WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r."

Transkrypt

1 WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r. Budżet Gminy Łańcut na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/357/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł, zaś po stronie wydatków ,00 zł. Budżet po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy i Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. po stronie planowanych dochodów wyniósł ,23 zł, zaś po stronie planowanych wydatków ,23 zł Dochody: Ogółem dochody za I półrocze zostały wykonane w 53,2 % z tego: 1. Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie ,09 zł wynikają z: - otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,11 zł - wpłat czynszu za obwody łowieckie 85,98 zł Planowane dochody z FOGR w kwocie ,00 zł mają być zrealizowane w II półroczu. 2. Transport i łączność -planowane dochody w kwocie ,00 zł wynikają z dotacji wojewody na usuwanie skutków powodzi na drodze Kluzówka " w Handzlówce. 3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie ,03 zł, z tego: a) opłaty za wieczyste użytkowanie 1.345,30 zł b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,19 zł c) wpływy z usług ( ogrzewanie ) ,74 zł d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym m.in.: ,94 zł - sprzedaż gruntów ,94 zł - wpływy ze sprzedaży drzewa 416,00 zł e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 678,86 zł Planowane dofinansowanie unijne do remontu budynku w Kraczkowej w kwocie ,00 zł ma być zrealizowane w II półroczu. 4. Działalność usługowa - dochody w tym dziale wynikają z wpłat za rozgraniczenia gruntów realizowane przez gminę - kwota ,00 zł oraz zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczącego ROF - kwota 307,57 zł 5. Informatyka - dochody w wysokości ,45 zł wynikają z dofinansowania unijnego do projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej " 6. Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,22 zł, z tego: a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone ,80 zł

2 b) dochody związane z realizacją zadań zleconych c) sprzedaż używanej odzieży roboczej 32,55 zł 59,87 zł 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowane dochody z tytułu dotacji celowych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w kwocie ,00 zł. 8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan dochodów w kwocie ,00 zł został zrealizowany w I półroczu w wysokości ,45 zł tj 48,1 %, z tego: Plan Wykonanie % a) udziały we wpływach z podatku dochodowym , ,13 44,5 b) wpływy z karty podatkowej 2.000,00 315,00 15,8 c) wpływy z podatków od osób prawnych , ,20 41,3 w tym: - podatek od nieruchomości , ,76 41,0 - podatek rolny , ,50 59,1 - podatek leśny 7.000, ,00 56,2 - podatek od środków transportowych , ,00 43,0 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 560,00 1,6 - zwrot kosztów upomnień 17,60 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 879,34 29,3 d) wpływy z podatków od osób fizycznych , ,42 60,6 w tym: - podatek od nieruchomości , ,77 57,9 - podatek rolny , ,65 62,3 - podatek leśny , ,75 63,8 - podatek od środków transportowych , ,20 58,6 - podatek od spadków i darowizn , ,40 38,1 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 72,3 - zwrot kosztów upomnień 3.180,88 - odsetki od nieterminowych wpłat , ,02 39,1 - zwrot zaliczki komorniczej 144,75 e) wpływy z opłaty skarbowej , ,00 53,9 f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 36,8 g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,74 72,1 h) wpływy ze zwrotu kosztów upomnień 9.822,40 i) wpływy za zajęcie pasa drogowego 1.331,62 j) wpływy z opłat za zwiększenie wartości nieruchomości - opłata planistyczna ,65 k) wpływy z opłat za odbiór śmieci , ,36 52,3 2

3 W I półroczu niższe od planowanych są wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym. Istnieje tu zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów. Ponadto na pewno będą niższe wpływy z opłat za śmieci. Natomiast niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z faktu zwrotu w I półroczu nadpłaty podatku za lata wcześniejsze jednemu z podatników. Zaplanowane dochody z tego podatku powinny zostać zrealizowane planowo. 9. Różne rozliczenia - planowane dochody w kwocie ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,33 zł tj. 58,3 % planu, z tego: - subwencja oświatowa ,00 zł - subwencja wyrównawcza ,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym ,46 zł - kara za zerwanie umowy 2.550,00 zł 10. Oświata i wychowanie - planowane dochody w wysokości ,00 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości ,78 zł tj 58,8 %planu, z tego: - wpływy z opłat za przedszkola ,60 zł - wpływy z opłat za wyżywienie ,84 zł - wpływy z usług ( opłaty za media, basen) 3.123,26 zł - wpływy z opłat duplikaty świadectw 169,00 zł - dochody z tytułu najmu pomieszczeń 2.580,00 zł - dotacje unijne do zajęć realizowanych przez jednostki oświatowe ,89 zł - dotacje unijne do inwestycji oświatowych ,69 zł - dotacje celowe do utrzymania przedszkoli ,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.329,50 zł 11. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikają ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 r. z Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 1.313,56 zł 12. Pomoc społeczna - wykonanie dochodów w kwocie ,37 zł tj. 48,9 % planu wynika z: a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone ,12 zł b) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ,67 zł c) dotacji na zadania własne ,00 zł d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych ,40 zł e) wpływów z usług opiekuńczych 8.561,52 zł f) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.381,98 zł g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 222,68 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie ,00 zł wynikają z dotacji otrzymanych na wypłaty stypendiów dla uczniów. 3

4 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie ,04 zł, z tego: - opłaty środowiskowe z Urzędu Marszałkowskiego ,09 zł - wpłaty mieszkańców związane z realizowanymi inwestycjami 800,00 zł - środki unijne na dofinansowanie inwestycji ,95 zł 15. Kultura fizyczna - wykonane dochody w kwocie zł wynikają z dotacji ze środków unijnych do budowy obiektów sportowych ( stadionu w Rogoźnie ). W II półroczu planowane jest otrzymanie dotacji ze środków unijnych do budowy boiska w Kraczkowej. Zestawienie dochodów w zakresie planu i wykonania w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 1 do informacji. Wydatki: Plan wydatków na koniec czerwca wyniósł ,23 zł, zaś wykonanie za I półrocze wyniosło ,86 zł tj. 46,7 % planu, z tego: 1. Rolnictwo i łowiectwo - środki wykorzystano w wysokości ,11 zł w tym: - renowację rowów gminnych ,82 zł - wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ,18 zł - zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników ,11 zł 2. Transport i łączność - planowane środki na inwestycje, remonty i utrzymanie dróg w kwocie zł w I półroczu wykorzystano w wysokości ,65 zł. Trwa projektowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej na które zarezerwowano zł w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego. Nie zawarto jeszcze ze Starostą Łańcuckim umowy na pomoc finansową na remont drogi powiatowej Żołynia-Kosina (zabezpieczona jest kwota zł) Podpisanie umowy z powiatem oraz przekazanie środków na w/w zadanie planowane jest na II półrocze. Została natomiast zawarta umowa z Gminą Białobrzegi na pomoc finansową przy remoncie drogi gminnej Dębina-Głuchów ( kwota zł). Do chwili obecnej wykonano przebudowę drogi Kluzówka " w Handzlówce - kwota zł ( droga współfinansowana ze środków budżetu państwa ). W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Malawa " w Głuchowie - wartość z przetargu zł. W trakcie rozstrzygnięcia przetargu jest przebudowa drogi gminnej Działy Zachodnie " w Kraczkowej. Na pozostałe zadania inwestycyjno-remontowe planowane w budżecie zostały ogłoszone przetargi - zadania przygotowywane są do realizacji. 4

5 Na bieżąco są również realizowane remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wykorzystywane środki na kamień na drogi dla poszczególnych miejscowości w ramach środków przyznanych z Funduszu Sołeckiego. 3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane środki w kwocie ,00 zł wydatkowano w wysokości ,08 zł. Do chwili obecnej zamontowano monitoring w D. K. w Głuchowie ( kwota 9.921,91 zł). Pozostałe zaplanowane w tym dziale zadania są w trakcie wykonywania i będą zapłacone w II półroczu bieżącego roku. Na bieżąco realizowane są wydatki związane z utrzymaniem oraz przeglądami okresowymi budynków będących w zasobach komunalnych gminy. 4. Działalność usługowa - planowane środki w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,42 zł, w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego ,65 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.947,37 zł - dotacje dla Miasta Rzeszów na opracowanie ROF 4.279,40 zł 5. Informatyka - zarezerwowane środki w wysokości ,00 zł zostały wykorzystane w wysokości ,58 zł na współfinansowanie programu Podkarpacki System e-administracji Publicznej " współfinansowanego ze środków unijnych. Pozostałe wydatki planowane na II półrocze. 6. Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości ,00 zł wykorzystano w kwocie ,41 zł tj 52,7 % planu, w tym na: a) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej ,05 zł b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut ,74 zł c) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: ,73 zł - wynagrodzenia i pochodne ,75 zł d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 177,80 zł e) promocję gminy ,49 zł f) pozostałą działalność (utrzymanie biur sołtysów, roznoszenie nakazów podatkowych, prowizja od zebranych podatków ) ,60 zł 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie ,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w I półroczu wydatkowano kwotę ,55 zł tj 45,2 % planu na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

6 Środki rezerwowane na paliwo dla policji (2.500,00 zł) planowane są wykorzystania w II półroczu bieżącego roku. 9. Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę ,73 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych. 10. Różne rozliczenia - w dziale tym planowane są rezerwy - do rozdysponowania pozostały rezerwy w wysokości ,00 zł w tym: - rezerwa ogólna ,00 zł - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł - rezerwa inwestycyjna ,00 zł Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę ,00 zł na: - remont drogi w Głuchowie ,00 zł - remont szkoły w Głuchowie 7.000,00 zł - remont szkoły w Albigowej ,00 zł - remont szkoły w Rogoźnie 7.000,00 zł Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w I półroczu nie była wykorzystana. Z rezerwy inwestycyjnej w I półroczu wykorzystano kwotę ,00 zł na: - wykonanie monitoringu przy szkołach w Handzlówce, Rogoźnie i Wysokiej 8.000,00 zł - budowa kanalizacji w Kraczkowej ,00 zł - uzbrojnie terenu gminy w sieci wod-kan ,00 zł - projekt oświetlenia w Wysokiej 9.000,00 zł - budowa oświetlenia w Cierpiszu 8.000,00 zł - przebudowa drogi Kluzówka" w Handzlówce ,00 zł 11. Oświata i wychowanie - plan wydatków na bieżący rok wynosi ,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę ,09 zł, z tego na: a) szkoły podstawowe w tym: ,09 zł - wynagrodzenia i pochodne ,59 zł Do chwili obecnej wykonano monitoring terenu przy szkołach w Handzlówce, Rogoźnie i Wysokiej, dobiegają końca prace przy rozbudowie szkoły w Soninie ( zadanie współfinansowane ze środków unijnych ). Kontynuowane są prace projektowe sali gimnastycznej w Handzlówce. b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: ,28 zł - wynagrodzenia i pochodne ,38 zł c) przedszkola w tym: ,01 zł - wynagrodzenia i pochodne ,67 zł Z zadań inwestycyjno - remontowych zrealizowana jest budowa przedszkola w Kosinie -prace przebiegają zgodnie z planami. Pozostałe planowane roboty 6

7 remontowe będą realizowane w trakcie wakacji. c) gimnazja w tym: ,73 zł - wynagrodzenia i pochodne ,74 zł - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce ,50 zł d) dowożenie uczniów do szkół ,70 zł e) utrzymanie ZAFOSiP w tym: ,63 zł - wynagrodzenia i pochodne ,87 zł f) szkoły zawodowe w tym: ,07 zł - wynagrodzenia i pochodne ,51 zł W Zespole Szkół w Wysokiej rozliczono prace dodatkowe realizowane przy termomodernizacji szkoły oraz zakończono modernizację pracowni hotelarskiej (kwota ,47 zł). g) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ,89 zł h) stołówki szkolne, w tym: ,82 zł - wynagrodzenia i pochodne ,10 zł i) wydatki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ( finansowane ze środków unijnych ) w przedszkolach w Soninie i Wysokiej oraz szkole średniej w Wysokiej ,14 zł 12. Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochronę zdrowia w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,75 zł na koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 13. Pomoc społeczna - plan wydatków w kwocie ,12 zł został wykorzystany w I półroczu w wysokości ,43 zł tj 49,4 % planu, z tego na: a) opłaty za pobyt w Domach Społecznych podopiecznych z terenu gminy ,11 zł b) zadanie z zakresu rodzin zastępczych 4.016,86 zł c) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 216,11 zł d) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,92 zł e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.403,33 zł f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,03 zł g) dodatki mieszkaniowe 4.837,46 zł h) zasiłki stałe ,53 zł i) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: ,58 zł - wynagrodzenia i pochodne ,29 zł j) zapłatę za usługi opiekuńcze ,80 zł 7

8 k) pozostała działalność - dopłata do posiłków, zapłata za świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych ,79 zł 14. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano kwotę ,17 zł, z tego na: a) utrzymanie świetlic szkolnych w tym: ,17 zł - wynagrodzenia i pochodne ,54 zł b) wypłaty stypendiów dla uczniów ,00 zł 15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu wykorzystano środki w wysokości ,48 zł, z tego: a) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,27 zł W trakcie realizacji są zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne b) gospodarka odpadami ,93 zł c) oczyszczanie miast i wsi - ekologia i odbiór eternitu 1.250,25 zł d) utrzymanie zieleni - zakup sadzonek krzewów na tereny gminne przewidziane jest na II półrocze e) pokrycie kosztów pobytu bezpańskich zwierząt z terenu gminy w schronisku ,00 zł f) oświetlenie uliczne - wydatkowano kwotę ,65 zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją Planowane na ten rok zadanie inwestycyjne w zakresie oświetleń drogowych są w trakcie realizacji. g) pozostała działowość - wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 2.887,00 zł 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane środki w kwocie ,00 zł wydatkowano w wysokości ,54 zł tj 49,9 % planu, w tym: a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Łańcut ,00 zł b) zakup nagród w konkursach upowszechniających miejscową kulturę 4.004,54 zł 17. Kultura fizyczna - środki w tym dziale w I półroczu wydatkowano w wysokości ,87 zł, w tym na: a) utrzymanie, bieżące remonty i inwestycje w obiektach sportowych ,73 zł W ramach wydatków na inwestycje realizowana jest modernizacja stadionu w Rogoźnie oraz budowa boisk sportowych w Kraczkowej współfinansowane ze środków unijnych b) dotacje dla klubów sportowych ,00 zł c) organizację imprez masowych w zakresie sportu 3.387,14 zł Zestawienie wydatków budżetu gminy w zakresie planu i wykonania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 8

9 a) wydatków bieżących, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki w na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki związane z obsługą długu gminy b) wydatków majątkowych, w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Gmina Łańcut w 2014 r. nie zawierała porozumień na realizację zadań z organami administracji rządowej. Należności wymagalne Gminy Łańcut na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą ,80 zł, w tym należności podatkowe ,79 zł. Gmina Łańcut na koniec czerwca 2014 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę ,52 zł, w tym: - kredyt termomodernizacyjny na szkołę w Wysokiej ,00 zł - kredyt termomodernizacyjny na szkołę w Kosinie ,52 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. (ING Bank Śląski) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. ( BRE Bank) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2011 r. (ING Bank Śląski) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2012 r. (ING Bank Śląski) ,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu z 2013 r. ( PKO S.A.) ,00 zł Gmina Łańcut na 30 czerwca 2014 r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, wystąpiły jedynie zobowiązania bieżące w wysokości ,22 zł, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu bieżącego roku. Na koniec czerwca 2014 r. Gmina Łańcut uzyskała przychody w wysokości ,00 zł, które pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych. Gmina w I półroczu 2014 r. nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów. Kredyt planowany jest do wzięcia w II półroczu. 9

10 Rozchody Gminy w I półroczu wynosiły ,00 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. Przychody i wydatki zakładów budżetowych Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Przychody w tym m.in.: - dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki - opłaty stałe za wodomierze - odsetki od nieterminowych wpłat Koszty w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne ,50 zł ,24 zł ,25 zł ,31 zł ,74 zł ,87 zł Planowane na 2014 r. przychody ZGK w I półroczu zostały zrealizowane w 56,2 %, natomiast koszty w 49,1 %. Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadał należności na kwotę ,20 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę ,62 zł. Łańcut, sierpień 2014r. WÓJT 10

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 3327 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo