WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW... 75 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011"

Transkrypt

1 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 98, z. 1, 2011 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Z SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO Agnieszka Szwech Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. Henryk Runowski Słowa kluczowe: przemysł mięsny, wyniki finansowe, dotacje z funduszy unijnych Keywords: the meat industry, the financial results, the grants from EU funds S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono wpływ dotacji z działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO) na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, które skorzystały z tego wsparcia. Badaniami objęto 23 przedsiębiorstwa z wschodniej, centralnej i północno-wschodniej Polski (z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego), które podzielono na trzy grupy według kryterium wartości aktywów w roku bazowym Przeprowadzono analizę zysków i strat przedsiębiorstw w dwóch wariantach z dotacją i bez dotacji. Na podstawie badań wykazano, że dotacje z SPO miały zróżnicowany wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Pomoc finansowa część przedsiębiorstw (57%) uchroniła przed ujemnymi wynikami finansowymi lub zmniejszyła rozmiar poniesionych strat. Badania dowiodły również, że wielkość zysków netto pozostałych przedsiębiorstw (43%) pozwoliłaby im na dokonanie inwestycji w zakładanym zakresie bez otrzymania dotacji. WSTĘP Polityka rolna w Polsce w pierwszym okresie po akcesji miała dwa cele: poprawę konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej i rybackiej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [Narodowy 2003, s. 101 i 106]. Narzędziem realizacji tych celów były programy opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Narodowy 2003, s. 68], współfinansowane ze środków krajowych i unijnych. Jednym z takich programów był Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO), głównie wspierający działania w zakresie modernizacji, rozbudowy i poprawy konkurencyjności sektora żywnościowego. Źródłem finansowania tego programu była Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i

2 76 AGNIESZKA SZWECH Gwarancji Rolnej (EFOiGR), która pokryła 66% wydatków oraz budżet krajowy, z którego pochodziło 34% środków. Budżet SPO wyniósł 1,8 bln EUR, z tego 1,2 bln EUR stanowiły środki unijne, a 0,6 bln EUR środki krajowe. W ramach SPO wdrożono 15 działań. Jednym z nich było działanie skierowane do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, którego budżet wyniósł 0,5 bln EUR, co stanowiło ¼ budżetu całego SPO. Realizacja działania odbywała się w latach , a ostateczne jego rozliczenie nastąpiło w 2009 roku. Działanie to było kontynuacją wsparcia przetwórstwa produktów rolnych w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD. Obecnie pomoc dla przetwórstwa udzielana jest w ramach jednego z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW), a mianowicie działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Pomoc dla przetwórstwa w ramach SPO polegała na refundacji wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw poniesionych na budowę lub modernizację zakładów produkcyjnych oraz infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi (Dz.U , załącznik nr 1, s. 58). Pomoc ta wynosiła do 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 20 mln zł na 1 podmiot i była wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zrealizowaniu inwestycji i opłaceniu wydatków. Dążono do tego, by w wyniku inwestycji następowała poprawa warunków sanitarnych produkcji, jej unowocześnienie i ukierunkowanie rynkowe, ulepszenie logistyki, poprawa jakości produktów, zwiększenie wartości dodanej w przedsiębiorstwach. Wsparciem objęto m.in. przedsiębiorstwa z branży mięsnej, mleczarskiej, owocowo-warzywnej, zbożowej, handlu hurtowego produktami rolnymi. Podstawą wsparcia był zdiagnozowany niedobór kapitału inwestycyjnego, niezbędnego do zakończenia w zakładach działań dostosowawczych, oraz podjęcia inwestycji w zakresie wzrostu konkurencyjności na Jednolitym Rynku (Dz.U , załącznik nr 1, s. 28). Przyjęto zatem hipotezę, że przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie samodzielnie przeprowadzić inwestycji w zakresie objętym wsparciem SPO. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu dotacji z działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych SPO na wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Realizacja powyższego celu nastąpiła poprzez analizę zysków i strat przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia. Badania przeprowadzono dla dwóch wariantów inwestowania z dotacją i bez dotacji. METODYKA BADAŃ Badaniami, które przeprowadzono w 2010 roku, objęto 23 przedsiębiorstwa z sześciu województw północno-wschodniej, wschodniej i centralnej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego. Wstępnej analizie poddano również przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, jednak żadne nie spełniło kryteriów doboru obiektów. Do badań zakwalifikowano które: prowadziły działalność jako spółki prawa handlowego w zakresie przetwórstwa mięsa czerwonego lub białego; w latach zrealizowały przynajmniej jedną inwestycję w środki trwałe współfinansowaną ze środków SPO w ramach działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych ; opublikowały lub udostępniły sprawozdania finansowe za lata

3 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW W okresie w całym kraju pomoc w ramach analizowanego działania otrzymało 727 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, zaś na obszarze 6 województw objętych badaniami pomoc otrzymało 319 beneficjentów. W tej grupie znalazło się tylko 35 przedsiębiorstw spełniających kryterium 1. i 2., jednak odrzucono jedno przedsiębiorstwo, które w roku 2008 ogłosiło upadłość. Z pozostałych 34 podmiotów wybrano te spółki, dla których uzyskano kompletne dane finansowe za lata Przedsiębiorstwa podzielono na 3 grupy, przyjmując jako kryterium podziału wartość aktywów w roku bazowym (2004). W I grupie, obejmującej przedsiębiorstwa o wartości majątku do 30 mln zł, znalazło się 9 podmiotów, w II grupie, gdzie wartość aktywów wynosiła od 30 do 90 mln zł 8 przedsiębiorstw, a w III grupie o wartości aktywów powyżej 90 mln zł 6 przedsiębiorstw. WYNIKI BADAŃ Wartość aktywów i wyposażenie przedsiębiorstw w środki trwałe w każdej grupie badawczej w roku bazowym (2004) oraz kolejnych latach badań przedstawiono w tabeli 1. We wszystkich grupach przedsiębiorstw zaobserwowano zwiększenie średniej wartości majątku przypadającej na jedno przedsiębiorstwo w grupie. Stałemu wzrostowi majątku towarzyszyły zróżnicowane w poszczególnych grupach zmiany w wyposażeniu przedsiębiorstw w środki trwałe. W najmniejszych przedsiębiorstwach (grupa I) zaobserwowano, że zwiększenie majątku wiązało się ze zmniejszeniem w nim udziału środków trwałych. Odwrotna tendencja wystąpiła w największych przedsiębiorstwach (grupa III), bowiem zwiększeniu wartości aktywów w tej grupie przedsiębiorstw w kolejnych latach towarzyszył większy od początkowego udział aktywach. W przedsiębiorstwach o wartości aktywów od 30 do 90 mln zł udział środków trwałych w majątku nie zmieniał się w badanym okresie i oscylował wokół 53%. Umiejętność szybkiego wykorzystania nabytych środków trwałych przy jednoczesnym zwiększeniu wartości majątku obrotowego pozwoliłaby przedsiębiorstwom na zwiększenie elastyczności wobec zmian koniunktury gospodarczej i związanych z nią ryzyk działalności operacyjnej, a także dostarczyłaby obrotowych składników majątku, bezpośrednio przyczyniających się do generowania przychodów [Błoch 1992, s.37, Sierpińska, Jachna 2004, s. 71]. Umiejętność tę wykazały jedynie najmniejsze przedsiębiorstwa. Wartość inwestycji zrealizowanych w ramach SPO oraz wysokość otrzymanych dotacji były ściśle związane z wielkością przedsiębiorstw, co przedstawiono w tabeli 2. W I grupie przedsiębiorstw wartość inwestycji przypadająca na jedno przedsiębiorstwo wahała się w analizowanym okresie średnio od 0,9 do 3,3 mln zł. Łączna suma nakładów inwestycyjnych w ramach SPO w tych przedsiębiorstwach wyniosła 15,4 mln zł. Wartość dotacji wypłaconej beneficjentom wyniosła łącznie 6,5 mln zł i nie przekroczyła 1 mln zł średnio na 1 przedsiębiorstwo. Zdecydowanie większe rozmiary inwestycji poczynione zostały w przedsiębiorstwach o wartości początkowej aktywów od 30 do 90 mln zł. W tej grupie wartość inwestycji w ramach SPO wyniosła łącznie 74,3 mln zł, zaś na jedno przedsiębiorstwo przypadło średnio 9,3 mln zł inwestycji, a w poszczególnych latach wartość ta wyniosła od 2,4 do 7,4 mln zł na 1 przedsiębiorstwo w danym roku, przy czym połowa przedsiębiorstw w tej grupie dokonała kilku inwestycji (w dwóch lub trzech kolejnych latach). Większa jest również wartość otrzymanych dotacji: łącznie 35,3 mln zł, na 1 przedsiębiorstwo przypa-

4 78 AGNIESZKA SZWECH Tabela 1. Wartość i struktura aktywów trwałych badanych przedsiębiorstw według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Grupa przedsiębiorstw I Miernik/ wskaźnik średnia wartość aktywów rozpiętość aktywów średni udział aktywach Jednostka miary Wielkości w roku mln zł mln zł % rozpiętość udziału % aktywach II średnia wartość mln zł aktywów rozpiętość aktywów mln zł średni udział % aktywach rozpiętość udziału % aktywach III średnia wartość mln zł aktywów rozpiętość aktywów mln zł średni udział % aktywach rozpiętość udziału % aktywach Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata dło średnio 4,4 mln zł. Należy zwrócić uwagę na skuteczność ubiegania się o wsparcie. Przedsiębiorstwa z tej grupy uzyskały najwyższy procentowy poziom dofinansowania inwestycji średnio 48% na 1 przedsiębiorstwo, poziom ten w najmniejszych przedsiębiorstwach wyniósł średnio 42%, a w największych przedsiębiorstwach 40% (maksymalny określony w SPO poziom wsparcia wynosił 50%). Najwyższe nakłady inwestycyjne poniosły przedsiębiorstwa o największej wartości aktywów. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez 6 spółek analizowanych w tej grupie wyniosła 121,4 mln zł, co oznacza, że średnio na 1 przedsiębiorstwo przypadała inwestycja o wartości ponad 20 mln zł. Wartość dotacji wypłaconych ze środków publicznych tym przedsiębiorstwom wyniosła 48 mln zł, średnio na jedno przedsiębiorstwo przypadła kwota 8 mln zł.

5 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW Grupa przedsiębiorstw Tabela 2. Wartość netto inwestycji zrealizowanych w ramach SPO oraz wartość dotacji w przedsiębiorstwach według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Miernik/wskaźnik Jednostka miary Wielkości w roku razem I wartość inwestycji mln zł 2,2 6,2 3,7 3,3 15,4 wartość dotacji mln zł 0,1 3,1 2,4 0,9 6,5 liczba przedsiębiorstw szt inwestujących średnia wartość mln zł 1,1 1,0 0,9 3,3 1,7 inwestycji na przedsiębiorstwo średnia wartość dotacji mln zł 0,1 0,5 0,6 0,9 0,7 na przedsiębiorstwo II wartość inwestycji mln zł 2,4 36,9 19,5 15,5 74,3 wartość dotacji mln zł 7,2 19,9 8,2 35,3 liczba przedsiębiorstw szt inwestujących średnia wartość mln zł 2,4 7,4 4,9 3,9 9,3 inwestycji na przedsiębiorstwo średnia wartość dotacji mln zł 1,4 5,0 2,1 4,4 na przedsiębiorstwo III wartość inwestycji mln zł 5,3 58,5 25,0 32,7 121,4 wartość dotacji mln zł 0,7 18,9 14,3 14,2 48,0 liczba przedsiębiorstw szt inwestujących średnia wartość mln zł 5,3 19,5 6,2 10,9 20,2 inwestycji na przedsiębiorstwo średnia wartość dotacji mln zł 0,7 6,3 3,6 4,7 8,0 na przedsiębiorstwo Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.

6 80 AGNIESZKA SZWECH Tabela 3. Wynik finansowy badanych przedsiębiorstw korzystających z dotacji SPO według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Grupa przedsiębiorstw I II III Kategoria zysku Wartość sumy zysków netto w roku [mln zł] razem z dotacją 7,1 7,4 21,7-3,3 32,9 bez dotacji 7,0 4,4 19,4-4,2 26,5 z dotacją -5,2-1,5 18,5 23,9 35,6 bez dotacji -5,2-8,7-1,4 15,7 0,3 z dotacją 64,1 69,7 91,3 37,5 262,7 bez dotacji 63,4 50,8 77,0 23,4 214,6 Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata oraz danych ARiMR. Wysokość otrzymanych dotacji wpłynęła na wyniki finansowe przedsiębiorstw. W tabeli 3. przedstawiono syntetyczne zestawienie wysokości zysków netto z dotacją i bez dotacji, zsumowane w każdej grupie badanych przedsiębiorstw. W grupie dziewięciu najmniejszych przedsiębiorstw dotacja otrzymana z SPO w latach nieznacznie zwiększyła sumę zysków wypracowanych przez natomiast w 2008 roku zmniejszyła rozmiar strat (tab. 3.). W 2005 roku tylko dwa przedsiębiorstwa w grupie przeprowadziły inwestycje, natomiast dotację otrzymało jedno z nich. Wysokość tej dotacji nie miała znaczącego wpływu na zmianę sumy zysków wypracowanych przez grupę analizowanych przedsiębiorstw. Natomiast w kolejnych latach ( ) brak wypłaty dotacji zwiększyłby liczbę przedsiębiorstw z ujemnym wynikiem finansowym (tab. 4.). Konieczność pozyskania tej części kapitału ze źródeł komercyjnych doprowadziłaby do straty w każdym analizowanym roku jedno przedsiębiorstwo (11% badanych przedsiębiorstw), zwiększając tym samym liczbę przedsiębiorstw ze stratami do dwóch (22% badanych przedsiębiorstw) w latach 2006 i 2007 oraz czterech (44% badanych przedsiębiorstw) w 2008 roku. Zdecydowanie wyraźniejszy wpływ dotacji na wyniki finansowe przedsiębiorstw zaobserwowano w II grupie przedsiębiorstw, w której dotacje z SPO były wypłacone w latach W roku 2006 dotacje pozwoliły na zmniejszenie rozmiaru strat całej grupy przedsiębiorstw z -8,7 do -1,5 mln zł, w 2007 roku na zmianę ujemnych wyników finansowych (-1,4 mln zł) na dodatnie (18,5 mln zł), a w 2008 roku na zwiększenie sumy zysków z 15,7 do 23,9 mln zł (tab. 3.). W tej grupie liczba przedsiębiorstw, które dzięki dotacjom z SPO uniknęła strat w kolejnych latach wyniosła: dwa, czyli 25% ogółu przedsiębiorstw w 2006 roku, trzy (38%) w 2007 roku i jedno (13%) w 2008 roku (tab. 4.). W przypadku braku dotacji z SPO liczba przedsiębiorstw ze stratami zwiększyłaby się do czterech (50%) w 2006 roku, trzech (38%) w 2007 roku i dwóch (25%) w 2008 roku. Bez dotacji łączna suma zysków netto wypracowanych przez grupę w latach wyniosłaby 0,3 mln zł (bez obciążenia kosztami pozyskania brakującego kapitału) zamiast 35,6 mln zł. Najtrudniej zaobserwować wpływ dotacji na wyniki finansowe największych przedsiębiorstw (grupa III). W kolejnych latach suma zysków netto bez dotacji byłaby niższa od

7 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW Tabela 4. Liczba przedsiębiorstw, w których dotacja z SPO miała wpływ na zmianę straty netto w zysk netto według wartości aktywów w roku bazowym (2004) Grupa przedsiębiorstw I II III Wyszczególnienie według wyniku finansowego netto które nie poniosły straty które poniosły stratę które nie poniosły straty które poniosły stratę które nie poniosły straty które poniosły stratę Wyszczególnienie według wpływu dotacji na wynik finansowy netto Liczba przedsiębiorstw w roku tych rzeczywiście osiągniętych o 1% w 2005 roku, 27% w 2006 roku, 25% w 2007 roku, 38% w 2008 roku, jednak nie osiągnęłaby wartości ujemnych. Jednakże z dokładnej analizy każdej spółki w grupie wynika, że brak dofinansowania z SPO i konieczność pozyskania brakującego kapitału doprowadziłby do strat dodatkowo jedno przedsiębiorstwo, czyli 17% ogółu przedsiębiorstw grupy, w 2007 roku i dwa przedsiębiorstwa (33%) w 2008 roku (tab. 4.). Tym samym liczba przedsiębiorstw ze stratami wyniosłaby w 2005 roku dwa (33%), żadnego w 2006 roku, jedno (co stanowi 17% liczby przedsiębiorstw grupy) w 2007 roku oraz trzy (50%) w 2008 roku z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji z dotacją bez dotacji * przyjęto wysokość odsetek od kredytu na poziomie 10%, odsetki obliczone od rat malejących przez 5 lat. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata , danych ARiMR oraz analizy własnej kosztów pozyskania kapitału.

8 82 AGNIESZKA SZWECH PODSUMOWANIE W badanych grupach przedsiębiorstw przemysłu mięsnego zaobserwowano zróżnicowany wpływ dotacji z SPO na wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa o najniższej wartości aktywów (grupa I) dokonały najmniejszych inwestycji, a wysokość otrzymanych dotacji uchroniła przed stratami tylko jedno przedsiębiorstwo rocznie. Część przedsiębiorstw poniosła straty pomimo otrzymania dotacji (1-3 przedsiębiorstwa w kolejnych latach). W tej grupie pięć spośród dziewięciu badanych przedsiębiorstw wykazałoby dodatnie wyniki finansowe, nawet gdyby nie zostały dofinansowane z dotacji. Można zatem stwierdzić, że przedsiębiorstwa te dysponowały wystarczającą ilością kapitału inwestycyjnego i byłyby w stanie przeprowadzić inwestycję bez wsparcia z SPO. Ponadto, pomimo że sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw niewątpliwie pogorszyłaby się, gdyby nie otrzymały one wsparcia publicznego, to dodatnie wyniki finansowe zapewniłyby spełnienie kryterium dotyczącego prowadzenia rentownej działalności po realizacji inwestycji. Pozostałe podmioty w grupie (cztery przedsiębiorstwa) nie byłyby w stanie przeprowadzić inwestycji samodzielnie, a wysokość osiągniętych strat nie pozwoliłaby na prowadzenie rentownej działalności w sektorze. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do II grupy dokonały inwestycji na większą skalę w porównaniu do przedsiębiorstw I grupy. Wysokość otrzymanych dotacji ustrzegła przed stratami aż pięć z ośmiu przedsiębiorstw (63%) w kolejnych latach, w tym jedno przedsiębiorstwo 2 razy. Tylko 3 przedsiębiorstwa w grupie (38%) nie poniosłyby straty w żadnym analizowanym roku w przypadku, gdyby dotacja nie została im wypłacona te podmioty byłyby w stanie zrealizować inwestycje bez wsparcia SPO i prowadzić rentowną działalność w sektorze po zakończeniu inwestycji. Największe przedsiębiorstwa (grupa III) zrealizowały inwestycje o największej wartości. Łaczna kwota otrzymanych dotacji była w tej grupie przedsiębiorstw niemal dwa razy większa niż w grupie średnich przedsiębiorstw i aż 11 razy większa niż w grupie najmniejszych przedsiębiorstw. Pomoc publiczna uchroniła przed stratą jedną spółkę (17% ogółu przedsiębiorstw w grupie) w 2007 roku i dwie spółki (33% ogółu przedsiębiorstw w grupie) w 2008 roku. W analizowanym okresie tylko trzy spółki nie poniosły strat. Gdyby nie otrzymały one wsparcia publicznego, tylko dwie z nich odnotowałyby dodatnie wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa te byłyby w stanie zrealizować inwestycje bez wsparcia publicznego, nie powodując tym samym zagrożenia wygenerowania straty netto. W całej grupie 23 badanych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego 10 spółek (43%) osiągnęłoby dodatnie wyniki finansowe, gdyby nie otrzymało dotacji ze środków publicznych. Pozostałe przedsiębiorstwa (57%) odnotowałyby straty, przy tym część z nich osiągnęło stratę pomimo otrzymania dotacji. Wyniki badań wskazują, że wsparciu ze środków publicznych niemal w równym stopniu podlegały te które nie byłyby w stanie samodzielnie zrealizować inwestycji, oraz te, którym kondycja finansowa pozwoliłaby na realizację projektów bez dotacji. Do rozważenia pozostaje zatem kwestia większego ukierunkowania pomocy publicznej na te które bez dotacji nie byłyby w stanie zrealizować inwestycji podnoszących ich konkurencyjność na Jednolitym Rynku.

9 WPŁYW DOTACJI Z DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW LITERATURA Błoch H. 1992: Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa. Narodowy Plan Rozwoju dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (Dz. U , załącznik nr 1). Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U ze zm.). Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (Dz.U ze zm., załącznik nr 1). Wilkin J. 2002: Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo nr 2, s Agnieszka Szwech EFFECTS OF THE EU FINANCIAL SUPPORT UNDER THE SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME RESTRUCTURING AND MODERNISATION OF THE FOOD SECTOR AND RURAL DEVELOPMENT (SOP), ACTIVITY IMPROVEMENT OF PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON FINANCIAL RESULTS OF THE MEAT INDUSTRY Summary The paper aims to analyze the effects of financial support co-financed by the EU under the Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development (SOP), activity Improvement of processing and marketing of agricultural products. The paper investigates the financial results obtained by the companies from meat industry, which benefited from this assistance. The study included 23 companies from eastern, central and north-eastern Poland (the provinces of Warmia and Mazury, Podlaskie, Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie and Lodz), that were divided into three groups according to the value of assets in the base year The analysis on profits and losses in two scenarios with and without support were conducted. The paper argues thatthe SPO had varying effects on the financial performance of companies. Financial aid for majority of companies (57%) spared from the negative financial results or helped in reduction ofthe losses. Studies have shown that the net profits of remaining 43% of companies would allow them to invest also without receiving the support. Adres do korespondencji: mgr Agnieszka Szwech Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska Warszawa

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym. Financial support of investments in the Polish agri-food industry

Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym. Financial support of investments in the Polish agri-food industry Wiesława Cieślewicz 1 Katedra Ekonomii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Finansowe wsparcie inwestycji w polskim przemyśle rolno- -spożywczym Financial support of investments

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej

Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej Magdalena Mądra, Emilia Stola Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA*

PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA* ANDRZEJ CZYŻEWSKI, AGNIESZKA POCZTA WAJDA, AGNIESZKA SAPA PRZEPŁYWY FINANSOWE MIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ PO INTEGRACJI W SEKTORZE ROLNYM; PRÓBA OKREŚLENIA BENEFICJENTA* Streszczenie: Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie FUNKCJONOWANIE SYSTEMU DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UE Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO TOM 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 2 PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO 2081 6960 Tom 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 2 Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 Wykonawca: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OIC

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia

Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia Dariusz Kusz Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym Politechnika Rzeszowska Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia Wstęp Proces gospodarczy, jakim jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 11 (60) 2014 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Anna Rzeszutko Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu IX Kongres Ekonomistów Polskich ZNACZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PROCESIE MODERNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE 1 Streszczenie: Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich

nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 2 (XVII) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007 Dariusz Kusz 1 Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym Wydział

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce

Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce 372 RENATA NESTEROWICZ dr Renata Nesterowicz Zakład Finansów Uniwersytet Rzeszowski Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce WPROWADZENIE Mikro i małe firmy stanowią

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Katarzyna Polak OCENA EFEKTYWNOŚCI DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Zarys treści: Zarządzanie przedsiębiorstwem nierozerwalnie

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki, poręczenia i gwarancje

Streszczenie. Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki, poręczenia i gwarancje OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Agnieszka ALIŃSKA 1 WYKORZYSTANIE NIEDOTACYJNYCH INSTRUMENTÓW FINAN- SOWYCH Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007-2013 WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA NOWEJ

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo