Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) sekretariat: (22) fax (22) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/12). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach nr do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). MCS/ZP/ /2012 1/43

2 Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ ): ROZDZIAŁ I : ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ IV: ROZDZIAŁ V: ROZDZIAŁ VI: ROZDZIAŁ VII: ROZDZIAŁ VIII: ROZDZIAŁ IX: ROZDZIAŁ X: ROZDZIAŁ XI: ROZDZIAŁ XII: ROZDZIAŁ XIII: ROZDZIAŁ XIV: ROZDZIAŁ XV: ROZDZIAŁ XVI: ROZDZIAŁ XVII: Nazwa oraz adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne Opis sposobu przygotowania ofert Oferty częściowe Oferty wariantowe Warunki udziału w postępowaniu Wspólne ubieganie się o zamówienie Oferta oraz dokumenty wraz z nią składane Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Opis sposobu obliczenia ceny oferty Miejsce oraz termin składania ofert Miejsce oraz termin otwarcia ofert Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Udzielenie zamówienia ROZDZIAŁ XVIII: Termin związania ofertą ROZDZIAŁ XIX: ROZDZIAŁ XX: ROZDZIAŁ XXI: ROZDZIAŁ XXII: Termin wykonania zamówienia Unieważnienie postępowania Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące wadium ROZDZIAŁ XXIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ROZDZIAŁ XXIV: Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ROZDZIAŁ XXV: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia ROZDZIAŁ XXVI: Zamówienia uzupełniające ROZDZIAŁ XXVII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego MCS/ZP/ /2012 2/43

3 Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty: ZAŁĄCZNIK NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 2: ZAŁĄCZNIKI NR : ZAŁĄCZNIK NR 4: WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOSZTORYS /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 i BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa tel: (22) fax (22) Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach: nr do SIWZ. 2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Materiały medyczne Stomatologiczne instrumenty ręczne Narzędzia dentystyczne do wierzchołków korzeni Akcesoria endodontyczne Wyroby stomatologiczne Produkty farmaceutyczne 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W taki wypadku musi wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Zamawiający wymaga, aby termin przydatności asortymentu będącego przedmiotem zamówienia był nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów Zamawiający wymaga, aby termin ważności w chwili dostawy nie był krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent. 5. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznymi systemom odniesienia, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 1-3 Ustawy, zawartym w załącznikach: nr do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobo- MCS/ZP/ /2012 3/43

4 wiązany wykazać w ofercie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania. Rozdział IV Informacje ogólne 1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą treścią SIWZ. 2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty oraz inne dokumenty wymagane w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 4. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział V Opis sposobu przygotowania ofert 1. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom w SIWZ. 2. Wykonawca musi wypełnić: Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorys/Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki nr do SIWZ, Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ). 3. Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 5. Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub czytelnie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). 6. Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i spięte. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę /osoby upoważnioną/-e do podpisania oferty). 7. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/-ne do podpisania oferty) oraz opatrzona dopiskiem lub pieczęcią za zgodność z oryginałem. 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę /osoby upoważnioną/-ne do podpisania oferty). 9. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności Formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy". 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia r. do godz na adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa 11. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. MCS/ZP/ /2012 4/43

5 Kopertę należy zaadresować wg wzoru: ZP/10/12 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R. GODZ Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10 i 11, dodatkowo oznakowanej dopiskiem ZMIANA. 14. Wykonawca ma prawo wycofać złożona ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10 i 11, dodatkowo oznakowanej dopiskiem WY- COFANIE OFERTY oraz podpisane przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/-ne do podpisania oferty). Oferta Wykonawcy, który wycofał ofertę zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek. 15. Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 18. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Rozdział VI Oferty częściowe 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 2. Szczegółowy opis części zawarty został w załącznikach nr do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w SIWZ lub na dowolnie wybraną część (wybrane części) tego zamówienia. MCS/ZP/ /2012 5/43

6 4. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 5. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą została złożona. Rozdział VII Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie spełnia/nie spełnia ) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale X SIWZ. Rozdział IX Wspólne ubieganie się o zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 3. Przepisy ustawy i postanowienia zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 SIWZ dotyczy każdego z Wykonawców. 5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna określać: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia). 7. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. MCS/ZP/ /2012 6/43

7 Rozdział X Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą 1. Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej stronie) dokumentów: 1) Formularz Oferty na części zamówienia, których dotyczy oferta, złożony na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ), 2) Formularz(e) - kosztorys(y) asortymentowo-cenowy(e) na części zamówienia, których dotyczy oferta złożone na odpowiednich drukach stanowiących załączniki nr do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ), 3) Dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ. 2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 składa oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zawarte w pkt I załącznika nr 4 do SIWZ. 3. Wykaz dokumentów, jakie ma złożyć Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w pkt II załącznika nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 6 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy). 8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z postanowieniami rozdziałem V ust Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 oraz w Rozdziale XI, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 oraz w Rozdziale XI zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Za- MCS/ZP/ /2012 7/43

8 mawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 oraz w Rozdziale XI. 10. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawców o udzielenie w określonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Rozdział XI Inne dokumenty Wykonawca oferujący produkt równoważny w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załącznikach nr do SIWZ składa wraz z ofertą Opis oferowanego produktu. Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny 1. W Formularzu oferty odpowiednio dla danej części zamówienia, Wykonawca poda całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto. 2. W kosztorysie /formularzu asortymentowo-cenowym/ Wykonawca poda ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, kwotę VAT oraz wartość brutto dla każdego rodzaju asortymentu wyszczególnionego w kosztorysie /formularzu asortymentowo-cenowym/. 3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN) i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 5. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (III piętro, pokój nr 321) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ. 2. Ofertę należy składać do dnia r. do godziny W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 4. Ofertę, które zostanie złożona po terminie, zostanie zwrócona niezwłocznie. Rozdział XIV Miejsce oraz termin otwarcia ofert MCS/ZP/ /2012 8/43

9 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w Sali wykładowej - pokój nr 326 (III piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy zjazd 1 w Warszawie. Rozdział XV Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może On wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 5. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty określonym w Rozdziale XVI SIWZ. Rozdział XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena brutto oferty 100%. 2. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: najniższa cena brutto Wartość punktowa oferty = x 100 cena brutto badanej oferty 3. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. MCS/ZP/ /2012 9/43

10 4. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która będzie najkorzystniejsza pod względem ceny, tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział XVII Udzielenie zamówienia 1. Dla każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem sumy uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonymi w Rozdziale XVI SIWZ. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru oferty oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w Rozdziale XX ust. 1 SIWZ. Rozdział XVIII Termin związania ofertą Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIX Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozdział XX Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; MCS/ZP/ / /43

11 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiające może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SIWZ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia. Rozdział XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. W załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we umowie nie będą przez Zamawiającego uwzględnione. 4. Zmiana umowy nie wymagająca zmiany w formie pisemnego aneksu będzie możliwa w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zmiany potrzeb wynikających z kosztorysu /formularza asortymentowo-cenowego), Zamawiający przewiduje możliwość zamiany asortymentu poprzez zwiększenie ilości danego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem innego asortymentu w wysokości nie przekraczającej 30% ilości, przy zachowaniu całkowitej wartości (brutto) umowy; 2) obniżenia ceny przedmiotu umowy, a także cen jednostkowych poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego. 5. Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej asortymentu; MCS/ZP/ / /43

12 4) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; 5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (itp. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, właściwościach i składzie, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie; 6) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu; 7) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie; 8) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. 6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Rozdział XXII Wymagania dotyczące wadium Wykonawcy składający oferty nie są zobowiązani do wniesienia wadium. Rozdział XXIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XXIV Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 1. Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub a. 3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału X. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub a. 4. Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w przepisie art. 38 ustawy. 5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa z dopiskiem Nr ref.: ZP/10/12 6. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Ewelina KARŁOWSKA fax (22) W sprawach formalnych: MCS/ZP/ / /43

13 Marek KOSIŃSKI, Renata SANTOREK fax (22) , mail: Rozdział XXV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy określone są w Dziale VI Ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Rozdział XXVI Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. Rozdział XXVII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w przepisie art. 94 Ustawy. 2. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli oni umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy. MCS/ZP/ / /43

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY U MOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 zł i numerze NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Prezes Zarządu a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) z siedzibą, przy ulicy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS., której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy.....,.. Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym zł i numerze NIP : REGON:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :.. (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko )...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w, ul..., wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:, REGON:.., zwanym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawarto umowę następującej treści (dalej: Umowa ): 1 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (część nr.) w ilościach określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 2. Dostarczane wyroby o których mowa w ust. 1 Umowy są fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadają wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 3. Wyroby, o których mowa w ust. 1 dostarczane są w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadają znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści przepisu art. 14 ustawy o wyrobach medycznych. 4. Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w ofercie na własny koszt i ryzyko, do Magazynu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zgodnie z bieżącymi zamó- MCS/ZP/ / /43

15 wieniami Zespołu Zaopatrzenia i Magazynowania Magazyn w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 III piętro p. 328 w terminie do 4 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłącze - niem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, co może spowodować zmniejszenie wartości Umowy. 2 Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT potwierdzająca ilość i jakość przyjętego towaru, podpisana przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną. 3 Termin przydatności do użytku asortymentu będącego przedmiotem Umowy będzie nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent Zamawiający powinien sprawdzić dostawę pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości. 2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia pisemnej reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa nie odpowiada ich dotychczasowej jakości, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, w sposób określony w postanowieniu ust. 2, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. Wykonawca uruchomi w tej sytuacji postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze Za nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i w wysokości: 1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto dostaw niedostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w postanowieniach 4 Umowy, w wysokości 0,2 % wartości brutto zareklamowanych dostaw za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy/wypowie Umowę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 % wartości brutto Umowy. 2. Egzekwowanie kar może nastąpić poprzez potrącenie z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 6 MCS/ZP/ / /43

16 2. Oferta cenowa z dnia..r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wartość dostawy wynosi., słownie: 00/100, wraz z podatkiem VAT. 3. Ceny przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia 11 ust. 3 pkt 2 Umowy. 4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 7 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania Umowy Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy podany na fakturze. 2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Wykonawcę a w szczególności: niedotrzymania obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizowania Umowy; niedotrzymania obowiązku zapewniania ciągłości dostaw w okresie trwania Umowy; zmiany asortymentu dostaw bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 10 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub do czasu wyczerpania ilości materiałów ujętych w kosztorysie (formularzu asortymentowo- -cenowym), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej Strony, na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana Umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających Umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej asortymentu; 4) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; MCS/ZP/ / /43

17 5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (itp. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, właściwościach i składzie, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w Umowie; 6) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu; 7) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie; 8) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany Umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany Umowy. 3. Strony ustalają, że w trakcie realizacji Umowy nie są wymagane zmiany w formie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zmiany potrzeb wynikających z kosztorysu (formularza asortymentowo-cenowego), Zamawiający przewiduje możliwość zamiany asortymentu poprzez zwiększenie ilości danego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem innego asortymentu w wysokości nie przekraczającej 30% ilości, przy zachowaniu całkowitej wartości (brutto) Umowy; 2) obniżenia ceny przedmiotu Umowy lub cen jednostkowych poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w postanowieniach 11 ust. 3 Umowy. 2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych w przedmiocie Umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowy. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA MCS/ZP/ / /43

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Pełna nazwa REGON NIP Adres Adres do korespondencji Nr telefonu Nr fax Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy materiałów MCS/ZP/ / /43

19 biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych (nr sprawy: ZP/10/12) i: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 2. Całkowitą wartość oferty (odpowiednio dla wybranej części): dla (CZĘŚCI 1 Materiały biokompatybilne) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 2 Materiały biokompatybilne) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 3 Materiały biokompatybilne) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 4 Materiały biokompatybilne-regeracyjne ) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 5 Materiały do odnowy tkanki) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 6 Akcesoria do ręcznego opracowywania kanałów) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 7 Wkłady koronowo-korzeniowe) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). MCS/ZP/ / /43

20 dla (CZĘŚCI 8 Włókna szklane do szynowania zębów) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). 3. Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie określonym w postanowieniach SIWZ. 4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że SIWZ i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 6. Oferujemy realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 7. Oświadczamy, że termin przydatności asortymentu będącego przedmiotem umowy będzie nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent. 8. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres wskazany w ofercie na asortyment objęty zamówieniem. 8. Oświadczamy, że produkty będące przedmiotem oferty są wprowadzone do obrotu i do używania na terenie Unii Europejskiej. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 10. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 11.Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 13. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz z późn. zm.) i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 14. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy zawieraniu umowy będą: 1) (imię i nazwisko)... (zajmowane stanowisko)... 2) (imię i nazwisko)... (zajmowane stanowisko)... a Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: (imię i nazwisko)... tel.:... MCS/ZP/ / /43

21 15.W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 16.Oświadczamy, że powierzamy/nie powierzamy* podwykonawcom wykonanie następującego zakresu oferowanego zamówienia: *Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zakresu oferowanego zamówienia. 17. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 18. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 1).. 2) 3). 4). Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) MCS/ZP/ / /43

22 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 3.1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Część 1 - Materiały biokompatybilne Lp. Asortyment J.m. Ilość Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN % VAT Kwota VAT Wartość brutto w PLN Nazwa/Producent/ Numer kat Całkowicie odbiałczony - substytut kości posiadający własciwości osteokondukcyjne. Granulat kości gąbczastej, umożliwiający narastanie kości bezpośrednio na podłożu ceramicznym. Wyprodukowany z kości wołowej kończyn; Rozmiar granulek: 500/1000 mikronów. Op. zawierająca 0,5ml granulatu /ENDOBON Ksenograf w granulkach lub równoważny/. 2. Resorbowalna membrana kolagenowa, składająca się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych, pochodzących z wołowego ścięgna Achillesa, wspomagająca gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej ; Rozmiar 15x20mm /OsseoGuard lub równoważny/ Op. 15 Op. 15 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 zł UWAGA!!! 1. Asortyment fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych 2. Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku pol- MCS/ZP/ / /43

23 skim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści art. 14 ww. ustawy. 3. W nazwie asortymentu użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów spełniające wymagania, o parametrach nie gorszych niż wymagane. WYMAGANE DOKUMENTY Zgodnie z zapisami w Rozdziale X SIWZ PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA MCS/ZP/ / /43

24 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 3.2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Część 2 - Materiały biokompatybilne Lp. Asortyment J.m. Ilość Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN % VAT Kwota VAT Wartość brutto w PLN Nazwa/Producent/ Numer kat Całkowicie odbiałczony, naturalny preparat - substytut kości posiadający mineralną strukturę zbliżoną do tkanki ludzkiej. Materiał porowaty o strukturze kanalikowej umożliwiający przerastanie naczyń krwionośnych i migrację komórek kościotwórczych. Granulat kości gąbczastej, cechujący się dużą mikroporowatością, większą powierzchnią właściwą, pozostawianiem większej przestrzeni dla wzrostu nowej kości. Wyprodukowany z kości wołowej kończyn, zaliczany do tkanek wolnych od obecności prionów. Preparat w postaci bloczków, do których został dodany kolagen pochodzenia świńskiego, dający łatwo się kształtować do odpowiedniej objętości oraz bardzo łatwo aplikować w przestrzeń ubytku, dzięki temu że przykleja się do ścian kostnych.fiolka zawierająca 100mg granulatu + 10% kolagenu tj. bloczek /BIO-OSS COLAGEN lub równoważny/. fiolka Resorbowalna membrana kolagenowa o różnej grubości, składająca się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych, pochodzących z tkanki wieprzowej, wspomagających gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej. Posiadająca zewnętrzną warstwę zbitą chroniąca kość przed wrastaniem błony śluzowej, a wewnętrzną warstwę porowatą sprzyjaop. 3 MCS/ZP/ / /43

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa leków, materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych dla Mazowieckiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku

Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na: Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku I. ZAMAWIAJĄCY Kraśnickie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Ja (my), FORMULARZ OFERTY działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę Pełna nazwa REGON NIP Adres Adres do

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl 1 z 6 2015-02-12 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl Działdowo: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych dla Centralnej Sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 13 Załącznik nr 6 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-71/13 zawarta w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im.

Bardziej szczegółowo