WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW... 75 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011"

Transkrypt

1 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Z SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO Agnieszka Szwech Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. Henryk Runowski Słowa kluczowe: przemysł mięsny, wyniki finansowe, dotacje z funduszy unijnych Keywords: the meat industry, the financial results, the grants from EU funds S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono wpływ dotacji z działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO) na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, które skorzystały z tego wsparcia. Badaniami objęto 23 przedsiębiorstwa z wschodniej, centralnej i północno-wschodniej Polski (z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego), które podzielono na trzy grupy według kryterium wartości aktywów w roku bazowym Przeprowadzono analizę zysków i strat przedsiębiorstw w dwóch wariantach z dotacją i bez dotacji. Na podstawie badań wykazano, że dotacje z SPO miały zróżnicowany wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Pomoc finansowa część przedsiębiorstw (57%) uchroniła przed ujemnymi wynikami finansowymi lub zmniejszyła rozmiar poniesionych strat. Badania dowiodły również, że wielkość zysków netto pozostałych przedsiębiorstw (43%) pozwoliłaby im na dokonanie inwestycji w zakładanym zakresie bez otrzymania dotacji. WSTĘP Polityka rolna w Polsce w pierwszym okresie po akcesji miała dwa cele: poprawę konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej i rybackiej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [Narodowy 2003, s. 101 i 106]. Narzędziem realizacji tych celów były programy opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Narodowy 2003, s. 68], współfinansowane ze środków krajowych i unijnych. Jednym z takich programów był Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO), głównie wspierający działania w zakresie modernizacji, rozbudowy i poprawy konkurencyjności sektora żywnościowego. Źródłem finansowania tego programu była Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i

2 76 AGNIESZKA SZWECH Gwarancji Rolnej (EFOiGR), która pokryła 66% wydatków oraz budżet krajowy, z którego pochodziło 34% środków. Budżet SPO wyniósł 1,8 bln EUR, z tego 1,2 bln EUR stanowiły środki unijne, a 0,6 bln EUR środki krajowe. W ramach SPO wdrożono 15 działań. Jednym z nich było działanie skierowane do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, którego budżet wyniósł 0,5 bln EUR, co stanowiło ¼ budżetu całego SPO. Realizacja działania odbywała się w latach , a ostateczne jego rozliczenie nastąpiło w 2009 roku. Działanie to było kontynuacją wsparcia przetwórstwa produktów rolnych w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD. Obecnie pomoc dla przetwórstwa udzielana jest w ramach jednego z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW), a mianowicie działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Pomoc dla przetwórstwa w ramach SPO polegała na refundacji wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw poniesionych na budowę lub modernizację zakładów produkcyjnych oraz infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi (Dz.U , załącznik nr 1, s. 58). Pomoc ta wynosiła do 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 20 mln zł na 1 podmiot i była wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zrealizowaniu inwestycji i opłaceniu wydatków. Dążono do tego, by w wyniku inwestycji następowała poprawa warunków sanitarnych produkcji, jej unowocześnienie i ukierunkowanie rynkowe, ulepszenie logistyki, poprawa jakości produktów, zwiększenie wartości dodanej w przedsiębiorstwach. Wsparciem objęto m.in. przedsiębiorstwa z branży mięsnej, mleczarskiej, owocowo-warzywnej, zbożowej, handlu hurtowego produktami rolnymi. Podstawą wsparcia był zdiagnozowany niedobór kapitału inwestycyjnego, niezbędnego do zakończenia w zakładach działań dostosowawczych, oraz podjęcia inwestycji w zakresie wzrostu konkurencyjności na Jednolitym Rynku (Dz.U , załącznik nr 1, s. 28). Przyjęto zatem hipotezę, że przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie samodzielnie przeprowadzić inwestycji w zakresie objętym wsparciem SPO. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu dotacji z działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych SPO na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Realizacja powyższego celu nastąpiła poprzez analizę zysków i strat przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia. Badania przeprowadzono dla dwóch wariantów inwestowania z dotacją i bez dotacji. METODYKA BADAŃ Badaniami, które przeprowadzono w 2010 roku, objęto 23 przedsiębiorstwa z sześciu województw północno-wschodniej, wschodniej i centralnej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego. Wstępnej analizie poddano również przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, jednak żadne nie spełniło kryteriów doboru obiektów. Do badań zakwalifikowano które: prowadziły działalność jako spółki prawa handlowego w zakresie przetwórstwa mięsa czerwonego lub białego; w latach zrealizowały przynajmniej jedną inwestycję w środki trwałe współfinansowaną ze środków SPO w ramach działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych ; opublikowały lub udostępniły sprawozdania finansowe za lata

3 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW W okresie w całym kraju pomoc w ramach analizowanego działania otrzymało 727 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, zaś na obszarze 6 województw objętych badaniami pomoc otrzymało 319 beneficjentów. W tej grupie znalazło się tylko 35 przedsiębiorstw spełniających kryterium 1. i 2., jednak odrzucono jedno przedsiębiorstwo, które w roku 2008 ogłosiło upadłość. Z pozostałych 34 podmiotów wybrano te spółki, dla których uzyskano kompletne dane finansowe za lata Przedsiębiorstwa podzielono na 3 grupy, przyjmując jako kryterium podziału wartość aktywów w roku bazowym (2004). W I grupie, obejmującej przedsiębiorstwa o wartości majątku do 30 mln zł, znalazło się 9 podmiotów, w II grupie, gdzie wartość aktywów wynosiła od 30 do 90 mln zł 8 przedsiębiorstw, a w III grupie o wartości aktywów powyżej 90 mln zł 6 przedsiębiorstw. WYNIKI BADAŃ Wartość aktywów i wyposażenie przedsiębiorstw w środki trwałe w każdej grupie badawczej w roku bazowym (2004) oraz kolejnych latach badań przedstawiono w tabeli 1. We wszystkich grupach przedsiębiorstw zaobserwowano zwiększenie średniej wartości majątku przypadającej na jedno przedsiębiorstwo w grupie. Stałemu wzrostowi majątku towarzyszyły zróżnicowane w poszczególnych grupach zmiany w wyposażeniu przedsiębiorstw w środki trwałe. W najmniejszych przedsiębiorstwach (grupa I) zaobserwowano, że zwiększenie majątku wiązało się ze zmniejszeniem w nim udziału środków trwałych. Odwrotna tendencja wystąpiła w największych przedsiębiorstwach (grupa III), bowiem zwiększeniu wartości aktywów w tej grupie przedsiębiorstw w kolejnych latach towarzyszył większy od początkowego udział aktywach. W przedsiębiorstwach o wartości aktywów od 30 do 90 mln zł udział środków trwałych w majątku nie zmieniał się w badanym okresie i oscylował wokół 53%. Umiejętność szybkiego wykorzystania nabytych środków trwałych przy jednoczesnym zwiększeniu wartości majątku obrotowego pozwoliłaby przedsiębiorstwom na zwiększenie elastyczności wobec zmian koniunktury gospodarczej i związanych z nią ryzyk działalności operacyjnej, a także dostarczyłaby obrotowych składników majątku, bezpośrednio przyczyniających się do generowania przychodów [Błoch 1992, s.37, Sierpińska, Jachna 2004, s. 71]. Umiejętność tę wykazały jedynie najmniejsze przedsiębiorstwa. Wartość inwestycji zrealizowanych w ramach SPO oraz wysokość otrzymanych dotacji były ściśle związane z wielkością przedsiębiorstw, co przedstawiono w tabeli 2. W I grupie przedsiębiorstw wartość inwestycji przypadająca na jedno przedsiębiorstwo wahała się w analizowanym okresie średnio od 0,9 do 3,3 mln zł. Łączna suma nakładów inwestycyjnych w ramach SPO w tych przedsiębiorstwach wyniosła 15,4 mln zł. Wartość dotacji wypłaconej beneficjentom wyniosła łącznie 6,5 mln zł i nie przekroczyła 1 mln zł średnio na 1 przedsiębiorstwo. Zdecydowanie większe rozmiary inwestycji poczynione zostały w przedsiębiorstwach o wartości początkowej aktywów od 30 do 90 mln zł. W tej grupie wartość inwestycji w ramach SPO wyniosła łącznie 74,3 mln zł, zaś na jedno przedsiębiorstwo przypadło średnio 9,3 mln zł inwestycji, a w poszczególnych latach wartość ta wyniosła od 2,4 do 7,4 mln zł na 1 przedsiębiorstwo w danym roku, przy czym połowa przedsiębiorstw w tej grupie dokonała kilku inwestycji (w dwóch lub trzech kolejnych latach). Większa jest również wartość otrzymanych dotacji: łącznie 35,3 mln zł, na 1 przedsiębiorstwo przypa-

4 78 AGNIESZKA SZWECH Tabela 1. Wartość i struktura aktywów trwałych badanych przedsiębiorstw według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Grupa przedsiębiorstw I Miernik/ wskaźnik średnia wartość aktywów rozpiętość aktywów średni udział aktywach Jednostka miary Wielkości w roku mln zł mln zł % rozpiętość udziału % aktywach II średnia wartość mln zł aktywów rozpiętość aktywów mln zł średni udział % aktywach rozpiętość udziału % aktywach III średnia wartość mln zł aktywów rozpiętość aktywów mln zł średni udział % aktywach rozpiętość udziału % aktywach Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata dło średnio 4,4 mln zł. Należy zwrócić uwagę na skuteczność ubiegania się o wsparcie. Przedsiębiorstwa z tej grupy uzyskały najwyższy procentowy poziom dofinansowania inwestycji średnio 48% na 1 przedsiębiorstwo, poziom ten w najmniejszych przedsiębiorstwach wyniósł średnio 42%, a w największych przedsiębiorstwach 40% (maksymalny określony w SPO poziom wsparcia wynosił 50%). Najwyższe nakłady inwestycyjne poniosły przedsiębiorstwa o największej wartości aktywów. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez 6 spółek analizowanych w tej grupie wyniosła 121,4 mln zł, co oznacza, że średnio na 1 przedsiębiorstwo przypadała inwestycja o wartości ponad 20 mln zł. Wartość dotacji wypłaconych ze środków publicznych tym przedsiębiorstwom wyniosła 48 mln zł, średnio na jedno przedsiębiorstwo przypadła kwota 8 mln zł.

5 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW Grupa przedsiębiorstw Tabela 2. Wartość netto inwestycji zrealizowanych w ramach SPO oraz wartość dotacji w przedsiębiorstwach według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Miernik/wskaźnik Jednostka miary Wielkości w roku razem I wartość inwestycji mln zł 2,2 6,2 3,7 3,3 15,4 wartość dotacji mln zł 0,1 3,1 2,4 0,9 6,5 liczba przedsiębiorstw szt inwestujących średnia wartość mln zł 1,1 1,0 0,9 3,3 1,7 inwestycji na przedsiębiorstwo średnia wartość dotacji mln zł 0,1 0,5 0,6 0,9 0,7 na przedsiębiorstwo II wartość inwestycji mln zł 2,4 36,9 19,5 15,5 74,3 wartość dotacji mln zł 7,2 19,9 8,2 35,3 liczba przedsiębiorstw szt inwestujących średnia wartość mln zł 2,4 7,4 4,9 3,9 9,3 inwestycji na przedsiębiorstwo średnia wartość dotacji mln zł 1,4 5,0 2,1 4,4 na przedsiębiorstwo III wartość inwestycji mln zł 5,3 58,5 25,0 32,7 121,4 wartość dotacji mln zł 0,7 18,9 14,3 14,2 48,0 liczba przedsiębiorstw szt inwestujących średnia wartość mln zł 5,3 19,5 6,2 10,9 20,2 inwestycji na przedsiębiorstwo średnia wartość dotacji mln zł 0,7 6,3 3,6 4,7 8,0 na przedsiębiorstwo Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

6 80 AGNIESZKA SZWECH Tabela 3. Wynik finansowy badanych przedsiębiorstw korzystających z dotacji SPO według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Grupa przedsiębiorstw I II III Kategoria zysku Wartość sumy zysków netto w roku [mln zł] razem z dotacją 7,1 7,4 21,7-3,3 32,9 bez dotacji 7,0 4,4 19,4-4,2 26,5 z dotacją -5,2-1,5 18,5 23,9 35,6 bez dotacji -5,2-8,7-1,4 15,7 0,3 z dotacją 64,1 69,7 91,3 37,5 262,7 bez dotacji 63,4 50,8 77,0 23,4 214,6 Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata oraz danych ARiMR. Wysokość otrzymanych dotacji wpłynęła na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W tabeli 3. przedstawiono syntetyczne zestawienie wysokości zysków netto z dotacją i bez dotacji, zsumowane w każdej grupie badanych przedsiębiorstw. W grupie dziewięciu najmniejszych przedsiębiorstw dotacja otrzymana z SPO w latach nieznacznie zwiększyła sumę zysków wypracowanych przez natomiast w 2008 roku zmniejszyła rozmiar strat (tab. 3.). W 2005 roku tylko dwa przedsiębiorstwa w grupie przeprowadziły inwestycje, natomiast dotację otrzymało jedno z nich. Wysokość tej dotacji nie miała znaczącego wpływu na zmianę sumy zysków wypracowanych przez grupę analizowanych przedsiębiorstw. Natomiast w kolejnych latach ( ) brak wypłaty dotacji zwiększyłby liczbę przedsiębiorstw z ujemnym wynikiem finansowym (tab. 4.). Konieczność pozyskania tej części kapitału ze źródeł komercyjnych doprowadziłaby do straty w każdym analizowanym roku jedno przedsiębiorstwo (11% badanych przedsiębiorstw), zwiększając tym samym liczbę przedsiębiorstw ze stratami do dwóch (22% badanych przedsiębiorstw) w latach 2006 i 2007 oraz czterech (44% badanych przedsiębiorstw) w 2008 roku. Zdecydowanie wyraźniejszy wpływ dotacji na wyniki finansowe przedsiębiorstw zaobserwowano w II grupie przedsiębiorstw, w której dotacje z SPO były wypłacone w latach W roku 2006 dotacje pozwoliły na zmniejszenie rozmiaru strat całej grupy przedsiębiorstw z -8,7 do -1,5 mln zł, w 2007 roku na zmianę ujemnych wyników finansowych (-1,4 mln zł) na dodatnie (18,5 mln zł), a w 2008 roku na zwiększenie sumy zysków z 15,7 do 23,9 mln zł (tab. 3.). W tej grupie liczba przedsiębiorstw, które dzięki dotacjom z SPO uniknęła strat w kolejnych latach wyniosła: dwa, czyli 25% ogółu przedsiębiorstw w 2006 roku, trzy (38%) w 2007 roku i jedno (13%) w 2008 roku (tab. 4.). W przypadku braku dotacji z SPO liczba przedsiębiorstw ze stratami zwiększyłaby się do czterech (50%) w 2006 roku, trzech (38%) w 2007 roku i dwóch (25%) w 2008 roku. Bez dotacji łączna suma zysków netto wypracowanych przez grupę w latach wyniosłaby 0,3 mln zł (bez obciążenia kosztami pozyskania brakującego kapitału) zamiast 35,6 mln zł. Najtrudniej zaobserwować wpływ dotacji na wyniki finansowe największych przedsiębiorstw (grupa III). W kolejnych latach suma zysków netto bez dotacji byłaby niższa od

7 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW Tabela 4. Liczba przedsiębiorstw, w których dotacja z SPO miała wpływ na zmianę straty netto w zysk netto według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Grupa przedsiębiorstw I II III Wyszczególnienie według wyniku finansowego netto które nie poniosły straty które poniosły stratę które nie poniosły straty które poniosły stratę które nie poniosły straty które poniosły stratę Wyszczególnienie według wpływu dotacji na wynik finansowy netto Liczba przedsiębiorstw w roku tych rzeczywiście osiągniętych o 1% w 2005 roku, 27% w 2006 roku, 25% w 2007 roku, 38% w 2008 roku, jednak nie osiągnęłaby wartości ujemnych. Jednakże z dokładnej analizy każdej spółki w grupie wynika, że brak dofinansowania z SPO i konieczność pozyskania brakującego kapitału doprowadziłby do strat dodatkowo jedno przedsiębiorstwo, czyli 17% ogółu przedsiębiorstw grupy, w 2007 roku i dwa przedsiębiorstwa (33%) w 2008 roku (tab. 4.). Tym samym liczba przedsiębiorstw ze stratami wyniosłaby w 2005 roku dwa (33%), żadnego w 2006 roku, jedno (co stanowi 17% liczby przedsiębiorstw grupy) w 2007 roku oraz trzy (50%) w 2008 roku z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji * przyjęto wysokość odsetek od kredytu na poziomie 10%, odsetki obliczone od rat malejących przez 5 lat. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata , danych ARiMR oraz analizy własnej kosztów pozyskania kapitału.

8 82 AGNIESZKA SZWECH PODSUMOWANIE W badanych grupach przedsiębiorstw przemysłu mięsnego zaobserwowano zróżnicowany wpływ dotacji z SPO na wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa o najniższej wartości aktywów (grupa I) dokonały najmniejszych inwestycji, a wysokość otrzymanych dotacji uchroniła przed stratami tylko jedno przedsiębiorstwo rocznie. Część przedsiębiorstw poniosła straty pomimo otrzymania dotacji (1-3 przedsiębiorstwa w kolejnych latach). W tej grupie pięć spośród dziewięciu badanych przedsiębiorstw wykazałoby dodatnie wyniki finansowe, nawet gdyby nie zostały dofinansowane z dotacji. Można zatem stwierdzić, że przedsiębiorstwa te dysponowały wystarczającą ilością kapitału inwestycyjnego i byłyby w stanie przeprowadzić inwestycję bez wsparcia z SPO. Ponadto, pomimo że sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw niewątpliwie pogorszyłaby się, gdyby nie otrzymały one wsparcia publicznego, to dodatnie wyniki finansowe zapewniłyby spełnienie kryterium dotyczącego prowadzenia rentownej działalności po realizacji inwestycji. Pozostałe podmioty w grupie (cztery przedsiębiorstwa) nie byłyby w stanie przeprowadzić inwestycji samodzielnie, a wysokość osiągniętych strat nie pozwoliłaby na prowadzenie rentownej działalności w sektorze. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do II grupy dokonały inwestycji na większą skalę w porównaniu do przedsiębiorstw I grupy. Wysokość otrzymanych dotacji ustrzegła przed stratami aż pięć z ośmiu przedsiębiorstw (63%) w kolejnych latach, w tym jedno przedsiębiorstwo 2 razy. Tylko 3 przedsiębiorstwa w grupie (38%) nie poniosłyby straty w żadnym analizowanym roku w przypadku, gdyby dotacja nie została im wypłacona te podmioty byłyby w stanie zrealizować inwestycje bez wsparcia SPO i prowadzić rentowną działalność w sektorze po zakończeniu inwestycji. Największe przedsiębiorstwa (grupa III) zrealizowały inwestycje o największej wartości. Łaczna kwota otrzymanych dotacji była w tej grupie przedsiębiorstw niemal dwa razy większa niż w grupie średnich przedsiębiorstw i aż 11 razy większa niż w grupie najmniejszych przedsiębiorstw. Pomoc publiczna uchroniła przed stratą jedną spółkę (17% ogółu przedsiębiorstw w grupie) w 2007 roku i dwie spółki (33% ogółu przedsiębiorstw w grupie) w 2008 roku. W analizowanym okresie tylko trzy spółki nie poniosły strat. Gdyby nie otrzymały one wsparcia publicznego, tylko dwie z nich odnotowałyby dodatnie wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa te byłyby w stanie zrealizować inwestycje bez wsparcia publicznego, nie powodując tym samym zagrożenia wygenerowania straty netto. W całej grupie 23 badanych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego 10 spółek (43%) osiągnęłoby dodatnie wyniki finansowe, gdyby nie otrzymało dotacji ze środków publicznych. Pozostałe przedsiębiorstwa (57%) odnotowałyby straty, przy tym część z nich osiągnęło stratę pomimo otrzymania dotacji. Wyniki badań wskazują, że wsparciu ze środków publicznych niemal w równym stopniu podlegały te które nie byłyby w stanie samodzielnie zrealizować inwestycji, oraz te, którym kondycja finansowa pozwoliłaby na realizację projektów bez dotacji. Do rozważenia pozostaje zatem kwestia większego ukierunkowania pomocy publicznej na te które bez dotacji nie byłyby w stanie zrealizować inwestycji podnoszących ich konkurencyjność na Jednolitym Rynku.

9 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW LITERATURA Błoch H. 1992: Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa. Narodowy Plan Rozwoju dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (Dz. U , załącznik nr 1). Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U ze zm.). Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (Dz.U ze zm., załącznik nr 1). Wilkin J. 2002: Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo nr 2, s Agnieszka Szwech EFFECTS OF THE EU FINANCIAL SUPPORT UNDER THE SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME RESTRUCTURING AND MODERNISATION OF THE FOOD SECTOR AND RURAL DEVELOPMENT (SOP), ACTIVITY IMPROVEMENT OF PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON FINANCIAL RESULTS OF THE MEAT INDUSTRY Summary The paper aims to analyze the effects of financial support co-financed by the EU under the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development (SOP), activity Improvement of processing and marketing of agricultural products. The paper investigates the financial results obtained by the companies from meat industry, which benefited from this assistance. The study included 23 companies from eastern, central and north-eastern Poland (the provinces of Warmia and Mazury, Podlaskie, Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie and Lodz), that were divided into three groups according to the value of assets in the base year The analysis on profits and losses in two scenarios with and without support were conducted. The paper argues thatthe SPO had varying effects on the financial performance of companies. Financial aid for majority of companies (57%) spared from the negative financial results or helped in reduction ofthe losses. Studies have shown that the net profits of remaining 43% of companies would allow them to invest also without receiving the support. Adres do korespondencji: mgr Agnieszka Szwech Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska Warszawa

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym. Financial support of investments in the Polish agri-food industry

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym. Financial support of investments in the Polish agri-food industry Wiesława Cieślewicz 1 Katedra Ekonomii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym Financial support of investments

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007 2011

Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007 2011 Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji... 77 dr inż. Dariusz Kusz Politechnika Rzeszowska Katedra Ekonomii Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 MIROSŁAW WASILEWSKI AGNIESZKA GAŁECKA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA A PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odnowa i rozwój wsi I PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców. w konkursach w ramach programu Erasmus+

Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców. w konkursach w ramach programu Erasmus+ Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców - organizacji niepublicznych aplikujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+ 20 stycznia 2015 r. 1. Wytyczne 1 Komisji

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich

Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich Łukasz Satoła 1 Katedra Agrobiznesu Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie a rentowność branży niskiego hazardu

Opodatkowanie a rentowność branży niskiego hazardu Ireneusz Grzegorz Skłodowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Opodatkowanie a rentowność branży niskiego hazardu Wstęp Rynek gier urządzanych

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Efekty modernizacyjne 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Efekty modernizacyjne 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej KONSPEKT REFERATU Mgr Łukasz Zima Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Efekty modernizacyjne 10-lecia członkostwa Polski

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Wojciech Kozłowski * Udział środków unijnych w kształtowaniu struktury finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego Wstęp Unia Europejska identyfikuje niedostateczny

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA REALIZACJA PROGRAMU SAPARD Warszawa, styczeń 2006 Opracowano w Departamencie Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR Specjalny Akcesyjny Program na rzecz

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo