Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r."

Transkrypt

1 Jak poprawnie rozliczyć dotację na innowacyjne inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (dz SPO WKP)

2 Autor Marta Bukowczyk Redakcja Renata Olech Korekta Renata Olech Agnieszka Józefowicz-Krakowiak Karolina Dorywalska Piotr Kaczmarski Współpraca Iwona Szendel Andrzej Łosiewicz Aleksandra Tomczyk Maciej Ziarko Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2007 Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Projekt graficzny okładki: Media-art Opracowanie graficzne: Tomasz Witczak UNIA EUROPEJSKA Opracowanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r. 2

3 Spis treści Wstęp Czym jest poddziałanie SPO WKP Różnice pomiędzy poddziałaniem a działaniem 2.3 SPO WKP... 5 Tabela nr 1 Najważniejsze różnice między poddziałaniem SPO WKP a działaniem 2.3 SPO WKP Podstawy prawne i dokumenty pomocnicze dotyczące SPO WKP Najważniejsze akty prawa krajowego oraz wspólnotowego... 8 Tabela nr 2 Podstawowe dokumenty pomocnicze - Akty prawa krajowego 9 Tabela nr 3. Akty prawa wspólnotowego Dokumenty pomocnicze Tabela nr 4. Podstawowe dokumenty pomocnicze inne dokumenty Zmiany w umowach Schemat 1- Procedura wprowadzania zmian w umowie o dofinansowanie projektu Wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu Schemat 2 - Realizacja procedury wypłaty uproszczony schemat Wniosek o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Sprawozdanie z realizacji projektu I. INFORMACJE OGÓLNE II PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM II.1 RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU III ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY IV PROMOCJA PROJEKTU V Informacja o napotkanych problemach VI OŚWIADCZENIE OSTATECZNEGO ODBIORCY (BENEFICJENTA) VII ZAŁĄCZNIKI Kontrola projektu Zakres i tryb kontroli Kontrole instytucji Promocja projektu Tabela nr 5 Regionalne Instytucje Finansujące Załącznik 1 przykład projektu inwestycyjnego Słownik podstawowych pojęć

4 Wstęp Podstawowym celem niniejszego poradnika jest ułatwienie beneficjentom złożenia prawidłowego rozliczenia projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP), priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (zwanym dalej, poddziałaniem SPO WKP). Mamy nadzieję, że poradnik ten zaprezentuje beneficjentom poddziałania SPO WKP zarówno najważniejsze dokumenty i obowiązujące procedury, jak i prawidłowy sposób postępowania. Informacje zawarte w dokumencie przeznaczone są w szczególności dla tych beneficjentów, którzy nie mają doświadczenia w rozliczaniu projektów unijnych. Wśród beneficjentów omawianego poddziałania są niewątpliwie także tacy, którzy zrealizowali projekty dofinansowane w ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom tym polecamy zapoznanie się z poradnikiem ze względu na istotne różnice, jakie występują pomiędzy poddziałaniem SPO WKP, a działaniem 2.3 SPO WKP w zasadach rozliczania tych projektów. Z uwagi na istotne różnice niniejszy poradnik nie jest przeznaczony dla tych beneficjentów poddziałania 2.2.1, którzy ubiegali się o dofinansowanie projektów w latach i otrzymali je w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji. Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik pozwoli wszystkim zainteresowanym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rozliczania projektów i jednocześnie pomoże beneficjentom w dotrzymaniu wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie. 1. Czym jest poddziałanie SPO WKP Poddziałanie SPO WKP jest instrumentem finansowym wspierającym przedsiębiorców w rozwoju nowych inwestycji oraz w tworzeniu miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami. Na początku realizacji poddziałanie SPO WKP zgodnie z ustawą z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, skierowane było do dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Praktyka pokazała jednak, że dużym przedsiębiorstwom łatwiej było spełnić wymagania merytoryczne i uzyskać wsparcie niż przedsiębiorcom z sektora MSP. Z tego powodu założony w całym poddziałaniu udział przedsiębiorców z sektora dużych firm został szybko wyczerpany. Określony w przepisach prawnych (Uzupełnienie Programu) stosunek udziału dużych, średnich i małych firm w poddziałaniu 2.2.1SPO WKP mógł nie zostać osiągnięty. Instytucja Zarządzająca podjęła zatem decyzję o przeformułowaniu poddziałania SPO WKP. Ograniczono grupę beneficjentów do sektora MSP, zmieniając wielkość i wartość wsparcia oraz sposób oceny merytorycznej. Zmiany te spowodowały, że poddziałanie SPO WKP stało się bardziej przyjaznym instrumentem wspierania nowych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjantem działania mogli być mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski, dokonujący nowych inwestycji oraz tworzący nowe miejsca pracy z nimi związane. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym poddziałania SPO WKP jest Uzupełnienie Programu oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Podstawowe obowiązki beneficjentów związane z realizacją umowy o dofinansowanie Podstawowym obowiązkiem beneficjenta, wynikającym z art. 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jest realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, którego kopia stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Obowiązek ten został dodatkowo wzmocniony zapisami art. 13. ust. 1 umowy, który mówi, że zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których 4

5 mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie bez znaczenia dla prawidłowości realizacji umowy pozostaje treść art. 2 ust. 3 pkt 6, nakazująca beneficjentowi nie tylko osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie celów, ale też zapewnienie trwałości efektu projektu i utrzymanie inwestycji na terenie województwa, w którym została ona zrealizowana przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Dodatkowo beneficjent zobowiązuje się, iż nie będzie przenosił projektu do powiatu o niższej intensywności wsparcia. Zrealizowany projekt podlega monitoringowi, który prowadzony jest zarówno podczas jego realizacji, jak i przez okres 5 lat od zakończenia realizacji. Obowiązkiem beneficjenta, wynikającym z art. 7 ust. 1 umowy, jest poddać się takiej kontroli na żądanie instytucji uprawnionych na podstawie umowy lub odrębnych przepisów. W celu otrzymania refundacji poniesionych na realizację projektu wydatków beneficjent zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji projektu i wniosek o płatność w terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu (zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Natomiast z art. 12 ust. 1 umowy wynika kolejny ważny obowiązek beneficjenta obowiązek właściwej promocji projektu. Ma ona polegać na informowaniu społeczeństwa o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu zrealizowanego projektu. W przypadku braku właściwej realizacji umowy o dofinansowanie, skutkującej wypowiedzeniem umowy, beneficjent ma obowiązek zwrotu wypłaconego dofinansowania w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Obowiązkowi temu towarzyszy również konieczność zwrotu odsetek od otrzymanej refundacji liczonych (jak za zaległości podatkowe) od dnia otrzymania refundacji przez beneficjenta do dnia ich zwrotu na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Ten zapis może być szczególnie dotkliwy, jeśli uchybienie umowie i jej wypowiedzenie z wezwaniem do zwrotu wypłaconego dofinansowania nastąpi pod koniec okresu obowiązywania umowy. Ze względu na duże wartości przyznanych refundacji taka sytuacja może zachwiać płynnością finansową beneficjenta, a zwrócone dofinansowanie trzeba będzie oddać do budżetu jako niewykorzystane środki finansowe wspólnotowe. Zatem strata będzie podwójna dla beneficjenta i dla gospodarki. Ponadto, niezwykle istotnym obowiązkiem beneficjenta jest konieczność przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem nie krócej niż 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, nawet, jeśli inne przepisy określają krótsze okresy przechowywania niektórych dokumentów. Beneficjenci muszą zatem mieć na uwadze te najważniejsze obowiązki. Ich niedopełnienie może być powodem braku refundacji poniesionych wydatków, a w najbardziej skrajnych przypadkach może skutkować wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie. 2. Różnice pomiędzy poddziałaniem a działaniem 2.3 SPO WKP Ta część poradnika skierowana jest przede wszystkim, do tych beneficjentów, którzy projekty inwestycyjne realizowali (bądź realizują) z wykorzystaniem wsparcia w ramach różnych instrumentów finansowych. Niewątpliwie największą grupę mogą stanowić przedsiębiorcy sektora MSP, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach działania 2.3 SPO WKP. Pomimo wyraźnych podobieństw pomiędzy działaniem 2.3 SPO WKP i poddziałaniem 2.2.1SPO WKP zarówno w zakresie wydatków kwalifikowanych, jak i celu wsparcia (nowe inwestycje, nowe miejsca pracy), tej samej Instytucji Wdrażającej (tj. PARP), a także zaangażowania Regionalnych Instytucji Finansujących w proces wdrażania, oba działania istotnie się różnią. Beneficjenci powinni zatem zastosować się do odpowiednich zasad dla danego działania w realizacji i rozliczaniu projektu dofinansowanego w ramach poddziałania SPO WKP, nawet jeśli z sukcesem przeszli cały proces rozliczenia projektu zrealizowanego w ramach działania 2.3 SPO WKP. 5

6 Poniżej zostały wskazane obszary, w których występują najważniejsze różnice między poddziałaniem SPO WKP a działaniem 2.3 SPO WKP. Tabela nr 1 Najważniejsze różnice między poddziałaniem SPO WKP a działaniem 2.3 SPO WKP 1 Typy projektów Zgodnie z dokumentacją poddziałania SPO WKP przedsiębiorcy mogli się ubiegać o wsparcie finansowe projektu polegającego między innymi na nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Takie projekty nie mogły być finansowane w ramach działania 2.3SPO WKP. 2 Koszty kwalifikowane Istotne różnice w stosunku do działania 2.3 SPO WKP znajdują się w określeniu kosztów kwalifikowanych. Przede wszystkim w poddziałaniu SPO WKP w sposób jednoznaczny wskazano, że kosztem kwalifikowanym jest cena nabycia gruntów, używanych środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych. Cena nabycia oraz koszt wytworzenia są terminami, którymi posługują się przepisy prawa rachunkowego oraz podatkowego. Zatem ich definicja jest jednoznaczna i taka sama w każdej sytuacji księgowej. Dopuszczono również możliwość dofinansowania kosztów instalacji wartości niematerialnych i prawnych, których nie wspierano w ramach działania 2.3 SPO WKP. 3 Wartość dofinansowania i maksymalny procentowy udział wsparcia W zakresie maksymalnej wartości i procentowego udziału dofinansowania wprowadzono istotne zmiany, które umożliwiły wsparcie większych projektów realizowanych przez sektor MSP. Wielkość wsparcia z EFRR oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu: 1) nie mogła być niższa niż kwota ,00 PLN oraz 2) nie mogła przekroczyć równowartości 15 mln EUR, zaś wartość kosztów kwalifikowanych musiała być mniejsza niż 25 mln EUR, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001. Maksymalny udział dofinansowania w całości kosztów kwalifikowanych nie mógł przekroczyć: a) dla małych przedsiębiorców ( w tym firm mikro): - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy, - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy, - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko pomorskiego; b) dla średnich przedsiębiorców: - 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy, - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy, 6

7 - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko pomorskiego. W przypadku przedsiębiorstw które działają głównie w sektorze transportu maksymalny udział wsparcia zostaje obniżony: a) w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych; b) w przypadku średnich przedsiębiorstw o 10 punktów procentowych. W działaniu 2.3 SPO WKP w przypadku wnioskodawcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem. 4 Zmiany w projektach Nowością w treści umowy o dofinansowanie w stosunku do działania 2.3 SPO WKP jest zwiększenie poziomu procentowego wydatków kwalifikowanych, które mogą ulec przesunięciu z danej kategorii wydatku do innej (niezależnie od wzrostu poziomu wydatku, do którego następuje przesunięcie) do 15%, bez konieczności podpisywania aneksu. W ramach działania 2.3 SPO WKP możliwe było dokonywanie przesunięć pomiędzy danymi kategoriami wydatków pod warunkiem, iż nie przekraczają one 10% wartości wydatku, z którego następuje przesunięcie. 5 Sprawozdania z realizacji projektu Ze względu na znaczący poziom wsparcia realizowanych przez przedsiębiorców projektów pojawił się obowiązek składania sprawozdań okresowych dla projektów, których okres realizacji przekracza pół roku. Istnieje jednak możliwość uzyskania od Instytucji Wdrażającej zwolnienia z tego obowiązku pod warunkiem jednak, że okres realizacji projektu nie przekracza dwóch okresów sprawozdawczych. Sprawozdania okresowe nie mają zastosowania w działaniu 2.3 SPO WKP. 6 7 Rozliczanie projektu Okres rozpoczęcia i realizacji projektu Kolejną nowością jest pojawienie się możliwości uzyskania refundacji w półrocznych transzach (płatnościach pośrednich). Dotyczy to wszystkich beneficjentów. Skorzystanie z tej opcji jest zasadne wyłącznie w przypadku, gdy realizowany projekt trwa dłużej niż jeden okres sprawozdawczy. W ramach działania 2.3 SPO WKP prawo to zostało ograniczone wyłącznie do projektów finansowanych w drodze leasingu. Art. 5 ust. 4 umowy o dofinansowanie jednoznacznie wskazuje, że za rozpoczęcie realizacji Projektu,( ) uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) do zamówienia zakupu towarów i usług lub wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Wprowadzenie powyższego zapisu do umowy o dofinansowanie ma istotne konsekwencje dla tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Tryb postępowania w takim przypadku wskazany został w par. 5 ust. 3 umowy o dofinansowanie w przypadku rozpoczęcia przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) realizacji Projektu wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o 7

8 dofinansowanie wszystkie wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikowane; powyższe skutkuje odmową wypłaty wsparcia oraz wypowiedzeniem Umowy.. W działaniu 2.3 SPO WKP niekwalifikowanym stawał się w procesie rozliczania tylko wydatek poniesiony przedwcześnie, natomiast pozostałe wydatki uznawane były za prawidłowo poniesione (jeśli poniesione zostały z zachowaniem pozostałych zasad). Zatem oba zapisy umowy wskazują, że poddziałanie SPO WKP różni się w tym zakresie istotnie od działania 2.3 SPO WKP. Wskazanie najważniejszych różnic w realizacji projektów w ramach poddziałania SPO WKP w stosunku do działania 2.3 SPO WKP ma na celu zwrócenie uwagi beneficjentom, że nie należy postępować analogicznie, kierując się doświadczeniami nabytymi podczas realizacji projektu wspartego w działaniu 2.3 SPO WKP. Przeoczenie przez beneficjentów różnic może świadczyć o braku znajomości właściwych procedur niejednokrotnie skutkując nieprawidłową realizacją umowy o dofinansowanie. 3. Podstawy prawne i dokumenty pomocnicze dotyczące SPO WKP Wsparcie udzielane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jest udzielane w oparciu o akty prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego. Pełna treść poszczególnych aktów prawnych krajowych dostępna jest w Dziennikach Urzędowych, a także na stronie Sejmu (www.sejm.gov.pl). Treść wspólnotowych aktów prawnych dostępna jest poprzez wyszukiwarkę aktów wspólnotowych EurLex, zamieszczoną na stronie Komisji Europejskiej (www.europa.eu) oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (www.ukie.gov.pl). Niemniej podstawowe dokumenty regulujące kwestie związane z realizacją projektu znajdują się w umowie o dofinansowanie. Istnieje również szereg dokumentów pomocniczych, których zadaniem jest usystematyzowanie dokumentacji, umożliwienie beneficjentom realizacji projektu oraz jego rozliczenie. Listę dokumentów pomocniczych przedstawia tabela nr Najważniejsze akty prawa krajowego oraz wspólnotowego Tabela nr 2. Akty Prawa Krajowego Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw (1) (2) 1. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (lata ) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Akty prawa krajowego Dz. U nr 109, z późniejszymi zmianami Dz. U nr 197, poz. 2023; z późniejszymi zmianami Dz. U nr 195, poz. 2010; z późniejszymi zmianami 8

9 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Rozwoju oraz trybu rozliczeń Dz. U nr 107, poz. 729 Uwaga: Rozporządzenie to zawiera zarówno wzór wniosku o płatność, jak i interpretuje niektóre istotne terminy, które dotychczas miały jedynie interpretację domyślną. 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (lata ) 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (lata ) Dz. U Nr 197 poz Uwaga: Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (lata ), wzory tych dokumentów publikowane są na stronie internetowej Dz. U Nr 197 poz Uwaga: Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (lata ), wzory umów publikowane są na stronie internetowej Tabela nr 3. Akty prawa wspólnotowego (1) (2) Akty prawa wspólnotowego 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia Dz. U. WE nr 161 z dnia czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia Dz. U. WE nr 210 z dnia lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie nr 1260/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z 30 Dz. U. WE nr 130 z maja 2000 r. roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 Dz. U. WE nr 72 z marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi 9

10 z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364 z 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju 7. Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych Dz. U. WE nr 64 z Dz. U. WE nr 63 z Dz. U. WE nr 10 z Dz. U. (WE) nr 063 z Dz. U. WE nr 351 z dnia Dokumenty pomocnicze Dokumenty pomocnicze pełnią ważną funkcję w systemie wdrażania poszczególnych działań. Zwyczajowo dotyczą jednego działania lub wspólnych części kilku działań (np. instrukcje wypełniania sprawozdań czy wniosków o płatność). Podstawowym celem dokumentu pomocniczego jest zebranie w jednym miejscu szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkretnego zagadnienia. Znajomość treści dokumentów pomocniczych ułatwi wnioskodawcy i beneficjentowi prawidłową realizację i rozliczenie projektu. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty pomocnicze niezbędne w procesie realizacji i rozliczenia projektu. Tabela nr 4. Podstawowe dokumenty pomocnicze inne dokumenty Nazwa dokumentu Wytyczne dla wnioskodawców Opis dokumentu Jest to jeden z ważniejszych dokumentów pełniący funkcję dokumentu zbiorczego - przewodnika dla danego działania. W wytycznych zawarte są informacje dotyczące: - rodzaju projektów, które mogą być realizowane w ramach działania, - kwalifikowalności kosztów (na co można otrzymać dofinansowanie), 10

11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu - kwalifikowalności beneficjenta (kto się może ubiegać o dofinansowanie), - trybu składania wniosków o dofinansowanie (gdzie i w jakim terminie składać właściwe dokumenty), - właściwego sposobu realizacji projektów, - trybu i terminów składania sprawozdań z realizacji projektu oraz jego rozliczenia, - postępowania kontrolnego. Dokument ten dotyczy całego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wskazuje on, jakie dane muszą pojawić się w określonym punkcie wniosku o płatność. Znajomość tego dokumentu pozwoli uniknąć błędów. Treść instrukcji można pobrać zarówno ze strony PARP (www.parp.gov.pl), jak i ze strony Instrukcja ta jest wspólna dla całego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jej znajomość jest istotna ze względu na różnice występujące w zasadach przygotowywania sprawozdań okresowych i końcowych. Treść instrukcji można pobrać zarówno ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) jak i ze strony która w całości poświęcona jest problematyce funduszy strukturalnych. Interpretacje prawne Interpretacje prawne dotyczące problematyki funduszy strukturalnych znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: Ponadto, każda instytucja wdrażająca może dysponować dodatkowymi opiniami prawnymi, które sporządzane są dla konkretnych przypadków. 4. Zmiany w umowach W trakcie realizacji wiele projektów wymaga zmian. Do najczęstszych przyczyn powodujących konieczność wprowadzania zmian w projekcie należy szybki postęp technologiczny, a także zmiana cen robót i materiałów budowlanych wynikających z bieżącej koniunktury gospodarczej. Art. 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie nakazuje beneficjentowi realizowanie projektu zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że w świetle tych zapisów umowy o dofinansowanie nie wszystkie zmiany są możliwe do wprowadzenia. W projekcie nie można: 1. zmienić charakteru i celu projektu, 2. zaniechać utrzymania projektu przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji i uzyskaniu refundacji (zatem w okresie trwania umowy), np. zaplanować przeniesienie projektu do innego kraju, 3. zrezygnować z założonego wzrostu zatrudnienia, 4. zastąpić środka trwałego stanowiącego element projektu innym środkiem trwałym, o gorszych niż założone w projekcie parametrach technicznych lub mającym służyć do innego celu, niż określony w projekcie, 5. zmniejszyć lub zrezygnować z wartości zakładanych wskaźników realizacji projektu (jeśli zostały podane we wniosku). 11

12 Podsumowując, zmiana na niekorzyść projektu lub rezygnacja z pewnego elementu projektu podlegającego ocenie techniczno-ekonomicznej lub merytorycznej jest niemożliwa do wprowadzenia. Jakie zmiany można wprowadzać w projekcie, aby nie doprowadzić do wypowiedzenia umowy o dofinansowanie, odmowy wypłaty wsparcia lub konieczności zwrotu dofinansowania, jeśli zostało wypłacone? Zmiany te możemy podzielić na takie, które nie wymagają podpisania aneksu do umowy i takie, które tego wymagają. Do zmian nie wymagających podpisania aneksu możemy zaliczyć m.in.: 1) zmianę terminu realizacji poszczególnych etapów projektu, pod warunkiem, iż nie ma to wpływu na ostateczny termin realizacji projektu, 2) przesunięcie pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, jeśli nie przekraczają one 15% wartości wydatku, z którego następuje przesunięcie, 3) zakup nowego środka trwałego w miejsce używanego środka trwałego, pod warunkiem, iż spełnia wymagania określone w projekcie, 4) zakup takiego samego urządzenia lecz o lepszych parametrach technicznych, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w projekcie, 5) inne zmiany, które nie wpływają na sposób i ostateczny termin realizacji projektu ani nie zagrażają realizacji, rozliczeniu i utrzymaniu efektów projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Mimo braku konieczności podpisywania aneksu właściwa Regionalna Instytucja Finansująca powinna zostać poinformowana o zamiarze wprowadzenia zmian do umowy. Beneficjent powinien przed ich wprowadzeniem przygotować i złożyć w RIF dokumentację dotyczącą planowanej zmiany. Informacja taka musi zawierać opis zaistniałej sytuacji wraz z podaniem jej przyczyn. W przypadku zmian wymagających podpisania aneksu do umowy należy pamiętać, aby zgodnie z art. 13 ust. 2 poinformować RIF o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny tych zmian, wskazując ich zakres i uzasadnienie. Niezastosowanie się do tego obowiązku może powodować poważne problemy z rozliczeniem projektu. Zmiany w projekcie mogą być wprowadzane pod warunkiem, że okoliczności opóźniające realizację projektu (lub jego etapu) zaistnieją nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu realizacji projektu, a beneficjent złoży kompletny i prawidłowy wniosek o wprowadzenie zmiany (wynika to wprost z art. 13 ust. 4 umowy o dofinansowanie). Jeśli do zakończenia realizacji projektu pozostało mniej niż 30 dni, wprowadzenie zmian jest możliwe, lecz będzie wymagało dodatkowych pisemnych wyjaśnień beneficjenta dotyczących niedotrzymania terminów wynikających z umowy. Do zakresu zmian możliwych do wprowadzenia wymagających podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie można zaliczyć m.in.: 1) wydłużenie ostatecznego okresu realizacji projektu w tym także osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników produktu pod warunkiem, że termin ten nie będzie wykraczał poza datę 30 czerwca 2008r. oraz że rzeczywisty termin realizacji projektu jeszcze nie upłynął, 2) zmianę danych teleadresowych w umowie, 3) zmianę nazwy beneficjenta, 4) zmianę numeru rachunku bankowego wskazanego w umowie jako rachunku wypłaty wsparcia, 5) przekształcenia formy prawnej prowadzenia działalności, pod warunkiem, iż nie zagrażają one realizacji projektu. Każda z sytuacji opisanych w tym punkcie jest przedmiotem odrębnej analizy dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą. Musi ona wyrazić zgodę na przeniesienie praw do umowy dofinansowania projektu na nowy podmiot. Zawarcie stosownego aneksu następuje na wniosek beneficjenta o aneks do umowy, który jest składany w RIF, po dokonaniu zmian prawno - organizacyjnych, 6) zmianę terminów dostarczenia umowy leasingu - zgodnie z par. 2 ust. 3 pkt. 2 umowa leasingu musi zostać dostarczona w terminie 14 dni od jej zawarcia i nie później niż w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Regionalna Instytucja Finansująca, w oparciu o pełnomocnictwo Instytucji Wdrażającej, może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu, jednak 12

13 nie może on przekraczać daty 31 grudnia 2007 r. Jeżeli okoliczności wskazują, że dla realizacji tego postanowienia umowy wymagany będzie dłuższy termin, wniosek o zmianę wymaga akceptacji Instytucji Wdrażającej, 7) zmiany terminów dostarczenia weksla in blanco - termin dostarczenia weksla in blanco, będącego zabezpieczeniem realizacji umowy, wynika z art. 2 ust. 3 pkt. 10 i nie może przekroczyć 15 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Jednak Regionalna Instytucja Finansująca, w oparciu o pełnomocnictwo Instytucji Wdrażającej, może wyrazić zgodę na wydłużenie tego okresu do 30 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli okoliczności wskazują, że dla realizacji tego postanowienia umowy wymagany będzie dłuższy termin, wniosek o zmiany wymaga akceptacji Instytucji Wdrażającej, 8) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, jeśli przekraczają one 15% wartości wydatku, z którego następuje przesunięcie, 9) zmianę terminów osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu projektu, 10) zmianę lokalizacji projektu pod warunkiem jednak, iż zmiana nastąpi co najwyżej w obrębie województwa, a inwestycja nie zostanie przeniesiona do powiatu o niższej intensywności wsparcia, 11) inne zmiany, które nie zostały wskazane w części dotyczącej zmian nie wymagających aneksu do umowy o dofinansowanie. Procedura wprowadzania zmian jest czasochłonna. Wymaga od beneficjenta zachowania najwyższej staranności w odniesieniu do dokumentów i terminów. Procedura trwa do 35 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że jeśli RIF/PARP zwróci się z prośbą o uzupełnienia do wniosku o zmianę umowy, termin 35 dni liczy się od dnia złożenia tych uzupełnień, a nie od terminu złożenia samego wniosku o zmianę umowy. Poniżej znajduje się uproszczony schemat procedury wprowadzania zmian. Schemat 1- Procedura wprowadzania zmian w umowie o dofinansowanie projektu do 14 dni do 21 dni do 14 dni Ocena wniosku, podjęcie decyzji o odrzuceniu bądź akceptacji do 35 dni Przygotowanie aneksu do umowy lub przekazanie informacji o odrzuceniu wniosku o wprowadzenie zmian do umowy Złożenie kompletnego wniosku o wprowadzenie zmian do RIF Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku podejmowana przez RIF Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przez obie strony Legenda: Czas trwania danego etapu procedury Czas trwania procedury narastająco W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie należy pamiętać o kolejności podejmowanych działań, na końcu których jest wprowadzenie danej zmiany. Pełna procedura wprowadzania zmian do umowy polega na złożeniu wniosku o zaakceptowanie 13

14 zmian do umowy o dofinansowanie do RIF. Etap ten obejmuje następujące czynności: 1) przygotowanie i złożenie przez beneficjenta we właściwej RIF wniosku o wprowadzenie zmian w umowie. Wniosek musi być dobrze umotywowany. Beneficjent wskazuje w nim zakres planowanych zmian, terminy oraz przyczyny ich wprowadzenia. 2) wniosek jest analizowany przez RIF i: a) w przypadku opinii pozytywnej: RIF przesyła do PARP do akceptacji wniosek o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, b) w przypadku opinii negatywnej: RIF przesyła opinię do PARP wraz z uzasadnieniem i rekomendacją realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, lub RIF przesyła do PARP opinię z rekomendacją wypowiedzenia umowy o dofinansowanie projektu wskazując na podstawę prawną uzasadniającą takie postępowanie (dotyczy to sytuacji przewidzianych w umowie o dofinansowanie, które zagrażają realizacji projektu); 3) PARP przyjmuje od RIF wszystkie wnioski o dokonanie zmian w projekcie, ocenione pozytywnie jak i negatywnie, a następnie analizuje je pod kątem ewentualnych zagrożeń dla realizacji projektu, 4) PARP akceptuje bądź odrzuca wniosek o dokonanie zmian w projekcie przesłany przez RIF wraz z pełną dokumentacją dotyczącą wniosku, 5) podczas weryfikacji wniosku przez PARP, w razie konieczności, beneficjent składa dodatkowe wyjaśnienia. PARP może również zawiadomić beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian do realizowanego projektu bez konieczności podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie. Doświadczenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Instytucji Finansujących we wdrażaniu programów Unii Europejskiej dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych wskazuje obszar zmian występujących najczęściej w realizacji projektów. W związku z tym zastosowano usprawnienie polegające na znaczącym skróceniu postępowania. Upoważniony przez PARP przedstawiciel RIF dokonuje akceptacji bądź odrzucenia wniosku o dokonanie zmian. Następnie RIF przygotowuje aneks do umowy, który jest podpisywany przez przedstawiciela PARP w RIF oraz beneficjenta. Skrócony tryb postępowania obowiązuje w przypadku: 1) zmian dotyczących wydłużenia terminu dostarczenia do Regionalnej Instytucji Finansującej: a) umowy leasingu nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.; b) weksla in blanco nie dłużej niż do 30 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu; 2) wydłużania terminów realizacji projektów, bez zmiany zakresu rzeczowego, przy zachowaniu warunków: a) nie później niż do 31 marca 2008 r.; b) termin realizacji jeszcze nie upłynął; 3) wyrażania zgody na przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków powyżej 15% kategorii, z której następuje przesunięcie, pod warunkiem braku ingerencji w zakres rzeczowy projektu, 4) zmiany numeru rachunku bankowego, w tym również w związku z zabezpieczeniem spłaty kredytu na finansowanie projektu cesją wierzytelności z umowy o dofinansowanie, 5) zmiany nazwy beneficjenta, o ile nie wiąże się ona ze zmianą formy prawnej, 6) zmiany adresu siedziby beneficjenta, bez zmiany miejsca lokalizacji projektu, 7) zmiany terminów realizacji wskaźników w okresie do 4 lat od zakończenia realizacji projektu, bez możliwości zmiany ich wartości, dokonany w okresie przed zakończeniem realizacji projektu i złożeniem rozliczenia, 8) zmiany miejsca lokalizacji projektu w obrębie tego samego powiatu. W pozostałych przypadkach tryb rozpatrywania zmian w umowie wymaga pełnej procedury wprowadzania zmian, zatem konieczna jest akceptacja PARP. 14

15 Kolejnym etapem procedury wprowadzania zmian jest realizacja tej zmiany, jeśli beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Wdrażającej i podpisał stosowny aneks (o ile był on wymagany). Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. W przypadku bezpośredniego kontaktu (odpowiedź na zapytanie) z Instytucji Wdrażającej (PARP), korespondencję kierujemy do PARP. 5. Wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz wniosku o płatność zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Właściwe przygotowanie wniosku o płatność (wraz z kompletem dokumentów) wymaga znajomości instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach SPO WKP. Niekompletność wniosku (brak podpisu, parafek, załącznika, podanie niewłaściwego numer rachunku bankowego) powoduje konieczność uzupełnienia dokumentacji przez beneficjenta, a zatem wydłuża czas jej rozpatrywania i wypłaty refundacji. Oznaczanie dokumentów projektu Beneficjent jest zobowiązany do oznaczenia numerem projektu (numer umowy) oryginałów wszystkich faktur na zakup towarów/usług dotyczących realizowanego projektu. W przypadku zakupu/przyjęcia na stan środków trwałych, na odwrocie dokumentu poświadczającego zakup musi być wskazane miejsce ich przechowywania. Waluta wniosku o płatność Sposób przeliczania dokumentów wystawionych w walutach obcych Dane finansowe przedstawiane we wniosku są wyrażone w PLN. W przypadku dokumentów w walutach obcych beneficjent musi właściwie przeliczyć waluty obce na złotówki. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku obowiązuje ogólna zasada: w przypadku dokumentów stanowiących podstawę refundacji wyrażonych w walutach obcych, podstawę refundacji stanowi kwota z dokumentu będącego potwierdzeniem uregulowania zobowiązania (potwierdzenie dokonania przelewu oraz wyciąg bankowy), wyrażona w złotych po uwzględnieniu kursu sprzedaży ustalonego przez bank w dniu dokonywania płatności. Przy księgowaniu faktury (lub innego dokumentu księgowego) zastosowanie ma właściwy kurs wynikający z art. 30 ustawy o rachunkowości. Kwota refundacji pomniejszana jest o ujemne różnice kursowe, które mogą zaistnieć w sytuacji, gdy kurs dokonania zapłaty jest wyższy od kursu z dnia zaksięgowania dokumentów księgowych. Prowizje stosowane przy wymianie walut oraz ujemne różnice kursowe, zgodnie z przepisami UE (Rozporządzenie KE nr 448/2001, zob. Tabela nr 3. Akty prawa wspólnotowego), nie są uznawane za koszty kwalifikowane, zatem nie należy ich umieszczać w rozliczeniu jako pozycje podlegające refundacji. Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek przedłożenia we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu komplet dokumentów rozliczeniowych, do których należą: 1. wniosek o płatność końcową, 2. sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę kopie faktur lub innych dowodów księgowych i kopie dowodów zapłaty, 4. w przypadku nabycia nieruchomości: a) operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz b) oświadczenie podmiotu zbywającego nieruchomość, iż nie była ona zakupiona w okresie ostatnich 10 lat przy wykorzystaniu środków publicznych, 5. w przypadku zakupu używanego środka trwałego: a) oświadczenie sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 7 lat, 15

16 b) oświadczenie Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego, c) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu, d) oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, e) odpowiednie certyfikaty, jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów. Dodatkowe dokumenty wymagane wraz z wnioskiem o płatność, poświadczające prawidłowość realizacji projektu: 1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac; 2) dodatkowe wyjaśnienia umożliwiające identyfikację dokonywanych zakupów zgodnie z umową o dofinansowanie, jeżeli sytuacja tego wymaga; 3) dla projektów finansowanych w drodze leasingu: - kopie not obciążeniowych przy projektach finansowanych leasingiem w celu potwierdzenia właściwych wartości części kapitałowej i odsetkowej rat; - kopia faktury zakupu urządzenia przez leasingodawcę; 4) kopie dokumentów OT potwierdzające przyjęcie środka trwałego do użytkowania, jeśli beneficjent jest zobowiązany do posiadania takich dokumentów; 5) wyjaśnienia pisemne dotyczące braku pełnej realizacji założonych w projekcie wskaźników; 6) w przypadku zakupu nieruchomości: - przedkładanemu wraz z wnioskiem o płatność aktowi notarialnemu muszą towarzyszyć kopie dowodów opłacenia zobowiązań publiczno-prawnych; - dokumenty potwierdzające dopuszczenie obiektu do użytkowania oraz pozostałe dokumenty potwierdzające odbiór prac. Złożona przez beneficjenta dokumentacja jest weryfikowana przez Regionalną Instytucję Finansującą, która w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania z realizacji projektu i wniosku o płatność akceptuje dokumenty bądź wzywa do ich uzupełnienia lub poprawienia. Procedura wypłaty obejmuje etap właściwy dla Regionalnej Instytucji Finansującej oraz etap właściwy dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Wdrażającej. Poniżej znajduje się wersja graficzna uproszczonego schematu procedury wypłaty. Schemat 2 - Realizacja procedury wypłaty uproszczony schemat Złożenie wniosku o płatność przez beneficjenta w RIF w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu Weryfikacja wniosku o płatność przez RIF czas trwania 14 dni Wizyta kontrolna dokonywana przez RIF w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. Przekazanie dokumentacji do PARP: a) z rekomendacją płatności, b) bez rekomendacji płatności. Analiza dokumentów w PARP (30 dni): a) akceptacja wniosku o płatność i rekomendacja płatności - refundacja poniesionych wydatków w oparciu o par. 10 ust. 11 i 12 umowy o dofinansowanie, b) brak akceptacji wniosku o płatność - odmowa wypłaty dofinansowania. 16

17 Na każdym etapie weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej projektu może okazać się, że zaistnieje konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień, usunięcia uchybień i uzupełnień. W takim przypadku okres analizy i zatwierdzania wniosku o płatność ulegnie wydłużeniu. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt dostępności środków publicznych w Instytucji Płatniczej, która, w przypadku ich braku może okresowo opóźnić wypłaty refundacji. Dokumenty (wniosek o wypłatę wsparcia oraz sprawozdania z realizacji projektu, jak również dokumenty zawierające instrukcje ich sporządzania) można pobrać ze strony instytucji wdrażających (w tym PARP - oraz ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Na co zatem zwrócić uwagę, aby rozliczyć prawidłowo projekt i uzyskać refundację? Kluczowymi kwestiami, mającymi wpływ na rozliczenie projektu są: 1) Terminy i miejsce składania dokumentów oraz procedura wnioskowania o płatność artykuł 7 umowy o dofinansowanie (par. 10) określa szczegółowo zarówno termin, jak i miejsce złożenia dokumentów rozliczeniowych projektu. Wskazuje też, jaki komplet dokumentów należy przygotować. 2) Kwalifikowalność wydatków zgodnie z art. 5 ust. 1 koszt kwalifikowany to koszt: a) niezbędny do prawidłowej realizacji projektu, b) faktycznie poniesiony w okresie realizacji projektu i po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, c) zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą ocena projektu i dokumentacji rozliczeniowej została dokonana w oparciu o obowiązujące przepisy (wydatek poniesiony powinien być zgodny z wydatkiem zatwierdzonym we wniosku i umowie o dofinansowanie), d) prawidłowo zaksięgowany i udokumentowany. Analizując kwalifikowalność wydatków należy pamiętać o par. 2 ust. 3 pkt. 7 umowy o dofinansowanie, który mówi, że w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach projektu należy wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą umową w związku z realizowanym zamówieniem. Jeśli podczas kontroli projektu zostanie stwierdzone naruszenie tego zapisu umowy, beneficjent zmuszony będzie do złożenia stosownych wyjaśnień. Przykładem może być sytuacja, gdy podmioty powiązane świadczyły wzajemnie usługi w ramach projektu objętego wsparcie. Każda taka sprawa jest wnikliwie analizowana, choć niekoniecznie musi wiązać się z odmową wypłaty wsparcia lub nakazem jego zwrotu. 3) Osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników projektu i utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia art. 2 ust. 3 pkt. 6 umowy o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek, aby osiągnąć założone cele określone we wniosku o dofinansowanie, zapewnić trwałość efektów Projektu i utrzymać inwestycję na terenie województwa, w którym została zrealizowana, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu i nie przenosić inwestycji do powiatu o niższej intensywności wsparcia. Zgodnie z rekomendacją Instytucji Zarządzającej dla etapu rozliczania projektów (treść jest dostępna na stronach internetowych projekty powinny być rozliczane przede wszystkim z osiągnięcia docelowego poziomu wskaźników produktu. Dopuszczalna jest możliwość zaakceptowania niższej od założonej we wniosku wartości wskaźnika, jeżeli różnica pomiędzy wartością osiągniętą a zakładaną nie przekracza 10%. Przed zakończeniem realizacji projektów, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się aneksowanie umów o dofinansowanie w zakresie wskaźników, jeżeli ich zmiana nie wpływa znacząco na cele projektu. Ponadto możliwe jest nie wstrzymywanie płatności na rzecz beneficjentów w sytuacji, gdy wniosek o płatność końcową składany jest na początku roku, zaś osiągnięcie wskaźników rezultatu przewidziane jest na koniec danego roku. 17

18 4) Prawidłowe stosowanie procedury wyboru wykonawcy usług zgodnie z art. 2 ust.3 pkt. 7 umowy beneficjent musi dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem. Należy również pamiętać, iż beneficjenci spełniający warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) są zobowiązani do stosowania pełnych procedur wynikających z ww. ustawy. 5) Prawidłowe ewidencjonowanie poniesionych kosztów zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy o dofinansowanie, beneficjent musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) w drodze refundacji. 6) Promocja projektu obowiązek promocji i prawidłowego oznaczenia projektu wynika bezpośrednio zarówno z umowy o dofinansowanie (art. 12), jak i z przepisów prawa unijnego (Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych). Więcej informacji na temat zasad promocji projektu znajduje się w rozdziale 7 - Promocja projektu. Uchybienia w którymkolwiek z powyższych warunków mogą być powodem odmowy wypłaty refundacji. 5.1 Wniosek o płatność Poniżej znajduje się wniosek beneficjenta o płatność przygotowany w oparciu o przykład projektu inwestycyjnego znajdujący się w Rozdziale 10. Załącznik 1. Kursywą (druk pochylony) opisano każdy z punktów wniosku o płatność. Dodatkowo dane we wniosku o płatność, które są związane z ww. przykładem zostały wyróżnione szarym kolorem. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od r. do r. Instytucja przyjmująca wniosek: NIE WYPEŁNIAMY RUBRYKI ZAZNACZONEJ KOLOREM Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: (2_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (3_) Program Operacyjny: SPO WKP Podajemy nazwę właściwego programu. Może być podana nazwa pełna lub skrócona, jak w przykładzie (4_) Priorytet: 2 (5_) Działanie: 2 (6_) Poddziałanie: 1 (7_) Nazwa projektu: Rozbudowa zakładu poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji. Podajemy pełną nazwę (tytuł) projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. (8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: wpisujemy numer wniosku o dofinansowanie (9_) Umowa/decyzja o dofinansowaniu nr: wpisujemy numer umowy o dofinansowanie 10) z dnia: data podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli umowa była aneksowana podajemy datę podpisania aneksu. 18

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych Rozliczanie projektów unijnych Małgorzata Rulińska Katowice, dnia 15 października 2013 roku Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych 2 Opodatkowanie środków unijnych podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo