Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) fax. (42) WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ", znak postępowania OR.VII /10. Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust.1, ust. 2 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iŝ wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: System musi umoŝliwić przenoszenie danych zawartych w swojej bazie dla potrzeb biuletynu informacji publicznej (BIP) prowadzonego stosownie do wymagań Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej j(dz. U. Nr 112, poz późn. zm.). Z poziomu BIP oraz serwisu internetowego musi być moŝliwość przesyłania do urzędu dokumentów (na podstawie formularzy do wypełnienia dostępnych z BIP i serwisu) w formie elektronicznej. 1. System musi współpracować z systemem BIP posiadanym przez Zamawiającego. Pytania: a. Czy posiadany przez Zamawiającego BIP udostępnia interfejsy wymiany danych? Jeśli tak, prosimy o podanie specyfikacji tych interfejsów? Odpowiedź: W postępowaniu mowa o BIP wszystkich partnerów projektu analiza zasobów zamawiającego i Partnerów. b. Jakiej firmy BIP posiada Zamawiający? Odpowiedź: W postępowaniu mowa o BIP wszystkich partnerów projektu analiza zasobów zamawiającego i Partnerów.

2 c. Czy Zamawiający udostępni potrzebną do wykonania integracji dokumentację techniczną? Odpowiedź: W postępowaniu mowa o BIP wszystkich partnerów projektu analiza zasobów zamawiającego i Partnerów. d. Czy integracja z BIP jest wymagana przez Zamawiającego na dzień składania oferty? Odpowiedź: Zamawiający dąŝy do centralizacji infrastruktury sprzętowej i programowej. W tym celu udostępni Partnerom projektu odpowiednie interfejsy do zarządzania informacją unikając w ten sposób kosztownej integracji z infrastrukturami zewnętrznymi. Takie działanie pozwoli z jednej strony zoptymalizować koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sprzętowej i programowej, z drugiej strony pozwoli wypracować właściwe standardy postępowania poprzez zunifikowanie procesu zarządzania i publikacji informacji System musi zapewniać moŝliwość integracji z edytorem tekstu MS Word (w wersji MS Office 2003 lub nowszej) oraz tworzenia, edytowania i zapisywania tworzonych plików tekstowych w formacie docx w systemie oraz ich konwersję do formatu PDF. a. Jaki wymagany zakres integracji systemu obiegu dokumentów z edytorem tekstu MS Office? Odpowiedź: Zamawiający wymaga co najmniej by: w menu programu MS Word 2003 lub nowszej była dostępna opcja otwarcia dokumentu bezpośrednio z Systemu bez konieczności kopiowania dokumentu na lokalny lub sieciowy zasób sieciowy; w menu programu MS Word 2003 lub nowszej była dostępna opcja zapisania dokumentu bezpośrednio do Systemu bez konieczności kopiowania dokumentu na lokalny lub sieciowy zasób sieciowy. W trakcie zapisu do Systemu musi istnieć moŝliwość wypełnienia informacji o cechach szczególnych dokumentu (w tym parametry indywidualnie definiowane); otwarcie dokumentu z Systemu ma skutkować zablokowaniem dokumentu przed moŝliwością wprowadzania zmian przez innych uŝytkowników (checkin); zapisanie dokumentu ma być moŝliwe jako nowej wersji lub nadpisania aktualnie istniejącej. Zapisanie dokumentu w systemie ma automatycznie odblokowywać dokument do wprowadzania zmian przez innych uŝytkowników (check-out); dokumenty w formacie Microsoft Word (2003 lub nowszy) po wprowadzeniu do systemu mogą być automatycznie konwertowane do formatu PDF i prezentowane na stacjach roboczych bez konieczności posiadania oprogramowania Microsoft Word Przesyłanie dokumentów na zdefiniowany wcześniej zewnętrzny serwer FTP i umieszczanie ich w zdefiniowanym wcześniej katalogu. a. Jakiego typu dokument ma tu na myśli zamawiający plik czy formularz elektroniczny? Odpowiedź: KaŜdy dokument istniejący w repozytorium (w tym graficzną lub tekstową reprezentację formularza elektronicznego). b. Kto ma mieć uprawnienia do przesyłania dokumentów na zewnętrzny serwer FTP uŝytkownicy systemu obiegu dokumentów czy klienci urzędu? Odpowiedź: Co najmniej pracownicy urzędu. Dostępność opcji eksportu dokumentów do serwera FTP musi być konfigurowalna na poziomie co najmniej grupy uŝytkowników.

3 c. Czy przesyłanie dokumentów ma odbywać się z poziomu repozytorium dokumentów? Odpowiedź: Tak. Musi istnieć moŝliwość eksportu w ramach zdefiniowanego procesu obiegu dokumentów. d. Czy przesyłanie dokumentów na zdefiniowany FTP ma dotyczyć wszystkich dokumentów czy tylko wybranych? Odpowiedź: Wskazanych. Przy czym system ma umoŝliwić wskazanie całych grup dokumentów (np.: sprawy, foldery, teczki) tworzenie i operacje na dokumentach wirtualnych, które nie posiadają zawartości a jedynie atrybuty. a. Czy Zamawiającemu chodzi o moŝliwość tworzenia i operacji na pustych dokumentach czy na wzorach formularzy elektronicznych? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje moŝliwości procesowania danych dla których nie istnieje graficzna reprezentacja dokumentu (np.: dokument zeskanowany, , etc). Dotyczy to zarówno dokumentów z metadanymi bez treści oraz wypełnionych formularzy elektronicznych. b. Prosimy o podanie przykładu dokumentu wirtualnego. Odpowiedź: Przykładem jest wniosek urlopowy (a dokładnie cechy go opisujące) składający tylko z informacji bez konieczności wprowadzenia skanu dokumentu papierowego Wersjonowanie kodów kreskowych w ramach systemu, pozwalające na tworzenie wersji kodów kreskowych zaleŝnych od danych skojarzonych z dokumentem. a. Czy Zamawiający ma tu na myśli generowanie kodów kreskowych na podstawie danych zawartych w dokumencie? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Ŝe dla dokumentów w systemie będzie dostępna moŝliwość wygenerowania i umieszczenia na obrazie dokumentu kodu kreskowego zawierającego cechy dokumentu (np.: data wprowadzenia, typ dokumentu, osoba odpowiedzialna) System musi umoŝliwić pracownikom Zamawiającego lokalizowania wąskich gardeł np. znajdowanie miejsc w systemie gdzie sprawy są przetrzymywane najdłuŝej. a. Czy moŝe być w formie raportów i/lub tabel przestawnych? Odpowiedź: System ma udostępniać w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi monitora aktywności procesów, umoŝliwiającego raportowanie czasów realizacji poszczególnych etapów procesu (w odniesieniu do obiegów zrealizowanych w wybranym okresie czasu). W ramach tych narzędzi system ma prezentować etapu procesu o największym wpływie na realizację całego obiegu moŝliwość publikacji przez Internet/intranet w środowisku przeglądarek internetowych dowolnie wybranej sprawy (Biuletyn Informacji Publicznej). a. Czy chodzi o publikację całej sprawy czy tylko statusu? Odpowiedź: Dla środowiska Intranet całej sprawy i wszystkich dokumentów powiązanych. Dla Internetu status sprawy Wykonawca musi zapewnić w ramach dostawy zdefiniowanie i przygotowanie wspólnie z Zamawiającym maksimum 20 szt. wskazanych raportów, Pytania:

4 a. Czy Zamawiający moŝe wskazać konkretne typy wymaganych raportów? Odpowiedź: Raporty wykonywane według kryteriów zdefiniowanych przez uŝytkownika. I. Raporty dotyczące korespondencji przychodzącej: Raport korespondencji przychodzącej Wykaz pism wchodzących oczekujących na odebranie w komórkach Wykaz pism wchodzących oczekujących na przyjęcie do załatwienia Wykaz pism odebranych a niezałatwionych Zestawienie ilościowe pism przychodzących II. Raporty dotyczące korespondencji wychodzącej: Raport korespondencji wychodzącej Raport kosztów poniesionych przy wysyłce Raport w formie pocztowej ksiąŝki nadawczej Raport listów zwykłych III. Raporty dotyczące spraw: Raport o ilości spraw załatwionych Wykaz istniejących spraw w instytucjach i komórkach Wykaz spraw prowadzonych przez poszczególnych referentów Wykaz spraw zaskarŝonych do WSA (wojewódzki sąd administracyjny) Wykaz spraw w teczce Zestawienie spraw według symboli RWA IV. Pozostałe raporty: Raport pism przeterminowanych Raport pism do pilnego załatwienia Raport przepływu korespondencji między komórkami Sumaryczne zestawienie pism wchodzących do komórek Wykaz ponagleń dotyczących spraw Wykaz ponagleń dotyczących pism b. Czy raporty mają być dostępne w Systemie na dzień składania oferty? Odpowiedź: Raporty mają być dostępne na dzień odbioru systemu System musi współpracować urządzeniami z czytnikami dokumentów, a. Z jakiego typu urządzeniami / czytnikami dokumentów ma współpracować System? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Ŝe wprowadzenie dokumentu do sytemu będzie moŝliwe za pomocą ca najmniej: skanerów stanowiskowych, urządzeń drukującokopiujących z funkcją skanowania sieciowego. System musi pozwalać na wprowadzenie dokumentu z urządzenia wielofunkcyjnego wyposaŝonego w moŝliwość skanowania do wybranego zasobu sieciowego (wymagana obsługa usług FTP i SMB) oraz przy wykorzystaniu funkcji skanowania do z urządzenia wielofunkcyjnego Wymagania dotyczące platformy repozytorium dokumentów i systemu zarządzania informacją (CMS). Zamawiający wymaga, aby platforma repozytorium dokumentów (Repozytorium dokumentów) wraz z mechanizmami zarządzania informację w portalu brana wymagana w Rozwiązaniu spełniała następujące warunki: a. Czy system zarządzania informacją opisany w ramach tego zadania ma być częścią systemu obiegu dokumentów? Odpowiedź: System zarządzania informacją (CMS) jest mechanizmem publikacji treści statycznej i dynamicznej na potrzeby pracowników urzędu oraz klientów urzędów. W szczególnych przypadkach CMS będzie wykorzystywał do publikacji treści będące rezultatem pracy systemu obiegu dokumentów. Jak równieŝ będzie

5 stanowił platformę składania wniosków przetwarzanych za pomocą narzędzi typowych dla obiegu dokumentów. b. Które z wymagań z podanego pktu dotyczą systemu obiegu dokumentów, a które CMS i portalu? Odpowiedź: Wymaganie wersjonowania treści/dokumentu dotyczy obu platform zarówno obiegu dokumentów jak i zarządzania informacją (CMS) Repozytorium dokumentów musi zapewniać mechanizmy wersjonowania dokumentów, w szczególności. a. Czy Zamawiający ma na myśli formularze elektroniczne czy pliki? Odpowiedź: Wersjonowanie ma dotyczyć kaŝdego zestawu informacji (traktowanego jako obiekt w systemie) niezaleŝnie od jego składowych. W szczególności dotyczy to wypełnionych formularzy, jak i wprowadzonych dokumentów elektronicznych ze zdefiniowanymi wartościami cech Repozytorium dokumentów musi umoŝliwiać automatyczne nadawanie zestawu metadanych w zaleŝności od miejsca przechowywania dokumentu. Pytania: a. Jakiego typu metadane mają być nadawane dokumentom? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje moŝliwości swobodnego definiowania zestawu meta danych dla istniejących typów dokumentów oraz dla nowo tworzonych dokumentów. Zakres meta danych ma obejmować wartości typu: logiczna, tekstowa, całkowita, rzeczywista, lista wyboru, data/czas, adres , adres url). b. Jakie są przewidywane przez Zamawiającego miejsca przechowywania dokumentów? Odpowiedź: Miejscem przechowywania dokumentu będzie struktura charakterystyczna dla dostarczonego systemu będąca odpowiednikiem folderu, teczki, akt sprawy (z moŝliwością zagnieŝdŝania i wzajemnych referencji pomiędzy miejscami przechowywania dokumentów) Repozytorium dokumentów musi posiadać mechanizm subskrypcji - powiadamiania o zmianach danego dokumentu. a. Czy subskrypcja ma być dostępna dla wszystkich dokumentów w repozytorium czy tylko dla wybranych? Odpowiedź: Mechanizm subskrypcji jest dostępny zarówno na poziomie teczki/akt sprawy/folderu jak równieŝ dla pojedynczych dokumentów. Parametr ten powinien być konfigurowalny z poziomu standardowego uŝytkownika bez konieczności dodatkowego programowania. Zakres reakcji objętych subskrypcją musi obejmować co najmniej wybór z pomiędzy: nowy dokument, zmiana meta danych, zmiana treści, zmiana uprawnień, przeniesienie dokumentu) Przetwarzanie skanowanych dokumentów musi oferować funkcję OCR oraz przetwarzanie do formatu PDF, z moŝliwością wyszukiwania słów zawartych w dokumencie. a. Ilu uŝytkowników ma mieć dostęp do funkcji OCR? Odpowiedź: Wszyscy uŝytkownicy systemu obiegu dokumentów (3101) b. Czy Zamawiający moŝe określić limit stron poddawanych OCR miesięcznie? Odpowiedź: Ze względu na planowane objęcie systemem obiegu dokumentów kolejnych spraw Zamawiający oczekuje Ŝe oferowany system nie będzie ograniczony licencyjnie w zakresie ilości skanowanych i OCR-owanych dokumentów.

6 Repozytorium dokumentów musi zapewnić jednolity panel administracyjny dostępny za pomocą przeglądarki WWW. Pytania: a. Czy repozytorium dokumentów ma wyświetlać w przeglądarce wszystkie dokumenty z systemu? Odpowiedź: Przeglądarka ma udostępniać widok, opis wszystkich dokumentów w repozytorium. Repozytorium ma przechowywać pliki w formatach MS Word 2003 lub wyŝszy ora PDF. Dla podglądu tych plików Zamawiający dopuszcza konieczność instalacji na stacjach roboczych przeglądarki plików PDF Adobe Acrobat Reader. Dla pozostałych formatów plików moŝliwość podglądu zawartości plików moŝe być zaleŝna od oprogramowania zainstalowanego na stacji klienckiej (np.: dla plików Microsoft Excel na stacji klienckiej musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie w celu podglądu zawartości pliku). b. Czy chodzi o formularze elektroniczne czy pliki? Odpowiedź: Prezentacja w przeglądarce WWW dotyczy zarówno zawartości formularzy jak i treści dokumentów (z zastrzeŝeniem odpowiedzi 15a) Repozytorium dokumentów musi zapewniać dostęp do dokumentów za pomocą standardowych narzędzi systemu MS Windows (Windows Explorer). a. Czy Zamawiający ma tu na myśli dostęp do formularzy elektronicznych czy plików? Odpowiedź: Dostęp do dokumentów wraz z ich cechami. Dla formularzy elektronicznych preferowaną drogą edycji jest WWW Repozytorium dokumentów musi być wyposaŝony w moduł dla systemu MS Windows umoŝliwiający bezpośredni dostęp do repozytorium dokumentów z aplikacji pakietu MS Office i Outlook. Pytania: a. Na czym ma polegać bezpośredni dostęp do dokumentów? Odpowiedź: Dla oprogramowania MS Office (Excel, Word, Powerpoint) odpowiedzi udzielono w ramach pytania 2). b. Czy wystarczającym do spełnienia wymagania będzie moduł udostępniający zawartość repozytorium za pomocą Microsoft Explorer, w celu np.: załączenia dokumentu jako załącznik do a? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje moŝliwości swobodnego przenoszenia (wykorzystując funkcje Drag&Drop) pomiędzy folderami MS Outlook (zarówno prywatnymi jak i publicznymi) a repozytorium dokumentów. Repozytorium ma zapewniać prezentację tak przeniesionych obiektów programu MS Outlook wraz załącznikami za pomocą standardowych przeglądarek WWW przez komputery nie wyposaŝone w oprogramowanie MS Outlook Repozytorium dokumentów musi udostępniać narzędzie do budowy serwisów internetowych. Pytania: a. Czy Zamawiający ma tu na myśli CMS do budowania podstron? Odpowiedź: Tak. W zakresie podstron oraz dynamicznego wypełniania treścią. b. Czy wymaganie to dotyczy systemu obiegu dokumentów? Odpowiedź: Wymaganie nie dotyczy systemu obiegu dokumentów Repozytorium dokumentów musi umoŝliwiać publikację treści na stronach WWW, pobieranych bezpośrednio z dokumentów MS Office, nadając im zdefiniowany, jednolity dla danej części serwisu styl i format.

7 a. Czy chodzi o moŝliwość wklejania tekstu do portalu w edytorze WYSIWYG z zachowaniem formatowania? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Ŝe system będzie poprawnie akceptował fragmenty dokumentów MS Word wklejone poprzez clipboard systemu Windows do edytora treści, jak równieŝ automatyczne prezentowanie kompletnych dokumentów MS Word w postaci HTML jako integralne fragmenty portalu. 20. W związku z wymaganiem aby przedmiot zamówienia wykonać do dnia 20 grudnia 2010 roku, zwracamy uwagę, Ŝe termin ten jest niezwykle krótki i w praktyce uniemoŝliwia wykonanie zamówienia w terminie. Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz rozstrzygnięcia postępowania, na jego realizację wykonawca miałby zaledwie dwa lub trzy tygodnie. Wszyscy obecni na rynku producenci sprzętu wymagają ze względów logistycznych złoŝenia zamówienia na dostawy duŝo wcześniej, co powoduje iŝ wykonawca nie ma szans zrealizować dostawy w tym terminie. Jednocześnie wymagany termin waŝności oferty wynoszący 60 dni daleko wykracza poza ten termin. Czy zamieszczony w SIWZ termin wykonania zamówienia wynika z oczywistego błędu pisarskiego? JeŜeli ww. termin nie jest oczywistym błędem pisarskim prosimy o wyjaśnienie powodu takiego określenia terminu wykonania zamówienia przez Zamawiającego. Wskazujemy jednocześnie, Ŝe tak krótki termin wykonania zamówienia moŝe wpłynąć na jakość wykonanych prac. Odpowiedź: Decyzja w sprawie przedłuŝenia terminu realizacji zamówienie zostanie podjęta po otrzymaniu informacji o decyzji Instytucji Zamawiającej oraz uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia złoŝonych odwołań do KIO. 21. W związku z zapisem "Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany w lokalizacjach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego - /załącznik nr 2 do projektu umowy/." prosimy o udostępnienie treści tego załącznika tj. listy lokalizacji z przypisaniem jaki sprzęt i jakie oprogramowanie powinno zostać dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane w danej lokalizacji. Odpowiedź: Lista została dołączona do dokumentacji przetargowej na stronie BIP Województwa Łódzkiego. 22. W załączniku nr. 1 do SIWZ, w opisie zadania II znalazły się następujące pozycje: 1. Serwer relacyjnej bazy danych typ A 2szt 2. Serwer relacyjnej bazy danych typ B 2szt 3. Serwer portalu wielofunkcyjnego 1szt 4. Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą, oprogramowaniem i kopiami zapasowymi 2szt 5. System antywirusowy dla serwerów RPWŁ 1szt 6. Oprogramowania do modelowania graficznego 1szt 7. Oprogramowanie Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego 1szt Jednocześnie na stronach Opisu Przedmiotu Zamówienia, gdzie znajduje się szczegółowy opis składników zadania II znajdują się następujące elementy: 1. Wymagania dotyczące środowiska portalowego 2. Wymagania dla środowiska aplikacyjnego: 3. Specyfikacja licencji bazy danych 4. Wymagania dla infrastruktury cache 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by razem z Portalem dostarczona została funkcjonalność usługi podpisywania UPO przy uŝyciu sprzętowego modułu kryptograficznego (HSM)

8 6. Wykonawca w cenie oferty przekaŝe Zamawiającemu prawa do dysponowania kodem źródłowym oprogramowania narzędziowego. W związku z powyŝszym prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy tabelą ze strony 21 a opisem na stronach 67-81, w szczególności poprzez: a. wskazanie, które wymagania odnoszą się do serwera relacyjnej bazy danych typ A Odpowiedź: Na stronie 75 SIWZ opisane są wymagania dot. baz danych tj. bazy danych Oracle Standard Edition lub równowaŝnej spełniającej poniŝsze kryteria na procesor (ang. CPU), wraz z 12 miesięczną asystą techniczną i konserwacją producenta bazy danych b. wskazanie, które wymaganie odnoszą się do serwera relacyjnej bazy danych typ B Odpowiedź: Jak wyŝej c. potwierdzenie czy wymagania opisane w punkcie "Wymagania dotyczące środowiska portalowego" na stronach odnoszą się do serwera portalu wielofunkcyjnego Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przekazania praw do dysponowania WYŁACZNIE kodem oprogramowania WYTWORZONEGO w ramach niniejszego postępowania d. wskazania wymagań dla "Oprogramowania do zarządzania infrastrukturą, oprogramowaniem i kopiami zapasowymi" Odpowiedź: Wymagania te są opisane na stronie 60 pkt 17 ( zarządzanie kopiami zapasowymi ) oraz na stronie 45 pkt 10 (zarządzanie infrastrukturą ) SIWZ e. wskazania wymagań dla "System antywirusowy dla serwerów RPWŁ" Odpowiedź: Pakiet antywirusowy dla serwera portalu wielofunkcyjnego musi spełniać następujące cechy, bez konieczności stosowania innych produktów: 1. Ochrona przez zagroŝeniami typu wirusy, robaki, Trojany, rootkity, ataki typu phishing czy exploity zero-day. 2. Licencjonowanie dla nielimitowanej liczby uŝytkowników portalu. 3. Licencjonowanie w postaci miesięcznej subskrypcji na kaŝdy serwer portalu z zapewnieniem subskrypcji na pięć lata od podpisania umowy. 4. Zastosowanie kilku skanerów antywirusowych róŝnych producentów na jednej platformie. 5. MoŜliwość wyboru aktywnych silników skanujących. 6. Pakiet ma wykorzystywać platformę skanowania, dzięki której dostawcy zabezpieczeń stosować mogą technologię minifiltrów, skanujących w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dzięki uŝyciu technologii minifiltrów, system ma wykrywać wirusy, oprogramowanie szpiegowskie i inne pliki przed ich uruchomieniem, dając dzięki temu wydajną ochronę przed wieloma zagroŝeniami, a jednocześnie minimalizując zaangaŝowanie uŝytkownika końcowego. 7. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ma uŝywać zaawansowanych technologii wykrywania, takich jak analiza statyczna, emulacja, heurystyka i tunelowanie w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania i ochrony systemu. PoniewaŜ zagroŝenia stają się coraz bardziej złoŝone, waŝne jest, aby zapewnić nie tylko oczyszczenie systemu, ale równieŝ poprawne jego funkcjonowanie po usunięciu złośliwego oprogramowania. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem w systemie ma zawierać zaawansowane technologie oczyszczania, pomagające przywrócić poprawny stan systemu po usunięciu złośliwego oprogramowania.

9 8. Pakiet ma pozwalać na uproszczoną administrację przy uŝyciu systemu centralnego zarządzania, dzięki czemu moŝliwa będzie wydajna ochrona portali przy uŝyciu jednej, prostej w obsłudze konsoli administracyjnej. 9. Generowanie alertów dla waŝnych zdarzeń, takich jak atak złośliwego oprogramowania czy niepowodzenie próby usunięcia zagroŝenia. 10. Tworzenie szczegółowych raportów zabezpieczeń systemów IT o określonych priorytetach, dzięki którym uŝytkownik moŝe wykrywać i kontrolować zagroŝenia lub słabe punkty zabezpieczeń. Raporty mają obejmować nie tylko takie informacje, jak ilość ataków wirusów, ale wszystkie aspekty infrastruktury IT, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo naszej firmy (np. ilość komputerów z wygasającymi hasłami, ilość maszyn, na których jest zainstalowane konto gościa, itd.). 11. Pakiet ma umoŝliwiać zdefiniowanie jednej zasady konfigurującej technologie antyszpiegowskie, antywirusowe i technologie monitorowania stanu jednego lub wielu chronionych komputerów. Zasady obejmują równieŝ ustawienia poziomów alertów, które moŝna konfigurować, aby określić rodzaje alertów i zdarzeń generowanych przez róŝne grupy chronionych komputerów oraz warunki ich zgłaszania. 12. System ochrony musi być zoptymalizowany pod kątem konfiguracji ustawień agenta zabezpieczeń przy uŝyciu Zasad Grupy usługi LDAP oraz dystrybucji aktualizacji definicji. 13. MoŜliwość natywnego współdziałania z systemami typu rights-management 14. MoŜliwość filtrowania i blokowania zabronionych przez polityki treści czy słów kluczowych. f. wskazania wymagań dla "Oprogramowania do modelowania graficznego" Odpowiedź: Pakiet musi zapewniać bez uŝycia dodatkowych produktów narzędzia do graficznego modelowania w postaci wektorowej: procesów biznesowych, procesów obiegu informacji, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, harmonogramów, spełniające następujące wymagania: 1. MoŜliwość otwierania i przeglądania rysunków przy uŝyciu bezpłatnie dostępnego narzędzia. 2. MoŜliwość importu i eksportu do formatu plików zgodnych z AutoCad. 3. MoŜliwość graficznego obrazowania i analizowania danych pobieranych z plików xls i xlsx, baz danych dostępnych przez ODBC na diagramach. 4. MoŜliwość budowy diagramów przestawnych, które są kolekcją kształtów uporządkowanych w strukturę drzewa, która pomaga analizować dane i podsumowywać je w zrozumiałym formacie wizualnym. Taki diagram zaczyna się od kształtu nazywanego węzłem najwyŝszego poziomu, który zawiera informacje zaimportowane z arkusza, tabeli, widoku lub modułu. Węzeł najwyŝszego poziomu moŝna podzielić na poziom węzłów podrzędnych, aby dane moŝna było wyświetlać w róŝny sposób. 5. Udostępnianie gotowych szablonów słuŝących do wizualizowania i usprawniania procesów biznesowych, śledzenia projektów i zasobów, układania schematów organizacji, mapowania sieci, tworzenia diagramów obszarów budowy i optymalizacji systemów. Wymagane są szablony graficznego modelowania w postaci wektorowej: procesów biznesowych, procesów obiegu informacji, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, harmonogramów. 6. Funkcja autołączenia, która automatycznie łączy kształty, równomiernie je rozmieszcza i wyrównuje do załoŝonej siatki. Przenoszenie połączonych

10 kształtów nie rozłącza ich, tylko powoduje automatyczne wytyczenie nowej trasy łącznika między nimi. 7. Połączenie diagramów z danymi umoŝliwiające uzyskanie obrazu procesu, projektu lub systemupozwalające na identyfikowanie kluczowych trendów, problemów i wyjątków, a następnie określanie właściwego sposobu postępowania. 8. Narzędzie weryfikacji diagramów, wykrywające częste błędy i sprawdzające logikę biznesową. 9. Uproszczenie złoŝonych, rozbudowanych diagramów za pomocą podprocesów i kontenerów, dzięki którym moŝna pogrupować obiekty powiązane ze sobą logicznie, lub wizualnie. Pakiet musi udostępniać mechanizm, w którym podprocesy (mini diagramy na osobnych stronach) połączone są z kształtami w diagramie podstawowym i pozwalają na szybkie uszczegółowienie lub uogólnienie widoku. 10. Graficzne raporty z informacjami o projektach do wizualizacji kompleksowych informacji o projektach. UmoŜliwienie generowania raportów, które pozwalają śledzić informacje o zadaniach, właścicielach, rolach i obowiązkach dotyczących projektów, a takŝe przedstawiają złoŝone struktury własności w projekcie. MoŜliwość automatycznego modyfikowania raportów w miarę zmian informacji o projektach. 11. potwierdzenia czy wymagania dla "Oprogramowanie Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego" są to wymagania opisane w zakresie punktu "Wymagania dla środowiska aplikacyjnego" Odpowiedź: Tak 12. wyjaśnienia do czego odnoszą się "Wymagania dla infrastruktury cache" opisane na stronach Odpowiedź: Wymagania dotyczą oczekiwanej przez Zamawiającego infrastruktury cache. 23. Zamawiający zawarł wymaganie"5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by razem z Portalem dostarczona została funkcjonalność usługi podpisywania UPO przy uŝyciu sprzętowego modułu kryptograficznego (HSM)" prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia i instalacji w siedzibie zamawiającego modułu HSM wraz z oprogramowaniem świadczącym przez webservice usługę UPO? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia i instalacji w siedzibie zamawiającego modułu HSM wraz z oprogramowaniem świadczącym przez webservice usługę UPO. 24. Prosimy o wyjaśnienie zapisu "6. Wykonawca w cenie oferty przekaŝe Zamawiającemu prawa do dysponowania kodem źródłowym oprogramowania narzędziowego.", w szczególności prosimy o zdefinowanie co Zamawiający rozumie przez oprogramowanie narzędziowe. Zwracamy uwagę, Ŝe przedmiotem zamówienia jest między innymi dostawa oprogramowania komercyjnego, w odniesieniu do którego nie ma moŝliwości przekazania Zamawiającemu praw do dysponowania kodem źródłowym. Odpowiedź: Pod nazwą oprogramowanie narzędziowe zamawiający rozumie rozwiązania informatyczne pisane wyłącznie pod niniejsze zamówienie. 25. W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 131 serwerów typ C, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 133 serwerów typ C, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to 131

11 26. W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 87 serwerów typ D, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 88 serwerów typ D, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 218 systemów operacyjnych, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 221 systemów operacyjnych, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Prosimy takŝe o wskazanie w którym miejscu opisane zostały wymagania dla systemów operacyjnych. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 110 urządzeń do backupu typ B, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 22 urządzeń do backupu typ B, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 110 "Oprogramowanie wsp backup", jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 110 "Oprogramowanie wspomagające backup Typ B", prosimy o potwierdzenie czy obie te pozycje oznaczają to samo oprogramowanie. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to 110 obie pozycje oznaczają to samo oprogramowanie. 30. Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się wymagania dla "Serwer relacyjnej bazy danych typ III" w liczbie 131 licencji wymienionych na stronie 25. Odpowiedź: Wymagania znajdują się w dokumencie SIWZ na stronie pod nazwą Specyfikacja serwera typu C. 31. Prosimy o wyjaśnienie, co oznaczają liczby zawarte w tabeli na stronie 25 dotyczące pozycji: Typ A - z obsługi SOD, Typ B - z administrowania SOD, Typ C - z integracji obiegu dokumentów z RPWŁ, Typ D - z administrowania RPWŁ. Odpowiedź: Typ A - z obsługi SOD szkolenie z zakresu obsługi/uŝytkowania elektronicznego obiegu dokumentów szkolenie dla uŝytkowników Typ B - z administrowania SOD - szkolenie z zakresu administracji systemem elektronicznego obiegu dokumentów szkolenie dla administratorów Typ C - z integracji obiegu dokumentów z RPWŁ szkolenie dla przedstawicieli Partnerów integrujących się z RPWŁ (Partnerzy posiadają juŝ własne systemy) Typ D - z administrowania RPWŁ szkolenia z zakresu administracji systemem RPWŁ 32. Zwracamy uwagę, Ŝe zapisy tabeli na stronie 25 dotyczącej elementów zadania 6 są niespójne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia odnoszącymi się do zadania 6 na stronach W związku z powyŝszym prosimy o wyjaśnienie jakie elementy szkoleń powinny odnosić się do kaŝdej z pozycji wymienionych w zakresie zadania 6 w tabeli na stronie 25. Odpowiedź: Opis szkolenia na stronach dotyczy szkoleń typu A Dla szkoleń typu B,C,D Zamawiający wymaga by szkolenia były przeprowadzone: 1.1. w Łodzi, 1.2. grupy szkoleniowe nie mogą być większe niŝ 12 osób, 1.3. w formie ćwiczeń oraz warsztatów na stanowiskach przy komputerach (jeden uczestnik przy komputerze) z zainstalowanym oprogramowaniem w wersji szkoleniowej dostarczonym przez Wykonawcę,

12 1.4. kaŝdy uczestnik szkolenia musi otrzymać materiały szkoleniowe w postaci papierowej i elektronicznej, 1.5. zapewnienie sal, sprzętu komputerowego, oprogramowania, rzutnika oraz innych urządzeń i wyposaŝenia koniecznych do przeprowadzenia szkolenia, leŝy po stronie Wykonawcy, 1.6. w trakcie zajęć posługiwać się przykładami problemów, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się w codziennej pracy, Wymagane jest, by w ofercie Wykonawca opisał proponowany program szkoleniowy, w którym uwzględni opisane wyŝej wymagania oraz podział na moduły tematyczne, zakres tematyczny modułów szkoleniowych, czas trwania. 33. Dotyczy: Punkt "RouterP2: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 1000GEthernet w formacie SFP" W związku z tym, Ŝe nie istnieje obecnie na rynku technologia 1000GEthernet, prosimy o zmianę wymagań i dostosowanie ich do obecnych moŝliwości technicznych. Proponujemy nadanie punktowi "RouterP2" brzmienia: "Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP" Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę brzmienia punktu RouterP2.Punkt po zmianie otrzymuje brzmienie: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP. 34. Dotyczy: Punkt: "RouterLB23, Dodatkowe: aktualizacja oprogramowania przez okres 60 miesięcy serwis przez co najmniej 60 miesięcy, typu on-site, reakcja telefoniczna serwisu oraz naprawa/wymiana w następny dzień roboczy aktualizacja systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom [IDS/IPS], antywirusa [AV] oraz Web Content Filtering [WCF] przez okres co najmniej 60 miesięcy " Opis taki wskazuje na to, Ŝe urządzenie o funkcji "akcelerator SSL" powinno posiadać równieŝ funkcje zaawansowanego firewalla sprzętowego. Czy w związku z tym, Ŝe w ramach niniejszego postępowania, Wykonawca dostarczy firewall sprzętowy, Zamawiajacy dopuści urządzenia "Moduł typu Load Balancing", które nie będą realizowały funkcji IDS/IPS, AV, WCF? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie Moduł typu Load Balancing realizowało funkcji IDS/IPS, AV, Web Content Filtering. 35. Dotyczy: Punkt: "RouterLB19 2 (dwa) redundantne zasilacze o sprawności min. 90%, HOT-SWAP" oraz punkt: "RouterLB20 Zasilanie: Max moc zasilania: nie większa, niŝ 300 W / na 1 zasilacz" oraz punkt: "RouterLB21 Wydzielania ciepła Max. 563BTU/h" Czy podane parametry (moc, maksymalne wydzielanie ciepła), mają zostać spełnione wg. pomiarów wykonywanych z zasilaniem z sieci Europejskiej (230V) czy Amerykańskiej (110V)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposaŝonego w zasilacze 230V. Zamawiający oczekuje spełnienia powyŝszych parametrów uwzględniając instalację elektryczną z zasilaniem 230V. Zamawiający zaakceptuje równieŝ urządzenia spełniające powyŝsze wymagania dotyczące mocy oraz maksymalnego wydzielenia ciepła uwzględniając instalację elektryczną z zasilaniem 110V. 36. Dotyczy: Punkt: "RouterLB21 Wydzielania ciepła Max. 563BTU/h"

13 Prosimy o określenie, czy maksymalne wydzielane ciepło ma być tak określone dla urządzenia z zamontowanym jednym, czy dwoma zasilaczami. Odpowiedź: Maksymalne wydzielane ciepło 563 BTU/h dotyczy pojedynczego zasilacza. 37. Dotyczy: Punkt: "RouterLB10 Zaawansowany routing" Co zamawiający rozumie poprzez "zaawansowany routing"? Prosimy o określenie protokołów, jakie mają być wspierane przez urządzenie (np. RIP, OSPF, BGP, ISIS). Odpowiedź: Zamawiający poprzez pojęcie zaawansowanego routingu oczekuje aby zaproponowane rozwiązanie umoŝliwiało obsługę co najmniej protokołów BGP, RIPv1, RIPv2, OSPF. 38. Dotyczy: "Wydajność serwera określona dla 2-ch procesorów osiągająca w testach wydajnościowych SPECint_rate_2006 min. [...]" Prosimy o wskazanie, która metryka testów SPECint_rate_2006 ma spełniać podane minimum (result, czy baseline). Odpowiedź: Pozycja Base w kolumnie Results. 39. Dotyczy: Specyfikacja serwera typ A, typ B: "dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60" Jako, Ŝe nie jest moŝliwe skonfigurowanie dysków do jednoczesnej pracy we wszystkich wskazanych trybach RAID, prosimy o wskazanie oczekiwanej konfiguracji RAID w dostarczanym rozwiązaniu. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia Oferentowi wybór konfiguracji RAID, jednocześnie wymagając zastosowania jednej z wymienionej listy. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej technologii zabezpieczania danych. 40. Dotyczy: "SERTYPA11: Interfejsy sieciowe: 2 karty sieciowe cztero-portowe typu Ethernet 10/100/1000,1 karta Ethernet 10/100/1000 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania" oraz "SERTYPA17 Zarządzanie: [...] Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania" W związku z tym, Ŝe obydwa zapisy się wykluczają, prosimy o określenie typu interfejsu sieciowego dla kontrolera zdalnego zarządzania. Proponujemy, aby nadać punktowi "SERTYPA11" brzmienie: "Interfejsy sieciowe: 2 karty sieciowe cztero-portowe typu Ethernet 10/100/1000,1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania". Odpowiedź: Zapisy nie wykluczają się. Pozycja SERTYPA11 dotyczy rozwiązania sprzętowego a SERTYPA17 dotyczy sposobu organizacji zarządzania. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu na: Interfejsy sieciowe: 2 karty sieciowe cztero-portowe typu Ethernet 10/100/1000 w tym 1 karta Ethernet 10/100/1000 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania" 41. Dotyczy: SERTYPA10 oraz SERTYPB9: Karta graficzna: SVGA - zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią min. 8 MB na płycie głównej

14 Prosimy o uzasadnienie takiego wymagania. Moduł zarządzania nie słuŝy do wyświetlania obrazu, nie istnieje więc uzasadnienie integrowania wraz z nim karty graficznej. Co więcej, w punkcie SERTYPA17 oraz SERTYPB16 Zamawiający podał: "Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania", czym słusznie podkreślił, Ŝe do komunikacji z zewnątrz z modułem zarządzania stosuje się port RJ-45 i z jego pośrednictwem moŝna przechwycić konsolę tekstową (oraz graficzną po rozszerzeniu funkcji modułu). Zwracamy się więc z prośbą o wykreślenie wymagania integrazji karty SVGA z modułem zarządzania, nadając punktom SERTYPA10 oraz SERTYPB9 brzmienie: "Karta graficzna: SVGA - zintegrowana z płytą główną, z pamięcią min. 8 MB na płycie głównej" Odpowiedź: Zmiana zapisu na: Karta graficzna: SVGA - zintegrowana z płytą główną, z pamięcią min. 8 MB na płycie głównej 42. Dotyczy: SERTYPA8, SERTYPB8: Napęd optyczny DVD- RW wewnętrzny W związku z tym, Ŝe Zamawiający oczekuje serwera posiadającego duŝą ilość zatok dyskowych (co za tym idzie zajmujących duŝo miejsca w obudowie), jak równieŝ ze względu na to, Ŝe moduły zarządzania dostarczonych serwerów pozwolą na uŝywanie wirtualnych napędów optycznych, zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający sopuści serwery wyposaŝone w zewnętrzne napędy optyczne, lub serwery niewyposaŝone w napędy optyczne Odpowiedź: Wymagany jest napęd optyczny w wyposaŝeniu serwera. Zamawiający wymaga napędu optycznego w wyposaŝeniu serwera, dopuszcza zastosowanie napędu zewnętrznego. 43. Dotyczy: Punkt "RouterP2: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 1000GEthernet w formacie SFP" W związku z tym, Ŝe nie istnieje obecnie na rynku technologia nazwana 1000GEthernet, prosimy o zmianę wymagań i dostosowanie ich do obecnych moŝliwości technicznych. Proponujemy nadanie punktowi "RouterP2" brzmienia: "Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP" Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę brzmienia punktu RouterP2.Punkt po zmianie otrzymuje brzmienie: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP Definiowanie procedur obiegu spraw specjalnych, np. rejestracja skarg i wniosków, oraz wydzielenie dla nich rejestrów, np.: 1. rejestr skarg i wniosków, 2. rejestr aktów wewnętrznych, 3. rejestr wydawanych upowaŝnień i pełnomocnictw, 4. rejestr wniosków i opinii z moŝliwością udostępniania wybranych dokumentów u Zamawiającego lub ich publikacją w BIP. Czy wymienione przykładowe procedury mają być dostępne w Systemie na dzień składania oferty? Odpowiedź: Przedstawione procedury obsługi klienta mają być dostępne na dzień odbioru systemu. 45. Zamawiający wymaga uruchomienia 6 usług administracyjno-biznesowych (3 dla przedsiębiorców i 3 dla obywateli): zamówienia publiczne, zezwolenia i certyfikaty, rejestracja działalności gospodarczej, usługi związane z zameldowaniem, usługi związane z wydaniem aktu urodzenia, zgonu i zawarcia związku małŝeńskiego, świadczenia społeczne. Pytania:

15 a. W jakim zakresie wymienione usługi mają być implementowane w systemie obiegu dokumentów? Odpowiedź: W pełnym zakresie od złoŝenia wniosku do wydania decyzji. b. Czy wymienione usługi mają być uruchomione w Portalu? Odpowiedź: Usługi mają być uruchomione na platformie obiegu dokumentów. W zakresie komunikacji z klientem urzędu będzie wykorzystywany portal i w zakresie wymaganym poprawną komunikacją uruchomienie moŝe obejmować elementy portalu. c. Czy wystarczającym do spełnienia powyŝszego wymagania będzie uruchomienie wymienionych usług na zintegrowanej z systemem obiegu dokumentów platformie epuap? Odpowiedź: Tak, pod warunkiem Ŝe platforma epuap będzie dostępna dla wszystkich uŝytkowników systemu obiegu dokumentów a wyniki będą publikowane za pośrednictwem portalu dla klientów urzędu rozproszoną rejestrację dokumentów, moŝliwość jednoczesnego wykorzystania wielu Kancelarii i wielu punktów digitalizacji w systemie rozproszonym (MFP poza siecią lokalną dla systemu) a. Proszę o rozwinięcie skrótu MFP. Czy powyŝsze wymaganie dotyczy Multi Function Printer? Odpowiedź: Skrót MFP dotyczy urządzenia drukująco-kopiującego wyposaŝonego w funkcję skanowania do zasobu sieciowego i Przedmiot Zamówienia stanowi dostawa licencji i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego 3101 licencji dla uŝytkowników systemu. a. Prosimy o wskazanie, jakie ilości licencji są przypisane do kaŝdego z Partnerów Projektu? Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ w specyfikacji Zadanie nr 5 - Oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów w paragrafie Wymagania w zakresie licencji: punkt 8 wymaga Dostarczone licencje muszą umoŝliwić swobodny podział pomiędzy 110 Jednostkami Samorządu Terytorialnego a zwłaszcza swobodny podział pomiędzy jednostkami, przenoszenie licencji oraz aktywację lub dezaktywację uŝytkowników w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. 48. W jaki sposób portal regionalny będzie zintegrowany z systemem informatycznym Zamawiającego, proszę wymienić wszystkie interfejsy, które będą stosowane w tej integracji, zarówno istniejące obecnie lub projektowane do uruchomienia w trakcie realizacji projektu, a takŝe takie które wykonawca będzie musiał zaprojektować i uruchomić w ramach realizacji zamówienia? Odpowiedź: Analiza zasobów zamawiającego i Partnerów powinna być przedmiotem analizy przedwdroŝeniowej. 49. W jaki sposób rozwiązanie dostarczone przez Zamawiającego zostanie zintegrowane z systemami informatycznymi partnerów projektu? Odpowiedź: Zamawiający dąŝy do centralizacji infrastruktury sprzętowej i programowej. W tym celu udostępni Partnerom projektu odpowiednie interfejsy do zarządzania informacją unikając w ten sposób kosztownej integracji z infrastrukturami zewnętrznymi. Takie działanie pozwoli z jednej strony zoptymalizować koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sprzętowej i programowej, z

16 drugiej strony pozwoli wypracować właściwe standardy postępowania poprzez zunifikowanie procesu zarządzania i publikacji informacji 50. W jakich lokalizacjach mają zostać rozmieszczone poszczególne komponenty systemu? Prosimy o szczegółowe określenie w szczególności jakie komponenty oprogramowania maja się znaleźć na poszczególnych serwerach i gdzie te serwery zostaną zlokalizowane? Odpowiedź: Wszystkie komponenty oprogramowania Zamawiający planuje umieścić w ramach jednej lokalizacji. Są to kolejno: moduły repozytorium dokumentów z funkcją elektronicznego obiegu dokumentów, moduły relacyjnej bazy danych, moduły portalu zewnętrznego wraz ze środowiskiem aplikacyjnym oraz moduły oprogramowania zarządzającego. 51. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją JSR168 (Portlet Specification)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Specyfikacja JSR168 (specyfikacja portletowa) jest obowiązującym standardem w zakresie tworzenia i uruchamiania aplikacji portletowych w środowisku portalowym. Zapewnia standaryzację wytwarzania aplikacji portalowych i jest wspierana przez wiele komercyjnych i niekomercyjnych platform portalowych. Standaryzacja tworzenia i rozwijania środowiska portalowego ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenia ze względu na etapowość i charakter projektu. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe Zamawiający wymaga takŝe spełnienia specyfikacji JSR286 (specyfikacja portletowa w wersji 2). Tak samo i w tym przypadku specyfikację tą spełnia wiele nowoczesnych platform portalowych w wydaniu zarówno open source jak i w wydaniu komercyjnym. Z uwagi na szerokie wsparcie na rynku powyŝej wymienionych 2 specyfikacji (standardów) dotyczących tworzenia i rozwijania aplikacji portletowych przez wiele platform portalowych oraz w celu uniknięcia róŝnorodności technologicznej i trudności w utrzymaniu niejednolitej infrastruktury Zamawiający nie planuje dopuszczenia innych standardów w zakresie tworzenia i rozwijania platformy portalowej. 52. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją JSR 127 (JSF) czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego standardu pod warunkiem zgodności ze specyfikacjami portletowymi (czyli zgodności ze standardami w zakresie tworzenia i uruchamiania aplikacji w środowiskach portalowych, kolejno JSR 168 oraz JSR 286). 53. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją JSR286 (Portlet Specification v2)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie. Czy zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Odpowiedz została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.

17 54. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją WSRP (Web Services for Remote Portlets)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Standard WSRP stanowi jedną z metod integracji środowisk portalowych w zakresie umieszczania i publikowania aplikacji portletowych. Charakter i etapowość projektu oraz wiele potencjalnie współpracujących partnerów projektu wymusza wprowadzenie standardu umoŝliwiającego łatwe publikowanie aplikacji portletowych osadzonych w zewnętrznych środowiskach portalowych oraz łatwe publikowanie aplikacji portalowych osadzonych w przedmiotowym systemie i publikowanych w zewnętrznych środowiskach portalowych. Korzyści płynące dla Zamawiającego z tytułu wprowadzenia takiego standardu to niŝsze koszty wdraŝania i utrzymania aplikacji portalowych oraz określony standard komunikacji pomiędzy wieloma środowiskami portalowymi powodujący zmniejszenie nakładu pracy i kosztów związanych z integracją wielu środowisk (Zamawiającego i partnerów projektu). Z uwagi na szerokie wsparcie na rynku dla tego standardu wśród dostawców platform portalowych zarówno typu open source jak i komercyjnych Zamawiający uznał za wskazane Ŝądanie zgodności z tym standardem. 55. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze JSR170 (Java Content Repository)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Zamawiający Ŝąda zgodności z JSR170 w celu określenia standardu połączenia środowiska portalowego z platformą do zarządzania informacją w portalu (repozytorium treści umieszczanej w portalu). Określenie tego standardu pozwoli Zamawiającemu uniknąć wysokich kosztów integracji systemów. Z uwagi na szerokie wsparcie na rynku dla tego standardu wśród dostawców platform portalowych zarówno typu open source jak i komercyjnych Zamawiający uznał za wskazane Ŝądanie zgodności z tym standardem. 56. W jaki sposób został zmierzony ruch dotyczący obecnego serwisu informacyjnego Zamawiającego (Str. 71 SIWZ)? Jakie wyniki zostały uzyskane w trakcie tych pomiarów? W jaki sposób, przez porównanie np. z innymi serwisami, Zamawiający doszedł do wniosku, Ŝe ruch w jego serwisie jest ponadprzeciętny? Dlaczego Zamawiający wykluczył zastosowanie rozwiązań portalowych zawierających integralny mechanizm cache? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie takiego rozwiązania? Odpowiedź: Ruch został zmierzony poprzez zliczenie liczby Ŝądań http płynących do aktualnie eksploatowanej witryny informacyjnej w określonej jednostce czasu. Duze znaczenie ma teŝ fakt, Ŝe po wdroŝeniu przedmiotowego systemu Zamawiający spodziewa się większego ruchu w związku z bardziej rozbudowaną funkcjonalnością i większą liczba usług publikowanych dla odbiorców przedmiotowego systemu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania portalowe zawierające integralny mechanizm cache pod warunkami określonym w punkcie 28. Szczególne znaczenie dla Zamawiającego ma moŝliwość wyizolowania danych sesji uŝytkownika z podstawowego procesu maszyny wirtualnej środowiska aplikacyjnego w ramach którego osadzony jest moduł portalu.

18 57. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z Java Enterprise Edition 5? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Standardy te są w stanie spełnić zarówno produkty firm komercyjnych jak i produkty pochodzące z projektów open source owych. Dostępność na rynku wielu alternatywnych, równowaŝnych technologicznie rozwiązań serwerów aplikacji oraz aplikacji portalowych wykonanych w technologii Java pozwala zachować Zamawiającemu neutralność technologiczną oraz dopuścić wiele alternatywnych rozwiązań wykonanych w tym standardzie. Jednocześnie tak wyspecyfikowana technologia gwarantuje Zamawiającemu otwartość na róŝne technologie związane ze sprzętem (róŝne platformy sprzętowe, x86,x64, RISC), róŝne technologie systemu operacyjnego (MS Windows, Linux, UNIX) oraz róŝne środowiska aplikacyjne zgodne z tym standardem. Jednocześnie przy zachowaniu jednolitości infrastruktury w zakresie standardu wytwarzania aplikacji Zamawiający nie uzaleŝnia się od jednego dostawcy, co ma dla Zamawiającego istotne znaczenie z punktu widzenia skali projektu. 58. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z EJB 3.0 oraz Spring Framework? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Skoro Zamawiający Ŝąda środowiska aplikacyjnego zgodnego z technologią Java, zaleŝy Zamawiającemu na dostarczeniu środowiska Java zgodnego z najnowszymi standardami, tak aby mieć do dyspozycji całe instrumentarium technologii Java. Przedmiotowa specyfikacja jest implementowana w szerokim zakresie dostępnych platform aplikacyjnych zgodnych z technologią Java. 59. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z JDBC? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Skoro Zamawiający Ŝąda środowiska aplikacyjnego zgodnego z technologią Java, zaleŝy Zamawiającemu na dostarczeniu środowiska Java zgodnego z najnowszymi standardami, tak aby mieć do dyspozycji całe instrumentarium technologii Java. Przedmiotowa specyfikacja jest implementowana w szerokim zakresie dostępnych platform aplikacyjnych zgodnych z technologią Java. 60. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z JMS? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Skoro Zamawiający Ŝąda środowiska aplikacyjnego zgodnego z technologią Java, zaleŝy Zamawiającemu na dostarczeniu środowiska Java zgodnego z najnowszymi standardami, tak aby mieć do dyspozycji całe instrumentarium technologii Java. Przedmiotowa specyfikacja jest implementowana w szerokim zakresie dostępnych platform aplikacyjnych zgodnych z technologią Java.

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. dotyczącego postępowania WZP-272.40.2014 na dostawę i wdrożenie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu.

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa Aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu. Strona 1 z 11 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 96, fax: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

NASK. Firewall na platformie operatora telekomunikacyjnego

NASK. Firewall na platformie operatora telekomunikacyjnego NASK Firewall na platformie operatora telekomunikacyjnego Czy ochrona styku z siecią niezaufaną musi być realizowana w naszej infrastrukturze? -Firewall posadowiony w firmowej infrastrukturze IT jest typowym

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę:

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego obejmującego:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo