Udzielanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udzielanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej"

Transkrypt

1 dr Ryszard Paweł Krawczyk Udzielanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej 1. Wstęp Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa, w ramach której udzielane są świadczenia o charakterze niepieniężnym i pieniężnym. W ramach pomocy o charakterze pieniężnym możemy wyróżnić zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie. Zadania pomocy społecznej oraz formy w jakich jest ona udzielana potrzebującym, w warunkach polskich reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 1. Praktyka wskazuje, że ze strony potrzebujących udzielanie pomocy społecznej najbardziej pożądane jest w formie zasiłków pieniężnych. W zakresie przyznawania pomocy społecznej widoczny jest związek dwóch czynników indywidualistycznych subiektywnego poczucia osoby zainteresowanej, iż pomoc jest jej niezbędna i swobodnej oceny organu pomocy społecznej decydującego o przyznaniu świadczenia na podstawie zasady indywidualizacji. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. nie odnosi się wprost do zagadnienia pomocy społecznej. Art. 67 ust. 1 brzmi Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolność ci do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa. Polska nie jest państwem socjalnym, stąd też dedukowanie prawa do pomocy społecznej z art. 67 ust. 2 Konstytucji jest bardzo wątpliwe. W tym zakresie chodzi raczej o prawo do zabezpieczenia społecznego osób pozostających bez pracy nie z własnej woli i nie mających innych środków utrzymania, co łączy się z instytucja bezrobocia. Pomoc społeczna zgodnie z postanowieniem art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przepis wskazuje, że celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych. Termin ten jednak nie wskazuje zakresu owej niezbędności. Może ona obejmować tylko środki minimum biologicznej egzystencji, ale może również zaspokajać inne różnorodne potrzeby społeczne. W orzecznictwie sądów administracyjnych na uwagę zasługuje wyrok z dnia 12 maja 2006 r. (syg. akt IV S.A./Wr 433/05), w którym wskazano, że celowym jest interpretowanie 1 Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz

2 niezbędności w drugim tego słowa znaczeniu, jako bardziej odpowiadającemu duchowi ustawy i przyjętym międzynarodowym standardom w tym zakresie. Zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce mają charakter zadań własnych lub zleconych z zakresu administracji rządowej. Wszystkie trzy szczeble samorządu terytorialnego gmina, powiat i województwo wykonują zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne, nadto gmina i powiat wykonują również te zadania jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizacje tych ostatnich zadań, obowiązek zapewnienia środków finansowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 18 ust. 2 i 20 ust. 2) spoczywa na budżecie państwa. Analiza przepisów ustawy o pomocy społecznej i jej praktyczne zastosowanie musi być dokonywane przez inspektorów kontroli regionalnych izb obrachunkowych w funkcjonowaniu samorządu, z punktu widzenia zasad ogólnych oraz celów pomocy społecznej, których nie można pominąć przy analizie konkretnych świadczeń. Pierwszą z zasad ogólnych jest zasada subsydiarności wskazująca, że osoba ubiegająca się o świadczenie winna w pierwszej kolejności skorzystać z możliwości uzyskania pomocy z innych źródeł, a dopiero w przypadku ich braku liczyć na pomoc odpowiedniego organu pomocy społecznej. Drugą z zasad jest zasada aktywności wyrażająca się w obowiązku współdziałania przez korzystającego z pomocy z pracownikami ośrodka pomocy społecznej. Z dwoma powyższymi zasadami związana jest zasada trzecia zasada indywidualizacji, która oznacza, że organ decydujący o pomocy społecznej dostosowuje rodzaj, formę i wielkość pomocy odrębnie dla każdego pojedynczego przypadku. Oznacza to, że organ pomocy społecznej ma możliwość zindywidualizowania rozstrzygnięcia w ramach ustalonych w ustawie form i środków pomocy. Analiza udzielania zasiłków pieniężnych w ramach pomocy społecznej dokonana zostanie na przykładzie gminy liczącej ok. ośmiuset tysięcy mieszkańców i dotyczyć będzie audytu systemu(systems audit) oraz audytu działalności (performance audit). 2. Zadania pomocy społecznej i ich podział między jednostki samorządu terytorialnego. Po 1945 roku funkcjonowanie pomocy społecznej w Polsce może podlegać następującej cezurze czasowej. a) lata b) lata c) okres po 2004 roku W pierwszym okresie pomoc społeczna miała charakter scentralizowany a jednocześnie była rozproszona pomiędzy kilka resortów i określano ją w wielu aktach różnej rangi. Aparat administracyjny był rozległy i zbiurokratyzowany, nie dysponował też 2

3 odpowiedniej klasy specjalistami z zakresu pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywał Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Minister Oświaty i Wychowania, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Mimo formalnego obowiązywania ustawy z 12 sierpnia 1923 roku 2, pomoc społeczna wykonywana była w oparciu o zarządzenia, instrukcje i różnego rodzaju pisma. W niewielkim stopniu do udzielania pomocy społecznej zostały dopuszczone organizacje społeczne, np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas. Drugi okres formalnie zapoczątkowany został uchwaleniem ustawy z 30 listopada 1990 roku 3. Ustawa jednak ściśle powiązana jest z wcześniejszym kryzysem gospodarczym lat osiemdziesiątych, powstawaniem nowych problemów, które zaczęły się wyłaniać w związku z wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej. Z jednej strony chęć poprawy życia i aspiracje społeczeństwa wzrastały, a drugiej strony pojawiły się nowe zjawiska, takie jak bezrobocie czy bezdomność. W 1990 roku przeniesiono pomoc społeczną z ministerstwa zdrowia do ministerstwa pracy i utworzono Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Wszystkie formy pomocy występujące w rozproszonych aktach prawnych zebrano w jednej ustawie. Uregulowano zadania administracji publicznej i określono reguły współdziałania z organizacjami społecznymi. Ustawa eksponowała bardziej pomocowy niż opiekuńczy charakter świadczeń. Ich zadaniem było zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wraz z zapewnieniem godnych warunków bytowych oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się świadczeniobiorców. Ustawa wprowadziła nowa kategorie pomocy pracę socjalną. Ustawa kładła nacisk na ochronę rodziny. Trudne sytuacje życiowe to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność ochrona macierzyństwa, bezrobocie, upośledzenie fizyczne i umysłowe, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania. Świadczenia materialne wymagały spełnienia kryterium dochodowego dochód osoby samotnej lub dochód przypadający na członka rodziny, odpowiadający najniższej emeryturze. W wyniku nowelizacji wprowadzono kwotowy próg dochodu nazwany też progiem ubóstwa. W 1996 roku wprowadzono tzw. specjalny zasiłek okresowy i specjalny zasiłek celowy, które mogły być przyznane osobom niespełniającym kryterium dochodowego. Konstrukcje prawne ustawy uzupełniane były również przez inne ustawy: - ustawą z 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożono na organy administracji publicznej obowiązki z zakresu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych. Ponieważ brak było ustawy o przeciwdziałaniu narkomani regionalne izby obrachunkowe dopuściły finansowanie na podstawie tej ustawy walki z inną dysfunkcją społeczną narkomanią. - ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadzono obowiązek objęcia opieką socjalną, medyczną i prawną kobiet w ciąży. 2 Dz U. Nr 92, poz. 726 z póź. zm. 3 Dz. U. Nr 87, poz. 506 z póź. zm. 3

4 - ustawą z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ustanowiła formy pomocy na wypadek bezrobocia formami przeciwdziałania miały być: przyznawanie zasiłków, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym, podniesienie kwalifikacji. - ustawą z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wskazano na działalność wychowawczą i informacyjną, leczenie uzależnień i rehabilitację narkomanów. - ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pomoc w rehabilitacji i ochronie niepełnosprawnych pozostających w stosunku pracy, stwarzanie preferencji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W okresie tym przygotowywano się również do przystąpienia do Unii Europejskiej i przystosowania rozwiązań polskich do wymogów prawa unijnego. Z pomocy społecznej wyłączono rentę socjalną oraz zmieniono zasiłki rodzinne, zlikwidowano fundusz alimentacyjny, położono nacisk na większe wykorzystywanie świadczeń o charakterze usługowym, zwłaszcza wobec osób starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz rodzin patologicznych. Otwarto także możliwość wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz niepubliczne placówki pomocy społecznej. Trzeci okres został zapoczątkowany ustawą z dnia 12 marca 2004 roku, która weszła w życie w dniu 1 maja 2004 roku w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ustawa rozszerzyła krąg podmiotów korzystających z pomocy społecznej o cudzoziemców. Wprowadziła nadzór wojewody nad postępowaniem i środki pokontrolne. Rozwinęła zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Powierzanie zadań z zakresu wykonywania pomocy społecznej odbywa się w stosunku do tych podmiotów w formie kontraktu z wykonawcą, którego wyłania się w drodze publicznego konkursu i oceny ofert. Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podmioty uprawnione mogą same występować z ofertą realizacji zadania. Uregulowano także zasady przyznawania pomocy pieniężnej dla uchodźców, zmieniono przepisy dotyczące pracy socjalnej, poradnictwa zawodowego, rozwinięto postanowienia ustawy dotyczące świadczeń o charakterze usługowym. Ustawa rozszerza również problematykę rodzin zastępczych, opieki nad dzieckiem i rodziną, Ustawowy katalog zadań pomocy społecznej ma charakter otwarty i obejmuje: - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; - pracę socjalną; - prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; - analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; - realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 4

5 - rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Zadania z zakresu pomocy społecznej w warunkach polskich realizowane są zarówno przez administrację rządową, jak i administrację samorządową. W tej ostatniej występują jako zadania własne o charakterze obowiązkowym, jak i zadania własne. Gminy i powiaty realizują również zadania zlecone w tym zakresie przez administrację rządową. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej w gminach i powiatowe centra pomocy rodzinie w powiatach. Zadania gmin o charakterze obowiązkowym można podzielić na: a) zadania z zakresu zbudowania systemu pomocy społecznej : - opracowanie i realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych z położeniem nacisku na budowanie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych dysfunkcji społecznych, - tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, - sporządzania bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; - utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników b) udzielania pomocy społecznej w formie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia finansowego: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstających w wyniku zdarzenia losowego - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego. c) pomoc w formie rzeczowej - udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,. - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy - praca socjalna, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego, - dożywianie dzieci, - sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 5

6 - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy tym domu. Zadania własne gmin natomiast obejmują: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych - przyznawanie oraz wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze - prowadzenie oraz zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki - współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Gminy w ramach pomocy społecznej wykonują także zadania z zakresu administracji rządowej. Należą do nich: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz prowadzenie domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom. Środki na realizację i obsługę wyżej wymienionych zadań zapewnia budżet państwa. Zadania powiatu Ze względu na rangę powiatu zadania wykonywane przez tę jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter ponadgminny i podobnie, jak na szczeblu gminnym realizowane są jako zadania własne oraz zadania zlecone. Podzieliłbym je w zakresie zadań własnych na ; a) zadania z zakresu opracowywania strategii rozwiązywania problemów pomocy społecznej oraz zadania z zakresu prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, w tym doradztwa metodycznego oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej b) organizowanie w różnych formach opieki nad dziećmi - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych tam dzieci, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 6

7 całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez prowadzenie ośrodków adopcyjno opiekuńczych, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym te ośrodki, c) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia ( w tym domów dla matek małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży), prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, tworzenie i prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, d) prowadzenie innych działań stosownie do potrzeb, np. realizacja programów osłonowych. Grupa zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji publicznej obejmuje: a) pomoc cudzoziemcom o statusie uchodźcy- realizacja programów integracyjnych, opłacanie za te osoby składek zdrowotnych, udzielanie pomocy w zakresie interwencji kryzysowych, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych b) prowadzenie oraz rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia Należy zauważyć, że zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być wykonywane samodzielnie przez organy administracji rządowej i samorządowej, mogą również być zlecone przez tę administrację organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz kościelnym osobom prawnym i ich jednostkom organizacyjnym. Zlecenie takiego zadania następuje po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych. Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. W przypadku złożenia oferty przez podmiot uprawniony organ pomocy społecznej zobowiązany jest w terminie 2 miesięcy rozpatrzyć celowość zlecenia określonego zadania podmiotom uprawnionym, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań z zakresu pomocy społecznej, daje gwarancję realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi standardami, środki dostępne na realizacje 7

8 zadania i korzyści wynikające z realizacji zadania przez te podmioty. Po przeanalizowaniu celowości realizacji zadania przez podmioty uprawnione zamiast przez własne służby, informuje składającego o przybliżonym terminie wszczęcia konkursu ofert. 3. Zasady ogólne przy udzielaniu zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej a) Zasada subsydiarności Zasada subsydiarności w modelu polskiej pomocy społecznej istnieje już od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przewidywała ją ustawa o opiece społecznej z 16 sierpnia 1923 roku. Po reaktywowaniu samorządu terytorialnego pojawiła się w ustawie o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku przyjmuje ją również aktualnie obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 uops pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pojęcie subsydiarności na gruncie polskiego prawa o pomocy społecznej może być rozważane w dwóch aspektach: a) subsydiarność pomocy społecznej w stosunku do własnych zasobów i możliwości oraz obowiązków spoczywających na osobach bliskich, b) subsydiarność pomocy społecznej w stosunku do innych systemów zabezpieczenia społecznego. Rozumienie pierwsze zasady subsydiarności sprowadza się więc w praktyce do tego, że sam podmiot winien czynić wszystko, aby żyć godnie, a gdy nie daje sobie rady, odpowiedzialność w tym zakresie przechodzi na rodzinę. Subsydiarność w tym względzie, tj. własnych możliwości i środków ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że organ pomocy społecznej zawsze może odmówić świadczenia pomocy. Natomiast subsydiarność pomocy społecznej wobec obowiązków spoczywających na osobach bliskich ma charakter względny. W świetle dyspozycji art. 16 ust. 2 uops gmina (powiat) nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istnienia prawnego i moralnego obowiązku osób fizycznych (lub prawnych) do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Posiadanie jakichkolwiek środków uzyskanych z innych systemów świadczeniowych zabezpieczenia społecznego nie wyklucza jednak możliwości otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Niezbędnym warunkiem jaki w tym przypadku winien spełnić potrzebujący pomocy jest niemożność pokrycia kosztów utrzymania pomimo uprzedniego wykorzystania własnych środków i możliwości. 8

9 b) Zasada aktywności Wynika ona z art. 4 uops i wyraża się w obowiązku współdziałania osób i rodzin korzystających pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W praktyce oznacza to, że osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do aktywnej współpracy z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Najczęściej chodzi o obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, podnoszenia kwalifikacji a więc obowiązek uczestniczenia w kursach, szkoleniach zawodowych, aktywnego poszukiwania pracy. Również w zakresie obowiązku współdziałania mieści się obowiązek dostarczenia dokumentów, informowanie o istotnych zmianach w swej sytuacji. Sytuacja życiowa takiej osoby oceniana jest indywidualnie, co w efekcie powoduje, że potrzebujący pomocy nie może w zupełności przejść do porządku dziennego nad wskazówkami udzielanymi przez pracownika pomocy społecznej. Odmowa podjęcia zaproponowanej pracy z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia, posiadania zbyt wysokich kwalifikacji dla wykonywania oferowanej pracy, odmowa podjęcia prac społecznie użytecznych, odmowa poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną może być powodem odmowy przyznania świadczenia. Dyspozycja dla takiego postępowania ośrodka pomocy społecznej wynika wprost z art. 11 ust. 2 ustawy. Jednakże brak współdziałania wpływający negatywnie na możliwość przyznanie prawa do świadczenia nie jest jedynym czynnikiem, który brany jest pod uwagę przy podjęciu decyzji o uzyskania świadczenia. Zgodnie z art. 11 ust. 3 pracownik socjalny winien brać również pod uwagę sytuacje osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń. c) Zasada indywidualizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej W ujęciu prawnym system zabezpieczenia społecznego rozumiany jest jako system gwarancji i środków służących zaspokojeniu potrzeb ludzi niezdolnych do pracy i potrzeb związanych ze szczególnie trudną sytuacją życiową. Różnorodność środków zabezpieczenia społecznego pozwala wymienić trzy jego formy: ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczną. Idea pomocy społecznej niezależnie od okresu epoki jest ideą powszechną. Charakteryzując poszczególne formy zabezpieczenia społecznego musimy zwrócić uwagę na fakt, że mają one przede wszystkim indywidualny i subsydiarny charakter oraz pozbawione są one konstrukcji roszczeniowej prawa do świadczeń. Osoba ubiegająca się o świadczenie może je otrzymać w zależności od oceny i uznania organu pomocy społecznej. Mamy więc do czynienia z zasadą indywidualizacji prawa do pomocy., która powinna być tak realizowana, aby nie była sprzeczna z ideą równości. Oznacza to również, że świadczenia z zakresu pomocy społecznej różnią się od świadczeń otrzymywanych w formie ubezpieczeniowej lub zaopatrzeniowej, tym, że przed ich otrzymaniem sytuacja życiowa 9

10 potrzebującego poddana jest ocenie jednostkowej, która winna wskazywać na potrzebę wydania decyzji o przyznaniu świadczenia oraz o wysokości tego świadczenia. Natomiast w systemie ubezpieczeniowym i zaopatrzeniowym mamy do czynienia z schematyzmem i formalizmem świadczeń. Wdrażanie zasady indywidualizacji świadczeń wiąże się z rezygnacją ze szczegółowego i wyczerpującego określenia świadczeń. Ustawodawca określa jedynie w sposób ogólny cel świadczenia i okoliczności w jakich może być ono przyznane, tym samym rezygnuje z określenia normatywnego stanu faktycznego rodzącego prawo do świadczeń, normatywnego określenia rodzaju i wysokości świadczenia. Elementy te mają charakter ocenny dla organu przyznającego świadczenie. Swoboda w tym zakresie umożliwia indywidualizację rozstrzygnięć w granicach przewidzianych prawem form i środków pomocy społecznej. Swoboda uznania obejmuje w tym zakresie podjęcie decyzji o otrzymaniu świadczenia, ustaleniu typu świadczenia dostosowanego do okoliczności oraz rozmiaru świadczenia. Indywidualizacja świadczeń nie może jednak podważać zasady jednakowego traktowania jednostek w sytuacjach podobnych. Indywidualizacja winna stanowić punkt wyjścia w ocenie potrzeb a nie wyłącznie rezultat oceny. Uznaniowość świadczeń ma swoje dobre i złe strony. Plusem jest możliwość indywidualizacji każdej sytuacji życiowej i związanych z nią potrzeb jednostkowych. Minus rozwiązania wiąże się z daleko posuniętą dowolnością w uznaniu potrzeby za zasługująca na pomoc w zaspokojeniu. Indywidualizacja świadczeń wyraża się także poprzez różnorodność rodzajów świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Ze względu na zróżnicowanie form możemy wyróżnić pomoc realizowaną w następujących formach: świadczenia pieniężne, pomoc w naturze, pomoc w usługach, pomoc w formie zinstytucjonalizowanej. Z zindywidualizowanych charakterem świadczeń z zakresu pomocy społecznej związana jest również ich fakultatywność. Osoba, której organ pomocy społecznej odmówił świadczenia nie może kwestionować tej decyzji na drodze sądowej. W polskim systemie nie można mówić jednak o zupełnej dowolności w przyznawaniu świadczeń. Osoba, która uzna, że spełnia warunki do otrzymania świadczenia w przypadku decyzji odmownej ma prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji do organu wyższego szczebla z zakresu pomocy społecznej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która ja wydała. 4. Formy udzielania zasiłków pieniężnych a) Zasiłek stały Zasiłek stały wypłacany jest przez gminę i stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że środki na cen cel zostają przekazane gminie z budżetu państwa.. Zasiłek stały zaliczany jest do świadczeń obowiązkowych, do którego znajduje 10

11 zastosowanie zasada subsydiarności. Osoba, która posiada środki w postaci dóbr materialnych ( np. nieruchomości) może otrzymać zasiłek stały w postaci doraźnego wsparcia, jednak pod warunkiem rozwiązania swego problemu w określonym czasie. Po bezskutecznym upływie terminu i niezrealizowaniu zobowiązania decyzja o udzieleniu pomocy może być cofnięta na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Artykuł 37 ustawy o pomocy społecznej stwierdza, że zasiłek stały przysługuje następującym osobom: - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj kwoty 477 złotych. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji kwotowej co 3 lata. - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości niższej niż 351 złotych na osobę. Osoba samotnie gospodarująca to osoba, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub przebywających w tym domu uważa się je za samotnie gospodarujące, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej takie osoby były uprawnione do zasiłku stałego. Niezdolność do pracy z powodu wieku to osiągnięcie przez kobietę 60 lat, a mężczyznę 65 lat życia. Całkowita niezdolność do pracy to niezdolność w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych lub zaliczenia takiej osoby do I lub II grupy inwalidzkiej, albo tez legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób pozostających w rodzinie, a ubiegających się o zasiłek stały istotnym jest kwestia dochodu. Świadczenie może otrzymać tylko ten, u którego dochód na osobę w rodzinie, jak i dochód ubiegającego się o świadczenie jest niższy od kryterium dochodowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że posiadanie wyższego dochodu od kryterium przez ubiegającego się o świadczenie przy niskich dochodach członków rodziny powoduje, że świadczenie nie przysługuje. Wysokość zasiłku stałego to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (lub osoby pozostającej w rodzinie) a dochodem tej osoby lub dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego wypłacana miesięcznie oscyluje między 30 a 444 zł. a) Zasiłek okresowy Przyznawanie i wypłata zasiłku okresowego ma w chwili obecnej charakter zadania własnego obowiązkowego. W latach było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o charakterze nieobowiązkowym, którego realizacja zależała od otrzymania na ten cel środków z budżetu państwa. W związku z powyższym było ono rzadko 11

12 wykonywane. Zmiana charakteru obowiązku w przypadku zasiłku okresowego nie oznacza jednak powstania po stronie ubiegającego się o zasiłek roszczenia o jego wypłacenie. Gmina nie może odmówić wypłaty świadczenia, ze względu na brak możliwości finansowych. Może natomiast uwzględniając swoje możliwości finansowe udzielić go w określonej wysokości. Zasiłek okresowy przysługuje osobie: - samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, -rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego Przyczynami uzasadniającymi ubieganie się o zasiłek są w szczególności: długotrwała choroba, niesprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Katalog przyczyn wyliczonych w ustawie ma charakter przykładowy. Wysokość zasiłku zależy od uznania organu pomocy społecznej. Pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 41 pkt 2 uops zasiłek może być przyznany, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Zasady ustalania wysokości zasiłku okresowego: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 złotych miesięcznie. - w przypadku rodziny do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej ( 477 zł) a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie rada gminy może podwyższyć kwotę minimalną. W części na zasiłki okresowe gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. Udzielenie świadczenia przez gminny ośrodek pomocy społecznej w przypadku zasiłku okresowego oparte jest na uznaniu administracyjnym, które nie oznacza dowolności. Organ podejmując decyzje o świadczeniu, oprócz potrzeb podopiecznego winien uwzględniać również swoje możliwości płatnicze. b) Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ( np.. określonej w art. 7 uops). Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, np. na pokrycie kosztów leczenia, zakupu żywności, leków,opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, kosztów drobnych remontów, sprawienia pogrzebu osoby bezdomne oraz osoby nie mające dochodów oraz możliwości uzyskania świadczeń w NFZ. może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie całości lub części wydatków na świadczenia zdrowotne. 12

13 Zasiłek celowy przysługuje również na postawie art. 40 uops osobom nie spełniającym kryteriów dochodowych nie musi być on w tym przypadku zwracany. Dotyczy to osób, które poniosły straty wskutek zdarzeń losowych lub w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany także specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub tez zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości otrzymanego świadczenia pieniężnego. Udzielenie obu zasiłków oparte jest na swobodnym uznaniu administracyjnym a przesłanki uzasadniające ubieganie się zasiłek określone są w sposób nieostry szczególnie określone okoliczności, niezbędne potrzeby bytowe. Pomimo spełnienia przesłanek organ pomocy społecznej nie jest zobowiązany do udzielenia obu rodzajów zasiłku. Olbrzymią rolę odgrywa tutaj spełnienie zasady subsydiarności, indywidualizacji świadczenia i zasady aktywności. Zasiłek celowy nie musi odpowiadać kwocie niezbędnej na do zaspokojenia potrzeby./ c) Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie przewidziana jest w art. 43 uops i jest formą jednorazowego zasiłku celowego. Zasady przyznawania tej pomocy w postaci spełnienia szczególnych warunków umożliwiających ubieganie się o nią, określenie maksymalnej wysokości, szczegółowe warunki i tryb przyznawania określa rada gminy w postaci uchwały. Powyższe świadczenie ma charakter fakultatywny i może przysługiwać tylko osobom, które nie otrzymały już pomocy z innego źródła. Pomoc ta może być odmówiona osobom uchylającym się od podjęcia pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odbycia przeszkolenia zawodowego. Pomoc ta może być skierowana do osób, które chcą rozpocząć działania w small bussines, a nie są stanie zaciągnąć kredytów w bankach ze względu na brak zdolności kredytowej, a dzięki tej pomocy mogą przezwyciężyć trudną sytuację życiową i uzyskać stałe źródło utrzymania. 13

14 Świadczenia pomocy społecznej w Polsce tab. 1* Wyszczególnienie Korzystający z pomocy w tys. Udzielone świadczenia w mln zł. Rok ,0 Pomoc pieniężna (w tym zasiłki:) , 3 Zasiłek stały , 8 Zasiłek okresowy , 1 Zasiłki celowe , 6 Pomoc niepieniężna, w tym: , 8 schronienie 11 21, 8 posiłek , 4 ubranie 16 3,0 Sprawienie pogrzebu 5 9, 4 *dane za: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2008 r., tab. 27 (298) Świadczenia pomocy społecznej., s

15 5. Pomoc realizowana w ramach działalności własnej MOPS w m. Łodzi Realizacja pomocy społecznej w postaci wypłacania zasiłków o charakterze pieniężnym zostanie przedstawiona na przykładzie miasta Łodzi Tab. 2* Rok 2004 zasiłek stały zasiłek okresowy świadczenie zasiłek i pożyczka pieniężne na zasiłek i na ekonomiczne utrzymanie i zasiłek celowy i pożyczka na pomoc dla rodzin usamodzielnienie pokrycie specjalny zasiłek ekonomiczne zastępczych oraz wydatków zw. z celowy usamodzielnieni kontynuowanie nauką jęz. e się nauki polskiego dla uchodźców kwota ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość kwota kwota kwota kwota kwota kwota osób osób osób osób osób osób osób *Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej realizowane przez MOPS w Łodzi- dane ze sprawozdań z działalności Ośrodka za lata

16 Wyjaśnienia do Tab. 2 Kol. 5, 6 Oprócz danych wymienionych w kol. 5 i 6 należy uwzględnić fakt, że: miesiącach listopad-grudzień 2004 r. przystąpiono do pilotażu rządowego programu Posiłek dla potrzebujących. Program ten przewidywał pomoc w postaci bezpłatnego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach programu osoby skorzystały z pomocy w postaci ciepłego posiłku, a 718 otrzymało zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności. Łączna wartość pomocy wyniosła zł, z czego zł pochodziło z budżetu miasta. w 2005 r. udzielano również pomocy w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup gorącego posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało osób na łączną kwotę zł. Środki na realizację Programu pochodziły zarówno z budżetu gminy ( zł), jak i z budżetu państwa ( zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi udzielał również pomocy w postaci talonów żywnościowych, które otrzymały 362 osoby w łącznej kwocie zł. Kontynuowano Program Apteka Komunalna polegający na udzielaniu osobom najuboższym pomocy w formie dofinansowania do zakupu leków, materiałów opatrunkowych, określonych w sporządzonym wykazie. Celem programu była poprawa skuteczności leczenia, a także spowodowanie podjęcia leczenia przez osoby najsłabsze ekonomicznie. W 2005r. recepty zrealizowały osoby wydano medykamentów na kwotę ,20zł r.- MOPS był również bezpośrednim realizatorem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1109). W ramach programu 256 rodzinom rolniczym wypłacono zasiłki celowe w łącznej wysokości zł. W 2007 r. udzielano również pomocy w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup gorącego posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystały osoby na łączną kwotę zł. Środki na realizację Programu pochodziły zarówno z budżetu gminy ( zł), jak i z budżetu państwa ( zł). Ogólny koszt programu zł. Pozostałą kwotę, tj zł wydatkowano na: zasiłki celowe Apteka Komunalna zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zł, bilety kredytowane 959 zł, sprawienie pogrzebu zł oraz pokrycie kosztów posiłków zł. 16

17 Oprócz pomocy finansowej MOPS udzielił znaczącego wsparcia rzeczowego wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych: 2004 r wychowanków i podopiecznych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości zł r wychowanków i podopiecznych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości zł, 2006 r wychowankom i podopiecznym przyznano pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie o łącznej wartości zł r wychowankom i podopiecznym przyznano pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie o wartości zł. Kol. 9, 10 Pomoc określona w kol. 9 i 10 obejmuje pomoc finansową dla dzieci z rodzin zastępczych pochodzących i zamieszkałych na terenie Łodzi, dzieci mieszkańców innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Łodzi oraz na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami finansowanie pobytu dzieci- mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie innych powiatów. Kol. 13, 14 Dane znajdujące się w kol. 13 i 14 dotyczą świadczeń pieniężnych dla uchodźców i repatriantów na: utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką jęz. polskiego, pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z nauką małoletnich dzieci. pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego; 17

18 Ilość osób objętych pomocą MOPS wg rodzajów udzielonej pomocy obrazuje poniższa tabela. Tab finansowa rzeczowa usługowa razem Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na zadania własne gminy MOPS wydatkował następujące kwoty (zł): Tab z budżetu gminy z budżetu państwa razem Powyższe dane wskazują, że środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej utrzymują się na niezmienionym poziomie z lekką tendencją malejącą, natomiast wzrasta ilość środków przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań własnych 18

19 Tab. 5 Rok Budżet Osoby Wydatki Zatrudnienie wydatki Wydatki Osoby i Liczba mieszkańców Dochody Wykonane w zł Wydatki Wykonane w zł korzystające z pomocy % do liczby mieszkańcó w MOPS na realizację zadań % do wyd. budżetu w MOPS i jednostkach nadzorowany ch Zadania zlecone gminie powiatowi razem i Zadania własne gminy i powiatu razem realizowa ne w ramach porozumi eń rodziny objęte pracą socjalną ,17% 9,65 % ,53% 12, 27 % ,280 27, ,42 % 14, 31 % (41 331) > , , , 27 % 13, 83 % (37 982)

20 Wnioski końcowe 1. Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej nie jest zasadniczym celem pomocy społecznej nie może być celem samym w sobie 2. Ograniczanie się do udzielania zasiłków pieniężnych przy braku aktywnego rozwijania innych form, które są pomocą w samodzielnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, może prowadzić do powstania w społeczeństwie grupy wykluczonych i zepchniętych na margines społeczny. 3. Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy, szczególnie osób z różnymi dysfunkcjami społecznymi przekazuje swoistą kulturę ubóstwa z pokolenia na pokolenie. 4. Lepszemu rozwiązywaniu problemów osób korzystających z pomocy społecznej służy budowanie systemu organów pomocy społecznej opartej na pracy zaangażowanych służb socjalnych. 5. Średnia wysokość zasiłków celowych w praktyce funkcjonowania MOPS w Łodzi, np. w zł, w zł, zasiłków okresowych, np. w zł, zł wskazuje na symboliczność kwot otrzymywanych przez podopiecznych pomocy społecznej. Należy przypomnieć, że najniższe wynagrodzenie w Polsce w latach kształtowało się na poziomie , złotych. 6. W praktyce brak w Polsce systemu pomocy społecznej skonstruowanego na podstawie ustalenia minimum socjalnego oraz określenia metod oceny potrzeb jednostki. 7. Na podstawie danych przedstawionych w tab. 5 widzimy, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. Wzrost wydatków na pomoc społeczną w latach o ok. 2, 5 % rocznie praktycznie nie spowodował widocznego zmniejszenia się ilości osób korzystających z pomocy społecznej. Stąd też zapewne był to jeden z czynników choć nie jedyny, warunkujących utrzymanie wydatków na pomoc społeczną w roku 2007 na niższym poziomie do roku poprzedniego. 8. Przykładem realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej z coraz to większymi problemami może być również wzrost wydatkowania przez Gminę coraz większej ilości środków na wypłatę odszkodowań, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów z tytułu niedostarczenia w terminie przez gminę lokalu socjalnego. Rok Kwota odszkodowań w zł

21 Bibliografia: W opracowaniu wykorzystano następujące pozycje literatury: 1. Andrzejewski M., Świadczenia z pomocy społecznej a obowiązki alimentacyjne członków rodziny, R.P.E.i S., Rok LXI, zeszyt 3, rok 1999, 2. Lewandowicz Machnikowska M, Udzielanie zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej wybrane zagadnienia, Samorząd terytorialny, nr 1-2 / Poloczek E., Zasada indywidualizacji świadczeń pomocy społecznej, Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 8, Prace naukowe UŚ w Katowicach, nr 853, Katowice Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Zakamycze 2006, 5. Szpor G., Martysz C., Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk Wrona K, Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego, Casus nr 34/ Stopka K. W sprawie obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej, Casus nr 46/ Sprawozdania z działalności MOPS w Łodzi za lata

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1 Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z roku 1998 - Dz. U. Nr 64, poz.414 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 I. WSTĘP Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

Strategia. Miasta Białegostoku. na lata 2011-2020

Strategia. Miasta Białegostoku. na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

SOCJALNE ASPEKTY OCHRONY PRAWA DO MIESZKANIA

SOCJALNE ASPEKTY OCHRONY PRAWA DO MIESZKANIA Iwona Sierpowska (Wrocław) SOCJALNE ASPEKTY OCHRONY PRAWA DO MIESZKANIA ABSTRAKT W konwencjach międzynarodowych normujących prawa człowieka prawo do mieszkania często łączone jest z innymi prawami socjalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo