Udzielanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udzielanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej"

Transkrypt

1 dr Ryszard Paweł Krawczyk Udzielanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej 1. Wstęp Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa, w ramach której udzielane są świadczenia o charakterze niepieniężnym i pieniężnym. W ramach pomocy o charakterze pieniężnym możemy wyróżnić zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie. Zadania pomocy społecznej oraz formy w jakich jest ona udzielana potrzebującym, w warunkach polskich reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 1. Praktyka wskazuje, że ze strony potrzebujących udzielanie pomocy społecznej najbardziej pożądane jest w formie zasiłków pieniężnych. W zakresie przyznawania pomocy społecznej widoczny jest związek dwóch czynników indywidualistycznych subiektywnego poczucia osoby zainteresowanej, iż pomoc jest jej niezbędna i swobodnej oceny organu pomocy społecznej decydującego o przyznaniu świadczenia na podstawie zasady indywidualizacji. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. nie odnosi się wprost do zagadnienia pomocy społecznej. Art. 67 ust. 1 brzmi Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolność ci do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. Polska nie jest państwem socjalnym, stąd też dedukowanie prawa do pomocy społecznej z art. 67 ust. 2 Konstytucji jest bardzo wątpliwe. W tym zakresie chodzi raczej o prawo do zabezpieczenia społecznego osób pozostających bez pracy nie z własnej woli i nie mających innych środków utrzymania, co łączy się z instytucja bezrobocia. Pomoc społeczna zgodnie z postanowieniem art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przepis wskazuje, że celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych. Termin ten jednak nie wskazuje zakresu owej niezbędności. Może ona obejmować tylko środki minimum biologicznej egzystencji, ale może również zaspokajać inne różnorodne potrzeby społeczne. W orzecznictwie sądów administracyjnych na uwagę zasługuje wyrok z dnia 12 maja 2006 r. (syg. akt IV S.A./Wr 433/05), w którym wskazano, że celowym jest interpretowanie 1 Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz

2 niezbędności w drugim tego słowa znaczeniu, jako bardziej odpowiadającemu duchowi ustawy i przyjętym międzynarodowym standardom w tym zakresie. Zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce mają charakter zadań własnych lub zleconych z zakresu administracji rządowej. Wszystkie trzy szczeble samorządu terytorialnego gmina, powiat i województwo wykonują zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne, nadto gmina i powiat wykonują również te zadania jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizacje tych ostatnich zadań, obowiązek zapewnienia środków finansowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 18 ust. 2 i 20 ust. 2) spoczywa na budżecie państwa. Analiza przepisów ustawy o pomocy społecznej i jej praktyczne zastosowanie musi być dokonywane przez inspektorów kontroli regionalnych izb obrachunkowych w funkcjonowaniu samorządu, z punktu widzenia zasad ogólnych oraz celów pomocy społecznej, których nie można pominąć przy analizie konkretnych świadczeń. Pierwszą z zasad ogólnych jest zasada subsydiarności wskazująca, że osoba ubiegająca się o świadczenie winna w pierwszej kolejności skorzystać z możliwości uzyskania pomocy z innych źródeł, a dopiero w przypadku ich braku liczyć na pomoc odpowiedniego organu pomocy społecznej. Drugą z zasad jest zasada aktywności wyrażająca się w obowiązku współdziałania przez korzystającego z pomocy z pracownikami ośrodka pomocy społecznej. Z dwoma powyższymi zasadami związana jest zasada trzecia zasada indywidualizacji, która oznacza, że organ decydujący o pomocy społecznej dostosowuje rodzaj, formę i wielkość pomocy odrębnie dla każdego pojedynczego przypadku. Oznacza to, że organ pomocy społecznej ma możliwość zindywidualizowania rozstrzygnięcia w ramach ustalonych w ustawie form i środków pomocy. Analiza udzielania zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej dokonana zostanie na przykładzie gminy liczącej ok. ośmiuset tysięcy mieszkańców i dotyczyć będzie audytu systemu(systems audit) oraz audytu działalności (performance audit). 2. Zadania pomocy społecznej i ich podział między jednostki samorządu terytorialnego. Po 1945 roku funkcjonowanie pomocy społecznej w Polsce może podlegać następującej cezurze czasowej. a) lata b) lata c) okres po 2004 roku W pierwszym okresie pomoc społeczna miała charakter scentralizowany a jednocześnie była rozproszona pomiędzy kilka resortów i określano ją w wielu aktach różnej rangi. Aparat administracyjny był rozległy i zbiurokratyzowany, nie dysponował też 2

3 odpowiedniej klasy specjalistami z zakresu pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywał Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Minister Oświaty i Wychowania, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Mimo formalnego obowiązywania ustawy z 12 sierpnia 1923 roku 2, pomoc społeczna wykonywana była w oparciu o zarządzenia, instrukcje i różnego rodzaju pisma. W niewielkim stopniu do udzielania pomocy społecznej zostały dopuszczone organizacje społeczne, np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas. Drugi okres formalnie zapoczątkowany został uchwaleniem ustawy z 30 listopada 1990 roku 3. Ustawa jednak ściśle powiązana jest z wcześniejszym kryzysem gospodarczym lat osiemdziesiątych, powstawaniem nowych problemów, które zaczęły się wyłaniać w związku z wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej. Z jednej strony chęć poprawy życia i aspiracje społeczeństwa wzrastały, a drugiej strony pojawiły się nowe zjawiska, takie jak bezrobocie czy bezdomność. W 1990 roku przeniesiono pomoc społeczną z ministerstwa zdrowia do ministerstwa pracy i utworzono Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Wszystkie formy pomocy występujące w rozproszonych aktach prawnych zebrano w jednej ustawie. Uregulowano zadania administracji publicznej i określono reguły współdziałania z organizacjami społecznymi. Ustawa eksponowała bardziej pomocowy niż opiekuńczy charakter świadczeń. Ich zadaniem było zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wraz z zapewnieniem godnych warunków bytowych oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się świadczeniobiorców. Ustawa wprowadziła nowa kategorie pomocy pracę socjalną. Ustawa kładła nacisk na ochronę rodziny. Trudne sytuacje życiowe to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność ochrona macierzyństwa, bezrobocie, upośledzenie fizyczne i umysłowe, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania. Świadczenia materialne wymagały spełnienia kryterium dochodowego dochód osoby samotnej lub dochód przypadający na członka rodziny, odpowiadający najniższej emeryturze. W wyniku nowelizacji wprowadzono kwotowy próg dochodu nazwany też progiem ubóstwa. W 1996 roku wprowadzono tzw. specjalny zasiłek okresowy i specjalny zasiłek celowy, które mogły być przyznane osobom niespełniającym kryterium dochodowego. Konstrukcje prawne ustawy uzupełniane były również przez inne ustawy: - ustawą z 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożono na organy administracji publicznej obowiązki z zakresu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych. Ponieważ brak było ustawy o przeciwdziałaniu narkomani regionalne izby obrachunkowe dopuściły finansowanie na podstawie tej ustawy walki z inną dysfunkcją społeczną narkomanią. - ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadzono obowiązek objęcia opieką socjalną, medyczną i prawną kobiet w ciąży. 2 Dz U. Nr 92, poz. 726 z póź. zm. 3 Dz. U. Nr 87, poz. 506 z póź. zm. 3

4 - ustawą z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ustanowiła formy pomocy na wypadek bezrobocia formami przeciwdziałania miały być: przyznawanie zasiłków, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym, podniesienie kwalifikacji. - ustawą z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wskazano na działalność wychowawczą i informacyjną, leczenie uzależnień i rehabilitację narkomanów. - ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pomoc w rehabilitacji i ochronie niepełnosprawnych pozostających w stosunku pracy, stwarzanie preferencji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W okresie tym przygotowywano się również do przystąpienia do Unii Europejskiej i przystosowania rozwiązań polskich do wymogów prawa unijnego. Z pomocy społecznej wyłączono rentę socjalną oraz zmieniono zasiłki rodzinne, zlikwidowano fundusz alimentacyjny, położono nacisk na większe wykorzystywanie świadczeń o charakterze usługowym, zwłaszcza wobec osób starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz rodzin patologicznych. Otwarto także możliwość wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz niepubliczne placówki pomocy społecznej. Trzeci okres został zapoczątkowany ustawą z dnia 12 marca 2004 roku, która weszła w życie w dniu 1 maja 2004 roku w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ustawa rozszerzyła krąg podmiotów korzystających z pomocy społecznej o cudzoziemców. Wprowadziła nadzór wojewody nad postępowaniem i środki pokontrolne. Rozwinęła zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Powierzanie zadań z zakresu wykonywania pomocy społecznej odbywa się w stosunku do tych podmiotów w formie kontraktu z wykonawcą, którego wyłania się w drodze publicznego konkursu i oceny ofert. Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podmioty uprawnione mogą same występować z ofertą realizacji zadania. Uregulowano także zasady przyznawania pomocy pieniężnej dla uchodźców, zmieniono przepisy dotyczące pracy socjalnej, poradnictwa zawodowego, rozwinięto postanowienia ustawy dotyczące świadczeń o charakterze usługowym. Ustawa rozszerza również problematykę rodzin zastępczych, opieki nad dzieckiem i rodziną, Ustawowy katalog zadań pomocy społecznej ma charakter otwarty i obejmuje: - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; - pracę socjalną; - prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; - analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; - realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 4

5 - rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Zadania z zakresu pomocy społecznej w warunkach polskich realizowane są zarówno przez administrację rządową, jak i administrację samorządową. W tej ostatniej występują jako zadania własne o charakterze obowiązkowym, jak i zadania własne. Gminy i powiaty realizują również zadania zlecone w tym zakresie przez administrację rządową. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej w gminach i powiatowe centra pomocy rodzinie w powiatach. Zadania gmin o charakterze obowiązkowym można podzielić na: a) zadania z zakresu zbudowania systemu pomocy społecznej : - opracowanie i realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych z położeniem nacisku na budowanie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych dysfunkcji społecznych, - tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, - sporządzania bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; - utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników b) udzielania pomocy społecznej w formie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia finansowego: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstających w wyniku zdarzenia losowego - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego. c) pomoc w formie rzeczowej - udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,. - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy - praca socjalna, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego, - dożywianie dzieci, - sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 5

6 - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy tym domu. Zadania własne gmin natomiast obejmują: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych - przyznawanie oraz wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze - prowadzenie oraz zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki - współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Gminy w ramach pomocy społecznej wykonują także zadania z zakresu administracji rządowej. Należą do nich: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz prowadzenie domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom. Środki na realizację i obsługę wyżej wymienionych zadań zapewnia budżet państwa. Zadania powiatu Ze względu na rangę powiatu zadania wykonywane przez tę jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter ponadgminny i podobnie, jak na szczeblu gminnym realizowane są jako zadania własne oraz zadania zlecone. Podzieliłbym je w zakresie zadań własnych na ; a) zadania z zakresu opracowywania strategii rozwiązywania problemów pomocy społecznej oraz zadania z zakresu prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, w tym doradztwa metodycznego oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej b) organizowanie w różnych formach opieki nad dziećmi - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych tam dzieci, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 6

7 całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez prowadzenie ośrodków adopcyjno opiekuńczych, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym te ośrodki, c) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia ( w tym domów dla matek małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży), prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, tworzenie i prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, d) prowadzenie innych działań stosownie do potrzeb, np. realizacja programów osłonowych. Grupa zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji publicznej obejmuje: a) pomoc cudzoziemcom o statusie uchodźcy- realizacja programów integracyjnych, opłacanie za te osoby składek zdrowotnych, udzielanie pomocy w zakresie interwencji kryzysowych, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych b) prowadzenie oraz rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia Należy zauważyć, że zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być wykonywane samodzielnie przez organy administracji rządowej i samorządowej, mogą również być zlecone przez tę administrację organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz kościelnym osobom prawnym i ich jednostkom organizacyjnym. Zlecenie takiego zadania następuje po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych. Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. W przypadku złożenia oferty przez podmiot uprawniony organ pomocy społecznej zobowiązany jest w terminie 2 miesięcy rozpatrzyć celowość zlecenia określonego zadania podmiotom uprawnionym, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań z zakresu pomocy społecznej, daje gwarancję realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi standardami, środki dostępne na realizacje 7

8 zadania i korzyści wynikające z realizacji zadania przez te podmioty. Po przeanalizowaniu celowości realizacji zadania przez podmioty uprawnione zamiast przez własne służby, informuje składającego o przybliżonym terminie wszczęcia konkursu ofert. 3. Zasady ogólne przy udzielaniu zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej a) Zasada subsydiarności Zasada subsydiarności w modelu polskiej pomocy społecznej istnieje już od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przewidywała ją ustawa o opiece społecznej z 16 sierpnia 1923 roku. Po reaktywowaniu samorządu terytorialnego pojawiła się w ustawie o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku przyjmuje ją również aktualnie obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 uops pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pojęcie subsydiarności na gruncie polskiego prawa o pomocy społecznej może być rozważane w dwóch aspektach: a) subsydiarność pomocy społecznej w stosunku do własnych zasobów i możliwości oraz obowiązków spoczywających na osobach bliskich, b) subsydiarność pomocy społecznej w stosunku do innych systemów zabezpieczenia społecznego. Rozumienie pierwsze zasady subsydiarności sprowadza się więc w praktyce do tego, że sam podmiot winien czynić wszystko, aby żyć godnie, a gdy nie daje sobie rady, odpowiedzialność w tym zakresie przechodzi na rodzinę. Subsydiarność w tym względzie, tj. własnych możliwości i środków ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że organ pomocy społecznej zawsze może odmówić świadczenia pomocy. Natomiast subsydiarność pomocy społecznej wobec obowiązków spoczywających na osobach bliskich ma charakter względny. W świetle dyspozycji art. 16 ust. 2 uops gmina (powiat) nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istnienia prawnego i moralnego obowiązku osób fizycznych (lub prawnych) do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Posiadanie jakichkolwiek środków uzyskanych z innych systemów świadczeniowych zabezpieczenia społecznego nie wyklucza jednak możliwości otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Niezbędnym warunkiem jaki w tym przypadku winien spełnić potrzebujący pomocy jest niemożność pokrycia kosztów utrzymania pomimo uprzedniego wykorzystania własnych środków i możliwości. 8

9 b) Zasada aktywności Wynika ona z art. 4 uops i wyraża się w obowiązku współdziałania osób i rodzin korzystających pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W praktyce oznacza to, że osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do aktywnej współpracy z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Najczęściej chodzi o obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, podnoszenia kwalifikacji a więc obowiązek uczestniczenia w kursach, szkoleniach zawodowych, aktywnego poszukiwania pracy. Również w zakresie obowiązku współdziałania mieści się obowiązek dostarczenia dokumentów, informowanie o istotnych zmianach w swej sytuacji. Sytuacja życiowa takiej osoby oceniana jest indywidualnie, co w efekcie powoduje, że potrzebujący pomocy nie może w zupełności przejść do porządku dziennego nad wskazówkami udzielanymi przez pracownika pomocy społecznej. Odmowa podjęcia zaproponowanej pracy z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia, posiadania zbyt wysokich kwalifikacji dla wykonywania oferowanej pracy, odmowa podjęcia prac społecznie użytecznych, odmowa poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną może być powodem odmowy przyznania świadczenia. Dyspozycja dla takiego postępowania ośrodka pomocy społecznej wynika wprost z art. 11 ust. 2 ustawy. Jednakże brak współdziałania wpływający negatywnie na możliwość przyznanie prawa do świadczenia nie jest jedynym czynnikiem, który brany jest pod uwagę przy podjęciu decyzji o uzyskania świadczenia. Zgodnie z art. 11 ust. 3 pracownik socjalny winien brać również pod uwagę sytuacje osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń. c) Zasada indywidualizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej W ujęciu prawnym system zabezpieczenia społecznego rozumiany jest jako system gwarancji i środków służących zaspokojeniu potrzeb ludzi niezdolnych do pracy i potrzeb związanych ze szczególnie trudną sytuacją życiową. Różnorodność środków zabezpieczenia społecznego pozwala wymienić trzy jego formy: ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną. Idea pomocy społecznej niezależnie od okresu epoki jest ideą powszechną. Charakteryzując poszczególne formy zabezpieczenia społecznego musimy zwrócić uwagę na fakt, że mają one przede wszystkim indywidualny i subsydiarny charakter oraz pozbawione są one konstrukcji roszczeniowej prawa do świadczeń. Osoba ubiegająca się o świadczenie może je otrzymać w zależności od oceny i uznania organu pomocy społecznej. Mamy więc do czynienia z zasadą indywidualizacji prawa do pomocy., która powinna być tak realizowana, aby nie była sprzeczna z ideą równości. Oznacza to również, że świadczenia z zakresu pomocy społecznej różnią się od świadczeń otrzymywanych w formie ubezpieczeniowej lub zaopatrzeniowej, tym, że przed ich otrzymaniem sytuacja życiowa 9

10 potrzebującego poddana jest ocenie jednostkowej, która winna wskazywać na potrzebę wydania decyzji o przyznaniu świadczenia oraz o wysokości tego świadczenia. Natomiast w systemie ubezpieczeniowym i zaopatrzeniowym mamy do czynienia z schematyzmem i formalizmem świadczeń. Wdrażanie zasady indywidualizacji świadczeń wiąże się z rezygnacją ze szczegółowego i wyczerpującego określenia świadczeń. Ustawodawca określa jedynie w sposób ogólny cel świadczenia i okoliczności w jakich może być ono przyznane, tym samym rezygnuje z określenia normatywnego stanu faktycznego rodzącego prawo do świadczeń, normatywnego określenia rodzaju i wysokości świadczenia. Elementy te mają charakter ocenny dla organu przyznającego świadczenie. Swoboda w tym zakresie umożliwia indywidualizację rozstrzygnięć w granicach przewidzianych prawem form i środków pomocy społecznej. Swoboda uznania obejmuje w tym zakresie podjęcie decyzji o otrzymaniu świadczenia, ustaleniu typu świadczenia dostosowanego do okoliczności oraz rozmiaru świadczenia. Indywidualizacja świadczeń nie może jednak podważać zasady jednakowego traktowania jednostek w sytuacjach podobnych. Indywidualizacja winna stanowić punkt wyjścia w ocenie potrzeb a nie wyłącznie rezultat oceny. Uznaniowość świadczeń ma swoje dobre i złe strony. Plusem jest możliwość indywidualizacji każdej sytuacji życiowej i związanych z nią potrzeb jednostkowych. Minus rozwiązania wiąże się z daleko posuniętą dowolnością w uznaniu potrzeby za zasługująca na pomoc w zaspokojeniu. Indywidualizacja świadczeń wyraża się także poprzez różnorodność rodzajów świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Ze względu na zróżnicowanie form możemy wyróżnić pomoc realizowaną w następujących formach: świadczenia pieniężne, pomoc w naturze, pomoc w usługach, pomoc w formie zinstytucjonalizowanej. Z zindywidualizowanych charakterem świadczeń z zakresu pomocy społecznej związana jest również ich fakultatywność. Osoba, której organ pomocy społecznej odmówił świadczenia nie może kwestionować tej decyzji na drodze sądowej. W polskim systemie nie można mówić jednak o zupełnej dowolności w przyznawaniu świadczeń. Osoba, która uzna, że spełnia warunki do otrzymania świadczenia w przypadku decyzji odmownej ma prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji do organu wyższego szczebla z zakresu pomocy społecznej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która ja wydała. 4. Formy udzielania zasiłków pieniężnych a) Zasiłek stały Zasiłek stały wypłacany jest przez gminę i stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że środki na cen cel zostają przekazane gminie z budżetu państwa.. Zasiłek stały zaliczany jest do świadczeń obowiązkowych, do którego znajduje 10

11 zastosowanie zasada subsydiarności. Osoba, która posiada środki w postaci dóbr materialnych ( np. nieruchomości) może otrzymać zasiłek stały w postaci doraźnego wsparcia, jednak pod warunkiem rozwiązania swego problemu w określonym czasie. Po bezskutecznym upływie terminu i niezrealizowaniu zobowiązania decyzja o udzieleniu pomocy może być cofnięta na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Artykuł 37 ustawy o pomocy społecznej stwierdza, że zasiłek stały przysługuje następującym osobom: - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj kwoty 477 złotych. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji kwotowej co 3 lata. - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości niższej niż 351 złotych na osobę. Osoba samotnie gospodarująca to osoba, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub przebywających w tym domu uważa się je za samotnie gospodarujące, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej takie osoby były uprawnione do zasiłku stałego. Niezdolność do pracy z powodu wieku to osiągnięcie przez kobietę 60 lat, a mężczyznę 65 lat życia. Całkowita niezdolność do pracy to niezdolność w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych lub zaliczenia takiej osoby do I lub II grupy inwalidzkiej, albo tez legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób pozostających w rodzinie, a ubiegających się o zasiłek stały istotnym jest kwestia dochodu. Świadczenie może otrzymać tylko ten, u którego dochód na osobę w rodzinie, jak i dochód ubiegającego się o świadczenie jest niższy od kryterium dochodowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że posiadanie wyższego dochodu od kryterium przez ubiegającego się o świadczenie przy niskich dochodach członków rodziny powoduje, że świadczenie nie przysługuje. Wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (lub osoby pozostającej w rodzinie) a dochodem tej osoby lub dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego wypłacana miesięcznie oscyluje między 30 a 444 zł. a) Zasiłek okresowy Przyznawanie i wypłata zasiłku okresowego ma w chwili obecnej charakter zadania własnego obowiązkowego. W latach było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o charakterze nieobowiązkowym, którego realizacja zależała od otrzymania na ten cel środków z budżetu państwa. W związku z powyższym było ono rzadko 11

12 wykonywane. Zmiana charakteru obowiązku w przypadku zasiłku okresowego nie oznacza jednak powstania po stronie ubiegającego się o zasiłek roszczenia o jego wypłacenie. Gmina nie może odmówić wypłaty świadczenia, ze względu na brak możliwości finansowych. Może natomiast uwzględniając swoje możliwości finansowe udzielić go w określonej wysokości. Zasiłek okresowy przysługuje osobie: - samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, -rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego Przyczynami uzasadniającymi ubieganie się o zasiłek są w szczególności: długotrwała choroba, niesprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Katalog przyczyn wyliczonych w ustawie ma charakter przykładowy. Wysokość zasiłku zależy od uznania organu pomocy społecznej. Pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 41 pkt 2 uops zasiłek może być przyznany, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Zasady ustalania wysokości zasiłku okresowego: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 złotych miesięcznie. - w przypadku rodziny do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej ( 477 zł) a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie rada gminy może podwyższyć kwotę minimalną. W części na zasiłki okresowe gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. Udzielenie świadczenia przez gminny ośrodek pomocy społecznej w przypadku zasiłku okresowego oparte jest na uznaniu administracyjnym, które nie oznacza dowolności. Organ podejmując decyzje o świadczeniu, oprócz potrzeb podopiecznego winien uwzględniać również swoje możliwości płatnicze. b) Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ( np.. określonej w art. 7 uops). Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, np. na pokrycie kosztów leczenia, zakupu żywności, leków,opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, kosztów drobnych remontów, sprawienia pogrzebu osoby bezdomne oraz osoby nie mające dochodów oraz możliwości uzyskania świadczeń w NFZ. może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie całości lub części wydatków na świadczenia zdrowotne. 12

13 Zasiłek celowy przysługuje również na postawie art. 40 uops osobom nie spełniającym kryteriów dochodowych nie musi być on w tym przypadku zwracany. Dotyczy to osób, które poniosły straty wskutek zdarzeń losowych lub w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany także specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub tez zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości otrzymanego świadczenia pieniężnego. Udzielenie obu zasiłków oparte jest na swobodnym uznaniu administracyjnym a przesłanki uzasadniające ubieganie się zasiłek określone są w sposób nieostry szczególnie określone okoliczności, niezbędne potrzeby bytowe. Pomimo spełnienia przesłanek organ pomocy społecznej nie jest zobowiązany do udzielenia obu rodzajów zasiłku. Olbrzymią rolę odgrywa tutaj spełnienie zasady subsydiarności, indywidualizacji świadczenia i zasady aktywności. Zasiłek celowy nie musi odpowiadać kwocie niezbędnej na do zaspokojenia potrzeby./ c) Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie przewidziana jest w art. 43 uops i jest formą jednorazowego zasiłku celowego. Zasady przyznawania tej pomocy w postaci spełnienia szczególnych warunków umożliwiających ubieganie się o nią, określenie maksymalnej wysokości, szczegółowe warunki i tryb przyznawania określa rada gminy w postaci uchwały. Powyższe świadczenie ma charakter fakultatywny i może przysługiwać tylko osobom, które nie otrzymały już pomocy z innego źródła. Pomoc ta może być odmówiona osobom uchylającym się od podjęcia pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odbycia przeszkolenia zawodowego. Pomoc ta może być skierowana do osób, które chcą rozpocząć działania w small bussines, a nie są stanie zaciągnąć kredytów w bankach ze względu na brak zdolności kredytowej, a dzięki tej pomocy mogą przezwyciężyć trudną sytuację życiową i uzyskać stałe źródło utrzymania. 13

14 Świadczenia pomocy społecznej w Polsce tab. 1* Wyszczególnienie Korzystający z pomocy w tys. Udzielone świadczenia w mln zł. Rok ,0 Pomoc pieniężna (w tym zasiłki:) , 3 Zasiłek stały , 8 Zasiłek okresowy , 1 Zasiłki celowe , 6 Pomoc niepieniężna, w tym: , 8 schronienie 11 21, 8 posiłek , 4 ubranie 16 3,0 Sprawienie pogrzebu 5 9, 4 *dane za: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2008 r., tab. 27 (298) Świadczenia pomocy społecznej., s

15 5. Pomoc realizowana w ramach działalności własnej MOPS w m. Łodzi Realizacja pomocy społecznej w postaci wypłacania zasiłków o charakterze pieniężnym zostanie przedstawiona na przykładzie miasta Łodzi Tab. 2* Rok 2004 zasiłek stały zasiłek okresowy świadczenie zasiłek i pożyczka pieniężne na zasiłek i na ekonomiczne utrzymanie i zasiłek celowy i pożyczka na pomoc dla rodzin usamodzielnienie pokrycie specjalny zasiłek ekonomiczne zastępczych oraz wydatków zw. z celowy usamodzielnieni kontynuowanie nauką jęz. e się nauki polskiego dla uchodźców kwota ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość kwota kwota kwota kwota kwota kwota osób osób osób osób osób osób osób *Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej realizowane przez MOPS w Łodzi- dane ze sprawozdań z działalności Ośrodka za lata

16 Wyjaśnienia do Tab. 2 Kol. 5, 6 Oprócz danych wymienionych w kol. 5 i 6 należy uwzględnić fakt, że: miesiącach listopad-grudzień 2004 r. przystąpiono do pilotażu rządowego programu Posiłek dla potrzebujących. Program ten przewidywał pomoc w postaci bezpłatnego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach programu osoby skorzystały z pomocy w postaci ciepłego posiłku, a 718 otrzymało zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności. Łączna wartość pomocy wyniosła zł, z czego zł pochodziło z budżetu miasta. w 2005 r. udzielano również pomocy w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup gorącego posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało osób na łączną kwotę zł. Środki na realizację Programu pochodziły zarówno z budżetu gminy ( zł), jak i z budżetu państwa ( zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi udzielał również pomocy w postaci talonów żywnościowych, które otrzymały 362 osoby w łącznej kwocie zł. Kontynuowano Program Apteka Komunalna polegający na udzielaniu osobom najuboższym pomocy w formie dofinansowania do zakupu leków, materiałów opatrunkowych, określonych w sporządzonym wykazie. Celem programu była poprawa skuteczności leczenia, a także spowodowanie podjęcia leczenia przez osoby najsłabsze ekonomicznie. W 2005r. recepty zrealizowały osoby wydano medykamentów na kwotę ,20zł r.- MOPS był również bezpośrednim realizatorem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1109). W ramach programu 256 rodzinom rolniczym wypłacono zasiłki celowe w łącznej wysokości zł. W 2007 r. udzielano również pomocy w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup gorącego posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystały osoby na łączną kwotę zł. Środki na realizację Programu pochodziły zarówno z budżetu gminy ( zł), jak i z budżetu państwa ( zł). Ogólny koszt programu zł. Pozostałą kwotę, tj zł wydatkowano na: zasiłki celowe Apteka Komunalna zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zł, bilety kredytowane 959 zł, sprawienie pogrzebu zł oraz pokrycie kosztów posiłków zł. 16

17 Oprócz pomocy finansowej MOPS udzielił znaczącego wsparcia rzeczowego wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych: 2004 r wychowanków i podopiecznych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości zł r wychowanków i podopiecznych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości zł, 2006 r wychowankom i podopiecznym przyznano pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie o łącznej wartości zł r wychowankom i podopiecznym przyznano pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie o wartości zł. Kol. 9, 10 Pomoc określona w kol. 9 i 10 obejmuje pomoc finansową dla dzieci z rodzin zastępczych pochodzących i zamieszkałych na terenie Łodzi, dzieci mieszkańców innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Łodzi oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami finansowanie pobytu dzieci- mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie innych powiatów. Kol. 13, 14 Dane znajdujące się w kol. 13 i 14 dotyczą świadczeń pieniężnych dla uchodźców i repatriantów na: utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką jęz. polskiego, pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z nauką małoletnich dzieci. pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego; 17

18 Ilość osób objętych pomocą MOPS wg rodzajów udzielonej pomocy obrazuje poniższa tabela. Tab finansowa rzeczowa usługowa razem Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na zadania własne gminy MOPS wydatkował następujące kwoty (zł): Tab z budżetu gminy z budżetu państwa razem Powyższe dane wskazują, że środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej utrzymują się na niezmienionym poziomie z lekką tendencją malejącą, natomiast wzrasta ilość środków przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań własnych 18

19 Tab. 5 Rok Budżet Osoby Wydatki Zatrudnienie wydatki Wydatki Osoby i Liczba mieszkańców Dochody Wykonane w zł Wydatki Wykonane w zł korzystające z pomocy % do liczby mieszkańcó w MOPS na realizację zadań % do wyd. budżetu w MOPS i jednostkach nadzorowany ch Zadania zlecone gminie powiatowi razem i Zadania własne gminy i powiatu razem realizowa ne w ramach porozumi eń rodziny objęte pracą socjalną ,17% 9,65 % ,53% 12, 27 % ,280 27, ,42 % 14, 31 % (41 331) > , , , 27 % 13, 83 % (37 982)

20 Wnioski końcowe 1. Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej nie jest zasadniczym celem pomocy społecznej nie może być celem samym w sobie 2. Ograniczanie się do udzielania zasiłków pieniężnych przy braku aktywnego rozwijania innych form, które są pomocą w samodzielnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, może prowadzić do powstania w społeczeństwie grupy wykluczonych i zepchniętych na margines społeczny. 3. Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy, szczególnie osób z różnymi dysfunkcjami społecznymi przekazuje swoistą kulturę ubóstwa z pokolenia na pokolenie. 4. Lepszemu rozwiązywaniu problemów osób korzystających z pomocy społecznej służy budowanie systemu organów pomocy społecznej opartej na pracy zaangażowanych służb socjalnych. 5. Średnia wysokość zasiłków celowych w praktyce funkcjonowania MOPS w Łodzi, np. w zł, w zł, zasiłków okresowych, np. w zł, zł wskazuje na symboliczność kwot otrzymywanych przez podopiecznych pomocy społecznej. Należy przypomnieć, że najniższe wynagrodzenie w Polsce w latach kształtowało się na poziomie , złotych. 6. W praktyce brak w Polsce systemu pomocy społecznej skonstruowanego na podstawie ustalenia minimum socjalnego oraz określenia metod oceny potrzeb jednostki. 7. Na podstawie danych przedstawionych w tab. 5 widzimy, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. Wzrost wydatków na pomoc społeczną w latach o ok. 2, 5 % rocznie praktycznie nie spowodował widocznego zmniejszenia się ilości osób korzystających z pomocy społecznej. Stąd też zapewne był to jeden z czynników choć nie jedyny, warunkujących utrzymanie wydatków na pomoc społeczną w roku 2007 na niższym poziomie do roku poprzedniego. 8. Przykładem realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej z coraz to większymi problemami może być również wzrost wydatkowania przez Gminę coraz większej ilości środków na wypłatę odszkodowań, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów z tytułu niedostarczenia w terminie przez gminę lokalu socjalnego. Rok Kwota odszkodowań w zł

21 Bibliografia: W opracowaniu wykorzystano następujące pozycje literatury: 1. Andrzejewski M., Świadczenia z pomocy społecznej a obowiązki alimentacyjne członków rodziny, R.P.E.i S., Rok LXI, zeszyt 3, rok 1999, 2. Lewandowicz Machnikowska M, Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej wybrane zagadnienia, Samorząd terytorialny, nr 1-2 / Poloczek E., Zasada indywidualizacji świadczeń pomocy społecznej, Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 8, Prace naukowe UŚ w Katowicach, nr 853, Katowice Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Zakamycze 2006, 5. Szpor G., Martysz C., Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk Wrona K, Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego, Casus nr 34/ Stopka K. W sprawie obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej, Casus nr 46/ Sprawozdania z działalności MOPS w Łodzi za lata

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego Pomoc społeczna dr Eliza Mazurczak-Jasińska Pomoc społeczna podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prawo-pomoc społeczna

Prawo-pomoc społeczna Prawo-pomoc społeczna W ramach działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany NIP: 8661601485 REGON: 292695814 Telefony: Kierownik - 15864 74 59 Pracownicy socjalni - 15864 7946 Świadczenia rodzinne - 15864 7933

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/265/13 RADY GMINY WYSZKI w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Rozdział I. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego... 1 1. Organizacja pomocy społecznej w gminie... 1 1.1. Pomoc społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo