Zwalczanie nieprawidłowości przy funduszach unijnych. Jak się okazuje, Polska znajduje się wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwalczanie nieprawidłowości przy funduszach unijnych. Jak się okazuje, Polska znajduje się wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej w"

Transkrypt

1 Zwalczanie nieprawidłowości przy funduszach unijnych Jak się okazuje, Polska znajduje się wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej w ścisłej czołówce, jeśli chodzi... nie, wcale nie o skalę przestępstw popełnianych przy rozdziale i wykorzystywaniu funduszy pomocowych. Miło poinformować, Ŝe mamy jeden z lepszych systemów zwalczania nieprawidłowości i obiegu informacji. Chwali nas za to Komisja Europejska. Niewiele osób wie, jakie instytucje są powołane do śledzenia i zwalczania nieprawidłowości przy rozdziale i wykorzystaniu funduszy unijnych. Tymczasem system stworzony w tym celu datuje się juŝ na 1 lipca 2003 r., kiedy to stworzono urząd pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Urzędnik ten umocowany jest w strukturze ministerstwa finansów w randze sekretarza lub podsekretarza stanu i jednocześnie ma funkcję generalnego inspektora kontroli skarbowej. Generalnemu inspektorowi podlegają dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, a tym z kolei ponad 400 inspektorów kontroli skarbowej. I to nie organa ścigania, lecz właśnie kontrola skarbowa moŝe komunikować się co do nieprawidłowości wprost z Komisją Europejską oraz jej agenturą - Europejskim Urzędem ds. Zwalczania NaduŜyć Finansowych (OLAF). Inne polskie instytucje kontrolne współpracują z odpowiednimi instytucjami europejskimi. NajwyŜsza Izba Kontroli kontrolując fundusze strukturalne współpracuje z Europejskim Trybunałem Audytorów. Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura mogą w razie potrzeby wymieniać informacje z instytucjami wspólnotowymi, ale ściśle uregulowanej procedury tu nie ma. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma kontakt z Komisją Europejską, ale dotyczy on raczej samego wdraŝania funduszy strukturalnych oraz procesu certyfikacji. Co robi GIKS? Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) pełni rolę tzw. Instytucji Audytowej i prowadzi audyt co do weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych oraz kontroli projektów, o czym mówią wytyczne Ministerstwa

2 Rozwoju Regionalnego dotyczące procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym. Strategię audytu sporządza minister finansów.. Instytucja Zarządzająca moŝe badać proces wdraŝania programu operacyjnego na dwa sposoby: w trybie kontroli systemowej oraz jako weryfikację wydatków. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, musi zgłosić je do specjalnego systemu informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności. Systemem tym zarządza GIKS. Uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej co do kontroli funduszy strukturalnych reguluje ustawa o kontroli skarbowej, której niedawna nowelizacja dała inspektorom szersze moŝliwości włącznie z uŝyciem środków przymusu bezpośredniego wobec uchylających się od kontroli. Do obowiązków GIKS naleŝy: zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego; zapewnienie prowadzenia audytów operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków; przedstawianie Komisji Europejskiej strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty, metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru próbek dla potrzeb audytu operacji, rozplanowanie audytów w celu zapewnienia przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego rozkładu audytów w całym okresie programowania. GIKS ma na to dziewięć miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego; przedłoŝenie Komisji rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiającego wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy zgodnie ze strategią audytu dla programu operacyjnego, oraz informującego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu; wydawanie opinii, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje na tyle skutecznie, aby zapewnić prawidłowe deklaracje wydatków przedstawiane Komisji Europejskiej; przedkładanie deklaracji częściowego zamknięcia zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków; przedłoŝenie Komisji, nie później niŝ z 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z

3 prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe. W ministerstwie finansów funkcjonuje specjalna komórka stworzona dla spełniania tych obowiązków - departament ochrony interesów finansowych UE. Jest on niezaleŝny od instytucji zarządzających i instytucji certyfikujących. W województwach zadania GIKS wypełnia 16 urzędów kontroli skarbowej. KaŜdy z nich ma specjalne komórki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę środków unijnych - wydziały ds. kontroli środków UE. Ponadto na szczeblu międzyresortowym funkcjonuje Komitet Audytu, składający się z przedstawicieli MF, NIK i MRR. Za strategię audytu odpowiada MF, a posiedzenia Komitetu zwołuje MRR. Organa kontroli skarbowej przeprowadziły w 2007 r. ponad dwa tysiące postępowań dotyczące kwalifikowalności wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz kontynuowały audyty certyfikacyjne w agencjach płatniczych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Badano takŝe systemy zarządzania i kontroli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Najczęstszymi nieprawidłowościami były: nieprzestrzeganie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, przedstawianie do refundacji kosztów niekwalifikowalnych, posługiwanie się dokumentami sfałszowanymi lub potwierdzającymi nieprawdę oraz podawanie we wniosku o dofinansowanie nieprawdziwych danych. MRR jako Instytucja Certyfikująca Instytucja Certyfikująca od 2007 r. mieści się w strukturach MRR (wcześniej za certyfikację odpowiadał minister finansów). Jej funkcje to: opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność;

4 poświadczanie, Ŝe deklaracja wydatków jest dokładna i oparta na wiarygodnych systemach księgowych oraz dokumentacji uzupełniającej, zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe; potwierdzanie, Ŝe otrzymała od instytucji zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji związanych z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków; poświadczanie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową, utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej; prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budŝetu ogólnego Unii Europejskiej przed zamknięciem programu operacyjnego - potrąca się je z następnej deklaracji wydatków. Zadania poszczególnych instytucji ilustruje poniŝszy schemat:

5 Źródło: MRR Organa ścigania Z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania NaduŜyć Finansowych współpracuje takŝe policja. Komendant główny policji juŝ w 2006 r. powołał zespół ds. koordynacji przedsięwzięć policji w zakresie zwalczania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Działa on w strukturze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W jego skład wchodzą, oprócz przedstawicieli tego wydziału, policjanci z wydziału do walki z korupcją, wydziału dochodzeniowo-śledczego, wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości

6 ekonomicznej CBŚ, a takŝe przedstawiciel Biura Wywiadu Kryminalnego KGP oraz WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie. Do zadań zespołu naleŝy: monitorowanie i ocena zagroŝeń przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć operacyjno-rozpoznawczych i czynności dochodzeniowo śledczych, stała współpraca z organami administracji rządowej, głównie z MF i MRR, oraz z innymi instytucjami działającymi w obszarze wykorzystywania i ochrony unijnych funduszy, udział w pracach międzyresortowych grup roboczych, podlegających pełnomocnikowi rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub UE, opracowywanie analiz obrazujących poziom występowania w Polsce przestępstw dokonywanych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz wdraŝanie prognoz wynikających z opracowanych analiz. Policja udostępnia statystyki przestępstw dokonanych na szkodę Unii Europejskiej z 2005 r. Według nich, wszczęto wówczas 168 postępowań przygotowawczych (wzrost o blisko 1000% w porównaniu z rokiem 2004). Aktem oskarŝenia zakończono 133 postępowania, a umorzono 51 postępowań. Straty poniesione w wyniku przestępstw na szkodę Unii wyniosły w 2005 r. niespełna 500 tys. zł. Najczęściej popełnianymi przestępstwami były wyłudzenia kredytów na szkodę UE oraz oszustwa na szkodę UE. Odnotowano takŝe oszustwa komputerowe, podrabianie dokumentów, płatną protekcję, sprzedajność, wprowadzenie do obrotu środków z przestępstwa, wyrządzenie szkody przez naduŝycie uprawnień i poświadczenie nieprawdy. Najwięcej śledztw wszczęto w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim; najmniej w świętokrzyskim i małopolskim. A oto nowsze, co bardziej spektakularne przykłady podane przez Komendę Główną Policji. Lublin: pod zarzutem oszustwa i fałszowania dokumentów policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie zatrzymali 40-letniego mieszkańca Lublina. MęŜczyzna wyłudził 15 tys. zł oraz na dalsze 140 tys. zł usiłował oszukać osoby ubiegające

7 się o dotacje unijne od jednej z lubelskich agencji. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci przeszukali mieszkanie 40-latka, w którym znaleźli i zabezpieczyli szereg sfałszowanych dokumentów opatrzonych logo jednej z lubelskich agencji zajmującej się pozyskiwaniem unijnych dotacji, a takŝe liczne pieczątki i podpisy osób naleŝących do jej zarządu. Zabezpieczono równieŝ inne sfałszowane dokumenty, m. in. wyciągi bankowe opiewające na kwotę około 540 tys. złotych. Jak ustalili funkcjonariusze, ofiarą oszusta padło troje przedsiębiorców, którym 40-latek pomagał za stosowną opłatą ubiegać się o środki finansowe z unijnych pieniędzy. Jak się okazało, męŝczyzna zawarł z nimi umowy, na mocy których miał sporządzić dla nich wnioski i plany inwestycji. Dokumenty te miały być złoŝone w lubelskiej agencji. Sprawa oszustwa wyszła na jaw, kiedy kilka dni temu takie dokumenty, m.in. decyzje o przyznaniu dotacji na zakup maszyn budowlanych przyszedł złoŝyć jeden z przedsiębiorców. MęŜczyzna nie wiedział, Ŝe cała dokumentacja jest sfałszowana. O tym fakcie nie wiedzieli teŝ pozostali dwaj przedsiębiorcy klienci 40-latka. Policjanci ustalili, Ŝe męŝczyzna wyłudził od poszkodowanych w sumie około 15 tys. zł oraz próbował oszukać ich na kolejne 140 tys. zł, przedstawiając im sfałszowane dokumenty dotyczące przyznanej dotacji w łącznej kwocie ponad jeden miliona złotych. Rzeszów: do policyjnego aresztu trafił oszust, wyłudzający pieniądze od właścicieli gospodarstw rolnych ubiegających się o unijne dotacje. Został zatrzymany podczas prowadzenia kontroli u jednego z rolników. MęŜczyzna twierdził, Ŝe wnioski o dotacje zawierają błędy, które on za odpowiednią opłatą moŝe skorygować. Trwa ustalanie szczegółów jego przestępczej działalności i sprawdzanie, ile osób jeszcze mógł oszukać. Pierwsze sygnały o działającym oszuście zaczęły docierać do krośnieńskiej policji pod koniec sierpnia 2008 r. MęŜczyzna pojawiał się u rolników, którzy ubiegali się o dopłaty z Unii Europejskiej do prowadzonych gospodarstw, i informował ich, Ŝe złoŝone wnioski zawierają błędy, mogące skutkować wstrzymaniem dotacji, a nawet karami finansowymi. Oszust kwestionował przede wszystkim powierzchnię gospodarstwa twierdząc, Ŝe jest ona zawyŝona. Sugerował jednocześnie, Ŝe za odpowiednią kwotę jest w stanie wniosek poprawić. Podjęte w tej sprawie działania operacyjne zaowocowały zatrzymaniem oszusta przez policjantów z krośnieńskiej sekcji PG oraz posterunku w Miejscu Piastowym, w Pustynach. Całkowicie zaskoczony męŝczyzna prowadził właśnie ponowną kontrolę gospodarstwa jednego z rolników. Oszustem okazał się mieszkający w Kielcach 30-letni Hubert C., właściciel firmy współpracującej z inną firmą, która wykonywała usługi dla Agencji Restrukturyzacji

8 i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przygotowywania materiałów w sprawie unijnych dopłat. Na swoje ofiary męŝczyzna wybierał rolników, których wcześniej kontrolowali jego pracownicy. Policjanci ustalili, Ŝe męŝczyzna oszukał w ten sposób co najmniej pięć osób, inkasując od nich ok. pięć tys. zł. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego męŝczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw. Liczba pokrzywdzonych moŝe być jednak znacznie większa, poniewaŝ tylko w powiecie krośnieńskim firma Huberta C. skontrolowała blisko 250 gospodarstw. Aktualnie policjanci przystąpili do sprawdzania, czy któryś z ich właścicieli nie został jeszcze oszukany. Nie jest wykluczone, Ŝe Hubert C. działał równieŝ na terenie innych powiatów. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Za oszustwo 30-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Łódź: policjanci zakończyli postępowanie dotyczące wyłudzania stypendiów socjalnych przyznawanych w ramach ZPORR. Urzędy gminne i starostwo powiatu łęczyckiego zostały oszukane na ponad sześć tys. zł. Na taką kwotę 22 osoby wyłudziły stypendia na podstawie sfałszowanych rachunków. Funkcjonariusze zespołu do walki z przestępczością gospodarczą sekcji kryminalnej zakończyli, wszczęte w marcu bieŝącego roku w oparciu o materiały operacyjne, postępowanie w sprawie wyłudzeń stypendiów socjalnych na szkodę urzędów gmin i starostwa powiatu łęczyckiego. Proceder rozgrywał się w ten sposób, Ŝe na przełomie 2006 i 2007 r. 22 osoby w róŝnym wieku, mieszkańcy powiatu łęczyckiego, posługując się sfałszowanymi rachunkami na zakup odzieŝy i obuwia sportowego wystawionymi przez nieistniejący podmiot gospodarczy, wyłudziły nienaleŝne im stypendia o łącznej wartości 6206 złotych. Składały one wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w ramach programu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Wszyscy usłyszeli zarzut oszustwa, który jest zagroŝony karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat oraz fałszerstwa zagroŝonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Fikcyjne rachunki wystawiał znany tutejszej policji 41-letni mieszkaniec Łęczycy, który rozprowadzał je na targowisku miejskim pobierając za nie opłatę 10 zł i więcej. Za swoje przestępcze działanie karany wcześniej za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstwa skarbowe 41-latek usłyszał zarzut oszustwa i fałszerstwa. Warszawa: policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Stołecznej Policji zatrzymali

9 prezesa jednej z dolnośląskich kopalni, podejrzanego o wręczenie 100 tys. zł łapówki pracownikowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Informację o próbie wręczenia łapówki w zamian za korzystne rozpatrzenie wniosków o dotacje unijne dostarczył tenŝe pracownik. Do Wydziału dw. z Korupcją Komendy Stołecznej Policji zgłosił się pracownik PARP i opowiedział o wizycie w swoim biurze prezesa jednej z dolnośląskich kopalń. W trakcie ich spotkania Tadeusz J. podziękował za dotychczas przyznane dotacje i prosił o korzystne rozpatrzenie następnych wniosków. Po spotkaniu wyszedł z biura pozostawiając przy swoim fotelu reklamówkę z materiałami promocyjnymi i kopertą, w której było zł. O tym nietypowym znalezisku pracownik PARP poinformował policjantów. Natychmiast przystąpiono do zbierania dowodów w tej sprawie. Policjanci pojechali na Dolny Śląsk, by zebrać ostateczne dowody i zatrzymać podejrzewanego. Do zatrzymania doszło rano 22 lutego 2006 r. Do gabinetu prezesa jednej z dolnośląskich kopalń weszło kilku ubranych po cywilnemu policjantów. Mimo, Ŝe nie byli umówieni na spotkanie, weszli do środka i w kajdankach wyprowadzili prezesa. Zatrzymanemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzone były pod nadzorem wolskiej prokuratury rejonowej. Warto przy okazji wiedzieć, Ŝe istnieje bezpośredni, bezpłatny telefon do OLAF, pod którym moŝna poinformować po polsku o nieprawidłowościach w rozdzielaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych. Numer dla dzwoniących z Polski to Obieg informacji Prawo europejskie rozróŝnia następujące nieprawidłowości: NaduŜycie finansowe. Jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, które polegają na: wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budŝetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budŝetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, nieujawnieniu informacji, mimo istnienia szczególnego obowiązku w tym zakresie, w tym samym celu, niewłaściwym wykorzystaniu środków unijnych do celów innych niŝ te, na które zostały pierwotnie przyznane.

10 Podejrzenie naduŝycia. Jest to nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania. Za nieprawidłowość uwaŝa się jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budŝecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budŝetu ogólnego. Szczegółowy sposób przekazywania informacji o nieprawidłowościach w kraju i do KE określa pełnomocnik rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub UE. Odpowiednią obsługę pełnomocnika i jednocześnie rolę punktu kontaktowego OLAF pełni wyspecjalizowana komórka w ministerstwie finansów. Informacyjne obowiązki Polski wynikają z rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE)1828/2006 w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. I tak, do KE przekazywane są informacje: o nieprawidłowościach będących przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego stwierdzonych bądź podejrzewanych w związku z realizacją programów operacyjnych, podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE i w razie potrzeby do innych właściwych państw członkowskich, o nieprawidłowościach stwierdzonych bądź podejrzewanych w związku z realizacją programów operacyjnych, podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE, które były przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego w danym kwartale albo o braku nieprawidłowości podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE, o działaniach następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE. W tym celu ministerstwo finansów i Instytucja Certyfikująca zbierają informacje od Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi bądź regionalnymi programami operacyjnymi.

11 Obowiązkiem Instytucji Zarządzającej jest nie tylko samo przekazywanie MF i IC informacji o nieprawidłowościach, lecz takŝe: stworzenie systemu wymiany informacji o nieprawidłowościach w ramach PO (RPO), gromadzenie informacji na temat kwot podlegających procedurze odzyskiwania i odzyskanych oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji i przekazywanie ich do IC, zapewnienie gromadzenia informacji o nieprawidłowościach w programie operacyjnym, w tym zidentyfikowanie obszarów najbardziej naraŝonych na wystąpienie nieprawidłowości i rozpowszechnianie informacji o nich wśród podległych instytucji w ramach danego programu operacyjnego, zakwalifikowanie informacji jako podlegającej bądź nie raportowaniu do KE. Obowiązek informowania KE o wykrytych bądź podejrzewanych nieprawidłowościach powstaje w momencie stwierdzenia wystąpienia przynajmniej jednej z poniŝszych sytuacji: naruszono prawo krajowe lub wspólnotowe w taki sposób, Ŝe powstał skutek finansowy w wysokości co najmniej 10 tys. euro, obciąŝający budŝet Wspólnoty, naruszono prawo krajowe lub wspólnotowe w taki sposób, Ŝe powstał skutek finansowy w wysokości co najmniej 10 tys. euro, obciąŝający budŝet Wspólnoty i występuje podejrzenie naduŝycia finansowego (oszustwa), KE wyraźnie zaŝądała przekazywania informacji dotyczących danej nieprawidłowości niezaleŝnie od stwierdzonej kwoty, istnieją uzasadnione obawy, Ŝe dana nieprawidłowość moŝe mieć w bardzo krótkim czasie negatywne oddziaływanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zastosowano nową nieprawidłową praktykę prowadzącą do wystąpienia nieprawidłowości, niezaleŝnie od kwoty nieprawidłowości. Dane osobowe oraz szczegółowe opisy praktyk prowadzących do wystąpienia nieprawidłowości zawarte w raportach do KE są poufne. Z dotychczasowych danych uzyskanych w okresie programowania wynika, Ŝe obszarami wraŝliwymi na wystąpienie nieprawidłowości były: zamówienia publiczne, w tym zwłaszcza niezastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia publicznego,

12 niedochowanie warunków związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (błędne ogłoszenie o zamówieniu, niedotrzymanie terminów dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub terminu rozpatrywania ofert), nierówne traktowanie wykonawców, zatajenie związków kapitałowych i osobowych z wykonawcą, przyznanie dofinansowania nieuprawnionemu beneficjentowi, zwłaszcza wskutek przedstawienia przez beneficjenta fałszywych dokumentów, refundacja wydatków niekwalifikowalnych: podwójne sfinansowanie tego samego wydatku, np. zrefundowanie podatku VAT podlegającego zwrotowi, zrefundowanie wydatku podlegającego finansowaniu w ramach innego programu współfinansowanego ze środków publicznych; refundacja wydatków niezwiązanych z realizowanym projektem; refundacja wydatków nieuzasadnionych (związanych z realizowanym projektem, lecz zbędnych), refundacja wydatków zawyŝonych i takich, które nie zostały faktycznie poniesione, nieuwzględnienie przychodów uzyskiwanych przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem, przedstawianie we wniosku o płatność niekompletnej, nieprawidłowej lub sfałszowanej dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków, niezrealizowanie przez beneficjenta działań przewidzianych w projekcie, wystąpienie nieprawidłowości w ramach innych projektów realizowanych przez beneficjenta w przeszłości. Polska w czołówce... zapobiegania przestępstwom Raport Komisji Europejskiej z lipca 2008 r. stwierdza, Ŝe Polska znajduje się w grupie siedmiu państw, w których istotna część nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych jest wykrywana jeszcze przed wypłatą środków publicznych. Z raportu wynika, Ŝe państwa członkowskie zgłosiły do KE w ubiegłym roku 3832 nieprawidłowości dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Z danych ministerstwa finansów wynika natomiast, Ŝe od dnia akcesji do końca 2007 r. Polska zgłosiła do KE 497 nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Łączna kwota zgłoszonych przypadków wyniosła ponad 49 mln euro i stanowiła 0,55% wartości wniosków o refundację wydatków złoŝonych do KE. Instytucje odpowiedzialne za refundację wydatków zapobiegły nieprawidłowej wypłacie ponad 28

13 mln euro. Najwięcej nieprawidłowości zgłoszonych przez Polskę dotyczyło Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nie ma jeszcze danych za 2008r., poniewaŝ nie doszło jeszcze do etapu płatności dotacji z RPO dla beneficjentów końcowych. Skala nieprawidłowości w wymiarze pienięŝnym w programach regionalnych będzie znana dopiero pod koniec 2009r., kiedy dojdzie do rozliczeń płatności na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Tym niemniej z raportu KE wynika, Ŝe Polska ma skuteczny system informowania o nieprawidłowościach nawet jeszcze przed płatnością dotacji i znajduje się pod tym względem w ścisłej czołówce pośród krajów członkowskich. Joanna Barańska przy wykorzystaniu raportu z projektu Przejrzyste Fundusze Strukturalne monitoring dystrybucji środków unijnych na poziomie regionów i promocja najlepszych praktyk i standardów zrealizowanego w 2008 r. przez Instytut Sobieskiego Czytaj więcej w miesięczniku UE Fundusze Strukturalne, nr 4 kwiecień 2009 r.

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. Podstawy prawne Rozporządzenie 1083/2006 Art.58 ogólne zasady zarządzania i kontroli Art.59 określa instytucje odpowiedzialne za realizację kontroli Art.60

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Pytanie do IP / IP2 W projekcie PO KL zatwierdzono dwa wnioski o płatność, a trzeci jest w trakcie weryfikacji. Kontrola na miejscu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOSCI W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOSCI W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOSCI W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Zadania Instytucji Audytowej 2007-2013

Zadania Instytucji Audytowej 2007-2013 Zadania Instytucji Audytowej 2007-2013 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA W ZAKRESIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁAŃ KONTROLNYCH, WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ICH KONSEKWENCJE

KONTROLA W ZAKRESIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁAŃ KONTROLNYCH, WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ICH KONSEKWENCJE KONTROLA W ZAKRESIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁAŃ KONTROLNYCH, WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ICH KONSEKWENCJE Unia Europejska jak każde państwo czy organizacja

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Procedura informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Procedura informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania prawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej DO8/9013/1/JYB/10 Zatwierdzam... Data Procedura informowania

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni policjanci

Przeszkoleni policjanci Z nieuczciwymi beneficjentami walczą urzędnicy i policja; Komenda Główna Policji opracowuje strategię zwalczania nowego rodzaju przestępstw. Wejście Polski do struktur unijnych zrodziło w naszym kraju

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem nadużyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 18 czerwca 2015 Załącznik I do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ce realizacjr. ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące ce realizacjr. ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące ce realizacjr ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek moŝe zostać uznany za kwalifikowalny, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013 WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 35 42 fax :+48 22 694 51 52 XXIX posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych w instytucjach Ewa Perłakowska (NDAP) Wrocław 2009 Wprowadzenie Literatura - wybór J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE

Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE Iwona Gawrycka Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE Materiały przygotowane na Konferencję IIA Polska Warszawa 18-19 czerwca 2015 r. Nadużycie finansowe a nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/H/9(3)06/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wydział mieści się na X i XI piętrze w budynku B Urzędu przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy

Wydział mieści się na X i XI piętrze w budynku B Urzędu przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy Wydział mieści się na X i XI piętrze w budynku B Urzędu przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy Kierownictwo Wydziału: Dyrektor? Krzysztof Smoczyk pok. 111 e, XI piętro tel. (052) 34-97-400 fax (052) 34-97-402

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sposobie finansowania inwestycji realizowanych w ramach NSS 2007-2013 z wykorzystaniem środków rezerwy celowej budŝetu państwa 1

Zmiany w sposobie finansowania inwestycji realizowanych w ramach NSS 2007-2013 z wykorzystaniem środków rezerwy celowej budŝetu państwa 1 Zmiany w sposobie finansowania inwestycji realizowanych w ramach NSS 2007-2013 z wykorzystaniem środków rezerwy celowej budŝetu państwa 1 Jedną z podstawowych przyczyn przewlekłości procesu realizacji

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Warszawa, 20.12.2012 r. SPIS TREŚCI 1.WSTĘP...2 2. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. ORGANY ODPOWIEDZIALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur wdrażania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów powiatu bialskiego w roku akademickim 2006-2007,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Zalecane kontrole ograniczające ryzyko

Zalecane kontrole ograniczające ryzyko 1. WYBÓR WNIOSKODAWCÓW Kontrole całościowe Panel pomocniczy może dokonać przeglądu pojedynczych decyzji lub próby decyzji podjętych przez panel oceniający. Odpowiednie szkolenia poświęcone etyce i uczciwości,

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Olsztyn, czerwiec 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

mł.asp. Adam Wiącek UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

mł.asp. Adam Wiącek UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO mł.asp. Adam Wiącek Do podstawowych zadań Policji należy m.in.: - wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać.

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE 2014-2020 - jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać. Miejsce: Warszawa Termin: 15-16.09.2016, czwartek (09.00-16.00) piątek (9.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach Katowice, 1 czerwca 2010r.

System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach Katowice, 1 czerwca 2010r. System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Katowice, 1 czerwca 2010r. Wykaz użytych skrótów COCOF Komitet Koordynujący Fundusze UE przy Komisji Europejskiej ETO - Europejski Trybunał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wstępny projekt wersja I (13.04.2007) dokument roboczy Zarząd Województwa Lubuskiego Zielona Góra, kwiecień 2007 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie Dotacje-STOP-Manipulacje "This(event, publication, conference, training session) has been co-funded by theeuropean Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: ACommunity Action Programme

Bardziej szczegółowo

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/005 LOP - 41018-2007 Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie środków. 1. Finansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wydatków:

Przeznaczenie środków. 1. Finansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wydatków: Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budŝetu państwa na rok 2008 (część 83, poz. 8 i 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

I. I N F O R M A C J A O S T A N O W I S K U

I. I N F O R M A C J A O S T A N O W I S K U Zał.I.1.2 Opisy stanowisk pracy zaangaŝowanych w proces weryfikacji dokumentów finansowych i dokonywanie płatności (Stanowisko ds. Programowania i Koordynacji RPOWP (Podinspektor /Inspektor/Główny specjalista))

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo