Inteligentny system przyjazny dla instalatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentny system przyjazny dla instalatora"

Transkrypt

1 Inteligentny system przyjazny dla instalatora Polska Projektowa

2 Dokumentacja dla instalatorów Spis treści 1. Ogólny opis budowy systemu Jednostka Centralna Moduły... 3 a. Moduły wejściowe (sensory)... 4 b. Moduły wyjściowe (aktory) Panele sterujące Magistrala komunikacyjna Elementy pomocnicze Jak planowad instalację DARIN Różnice pomiędzy instalacją tradycyjną a inteligentną Zasady prowadzenia i łączenia magistrali DARIN Podłączanie i użytkowanie modułów Moduł ściemniacza 230V - podwójny, podtynkowy (DARIN DA02) Moduł rolet 230V pojedynczy, podtynkowy (DARIN SC01) Moduł przekaźników 8A - podwójny, podtynkowy (DARIN BR02) Moduł dwóch przekaźników (DARIN MR02) Konwerter magistrali (DARIN BC01) Moduł wejśd/wyjśd binarnych (DARIN IO22) Moduł wejśd binarnych (DARIN IO40) Moduł 4 wyjśd triakowych (DARIN TR04) Moduł sterownika bramy (DARIN GC01) Moduł przycisku podwójnego (DARIN TB02) Moduł przycisku pojedynczego (DARIN TC01) Moduł przycisków klasycznych (DARIN CB04) Moduł ściemniacza LED potrójny, podtynkowy (DARIN DL03) Moduł oświetlenia RGB (DARIN CC01) Moduł czujnika temperatury (DARIN TS02) Moduł czujnika temperatury i jasności (DARIN TL11) Moduł czujnika jasności (DARIN LS02) Moduł czujnika ruchu (DARIN MS01)

3 System DARIN - Po prostu inteligentny 1. Ogólny opis budowy systemu System DARIN jest systemem o architekturze rozproszonej. Oznacza to, iż poszczególne elementy systemu mogą pełnid swoje funkcje w oddaleniu od innych, w szczególności od jednostki sterującej. Rys.1. Ogólny schemat działania systemu DARIN W skład systemu wchodzą następujące elementy: 1.1. Jednostka Centralna Jednostka Centralna z punktu widzenia architektury systemu DARIN jest urządzeniem nadrzędnym, odpowiedzialnym za sterowanie elementami systemu, przetwarzanie informacji napływających z otoczenia (za pośrednictwem modułów typu sensor), podejmowanie decyzji na podstawie wyrażeo logicznych oraz wysyłaniem rozkazów do modułów wykonawczych a także komunikację z otoczeniem za pośrednictwem sieci ethernetowej, Internetu oraz innych mediów Moduły Moduły są elementami pozwalającymi na podłączenie urządzeo zewnętrznych, takich jak oświetlenie, rolety, ogrzewanie oraz dostarczenie informacji z obiektu o jego stanie (np. fakcie obecności napięcia, zamknięcia okna, itp.) lub o stanie środowiska (np. temperaturze, wilgotności, itp.). 3

4 Ze względu na pełnioną funkcję, moduły dzielimy na: a. Moduły wejściowe (sensory) Moduły wejściowe wprowadzają informację w postaci analogowej (w zakresie od 0 do 100% wartości), binarnej (włączone lub wyłączone) lub też pozwalają generowad zdarzenia (np. naciśnięcie przycisku) do systemu. Dzięki modułom wejściowym możliwy jest odczyt informacji z poziomu interfejsu (np. sprawdzenie temperatury, wilgotności), ich rejestrowanie w celu dalszej analizy (np. zużycia energii elektrycznej do celów ogrzewania w zależności od zmiany temperatury otoczenia w kolejnych latach) a także sterowanie innymi urządzeniami w oparciu o zdarzenia i logiki (np. regulacja temperatury, włączenie nawadniania gdy gleba jest zbyt sucha, etc). Do modułów wejściowych zaliczamy m.in.: moduł czujnika temperatury; moduł czujnika oświetlenia; moduł przycisku; moduł wejśd binarnych; moduł czujnika ruchu; oraz wiele innych. b. Moduły wyjściowe (aktory) Moduły wyjściowe pozwalają na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi w oparciu o sygnały wysyłane przez Jednostkę Centralną. Do modułów wyjściowych zaliczamy m.in.: moduł ściemniacza; moduł sterownika rolet; moduł przekaźnikowy; moduł wyjśd binarnych oraz wiele innych Panele sterujące Panele sterujące są w uproszczeniu elementami pozwalającymi na podgląd działania systemu (np. wartości pochodzących z modułów wejściowych, jak temperatura, itp.), sterowanie dołączonymi urządzeniami (np. włączenie, wyłączenie lub zmiana jasności oświetlenia) oraz konfigurację ustawieo. Do paneli sterujących zaliczamy zarówno urządzenia komputerowe pozwalające uruchomid aplikację interfejsu użytkownika jak i urządzenia mobilne (tablety - np. Apple ipad oraz telefony - np. Apple iphone). 4

5 Aby urządzenie współpracowało z systemem DARIN, niezbędne jest aby obsługiwało poprawnie wyświetlanie stron internetowych wykonanych w technologii HTML5/CSS3/Java Script. Nie wszystkie urządzenia spełniające w/w kryteria nadają się do współpracy z system DARIN i jego producent nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeo. Przed zakupem danego urządzenia radzimy zapoznad się z listą aktualnie wspieranych urządzeo Magistrala komunikacyjna Magistrala stanowi element łączący moduły oraz Jednostkę Centralną, zapewniający im zasilanie oraz komunikację. Wykorzystana została magistrala przewodowa opracowana specjalnie na potrzeby systemu DARIN, mająca na celu zapewnienie wysokiej niezawodności, w szczególności w porównaniu z systemami bezprzewodowymi Elementy pomocnicze Elementy pomocnicze nie realizują bezpośrednio zadao automatyki budynkowej, jednakże są one niezbędne lub korzystne z punktu widzenia działania całości systemu. Do elementów pomocniczych zaliczamy m.in. zasilacze, konwertery magistrali, rozdzielacze i łączniki. 5

6 2. Jak planowad instalację DARIN Przed przystąpieniem do planowania instalacji inteligentnej w oparciu o system DARIN niezbędne jest dokładne zrozumienie różnid pomiędzy instalacją tradycyjną. Pozwoli to na bezproblemowe zaplanowanie niezbędnych działao w sposób mający na celu optymalizację zarówno techniczną jak też pod względem czasu wykonania instalacji oraz jej kosztu Różnice pomiędzy instalacją tradycyjną a inteligentną Podstawową różnicą jest sposób sterowania. W instalacji tradycyjnej każde urządzenie wykonawcze (lampa, roleta) musi byd podłączone bezpośrednio lub pośrednio z elementem sterującym (np. wyłącznikiem). Wymaga to instalacji znacznych ilości okablowania (pomiędzy elementami lub do rozdzielnicy, w której wykonywane są połączenia. W systemie inteligentnym DARIN wszystkie urządzenia komunikują się w oparciu o nowoczesną magistralę komunikacyjną wymieniając informacje o swoim stanie oraz zdarzeniach. System w oparciu o wprowadzone przez użytkownika reguły podejmuje odpowiednie działania i informuje elementy wykonawcze o konieczności zmiany stanu. Przykładowo, jeśli na dworze jest ciemno (czujnik światła odnotował spadek jasności poniżej ustalonego progu) a goście podeszli do bramy (czujnik ruchu wykrył obecnośd osób w strefie detekcji), system analizuje zaistniałą sytuację i natychmiast podejmuje działanie wskazane uprzednio przez użytkownika lub instalatora zapala łagodnie oświetlenie przed wejściem aby nie oślepid gości i jednocześnie informuje gospodarza o wizycie. Rys.2. przedstawia schemat ideowy instalacji inteligentnej DARIN. 6

7 Rys.2. Schemat ideowy instalacji inteligentnej DARIN 7

8 3. Zasady prowadzenia i łączenia magistrali DARIN Magistrala komunikacyjna systemu DARIN, z racji zastosowania transmisji różnicowoprądowej, jest stosunkowo odporna na zakłócenia indukowane w przewodniku. Ponadto każdy moduł posiada przetwornicę napięcia zasilającego zabezpieczoną m.in. przed podaniem zbyt wysokiego napięcia oraz przepięciami. Nie oznacza to jednakże iż w przypadku przekroczenia parametrów, niewłaściwego prowadzenia magistrali lub błędów instalacyjnych (np. zwarte żyły), system będzie pracował poprawnie. Zabezpieczenia te mają na celu uchronienie elementów systemu w przypadku zdarzenia losowego np. przepięcie w sieci a nie zabezpieczenie jego działania przed brakiem wiedzy instalatora lub użytkownika. Unikanie pętli wokół przewodników o dużych prądach Pierwszą z zasad jest prowadzenie magistrali w taki sposób, aby nie tworzyła ona pętli okalających przewody w których płynie prąd o znacznym natężeniu lub częstotliwości (np. do zasilania urządzeo grzewczych, etc). Zabezpieczenie przed kontaktem z napięciem sieciowym Magistrala powinna byd zabezpieczona przed kontaktem z napięciem powyżej 30V DC. W szczególności napięciem sieciowym 230V. Należy zwrócid baczną uwagę, by przewody magistralne były właściwie odizolowane od przewodów zasilających (np. w rozdzielnicy, puszkach, etc). 8

9 4. Podłączanie i użytkowanie modułów UWAGA, ważne! DARIN Nie należy nigdy dokonywad podłączenia, odłączenia lub modyfikacji systemu przy włączonym napięciu sieciowym lub dołączonych zasilaczach odbiorników sterowanych (np. oświetlen ia LED). Może to doprowadzid do uszkodzenia modułów, całości instalacji, porażeni a prądem elektrycznym a w rezultacie ciężkiego kalectwa lub śmierci. Oferowane moduły (o ile nie zaznaczono inaczej), przeznaczone są do stosowania we wnętrzu budynków, w ograniczonej wilgotności oraz temperaturze nie przekraczającej 40 C. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznad się z instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną dołączoną do danego modułu. W przypadku wątpliwości należy skontaktowad się ze wsparciem technicznym. Niewłaściwe podłączenie modułu może prowadzid do uszkodzenia danego modułu lub całości instalacji, porażenia prądem elektrycznym a w rezultacie ciężkiego kalectwa lub śmierci Instalatora lub Użytkownika. Porty komunikacyjne Moduły posiadają porty komunikacyjne przypominające wyglądem złącza ethernetowe stosowane w sieciach komputerowych. Jednakże w/w podobieostwo jest złudne i nie należy pod żadnym pozorem dołączad modułów do sieci komputerowej Ethernet ani żadnych innych urządzeo sieciowych gdyż może to doprowadzid do ich uszkodzenia. Sposób montażu modułu Większośd modułów systemu DARIN przeznaczona jest do montażu w puszkach podtynkowych. Sposób montażu przedstawia Rys.3. Rys.3. Sposób montażu modułu 9

10 4.1. Moduł ściemniacza 230V - podwójny, podtynkowy (DARIN DA02) Moduł ściemniacza DARIN DA02 przeznaczony jest do sterowania jasnością oświetlenia żarowego (o charakterze rezystancyjnym), takiego jak m.in. tradycyjne żarówki oraz żarówki halogenowe. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.4. Etykieta modułu DARIN DA02 UWAGA! Modułu nie wolno dołączad do innych źródeł oświetlenia niż rezystancyjne, w szczególności do transformatorów halogenowych tradycyjnych i elektronicznych oraz oświetlenia wyładowawczego. Grozi to uszkodzeniem modułu oraz źródła światła. Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Napięcie zasilania: V AC 50 / 60Hz Maksymalna moc: 200 W / kanał (łącznie nie więcej niż 400 W) Zabezpieczenie termiczne: 105 C Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł ściemniacza DARIN DA02 do poprawnej pracy wymaga podłączenia w oparciu o tzw. instalację dwuprzewodową. Oznacza to, iż do modułu niezbędne jest doprowadzenie zarówno przewodu fazowego jak i neutralnego. Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Zgodnie z Rys.5. do wyprowadzeo "IN" podłączamy zasilanie 230V (przewód fazowy oraz neutralny) a do wyprowadzeo OUT dołączamy jeden lub dwa obwody oświetleniowe. Rys.5. Schemat podłączenia jednego obwodu oświetleniowego do modułu DARIN DA02 10

11 4.2. Moduł rolet 230V pojedynczy, podtynkowy (DARIN SC01) Moduł rolet DARIN SC01 przeznaczony jest do sterowania pojedynczą roletą napędzaną silnikiem 230V, pozwalającym na jej pełne otwarcie, zamknięcie, zatrzymanie oraz ustawienie w określonej pozycji. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.6. Etykieta modułu DARIN SC01 UWAGA! Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Napięcie zasilania: V AC 50 / 60Hz Maksymalna moc: 400 W Zabezpieczenie termiczne: 105 C Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Detekcja położenia w oparciu o wyłączniki kraocowe rolety Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł rolet DARIN SC01 do poprawnej pracy wymaga podłączenia w oparciu o tzw. instalację dwuprzewodową. Oznacza to, iż do modułu niezbędne jest doprowadzenie zarówno przewodu fazowego jak i neutralnego. Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości rolety, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Zgodnie z Rys.7., do wyprowadzeo "IN" podłączamy zasilanie 230V (przewód fazowy oraz neutralny) a do wyprowadzenia OUT dołączamy roletę. Zacisk N przeznaczony jest dla przewodu wspólnego (najczęściej niebieskiego), U przewodu odpowiedzialnego za ruch rolety do góry a D w dół. Należy zapoznad się z dokumentacją napędu rolety w celu sprawdzenia właściwych kolorów przewodów. Rys.7. Schemat podłączenia modułu DARIN SC01 do rolety 11

12 4.3. Moduł przekaźników 8A - podwójny, podtynkowy (DARIN BR02) Moduł przekaźników DARIN BR02 jest modułem wyjśd, pozwalającym na sterowanie dwoma niezależnymi odbiornikami energii o jednostkowym natężeniu prądu nie przekraczającym 8A oraz o łącznym 16A. Każdy przekaźnik posiada styki NO oraz NC. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.8. Etykieta modułu DARIN BR02 UWAGA! Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Ilośd wyjśd: 2 Typ wyjśd: przekaźnikowe, NO oraz NC Maksymalne napięcie przełączane: 240V AC / 24V DC Maksymalny prąd 8A / przekaźnik Trwałośd: 100'000 cykli przy obciążeniu znamionowym Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości sterowanego odbiornika, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Moduł przekaźnikowy DARIN BR02 do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Moduł posiada 6-pinowe złącze, na które zostały wyprowadzone zaciski przekaźników (oznaczone na 8. symbolami R1 oraz R2). Wyprowadzone złącza dla każdego z przekaźników posiadają zestyk normalnie otwarty (NO) oraz normalnie zamknięty (NC) a także zestyk C służący do doprowadzenia napięcia. Rys.9. Schemat połączeo modułu DARIN BR02 12

13 4.4. Moduł dwóch przekaźników (DARIN MR02) Moduł dwóch przekaźników DARIN MR02 jest modułem wyjśd, pozwalającym na sterowanie dwoma niezależnymi odbiornikami energii o jednostkowym natężeniu prądu nie przekraczającym 4A oraz o łącznym 6A. DARIN MR02 może byd wykorzystany m.in. do sterowania elektrycznymi głowicami termostatycznymi, doskonale sprawdzi się też w ogrodzie - pozwala załączad elektrozawory dużej mocy a także sterowad pompą wody deszczowej wspomagając pielęgnację trawnika. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.10. Etykieta modułu DARIN MR02 UWAGA! Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Ilośd wyjśd: 2 Typ wyjśd: przekaźnikowe, NO Maksymalne napięcie przełączane: 240V AC / 24V DC Maksymalny prąd: 4A / wyjście; 6A / moduł Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości sterowanego odbiornika, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Moduł dwóch przekaźników DARIN MR02 do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Każdy z dwóch przekaźników posiada wyprowadzone styki normalnie otwarty (NO) oraz wspólny(c) co umożliwia podłączenie sterowanego urządzenia. Rys.11. Schemat połączeo modułu DARIN MR02 13

14 4.5. Konwerter magistrali (DARIN BC01) DARIN Moduł DARIN BC01 przeznaczony jest do podłączenia magistrali komunikacyjnej z Jednostką Centralną lub innym urządzeniem PC wyposażonym w złącze USB. W każdej instalacji inteligentnego budynku opartej na systemie DARIN, niezbędne jest zastosowanie co najmniej jednego modułu DARIN BC01. Jeden konwerter przypada na jedną magistralę. Interfejs PC: USB (gniazdo typu B) Interfejs magistrali: gniazdo 8p8c Separacja galwaniczna: 2kV Zabezpieczenie prądowe zasilania magistrali: 1,6A Dopuszczalne napięcie magistrali: 12-24V DC Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Rys.12. Etykieta modułu DARIN BC01 Do Jednostki Centralnej należy dołączyd moduł DARIN BC01 poprzez złącze USB typu B (identyczne jak stosowane w drukarkach). Przewód magistralny dołączamy do złącza oznaczonego ikoną zielonej magistrali DARIN. W celu dołączenia zasilania (moduł może byd zasilany przez magistralę, do której w innym miejscu dołączony został odpowiedni zasilacz) należy dołączyd kabel masy do zacisku GND oraz kabel dodatni do zacisku VCC. Terminacja połączenia Zgodnie ze standardem RS485, w celu zapewnienia optymalnych parametrów pracy połączenia, niezbędne jest dołączenie w dwóch skrajnych punktach magistrali rezystorów terminujących (120 Ohmów). Konwerter magistrali DARIN BC01 w celu ułatwienia wykonywania instalacji Systemu DARIN, wyposażony został w zintegrowany rezystor terminujący. W celu włączenia terminacji linii należy umieścid zworkę TERMINATE w położeniu ON. UWAGA! Pozostawienie modułu dołączonego jedynie do magistrali a odłączonego od Jednostki Centralnej / urządzenia PC lub też pozostawienie w/w urządzenia bez zasilania doprowadzi do zablokowania magistrali uniemożliwiając działanie modułów. Pomimo zbliżonego kształtu, w żadnym wypadku nie wolno podłączad do konwertera DARIN BC01 ani żadnego innego elementu Systemu DARIN sprzętu komputerowego wyposażonego w złącze Ethernet gdyż doprowadzi to do jego natychmiastowego uszkodzenia. 14

15 4.6. Moduł wejśd/wyjśd binarnych (DARIN IO22) Moduł wejśd/wyjśd przeznaczony jest do sterowania dwoma urządzeniami w zakresie dwustanowym (włącz/wyłącz) oraz wprowadzania do systemu dwóch sygnałów binarnych. Uniwersalna konstrukcja modułu sprawia, iż może byd wykorzystany m.in. jako sterownik nawadniania, rygla elektrycznego czy bramy. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.13. Etykieta modułu DARIN IO22 UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno dołączad źródeł zasilania do złącza GND gdyż grozi to natychmiastowym uszkodzeniem instalacji inteligentnego budynku. wejścia Ilośd wejśd: 2 Napięcie wejściowe: 0 230V AC / DC Separacja galwaniczna: nie mniej niż 3000V wyjścia Ilośd wyjśd: 2 Typ wyjśd: otwarty kolektor (otwarty dren) Separacja galwaniczna: nie mniej niż 3000V Maksymalne napięcie przełączane: 50V AC/DC Maksymalny prąd: 500mA złącze wyjściowe zasilania napięcie magistrali (12 24V) prąd maksymalny 100mA Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł wejśd/wyjśd do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Do modułu, poprzez złącza IN1 oraz IN2 mogą zostad doprowadzone dwa sygnały wejściowe o napięciu nie większym niż 230V (AC/DC - polaryzacja nie ma znaczenia) widoczne w systemie jako wejścia binarne. Obciążenia, którymi chcemy sterowad należy dołączyd do złącz OUT1 oraz OUT2 (napięcie maksymalne 50V AC/DC - polaryzacja nie ma znaczenia). Każde z wyjśd funkcjonuje jako wyjście typu otwarty kolektor. Złącze wyjściowe zasilania (GND, VCC) ma za zadanie umożliwid dołączenie do modułu styków bezpotencjałowych, w szczególności kontaktronów i przycisków. Pozwala także zasilad czujniki i inne elementy, o łącznym poborze prądu poniżej 100mA. Należy zapoznad się z dokumentacją dołączanego urządzenia i upewnid się, że będzie pracowad poprawnie przy napięciu obecnym na magistrali. 15 Rys.14. Schemat podłączenia modułu DARIN IO22

16 4.7. Moduł wejśd binarnych (DARIN IO40) DARIN Moduł wejśd przeznaczony jest do wprowadzania do systemu czterech sygnałów binarnych (cyfrowych), np. z przełączników, czujników ruchu, kontaktronów, itp. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno dołączad źródeł zasilania do złącza zasilającego GND / VCC gdyż grozi to natychmiastowym uszkodzeniem instalacji inteligentnego budynku. wejścia Ilośd wejśd: 4 Napięcie wejściowe: 0 230V AC / DC Separacja galwaniczna: nie mniej niż 3000V Stan logiczny: 1 - powyżej 5V AC/DC Stan logiczny: 0 - poniżej 4V AC/DC złącze wyjściowe zasilania napięcie magistrali (12 24V) prąd maksymalny 100mA Rys.15. Etykieta modułu DARIN IO40 Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł wejśd do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Do modułu, poprzez złącza IN mogą zostad doprowadzone cztery sygnały wejściowe o napięciu nie większym niż 230V (AC / DC - polaryzacja nie ma znaczenia) widoczne w systemie jako wejścia binarne. Złącze wyjściowe zasilania (GND, VCC) ma za zadanie umożliwid Rys.16. Schemat podłączenia modułu DARIN IO40 dołączenie do modułu styków bezpotencjałowych, w szczególności kontaktronów i przycisków. Pozwala także zasilad czujniki i inne elementy, o łącznym poborze prądu poniżej 100mA. Należy zapoznad się z dokumentacją dołączanego urządzenia i upewnid się, że będzie pracowad poprawnie przy napięciu obecnym na magistrali. 16

17 4.8. Moduł 4 wyjśd triakowych (DARIN TR04) DARIN Moduł 4 wyjśd triakowych jest modułem pozwalającym na sterowanie czterema niezależnymi odbiornikami energii elektrycznej zasilanymi napięciem przemiennym 230V, o jednostkowym natężeniu prądu nie przekraczającym 1A oraz o łącznym 4A. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.17. Etykieta modułu DARIN TR04 UWAGA! Ze względu na to, że moduł DARIN TR04 załączany jest w przejściu napięcia przez 0V należy zwrócid szczególną uwagę na to by napięcie zasilające było napięciem przemiennym (AC). Moduł nie będzie działał z napięciem DC. Ilośd wyjśd: 4 Typ wyjśd: triakowe Maksymalne napięcie przełączane: 240V AC Maksymalny prąd: 4A (1A na każde wyjście) Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Idealnym miejscem montażu modułu jest puszka podtynkowa znajdująca się w bezpośredniej bliskości sterowanego odbiornika, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Do złącza L modułu należy doprowadzid zasilanie (napięcie 24VAC 240VAC). Do złącz oznaczonych L1 L4 podłączamy urządzenia, którymi chcemy sterowad w sposób przedstawiony na Rys. 18. Rys.18. Schemat podłączania zaworów ogrzewania do modułu DARIN TR04 17

18 4.9. Moduł sterownika bramy (DARIN GC01) DARIN Moduł sterownika bramy przeznaczony jest do sterowania napędem wybranych bram automatycznych w zakresie ich otwierania, zamykania i zatrzymywania, z wykorzystaniem ich własnego sterownika. Do modułu można dodatkowo dołączyd czujniki pozycji kraocowych bramy. Aby moduł mógł współpracowad z bramą niezbędne jest, aby jej sterownik był wyposażony w wejście dla zewnętrznego przycisku lub kluczyka. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.19. Etykieta modułu DARIN GC01 Ilośd wejśd: 2 Ilośd wyjśd: 1 Napięcie wejściowe: 0-230V AC/DC Separacja galwaniczna wejśd/wyjśd: nie mniej niż 3500V Typ wyjśd: otwarty kolektor (otwarty dren) Dopuszczalne napięcie magistrali: 12-24V Maksymalne napięcie przełączane: 50V AC/DC Maksymalny prąd przełączany: 500mA Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł sterownika bramy DARIN GC01 zaprojektowany jest do podłączenia sterownika bramy, który wyzwalany jest impulsem. Wejście sterownika podłączamy do styków OUT modułu GC01. Jeśli chcemy podłączyd zewnętrzny przycisk podłączamy go równolegle do GC01 (rys. 20). Do poprawnego działania modułu GC01 potrzebne jest podłączenie czujników pozycji kraocowej. Stosując kontaktrony jako czujniki pozycji kraocowych możemy wykorzystad zasilanie magistrali wyprowadzone z modułu i podłączyd je zgodnie z rys. 20. Należy zapoznad się z dokumentacją napędu bramy w celu sprawdzenia czy brama nadaje się do sterowania modułem GC01. Rys.20. Schemat podłączenia bramy garażowej do modułu DARIN GC01 18

19 4.10. Moduł przycisku podwójnego (DARIN TB02) Moduł przycisku podwójnego pozwala na sterowanie funkcjonalnością systemu DARIN przy pomocy estetycznych, szklanych przycisków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, każdy przycisk może obsługiwad nawet 6 niezależnych funkcji np. zapalad i gasid światło, zmieniad sceny świetlne, otwierad i zamykad rolety a w razie potrzeby wezwad pomoc. wymiary panelu frontowego: 92 x 80 mm grubośd szkła: 4 mm grubośd sensora: 1,5 mm łączna grubośd: 5,5 mm zasilanie: z magistrali DARIN dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C sposób montażu: w puszce podtynkowej 60mm Moduł przycisku został zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej uprościd podłączenie i montaż modułu. Podłączenie sprowadza się do włożenia wtyczki magistrali DARIN do złącza z tyłu przycisku. Aby zamontowad moduł, należy uprzednio wyregulowad odległośd śrub montażowych znajdujących się po bokach puszki elektroinstalacyjnej tak, aby odstęp pomiędzy puszką a początkiem klinowego zwężenia przy łebku śruby wynosił ok 1mm. Odległośd tą należy dobrad eksperymentalnie. Następnie nakładamy przycisk na śruby i delikatnie przekręcamy odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy przycisk znajdzie się równolegle z podłogą i nie odstaje montaż jest zakooczony w przeciwnym wypadku dokonujemy ponownej regulacji odległości śrub. Na koniec odklejamy paski na taśmach klejących szyby przycisku, i przyklejamy szybę dopasowując otwory na diody i utrzymując poziom względem podłogi. Dociskamy szybę i trzymamy przez około 5 sekund. Sposób montażu przedstawia Rys.21. Rys.21. Sposób montażu przycisku DARIN TB02 19

20 4.11. Moduł przycisku pojedynczego (DARIN TC01) Moduł przycisku pojedynczego pozwala na sterowanie funkcjonalnością systemu DARIN przy pomocy estetycznych, szklanych przycisków. Przycisk może obsługiwad do 2 niezależnych funkcji (krótkie i długie przyciśnięcie). Dodatkowo dioda RGB może zmieniad barwę zgodnie z oprogramowaniem, jest również wskaźnikiem dla dowolnej zmiany stanu w systemie, np. umieszczenie przycisku na zewnątrz łazienki może sygnalizowad, czy łazienka jest wolna (zielona barwa diody) czy zajęta (światło czerwone). wymiary panelu frontowego: 92 x 80 mm grubośd szkła: 4 mm grubośd sensora: 1,5 mm łączna grubośd: 5,5 mm zasilanie: z magistrali DARIN dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C sposób montażu: w puszce podtynkowej 60mm Moduł przycisku został zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej uprościd podłączenie i montaż modułu. Podłączenie sprowadza się do włożenia wtyczki magistrali DARIN do złącza z tyłu przycisku. Aby zamontowad moduł, należy uprzednio wyregulowad odległośd śrub montażowych znajdujących się po bokach puszki elektroinstalacyjnej tak, aby odstęp pomiędzy puszką a początkiem klinowego zwężenia przy łebku śruby wynosił ok 1mm. Odległośd tą należy dobrad eksperymentalnie. Następnie nakładamy przycisk na śruby i delikatnie przekręcamy odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy przycisk znajdzie się równolegle z podłogą i nie odstaje montaż jest prawidłowy w przeciwnym wypadku dokonujemy ponownej regulacji odległości śrub.na koniec odklejamy paski na taśmach klejących szyby przycisku, i przyklejamy szybę dopasowując otwór na diodę i utrzymując poziom względem podłogi. Dociskamy szybę i trzymamy przez około 5 sekund. Sposób montażu przedstawia Rys.22. Rys.22. Sposób montażu przycisku DARIN TC01 20

21 4.12. Moduł przycisków klasycznych (DARIN CB04) DARIN Moduł przycisków klasycznych przeznaczony jest do podłączenia 4 klasycznych przycisków dzwonkowych (odbijanych) do systemu DARIN. Dzięki odróżnieniu czasu naciśnięcia (krótkie oraz długie przyciśnięcie) moduł pozwala zaprogramowad do ośmiu wykonywanych funkcji. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie chcemy wykorzystad tradycyjne wyłączniki Rys.23. Etykieta modułu DARIN CB04 np. w piwnicy czy garażu. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno dołączad źródeł zasilania do złącza zasilającego GND / VCC gdyż grozi to natychmiastowym uszkodzeniem instalacji inteligentnego budynku. Moduł nie jest przeznaczony do sterowania ciągłego, np. kolorem i natężeniem światła. Jego dotknięcie wywołuje przypisaną do niego akcję np. uchyl rolety o 20%, ustaw schemat "kino domowe". Nie jest możliwe realizowanie poleceo typu "zmieniaj płynnie jasnośd, dopóki przycisk jest naciśnięty". wejścia Ilośd wejśd: 4 Napięcie wejściowe: 0 230V AC / DC Separacja galwaniczna wejśd: nie mniej niż 3000V złącze wyjściowe zasilania napięcie magistrali (12 24V) prąd maksymalny 100mA Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł DARIN CB04 do działania nie wymaga dodatkowego zasilania (zasilany jest bezpośrednio z magistrali). Do modułu, poprzez złącza IN mogą zostad doprowadzone cztery sygnały wejściowe o napięciu nie większym niż 230V (AC / DC - polaryzacja nie ma znaczenia) widoczne w systemie jako wejścia binarne. Złącze wyjściowe zasilania (GND, VCC) ma za zadanie umożliwid dołączenie do modułu styków bezpotencjałowych. przedstawia rys. 24. Rys.24. Schemat podłączenia modułu DARIN CB04 21

22 4.13. Moduł ściemniacza LED potrójny, podtynkowy (DARIN DL03) Miniaturowy moduł przeznaczony do sterowania jasnością trzech niezależnych, niskonapięciowych obwodów oświetlenia LED zasilanych napięciem stałym (maksymalnie 48V) takich jak m.in. listwy i taśmy LED, oprawy punktowe, lampy akcentujące. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.25. Etykieta modułu DARIN DL03 Przeznaczenie modułu Moduł DARIN DL03 przeznaczony jest do regulacji mocy niskonapięciowego oświetlenia LED (lub innego, zasilanego napięciowo, napięciem stałym, nieprzekraczającym 48V) o maksymalnej mocy 50W / obwód (łącznie nie więcej niż 100W). Moduł przeznaczony jest do montażu w puszcze podtynkowej, oprawie lampy, suficie podwieszanym, itp. UWAGA! Modułu nie wolno dołączad do innych źródeł oświetlenia niż w/w, w szczególności do transformatorów halogenowych tradycyjnych i elektronicznych oraz oświetlenie wyładowawczego. Grozi to uszkodzeniem modułu oraz źródła światła. Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Napięcie pracy: 12 48V DC Maksymalna moc: 50 W / kanał (łącznie nie więcej niż 100 W) Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł ściemniacza DARIN DL03 należy dołączyd do źródła zasilania przy użyciu pary zacisków IN (GND, VCC) oraz do jednego, dwóch lub trzech źródeł światła wykorzystując zaciski OUT (VCC jest wspólne, LED1, LED2 oraz LED3 odpowiadają poszczególnym kanałom). Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. W przypadku stosowania zasilaczy generujących silne zakłócenia, należy pamiętad iż zasilanie zasilacza powinno zostad załączone przed załączeniem zasilania magistrali aby zminimalizowad wpływ w/w zakłóceo. Rys.26. Schemat podłączenia modułu DARIN DL03 22

23 4.14. Moduł oświetlenia RGB (DARIN CC01) Moduł oświetlenia RGB przeznaczony jest do regulacji koloru oraz jasności niskonapięciowego oświetlenia LED RGB o maksymalnej mocy nie przekraczającej 100W. Sterowanie odbywa się przez jednoczesną regulację jasności 3 składowych - czerwonej, zielonej i niebieskiej. Niezależnie można ustawid barwę i jasnośd oświetlenia. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.27. Etykieta modułu DARIN DL03 Przeznaczenie modułu Moduł przeznaczony jest do montażu w puszcze podtynkowej, oprawie lampy, suficie podwieszanym, itp. UWAGA! Moduł DARIN CC01 nie jest przeznaczony do ściemniania oświetlenia LED zasilanego z sieci o napięciu 230V (np. żarówki LED przeznaczone do montażu w klasycznych oprawach) oraz sterowania mocą transformatorów zasilających. Regulacja mocy może mied miejsce wyłącznie po stronie niskonapięciowej. Napięcie pracy: 12 48V DC Maksymalna moc: 100W Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł DARIN CC01 należy dołączyd do źródła zasilania przy użyciu pary zacisków IN (GND, VCC) oraz wykorzystując zaciski OUT do źródła światła (VCC jest wspólne, B - kanał niebieski, G - kanał zielony oraz R - kanał czerwony). Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Rys.28. Schemat podłączenia modułu DARIN CC01 W przypadku stosowania zasilaczy generujących silne zakłócenia, należy pamiętad iż zasilanie zasilacza powinno zostad załączone przed załączeniem zasilania magistrali aby zminimalizowad wpływ w/w zakłóceo. 23

24 4.15. Moduł czujnika temperatury (DARIN TS02) Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN dwóch czujników temperatury, pozwalając mierzyd z dokładnością do 0,5 C temperaturę w zakresie od -50 C do +125 C. Zmierzona temperatura może byd wyświetlana w interfejsie użytkownika oraz wykorzystana do sterowania innymi urządzeniami (np. podgrzewaniem chodnika, opuszczaniem rolet itp). Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.29. Etykieta modułu DARIN TS02 Przeznaczenie modułu Moduł DARIN TS02 przeznaczony jest do pomiaru temperatury w zakresie od -50 C do +125 C z dokładnością do 0,5 C. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do sterowania obiektami, których nieprawidłowe działanie może doprowadzid do ich uszkodzenia i/lub powstania strat, w szczególności piecami, kotłami, itp. Czujniki nie mogą byd umieszczane w obiektach wodnych użytkowanych przez ludzi lub zwierzęta, takich jak m.in. wanny, kabiny prysznicowe, baseny, itp. wejścia Ilośd wejśd: 2 Zakres temperatury: -55 do +125 C Dokładnośd pomiaru: 0,5 C Dopuszczalna długośd przewodu sensora: 3m, zalecana 1m Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Do modułu mogą zostad dołączone dwa sensory temperatury zgodne z DS18b20. Rys.30. Schemat podłączenia czujników temperatury do modułu DARIN TS02 W przypadku podłączenia tylko jednego czujnika temperatury należy podłączyd go do złącza nr 1. Nie należy podłączad sond temperatury do modułu podczas gdy moduł jest podłączony do magistrali DARIN. Aby podłączyd sondę, należy wcześniej odłączyd moduł od magistrali, następnie podłączyd sondę/y, a dopiero po tym podłączyd moduł do magistrali. 24

25 4.16. Moduł czujnika temperatury i jasności (DARIN TL11) Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN dwóch czujników czujnika temperatury, pozwalającego mierzyd z dokładnością do 0,5 C temperaturę w zakresie od -50 C do +125 C oraz czujnika jasności pozwalającego na pomiar natężenia światła w zakresie od 0 100%. Zmierzone dane mogą byd wyświetlane w interfejsie użytkownika oraz wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem, roletami, itp). Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona Rys.31. Etykieta modułu DARIN TL11 jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Przeznaczenie modułu Moduł DARIN TL11 przeznaczony jest do pomiaru temperatury w zakresie od -50 C do +125 C z dokładnością do 0,5 C oraz pomiaru natężenia światła w zakresie od 0 100%. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do sterowania obiektami, których nieprawidłowe działanie może doprowadzid do ich uszkodzenia i/lub powstania strat, w szczególności piecami, kotłami, itp. Moduł nie jest przeznaczony do dokonywania precyzyjnych i wiążących pomiarów oświetlenia. Czujniki nie mogą byd umieszczane w obiektach wodnych użytkowanych przez ludzi lub zwierzęta, takich jak m.in. wanny, kabiny prysznicowe, baseny, itp. wejścia Ilośd wejśd: 2 Zakres mierzonej temperatury: -55 do +125 C Dokładnośd pomiaru temperatury: 0,5 C Zakres pomiaru oświetlenia: 0 100% Dopuszczalna długośd przewodu sensora: 3m, zalecana 1m Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Do modułu mogą zostad dołączone dwa sensory do złącza nr 1sensor temperatury zgodny z DS18b20 oraz do złącza nr 2 sensor oświetlenia zgodny z SOH-01. przedstawiono na Rys

26 Rys.32. Schemat podłączenia czujników temperatury i oświetlenia do modułu DARIN TL11 Nie należy podłączad sond do modułu podczas gdy moduł jest podłączony do magistrali DARIN. Aby podłączyd sondę, należy wcześniej odłączyd moduł od magistrali, następnie podłączyd sondę/y, a dopiero po tym podłączyd moduł do magistrali Moduł czujnika jasności (DARIN LS02) Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN dwóch czujników jasności pozwalających na pomiar natężenia światła w zakresie od 0 100%. Zmierzone dane mogą byd wyświetlane w interfejsie użytkownika oraz wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem). Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Rys.33. Etykieta modułu DARIN LS02 Przeznaczenie modułu Moduł DARIN LS02 przeznaczony jest do pomiaru natężenia światła w zakresie od 0 100%. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do dokonywania precyzyjnych i wiążących pomiarów oświetlenia. wejścia Ilośd wejśd: 2 Zakres pomiaru oświetlenia: 0 100% Dopuszczalna długośd przewodu sensora: 3m, zalecana 1m Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Do modułu mogą zostad dołączone dwa sensory oświetlenia zgodne z SOH-01. przedstawiono na Rys

27 Rys.34. Schemat podłączenia czujników oświetlenia do modułu DARIN LS02 W przypadku podłączenia tylko jednego czujnika oświetlenia należy podłączyd go do złącza nr 1. Nie należy podłączad sond do modułu podczas gdy moduł jest podłączony do magistrali DARIN. Aby podłączyd sondę, należy wcześniej odłączyd moduł od magistrali, następnie podłączyd sondę/y, a dopiero po tym podłączyd moduł do magistrali. 27

28 4.18. Moduł czujnika ruchu (DARIN MS01) DARIN Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN czujnika ruchu pozwalającego na wykrycie ruchu. Zebrane dane mogą byd wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem, alarmem). Przeznaczenie modułu Moduł przeznaczony jest do montażu w obudowach dostępnych w handlu czujników ruchu, w szczególności czujnika DSC LC-100, do którego obudowy został konstrukcyjnie dopasowany. Nie wyklucza to jednak stosowania go wraz z innymi dostępnymi na rynku czujnikami. Jedynym ograniczeniem jest jego rozmiar, jednakże na chwilę obecną nie spotkano się z czujką, w której obudowie moduł nie zmieściłby się. wejścia Ilośd wejśd: 2 Typ wejśd: NC Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Rys.35. przedstawia podłączenie zestyków do modułu DARIN MS01. Po podłączeniu wszystkich zestyków należy umieścid moduł w czujce i zamknąd ją. Rys.35. Sposób podłączenia zestyków do modułu DARIN MS01 28

KARTA KATALOGOWA DARIN CU - Jednostka Centralna

KARTA KATALOGOWA DARIN CU - Jednostka Centralna DARIN CU - Jednostka Centralna Jednostka Centralna jest głównym elementem systemu automatyki budynkowej DARIN odpowiedzialnym za sterowanie innymi urządzeniami dołączonymi za pośrednictwem magistral komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik projektanta i instalatora systemu

Przewodnik projektanta i instalatora systemu Przewodnik projektanta i instalatora systemu 1.VI.2012 ver. 1.00\beta Spis treści Spis treści I 1 Ogólne informacje o systemie Fibaro 1 2 Przeglad protokołu Z-WAVE 3 2.1 Typy urzadzeń..............................

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO PURMO INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H

HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H Spis treści WSTĘP Wprowadzenie do systemu HomeWorks...2.1 Cechy charakterystyczne...2.4 PROJEKT SYSTEMU Przegląd typów systemu...3.2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D instrukcja obsługi Współpracuje z systemami sterowania Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D wersja oprogramowania: 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz EC-20D to niewielkie urządzenie pozwalające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W. Twój dom, Twoja wyobraznia

FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W. Twój dom, Twoja wyobraznia FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W Twój dom, Twoja wyobraznia Home Center 2 FGHC2 Bramka Home Center 2 jest urządzeniem elektronicznym, przeznaczonym do sterowania i zarządzania Systemem Fibaro.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo