Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo Wirtualne Muzeum sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę przygotowania kodów źródłowych oprogramowania CMS (Content Management System) do celów prowadzenia projektu Wirtualne Muzeum, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W ramach niniejszego zapytania ofertowego nie jest stosowana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 1) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania komponentów w postaci kodów źródłowych oprogramowania CMS (Content Management System) wraz z systemem do udostępniania lekcji e-learningowych całość do dalszego dostosowania do założeń projektowych i docelowych funkcjonalności systemu, opisanych w poniższej tabeli (w tym przekazanie kodów źródłowych wraz z prawami autorskimi do tych kodów). Funkcjonalność Surogaty Sprzedaż surogatów Opis Opis i cyfrowa kopia eksponatów muzealnych, zbiorów prywatnych i kolekcjonerskich, wsparcie przy tworzeniu opisów surogatów. Wsparcie procesu sprzedaży surogatów. Baza wiedzy Baza danych Klientów Umożliwienie muzeom, innym ośrodkom kultury i kolekcjonerom pozyskania wiedzy i wsparcia przy digitalizacji części lub całości ich zbiorów. Baza danych muzeów, innych ośrodków kultury i zbiorów kolekcjonerskich; wirtualne strony Klientów; wirtualna galeria dla kolekcjonerów z podstawowym interfejsem do samodzielnego wprowadzania obiektów cyfrowych i metadanych. Zbiory Udostępnianie wybranych zbiorów na stronach internetowych portalu Wirtualne Muzeum. Wirtualne wystawy Wirtualna galeria dla muzeów z możliwością organizacji wystaw tematycznych; automatyczne opracowanie katalogów. Cykle prezentacyjne Kolejne Wirtualne wystawy powiązane ze sobą np. tematycznie lub co do

2 Zdarzenia kulturalne Bilety Wielojęzyczność Wersja alternatywna okresu lub miejsca wytworzenia eksponatów. Zarządzanie informacją o zdarzeniu kulturalnym. Możliwość drukowania biletów po zaplanowaniu on-line wycieczki po rzeczywistym muzeum Zapewnienie wielu wersji językowych systemu. Zapewnienie alternatywnej wersji systemu, dla niedowidzących. Pomoc Wyszukiwanie Reklamy Zgodność ze standardami Prezentacje multimedialne i filmy przedstawiające działanie e-usługi, instrukcje obsługi. Wyszukiwanie proste tekstowe polegające na poszukiwaniu zgodnych fraz w nazwach i opisach; złożone polegające na przeszukiwaniu metadanych oraz opracowań takich, jak opracowania naukowe. Reklama w systemie w postaci banneru. Zgodność ze standardami opisu obiektów, zgodność ze standardami metadanych, jako skategoryzowanych i poindeksowanie pól opisowych. W początkowym okresie zgodność ze standardami Dublin Core oraz CDWA. Docelowo wprowadzenie dodatkowych standardów. Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, powinna uwzględniać następujące wymagania techniczne docelowego systemu: - platforma sprzętowa Intel x86 64-bit, - system operacyjny CentOS 6.3, - interfejs użytkownika Apache 2.2.x, PHP 5.3.x, - warstwa logiki GlassFish 3.1.x, Java 6, WebServices, - system zarządzania bazą danych Oracle Database 11g R2 XE, - narzędzia projektowe NetBeans 7.2.x, Oracle SQL Developer 3.2.x, - rozwiązania informatyczne oparte na CSS3 i HTML5. Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, powinna uwzględniać następujące standardy: Dublin Core, CDWA Categories for the Description of Works of Art oraz IPTC International Press Telecommunications Council Photo Metadata.

3 2) Warunki udziału w postępowaniu a) Zapewnienie potencjału kadrowego, z doświadczeniem minimalnym: i) doświadczenie w prowadzeniu projektów dotowanych z PO IG działanie 8.1 lub 8.2; przynajmniej 2-3 projekty w roli sponsora, menedżera lub kierownika projektu lub analityka b) doświadczenie w wykonywaniu analiz informatycznych dla klientów zewnętrznych; przynajmniej 10 projektów c) przynajmniej 5-letnie doświadczenie w branży IT d) mile widziane certyfikaty z uznanej metodologii prowadzenia projektów (Prince, PMP lub równoważny) Dokumenty wymienione w tym punkcie do wglądu na życzenie Wirtualne Muzeum sp. z o.o. 3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do złożonej oferty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą zawarcia umowy, b) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty wymienione w pkt. a) mogą posiadać formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) Formularz cenowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1. 5) Sposób obliczenia ceny oferty W formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest podać wartość netto i brutto usługi, wyrażoną w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wartość usługi winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji usługi. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza cenowego. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania umowy. Kryteria: o cena usługi 70% o termin wykonania 30%

4 6) Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy wysłać em na adres następnie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres lub dostarczyć osobiście: Wirtualne Muzeum sp. z o.o. ul. Wolność 3A Warszawa w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. (liczy się data wpływu oferty elektronicznej). 7) Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 9) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim ww. wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. 10) Kontakt w sprawie oferty: 11) Wykaz załączników: a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

5 pieczęć wykonawcy pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Niżej podpisani..., Działając w imieniu i na rzecz..... (nazwa i siedziba Wykonawcy) Wirtualne Muzeum sp. z o.o. ul. Wolność 3A Warszawa W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty cenowej na usługę przygotowania kodów źródłowych oprogramowania CMS (Content Management System) do celów prowadzenia projektu Wirtualne Muzeum, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 1. Oferujemy realizację ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie netto. brutto (brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie (.). 2. Oświadczamy iż usługę tę jesteśmy w stanie wykonać w terminie dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postepowaniu zawarte w pkt. 2 SIWZ. 6. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 7. Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisem punktu 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.. (data i podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) dla potrzeb LEGS Sp. z o.o. w ramach projektu: Wdrożenie platformy e-business firmy Legs Sp. z o.o. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Warszawa, 17.09.2009 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo