Kierunki wykorzystania środków z wybranych funduszy Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki wykorzystania środków z wybranych funduszy Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiego"

Transkrypt

1 37 Polish Journal of Agronomy 2013, 14, Kierunki wykorzystania środków z wybranych funduszy Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiego Roman Kisiel, Katarzyna Zakrzewska Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 4, Olsztyn, Polska Abstrakt. Celem pracy było przedstawienie pomocy finansowej WPR oraz określenie sposobu jej wykorzystania przez właścicieli gospodarstw rolnych na przykładzie powiatów przasnyskiego i makowskiego z go. Posłużyły temu dane instytucji zajmującej się dotacjami, a przede wszystkim badania ankietowe przeprowadzone w 2011 r. wśród 264 właścicieli gospodarstw rolnych na tym terenie. Jedynie 37,5% rolników wykorzystywało środki z dopłat bezpośrednich w sposób wskazany przez UE. Wśród analizowanych instrumentów pomocy największy wpływ na rolnictwo miało działanie Modernizacja gospodarstw rolnych, dzięki któremu 33,3% badanych zrealizowało nieosiągalne dla nich wcześniej inwestycje. Do grupy tej można także zaliczyć działanie ułatwiające start młodym rolnikom najczęściej przyczyniające się do powiększenia stanu środków trwałych gospodarstwa. Wiele kontrowersji wywołuje także program zalesień, który z punktu widzenia środowiska jest jak najbardziej potrzebny (aż 87,5% badanych przyznało, że bez dotacji nie podjęłoby się takiego działania), lecz dla rolników nie do końca okazuje się przemyślaną i opłacalną inwestycją. słowa kluczowe: rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, dopłaty bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich WSTĘP Polska od początku lat 90. korzysta z pomocy finansowej Unii Europejskiej (UE), w tym także z przeznaczonej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach funkcjonował przedakcesyjny program PHARE (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), w ramach którego Polska otrzymała 3,9 mld euro. W kolejnym okresie budżetowym ( ) Rada Europejska (RE) uruchomiła dwa programy jednym Autor do korespondencji: Roman Kisiel tel Praca wpłynęła do redakcji 17 lipca 2013 r. z nich był SAPARD (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development), uznany za pierwszy współfinansowany przez UE program rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, z którego pozyskiwano środki do dnia akcesji do UE (911 mln euro) (Wpływ..., 2010). Kolejnym źródłem pomocy były zatwierdzone przez Komisję Europejską (KE) dwa programy współfinansowane ze środków budżetu Unii na rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Pierwszy z nich to Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW-2006), drugi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPOR-2006). Wielkość unijnych i krajowych środków publicznych z wymienionych programów wynosiła odpowiednio 3592 i 1193 mln euro (Kisiel, Gutowska, 2010). W ramach obecnej perspektywy finansowej pomoc ze strony UE jest znacznie większa niż w pierwszych dwóch latach członkostwa. Jest to wynikiem m.in. uczestnictwa Polski w dyskusjach dotyczących budżetu. W omawianej perspektywie finansowej zasadnicze znaczenie dla Polski ma utrzymanie równowagi między I a II filarem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) dopłatami bezpośrednimi (15 mld euro) i środkami towarzyszącymi (13,2 mld euro) (Reforma, 2008). Od dnia przystąpienia Polski do UE kontrowersje wywołują przede wszystkim najłatwiej dostępne dotacje (np. do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW, płatności bezpośrednie), mające głównie za zadanie wspierać dochody rolników. Dyskusje toczą się wokół kierunku wydatkowania otrzymywanych pieniędzy przez właścicieli gospodarstw rolnych, borykających się z problemami finansowymi, którzy przeznaczają te środki głównie na cele socjalno-bytowe. Dopłaty bezpośrednie są funduszem, z którym rolnicy mają najczęściej do czynienia. Zostały one wprowadzone w ramach reformy Mac Sharry ego. Pomimo tak wielu przemian WPR zostały one utrzymane w dokumencie

2 38 Polish Journal of Agronomy, No. 14, 2013 Agenda Zaakceptowano ten instrument w trakcie negocjacji na szczycie w Kopenhadze w grudniu 2002 r. (Kisiel i in., 2008). Płatności pełnią funkcję rekompensaty za dochody tracone w wyniku systematycznego obniżania poziomu cen gwarantowanych na poszczególnych rynkach rolnych. Polscy rolnicy z tego instrumentu korzystają od 2004 r. obecnie funkcjonuje ok. 30 rodzajów płatności bezpośrednich. Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych jest ważnym aspektem działalności gospodarstw. Podział dopłat wywoływał zawsze wiele kontrowersji. Zmiana kryteriów ich przyznawania i kolejne próby wprowadzenia nowego sposobu ich dystrybucji nadal pozostają w sferze planów i różnie są oceniane przez ekonomistów (Wilkin, 2007; Spychalski, 2005; Duczkowska-Małysz, 1998, 2007). Celem pracy było przedstawienie pomocy finansowej WPR oraz określenie sposobu jej wykorzystania przez właścicieli gospodarstw rolnych na przykładzie powiatów przasnyskiego i makowskiego z go. MATERIAŁ I METODY Głównymi źródłami przedstawionych i analizowanych danych wtórnych są informacje zamieszczone na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast podstawowym źródłem informacji i danych pierwotnych wykorzystanych w pracy były badania przeprowadzone metodą ankietową. Badania te zrealizowano w 2011 r. wśród 264 właścicieli gospodarstw rolnych, położonych w powiatach przasnyskim i makowskim (). Powiaty te wylosowano z subregionu ostrołęcko-siedleckiego charakteryzującego się największą kwotą zrealizowanych płatności w ramach WPR w woj. mazowieckim (z wyłączeniem subregionów warszawskich) oraz największym udziałem ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich (62,1%). WYNIKI I DYSKUSJA Wykorzystanie środków w ramach I filaru WPR W Polsce rolnicy bardzo aktywnie korzystają z pomocy w ramach I filaru WPR. Mimo że od 2006 r. liczba składanych wniosków o przyznanie pomocy maleje, otrzymywana przez rolników wartość pomocy charakteryzuje się tendencją wzrostową (tab. 1). Za główną przyczynę takiej sytuacji uważa się zmniejszenie powierzchni gruntów, które są objęte systemem unijnych dotacji, oraz likwidowanie małych gospodarstw, co można zaobserwować również na Mazowszu. Na rysunku 1 przedstawiono informacje zebrane od mazowieckich rolników, którzy przeznaczali dotacje wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego, spożytkowali je więc w taki sposób, jaki wskazała w swoich postanowieniach UE (wśród badanych stanowili grupę 37,5%). Środki te wykorzystali najczęściej na zakup paliwa oraz nawozów (łącznie 70,7% badanych). Znacznie mniej środków przeznaczono na zakup środków transportu i ziemi oraz na zalesienia łącznie 1,5% wydatków. Nieco inaczej natomiast kształtowała się sytuacja dotycząca wydatków niezwiązanych z produkcją rolniczą, które również są finansowane dzięki dopłatom bezpośrednim (rys. 2). W tej grupie na wydatki niezwiązane z produkcją rolniczą w całości środki przeznaczyło zaledwie 6,1% badanych (pozostali łączyli wydatki na produkcję rolniczą i pozostałe). Oznacza to, że pomoc nie w pełni została wykorzystała zgodnie z zakładanymi celami. Aż 42,8% bada- Tabela 1. Wartość dopłat bezpośrednich w Polsce i udział go w dopłatach (stan na r.) Table 1. Structure of direct subsidies in Poland and in Mazowieckie voivodship (status as at ). Rok Year Jednolita płatność obszarowa (JPO) Single area payment Polska [tys. zł] Poland [thous. PLN] mazowieckie voivodship [%] Uzupełniająca płatność podstawowa (UPO) Additional basic payment inne rośliny; other plants Polska [tys. zł] Poland [thous. PLN] mazowieckie voivodship [%] Polska [tys. zł] Poland [thous. PLN] Pozostałe płatności The other payments mazowieckie voivodship [%] ,70 13, ,30 12, ,0 0, ,95 13, ,60 13, ,0 4, ,90 13, ,50 12, ,0 8, ,30 13, ,80 11, ,0 14, ,0 13, ,40 11, ,10 14, ,10 13, ,30 11, ,30 14, ,40 13, ,40 11, ,20 13, ,75 13, ,0 11, ,50 12,06 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR: Płatności bezpośrednie - kampanie stan na dzień r. Source: author s own analysis based on ( )

3 R. Kisiel, K. Zakrzewska Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników 39 modernizacja budynków modernizacja gospodarskich; budynków modernisation gospodarskich of farm buildings, zakup środków transportu; zakup purchase środków of means transportu of transport, zakup maszyn i urządzeń; purchase zakup of maszyn machines i urządzeń and devices, zakup zwierząt zakup gospodarskich; zwierząt purchase gospodarskich of livestock, usługi rolnicze; agricultural usługi rolnicze services, zakup nawozów; purchase zakup of nawozów fertilizers. Rysunek 1. Wykorzystanie środków z tytułu płatności bezpośrednich wydatki związane z produkcją rolniczą w gospodarstwach rolnych powiatu makowskiego i przasnyskiego Figure 1. Use of the direct subsidy funds expenditures related to agricultural production. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Source: results of research zalesienia; afforestation, zalesienia zakup ziemi; purchase zakup ziemi of land, zakup paliwa; purchase zakup paliwa of fuels, dzierżawa dzierżawa ziemi; land ziemi lease, zakup pasz; purchase zakup of pasz feeds, [%] inne; other, inne podniesienie kwalifikacji zawodowych; podniesienie vocational kwalifikacji qualifications zawodowych improvement, wykształcenie dziecka; wykształcenie education of dziecka children, spłata kredytu; spłata payoff kredytu of loan, zakup samochodu; zakup purchase samochodu of car, wyposażenie domu; wyposażenie home equipment, domu modernizacja/budowa domu; modernizacja/budowa house modernisation/construction, domu wydatki bieżące; current wydatki expenditures bieżące Rysunek 2. Wykorzystanie środków z tytułu płatności bezpośrednich wydatki niezwiązane z produkcją rolniczą w gospodarstwach rolnych powiatu makowskiego i przasnyskiego Figure 2. Use of the direct subsidy funds expenditures not related to agricultural production. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Source: results of research [%] nych wskazało, że środki z dopłat przeznacza na wydatki bieżące. Wynika to z trudnej sytuacji finansowej wielu rolników, dla których dopłaty bezpośrednie stanowią niekiedy główne źródło utrzymania. Jednocześnie świadczy to o małej efektywności systemu dopłat, gdyż wsparcie trafia głównie do gospodarstw rolnych ze stosunkowo ograniczonymi szansami na rozwój, a otrzymywane środki w założeniach powinny się przyczyniać do poprawy konkurencyjności sektora. Środki pochodzące z I filaru WPR służyły rolnikom również do poprawy warunków bytowych, m.in. 14,4% badanych deklarowało zakup samochodu, a 13% spłatę kredytu. Wykorzystanie środków w ramach II filaru WPR W perspektywie finansowej wszystkim państwom członkowskim władze Wspólnoty narzuciły jednolitą strukturę PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Program w każdym kraju składa się z trzech

4 40 Polish Journal of Agronomy, No. 14, 2013 Tabela 2. Budżet PROW (w tys. euro) Table 2. Budget PROW (in thous. euro). Oś Axe Ogólny wkład publiczny Total public input Kwota EFRROW Quota , , , , , , , ,0 Pomoc techniczna Technical aid , ,0 Razem Total , ,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MR: PROWieści (www.minrol.gov.pl) Source: author s own analysis based on PROWieści, 2008 (www.minrol. gov.pl) osi oraz osi dodatkowej Leader, a w każdej z nich znajdują się określone działania. Państwa mogły wybierać spośród 37 różnych działań (Szumski, 2007). W Polsce program składa się z 23 działań, tym samym jest kontynuacją SPO (Sektorowego Programu Operacyjnego) 2006 i PROW Budżet programu łącznie wynosi ponad 17,2 mld euro, z czego 13,2 mld euro pochodzi ze środków unijnych, pozostała część ze środków krajowych (tab. 2). Jednym z najważniejszych funduszy w polskim planie jest działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych. Jego celem jest doprowadzenie do zwiększenia efektywności gospodarstw rolnych przez lepsze wykorzystanie czynników produkcji oraz poprawy konkurencyjności sektora rolnego (Szymańska, 2008). Wspiera ono szczególnie producentów rolnych prowadzących produkcję mleczną, aby mogli dostosować się do zmieniających się warunków (w związku z przewidywanym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych w 2015 r.), przez wprowadzenie nowych technologii, poprawę jakości produkcji, dostosowanie się do wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunkami utrzymania zwierząt. W związku z tym Komisja Europejska (KE) zwiększyła budżet działania z 1779,93 mln euro do poziomu 1849,07 mln euro, a różnica 69,14 mln euro miała być przeznaczona na tzw. nowe wyzwania związane z produkcją mleka (Kisiel i in., 2012). Pomoc ta jest udzielana na inwestycje mające na celu modernizację lub rozwój pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej (nie dotyczy produkcji leśnej i rybnej). Polega ona na refundacji części kosztów poniesionych podczas realizacji inwestycji. Przyjęto również, że do jednego beneficjenta i gospodarstwa rolnego może trafić maksymalnie 300 tys. zł (min. wynosi 20 tys. zł). Pierwszy nabór wniosków o przyznanie tej pomocy rozpoczęto r., kolejne nastąpiły w latach 2009 i 2011 (rys. 3). województwo; voivodships zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Rys. 3. Liczba zawartych umów w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych (stan na r.) Fig. 3. Number of contracts made within the framework of the measure Modernisation of agricultural farms. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR: Modernizacja gospodarstw rolnych - stan na dzień r. Source: author s own analysis based on ( )

5 R. Kisiel, K. Zakrzewska Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników 41 Zainteresowanie tą formą pomocy z roku na rok rośnie (wyjątkiem są województwa lubuskie i zachodniopomorskie). W naborze w 2011 r. uczestniczyło tylko 15 województw, gdyż w Wielkopolsce przydział pomocy wykorzystano w etapach wcześniejszych. W liczbie zawartych umów zdecydowanie dominuje, w którym łącznie podpisano ich 9887 na kwotę ,7 tys. zł (w odniesieniu do kraju udział kształtuje się odpowiednio w każdej kampanii na poziomie 15,2%, 16,3% i 23,6%), a o dotację ubiegało się rolników. Ze względu na typowo przemysłowy charakter najmniej umów podpisano z rolnikami z woj. śląskiego (1004 umowy na kwotę ,0 tys. zł). Szacowana liczba beneficjentów w obecnej perspektywie finansowej wynosi 50 tys. (Szymańska, 2008), do 31 lipca 2011 r. z tej grupy swoją szansę wykorzystało 69,2% badanych rolników. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują na trudności związane z otrzymaniem ww. formy wsparcia. Rolnicy najwięcej problemów mają z częściowym pokryciem kosztów z własnych środków, ponieważ ich nie posiadają. Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że otrzymane środki rolnicy najczęściej przeznaczają na zakup maszyn rolniczych lub inwestycje w budynki gospodarskie. Statystyczny rolnik, który otrzymuje dotację z programu Modernizacja... to według badania mężczyzna między 25. a 40. rokiem życia, mający wykształcenie rolnicze, a powierzchnia jego gospodarstwa ukierunkowanego na produkcję mleczną przekracza 50 ha. Analizując wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 1/3 badanych, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, nie miałaby możliwości zrealizowania planowanych inwestycji bez wsparcia ze źródeł unijnych. Bardzo ciekawym zjawiskiem w tej grupie beneficjentów jest to, że wszyscy zajmują się produkcją mleczną. Pierwotne założenie, że ten program pomocowy ma wspierać producentów mleka, sprawdza się zatem w praktyce. Dowodem na to jest wzrost zainteresowania tym programem w województwach, w których rolnictwo jest ukierunkowane głównie na produkcję mleka. Taka sama grupa ankietowanych stwierdziła, że sama sfinansowałaby zakupy, lecz w późniejszym terminie. Żadnych barier nie zauważało 30,8% badanych, z których 10,3% w tym samym czasie dokonałoby inwestycji, mając odpowiednią wielkość własnych środków (była to grupa osób doświadczonych, ze średnim stażem pracy w danym sektorze oraz wyższym wykształceniem rolniczym), natomiast 20,5% posiłkowałoby się kredytami inwestycyjnymi. Postąpiliby tak głównie rolnicy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności (średni staż od 3 do 5 lat). W celu poprawy konkurencyjności sektora rolnego należy również w odpowiedni sposób zmotywować ludzi młodych do działania, a mianowicie przejmowania bądź zakładania gospodarstw rolnych przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Cel ten jest realizowany w ramach pomocy skierowanej do osób, które po raz pierwszy podejmują się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego (warunkiem jest, aby wcześniej taka osoba nie była właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha) bądź już takie gospodarstwo mają, ale od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Zakłada się, że takie osoby będą bardziej skłonne do dostosowywania swojego gospodarstwa do wymogów rynku oraz norm odnoszących się do ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, co wpłynie na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa (Kiryluk-Dryjska, Poczta, 2010). Od 2010 r. jednorazowa premia wynosi 75 tys. zł, a we wcześniejszych kampaniach 50 tys. zł. Liczba decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach omawianego działania jest bardzo zróżnicowana w latach (rys. 4). Należy jednak zauważyć, że to działanie funkcjono- liczba decyzji number of Liczba decisions decyzji Polska Poland mazowieckie voivodship Lata Rys. 4. Liczba wydanych decyzji w ramach Ułatwianie startu młodym rolnikom (stan na r.) Rys. 4. Number of decisions issued within the framework Polska of Facilitating Mazowsze start-up of young farmers (status as at ). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR: Ułatwianie startu młodym rolnikom - stan na dzień r. Source: author s own analysis based on ( )

6 42 Polish Journal of Agronomy, No. 14, 2013 inne wydatki other expenditures (17,50%) zakup ciągnika rolniczego 50,90% purchase of agricultural tractor (50,90%) zakup ziemi; purchase of land (10,50%) 10,50% modernizacja budynków gospodarskich modernisation 7,00% of farm buildings (7,00%) 5,30% zakup zwierząt gospodarskich purchase of livestock (5,30%) zakup zestawu udojowego 8,80% purchase of the milking line (8,80%) zakup ziemi modernizacja budynków gospodarskich Źródło: opracowanie własne na podstawie badań zakup ankietowych; zwierząt Source: gospodarskich results of research zakup zestawu udojowego Rysunek 5. Struktura inwestycji realizowanych zakup ze ciągnika środków rolniczego pozyskanych z programu Ułatwianie startu młodym rolnikom w gospodarstwach rolnych powiatu makowskiego inne i przasnyskiego w 2010 roku Figure 5. Investments made from funds obtained from the programme Facilitating the start-up of young farmers. wało również w perspektywie finansowej , ale było ono jednorazowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na rok 2010, w którym nastąpił bardzo duży wzrost zainteresowania omawianym programem. Ma to silny związek ze wspomnianą już podwyżką jednorazowej kwoty tej pomocy o 25 tys. zł. Do r. w ramach PROW-2013 wypłacono z tego tytułu tys. zł, z czego najwięcej trafiło do młodych rolników z go ( tys. zł). Młody rolnik jest programem, którego środki mogą w pewnym stopniu ułatwiać rozpoczęcie działalności początkującym rolnikom. Na terenie analizowanych powiatów województwa mazowieckiego pieniądze z tego programu są rozdysponowywane w różny sposób (rys. 5). Otrzymane dotacje były przeznaczane na zakup maszyn rolniczych, niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego 50,9% badanych zakupiło ciągniki, a 17,5% inne maszyny. W znacznie mniejszym stopniu pozyskane środki były przeznaczone na inwestycje związane z zakupem ziemi, żywego inwentarza, zestawu udojowego lub modernizacją budynków gospodarskich. Znane są jednak przypadki, że pieniądze z programu Młody rolnik były przeznaczane na zakup maszyn i urządzeń niezwiązanych z produkcją rolną. Programu tego, niestety, nie można ocenić jednoznacznie. Z jednej strony rzeczywiście coraz więcej młodych i wykształconych rolników prowadzi gospodarstwa, a pieniądze z dotacji pozwalają im na zakup maszyn i urządzeń ułatwiających pracę. Z drugiej jednak strony zdarzają się pewnego rodzaju nieprawidłowości. Rolnicy na Mazowszu, aby uzyskać dotację, najczęściej przekazują następcom (którzy mogą starać się o dotację) tylko część posiadanej ziemi. W efekcie powstaje więcej gospodarstw rolnych, co teoretycznie prowadzi do rozdrobnienia struktury. W praktyce jednak nie obserwuje się zbyt radykalnych zmian, ponieważ bardzo często gospodarstwa są nadal prowadzone wspólnie. Na stan środowiska naturalnego i obszarów wiejskich bardzo duży wpływ ma działanie pt. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, które nie należą do Skarbu Państwa. Przez zwiększenie areału lasów dąży się do utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych, a także ograniczenia zmian klimatu. Działanie to jest zbieżne z krajowym programem zwiększania lesistości (KPZL), który zawiera informacje na temat nadmiernego użytkowania gruntów o małej przydatności rolniczej i podatnych na zagrożenia (Kisiel i in., 2008). Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne jest działaniem podzielonym na dwa schematy: schemat I (działanie 221) Zalesianie gruntów rolnych : pomoc dotyczy wsparcia na zalesianie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej; schemat II (działanie 223) Zalesianie gruntów innych niż rolne : można skorzystać ze wsparcia na zalesienie oraz premii pielęgnacyjnej (Szymańska, 2008). Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się schemat I Zalesianie gruntów rolnych (do r. 20,1% dotacji z omawianego programu przyznano rolnikom z go) (rys. 6). Z kolei schemat II to jedynie 10,9% ogółu zalesień, z których 13,9% odbyło się na terenie go. Do I połowy 2012 r. w ramach omawianych działań wypłacono ,8 tys. zł, podczas gdy w latach była to kwota ,6 tys. zł. Zarówno w obecnej, jak i poprzedniej perspektywie finansowej najwięcej środków trafiło do mazowieckich rolników (odpowiednio 20,3 i 15,6%). W drugiej fazie PROW-2013 z omawianego programu skorzystała znacznie mniejsza liczba rolników, głównie ze

7 R. Kisiel, K. Zakrzewska Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników 43 liczba decyzji number Liczba of decyzji decisions schemat; scheme I Schemat I liczba decyzji number of decisions Liczba decyzji schemat; scheme II Schemat II Lata pozostałe województwa mazowieckie Mazowsze voivodship reszta kraju other voivodships Lata pozostałe województwa mazowieckie Mazowsze voivodship reszta kraju other voivodships Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR: stan na dzień r. Source: author s own analysis based on ( ) Rysunek 6. Liczba wydanych decyzji w ramach działania 221 Zalesianie gruntów rolnych i 223 Zalesianie gruntów innych niż rolne (stan na r.) Figure 6. Number of decisions issued within the framework 221 i 223 (status as at ) względu na zaostrzone kryteria. Fakt ten potwierdzają także wyniki przeprowadzonych badań, według których jedynie 24% ankietowanych dokonało zalesień dzięki wsparciu ze strony Unii, natomiast 76% w ogóle nie było zainteresowane tym działaniem. Ankietowani przyznali, że działanie to nie miało nic wspólnego z rozwojem gospodarstw, a wynikało wyłącznie ze zwrotu części kosztów inwestycji. Nie zmienia to faktu, że program Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w pewnym stopniu odgrywa przypisaną mu rolę. PODSUMOWANIE Jednoznaczna ocena wpływu instrumentów WPR na polskie rolnictwo jest zadaniem trudnym. Z doświadczeń z realizacji poszczególnych programów wynika, że każdy z funduszy ma zarówno plusy, jak i minusy. Płatności bezpośrednie, możliwe do otrzymania bez większego zaangażowania, stały się w woj. mazowieckim najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia, choć nie trafiają do wszystkich rolników z tego regionu. Ponadto, zamiast stanowić rekompensatę za obniżkę cen gwarantowanych, na ogół są traktowane jako źródło utrzymania rodziny, niemające nic wspólnego z podwyższeniem wydajności produkcji rolnej. Wyniki badań ankietowych wskazują na trudności związane z otrzymaniem środków na modernizację gospodarstw. Rolnicy najwięcej problemów mieli z pokryciem wkładu własnego. Jest to jedna z najczęstszych barier ograniczających wykorzystanie środków unijnych nie tylko w gospodarstwach rolnych, ale także wśród innych potencjalnych beneficjentów w Polsce. Pozytywny z punktu widzenia rozwoju gospodarstw jest fakt, ze otrzymane środki rolnicy najczęściej przeznaczali na zakup maszyn rolniczych lub inwestycje w budynki gospodarskie. Bardzo duży wzrost zainteresowania programem wspierającym młodych rolników można było zauważyć w 2010 r., co miało prawdopodobnie silny związek z podwyżką jednorazowej kwoty tej pomocy o 25 tys. zł. Trudno jednoznacznie ocenić ten program ze względu na fakt, że aby otrzymać wsparcie, rolnicy najczęściej przekazują następcom tylko część posiadanej ziemi, a ponadto nie obserwuje się zbyt dużych zmian w strukturze obszarowej, ponieważ bardzo często gospodarstwa są nadal prowadzone wspólnie. Niewielkie zainteresowanie badani rolnicy wykazywali programem, którego środki przeznaczone były na zalesianie gruntów. Jedynie 24% ankietowanych dokonało zalesień dzięki temu wsparciu. PIŚMIENNICTWO Duczkowska-Małysz K., Rolnictwo wieś państwo. PWN, Warszawa. Duczkowska-Małysz K., Obszary wiejskie przestrzeń problemów czy cywilizacyjna szansa Europy. Zmiany modelu rolnictwa europejskiego. Wzrost rangi wsi w Europie. W: Odnowa wsi w integrującej się Europie; red.: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, IRWiR, Warszawa. Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce, UP Poznań, s. 39. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników województwa warmińsko-mazurskiego. UWM Olsztyn, ss , 80-81, Kisiel R., Gutowska K., Unijna pomoc finansowa jako czynnik stymulujący przekształcenia w polskim rolnictwie po akcesji europejskiej. Rocz. Nauk Rol., G, 97(1):

8 44 Polish Journal of Agronomy, No. 14, 2013 Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej. PTE Oddział Toruń, 144 ss. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa Red.: E. Nowicka, UKIE Warszawa, 207 ss. Spychalski G., Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR, Warszawa. Szumski S., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Studia Europejskie, WAiP Warszawa, ss Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie dla mieszkańców obszarów wiejskich. Placet Warszawa, ss , 58-62, 91-93, Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie Nowe Życie Gospodarcze. Dodatek specjalny, listopad, ss Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy, Red.: J. Rowiński, 2010, IERiGŻ-PIB Warszawa, 201 ss. Strony internetowe: Płatności bezpośrednie - kampanie stan na dzień r., Modernizacja gospodarstw rolnych - stan na dzień r., Ułatwianie startu młodym rolnikom - stan na dzień r., Zalesianie gruntów rolnych i inne niż rolne - stan na dzień r. PROWieści. Miesięcznik dotyczący PROW Kwiecień 2008, str. 2. R. Kisiel, K. Zakrzewska SPENDING SCHEMES OF SUPPORT MONEY FROM SELECTED EUROPEAN UNION FUNDS BY FARMERS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP, POLAND, UNDER THE COMMON AGRICULTURAL POLICY Summary The main goal of the paper is to present the financial assistance under CAP and the manner the support money is spent by the farmers of the Mazowieckie voivodship. For that purpose, the data of from support-distributing organizations as well those from a questionnaire-based survey conducted in two poviats of Mazowieckie voivodship were used. Only 37.5% of the farmers use the funds in the way stipulated by the EU. Among the analysed instruments the measure Modernisation of agricultural farms had the largest influence on agriculture as, according to the survey, 33.3% of the respondents completed investment projects otherwise unattainable for them. Also, the measure Facilitating the start-up of young farmers can also be included in that group as in most cases it contributed to increasing the fixed assets pool of the farm. The programme of afforestation also raises numerous controversies. It is the most needed from the environment perspective (as many as 87.5% of the respondents declared that without the subsidy they would not engage in such an activity). From the farmers perspective, however, it is not an entirely well thought-out and profitable scheme. key words: agriculture, common agricultural policy, direct payments, rural development

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie FUNKCJONOWANIE SYSTEMU DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UE Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(28) 2013, 181-193 RODZAJE I ZNACZENIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH DLA ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2015, 5 17 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2015, 5 17

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2015, 5 17 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2015, 5 17 DOI: http://dx.doi.org/10.15576/pdgr/2015.1.5 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2015, 5 17 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2015, 5 17 Podstawowe zasady dopłat bezpośrednich stosowane

Bardziej szczegółowo

Skłonność właścicieli ziemi do inwestycji w działalność rolniczą The landholders tendency to invest in agricultural activity

Skłonność właścicieli ziemi do inwestycji w działalność rolniczą The landholders tendency to invest in agricultural activity Tomasz Wojewodzic, Magdalena Jezowit-Jurek Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 2 2013, 105 118 Problems of Small Agricultural Holdings No. 2 2013, 105 118 Skłonność właścicieli ziemi do inwestycji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA*

PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA* ANDRZEJ CZYŻEWSKI, AGNIESZKA POCZTA WAJDA, AGNIESZKA SAPA PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA* Streszczenie: Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce

Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce Ryszard Kata 1 Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce Bank credits in the structure of external sources of financing agriculture

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji we wsparciu przekształceń rolnictwa rozdrobnionego finansowanych z funduszy unijnych

Rola instytucji we wsparciu przekształceń rolnictwa rozdrobnionego finansowanych z funduszy unijnych Rozdział i 1 Rola instytucji we wsparciu przekształceń rolnictwa rozdrobnionego finansowanych z funduszy unijnych Kata Ryszard 1 Streszczenie Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy rolnicy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POLSCE. Wstęp

REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POLSCE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Realizacja programu ROLNICTWA rolnośrodowiskowego I AGROBIZNESU w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 2 271 Adam Pawlewicz, Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO TOM 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 2 PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO 2081 6960 Tom 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 2 Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej

Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej Roman Kisiel, Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska Polskie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka, Andrzej Czyżewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jerzy Głuszyński, Izasław Frenkel, Jerzy Kozyra, Anna Matuszczak, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Grzegorz Siebielec,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Anna Rzeszutko Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu IX Kongres Ekonomistów Polskich ZNACZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PROCESIE MODERNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE 1 Streszczenie: Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym. Financial support of investments in the Polish agri-food industry

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym. Financial support of investments in the Polish agri-food industry Wiesława Cieślewicz 1 Katedra Ekonomii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym Financial support of investments

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH DIFFERENTIATION OF INVESTMENT IN DAIRY FARMS. Wstęp

ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH DIFFERENTIATION OF INVESTMENT IN DAIRY FARMS. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Zróżnicowanie inwestycji ROLNICTWA w gospodarstwach I AGROBIZNESU mlecznych Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 27 Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ZRÓŻNICOWANIE

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Problems of Small Agricultural Holdings

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Problems of Small Agricultural Holdings Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Problems of Small Agricultural Holdings 1 2014 PDGR 1_2014.indd 1 2014-05-15 14:26:22 Rada Naukowa / Scientific Board Janusz Żmija Przewodniczący / Chair, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 200l roku przez polskie uczelnie rolnicze Oeconomia Ekonomia 8 (4) 2009 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa Wrocław

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo