Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku. WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Łódź, dnia 04 listopada 2010 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) fax. (42) WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 04 listopada 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ", znak postępowania OR.VII /10. Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust.1, ust. 2 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iŝ wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: System musi umoŝliwić przenoszenie danych zawartych w swojej bazie dla potrzeb biuletynu informacji publicznej (BIP) prowadzonego stosownie do wymagań Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej j(dz. U. Nr 112, poz późn. zm.). Z poziomu BIP oraz serwisu internetowego musi być moŝliwość przesyłania do urzędu dokumentów (na podstawie formularzy do wypełnienia dostępnych z BIP i serwisu) w formie elektronicznej. 1. System musi współpracować z systemem BIP posiadanym przez Zamawiającego. Pytania: a. Czy posiadany przez Zamawiającego BIP udostępnia interfejsy wymiany danych? Jeśli tak, prosimy o podanie specyfikacji tych interfejsów? Odpowiedź: W postępowaniu mowa o BIP wszystkich partnerów projektu analiza zasobów zamawiającego i Partnerów. b. Jakiej firmy BIP posiada Zamawiający? Odpowiedź: W postępowaniu mowa o BIP wszystkich partnerów projektu analiza zasobów zamawiającego i Partnerów.

2 c. Czy Zamawiający udostępni potrzebną do wykonania integracji dokumentację techniczną? Odpowiedź: W postępowaniu mowa o BIP wszystkich partnerów projektu analiza zasobów zamawiającego i Partnerów. d. Czy integracja z BIP jest wymagana przez Zamawiającego na dzień składania oferty? Odpowiedź: Zamawiający dąŝy do centralizacji infrastruktury sprzętowej i programowej. W tym celu udostępni Partnerom projektu odpowiednie interfejsy do zarządzania informacją unikając w ten sposób kosztownej integracji z infrastrukturami zewnętrznymi. Takie działanie pozwoli z jednej strony zoptymalizować koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sprzętowej i programowej, z drugiej strony pozwoli wypracować właściwe standardy postępowania poprzez zunifikowanie procesu zarządzania i publikacji informacji System musi zapewniać moŝliwość integracji z edytorem tekstu MS Word (w wersji MS Office 2003 lub nowszej) oraz tworzenia, edytowania i zapisywania tworzonych plików tekstowych w formacie docx w systemie oraz ich konwersję do formatu PDF. a. Jaki wymagany zakres integracji systemu obiegu dokumentów z edytorem tekstu MS Office? Odpowiedź: Zamawiający wymaga co najmniej by: w menu programu MS Word 2003 lub nowszej była dostępna opcja otwarcia dokumentu bezpośrednio z Systemu bez konieczności kopiowania dokumentu na lokalny lub sieciowy zasób sieciowy; w menu programu MS Word 2003 lub nowszej była dostępna opcja zapisania dokumentu bezpośrednio do Systemu bez konieczności kopiowania dokumentu na lokalny lub sieciowy zasób sieciowy. W trakcie zapisu do Systemu musi istnieć moŝliwość wypełnienia informacji o cechach szczególnych dokumentu (w tym parametry indywidualnie definiowane); otwarcie dokumentu z Systemu ma skutkować zablokowaniem dokumentu przed moŝliwością wprowadzania zmian przez innych uŝytkowników (checkin); zapisanie dokumentu ma być moŝliwe jako nowej wersji lub nadpisania aktualnie istniejącej. Zapisanie dokumentu w systemie ma automatycznie odblokowywać dokument do wprowadzania zmian przez innych uŝytkowników (check-out); dokumenty w formacie Microsoft Word (2003 lub nowszy) po wprowadzeniu do systemu mogą być automatycznie konwertowane do formatu PDF i prezentowane na stacjach roboczych bez konieczności posiadania oprogramowania Microsoft Word Przesyłanie dokumentów na zdefiniowany wcześniej zewnętrzny serwer FTP i umieszczanie ich w zdefiniowanym wcześniej katalogu. a. Jakiego typu dokument ma tu na myśli zamawiający plik czy formularz elektroniczny? Odpowiedź: KaŜdy dokument istniejący w repozytorium (w tym graficzną lub tekstową reprezentację formularza elektronicznego). b. Kto ma mieć uprawnienia do przesyłania dokumentów na zewnętrzny serwer FTP uŝytkownicy systemu obiegu dokumentów czy klienci urzędu? Odpowiedź: Co najmniej pracownicy urzędu. Dostępność opcji eksportu dokumentów do serwera FTP musi być konfigurowalna na poziomie co najmniej grupy uŝytkowników.

3 c. Czy przesyłanie dokumentów ma odbywać się z poziomu repozytorium dokumentów? Odpowiedź: Tak. Musi istnieć moŝliwość eksportu w ramach zdefiniowanego procesu obiegu dokumentów. d. Czy przesyłanie dokumentów na zdefiniowany FTP ma dotyczyć wszystkich dokumentów czy tylko wybranych? Odpowiedź: Wskazanych. Przy czym system ma umoŝliwić wskazanie całych grup dokumentów (np.: sprawy, foldery, teczki) tworzenie i operacje na dokumentach wirtualnych, które nie posiadają zawartości a jedynie atrybuty. a. Czy Zamawiającemu chodzi o moŝliwość tworzenia i operacji na pustych dokumentach czy na wzorach formularzy elektronicznych? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje moŝliwości procesowania danych dla których nie istnieje graficzna reprezentacja dokumentu (np.: dokument zeskanowany, , etc). Dotyczy to zarówno dokumentów z metadanymi bez treści oraz wypełnionych formularzy elektronicznych. b. Prosimy o podanie przykładu dokumentu wirtualnego. Odpowiedź: Przykładem jest wniosek urlopowy (a dokładnie cechy go opisujące) składający tylko z informacji bez konieczności wprowadzenia skanu dokumentu papierowego Wersjonowanie kodów kreskowych w ramach systemu, pozwalające na tworzenie wersji kodów kreskowych zaleŝnych od danych skojarzonych z dokumentem. a. Czy Zamawiający ma tu na myśli generowanie kodów kreskowych na podstawie danych zawartych w dokumencie? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Ŝe dla dokumentów w systemie będzie dostępna moŝliwość wygenerowania i umieszczenia na obrazie dokumentu kodu kreskowego zawierającego cechy dokumentu (np.: data wprowadzenia, typ dokumentu, osoba odpowiedzialna) System musi umoŝliwić pracownikom Zamawiającego lokalizowania wąskich gardeł np. znajdowanie miejsc w systemie gdzie sprawy są przetrzymywane najdłuŝej. a. Czy moŝe być w formie raportów i/lub tabel przestawnych? Odpowiedź: System ma udostępniać w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi monitora aktywności procesów, umoŝliwiającego raportowanie czasów realizacji poszczególnych etapów procesu (w odniesieniu do obiegów zrealizowanych w wybranym okresie czasu). W ramach tych narzędzi system ma prezentować etapu procesu o największym wpływie na realizację całego obiegu moŝliwość publikacji przez Internet/intranet w środowisku przeglądarek internetowych dowolnie wybranej sprawy (Biuletyn Informacji Publicznej). a. Czy chodzi o publikację całej sprawy czy tylko statusu? Odpowiedź: Dla środowiska Intranet całej sprawy i wszystkich dokumentów powiązanych. Dla Internetu status sprawy Wykonawca musi zapewnić w ramach dostawy zdefiniowanie i przygotowanie wspólnie z Zamawiającym maksimum 20 szt. wskazanych raportów, Pytania:

4 a. Czy Zamawiający moŝe wskazać konkretne typy wymaganych raportów? Odpowiedź: Raporty wykonywane według kryteriów zdefiniowanych przez uŝytkownika. I. Raporty dotyczące korespondencji przychodzącej: Raport korespondencji przychodzącej Wykaz pism wchodzących oczekujących na odebranie w komórkach Wykaz pism wchodzących oczekujących na przyjęcie do załatwienia Wykaz pism odebranych a niezałatwionych Zestawienie ilościowe pism przychodzących II. Raporty dotyczące korespondencji wychodzącej: Raport korespondencji wychodzącej Raport kosztów poniesionych przy wysyłce Raport w formie pocztowej ksiąŝki nadawczej Raport listów zwykłych III. Raporty dotyczące spraw: Raport o ilości spraw załatwionych Wykaz istniejących spraw w instytucjach i komórkach Wykaz spraw prowadzonych przez poszczególnych referentów Wykaz spraw zaskarŝonych do WSA (wojewódzki sąd administracyjny) Wykaz spraw w teczce Zestawienie spraw według symboli RWA IV. Pozostałe raporty: Raport pism przeterminowanych Raport pism do pilnego załatwienia Raport przepływu korespondencji między komórkami Sumaryczne zestawienie pism wchodzących do komórek Wykaz ponagleń dotyczących spraw Wykaz ponagleń dotyczących pism b. Czy raporty mają być dostępne w Systemie na dzień składania oferty? Odpowiedź: Raporty mają być dostępne na dzień odbioru systemu System musi współpracować urządzeniami z czytnikami dokumentów, a. Z jakiego typu urządzeniami / czytnikami dokumentów ma współpracować System? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Ŝe wprowadzenie dokumentu do sytemu będzie moŝliwe za pomocą ca najmniej: skanerów stanowiskowych, urządzeń drukującokopiujących z funkcją skanowania sieciowego. System musi pozwalać na wprowadzenie dokumentu z urządzenia wielofunkcyjnego wyposaŝonego w moŝliwość skanowania do wybranego zasobu sieciowego (wymagana obsługa usług FTP i SMB) oraz przy wykorzystaniu funkcji skanowania do z urządzenia wielofunkcyjnego Wymagania dotyczące platformy repozytorium dokumentów i systemu zarządzania informacją (CMS). Zamawiający wymaga, aby platforma repozytorium dokumentów (Repozytorium dokumentów) wraz z mechanizmami zarządzania informację w portalu brana wymagana w Rozwiązaniu spełniała następujące warunki: a. Czy system zarządzania informacją opisany w ramach tego zadania ma być częścią systemu obiegu dokumentów? Odpowiedź: System zarządzania informacją (CMS) jest mechanizmem publikacji treści statycznej i dynamicznej na potrzeby pracowników urzędu oraz klientów urzędów. W szczególnych przypadkach CMS będzie wykorzystywał do publikacji treści będące rezultatem pracy systemu obiegu dokumentów. Jak równieŝ będzie

5 stanowił platformę składania wniosków przetwarzanych za pomocą narzędzi typowych dla obiegu dokumentów. b. Które z wymagań z podanego pktu dotyczą systemu obiegu dokumentów, a które CMS i portalu? Odpowiedź: Wymaganie wersjonowania treści/dokumentu dotyczy obu platform zarówno obiegu dokumentów jak i zarządzania informacją (CMS) Repozytorium dokumentów musi zapewniać mechanizmy wersjonowania dokumentów, w szczególności. a. Czy Zamawiający ma na myśli formularze elektroniczne czy pliki? Odpowiedź: Wersjonowanie ma dotyczyć kaŝdego zestawu informacji (traktowanego jako obiekt w systemie) niezaleŝnie od jego składowych. W szczególności dotyczy to wypełnionych formularzy, jak i wprowadzonych dokumentów elektronicznych ze zdefiniowanymi wartościami cech Repozytorium dokumentów musi umoŝliwiać automatyczne nadawanie zestawu metadanych w zaleŝności od miejsca przechowywania dokumentu. Pytania: a. Jakiego typu metadane mają być nadawane dokumentom? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje moŝliwości swobodnego definiowania zestawu meta danych dla istniejących typów dokumentów oraz dla nowo tworzonych dokumentów. Zakres meta danych ma obejmować wartości typu: logiczna, tekstowa, całkowita, rzeczywista, lista wyboru, data/czas, adres , adres url). b. Jakie są przewidywane przez Zamawiającego miejsca przechowywania dokumentów? Odpowiedź: Miejscem przechowywania dokumentu będzie struktura charakterystyczna dla dostarczonego systemu będąca odpowiednikiem folderu, teczki, akt sprawy (z moŝliwością zagnieŝdŝania i wzajemnych referencji pomiędzy miejscami przechowywania dokumentów) Repozytorium dokumentów musi posiadać mechanizm subskrypcji - powiadamiania o zmianach danego dokumentu. a. Czy subskrypcja ma być dostępna dla wszystkich dokumentów w repozytorium czy tylko dla wybranych? Odpowiedź: Mechanizm subskrypcji jest dostępny zarówno na poziomie teczki/akt sprawy/folderu jak równieŝ dla pojedynczych dokumentów. Parametr ten powinien być konfigurowalny z poziomu standardowego uŝytkownika bez konieczności dodatkowego programowania. Zakres reakcji objętych subskrypcją musi obejmować co najmniej wybór z pomiędzy: nowy dokument, zmiana meta danych, zmiana treści, zmiana uprawnień, przeniesienie dokumentu) Przetwarzanie skanowanych dokumentów musi oferować funkcję OCR oraz przetwarzanie do formatu PDF, z moŝliwością wyszukiwania słów zawartych w dokumencie. a. Ilu uŝytkowników ma mieć dostęp do funkcji OCR? Odpowiedź: Wszyscy uŝytkownicy systemu obiegu dokumentów (3101) b. Czy Zamawiający moŝe określić limit stron poddawanych OCR miesięcznie? Odpowiedź: Ze względu na planowane objęcie systemem obiegu dokumentów kolejnych spraw Zamawiający oczekuje Ŝe oferowany system nie będzie ograniczony licencyjnie w zakresie ilości skanowanych i OCR-owanych dokumentów.

6 Repozytorium dokumentów musi zapewnić jednolity panel administracyjny dostępny za pomocą przeglądarki WWW. Pytania: a. Czy repozytorium dokumentów ma wyświetlać w przeglądarce wszystkie dokumenty z systemu? Odpowiedź: Przeglądarka ma udostępniać widok, opis wszystkich dokumentów w repozytorium. Repozytorium ma przechowywać pliki w formatach MS Word 2003 lub wyŝszy ora PDF. Dla podglądu tych plików Zamawiający dopuszcza konieczność instalacji na stacjach roboczych przeglądarki plików PDF Adobe Acrobat Reader. Dla pozostałych formatów plików moŝliwość podglądu zawartości plików moŝe być zaleŝna od oprogramowania zainstalowanego na stacji klienckiej (np.: dla plików Microsoft Excel na stacji klienckiej musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie w celu podglądu zawartości pliku). b. Czy chodzi o formularze elektroniczne czy pliki? Odpowiedź: Prezentacja w przeglądarce WWW dotyczy zarówno zawartości formularzy jak i treści dokumentów (z zastrzeŝeniem odpowiedzi 15a) Repozytorium dokumentów musi zapewniać dostęp do dokumentów za pomocą standardowych narzędzi systemu MS Windows (Windows Explorer). a. Czy Zamawiający ma tu na myśli dostęp do formularzy elektronicznych czy plików? Odpowiedź: Dostęp do dokumentów wraz z ich cechami. Dla formularzy elektronicznych preferowaną drogą edycji jest WWW Repozytorium dokumentów musi być wyposaŝony w moduł dla systemu MS Windows umoŝliwiający bezpośredni dostęp do repozytorium dokumentów z aplikacji pakietu MS Office i Outlook. Pytania: a. Na czym ma polegać bezpośredni dostęp do dokumentów? Odpowiedź: Dla oprogramowania MS Office (Excel, Word, Powerpoint) odpowiedzi udzielono w ramach pytania 2). b. Czy wystarczającym do spełnienia wymagania będzie moduł udostępniający zawartość repozytorium za pomocą Microsoft Explorer, w celu np.: załączenia dokumentu jako załącznik do a? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje moŝliwości swobodnego przenoszenia (wykorzystując funkcje Drag&Drop) pomiędzy folderami MS Outlook (zarówno prywatnymi jak i publicznymi) a repozytorium dokumentów. Repozytorium ma zapewniać prezentację tak przeniesionych obiektów programu MS Outlook wraz załącznikami za pomocą standardowych przeglądarek WWW przez komputery nie wyposaŝone w oprogramowanie MS Outlook Repozytorium dokumentów musi udostępniać narzędzie do budowy serwisów internetowych. Pytania: a. Czy Zamawiający ma tu na myśli CMS do budowania podstron? Odpowiedź: Tak. W zakresie podstron oraz dynamicznego wypełniania treścią. b. Czy wymaganie to dotyczy systemu obiegu dokumentów? Odpowiedź: Wymaganie nie dotyczy systemu obiegu dokumentów Repozytorium dokumentów musi umoŝliwiać publikację treści na stronach WWW, pobieranych bezpośrednio z dokumentów MS Office, nadając im zdefiniowany, jednolity dla danej części serwisu styl i format.

7 a. Czy chodzi o moŝliwość wklejania tekstu do portalu w edytorze WYSIWYG z zachowaniem formatowania? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Ŝe system będzie poprawnie akceptował fragmenty dokumentów MS Word wklejone poprzez clipboard systemu Windows do edytora treści, jak równieŝ automatyczne prezentowanie kompletnych dokumentów MS Word w postaci HTML jako integralne fragmenty portalu. 20. W związku z wymaganiem aby przedmiot zamówienia wykonać do dnia 20 grudnia 2010 roku, zwracamy uwagę, Ŝe termin ten jest niezwykle krótki i w praktyce uniemoŝliwia wykonanie zamówienia w terminie. Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz rozstrzygnięcia postępowania, na jego realizację wykonawca miałby zaledwie dwa lub trzy tygodnie. Wszyscy obecni na rynku producenci sprzętu wymagają ze względów logistycznych złoŝenia zamówienia na dostawy duŝo wcześniej, co powoduje iŝ wykonawca nie ma szans zrealizować dostawy w tym terminie. Jednocześnie wymagany termin waŝności oferty wynoszący 60 dni daleko wykracza poza ten termin. Czy zamieszczony w SIWZ termin wykonania zamówienia wynika z oczywistego błędu pisarskiego? JeŜeli ww. termin nie jest oczywistym błędem pisarskim prosimy o wyjaśnienie powodu takiego określenia terminu wykonania zamówienia przez Zamawiającego. Wskazujemy jednocześnie, Ŝe tak krótki termin wykonania zamówienia moŝe wpłynąć na jakość wykonanych prac. Odpowiedź: Decyzja w sprawie przedłuŝenia terminu realizacji zamówienie zostanie podjęta po otrzymaniu informacji o decyzji Instytucji Zamawiającej oraz uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia złoŝonych odwołań do KIO. 21. W związku z zapisem "Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany w lokalizacjach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego - /załącznik nr 2 do projektu umowy/." prosimy o udostępnienie treści tego załącznika tj. listy lokalizacji z przypisaniem jaki sprzęt i jakie oprogramowanie powinno zostać dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane w danej lokalizacji. Odpowiedź: Lista została dołączona do dokumentacji przetargowej na stronie BIP Województwa Łódzkiego. 22. W załączniku nr. 1 do SIWZ, w opisie zadania II znalazły się następujące pozycje: 1. Serwer relacyjnej bazy danych typ A 2szt 2. Serwer relacyjnej bazy danych typ B 2szt 3. Serwer portalu wielofunkcyjnego 1szt 4. Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą, oprogramowaniem i kopiami zapasowymi 2szt 5. System antywirusowy dla serwerów RPWŁ 1szt 6. Oprogramowania do modelowania graficznego 1szt 7. Oprogramowanie Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego 1szt Jednocześnie na stronach Opisu Przedmiotu Zamówienia, gdzie znajduje się szczegółowy opis składników zadania II znajdują się następujące elementy: 1. Wymagania dotyczące środowiska portalowego 2. Wymagania dla środowiska aplikacyjnego: 3. Specyfikacja licencji bazy danych 4. Wymagania dla infrastruktury cache 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by razem z Portalem dostarczona została funkcjonalność usługi podpisywania UPO przy uŝyciu sprzętowego modułu kryptograficznego (HSM)

8 6. Wykonawca w cenie oferty przekaŝe Zamawiającemu prawa do dysponowania kodem źródłowym oprogramowania narzędziowego. W związku z powyŝszym prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy tabelą ze strony 21 a opisem na stronach 67-81, w szczególności poprzez: a. wskazanie, które wymagania odnoszą się do serwera relacyjnej bazy danych typ A Odpowiedź: Na stronie 75 SIWZ opisane są wymagania dot. baz danych tj. bazy danych Oracle Standard Edition lub równowaŝnej spełniającej poniŝsze kryteria na procesor (ang. CPU), wraz z 12 miesięczną asystą techniczną i konserwacją producenta bazy danych b. wskazanie, które wymaganie odnoszą się do serwera relacyjnej bazy danych typ B Odpowiedź: Jak wyŝej c. potwierdzenie czy wymagania opisane w punkcie "Wymagania dotyczące środowiska portalowego" na stronach odnoszą się do serwera portalu wielofunkcyjnego Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przekazania praw do dysponowania WYŁACZNIE kodem oprogramowania WYTWORZONEGO w ramach niniejszego postępowania d. wskazania wymagań dla "Oprogramowania do zarządzania infrastrukturą, oprogramowaniem i kopiami zapasowymi" Odpowiedź: Wymagania te są opisane na stronie 60 pkt 17 ( zarządzanie kopiami zapasowymi ) oraz na stronie 45 pkt 10 (zarządzanie infrastrukturą ) SIWZ e. wskazania wymagań dla "System antywirusowy dla serwerów RPWŁ" Odpowiedź: Pakiet antywirusowy dla serwera portalu wielofunkcyjnego musi spełniać następujące cechy, bez konieczności stosowania innych produktów: 1. Ochrona przez zagroŝeniami typu wirusy, robaki, Trojany, rootkity, ataki typu phishing czy exploity zero-day. 2. Licencjonowanie dla nielimitowanej liczby uŝytkowników portalu. 3. Licencjonowanie w postaci miesięcznej subskrypcji na kaŝdy serwer portalu z zapewnieniem subskrypcji na pięć lata od podpisania umowy. 4. Zastosowanie kilku skanerów antywirusowych róŝnych producentów na jednej platformie. 5. MoŜliwość wyboru aktywnych silników skanujących. 6. Pakiet ma wykorzystywać platformę skanowania, dzięki której dostawcy zabezpieczeń stosować mogą technologię minifiltrów, skanujących w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dzięki uŝyciu technologii minifiltrów, system ma wykrywać wirusy, oprogramowanie szpiegowskie i inne pliki przed ich uruchomieniem, dając dzięki temu wydajną ochronę przed wieloma zagroŝeniami, a jednocześnie minimalizując zaangaŝowanie uŝytkownika końcowego. 7. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ma uŝywać zaawansowanych technologii wykrywania, takich jak analiza statyczna, emulacja, heurystyka i tunelowanie w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania i ochrony systemu. PoniewaŜ zagroŝenia stają się coraz bardziej złoŝone, waŝne jest, aby zapewnić nie tylko oczyszczenie systemu, ale równieŝ poprawne jego funkcjonowanie po usunięciu złośliwego oprogramowania. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem w systemie ma zawierać zaawansowane technologie oczyszczania, pomagające przywrócić poprawny stan systemu po usunięciu złośliwego oprogramowania.

9 8. Pakiet ma pozwalać na uproszczoną administrację przy uŝyciu systemu centralnego zarządzania, dzięki czemu moŝliwa będzie wydajna ochrona portali przy uŝyciu jednej, prostej w obsłudze konsoli administracyjnej. 9. Generowanie alertów dla waŝnych zdarzeń, takich jak atak złośliwego oprogramowania czy niepowodzenie próby usunięcia zagroŝenia. 10. Tworzenie szczegółowych raportów zabezpieczeń systemów IT o określonych priorytetach, dzięki którym uŝytkownik moŝe wykrywać i kontrolować zagroŝenia lub słabe punkty zabezpieczeń. Raporty mają obejmować nie tylko takie informacje, jak ilość ataków wirusów, ale wszystkie aspekty infrastruktury IT, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo naszej firmy (np. ilość komputerów z wygasającymi hasłami, ilość maszyn, na których jest zainstalowane konto gościa, itd.). 11. Pakiet ma umoŝliwiać zdefiniowanie jednej zasady konfigurującej technologie antyszpiegowskie, antywirusowe i technologie monitorowania stanu jednego lub wielu chronionych komputerów. Zasady obejmują równieŝ ustawienia poziomów alertów, które moŝna konfigurować, aby określić rodzaje alertów i zdarzeń generowanych przez róŝne grupy chronionych komputerów oraz warunki ich zgłaszania. 12. System ochrony musi być zoptymalizowany pod kątem konfiguracji ustawień agenta zabezpieczeń przy uŝyciu Zasad Grupy usługi LDAP oraz dystrybucji aktualizacji definicji. 13. MoŜliwość natywnego współdziałania z systemami typu rights-management 14. MoŜliwość filtrowania i blokowania zabronionych przez polityki treści czy słów kluczowych. f. wskazania wymagań dla "Oprogramowania do modelowania graficznego" Odpowiedź: Pakiet musi zapewniać bez uŝycia dodatkowych produktów narzędzia do graficznego modelowania w postaci wektorowej: procesów biznesowych, procesów obiegu informacji, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, harmonogramów, spełniające następujące wymagania: 1. MoŜliwość otwierania i przeglądania rysunków przy uŝyciu bezpłatnie dostępnego narzędzia. 2. MoŜliwość importu i eksportu do formatu plików zgodnych z AutoCad. 3. MoŜliwość graficznego obrazowania i analizowania danych pobieranych z plików xls i xlsx, baz danych dostępnych przez ODBC na diagramach. 4. MoŜliwość budowy diagramów przestawnych, które są kolekcją kształtów uporządkowanych w strukturę drzewa, która pomaga analizować dane i podsumowywać je w zrozumiałym formacie wizualnym. Taki diagram zaczyna się od kształtu nazywanego węzłem najwyŝszego poziomu, który zawiera informacje zaimportowane z arkusza, tabeli, widoku lub modułu. Węzeł najwyŝszego poziomu moŝna podzielić na poziom węzłów podrzędnych, aby dane moŝna było wyświetlać w róŝny sposób. 5. Udostępnianie gotowych szablonów słuŝących do wizualizowania i usprawniania procesów biznesowych, śledzenia projektów i zasobów, układania schematów organizacji, mapowania sieci, tworzenia diagramów obszarów budowy i optymalizacji systemów. Wymagane są szablony graficznego modelowania w postaci wektorowej: procesów biznesowych, procesów obiegu informacji, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, harmonogramów. 6. Funkcja autołączenia, która automatycznie łączy kształty, równomiernie je rozmieszcza i wyrównuje do załoŝonej siatki. Przenoszenie połączonych

10 kształtów nie rozłącza ich, tylko powoduje automatyczne wytyczenie nowej trasy łącznika między nimi. 7. Połączenie diagramów z danymi umoŝliwiające uzyskanie obrazu procesu, projektu lub systemupozwalające na identyfikowanie kluczowych trendów, problemów i wyjątków, a następnie określanie właściwego sposobu postępowania. 8. Narzędzie weryfikacji diagramów, wykrywające częste błędy i sprawdzające logikę biznesową. 9. Uproszczenie złoŝonych, rozbudowanych diagramów za pomocą podprocesów i kontenerów, dzięki którym moŝna pogrupować obiekty powiązane ze sobą logicznie, lub wizualnie. Pakiet musi udostępniać mechanizm, w którym podprocesy (mini diagramy na osobnych stronach) połączone są z kształtami w diagramie podstawowym i pozwalają na szybkie uszczegółowienie lub uogólnienie widoku. 10. Graficzne raporty z informacjami o projektach do wizualizacji kompleksowych informacji o projektach. UmoŜliwienie generowania raportów, które pozwalają śledzić informacje o zadaniach, właścicielach, rolach i obowiązkach dotyczących projektów, a takŝe przedstawiają złoŝone struktury własności w projekcie. MoŜliwość automatycznego modyfikowania raportów w miarę zmian informacji o projektach. 11. potwierdzenia czy wymagania dla "Oprogramowanie Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego" są to wymagania opisane w zakresie punktu "Wymagania dla środowiska aplikacyjnego" Odpowiedź: Tak 12. wyjaśnienia do czego odnoszą się "Wymagania dla infrastruktury cache" opisane na stronach Odpowiedź: Wymagania dotyczą oczekiwanej przez Zamawiającego infrastruktury cache. 23. Zamawiający zawarł wymaganie"5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by razem z Portalem dostarczona została funkcjonalność usługi podpisywania UPO przy uŝyciu sprzętowego modułu kryptograficznego (HSM)" prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia i instalacji w siedzibie zamawiającego modułu HSM wraz z oprogramowaniem świadczącym przez webservice usługę UPO? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia i instalacji w siedzibie zamawiającego modułu HSM wraz z oprogramowaniem świadczącym przez webservice usługę UPO. 24. Prosimy o wyjaśnienie zapisu "6. Wykonawca w cenie oferty przekaŝe Zamawiającemu prawa do dysponowania kodem źródłowym oprogramowania narzędziowego.", w szczególności prosimy o zdefinowanie co Zamawiający rozumie przez oprogramowanie narzędziowe. Zwracamy uwagę, Ŝe przedmiotem zamówienia jest między innymi dostawa oprogramowania komercyjnego, w odniesieniu do którego nie ma moŝliwości przekazania Zamawiającemu praw do dysponowania kodem źródłowym. Odpowiedź: Pod nazwą oprogramowanie narzędziowe zamawiający rozumie rozwiązania informatyczne pisane wyłącznie pod niniejsze zamówienie. 25. W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 131 serwerów typ C, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 133 serwerów typ C, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to 131

11 26. W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 87 serwerów typ D, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 88 serwerów typ D, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 218 systemów operacyjnych, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 221 systemów operacyjnych, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Prosimy takŝe o wskazanie w którym miejscu opisane zostały wymagania dla systemów operacyjnych. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 110 urządzeń do backupu typ B, jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 22 urządzeń do backupu typ B, prosimy o wyjaśnienie, która liczba jest poprawna. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to W tabeli na str. 24 wymieniono liczbę 110 "Oprogramowanie wsp backup", jednocześnie na stronie 103 wymieniono liczbę 110 "Oprogramowanie wspomagające backup Typ B", prosimy o potwierdzenie czy obie te pozycje oznaczają to samo oprogramowanie. Odpowiedź: Prawidłowa liczba to 110 obie pozycje oznaczają to samo oprogramowanie. 30. Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się wymagania dla "Serwer relacyjnej bazy danych typ III" w liczbie 131 licencji wymienionych na stronie 25. Odpowiedź: Wymagania znajdują się w dokumencie SIWZ na stronie pod nazwą Specyfikacja serwera typu C. 31. Prosimy o wyjaśnienie, co oznaczają liczby zawarte w tabeli na stronie 25 dotyczące pozycji: Typ A - z obsługi SOD, Typ B - z administrowania SOD, Typ C - z integracji obiegu dokumentów z RPWŁ, Typ D - z administrowania RPWŁ. Odpowiedź: Typ A - z obsługi SOD szkolenie z zakresu obsługi/uŝytkowania elektronicznego obiegu dokumentów szkolenie dla uŝytkowników Typ B - z administrowania SOD - szkolenie z zakresu administracji systemem elektronicznego obiegu dokumentów szkolenie dla administratorów Typ C - z integracji obiegu dokumentów z RPWŁ szkolenie dla przedstawicieli Partnerów integrujących się z RPWŁ (Partnerzy posiadają juŝ własne systemy) Typ D - z administrowania RPWŁ szkolenia z zakresu administracji systemem RPWŁ 32. Zwracamy uwagę, Ŝe zapisy tabeli na stronie 25 dotyczącej elementów zadania 6 są niespójne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia odnoszącymi się do zadania 6 na stronach W związku z powyŝszym prosimy o wyjaśnienie jakie elementy szkoleń powinny odnosić się do kaŝdej z pozycji wymienionych w zakresie zadania 6 w tabeli na stronie 25. Odpowiedź: Opis szkolenia na stronach dotyczy szkoleń typu A Dla szkoleń typu B,C,D Zamawiający wymaga by szkolenia były przeprowadzone: 1.1. w Łodzi, 1.2. grupy szkoleniowe nie mogą być większe niŝ 12 osób, 1.3. w formie ćwiczeń oraz warsztatów na stanowiskach przy komputerach (jeden uczestnik przy komputerze) z zainstalowanym oprogramowaniem w wersji szkoleniowej dostarczonym przez Wykonawcę,

12 1.4. kaŝdy uczestnik szkolenia musi otrzymać materiały szkoleniowe w postaci papierowej i elektronicznej, 1.5. zapewnienie sal, sprzętu komputerowego, oprogramowania, rzutnika oraz innych urządzeń i wyposaŝenia koniecznych do przeprowadzenia szkolenia, leŝy po stronie Wykonawcy, 1.6. w trakcie zajęć posługiwać się przykładami problemów, z którymi uczestnicy szkolenia spotykają się w codziennej pracy, Wymagane jest, by w ofercie Wykonawca opisał proponowany program szkoleniowy, w którym uwzględni opisane wyŝej wymagania oraz podział na moduły tematyczne, zakres tematyczny modułów szkoleniowych, czas trwania. 33. Dotyczy: Punkt "RouterP2: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 1000GEthernet w formacie SFP" W związku z tym, Ŝe nie istnieje obecnie na rynku technologia 1000GEthernet, prosimy o zmianę wymagań i dostosowanie ich do obecnych moŝliwości technicznych. Proponujemy nadanie punktowi "RouterP2" brzmienia: "Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP" Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę brzmienia punktu RouterP2.Punkt po zmianie otrzymuje brzmienie: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP. 34. Dotyczy: Punkt: "RouterLB23, Dodatkowe: aktualizacja oprogramowania przez okres 60 miesięcy serwis przez co najmniej 60 miesięcy, typu on-site, reakcja telefoniczna serwisu oraz naprawa/wymiana w następny dzień roboczy aktualizacja systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom [IDS/IPS], antywirusa [AV] oraz Web Content Filtering [WCF] przez okres co najmniej 60 miesięcy " Opis taki wskazuje na to, Ŝe urządzenie o funkcji "akcelerator SSL" powinno posiadać równieŝ funkcje zaawansowanego firewalla sprzętowego. Czy w związku z tym, Ŝe w ramach niniejszego postępowania, Wykonawca dostarczy firewall sprzętowy, Zamawiajacy dopuści urządzenia "Moduł typu Load Balancing", które nie będą realizowały funkcji IDS/IPS, AV, WCF? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie Moduł typu Load Balancing realizowało funkcji IDS/IPS, AV, Web Content Filtering. 35. Dotyczy: Punkt: "RouterLB19 2 (dwa) redundantne zasilacze o sprawności min. 90%, HOT-SWAP" oraz punkt: "RouterLB20 Zasilanie: Max moc zasilania: nie większa, niŝ 300 W / na 1 zasilacz" oraz punkt: "RouterLB21 Wydzielania ciepła Max. 563BTU/h" Czy podane parametry (moc, maksymalne wydzielanie ciepła), mają zostać spełnione wg. pomiarów wykonywanych z zasilaniem z sieci Europejskiej (230V) czy Amerykańskiej (110V)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposaŝonego w zasilacze 230V. Zamawiający oczekuje spełnienia powyŝszych parametrów uwzględniając instalację elektryczną z zasilaniem 230V. Zamawiający zaakceptuje równieŝ urządzenia spełniające powyŝsze wymagania dotyczące mocy oraz maksymalnego wydzielenia ciepła uwzględniając instalację elektryczną z zasilaniem 110V. 36. Dotyczy: Punkt: "RouterLB21 Wydzielania ciepła Max. 563BTU/h"

13 Prosimy o określenie, czy maksymalne wydzielane ciepło ma być tak określone dla urządzenia z zamontowanym jednym, czy dwoma zasilaczami. Odpowiedź: Maksymalne wydzielane ciepło 563 BTU/h dotyczy pojedynczego zasilacza. 37. Dotyczy: Punkt: "RouterLB10 Zaawansowany routing" Co zamawiający rozumie poprzez "zaawansowany routing"? Prosimy o określenie protokołów, jakie mają być wspierane przez urządzenie (np. RIP, OSPF, BGP, ISIS). Odpowiedź: Zamawiający poprzez pojęcie zaawansowanego routingu oczekuje aby zaproponowane rozwiązanie umoŝliwiało obsługę co najmniej protokołów BGP, RIPv1, RIPv2, OSPF. 38. Dotyczy: "Wydajność serwera określona dla 2-ch procesorów osiągająca w testach wydajnościowych SPECint_rate_2006 min. [...]" Prosimy o wskazanie, która metryka testów SPECint_rate_2006 ma spełniać podane minimum (result, czy baseline). Odpowiedź: Pozycja Base w kolumnie Results. 39. Dotyczy: Specyfikacja serwera typ A, typ B: "dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60" Jako, Ŝe nie jest moŝliwe skonfigurowanie dysków do jednoczesnej pracy we wszystkich wskazanych trybach RAID, prosimy o wskazanie oczekiwanej konfiguracji RAID w dostarczanym rozwiązaniu. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia Oferentowi wybór konfiguracji RAID, jednocześnie wymagając zastosowania jednej z wymienionej listy. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej technologii zabezpieczania danych. 40. Dotyczy: "SERTYPA11: Interfejsy sieciowe: 2 karty sieciowe cztero-portowe typu Ethernet 10/100/1000,1 karta Ethernet 10/100/1000 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania" oraz "SERTYPA17 Zarządzanie: [...] Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania" W związku z tym, Ŝe obydwa zapisy się wykluczają, prosimy o określenie typu interfejsu sieciowego dla kontrolera zdalnego zarządzania. Proponujemy, aby nadać punktowi "SERTYPA11" brzmienie: "Interfejsy sieciowe: 2 karty sieciowe cztero-portowe typu Ethernet 10/100/1000,1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania". Odpowiedź: Zapisy nie wykluczają się. Pozycja SERTYPA11 dotyczy rozwiązania sprzętowego a SERTYPA17 dotyczy sposobu organizacji zarządzania. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu na: Interfejsy sieciowe: 2 karty sieciowe cztero-portowe typu Ethernet 10/100/1000 w tym 1 karta Ethernet 10/100/1000 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania" 41. Dotyczy: SERTYPA10 oraz SERTYPB9: Karta graficzna: SVGA - zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią min. 8 MB na płycie głównej

14 Prosimy o uzasadnienie takiego wymagania. Moduł zarządzania nie słuŝy do wyświetlania obrazu, nie istnieje więc uzasadnienie integrowania wraz z nim karty graficznej. Co więcej, w punkcie SERTYPA17 oraz SERTYPB16 Zamawiający podał: "Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania", czym słusznie podkreślił, Ŝe do komunikacji z zewnątrz z modułem zarządzania stosuje się port RJ-45 i z jego pośrednictwem moŝna przechwycić konsolę tekstową (oraz graficzną po rozszerzeniu funkcji modułu). Zwracamy się więc z prośbą o wykreślenie wymagania integrazji karty SVGA z modułem zarządzania, nadając punktom SERTYPA10 oraz SERTYPB9 brzmienie: "Karta graficzna: SVGA - zintegrowana z płytą główną, z pamięcią min. 8 MB na płycie głównej" Odpowiedź: Zmiana zapisu na: Karta graficzna: SVGA - zintegrowana z płytą główną, z pamięcią min. 8 MB na płycie głównej 42. Dotyczy: SERTYPA8, SERTYPB8: Napęd optyczny DVD- RW wewnętrzny W związku z tym, Ŝe Zamawiający oczekuje serwera posiadającego duŝą ilość zatok dyskowych (co za tym idzie zajmujących duŝo miejsca w obudowie), jak równieŝ ze względu na to, Ŝe moduły zarządzania dostarczonych serwerów pozwolą na uŝywanie wirtualnych napędów optycznych, zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający sopuści serwery wyposaŝone w zewnętrzne napędy optyczne, lub serwery niewyposaŝone w napędy optyczne Odpowiedź: Wymagany jest napęd optyczny w wyposaŝeniu serwera. Zamawiający wymaga napędu optycznego w wyposaŝeniu serwera, dopuszcza zastosowanie napędu zewnętrznego. 43. Dotyczy: Punkt "RouterP2: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 1000GEthernet w formacie SFP" W związku z tym, Ŝe nie istnieje obecnie na rynku technologia nazwana 1000GEthernet, prosimy o zmianę wymagań i dostosowanie ich do obecnych moŝliwości technicznych. Proponujemy nadanie punktowi "RouterP2" brzmienia: "Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP" Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę brzmienia punktu RouterP2.Punkt po zmianie otrzymuje brzmienie: Przełącznik musi umoŝliwiać instalację modułów 10GEthernet w formacie SFP Definiowanie procedur obiegu spraw specjalnych, np. rejestracja skarg i wniosków, oraz wydzielenie dla nich rejestrów, np.: 1. rejestr skarg i wniosków, 2. rejestr aktów wewnętrznych, 3. rejestr wydawanych upowaŝnień i pełnomocnictw, 4. rejestr wniosków i opinii z moŝliwością udostępniania wybranych dokumentów u Zamawiającego lub ich publikacją w BIP. Czy wymienione przykładowe procedury mają być dostępne w Systemie na dzień składania oferty? Odpowiedź: Przedstawione procedury obsługi klienta mają być dostępne na dzień odbioru systemu. 45. Zamawiający wymaga uruchomienia 6 usług administracyjno-biznesowych (3 dla przedsiębiorców i 3 dla obywateli): zamówienia publiczne, zezwolenia i certyfikaty, rejestracja działalności gospodarczej, usługi związane z zameldowaniem, usługi związane z wydaniem aktu urodzenia, zgonu i zawarcia związku małŝeńskiego, świadczenia społeczne. Pytania:

15 a. W jakim zakresie wymienione usługi mają być implementowane w systemie obiegu dokumentów? Odpowiedź: W pełnym zakresie od złoŝenia wniosku do wydania decyzji. b. Czy wymienione usługi mają być uruchomione w Portalu? Odpowiedź: Usługi mają być uruchomione na platformie obiegu dokumentów. W zakresie komunikacji z klientem urzędu będzie wykorzystywany portal i w zakresie wymaganym poprawną komunikacją uruchomienie moŝe obejmować elementy portalu. c. Czy wystarczającym do spełnienia powyŝszego wymagania będzie uruchomienie wymienionych usług na zintegrowanej z systemem obiegu dokumentów platformie epuap? Odpowiedź: Tak, pod warunkiem Ŝe platforma epuap będzie dostępna dla wszystkich uŝytkowników systemu obiegu dokumentów a wyniki będą publikowane za pośrednictwem portalu dla klientów urzędu rozproszoną rejestrację dokumentów, moŝliwość jednoczesnego wykorzystania wielu Kancelarii i wielu punktów digitalizacji w systemie rozproszonym (MFP poza siecią lokalną dla systemu) a. Proszę o rozwinięcie skrótu MFP. Czy powyŝsze wymaganie dotyczy Multi Function Printer? Odpowiedź: Skrót MFP dotyczy urządzenia drukująco-kopiującego wyposaŝonego w funkcję skanowania do zasobu sieciowego i Przedmiot Zamówienia stanowi dostawa licencji i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego 3101 licencji dla uŝytkowników systemu. a. Prosimy o wskazanie, jakie ilości licencji są przypisane do kaŝdego z Partnerów Projektu? Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ w specyfikacji Zadanie nr 5 - Oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów w paragrafie Wymagania w zakresie licencji: punkt 8 wymaga Dostarczone licencje muszą umoŝliwić swobodny podział pomiędzy 110 Jednostkami Samorządu Terytorialnego a zwłaszcza swobodny podział pomiędzy jednostkami, przenoszenie licencji oraz aktywację lub dezaktywację uŝytkowników w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. 48. W jaki sposób portal regionalny będzie zintegrowany z systemem informatycznym Zamawiającego, proszę wymienić wszystkie interfejsy, które będą stosowane w tej integracji, zarówno istniejące obecnie lub projektowane do uruchomienia w trakcie realizacji projektu, a takŝe takie które wykonawca będzie musiał zaprojektować i uruchomić w ramach realizacji zamówienia? Odpowiedź: Analiza zasobów zamawiającego i Partnerów powinna być przedmiotem analizy przedwdroŝeniowej. 49. W jaki sposób rozwiązanie dostarczone przez Zamawiającego zostanie zintegrowane z systemami informatycznymi partnerów projektu? Odpowiedź: Zamawiający dąŝy do centralizacji infrastruktury sprzętowej i programowej. W tym celu udostępni Partnerom projektu odpowiednie interfejsy do zarządzania informacją unikając w ten sposób kosztownej integracji z infrastrukturami zewnętrznymi. Takie działanie pozwoli z jednej strony zoptymalizować koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sprzętowej i programowej, z

16 drugiej strony pozwoli wypracować właściwe standardy postępowania poprzez zunifikowanie procesu zarządzania i publikacji informacji 50. W jakich lokalizacjach mają zostać rozmieszczone poszczególne komponenty systemu? Prosimy o szczegółowe określenie w szczególności jakie komponenty oprogramowania maja się znaleźć na poszczególnych serwerach i gdzie te serwery zostaną zlokalizowane? Odpowiedź: Wszystkie komponenty oprogramowania Zamawiający planuje umieścić w ramach jednej lokalizacji. Są to kolejno: moduły repozytorium dokumentów z funkcją elektronicznego obiegu dokumentów, moduły relacyjnej bazy danych, moduły portalu zewnętrznego wraz ze środowiskiem aplikacyjnym oraz moduły oprogramowania zarządzającego. 51. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją JSR168 (Portlet Specification)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Specyfikacja JSR168 (specyfikacja portletowa) jest obowiązującym standardem w zakresie tworzenia i uruchamiania aplikacji portletowych w środowisku portalowym. Zapewnia standaryzację wytwarzania aplikacji portalowych i jest wspierana przez wiele komercyjnych i niekomercyjnych platform portalowych. Standaryzacja tworzenia i rozwijania środowiska portalowego ma dla Zamawiającego kluczowe znaczenia ze względu na etapowość i charakter projektu. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe Zamawiający wymaga takŝe spełnienia specyfikacji JSR286 (specyfikacja portletowa w wersji 2). Tak samo i w tym przypadku specyfikację tą spełnia wiele nowoczesnych platform portalowych w wydaniu zarówno open source jak i w wydaniu komercyjnym. Z uwagi na szerokie wsparcie na rynku powyŝej wymienionych 2 specyfikacji (standardów) dotyczących tworzenia i rozwijania aplikacji portletowych przez wiele platform portalowych oraz w celu uniknięcia róŝnorodności technologicznej i trudności w utrzymaniu niejednolitej infrastruktury Zamawiający nie planuje dopuszczenia innych standardów w zakresie tworzenia i rozwijania platformy portalowej. 52. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją JSR 127 (JSF) czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego standardu pod warunkiem zgodności ze specyfikacjami portletowymi (czyli zgodności ze standardami w zakresie tworzenia i uruchamiania aplikacji w środowiskach portalowych, kolejno JSR 168 oraz JSR 286). 53. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją JSR286 (Portlet Specification v2)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie. Czy zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Odpowiedz została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.

17 54. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze specyfikacją WSRP (Web Services for Remote Portlets)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Standard WSRP stanowi jedną z metod integracji środowisk portalowych w zakresie umieszczania i publikowania aplikacji portletowych. Charakter i etapowość projektu oraz wiele potencjalnie współpracujących partnerów projektu wymusza wprowadzenie standardu umoŝliwiającego łatwe publikowanie aplikacji portletowych osadzonych w zewnętrznych środowiskach portalowych oraz łatwe publikowanie aplikacji portalowych osadzonych w przedmiotowym systemie i publikowanych w zewnętrznych środowiskach portalowych. Korzyści płynące dla Zamawiającego z tytułu wprowadzenia takiego standardu to niŝsze koszty wdraŝania i utrzymania aplikacji portalowych oraz określony standard komunikacji pomiędzy wieloma środowiskami portalowymi powodujący zmniejszenie nakładu pracy i kosztów związanych z integracją wielu środowisk (Zamawiającego i partnerów projektu). Z uwagi na szerokie wsparcie na rynku dla tego standardu wśród dostawców platform portalowych zarówno typu open source jak i komercyjnych Zamawiający uznał za wskazane Ŝądanie zgodności z tym standardem. 55. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności ze JSR170 (Java Content Repository)? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Zamawiający Ŝąda zgodności z JSR170 w celu określenia standardu połączenia środowiska portalowego z platformą do zarządzania informacją w portalu (repozytorium treści umieszczanej w portalu). Określenie tego standardu pozwoli Zamawiającemu uniknąć wysokich kosztów integracji systemów. Z uwagi na szerokie wsparcie na rynku dla tego standardu wśród dostawców platform portalowych zarówno typu open source jak i komercyjnych Zamawiający uznał za wskazane Ŝądanie zgodności z tym standardem. 56. W jaki sposób został zmierzony ruch dotyczący obecnego serwisu informacyjnego Zamawiającego (Str. 71 SIWZ)? Jakie wyniki zostały uzyskane w trakcie tych pomiarów? W jaki sposób, przez porównanie np. z innymi serwisami, Zamawiający doszedł do wniosku, Ŝe ruch w jego serwisie jest ponadprzeciętny? Dlaczego Zamawiający wykluczył zastosowanie rozwiązań portalowych zawierających integralny mechanizm cache? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie takiego rozwiązania? Odpowiedź: Ruch został zmierzony poprzez zliczenie liczby Ŝądań http płynących do aktualnie eksploatowanej witryny informacyjnej w określonej jednostce czasu. Duze znaczenie ma teŝ fakt, Ŝe po wdroŝeniu przedmiotowego systemu Zamawiający spodziewa się większego ruchu w związku z bardziej rozbudowaną funkcjonalnością i większą liczba usług publikowanych dla odbiorców przedmiotowego systemu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania portalowe zawierające integralny mechanizm cache pod warunkami określonym w punkcie 28. Szczególne znaczenie dla Zamawiającego ma moŝliwość wyizolowania danych sesji uŝytkownika z podstawowego procesu maszyny wirtualnej środowiska aplikacyjnego w ramach którego osadzony jest moduł portalu.

18 57. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z Java Enterprise Edition 5? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Standardy te są w stanie spełnić zarówno produkty firm komercyjnych jak i produkty pochodzące z projektów open source owych. Dostępność na rynku wielu alternatywnych, równowaŝnych technologicznie rozwiązań serwerów aplikacji oraz aplikacji portalowych wykonanych w technologii Java pozwala zachować Zamawiającemu neutralność technologiczną oraz dopuścić wiele alternatywnych rozwiązań wykonanych w tym standardzie. Jednocześnie tak wyspecyfikowana technologia gwarantuje Zamawiającemu otwartość na róŝne technologie związane ze sprzętem (róŝne platformy sprzętowe, x86,x64, RISC), róŝne technologie systemu operacyjnego (MS Windows, Linux, UNIX) oraz róŝne środowiska aplikacyjne zgodne z tym standardem. Jednocześnie przy zachowaniu jednolitości infrastruktury w zakresie standardu wytwarzania aplikacji Zamawiający nie uzaleŝnia się od jednego dostawcy, co ma dla Zamawiającego istotne znaczenie z punktu widzenia skali projektu. 58. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z EJB 3.0 oraz Spring Framework? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Skoro Zamawiający Ŝąda środowiska aplikacyjnego zgodnego z technologią Java, zaleŝy Zamawiającemu na dostarczeniu środowiska Java zgodnego z najnowszymi standardami, tak aby mieć do dyspozycji całe instrumentarium technologii Java. Przedmiotowa specyfikacja jest implementowana w szerokim zakresie dostępnych platform aplikacyjnych zgodnych z technologią Java. 59. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z JDBC? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Skoro Zamawiający Ŝąda środowiska aplikacyjnego zgodnego z technologią Java, zaleŝy Zamawiającemu na dostarczeniu środowiska Java zgodnego z najnowszymi standardami, tak aby mieć do dyspozycji całe instrumentarium technologii Java. Przedmiotowa specyfikacja jest implementowana w szerokim zakresie dostępnych platform aplikacyjnych zgodnych z technologią Java. 60. Z jakich powodów Zamawiający Ŝąda zgodności z JMS? Czy przemawiają za tym względy zgodności z innym stosowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem? JeŜeli tak to jakim i w jakim zakresie? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie produktu spełniającego równowaŝną specyfikację? Odpowiedź: Skoro Zamawiający Ŝąda środowiska aplikacyjnego zgodnego z technologią Java, zaleŝy Zamawiającemu na dostarczeniu środowiska Java zgodnego z najnowszymi standardami, tak aby mieć do dyspozycji całe instrumentarium technologii Java. Przedmiotowa specyfikacja jest implementowana w szerokim zakresie dostępnych platform aplikacyjnych zgodnych z technologią Java.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia...

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... Warszawa, 2010-03-26 Zatwierdzam:... Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt: Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo