XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 XVII Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 I Organizatorzy Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego, zwany dalej Konkursem Informatycznym, organizowany jest przez Opolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. II Uczestnicy W Konkursie Informatycznym mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych województwa opolskiego. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. III Cele konkursu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów, stymulowanie aktywności poznawczej informatycznie uzdolnionej młodzieży, rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, intensyfikacja pracy nauczycieli z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przyczynienie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia, poszukiwanie utalentowanej pod względem informatycznym młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji. promowanie uczniów najzdolniejszych o najwyższym poziomie wiedzy informatycznej w województwie opolskim, stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, IV Wymagany zakres wiedzy Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z informatyki w klasach I-III gimnazjum i poszerza zagadnienia dotyczące: organizacji i zarządzania plikami edytora tekstu arkusza kalkulacyjnego prezentacji multimedialnych obróbki grafiki baz danych sieci globalnej Internet (wyszukiwanie i segregacja informacji, komunikacja, inne usługi) algorytmiki i programowania tworzenia i administrowania stronami internetowymi (HTML, PHP, CSS, Java, CMS) ogólnych zagadnień dotyczących sprzętu komputerowego (hardware)

2 V Organizacja Za prawidłowy przebieg całego konkursu odpowiedzialna jest Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Poszczególne części konkursowe przeprowadzane będą w następujący sposób: I stopień - eliminacje szkolne Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają do dnia r. Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektora szkoły. Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są dyrektorzy szkół, których zadaniem jest: powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, która odpowiada za przygotowanie zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursu, ocenę prac uczniów, sporządzenie protokołu na stosownym druku, zapoznanie nauczycieli, uczniów, rodziców z regulaminem konkursu, zgłoszenie w terminie do dnia r. do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej udziału szkoły w konkursie. Zgłoszenia szkoły należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej W formularzu należy podać: - dokładną nazwę oraz adres szkoły, dane do kontaktu elektronicznego, - skład Szkolnej Komisji Konkursowej, - imię i nazwisko nauczyciela organizującego eliminacje szkolne, - przewidywaną liczbę uczniów startujących w eliminacjach szkolnych przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych w ciągu 5 dni od ich przeprowadzenia do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej drogą elektroniczną na adres: wpisując w temacie ZGŁOSZENIE NA WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY. W treści należy umieścić: - dokładną nazwę oraz adres szkoły, dane do kontaktu elektronicznego ( ) - skład Szkolnej Komisji Konkursowej, - imię i nazwisko nauczyciela organizującego eliminacje szkolne, - dane uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, zdobyte punkty), - propozycję co najmniej jednego autorskiego zadania konkursowego; a także zgłoszenia w formie pisemnej na adres: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, Opole (wzór nr 1 w Zarządzeniu Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012). Nieprzesłanie kompletnego zgłoszenia lub zgłoszenie poza terminem spowoduje dyskwalifikację szkoły. Do kolejnego etapu konkursu szkoła może zgłosić tych uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. II stopień - eliminacje miejskie/gminne Eliminacje miejskie/gminne odbędą się ( termin rezerwowy) 2013r. i polegać będą na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów w szkole macierzystej zadań opublikowanych na platformie e-learningowej konkursu. Każdemu zgłoszonemu do etapu

3 miejskiego/gminnego uczniowi, po wpłynięciu pisemnego zgłoszenia, zostanie aktywowane konto na platformie. Dane logowania przesłane będą drogą elektroniczną nauczycielom organizującym eliminacje. Testy etapu miejskiego/gminnego na platformie e-learningowej publikowane będą według harmonogramu dla poszczególnych szkół. Harmonogram ten zostanie odpowiednio wcześniej opublikowany na stronie Każdy zakwalifikowany do etapu miejskiego/gminnego uczeń będzie mógł zapoznać się z platformą przez możliwość zalogowania się i rozwiązania przykładowych zadań testowych na co najmniej tydzień przed etapem miejskim/gminnym. Szczegóły dotyczące zasad obsługi platformy e-learningowej opublikowane zostaną na stronie konkursu. Informacja o wynikach eliminacji miejskich/gminnych umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zawodów. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. III stopień - eliminacje wojewódzkie Eliminacje wojewódzkie odbędą się r. i polegać będą na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych uczniów testów na platformie e-learningowej oraz zadań praktycznych opracowanych przez Komisję Konkursową. Zadania praktyczne oceniane będą zgodnie z kryteriami opublikowanymi wraz z zadaniem. Uczeń może przystąpić do zawodów po okazaniu komisji aktualnej legitymacji szkolnej oraz prawidłowo wypełnionej Karty uczestnika III stopnia konkursu przedmiotowego (wzór nr 6 w Zarządzeniu Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012). VI Tryb pracy Komisji Konkursowej Siedzibą Komisji Konkursowej jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole, ul. Głogowska 27. Opolski Kurator Oświaty powołuje przewodniczącego, który decyduje w kwestiach spornych. Do zadań Komisji Konkursowej należy: przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej, zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych i samodzielnej pracy uczniów w czasie eliminacji finałowych, oprawianie i ocena prac konkursowych według wspólnie przyjętych zasad, powiadamianie uczestników o wynikach eliminacji wojewódzkich, kwalifikowanie uczestników do finału, prowadzenie dokumentacji konkursowej. VII Zasady oceny prac 1. Testy na platformie e-learningowej ocenia odpowiednio skonfigurowany system elektronicznych testów. 2. Zadania praktyczne oceniane są zgodnie ze stworzonymi specjalnie do niego kryteriami (kryteria wraz z punktacją opublikowane będą pod treścią zadania).

4 3. Na ocenę rozwiązania zadania nie mają wpływu dodatkowe elementy zastosowane przez ucznia a nieistotne dla rozwiązania problemu. 4. W etapie finałowym uzyskana łączna suma punktów za rozwiązanie testu i zadania praktycznego decyduje o kolejności uzyskanych miejsc. VIII Laureaci Tytuł laureata otrzymuje uczestnik eliminacji wojewódzkich, który w tym etapie uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 85% punktów możliwych do zdobycia, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu. Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik III stopnia konkursu tj. eliminacji wojewódzkich. IX Literatura Excel 2010 PL. Biblia, Autor: John Walkenbach, Data wydania: 04/2011 MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Autor: Piotr Wróblewski, Data wydania: 12/2010 Sieci komputerowe. Biblia, Autor: Barrie Sosinsky, Data wydania: 05/2011 Windows Vista PL. Kurs, Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Data wydania: 01/2007 Windows 7. Biblia. Autor: Jim Boyce, Data wydania: 06/2010 HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Autor: Włodzimierz Gajda, Data wydania: 11/2007 Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start, Autorzy: Marni Derr, Tanya Symes, Data wydania: 09/2009 PHP5 i MySQL. Biblia, Autorzy: Tim Converse, Joyce Park, Clark Morgan, Data wydania: 09/2005 Algorytmy. Od podstaw, Autorzy: Simon Harris, James Ross, Data wydania: 07/2006 Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Autor: Paweł Zakrzewski, Data wydania: 11/2011 Ubuntu. Oficjalny podręcznik. Wydanie V, Autorzy: Benjamin Mako Hill, Matthew Helmke, Corey Burger, Data wydania: 04/2011 Anatomia PC. Wydanie XI, Autor: Piotr Metzger, Data wydania: 09/2007 X Postanowienia końcowe 1. Uczniowie do konkursu przystępują dobrowolnie. 2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 3. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym weźmie udział. 4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom III stopnia konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursów oraz powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 5. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. 6. Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu eliminacji szkolnych oraz miejskich/gminnych rozpatruje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

5 7.Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu zawodów wojewódzkich rozpatruje Opolski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 8.Skargi wnosi się w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia konkursu. 9.Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 10.Skargi wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt. 8, nie będą rozpatrywane. UWAGA: W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013. Przewodniczący Komisji Konkursowej mgr inż. Sebastian Cichoń

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe Regulamin Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 Grafika w Logo 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej Konkursem) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim Załącznik do Zarządzenia nr 51/2013 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjów w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 NP.SJ.5301-1/1/10 Regulamin Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III "CHAMPION 2014"

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III CHAMPION 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax 42 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl, website: www.sp44.com.pl I. Organizatorzy Regulamin XV Międzyszkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2014/2015 www.olimpiadageograficzna.edu.pl Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU:

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU: KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU: Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, Poszerzanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji kluczowych, Sprawdzenie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MISTRZ KOMPUTERA I. CELE: Cele ogólne konkursu: Cele wychowawcze konkursu:

PROGRAM I REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MISTRZ KOMPUTERA I. CELE: Cele ogólne konkursu: Cele wychowawcze konkursu: PROGRAM I REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MISTRZ KOMPUTERA I. CELE: Cele ogólne konkursu: 1. Wdrożenie uczniów do stosowania komputera, oprogramowania i sieci. Internet do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo