Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) sekretariat: (22) fax (22) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/12). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach nr do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). MCS/ZP/ /2012 1/43

2 Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ ): ROZDZIAŁ I : ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ IV: ROZDZIAŁ V: ROZDZIAŁ VI: ROZDZIAŁ VII: ROZDZIAŁ VIII: ROZDZIAŁ IX: ROZDZIAŁ X: ROZDZIAŁ XI: ROZDZIAŁ XII: ROZDZIAŁ XIII: ROZDZIAŁ XIV: ROZDZIAŁ XV: ROZDZIAŁ XVI: ROZDZIAŁ XVII: Nazwa oraz adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne Opis sposobu przygotowania ofert Oferty częściowe Oferty wariantowe Warunki udziału w postępowaniu Wspólne ubieganie się o zamówienie Oferta oraz dokumenty wraz z nią składane Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Opis sposobu obliczenia ceny oferty Miejsce oraz termin składania ofert Miejsce oraz termin otwarcia ofert Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Udzielenie zamówienia ROZDZIAŁ XVIII: Termin związania ofertą ROZDZIAŁ XIX: ROZDZIAŁ XX: ROZDZIAŁ XXI: ROZDZIAŁ XXII: Termin wykonania zamówienia Unieważnienie postępowania Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące wadium ROZDZIAŁ XXIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ROZDZIAŁ XXIV: Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ROZDZIAŁ XXV: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia ROZDZIAŁ XXVI: Zamówienia uzupełniające ROZDZIAŁ XXVII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego MCS/ZP/ /2012 2/43

3 Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty: ZAŁĄCZNIK NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 2: ZAŁĄCZNIKI NR : ZAŁĄCZNIK NR 4: WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOSZTORYS /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 i BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa tel: (22) fax (22) Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach: nr do SIWZ. 2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Materiały medyczne Stomatologiczne instrumenty ręczne Narzędzia dentystyczne do wierzchołków korzeni Akcesoria endodontyczne Wyroby stomatologiczne Produkty farmaceutyczne 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W taki wypadku musi wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Zamawiający wymaga, aby termin przydatności asortymentu będącego przedmiotem zamówienia był nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów Zamawiający wymaga, aby termin ważności w chwili dostawy nie był krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent. 5. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznymi systemom odniesienia, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 1-3 Ustawy, zawartym w załącznikach: nr do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobo- MCS/ZP/ /2012 3/43

4 wiązany wykazać w ofercie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania. Rozdział IV Informacje ogólne 1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą treścią SIWZ. 2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty oraz inne dokumenty wymagane w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 4. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział V Opis sposobu przygotowania ofert 1. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom w SIWZ. 2. Wykonawca musi wypełnić: Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorys/Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki nr do SIWZ, Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ). 3. Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 5. Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub czytelnie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). 6. Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i spięte. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę /osoby upoważnioną/-e do podpisania oferty). 7. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/-ne do podpisania oferty) oraz opatrzona dopiskiem lub pieczęcią za zgodność z oryginałem. 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę /osoby upoważnioną/-ne do podpisania oferty). 9. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności Formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy". 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia r. do godz na adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa 11. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. MCS/ZP/ /2012 4/43

5 Kopertę należy zaadresować wg wzoru: ZP/10/12 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R. GODZ Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10 i 11, dodatkowo oznakowanej dopiskiem ZMIANA. 14. Wykonawca ma prawo wycofać złożona ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10 i 11, dodatkowo oznakowanej dopiskiem WY- COFANIE OFERTY oraz podpisane przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/-ne do podpisania oferty). Oferta Wykonawcy, który wycofał ofertę zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek. 15. Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 18. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Rozdział VI Oferty częściowe 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 2. Szczegółowy opis części zawarty został w załącznikach nr do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w SIWZ lub na dowolnie wybraną część (wybrane części) tego zamówienia. MCS/ZP/ /2012 5/43

6 4. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 5. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą została złożona. Rozdział VII Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie spełnia/nie spełnia ) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale X SIWZ. Rozdział IX Wspólne ubieganie się o zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 3. Przepisy ustawy i postanowienia zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 SIWZ dotyczy każdego z Wykonawców. 5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna określać: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia). 7. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. MCS/ZP/ /2012 6/43

7 Rozdział X Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą 1. Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej stronie) dokumentów: 1) Formularz Oferty na części zamówienia, których dotyczy oferta, złożony na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ), 2) Formularz(e) - kosztorys(y) asortymentowo-cenowy(e) na części zamówienia, których dotyczy oferta złożone na odpowiednich drukach stanowiących załączniki nr do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ), 3) Dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ. 2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 składa oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zawarte w pkt I załącznika nr 4 do SIWZ. 3. Wykaz dokumentów, jakie ma złożyć Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w pkt II załącznika nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 6 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy). 8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z postanowieniami rozdziałem V ust Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 oraz w Rozdziale XI, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 oraz w Rozdziale XI zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Za- MCS/ZP/ /2012 7/43

8 mawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 i 3 oraz w Rozdziale XI. 10. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawców o udzielenie w określonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Rozdział XI Inne dokumenty Wykonawca oferujący produkt równoważny w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załącznikach nr do SIWZ składa wraz z ofertą Opis oferowanego produktu. Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny 1. W Formularzu oferty odpowiednio dla danej części zamówienia, Wykonawca poda całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto. 2. W kosztorysie /formularzu asortymentowo-cenowym/ Wykonawca poda ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, kwotę VAT oraz wartość brutto dla każdego rodzaju asortymentu wyszczególnionego w kosztorysie /formularzu asortymentowo-cenowym/. 3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN) i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 5. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (III piętro, pokój nr 321) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ. 2. Ofertę należy składać do dnia r. do godziny W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 4. Ofertę, które zostanie złożona po terminie, zostanie zwrócona niezwłocznie. Rozdział XIV Miejsce oraz termin otwarcia ofert MCS/ZP/ /2012 8/43

9 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w Sali wykładowej - pokój nr 326 (III piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy zjazd 1 w Warszawie. Rozdział XV Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może On wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 5. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty określonym w Rozdziale XVI SIWZ. Rozdział XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena brutto oferty 100%. 2. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: najniższa cena brutto Wartość punktowa oferty = x 100 cena brutto badanej oferty 3. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. MCS/ZP/ /2012 9/43

10 4. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która będzie najkorzystniejsza pod względem ceny, tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział XVII Udzielenie zamówienia 1. Dla każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem sumy uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonymi w Rozdziale XVI SIWZ. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru oferty oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w Rozdziale XX ust. 1 SIWZ. Rozdział XVIII Termin związania ofertą Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIX Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozdział XX Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; MCS/ZP/ / /43

11 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiające może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SIWZ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia. Rozdział XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. W załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we umowie nie będą przez Zamawiającego uwzględnione. 4. Zmiana umowy nie wymagająca zmiany w formie pisemnego aneksu będzie możliwa w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zmiany potrzeb wynikających z kosztorysu /formularza asortymentowo-cenowego), Zamawiający przewiduje możliwość zamiany asortymentu poprzez zwiększenie ilości danego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem innego asortymentu w wysokości nie przekraczającej 30% ilości, przy zachowaniu całkowitej wartości (brutto) umowy; 2) obniżenia ceny przedmiotu umowy, a także cen jednostkowych poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego. 5. Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej asortymentu; MCS/ZP/ / /43

12 4) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; 5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (itp. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, właściwościach i składzie, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie; 6) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu; 7) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie; 8) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. 6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Rozdział XXII Wymagania dotyczące wadium Wykonawcy składający oferty nie są zobowiązani do wniesienia wadium. Rozdział XXIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XXIV Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 1. Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub a. 3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału X. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub a. 4. Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w przepisie art. 38 ustawy. 5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa z dopiskiem Nr ref.: ZP/10/12 6. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Ewelina KARŁOWSKA fax (22) W sprawach formalnych: MCS/ZP/ / /43

13 Marek KOSIŃSKI, Renata SANTOREK fax (22) , mail: Rozdział XXV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy określone są w Dziale VI Ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Rozdział XXVI Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. Rozdział XXVII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w przepisie art. 94 Ustawy. 2. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli oni umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy. MCS/ZP/ / /43

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY U MOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 zł i numerze NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Prezes Zarządu a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) z siedzibą, przy ulicy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS., której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy.....,.. Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym zł i numerze NIP : REGON:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :.. (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko )...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w, ul..., wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:, REGON:.., zwanym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawarto umowę następującej treści (dalej: Umowa ): 1 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (część nr.) w ilościach określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 2. Dostarczane wyroby o których mowa w ust. 1 Umowy są fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadają wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). 3. Wyroby, o których mowa w ust. 1 dostarczane są w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadają znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści przepisu art. 14 ustawy o wyrobach medycznych. 4. Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w ofercie na własny koszt i ryzyko, do Magazynu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zgodnie z bieżącymi zamó- MCS/ZP/ / /43

15 wieniami Zespołu Zaopatrzenia i Magazynowania Magazyn w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 III piętro p. 328 w terminie do 4 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłącze - niem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, co może spowodować zmniejszenie wartości Umowy. 2 Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT potwierdzająca ilość i jakość przyjętego towaru, podpisana przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną. 3 Termin przydatności do użytku asortymentu będącego przedmiotem Umowy będzie nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent Zamawiający powinien sprawdzić dostawę pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości. 2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia pisemnej reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa nie odpowiada ich dotychczasowej jakości, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, w sposób określony w postanowieniu ust. 2, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. Wykonawca uruchomi w tej sytuacji postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze Za nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i w wysokości: 1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości brutto dostaw niedostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w postanowieniach 4 Umowy, w wysokości 0,2 % wartości brutto zareklamowanych dostaw za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy/wypowie Umowę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 % wartości brutto Umowy. 2. Egzekwowanie kar może nastąpić poprzez potrącenie z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 6 MCS/ZP/ / /43

16 2. Oferta cenowa z dnia..r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wartość dostawy wynosi., słownie: 00/100, wraz z podatkiem VAT. 3. Ceny przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia 11 ust. 3 pkt 2 Umowy. 4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 7 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania Umowy Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy podany na fakturze. 2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Wykonawcę a w szczególności: niedotrzymania obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizowania Umowy; niedotrzymania obowiązku zapewniania ciągłości dostaw w okresie trwania Umowy; zmiany asortymentu dostaw bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 10 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub do czasu wyczerpania ilości materiałów ujętych w kosztorysie (formularzu asortymentowo- -cenowym), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej Strony, na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana Umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających Umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej asortymentu; 4) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; MCS/ZP/ / /43

17 5) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (itp. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, właściwościach i składzie, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w Umowie; 6) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu; 7) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie; 8) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany Umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany Umowy. 3. Strony ustalają, że w trakcie realizacji Umowy nie są wymagane zmiany w formie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zmiany potrzeb wynikających z kosztorysu (formularza asortymentowo-cenowego), Zamawiający przewiduje możliwość zamiany asortymentu poprzez zwiększenie ilości danego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem innego asortymentu w wysokości nie przekraczającej 30% ilości, przy zachowaniu całkowitej wartości (brutto) Umowy; 2) obniżenia ceny przedmiotu Umowy lub cen jednostkowych poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w postanowieniach 11 ust. 3 Umowy. 2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych w przedmiocie Umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowy. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA MCS/ZP/ / /43

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Pełna nazwa REGON NIP Adres Adres do korespondencji Nr telefonu Nr fax Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) którego przedmiotem są dostawy materiałów MCS/ZP/ / /43

19 biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych (nr sprawy: ZP/10/12) i: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 2. Całkowitą wartość oferty (odpowiednio dla wybranej części): dla (CZĘŚCI 1 Materiały biokompatybilne) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 2 Materiały biokompatybilne) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 3 Materiały biokompatybilne) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 4 Materiały biokompatybilne-regeracyjne ) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 5 Materiały do odnowy tkanki) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 6 Akcesoria do ręcznego opracowywania kanałów) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 7 Wkłady koronowo-korzeniowe) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). MCS/ZP/ / /43

20 dla (CZĘŚCI 8 Włókna szklane do szynowania zębów) określamy na kwotę: 1)... zł netto (słownie:......zł); 2).... zł VAT (słownie: zł); 3)..... zł brutto (słownie:...zł). 3. Oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie określonym w postanowieniach SIWZ. 4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że SIWZ i zawarte w niej warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 6. Oferujemy realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 7. Oświadczamy, że termin przydatności asortymentu będącego przedmiotem umowy będzie nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił producent. 8. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres wskazany w ofercie na asortyment objęty zamówieniem. 8. Oświadczamy, że produkty będące przedmiotem oferty są wprowadzone do obrotu i do używania na terenie Unii Europejskiej. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 10. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 11.Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 13. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz z późn. zm.) i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 14. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy zawieraniu umowy będą: 1) (imię i nazwisko)... (zajmowane stanowisko)... 2) (imię i nazwisko)... (zajmowane stanowisko)... a Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: (imię i nazwisko)... tel.:... MCS/ZP/ / /43

21 15.W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 16.Oświadczamy, że powierzamy/nie powierzamy* podwykonawcom wykonanie następującego zakresu oferowanego zamówienia: *Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zakresu oferowanego zamówienia. 17. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 18. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 1).. 2) 3). 4). Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) MCS/ZP/ / /43

22 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 3.1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Część 1 - Materiały biokompatybilne Lp. Asortyment J.m. Ilość Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN % VAT Kwota VAT Wartość brutto w PLN Nazwa/Producent/ Numer kat Całkowicie odbiałczony - substytut kości posiadający własciwości osteokondukcyjne. Granulat kości gąbczastej, umożliwiający narastanie kości bezpośrednio na podłożu ceramicznym. Wyprodukowany z kości wołowej kończyn; Rozmiar granulek: 500/1000 mikronów. Op. zawierająca 0,5ml granulatu /ENDOBON Ksenograf w granulkach lub równoważny/. 2. Resorbowalna membrana kolagenowa, składająca się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych, pochodzących z wołowego ścięgna Achillesa, wspomagająca gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej ; Rozmiar 15x20mm /OsseoGuard lub równoważny/ Op. 15 Op. 15 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 zł UWAGA!!! 1. Asortyment fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych 2. Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku pol- MCS/ZP/ / /43

23 skim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści art. 14 ww. ustawy. 3. W nazwie asortymentu użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów spełniające wymagania, o parametrach nie gorszych niż wymagane. WYMAGANE DOKUMENTY Zgodnie z zapisami w Rozdziale X SIWZ PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA MCS/ZP/ / /43

24 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 3.2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Część 2 - Materiały biokompatybilne Lp. Asortyment J.m. Ilość Cena jedn. netto w PLN Wartość netto w PLN % VAT Kwota VAT Wartość brutto w PLN Nazwa/Producent/ Numer kat Całkowicie odbiałczony, naturalny preparat - substytut kości posiadający mineralną strukturę zbliżoną do tkanki ludzkiej. Materiał porowaty o strukturze kanalikowej umożliwiający przerastanie naczyń krwionośnych i migrację komórek kościotwórczych. Granulat kości gąbczastej, cechujący się dużą mikroporowatością, większą powierzchnią właściwą, pozostawianiem większej przestrzeni dla wzrostu nowej kości. Wyprodukowany z kości wołowej kończyn, zaliczany do tkanek wolnych od obecności prionów. Preparat w postaci bloczków, do których został dodany kolagen pochodzenia świńskiego, dający łatwo się kształtować do odpowiedniej objętości oraz bardzo łatwo aplikować w przestrzeń ubytku, dzięki temu że przykleja się do ścian kostnych.fiolka zawierająca 100mg granulatu + 10% kolagenu tj. bloczek /BIO-OSS COLAGEN lub równoważny/. fiolka Resorbowalna membrana kolagenowa o różnej grubości, składająca się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych, pochodzących z tkanki wieprzowej, wspomagających gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej. Posiadająca zewnętrzną warstwę zbitą chroniąca kość przed wrastaniem błony śluzowej, a wewnętrzną warstwę porowatą sprzyjaop. 3 MCS/ZP/ / /43

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa, lipiec 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa, lipiec 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo