Struktura dochodów na lata przedstawiona została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata (zał. nr 13 SIWZ).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura dochodów na lata 2012-2023 przedstawiona została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 (zał. nr 13 SIWZ)."

Transkrypt

1 Przykładowe pytania i odpowiedzi: 1. W związku z koniecznością doprecyzowania sposobu spłaty kredytu w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w 11, prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Gminie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem 10 ust wzoru umowy należy rozumieć jako zastrzeżenie odnoszące się do kredytu jeszcze niewykorzystanego. Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji tego. 2. Podanie struktury dochodów z podziałem na: subwencje, dotacje na zadania bieżące, dotacje na inwestycje na lata 2012 do 2022 zgodnie z poniższa tabelą Wyszczególnienie Dochody własne Subwencje dotacje na zadania bieżące (w tym na programy unijne) dotacje na inwestycje (w tym z programów dochody ze sprzedaży aktywów wpływy z prywatyzacji majątku Struktura dochodów na lata przedstawiona została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata (zał. nr 13 SIWZ). 3. Przedstawienie: Uchwały Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu rocznego za rok 2011 wraz z absolutorium dla Wójta Gminy Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego wykonania budżetu za 2010 r. wraz z absolutorium dla Wójta Gminy Projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2012 r. Dokumenty: Uchwały Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu rocznego za rok 2011 wraz z absolutorium dla Wójta Gminy uchwały podejmowane będą w czerwcu br. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego wykonania budżetu za 2010 r. wraz z absolutorium dla Wójta Gminy Projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2012 r. Zarządzenie nr W w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata Prosimy o udostępnienie Zestawienia przepływów pieniężnych w latach Zestawienie przepływów pieniężnych zostało zastąpione WPF (załącznik nr 13 SIWZ)

2 5. Potwierdzenie gotowości przedłożenia na prośbę Banku uchwał RIO zawierające opinie o wykonaniu budżetu za rok 2011 oraz 2012 i kolejne lata, jak i uchwał RIO zawierające opinie o przyszłych projektach budżetu, o ile Zamawiający będzie w ich posiadaniu. Potwierdzamy gotowość przedłożenia na prośbę Banku uchwał RIO zawierających opinie o wykonaniu budżetu za rok 2011 oraz 2012 i kolejne lata, jak i uchwał RIO zawierające opinie o przyszłych projektach budżetu, o ile będziemy w ich posiadaniu. 6. Prosimy o podanie wg stanu na r.: liczby ludności, struktura wiekowa, w tym liczba ludności w wieku produkcyjnym liczbę bezrobotnych główne branże i podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Liczba ludności 9418 Mężcz yźni Wiek od 0-18 lat 972 Kobi ety 812 Struktura wiekowa Wiek od 19-65lat Ludność w wieku produkcyjny m Mężcz yźni 3168 Kobi ety 2908 Wiek powyżej 65 lat Mężcz yźni 455 Kobi ety 1103 Liczba bezrobotnych 188 Główne branże i podmioty działające na terenie Gminy Lyski usługi budowlane sprzedaż detaliczna, naprawa samochodów, usługi informatyczne, 7. Prosimy o przedstawienie osiągnięć Gminy, w tym otrzymane nagrody, wyróżnienia. Odsyłamy do strona zakładka : certyfikaty, wyróżnienia, dyplomy, podziękowania 8. Informacja dotycząca zawartych przez Zamawiającego transakcji na Rynkach Finansowych (zwanych dalej RF), a w szczególności: wartości nominalnej transakcji RF (FWD, NDF, IRS, Outperformance itp.) zawartych w bankach i okresu ich rozliczenia aktualnej wyceny transakcji RF zawartych w Bankach informacja czy Gmina korzysta z factoringu, forfaitingu Informujemy, że nie dokonywaliśmy transakcji na Rynkach Finansowych, ani nie korzystaliśmy z factoringu, forfaitingu. 9. Potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego zgodnie ze wzorem obowiązującym w banku (Bank udostępni Zamawiającemu wzór Dyspozycji uruchomienia środków z kredytu podczas podpisywania Umowy Kredytowej). Informujemy, że uruchomienie kredytu nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego zgodnie z 3 ust. e) SIWZ. 10. Podanie informacji, czy Zamawiający uzyskał i w jakiej kwocie dochody ze sprzedaży majątku w 2011 oraz jakie są jeszcze zamierzenia sprzedażowe w tym zakresie w roku W roku 2011 Gmina Lyski z tytułu sprzedaży majątku uzyskała dochody w kwocie ,51zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku na 2012 r. opiewają na kwotę ,00 zł. 11. Podanie struktury wydatków bieżących określonych z określeniem kwot i przeznaczenia (np. na remonty, modernizacje, inwestycje np. remont dróg, chodników, placów, oświetleń ulicznych, mieszkań komunalnych i innych budynków należących do Gminy).

3 Sprawozdanie RB 28S (załączone do SIWZ) pokazuje strukturę wydatków na dzień r. i wynosi 93,97%. Informujemy, że do planu stosuje się podziałki klasyfikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków przychodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U Nr 38, poz. 207 z póż.zm) np. remont dróg: Dział 600, rozdział 60016, paragraf , Potwierdzenie, że spłata odsetek z tytułu kredytu będzie następowała na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank kredytobiorcy, które może nastąpić drogą mailową. Informujemy, że spłata odsetek z tytułu kredytu będzie następowała zgodnie z 3 ust. d) SIWZ 13. Potwierdzenie, że spłata odsetek będzie następowała pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego, w którym zostanie uruchomiony kredyt. Informujemy, że spłata odsetek z tytułu kredytu będzie następowała zgodnie z 3 ust. d) SIWZ 14. Potwierdzenie, że spłata rat kwartalnych będzie następowała każdego ostatniego dnia danego kwartału począwszy od r. w kwocie ,00, ostatnia rata płatna r. zł pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej kwocie ( 3 SIWZ). Powyższą modyfikację należy wprowadzić z uwagi na 40 rat kwartalnych. Potwierdzamy, że spłata rat kwartalnych będzie następowała każdego ostatniego dnia danego kwartału począwszy od r. w kwocie ,00, ostatnia rata płatna r. zł pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej kwocie ( 3 SIWZ). 15. Prosimy o podanie daty uruchomienia kredytu celem wyliczenia oferty. Kredyt uruchamiany będzie zgodnie z 3 ust. e) SIWZ. I transza w m-c VI/ Prosimy o podanie stawki WIBOR 1M do wyliczenia ceny ofertowej celem jej porównywalności. Określenie stawki WIBOR 1M opisane zostało w 3 ust. a), b) SIWZ. Dla porównywalności Informujemy, że celem wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z r. 17. Prosimy o określenie konkretnego dnia, do którego można składać zapytania do SIWZ. Zapytania do SIWZ można składać do 27 kwietnia 2012 r. - z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a Ustawy PZP. 18. Prosimy o potwierdzenie złożenia kontrasygnaty Skarbnika na Umowie Kredytowej, co wynika z przepisów ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01/142/1591 z późn. zmianami art. 46 ust. 3). Potwierdzamy gotowość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na Umowie Kredytowej, co wynika z przepisów ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01/142/1591 z późn. zmianami art. 46 ust. 3). 19. Prosimy o potwierdzenie, że wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zawiera podstawowe warunki, które zostaną ujęte w ostatecznej treści umowy. Inne zapisy (obowiązujące w danym banku) zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zawiera podstawowe warunki, które zostaną ujęte w ostatecznej treści umowy. Inne zapisy (obowiązujące w danym banku) zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Zapisy wprowadzane przez Wykonawcę

4 nie mogą zawierać treści niekorzystnych dla Zamawiającego. 20. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwocie deficytu budżetowego na 2012 r., o czym mowa w Uchwale nr 4100/IV/208/2011 z dnia r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. Rozbieżności w kwocie deficytu budżetowego na 2012 r., o czym mowa w Uchwale nr 4100/IV/208/2011 z dnia r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. spowodowane były błędem pisarskim, który został skorygowany w Uchwale Rady Gminy nr z dnia 29 grudnia 2011 r. 21. Prosimy o informację czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń wg poniższej tabeli: Udzielone Gwarancje i Poręczenia zobowiązania pozabilansowe. Stan na dzień: Nazwa beneficjenta Kwota gwarancji /poręczenia (w tys. PLN) Wykorzystanie (w tys. PLN) Uwagi Suma zaangażowań (w PLN) Nie dotyczy 22. Prosimy o informację czy Gmina Lyski posiada zobowiązania odroczone wg poniższej tabeli: Zobowiązania odroczone 1 zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem). Stan na dzień Wartość nominalna Data podpisania umowy Data rozpoczęcia spłaty Data zapadalności Uwagi Suma zaangażowań (w PLN) Nie dotyczy 23. Prosimy o informację o programie inwestycyjnym i rozwojowym Gminy na najbliższe lata oraz o źródłach finansowania zamierzeń inwestycyjnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa została załączona do SIWZ jako załącznik nr Podanie struktury dochodów uzyskanych w 2011 r. zgodnie z naszym zapytaniem z r. wg poniższej tabeli: Wyszczególnienie Dochody własne

5 Subwencje dotacje na zadania bieżące (w tym na programy unijne) dotacje na inwestycje (w tym z programów dochody ze sprzedaży aktywów wpływy z prywatyzacji majątku 25. Prosimy o potwierdzenie czy kwota ,00 wykazana w sprawozdaniu RB-28 S za okres do dnia r (dział 757, rozdział 75702, paragraf 8070 oraz sama kwota występuje w tych paragrafach) jest spłatą rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wartościowych) Potwierdzamy, że kwota ,00 wykazana w sprawozdaniu RB-28 S za okres do dnia r. (dział 757, rozdział 75702, paragraf 8070) jest spłatą rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek,) Paragraf to podsumowanie działu, rozdziału i paragrafu. 26. Prosimy o wyjaśnienie przyczyny ujemnej kwoty w dochodach podatkowych udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2010r. oraz 2011r. (wykazane w sprawozdaniu RB- PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych) Kwoty ujemne w dochodach podatkowych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2010 r. oraz 2011 r. (wykazane w sprawozdaniu RB-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych) wynikają ze sprawozdań Urzędów Skarbowych. 27. Prosimy o podanie w kwocie poszczególnych dochodów jak w poniższej tabeli: Wyszczególnienie 2011 kwota w zł 2012 kwota w zł Dochody własne Subwencje Dotacja na zadania bieżące (w tym na programy unijne) Dotacje na inwestycje (w tym z programów Dochody ze sprzedaży aktywów Wpływy z prywatyzacji majątku Wyszczególnienie 2011 kwota w zł (wykonanie) 2012 kwota w zł (plan) Dochody własne , ,00 Subwencje , ,50 Dotacja na zadania bieżące (w tym na programy unijne) Dotacje na inwestycje (w tym z programów , , , ,50 Dochody ze sprzedaży aktywów , ,00 Wpływy z prywatyzacji majątku - -

6 28. Opis sposobu uruchomienia kredytu na potrzeby wyliczenia ceny wskazany w odpowiedzi nr 2a dział Pozostałe pytania uniemożliwia zachowanie porównywalności ofert. Brak precyzyjnie określonej daty uruchomienia kredytu na potrzeby wyliczenia ceny, może skutkować przyjęciem przez każdego oferenta innego dnia uruchomienia, a tym samym nawet przy tych samych parametrach marży kredytu i prowizji, koszt kredytu, stanowiący podstawę wyboru oferenta, będzie odmienny. W związku z powyższym zwracamy się z ponowną prośbą o wskazanie sposobu uruchomienia kredytu na potrzeby wyznaczenia ceny (tj. np. wskazanie, iż kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w dn r.). Wskazana data nie będzie wiążącym terminem uruchomienia kredytu dla Zamawiającego, a jedynie na potrzeby wyznaczenia ceny. Zamawiający informuje, że uruchomienie I transzy kredytu nastąpi r. (na potrzeby wyliczenia ceny). 29. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 5 dział Pozostałe pytania prosimy o potwierdzenie, iż przez sformułowanie zapisy wprowadzane przez Wykonawcę nie mogą zawierać treści niekorzystnych dla Zamawiającego, Zamawiający rozumie, iż zapisy wprowadzane przez Wykonawcę nie mogą być sprzeczne z zapisami SIWZ. Zamawiający informuje jak wcześniej, że zał. nr 3 SIWZ zawiera istotne postanowienie umowy które mogą zostać uzupełnione o inne zapisy stosowane w bankach. Wprowadzone przez wybranego Wykonawcę zapisy na etapie podpisywania umowy będą analizowane przez Zamawiającego. 30. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 5 dział Pozostałe pytania, z uwagi na fakt, iż stawka WIBOR 1M jest stawką zmienną, a zastosowany przez Zamawiającego zapis w załączniku nr 3 do SIWZ 4 ust nie uwzględnia zmienności stawki i jest niespójny z zapisem 3 ust. b) tiret drugi SIWZ zwracamy się z ponowną prośbą o zmianę zapis w zał. nr 3 4 ust na następujący: Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR 1M. Stawka ustalana jest na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca. Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji zapisów SIWZ. 31. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 dział Pozostałe pytania, Zamawiający określił, iż odsetki będą płatne w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wysokości odsetek, jednakże z uwagi na konieczność precyzyjnego określenia terminu wymagalności odsetek, należy określić konkretną datę/dzień płatności odsetek, np. Odsetki będą płatne do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu za które naliczane są odsetki, z zastrzeżeniem, iż bank powiadomi o wysokości odsetek przypadających do spłaty, na 3 dni przed terminem płatności. Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji zapisów SIWZ. 32. Prosimy o wyjaśnienie nieprawidłowości, o których mowa w uchwale nr 4100/IV/208/2011 z dnia r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski projekcie uchwały budżetowej na 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi tj.: - nieprawidłowo określona kwota deficytu, - nieprawidłowe wskazanie źródeł pokrycia deficytu, - nieprawidłowo określona kwota rezerwy na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, - dwie różne kwoty środków, które Gmina planuje pozyskać w 2012 r. ze środków Unii Europejskiej Rozbieżności, o których mowa w Uchwałach nr 4100/IV/208/2011, nr 4100/IV/209/2011 z dnia r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. spowodowane były błędem pisarskim, a zostały skorygowane w Uchwale

7 Rady Gminy nr z dnia 29 grudnia 2011 r. 33. Prosimy o wyjaśnienie nieprawidłowości, na które zwrócił uwagę skład Orzekający w uchwale nr 4100/IV/209/2011 z dnia r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski projekcie uchwały budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Rozbieżności, o których mowa w Uchwałach nr 4100/IV/208/2011, nr 4100/IV/209/2011 z dnia r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. spowodowane były błędem pisarskim, a zostały skorygowane w Uchwale Rady Gminy nr z dnia 29 grudnia 2011 r. 34. Prosimy o przedstawienie dokumentów potwierdzających usunięcie w/w nieprawidłowości i zatwierdzenie ich przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Załącznik nr 26 i 27 SIWZ. 35. Podanie (rozłożenie) kwoty ,95 zł (przychody z tytułu kredytów i pożyczek pozycja D11 uwidocznionej w sprawozdaniu RB-NDS za okres do ) na: - kwoty kredytów bankowych - kwotę pożyczek na prefinansowanie zadań Kwota ,95 zł (przychody z tytułu kredytów i pożyczek pozycja D11 uwidoczniona w sprawozdaniu RB-NDS za okres do ) dotyczy: - kwoty kredytów bankowych ,95 zł - kwotę pożyczek na prefinansowanie zadań nie dotyczy

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. Znak: DIN-ZP.271.1.7.2014 Podegrodzie, dn. 15.05.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia 28.05.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 Znak sprawy: RF:271.9.2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Kredyty długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa 1 I Nazwa i adres zamawiającego Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa www.kargowa.pl REGON: 970770735 NIP: 923-10-49-471 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego do wysokości 4.533.764 zł Wstęp UWAGA - Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo