Panel ekspertów - Model finansowania innowacji oraz system wdrażania RSI. Łódź, 21 listopada 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panel ekspertów - Model finansowania innowacji oraz system wdrażania RSI. Łódź, 21 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Panel ekspertów - Model finansowania innowacji oraz system wdrażania RSI Łódź, 21 listopada 2012 r. Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Agenda Podejście do wypracowania strategicznych kierunków RSI Finansowanie działalności innowacyjnej w województwie łódzkim Bariery w finansowaniu działalności innowacyjnej Finansowanie innowacji w nowej perspektywie finansowej ( ) Proponowany model finansowania innowacji w województwie łódzkim System wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa łódzkiego LORIS

3 Podejście do wypracowania strategicznych kierunków RSI

4 Efektywna Regionalna Strategia Innowacji Poziomy wsparcia Internacjonalizacja BARDZO ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE Kluczowe branże dla kraju ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO Konkurencyjność przedsiębiorstw regionu Powszechne zastosowanie Specjalizacja regionalna Strategia krajowa Programy krajowe Europa 2020 Program ramowy Badania i rozwój, technologie, innowacje LOKOMOTYWY WZROSTU Kluczowe branże Regionalna Strategia Innowacji RPO Budowa świadomości Specjalizacja krajowa Współpraca na poziomie europejskim ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Klastry, sieci współpracy

5 Efektywna Regionalna Strategia Innowacji Narzędzia wykorzystane w procesie kreowania innowacji System Instytucji Otoczenia Biznesu - dedykowane szkolenia specjalistyczne spotkania brokerskie (zintegrowane narzędzia) Oferta B+R szkolenia, doradztwo w zakresie innowacji produktowych, procesowych itp. (współfinansowane z EFS oraz Regionalnego Programu Operacyjnego itp.) Przedsiębiorstwa i jednostki B+R PROJEKTY INNOWACYJNE Zaawansowane instrumenty finansowe Uczelnie wyższe, szkoły średnie programy nauczania wspierające kreatywne myślenie (w tym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) Procedury transferu technologii - przejrzyste procedury współpracy pomiędzy sferą B+R oraz przedsiębiorcami Kierunek działań

6 Efektywna Regionalna Strategia Innowacji System instytucjonalny i beneficjenci działań SPOŁECZEŃSTWO REGIONU PRZEDSIĘBIORSTWA Instytucje B+R Samorząd regionalny, lokalny KLASTRY Regionalna Strategia innowacji INWESTORZY Uczelnie szkoły Instytucje otoczenia biznesu LUDZKIE SPOŁECZEŃSTWO REGIONU

7 Finansowanie działalności innowacyjnej w województwie łódzkim

8 Finansowanie działalności innowacyjnej w województwie łódzkim* Pod względem całkowitej wielkości nakładów na działalność innowacyjną województwo łódzkie zajmuje ósmą pozycję w kraju. Rozkład środków: 50% nakładów przeznaczono na badania podstawowe, 30% środków zostało wydatkowanych na badania rozwojowe, a zaledwie 20% na badania stosowane Obserwowany jest systematyczny wzrost wewnętrznych nakładów na działalność badawczą wśród przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego Region plasuje się na dziesiątym miejscu pod względem wielkości wydatkowanych środków na działalność innowacyjną przez przedsiębiorstwa usługowe (0,47% wszystkich wydatków) i ostatnie pod względem odsetka przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną. Woj. łódzkie znajduje się na drugim miejscu pod względem wielkości środków na działalność innowacyjną wydatkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe (najwięcej funduszy wydatkowano na zakup maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, natomiast najmniej na szkolenie) W ramach publicznego wsparcia dla przedsiębiorstw przemysłowych, prawie dwie trzecie pochodziło z funduszy UE, a jedna trzecia ze środków krajowych 8 * Źródło: GUS (dane za 2009 rok)

9 Rola kapitału w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie łódzkim W województwie łódzkim podobnie jak w innych regionach kraju dominuje finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych z wykorzystaniem kapitału własnego. Znacznie mniejszy odsetek badanych przedsiębiorstw wykorzystuje kredyty bankowe lub dotacje unijne. Finansowanie za pomocą inwestycji kapitałowych jest wykorzystywane w marginalnym stopniu. Głównym kierunkiem, który powinna wskazywać Regionalna Strategia Innowacji jest wsparcie finansowe (37%). Dopiero w następnej kolejności przedsiębiorcy oczekują wsparcia doradczego (20%), czy też rozwoju szkolnictwa technicznego. 87% badanych przedsiębiorstw wskazuje na dotacje, jako źródło finansowania, które zachęciłoby ich do podejmowania prac badawczo rozwojowych. Do pozostałych źródeł należą pożyczki preferencyjne, czy też wkłady kapitałowe zewnętrznych inwestorów. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródła finansowania innowacji w województwie łódzkim 40,8% Środki własne 17,9% kredyty 16,6% fundusze UE 13,9% programy ramowe 5,4% 5,4% dotacje z budżetu państwa Inne Główne kierunki wsparcia w ramach RSI oraz preferowane formy finansowania innowacji przez przedsiębiorców Wsparcie finansowe 14% 2% Wsparcie doradcze Wsparcie wybranych branż Rozwój szkolnictwa technicznego 15% 11% 37% 87% 3% 6% Dotacje Pożyczki preferencyjne Inne 9 Współpraca przedsiębiorstw Inne 20%

10 Wykorzystanie źródeł finansowania innowacji w województwie łódzkim Województwo łódzkie w ramach RPO otrzymało ponad 4 mld PLN (9 miejsce w kraju), przy czym obecny stopień zakontraktowania środków wynosi 90,43%. Najwięcej środków zostało wydatkowanych w ramach III Osi Priorytetowej Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. 31,1% (2,19 mld PLN, z czego środki UE wynoszą 0,96 mld PLN) i prawie 70% podpisanych umów. Do tej pory przedsiębiorstwa stanowiły ponad 37% wszystkich beneficjentów RPO WŁ, w tym największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa średnie (41%) oraz małe (33%) i mikro (17%). Mniejszą grupę stanowiły instytucje samorządowe (31,7%) oraz uczelnie wyższe (21,2%) Udział liczby umów/wartości projektów w ramach PO IG Struktura dofinansowania w ramach Priorytetu III 7,3% 22,7% 7,9% 15,5% 1,5% 45,1% III.1 Wsparcie jednostek B+R. III.2 Podnoszenie innowacyjności i... III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach. III.4 Rozwój otoczenia biznesu. III.5 Infrastruktura turystycznorekreacyjna. III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw. 6,4% / 3,3% 1,6% / 1,3% Region łódzki plasuje się na 8 miejscu pod względem liczby podpisanych umów i na 6 pod względem łącznej wartości realizowanych projektów w ramach PO IG. 2,5% / 1,1% 3,6% / 2,7% 1,8% / 1,6% Na koniec czerwca br. instytucje funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego zawarły 475 umów w ramach PO IG, których łączna wartość wynosi ponad 1,48 mld PLN. 10 2,0% / 1,4% 6,8% / 7,3% udział liczby umów / udział wartości projektów 12,5% / 5,7% 2,1% / 2,2% 4,9% / 4,7% 8,8% / 6,4% 20,5% / 16,6% 2,1% / 1,7% 11,6% / 7,7% 2,6% / 2,9% 6,0% / 4,0% Zasadniczą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorstwa (w tym podmioty sklasyfikowane jako osoby fizyczne) ok. 90% wszystkich projektodawców. W następnej kolejności dopiero uczelnie wyższe (5,7%), czy też jednostki samorządowe (3%). Najwięcej umów podpisano w ramach Priorytetu 8 i 6, aczkolwiek to w ramach Priorytetu 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia wartość dofinansowania była największa - 61,6%.

11 Bariery w finansowaniu działalności innowacyjnej

12 Bariery w finansowaniu działalności innowacyjnej (1/2) Ogólne Niska wiarygodność kredytowa znaczącej liczby przedsiębiorstw Mentalność przedsiębiorców, którzy wolą finansować rozwój ze środków własnych Brak ciągłości finansowania projektów, tj. od badań podstawowych, aż do wdrożenia Niedopasowanie instrumentów do potrzeb odbiorców na poszczególnych etapach prowadzonych badań Brak możliwości łączenia środków unijnych pochodzących z różnych źródeł w obecnym okresie programowania Brak wystarczającej wiedzy wśród urzędników na temat funkcjonowania źródeł finansowania Brak wiedzy wśród przedsiębiorców gdzie mogą szukać informacji na temat źródeł finansowania działalności innowacyjnej Restrykcyjne warunki udzielania dofinansowania ze środków UE Trudny pod względem merytorycznym i formalnym proces aplikowania o fundusze unijne Długi czas pomiędzy napisaniem wniosku o dofinansowanie, a momentem rozpoczęcia realizacji projektu Brak możliwości modyfikacji projektu w trakcie realizacji Dotacje Wprowadzanie zmian w przepisach w trakcie naboru projektów (utrudniające zaplanowanie i kompleksowe przygotowanie projektu) Brak jednolitych zasad dot. opracowywania kryteriów naboru projektów, jak również zbyt duża liczba kryteriów utrudniająca i zniechęcająca beneficjenta do składania wniosku 12

13 Bariery w finansowaniu działalności innowacyjnej (2/2) Niepewność przedsiębiorców co do intencji nowych udziałowców i związana z nią obawa przed utratą kontroli nad swoją firmą Preferowanie przez fundusze venture capital firm o ustalonej pozycji na rynku Inne (jakie?) Inwestycje kapitałowe Finansowanie długiem Nietraktowanie pożyczkowych przez banki sektora MSP jako priorytetowego, a także bardzo ostrożne działanie funduszy Postrzeganie polskiego sektora MSP przez banki jako wysoce ryzykownego Konieczność posiadania zabezpieczenia hipotecznego. Brak indywidualnego podejścia banków do przedsiębiorstw starających się o kredyt i nieuwzględnianie specyfiki (innowacyjnej) działalności Traktowanie przez banki osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak osoby fizyczne. 13

14 Finansowanie innowacji w nowej perspektywie finansowej ( )

15 Finansowanie działalności innowacyjnej w nowym okresie programowania (1/2) Zgodnie z projektem budżet UE ma zostać zwiększony w stosunku do okresu , (w którym wynosił 864,3 mld EUR) i zamknąć się w kwocie 972,2 mld EUR. Natomiast wielkość środków jaka zostanie przeznaczona na badania i rozwój to około 80 mld EUR. W perspektywie udział alokacji na wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji wynosił 13,67% i był drugim co do wielkości obszarem, który otrzymał wsparcie ze środków UE (jedynym obszarem o większej alokacji był obszar dotyczący promowania zrównoważonego transportu oraz usuwania niedoborów przepustowości, wynosił on 38,52%). Możliwe poziomy alokacji Źródło: Programowanie perspektywy finansowej uwarunkowania strategiczne, MRR, Warszawa 2012 r.

16 Finansowanie działalności innowacyjnej w nowym okresie programowania (2/2) Śródki na wsparcie MSP dostępne w formie bezpośredniej: - dotacje, - instrumenty inżynierii finansowej, - innowacyjne instrumenty łączące wsparcie dotacyjne i zwrotne. Środki na wsparcie MSP dostępne w formie pośredniej: wsparcie instytucji otoczenia biznesu (w tym parków naukowotechnologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów) Według Komisji Europejskiej ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP jest priorytetem numer jeden w przezwyciężeniu kryzysu Nowe unijne zasady pozyskiwania funduszy: zwiększenie kapitału podwyższonego ryzyka dla MŚP i ułatwienie dostępu do kredytów Utworzenie Europejskiego Funduszu Kapitału Podwyższonego Ryzyka inwestuje w MŚP 70% kapitału, do którego przekazania zobowiązali się jego sponsorzy, zapewnia tym MŚP finansowanie w postaci kapitału własnego lub instrumentów quasi-kapitałowych, nie wykorzystuje dźwigni finansowej (tj. fundusz nie inwestuje kapitału powyżej kwoty, do której wpłacenia zobowiązali się inwestorzy, czyli nie jest zadłużony). Zainicjowanie programów na lata : COSME (2,5 mld EUR) i HORYZONT 2020 (80 mld EUR) 16 Źródło:

17 Proponowany model finansowania innowacji w województwie łódzkim

18 Pochodzenie źródeł finansowania Regionalnej Strategii Innowacji Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i instytucji B+R Finansowanie systemu zarządzania innowacjami (w tym instytucji otoczenia biznesu) % Badania podstawowe Badania stosowane Badania rozwojowe Prace wdrożeniowe % Zarządzanie innowacjami w regionie łódzkim Środki publiczne/ue Środki publiczne/ue Środki publiczne/ue 0 Inne źródła 100 % 0 Inne źródła 100 % Finansowanie pochodzi ze środków publicznych/ue oraz innych źródeł (inwestycje kapitałowe, finansowanie dłużne itp.) Finansowanie opiera się praktycznie w całości na środkach publicznych/ue. Wysokość przyznanych środków dla danych instytucji będzie uzależniona od efektywności funkcjonowania odpowiednich komórek 18

19 Model finansowania Regionalnej Strategii Innowacji Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i instytucji B+R Badania podstawowe podstawowe Badania stosowane stosowane Badania Prace rozwojowe rozwojowe Prace wdrożeniowe wdrożeniowe Źródła finansowania Innowacje lokomotywy wzrostu Innowacje podstawowe Środki publiczne/ue Inne źródła Źródła: Programy krajowe Programy ramowe UE RPO WŁ Inne Środki publiczne/ue Inne źródła Źródła: RPO WŁ Programy krajowe Programy ramowe UE Ulgi podatkowe Inne Środki publiczne/ue Inne źródła Źródła: RPO WŁ Programy krajowe Instrumenty wysokiego ryzyka (quasi-kapitałowe) Private Equity/Venture Capital Anioły biznesu Ulgi podatkowe Inne Środki publiczne/ue Inne źródła Źródła: Instrumenty wysokiego ryzyka (quasi-kapitałowe) Instrumenty inżynierii finansowej Private Equity/Venture Capital Anioły biznesu Kredyty Ulgi podatkowe Inne Stopień pochodzenia finansowania z danego źródła: 19 Bardzo duży / Całkowity Duży Średni Mały Bardzo mały / Brak

20 Kluczowe zasady modelu finansowania innowacji w województwie łódzkim Zasady: I. Efektywność Przykładowe działania: Preferowanie projektów realizowanych w ramach konsorcjów, np. jednostek badawczorozwojowych i przedsiębiorstw Opracowanie efektywnych kryteriów naboru projektów Skrócenie czasu oraz uproszczenie procesu aplikacyjnego o środki Systematyczna analiza potrzeb finansowych potencjalnych beneficjentów Zapewnienie kontynuacji finansowania na kolejnych etapach prac badawczych II. Ciągłość Budowa zaawansowanych instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Zapewnienie zróżnicowania instrumentów wsparcia innowacyjności w zależności od rodzaju adresowanego problemu. III. Dostępność Rozwijanie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia innowacyjne poprzez intensyfikację działań informacyjnych Promowanie możliwości wykorzystania instrumentów podatkowych Wykorzystanie możliwości związanych z programowaniem EFS na poziomie lokalnym 20

21 System wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa łódzkiego LORIS 2030

22 Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (1/2) Instytucje zaangażowane w proces wdrażania RSI P1. Poziom europejski Komisja Europejska P2. Poziom krajowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki MNiSW Ministerstwo Edukacji Narodowej PARP Inne Samorząd Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Rada ds. Innowacji Instytucje Otoczenia Biznesu Edukacja i Szkolnictwo Sfera Badawczo-Rozwojowa P3. Regionalny System Innowacji Klastry / Specjalne Strefy Ekonomiczne Sektor publiczny Instytucje finansowe ŁARR System instytucji otoczenia biznesu Parki Naukowo- Technologiczne Inkubatory Uczelnie wyższe, szkoły średnie/ tech./zawodowe Centra transferu technologii Jednostki naukowobadawcze Przedsiębiorstwa

23 Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (2/2) System wdrażania łódzkiej polityki innowacji Rada ds. Innowacji Innowacje podstawowe Innowacje lokomotywy wzrostu Branże podstawowe Uczelnie wyższe / CTT Branże kluczowe Przedsiębiorstwa działające w branżach podstawowych Platforma współpracy branży kluczowej 1 System instytucji otoczenia biznesu Jednostki samorządów terytorialnych Platforma współpracy branży kluczowej 2 Platforma współpracy branży kluczowej 3 Przedsiębiorstwa działające w branżach kluczowych Samorząd województwa Urząd Marszałkowski Parki Naukowo- Technolog. Instytucje B+R Inne

24 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo