Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubochnia w godz Regulaminowa liczba radnych - 15 Obecnych na sesji: - 13 Nieobecni: 1. Majchrowski Piotr 2. Ryś Sławomir Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu do protokołu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubochnia na 2007 rok. 6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami. 7. Sprawy różne i wnioski. 8. Zamknięcie obrad sesji. Punkt 1 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Łysakowski wypowiadając słowa Otwieram XI Sesję Rady Gminy Lubochnia. Następnie powitał radnych i gości zaproszonych. Punkt 2

2 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja jest prawomocna, gdyż uczestniczy w niej ponad 50% składu Rady Gminy ( nieobecny Majchrowski i Ryś). Punkt 3 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że sesja jest zwołana na wniosek 4 radnych, którzy dołączyli również do tego wniosku porządek obrad. W związku z tym, że do przedstawionego porządku obrad wpłynął wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia Osiedle Nowy Glinnik, zwracam się do wnioskodawców z pytaniem czy wyrażają zgodę na wprowadzenie tego projektu uchwały. Wnioskodawcy: radny Głowacki, Spała i Bieniek wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dodatkowy projekt uchwały był rozpatrywany po punkcie 5 jako punkt 6 porządku obrad a pozostałe punkty odpowiednio się przesuwają. Przedstawił porządek obrad wraz z proponowaną zmianą i poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) przyjęła porządek obrad wraz ze zmianą. Punkt 4 Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że ma uwagę do protokołu, aby była wpisywana godzina zakończenia sesji. Pani Małek stwierdziła, że godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji jest w każdym protokole zapisywana. Radni nie wnieśli innych uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół pod głosowanie. Rada Gminy większością głosów ( 11 za, 1 przeciw) przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Punkt 5 Skarbnik Gminy Pan Mokrowiecki powiedział, że wpłynął wniosek do Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W związku z tym pismem został przygotowany projekt zmian w budżecie gminy. Wczoraj na komisji były przestawione wnioski o rozszerzenie zmian w budżecie. Mam pytanie czy będziemy rozpatrywać projekt zmian rozszerzony czy projekt zmian objęty wnioskiem?. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sesja jest zwołana na wniosek i proszę zgodnie z wnioskiem. Skarbnik powiedział, że na sesji wrześniowej wprowadzimy inne zmiany, gdyż kolizyjne jest wprowadzenie zmniejszenia środków na budowę kanalizacji w Brenicy. Pierwsza wersja jest taka, że ze środków na kanalizację w tym roku przenieść tylko te, o które wnioskowali radni zmniejszyć o kwotę 400 tysięcy złotych a resztę środków pozostawić w budżecie. Druga wersja jest taka, żeby środki, których nie ma, a były związane z dotacją unijną, zmniejszyć o te kwoty i byśmy mieli uporządkowany budżet.

3 Skarbnik powiedział, że jest przygotowany projekt uchwały zgodnie z proponowanymi zmianami we wniosku radnych. Projekt uchwały został rozdany radnym. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę na zapoznanie się z materiałem. Przewodniczący Rady Gminy po przerwie wznowił obrady sesji. Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lubochnia na 2007 rok ( w trakcie omawiania przybył radny Cukier). Stan radnych 13. Radny Kieliszek powiedział, że są przeznaczone środki w kwocie 98 tysięcy złotych na termomodernizację budynku szkoły w Glinniku. Wójt planuje budowę szkoły za 4-5 lat w tamtym rejonie. Czy nie będą to wyrzucone środki w błoto?. Wójt Gminy Pan Popłoński powiedział, że obiekt szkolny w Glinniku składa się z dwóch części. Budynek szkoły jest już po termomodernizacji, teraz planujemy wykonanie budynku dydaktyczno sportowego. Obiekt ten będzie służył nawet jeśli nie będzie szkoły. Radni zdecydują co z tymi budynkami zrobić. Były wnioski rodziców, aby uszczelnić obiekt, poprzez wymianę otworów okiennych i drzwiowych oraz docieplenie ścian. Radny Bis powiedział, że należy przychylić się do tego zadania, gdyż obiekty niszczeją. Nowy budynek szkoły może być za 5 lat albo i później. Uważam, że należy stworzyć godne warunki dzieciom i nie żałować pieniędzy na takie cele. Przewodniczący Rady Gminy też by widział środki na remont komórki. Z ca PRG radny Głowacki zapytał jak ma wyglądać przystąpienie do prac kanalizacyjnych?. Jest to punkt sporny i proszę o przybliżenie tego. Przychyliliśmy się do zdjęcia kwoty ale reszta środków zostaje. Chcę zapytać o dalszy tok pracy, przygotowania do przetargu. Pan Skarbnik zwracał uwagę, że jeżeli kanalizację będziemy realizować to o te pieniądze wydatkowane zmniejszy się dotacja. Na jakiej podstawie tak Pan twierdzi?. My będziemy ją w całości finansować a po wykonaniu będziemy występować o płatność. Wykonamy ją ze środków budżetowych i pomocowych w formie kredytów i pożyczek a o dofinansowanie będziemy występować i dostaniemy np. za dwa lata, to czy ta kwota dofinansowania się zmieni?. Jest to dla mnie niezrozumiałe, że Pan tak mówi, bo musimy najpierw wykonać, zapłacić i dopiero otrzymamy dofinansowanie. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Pan tak twierdzi, że dofinansowanie zostanie zmniejszone?. Skarbnik wyjaśnił, że wszystkie wydatki poniesione na każdą inwestycję przed złożeniem wniosku nie wchodzą do wniosku i rozliczeń, dopiero po zaakceptowaniu wniosku. Wniosek nie został złożony, bo nikt wniosku nie chce przyjąć. Wydatki poniesione przed złożeniem wniosku są wydatkami tylko gminy i nie są zwracane ani rozliczane. Natomiast wszystkie wydatki poniesione po złożeniu i przyjęciu wniosku są rozliczane i zaznaczone w umowie, które są środkami gminy a które unijne. Możliwości pozyskania środków unijnych sięgają 75% a udział środków własnych 25%. Środki wydane przed złożeniem wniosku są nie zwracane i nie finansowane. Radny Głowacki zapytał na jakiej podstawie tak Pan mówi?. Skarbnik odpowiedział, że na podstawie dotychczasowych przepisów i zasad. Radny Głowacki zapytał, jeśli w całości wykonamy inwestycję z naszych środków czy możemy ubiegać się o dofinansowanie?. Wójt odpowiedział, że z mojej wiedzy nie możemy. Mam informację ze spotkania, że jest możliwość uzyskania dofinansowania po akceptacji wniosku i podpisaniu umowy. Wcześniejszych faktur nikt nie będzie przyjmował za wykonanie danej inwestycji. Skarbnik Gminy powiedział, że jeśli wykonujemy inwestycję ze swoich środków i nam brakuje to bierzemy kredyt, który musimy w całości spłacić z odsetkami. Natomiast, gdy wykonujemy ze środków unijnych, to faktem jest, że najpierw musimy zapłacić a potem otrzymujemy zwrot, ale na kwotę pomocy unijnej budżet państwa udziela dotacji. My przedstawiamy rachunki i państwo sobie odbiera po rozliczeniu środków z Unii. Jeśli jest przyjęty wniosek, to my musimy mieć 25%

4 naszych środków, na resztę dostajemy tymczasową pomoc i po rozliczeniu inwestycji państwo sobie odbiera. Jest to kapitalna pomoc i nie obciąża naszego budżetu. Radny Głowacki pyta czy w momencie wykonania całej inwestycji z naszych środków i środków pomocowych kredytów i pożyczek, możemy ubiegać się o zwrot?. Skarbnik stwierdził, że o środki ubiegamy się w momencie złożenia wniosku, następuje zakwalifikowanie wniosku i przyznanie środków, rozpoczynamy inwestycję. Gmina ma mieć zabezpieczone 25% własnych środków. Podam przykład, że inwestycja opiewa na kwotę ogółem 2 miliony to my musimy mieć 500 tysięcy złotych, natomiast nie musimy mieć tysięcy złotych. Rozpoczynamy inwestycję wydajemy 500 tysięcy i rozpoczynamy wydawanie tych tysięcy złotych. Przedstawiane faktury są od razu spłacane ze środków budżetowych. Nie wydatkujemy swoich pieniędzy wcześniej, a później nam po roku zwracają. Są spłacane z budżetu państwa i budżet państwa sobie odbiera po rozliczeniu inwestycji. W innym przypadku musimy brać kredyt i go spłacać. Jeśli robimy sami to kosztuje nas tysięcy a jak z ze środkami unijnymi to kosztuje nas 500 tysięcy złotych. Radny Głowacki pyta ponownie, czy po wykonaniu inwestycji z naszych środków możemy ubiegać się o dofinansowanie?. Skarbnik odpowiedział, że nie można. Wójt powiedział, że jest pewny, bo tak na spotkaniu mówiła pani Hibner. Nikt nie zagwarantuje zwrotu pieniędzy po wykonaniu inwestycji. Pani Starosta pracownik Urzędu powiedziała, że na ten moment nie ma takiej możliwości. Nie ma rozporządzeń wykonawczych, dlatego nie ma naboru na wnioski. Jest duże ryzyko, że coś wykonamy i nam nie zwrócą środków. Radny Głowacki powiedział, że zrozumiał, że na dzień dzisiejszy nie można. Pani Starosta powiedziała, że w programie na lata była zasada, że można było ogłosić przetarg i rozpoczynać roboty z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Pani Starosta zapytała jaki macie państwo projekt co robić z tą częścią inwestycji kanalizacji, na którą zostały pieniądze w budżecie?. Zostały również środki na kanalizację deszczową. Radny Spała stwierdził, że gdyby była możliwość, to można wykonać sporo prac. Pani nie ma jeszcze projektu czy tak?. Pani Starosta powiedziała, że projekt jest. W projekcie mieszkańcy Olszowca Rogatki mają tylko ujęte przyłącza w obrębie pasa drogowego. Nie mają wyprowadzenia na posesję, gdyż na etapie projektu nie wyrazili zgody, bo proponowali sieć za budynkami. Wiemy teraz, że tam nie można budować kanalizacji, na dzień 25 września jest umówione spotkanie mieszkańców z projektantem, gdzie zapadnie decyzja. Jest kwestia dorobienia tego odcinka, bo kopanie 2 razy tego samego odcinka podniesie nam koszty inwestycji, a nie możemy zostawić tak mieszkańców. Radny Kieliszek stwierdził, że czegoś tu nie rozumie. Jeszcze przed wyborami, a nawet Wójt dzięki temu wygrał wybory, zapewniał, że będzie budował kanalizację w Brenicy. Teraz okazuje się, że na pewnym odcinku projekty nie są wykonane. Czy ten projekt jest wykonany był skończony, czy rozpoczęty, nie wiem?. Wójt powiedział, że projekt na budowę kanalizacji w Brenicy jest przygotowany. Wszelkie okooprojektowe dokumenty są przygotowane i czekamy na uruchomienie programu Sprawa dotyczy kilku domów na Rogatce. Ci mieszkańcy mieli koncepcje budowy kanalizacji za budynkami gospodarczymi. Wiemy dziś, że tam kanalizacji nie poprowadzimy. Jest tylko pytanie, czy ci mieszkańcy wyrażają zgodę na podłączenie od strony jezdni czy nie?. Doprojektowanie takiego odcinka nie jest problemem dla projektanta, tylko musi być decyzja mieszkańców. Pani Starosta powiedziała, że to nie będzie powodowało zmiany pozwolenia na budowę. Będzie to odrębny fragment projektu na zgłoszenie. Radny Głowacki powiedział, że nie zrozumiałe jest dla mnie pytanie odnośnie procedury rozpoczęcia i budowy kanalizacji w Brenicy?. Pani Starosta powiedziała, że chciałaby znać stanowisko Rady co do dalszego losu kanalizacji w

5 Brenicy. Czy za te 400 tysięcy złotych zostawione w budżecie chcecie rozpoczynać prace w tym roku czy macie inną wizję. Nasze rozwiązanie państwo znacie, że zasadne by było rozpocząć inwestycję w przyszłym roku. Radny Głowacki zapytał za jaką kwotę do końca roku można wykonać tę kanalizację?. Pani Starosta stwierdziła, że to zależy od wykonawcy. Po ogłoszeniu przetargu mogę powiedzieć czy są chętni czy nie ma. Może być problem ze znalezieniem wykonawcy, bo jest już późno. Nie mogę ogłosić przetargu, bo nie mamy środków unijnych. Radny Głowacki uważa, że jest zapis w uchwale, że z kredytów. Pan Skarbnik powiedział, że możemy wziąć kredyt na wnioski unijne, ale nie mamy wniosku i środków unijnych. Pan radny Głowacki mówi, że możemy wziąć kredyt. Ja powiem tak, że jeśli chcecie wydać 3 miliony zamiast 500 tysięcy złotych na tę inwestycję, to proszę wydawać. Radny Głowacki powiedział, że mamy zabezpieczone 3 miliony złotych w deficycie. Wójt potwierdził wypowiedź Skarbnika, że jeśli chcecie wydać zamiast 500 tysięcy złotych 3 miliony złotych to proszę bardzo, wydajemy, ale nie mamy już na nic. Na wystąpienie o dofinansowanie LKS, domu wiejskiego w Brenicy, w Tarnowskiej Woli i inne inwestycje. Jest to zagrożenie budżetu, bo jeśli zdecydujecie to będziemy to realizować, ale cała reszta zostaje w tyle. Radny Kieliszek powiedział, że proszę tak nie mówić, bo i tak nic tam Pan nie robi. Wójt powiedział, że należy znać pewne procedury. Ma Pan zapisane w budżecie wykonanie projektu modernizacji na ten rok. Projektant zabiera się do tego, a jeśli na drugi rok będą środki na wykonanie to będziemy realizować. Radny Głowacki powiedział, że nie jest do końca przekonany. Wiem, że w powiecie była w 2005 roku wykonana inwestycja a dofinansowanie teraz otrzymali w 2007 roku. Jeśli jest taka szansa, że można wykonać inwestycję z własnych środków i pomocowych GFOŚ i środków kredytowych a dofinansowanie otrzymać po wykonaniu inwestycji to byłoby wskazane, aby tę inwestycję robić. Pani Starosta stwierdziła, że mogła być tylko taka możliwość, że wniosek został złożony w naborze, pozytywnie zakwalifikowany, natomiast nie została podpisana umowa. Otrzymali zapewnienie, że jeśli będą mieć oszczędności wówczas podpiszą. Proszę mi powiedzieć, gdzie tak było i ja dopytam. To był poprzedni nabór, teraz jest nowy i nowe zasady. Nie ma jeszcze żadnych rozporządzeń i dlatego nie ma jeszcze naboru wniosków. Radny Głowacki powiedział, że dlatego zwraca się o sprawdzenie, czy jest taka możliwość. Skarbnik powiedział, że na bazie dotychczasowych przepisów nie możemy skorzystać ze środków unijnych wstecznych z wykonania inwestycji. Chcemy wykonać inwestycję, musimy złożyć wniosek, zakwalifikować, podpisać umowę i środki nam wpłyną. Ja słyszałem o takim przypadku, że wykonano inwestycję na podstawie wniosku złożonego i przyjętego, tylko długo oczekiwali na zwrot środków unijnych. Wykonali inwestycję za swoje pieniądze ale otrzymali z dużym opóźnieniem, ale wniosek był złożony i zakwalifikowany. Pierwszy wniosek jest o dofinansowanie a drugi wniosek o płatność. Radny Głowacki zwraca się ponownie o sprawdzenie czy taka możliwość jest. Radny Szymczuk zgłasza formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Wniosek został zaopiniowany większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący ) pozytywnie. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała została przegłosowana i jednogłośnie ( 13 za ) przyjęta pozytywnie. Radny Szymczuk poprosił o zwolnienie z dalszej części obrad, gdyż musi iść do pracy. Stan radnych 12. Punkt 6

6 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia Osiedle Nowy Glinnik. Wójt powiedział, że jest jeden wakat w tym projekcie, jest to Wasze uprawnienie. Z reguły jedną osobę kieruje się z Urzędu. Radny Bis uważa, że Pan Wójt powinien zgłosić. Wójt zgłasza Panią Agnieszkę Wojtalewicz Marek. Przewodniczący Rady Gminy poddał kandydaturę Pani Agnieszki Wojtalewicz Marek pod głosowanie. Kandydatura Pani Agnieszki Wojtalewicz Marek została większością głosów ( 9 za, 2 wstrzymujące, 1 radny wyszedł ) przyjęta pozytywnie. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała została przegłosowana i większością głosów ( 11 za, 1 radny wyszedł ) przyjęta pozytywnie. Punkt 7 Wójt Gminy Pan Andrzej Popłoński złożył informację o pracy w okresie między sesjami (informacja w załączeniu do protokołu). Radny Kieliszek powiedział, że Wójt w informacji podał, że są zamontowane barierki na poprawę bezpieczeństwa. Nie ma tam chodnika i zastanawiam się czy to poprawi bezpieczeństwo czy nie będzie odwrotnie?. Pani Starosta powiedziała, że jest to droga powiatowa. Jest to realizacja wniosków mieszkańców. W tym miejscu nie ma możliwości ruchu pieszych, bo tam jest skrzyżowanie. Jest propozycja, aby przy przejściu dla pieszych utwardzić pobocze i wysypać kamieniem i destruktem. Powiat nie wyraża zgody na budowę chodnika, gdyż mają plany modernizacji drogi. Radny Kieliszek powiedział, że zrodziły się wątpliwości u mnie i dlatego pytam, bo widzę tam przygniecionego człowieka. Nie możemy zakładać, że wszyscy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Wójt zapytał czy jest to wniosek o zdjęcie barierki?. Radny Kieliszek zapytał czy radny na sesjach może wyrazić swoją opinię?. Dlaczego moja opinia powoduje wzburzenie kilku osób?. Skarbnik poinformował, że Zarządzeniem Wójta zostały wprowadzone dotacje Wojewody; w dziale 801 na nauczanie języka angielskiego zł, w dziale pomocy społecznej na dożywianie i w dziale edukacja zł, razem dochody wzrosły o złote. Punkt 8 W sprawach różnych poruszono następujące tematy: Radny Bis zwraca się o pomalowanie słupów pod wiaduktem w kierunku Spały, gdyż jest słaba widoczność we mgle. Radny Głowacki powiedział, że na ostatniej sesji był Pan Starosta Powiatu i stwierdził, że z sesji robimy rynek. Chcę prosić, nie chodzi tu o dyscyplinowanie, ale jeśli chodzi o zabranie głosu, to proszę nie krzyczeć, burczeć, tylko podnieść rękę i pytać. Zróbmy trochę kultury na sesji;

7 chcę podziękować radnym za jednomyślną zgodę przy głosowaniu zmian w budżecie i kontynuować to. Słowo do Skarbnika, aby nam nie narzucał tak potężnych zmian ale rozmawiał ze wszystkimi radnymi; odbyły się zawody w piłce nożnej województwa łódzkiego, w którym ja i radny Bernaciak braliśmy czynny udział. Zajęliśmy I miejsce, otrzymaliśmy Puchar, który jest u Starosty Powiatu oraz medale. Radny Spała powiedział, że były dowożone dzieci na basen do Spały. Jak ta sprawa wygląda, dlaczego nie są dowożone dzieci?. Wójt powiedział, żeby zajrzeć do protokołu z sesji Rady Gminy. Dyrekcje szkół zostały powiadomione i mają wyciągi z protokołu i tam jest wyraźny zapis. To ma być sprawa rodziców a nie Wójta Gminy. Radny Spała zapytał Pana Michalika redaktora TIT, kiedy mnie Pan widział, że ja ostatnio roznosiłem ulotki?. Kiedy widział mnie Pan z papierami?. Pan Michalik powiedział, że zacytuje to co napisał w gazecie. To powiedział Pan Wójt zaraz odczytam. Radny Spała powiedział, że mam do Pana pretensje, że mnie Pan oczernił, pomówił. Pan Michalik odczytał treść artykułu z gazety. Ja zacytowałem wypowiedź Pana Wójta. Radny Spała zapytał czy wielką trudnością było Panu sprawdzić i dociec to co Pan Wójt mówił?. Pan Michalik stwierdził, że jest Pan osobą publiczną jako radny. Radny Spała powiedział, że Pan Wójt również. Pan Michalik powiedział, że w końcu komentarza jest dodane zdanie: że nie nam roztrząsać, kto ma rację, itd.... Radny Kieliszek uważa, że powinien Pan zapytać o zdanie Pana Spały, bo w ten sposób manipuluje Pan czytelnikami. Pan o tym dobrze wie, że cytuje Pan wypowiedź jednej osoby i powinien Pan zapytać drugiej też osoby, aby mogła się wypowiedzieć, bo wtedy artykuł jest obiektywny. A to jest subiektywne i wprowadza Pan ludzi w błąd. Pan Michalik powiedział, że gdyby któryś z Panów Spała czy Głowacki zabrał głos, to jego komentarz też by się ujawnił. Radny Spała powiedział, że napisze Pan teraz, że ja protestuję. Pan Michalik stwierdził, że ma Pan prawo protestować i tak będzie. Radny Kieliszek powiedział, że niech Pan napisze, że Pan Spała nic nie roznosił. Radny Kamyk powiedział, że zna prawo prasowe. Panie Zygmuncie przysługuje Panu prawo napisania sprostowania i gazeta jest zobowiązana umieścić Pana sprostowanie. W przypadku nie umieszczenia sprostowania ma Pan prawo zaskarżyć redaktora do Sądu o szerzenie nieprawdziwych informacji. Z tego artykułu wynika, że redaktor Michalik cytował wypowiedź Wójta, która jest zawarta w protokole. Wójt powiedział, że jest w posiadaniu dokumentu informującego mieszkańców wsi Brenica podpisanego przez Pana Zygmunta Spałę, który wpłynął do sołtysa wsi. Organy orzekną czy on jest prawdziwy czy nie?. Czy jest to rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji czy nie jest, nie nam to oceniać. Radny Głowacki powiedział, że prosił Pana Michalika, aby nie używał jego nazwiska w gazecie. Pan Michalik stosował to różnie. Ja na spotkanie w Brenicy pojechałem w zastępstwie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Łysakowskiego, bo mnie o to prosił., bo termin mu nie odpowiadał. Ja tam byłem gościem. To, że Pan Michalik mi zarzuca, że ja roznosiłem ulotki, to ja tam pojechałem na godzinę czasu i rozmawiałem z osobami i odjechałem, kiedy?. Ja nie będę się z nim sądził, bo ja tylko go poprosiłem, żeby nie używał mojego nazwiska, jestem osobą publiczną, ja wiem i niech sobie nadużywa, to jego sprawa, ale nie pytał mnie o to, bo go poprosiłem. Komentarzy do tej gazety nigdy nie będę składał. Radny Spała powiedział, że oczywiście podałem pani sołtys kartkę, powiadomienie, żeby zrobiła zebranie w danym dniu i godzinie, bo Pan Wójt zdejmuje nam z kanalizacji pieniążki. Wieś mnie zobligowała do takiej czynności, ja jestem wybrany przez mieszkańców Brenicy i ja tego bronię,

8 święcie bronię i będę dalej bronił. To nie jest Panie Józefie żadna propaganda. Radny Michalik stwierdził, że cytował wypowiedź. Radny Spała powiedział, że zajrzy do redakcji TIT. Radny Kieliszek powiedział, że prawdę czy kłamstwo czyta się między wierszami. Wójt stwierdził, że Pan Spała powiedział, że Wójt zdjął ponad 2 miliony, aby wieś się dowiedziała. Gdzie to jest zapisane, w której uchwale budżetowej?. Pan Michalik zapytał gdzie napisał nieprawdę, ja się podpisałem imieniem i nazwiskiem i odpowiadam za to co daje do druku. Zapytam państwa radnych czy daliście Panu Przewodniczącemu upoważnienie, żeby Przewodniczący zdyscyplinował mnie u mojego szefa. Tu jest pismo oficjalne z pieczątką Rady Gminy odczytam to pismo. Szef upoważnił mnie do przedstawienia tego pisma (odczytał treść pisma). Piszę o sesjach w całym powiecie. Tam są sesje składne, bez hałasu, a my staliśmy się pośmiewiskiem w powiecie. To co się u nas dzieje, obserwowałem ostatnią sesję u nas i pozostawiam bez komentarza. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Pan powinien wyciągnąć właściwe wnioski. To co jest napisane, wrócimy i porównamy z protokołem. Radny Kamyk powiedział, że dyskusja się zaogniała i powiem o takim przypadku. Niedawno na Osiedlu zostały rozrzucone ulotki dyskredytujące moją osobę. Ja nie wiem kto pisał, ale jest to tchórzostwo, bo proszę do mnie przyjść, zadzwonić, porozmawiać. Te ulotki nie zrobiły mi krzywdy, wręcz odwrotnie. Pani Starosta powiedziała, że chce przedstawić najpilniejsze potrzeby. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadań: sprawa wodociągu w Lubochni Górki, monitoring w budynku OSP. Panie Dyrektorki poruszały na komisji sprawę odwodnienia w szkole w Lubochni. Gdybyście państwo przeznaczyli środki na wykonanie projektu w granicach 3.300,00 złotych to na przyszły rok byśmy to wykonali. Chodzi o odprowadzenie wody z dachu szkoły, która spływa przy murze. proszę o decyzję w sprawie wykonania projektu na budowę kanalizacji w Jasieniach, Nowym Olszowcu, co z tym dalej. Przetarg jest nie ogłaszany, czas leci. Była propozycja Pana Wójta o dołączenie wsi Henryków i druga propozycja czy zwiększamy środki finansowe. kanalizacja Brenica, jeżeli chcecie państwo jakiś odcinek w tym roku to proszę o decyzję drogi, mamy kupiony destrukt i ułożymy go w tym roku albo należy wymieszać go z piaskiem aby leżał do drugiego roku; jest pismo z ZUK o wymianę odcinka wodociągu we wsi Olszowiec ze względu na awarię; nie wykonaliśmy jeszcze odcinka wodociągu ( P. Ziętek w Lubochni Górki), w ramach inwestycji tegorocznej, było to nieekonomiczne, podmokły teren, a mamy sieć w Jakubowie i najlepiej byłoby podciągnąć z tej nitki. Dlatego proszę o środki na ten cel. Radny Olczak powiedział, że zgłasza drogę w Luboszewach, która była robiona ze środków na drogi dojazdowe, ale nie cała. Pani Starosta powiedziała, że na drogach dojazdowych robimy powierzchniowe utrwalenie. Natomiast tam gdzie jest mniej utwardzona kładziemy destrukt, bo poprawia nośność drogi. Jeśli będą środki, ja mogę to robić. Radny Kieliszek ma pytanie do Wójta: Czy Urząd Gminy normalnie funkcjonuje, poprawnie, sprawnie?. Wójt powiedział, że moim zadaniem jest, aby Urząd funkcjonował normalnie, poprawnie, aby służył mieszkańcom. Natomiast jak faktycznie jest to po prostu moja ocena będzie wyrazem mieszkańców. Radny Kieliszek ponawia pytanie. Wójt powtórzył to samo zdanie. Mam do pana pytanie; Czy Pan uważa, że Urząd funkcjonuje źle?. Radny Kieliszek odpowiedział, że nie, nie uważam, ale chciałem usłyszeć to od Pana. Jakie są zadania Pana orientuję się, ale chcę od Pana usłyszeć.

9 Wójt powiedział, że ja już odpowiedziałem, zostałem postawiony tu przez mieszkańców i oni ocenią. Radny Kieliszek powiedział, że nie interesuje mnie ocena mieszkańców tylko Pana. Wójt powiedział, że sam nie będzie się oceniał. Sekretarz Gminy Pan Krukowski powiedział, że wykonuję polecenia Wójta i inne zadania i stwierdzam, że jest za mało pracowników do wykonywania zadań, które radni stawiają i gmina powinna wykonywać. Myślę o drogach, utrzymaniu porządku na terenie gminy. Po co głupie pytania, ja uważam, że jest źle. Radny prosił o wykoszenie odcinka na zakręcie rowu, a przyjeżdża samochód z kamieniem i muszą to rozładować, a jest 5 ludzi. Na pewno społeczeństwo może mieć pretensje. Zastanawiam się co będzie kiedy przyjdzie okres zimowy, rozstawianie płotków i inne zadania. Na okres ten potrzebnych jest około 8-9 ludzi do pracy. Brak jest ludzi na prace interwencyjne. Jeśli Rada uchwali środki na te prace, to ja obiecuję, że te prace będą wykonywane. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że należy wnioskować o te rzeczy, może bilans taki sporządzić. Myśmy ten temat wielokrotnie omawiali, natomiast tej namacalnej liczby zatrudnionych i potrzebnych środków nie doczekaliśmy się, może taką informację otrzymamy. Radny Spała powiedział, że było u nas 4 Wójtów i w rankingu można ocenić działania obecnego Wójta. zapomniałem o stadionie, co z tą ziemią?. Pani Starosta powiedziała, że proszę mi pokazać w załączniku inwestycyjnym, gdzie jest to zapisane, bo ja nie widzę tego. Radny Kieliszek powiedział, że jedna rzecz mi się nie podoba, jak Pan Wójt w czasie obrad sesji odnosi się często do protokołu z poprzedniej sesji. I robi jedną rzecz, która mi się bardzo nie podoba, bardzo często do Pani Małek mówi - proszę to zaprotokołować. To jest wpływanie na kształt protokołu, bo nikt z pozostałych nigdy takich sformułowań nie używa. Pan wpływa na kształt protokołu. Dla mnie to nie jest oczywiste, ja nikomu nie mówię co ma być zaprotokołowane, co ma być nagrane. Wójt odpowiedział, mam takie prawo i korzystam z niego. Radny Głowacki powiedział, że wyjaśniał już, że gospodarzem sesji jest PRG, to jest sesja Rady i on decyduje o wszystkim. Pan Wójt jest gościem na tej sesji, prosiłbym, żeby tego przestrzegać. Pani Wiesiu czy jest uchwała na kanalizację Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Nowy Olszowiec?, Pani Starosta stwierdziła, że jest. Radny Głowacki powiedział, że jest i proszę ją realizować. Pani Starosta stwierdziła, że jest uchwała, ale wpłynął wniosek radnego Majchrowskiego o zwiększenie środków i był wniosek Wójta o dołączenie wsi Henryków. Państwo radni powinniście to ustalić. Radny Głowacki zapytał czy te wnioski przeszły na sesji?. Pani Starosta powiedziała, że nie były wnioski głosowane. Radny Głowacki powiedział, że ma Pani uchwałę. Pani Starosta stwierdziła, że były zgłoszone wnioski i one muszą być poddane pod głosowanie. Po podjęciu uchwały był przeprowadzony przetarg i był unieważniony. Radny Wójciak powiedział, że wczoraj na komisji było głosowanie w tej sprawie. Radny Głowacki powiedział, że nie był do końca na komisji. Pani Wiesiu czy te wnioski stawały na komisji?. Nikt tych wniosków nie rozdał radnym, tylko Pani je przedstawiła. Te wnioski są dalej u Przewodniczącego, Przewodniczący nie rozdał wniosków na komisji, nie mylić kompetencje. Wójt powiedział, że padł wniosek Przewodniczącego Rady, aby dziś rozpatrywać tylko wniosek 4 radnych i dziś go rozpatrywaliśmy w propozycjach zmian do budżetu. Nasze propozycje na wniosek Wiceprzewodniczącego zostały oddalone od tej sesji. Z uzasadnieniem skieruję wniosek do Rady Gminy na ręce Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do projektowania kanalizacji w miejscowości Henryków do projektu uchwały na następnej sesji. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło pismo odnośnie nadchodzących wyborów i zorganizowania w oddziałach szpitalnych lokali wyborczych, ale naszego terenu nie dotyczy.

10 odbyły się dożynki w Spale, na które radni mieli zaproszenia. Było dosłownie parę osób i mam prośbę, do radnych, aby bardziej korzystali z takich zaproszeń, aby nasza Rada mogła być reprezentowana. Punkt 9 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Łysakowski podziękował zebranym za przybycie i zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy Lubochnia wypowiadając słowa: Zamykam obrady XI Sesji Rady Gminy Lubochnia. Protokolant: Załączniki Protokol Nr_XI_z_Sesji_ r..doc Data: :25:44 Rozmiar: 103.5k Format:.doc METRYKA Liczba odwiedzin : 15 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd anna reszka Marek Krukowski Czas wytworzenia: :23:35 Czas publikacji: :23:35 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r.

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. BRM.0052/5/2006 P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. LIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r.

Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r. Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XLVIII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo