Pobudzanie popytu na produkcję wytwarzaną w Polsce w warunkach wysokiego zadłużenia gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pobudzanie popytu na produkcję wytwarzaną w Polsce w warunkach wysokiego zadłużenia gospodarki"

Transkrypt

1 A R T Y K U ł Y Marek Gruchelski* Pobudzanie popytu na produkcję wytwarzaną w Polsce w warunkach wysokiego zadłużenia gospodarki Streszczenie Pobudzanie popytu wewnętrznego i zewnętrznego na produkcję wytwarzaną w Polsce ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania trzech podstawowych problemów, tj. zwiększenia dynamiki wzrostu PKB, ograniczenia bezrobocia i oddłużenia gospodarki. W artykule omówiono metody zwiększania popytu na produkcję wytwarzaną w kraju w warunkach wysokiego zadłużenia oraz ogólnoświatowego kryzysu. Skoncentrowano się głównie na: stymulowaniu inwestycji infrastrukturalnych, aktywnej polityce kursowej, zmianach w polityce fiskalnej pod kątem redukcji bezrobocia, dofinansowaniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem rozwiązań przyjętych w planie Marshalla. Słowa kluczowe: pobudzanie popytu, wzrost PKB, oddłużanie, bezrobocie Wstęp Polska gospodarka znalazła się wobec równocześnie występujących co najmniej trzech poważnych problemów, tj. osłabienia dynamiki wzrostu PKB (poniżej 2%), redukcji wykorzystania krajowych zasobów pracy (czego bezpośrednim rezultatem jest wzrost stopy rejestrowanego bezrobocia do 14%) 1, wzrostu zadłużenia bezpośredniego sektora publicznego (około 1 bln zł) oraz łącznego dla całej gospodarki do około 4 bln zł (2,5 razy więcej niż poziom PKB). Równoczesne rozwiązywanie wymienionych trzech problemów wymaga odejścia od najczęściej stosowanej metody zwalczania zadłużenia poprzez cięcia w wydatkach. Rozwiązanie takie osłabiałoby dynamikę wzrostu PKB i prowadziło do zwiększenia bezrobocia i emigracji. Tym bardziej, że w wielu dziedzinach prowadzona dotychczas polityka cięć budżetowych doprowadziła do stanu, który wymaga szybkiego wzrostu wydatków (np. w za- * Dr Marek Gruchelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1 Oprócz liczącego 2,24 mln osób rejestrowanego bezrobocia, 1-1,5 mln to tzw. bezrobocie ukryte w rolnictwie i przedsiębiorstwach państwowych, które nie ulega redukcji ze względu na brak miejsc pracy. Niedostatek pracy jest również przyczyną występowania tzw. zniechęconych (discouraged), tj. osób, które wyczerpały okresy zasiłków dla bezrobotnych i nie wierzą, że znajdą pracę, więc zaprzestały jej szukać (0,5-1 mln) oraz 2-3 milionowej emigracji zarobkowej. Na łączny zasób siły roboczej wynoszący około 24,2 mln osób, zatrudnienie w polskiej gospodarce znalazło około 16 mln osób, czyli 2/3-2/4 poszukujących. Masowa emigracja zarobkowa przyniosła polskiej gospodarce pomiędzy 53 a 60 mld dolarów wpływów w okresie , dzięki czemu zatrudnienie w Polsce było wyższe od 400 tys. do 500 tys., niż gdyby ww. wpływów nie było. Niestety długofalowe skutki bezrobocia zarówno ekonomiczne (spowolnienie tempa wzrostu PKB, niedostatek środków w systemie emerytalnym, zawężenie zakresu rynku wewnętrznego, redukcja innowacyjności gospodarki), jak i społeczne (utrata znacznego zasobu kapitału ludzkiego, problemy rodzinne na skalę masową) będą zdecydowanie negatywne [Gruchelski 2013, ss ]. 45

2 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / kresie obrony narodowej, służby zdrowia edukacji i szkolnictwa). W tej sytuacji równoczesna realizacji wyżej wymienionych zadań wymaga znacznego wzrostu popytu na produkcję wytwarzaną w kraju zarówno na potrzeby rynku wewnętrznego, jak i eksportu. Konieczna jest poprawa efektywności gospodarowania tak, aby obok stymulowania wzrostu produkcji i zatrudnienia uzyskać generalnie szybszy wzrost dochodów niż wydatków (nie oznacza to rezygnacji z racjonalizacji konkretnych wydatków). Pełne omówienie wszystkich czynników, jakie mogą wpływać na dynamikę wzrostu popytu na produkcję dóbr i usług wytwarzanych w Polsce przekracza ramy niniejszego artykułu. Dlatego skoncentrowano się na czterech grupach zagadnień: Inwestycjach infrastrukturalnych oraz aktywnej polityce kursowej. Połączenie inwestycji w infrastrukturze gospodarczej z aktywną polityką kursową nie jest przypadkowe. Realizowane od 2004 r. inwestycje infrastrukturalne (i w ochronie środowiska) były w 50-85% finansowane ze środków UE. Stosowana przez kolejne ekipy rządowe polityka nadwartościowego kursu złotego z jednej strony w sposób sztuczny zaniżała zadłużenie zagraniczne (w tym i całkowite) w złotówkach w stosunku do PKB, z drugiej zaś była korzystna dla finansowania wkładu krajowego do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Przy nadwartościowym kursie wkład ten był relatywnie niższy. Jednocześnie stosowanie kursu nadwartościowego (czyli wyższego niż kurs równowagi) prowadziło do stałego, wynoszącego blisko 20 mld USD deficytu w bilansie handlowym i płatniczym. Konsekwencją była utrata blisko 1 mln miejsc pracy. Zwiększenie popytu zewnętrznego na produkcję przeznaczoną na eksport, jak i ograniczenie importu wymaga prowadzenia polityki kursu równowagi (a w przypadku dążenia do szybszego spłacenia długów zewnętrznych) kursu podwartościowego. Wdrożenie takiej polityki wymaga jednak uwzględnienia wszystkich warunków ograniczających, w tym również problemu wysokości obciążenia długami zewnętrznymi PKB, jak też kosztów pozyskania wkładów krajowych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (rozdz. 1). Ocenie wybranych elementów obecnej polityki fiskalnej w aspekcie ograniczania bezrobocia. Polityka fiskalna może być ważnym czynnikiem umożliwiającym redukcję bezrobocia, a w konsekwencji pobudzenie popytu. Realizacja polityki fiskalnej może również bezpośrednio wpływać na poziom popytu (rozdz. 2). Polityce monetarnej w powiązaniu z polityką kredytową oraz polityką prorozwojową państwa. Cały kompleks tych zagadnień wpływa zarówno na inwestycje jak i bezrobocie, a więc jest istotnym czynnikiem pobudzającym popyt. Zdaniem autora dobrym rozwiązaniem byłaby próba powrotu do rozwiązań stosowanych planie Marshalla 2, szczególnie pomiędzy nowo przyjętymi krajami do UE oraz Komisją Europejską w Brukseli (rozdz. 3). 2 W ramach planu Marshalla USA udzielały pomocy w formie dotacji krajowi beneficjentowi, natomiast podmioty gospodarcze w krajach odbudowujących gospodarkę po zniszczeniach wywołanych II wojną światową otrzymywały niskooprocentowane kredyty z przeznaczeniem przede wszystkim na inwestycje o charakterze produkcyjnym. 46

3 A R T Y K U ł Y Zagadnieniach dotyczących wpływu wzrostu popytu na dobra i usługi wytwarzane przez polska gospodarkę oraz intensyfikacji kapitału na poziom bezrobocia w Polsce ujęcie modelowe. Ujęcie modelowe wskazujące na efekty jakie w zakresie wzrostu PKB może przynieść zintegrowanie działań, w zakresie pobudzenia popytu oraz zintensyfikowania wykorzystania kapitału, w celu obniżenia naturalnej stopy bezrobocia. W badaniach wykorzystano działanie prawa Okuna dla określenia potencjalnego wzrostu PKB (rozdz. 4). 1. Inwestycje infrastrukturalne oraz aktywna polityka kursowa Przygotowanie strategii pobudzania popytu wewnętrznego i zewnętrznego na dobra i usługi wytwarzane w Polsce w warunkach kryzysu światowego oraz przy bardzo wysokim obciążeniu polskiej gospodarki długami, wymagałoby przygotowania długofalowej strategii rozwoju, co wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Należy jednocześnie brać pod uwagę, że obecne zjawiska kryzysowe, tak w skali ogólnoświatowej, jak i krajach Unii Europejskiej (w tym w strefie euro), mają charakter długookresowy. Stąd przy wyborze metod polityki makroekonomicznej należy przestrzegać zasady, aby przyjęte rozwiązania w maksymalnym stopniu zabezpieczały polską gospodarkę przed wpływem kryzysu. Niemniej opierając się na analizach udostępnionych w literaturze oraz badaniach empirycznych można sformułować kilka postulatów, których uwzględnienie mogłoby być użyteczne przy opracowywaniu wspomnianej strategii [Gruchelski 2013]: Przy przygotowywaniu rozwiązań dla praktyki gospodarczej, z uwagi na wysoką złożoność zagadnień, konieczne jest uwzględnienie wniosków formułowanych zarówno przez ekonomię neoklasyczną, jak i neokeynesowską. Natomiast odnosząc się do wskazań dla polityki zwalczania bezrobocia, skuteczna walka z nim wymagać będzie w pierwszym rzędzie identyfikacji charakteru bezrobocia i w zależności od tego, czy mamy do czynienia z bezrobociem keynesowskim czy neoklasycznym (czasem obydwa rodzaje bezrobocia występują równocześnie), dostosowania odpowiednich metod przeciwdziałania bezrobociu. Z danych zawartych w literaturze [Gruchelski 2013, s.149] wynika, że podstawową formą bezrobocia jest bezrobocie typu keynesowskiego 3. Do głównych ograniczeń w stosowaniu za- Aby umożliwić ubogim w kapitał (na skutek zniszczeń wojennych) przedsiębiorstwom korzystanie z pomocy kredytowej państwa beneficjenci programu Marshalla wprowadziły szeroki system funduszy gwarancyjnych dla podmiotów gospodarczych. Rezultatem zastosowania systemu kredytowej pomocy w ramach planu Marshalla były: wzrost konkurencyjności krajów beneficjentów, zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wielkością inwestycji w część produkcyjną gospodarki i w infrastrukturę. W efekcie większość kosztów utrzymania powstałej infrastruktury została przejęta przez podmioty gospodarcze a nie państwo, jak ma to najczęściej miejsce w systemie dotacyjnego współfinansowania gospodarki, rozwój (głównie w oparciu o zwrot kredytów z odsetkami) funduszy bazujących na środkach otrzymanych w ramach funkcjonowania planu Marshalla. Obecnie fundusz Marshalla w Niemczech jest poważną instytucją finansową wspierającą działalność inwestycyjną, bardziej efektywne wykorzystanie środków do czego skłania kredytowa forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. 3 W Polsce w 2008 r. relacja liczby ofert pracy do liczby zarejestrowanych bezrobotnych wahała się od 5,54% w II kwartale 2008 r. do 2,03% w IV kwartale 2008 r. W tej sytuacji trudno jest mówić o innym niż przede wszystkim przymusowym bezrobociu. 47

4 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / sad polityki makroekonomicznej opartej na teorii keynesowskiej należy wysokie ujemne saldo bilansu handlowego, które powoduje, że przy wzroście wydatków państwa nastąpi wzrost przede wszystkim importu, a nie produkcji krajowej 4. Szybszy wzrost importu niż eksportu prowadzi przede wszystkim do aktywizacji gospodarek krajów eksporterów, a nie polskiej gospodarki, co zwiększa zadłużenie zagraniczne (w tym zewnętrzny dług publiczny) polskiej gospodarki. Wysoka importochłonność PKB jest również przyczyną niskiego poziomu mnożnika. Jeżeli źródłem finansowania nawet części wydatków autonomicznych skierowanych na pobudzenie gospodarki jest deficyt budżetowy (krajowy wkład w realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), to przy niskim poziomie mnożników nastąpi powiększenie długu publicznego w Polsce. Z drugiej strony dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej mają bardzo korzystny wpływ na rozwój gospodarki w Polsce poprzez realizację inwestycji głównie w infrastrukturze i ochronie środowiska, łagodzenie skutków ujemnego bilansu handlowego i płatniczego oraz pobudzanie zatrudnienia. Słabymi stronami inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych jest to, że wykonawcami projektów są firmy zagraniczne lub ich polskie firmy córki wykupione w ramach prywatyzacji. Firmy należące do polskiego kapitału są głównie podwykonawcami. Nie tylko podstawowa część zysków przejmowana jest przez firmy zagraniczne, ale często firmy te nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec krajowych podwykonawców. Przykładem tego jest bardzo trudna obecnie sytuacja finansowa polskich firm podwykonawczych, które budowały autostrady na Euro Rozwiązaniem (a przynajmniej złagodzeniem) obydwu problemów byłoby tworzenie konsorcjów, w których firmy zagraniczne czy ich spółki córki stanowiłyby mniejszość, a obecni polscy podwykonawcy byliby głównymi udziałowcami. Konsorcja te, a szczególnie polskie firmy wykonawcze (członkowie tych konsorcjów) powinny być w sposób pośredni wspierane przez państwo 5. W związku z negatywnym wpływem spadku zatrudnienia na polską gospodar- 4 Przeciętnie saldo kształtowało się na poziomie 20 mld USD, co było spowodowane znacznie wyższą importochłonnością niż eksportochłonnością PKB. Dla porównania w 2008 r. import wyniósł 497 mld PLN (210,5 mld USD), a eksport 405 mld PLN (171,8 mld USD). Stąd ujemne saldo kształtowało się na poziomie ok. 91,6 mld PLN (38,6 mld USD). W porównaniu z PKB wynoszącym w 2008 r mld PLN (539,4 mld USD) importochłonność polskiej gospodarki wyniosła 39%, a eksportochłonność 31,84%. Z punktu widzenia równowagi na rynku pracy każdy miliard dolarów deficytu oznacza utratę od 45 do 50 tys. miejsc pracy w Polsce [Rocznik Statystyczny 2009, ss , 691]. 5 W ramach reguł unijnych nie jest możliwe bezpośrednie wspieranie przez państwo krajowych firm. Natomiast przepisy unijne dopuszczają wsparcie pośrednie, np. poprzez tworzenie państwowych i/lub państwowo-prywatnych (w tym i z mniejszościowym udziałem państwa) funduszy gwarancyjnych. Rozwój krajowych funduszy gwarancyjnych ma kluczowe znaczenie w przetargach na otrzymanie zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Większość z wymienionych firm podwykonawczych to bowiem przedsiębiorstwa średnich rozmiarów nieposiadające wystarczających własnych środków finansowych, aby gwarantować bezpieczeństwo wykonania zamówień. Do wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w krajach wysokorozwiniętych uruchomiono przede wszystkim instytucje finansowe. Pośrednie wspieranie producentów przez rządy, w związku z kosztownymi procesami związanym z dumpingiem, jest stosowane na całym świecie. Szczególnie skuteczne są w tej dziedzinie kraje Dalekiego Wschodu (wcześniej Japonia, a obecnie Chiny). Stocznie chińskie są wydatnie wspierane finansowo przez bardzo rentowne i o dużej wartości zamówienia ze strony rządu chińskiego lub państwowych przedsiębiorstw [Gruchelski 2013, s.181]. 48

5 A R T Y K U ł Y kę (-14,6% w latach ) konieczne jest odwrócenie tej tendencji w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, redukcji bezrobocia i zahamowania emigracji zarobkowej. Wydaje się, że przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego Polski (wysokości PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca) konieczny będzie powrót do polityki wspierania rozwoju przemysłu w Polsce. W warunkach kryzysu główny akcent powinien być położony na rozwój szeroko pojętej produkcji antyimportowej oraz eksportu. Punktem wyjścia powinna być zmiana obecnej polityki kursowej ze zniechęcającej do wzrostu eksportu, a zachęcającej do nadmiernego importu w kierunku aktywizacji salda bilansu handlowego 6. Kurs aktywizujący eksport i hamujący import wpływa negatywnie na poziom inflacji poprzez podrożenie kosztów importu. Inne problemy to zwiększenie kosztów obsługi polskiego zagranicznego długu publicznego oraz wzrost poziomu tego długu, a w konsekwencji wysokości całkowitego długu publicznego Polski i jego relacji do PKB. Ponadto nadwartościowy kurs z jednej strony zwiększa wkład krajowy do inwestycji współfinansowanych ze środków UE, z drugiej zaś zwiększa (przy danej wartości inwestycji) wysokość dotacji UE w euro 7. W przypadku inwestycji o charakterze infrastrukturalnym lub w dziedzinie ochrony środowiska (o dominującym udziale w całości inwestycji projektów współfinansowanych ze środków unijnych) ze względu na wysoki udział dotacji unijnych w całym koszcie inwestycji (od 50 do 85%) saldo wzrostu dotacji UE w euro i wkładu krajowego jest zdecydowanie korzystne dla Polski. W przypadku inwestycji o charakterze komercyjnym (np. przemysłowych), w których udział środków unijnych zwykle nie przekracza 30%, saldo to jest ujemne. Dążenie przede wszystkim do obniżenia kosztów obsługi długu zagranicznego, jak i do nieprzekroczenia 55-procentowej relacji wielkości długu publicznego w stosunku do PKB to prawdopodobne przyczyny utrzymywania nadwartościowego kursu złotego. Taka polityka kursowa prowadziła jednak do wzrostu deficytu w bilansie han- 6 Przez krótki okres 2012 roku przyjęto kurs euro na poziomie 4,35 PLN, co stymulowało wzrost eksportu i spowalniało wzrost importu. Obecnie przewiduje się, że kurs euro nie przekroczy 4 PLN za 1 EUR, co sprzyjać będzie odwróceniu powyższych tendencji. 7 Mechanizm działania kursu nadwartościowego można przedstawić na następującym przykładzie. Załóżmy, że całkowity koszt inwestycji współfinansowanej ze źródeł unijnych (w 80%) wynosi 42 mln PLN, kurs równowagi równy jest 4,2 PLN za 1 EUR, natomiast obowiązujący kurs waha się wokół 4 PLN za 1 EUR. Przy kursie 4 PLN za 1 EUR wysokość dotacji w euro wyniesie: 42 mln PLN 0,8 = 33,6 mln PLN / 4 = 8,4 mln EUR, a wkład krajowy do Euro 2012 : 42 mln PLN 0,2 = 8,4 mln PLN / 4 = 2,1 mln EUR. Powyższe wyliczenia przy kursie 4,2 PLN za 1 EUR przedstawiają się następująco: dotacja unijna 33,6 mln EUR / 4,2 = 8 mln EUR; 8,4 mln PLN / 4,2 = 2 mln EUR. Z porównania obliczeń wysokości dotacji unijnych i wkładu krajowego w euro wynika, że przy stosowaniu kursu 4 PLN za 1 EUR wysokość dotacji w euro była o 0,40 mln EUR (a wkład krajowy o 0,1 mln EUR) wyższa niż przy kursie równowagi na poziomie 4,2 PLN za 1 EUR. Z punktu widzenia beneficjentów dotacji unijnych (głównie realizujących inwestycje infrastrukturalne i w ochronie środowiska naturalnego) wyższy (nadwartościowy) kurs złotego może mieć pozytywny wpływ na ww. inwestycje poprzez niższe koszty zakupu importowanych urządzeń (np. jako wyposażenia oczyszczalni ścieków), niż gdyby obowiązujący kurs był na poziomie kursu równowagi. Natomiast uwzględniając, że rozliczenie inwestycji i dotacji unijnej przez beneficjenta tych dotacji przeprowadzane jest w złotówkach, wysokość kursu złotego (poza wspomnianymi zakupami urządzeń z importu) nie ma wpływu na wyniki inwestycji. Inaczej wygląda sprawa rozliczeń dotacji unijnych na szczeblu makroekonomicznym. Czynnikiem ograniczającym absorpcję dotacji unijnych są niedostateczne środki własne beneficjentów, stąd wyższy kurs złotego oznacza wyższą absorpcje tych środków. Z kolei wyższa absorpcja dotacji unijnych, z punktu widzenia równowagi w bilansie płatniczym, odgrywa podobną rolę jak dodatkowy eksport. 49

6 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / dlowym i stymulowała wzrost zadłużenia zagranicznego i bezrobocia w Polsce. Wszystkie wymienione czynniki, mimo iż nie są wystarczającym uzasadnieniem utrzymywania nadwartościowego kursu złotego, muszą jednak być brane pod uwagę przy określaniu wysokości kursu, a więc i stopnia intensywności aktywizacji bilansu handlowego przy wykorzystaniu polityki kursowej. Dlatego też oprócz polityki kursowej konieczne jest zastosowanie innych metod pobudzania rozwoju produkcji antyimportowej i eksportu. Proponowana kolejność, tj. najpierw koncentracja na produkcji antyimportowej, a następnie na eksporcie, nie jest przypadkowa. W warunkach kryzysu (ściślej kryzysu braku popytu) wszystkie kraje nastawione są w pierwszym rzędzie na stymulowanie eksportu, a więc należy liczyć się z dużymi trudnościami przy realizacji proeksportowej strategii polskiej gospodarki. Dlatego też konieczna jest koncentracja wysiłku eksportowego w dziedzinach charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem sukcesu. Przykładem polityki antyimportowej zawierającej jednocześnie elementy polityki proeksportowej są działania mające na celu zredukowanie rozmiarów i kosztów importu ropy naftowej i gazu ziemnego. Elementem proeksportowym mogłoby być przekształcenie Polski z importera gazu naturalnego w eksportera netto. W 2011 r. w Polsce, przy deficycie bilansu handlowego na poziomie 21,1 mld USD 8, wydatki na import ropy naftowej i gazu ziemnego wyniosły 20,8 mld USD 9. Stąd istotne zmniejszenie importu ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzić będzie do znaczącej redukcji ujemnego salda w bilansie handlu zagranicznego. Możliwości redukcji importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz uruchomienia eksportu gazu ziemnego pojawiają się w związku z tym, że: Polska posiada znaczne zasoby gazu łupkowego oraz pewne zasoby ropy naftowej z łupków, następuje szybki postęp w dziedzinie techniki przeprowadzania odwiertów, jak i metod wydobywania gazu naturalnego z łupków w USA, Chinach, ale również w Polsce, następuje wyraźny postęp w zakresie powstawania nowych technologii odgazowywania, zgazowywania i upłynniania węgla, Polska posiada, poza bardzo niewielkimi zasobami ropy ze złóż konwencjonalnych, pewne ilości ropy z łupków, które mogą przyczynić się do redukcji importu ropy naftowej, istnieje możliwość wykorzystania środków UE, przeznaczonych na rozwój infrastruktury, do stymulowania produkcji antyimportowej. Z raportu Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) wynika, że oszacowane łączne zasoby gazu ziemnego wydobywane z formacji łupkowych dla polskiej lądowej i szelfowej (morskiej) 8 Eksport, import i saldo bilansu handlowego według Newsweek.pl z r.: eksport 135,8 EUR, import 150,5 EUR, saldo 14,7 mld EUR, odpowiednio dane w USD: eksport 194,8 mld USD, import 215,9, mld USD, saldo 21,1 mld USD. Przy PKB w 2011 r. na poziomie 514,5 mld USD (1522,7 mld PLN) udział eksportu w PKB wynosi: 194,8 mld USD do 514,5 mld USD, tj. 37,8%, natomiast udział importu w PKB: 215,9 mld USD do 514,5 mld USD, tj. 42%. 9 Wartość importu ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski w 2011 r. wyniosła ok. 20,9 mld USD (import ropy naftowej 16,6 mld, importu gazu ziemnego 4,3 mld USD). 50

7 A R T Y K U ł Y części basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego mogą wynosić maksymalnie 1,92 bln m 3, natomiast oszacowane zasoby ropy naftowej z formacji łupkowych mogą wynosić maksymalnie 535 mln ton [Ocena zasobów, 2012]. W przypadku gazu, uwzględniając parametry oszacowania, zasoby te mieszczą się z największym prawdopodobieństwem w przedziale: mld m 3. Zasoby te są więc 2,5-5,5-krotnie większe od udokumentowanych zasobów ze złóż konwencjonalnych (145 mld m 3 ). Przy obecnym zapotrzebowaniu na gaz ziemny (14,5 mld m 3 ), na które składa się 4,5 mld m 3 krajowego wydobycia ze złóż konwencjonalnych i 10 mld m 3 importu, łączne zasoby konwencjonalne i niekonwencjonalne wystarczą na lat pełnego pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Należy podkreślić, że szacunki zawarte w omawianym raporcie PIG dotyczą wydobywanych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej występujących w formacjach łupkowych (shale gas, shale oil) na terytorium Polski, na obszarze basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego, tj. na linii od morskich terenów na północ od Słupska i Wejherowa do okolic Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Raport nie obejmuje zasobów węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, ani zasobów węglowodorów ze złóż w innych formacjach geologicznych, np. tzw. gazu zamkniętego (tight gas), czy z pokładów węgla (CBM coal bed methane). Raport nie uwzględnia także pozostałych, perspektywicznych rejonów Polski, np. Dolnego Śląska czy Wielkopolski. Wstępne szacunki ekspertów z USA były bardzo optymistyczne i wskazywały, że możliwe jest, iż zasoby gazu łupkowego w Polsce mogą oscylować wokół 5,29 bln m 3. Powyższe szacunki oparte są na bardzo nielicznych odwiertach i wymagają dalszych prac potwierdzających powyższe wyniki. Należy podkreślić, że w miarę udoskonalania technologii wydobywczych gazu łupkowego nastąpi zwiększenie dostępu do złóż tego surowca 10. Uruchomienie wydobycia naturalnego gazu z łupków, oprócz barier technicznych (gaz ten zlokalizowany jest najczęściej 3-5 km pod ziemią), napotyka na barierę kosztów 11 i wysokości nakładów inwestycyjnych, szczególnie na drogie technologie amerykańskie, ryzyko dla środowiska naturalnego oraz lobbing ze strony zarówno rosyjskiego Gazpromu, jak i producentów energii elektrycznej z elektrowni atomowych z Francji i Anglii. Stanowisko Niemiec nie jest jednoznaczne, bowiem z jednej strony kraj ten zainteresowany jest, aby wspólna inwestycja niemiecko-rosyjska w Nord Stream nie okazała się nierentowna, z drugiej zaś niemieccy importerzy zainteresowani są zróżnicowanymi i jak najtańszymi dostawami gazu. 10 Mimo że wiedza o możliwości pozyskiwania gazu z łupków dostępna jest od blisko 70 lat, przyspieszenie badań i wdrożeń na świecie (głównie w USA i Kanadzie) nastąpiło w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przewiduje się do 2030 r. dalszy gwałtowny wzrost nakładów na badania i wdrożenie nowych technologii pozyskiwania gazu z łupków w USA i Chinach. 11 Należy podkreślić, że nadal nie jest znany koszt wydobycia 1 mld m 3 gazu łupkowego w Polsce. Może to oznaczać, że w dłuższym okresie, dzięki wzrostowi jakości technik wydobywczych i bliskości rynku zbytu, wydobycie to stanie się opłacalne, nawet jeżeli obecne wyniki nie byłyby w pełni zadawalające. Problem polega jednak na tym, że bez określenia wielkości zasobów i wysokości kosztów nie można uwzględnić ww. zasobów w strategii rozwoju polskiej gospodarki. 51

8 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / Dla przykładu Gazprom od dawna sponsoruje ruchy obrońców przyrody, aby występowali przeciwko zastosowaniu do pozyskiwania gazu z łupków w Europie amerykańskich technologii wykorzystujących do wydobywania gazu wodę z chemikaliami 12. Celem Gazpromu jest utrzymanie swojej quasi-monopolistycznej pozycji w stosunku do odbiorców europejskich, szczególnie z Europy Środkowej. Kampania ta jest coraz bardziej skuteczna na forum Unii Europejskiej. Komisja Europejska przedstawiła trzy raporty o gazie łupkowym. Każdy dotyczy innych kwestii i został przygotowany dla innej dyrekcji generalnej w KE. Jeden z nich koncentrował się na kwestiach energetycznych z konkluzją, że wprawdzie dzięki łupkom zależność UE od gazu z importu się nie zmniejszy, ale za to też bardziej nie wzrośnie [Ocena zasobów 2012]. Drugie opracowanie dotyczyło ewentualnego wpływu wydobycia gazu łupkowego na klimat. Raport ten nie wykazał istotnych negatywnych skutków dla klimatu. Trzeci raport został opracowany przez brytyjską firmę AEA Technology. Raport ten dotyczył skutków eksploatacji gazu łupkowego dla środowiska naturalnego. Zdaniem A. Słoniewskiej i T. Furmana trzeci z omawianych raportów to potencjalnie największy problem dla planów eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce i w innych krajach UE. Odwierty w potencjalnych złożach gazu łupkowego zostały wykonane w Polsce i Wielkiej Brytanii, ale wydobyciem zainteresowane są również Niemcy, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Litwa, Dania, Szwecja i Węgry. W krajach tych wyrażane są poważne obawy dotyczące skutków wydobycia dla środowiska naturalnego. Generalny wniosek z omawianego raportu sprowadza się do twierdzenia, że chociaż AEA Technology nie stwierdziła, że eksploatacja łupków jest niebezpieczna dla środowiska naturalnego, to zdaniem autorów raportu obecne prawo unijne nie gwarantuje bezpieczeństwa ekologicznego. Pracownicy AEA Technology znaleźli 21 luk prawnych w 13 unijnych dyrektywach. Firma ta w 11 przypadkach zaleca zmiany prawne, a w pozostałych wprowadzenie szczególnego nadzoru nad stosowaniem prawa unijnego [Słoniewska, Furman 2012]. Omawiany raport skrytykował ówczesny Minister Skarbu RP, stwierdzając: Wydawanie takich ocen zza urzędniczego biurka jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. To poważna sprawa i będziemy w tej kwestii interweniować ( ) system zabezpieczenia odwiertów w pokładach wodonośnych jest sprawdzony w praktyce i stosowany we wszystkich odwiertach w Polsce. Nie ma zagrożenia w tym zakre- 12 W warunkach polskich, ze względu na duże niedobory wody, szczególnie w okresach suszy, i brak zbiorników retencyjnych stabilizujących stany wód, zarówno w czasie powodzi, jak i suszy, ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego rzeczywiście występuje. Rozwiązaniem problemu jest albo wyprzedzająca eksploatację złóż łupkowych budowa zbiorników retencyjnych, albo zmiana technologii, w której zastosowana zostanie jako środek wypychający inna substancja niż woda z chemikaliami. Budowa zbiorników retencyjnych to proces długi i bardzo kosztowny (kapitałochłonny). Z kolei opracowana przez zespół prof. T. Niezgody z Wojskowej Akademii Technicznej metoda pozyskiwania gazu z łupków przy wykorzystaniu skroplonego dwutlenku węgla wygląda bardzo obiecująco zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia (Polska płaci kary za nadmierną emisję dwutlenku węgla, a więc zastąpienie gazu z łupków w złożu dwutlenkiem węgla przyniosłoby zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne korzyści), ale jest jeszcze w trakcie testowania [Falkowski 2012]. Stąd wyrażane publicznie opinie, że wydobycie gazu w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie o 10 mld m 3 wydają się (ze względu na bardzo krótki okres) mało prawdopodobne [Budzanowski 2012]. 52

9 A R T Y K U ł Y sie, a Polska stosuje restrykcyjne normy środowiskowe [Budzanowski 2012]. Niezależnie od tego, jak skończy się dyskusja w KE odnośnie ostrzejszych czy łagodniejszych przepisów w zakresie eksploatacji złóż łupków, konieczne wydaje się rygorystyczne przestrzeganie przepisów UE, tak aby nie doprowadzić do nałożenia podatku ekologicznego 13. Podatek taki mógłby w poważny sposób zredukować poziom rentowności eksploatowanych złóż. Najlepszym rozwiązaniem, w celu uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, byłoby użycie skroplonego dwutlenku węgla i zastąpienie nim obecnie stosowanych technologii amerykańskich polegających na wprowadzaniu do złóż wody z chemikaliami (tzw. szczelinowanie hydrauliczne), które przy niedostatku wody (np. w przypadku suszy) mogą mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Mimo że metoda ta zbliżona jest do sprawdzonych technologii stosowanych w Kanadzie, nie została jeszcze w pełni przetestowana w warunkach polskich 14. Z kolei przed produkcyjnym uruchomieniem odwiertów, w których zastosowane będą technologie amerykańskie, konieczne jest wspomniane już zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody, co najczęściej wiązać się będzie z kapitałochłonnymi inwestycjami (zbiorniki retencyjne). Należy zaznaczyć, że technologie amerykańskie są bardzo kosztowne, a ponadto nie w pełni dostosowane do polskich warunków. Biorąc pod uwagę szybki rozwój metod pozyskiwania gazu łupkowego, nowych technologii odgazowania złóż węglowych 15, jak i zgazowywania węgla (w tym metody podziemnego zgazowywania), powinno się: Zwiększyć wydobycie gazu naturalnego ze źródeł konwencjonalnych (mając rezerwę w postaci gazu łupkowego, nie ma potrzeby utrzymywania wydobycia krajowego jedynie na poziomie 4 mld m 3 ); Powrócić do przetwórstwa węgla na gaz Przy obecnych cenach gazu z importu (ok. 550 USD za 1 tys. m 3 ) opłacalne jest samo przetwarzanie węgla na gaz dla celów przemysłowych, jak też mieszanie gazu z przetwórstwa węgla z gazem pochodzącym z zasobów konwencjonalnych (obniżenie średniego 13 Unia Europejska finansuje do 85% większość projektów realizowanych w Polsce w zakresie ochrony środowiska. Powstanie szkód w środowisku naturalnym w wyniku eksploatacji złóż łupków uzasadniałoby merytorycznie nałożenie podatku ekologicznego rekompensującego rzeczywiste i potencjalne szkody ekologiczne. Biorąc pod uwagę, że za nałożeniem takiego podatku występowaliby przedstawiciele Niemiec i Francji (Francja, posiadając podobne do polskich złoża gazu łupkowego, wprowadziła zakaz eksploatacji tych złóż) oraz byliby wspierani propagandowo przez Gazprom (m.in. przez organizacje ekologiczne na Zachodzie dofinansowywane przez stronę rosyjską), nałożenie wysokich podatków należy uznać za bardzo prawdopodobne. 14 W kwestii eksperymentów z dwutlenkiem węgla i skałą łupkową D. Miedzińska z Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej wyjaśnia: W Kanadzie ( ) przeprowadzano eksperymenty, w których dwutlenek węgla wypychał gaz z mikroporów. Nasza metoda jest jednak odmienna. Oni wykonują od razu co najmniej dwa odwierty: jednym dostarczają CO 2, a drugim odbierają metan. Nie mają natomiast odwiertów bocznych. Nam wystarcza tylko jeden otwór pionowy o średnicy ok. 9 cm, co znacznie obniża koszty. Poza tym Polska ma znacznie gęstsze zaludnienie niż Kanada i nie wszędzie możemy budować wielkie instalacje wiertnicze. Minusem metody kanadyjskiej jest też to, że wymaga bardzo wyśrubowanych parametrów dla dostarczanego CO 2 w zakresie temperatury i ciśnienia, przez co pojawia się problem np. jego transportu [Falkowski 2012, ss.4-5]. 15 Omawiana metoda pozyskiwania gazu z łupków po modyfikacji nadaje się do wykorzystania przy degazyfikacji węgla, co ma istotne znaczenie zarówno dla ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach jak i poprawy ekonomiki eksploatacji zasobów węgla [Falkowski 2012, ss.4-5]. 53

10 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / kosztu pozyskiwania gazu dzięki niższym kosztom wydobycia gazu ziemnego) 16 ; Sukcesywnie, w miarę postępu w zakresie nowych technologii uzyskiwania gazu z łupków lub zabezpieczania środowiska przy obecnie stosowanych technologiach, pozyskiwać gaz z łupków. Przewiduje się, że koszty wydobycia gazu z łupków będą wyższe niż w USA (ok. 100 USD za 1 tys. m 3 ), jednak znacznie niższe niż wspomniana cena za gaz importowany z Rosji (tj. 550 USD za 1 tys. m 3 ). Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę długofalowe korzyści, to gaz uzyskiwany z łupków (i/lub gaz naturalny wydobywany z konwencjonalnych źródeł) powinien być uzupełniany gazem otrzymywanym z przetwarzania węgla. Natomiast w przypadku ropy naftowej szacuje się, że z formacji łupkowych można uzyskać, jak już wspomniano, maksymalnie 535 mln ton [Ocena zasobów 2012]. Uwzględniając wyniki rachunku prawdopodobieństwa, omawiane zasoby ropy naftowej mieszczą się w przedziale mln ton. Są to więc zasoby 8,5-10,5-krotnie większe od udokumentowanych do tej pory zasobów ze złóż konwencjonalnych (ok. 26 mln ton). Przy obecnym rocznym zapotrzebowaniu na ropę w Polsce (24 mln ton), uwzględniając dotychczasowe wydobycie krajowe na poziomie ok. 1 mln ton, łączne zasoby ropy naftowej wystarczą na lat. W strukturze zasobów energetycznych w Polsce występują duże dysproporcje pomiędzy posiadanymi zasobami węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego (zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych łupków), a zasobami ropy na owej. Stąd warunkiem obniżenia (uzasadnionego wynikami pełnego rachunku ekonomicznego) rozmiarów importu ropy na owej jest zmiana wielkości i struktury zużycia nośników energii [Ostrowski, Sadowski 1978, ss ]. Do działań państwa, których celem jest zmiana struktury importu, należy zaliczyć: zmiany w wysokości akcyzy w cenach ropy naftowej i benzyny (podwyżka) przy jednoczesnej redukcji akcyzy w cenach gazu; tanie kredyty, zgodnie z zasadami, jakie stosowane są w kredytowaniu inwestycji w ochronie środowiska, dla właścicieli pojazdów, którzy przestawią swoje pojazdy na gaz; źródłem dopłat do oprocentowania kredytów na przestawienie pojazdów na gaz byłyby oszczędności na kosztach importu ropy naftowej zastępowanej przez gaz oraz na kosztach obsługi zagranicznego długu publicznego Polski; dodatkowe dochody mogą wiązać się ze zmniejszeniem kar za nadmierną emisję dwutlenku węgla; 16 Proporcje przetwórstwa węgla kamiennego na gaz: z 5 mln ton węgla średnio otrzymuje się w warunkach polskich około 2,9 mld m 3 gazu. W USA mieszano gaz z przetwórstwa węgla i gaz konwencjonalny w procentowej proporcji 50:50 informacja uzyskana w trakcie XXIV Spotkania Forum Energia-Efekt-Środowisko, temat: Sprężony gaz ziemny ekologicznym paliwem przyszłości?, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, Gdyby zastosować analogiczny sposób postępowania przy pozyskiwaniu gazu np. dla gospodarstw domowych makroekonomiczny koszt uzyskania 1000m 3, nawet przyjmując bardzo wysoki koszt zgazowania węgla na poziomie 750USD /1000m 3, wyglądałby następująco: 750USD/1000m 3-15% (udział podatków opłat ZUS uzyskanych przy produkcji krajowej) = 637,5USD/1000m 3, średni koszt pozyskania 1000 m 3 wyniósłby: 637,5USD/1000 m USD/1000 m 3 = 737,5USD/1000 m 3 / 2=368,75USD/1000 m 3, tj. znacznie poniżej obecnych kosztów importu tj. około 550 USD/1000 m 3 gazu. 54

11 A R T Y K U ł Y w dłuższej perspektywie mogą pojawić się oszczędności związane z rozwojem produkcji samochodów hybrydowych, tj. np. na gaz/ropę na ową/benzynę/elektryczność. W tej sytuacji rola państwa polegałaby na współfinansowaniu infrastruktury, przede wszystkim w zakresie budowy stacji do ładowania akumulatorów w samochodach czy stacji na skroplony gaz. Część ropy na owej zużywanej przez rolnictwo może zostać zastąpiona biopaliwami (np. paliwem wyprodukowanym z rzepaku). Oprócz oszczędności w imporcie ropy na owej i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i gleby, produkcja takiego paliwa jest ważnym źródłem dochodów dla rolników. Politykę taką aktywnie popiera Unia Europejska przede wszystkim ze względów ekologicznych. Głównym problemem w rozwoju biopaliw jest ich niedostateczna konkurencyjność cenowa 17. Wsparcie przez rząd czy Unię Europejską produkcji biopaliw może przyjmować różne formy: od dopłat do roślin energetycznych (w wysokości 45 EUR/ha w ramach wspólnej polityki rolnej), poprzez wdrożenie od 2020 r. nowej ustawy energetycznej Unii Europejskiej, w której nałożono 10-procentowy obowiązkowy próg blendingu dla biopaliw, do ulg fiskalnych i zastosowania tańszych kredytów. Fiskalne wsparcie produkcji biopaliw zwykle obejmuje redukcję stawki akcyzy lub nawet odstąpienie od naliczania akcyzy na paliwo ekologiczne, jeżeli producent rolny wykorzystuje paliwo na własne potrzeby i na produkcję rolną. Kredyty na rozwój paliwa ekologicznego traktowane powinny być jak kredyty ekologiczne. Z kolei w ramach zmian w polityce monetarnej proponuje się wdrożenie dofinansowania oprocentowania kredytów na wspieranie produkcji paliwa ekologicznego (tak jak w innych kredytach ekologicznych). Źródłem ich finansowania byłyby oszczędności bezpośrednio związane z importem ropy naftowej czy pozyskiwaniem środków na sfinansowanie tego importu (niższa emisja obligacji państwa na rynkach międzynarodowych na pokrycie kosztów importu i spłaty długu publicznego). Dobrym, ale niestety niewykorzystanym przykładem mogłaby być modernizacja PKP z realizacją hasła Tiry i samochody osobowe na platformy. Przewożenie, jak się to dzieje np. w Austrii i Szwajcarii, samochodów koleją prowadzi do wydatnego ograniczenia zużycia paliw. Ma to obok innych pożytków bardzo korzystny wpływ na bilans handlowy i płatniczy 18. Poprawa rentowności kolei w wyniku wdrożenia programu Tiry i samochody 17 Stosując dzisiaj najlepsze dostępne technologie, biopaliwa mogłyby konkurować z paliwami kopalnymi, gdyby cena baryłki ropy wynosiła około 77 USD (około 60 EUR) w przypadku biodiesla lub 116 USD (około 90 EUR) w przypadku bioetanolu. Ale cena baryłki ropy Brent oscyluje dzisiaj [koniec roku 2006] na londyńskiej giełdzie w okolicach 60 USD [Szczygielski 2013]. W 2008 r. cena ropy naftowej osiągnęła 147 USD za baryłkę, a w roku 2012 r USD za baryłkę. Przy takich skokach cen bez wsparcia rządu czy UE producent nie może prowadzić długofalowej polityki. 18 W Polsce 95% energii zużywa transport samochodowy, 2% kolej, a pozostałe środki transportu, tj. transport lotniczy, śródlądowy i morski 3%. Wdrożenie systemu przewozów samochodów koleją poprawiłoby rentowność samej kolei, zdecydowanie poprawiłoby się bezpieczeństwo jazdy na drogach. Byłoby również czynnikiem zwiększającym zatrudnienie, bowiem z transportem samochodów koleją wiąże się rozbudowa tysięcy stacji kolejowych, a następnie ich stała obsługa i ochrona. 55

12 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / osobowe na platformy może wydatnie zredukować liczbę nierentownych linii kolejowych. Zwykle bowiem najmniej rentowne linie kolejowe występują w słabiej gospodarczo rozwiniętych regionach Polski. Regiony te najczęściej charakteryzują się słabo rozwiniętą siecią dróg. Stąd transport samochodów koleją jest nie tylko wygodny, ale i ekonomicznie efektywny. Poprawa rentowności działalności kolei pozwoliłaby na uzupełnienie taboru kolejowego o np. autobusy szynowe wyposażone w platformy do przewozu samochodów. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez dekoncentracje produkcji dóbr i usług do filii terenowych, spółek, których siedziby znajdują się w dużych miastach, stwarza dodatkowe szanse na rozwój kolei (jako podstawowego środka transportu zarówno towarów, jak i ludzi) w skali całego kraju, w tym w regionach mniej zaawansowanych ekonomicznie. Do czynników, które mogłyby zredukować poziom importu ropy naftowej, oprócz realizacji hasła Tiry i samochody osobowe na platformy kolejowe, należy zaliczyć: wspieranie rozwoju telepracy (dalsze zmiany w prawie pracy doprecyzowujące prawa i obowiązki telepracownika, dofinansowanie szkoleń przyszłych telepracowników, bezpłatny, sprawny i dostępny na terenie całego kraju internet); wspieranie dekoncentracji działalności produkcyjnej pomiędzy firmami w dużych ośrodkach miejskich (przy wykorzystaniu techniki internetowej w zarządzaniu jednostkami produkcyjnymi) z partnerami (w tym z filiami tych firm) w mniejszych miastach czy miejscowościach na terenie całego kraju. Doświadczenia międzynarodowe w tej dziedzinie są bardzo dobre. Warunkiem zachęcenia dużych firm jest przedstawienie długofalowej strategii rozwoju polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim kierunków działań zmierzających do odbudowy i rozbudowy zdolności produkcyjnych przemysłu. Należy podkreślić, że rezultatem rozwoju telepracy i dekoncentracji produkcji powinien być spadek transportochłonności gospodarki, a w konsekwencji m.in. redukcja zapotrzebowania na import ropy na owej. Zakładając, że ekonomicznie uzasadnione jest przekształcenie polskiej gospodarki z importera gazu na eksportera netto, powinno się: zintensyfikować prace nad wdrożeniem metody pozyskiwania gazu łupkowego przez zespół WAT-u oraz pozostałych członków konsorcjum 19. przyspieszyć prace nad technikami zgazowywania i odgazowywania złóż węgla, wspierać rozbudowę kopalni Bogdanka (jednej z najbardziej rentownych kopalń w Polsce); następnym działaniem powinno być wybudowanie kolejnych kopalń węgla kamiennego w województwie lubelskim, przyspieszyć wydobycia gazu naturalnego oraz gazu łupkowego, 19 Zgodnie z informacją uzyskaną od głównego autora metody, D. Miedzińskiej, do wdrożenia omawianej metody przewiduje się powołanie konsorcjum obejmujące: Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Eurotech (drążenie otworów małogabarytowych) [Falkowski 2012, s.5]. 56

13 A R T Y K U ł Y zmodernizować kopalnie na Górnym Śląsku i zbadać, jakie efekty może przynieść podziemna gazyfikacja węgla i odgazowywanie węgla w złożach, odbudować przemysł okrętowy, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji gazowców, które w przeszłości były specjalnością Stoczni Szczecińskiej, morskich elektrowni wiatrowych, pływających platform wiertniczych do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego oraz zgazowania węgla (duże możliwości działania na szelfie norweskim), pływających gazoportów, poprawić efektywność budowanych statków, jak również innych produktów (np. przy wytwarzaniu wież wiatrowych konieczne jest rozwijanie produkcji wyposażenia, np. elektroniki) 20, wzorem Szwecji i Finlandii utworzyć parki naukowo-technologiczne powiązane z kampusami edukacyjnymi i zajmujące się realizacją m.in. unijnych projektów naukowo-badawczych i ich wdrażaniem, w trybie pilnym przekształcić gazoport w Świnoujściu z importowego na eksportowy, uzupełnić infrastrukturę gazociągów pod kątem potrzeb eksportowych, rozbudować sieć zbiorników na gaz, uwzględniając podpisane przez Polskę pakiety klimatyczne oraz szanse, jakie złoża zarówno węgla, jak i gazu stwarzają w gospodarce, należy w pierwszej kolejności przekształcić istniejące elektrownie węglowe na elektrownie gazowo-węglowe 21. Z przedstawionej (niepełnej) listy zadań związanych ze zmianą w sposobie wykorzystania surowców (złóż węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego) zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, a także rozwoju technologii do ich eksploatacji oraz zagospodarowania, nasuwają się trzy wnioski: Proces optymalizacji wykorzystania bazy surowcowej powinien być zintegrowany z maksymalnym włączeniem nauki do współpracy z przemysłem. Dodatkowo za zbliżeniem praktyki gospodarczej (przemysłu) i nauki (środowiska naukowego) w Polsce przemawia fakt, że z powodu niżu demograficznego następuje spadek dochodów na uczelniach, a więc coraz bardziej nagląca jest konieczność podniesienia zysków uczelni. Wzrost wydobycia surowców energetycznych i ich eksport (a w dalszej 20 Stocznia jest de facto jedynie dostarczycielem podzespołów i elementów, z których dopiero tworzy się produkt końcowy. Wytwarzamy skorupę statku, ale dopiero jego pełne wyposażenie, na przykład w elektronikę, daje możliwość prawdziwego zysku. Zamawiający najwięcej płaci za know-how, którym gdański zakład na razie nie dysponuje. To dlatego produkcja stoczniowa jest na granicy opłacalności. Firma wręcz godzi się na dopłacanie do niej z bardziej zyskownych filarów swojej działalności, byle utrzymać się na rynku i nie redukować personelu. Bo gdy przyjdzie lepsza koniunktura, wtedy będzie można szybko zwiększyć produkcję. Niestety podobnie rzecz się ma z wieżami wiatrowymi. Gdańsk produkuje jedynie ich nogi, a najwięcej zarabiają niemieckie firmy, które je od stoczni odbierają i wyposażają w elektronikę i mechanikę. Potem pieczętują je własna marką. Dzięki temu są o wiele bardziej rozwojowe. I to one zatrudniają inżynierów, współpracują ze szkołami wyższymi, doskonalą ofertę i wychodzą z nią w świat. [Marczuk 2012]. 21 Problem przekształcania elektrowni węglowych na węglowo-gazowe nie jest zagadnieniem technicznym, lecz ekonomicznym. Stąd, w przypadku podpisywania pakietu klimatycznego, tego typu modernizacje powinny być dofinansowywane, szczególnie w przypadku krajów o relatywnie niskim poziomie dochodu na jednego mieszkańca, czyli takich jak Polska. 57

14 Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 4 / kolejności eksport technologii do pozyskiwania i przetwórstwa tych surowców) powinien być źródłem sfinansowania inwestycji niezbędnych do zwiększenia wydobycia i przetwórstwa surowców. Wydobycie surowców, które zastąpią import lub przyniosą dodatkowe wpływy z tytułu eksportu, daje szanse na częściową spłatę długów zagranicznych. Przedsiębiorstwa (na podstawie u- mów cywilnoprawnych, poprzez tworzenie konsorcjów, realizowanie wspólnych przedsięwzięć, tworzenie jednostek powiązanych kapitałowo) eksploatujące złoża surowców powinny być przekształcane w konglomeraty obejmujące swoim działaniem: jednostki produkcyjne i naukowobadawcze dostarczające technologię do wydobycia surowców oraz do ich przetwórstwa i transportu; jednostki zajmujące się przetwórstwem surowców dla finalnego odbiorcy (np. kopalnia węgla kamiennego, zakłady zgazowujące węgiel na gaz, kopalnie gazu naturalnego, elektrownie węglowo-gazowe), przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem gazu na lądzie i morzu te powinny być powiązane kapitałowo z innymi firmami z branży wydobywczej. Powiązania takie ułatwiłyby: otrzymywanie zamówień, przepływ środków, technologii, tworzenie konsorcjów lub wspólnych przedsięwzięć w celu realizacji zadań; docelowym modelem powinno być tworzenie silnych jednostek gospodarczych o strukturze koncernów czy konglomeratów; inne jednostki, niezwiązane z branżą surowcową, rozkładające ryzyko gospodarcze na więcej podmiotów i będące źródłem dodatkowych zysków, np. grupa energetyczna będąca właścicielem sieci hoteli; takie jednostki wspomagające mogą (w przypadku odpowiednio dużego potencjału ekonomicznego) stabilizować pozycję ekonomiczną całej grupy w sytuacji pogorszenia koniunktury na surowce i ich pochodne; Należy podkreślić, że przekształcanie przedsiębiorstw wydobywających surowce w konglomeraty jest szczególnie ważne w czasie kryzysu, a ponadto, biorąc pod uwagę wysoką kapitałochłonność branży surowcowej, niską elastyczność cenową podaży oraz duże wahania cenowe surowców, forma konglomeratu wydaje się być również korzystna w długim okresie [Kuziński 1992, s.168]. Przedstawione powyżej propozycje działań na przykładzie branży surowców mineralnych są w znacznym stopniu do wykorzystania w innych gałęziach gospodarki, i to zarówno o relatywnie wysokiej koncentracji kapitału, jak np. przemysł okrętowy, jak również niskiej o dużej liczbie małych i średnich podmiotów gospodarczych, jak np. w budownictwie czy rolnictwie 22. Zaletą 22 Przykładem jednostki gospodarczej, w której interesy plantatorów buraków cukrowych są ściśle powiązane z produkcją cukru, a także jego przetwórstwem, jest jeden z największych (lub największy) producent cukru w Niemczech Südzucker AG. Plantatorzy wykupili akcje zespołu cukrowni, godząc się na potrącanie z kwot otrzymywanych za dostarczane buraki cukrowe po 7 fenigów z każdej tony buraków. Wykup akcji trwał 40 lat. Dzisiaj w skład koncernu Südzucker AG wchodzą cukrownie niemieckie oraz zakupione w procesie prywatyzacji cukrownie m.in. w Austrii, Francji, Belgii, Czechach, Słowacji, Polsce, Rumunii. Obecnie w związku z nadwyżką cukru na rynku europejskim zarząd Südzucker AG podjął decyzję o przerobie 1 mln cukru na etanol. 58

15 A R T Y K U ł Y proponowanych rozwiązań jest to, że są one powszechnie stosowane w krajach wysokorozwiniętych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza Unią, i nie mogą być w związku z tym kwestionowane. Skoncentrowanie się w ramach dużych podmiotów gospodarczych, wspieranych konsorcjami składającymi się z małych i średnich przedsiębiorstw, np. na rozwoju produkcji antyimportowej prowadzi bezpośrednio do obniżenia wysokości mnożnika inwestycyjnego, co wobec konieczności ponownego skorzystania przez rząd z deficytu budżetowego ma istotne znaczenie dla zwrotu nakładów poniesionych na rozwój produkcji antyimportowej wraz z odsetkami. Czynnikiem zwiększającym szanse zwrotu kosztów zaciągniętych przez rząd kredytów jest zawężanie wykorzystania zarówno środków krajowych, jak i dotacji unijnych do pobudzania wytwórczości w kraju i na eksport. Warunkiem wzrostu produkcji krajowej i zatrudnienia są zmiany w polityce fiskalnej oraz wykorzystanie rozwiązań stosowanych zarówno przez rządy, jak i wielkie firmy czy związki firm w krajach wysokorozwiniętych zachęcających konsumentów do kupowania krajowych dóbr i usług. 2. Ocena wybranych elementów obecnej polityki fiskalnej w aspekcie ograniczania bezrobocia System fiskalny, jak również polityka wydatków państwowych powinny premiować w sposób pośredni przedsiębiorstwa, które zatrudniają polskich pracowników 23. Przedsiębiorstwa, które zastosują 4- zmianowy system pracy powinny mieć możliwość uzyskania ulg podatkowych (np. w podatku dochodowym jako ekwiwalent 50-procentowego przyrostu płatności ZUS od nowo zatrudnionych 24 ) lub innych pożytków (np. przejęcie przez okres 3 lat zasiłków, jakie byłyby wypłacone bezrobotnym, którzy zostali zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach). Ponadto, w stosunku do przedsiębiorstw, które nie przejdą na system 3-4-zmianowy, powinien zostać wprowadzony podatek od bezrobocia w wysokości 8,8% funduszu płac 25. Czynnikiem zachęcającym do zwiększania zatrudnienia jest polityka ograniczania wysokości podatków dochodowych poprzez stosowanie niskich stawek liniowych i wysokich kwot wolnych od podatków. Do krajów, które realizują powyższą strategię należą między innymi: Słowacja, Węgry, Estonia, Irlandia, Wielka Brytania. [Grądalski 2012 ss.1-3]. Zastosowanie wysokich 23 Przy korzystaniu ze środków unijnych obowiązuje zasada identycznego traktowania wszystkich firm z UE, jednakże każdy z krajów daje preferencje poprzez zwiększanie wykonawstwa własnego przez gminy lub spółki będące w 100% własnością tych gmin. 24 W 2011 r. w Polsce ZUS był w 56% dofinansowywany z budżetu państwa. 25 Podatek od bezrobocia w wysokości 8,8% od funduszu płac (tzw. podatek od bezrobocia)jest stosowany we Francji. Prowadzący politykę gospodarczą we Francji, w tym przypadku, nie bez racji uważają, że jeżeli bezrobocie ma przede wszystkim zapewnić rezerwę pracowników dla przedsiębiorstw gdy wzrasta popyt na dobra i usługi wytwarzane przez te firmy, co powodując istotne skutki finansowe (zasiłki dla bezrobotnych, koszty pomocy społecznej, koszty przeszkoleń), to w pokryciu powyższych kosztów powinny również uczestniczyć firmy, które dzięki istnieniu bezrobocia na rynku mogą w każdej chwili skorzystać z rezerwy siły roboczej. Dzięki bezrobociu firmy posiadają mocną pozycję w stosunkach ze związkami zawodowymi w zakresie negocjacji warunków pracy i płacy. 59

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Gazowa (r)ewolucja w polsce

Gazowa (r)ewolucja w polsce Gazowa (r)ewolucja w polsce Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN SA w oparciu o raport CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Ekonomiczny potencjał produkcji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Instytut na rzecz Ekorozwoju Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Raport 2/2001 pod redakcją Wojciecha Stodulskiego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

"ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA)

ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU (SYNTEZA) Autorzy: prof. Cecylia Rozkwitalska, prof. Andrzej Rudnicki, prof. Wojciech Suchorzewski "ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo