer. Torque settings for nuts and bolts (,): M - 11 Nm M - 25 Nm M - 50 Nm M12 - Nm M14-13 Nm M1-2 Nm NOTE After mounting the towbar you should sign the car card at the Authorised Car Station. The car should be equipment with: Indicators Tow mirrors After 00 km of exploitation check all bolts and nuts. The ball of towbar has to be kept clear and conserve with a grease.

9 Towbar accessories: PPUH AUTO-HAK S. J. Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman -200 SŁUPSK ul. Słoneczna 1K tel/fax (05) ; Towing hitch (without electrical set) Class: A50-X Cat. no. Y24A Designed for: Manufacturer: HONDA Model: CR-V produced since till Technical data: D-value:,33 kn maximum trailer weight: 1500 kg maximum vertical cup mass: 0 kg Approval number according to Directive 4/20/EC: e20*4/20*11*00 Foreword This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and must be installed only by qualified personnel. Any alteration or conversion to the towing hitch is prohibited and would lead to cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch. The vehicle manufacturer s specifications regarding trailer load and max. vertical cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch must not be exceeded. D-value formula: Max trailer weight [kg] x Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg] Max vehicle weight [kg] X,1 00 = D [kn]

10 Oznaczenie zacisku wg Łączenie przewodów ISO PN 1 L Kierunkowskazy lewe 2 + Tylne światła przeciwmgłowe 3 31 Masa 4 R Kierunkowskazy prawe 5 5R Światła pozycyjne prawe 54 Światła hamowania 5L Światła pozycyjne lewe INSTRUKCJA montaŝu i eksploatacji zaczepu kulowego 4 Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: HONDA CR V produkowanym od r. do r., numer katalogowy Y24 i słuŝy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej 1500 kg i nacisku na kulę max 0 kg. OD PRODUCENTA Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. JednakŜe niezawodność zaczepów kulowych jest zaleŝna równieŝ od prawidłowego montaŝu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montaŝu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek. Zaczep naleŝy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu Kolejność czynności przy montaŝu 1. Z części bagaŝowej wyjąć wykładzinę dywanową, plastikową miskę, a z boków odkręcić plastikowe panele. 2. Od spodu samochodu zdemontować tylny tłumik. 3. Na prawej i lewej podłuŝnicy znajdują się fabrycznie nakiełkowane po cztery miejsca z kaŝdej strony, które naleŝy przewiercić wiertłem ø,5 mm. 4. W części bagaŝowej równieŝ są wyraźnie zaznaczone cztery punkty, które naleŝy wywiercić wiertłem ø1,5 mm, a następnie włoŝyć w otwory tulejki ø1 mm, L= mm (poz. ). 5. W części bagaŝowej ułoŝyć nakładki (poz. ) jak pokazano na rysunku.. Od spodu samochodu na otwory w prawej podłuŝnicy nałoŝyć wspornik prawy (poz. 5) i skręcić śrubą Mx0mm poz. (śruby wkładać od strony bagaŝnika), zaś na otwory w lewej podłuŝnicy nałoŝyć wspornik lewy (poz. 4) i skręcić jak wyŝej.. Pomiędzy wsporniki (poz. 4 i 5) wsunąć belkę zaczepu (poz. 1) i skręcić śrubami M12x35mm. (poz. ). Przykręcić korpus automatu poz. 1 śrubami M12x25mm poz. wraz z blachą pod gniazdo poz. 3. Zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.. Zamontować tłumik (UWAGA!!! Lewe zawiesie jest przyspawane do wspornika prawego (poz. 5)). 11. Podłączyć przewody z gniazdka bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO). 12. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montaŝu. Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek,: M - 11 Nm M - 25 Nm M - 50 Nm M12 - Nm M14-13 Nm M1-2 Nm UWAGA Po zamontowaniu zaczepu kulowego naleŝy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na "stacji kontroli pojazdów" właściwej dla miejsca zamieszkania. Samochód powinien być wyposaŝony w: -kierunkowskazy boczne, -lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy. Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 00 km przebiegu eksploatacji. Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

11 WyposaŜenie zaczepu: PPUH AUTO-HAK S.J. Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman -200 SŁUPSK ul. Słoneczna 1K tel/fax (05) ; www. autohak.com.pl Zaczep kulowy bez wyposaŝenia elektrycznego Klasa: A50-X Nr kat. Y24A Przeznaczony do zamontowania w samochodzie: Producent: HONDA Model: CR-V produkowanego od r. do12.200r. Dane techniczne: Wartość siły D :,33 kn maksymalna masa przyczepy: 1500 kg maksymalny nacisk na kulę: 0 kg Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 4/20/WE: e20*4/20*11*00 KARTA GWARANCYJNA Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu: HONDA CR-V produkowanego od r. do r. Data produkcji... Data zakupu... Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montaŝu, uŝytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zuŝycia podczas eksploatacji itp. Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Reklamacje naleŝy zgłaszać w punkcie sprzedaŝy, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaŝy wspólnie z producentem słuszności złoŝonej reklamacji. Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest niewaŝna jeŝeli nie jest wypełniona i podpisana. Data zgłoszenia reklamacji:... INFORMACJA WSTĘPNA Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i moŝe zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, naleŝy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory naleŝy pomalować farbą antykorozyjną. Informacjami wiąŝącymi odnośnie wartości obciąŝeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone. Wzór do obliczania wartości siły D: Maks. masa przyczepy [kg] x Maks. masa przyczepy [kg] + Maks. masa samochodu [kg] Maks. masa samochodu [kg] X,1 00 = D [kn]

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Anhängekupplung Katalog nr Y22A. Zubehör:

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Anhängekupplung Katalog nr Y22A. Zubehör: Zubehör: Art.nr-KL1Y22A Art.nr-BL1Y22A Anhängekupplung Katalog nr Y22A Klasse: A50-X zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen: Hersteller: HONDA Modell: ACCORD Typ: 4/5 Türer ab Bj. 13 bis.1 PPUH

Bardziej szczegółowo

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Anhängekupplung Katalog nr Y22. Zubehör: Homologationsnummer gemäß der Richtlinien der EKG/ONZ 55.01 Vorschrift: E20-55R-01 1131

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Anhängekupplung Katalog nr Y22. Zubehör: Homologationsnummer gemäß der Richtlinien der EKG/ONZ 55.01 Vorschrift: E20-55R-01 1131 Zubehör: Art.nr-KL1Y22 Art.nr-BL1Y22 Anhängekupplung Katalog nr Y22 Klasse: A50-X zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen: Hersteller: HONDA Modell: ACCORD Typ: 4/5 Türer ab Bj. 93 bis.9 PPUH

Bardziej szczegółowo

FITTING INSTRUCTION. From manufacturer

FITTING INSTRUCTION. From manufacturer 6 Clamp mark in acc. with Cables joining ISO PN 1 L Left directional lights 2 + Rear fog lights 3 31 Ground 4 R Right directional lights 5 5R Right side parking lights 6 54 Stoplights 7 5L Left side parking

Bardziej szczegółowo

FITTING INSTRUCTION. Fitting instructions

FITTING INSTRUCTION. Fitting instructions Clamp mark in acc. with Cables joining ISO PN 1 L Left directional lights 2 + Rear fog lights 3 31 Ground 4 R Right directional lights 5 5R Right side parking lights 54 Stoplights 5L Left side parking

Bardziej szczegółowo

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Anhängekupplung Katalog nr D36. Zubehör:

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Anhängekupplung Katalog nr D36. Zubehör: Zubehör: PPUH UTO-HK Sp.J. Produkcja Zaczepów Kulowych Henryk & Zbigniew Nejman 7-00 SŁUPSK ul. Słoneczna K tel/fax (0) --; -- E-mail: office@autohak.com.pl www.autohak.com.pl rt.nr-kld rt.nr-ld nhängekupplung

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 DE EN PL 2 2 21 Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX / DCX 13 Installing instructions for the professional

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

KINDERAUTOSITZ GRUPPE 1,2,3 KG VON 9 BIS 36 KG,,3 36. salsa q

KINDERAUTOSITZ GRUPPE 1,2,3 KG VON 9 BIS 36 KG,,3 36. salsa q / / DE KINDERAUTOSITZ GRUPPE 1,2,3 KG VON 9 BIS 36 KG SK U HU RO,,3 36 36,,3 salsa q PL GB Instrukcja obsługi... 1 Instruction manual... 8 D Bedienungsanleitung... 15 RU Pуководство по эксплуатации...

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 6 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD Deutsch Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Gebrauchs- und Montageanweisung English Electronically controlled instantaneous water heater

Bardziej szczegółowo

CEDES TPS. English Deutsch Polski. Triangulation Proximity Switch IMPORTANT NOTE

CEDES TPS. English Deutsch Polski. Triangulation Proximity Switch IMPORTANT NOTE Installation and Operation Manual CEDES TPS Triangulation Proximity Switch English Deutsch Polski IMPORTANT NOTE FOLLOW THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL CAREFULLY. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE CUSTOMER

Bardziej szczegółowo

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci BM Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen Horizontal multistage centrifugal pumps Poziome, wielostopniowe pompy wirowe Pompe centrifugale orizontale multietajate Montage- und Betriebsanleitung Installation

Bardziej szczegółowo

Magster-280 4x4,-330 4x4. operator s manual / bedienungsanleitung / instrukcja obsługi. October 2008

Magster-280 4x4,-330 4x4. operator s manual / bedienungsanleitung / instrukcja obsługi. October 2008 R LE Bester S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 61 100 fax /074/ 64 61 080 serwis: /074/ 64 61 188 http://www.bester.com.pl e-mail: bester@bester.com.pl operator s manual / bedienungsanleitung

Bardziej szczegółowo

Instructions AMV 410, AMV 413

Instructions AMV 410, AMV 413 Instructions AMV 410, AMV 413 VFG 2 VFU 2 VFGS 2 VFG 25 English DEUTSCH POLSKI Electrical Actuators AMV 410, 413 Elektrischer Stellantrieb AMV 410, 413 Siłownik elektryczny AMV 410, 413 www.danfoss.com

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi PL Instrukcja montażu i obsługi Montaż na dachu z profili aluminowych Montaż w dachu Montaż na dachu płaskim z profili aluminowych Wysokosprawny kolektor słoneczny TopSon F3 / TopSon F3-Q / CFK strona

Bardziej szczegółowo

NOTE! Any information and technical data are subject to change without prior notification and/or indication in this manual.

NOTE! Any information and technical data are subject to change without prior notification and/or indication in this manual. INDEX INTRODUCTION...EN - 3 BOX CONTENTS...EN - 3 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS...EN - 3 TABLET ELEMENTS...EN - 3 BATTERY REPLACEMENT...EN - 4 TIP REPLACEMENT...EN - 4 LEDS AND BUTTONS...EN - 5 TABLET INSTALLATION...EN

Bardziej szczegółowo

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko baseline+ Garagentorantriebe Garage door opener Napędy bram garażowych Pohony garážových vrat MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.0.00/B.drienko D Montage- und Betriebsanleitung t Installation and Operating

Bardziej szczegółowo

Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1

Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1 Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1 PL - Instrukcja obsługi ENG - Manual DE - Anweisung 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 2 2. Zawartość zestawu 2 3. Dane techniczne 3 4. Zasady bezpiecznego użytkowania 3

Bardziej szczegółowo

Information. Information L800 / L810 / L820 LED ihf EST SLO. GR PANOS Lingonis + Sons O. E. TR EGE SENSORLU AYDİNLATMA İTH. İHR.

Information. Information L800 / L810 / L820 LED ihf EST SLO. GR PANOS Lingonis + Sons O. E. TR EGE SENSORLU AYDİNLATMA İTH. İHR. GB D D STEINEL-Schnell-Service Dieselstraße 80-84 33442 Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de A I. MÜLLER GmbH Peter-Paul-Str. 15 A-2201 Gerasdorf bei Wien Tel.:

Bardziej szczegółowo

LEO EL ELECTRIC HEATER TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LEO EL ELECTRIC HEATER TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LEO EL DTR LEO EL 12. 08. ENPLDERU EN ELECTRIC HEATER TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL PL NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DE ELEKTRO-LUFTERHITZER TECHNISCHE

Bardziej szczegółowo

Dla otoczenia. Dla życia. For environment. For life. Mostowa bariera ochronna BSP-160/1.33 Bridge safety barrier BSP-160/1.33

Dla otoczenia. Dla życia. For environment. For life. Mostowa bariera ochronna BSP-160/1.33 Bridge safety barrier BSP-160/1.33 Dla otoczenia. Dla życia. For environment. For life. Mostowa bariera ochronna BSP-160/1.33 Bridge safety barrier BSP-160/1.33 Certyfikat zgodności CE numer 1826-CPD-09-02-07-DR31 wydany dnia 10 maja 2012.

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC

Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC Instrukcja montażu i obsługi siłownik łańcuchowy KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC D PL KM35D EN KM35D-S EN KM35D EN VH KM35D-S EN

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung für Induktionsgeräte

Bedienungsanleitung für Induktionsgeräte D/A/CH Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28, 33154 Salzkotten www.bartscher.de Bedienungsanleitung für Induktionsgeräte 105.840, A105.942, A105.943, A105.946, A105.948 A105.949, A105.952, A105.953, A105.954,

Bardziej szczegółowo