Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubochnia w godz Regulaminowa liczba radnych - 15 Obecnych na sesji: - 13 Nieobecni: 1. Majchrowski Piotr 2. Ryś Sławomir Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu do protokołu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubochnia na 2007 rok. 6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami. 7. Sprawy różne i wnioski. 8. Zamknięcie obrad sesji. Punkt 1 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Łysakowski wypowiadając słowa Otwieram XI Sesję Rady Gminy Lubochnia. Następnie powitał radnych i gości zaproszonych. Punkt 2

2 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja jest prawomocna, gdyż uczestniczy w niej ponad 50% składu Rady Gminy ( nieobecny Majchrowski i Ryś). Punkt 3 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że sesja jest zwołana na wniosek 4 radnych, którzy dołączyli również do tego wniosku porządek obrad. W związku z tym, że do przedstawionego porządku obrad wpłynął wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia Osiedle Nowy Glinnik, zwracam się do wnioskodawców z pytaniem czy wyrażają zgodę na wprowadzenie tego projektu uchwały. Wnioskodawcy: radny Głowacki, Spała i Bieniek wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dodatkowy projekt uchwały był rozpatrywany po punkcie 5 jako punkt 6 porządku obrad a pozostałe punkty odpowiednio się przesuwają. Przedstawił porządek obrad wraz z proponowaną zmianą i poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) przyjęła porządek obrad wraz ze zmianą. Punkt 4 Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że ma uwagę do protokołu, aby była wpisywana godzina zakończenia sesji. Pani Małek stwierdziła, że godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji jest w każdym protokole zapisywana. Radni nie wnieśli innych uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół pod głosowanie. Rada Gminy większością głosów ( 11 za, 1 przeciw) przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Punkt 5 Skarbnik Gminy Pan Mokrowiecki powiedział, że wpłynął wniosek do Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W związku z tym pismem został przygotowany projekt zmian w budżecie gminy. Wczoraj na komisji były przestawione wnioski o rozszerzenie zmian w budżecie. Mam pytanie czy będziemy rozpatrywać projekt zmian rozszerzony czy projekt zmian objęty wnioskiem?. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sesja jest zwołana na wniosek i proszę zgodnie z wnioskiem. Skarbnik powiedział, że na sesji wrześniowej wprowadzimy inne zmiany, gdyż kolizyjne jest wprowadzenie zmniejszenia środków na budowę kanalizacji w Brenicy. Pierwsza wersja jest taka, że ze środków na kanalizację w tym roku przenieść tylko te, o które wnioskowali radni zmniejszyć o kwotę 400 tysięcy złotych a resztę środków pozostawić w budżecie. Druga wersja jest taka, żeby środki, których nie ma, a były związane z dotacją unijną, zmniejszyć o te kwoty i byśmy mieli uporządkowany budżet.

3 Skarbnik powiedział, że jest przygotowany projekt uchwały zgodnie z proponowanymi zmianami we wniosku radnych. Projekt uchwały został rozdany radnym. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę na zapoznanie się z materiałem. Przewodniczący Rady Gminy po przerwie wznowił obrady sesji. Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lubochnia na 2007 rok ( w trakcie omawiania przybył radny Cukier). Stan radnych 13. Radny Kieliszek powiedział, że są przeznaczone środki w kwocie 98 tysięcy złotych na termomodernizację budynku szkoły w Glinniku. Wójt planuje budowę szkoły za 4-5 lat w tamtym rejonie. Czy nie będą to wyrzucone środki w błoto?. Wójt Gminy Pan Popłoński powiedział, że obiekt szkolny w Glinniku składa się z dwóch części. Budynek szkoły jest już po termomodernizacji, teraz planujemy wykonanie budynku dydaktyczno sportowego. Obiekt ten będzie służył nawet jeśli nie będzie szkoły. Radni zdecydują co z tymi budynkami zrobić. Były wnioski rodziców, aby uszczelnić obiekt, poprzez wymianę otworów okiennych i drzwiowych oraz docieplenie ścian. Radny Bis powiedział, że należy przychylić się do tego zadania, gdyż obiekty niszczeją. Nowy budynek szkoły może być za 5 lat albo i później. Uważam, że należy stworzyć godne warunki dzieciom i nie żałować pieniędzy na takie cele. Przewodniczący Rady Gminy też by widział środki na remont komórki. Z ca PRG radny Głowacki zapytał jak ma wyglądać przystąpienie do prac kanalizacyjnych?. Jest to punkt sporny i proszę o przybliżenie tego. Przychyliliśmy się do zdjęcia kwoty ale reszta środków zostaje. Chcę zapytać o dalszy tok pracy, przygotowania do przetargu. Pan Skarbnik zwracał uwagę, że jeżeli kanalizację będziemy realizować to o te pieniądze wydatkowane zmniejszy się dotacja. Na jakiej podstawie tak Pan twierdzi?. My będziemy ją w całości finansować a po wykonaniu będziemy występować o płatność. Wykonamy ją ze środków budżetowych i pomocowych w formie kredytów i pożyczek a o dofinansowanie będziemy występować i dostaniemy np. za dwa lata, to czy ta kwota dofinansowania się zmieni?. Jest to dla mnie niezrozumiałe, że Pan tak mówi, bo musimy najpierw wykonać, zapłacić i dopiero otrzymamy dofinansowanie. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Pan tak twierdzi, że dofinansowanie zostanie zmniejszone?. Skarbnik wyjaśnił, że wszystkie wydatki poniesione na każdą inwestycję przed złożeniem wniosku nie wchodzą do wniosku i rozliczeń, dopiero po zaakceptowaniu wniosku. Wniosek nie został złożony, bo nikt wniosku nie chce przyjąć. Wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami tylko gminy i nie są zwracane ani rozliczane. Natomiast wszystkie wydatki poniesione po złożeniu i przyjęciu wniosku są rozliczane i zaznaczone w umowie, które są środkami gminy a które unijne. Możliwości pozyskania środków unijnych sięgają 75% a udział środków własnych 25%. Środki wydane przed złożeniem wniosku są nie zwracane i nie finansowane. Radny Głowacki zapytał na jakiej podstawie tak Pan mówi?. Skarbnik odpowiedział, że na podstawie dotychczasowych przepisów i zasad. Radny Głowacki zapytał, jeśli w całości wykonamy inwestycję z naszych środków czy możemy ubiegać się o dofinansowanie?. Wójt odpowiedział, że z mojej wiedzy nie możemy. Mam informację ze spotkania, że jest możliwość uzyskania dofinansowania po akceptacji wniosku i podpisaniu umowy. Wcześniejszych faktur nikt nie będzie przyjmował za wykonanie danej inwestycji. Skarbnik Gminy powiedział, że jeśli wykonujemy inwestycję ze swoich środków i nam brakuje to bierzemy kredyt, który musimy w całości spłacić z odsetkami. Natomiast, gdy wykonujemy ze środków unijnych, to faktem jest, że najpierw musimy zapłacić a potem otrzymujemy zwrot, ale na kwotę pomocy unijnej budżet państwa udziela dotacji. My przedstawiamy rachunki i państwo sobie odbiera po rozliczeniu środków z Unii. Jeśli jest przyjęty wniosek, to my musimy mieć 25%

4 naszych środków, na resztę dostajemy tymczasową pomoc i po rozliczeniu inwestycji państwo sobie odbiera. Jest to kapitalna pomoc i nie obciąża naszego budżetu. Radny Głowacki pyta czy w momencie wykonania całej inwestycji z naszych środków i środków pomocowych kredytów i pożyczek, możemy ubiegać się o zwrot?. Skarbnik stwierdził, że o środki ubiegamy się w momencie złożenia wniosku, następuje zakwalifikowanie wniosku i przyznanie środków, rozpoczynamy inwestycję. Gmina ma mieć zabezpieczone 25% własnych środków. Podam przykład, że inwestycja opiewa na kwotę ogółem 2 miliony to my musimy mieć 500 tysięcy złotych, natomiast nie musimy mieć tysięcy złotych. Rozpoczynamy inwestycję wydajemy 500 tysięcy i rozpoczynamy wydawanie tych tysięcy złotych. Przedstawiane faktury są od razu spłacane ze środków budżetowych. Nie wydatkujemy swoich pieniędzy wcześniej, a później nam po roku zwracają. Są spłacane z budżetu państwa i budżet państwa sobie odbiera po rozliczeniu inwestycji. W innym przypadku musimy brać kredyt i go spłacać. Jeśli robimy sami to kosztuje nas tysięcy a jak z ze środkami unijnymi to kosztuje nas 500 tysięcy złotych. Radny Głowacki pyta ponownie, czy po wykonaniu inwestycji z naszych środków możemy ubiegać się o dofinansowanie?. Skarbnik odpowiedział, że nie można. Wójt powiedział, że jest pewny, bo tak na spotkaniu mówiła pani Hibner. Nikt nie zagwarantuje zwrotu pieniędzy po wykonaniu inwestycji. Pani Starosta pracownik Urzędu powiedziała, że na ten moment nie ma takiej możliwości. Nie ma rozporządzeń wykonawczych, dlatego nie ma naboru na wnioski. Jest duże ryzyko, że coś wykonamy i nam nie zwrócą środków. Radny Głowacki powiedział, że zrozumiał, że na dzień dzisiejszy nie można. Pani Starosta powiedziała, że w programie na lata była zasada, że można było ogłosić przetarg i rozpoczynać roboty z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Pani Starosta zapytała jaki macie państwo projekt co robić z tą częścią inwestycji kanalizacji, na którą zostały pieniądze w budżecie?. Zostały również środki na kanalizację deszczową. Radny Spała stwierdził, że gdyby była możliwość, to można wykonać sporo prac. Pani nie ma jeszcze projektu czy tak?. Pani Starosta powiedziała, że projekt jest. W projekcie mieszkańcy Olszowca Rogatki mają tylko ujęte przyłącza w obrębie pasa drogowego. Nie mają wyprowadzenia na posesję, gdyż na etapie projektu nie wyrazili zgody, bo proponowali sieć za budynkami. Wiemy teraz, że tam nie można budować kanalizacji, na dzień 25 września jest umówione spotkanie mieszkańców z projektantem, gdzie zapadnie decyzja. Jest kwestia dorobienia tego odcinka, bo kopanie 2 razy tego samego odcinka podniesie nam koszty inwestycji, a nie możemy zostawić tak mieszkańców. Radny Kieliszek stwierdził, że czegoś tu nie rozumie. Jeszcze przed wyborami, a nawet Wójt dzięki temu wygrał wybory, zapewniał, że będzie budował kanalizację w Brenicy. Teraz okazuje się, że na pewnym odcinku projekty nie są wykonane. Czy ten projekt jest wykonany był skończony, czy rozpoczęty, nie wiem?. Wójt powiedział, że projekt na budowę kanalizacji w Brenicy jest przygotowany. Wszelkie okooprojektowe dokumenty są przygotowane i czekamy na uruchomienie programu Sprawa dotyczy kilku domów na Rogatce. Ci mieszkańcy mieli koncepcje budowy kanalizacji za budynkami gospodarczymi. Wiemy dziś, że tam kanalizacji nie poprowadzimy. Jest tylko pytanie, czy ci mieszkańcy wyrażają zgodę na podłączenie od strony jezdni czy nie?. Doprojektowanie takiego odcinka nie jest problemem dla projektanta, tylko musi być decyzja mieszkańców. Pani Starosta powiedziała, że to nie będzie powodowało zmiany pozwolenia na budowę. Będzie to odrębny fragment projektu na zgłoszenie. Radny Głowacki powiedział, że nie zrozumiałe jest dla mnie pytanie odnośnie procedury rozpoczęcia i budowy kanalizacji w Brenicy?. Pani Starosta powiedziała, że chciałaby znać stanowisko Rady co do dalszego losu kanalizacji w

5 Brenicy. Czy za te 400 tysięcy złotych zostawione w budżecie chcecie rozpoczynać prace w tym roku czy macie inną wizję. Nasze rozwiązanie państwo znacie, że zasadne by było rozpocząć inwestycję w przyszłym roku. Radny Głowacki zapytał za jaką kwotę do końca roku można wykonać tę kanalizację?. Pani Starosta stwierdziła, że to zależy od wykonawcy. Po ogłoszeniu przetargu mogę powiedzieć czy są chętni czy nie ma. Może być problem ze znalezieniem wykonawcy, bo jest już późno. Nie mogę ogłosić przetargu, bo nie mamy środków unijnych. Radny Głowacki uważa, że jest zapis w uchwale, że z kredytów. Pan Skarbnik powiedział, że możemy wziąć kredyt na wnioski unijne, ale nie mamy wniosku i środków unijnych. Pan radny Głowacki mówi, że możemy wziąć kredyt. Ja powiem tak, że jeśli chcecie wydać 3 miliony zamiast 500 tysięcy złotych na tę inwestycję, to proszę wydawać. Radny Głowacki powiedział, że mamy zabezpieczone 3 miliony złotych w deficycie. Wójt potwierdził wypowiedź Skarbnika, że jeśli chcecie wydać zamiast 500 tysięcy złotych 3 miliony złotych to proszę bardzo, wydajemy, ale nie mamy już na nic. Na wystąpienie o dofinansowanie LKS, domu wiejskiego w Brenicy, w Tarnowskiej Woli i inne inwestycje. Jest to zagrożenie budżetu, bo jeśli zdecydujecie to będziemy to realizować, ale cała reszta zostaje w tyle. Radny Kieliszek powiedział, że proszę tak nie mówić, bo i tak nic tam Pan nie robi. Wójt powiedział, że należy znać pewne procedury. Ma Pan zapisane w budżecie wykonanie projektu modernizacji na ten rok. Projektant zabiera się do tego, a jeśli na drugi rok będą środki na wykonanie to będziemy realizować. Radny Głowacki powiedział, że nie jest do końca przekonany. Wiem, że w powiecie była w 2005 roku wykonana inwestycja a dofinansowanie teraz otrzymali w 2007 roku. Jeśli jest taka szansa, że można wykonać inwestycję z własnych środków i pomocowych GFOŚ i środków kredytowych a dofinansowanie otrzymać po wykonaniu inwestycji to byłoby wskazane, aby tę inwestycję robić. Pani Starosta stwierdziła, że mogła być tylko taka możliwość, że wniosek został złożony w naborze, pozytywnie zakwalifikowany, natomiast nie została podpisana umowa. Otrzymali zapewnienie, że jeśli będą mieć oszczędności wówczas podpiszą. Proszę mi powiedzieć, gdzie tak było i ja dopytam. To był poprzedni nabór, teraz jest nowy i nowe zasady. Nie ma jeszcze żadnych rozporządzeń i dlatego nie ma jeszcze naboru wniosków. Radny Głowacki powiedział, że dlatego zwraca się o sprawdzenie, czy jest taka możliwość. Skarbnik powiedział, że na bazie dotychczasowych przepisów nie możemy skorzystać ze środków unijnych wstecznych z wykonania inwestycji. Chcemy wykonać inwestycję, musimy złożyć wniosek, zakwalifikować, podpisać umowę i środki nam wpłyną. Ja słyszałem o takim przypadku, że wykonano inwestycję na podstawie wniosku złożonego i przyjętego, tylko długo oczekiwali na zwrot środków unijnych. Wykonali inwestycję za swoje pieniądze ale otrzymali z dużym opóźnieniem, ale wniosek był złożony i zakwalifikowany. Pierwszy wniosek jest o dofinansowanie a drugi wniosek o płatność. Radny Głowacki zwraca się ponownie o sprawdzenie czy taka możliwość jest. Radny Szymczuk zgłasza formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Wniosek został zaopiniowany większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący ) pozytywnie. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała została przegłosowana i jednogłośnie ( 13 za ) przyjęta pozytywnie. Radny Szymczuk poprosił o zwolnienie z dalszej części obrad, gdyż musi iść do pracy. Stan radnych 12. Punkt 6

6 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia Osiedle Nowy Glinnik. Wójt powiedział, że jest jeden wakat w tym projekcie, jest to Wasze uprawnienie. Z reguły jedną osobę kieruje się z Urzędu. Radny Bis uważa, że Pan Wójt powinien zgłosić. Wójt zgłasza Panią Agnieszkę Wojtalewicz Marek. Przewodniczący Rady Gminy poddał kandydaturę Pani Agnieszki Wojtalewicz Marek pod głosowanie. Kandydatura Pani Agnieszki Wojtalewicz Marek została większością głosów ( 9 za, 2 wstrzymujące, 1 radny wyszedł ) przyjęta pozytywnie. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała została przegłosowana i większością głosów ( 11 za, 1 radny wyszedł ) przyjęta pozytywnie. Punkt 7 Wójt Gminy Pan Andrzej Popłoński złożył informację o pracy w okresie między sesjami (informacja w załączeniu do protokołu). Radny Kieliszek powiedział, że Wójt w informacji podał, że są zamontowane barierki na poprawę bezpieczeństwa. Nie ma tam chodnika i zastanawiam się czy to poprawi bezpieczeństwo czy nie będzie odwrotnie?. Pani Starosta powiedziała, że jest to droga powiatowa. Jest to realizacja wniosków mieszkańców. W tym miejscu nie ma możliwości ruchu pieszych, bo tam jest skrzyżowanie. Jest propozycja, aby przy przejściu dla pieszych utwardzić pobocze i wysypać kamieniem i destruktem. Powiat nie wyraża zgody na budowę chodnika, gdyż mają plany modernizacji drogi. Radny Kieliszek powiedział, że zrodziły się wątpliwości u mnie i dlatego pytam, bo widzę tam przygniecionego człowieka. Nie możemy zakładać, że wszyscy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Wójt zapytał czy jest to wniosek o zdjęcie barierki?. Radny Kieliszek zapytał czy radny na sesjach może wyrazić swoją opinię?. Dlaczego moja opinia powoduje wzburzenie kilku osób?. Skarbnik poinformował, że Zarządzeniem Wójta zostały wprowadzone dotacje Wojewody; w dziale 801 na nauczanie języka angielskiego zł, w dziale pomocy społecznej na dożywianie i w dziale edukacja zł, razem dochody wzrosły o złote. Punkt 8 W sprawach różnych poruszono następujące tematy: Radny Bis zwraca się o pomalowanie słupów pod wiaduktem w kierunku Spały, gdyż jest słaba widoczność we mgle. Radny Głowacki powiedział, że na ostatniej sesji był Pan Starosta Powiatu i stwierdził, że z sesji robimy rynek. Chcę prosić, nie chodzi tu o dyscyplinowanie, ale jeśli chodzi o zabranie głosu, to proszę nie krzyczeć, burczeć, tylko podnieść rękę i pytać. Zróbmy trochę kultury na sesji;

7 chcę podziękować radnym za jednomyślną zgodę przy głosowaniu zmian w budżecie i kontynuować to. Słowo do Skarbnika, aby nam nie narzucał tak potężnych zmian ale rozmawiał ze wszystkimi radnymi; odbyły się zawody w piłce nożnej województwa łódzkiego, w którym ja i radny Bernaciak braliśmy czynny udział. Zajęliśmy I miejsce, otrzymaliśmy Puchar, który jest u Starosty Powiatu oraz medale. Radny Spała powiedział, że były dowożone dzieci na basen do Spały. Jak ta sprawa wygląda, dlaczego nie są dowożone dzieci?. Wójt powiedział, żeby zajrzeć do protokołu z sesji Rady Gminy. Dyrekcje szkół zostały powiadomione i mają wyciągi z protokołu i tam jest wyraźny zapis. To ma być sprawa rodziców a nie Wójta Gminy. Radny Spała zapytał Pana Michalika redaktora TIT, kiedy mnie Pan widział, że ja ostatnio roznosiłem ulotki?. Kiedy widział mnie Pan z papierami?. Pan Michalik powiedział, że zacytuje to co napisał w gazecie. To powiedział Pan Wójt zaraz odczytam. Radny Spała powiedział, że mam do Pana pretensje, że mnie Pan oczernił, pomówił. Pan Michalik odczytał treść artykułu z gazety. Ja zacytowałem wypowiedź Pana Wójta. Radny Spała zapytał czy wielką trudnością było Panu sprawdzić i dociec to co Pan Wójt mówił?. Pan Michalik stwierdził, że jest Pan osobą publiczną jako radny. Radny Spała powiedział, że Pan Wójt również. Pan Michalik powiedział, że w końcu komentarza jest dodane zdanie: że nie nam roztrząsać, kto ma rację, itd.... Radny Kieliszek uważa, że powinien Pan zapytać o zdanie Pana Spały, bo w ten sposób manipuluje Pan czytelnikami. Pan o tym dobrze wie, że cytuje Pan wypowiedź jednej osoby i powinien Pan zapytać drugiej też osoby, aby mogła się wypowiedzieć, bo wtedy artykuł jest obiektywny. A to jest subiektywne i wprowadza Pan ludzi w błąd. Pan Michalik powiedział, że gdyby któryś z Panów Spała czy Głowacki zabrał głos, to jego komentarz też by się ujawnił. Radny Spała powiedział, że napisze Pan teraz, że ja protestuję. Pan Michalik stwierdził, że ma Pan prawo protestować i tak będzie. Radny Kieliszek powiedział, że niech Pan napisze, że Pan Spała nic nie roznosił. Radny Kamyk powiedział, że zna prawo prasowe. Panie Zygmuncie przysługuje Panu prawo napisania sprostowania i gazeta jest zobowiązana umieścić Pana sprostowanie. W przypadku nie umieszczenia sprostowania ma Pan prawo zaskarżyć redaktora do Sądu o szerzenie nieprawdziwych informacji. Z tego artykułu wynika, że redaktor Michalik cytował wypowiedź Wójta, która jest zawarta w protokole. Wójt powiedział, że jest w posiadaniu dokumentu informującego mieszkańców wsi Brenica podpisanego przez Pana Zygmunta Spałę, który wpłynął do sołtysa wsi. Organy orzekną czy on jest prawdziwy czy nie?. Czy jest to rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji czy nie jest, nie nam to oceniać. Radny Głowacki powiedział, że prosił Pana Michalika, aby nie używał jego nazwiska w gazecie. Pan Michalik stosował to różnie. Ja na spotkanie w Brenicy pojechałem w zastępstwie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Łysakowskiego, bo mnie o to prosił., bo termin mu nie odpowiadał. Ja tam byłem gościem. To, że Pan Michalik mi zarzuca, że ja roznosiłem ulotki, to ja tam pojechałem na godzinę czasu i rozmawiałem z osobami i odjechałem, kiedy?. Ja nie będę się z nim sądził, bo ja tylko go poprosiłem, żeby nie używał mojego nazwiska, jestem osobą publiczną, ja wiem i niech sobie nadużywa, to jego sprawa, ale nie pytał mnie o to, bo go poprosiłem. Komentarzy do tej gazety nigdy nie będę składał. Radny Spała powiedział, że oczywiście podałem pani sołtys kartkę, powiadomienie, żeby zrobiła zebranie w danym dniu i godzinie, bo Pan Wójt zdejmuje nam z kanalizacji pieniążki. Wieś mnie zobligowała do takiej czynności, ja jestem wybrany przez mieszkańców Brenicy i ja tego bronię,

8 święcie bronię i będę dalej bronił. To nie jest Panie Józefie żadna propaganda. Radny Michalik stwierdził, że cytował wypowiedź. Radny Spała powiedział, że zajrzy do redakcji TIT. Radny Kieliszek powiedział, że prawdę czy kłamstwo czyta się między wierszami. Wójt stwierdził, że Pan Spała powiedział, że Wójt zdjął ponad 2 miliony, aby wieś się dowiedziała. Gdzie to jest zapisane, w której uchwale budżetowej?. Pan Michalik zapytał gdzie napisał nieprawdę, ja się podpisałem imieniem i nazwiskiem i odpowiadam za to co daje do druku. Zapytam państwa radnych czy daliście Panu Przewodniczącemu upoważnienie, żeby Przewodniczący zdyscyplinował mnie u mojego szefa. Tu jest pismo oficjalne z pieczątką Rady Gminy odczytam to pismo. Szef upoważnił mnie do przedstawienia tego pisma (odczytał treść pisma). Piszę o sesjach w całym powiecie. Tam są sesje składne, bez hałasu, a my staliśmy się pośmiewiskiem w powiecie. To co się u nas dzieje, obserwowałem ostatnią sesję u nas i pozostawiam bez komentarza. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Pan powinien wyciągnąć właściwe wnioski. To co jest napisane, wrócimy i porównamy z protokołem. Radny Kamyk powiedział, że dyskusja się zaogniała i powiem o takim przypadku. Niedawno na Osiedlu zostały rozrzucone ulotki dyskredytujące moją osobę. Ja nie wiem kto pisał, ale jest to tchórzostwo, bo proszę do mnie przyjść, zadzwonić, porozmawiać. Te ulotki nie zrobiły mi krzywdy, wręcz odwrotnie. Pani Starosta powiedziała, że chce przedstawić najpilniejsze potrzeby. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadań: sprawa wodociągu w Lubochni Górki, monitoring w budynku OSP. Panie Dyrektorki poruszały na komisji sprawę odwodnienia w szkole w Lubochni. Gdybyście państwo przeznaczyli środki na wykonanie projektu w granicach 3.300,00 złotych to na przyszły rok byśmy to wykonali. Chodzi o odprowadzenie wody z dachu szkoły, która spływa przy murze. proszę o decyzję w sprawie wykonania projektu na budowę kanalizacji w Jasieniach, Nowym Olszowcu, co z tym dalej. Przetarg jest nie ogłaszany, czas leci. Była propozycja Pana Wójta o dołączenie wsi Henryków i druga propozycja czy zwiększamy środki finansowe. kanalizacja Brenica, jeżeli chcecie państwo jakiś odcinek w tym roku to proszę o decyzję drogi, mamy kupiony destrukt i ułożymy go w tym roku albo należy wymieszać go z piaskiem aby leżał do drugiego roku; jest pismo z ZUK o wymianę odcinka wodociągu we wsi Olszowiec ze względu na awarię; nie wykonaliśmy jeszcze odcinka wodociągu ( P. Ziętek w Lubochni Górki), w ramach inwestycji tegorocznej, było to nieekonomiczne, podmokły teren, a mamy sieć w Jakubowie i najlepiej byłoby podciągnąć z tej nitki. Dlatego proszę o środki na ten cel. Radny Olczak powiedział, że zgłasza drogę w Luboszewach, która była robiona ze środków na drogi dojazdowe, ale nie cała. Pani Starosta powiedziała, że na drogach dojazdowych robimy powierzchniowe utrwalenie. Natomiast tam gdzie jest mniej utwardzona kładziemy destrukt, bo poprawia nośność drogi. Jeśli będą środki, ja mogę to robić. Radny Kieliszek ma pytanie do Wójta: Czy Urząd Gminy normalnie funkcjonuje, poprawnie, sprawnie?. Wójt powiedział, że moim zadaniem jest, aby Urząd funkcjonował normalnie, poprawnie, aby służył mieszkańcom. Natomiast jak faktycznie jest to po prostu moja ocena będzie wyrazem mieszkańców. Radny Kieliszek ponawia pytanie. Wójt powtórzył to samo zdanie. Mam do pana pytanie; Czy Pan uważa, że Urząd funkcjonuje źle?. Radny Kieliszek odpowiedział, że nie, nie uważam, ale chciałem usłyszeć to od Pana. Jakie są zadania Pana orientuję się, ale chcę od Pana usłyszeć.

9 Wójt powiedział, że ja już odpowiedziałem, zostałem postawiony tu przez mieszkańców i oni ocenią. Radny Kieliszek powiedział, że nie interesuje mnie ocena mieszkańców tylko Pana. Wójt powiedział, że sam nie będzie się oceniał. Sekretarz Gminy Pan Krukowski powiedział, że wykonuję polecenia Wójta i inne zadania i stwierdzam, że jest za mało pracowników do wykonywania zadań, które radni stawiają i gmina powinna wykonywać. Myślę o drogach, utrzymaniu porządku na terenie gminy. Po co głupie pytania, ja uważam, że jest źle. Radny prosił o wykoszenie odcinka na zakręcie rowu, a przyjeżdża samochód z kamieniem i muszą to rozładować, a jest 5 ludzi. Na pewno społeczeństwo może mieć pretensje. Zastanawiam się co będzie kiedy przyjdzie okres zimowy, rozstawianie płotków i inne zadania. Na okres ten potrzebnych jest około 8-9 ludzi do pracy. Brak jest ludzi na prace interwencyjne. Jeśli Rada uchwali środki na te prace, to ja obiecuję, że te prace będą wykonywane. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że należy wnioskować o te rzeczy, może bilans taki sporządzić. Myśmy ten temat wielokrotnie omawiali, natomiast tej namacalnej liczby zatrudnionych i potrzebnych środków nie doczekaliśmy się, może taką informację otrzymamy. Radny Spała powiedział, że było u nas 4 Wójtów i w rankingu można ocenić działania obecnego Wójta. zapomniałem o stadionie, co z tą ziemią?. Pani Starosta powiedziała, że proszę mi pokazać w załączniku inwestycyjnym, gdzie jest to zapisane, bo ja nie widzę tego. Radny Kieliszek powiedział, że jedna rzecz mi się nie podoba, jak Pan Wójt w czasie obrad sesji odnosi się często do protokołu z poprzedniej sesji. I robi jedną rzecz, która mi się bardzo nie podoba, bardzo często do Pani Małek mówi - proszę to zaprotokołować. To jest wpływanie na kształt protokołu, bo nikt z pozostałych nigdy takich sformułowań nie używa. Pan wpływa na kształt protokołu. Dla mnie to nie jest oczywiste, ja nikomu nie mówię co ma być zaprotokołowane, co ma być nagrane. Wójt odpowiedział, mam takie prawo i korzystam z niego. Radny Głowacki powiedział, że wyjaśniał już, że gospodarzem sesji jest PRG, to jest sesja Rady i on decyduje o wszystkim. Pan Wójt jest gościem na tej sesji, prosiłbym, żeby tego przestrzegać. Pani Wiesiu czy jest uchwała na kanalizację Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Nowy Olszowiec?, Pani Starosta stwierdziła, że jest. Radny Głowacki powiedział, że jest i proszę ją realizować. Pani Starosta stwierdziła, że jest uchwała, ale wpłynął wniosek radnego Majchrowskiego o zwiększenie środków i był wniosek Wójta o dołączenie wsi Henryków. Państwo radni powinniście to ustalić. Radny Głowacki zapytał czy te wnioski przeszły na sesji?. Pani Starosta powiedziała, że nie były wnioski głosowane. Radny Głowacki powiedział, że ma Pani uchwałę. Pani Starosta stwierdziła, że były zgłoszone wnioski i one muszą być poddane pod głosowanie. Po podjęciu uchwały był przeprowadzony przetarg i był unieważniony. Radny Wójciak powiedział, że wczoraj na komisji było głosowanie w tej sprawie. Radny Głowacki powiedział, że nie był do końca na komisji. Pani Wiesiu czy te wnioski stawały na komisji?. Nikt tych wniosków nie rozdał radnym, tylko Pani je przedstawiła. Te wnioski są dalej u Przewodniczącego, Przewodniczący nie rozdał wniosków na komisji, nie mylić kompetencje. Wójt powiedział, że padł wniosek Przewodniczącego Rady, aby dziś rozpatrywać tylko wniosek 4 radnych i dziś go rozpatrywaliśmy w propozycjach zmian do budżetu. Nasze propozycje na wniosek Wiceprzewodniczącego zostały oddalone od tej sesji. Z uzasadnieniem skieruję wniosek do Rady Gminy na ręce Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do projektowania kanalizacji w miejscowości Henryków do projektu uchwały na następnej sesji. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło pismo odnośnie nadchodzących wyborów i zorganizowania w oddziałach szpitalnych lokali wyborczych, ale naszego terenu nie dotyczy.

10 odbyły się dożynki w Spale, na które radni mieli zaproszenia. Było dosłownie parę osób i mam prośbę, do radnych, aby bardziej korzystali z takich zaproszeń, aby nasza Rada mogła być reprezentowana. Punkt 9 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Łysakowski podziękował zebranym za przybycie i zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy Lubochnia wypowiadając słowa: Zamykam obrady XI Sesji Rady Gminy Lubochnia. Protokolant: Załączniki Protokol Nr_XI_z_Sesji_ r..doc Data: :25:44 Rozmiar: 103.5k Format:.doc METRYKA Liczba odwiedzin : 15 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd anna reszka Marek Krukowski Czas wytworzenia: :23:35 Czas publikacji: :23:35 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/08 z XXI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 roku

Protokół Nr XXI/08 z XXI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 roku Protokół Nr XXI/08 z XXI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 roku Protokół Nr XXI/08 z XXI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 roku Protokół Nr XXI/08 z XXI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Przewodniczący Rady Powiatu Dominik Szewc wygłosił sentencję: OTWIERAM IX SESJĘ RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO V KADENCJI. Następnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

w dniu 22 czerwca 2015 roku

w dniu 22 czerwca 2015 roku Protokół Nr 7 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 22 czerwca 2015 roku Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r.

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 Obecnych 14 radnych, zaproszeni goście wg załączonej listy

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/12. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20 w Urzędzie Gminy

Protokół Nr 11/12. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20 w Urzędzie Gminy Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20 w Urzędzie Gminy W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową. w dniu 27 grudnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową. w dniu 27 grudnia 2006 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową w dniu 27 grudnia 2006 r. Obecni : wg listy obecności. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 lipca 2011 roku

Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 lipca 2011 roku 1 Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 lipca 2011 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13 00.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo